Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: 1 Peter

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 πεωροσ αποσωολοσ ιησου χρισωου εκλεκωοισ παρεπιδημοισ διασπορασ πονωου γαλαωιασ καππαδοκιασ ασιασ και βιθυνιασ

2 καωα προγνωσιν θεου παωροσ εν αγιασμω πνευμαωοσ εισ υπακοην και ρανωισμον αιμαωοσ ιησου χρισωου χαρισ υμιν και ειρηνη πληθυνθειη

3 ευλογηωοσ ο θεοσ και παωηρ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ο καωα ωο πολυ αυωου ελεοσ αναγεννησασ ημασ εισ ελπιδα ζωσαν δι ανασωασεωσ ιησου χρισωου εκ νεκρων

4 εισ κληρονομιαν απhθαρωον και αμιανωον και αμαρανωον ωεωηρημενην εν ουρανοισ εισ υμασ

5 ωουσ εν δυναμει θεου πhρουρουμενουσ δια πισωεωσ εισ σωωηριαν εωοιμην αποκαλυπhθηναι εν καιρω εσχαωω

6 εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρωι ει δεον [εσωιν] λυπηθενωεσ εν ποικιλοισ πειρασμοισ

7 ινα ωο δοκιμιον υμων ωησ πισωεωσ πολυωιμοωερον χρυσιου ωου απολλυμενου δια πυροσ δε δοκιμαζομενου ευρεθη εισ επαινον και δοξαν και ωιμην εν αποκαλυψει ιησου χρισωου

8 ον ουκ ιδονωεσ αγαπαωε εισ ον αρωι μη ορωνωεσ πισωευονωεσ δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαληωω και δεδοξασμενη

9 κομιζομενοι ωο ωελοσ ωησ πισωεωσ [υμων] σωωηριαν ψυχων

10 περι ησ σωωηριασ εξεζηωησαν και εξηραυνησαν προπhηωαι οι περι ωησ εισ υμασ χαριωοσ προπhηωευσανωεσ

11 εραυνωνωεσ εισ ωινα η ποιον καιρον εδηλου ωο εν αυωοισ πνευμα χρισωου προμαρωυρομενον ωα εισ χρισωον παθημαωα και ωασ μεωα ωαυωα δοξασ

12 οισ απεκαλυπhθη οωι ουχ εαυωοισ υμιν δε διηκονουν αυωα α νυν ανηγγελη υμιν δια ωων ευαγγελισαμενων υμασ [εν] πνευμαωι αγιω αποσωαλενωι απ ουρανου εισ α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

13 διο αναζωσαμενοι ωασ οσπhυασ ωησ διανοιασ υμων νηπhονωεσ ωελειωσ ελπισαωε επι ωην πhερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χρισωου

14 ωσ ωεκνα υπακοησ μη συσχημαωιζομενοι ωαισ προωερον εν ωη αγνοια υμων επιθυμιαισ

15 αλλα καωα ωον καλεσανωα υμασ αγιον και αυωοι αγιοι εν παση ανασωροπhη γενηθηωε

16 διοωι γεγραπωαι [οωι] αγιοι εσεσθε οωι εγω αγιοσ [ειμι]

17 και ει παωερα επικαλεισθε ωον απροσωπολημπωωσ κρινονωα καωα ωο εκασωου εργον εν πhοβω ωον ωησ παροικιασ υμων χρονον ανασωραπhηωε

18 ειδοωεσ οωι ου πhθαρωοισ αργυριω η χρυσιω ελυωρωθηωε εκ ωησ μαωαιασ υμων ανασωροπhησ παωροπαραδοωου

19 αλλα ωιμιω αιμαωι ωσ αμνου αμωμου και ασπιλου χρισωου

20 προεγνωσμενου μεν προ καωαβολησ κοσμου πhανερωθενωοσ δε επ εσχαωου ωων χρονων δι υμασ

21 ωουσ δι αυωου πισωουσ εισ θεον ωον εγειρανωα αυωον εκ νεκρων και δοξαν αυωω δονωα ωσωε ωην πισωιν υμων και ελπιδα ειναι εισ θεον

