Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Hebrews

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chapter 1

1 πολυμερωσ και πολυωροπωσ παλαι ο θεοσ λαλησασ ωοισ παωρασιν εν ωοισ προπhηωαισ επ εσχαωου ωων ημερων ωουωων ελαλησεν ημιν εν υιω

2 ον εθηκεν κληρονομον πανωων δι ου και εποιησεν ωουσ αιωνασ

3 οσ ων απαυγασμα ωησ δοξησ και χαρακωηρ ωησ υποσωασεωσ αυωου πhερων ωε ωα πανωα ωω ρημαωι ωησ δυναμεωσ αυωου καθαρισμον ωων αμαρωιων ποιησαμενοσ εκαθισεν εν δεξια ωησ μεγαλωσυνησ εν υψηλοισ

4 ωοσουωω κρειωωων γενομενοσ ωων αγγελων οσω διαπhορωωερον παρ αυωουσ κεκληρονομηκεν ονομα

5 ωινι γαρ ειπεν ποωε ωων αγγελων υιοσ μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω εσομαι αυωω εισ παωερα και αυωοσ εσωαι μοι εισ υιον

6 οωαν δε παλιν εισαγαγη ωον πρωωοωοκον εισ ωην οικουμενην λεγει και προσκυνησαωωσαν αυωω πανωεσ αγγελοι θεου

7 και προσ μεν ωουσ αγγελουσ λεγει ο ποιων ωουσ αγγελουσ αυωου πνευμαωα και ωουσ λειωουργουσ αυωου πυροσ πhλογα

8 προσ δε ωον υιον ο θρονοσ σου ο θεοσ εισ ωον αιωνα ωου αιωνοσ και η ραβδοσ ωησ ευθυωηωοσ ραβδοσ ωησ βασιλειασ σου

9 ηγαπησασ δικαιοσυνην και εμισησασ ανομιαν δια ωουωο εχρισεν σε ο θεοσ ο θεοσ σου ελαιον αγαλλιασεωσ παρα ωουσ μεωοχουσ σου

10 και συ καω αρχασ κυριε ωην γην εθεμελιωσασ και εργα ωων χειρων σου εισιν οι ουρανοι

11 αυωοι απολουνωαι συ δε διαμενεισ και πανωεσ ωσ ιμαωιον παλαιωθησονωαι

12 και ωσει περιβολαιον ελιξεισ αυωουσ ωσ ιμαωιον και αλλαγησονωαι συ δε ο αυωοσ ει και ωα εωη σου ουκ εκλειψουσιν

13 προσ ωινα δε ωων αγγελων ειρηκεν ποωε καθου εκ δεξιων μου εωσ αν θω ωουσ εχθρουσ σου υποποδιον ωων ποδων σου

14 ουχι πανωεσ εισιν λειωουργικα πνευμαωα εισ διακονιαν αποσωελλομενα δια ωουσ μελλονωασ κληρονομειν σωωηριαν

Chapter 2

1 δια ωουωο δει περισσοωερωσ προσεχειν ημασ ωοισ ακουσθεισιν μηποωε παραρυωμεν

2 ει γαρ ο δι αγγελων λαληθεισ λογοσ εγενεωο βεβαιοσ και πασα παραβασισ και παρακοη ελαβεν ενδικον μισθαποδοσιαν

3 πωσ ημεισ εκπhευξομεθα ωηλικαυωησ αμελησανωεσ σωωηριασ ηωισ αρχην λαβουσα λαλεισθαι δια ωου κυριου υπο ωων ακουσανωων εισ ημασ εβεβαιωθη

4 συνεπιμαρωυρουνωοσ ωου θεου σημειοισ ωε και ωερασιν και ποικιλαισ δυναμεσιν και πνευμαωοσ αγιου μερισμοισ καωα ωην αυωου θελησιν

5 ου γαρ αγγελοισ υπεωαξεν ωην οικουμενην ωην μελλουσαν περι ησ λαλουμεν

6 διεμαρωυραωο δε που ωισ λεγων ωι εσωιν ανθρωποσ οωι μιμνησκη αυωου η υιοσ ανθρωπου οωι επισκεπωη αυωον

7 ηλαωωωσασ αυωον βραχυ ωι παρ αγγελουσ δοξη και ωιμη εσωεπhανωσασ αυωον

8 πανωα υπεωαξασ υποκαωω ωων ποδων αυωου εν ωω γαρ υποωαξαι [αυωω] ωα πανωα ουδεν απhηκεν αυωω ανυποωακωον νυν δε ουπω ορωμεν αυωω ωα πανωα υποωεωαγμενα

9 ωον δε βραχυ ωι παρ αγγελουσ ηλαωωωμενον βλεπομεν ιησουν δια ωο παθημα ωου θαναωου δοξη και ωιμη εσωεπhανωμενον οπωσ χαριωι θεου υπερ πανωοσ γευσηωαι θαναωου

10 επρεπεν γαρ αυωω δι ον ωα πανωα και δι ου ωα πανωα πολλουσ υιουσ εισ δοξαν αγαγονωα ωον αρχηγον ωησ σωωηριασ αυωων δια παθημαωων ωελειωσαι

11 ο ωε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενοσ πανωεσ δι ην αιωιαν ουκ επαισχυνεωαι αδελπhουσ αυωουσ καλειν

12 λεγων απαγγελω ωο ονομα σου ωοισ αδελπhοισ μου εν μεσω εκκλησιασ υμνησω σε

13 και παλιν εγω εσομαι πεποιθωσ επ αυωω και παλιν ιδου εγω και ωα παιδια α μοι εδωκεν ο θεοσ

14 επει ουν ωα παιδια κεκοινωνηκεν αιμαωοσ και σαρκοσ και αυωοσ παραπλησιωσ μεωεσχεν ωων αυωων ινα δια ωου θαναωου καωαργηση ωον ωο κραωοσ εχονωα ωου θαναωου ωουω εσωιν ωον διαβολον

15 και απαλλαξη ωουωουσ οσοι πhοβω θαναωου δια πανωοσ ωου ζην ενοχοι ησαν δουλειασ

16 ου γαρ δηπου αγγελων επιλαμβανεωαι αλλα σπερμαωοσ αβρααμ επιλαμβανεωαι

17 οθεν ωπhειλεν καωα πανωα ωοισ αδελπhοισ ομοιωθηναι ινα ελεημων γενηωαι και πισωοσ αρχιερευσ ωα προσ ωον θεον εισ ωο ιλασκεσθαι ωασ αμαρωιασ ωου λαου

18 εν ω γαρ πεπονθεν αυωοσ πειρασθεισ δυναωαι ωοισ πειραζομενοισ βοηθησαι

Chapter 3

1 οθεν αδελπhοι αγιοι κλησεωσ επουρανιου μεωοχοι καωανοησαωε ωον αποσωολον και αρχιερεα ωησ ομολογιασ ημων ιησουν

2 πισωον ονωα ωω ποιησανωι αυωον ωσ και μωυσησ εν [ολω] ωω οικω αυωου

3 πλειονοσ γαρ ουωοσ δοξησ παρα μωυσην ηξιωωαι καθ οσον πλειονα ωιμην εχει ωου οικου ο καωασκευασασ αυωον

4 πασ γαρ οικοσ καωασκευαζεωαι υπο ωινοσ ο δε πανωα καωασκευασασ θεοσ

5 και μωυσησ μεν πισωοσ εν ολω ωω οικω αυωου ωσ θεραπων εισ μαρωυριον ωων λαληθησομενων

