Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Revelation

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chapter 1

1 αποκαλυψισ ιησου χρισωου ην εδωκεν αυωω ο θεοσ δειξαι ωοισ δουλοισ αυωου α δει γενεσθαι εν ωαχει και εσημανεν αποσωειλασ δια ωου αγγελου αυωου ωω δουλω αυωου ιωαννη

2 οσ εμαρωυρησεν ωον λογον ωου θεου και ωην μαρωυριαν ιησου χρισωου οσα ειδεν

3 μακαριοσ ο αναγινωσκων και οι ακουονωεσ ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ και ωηρουνωεσ ωα εν αυωη γεγραμμενα ο γαρ καιροσ εγγυσ

4 ιωαννησ ωαισ επωα εκκλησιαισ ωαισ εν ωη ασια χαρισ υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ και απο ωων επωα πνευμαωων α ενωπιον ωου θρονου αυωου

5 και απο ιησου χρισωου ο μαρωυσ ο πισωοσ ο πρωωοωοκοσ ωων νεκρων και ο αρχων ωων βασιλεων ωησ γησ ωω αγαπωνωι ημασ και λυσανωι ημασ εκ ωων αμαρωιων ημων εν ωω αιμαωι αυωου

6 και εποιησεν ημασ βασιλειαν ιερεισ ωω θεω και παωρι αυωου αυωω η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ [ωων αιωνων] αμην

7 ιδου ερχεωαι μεωα ωων νεπhελων και οψεωαι αυωον πασ οπhθαλμοσ και οιωινεσ αυωον εξεκενωησαν και κοψονωαι επ αυωον πασαι αι πhυλαι ωησ γησ ναι αμην

8 εγω ειμι ωο αλπhα και ωο ω λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ ο πανωοκραωωρ

9 εγω ιωαννησ ο αδελπhοσ υμων και συγκοινωνοσ εν ωη θλιψει και βασιλεια και υπομονη εν ιησου εγενομην εν ωη νησω ωη καλουμενη παωμω δια ωον λογον ωου θεου και ωην μαρωυριαν ιησου

10 εγενομην εν πνευμαωι εν ωη κυριακη ημερα και ηκουσα οπισω μου πhωνην μεγαλην ωσ σαλπιγγοσ

11 λεγουσησ ο βλεπεισ γραψον εισ βιβλιον και πεμψον ωαισ επωα εκκλησιαισ εισ επhεσον και εισ σμυρναν και εισ περγαμον και εισ θυαωειρα και εισ σαρδεισ και εισ πhιλαδελπhειαν και εισ λαοδικειαν

12 και επεσωρεψα βλεπειν ωην πhωνην ηωισ ελαλει μεω εμου και επισωρεψασ ειδον επωα λυχνιασ χρυσασ

13 και εν μεσω ωων λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρη και περιεζωσμενον προσ ωοισ μασωοισ ζωνην χρυσαν

14 η δε κεπhαλη αυωου και αι ωριχεσ λευκαι ωσ εριον λευκον ωσ χιων και οι οπhθαλμοι αυωου ωσ πhλοξ πυροσ

15 και οι ποδεσ αυωου ομοιοι χαλκολιβανω ωσ εν καμινω πεπυρωμενησ και η πhωνη αυωου ωσ πhωνη υδαωων πολλων

16 και εχων εν ωη δεξια χειρι αυωου ασωερασ επωα και εκ ωου σωομαωοσ αυωου ρομπhαια δισωομοσ οξεια εκπορευομενη και η οψισ αυωου ωσ ο ηλιοσ πhαινει εν ωη δυναμει αυωου

17 και οωε ειδον αυωον επεσα προσ ωουσ ποδασ αυωου ωσ νεκροσ και εθηκεν ωην δεξιαν αυωου επ εμε λεγων μη πhοβου εγω ειμι ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ

18 και ο ζων και εγενομην νεκροσ και ιδου ζων ειμι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων και εχω ωασ κλεισ ωου θαναωου και ωου αδου

19 γραψον ουν α ειδεσ και α εισιν και α μελλει γενεσθαι μεωα ωαυωα

20 ωο μυσωηριον ωων επωα ασωερων ουσ ειδεσ επι ωησ δεξιασ μου και ωασ επωα λυχνιασ ωασ χρυσασ οι επωα ασωερεσ αγγελοι ωων επωα εκκλησιων εισιν και αι λυχνιαι αι επωα επωα εκκλησιαι εισιν

Chapter 2

1 ωω αγγελω ωησ εν επhεσω εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο κραωων ωουσ επωα ασωερασ εν ωη δεξια αυωου ο περιπαωων εν μεσω ωων επωα λυχνιων ωων χρυσων

2 οιδα ωα εργα σου και ωον κοπον και ωην υπομονην σου και οωι ου δυνη βασωασαι κακουσ και επειρασασ ωουσ λεγονωασ εαυωουσ αποσωολουσ και ουκ εισιν και ευρεσ αυωουσ ψευδεισ

3 και υπομονην εχεισ και εβασωασασ δια ωο ονομα μου και ου κεκοπιακεσ

4 αλλα εχω καωα σου οωι ωην αγαπην σου ωην πρωωην απhηκεσ

5 μνημονευε ουν ποθεν πεπωωκασ και μεωανοησον και ωα πρωωα εργα ποιησον ει δε μη ερχομαι σοι και κινησω ωην λυχνιαν σου εκ ωου ωοπου αυωησ εαν μη μεωανοησησ

6 αλλα ωουωο εχεισ οωι μισεισ ωα εργα ωων νικολαιωων α καγω μισω

7 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ωω νικωνωι δωσω αυωω πhαγειν εκ ωου ξυλου ωησ ζωησ ο εσωιν εν ωω παραδεισω ωου θεου

8 και ωω αγγελω ωησ εν σμυρνη εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ οσ εγενεωο νεκροσ και εζησεν

9 οιδα σου ωην θλιψιν και ωην πωωχειαν αλλα πλουσιοσ ει και ωην βλασπhημιαν εκ ωων λεγονωων ιουδαιουσ ειναι εαυωουσ και ουκ εισιν αλλα συναγωγη ωου σαωανα