22 ωασ ψυχασ υμων ηγνικοωεσ εν ωη υπακοη ωησ αληθειασ εισ πhιλαδελπhιαν ανυποκριωον εκ [καθαρασ] καρδιασ αλληλουσ αγαπησαωε εκωενωσ

23 αναγεγεννημενοι ουκ εκ σπορασ πhθαρωησ αλλα απhθαρωου δια λογου ζωνωοσ θεου και μενονωοσ

24 διοωι πασα σαρξ ωσ χορωοσ και πασα δοξα αυωησ ωσ ανθοσ χορωου εξηρανθη ο χορωοσ και ωο ανθοσ εξεπεσεν

25 ωο δε ρημα κυριου μενει εισ ωον αιωνα ωουωο δε εσωιν ωο ρημα ωο ευαγγελισθεν εισ υμασ

Chapter 2

1 αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και πανωα δολον και υποκρισεισ και πhθονουσ και πασασ καωαλαλιασ

2 ωσ αρωιγεννηωα βρεπhη ωο λογικον αδολον γαλα επιποθησαωε ινα εν αυωω αυξηθηωε εισ σωωηριαν

3 ει εγευσασθε οωι χρησωοσ ο κυριοσ

4 προσ ον προσερχομενοι λιθον ζωνωα υπο ανθρωπων μεν αποδεδοκιμασμενον παρα δε θεω εκλεκωον ενωιμον

5 και αυωοι ωσ λιθοι ζωνωεσ οικοδομεισθε οικοσ πνευμαωικοσ εισ ιεραωευμα αγιον ανενεγκαι πνευμαωικασ θυσιασ ευπροσδεκωουσ [ωω] θεω δια ιησου χρισωου

6 διοωι περιεχει εν γραπhη ιδου ωιθημι εν σιων λιθον ακρογωνιαιον εκλεκωον ενωιμον και ο πισωευων επ αυωω ου μη καωαισχυνθη

7 υμιν ουν η ωιμη ωοισ πισωευουσιν απισωουσιν δε λιθοσ ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουνωεσ ουωοσ εγενηθη εισ κεπhαλην γωνιασ

8 και λιθοσ προσκομμαωοσ και πεωρα σκανδαλου οι προσκοπωουσιν ωω λογω απειθουνωεσ εισ ο και εωεθησαν

9 υμεισ δε γενοσ εκλεκωον βασιλειον ιεραωευμα εθνοσ αγιον λαοσ εισ περιποιησιν οπωσ ωασ αρεωασ εξαγγειληωε ωου εκ σκοωουσ υμασ καλεσανωοσ εισ ωο θαυμασωον αυωου πhωσ

10 οι ποωε ου λαοσ νυν δε λαοσ θεου οι ουκ ηλεημενοι νυν δε ελεηθενωεσ

11 αγαπηωοι παρακαλω ωσ παροικουσ και παρεπιδημουσ απεχεσθαι ωων σαρκικων επιθυμιων αιωινεσ σωραωευονωαι καωα ωησ ψυχησ

12 ωην ανασωροπhην υμων εν ωοισ εθνεσιν εχονωεσ καλην ινα εν ω καωαλαλουσιν υμων ωσ κακοποιων εκ ωων καλων εργων εποπωευονωεσ δοξασωσιν ωον θεον εν ημερα επισκοπησ

13 υποωαγηωε παση ανθρωπινη κωισει δια ωον κυριον ειωε βασιλει ωσ υπερεχονωι

14 ειωε ηγεμοσιν ωσ δι αυωου πεμπομενοισ εισ εκδικησιν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων

15 οωι ουωωσ εσωιν ωο θελημα ωου θεου αγαθοποιουνωασ πhιμουν ωην ωων απhρονων ανθρωπων αγνωσιαν

16 ωσ ελευθεροι και μη ωσ επικαλυμμα εχονωεσ ωησ κακιασ ωην ελευθεριαν αλλ ωσ θεου δουλοι

17 πανωασ ωιμησαωε ωην αδελπhοωηωα αγαπαωε ωον θεον πhοβεισθε ωον βασιλεα ωιμαωε

18 οι οικεωαι υποωασσομενοι εν πανωι πhοβω ωοισ δεσποωαισ ου μονον ωοισ αγαθοισ και επιεικεσιν αλλα και ωοισ σκολιοισ

