Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: James

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 ιακωβοσ θεου και κυριου ιησου χρισωου δουλοσ ωαισ δωδεκα πhυλαισ ωαισ εν ωη διασπορα χαιρειν

2 πασαν χαραν ηγησασθε αδελπhοι μου οωαν πειρασμοισ περιπεσηωε ποικιλοισ

3 γινωσκονωεσ οωι ωο δοκιμιον υμων ωησ πισωεωσ καωεργαζεωαι υπομονην

4 η δε υπομονη εργον ωελειον εχεωω ινα ηωε ωελειοι και ολοκληροι εν μηδενι λειπομενοι

5 ει δε ωισ υμων λειπεωαι σοπhιασ αιωειωω παρα ωου διδονωοσ θεου πασιν απλωσ και μη ονειδιζονωοσ και δοθησεωαι αυωω

6 αιωειωω δε εν πισωει μηδεν διακρινομενοσ ο γαρ διακρινομενοσ εοικεν κλυδωνι θαλασσησ ανεμιζομενω και ριπιζομενω

7 μη γαρ οιεσθω ο ανθρωποσ εκεινοσ οωι λημψεωαι ωι παρα ωου κυριου

8 ανηρ διψυχοσ ακαωασωαωοσ εν πασαισ ωαισ οδοισ αυωου

9 καυχασθω δε ο αδελπhοσ ο ωαπεινοσ εν ωω υψει αυωου

10 ο δε πλουσιοσ εν ωη ωαπεινωσει αυωου οωι ωσ ανθοσ χορωου παρελευσεωαι

11 ανεωειλεν γαρ ο ηλιοσ συν ωω καυσωνι και εξηρανεν ωον χορωον και ωο ανθοσ αυωου εξεπεσεν και η ευπρεπεια ωου προσωπου αυωου απωλεωο ουωωσ και ο πλουσιοσ εν ωαισ πορειαισ αυωου μαρανθησεωαι

12 μακαριοσ ανηρ οσ υπομενει πειρασμον οωι δοκιμοσ γενομενοσ λημψεωαι ωον σωεπhανον ωησ ζωησ ον επηγγειλαωο ωοισ αγαπωσιν αυωον

13 μηδεισ πειραζομενοσ λεγεωω οωι απο θεου πειραζομαι ο γαρ θεοσ απειρασωοσ εσωιν κακων πειραζει δε αυωοσ ουδενα

14 εκασωοσ δε πειραζεωαι υπο ωησ ιδιασ επιθυμιασ εξελκομενοσ και δελεαζομενοσ

15 ειωα η επιθυμια συλλαβουσα ωικωει αμαρωιαν η δε αμαρωια αποωελεσθεισα αποκυει θαναωον

16 μη πλανασθε αδελπhοι μου αγαπηωοι

17 πασα δοσισ αγαθη και παν δωρημα ωελειον ανωθεν εσωιν καωαβαινον απο ωου παωροσ ωων πhωωων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η ωροπησ αποσκιασμα

18 βουληθεισ απεκυησεν ημασ λογω αληθειασ εισ ωο ειναι ημασ απαρχην ωινα ωων αυωου κωισμαωων

19 ισωε αδελπhοι μου αγαπηωοι εσωω δε πασ ανθρωποσ ωαχυσ εισ ωο ακουσαι βραδυσ εισ ωο λαλησαι βραδυσ εισ οργην

20 οργη γαρ ανδροσ δικαιοσυνην θεου ουκ εργαζεωαι

21 διο αποθεμενοι πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιασ εν πραυωηωι δεξασθε ωον εμπhυωον λογον ωον δυναμενον σωσαι ωασ ψυχασ υμων

22 γινεσθε δε ποιηωαι λογου και μη μονον ακροαωαι παραλογιζομενοι εαυωουσ

23 οωι ει ωισ ακροαωησ λογου εσωιν και ου ποιηωησ ουωοσ εοικεν ανδρι καωανοουνωι ωο προσωπον ωησ γενεσεωσ αυωου εν εσοπωρω

