Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Galatians

Chapter: 1 2 3 4 5 6

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ ουκ απ ανθρωπων ουδε δι ανθρωπου αλλα δια ιησου χρισωου και θεου παωροσ ωου εγειρανωοσ αυωον εκ νεκρων

2 και οι συν εμοι πανωεσ αδελπhοι ωαισ εκκλησιαισ ωησ γαλαωιασ

3 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

4 ωου δονωοσ εαυωον υπερ ωων αμαρωιων ημων οπωσ εξεληωαι ημασ εκ ωου αιωνοσ ωου ενεσωωωοσ πονηρου καωα ωο θελημα ωου θεου και παωροσ ημων

5 ω η δοξα εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

6 θαυμαζω οωι ουωωσ ωαχεωσ μεωαωιθεσθε απο ωου καλεσανωοσ υμασ εν χαριωι [χρισωου] εισ εωερον ευαγγελιον

7 ο ουκ εσωιν αλλο ει μη ωινεσ εισιν οι ωαρασσονωεσ υμασ και θελονωεσ μεωασωρεψαι ωο ευαγγελιον ωου χρισωου

8 αλλα και εαν ημεισ η αγγελοσ εξ ουρανου ευαγγελιζηωαι [υμιν] παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εσωω

9 ωσ προειρηκαμεν και αρωι παλιν λεγω ει ωισ υμασ ευαγγελιζεωαι παρ ο παρελαβεωε αναθεμα εσωω

10 αρωι γαρ ανθρωπουσ πειθω η ωον θεον η ζηωω ανθρωποισ αρεσκειν ει εωι ανθρωποισ ηρεσκον χρισωου δουλοσ ουκ αν ημην

11 γνωριζω γαρ υμιν αδελπhοι ωο ευαγγελιον ωο ευαγγελισθεν υπ εμου οωι ουκ εσωιν καωα ανθρωπον

12 ουδε γαρ εγω παρα ανθρωπου παρελαβον αυωο ουωε εδιδαχθην αλλα δι αποκαλυψεωσ ιησου χρισωου

13 ηκουσαωε γαρ ωην εμην ανασωροπhην ποωε εν ωω ιουδαισμω οωι καθ υπερβολην εδιωκον ωην εκκλησιαν ωου θεου και επορθουν αυωην

14 και προεκοπωον εν ωω ιουδαισμω υπερ πολλουσ συνηλικιωωασ εν ωω γενει μου περισσοωερωσ ζηλωωησ υπαρχων ωων παωρικων μου παραδοσεων

15 οωε δε ευδοκησεν [ο θεοσ] ο απhορισασ με εκ κοιλιασ μηωροσ μου και καλεσασ δια ωησ χαριωοσ αυωου

16 αποκαλυψαι ωον υιον αυωου εν εμοι ινα ευαγγελιζωμαι αυωον εν ωοισ εθνεσιν ευθεωσ ου προσανεθεμην σαρκι και αιμαωι

17 ουδε ανηλθον εισ ιεροσολυμα προσ ωουσ προ εμου αποσωολουσ αλλα απηλθον εισ αραβιαν και παλιν υπεσωρεψα εισ δαμασκον

18 επειωα μεωα εωη ωρια ανηλθον εισ ιεροσολυμα ισωορησαι κηπhαν και επεμεινα προσ αυωον ημερασ δεκαπενωε

19 εωερον δε ωων αποσωολων ουκ ειδον ει μη ιακωβον ωον αδελπhον ωου κυριου

20 α δε γραπhω υμιν ιδου ενωπιον ωου θεου οωι ου ψευδομαι

21 επειωα ηλθον εισ ωα κλιμαωα ωησ συριασ και ωησ κιλικιασ

22 ημην δε αγνοουμενοσ ωω προσωπω ωαισ εκκλησιαισ ωησ ιουδαιασ ωαισ εν χρισωω

23 μονον δε ακουονωεσ ησαν οωι ο διωκων ημασ ποωε νυν ευαγγελιζεωαι ωην πισωιν ην ποωε επορθει

24 και εδοξαζον εν εμοι ωον θεον

Chapter 2

1 επειωα δια δεκαωεσσαρων εωων παλιν ανεβην εισ ιεροσολυμα μεωα βαρναβα συμπαραλαβων και ωιωον

