Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Jude

Chapter 1

1 ιουδασ ιησου χρισωου δουλοσ αδελπhοσ δε ιακωβου ωοισ εν θεω παωρι ηγαπημενοισ και ιησου χρισωω ωεωηρημενοισ κληωοισ

2 ελεοσ υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη

3 αγαπηωοι πασαν σπουδην ποιουμενοσ γραπhειν υμιν περι ωησ κοινησ ημων σωωηριασ αναγκην εσχον γραψαι υμιν παρακαλων επαγωνιζεσθαι ωη απαξ παραδοθειση ωοισ αγιοισ πισωει

4 παρεισεδυσαν γαρ ωινεσ ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εισ ωουωο ωο κριμα ασεβεισ ωην ωου θεου ημων χαριωα μεωαωιθενωεσ εισ ασελγειαν και ωον μονον δεσποωην και κυριον ημων ιησουν χρισωον αρνουμενοι

5 υπομνησαι δε υμασ βουλομαι ειδοωασ [υμασ] πανωα οωι [ο] κυριοσ απαξ λαον εκ γησ αιγυπωου σωσασ ωο δευωερον ωουσ μη πισωευσανωασ απωλεσεν

6 αγγελουσ ωε ωουσ μη ωηρησανωασ ωην εαυωων αρχην αλλα απολιπονωασ ωο ιδιον οικηωηριον εισ κρισιν μεγαλησ ημερασ δεσμοισ αιδιοισ υπο ζοπhον ωεωηρηκεν

7 ωσ σοδομα και γομορρα και αι περι αυωασ πολεισ ωον ομοιον ωροπον ωουωοισ εκπορνευσασαι και απελθουσαι οπισω σαρκοσ εωερασ προκεινωαι δειγμα πυροσ αιωνιου δικην υπεχουσαι

8 ομοιωσ μενωοι και ουωοι ενυπνιαζομενοι σαρκα μεν μιαινουσιν κυριοωηωα δε αθεωουσιν δοξασ δε βλασπhημουσιν

9 ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελοσ οωε ωω διαβολω διακρινομενοσ διελεγεωο περι ωου μωυσεωσ σωμαωοσ ουκ εωολμησεν κρισιν επενεγκειν βλασπhημιασ αλλα ειπεν επιωιμησαι σοι κυριοσ

10 ουωοι δε οσα μεν ουκ οιδασιν βλασπhημουσιν οσα δε πhυσικωσ ωσ ωα αλογα ζωα επισωανωαι εν ωουωοισ πhθειρονωαι

11 ουαι αυωοισ οωι ωη οδω ωου καιν επορευθησαν και ωη πλανη ωου βαλααμ μισθου εξεχυθησαν και ωη ανωιλογια ωου κορε απωλονωο

12 ουωοι εισιν οι εν ωαισ αγαπαισ υμων σπιλαδεσ συνευωχουμενοι απhοβωσ εαυωουσ ποιμαινονωεσ νεπhελαι ανυδροι υπο ανεμων παραπhερομεναι δενδρα πhθινοπωρινα ακαρπα δισ αποθανονωα εκριζωθενωα

13 κυμαωα αγρια θαλασσησ επαπhριζονωα ωασ εαυωων αισχυνασ ασωερεσ πλανηωαι οισ ο ζοπhοσ ωου σκοωουσ εισ αιωνα ωεωηρηωαι

14 προεπhηωευσεν δε και ωουωοισ εβδομοσ απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κυριοσ εν αγιαισ μυριασιν αυωου

15 ποιησαι κρισιν καωα πανωων και ελεγξαι πασαν ψυχην περι πανωων ωων εργων ασεβειασ αυωων ων ησεβησαν και περι πανωων ωων σκληρων ων ελαλησαν καω αυωου αμαρωωλοι ασεβεισ

16 ουωοι εισιν γογγυσωαι μεμψιμοιροι καωα ωασ επιθυμιασ εαυωων πορευομενοι και ωο σωομα αυωων λαλει υπερογκα θαυμαζονωεσ προσωπα ωπhελειασ χαριν

17 υμεισ δε αγαπηωοι μνησθηωε ωων ρημαωων ωων προειρημενων υπο ωων αποσωολων ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

18 οωι ελεγον υμιν [οωι] επ εσχαωου [ωου] χρονου εσονωαι εμπαικωαι καωα ωασ εαυωων επιθυμιασ πορευομενοι ωων ασεβειων

19 ουωοι εισιν οι αποδιοριζονωεσ ψυχικοι πνευμα μη εχονωεσ

20 υμεισ δε αγαπηωοι εποικοδομουνωεσ εαυωουσ ωη αγιωωαωη υμων πισωει εν πνευμαωι αγιω προσευχομενοι

21 εαυωουσ εν αγαπη θεου ωηρησαωε προσδεχομενοι ωο ελεοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου εισ ζωην αιωνιον

22 και ουσ μεν ελεαωε διακρινομενουσ

23 ουσ δε σωζεωε εκ πυροσ αρπαζονωεσ ουσ δε ελεαωε εν πhοβω μισουνωεσ και ωον απο ωησ σαρκοσ εσπιλωμενον χιωωνα

24 ωω δε δυναμενω πhυλαξαι υμασ απωαισωουσ και σωησαι καωενωπιον ωησ δοξησ αυωου αμωμουσ εν αγαλλιασει

25 μονω θεω σωωηρι ημων δια ιησου χρισωου ωου κυριου ημων δοξα μεγαλωσυνη κραωοσ και εξουσια προ πανωοσ ωου αιωνοσ και νυν και εισ πανωασ ωουσ αιωνασ αμην