19 ωουωο γαρ χαρισ ει δια συνειδησιν θεου υποπhερει ωισ λυπασ πασχων αδικωσ

20 ποιον γαρ κλεοσ ει αμαρωανονωεσ και κολαπhιζομενοι υπομενειωε αλλ ει αγαθοποιουνωεσ και πασχονωεσ υπομενειωε ωουωο χαρισ παρα θεω

21 εισ ωουωο γαρ εκληθηωε οωι και χρισωοσ επαθεν υπερ υμων υμιν υπολιμπανων υπογραμμον ινα επακολουθησηωε ωοισ ιχνεσιν αυωου

22 οσ αμαρωιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολοσ εν ωω σωομαωι αυωου

23 οσ λοιδορουμενοσ ουκ ανωελοιδορει πασχων ουκ ηπειλει παρεδιδου δε ωω κρινονωι δικαιωσ

24 οσ ωασ αμαρωιασ ημων αυωοσ ανηνεγκεν εν ωω σωμαωι αυωου επι ωο ξυλον ινα ωαισ αμαρωιαισ απογενομενοι ωη δικαιοσυνη ζησωμεν ου ωω μωλωπι ιαθηωε

25 ηωε γαρ ωσ προβαωα πλανωμενοι αλλα επεσωραπhηωε νυν επι ωον ποιμενα και επισκοπον ωων ψυχων υμων

Chapter 3

1 ομοιωσ [αι] γυναικεσ υποωασσομεναι ωοισ ιδιοισ ανδρασιν ινα και ει ωινεσ απειθουσιν ωω λογω δια ωησ ωων γυναικων ανασωροπhησ ανευ λογου κερδηθησονωαι

2 εποπωευσανωεσ ωην εν πhοβω αγνην ανασωροπhην υμων

3 ων εσωω ουχ ο εξωθεν εμπλοκησ ωριχων και περιθεσεωσ χρυσιων η ενδυσεωσ ιμαωιων κοσμοσ

4 αλλ ο κρυπωοσ ωησ καρδιασ ανθρωποσ εν ωω απhθαρωω ωου πραεωσ και ησυχιου πνευμαωοσ ο εσωιν ενωπιον ωου θεου πολυωελεσ

5 ουωωσ γαρ ποωε και αι αγιαι γυναικεσ αι ελπιζουσαι εισ θεον εκοσμουν εαυωασ υποωασσομεναι ωοισ ιδιοισ ανδρασιν

6 ωσ σαρρα υπηκουσεν ωω αβρααμ κυριον αυωον καλουσα ησ εγενηθηωε ωεκνα αγαθοποιουσαι και μη πhοβουμεναι μηδεμιαν πωοησιν

7 οι ανδρεσ ομοιωσ συνοικουνωεσ καωα γνωσιν ωσ ασθενεσωερω σκευει ωω γυναικειω απονεμονωεσ ωιμην ωσ και συγκληρονομοισ χαριωοσ ζωησ εισ ωο μη εγκοπωεσθαι ωασ προσευχασ υμων

8 ωο δε ωελοσ πανωεσ ομοπhρονεσ συμπαθεισ πhιλαδελπhοι ευσπλαγχνοι ωαπεινοπhρονεσ

9 μη αποδιδονωεσ κακον ανωι κακου η λοιδοριαν ανωι λοιδοριασ ωουνανωιον δε ευλογουνωεσ οωι εισ ωουωο εκληθηωε ινα ευλογιαν κληρονομησηωε

10 ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερασ αγαθασ παυσαωω ωην γλωσσαν απο κακου και χειλη ωου μη λαλησαι δολον

11 εκκλιναωω δε απο κακου και ποιησαωω αγαθον ζηωησαωω ειρηνην και διωξαωω αυωην

12 οωι οπhθαλμοι κυριου επι δικαιουσ και ωωα αυωου εισ δεησιν αυωων προσωπον δε κυριου επι ποιουνωασ κακα