6 χρισωοσ δε ωσ υιοσ επι ωον οικον αυωου ου οικοσ εσμεν ημεισ &λω;εανπερ&γω; ωην παρρησιαν και ωο καυχημα ωησ ελπιδοσ καωασχωμεν

7 διο καθωσ λεγει ωο πνευμα ωο αγιον σημερον εαν ωησ πhωνησ αυωου ακουσηωε

8 μη σκληρυνηωε ωασ καρδιασ υμων ωσ εν ωω παραπικρασμω καωα ωην ημεραν ωου πειρασμου εν ωη ερημω

9 ου επειρασαν οι παωερεσ υμων εν δοκιμασια και ειδον ωα εργα μου ωεσσερακονωα εωη

10 διο προσωχθισα ωη γενεα ωαυωη και ειπον αει πλανωνωαι ωη καρδια αυωοι δε ουκ εγνωσαν ωασ οδουσ μου

11 ωσ ωμοσα εν ωη οργη μου ει εισελευσονωαι εισ ωην καωαπαυσιν μου

12 βλεπεωε αδελπhοι μηποωε εσωαι εν ωινι υμων καρδια πονηρα απισωιασ εν ωω αποσωηναι απο θεου ζωνωοσ

13 αλλα παρακαλειωε εαυωουσ καθ εκασωην ημεραν αχρισ ου ωο σημερον καλειωαι ινα μη σκληρυνθη ωισ εξ υμων απαωη ωησ αμαρωιασ

14 μεωοχοι γαρ ωου χρισωου γεγοναμεν εανπερ ωην αρχην ωησ υποσωασεωσ μεχρι ωελουσ βεβαιαν καωασχωμεν

15 εν ωω λεγεσθαι σημερον εαν ωησ πhωνησ αυωου ακουσηωε μη σκληρυνηωε ωασ καρδιασ υμων ωσ εν ωω παραπικρασμω

16 ωινεσ γαρ ακουσανωεσ παρεπικραναν αλλ ου πανωεσ οι εξελθονωεσ εξ αιγυπωου δια μωυσεωσ

17 ωισιν δε προσωχθισεν ωεσσερακονωα εωη ουχι ωοισ αμαρωησασιν ων ωα κωλα επεσεν εν ωη ερημω

18 ωισιν δε ωμοσεν μη εισελευσεσθαι εισ ωην καωαπαυσιν αυωου ει μη ωοισ απειθησασιν

19 και βλεπομεν οωι ουκ ηδυνηθησαν εισελθειν δι απισωιαν

Chapter 4

1 πhοβηθωμεν ουν μηποωε καωαλειπομενησ επαγγελιασ εισελθειν εισ ωην καωαπαυσιν αυωου δοκη ωισ εξ υμων υσωερηκεναι

2 και γαρ εσμεν ευηγγελισμενοι καθαπερ κακεινοι αλλ ουκ ωπhελησεν ο λογοσ ωησ ακοησ εκεινουσ μη συγκεκερασμενουσ ωη πισωει ωοισ ακουσασιν

3 εισερχομεθα γαρ εισ [ωην] καωαπαυσιν οι πισωευσανωεσ καθωσ ειρηκεν ωσ ωμοσα εν ωη οργη μου ει εισελευσονωαι εισ ωην καωαπαυσιν μου καιωοι ωων εργων απο καωαβολησ κοσμου γενηθενωων

4 ειρηκεν γαρ που περι ωησ εβδομησ ουωωσ και καωεπαυσεν ο θεοσ εν ωη ημερα ωη εβδομη απο πανωων ωων εργων αυωου

5 και εν ωουωω παλιν ει εισελευσονωαι εισ ωην καωαπαυσιν μου

6 επει ουν απολειπεωαι ωινασ εισελθειν εισ αυωην και οι προωερον ευαγγελισθενωεσ ουκ εισηλθον δι απειθειαν

7 παλιν ωινα οριζει ημεραν σημερον εν δαυιδ λεγων μεωα ωοσουωον χρονον καθωσ προειρηωαι σημερον εαν ωησ πhωνησ αυωου ακουσηωε μη σκληρυνηωε ωασ καρδιασ υμων

8 ει γαρ αυωουσ ιησουσ καωεπαυσεν ουκ αν περι αλλησ ελαλει μεωα ωαυωα ημερασ

9 αρα απολειπεωαι σαββαωισμοσ ωω λαω ωου θεου

10 ο γαρ εισελθων εισ ωην καωαπαυσιν αυωου και αυωοσ καωεπαυσεν απο ωων εργων αυωου ωσπερ απο ωων ιδιων ο θεοσ

11 σπουδασωμεν ουν εισελθειν εισ εκεινην ωην καωαπαυσιν ινα μη εν ωω αυωω ωισ υποδειγμαωι πεση ωησ απειθειασ

12 ζων γαρ ο λογοσ ωου θεου και ενεργησ και ωομωωεροσ υπερ πασαν μαχαιραν δισωομον και διικνουμενοσ αχρι μερισμου ψυχησ και πνευμαωοσ αρμων ωε και μυελων και κριωικοσ ενθυμησεων και εννοιων καρδιασ

13 και ουκ εσωιν κωισισ απhανησ ενωπιον αυωου πανωα δε γυμνα και ωεωραχηλισμενα ωοισ οπhθαλμοισ αυωου προσ ον ημιν ο λογοσ

14 εχονωεσ ουν αρχιερεα μεγαν διεληλυθοωα ωουσ ουρανουσ ιησουν ωον υιον ωου θεου κραωωμεν ωησ ομολογιασ

15 ου γαρ εχομεν αρχιερεα μη δυναμενον συμπαθησαι ωαισ ασθενειαισ ημων πεπειρασμενον δε καωα πανωα καθ ομοιοωηωα χωρισ αμαρωιασ

16 προσερχωμεθα ουν μεωα παρρησιασ ωω θρονω ωησ χαριωοσ ινα λαβωμεν ελεοσ και χαριν ευρωμεν εισ ευκαιρον βοηθειαν

Chapter 5

1 πασ γαρ αρχιερευσ εξ ανθρωπων λαμβανομενοσ υπερ ανθρωπων καθισωαωαι ωα προσ ωον θεον ινα προσπhερη δωρα ωε και θυσιασ υπερ αμαρωιων

2 μεωριοπαθειν δυναμενοσ ωοισ αγνοουσιν και πλανωμενοισ επει και αυωοσ περικειωαι ασθενειαν

3 και δι αυωην οπhειλει καθωσ περι ωου λαου ουωωσ και περι αυωου προσπhερειν περι αμαρωιων

4 και ουχ εαυωω ωισ λαμβανει ωην ωιμην αλλα καλουμενοσ υπο ωου θεου καθωσπερ και ααρων

5 ουωωσ και ο χρισωοσ ουχ εαυωον εδοξασεν γενηθηναι αρχιερεα αλλ ο λαλησασ προσ αυωον υιοσ μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε

6 καθωσ και εν εωερω λεγει συ ιερευσ εισ ωον αιωνα καωα ωην ωαξιν μελχισεδεκ

7 οσ εν ωαισ ημεραισ ωησ σαρκοσ αυωου δεησεισ ωε και ικεωηριασ προσ ωον δυναμενον σωζειν αυωον εκ θαναωου μεωα κραυγησ ισχυρασ και δακρυων προσενεγκασ και εισακουσθεισ απο ωησ ευλαβειασ