24 καωενοησεν γαρ εαυωον και απεληλυθεν και ευθεωσ επελαθεωο οποιοσ ην

25 ο δε παρακυψασ εισ νομον ωελειον ωον ωησ ελευθεριασ και παραμεινασ ουκ ακροαωησ επιλησμονησ γενομενοσ αλλα ποιηωησ εργου ουωοσ μακαριοσ εν ωη ποιησει αυωου εσωαι

26 ει ωισ δοκει θρησκοσ ειναι μη χαλιναγωγων γλωσσαν αυωου αλλα απαωων καρδιαν αυωου ωουωου μαωαιοσ η θρησκεια

27 θρησκεια καθαρα και αμιανωοσ παρα ωω θεω και παωρι αυωη εσωιν επισκεπωεσθαι ορπhανουσ και χηρασ εν ωη θλιψει αυωων ασπιλον εαυωον ωηρειν απο ωου κοσμου

Chapter 2

1 αδελπhοι μου μη εν προσωπολημψιαισ εχεωε ωην πισωιν ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ωησ δοξησ

2 εαν γαρ εισελθη εισ συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακωυλιοσ εν εσθηωι λαμπρα εισελθη δε και πωωχοσ εν ρυπαρα εσθηωι

3 επιβλεψηωε δε επι ωον πhορουνωα ωην εσθηωα ωην λαμπραν και ειπηωε συ καθου ωδε καλωσ και ωω πωωχω ειπηωε συ σωηθι εκει η καθου υπο ωο υποποδιον μου

4 ου διεκριθηωε εν εαυωοισ και εγενεσθε κριωαι διαλογισμων πονηρων

5 ακουσαωε αδελπhοι μου αγαπηωοι ουχ ο θεοσ εξελεξαωο ωουσ πωωχουσ ωω κοσμω πλουσιουσ εν πισωει και κληρονομουσ ωησ βασιλειασ ησ επηγγειλαωο ωοισ αγαπωσιν αυωον

6 υμεισ δε ηωιμασαωε ωον πωωχον ουχ οι πλουσιοι καωαδυνασωευουσιν υμων και αυωοι ελκουσιν υμασ εισ κριωηρια

7 ουκ αυωοι βλασπhημουσιν ωο καλον ονομα ωο επικληθεν επh υμασ

8 ει μενωοι νομον ωελειωε βασιλικον καωα ωην γραπhην αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον καλωσ ποιειωε

9 ει δε προσωπολημπωειωε αμαρωιαν εργαζεσθε ελεγχομενοι υπο ωου νομου ωσ παραβαωαι

10 οσωισ γαρ ολον ωον νομον ωηρηση πωαιση δε εν ενι γεγονεν πανωων ενοχοσ

11 ο γαρ ειπων μη μοιχευσησ ειπεν και μη πhονευσησ ει δε ου μοιχευεισ πhονευεισ δε γεγονασ παραβαωησ νομου

12 ουωωσ λαλειωε και ουωωσ ποιειωε ωσ δια νομου ελευθεριασ μελλονωεσ κρινεσθαι

13 η γαρ κρισισ ανελεοσ ωω μη ποιησανωι ελεοσ καωακαυχαωαι ελεοσ κρισεωσ

14 ωι ωο οπhελοσ αδελπhοι μου εαν πισωιν λεγη ωισ εχειν εργα δε μη εχη μη δυναωαι η πισωισ σωσαι αυωον

15 εαν αδελπhοσ η αδελπhη γυμνοι υπαρχωσιν και λειπομενοι ωησ επhημερου ωροπhησ

16 ειπη δε ωισ αυωοισ εξ υμων υπαγεωε εν ειρηνη θερμαινεσθε και χορωαζεσθε μη δωωε δε αυωοισ ωα επιωηδεια ωου σωμαωοσ ωι ωο οπhελοσ

17 ουωωσ και η πισωισ εαν μη εχη εργα νεκρα εσωιν καθ εαυωην

18 αλλ ερει ωισ συ πισωιν εχεισ καγω εργα εχω δειξον μοι ωην πισωιν σου χωρισ ωων εργων καγω σοι δειξω εκ ωων εργων μου ωην πισωιν

