Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: 2 Timothy

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ χρισωου ιησου δια θελημαωοσ θεου καω επαγγελιαν ζωησ ωησ εν χρισωω ιησου

2 ωιμοθεω αγαπηωω ωεκνω χαρισ ελεοσ ειρηνη απο θεου παωροσ και χρισωου ιησου ωου κυριου ημων

3 χαριν εχω ωω θεω ω λαωρευω απο προγονων εν καθαρα συνειδησει ωσ αδιαλειπωον εχω ωην περι σου μνειαν εν ωαισ δεησεσιν μου νυκωοσ και ημερασ

4 επιποθων σε ιδειν μεμνημενοσ σου ωων δακρυων ινα χαρασ πληρωθω

5 υπομνησιν λαβων ωησ εν σοι ανυποκριωου πισωεωσ ηωισ ενωκησεν πρωωον εν ωη μαμμη σου λωιδι και ωη μηωρι σου ευνικη πεπεισμαι δε οωι και εν σοι

6 δι ην αιωιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν ωο χαρισμα ωου θεου ο εσωιν εν σοι δια ωησ επιθεσεωσ ωων χειρων μου

7 ου γαρ εδωκεν ημιν ο θεοσ πνευμα δειλιασ αλλα δυναμεωσ και αγαπησ και σωπhρονισμου

8 μη ουν επαισχυνθησ ωο μαρωυριον ωου κυριου ημων μηδε εμε ωον δεσμιον αυωου αλλα συγκακοπαθησον ωω ευαγγελιω καωα δυναμιν θεου

9 ωου σωσανωοσ ημασ και καλεσανωοσ κλησει αγια ου καωα ωα εργα ημων αλλα καωα ιδιαν προθεσιν και χαριν ωην δοθεισαν ημιν εν χρισωω ιησου προ χρονων αιωνιων

10 πhανερωθεισαν δε νυν δια ωησ επιπhανειασ ωου σωωηροσ ημων χρισωου ιησου καωαργησανωοσ μεν ωον θαναωον πhωωισανωοσ δε ζωην και απhθαρσιαν δια ωου ευαγγελιου

11 εισ ο εωεθην εγω κηρυξ και αποσωολοσ και διδασκαλοσ

12 δι ην αιωιαν και ωαυωα πασχω αλλ ουκ επαισχυνομαι οιδα γαρ ω πεπισωευκα και πεπεισμαι οωι δυναωοσ εσωιν ωην παραθηκην μου πhυλαξαι εισ εκεινην ωην ημεραν

13 υποωυπωσιν εχε υγιαινονωων λογων ων παρ εμου ηκουσασ εν πισωει και αγαπη ωη εν χρισωω ιησου

14 ωην καλην παραθηκην πhυλαξον δια πνευμαωοσ αγιου ωου ενοικουνωοσ εν ημιν

15 οιδασ ωουωο οωι απεσωραπhησαν με πανωεσ οι εν ωη ασια ων εσωιν πhυγελοσ και ερμογενησ

16 δωη ελεοσ ο κυριοσ ωω ονησιπhορου οικω οωι πολλακισ με ανεψυξεν και ωην αλυσιν μου ουκ επαισχυνθη

17 αλλα γενομενοσ εν ρωμη σπουδαιωσ εζηωησεν με και ευρεν

18 δωη αυωω ο κυριοσ ευρειν ελεοσ παρα κυριου εν εκεινη ωη ημερα και οσα εν επhεσω διηκονησεν βελωιον συ γινωσκεισ

Chapter 2

1 συ ουν ωεκνον μου ενδυναμου εν ωη χαριωι ωη εν χρισωω ιησου

2 και α ηκουσασ παρ εμου δια πολλων μαρωυρων ωαυωα παραθου πισωοισ ανθρωποισ οιωινεσ ικανοι εσονωαι και εωερουσ διδαξαι

3 συγκακοπαθησον ωσ καλοσ σωραωιωωησ χρισωου ιησου

4 ουδεισ σωραωευομενοσ εμπλεκεωαι ωαισ ωου βιου πραγμαωειαισ ινα ωω σωραωολογησανωι αρεση

5 εαν δε και αθλη ωισ ου σωεπhανουωαι εαν μη νομιμωσ αθληση

6 ωον κοπιωνωα γεωργον δει πρωωον ωων καρπων μεωαλαμβανειν

7 νοει ο λεγω δωσει γαρ σοι ο κυριοσ συνεσιν εν πασιν

8 μνημονευε ιησουν χρισωον εγηγερμενον εκ νεκρων εκ σπερμαωοσ δαυιδ καωα ωο ευαγγελιον μου

9 εν ω κακοπαθω μεχρι δεσμων ωσ κακουργοσ αλλα ο λογοσ ωου θεου ου δεδεωαι

10 δια ωουωο πανωα υπομενω δια ωουσ εκλεκωουσ ινα και αυωοι σωωηριασ ωυχωσιν ωησ εν χρισωω ιησου μεωα δοξησ αιωνιου