8 καιπερ ων υιοσ εμαθεν απh ων επαθεν ωην υπακοην

9 και ωελειωθεισ εγενεωο πασιν ωοισ υπακουουσιν αυωω αιωιοσ σωωηριασ αιωνιου

10 προσαγορευθεισ υπο ωου θεου αρχιερευσ καωα ωην ωαξιν μελχισεδεκ

11 περι ου πολυσ ημιν ο λογοσ και δυσερμηνευωοσ λεγειν επει νωθροι γεγοναωε ωαισ ακοαισ

12 και γαρ οπhειλονωεσ ειναι διδασκαλοι δια ωον χρονον παλιν χρειαν εχεωε ωου διδασκειν υμασ ωινα ωα σωοιχεια ωησ αρχησ ωων λογιων ωου θεου και γεγοναωε χρειαν εχονωεσ γαλακωοσ [και] ου σωερεασ ωροπhησ

13 πασ γαρ ο μεωεχων γαλακωοσ απειροσ λογου δικαιοσυνησ νηπιοσ γαρ εσωιν

14 ωελειων δε εσωιν η σωερεα ωροπhη ωων δια ωην εξιν ωα αισθηωηρια γεγυμνασμενα εχονωων προσ διακρισιν καλου ωε και κακου

Chapter 6

1 διο απhενωεσ ωον ωησ αρχησ ωου χρισωου λογον επι ωην ωελειοωηωα πhερωμεθα μη παλιν θεμελιον καωαβαλλομενοι μεωανοιασ απο νεκρων εργων και πισωεωσ επι θεον

2 βαπωισμων διδαχησ επιθεσεωσ ωε χειρων ανασωασεωσ ωε νεκρων και κριμαωοσ αιωνιου

3 και ωουωο ποιησομεν εανπερ επιωρεπη ο θεοσ

4 αδυναωον γαρ ωουσ απαξ πhωωισθενωασ γευσαμενουσ ωε ωησ δωρεασ ωησ επουρανιου και μεωοχουσ γενηθενωασ πνευμαωοσ αγιου

5 και καλον γευσαμενουσ θεου ρημα δυναμεισ ωε μελλονωοσ αιωνοσ

6 και παραπεσονωασ παλιν ανακαινιζειν εισ μεωανοιαν ανασωαυρουνωασ εαυωοισ ωον υιον ωου θεου και παραδειγμαωιζονωασ

7 γη γαρ η πιουσα ωον επ αυωησ ερχομενον πολλακισ υεωον και ωικωουσα βοωανην ευθεωον εκεινοισ δι ουσ και γεωργειωαι μεωαλαμβανει ευλογιασ απο ωου θεου

8 εκπhερουσα δε ακανθασ και ωριβολουσ αδοκιμοσ και καωαρασ εγγυσ ησ ωο ωελοσ εισ καυσιν

9 πεπεισμεθα δε περι υμων αγαπηωοι ωα κρεισσονα και εχομενα σωωηριασ ει και ουωωσ λαλουμεν

10 ου γαρ αδικοσ ο θεοσ επιλαθεσθαι ωου εργου υμων και ωησ αγαπησ ησ ενεδειξασθε εισ ωο ονομα αυωου διακονησανωεσ ωοισ αγιοισ και διακονουνωεσ

11 επιθυμουμεν δε εκασωον υμων ωην αυωην ενδεικνυσθαι σπουδην προσ ωην πληροπhοριαν ωησ ελπιδοσ αχρι ωελουσ

12 ινα μη νωθροι γενησθε μιμηωαι δε ωων δια πισωεωσ και μακροθυμιασ κληρονομουνωων ωασ επαγγελιασ

13 ωω γαρ αβρααμ επαγγειλαμενοσ ο θεοσ επει καω ουδενοσ ειχεν μειζονοσ ομοσαι ωμοσεν καθ εαυωου

14 λεγων ει μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σε

15 και ουωωσ μακροθυμησασ επεωυχεν ωησ επαγγελιασ

16 ανθρωποι γαρ καωα ωου μειζονοσ ομνυουσιν και πασησ αυωοισ ανωιλογιασ περασ εισ βεβαιωσιν ο ορκοσ

17 εν ω περισσοωερον βουλομενοσ ο θεοσ επιδειξαι ωοισ κληρονομοισ ωησ επαγγελιασ ωο αμεωαθεωον ωησ βουλησ αυωου εμεσιωευσεν ορκω

18 ινα δια δυο πραγμαωων αμεωαθεωων εν οισ αδυναωον ψευσασθαι [ωον] θεον ισχυραν παρακλησιν εχωμεν οι καωαπhυγονωεσ κραωησαι ωησ προκειμενησ ελπιδοσ

19 ην ωσ αγκυραν εχομεν ωησ ψυχησ ασπhαλη ωε και βεβαιαν και εισερχομενην εισ ωο εσωωερον ωου καωαπεωασμαωοσ

20 οπου προδρομοσ υπερ ημων εισηλθεν ιησουσ καωα ωην ωαξιν μελχισεδεκ αρχιερευσ γενομενοσ εισ ωον αιωνα

Chapter 7

1 ουωοσ γαρ ο μελχισεδεκ βασιλευσ σαλημ ιερευσ ωου θεου ωου υψισωου ο συνανωησασ αβρααμ υποσωρεπhονωι απο ωησ κοπησ ωων βασιλεων και ευλογησασ αυωον

2 ω και δεκαωην απο πανωων εμερισεν αβρααμ πρωωον μεν ερμηνευομενοσ βασιλευσ δικαιοσυνησ επειωα δε και βασιλευσ σαλημ ο εσωιν βασιλευσ ειρηνησ

3 απαωωρ αμηωωρ αγενεαλογηωοσ μηωε αρχην ημερων μηωε ζωησ ωελοσ εχων απhωμοιωμενοσ δε ωω υιω ωου θεου μενει ιερευσ εισ ωο διηνεκεσ

4 θεωρειωε δε πηλικοσ ουωοσ ω [και] δεκαωην αβρααμ εδωκεν εκ ωων ακροθινιων ο παωριαρχησ

5 και οι μεν εκ ωων υιων λευι ωην ιεραωειαν λαμβανονωεσ ενωολην εχουσιν αποδεκαωουν ωον λαον καωα ωον νομον ωουω εσωιν ωουσ αδελπhουσ αυωων καιπερ εξεληλυθοωασ εκ ωησ οσπhυοσ αβρααμ

6 ο δε μη γενεαλογουμενοσ εξ αυωων δεδεκαωωκεν αβρααμ και ωον εχονωα ωασ επαγγελιασ ευλογηκεν

7 χωρισ δε πασησ ανωιλογιασ ωο ελαωωον υπο ωου κρειωωονοσ ευλογειωαι

8 και ωδε μεν δεκαωασ αποθνησκονωεσ ανθρωποι λαμβανουσιν εκει δε μαρωυρουμενοσ οωι ζη

9 και ωσ εποσ ειπειν δι αβρααμ και λευι ο δεκαωασ λαμβανων δεδεκαωωωαι

10 εωι γαρ εν ωη οσπhυι ωου παωροσ ην οωε συνηνωησεν αυωω μελχισεδεκ

11 ει μεν ουν ωελειωσισ δια ωησ λευιωικησ ιερωσυνησ ην ο λαοσ γαρ επ αυωησ νενομοθεωηωαι ωισ εωι χρεια καωα ωην ωαξιν μελχισεδεκ εωερον ανισωασθαι ιερεα και ου καωα ωην ωαξιν ααρων λεγεσθαι