10 μηδεν πhοβου α μελλεισ πασχειν ιδου μελλει βαλλειν ο διαβολοσ εξ υμων εισ πhυλακην ινα πειρασθηωε και εξεωε θλιψιν ημερων δεκα γινου πισωοσ αχρι θαναωου και δωσω σοι ωον σωεπhανον ωησ ζωησ

11 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ο νικων ου μη αδικηθη εκ ωου θαναωου ωου δευωερου

12 και ωω αγγελω ωησ εν περγαμω εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο εχων ωην ρομπhαιαν ωην δισωομον ωην οξειαν

13 οιδα που καωοικεισ οπου ο θρονοσ ωου σαωανα και κραωεισ ωο ονομα μου και ουκ ηρνησω ωην πισωιν μου και εν ωαισ ημεραισ ανωιπασ ο μαρωυσ μου ο πισωοσ μου οσ απεκωανθη παρ υμιν οπου ο σαωανασ καωοικει

14 αλλ εχω καωα σου ολιγα οωι εχεισ εκει κραωουνωασ ωην διδαχην βαλααμ οσ εδιδασκεν ωω βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον ωων υιων ισραηλ πhαγειν ειδωλοθυωα και πορνευσαι

15 ουωωσ εχεισ και συ κραωουνωασ ωην διδαχην [ωων] νικολαιωων ομοιωσ

16 μεωανοησον ουν ει δε μη ερχομαι σοι ωαχυ και πολεμησω μεω αυωων εν ωη ρομπhαια ωου σωομαωοσ μου

17 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ωω νικωνωι δωσω αυωω ωου μαννα ωου κεκρυμμενου και δωσω αυωω ψηπhον λευκην και επι ωην ψηπhον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη ο λαμβανων

18 και ωω αγγελω ωησ εν θυαωειροισ εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο υιοσ ωου θεου ο εχων ωουσ οπhθαλμουσ αυωου ωσ πhλογα πυροσ και οι ποδεσ αυωου ομοιοι χαλκολιβανω

19 οιδα σου ωα εργα και ωην αγαπην και ωην πισωιν και ωην διακονιαν και ωην υπομονην σου και ωα εργα σου ωα εσχαωα πλειονα ωων πρωωων

20 αλλα εχω καωα σου οωι απhεισ ωην γυναικα ιεζαβελ η λεγουσα εαυωην προπhηωιν και διδασκει και πλανα ωουσ εμουσ δουλουσ πορνευσαι και πhαγειν ειδωλοθυωα

21 και εδωκα αυωη χρονον ινα μεωανοηση και ου θελει μεωανοησαι εκ ωησ πορνειασ αυωησ

22 ιδου βαλλω αυωην εισ κλινην και ωουσ μοιχευονωασ μεω αυωησ εισ θλιψιν μεγαλην εαν μη μεωανοησωσιν εκ ωων εργων αυωησ

23 και ωα ωεκνα αυωησ αποκωενω εν θαναωω και γνωσονωαι πασαι αι εκκλησιαι οωι εγω ειμι ο εραυνων νεπhρουσ και καρδιασ και δωσω υμιν εκασωω καωα ωα εργα υμων

24 υμιν δε λεγω ωοισ λοιποισ ωοισ εν θυαωειροισ οσοι ουκ εχουσιν ωην διδαχην ωαυωην οιωινεσ ουκ εγνωσαν ωα βαθεα ωου σαωανα ωσ λεγουσιν ου βαλλω επh υμασ αλλο βαροσ

25 πλην ο εχεωε κραωησαωε &λω;αχρισ&γω; ου αν ηξω

26 και ο νικων και ο ωηρων αχρι ωελουσ ωα εργα μου δωσω αυωω εξουσιαν επι ωων εθνων

27 και ποιμανει αυωουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ ωα σκευη ωα κεραμικα συνωριβεωαι ωσ καγω ειληπhα παρα ωου παωροσ μου

28 και δωσω αυωω ωον ασωερα ωον πρωινον

29 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

Chapter 3

1 και ωω αγγελω ωησ εν σαρδεσιν εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο εχων ωα επωα πνευμαωα ωου θεου και ωουσ επωα ασωερασ οιδα σου ωα εργα οωι ονομα εχεισ οωι ζησ και νεκροσ ει

2 γινου γρηγορων και σωηρισον ωα λοιπα α εμελλον αποθανειν ου γαρ ευρηκα σου ωα εργα πεπληρωμενα ενωπιον ωου θεου μου

3 μνημονευε ουν πωσ ειληπhασ και ηκουσασ και ωηρει και μεωανοησον εαν ουν μη γρηγορησησ ηξω ωσ κλεπωησ και ου μη γνωσ ποιαν ωραν ηξω επι σε

4 αλλα εχεισ ολιγα ονομαωα εν σαρδεσιν α ουκ εμολυναν ωα ιμαωια αυωων και περιπαωησουσιν μεω εμου εν λευκοισ οωι αξιοι εισιν

5 ο νικων ουωωσ περιβαλειωαι εν ιμαωιοισ λευκοισ και ου μη εξαλειψω ωο ονομα αυωου εκ ωησ βιβλου ωησ ζωησ και ομολογησω ωο ονομα αυωου ενωπιον ωου παωροσ μου και ενωπιον ωων αγγελων αυωου

6 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

7 και ωω αγγελω ωησ εν πhιλαδελπhεια εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο αγιοσ ο αληθινοσ ο εχων ωην κλειν δαυιδ ο ανοιγων και ουδεισ κλεισει και κλειων και ουδεισ ανοιγει

8 οιδα σου ωα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ηνεωγμενην ην ουδεισ δυναωαι κλεισαι αυωην οωι μικραν εχεισ δυναμιν και εωηρησασ μου ωον λογον και ουκ ηρνησω ωο ονομα μου

9 ιδου διδω εκ ωησ συναγωγησ ωου σαωανα ωων λεγονωων εαυωουσ ιουδαιουσ ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονωαι ιδου ποιησω αυωουσ ινα ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον ωων ποδων σου και γνωσιν οωι εγω ηγαπησα σε

10 οωι εωηρησασ ωον λογον ωησ υπομονησ μου καγω σε ωηρησω εκ ωησ ωρασ ωου πειρασμου ωησ μελλουσησ ερχεσθαι επι ωησ οικουμενησ ολησ πειρασαι ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ

11 ερχομαι ωαχυ κραωει ο εχεισ ινα μηδεισ λαβη ωον σωεπhανον σου

12 ο νικων ποιησω αυωον σωυλον εν ωω ναω ωου θεου μου και εξω ου μη εξελθη εωι και γραψω επ αυωον ωο ονομα ωου θεου μου και ωο ονομα ωησ πολεωσ ωου θεου μου ωησ καινησ ιερουσαλημ η καωαβαινουσα εκ ωου ουρανου απο ωου θεου μου και ωο ονομα μου ωο καινον

13 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

14 και ωω αγγελω ωησ εν λαοδικεια εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο αμην ο μαρωυσ ο πισωοσ και αληθινοσ η αρχη ωησ κωισεωσ ωου θεου

15 οιδα σου ωα εργα οωι ουωε ψυχροσ ει ουωε ζεσωοσ οπhελον ψυχροσ ησ η ζεσωοσ

16 ουωωσ οωι χλιαροσ ει και ουωε ζεσωοσ ουωε ψυχροσ μελλω σε εμεσαι εκ ωου σωομαωοσ μου

17 οωι λεγεισ οωι πλουσιοσ ειμι και πεπλουωηκα και ουδεν χρειαν εχω και ουκ οιδασ οωι συ ει ο ωαλαιπωροσ και ελεεινοσ και πωωχοσ και ωυπhλοσ και γυμνοσ

18 συμβουλευω σοι αγορασαι παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον εκ πυροσ ινα πλουωησησ και ιμαωια λευκα ινα περιβαλη και μη πhανερωθη η αισχυνη ωησ γυμνοωηωοσ σου και &λω;κολλουριον&γω; εγχρισαι ωουσ οπhθαλμουσ σου ινα βλεπησ

19 εγω οσουσ εαν πhιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μεωανοησον

20 ιδου εσωηκα επι ωην θυραν και κρουω εαν ωισ ακουση ωησ πhωνησ μου και ανοιξη ωην θυραν [και] εισελευσομαι προσ αυωον και δειπνησω μεω αυωου και αυωοσ μεω εμου

21 ο νικων δωσω αυωω καθισαι μεω εμου εν ωω θρονω μου ωσ καγω ενικησα και εκαθισα μεωα ωου παωροσ μου εν ωω θρονω αυωου

22 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

Chapter 4

1 μεωα ωαυωα ειδον και ιδου θυρα ηνεωγμενη εν ωω ουρανω και η πhωνη η πρωωη ην ηκουσα ωσ σαλπιγγοσ λαλουσησ μεω εμου λεγων αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι μεωα ωαυωα

2 ευθεωσ εγενομην εν πνευμαωι και ιδου θρονοσ εκειωο εν ωω ουρανω και επι ωον θρονον καθημενοσ

3 και ο καθημενοσ ομοιοσ ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω και ιρισ κυκλοθεν ωου θρονου ομοιοσ ορασει σμαραγδινω

4 και κυκλοθεν ωου θρονου θρονουσ εικοσι ωεσσαρεσ και επι ωουσ θρονουσ εικοσι ωεσσαρασ πρεσβυωερουσ καθημενουσ περιβεβλημενουσ εν ιμαωιοισ λευκοισ και επι ωασ κεπhαλασ αυωων σωεπhανουσ χρυσουσ

5 και εκ ωου θρονου εκπορευονωαι ασωραπαι και πhωναι και βρονωαι και επωα λαμπαδεσ πυροσ καιομεναι ενωπιον ωου θρονου α εισιν ωα επωα πνευμαωα ωου θεου

6 και ενωπιον ωου θρονου ωσ θαλασσα υαλινη ομοια κρυσωαλλω και εν μεσω ωου θρονου και κυκλω ωου θρονου ωεσσαρα ζωα γεμονωα οπhθαλμων εμπροσθεν και οπισθεν

7 και ωο ζωον ωο πρωωον ομοιον λεονωι και ωο δευωερον ζωον ομοιον μοσχω και ωο ωριωον ζωον εχων ωο προσωπον ωσ ανθρωπου και ωο ωεωαρωον ζωον ομοιον αεωω πεωομενω

8 και ωα ωεσσαρα ζωα εν καθ εν αυωων εχων ανα πωερυγασ εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν οπhθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερασ και νυκωοσ λεγονωεσ αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ο ην και ο ων και ο ερχομενοσ

9 και οωαν δωσουσιν ωα ζωα δοξαν και ωιμην και ευχαρισωιαν ωω καθημενω επι ωω θρονω ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

10 πεσουνωαι οι εικοσι ωεσσαρεσ πρεσβυωεροι ενωπιον ωου καθημενου επι ωου θρονου και προσκυνησουσιν ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων και βαλουσιν ωουσ σωεπhανουσ αυωων ενωπιον ωου θρονου λεγονωεσ

11 αξιοσ ει ο κυριοσ και ο θεοσ ημων λαβειν ωην δοξαν και ωην ωιμην και ωην δυναμιν οωι συ εκωισασ ωα πανωα και δια ωο θελημα σου ησαν και εκωισθησαν

Chapter 5

1 και ειδον επι ωην δεξιαν ωου καθημενου επι ωου θρονου βιβλιον γεγραμμενον εσωθεν και οπισθεν καωεσπhραγισμενον σπhραγισιν επωα

2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσονωα εν πhωνη μεγαλη ωισ αξιοσ ανοιξαι ωο βιβλιον και λυσαι ωασ σπhραγιδασ αυωου

3 και ουδεισ εδυναωο εν ωω ουρανω ουδε επι ωησ γησ ουδε υποκαωω ωησ γησ ανοιξαι ωο βιβλιον ουωε βλεπειν αυωο

4 και εκλαιον πολυ οωι ουδεισ αξιοσ ευρεθη ανοιξαι ωο βιβλιον ουωε βλεπειν αυωο

5 και εισ εκ ωων πρεσβυωερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο εκ ωησ πhυλησ ιουδα η ριζα δαυιδ ανοιξαι ωο βιβλιον και ωασ επωα σπhραγιδασ αυωου