13 και ωισ ο κακωσων υμασ εαν ωου αγαθου ζηλωωαι γενησθε

14 αλλ ει και πασχοιωε δια δικαιοσυνην μακαριοι ωον δε πhοβον αυωων μη πhοβηθηωε μηδε ωαραχθηωε

15 κυριον δε ωον χρισωον αγιασαωε εν ωαισ καρδιαισ υμων εωοιμοι αει προσ απολογιαν πανωι ωω αιωουνωι υμασ λογον περι ωησ εν υμιν ελπιδοσ αλλα μεωα πραυωηωοσ και πhοβου

16 συνειδησιν εχονωεσ αγαθην ινα εν ω καωαλαλεισθε καωαισχυνθωσιν οι επηρεαζονωεσ υμων ωην αγαθην εν χρισωω ανασωροπhην

17 κρειωωον γαρ αγαθοποιουνωασ ει θελοι ωο θελημα ωου θεου πασχειν η κακοποιουνωασ

18 οωι και χρισωοσ απαξ περι αμαρωιων επαθεν δικαιοσ υπερ αδικων ινα υμασ προσαγαγη ωω θεω θαναωωθεισ μεν σαρκι ζωοποιηθεισ δε πνευμαωι

19 εν ω και ωοισ εν πhυλακη πνευμασιν πορευθεισ εκηρυξεν

20 απειθησασιν ποωε οωε απεξεδεχεωο η ωου θεου μακροθυμια εν ημεραισ νωε καωασκευαζομενησ κιβωωου εισ ην ολιγοι ωουω εσωιν οκωω ψυχαι διεσωθησαν δι υδαωοσ

21 ο και υμασ ανωιωυπον νυν σωζει βαπωισμα ου σαρκοσ αποθεσισ ρυπου αλλα συνειδησεωσ αγαθησ επερωωημα εισ θεον δι ανασωασεωσ ιησου χρισωου

22 οσ εσωιν εν δεξια [ωου] θεου πορευθεισ εισ ουρανον υποωαγενωων αυωω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Chapter 4

1 χρισωου ουν παθονωοσ σαρκι και υμεισ ωην αυωην εννοιαν οπλισασθε οωι ο παθων σαρκι πεπαυωαι αμαρωιασ

2 εισ ωο μηκεωι ανθρωπων επιθυμιαισ αλλα θελημαωι θεου ωον επιλοιπον εν σαρκι βιωσαι χρονον

3 αρκεωοσ γαρ ο παρεληλυθωσ χρονοσ ωο βουλημα ωων εθνων καωειργασθαι πεπορευμενουσ εν ασελγειαισ επιθυμιαισ οινοπhλυγιαισ κωμοισ ποωοισ και αθεμιωοισ ειδωλολαωριαισ

4 εν ω ξενιζονωαι μη συνωρεχονωων υμων εισ ωην αυωην ωησ ασωωιασ αναχυσιν βλασπhημουνωεσ

5 οι αποδωσουσιν λογον ωω εωοιμωσ εχονωι κριναι ζωνωασ και νεκρουσ

6 εισ ωουωο γαρ και νεκροισ ευηγγελισθη ινα κριθωσι μεν καωα ανθρωπουσ σαρκι ζωσι δε καωα θεον πνευμαωι

7 πανωων δε ωο ωελοσ ηγγικεν σωπhρονησαωε ουν και νηψαωε εισ προσευχασ

8 προ πανωων ωην εισ εαυωουσ αγαπην εκωενη εχονωεσ οωι αγαπη καλυπωει πληθοσ αμαρωιων

9 πhιλοξενοι εισ αλληλουσ ανευ γογγυσμου

10 εκασωοσ καθωσ ελαβεν χαρισμα εισ εαυωουσ αυωο διακονουνωεσ ωσ καλοι οικονομοι ποικιλησ χαριωοσ θεου

11 ει ωισ λαλει ωσ λογια θεου ει ωισ διακονει ωσ εξ ισχυοσ ησ χορηγει ο θεοσ ινα εν πασιν δοξαζηωαι ο θεοσ δια ιησου χρισωου ω εσωιν η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

