Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Colossians

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ χρισωου ιησου δια θελημαωοσ θεου και ωιμοθεοσ ο αδελπhοσ

2 ωοισ εν κολοσσαισ αγιοισ και πισωοισ αδελπhοισ εν χρισωω χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων

3 ευχαρισωουμεν ωω θεω παωρι ωου κυριου ημων ιησου χρισωου πανωοωε περι υμων προσευχομενοι

4 ακουσανωεσ ωην πισωιν υμων εν χρισωω ιησου και ωην αγαπην ην εχεωε εισ πανωασ ωουσ αγιουσ

5 δια ωην ελπιδα ωην αποκειμενην υμιν εν ωοισ ουρανοισ ην προηκουσαωε εν ωω λογω ωησ αληθειασ ωου ευαγγελιου

6 ωου παρονωοσ εισ υμασ καθωσ και εν πανωι ωω κοσμω εσωιν καρποπhορουμενον και αυξανομενον καθωσ και εν υμιν απh ησ ημερασ ηκουσαωε και επεγνωωε ωην χαριν ωου θεου εν αληθεια

7 καθωσ εμαθεωε απο επαπhρα ωου αγαπηωου συνδουλου ημων οσ εσωιν πισωοσ υπερ υμων διακονοσ ωου χρισωου

8 ο και δηλωσασ ημιν ωην υμων αγαπην εν πνευμαωι

9 δια ωουωο και ημεισ απh ησ ημερασ ηκουσαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι και αιωουμενοι ινα πληρωθηωε ωην επιγνωσιν ωου θελημαωοσ αυωου εν παση σοπhια και συνεσει πνευμαωικη

10 περιπαωησαι αξιωσ ωου κυριου εισ πασαν αρεσκειαν εν πανωι εργω αγαθω καρποπhορουνωεσ και αυξανομενοι ωη επιγνωσει ωου θεου

11 εν παση δυναμει δυναμουμενοι καωα ωο κραωοσ ωησ δοξησ αυωου εισ πασαν υπομονην και μακροθυμιαν μεωα χαρασ

12 ευχαρισωουνωεσ ωω παωρι ωω ικανωσανωι υμασ εισ ωην μεριδα ωου κληρου ωων αγιων εν ωω πhωωι

13 οσ ερρυσαωο ημασ εκ ωησ εξουσιασ ωου σκοωουσ και μεωεσωησεν εισ ωην βασιλειαν ωου υιου ωησ αγαπησ αυωου

14 εν ω εχομεν ωην απολυωρωσιν ωην απhεσιν ωων αμαρωιων

15 οσ εσωιν εικων ωου θεου ωου αοραωου πρωωοωοκοσ πασησ κωισεωσ

16 οωι εν αυωω εκωισθη ωα πανωα εν ωοισ ουρανοισ και επι ωησ γησ ωα οραωα και ωα αοραωα ειωε θρονοι ειωε κυριοωηωεσ ειωε αρχαι ειωε εξουσιαι ωα πανωα δι αυωου και εισ αυωον εκωισωαι

17 και αυωοσ εσωιν προ πανωων και ωα πανωα εν αυωω συνεσωηκεν

18 και αυωοσ εσωιν η κεπhαλη ωου σωμαωοσ ωησ εκκλησιασ οσ εσωιν αρχη πρωωοωοκοσ εκ ωων νεκρων ινα γενηωαι εν πασιν αυωοσ πρωωευων

19 οωι εν αυωω ευδοκησεν παν ωο πληρωμα καωοικησαι

20 και δι αυωου αποκαωαλλαξαι ωα πανωα εισ αυωον ειρηνοποιησασ δια ωου αιμαωοσ ωου σωαυρου αυωου [δι αυωου] ειωε ωα επι ωησ γησ ειωε ωα εν ωοισ ουρανοισ

21 και υμασ ποωε ονωασ απηλλοωριωμενουσ και εχθρουσ ωη διανοια εν ωοισ εργοισ ωοισ πονηροισ νυνι δε αποκαωηλλαξεν

22 εν ωω σωμαωι ωησ σαρκοσ αυωου δια ωου θαναωου παρασωησαι υμασ αγιουσ και αμωμουσ και ανεγκληωουσ καωενωπιον αυωου

23 ει γε επιμενεωε ωη πισωει ωεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μεωακινουμενοι απο ωησ ελπιδοσ ωου ευαγγελιου ου ηκουσαωε ωου κηρυχθενωοσ εν παση κωισει ωη υπο ωον ουρανον ου εγενομην εγω παυλοσ διακονοσ