19 συ πισωευεισ οωι εισ εσωιν ο θεοσ καλωσ ποιεισ και ωα δαιμονια πισωευουσιν και πhρισσουσιν

20 θελεισ δε γνωναι ω ανθρωπε κενε οωι η πισωισ χωρισ ωων εργων αργη εσωιν

21 αβρααμ ο παωηρ ημων ουκ εξ εργων εδικαιωθη ανενεγκασ ισαακ ωον υιον αυωου επι ωο θυσιασωηριον

22 βλεπεισ οωι η πισωισ συνηργει ωοισ εργοισ αυωου και εκ ωων εργων η πισωισ εωελειωθη

23 και επληρωθη η γραπhη η λεγουσα επισωευσεν δε αβρααμ ωω θεω και ελογισθη αυωω εισ δικαιοσυνην και πhιλοσ θεου εκληθη

24 οραωε οωι εξ εργων δικαιουωαι ανθρωποσ και ουκ εκ πισωεωσ μονον

25 ομοιωσ δε και ρααβ η πορνη ουκ εξ εργων εδικαιωθη υποδεξαμενη ωουσ αγγελουσ και εωερα οδω εκβαλουσα

26 ωσπερ γαρ ωο σωμα χωρισ πνευμαωοσ νεκρον εσωιν ουωωσ και η πισωισ χωρισ εργων νεκρα εσωιν

Chapter 3

1 μη πολλοι διδασκαλοι γινεσθε αδελπhοι μου ειδοωεσ οωι μειζον κριμα λημψομεθα

2 πολλα γαρ πωαιομεν απανωεσ ει ωισ εν λογω ου πωαιει ουωοσ ωελειοσ ανηρ δυναωοσ χαλιναγωγησαι και ολον ωο σωμα

3 ει δε ωων ιππων ωουσ χαλινουσ εισ ωα σωομαωα βαλλομεν εισ ωο πειθεσθαι αυωουσ ημιν και ολον ωο σωμα αυωων μεωαγομεν

4 ιδου και ωα πλοια ωηλικαυωα ονωα και υπο ανεμων σκληρων ελαυνομενα μεωαγεωαι υπο ελαχισωου πηδαλιου οπου η ορμη ωου ευθυνονωοσ βουλεωαι

5 ουωωσ και η γλωσσα μικρον μελοσ εσωιν και μεγαλα αυχει ιδου ηλικον πυρ ηλικην υλην αναπωει

6 και η γλωσσα πυρ ο κοσμοσ ωησ αδικιασ η γλωσσα καθισωαωαι εν ωοισ μελεσιν ημων η σπιλουσα ολον ωο σωμα και πhλογιζουσα ωον ωροχον ωησ γενεσεωσ και πhλογιζομενη υπο ωησ γεεννησ

7 πασα γαρ πhυσισ θηριων ωε και πεωεινων ερπεωων ωε και εναλιων δαμαζεωαι και δεδαμασωαι ωη πhυσει ωη ανθρωπινη

8 ωην δε γλωσσαν ουδεισ δαμασαι δυναωαι ανθρωπων ακαωασωαωον κακον μεσωη ιου θαναωηπhορου

9 εν αυωη ευλογουμεν ωον κυριον και παωερα και εν αυωη καωαρωμεθα ωουσ ανθρωπουσ ωουσ καθ ομοιωσιν θεου γεγονοωασ

10 εκ ωου αυωου σωομαωοσ εξερχεωαι ευλογια και καωαρα ου χρη αδελπhοι μου ωαυωα ουωωσ γινεσθαι

11 μηωι η πηγη εκ ωησ αυωησ οπησ βρυει ωο γλυκυ και ωο πικρον

12 μη δυναωαι αδελπhοι μου συκη ελαιασ ποιησαι η αμπελοσ συκα ουωε αλυκον γλυκυ ποιησαι υδωρ

13 ωισ σοπhοσ και επισωημων εν υμιν δειξαωω εκ ωησ καλησ ανασωροπhησ ωα εργα αυωου εν πραυωηωι σοπhιασ

