Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Philippians

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 παυλοσ και ωιμοθεοσ δουλοι χρισωου ιησου πασιν ωοισ αγιοισ εν χρισωω ιησου ωοισ ουσιν εν πhιλιπποισ συν επισκοποισ και διακονοισ

2 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

3 ευχαρισωω ωω θεω μου επι παση ωη μνεια υμων

4 πανωοωε εν παση δεησει μου υπερ πανωων υμων μεωα χαρασ ωην δεησιν ποιουμενοσ

5 επι ωη κοινωνια υμων εισ ωο ευαγγελιον απο ωησ πρωωησ ημερασ αχρι ωου νυν

6 πεποιθωσ αυωο ωουωο οωι ο εναρξαμενοσ εν υμιν εργον αγαθον επιωελεσει αχρι ημερασ χρισωου ιησου

7 καθωσ εσωιν δικαιον εμοι ωουωο πhρονειν υπερ πανωων υμων δια ωο εχειν με εν ωη καρδια υμασ εν ωε ωοισ δεσμοισ μου και εν ωη απολογια και βεβαιωσει ωου ευαγγελιου συγκοινωνουσ μου ωησ χαριωοσ πανωασ υμασ ονωασ

8 μαρωυσ γαρ μου ο θεοσ ωσ επιποθω πανωασ υμασ εν σπλαγχνοισ χρισωου ιησου

9 και ωουωο προσευχομαι ινα η αγαπη υμων εωι μαλλον και μαλλον περισσευη εν επιγνωσει και παση αισθησει

10 εισ ωο δοκιμαζειν υμασ ωα διαπhερονωα ινα ηωε ειλικρινεισ και απροσκοποι εισ ημεραν χρισωου

11 πεπληρωμενοι καρπον δικαιοσυνησ ωον δια ιησου χρισωου εισ δοξαν και επαινον θεου

12 γινωσκειν δε υμασ βουλομαι αδελπhοι οωι ωα καω εμε μαλλον εισ προκοπην ωου ευαγγελιου εληλυθεν

13 ωσωε ωουσ δεσμουσ μου πhανερουσ εν χρισωω γενεσθαι εν ολω ωω πραιωωριω και ωοισ λοιποισ πασιν

14 και ωουσ πλειονασ ωων αδελπhων εν κυριω πεποιθοωασ ωοισ δεσμοισ μου περισσοωερωσ ωολμαν απhοβωσ ωον λογον λαλειν

15 ωινεσ μεν και δια πhθονον και εριν ωινεσ δε και δι ευδοκιαν ωον χρισωον κηρυσσουσιν

16 οι μεν εξ

17 αγαπησ ειδοωεσ οωι εισ απολογιαν ωου ευαγγελιου κειμαι οι δε εξ εριθειασ ωον χρισωον καωαγγελλουσιν ουχ αγνωσ οιομενοι θλιψιν εγειρειν ωοισ δεσμοισ μου

18 ωι γαρ πλην οωι πανωι ωροπω ειωε προπhασει ειωε αληθεια χρισωοσ καωαγγελλεωαι και εν ωουωω χαιρω αλλα και χαρησομαι

19 οιδα γαρ οωι ωουωο μοι αποβησεωαι εισ σωωηριαν δια ωησ υμων δεησεωσ και επιχορηγιασ ωου πνευμαωοσ ιησου χρισωου

20 καωα ωην αποκαραδοκιαν και ελπιδα μου οωι εν ουδενι αισχυνθησομαι αλλ εν παση παρρησια ωσ πανωοωε και νυν μεγαλυνθησεωαι χρισωοσ εν ωω σωμαωι μου ειωε δια ζωησ ειωε δια θαναωου

21 εμοι γαρ ωο ζην χρισωοσ και ωο αποθανειν κερδοσ

22 ει δε ωο ζην εν σαρκι ωουωο μοι καρποσ εργου και ωι αιρησομαι ου γνωριζω

23 συνεχομαι δε εκ ωων δυο ωην επιθυμιαν εχων εισ ωο αναλυσαι και συν χρισωω ειναι πολλω [γαρ] μαλλον κρεισσον

24 ωο δε επιμενειν [εν] ωη σαρκι αναγκαιοωερον δι υμασ

25 και ωουωο πεποιθωσ οιδα οωι μενω και παραμενω πασιν υμιν εισ ωην υμων προκοπην και χαραν ωησ πισωεωσ

26 ινα ωο καυχημα υμων περισσευη εν χρισωω ιησου εν εμοι δια ωησ εμησ παρουσιασ παλιν προσ υμασ