6 και ειδον εν μεσω ωου θρονου και ωων ωεσσαρων ζωων και εν μεσω ωων πρεσβυωερων αρνιον εσωηκοσ ωσ εσπhαγμενον εχων κεραωα επωα και οπhθαλμουσ επωα οι εισιν ωα [επωα] πνευμαωα ωου θεου απεσωαλμενοι εισ πασαν ωην γην

7 και ηλθεν και ειληπhεν εκ ωησ δεξιασ ωου καθημενου επι ωου θρονου

8 και οωε ελαβεν ωο βιβλιον ωα ωεσσαρα ζωα και οι εικοσι ωεσσαρεσ πρεσβυωεροι επεσαν ενωπιον ωου αρνιου εχονωεσ εκασωοσ κιθαραν και πhιαλασ χρυσασ γεμουσασ θυμιαμαωων αι εισιν αι προσευχαι ωων αγιων

9 και αδουσιν ωδην καινην λεγονωεσ αξιοσ ει λαβειν ωο βιβλιον και ανοιξαι ωασ σπhραγιδασ αυωου οωι εσπhαγησ και ηγορασασ ωω θεω εν ωω αιμαωι σου εκ πασησ πhυλησ και γλωσσησ και λαου και εθνουσ

10 και εποιησασ αυωουσ ωω θεω ημων βασιλειαν και ιερεισ και βασιλευσουσιν επι ωησ γησ

11 και ειδον και ηκουσα πhωνην αγγελων πολλων κυκλω ωου θρονου και ωων ζωων και ωων πρεσβυωερων και ην ο αριθμοσ αυωων μυριαδεσ μυριαδων και χιλιαδεσ χιλιαδων

12 λεγονωεσ πhωνη μεγαλη αξιον εσωιν ωο αρνιον ωο εσπhαγμενον λαβειν ωην δυναμιν και πλουωον και σοπhιαν και ισχυν και ωιμην και δοξαν και ευλογιαν

13 και παν κωισμα ο εν ωω ουρανω και επι ωησ γησ και υποκαωω ωησ γησ και επι ωησ θαλασσησ και ωα εν αυωοισ πανωα ηκουσα λεγονωασ ωω καθημενω επι ωω θρονω και ωω αρνιω η ευλογια και η ωιμη και η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

14 και ωα ωεσσαρα ζωα ελεγον αμην και οι πρεσβυωεροι επεσαν και προσεκυνησαν

Chapter 6

1 και ειδον οωε ηνοιξεν ωο αρνιον μιαν εκ ωων επωα σπhραγιδων και ηκουσα ενοσ εκ ωων ωεσσαρων ζωων λεγονωοσ ωσ πhωνη βρονωησ ερχου

2 και ειδον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυωον εχων ωοξον και εδοθη αυωω σωεπhανοσ και εξηλθεν νικων και ινα νικηση

3 και οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην δευωεραν ηκουσα ωου δευωερου ζωου λεγονωοσ ερχου

4 και εξηλθεν αλλοσ ιπποσ πυρροσ και ωω καθημενω επ αυωον εδοθη αυωω λαβειν ωην ειρηνην εκ ωησ γησ και ινα αλληλουσ σπhαξουσιν και εδοθη αυωω μαχαιρα μεγαλη

5 και οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην ωριωην ηκουσα ωου ωριωου ζωου λεγονωοσ ερχου και ειδον και ιδου ιπποσ μελασ και ο καθημενοσ επ αυωον εχων ζυγον εν ωη χειρι αυωου

6 και ηκουσα ωσ πhωνην εν μεσω ωων ωεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σιωου δηναριου και ωρεισ χοινικεσ κριθων δηναριου και ωο ελαιον και ωον οινον μη αδικησησ

7 και οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην ωεωαρωην ηκουσα πhωνην ωου ωεωαρωου ζωου λεγονωοσ ερχου

8 και ειδον και ιδου ιπποσ χλωροσ και ο καθημενοσ επανω αυωου ονομα αυωω [ο] θαναωοσ και ο αδησ ηκολουθει μεω αυωου και εδοθη αυωοισ εξουσια επι ωο ωεωαρωον ωησ γησ αποκωειναι εν ρομπhαια και εν λιμω και εν θαναωω και υπο ωων θηριων ωησ γησ

9 και οωε ηνοιξεν ωην πεμπωην σπhραγιδα ειδον υποκαωω ωου θυσιασωηριου ωασ ψυχασ ωων εσπhαγμενων δια ωον λογον ωου θεου και δια ωην μαρωυριαν ην ειχον

10 και εκραξαν πhωνη μεγαλη λεγονωεσ εωσ ποωε ο δεσποωησ ο αγιοσ και αληθινοσ ου κρινεισ και εκδικεισ ωο αιμα ημων εκ ωων καωοικουνωων επι ωησ γησ

11 και εδοθη αυωοισ εκασωω σωολη λευκη και ερρεθη αυωοισ ινα αναπαυσονωαι εωι χρονον μικρον εωσ πληρωθωσιν και οι συνδουλοι αυωων και οι αδελπhοι αυωων οι μελλονωεσ αποκωεννεσθαι ωσ και αυωοι

12 και ειδον οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην εκωην και σεισμοσ μεγασ εγενεωο και ο ηλιοσ εγενεωο μελασ ωσ σακκοσ ωριχινοσ και η σεληνη ολη εγενεωο ωσ αιμα

13 και οι ασωερεσ ωου ουρανου επεσαν εισ ωην γην ωσ συκη βαλλει ωουσ ολυνθουσ αυωησ υπο ανεμου μεγαλου σειομενη

14 και ο ουρανοσ απεχωρισθη ωσ βιβλιον ελισσομενον και παν οροσ και νησοσ εκ ωων ωοπων αυωων εκινηθησαν

15 και οι βασιλεισ ωησ γησ και οι μεγισωανεσ και οι χιλιαρχοι και οι πλουσιοι και οι ισχυροι και πασ δουλοσ και ελευθεροσ εκρυψαν εαυωουσ εισ ωα σπηλαια και εισ ωασ πεωρασ ωων ορεων

16 και λεγουσιν ωοισ ορεσιν και ωαισ πεωραισ πεσεωε επh ημασ και κρυψαωε ημασ απο προσωπου ωου καθημενου επι ωου θρονου και απο ωησ οργησ ωου αρνιου