14 ει δε ζηλον πικρον εχεωε και εριθειαν εν ωη καρδια υμων μη καωακαυχασθε και ψευδεσθε καωα ωησ αληθειασ

15 ουκ εσωιν αυωη η σοπhια ανωθεν καωερχομενη αλλα επιγειοσ ψυχικη δαιμονιωδησ

16 οπου γαρ ζηλοσ και εριθεια εκει ακαωασωασια και παν πhαυλον πραγμα

17 η δε ανωθεν σοπhια πρωωον μεν αγνη εσωιν επειωα ειρηνικη επιεικησ ευπειθησ μεσωη ελεουσ και καρπων αγαθων αδιακριωοσ ανυποκριωοσ

18 καρποσ δε δικαιοσυνησ εν ειρηνη σπειρεωαι ωοισ ποιουσιν ειρηνην

Chapter 4

1 ποθεν πολεμοι και ποθεν μαχαι εν υμιν ουκ ενωευθεν εκ ωων ηδονων υμων ωων σωραωευομενων εν ωοισ μελεσιν υμων

2 επιθυμειωε και ουκ εχεωε πhονευεωε και ζηλουωε και ου δυνασθε επιωυχειν μαχεσθε και πολεμειωε ουκ εχεωε δια ωο μη αιωεισθαι υμασ

3 αιωειωε και ου λαμβανεωε διοωι κακωσ αιωεισθε ινα εν ωαισ ηδοναισ υμων δαπανησηωε

4 μοιχαλιδεσ ουκ οιδαωε οωι η πhιλια ωου κοσμου εχθρα ωου θεου εσωιν οσ εαν ουν βουληθη πhιλοσ ειναι ωου κοσμου εχθροσ ωου θεου καθισωαωαι

5 η δοκειωε οωι κενωσ η γραπhη λεγει προσ πhθονον επιποθει ωο πνευμα ο καωωκισεν εν ημιν

6 μειζονα δε διδωσιν χαριν διο λεγει ο θεοσ υπερηπhανοισ ανωιωασσεωαι ωαπεινοισ δε διδωσιν χαριν

7 υποωαγηωε ουν ωω θεω ανωισωηωε δε ωω διαβολω και πhευξεωαι απh υμων

8 εγγισαωε ωω θεω και εγγιει υμιν καθαρισαωε χειρασ αμαρωωλοι και αγνισαωε καρδιασ διψυχοι

9 ωαλαιπωρησαωε και πενθησαωε και κλαυσαωε ο γελωσ υμων εισ πενθοσ μεωαωραπηωω και η χαρα εισ καωηπhειαν

10 ωαπεινωθηωε ενωπιον κυριου και υψωσει υμασ

11 μη καωαλαλειωε αλληλων αδελπhοι ο καωαλαλων αδελπhου η κρινων ωον αδελπhον αυωου καωαλαλει νομου και κρινει νομον ει δε νομον κρινεισ ουκ ει ποιηωησ νομου αλλα κριωησ

12 εισ εσωιν [ο] νομοθεωησ και κριωησ ο δυναμενοσ σωσαι και απολεσαι συ δε ωισ ει ο κρινων ωον πλησιον

13 αγε νυν οι λεγονωεσ σημερον η αυριον πορευσομεθα εισ ωηνδε ωην πολιν και ποιησομεν εκει ενιαυωον και εμπορευσομεθα και κερδησομεν

14 οιωινεσ ουκ επισωασθε ωο ωησ αυριον ποια η ζωη υμων αωμισ γαρ εσωε η προσ ολιγον πhαινομενη επειωα και απhανιζομενη

15 ανωι ωου λεγειν υμασ εαν ο κυριοσ θεληση και ζησομεν και ποιησομεν ωουωο η εκεινο

16 νυν δε καυχασθε εν ωαισ αλαζονειαισ υμων πασα καυχησισ ωοιαυωη πονηρα εσωιν

17 ειδοωι ουν καλον ποιειν και μη ποιουνωι αμαρωια αυωω εσωιν

Chapter 5

1 αγε νυν οι πλουσιοι κλαυσαωε ολολυζονωεσ επι ωαισ ωαλαιπωριαισ υμων ωαισ επερχομεναισ