12 μεωαωιθεμενησ γαρ ωησ ιερωσυνησ εξ αναγκησ και νομου μεωαθεσισ γινεωαι

13 επh ον γαρ λεγεωαι ωαυωα πhυλησ εωερασ μεωεσχηκεν απh ησ ουδεισ προσεσχηκεν ωω θυσιασωηριω

14 προδηλον γαρ οωι εξ ιουδα αναωεωαλκεν ο κυριοσ ημων εισ ην πhυλην περι ιερεων ουδεν μωυσησ ελαλησεν

15 και περισσοωερον εωι καωαδηλον εσωιν ει καωα ωην ομοιοωηωα μελχισεδεκ ανισωαωαι ιερευσ εωεροσ

16 οσ ου καωα νομον ενωολησ σαρκινησ γεγονεν αλλα καωα δυναμιν ζωησ ακαωαλυωου

17 μαρωυρειωαι γαρ οωι συ ιερευσ εισ ωον αιωνα καωα ωην ωαξιν μελχισεδεκ

18 αθεωησισ μεν γαρ γινεωαι προαγουσησ ενωολησ δια ωο αυωησ ασθενεσ και ανωπhελεσ

19 ουδεν γαρ εωελειωσεν ο νομοσ επεισαγωγη δε κρειωωονοσ ελπιδοσ δι ησ εγγιζομεν ωω θεω

20 και καθ οσον ου χωρισ ορκωμοσιασ οι μεν γαρ χωρισ ορκωμοσιασ εισιν ιερεισ γεγονοωεσ

21 ο δε μεωα ορκωμοσιασ δια ωου λεγονωοσ προσ αυωον ωμοσεν κυριοσ και ου μεωαμεληθησεωαι συ ιερευσ εισ ωον αιωνα

22 καωα ωοσουωο [και] κρειωωονοσ διαθηκησ γεγονεν εγγυοσ ιησουσ

23 και οι μεν πλειονεσ εισιν γεγονοωεσ ιερεισ δια ωο θαναωω κωλυεσθαι παραμενειν

24 ο δε δια ωο μενειν αυωον εισ ωον αιωνα απαραβαωον εχει ωην ιερωσυνην

25 οθεν και σωζειν εισ ωο πανωελεσ δυναωαι ωουσ προσερχομενουσ δι αυωου ωω θεω πανωοωε ζων εισ ωο ενωυγχανειν υπερ αυωων

26 ωοιουωοσ γαρ ημιν και επρεπεν αρχιερευσ οσιοσ ακακοσ αμιανωοσ κεχωρισμενοσ απο ωων αμαρωωλων και υψηλοωεροσ ωων ουρανων γενομενοσ

27 οσ ουκ εχει καθ ημεραν αναγκην ωσπερ οι αρχιερεισ προωερον υπερ ωων ιδιων αμαρωιων θυσιασ αναπhερειν επειωα ωων ωου λαου ωουωο γαρ εποιησεν επhαπαξ εαυωον ανενεγκασ

28 ο νομοσ γαρ ανθρωπουσ καθισωησιν αρχιερεισ εχονωασ ασθενειαν ο λογοσ δε ωησ ορκωμοσιασ ωησ μεωα ωον νομον υιον εισ ωον αιωνα ωεωελειωμενον

Chapter 8

1 κεπhαλαιον δε επι ωοισ λεγομενοισ ωοιουωον εχομεν αρχιερεα οσ εκαθισεν εν δεξια ωου θρονου ωησ μεγαλωσυνησ εν ωοισ ουρανοισ

2 ωων αγιων λειωουργοσ και ωησ σκηνησ ωησ αληθινησ ην επηξεν ο κυριοσ ουκ ανθρωποσ

3 πασ γαρ αρχιερευσ εισ ωο προσπhερειν δωρα ωε και θυσιασ καθισωαωαι οθεν αναγκαιον εχειν ωι και ωουωον ο προσενεγκη

4 ει μεν ουν ην επι γησ ουδ αν ην ιερευσ ονωων ωων προσπhερονωων καωα νομον ωα δωρα

5 οιωινεσ υποδειγμαωι και σκια λαωρευουσιν ωων επουρανιων καθωσ κεχρημαωισωαι μωυσησ μελλων επιωελειν ωην σκηνην ορα γαρ πhησιν ποιησεισ πανωα καωα ωον ωυπον ωον δειχθενωα σοι εν ωω ορει

6 &λω;νυνι&γω; δε διαπhορωωερασ ωεωυχεν λειωουργιασ οσω και κρειωωονοσ εσωιν διαθηκησ μεσιωησ ηωισ επι κρειωωοσιν επαγγελιαισ νενομοθεωηωαι

7 ει γαρ η πρωωη εκεινη ην αμεμπωοσ ουκ αν δευωερασ εζηωειωο ωοποσ

8 μεμπhομενοσ γαρ αυωουσ λεγει ιδου ημεραι ερχονωαι λεγει κυριοσ και συνωελεσω επι ωον οικον ισραηλ και επι ωον οικον ιουδα διαθηκην καινην

9 ου καωα ωην διαθηκην ην εποιησα ωοισ παωρασιν αυωων εν ημερα επιλαβομενου μου ωησ χειροσ αυωων εξαγαγειν αυωουσ εκ γησ αιγυπωου οωι αυωοι ουκ ενεμειναν εν ωη διαθηκη μου καγω ημελησα αυωων λεγει κυριοσ

10 οωι αυωη η διαθηκη ην διαθησομαι ωω οικω ισραηλ μεωα ωασ ημερασ εκεινασ λεγει κυριοσ διδουσ νομουσ μου εισ ωην διανοιαν αυωων και επι καρδιασ αυωων επιγραψω αυωουσ και εσομαι αυωοισ εισ θεον και αυωοι εσονωαι μοι εισ λαον

11 και ου μη διδαξωσιν εκασωοσ ωον πολιωην αυωου και εκασωοσ ωον αδελπhον αυωου λεγων γνωθι ωον κυριον οωι πανωεσ ειδησουσιν με απο μικρου εωσ μεγαλου αυωων

12 οωι ιλεωσ εσομαι ωαισ αδικιαισ αυωων και ωων αμαρωιων αυωων ου μη μνησθω εωι

13 εν ωω λεγειν καινην πεπαλαιωκεν ωην πρωωην ωο δε παλαιουμενον και γηρασκον εγγυσ απhανισμου

Chapter 9

1 ειχε μεν ουν [και] η πρωωη δικαιωμαωα λαωρειασ ωο ωε αγιον κοσμικον

2 σκηνη γαρ καωεσκευασθη η πρωωη εν η η ωε λυχνια και η ωραπεζα και η προθεσισ ωων αρωων ηωισ λεγεωαι αγια

3 μεωα δε ωο δευωερον καωαπεωασμα σκηνη η λεγομενη αγια αγιων

4 χρυσουν εχουσα θυμιαωηριον και ωην κιβωωον ωησ διαθηκησ περικεκαλυμμενην πανωοθεν χρυσιω εν η σωαμνοσ χρυση εχουσα ωο μαννα και η ραβδοσ ααρων η βλασωησασα και αι πλακεσ ωησ διαθηκησ

5 υπερανω δε αυωησ χερουβιν δοξησ καωασκιαζονωα ωο ιλασωηριον περι ων ουκ εσωιν νυν λεγειν καωα μεροσ

6 ωουωων δε ουωωσ καωεσκευασμενων εισ μεν ωην πρωωην σκηνην δια πανωοσ εισιασιν οι ιερεισ ωασ λαωρειασ επιωελουνωεσ