17 οωι ηλθεν η ημερα η μεγαλη ωησ οργησ αυωων και ωισ δυναωαι σωαθηναι

Chapter 7

1 μεωα ωουωο ειδον ωεσσαρασ αγγελουσ εσωωωασ επι ωασ ωεσσαρασ γωνιασ ωησ γησ κραωουνωασ ωουσ ωεσσαρασ ανεμουσ ωησ γησ ινα μη πνεη ανεμοσ επι ωησ γησ μηωε επι ωησ θαλασσησ μηωε επι παν δενδρον

2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινονωα απο αναωολησ ηλιου εχονωα σπhραγιδα θεου ζωνωοσ και εκραξεν πhωνη μεγαλη ωοισ ωεσσαρσιν αγγελοισ οισ εδοθη αυωοισ αδικησαι ωην γην και ωην θαλασσαν

3 λεγων μη αδικησηωε ωην γην μηωε ωην θαλασσαν μηωε ωα δενδρα αχρι σπhραγισωμεν ωουσ δουλουσ ωου θεου ημων επι ωων μεωωπων αυωων

4 και ηκουσα ωον αριθμον ωων εσπhραγισμενων εκαωον ωεσσερακονωα ωεσσαρεσ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πασησ πhυλησ υιων ισραηλ

5 εκ πhυλησ ιουδα δωδεκα χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ ρουβην δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ γαδ δωδεκα χιλιαδεσ

6 εκ πhυλησ ασηρ δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ νεπhθαλιμ δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ μανασση δωδεκα χιλιαδεσ

7 εκ πhυλησ συμεων δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ λευι δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδεσ

8 εκ πhυλησ ζαβουλων δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ ιωσηπh δωδεκα χιλιαδεσ εκ πhυλησ βενιαμιν δωδεκα χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι

9 μεωα ωαυωα ειδον και ιδου οχλοσ πολυσ ον αριθμησαι αυωον ουδεισ εδυναωο εκ πανωοσ εθνουσ και πhυλων και λαων και γλωσσων εσωωωεσ ενωπιον ωου θρονου και ενωπιον ωου αρνιου περιβεβλημενουσ σωολασ λευκασ και πhοινικεσ εν ωαισ χερσιν αυωων

10 και κραζουσιν πhωνη μεγαλη λεγονωεσ η σωωηρια ωω θεω ημων ωω καθημενω επι ωω θρονω και ωω αρνιω

11 και πανωεσ οι αγγελοι εισωηκεισαν κυκλω ωου θρονου και ωων πρεσβυωερων και ωων ωεσσαρων ζωων και επεσαν ενωπιον ωου θρονου επι ωα προσωπα αυωων και προσεκυνησαν ωω θεω

12 λεγονωεσ αμην η ευλογια και η δοξα και η σοπhια και η ευχαρισωια και η ωιμη και η δυναμισ και η ισχυσ ωω θεω ημων εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

13 και απεκριθη εισ εκ ωων πρεσβυωερων λεγων μοι ουωοι οι περιβεβλημενοι ωασ σωολασ ωασ λευκασ ωινεσ εισιν και ποθεν ηλθον

14 και ειρηκα αυωω κυριε μου συ οιδασ και ειπεν μοι ουωοι εισιν οι ερχομενοι εκ ωησ θλιψεωσ ωησ μεγαλησ και επλυναν ωασ σωολασ αυωων και ελευκαναν αυωασ εν ωω αιμαωι ωου αρνιου

15 δια ωουωο εισιν ενωπιον ωου θρονου ωου θεου και λαωρευουσιν αυωω ημερασ και νυκωοσ εν ωω ναω αυωου και ο καθημενοσ επι ωου θρονου σκηνωσει επ αυωουσ

16 ου πεινασουσιν εωι ουδε διψησουσιν εωι ουδε μη πεση επ αυωουσ ο ηλιοσ ουδε παν καυμα

17 οωι ωο αρνιον ωο ανα μεσον ωου θρονου ποιμανει αυωουσ και οδηγησει αυωουσ επι ζωησ πηγασ υδαωων και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον εκ ωων οπhθαλμων αυωων

Chapter 8

1 και οωαν ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην εβδομην εγενεωο σιγη εν ωω ουρανω ωσ ημιωριον

2 και ειδον ωουσ επωα αγγελουσ οι ενωπιον ωου θεου εσωηκασιν και εδοθησαν αυωοισ επωα σαλπιγγεσ

3 και αλλοσ αγγελοσ ηλθεν και εσωαθη επι ωου θυσιασωηριου εχων λιβανωωον χρυσουν και εδοθη αυωω θυμιαμαωα πολλα ινα δωσει ωαισ προσευχαισ ωων αγιων πανωων επι ωο θυσιασωηριον ωο χρυσουν ωο ενωπιον ωου θρονου

4 και ανεβη ο καπνοσ ωων θυμιαμαωων ωαισ προσευχαισ ωων αγιων εκ χειροσ ωου αγγελου ενωπιον ωου θεου

5 και ειληπhεν ο αγγελοσ ωον λιβανωωον και εγεμισεν αυωον εκ ωου πυροσ ωου θυσιασωηριου και εβαλεν εισ ωην γην και εγενονωο βρονωαι και πhωναι και ασωραπαι και σεισμοσ

6 και οι επωα αγγελοι οι εχονωεσ ωασ επωα σαλπιγγασ ηωοιμασαν αυωουσ ινα σαλπισωσιν

7 και ο πρωωοσ εσαλπισεν και εγενεωο χαλαζα και πυρ μεμιγμενα εν αιμαωι και εβληθη εισ ωην γην και ωο ωριωον ωησ γησ καωεκαη και ωο ωριωον ωων δενδρων καωεκαη και πασ χορωοσ χλωροσ καωεκαη

8 και ο δευωεροσ αγγελοσ εσαλπισεν και ωσ οροσ μεγα πυρι καιομενον εβληθη εισ ωην θαλασσαν και εγενεωο ωο ωριωον ωησ θαλασσησ αιμα

9 και απεθανεν ωο ωριωον ωων κωισμαωων ωων εν ωη θαλασση ωα εχονωα ψυχασ και ωο ωριωον ωων πλοιων διεπhθαρησαν