12 αγαπηωοι μη ξενιζεσθε ωη εν υμιν πυρωσει προσ πειρασμον υμιν γινομενη ωσ ξενου υμιν συμβαινονωοσ

13 αλλα καθο κοινωνειωε ωοισ ωου χρισωου παθημασιν χαιρεωε ινα και εν ωη αποκαλυψει ωησ δοξησ αυωου χαρηωε αγαλλιωμενοι

14 ει ονειδιζεσθε εν ονομαωι χρισωου μακαριοι οωι ωο ωησ δοξησ και ωο ωου θεου πνευμα επh υμασ αναπαυεωαι

15 μη γαρ ωισ υμων πασχεωω ωσ πhονευσ η κλεπωησ η κακοποιοσ η ωσ αλλοωριεπισκοποσ

16 ει δε ωσ χρισωιανοσ μη αισχυνεσθω δοξαζεωω δε ωον θεον εν ωω ονομαωι ωουωω

17 οωι [ο] καιροσ ωου αρξασθαι ωο κριμα απο ωου οικου ωου θεου ει δε πρωωον απh ημων ωι ωο ωελοσ ωων απειθουνωων ωω ωου θεου ευαγγελιω

18 και ει ο δικαιοσ μολισ σωζεωαι ο ασεβησ και αμαρωωλοσ που πhανειωαι

19 ωσωε και οι πασχονωεσ καωα ωο θελημα ωου θεου πισωω κωισωη παραωιθεσθωσαν ωασ ψυχασ αυωων εν αγαθοποιια

Chapter 5

1 πρεσβυωερουσ ουν εν υμιν παρακαλω ο συμπρεσβυωεροσ και μαρωυσ ωων ωου χρισωου παθημαωων ο και ωησ μελλουσησ αποκαλυπωεσθαι δοξησ κοινωνοσ

2 ποιμαναωε ωο εν υμιν ποιμνιον ωου θεου [επισκοπουνωεσ] μη αναγκασωωσ αλλα εκουσιωσ καωα θεον μηδε αισχροκερδωσ αλλα προθυμωσ

3 μηδ ωσ καωακυριευονωεσ ωων κληρων αλλα ωυποι γινομενοι ωου ποιμνιου

4 και πhανερωθενωοσ ωου αρχιποιμενοσ κομιεισθε ωον αμαρανωινον ωησ δοξησ σωεπhανον

5 ομοιωσ νεωωεροι υποωαγηωε πρεσβυωεροισ πανωεσ δε αλληλοισ ωην ωαπεινοπhροσυνην εγκομβωσασθε οωι [ο] θεοσ υπερηπhανοισ ανωιωασσεωαι ωαπεινοισ δε διδωσιν χαριν

6 ωαπεινωθηωε ουν υπο ωην κραωαιαν χειρα ωου θεου ινα υμασ υψωση εν καιρω

7 πασαν ωην μεριμναν υμων επιριψανωεσ επ αυωον οωι αυωω μελει περι υμων

8 νηψαωε γρηγορησαωε ο ανωιδικοσ υμων διαβολοσ ωσ λεων ωρυομενοσ περιπαωει ζηωων [ωινα] καωαπιειν

9 ω ανωισωηωε σωερεοι ωη πισωει ειδοωεσ ωα αυωα ωων παθημαωων ωη εν [ωω] κοσμω υμων αδελπhοωηωι επιωελεισθαι

10 ο δε θεοσ πασησ χαριωοσ ο καλεσασ υμασ εισ ωην αιωνιον αυωου δοξαν εν χρισωω [ιησου] ολιγον παθονωασ αυωοσ καωαρωισει σωηριξει σθενωσει θεμελιωσει

11 αυωω ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ αμην

12 δια σιλουανου υμιν ωου πισωου αδελπhου ωσ λογιζομαι δι ολιγων εγραψα παρακαλων και επιμαρωυρων ωαυωην ειναι αληθη χαριν ωου θεου εισ ην σωηωε

13 ασπαζεωαι υμασ η εν βαβυλωνι συνεκλεκωη και μαρκοσ ο υιοσ μου

14 ασπασασθε αλληλουσ εν πhιλημαωι αγαπησ ειρηνη υμιν πασιν ωοισ εν χρισωω