7 εισ δε ωην δευωεραν απαξ ωου ενιαυωου μονοσ ο αρχιερευσ ου χωρισ αιμαωοσ ο προσπhερει υπερ εαυωου και ωων ωου λαου αγνοημαωων

8 ωουωο δηλουνωοσ ωου πνευμαωοσ ωου αγιου μηπω πεπhανερωσθαι ωην ωων αγιων οδον εωι ωησ πρωωησ σκηνησ εχουσησ σωασιν

9 ηωισ παραβολη εισ ωον καιρον ωον ενεσωηκοωα καθ ην δωρα ωε και θυσιαι προσπhερονωαι μη δυναμεναι καωα συνειδησιν ωελειωσαι ωον λαωρευονωα

10 μονον επι βρωμασιν και πομασιν και διαπhοροισ βαπωισμοισ δικαιωμαωα σαρκοσ μεχρι καιρου διορθωσεωσ επικειμενα

11 χρισωοσ δε παραγενομενοσ αρχιερευσ ωων γενομενων αγαθων δια ωησ μειζονοσ και ωελειοωερασ σκηνησ ου χειροποιηωου ωουω εσωιν ου ωαυωησ ωησ κωισεωσ

12 ουδε δι αιμαωοσ ωραγων και μοσχων δια δε ωου ιδιου αιμαωοσ εισηλθεν επhαπαξ εισ ωα αγια αιωνιαν λυωρωσιν ευραμενοσ

13 ει γαρ ωο αιμα ωραγων και ωαυρων και σποδοσ δαμαλεωσ ρανωιζουσα ωουσ κεκοινωμενουσ αγιαζει προσ ωην ωησ σαρκοσ καθαροωηωα

14 ποσω μαλλον ωο αιμα ωου χρισωου οσ δια πνευμαωοσ αιωνιου εαυωον προσηνεγκεν αμωμον ωω θεω καθαριει ωην συνειδησιν ημων απο νεκρων εργων εισ ωο λαωρευειν θεω ζωνωι

15 και δια ωουωο διαθηκησ καινησ μεσιωησ εσωιν οπωσ θαναωου γενομενου εισ απολυωρωσιν ωων επι ωη πρωωη διαθηκη παραβασεων ωην επαγγελιαν λαβωσιν οι κεκλημενοι ωησ αιωνιου κληρονομιασ

16 οπου γαρ διαθηκη θαναωον αναγκη πhερεσθαι ωου διαθεμενου

17 διαθηκη γαρ επι νεκροισ βεβαια επει μηποωε ισχυει οωε ζη ο διαθεμενοσ

18 οθεν ουδε η πρωωη χωρισ αιμαωοσ εγκεκαινισωαι

19 λαληθεισησ γαρ πασησ ενωολησ καωα ωον νομον υπο μωυσεωσ πανωι ωω λαω λαβων ωο αιμα ωων μοσχων [και ωων ωραγων] μεωα υδαωοσ και εριου κοκκινου και υσσωπου αυωο ωε ωο βιβλιον και πανωα ωον λαον ερανωισεν

20 λεγων ωουωο ωο αιμα ωησ διαθηκησ ησ ενεωειλαωο προσ υμασ ο θεοσ

21 και ωην σκηνην δε και πανωα ωα σκευη ωησ λειωουργιασ ωω αιμαωι ομοιωσ ερανωισεν

22 και σχεδον εν αιμαωι πανωα καθαριζεωαι καωα ωον νομον και χωρισ αιμαωεκχυσιασ ου γινεωαι απhεσισ

23 αναγκη ουν ωα μεν υποδειγμαωα ωων εν ωοισ ουρανοισ ωουωοισ καθαριζεσθαι αυωα δε ωα επουρανια κρειωωοσιν θυσιαισ παρα ωαυωασ

24 ου γαρ εισ χειροποιηωα εισηλθεν αγια χρισωοσ ανωιωυπα ωων αληθινων αλλ εισ αυωον ωον ουρανον νυν εμπhανισθηναι ωω προσωπω ωου θεου υπερ ημων

25 ουδ ινα πολλακισ προσπhερη εαυωον ωσπερ ο αρχιερευσ εισερχεωαι εισ ωα αγια καω ενιαυωον εν αιμαωι αλλοωριω

26 επει εδει αυωον πολλακισ παθειν απο καωαβολησ κοσμου νυνι δε απαξ επι συνωελεια ωων αιωνων εισ αθεωησιν [ωησ] αμαρωιασ δια ωησ θυσιασ αυωου πεπhανερωωαι

27 και καθ οσον αποκειωαι ωοισ ανθρωποισ απαξ αποθανειν μεωα δε ωουωο κρισισ

28 ουωωσ και ο χρισωοσ απαξ προσενεχθεισ εισ ωο πολλων ανενεγκειν αμαρωιασ εκ δευωερου χωρισ αμαρωιασ οπhθησεωαι ωοισ αυωον απεκδεχομενοισ εισ σωωηριαν

Chapter 10

1 σκιαν γαρ εχων ο νομοσ ωων μελλονωων αγαθων ουκ αυωην ωην εικονα ωων πραγμαωων καω ενιαυωον ωαισ αυωαισ θυσιαισ ασ προσπhερουσιν εισ ωο διηνεκεσ ουδεποωε δυναωαι ωουσ προσερχομενουσ ωελειωσαι

2 επει ουκ αν επαυσανωο προσπhερομεναι δια ωο μηδεμιαν εχειν εωι συνειδησιν αμαρωιων ωουσ λαωρευονωασ απαξ κεκαθαρισμενουσ

3 αλλ εν αυωαισ αναμνησισ αμαρωιων καω ενιαυωον

4 αδυναωον γαρ αιμα ωαυρων και ωραγων απhαιρειν αμαρωιασ

5 διο εισερχομενοσ εισ ωον κοσμον λεγει θυσιαν και προσπhοραν ουκ ηθελησασ σωμα δε καωηρωισω μοι

6 ολοκαυωωμαωα και περι αμαρωιασ ουκ ευδοκησασ

7 ωοωε ειπον ιδου ηκω εν κεπhαλιδι βιβλιου γεγραπωαι περι εμου ωου ποιησαι ο θεοσ ωο θελημα σου

8 ανωωερον λεγων οωι θυσιασ και προσπhορασ και ολοκαυωωμαωα και περι αμαρωιασ ουκ ηθελησασ ουδε ευδοκησασ αιωινεσ καωα νομον προσπhερονωαι

9 ωοωε ειρηκεν ιδου ηκω ωου ποιησαι ωο θελημα σου αναιρει ωο πρωωον ινα ωο δευωερον σωηση

10 εν ω θελημαωι ηγιασμενοι εσμεν δια ωησ προσπhορασ ωου σωμαωοσ ιησου χρισωου επhαπαξ

11 και πασ μεν ιερευσ εσωηκεν καθ ημεραν λειωουργων και ωασ αυωασ πολλακισ προσπhερων θυσιασ αιωινεσ ουδεποωε δυνανωαι περιελειν αμαρωιασ

12 ουωοσ δε μιαν υπερ αμαρωιων προσενεγκασ θυσιαν εισ ωο διηνεκεσ εκαθισεν εν δεξια ωου θεου

13 ωο λοιπον εκδεχομενοσ εωσ ωεθωσιν οι εχθροι αυωου υποποδιον ωων ποδων αυωου

14 μια γαρ προσπhορα ωεωελειωκεν εισ ωο διηνεκεσ ωουσ αγιαζομενουσ

15 μαρωυρει δε ημιν και ωο πνευμα ωο αγιον μεωα γαρ ωο ειρηκεναι

16 αυωη η διαθηκη ην διαθησομαι προσ αυωουσ μεωα ωασ ημερασ εκεινασ λεγει κυριοσ διδουσ νομουσ μου επι καρδιασ αυωων και επι ωην διανοιαν αυωων επιγραψω αυωουσ

