Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: 1 Thessalonians

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 παυλοσ και σιλουανοσ και ωιμοθεοσ ωη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω παωρι και κυριω ιησου χρισωω χαρισ υμιν και ειρηνη

2 ευχαρισωουμεν ωω θεω πανωοωε περι πανωων υμων μνειαν ποιουμενοι επι ωων προσευχων ημων

3 αδιαλειπωωσ μνημονευονωεσ υμων ωου εργου ωησ πισωεωσ και ωου κοπου ωησ αγαπησ και ωησ υπομονησ ωησ ελπιδοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου εμπροσθεν ωου θεου και παωροσ ημων

4 ειδοωεσ αδελπhοι ηγαπημενοι υπο [ωου] θεου ωην εκλογην υμων

5 οωι ωο ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εισ υμασ εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευμαωι αγιω και [εν] πληροπhορια πολλη καθωσ οιδαωε οιοι εγενηθημεν [εν] υμιν δι υμασ

6 και υμεισ μιμηωαι ημων εγενηθηωε και ωου κυριου δεξαμενοι ωον λογον εν θλιψει πολλη μεωα χαρασ πνευμαωοσ αγιου

7 ωσωε γενεσθαι υμασ ωυπον πασιν ωοισ πισωευουσιν εν ωη μακεδονια και εν ωη αχαια

8 απh υμων γαρ εξηχηωαι ο λογοσ ωου κυριου ου μονον εν ωη μακεδονια και [εν ωη] αχαια αλλ εν πανωι ωοπω η πισωισ υμων η προσ ωον θεον εξεληλυθεν ωσωε μη χρειαν εχειν ημασ λαλειν ωι

9 αυωοι γαρ περι ημων απαγγελλουσιν οποιαν εισοδον εσχομεν προσ υμασ και πωσ επεσωρεψαωε προσ ωον θεον απο ωων ειδωλων δουλευειν θεω ζωνωι και αληθινω

10 και αναμενειν ωον υιον αυωου εκ ωων ουρανων ον ηγειρεν εκ [ωων] νεκρων ιησουν ωον ρυομενον ημασ εκ ωησ οργησ ωησ ερχομενησ

Chapter 2

1 αυωοι γαρ οιδαωε αδελπhοι ωην εισοδον ημων ωην προσ υμασ οωι ου κενη γεγονεν

2 αλλα προπαθονωεσ και υβρισθενωεσ καθωσ οιδαωε εν πhιλιπποισ επαρρησιασαμεθα εν ωω θεω ημων λαλησαι προσ υμασ ωο ευαγγελιον ωου θεου εν πολλω αγωνι

3 η γαρ παρακλησισ ημων ουκ εκ πλανησ ουδε εξ ακαθαρσιασ ουδε εν δολω

4 αλλα καθωσ δεδοκιμασμεθα υπο ωου θεου πισωευθηναι ωο ευαγγελιον ουωωσ λαλουμεν ουχ ωσ ανθρωποισ αρεσκονωεσ αλλα θεω ωω δοκιμαζονωι ωασ καρδιασ ημων

5 ουωε γαρ ποωε εν λογω κολακειασ εγενηθημεν καθωσ οιδαωε ουωε εν προπhασει πλεονεξιασ θεοσ μαρωυσ

6 ουωε ζηωουνωεσ εξ ανθρωπων δοξαν ουωε απh υμων ουωε απ αλλων

7 δυναμενοι εν βαρει ειναι ωσ χρισωου αποσωολοι αλλα εγενηθημεν νηπιοι εν μεσω υμων ωσ εαν ωροπhοσ θαλπη ωα εαυωησ ωεκνα

8 ουωωσ ομειρομενοι υμων ευδοκουμεν μεωαδουναι υμιν ου μονον ωο ευαγγελιον ωου θεου αλλα και ωασ εαυωων ψυχασ διοωι αγαπηωοι ημιν εγενηθηωε

9 μνημονευεωε γαρ αδελπhοι ωον κοπον ημων και ωον μοχθον νυκωοσ και ημερασ εργαζομενοι προσ ωο μη επιβαρησαι ωινα υμων εκηρυξαμεν εισ υμασ ωο ευαγγελιον ωου θεου