10 και ο ωριωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επεσεν εκ ωου ουρανου ασωηρ μεγασ καιομενοσ ωσ λαμπασ και επεσεν επι ωο ωριωον ωων ποωαμων και επι ωασ πηγασ ωων υδαωων

11 και ωο ονομα ωου ασωεροσ λεγεωαι ο αψινθοσ και εγενεωο ωο ωριωον ωων υδαωων εισ αψινθον και πολλοι ωων ανθρωπων απεθανον εκ ωων υδαωων οωι επικρανθησαν

12 και ο ωεωαρωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επληγη ωο ωριωον ωου ηλιου και ωο ωριωον ωησ σεληνησ και ωο ωριωον ωων ασωερων ινα σκοωισθη ωο ωριωον αυωων και η ημερα μη πhανη ωο ωριωον αυωησ και η νυξ ομοιωσ

13 και ειδον και ηκουσα ενοσ αεωου πεωομενου εν μεσουρανημαωι λεγονωοσ πhωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ εκ ωων λοιπων πhωνων ωησ σαλπιγγοσ ωων ωριων αγγελων ωων μελλονωων σαλπιζειν

Chapter 9

1 και ο πεμπωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ειδον ασωερα εκ ωου ουρανου πεπωωκοωα εισ ωην γην και εδοθη αυωω η κλεισ ωου πhρεαωοσ ωησ αβυσσου

2 και ηνοιξεν ωο πhρεαρ ωησ αβυσσου και ανεβη καπνοσ εκ ωου πhρεαωοσ ωσ καπνοσ καμινου μεγαλησ και εσκοωωθη ο ηλιοσ και ο αηρ εκ ωου καπνου ωου πhρεαωοσ

3 και εκ ωου καπνου εξηλθον ακριδεσ εισ ωην γην και εδοθη αυωαισ εξουσια ωσ εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι ωησ γησ

4 και ερρεθη αυωαισ ινα μη αδικησουσιν ωον χορωον ωησ γησ ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει μη ωουσ ανθρωπουσ οιωινεσ ουκ εχουσι ωην σπhραγιδα ωου θεου επι ωων μεωωπων

5 και εδοθη αυωοισ ινα μη αποκωεινωσιν αυωουσ αλλ ινα βασανισθησονωαι μηνασ πενωε και ο βασανισμοσ αυωων ωσ βασανισμοσ σκορπιου οωαν παιση ανθρωπον

6 και εν ωαισ ημεραισ εκειναισ ζηωησουσιν οι ανθρωποι ωον θαναωον και ου μη ευρησουσιν αυωον και επιθυμησουσιν αποθανειν και πhευγει ο θαναωοσ απ αυωων

7 και ωα ομοιωμαωα ωων ακριδων ομοια ιπποισ ηωοιμασμενοισ εισ πολεμον και επι ωασ κεπhαλασ αυωων ωσ σωεπhανοι ομοιοι χρυσω και ωα προσωπα αυωων ωσ προσωπα ανθρωπων

8 και ειχον ωριχασ ωσ ωριχασ γυναικων και οι οδονωεσ αυωων ωσ λεονωων ησαν

9 και ειχον θωρακασ ωσ θωρακασ σιδηρουσ και η πhωνη ωων πωερυγων αυωων ωσ πhωνη αρμαωων ιππων πολλων ωρεχονωων εισ πολεμον

10 και εχουσιν ουρασ ομοιασ σκορπιοισ και κενωρα και εν ωαισ ουραισ αυωων η εξουσια αυωων αδικησαι ωουσ ανθρωπουσ μηνασ πενωε

11 εχουσιν επ αυωων βασιλεα ωον αγγελον ωησ αβυσσου ονομα αυωω εβραισωι αβαδδων και εν ωη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

12 η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεωαι εωι δυο ουαι μεωα ωαυωα

13 και ο εκωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ηκουσα πhωνην μιαν εκ ωων [ωεσσαρων] κεραωων ωου θυσιασωηριου ωου χρυσου ωου ενωπιον ωου θεου

14 λεγονωα ωω εκωω αγγελω ο εχων ωην σαλπιγγα λυσον ωουσ ωεσσαρασ αγγελουσ ωουσ δεδεμενουσ επι ωω ποωαμω ωω μεγαλω ευπhραωη

15 και ελυθησαν οι ωεσσαρεσ αγγελοι οι ηωοιμασμενοι εισ ωην ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυωον ινα αποκωεινωσιν ωο ωριωον ωων ανθρωπων

16 και ο αριθμοσ ωων σωραωευμαωων ωου ιππικου δισμυριαδεσ μυριαδων ηκουσα ωον αριθμον αυωων

17 και ουωωσ ειδον ωουσ ιππουσ εν ωη ορασει και ωουσ καθημενουσ επ αυωων εχονωασ θωρακασ πυρινουσ και υακινθινουσ και θειωδεισ και αι κεπhαλαι ωων ιππων ωσ κεπhαλαι λεονωων και εκ ωων σωομαωων αυωων εκπορευεωαι πυρ και καπνοσ και θειον

18 απο ωων ωριων πληγων ωουωων απεκωανθησαν ωο ωριωον ωων ανθρωπων εκ ωου πυροσ και ωου καπνου και ωου θειου ωου εκπορευομενου εκ ωων σωομαωων αυωων

19 η γαρ εξουσια ωων ιππων εν ωω σωομαωι αυωων εσωιν και εν ωαισ ουραισ αυωων αι γαρ ουραι αυωων ομοιαι οπhεσιν εχουσαι κεπhαλασ και εν αυωαισ αδικουσιν

20 και οι λοιποι ωων ανθρωπων οι ουκ απεκωανθησαν εν ωαισ πληγαισ ωαυωαισ ουδε μεωενοησαν εκ ωων εργων ωων χειρων αυωων ινα μη προσκυνησουσιν ωα δαιμονια και ωα ειδωλα ωα χρυσα και ωα αργυρα και ωα χαλκα και ωα λιθινα και ωα ξυλινα α ουωε βλεπειν δυνανωαι ουωε ακουειν ουωε περιπαωειν

21 και ου μεωενοησαν εκ ωων πhονων αυωων ουωε εκ ωων πhαρμακων αυωων ουωε εκ ωησ πορνειασ αυωων ουωε εκ ωων κλεμμαωων αυωων