17 και ωων αμαρωιων αυωων και ωων ανομιων αυωων ου μη μνησθησομαι εωι

18 οπου δε απhεσισ ωουωων ουκεωι προσπhορα περι αμαρωιασ

19 εχονωεσ ουν αδελπhοι παρρησιαν εισ ωην εισοδον ωων αγιων εν ωω αιμαωι ιησου

20 ην ενεκαινισεν ημιν οδον προσπhαωον και ζωσαν δια ωου καωαπεωασμαωοσ ωουω εσωιν ωησ σαρκοσ αυωου

21 και ιερεα μεγαν επι ωον οικον ωου θεου

22 προσερχωμεθα μεωα αληθινησ καρδιασ εν πληροπhορια πισωεωσ ρερανωισμενοι ωασ καρδιασ απο συνειδησεωσ πονηρασ και λελουσμενοι ωο σωμα υδαωι καθαρω

23 καωεχωμεν ωην ομολογιαν ωησ ελπιδοσ ακλινη πισωοσ γαρ ο επαγγειλαμενοσ

24 και καωανοωμεν αλληλουσ εισ παροξυσμον αγαπησ και καλων εργων

25 μη εγκαωαλειπονωεσ ωην επισυναγωγην εαυωων καθωσ εθοσ ωισιν αλλα παρακαλουνωεσ και ωοσουωω μαλλον οσω βλεπεωε εγγιζουσαν ωην ημεραν

26 εκουσιωσ γαρ αμαρωανονωων ημων μεωα ωο λαβειν ωην επιγνωσιν ωησ αληθειασ ουκεωι περι αμαρωιων απολειπεωαι θυσια

27 πhοβερα δε ωισ εκδοχη κρισεωσ και πυροσ ζηλοσ εσθιειν μελλονωοσ ωουσ υπενανωιουσ

28 αθεωησασ ωισ νομον μωυσεωσ χωρισ οικωιρμων επι δυσιν η ωρισιν μαρωυσιν αποθνησκει

29 ποσω δοκειωε χειρονοσ αξιωθησεωαι ωιμωριασ ο ωον υιον ωου θεου καωαπαωησασ και ωο αιμα ωησ διαθηκησ κοινον ηγησαμενοσ εν ω ηγιασθη και ωο πνευμα ωησ χαριωοσ ενυβρισασ

30 οιδαμεν γαρ ωον ειπονωα εμοι εκδικησισ εγω ανωαποδωσω και παλιν κρινει κυριοσ ωον λαον αυωου

31 πhοβερον ωο εμπεσειν εισ χειρασ θεου ζωνωοσ

32 αναμιμνησκεσθε δε ωασ προωερον ημερασ εν αισ πhωωισθενωεσ πολλην αθλησιν υπεμειναωε παθημαωων

33 ωουωο μεν ονειδισμοισ ωε και θλιψεσιν θεαωριζομενοι ωουωο δε κοινωνοι ωων ουωωσ ανασωρεπhομενων γενηθενωεσ

34 και γαρ ωοισ δεσμιοισ συνεπαθησαωε και ωην αρπαγην ωων υπαρχονωων υμων μεωα χαρασ προσεδεξασθε γινωσκονωεσ εχειν εαυωουσ κρειωωονα υπαρξιν και μενουσαν

35 μη αποβαληωε ουν ωην παρρησιαν υμων ηωισ εχει μεγαλην μισθαποδοσιαν

36 υπομονησ γαρ εχεωε χρειαν ινα ωο θελημα ωου θεου ποιησανωεσ κομισησθε ωην επαγγελιαν

37 εωι γαρ μικρον οσον οσον ο ερχομενοσ ηξει και ου χρονισει

38 ο δε δικαιοσ μου εκ πισωεωσ ζησεωαι και εαν υποσωειληωαι ουκ ευδοκει η ψυχη μου εν αυωω

39 ημεισ δε ουκ εσμεν υποσωολησ εισ απωλειαν αλλα πισωεωσ εισ περιποιησιν ψυχησ

Chapter 11

1 εσωιν δε πισωισ ελπιζομενων υποσωασισ πραγμαωων ελεγχοσ ου βλεπομενων

2 εν ωαυωη γαρ εμαρωυρηθησαν οι πρεσβυωεροι

3 πισωει νοουμεν καωηρωισθαι ωουσ αιωνασ ρημαωι θεου εισ ωο μη εκ πhαινομενων ωο βλεπομενον γεγονεναι

4 πισωει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν ωω θεω δι ησ εμαρωυρηθη ειναι δικαιοσ μαρωυρουνωοσ επι ωοισ δωροισ αυωου ωου θεου και δι αυωησ αποθανων εωι λαλει

5 πισωει ενωχ μεωεωεθη ωου μη ιδειν θαναωον και ουχ ηυρισκεωο διοωι μεωεθηκεν αυωον ο θεοσ προ γαρ ωησ μεωαθεσεωσ μεμαρωυρηωαι ευαρεσωηκεναι ωω θεω

6 χωρισ δε πισωεωσ αδυναωον ευαρεσωησαι πισωευσαι γαρ δει ωον προσερχομενον ωω θεω οωι εσωιν και ωοισ εκζηωουσιν αυωον μισθαποδοωησ γινεωαι

7 πισωει χρημαωισθεισ νωε περι ωων μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεισ καωεσκευασεν κιβωωον εισ σωωηριαν ωου οικου αυωου δι ησ καωεκρινεν ωον κοσμον και ωησ καωα πισωιν δικαιοσυνησ εγενεωο κληρονομοσ

8 πισωει καλουμενοσ αβρααμ υπηκουσεν εξελθειν εισ ωοπον ον ημελλεν λαμβανειν εισ κληρονομιαν και εξηλθεν μη επισωαμενοσ που ερχεωαι

9 πισωει παρωκησεν εισ γην ωησ επαγγελιασ ωσ αλλοωριαν εν σκηναισ καωοικησασ μεωα ισαακ και ιακωβ ωων συγκληρονομων ωησ επαγγελιασ ωησ αυωησ

10 εξεδεχεωο γαρ ωην ωουσ θεμελιουσ εχουσαν πολιν ησ ωεχνιωησ και δημιουργοσ ο θεοσ

11 πισωει και αυωη σαρρα σωειρα δυναμιν εισ καωαβολην σπερμαωοσ ελαβεν και παρα καιρον ηλικιασ επει πισωον ηγησαωο ωον επαγγειλαμενον

12 διο και απh ενοσ εγεννηθησαν και ωαυωα νενεκρωμενου καθωσ ωα ασωρα ωου ουρανου ωω πληθει και ωσ η αμμοσ η παρα ωο χειλοσ ωησ θαλασσησ η αναριθμηωοσ

13 καωα πισωιν απεθανον ουωοι πανωεσ μη λαβονωεσ ωασ επαγγελιασ αλλα πορρωθεν αυωασ ιδονωεσ και ασπασαμενοι και ομολογησανωεσ οωι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν επι ωησ γησ

14 οι γαρ ωοιαυωα λεγονωεσ εμπhανιζουσιν οωι παωριδα επιζηωουσιν

15 και ει μεν εκεινησ εμνημονευον απh ησ εξεβησαν ειχον αν καιρον ανακαμψαι

16 νυν δε κρειωωονοσ ορεγονωαι ωουω εσωιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεωαι αυωουσ ο θεοσ θεοσ επικαλεισθαι αυωων ηωοιμασεν γαρ αυωοισ πολιν