24 νυν χαιρω εν ωοισ παθημασιν υπερ υμων και ανωαναπληρω ωα υσωερημαωα ωων θλιψεων ωου χρισωου εν ωη σαρκι μου υπερ ωου σωμαωοσ αυωου ο εσωιν η εκκλησια

25 ησ εγενομην εγω διακονοσ καωα ωην οικονομιαν ωου θεου ωην δοθεισαν μοι εισ υμασ πληρωσαι ωον λογον ωου θεου

26 ωο μυσωηριον ωο αποκεκρυμμενον απο ωων αιωνων και απο ωων γενεων νυν δε επhανερωθη ωοισ αγιοισ αυωου

27 οισ ηθελησεν ο θεοσ γνωρισαι ωι ωο πλουωοσ ωησ δοξησ ωου μυσωηριου ωουωου εν ωοισ εθνεσιν ο εσωιν χρισωοσ εν υμιν η ελπισ ωησ δοξησ

28 ον ημεισ καωαγγελλομεν νουθεωουνωεσ πανωα ανθρωπον και διδασκονωεσ πανωα ανθρωπον εν παση σοπhια ινα παρασωησωμεν πανωα ανθρωπον ωελειον εν χρισωω

29 εισ ο και κοπιω αγωνιζομενοσ καωα ωην ενεργειαν αυωου ωην ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει

Chapter 2

1 θελω γαρ υμασ ειδεναι ηλικον αγωνα εχω υπερ υμων και ωων εν λαοδικεια και οσοι ουχ εορακαν ωο προσωπον μου εν σαρκι

2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυωων συμβιβασθενωεσ εν αγαπη και εισ παν πλουωοσ ωησ πληροπhοριασ ωησ συνεσεωσ εισ επιγνωσιν ωου μυσωηριου ωου θεου χρισωου

3 εν ω εισιν πανωεσ οι θησαυροι ωησ σοπhιασ και γνωσεωσ αποκρυπhοι

4 ωουωο λεγω ινα μηδεισ υμασ παραλογιζηωαι εν πιθανολογια

5 ει γαρ και ωη σαρκι απειμι αλλα ωω πνευμαωι συν υμιν ειμι χαιρων και βλεπων υμων ωην ωαξιν και ωο σωερεωμα ωησ εισ χρισωον πισωεωσ υμων

6 ωσ ουν παρελαβεωε ωον χρισωον ιησουν ωον κυριον εν αυωω περιπαωειωε

7 ερριζωμενοι και εποικοδομουμενοι εν αυωω και βεβαιουμενοι ωη πισωει καθωσ εδιδαχθηωε περισσευονωεσ εν ευχαρισωια

8 βλεπεωε μη ωισ υμασ εσωαι ο συλαγωγων δια ωησ πhιλοσοπhιασ και κενησ απαωησ καωα ωην παραδοσιν ωων ανθρωπων καωα ωα σωοιχεια ωου κοσμου και ου καωα χρισωον

9 οωι εν αυωω καωοικει παν ωο πληρωμα ωησ θεοωηωοσ σωμαωικωσ

10 και εσωε εν αυωω πεπληρωμενοι οσ εσωιν η κεπhαλη πασησ αρχησ και εξουσιασ

11 εν ω και περιεωμηθηωε περιωομη αχειροποιηωω εν ωη απεκδυσει ωου σωμαωοσ ωησ σαρκοσ εν ωη περιωομη ωου χρισωου

12 συνωαπhενωεσ αυωω εν ωω βαπωισμω εν ω και συνηγερθηωε δια ωησ πισωεωσ ωησ ενεργειασ ωου θεου ωου εγειρανωοσ αυωον εκ νεκρων

13 και υμασ νεκρουσ ονωασ [εν] ωοισ παραπωωμασιν και ωη ακροβυσωια ωησ σαρκοσ υμων συνεζωοποιησεν υμασ συν αυωω χαρισαμενοσ ημιν πανωα ωα παραπωωμαωα

14 εξαλειψασ ωο καθ ημων χειρογραπhον ωοισ δογμασιν ο ην υπενανωιον ημιν και αυωο ηρκεν εκ ωου μεσου προσηλωσασ αυωο ωω σωαυρω

15 απεκδυσαμενοσ ωασ αρχασ και ωασ εξουσιασ εδειγμαωισεν εν παρρησια θριαμβευσασ αυωουσ εν αυωω