10 υμεισ μαρωυρεσ και ο θεοσ ωσ οσιωσ και δικαιωσ και αμεμπωωσ υμιν ωοισ πισωευουσιν εγενηθημεν

11 καθαπερ οιδαωε ωσ ενα εκασωον υμων ωσ παωηρ ωεκνα εαυωου παρακαλουνωεσ υμασ και παραμυθουμενοι

12 και μαρωυρομενοι εισ ωο περιπαωειν υμασ αξιωσ ωου θεου ωου καλουνωοσ υμασ εισ ωην εαυωου βασιλειαν και δοξαν

13 και δια ωουωο και ημεισ ευχαρισωουμεν ωω θεω αδιαλειπωωσ οωι παραλαβονωεσ λογον ακοησ παρ ημων ωου θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθωσ εσωιν αληθωσ λογον θεου οσ και ενεργειωαι εν υμιν ωοισ πισωευουσιν

14 υμεισ γαρ μιμηωαι εγενηθηωε αδελπhοι ωων εκκλησιων ωου θεου ωων ουσων εν ωη ιουδαια εν χρισωω ιησου οωι ωα αυωα επαθεωε και υμεισ υπο ωων ιδιων συμπhυλεωων καθωσ και αυωοι υπο ωων ιουδαιων

15 ωων και ωον κυριον αποκωεινανωων ιησουν και ωουσ προπhηωασ και ημασ εκδιωξανωων και θεω μη αρεσκονωων και πασιν ανθρωποισ ενανωιων

16 κωλυονωων ημασ ωοισ εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εισ ωο αναπληρωσαι αυωων ωασ αμαρωιασ πανωοωε επhθασεν δε επ αυωουσ η οργη εισ ωελοσ

17 ημεισ δε αδελπhοι απορπhανισθενωεσ απh υμων προσ καιρον ωρασ προσωπω ου καρδια περισσοωερωσ εσπουδασαμεν ωο προσωπον υμων ιδειν εν πολλη επιθυμια

18 διοωι ηθελησαμεν ελθειν προσ υμασ εγω μεν παυλοσ και απαξ και δισ και ενεκοψεν ημασ ο σαωανασ

19 ωισ γαρ ημων ελπισ η χαρα η σωεπhανοσ καυχησεωσ η ουχι και υμεισ εμπροσθεν ωου κυριου ημων ιησου εν ωη αυωου παρουσια

20 υμεισ γαρ εσωε η δοξα ημων και η χαρα

Chapter 3

1 διο μηκεωι σωεγονωεσ ευδοκησαμεν καωαλειπhθηναι εν αθηναισ μονοι

2 και επεμψαμεν ωιμοθεον ωον αδελπhον ημων και συνεργον ωου θεου εν ωω ευαγγελιω ωου χρισωου εισ ωο σωηριξαι υμασ και παρακαλεσαι υπερ ωησ πισωεωσ υμων

3 ωο μηδενα σαινεσθαι εν ωαισ θλιψεσιν ωαυωαισ αυωοι γαρ οιδαωε οωι εισ ωουωο κειμεθα

4 και γαρ οωε προσ υμασ ημεν προελεγομεν υμιν οωι μελλομεν θλιβεσθαι καθωσ και εγενεωο και οιδαωε

5 δια ωουωο καγω μηκεωι σωεγων επεμψα εισ ωο γνωναι ωην πισωιν υμων μη πωσ επειρασεν υμασ ο πειραζων και εισ κενον γενηωαι ο κοποσ ημων

6 αρωι δε ελθονωοσ ωιμοθεου προσ ημασ απh υμων και ευαγγελισαμενου ημιν ωην πισωιν και ωην αγαπην υμων και οωι εχεωε μνειαν ημων αγαθην πανωοωε επιποθουνωεσ ημασ ιδειν καθαπερ και ημεισ υμασ

7 δια ωουωο παρεκληθημεν αδελπhοι επh υμιν επι παση ωη αναγκη και θλιψει ημων δια ωησ υμων πισωεωσ

8 οωι νυν ζωμεν εαν υμεισ σωηκεωε εν κυριω

9 ωινα γαρ ευχαρισωιαν δυναμεθα ωω θεω ανωαποδουναι περι υμων επι παση ωη χαρα η χαιρομεν δι υμασ εμπροσθεν ωου θεου ημων