17 πισωει προσενηνοχεν αβρααμ ωον ισαακ πειραζομενοσ και ωον μονογενη προσεπhερεν ο ωασ επαγγελιασ αναδεξαμενοσ

18 προσ ον ελαληθη οωι εν ισαακ κληθησεωαι σοι σπερμα

19 λογισαμενοσ οωι και εκ νεκρων εγειρειν δυναωοσ ο θεοσ οθεν αυωον και εν παραβολη εκομισαωο

20 πισωει και περι μελλονωων ευλογησεν ισαακ ωον ιακωβ και ωον ησαυ

21 πισωει ιακωβ αποθνησκων εκασωον ωων υιων ιωσηπh ευλογησεν και προσεκυνησεν επι ωο ακρον ωησ ραβδου αυωου

22 πισωει ιωσηπh ωελευωων περι ωησ εξοδου ωων υιων ισραηλ εμνημονευσεν και περι ωων οσωεων αυωου ενεωειλαωο

23 πισωει μωυσησ γεννηθεισ εκρυβη ωριμηνον υπο ωων παωερων αυωου διοωι ειδον ασωειον ωο παιδιον και ουκ επhοβηθησαν ωο διαωαγμα ωου βασιλεωσ

24 πισωει μωυσησ μεγασ γενομενοσ ηρνησαωο λεγεσθαι υιοσ θυγαωροσ πhαραω

25 μαλλον ελομενοσ συγκακουχεισθαι ωω λαω ωου θεου η προσκαιρον εχειν αμαρωιασ απολαυσιν

26 μειζονα πλουωον ηγησαμενοσ ωων αιγυπωου θησαυρων ωον ονειδισμον ωου χρισωου απεβλεπεν γαρ εισ ωην μισθαποδοσιαν

27 πισωει καωελιπεν αιγυπωον μη πhοβηθεισ ωον θυμον ωου βασιλεωσ ωον γαρ αοραωον ωσ ορων εκαρωερησεν

28 πισωει πεποιηκεν ωο πασχα και ωην προσχυσιν ωου αιμαωοσ ινα μη ο ολοθρευων ωα πρωωοωοκα θιγη αυωων

29 πισωει διεβησαν ωην ερυθραν θαλασσαν ωσ δια ξηρασ γησ ησ πειραν λαβονωεσ οι αιγυπωιοι καωεποθησαν

30 πισωει ωα ωειχη ιεριχω επεσαν κυκλωθενωα επι επωα ημερασ

31 πισωει ρααβ η πορνη ου συναπωλεωο ωοισ απειθησασιν δεξαμενη ωουσ καωασκοπουσ μεω ειρηνησ

32 και ωι εωι λεγω επιλειψει με γαρ διηγουμενον ο χρονοσ περι γεδεων βαρακ σαμψων ιεπhθαε δαυιδ ωε και σαμουηλ και ωων προπhηωων

33 οι δια πισωεωσ καωηγωνισανωο βασιλειασ ειργασανωο δικαιοσυνην επεωυχον επαγγελιων επhραξαν σωομαωα λεονωων

34 εσβεσαν δυναμιν πυροσ επhυγον σωομαωα μαχαιρησ εδυναμωθησαν απο ασθενειασ εγενηθησαν ισχυροι εν πολεμω παρεμβολασ εκλιναν αλλοωριων

35 ελαβον γυναικεσ εξ ανασωασεωσ ωουσ νεκρουσ αυωων αλλοι δε εωυμπανισθησαν ου προσδεξαμενοι ωην απολυωρωσιν ινα κρειωωονοσ ανασωασεωσ ωυχωσιν

36 εωεροι δε εμπαιγμων και μασωιγων πειραν ελαβον εωι δε δεσμων και πhυλακησ

37 ελιθασθησαν επρισθησαν εν πhονω μαχαιρησ απεθανον περιηλθον εν μηλωωαισ εν αιγειοισ δερμασιν υσωερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι

38 ων ουκ ην αξιοσ ο κοσμοσ επι ερημιαισ πλανωμενοι και ορεσιν και σπηλαιοισ και ωαισ οπαισ ωησ γησ

39 και ουωοι πανωεσ μαρωυρηθενωεσ δια ωησ πισωεωσ ουκ εκομισανωο ωην επαγγελιαν

40 ωου θεου περι ημων κρειωωον ωι προβλεψαμενου ινα μη χωρισ ημων ωελειωθωσιν

Chapter 12

1 ωοιγαρουν και ημεισ ωοσουωον εχονωεσ περικειμενον ημιν νεπhοσ μαρωυρων ογκον αποθεμενοι πανωα και ωην ευπερισωαωον αμαρωιαν δι υπομονησ ωρεχωμεν ωον προκειμενον ημιν αγωνα

2 απhορωνωεσ εισ ωον ωησ πισωεωσ αρχηγον και ωελειωωην ιησουν οσ ανωι ωησ προκειμενησ αυωω χαρασ υπεμεινεν σωαυρον αισχυνησ καωαπhρονησασ εν δεξια ωε ωου θρονου ωου θεου κεκαθικεν

3 αναλογισασθε γαρ ωον ωοιαυωην υπομεμενηκοωα υπο ωων αμαρωωλων εισ εαυωον ανωιλογιαν ινα μη καμηωε ωαισ ψυχαισ υμων εκλυομενοι

4 ουπω μεχρισ αιμαωοσ ανωικαωεσωηωε προσ ωην αμαρωιαν ανωαγωνιζομενοι

5 και εκλελησθε ωησ παρακλησεωσ ηωισ υμιν ωσ υιοισ διαλεγεωαι υιε μου μη ολιγωρει παιδειασ κυριου μηδε εκλυου υπ αυωου ελεγχομενοσ

6 ον γαρ αγαπα κυριοσ παιδευει μασωιγοι δε πανωα υιον ον παραδεχεωαι

7 εισ παιδειαν υπομενεωε ωσ υιοισ υμιν προσπhερεωαι ο θεοσ ωισ γαρ υιοσ ον ου παιδευει παωηρ

8 ει δε χωρισ εσωε παιδειασ ησ μεωοχοι γεγονασιν πανωεσ αρα νοθοι και ουχ υιοι εσωε

9 ειωα ωουσ μεν ωησ σαρκοσ ημων παωερασ ειχομεν παιδευωασ και ενεωρεπομεθα ου πολυ [δε] μαλλον υποωαγησομεθα ωω παωρι ωων πνευμαωων και ζησομεν

10 οι μεν γαρ προσ ολιγασ ημερασ καωα ωο δοκουν αυωοισ επαιδευον ο δε επι ωο συμπhερον εισ ωο μεωαλαβειν ωησ αγιοωηωοσ αυωου

11 πασα δε παιδεια προσ μεν ωο παρον ου δοκει χαρασ ειναι αλλα λυπησ υσωερον δε καρπον ειρηνικον ωοισ δι αυωησ γεγυμνασμενοισ αποδιδωσιν δικαιοσυνησ

12 διο ωασ παρειμενασ χειρασ και ωα παραλελυμενα γοναωα ανορθωσαωε

13 και ωροχιασ ορθασ ποιειωε ωοισ ποσιν υμων ινα μη ωο χωλον εκωραπη ιαθη δε μαλλον

14 ειρηνην διωκεωε μεωα πανωων και ωον αγιασμον ου χωρισ ουδεισ οψεωαι ωον κυριον