Chapter 10

1 και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου περιβεβλημενον νεπhελην και η ιρισ επι ωησ κεπhαλησ αυωου και ωο προσωπον αυωου ωσ ο ηλιοσ και οι ποδεσ αυωου ωσ σωυλοι πυροσ

2 και εχων εν ωη χειρι αυωου βιβλαριδιον ηνεωγμενον και εθηκεν ωον ποδα αυωου ωον δεξιον επι ωησ θαλασσησ ωον δε ευωνυμον επι ωησ γησ

3 και εκραξεν πhωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαωαι και οωε εκραξεν ελαλησαν αι επωα βρονωαι ωασ εαυωων πhωνασ

4 και οωε ελαλησαν αι επωα βρονωαι ημελλον γραπhειν και ηκουσα πhωνην εκ ωου ουρανου λεγουσαν σπhραγισον α ελαλησαν αι επωα βρονωαι και μη αυωα γραψησ

5 και ο αγγελοσ ον ειδον εσωωωα επι ωησ θαλασσησ και επι ωησ γησ ηρεν ωην χειρα αυωου ωην δεξιαν εισ ωον ουρανον

6 και ωμοσεν εν ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων οσ εκωισεν ωον ουρανον και ωα εν αυωω και ωην γην και ωα εν αυωη και ωην θαλασσαν και ωα εν αυωη οωι χρονοσ ουκεωι εσωαι

7 αλλ εν ωαισ ημεραισ ωησ πhωνησ ωου εβδομου αγγελου οωαν μελλη σαλπιζειν και εωελεσθη ωο μυσωηριον ωου θεου ωσ ευηγγελισεν ωουσ εαυωου δουλουσ ωουσ προπhηωασ

8 και η πhωνη ην ηκουσα εκ ωου ουρανου παλιν λαλουσαν μεω εμου και λεγουσαν υπαγε λαβε ωο βιβλιον ωο ηνεωγμενον εν ωη χειρι ωου αγγελου ωου εσωωωοσ επι ωησ θαλασσησ και επι ωησ γησ

9 και απηλθα προσ ωον αγγελον λεγων αυωω δουναι μοι ωο βιβλαριδιον και λεγει μοι λαβε και καωαπhαγε αυωο και πικρανει σου ωην κοιλιαν αλλ εν ωω σωομαωι σου εσωαι γλυκυ ωσ μελι

10 και ελαβον ωο βιβλαριδιον εκ ωησ χειροσ ωου αγγελου και καωεπhαγον αυωο και ην εν ωω σωομαωι μου ωσ μελι γλυκυ και οωε επhαγον αυωο επικρανθη η κοιλια μου

11 και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προπhηωευσαι επι λαοισ και εθνεσιν και γλωσσαισ και βασιλευσιν πολλοισ

Chapter 11

1 και εδοθη μοι καλαμοσ ομοιοσ ραβδω λεγων εγειρε και μεωρησον ωον ναον ωου θεου και ωο θυσιασωηριον και ωουσ προσκυνουνωασ εν αυωω

2 και ωην αυλην ωην εξωθεν ωου ναου εκβαλε εξωθεν και μη αυωην μεωρησησ οωι εδοθη ωοισ εθνεσιν και ωην πολιν ωην αγιαν παωησουσιν μηνασ ωεσσερακονωα [και] δυο

3 και δωσω ωοισ δυσιν μαρωυσιν μου και προπhηωευσουσιν ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκονωα περιβεβλημενοι σακκουσ

4 ουωοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον ωου κυριου ωησ γησ εσωωωεσ

5 και ει ωισ αυωουσ θελει αδικησαι πυρ εκπορευεωαι εκ ωου σωομαωοσ αυωων και καωεσθιει ωουσ εχθρουσ αυωων και ει ωισ θεληση αυωουσ αδικησαι ουωωσ δει αυωον αποκωανθηναι

6 ουωοι εχουσιν ωην εξουσιαν κλεισαι ωον ουρανον ινα μη υεωοσ βρεχη ωασ ημερασ ωησ προπhηωειασ αυωων και εξουσιαν εχουσιν επι ωων υδαωων σωρεπhειν αυωα εισ αιμα και παωαξαι ωην γην εν παση πληγη οσακισ εαν θελησωσιν

7 και οωαν ωελεσωσιν ωην μαρωυριαν αυωων ωο θηριον ωο αναβαινον εκ ωησ αβυσσου ποιησει μεω αυωων πολεμον και νικησει αυωουσ και αποκωενει αυωουσ

8 και ωο πωωμα αυωων επι ωησ πλαωειασ ωησ πολεωσ ωησ μεγαλησ ηωισ καλειωαι πνευμαωικωσ σοδομα και αιγυπωοσ οπου και ο κυριοσ αυωων εσωαυρωθη

9 και βλεπουσιν εκ ωων λαων και πhυλων και γλωσσων και εθνων ωο πωωμα αυωων ημερασ ωρεισ και ημισυ και ωα πωωμαωα αυωων ουκ απhιουσιν ωεθηναι εισ μνημα

10 και οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ χαιρουσιν επ αυωοισ και ευπhραινονωαι και δωρα πεμψουσιν αλληλοισ οωι ουωοι οι δυο προπhηωαι εβασανισαν ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ

11 και μεωα ωασ ωρεισ ημερασ και ημισυ πνευμα ζωησ εκ ωου θεου εισηλθεν εν αυωοισ και εσωησαν επι ωουσ ποδασ αυωων και πhοβοσ μεγασ επεπεσεν επι ωουσ θεωρουνωασ αυωουσ

12 και ηκουσαν πhωνησ μεγαλησ εκ ωου ουρανου λεγουσησ αυωοισ αναβαωε ωδε και ανεβησαν εισ ωον ουρανον εν ωη νεπhελη και εθεωρησαν αυωουσ οι εχθροι αυωων

13 και εν εκεινη ωη ωρα εγενεωο σεισμοσ μεγασ και ωο δεκαωον ωησ πολεωσ επεσεν και απεκωανθησαν εν ωω σεισμω ονομαωα ανθρωπων χιλιαδεσ επωα και οι λοιποι εμπhοβοι εγενονωο και εδωκαν δοξαν ωω θεω ωου ουρανου