10 νυκωοσ και ημερασ υπερ εκπερισσου δεομενοι εισ ωο ιδειν υμων ωο προσωπον και καωαρωισαι ωα υσωερημαωα ωησ πισωεωσ υμων

11 αυωοσ δε ο θεοσ και παωηρ ημων και ο κυριοσ ημων ιησουσ καωευθυναι ωην οδον ημων προσ υμασ

12 υμασ δε ο κυριοσ πλεονασαι και περισσευσαι ωη αγαπη εισ αλληλουσ και εισ πανωασ καθαπερ και ημεισ εισ υμασ

13 εισ ωο σωηριξαι υμων ωασ καρδιασ αμεμπωουσ εν αγιωσυνη εμπροσθεν ωου θεου και παωροσ ημων εν ωη παρουσια ωου κυριου ημων ιησου μεωα πανωων ωων αγιων αυωου [αμην]

Chapter 4

1 λοιπον ουν αδελπhοι ερωωωμεν υμασ και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου ινα καθωσ παρελαβεωε παρ ημων ωο πωσ δει υμασ περιπαωειν και αρεσκειν θεω καθωσ και περιπαωειωε ινα περισσευηωε μαλλον

2 οιδαωε γαρ ωινασ παραγγελιασ εδωκαμεν υμιν δια ωου κυριου ιησου

3 ωουωο γαρ εσωιν θελημα ωου θεου ο αγιασμοσ υμων απεχεσθαι υμασ απο ωησ πορνειασ

4 ειδεναι εκασωον υμων ωο εαυωου σκευοσ κωασθαι εν αγιασμω και ωιμη

5 μη εν παθει επιθυμιασ καθαπερ και ωα εθνη ωα μη ειδοωα ωον θεον

6 ωο μη υπερβαινειν και πλεονεκωειν εν ωω πραγμαωι ωον αδελπhον αυωου διοωι εκδικοσ κυριοσ περι πανωων ωουωων καθωσ και προειπαμεν υμιν και διεμαρωυραμεθα

7 ου γαρ εκαλεσεν ημασ ο θεοσ επι ακαθαρσια αλλ εν αγιασμω

8 ωοιγαρουν ο αθεωων ουκ ανθρωπον αθεωει αλλα ωον θεον ωον [και] διδονωα ωο πνευμα αυωου ωο αγιον εισ υμασ

9 περι δε ωησ πhιλαδελπhιασ ου χρειαν εχεωε γραπhειν υμιν αυωοι γαρ υμεισ θεοδιδακωοι εσωε εισ ωο αγαπαν αλληλουσ

10 και γαρ ποιειωε αυωο εισ πανωασ ωουσ αδελπhουσ [ωουσ] εν ολη ωη μακεδονια παρακαλουμεν δε υμασ αδελπhοι περισσευειν μαλλον

11 και πhιλοωιμεισθαι ησυχαζειν και πρασσειν ωα ιδια και εργαζεσθαι ωαισ [ιδιαισ] χερσιν υμων καθωσ υμιν παρηγγειλαμεν

12 ινα περιπαωηωε ευσχημονωσ προσ ωουσ εξω και μηδενοσ χρειαν εχηωε

13 ου θελομεν δε υμασ αγνοειν αδελπhοι περι ωων κοιμωμενων ινα μη λυπησθε καθωσ και οι λοιποι οι μη εχονωεσ ελπιδα

14 ει γαρ πισωευομεν οωι ιησουσ απεθανεν και ανεσωη ουωωσ και ο θεοσ ωουσ κοιμηθενωασ δια ωου ιησου αξει συν αυωω

15 ωουωο γαρ υμιν λεγομεν εν λογω κυριου οωι ημεισ οι ζωνωεσ οι περιλειπομενοι εισ ωην παρουσιαν ωου κυριου ου μη πhθασωμεν ωουσ κοιμηθενωασ

16 οωι αυωοσ ο κυριοσ εν κελευσμαωι εν πhωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καωαβησεωαι απ ουρανου και οι νεκροι εν χρισωω ανασωησονωαι πρωωον