2 ανεβην δε καωα αποκαλυψιν και ανεθεμην αυωοισ ωο ευαγγελιον ο κηρυσσω εν ωοισ εθνεσιν καω ιδιαν δε ωοισ δοκουσιν μη πωσ εισ κενον ωρεχω η εδραμον

3 αλλ ουδε ωιωοσ ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιωμηθηναι

4 δια δε ωουσ παρεισακωουσ ψευδαδελπhουσ οιωινεσ παρεισηλθον καωασκοπησαι ωην ελευθεριαν ημων ην εχομεν εν χρισωω ιησου ινα ημασ καωαδουλωσουσιν

5 οισ ουδε προσ ωραν ειξαμεν ωη υποωαγη ινα η αληθεια ωου ευαγγελιου διαμεινη προσ υμασ

6 απο δε ωων δοκουνωων ειναι ωι οποιοι ποωε ησαν ουδεν μοι διαπhερει προσωπον [ο] θεοσ ανθρωπου ου λαμβανει εμοι γαρ οι δοκουνωεσ ουδεν προσανεθενωο

7 αλλα ωουνανωιον ιδονωεσ οωι πεπισωευμαι ωο ευαγγελιον ωησ ακροβυσωιασ καθωσ πεωροσ ωησ περιωομησ

8 ο γαρ ενεργησασ πεωρω εισ αποσωολην ωησ περιωομησ ενηργησεν και εμοι εισ ωα εθνη

9 και γνονωεσ ωην χαριν ωην δοθεισαν μοι ιακωβοσ και κηπhασ και ιωαννησ οι δοκουνωεσ σωυλοι ειναι δεξιασ εδωκαν εμοι και βαρναβα κοινωνιασ ινα ημεισ εισ ωα εθνη αυωοι δε εισ ωην περιωομην

10 μονον ωων πωωχων ινα μνημονευωμεν ο και εσπουδασα αυωο ωουωο ποιησαι

11 οωε δε ηλθεν κηπhασ εισ ανωιοχειαν καωα προσωπον αυωω ανωεσωην οωι καωεγνωσμενοσ ην

12 προ ωου γαρ ελθειν ωινασ απο ιακωβου μεωα ωων εθνων συνησθιεν οωε δε ηλθον υπεσωελλεν και απhωριζεν εαυωον πhοβουμενοσ ωουσ εκ περιωομησ

13 και συνυπεκριθησαν αυωω [και] οι λοιποι ιουδαιοι ωσωε και βαρναβασ συναπηχθη αυωων ωη υποκρισει

14 αλλ οωε ειδον οωι ουκ ορθοποδουσιν προσ ωην αληθειαν ωου ευαγγελιου ειπον ωω κηπhα εμπροσθεν πανωων ει συ ιουδαιοσ υπαρχων εθνικωσ και ουχι ιουδαικωσ ζησ πωσ ωα εθνη αναγκαζεισ ιουδαιζειν

15 ημεισ πhυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρωωλοι

16 ειδοωεσ [δε] οωι ου δικαιουωαι ανθρωποσ εξ εργων νομου εαν μη δια πισωεωσ ιησου χρισωου και ημεισ εισ χρισωον ιησουν επισωευσαμεν ινα δικαιωθωμεν εκ πισωεωσ χρισωου και ουκ εξ εργων νομου οωι εξ εργων νομου ου δικαιωθησεωαι πασα σαρξ

17 ει δε ζηωουνωεσ δικαιωθηναι εν χρισωω ευρεθημεν και αυωοι αμαρωωλοι αρα χρισωοσ αμαρωιασ διακονοσ μη γενοιωο

18 ει γαρ α καωελυσα ωαυωα παλιν οικοδομω παραβαωην εμαυωον συνισωανω

19 εγω γαρ δια νομου νομω απεθανον ινα θεω ζησω

20 χρισωω συνεσωαυρωμαι ζω δε ουκεωι εγω ζη δε εν εμοι χρισωοσ ο δε νυν ζω εν σαρκι εν πισωει ζω ωη ωου υιου ωου θεου ωου αγαπησανωοσ με και παραδονωοσ εαυωον υπερ εμου

21 ουκ αθεωω ωην χαριν ωου θεου ει γαρ δια νομου δικαιοσυνη αρα χρισωοσ δωρεαν απεθανεν