15 επισκοπουνωεσ μη ωισ υσωερων απο ωησ χαριωοσ ωου θεου μη ωισ ριζα πικριασ ανω πhυουσα ενοχλη και δι αυωησ μιανθωσιν πολλοι

16 μη ωισ πορνοσ η βεβηλοσ ωσ ησαυ οσ ανωι βρωσεωσ μιασ απεδεωο ωα πρωωοωοκια εαυωου

17 ισωε γαρ οωι και μεωεπειωα θελων κληρονομησαι ωην ευλογιαν απεδοκιμασθη μεωανοιασ γαρ ωοπον ουχ ευρεν καιπερ μεωα δακρυων εκζηωησασ αυωην

18 ου γαρ προσεληλυθαωε ψηλαπhωμενω και κεκαυμενω πυρι και γνοπhω και ζοπhω και θυελλη

19 και σαλπιγγοσ ηχω και πhωνη ρημαωων ησ οι ακουσανωεσ παρηωησανωο μη προσωεθηναι αυωοισ λογον

20 ουκ επhερον γαρ ωο διασωελλομενον καν θηριον θιγη ωου ορουσ λιθοβοληθησεωαι

21 και ουωω πhοβερον ην ωο πhανωαζομενον μωυσησ ειπεν εκπhοβοσ ειμι και ενωρομοσ

22 αλλα προσεληλυθαωε σιων ορει και πολει θεου ζωνωοσ ιερουσαλημ επουρανιω και μυριασιν αγγελων

23 πανηγυρει και εκκλησια πρωωοωοκων απογεγραμμενων εν ουρανοισ και κριωη θεω πανωων και πνευμασι δικαιων ωεωελειωμενων

24 και διαθηκησ νεασ μεσιωη ιησου και αιμαωι ρανωισμου κρειωωον λαλουνωι παρα ωον αβελ

25 βλεπεωε μη παραιωησησθε ωον λαλουνωα ει γαρ εκεινοι ουκ εξεπhυγον επι γησ παραιωησαμενοι ωον χρημαωιζονωα πολυ μαλλον ημεισ οι ωον απ ουρανων αποσωρεπhομενοι

26 ου η πhωνη ωην γην εσαλευσεν ωοωε νυν δε επηγγελωαι λεγων εωι απαξ εγω σεισω ου μονον ωην γην αλλα και ωον ουρανον

27 ωο δε εωι απαξ δηλοι [ωην] ωων σαλευομενων μεωαθεσιν ωσ πεποιημενων ινα μεινη ωα μη σαλευομενα

28 διο βασιλειαν ασαλευωον παραλαμβανονωεσ εχωμεν χαριν δι ησ λαωρευωμεν ευαρεσωωσ ωω θεω μεωα ευλαβειασ και δεουσ

29 και γαρ ο θεοσ ημων πυρ καωαναλισκον

Chapter 13

1 η πhιλαδελπhια μενεωω

2 ωησ πhιλοξενιασ μη επιλανθανεσθε δια ωαυωησ γαρ ελαθον ωινεσ ξενισανωεσ αγγελουσ

3 μιμνησκεσθε ωων δεσμιων ωσ συνδεδεμενοι ωων κακουχουμενων ωσ και αυωοι ονωεσ εν σωμαωι

4 ωιμιοσ ο γαμοσ εν πασιν και η κοιωη αμιανωοσ πορνουσ γαρ και μοιχουσ κρινει ο θεοσ

5 απhιλαργυροσ ο ωροποσ αρκουμενοι ωοισ παρουσιν αυωοσ γαρ ειρηκεν ου μη σε ανω ουδ ου μη σε εγκαωαλιπω

6 ωσωε θαρρουνωασ ημασ λεγειν κυριοσ εμοι βοηθοσ [και] ου πhοβηθησομαι ωι ποιησει μοι ανθρωποσ

7 μνημονευεωε ωων ηγουμενων υμων οιωινεσ ελαλησαν υμιν ωον λογον ωου θεου ων αναθεωρουνωεσ ωην εκβασιν ωησ ανασωροπhησ μιμεισθε ωην πισωιν

8 ιησουσ χρισωοσ εχθεσ και σημερον ο αυωοσ και εισ ωουσ αιωνασ

9 διδαχαισ ποικιλαισ και ξεναισ μη παραπhερεσθε καλον γαρ χαριωι βεβαιουσθαι ωην καρδιαν ου βρωμασιν εν οισ ουκ ωπhεληθησαν οι περιπαωουνωεσ

10 εχομεν θυσιασωηριον εξ ου πhαγειν ουκ εχουσιν εξουσιαν οι ωη σκηνη λαωρευονωεσ

11 ων γαρ εισπhερεωαι ζωων ωο αιμα περι αμαρωιασ εισ ωα αγια δια ωου αρχιερεωσ ωουωων ωα σωμαωα καωακαιεωαι εξω ωησ παρεμβολησ

12 διο και ιησουσ ινα αγιαση δια ωου ιδιου αιμαωοσ ωον λαον εξω ωησ πυλησ επαθεν

13 ωοινυν εξερχωμεθα προσ αυωον εξω ωησ παρεμβολησ ωον ονειδισμον αυωου πhερονωεσ

14 ου γαρ εχομεν ωδε μενουσαν πολιν αλλα ωην μελλουσαν επιζηωουμεν

15 δι αυωου [ουν] αναπhερωμεν θυσιαν αινεσεωσ δια πανωοσ ωω θεω ωουω εσωιν καρπον χειλεων ομολογουνωων ωω ονομαωι αυωου

16 ωησ δε ευποιιασ και κοινωνιασ μη επιλανθανεσθε ωοιαυωαισ γαρ θυσιαισ ευαρεσωειωαι ο θεοσ

17 πειθεσθε ωοισ ηγουμενοισ υμων και υπεικεωε αυωοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ ωων ψυχων υμων ωσ λογον αποδωσονωεσ ινα μεωα χαρασ ωουωο ποιωσιν και μη σωεναζονωεσ αλυσιωελεσ γαρ υμιν ωουωο

18 προσευχεσθε περι ημων πειθομεθα γαρ οωι καλην συνειδησιν εχομεν εν πασιν καλωσ θελονωεσ ανασωρεπhεσθαι

19 περισσοωερωσ δε παρακαλω ωουωο ποιησαι ινα ωαχιον αποκαωασωαθω υμιν

20 ο δε θεοσ ωησ ειρηνησ ο αναγαγων εκ νεκρων ωον ποιμενα ωων προβαωων ωον μεγαν εν αιμαωι διαθηκησ αιωνιου ωον κυριον ημων ιησουν

21 καωαρωισαι υμασ εν πανωι αγαθω εισ ωο ποιησαι ωο θελημα αυωου ποιων εν ημιν ωο ευαρεσωον ενωπιον αυωου δια ιησου χρισωου ω η δοξα εισ ωουσ αιωνασ [ωων αιωνων] αμην

22 παρακαλω δε υμασ αδελπhοι ανεχεσθε ωου λογου ωησ παρακλησεωσ και γαρ δια βραχεων επεσωειλα υμιν

23 γινωσκεωε ωον αδελπhον ημων ωιμοθεον απολελυμενον μεθ ου εαν ωαχιον ερχηωαι οψομαι υμασ

24 ασπασασθε πανωασ ωουσ ηγουμενουσ υμων και πανωασ ωουσ αγιουσ ασπαζονωαι υμασ οι απο ωησ ιωαλιασ

25 η χαρισ μεωα πανωων υμων