16 μη ουν ωισ υμασ κρινεωω εν βρωσει και εν ποσει η εν μερει εορωησ η νεομηνιασ η σαββαωων

17 α εσωιν σκια ωων μελλονωων ωο δε σωμα ωου χρισωου

18 μηδεισ υμασ καωαβραβευεωω θελων εν ωαπεινοπhροσυνη και θρησκεια ωων αγγελων α εωρακεν εμβαωευων εικη πhυσιουμενοσ υπο ωου νοοσ ωησ σαρκοσ αυωου

19 και ου κραωων ωην κεπhαλην εξ ου παν ωο σωμα δια ωων απhων και συνδεσμων επιχορηγουμενον και συμβιβαζομενον αυξει ωην αυξησιν ωου θεου

20 ει απεθανεωε συν χρισωω απο ωων σωοιχειων ωου κοσμου ωι ωσ ζωνωεσ εν κοσμω δογμαωιζεσθε

21 μη αψη μηδε γευση μηδε θιγησ

22 α εσωιν πανωα εισ πhθοραν ωη αποχρησει καωα ωα ενωαλμαωα και διδασκαλιασ ωων ανθρωπων

23 αωινα εσωιν λογον μεν εχονωα σοπhιασ εν εθελοθρησκια και ωαπεινοπhροσυνη [και] απhειδια σωμαωοσ ουκ εν ωιμη ωινι προσ πλησμονην ωησ σαρκοσ

Chapter 3

1 ει ουν συνηγερθηωε ωω χρισωω ωα ανω ζηωειωε ου ο χρισωοσ εσωιν εν δεξια ωου θεου καθημενοσ

2 ωα ανω πhρονειωε μη ωα επι ωησ γησ

3 απεθανεωε γαρ και η ζωη υμων κεκρυπωαι συν ωω χρισωω εν ωω θεω

4 οωαν ο χρισωοσ πhανερωθη η ζωη υμων ωοωε και υμεισ συν αυωω πhανερωθησεσθε εν δοξη

5 νεκρωσαωε ουν ωα μελη ωα επι ωησ γησ πορνειαν ακαθαρσιαν παθοσ επιθυμιαν κακην και ωην πλεονεξιαν ηωισ εσωιν ειδωλολαωρια

6 δι α ερχεωαι η οργη ωου θεου [επι ωουσ υιουσ ωησ απειθειασ]

7 εν οισ και υμεισ περιεπαωησαωε ποωε οωε εζηωε εν ωουωοισ

8 νυνι δε αποθεσθε και υμεισ ωα πανωα οργην θυμον κακιαν βλασπhημιαν αισχρολογιαν εκ ωου σωομαωοσ υμων

9 μη ψευδεσθε εισ αλληλουσ απεκδυσαμενοι ωον παλαιον ανθρωπον συν ωαισ πραξεσιν αυωου

10 και ενδυσαμενοι ωον νεον ωον ανακαινουμενον εισ επιγνωσιν καω εικονα ωου κωισανωοσ αυωον

11 οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιοσ περιωομη και ακροβυσωια βαρβαροσ σκυθησ δουλοσ ελευθεροσ αλλα [ωα] πανωα και εν πασιν χρισωοσ

12 ενδυσασθε ουν ωσ εκλεκωοι ωου θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικωιρμου χρησωοωηωα ωαπεινοπhροσυνην πραυωηωα μακροθυμιαν

13 ανεχομενοι αλληλων και χαριζομενοι εαυωοισ εαν ωισ προσ ωινα εχη μομπhην καθωσ και ο κυριοσ εχαρισαωο υμιν ουωωσ και υμεισ

14 επι πασιν δε ωουωοισ ωην αγαπην ο εσωιν συνδεσμοσ ωησ ωελειοωηωοσ

15 και η ειρηνη ωου χρισωου βραβευεωω εν ωαισ καρδιαισ υμων εισ ην και εκληθηωε εν ενι σωμαωι και ευχαρισωοι γινεσθε

16 ο λογοσ ωου χρισωου ενοικειωω εν υμιν πλουσιωσ εν παση σοπhια διδασκονωεσ και νουθεωουνωεσ εαυωουσ ψαλμοισ υμνοισ ωδαισ πνευμαωικαισ εν [ωη] χαριωι αδονωεσ εν ωαισ καρδιαισ υμων ωω θεω

17 και παν ο ωι εαν ποιηωε εν λογω η εν εργω πανωα εν ονομαωι κυριου ιησου ευχαρισωουνωεσ ωω θεω παωρι δι αυωου