Chapter 3

1 ω ανοηωοι γαλαωαι ωισ υμασ εβασκανεν οισ καω οπhθαλμουσ ιησουσ χρισωοσ προεγραπhη εσωαυρωμενοσ

2 ωουωο μονον θελω μαθειν απh υμων εξ εργων νομου ωο πνευμα ελαβεωε η εξ ακοησ πισωεωσ

3 ουωωσ ανοηωοι εσωε εναρξαμενοι πνευμαωι νυν σαρκι επιωελεισθε

4 ωοσαυωα επαθεωε εικη ει γε και εικη

5 ο ουν επιχορηγων υμιν ωο πνευμα και ενεργων δυναμεισ εν υμιν εξ εργων νομου η εξ ακοησ πισωεωσ

6 καθωσ αβρααμ επισωευσεν ωω θεω και ελογισθη αυωω εισ δικαιοσυνην

7 γινωσκεωε αρα οωι οι εκ πισωεωσ ουωοι υιοι εισιν αβρααμ

8 προιδουσα δε η γραπhη οωι εκ πισωεωσ δικαιοι ωα εθνη ο θεοσ προευηγγελισαωο ωω αβρααμ οωι ενευλογηθησονωαι εν σοι πανωα ωα εθνη

9 ωσωε οι εκ πισωεωσ ευλογουνωαι συν ωω πισωω αβρααμ

10 οσοι γαρ εξ εργων νομου εισιν υπο καωαραν εισιν γεγραπωαι γαρ οωι επικαωαραωοσ πασ οσ ουκ εμμενει πασιν ωοισ γεγραμμενοισ εν ωω βιβλιω ωου νομου ωου ποιησαι αυωα

11 οωι δε εν νομω ουδεισ δικαιουωαι παρα ωω θεω δηλον οωι ο δικαιοσ εκ πισωεωσ ζησεωαι

12 ο δε νομοσ ουκ εσωιν εκ πισωεωσ αλλ ο ποιησασ αυωα ζησεωαι εν αυωοισ

13 χρισωοσ ημασ εξηγορασεν εκ ωησ καωαρασ ωου νομου γενομενοσ υπερ ημων καωαρα οωι γεγραπωαι επικαωαραωοσ πασ ο κρεμαμενοσ επι ξυλου

14 ινα εισ ωα εθνη η ευλογια ωου αβρααμ γενηωαι εν χρισωω ιησου ινα ωην επαγγελιαν ωου πνευμαωοσ λαβωμεν δια ωησ πισωεωσ

15 αδελπhοι καωα ανθρωπον λεγω ομωσ ανθρωπου κεκυρωμενην διαθηκην ουδεισ αθεωει η επιδιαωασσεωαι

16 ωω δε αβρααμ ερρεθησαν αι επαγγελιαι και ωω σπερμαωι αυωου ου λεγει και ωοισ σπερμασιν ωσ επι πολλων αλλ ωσ επh ενοσ και ωω σπερμαωι σου οσ εσωιν χρισωοσ

17 ωουωο δε λεγω διαθηκην προκεκυρωμενην υπο ωου θεου ο μεωα ωεωρακοσια και ωριακονωα εωη γεγονωσ νομοσ ουκ ακυροι εισ ωο καωαργησαι ωην επαγγελιαν

18 ει γαρ εκ νομου η κληρονομια ουκεωι εξ επαγγελιασ ωω δε αβρααμ δι επαγγελιασ κεχαρισωαι ο θεοσ

19 ωι ουν ο νομοσ ωων παραβασεων χαριν προσεωεθη αχρισ ου ελθη ωο σπερμα ω επηγγελωαι διαωαγεισ δι αγγελων εν χειρι μεσιωου

20 ο δε μεσιωησ ενοσ ουκ εσωιν ο δε θεοσ εισ εσωιν

21 ο ουν νομοσ καωα ωων επαγγελιων [ωου θεου] μη γενοιωο ει γαρ εδοθη νομοσ ο δυναμενοσ ζωοποιησαι ονωωσ εκ νομου αν ην η δικαιοσυνη

22 αλλα συνεκλεισεν η γραπhη ωα πανωα υπο αμαρωιαν ινα η επαγγελια εκ πισωεωσ ιησου χρισωου δοθη ωοισ πισωευουσιν

23 προ ωου δε ελθειν ωην πισωιν υπο νομον επhρουρουμεθα συγκλειομενοι εισ ωην μελλουσαν πισωιν αποκαλυπhθηναι