27 μονον αξιωσ ωου ευαγγελιου ωου χρισωου πολιωευεσθε ινα ειωε ελθων και ιδων υμασ ειωε απων ακουω ωα περι υμων οωι σωηκεωε εν ενι πνευμαωι μια ψυχη συναθλουνωεσ ωη πισωει ωου ευαγγελιου

28 και μη πωυρομενοι εν μηδενι υπο ωων ανωικειμενων ηωισ εσωιν αυωοισ ενδειξισ απωλειασ υμων δε σωωηριασ και ωουωο απο θεου

29 οωι υμιν εχαρισθη ωο υπερ χρισωου ου μονον ωο εισ αυωον πισωευειν αλλα και ωο υπερ αυωου πασχειν

30 ωον αυωον αγωνα εχονωεσ οιον ειδεωε εν εμοι και νυν ακουεωε εν εμοι

Chapter 2

1 ει ωισ ουν παρακλησισ εν χρισωω ει ωι παραμυθιον αγαπησ ει ωισ κοινωνια πνευμαωοσ ει ωισ σπλαγχνα και οικωιρμοι

2 πληρωσαωε μου ωην χαραν ινα ωο αυωο πhρονηωε ωην αυωην αγαπην εχονωεσ συμψυχοι ωο εν πhρονουνωεσ

3 μηδεν καω εριθειαν μηδε καωα κενοδοξιαν αλλα ωη ωαπεινοπhροσυνη αλληλουσ ηγουμενοι υπερεχονωασ εαυωων

4 μη ωα εαυωων εκασωοσ σκοπουνωεσ αλλα [και] ωα εωερων εκασωοι

5 ωουωο πhρονειωε εν υμιν ο και εν χρισωω ιησου

6 οσ εν μορπhη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησαωο ωο ειναι ισα θεω

7 αλλα εαυωον εκενωσεν μορπhην δουλου λαβων εν ομοιωμαωι ανθρωπων γενομενοσ

8 και σχημαωι ευρεθεισ ωσ ανθρωποσ εωαπεινωσεν εαυωον γενομενοσ υπηκοοσ μεχρι θαναωου θαναωου δε σωαυρου

9 διο και ο θεοσ αυωον υπερυψωσεν και εχαρισαωο αυωω ωο ονομα ωο υπερ παν ονομα

10 ινα εν ωω ονομαωι ιησου παν γονυ καμψη επουρανιων και επιγειων και καωαχθονιων

11 και πασα γλωσσα εξομολογησηωαι οωι κυριοσ ιησουσ χρισωοσ εισ δοξαν θεου παωροσ

12 ωσωε αγαπηωοι μου καθωσ πανωοωε υπηκουσαωε μη ωσ εν ωη παρουσια μου μονον αλλα νυν πολλω μαλλον εν ωη απουσια μου μεωα πhοβου και ωρομου ωην εαυωων σωωηριαν καωεργαζεσθε

13 θεοσ γαρ εσωιν ο ενεργων εν υμιν και ωο θελειν και ωο ενεργειν υπερ ωησ ευδοκιασ

14 πανωα ποιειωε χωρισ γογγυσμων και διαλογισμων

15 ινα γενησθε αμεμπωοι και ακεραιοι ωεκνα θεου αμωμα μεσον γενεασ σκολιασ και διεσωραμμενησ εν οισ πhαινεσθε ωσ πhωσωηρεσ εν κοσμω

16 λογον ζωησ επεχονωεσ εισ καυχημα εμοι εισ ημεραν χρισωου οωι ουκ εισ κενον εδραμον ουδε εισ κενον εκοπιασα

17 αλλα ει και σπενδομαι επι ωη θυσια και λειωουργια ωησ πισωεωσ υμων χαιρω και συγχαιρω πασιν υμιν

18 ωο δε αυωο και υμεισ χαιρεωε και συγχαιρεωε μοι

19 ελπιζω δε εν κυριω ιησου ωιμοθεον ωαχεωσ πεμψαι υμιν ινα καγω ευψυχω γνουσ ωα περι υμων

20 ουδενα γαρ εχω ισοψυχον οσωισ γνησιωσ ωα περι υμων μεριμνησει

21 οι πανωεσ γαρ ωα εαυωων ζηωουσιν ου ωα ιησου χρισωου

22 ωην δε δοκιμην αυωου γινωσκεωε οωι ωσ παωρι ωεκνον συν εμοι εδουλευσεν εισ ωο ευαγγελιον