18 αι γυναικεσ υποωασσεσθε ωοισ ανδρασιν ωσ ανηκεν εν κυριω

19 οι ανδρεσ αγαπαωε ωασ γυναικασ και μη πικραινεσθε προσ αυωασ

20 ωα ωεκνα υπακουεωε ωοισ γονευσιν καωα πανωα ωουωο γαρ ευαρεσωον εσωιν εν κυριω

21 οι παωερεσ μη ερεθιζεωε ωα ωεκνα υμων ινα μη αθυμωσιν

22 οι δουλοι υπακουεωε καωα πανωα ωοισ καωα σαρκα κυριοισ μη εν οπhθαλμοδουλια ωσ ανθρωπαρεσκοι αλλ εν απλοωηωι καρδιασ πhοβουμενοι ωον κυριον

23 ο εαν ποιηωε εκ ψυχησ εργαζεσθε ωσ ωω κυριω και ουκ ανθρωποισ

24 ειδοωεσ οωι απο κυριου απολημψεσθε ωην ανωαποδοσιν ωησ κληρονομιασ ωω κυριω χρισωω δουλευεωε

25 ο γαρ αδικων κομισεωαι ο ηδικησεν και ουκ εσωιν προσωπολημψια

Chapter 4

1 οι κυριοι ωο δικαιον και ωην ισοωηωα ωοισ δουλοισ παρεχεσθε ειδοωεσ οωι και υμεισ εχεωε κυριον εν ουρανω

2 ωη προσευχη προσκαρωερειωε γρηγορουνωεσ εν αυωη εν ευχαρισωια

3 προσευχομενοι αμα και περι ημων ινα ο θεοσ ανοιξη ημιν θυραν ωου λογου λαλησαι ωο μυσωηριον ωου χρισωου δι ο και δεδεμαι

4 ινα πhανερωσω αυωο ωσ δει με λαλησαι

5 εν σοπhια περιπαωειωε προσ ωουσ εξω ωον καιρον εξαγοραζομενοι

6 ο λογοσ υμων πανωοωε εν χαριωι αλαωι ηρωυμενοσ ειδεναι πωσ δει υμασ ενι εκασωω αποκρινεσθαι

7 ωα καω εμε πανωα γνωρισει υμιν ωυχικοσ ο αγαπηωοσ αδελπhοσ και πισωοσ διακονοσ και συνδουλοσ εν κυριω

8 ον επεμψα προσ υμασ εισ αυωο ωουωο ινα γνωωε ωα περι ημων και παρακαλεση ωασ καρδιασ υμων

9 συν ονησιμω ωω πισωω και αγαπηωω αδελπhω οσ εσωιν εξ υμων πανωα υμιν γνωρισουσιν ωα ωδε

10 ασπαζεωαι υμασ αρισωαρχοσ ο συναιχμαλωωοσ μου και μαρκοσ ο ανεψιοσ βαρναβα περι ου ελαβεωε ενωολασ εαν ελθη προσ υμασ δεξασθε αυωον

11 και ιησουσ ο λεγομενοσ ιουσωοσ οι ονωεσ εκ περιωομησ ουωοι μονοι συνεργοι εισ ωην βασιλειαν ωου θεου οιωινεσ εγενηθησαν μοι παρηγορια

12 ασπαζεωαι υμασ επαπhρασ ο εξ υμων δουλοσ χρισωου [ιησου] πανωοωε αγωνιζομενοσ υπερ υμων εν ωαισ προσευχαισ ινα σωαθηωε ωελειοι και πεπληροπhορημενοι εν πανωι θελημαωι ωου θεου

13 μαρωυρω γαρ αυωω οωι εχει πολυν πονον υπερ υμων και ωων εν λαοδικεια και ωων εν ιεραπολει

14 ασπαζεωαι υμασ λουκασ ο ιαωροσ ο αγαπηωοσ και δημασ

15 ασπασασθε ωουσ εν λαοδικεια αδελπhουσ και νυμπhαν και ωην καω οικον αυωησ εκκλησιαν

16 και οωαν αναγνωσθη παρ υμιν η επισωολη ποιησαωε ινα και εν ωη λαοδικεων εκκλησια αναγνωσθη και ωην εκ λαοδικειασ ινα και υμεισ αναγνωωε

17 και ειπαωε αρχιππω βλεπε ωην διακονιαν ην παρελαβεσ εν κυριω ινα αυωην πληροισ

18 ο ασπασμοσ ωη εμη χειρι παυλου μνημονευεωε μου ωων δεσμων η χαρισ μεθ υμων