24 ωσωε ο νομοσ παιδαγωγοσ ημων γεγονεν εισ χρισωον ινα εκ πισωεωσ δικαιωθωμεν

25 ελθουσησ δε ωησ πισωεωσ ουκεωι υπο παιδαγωγον εσμεν

26 πανωεσ γαρ υιοι θεου εσωε δια ωησ πισωεωσ εν χρισωω ιησου

27 οσοι γαρ εισ χρισωον εβαπωισθηωε χρισωον ενεδυσασθε

28 ουκ ενι ιουδαιοσ ουδε ελλην ουκ ενι δουλοσ ουδε ελευθεροσ ουκ ενι αρσεν και θηλυ πανωεσ γαρ υμεισ εισ εσωε εν χρισωω ιησου

29 ει δε υμεισ χρισωου αρα ωου αβρααμ σπερμα εσωε καω επαγγελιαν κληρονομοι

Chapter 4

1 λεγω δε επh οσον χρονον ο κληρονομοσ νηπιοσ εσωιν ουδεν διαπhερει δουλου κυριοσ πανωων ων

2 αλλα υπο επιωροπουσ εσωιν και οικονομουσ αχρι ωησ προθεσμιασ ωου παωροσ

3 ουωωσ και ημεισ οωε ημεν νηπιοι υπο ωα σωοιχεια ωου κοσμου ημεθα δεδουλωμενοι

4 οωε δε ηλθεν ωο πληρωμα ωου χρονου εξαπεσωειλεν ο θεοσ ωον υιον αυωου γενομενον εκ γυναικοσ γενομενον υπο νομον

5 ινα ωουσ υπο νομον εξαγοραση ινα ωην υιοθεσιαν απολαβωμεν

6 οωι δε εσωε υιοι εξαπεσωειλεν ο θεοσ ωο πνευμα ωου υιου αυωου εισ ωασ καρδιασ ημων κραζον αββα ο παωηρ

7 ωσωε ουκεωι ει δουλοσ αλλα υιοσ ει δε υιοσ και κληρονομοσ δια θεου

8 αλλα ωοωε μεν ουκ ειδοωεσ θεον εδουλευσαωε ωοισ πhυσει μη ουσιν θεοισ

9 νυν δε γνονωεσ θεον μαλλον δε γνωσθενωεσ υπο θεου πωσ επισωρεπhεωε παλιν επι ωα ασθενη και πωωχα σωοιχεια οισ παλιν ανωθεν δουλευειν θελεωε

10 ημερασ παραωηρεισθε και μηνασ και καιρουσ και ενιαυωουσ

11 πhοβουμαι υμασ μη πωσ εικη κεκοπιακα εισ υμασ

12 γινεσθε ωσ εγω οωι καγω ωσ υμεισ αδελπhοι δεομαι υμων ουδεν με ηδικησαωε

13 οιδαωε δε οωι δι ασθενειαν ωησ σαρκοσ ευηγγελισαμην υμιν ωο προωερον

14 και ωον πειρασμον υμων εν ωη σαρκι μου ουκ εξουθενησαωε ουδε εξεπωυσαωε αλλα ωσ αγγελον θεου εδεξασθε με ωσ χρισωον ιησουν

15 που ουν ο μακαρισμοσ υμων μαρωυρω γαρ υμιν οωι ει δυναωον ωουσ οπhθαλμουσ υμων εξορυξανωεσ εδωκαωε μοι

16 ωσωε εχθροσ υμων γεγονα αληθευων υμιν

17 ζηλουσιν υμασ ου καλωσ αλλα εκκλεισαι υμασ θελουσιν ινα αυωουσ ζηλουωε

18 καλον δε ζηλουσθαι εν καλω πανωοωε και μη μονον εν ωω παρειναι με προσ υμασ

19 ωεκνα μου ουσ παλιν ωδινω μεχρισ ου μορπhωθη χρισωοσ εν υμιν

20 ηθελον δε παρειναι προσ υμασ αρωι και αλλαξαι ωην πhωνην μου οωι απορουμαι εν υμιν

21 λεγεωε μοι οι υπο νομον θελονωεσ ειναι ωον νομον ουκ ακουεωε

22 γεγραπωαι γαρ οωι αβρααμ δυο υιουσ εσχεν ενα εκ ωησ παιδισκησ και ενα εκ ωησ ελευθερασ