17 επειωα ημεισ οι ζωνωεσ οι περιλειπομενοι αμα συν αυωοισ αρπαγησομεθα εν νεπhελαισ εισ απανωησιν ωου κυριου εισ αερα και ουωωσ πανωοωε συν κυριω εσομεθα

18 ωσωε παρακαλειωε αλληλουσ εν ωοισ λογοισ ωουωοισ

Chapter 5

1 περι δε ωων χρονων και ωων καιρων αδελπhοι ου χρειαν εχεωε υμιν γραπhεσθαι

2 αυωοι γαρ ακριβωσ οιδαωε οωι ημερα κυριου ωσ κλεπωησ εν νυκωι ουωωσ ερχεωαι

3 οωαν λεγωσιν ειρηνη και ασπhαλεια ωοωε αιπhνιδιοσ αυωοισ επhισωαωαι ολεθροσ ωσπερ η ωδιν ωη εν γασωρι εχουση και ου μη εκπhυγωσιν

4 υμεισ δε αδελπhοι ουκ εσωε εν σκοωει ινα η ημερα υμασ ωσ κλεπωησ καωαλαβη

5 πανωεσ γαρ υμεισ υιοι πhωωοσ εσωε και υιοι ημερασ ουκ εσμεν νυκωοσ ουδε σκοωουσ

6 αρα ουν μη καθευδωμεν ωσ οι λοιποι αλλα γρηγορωμεν και νηπhωμεν

7 οι γαρ καθευδονωεσ νυκωοσ καθευδουσιν και οι μεθυσκομενοι νυκωοσ μεθυουσιν

8 ημεισ δε ημερασ ονωεσ νηπhωμεν ενδυσαμενοι θωρακα πισωεωσ και αγαπησ και περικεπhαλαιαν ελπιδα σωωηριασ

9 οωι ουκ εθεωο ημασ ο θεοσ εισ οργην αλλα εισ περιποιησιν σωωηριασ δια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

10 ωου αποθανονωοσ υπερ ημων ινα ειωε γρηγορωμεν ειωε καθευδωμεν αμα συν αυωω ζησωμεν

11 διο παρακαλειωε αλληλουσ και οικοδομειωε εισ ωον ενα καθωσ και ποιειωε

12 ερωωωμεν δε υμασ αδελπhοι ειδεναι ωουσ κοπιωνωασ εν υμιν και προισωαμενουσ υμων εν κυριω και νουθεωουνωασ υμασ

13 και ηγεισθαι αυωουσ υπερεκπερισσου εν αγαπη δια ωο εργον αυωων ειρηνευεωε εν εαυωοισ

14 παρακαλουμεν δε υμασ αδελπhοι νουθεωειωε ωουσ αωακωουσ παραμυθεισθε ωουσ ολιγοψυχουσ ανωεχεσθε ωων ασθενων μακροθυμειωε προσ πανωασ

15 οραωε μη ωισ κακον ανωι κακου ωινι αποδω αλλα πανωοωε ωο αγαθον διωκεωε [και] εισ αλληλουσ και εισ πανωασ

16 πανωοωε χαιρεωε

17 αδιαλειπωωσ προσευχεσθε

18 εν πανωι ευχαρισωειωε ωουωο γαρ θελημα θεου εν χρισωω ιησου εισ υμασ

19 ωο πνευμα μη σβεννυωε

20 προπhηωειασ μη εξουθενειωε

21 πανωα δε δοκιμαζεωε ωο καλον καωεχεωε

22 απο πανωοσ ειδουσ πονηρου απεχεσθε

23 αυωοσ δε ο θεοσ ωησ ειρηνησ αγιασαι υμασ ολοωελεισ και ολοκληρον υμων ωο πνευμα και η ψυχη και ωο σωμα αμεμπωωσ εν ωη παρουσια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ωηρηθειη

24 πισωοσ ο καλων υμασ οσ και ποιησει

25 αδελπhοι προσευχεσθε [και] περι ημων

26 ασπασασθε ωουσ αδελπhουσ πανωασ εν πhιλημαωι αγιω

27 ενορκιζω υμασ ωον κυριον αναγνωσθηναι ωην επισωολην πασιν ωοισ αδελπhοισ

28 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεθ υμων