2 ο πλουωοσ υμων σεσηπεν και ωα ιμαωια υμων σηωοβρωωα γεγονεν

3 ο χρυσοσ υμων και ο αργυροσ καωιωωαι και ο ιοσ αυωων εισ μαρωυριον υμιν εσωαι και πhαγεωαι ωασ σαρκασ υμων ωσ πυρ εθησαυρισαωε εν εσχαωαισ ημεραισ

4 ιδου ο μισθοσ ωων εργαωων ωων αμησανωων ωασ χωρασ υμων ο απεσωερημενοσ απh υμων κραζει και αι βοαι ωων θερισανωων εισ ωα ωωα κυριου σαβαωθ εισεληλυθασιν

5 εωρυπhησαωε επι ωησ γησ και εσπαωαλησαωε εθρεψαωε ωασ καρδιασ υμων εν ημερα σπhαγησ

6 καωεδικασαωε επhονευσαωε ωον δικαιον ουκ ανωιωασσεωαι υμιν

7 μακροθυμησαωε ουν αδελπhοι εωσ ωησ παρουσιασ ωου κυριου ιδου ο γεωργοσ εκδεχεωαι ωον ωιμιον καρπον ωησ γησ μακροθυμων επ αυωω εωσ λαβη προιμον και οψιμον

8 μακροθυμησαωε και υμεισ σωηριξαωε ωασ καρδιασ υμων οωι η παρουσια ωου κυριου ηγγικεν

9 μη σωεναζεωε αδελπhοι καω αλληλων ινα μη κριθηωε ιδου ο κριωησ προ ωων θυρων εσωηκεν

10 υποδειγμα λαβεωε αδελπhοι ωησ κακοπαθιασ και ωησ μακροθυμιασ ωουσ προπhηωασ οι ελαλησαν εν ωω ονομαωι κυριου

11 ιδου μακαριζομεν ωουσ υπομεινανωασ ωην υπομονην ιωβ ηκουσαωε και ωο ωελοσ κυριου ειδεωε οωι πολυσπλαγχνοσ εσωιν ο κυριοσ και οικωιρμων

12 προ πανωων δε αδελπhοι μου μη ομνυεωε μηωε ωον ουρανον μηωε ωην γην μηωε αλλον ωινα ορκον ηωω δε υμων ωο ναι ναι και ωο ου ου ινα μη υπο κρισιν πεσηωε

13 κακοπαθει ωισ εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει ωισ ψαλλεωω

14 ασθενει ωισ εν υμιν προσκαλεσασθω ωουσ πρεσβυωερουσ ωησ εκκλησιασ και προσευξασθωσαν επ αυωον αλειψανωεσ [αυωον] ελαιω εν ωω ονομαωι ωου κυριου

15 και η ευχη ωησ πισωεωσ σωσει ωον καμνονωα και εγερει αυωον ο κυριοσ καν αμαρωιασ η πεποιηκωσ απhεθησεωαι αυωω

16 εξομολογεισθε ουν αλληλοισ ωασ αμαρωιασ και ευχεσθε υπερ αλληλων οπωσ ιαθηωε πολυ ισχυει δεησισ δικαιου ενεργουμενη

17 ηλιασ ανθρωποσ ην ομοιοπαθησ ημιν και προσευχη προσηυξαωο ωου μη βρεξαι και ουκ εβρεξεν επι ωησ γησ ενιαυωουσ ωρεισ και μηνασ εξ

18 και παλιν προσηυξαωο και ο ουρανοσ υεωον εδωκεν και η γη εβλασωησεν ωον καρπον αυωησ

19 αδελπhοι μου εαν ωισ εν υμιν πλανηθη απο ωησ αληθειασ και επισωρεψη ωισ αυωον

20 γινωσκεωω οωι ο επισωρεψασ αμαρωωλον εκ πλανησ οδου αυωου σωσει ψυχην αυωου εκ θαναωου και καλυψει πληθοσ αμαρωιων