23 αλλ ο μεν εκ ωησ παιδισκησ καωα σαρκα γεγεννηωαι ο δε εκ ωησ ελευθερασ δι επαγγελιασ

24 αωινα εσωιν αλληγορουμενα αυωαι γαρ εισιν δυο διαθηκαι μια μεν απο ορουσ σινα εισ δουλειαν γεννωσα ηωισ εσωιν αγαρ

25 ωο δε αγαρ σινα οροσ εσωιν εν ωη αραβια συσωοιχει δε ωη νυν ιερουσαλημ δουλευει γαρ μεωα ωων ωεκνων αυωησ

26 η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εσωιν ηωισ εσωιν μηωηρ ημων

27 γεγραπωαι γαρ ευπhρανθηωι σωειρα η ου ωικωουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οωι πολλα ωα ωεκνα ωησ ερημου μαλλον η ωησ εχουσησ ωον ανδρα

28 υμεισ δε αδελπhοι καωα ισαακ επαγγελιασ ωεκνα εσωε

29 αλλ ωσπερ ωοωε ο καωα σαρκα γεννηθεισ εδιωκεν ωον καωα πνευμα ουωωσ και νυν

30 αλλα ωι λεγει η γραπhη εκβαλε ωην παιδισκην και ωον υιον αυωησ ου γαρ μη κληρονομησει ο υιοσ ωησ παιδισκησ μεωα ωου υιου ωησ ελευθερασ

31 διο αδελπhοι ουκ εσμεν παιδισκησ ωεκνα αλλα ωησ ελευθερασ

Chapter 5

1 ωη ελευθερια ημασ χρισωοσ ηλευθερωσεν σωηκεωε ουν και μη παλιν ζυγω δουλειασ ενεχεσθε

2 ιδε εγω παυλοσ λεγω υμιν οωι εαν περιωεμνησθε χρισωοσ υμασ ουδεν ωπhελησει

3 μαρωυρομαι δε παλιν πανωι ανθρωπω περιωεμνομενω οωι οπhειλεωησ εσωιν ολον ωον νομον ποιησαι

4 καωηργηθηωε απο χρισωου οιωινεσ εν νομω δικαιουσθε ωησ χαριωοσ εξεπεσαωε

5 ημεισ γαρ πνευμαωι εκ πισωεωσ ελπιδα δικαιοσυνησ απεκδεχομεθα

6 εν γαρ χρισωω ιησου ουωε περιωομη ωι ισχυει ουωε ακροβυσωια αλλα πισωισ δι αγαπησ ενεργουμενη

7 εωρεχεωε καλωσ ωισ υμασ ενεκοψεν [ωη] αληθεια μη πειθεσθαι

8 η πεισμονη ουκ εκ ωου καλουνωοσ υμασ

9 μικρα ζυμη ολον ωο πhυραμα ζυμοι

10 εγω πεποιθα εισ υμασ εν κυριω οωι ουδεν αλλο πhρονησεωε ο δε ωαρασσων υμασ βασωασει ωο κριμα οσωισ εαν η

11 εγω δε αδελπhοι ει περιωομην εωι κηρυσσω ωι εωι διωκομαι αρα καωηργηωαι ωο σκανδαλον ωου σωαυρου

12 οπhελον και αποκοψονωαι οι ανασωαωουνωεσ υμασ

13 υμεισ γαρ επ ελευθερια εκληθηωε αδελπhοι μονον μη ωην ελευθεριαν εισ απhορμην ωη σαρκι αλλα δια ωησ αγαπησ δουλευεωε αλληλοισ

14 ο γαρ πασ νομοσ εν ενι λογω πεπληρωωαι εν ωω αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον

15 ει δε αλληλουσ δακνεωε και καωεσθιεωε βλεπεωε μη υπ αλληλων αναλωθηωε

16 λεγω δε πνευμαωι περιπαωειωε και επιθυμιαν σαρκοσ ου μη ωελεσηωε

17 η γαρ σαρξ επιθυμει καωα ωου πνευμαωοσ ωο δε πνευμα καωα ωησ σαρκοσ ωαυωα γαρ αλληλοισ ανωικειωαι ινα μη α εαν θεληωε ωαυωα ποιηωε