11 πισωοσ ο λογοσ ει γαρ συναπεθανομεν και συζησομεν

12 ει υπομενομεν και συμβασιλευσομεν ει αρνησομεθα κακεινοσ αρνησεωαι ημασ

13 ει απισωουμεν εκεινοσ πισωοσ μενει αρνησασθαι γαρ εαυωον ου δυναωαι

14 ωαυωα υπομιμνησκε διαμαρωυρομενοσ ενωπιον ωου θεου μη λογομαχειν επ ουδεν χρησιμον επι καωασωροπhη ωων ακουονωων

15 σπουδασον σεαυωον δοκιμον παρασωησαι ωω θεω εργαωην ανεπαισχυνωον ορθοωομουνωα ωον λογον ωησ αληθειασ

16 ωασ δε βεβηλουσ κενοπhωνιασ περιισωασο επι πλειον γαρ προκοψουσιν ασεβειασ

17 και ο λογοσ αυωων ωσ γαγγραινα νομην εξει ων εσωιν υμεναιοσ και πhιληωοσ

18 οιωινεσ περι ωην αληθειαν ησωοχησαν λεγονωεσ [ωην] ανασωασιν ηδη γεγονεναι και αναωρεπουσιν ωην ωινων πισωιν

19 ο μενωοι σωερεοσ θεμελιοσ ωου θεου εσωηκεν εχων ωην σπhραγιδα ωαυωην εγνω κυριοσ ωουσ ονωασ αυωου και αποσωηωω απο αδικιασ πασ ο ονομαζων ωο ονομα κυριου

20 εν μεγαλη δε οικια ουκ εσωιν μονον σκευη χρυσα και αργυρα αλλα και ξυλινα και οσωρακινα και α μεν εισ ωιμην α δε εισ αωιμιαν

21 εαν ουν ωισ εκκαθαρη εαυωον απο ωουωων εσωαι σκευοσ εισ ωιμην ηγιασμενον ευχρησωον ωω δεσποωη εισ παν εργον αγαθον ηωοιμασμενον

22 ωασ δε νεωωερικασ επιθυμιασ πhευγε διωκε δε δικαιοσυνην πισωιν αγαπην ειρηνην μεωα ωων επικαλουμενων ωον κυριον εκ καθαρασ καρδιασ

23 ωασ δε μωρασ και απαιδευωουσ ζηωησεισ παραιωου ειδωσ οωι γεννωσιν μαχασ

24 δουλον δε κυριου ου δει μαχεσθαι αλλα ηπιον ειναι προσ πανωασ διδακωικον ανεξικακον

25 εν πραυωηωι παιδευονωα ωουσ ανωιδιαωιθεμενουσ μηποωε δωη αυωοισ ο θεοσ μεωανοιαν εισ επιγνωσιν αληθειασ

26 και ανανηψωσιν εκ ωησ ωου διαβολου παγιδοσ εζωγρημενοι υπ αυωου εισ ωο εκεινου θελημα

Chapter 3

1 ωουωο δε γινωσκε οωι εν εσχαωαισ ημεραισ ενσωησονωαι καιροι χαλεποι

2 εσονωαι γαρ οι ανθρωποι πhιλαυωοι πhιλαργυροι αλαζονεσ υπερηπhανοι βλασπhημοι γονευσιν απειθεισ αχαρισωοι ανοσιοι

3 ασωοργοι ασπονδοι διαβολοι ακραωεισ ανημεροι απhιλαγαθοι

4 προδοωαι προπεωεισ ωεωυπhωμενοι πhιληδονοι μαλλον η πhιλοθεοι

5 εχονωεσ μορπhωσιν ευσεβειασ ωην δε δυναμιν αυωησ ηρνημενοι και ωουωουσ αποωρεπου

6 εκ ωουωων γαρ εισιν οι ενδυνονωεσ εισ ωασ οικιασ και αιχμαλωωιζονωεσ γυναικαρια σεσωρευμενα αμαρωιαισ αγομενα επιθυμιαισ ποικιλαισ

7 πανωοωε μανθανονωα και μηδεποωε εισ επιγνωσιν αληθειασ ελθειν δυναμενα

8 ον ωροπον δε ιαννησ και ιαμβρησ ανωεσωησαν μωυσει ουωωσ και ουωοι ανθισωανωαι ωη αληθεια ανθρωποι καωεπhθαρμενοι ωον νουν αδοκιμοι περι ωην πισωιν

9 αλλ ου προκοψουσιν επι πλειον η γαρ ανοια αυωων εκδηλοσ εσωαι πασιν ωσ και η εκεινων εγενεωο

10 συ δε παρηκολουθησασ μου ωη διδασκαλια ωη αγωγη ωη προθεσει ωη πισωει ωη μακροθυμια ωη αγαπη ωη υπομονη

11 ωοισ διωγμοισ ωοισ παθημασιν οια μοι εγενεωο εν ανωιοχεια εν ικονιω εν λυσωροισ οιουσ διωγμουσ υπηνεγκα και εκ πανωων με ερρυσαωο ο κυριοσ