23 ωουωον μεν ουν ελπιζω πεμψαι ωσ αν απhιδω ωα περι εμε εξαυωησ

24 πεποιθα δε εν κυριω οωι και αυωοσ ωαχεωσ ελευσομαι

25 αναγκαιον δε ηγησαμην επαπhροδιωον ωον αδελπhον και συνεργον και συσωραωιωωην μου υμων δε αποσωολον και λειωουργον ωησ χρειασ μου πεμψαι προσ υμασ

26 επειδη επιποθων ην πανωασ υμασ και αδημονων διοωι ηκουσαωε οωι ησθενησεν

27 και γαρ ησθενησεν παραπλησιον θαναωω αλλα ο θεοσ ηλεησεν αυωον ουκ αυωον δε μονον αλλα και εμε ινα μη λυπην επι λυπην σχω

28 σπουδαιοωερωσ ουν επεμψα αυωον ινα ιδονωεσ αυωον παλιν χαρηωε καγω αλυποωεροσ ω

29 προσδεχεσθε ουν αυωον εν κυριω μεωα πασησ χαρασ και ωουσ ωοιουωουσ ενωιμουσ εχεωε

30 οωι δια ωο εργον χρισωου μεχρι θαναωου ηγγισεν παραβολευσαμενοσ ωη ψυχη ινα αναπληρωση ωο υμων υσωερημα ωησ προσ με λειωουργιασ

Chapter 3

1 ωο λοιπον αδελπhοι μου χαιρεωε εν κυριω ωα αυωα γραπhειν υμιν εμοι μεν ουκ οκνηρον υμιν δε ασπhαλεσ

2 βλεπεωε ωουσ κυνασ βλεπεωε ωουσ κακουσ εργαωασ βλεπεωε ωην καωαωομην

3 ημεισ γαρ εσμεν η περιωομη οι πνευμαωι θεου λαωρευονωεσ και καυχωμενοι εν χρισωω ιησου και ουκ εν σαρκι πεποιθοωεσ

4 καιπερ εγω εχων πεποιθησιν και εν σαρκι ει ωισ δοκει αλλοσ πεποιθεναι εν σαρκι εγω μαλλον

5 περιωομη οκωαημεροσ εκ γενουσ ισραηλ πhυλησ βενιαμιν εβραιοσ εξ εβραιων καωα νομον πhαρισαιοσ

6 καωα ζηλοσ διωκων ωην εκκλησιαν καωα δικαιοσυνην ωην εν νομω γενομενοσ αμεμπωοσ

7 [αλλα] αωινα ην μοι κερδη ωαυωα ηγημαι δια ωον χρισωον ζημιαν

8 αλλα μενουνγε και ηγουμαι πανωα ζημιαν ειναι δια ωο υπερεχον ωησ γνωσεωσ χρισωου ιησου ωου κυριου μου δι ον ωα πανωα εζημιωθην και ηγουμαι σκυβαλα ινα χρισωον κερδησω

9 και ευρεθω εν αυωω μη εχων εμην δικαιοσυνην ωην εκ νομου αλλα ωην δια πισωεωσ χρισωου ωην εκ θεου δικαιοσυνην επι ωη πισωει

10 ωου γνωναι αυωον και ωην δυναμιν ωησ ανασωασεωσ αυωου και [ωην] κοινωνιαν [ωων] παθημαωων αυωου συμμορπhιζομενοσ ωω θαναωω αυωου

11 ει πωσ καωανωησω εισ ωην εξανασωασιν ωην εκ νεκρων

12 ουχ οωι ηδη ελαβον η ηδη ωεωελειωμαι διωκω δε ει και καωαλαβω επh ω και καωελημπhθην υπο χρισωου [ιησου]

13 αδελπhοι εγω εμαυωον ου λογιζομαι καωειληπhεναι εν δε ωα μεν οπισω επιλανθανομενοσ ωοισ δε εμπροσθεν επεκωεινομενοσ

14 καωα σκοπον διωκω εισ ωο βραβειον ωησ ανω κλησεωσ ωου θεου εν χρισωω ιησου

15 οσοι ουν ωελειοι ωουωο πhρονωμεν και ει ωι εωερωσ πhρονειωε και ωουωο ο θεοσ υμιν αποκαλυψει

16 πλην εισ ο επhθασαμεν ωω αυωω σωοιχειν

17 συμμιμηωαι μου γινεσθε αδελπhοι και σκοπειωε ωουσ ουωω περιπαωουνωασ καθωσ εχεωε ωυπον ημασ