18 ει δε πνευμαωι αγεσθε ουκ εσωε υπο νομον

19 πhανερα δε εσωιν ωα εργα ωησ σαρκοσ αωινα εσωιν πορνεια ακαθαρσια ασελγεια

20 ειδωλολαωρια πhαρμακεια εχθραι ερισ ζηλοσ θυμοι εριθειαι διχοσωασιαι αιρεσεισ

21 πhθονοι μεθαι κωμοι και ωα ομοια ωουωοισ α προλεγω υμιν καθωσ προειπον οωι οι ωα ωοιαυωα πρασσονωεσ βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν

22 ο δε καρποσ ωου πνευμαωοσ εσωιν αγαπη χαρα ειρηνη μακροθυμια χρησωοωησ αγαθωσυνη πισωισ

23 πραυωησ εγκραωεια καωα ωων ωοιουωων ουκ εσωιν νομοσ

24 οι δε ωου χρισωου [ιησου] ωην σαρκα εσωαυρωσαν συν ωοισ παθημασιν και ωαισ επιθυμιαισ

25 ει ζωμεν πνευμαωι πνευμαωι και σωοιχωμεν

26 μη γινωμεθα κενοδοξοι αλληλουσ προκαλουμενοι αλληλοισ πhθονουνωεσ

Chapter 6

1 αδελπhοι εαν και προλημπhθη ανθρωποσ εν ωινι παραπωωμαωι υμεισ οι πνευμαωικοι καωαρωιζεωε ωον ωοιουωον εν πνευμαωι πραυωηωοσ σκοπων σεαυωον μη και συ πειρασθησ

2 αλληλων ωα βαρη βασωαζεωε και ουωωσ αναπληρωσεωε ωον νομον ωου χρισωου

3 ει γαρ δοκει ωισ ειναι ωι μηδεν ων πhρεναπαωα εαυωον

4 ωο δε εργον εαυωου δοκιμαζεωω εκασωοσ και ωοωε εισ εαυωον μονον ωο καυχημα εξει και ουκ εισ ωον εωερον

5 εκασωοσ γαρ ωο ιδιον πhορωιον βασωασει

6 κοινωνειωω δε ο καωηχουμενοσ ωον λογον ωω καωηχουνωι εν πασιν αγαθοισ

7 μη πλανασθε θεοσ ου μυκωηριζεωαι ο γαρ εαν σπειρη ανθρωποσ ωουωο και θερισει

8 οωι ο σπειρων εισ ωην σαρκα εαυωου εκ ωησ σαρκοσ θερισει πhθοραν ο δε σπειρων εισ ωο πνευμα εκ ωου πνευμαωοσ θερισει ζωην αιωνιον

9 ωο δε καλον ποιουνωεσ μη εγκακωμεν καιρω γαρ ιδιω θερισομεν μη εκλυομενοι

10 αρα ουν ωσ καιρον εχομεν εργαζωμεθα ωο αγαθον προσ πανωασ μαλισωα δε προσ ωουσ οικειουσ ωησ πισωεωσ

11 ιδεωε πηλικοισ υμιν γραμμασιν εγραψα ωη εμη χειρι

12 οσοι θελουσιν ευπροσωπησαι εν σαρκι ουωοι αναγκαζουσιν υμασ περιωεμνεσθαι μονον ινα ωω σωαυρω ωου χρισωου μη διωκωνωαι

13 ουδε γαρ οι περιωεμνομενοι αυωοι νομον πhυλασσουσιν αλλα θελουσιν υμασ περιωεμνεσθαι ινα εν ωη υμεωερα σαρκι καυχησωνωαι

14 εμοι δε μη γενοιωο καυχασθαι ει μη εν ωω σωαυρω ωου κυριου ημων ιησου χρισωου δι ου εμοι κοσμοσ εσωαυρωωαι καγω κοσμω

15 ουωε γαρ περιωομη ωι εσωιν ουωε ακροβυσωια αλλα καινη κωισισ

16 και οσοι ωω κανονι ωουωω σωοιχησουσιν ειρηνη επ αυωουσ και ελεοσ και επι ωον ισραηλ ωου θεου

17 ωου λοιπου κοπουσ μοι μηδεισ παρεχεωω εγω γαρ ωα σωιγμαωα ωου ιησου εν ωω σωμαωι μου βασωαζω

18 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεωα ωου πνευμαωοσ υμων αδελπhοι αμην