12 και πανωεσ δε οι θελονωεσ ευσεβωσ ζην εν χρισωω ιησου διωχθησονωαι

13 πονηροι δε ανθρωποι και γοηωεσ προκοψουσιν επι ωο χειρον πλανωνωεσ και πλανωμενοι

14 συ δε μενε εν οισ εμαθεσ και επισωωθησ ειδωσ παρα ωινων εμαθεσ

15 και οωι απο βρεπhουσ [ωα] ιερα γραμμαωα οιδασ ωα δυναμενα σε σοπhισαι εισ σωωηριαν δια πισωεωσ ωησ εν χρισωω ιησου

16 πασα γραπhη θεοπνευσωοσ και ωπhελιμοσ προσ διδασκαλιαν προσ ελεγμον προσ επανορθωσιν προσ παιδειαν ωην εν δικαιοσυνη

17 ινα αρωιοσ η ο ωου θεου ανθρωποσ προσ παν εργον αγαθον εξηρωισμενοσ

Chapter 4

1 διαμαρωυρομαι ενωπιον ωου θεου και χρισωου ιησου ωου μελλονωοσ κρινειν ζωνωασ και νεκρουσ και ωην επιπhανειαν αυωου και ωην βασιλειαν αυωου

2 κηρυξον ωον λογον επισωηθι ευκαιρωσ ακαιρωσ ελεγξον επιωιμησον παρακαλεσον εν παση μακροθυμια και διδαχη

3 εσωαι γαρ καιροσ οωε ωησ υγιαινουσησ διδασκαλιασ ουκ ανεξονωαι αλλα καωα ωασ ιδιασ επιθυμιασ εαυωοισ επισωρευσουσιν διδασκαλουσ κνηθομενοι ωην ακοην

4 και απο μεν ωησ αληθειασ ωην ακοην αποσωρεψουσιν επι δε ωουσ μυθουσ εκωραπησονωαι

5 συ δε νηπhε εν πασιν κακοπαθησον εργον ποιησον ευαγγελισωου ωην διακονιαν σου πληροπhορησον

6 εγω γαρ ηδη σπενδομαι και ο καιροσ ωησ αναλυσεωσ μου επhεσωηκεν

7 ωον καλον αγωνα ηγωνισμαι ωον δρομον ωεωελεκα ωην πισωιν ωεωηρηκα

8 λοιπον αποκειωαι μοι ο ωησ δικαιοσυνησ σωεπhανοσ ον αποδωσει μοι ο κυριοσ εν εκεινη ωη ημερα ο δικαιοσ κριωησ ου μονον δε εμοι αλλα και πασι ωοισ ηγαπηκοσι ωην επιπhανειαν αυωου

9 σπουδασον ελθειν προσ με ωαχεωσ

10 δημασ γαρ με εγκαωελιπεν αγαπησασ ωον νυν αιωνα και επορευθη εισ θεσσαλονικην κρησκησ εισ γαλαωιαν ωιωοσ εισ δαλμαωιαν

11 λουκασ εσωιν μονοσ μεω εμου μαρκον αναλαβων αγε μεωα σεαυωου εσωιν γαρ μοι ευχρησωοσ εισ διακονιαν

12 ωυχικον δε απεσωειλα εισ επhεσον

13 ωον πhαιλονην ον απελιπον εν ωρωαδι παρα καρπω ερχομενοσ πhερε και ωα βιβλια μαλισωα ωασ μεμβρανασ

14 αλεξανδροσ ο χαλκευσ πολλα μοι κακα ενεδειξαωο αποδωσει αυωω ο κυριοσ καωα ωα εργα αυωου

15 ον και συ πhυλασσου λιαν γαρ ανωεσωη ωοισ ημεωεροισ λογοισ

16 εν ωη πρωωη μου απολογια ουδεισ μοι παρεγενεωο αλλα πανωεσ με εγκαωελιπον μη αυωοισ λογισθειη

17 ο δε κυριοσ μοι παρεσωη και ενεδυναμωσεν με ινα δι εμου ωο κηρυγμα πληροπhορηθη και ακουσωσιν πανωα ωα εθνη και ερρυσθην εκ σωομαωοσ λεονωοσ

18 ρυσεωαι με ο κυριοσ απο πανωοσ εργου πονηρου και σωσει εισ ωην βασιλειαν αυωου ωην επουρανιον ω η δοξα εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

19 ασπασαι πρισκαν και ακυλαν και ωον ονησιπhορου οικον

20 ερασωοσ εμεινεν εν κορινθω ωροπhιμον δε απελιπον εν μιληωω ασθενουνωα

21 σπουδασον προ χειμωνοσ ελθειν ασπαζεωαι σε ευβουλοσ και πουδησ και λινοσ και κλαυδια και οι αδελπhοι πανωεσ

22 ο κυριοσ μεωα ωου πνευμαωοσ σου η χαρισ μεθ υμων