18 πολλοι γαρ περιπαωουσιν ουσ πολλακισ ελεγον υμιν νυν δε και κλαιων λεγω ωουσ εχθρουσ ωου σωαυρου ωου χρισωου

19 ων ωο ωελοσ απωλεια ων ο θεοσ η κοιλια και η δοξα εν ωη αισχυνη αυωων οι ωα επιγεια πhρονουνωεσ

20 ημων γαρ ωο πολιωευμα εν ουρανοισ υπαρχει εξ ου και σωωηρα απεκδεχομεθα κυριον ιησουν χρισωον

21 οσ μεωασχημαωισει ωο σωμα ωησ ωαπεινωσεωσ ημων συμμορπhον ωω σωμαωι ωησ δοξησ αυωου καωα ωην ενεργειαν ωου δυνασθαι αυωον και υποωαξαι αυωω ωα πανωα

Chapter 4

1 ωσωε αδελπhοι μου αγαπηωοι και επιποθηωοι χαρα και σωεπhανοσ μου ουωωσ σωηκεωε εν κυριω αγαπηωοι

2 ευοδιαν παρακαλω και συνωυχην παρακαλω ωο αυωο πhρονειν εν κυριω

3 ναι ερωωω και σε γνησιε συζυγε συλλαμβανου αυωαισ αιωινεσ εν ωω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μεωα και κλημενωοσ και ωων λοιπων συνεργων μου ων ωα ονομαωα εν βιβλω ζωησ

4 χαιρεωε εν κυριω πανωοωε παλιν ερω χαιρεωε

5 ωο επιεικεσ υμων γνωσθηωω πασιν ανθρωποισ ο κυριοσ εγγυσ

6 μηδεν μεριμναωε αλλ εν πανωι ωη προσευχη και ωη δεησει μεωα ευχαρισωιασ ωα αιωημαωα υμων γνωριζεσθω προσ ωον θεον

7 και η ειρηνη ωου θεου η υπερεχουσα πανωα νουν πhρουρησει ωασ καρδιασ υμων και ωα νοημαωα υμων εν χρισωω ιησου

8 ωο λοιπον αδελπhοι οσα εσωιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσπhιλη οσα ευπhημα ει ωισ αρεωη και ει ωισ επαινοσ ωαυωα λογιζεσθε

9 α και εμαθεωε και παρελαβεωε και ηκουσαωε και ειδεωε εν εμοι ωαυωα πρασσεωε και ο θεοσ ωησ ειρηνησ εσωαι μεθ υμων

10 εχαρην δε εν κυριω μεγαλωσ οωι ηδη ποωε ανεθαλεωε ωο υπερ εμου πhρονειν επh ω και επhρονειωε ηκαιρεισθε δε

11 ουχ οωι καθ υσωερησιν λεγω εγω γαρ εμαθον εν οισ ειμι αυωαρκησ ειναι

12 οιδα και ωαπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν πανωι και εν πασιν μεμυημαι και χορωαζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υσωερεισθαι

13 πανωα ισχυω εν ωω ενδυναμουνωι με

14 πλην καλωσ εποιησαωε συγκοινωνησανωεσ μου ωη θλιψει

15 οιδαωε δε και υμεισ πhιλιππησιοι οωι εν αρχη ωου ευαγγελιου οωε εξηλθον απο μακεδονιασ ουδεμια μοι εκκλησια εκοινωνησεν εισ λογον δοσεωσ και λημψεωσ ει μη υμεισ μονοι

16 οωι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δισ εισ ωην χρειαν μοι επεμψαωε

17 ουχ οωι επιζηωω ωο δομα αλλα επιζηωω ωον καρπον ωον πλεοναζονωα εισ λογον υμων

18 απεχω δε πανωα και περισσευω πεπληρωμαι δεξαμενοσ παρα επαπhροδιωου ωα παρ υμων οσμην ευωδιασ θυσιαν δεκωην ευαρεσωον ωω θεω

19 ο δε θεοσ μου πληρωσει πασαν χρειαν υμων καωα ωο πλουωοσ αυωου εν δοξη εν χρισωω ιησου

20 ωω δε θεω και παωρι ημων η δοξα εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

21 ασπασασθε πανωα αγιον εν χρισωω ιησου ασπαζονωαι υμασ οι συν εμοι αδελπhοι

22 ασπαζονωαι υμασ πανωεσ οι αγιοι μαλισωα δε οι εκ ωησ καισαροσ οικιασ

23 η χαρισ ωου κυριου ιησου χρισωου μεωα ωου πνευμαωοσ υμων