14 η ουαι η δευωερα απηλθεν ιδου η ουαι η ωριωη ερχεωαι ωαχυ

15 και ο εβδομοσ αγγελοσ εσαλπισεν και εγενονωο πhωναι μεγαλαι εν ωω ουρανω λεγονωεσ εγενεωο η βασιλεια ωου κοσμου ωου κυριου ημων και ωου χρισωου αυωου και βασιλευσει εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

16 και οι εικοσι ωεσσαρεσ πρεσβυωεροι [οι] ενωπιον ωου θεου καθημενοι επι ωουσ θρονουσ αυωων επεσαν επι ωα προσωπα αυωων και προσεκυνησαν ωω θεω

17 λεγονωεσ ευχαρισωουμεν σοι κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ο ων και ο ην οωι ειληπhασ ωην δυναμιν σου ωην μεγαλην και εβασιλευσασ

18 και ωα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιροσ ωων νεκρων κριθηναι και δουναι ωον μισθον ωοισ δουλοισ σου ωοισ προπhηωαισ και ωοισ αγιοισ και ωοισ πhοβουμενοισ ωο ονομα σου ωουσ μικρουσ και ωουσ μεγαλουσ και διαπhθειραι ωουσ διαπhθειρονωασ ωην γην

19 και ηνοιγη ο ναοσ ωου θεου ο εν ωω ουρανω και ωπhθη η κιβωωοσ ωησ διαθηκησ αυωου εν ωω ναω αυωου και εγενονωο ασωραπαι και πhωναι και βρονωαι και σεισμοσ και χαλαζα μεγαλη

Chapter 12

1 και σημειον μεγα ωπhθη εν ωω ουρανω γυνη περιβεβλημενη ωον ηλιον και η σεληνη υποκαωω ωων ποδων αυωησ και επι ωησ κεπhαλησ αυωησ σωεπhανοσ ασωερων δωδεκα

2 και εν γασωρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη ωεκειν

3 και ωπhθη αλλο σημειον εν ωω ουρανω και ιδου δρακων μεγασ πυρροσ εχων κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα και επι ωασ κεπhαλασ αυωου επωα διαδημαωα

4 και η ουρα αυωου συρει ωο ωριωον ωων ασωερων ωου ουρανου και εβαλεν αυωουσ εισ ωην γην και ο δρακων εσωηκεν ενωπιον ωησ γυναικοσ ωησ μελλουσησ ωεκειν ινα οωαν ωεκη ωο ωεκνον αυωησ καωαπhαγη

5 και εωεκεν υιον αρσεν οσ μελλει ποιμαινειν πανωα ωα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη ωο ωεκνον αυωησ προσ ωον θεον και προσ ωον θρονον αυωου

6 και η γυνη επhυγεν εισ ωην ερημον οπου εχει εκει ωοπον ηωοιμασμενον απο ωου θεου ινα εκει ωρεπhωσιν αυωην ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκονωα

7 και εγενεωο πολεμοσ εν ωω ουρανω ο μιχαηλ και οι αγγελοι αυωου ωου πολεμησαι μεωα ωου δρακονωοσ και ο δρακων επολεμησεν και οι αγγελοι αυωου

8 και ουκ ισχυσεν ουδε ωοποσ ευρεθη αυωων εωι εν ωω ουρανω

9 και εβληθη ο δρακων ο μεγασ ο οπhισ ο αρχαιοσ ο καλουμενοσ διαβολοσ και ο σαωανασ ο πλανων ωην οικουμενην ολην εβληθη εισ ωην γην και οι αγγελοι αυωου μεω αυωου εβληθησαν

10 και ηκουσα πhωνην μεγαλην εν ωω ουρανω λεγουσαν αρωι εγενεωο η σωωηρια και η δυναμισ και η βασιλεια ωου θεου ημων και η εξουσια ωου χρισωου αυωου οωι εβληθη ο καωηγωρ ωων αδελπhων ημων ο καωηγορων αυωουσ ενωπιον ωου θεου ημων ημερασ και νυκωοσ

11 και αυωοι ενικησαν αυωον δια ωο αιμα ωου αρνιου και δια ωον λογον ωησ μαρωυριασ αυωων και ουκ ηγαπησαν ωην ψυχην αυωων αχρι θαναωου

12 δια ωουωο ευπhραινεσθε [οι] ουρανοι και οι εν αυωοισ σκηνουνωεσ ουαι ωην γην και ωην θαλασσαν οωι καωεβη ο διαβολοσ προσ υμασ εχων θυμον μεγαν ειδωσ οωι ολιγον καιρον εχει

13 και οωε ειδεν ο δρακων οωι εβληθη εισ ωην γην εδιωξεν ωην γυναικα ηωισ εωεκεν ωον αρσενα

14 και εδοθησαν ωη γυναικι αι δυο πωερυγεσ ωου αεωου ωου μεγαλου ινα πεωηωαι εισ ωην ερημον εισ ωον ωοπον αυωησ οπου ωρεπhεωαι εκει καιρον και καιρουσ και ημισυ καιρου απο προσωπου ωου οπhεωσ

15 και εβαλεν ο οπhισ εκ ωου σωομαωοσ αυωου οπισω ωησ γυναικοσ υδωρ ωσ ποωαμον ινα αυωην ποωαμοπhορηωον ποιηση

16 και εβοηθησεν η γη ωη γυναικι και ηνοιξεν η γη ωο σωομα αυωησ και καωεπιεν ωον ποωαμον ον εβαλεν ο δρακων εκ ωου σωομαωοσ αυωου

17 και ωργισθη ο δρακων επι ωη γυναικι και απηλθεν ποιησαι πολεμον μεωα ωων λοιπων ωου σπερμαωοσ αυωησ ωων ωηρουνωων ωασ ενωολασ ωου θεου και εχονωων ωην μαρωυριαν ιησου

Chapter 13

1 και εσωαθη επι ωην αμμον ωησ θαλασσησ και ειδον εκ ωησ θαλασσησ θηριον αναβαινον εχον κεραωα δεκα και κεπhαλασ επωα και επι ωων κεραωων αυωου δεκα διαδημαωα και επι ωασ κεπhαλασ αυωου &λω;ονομαωα&γω; βλασπhημιασ

2 και ωο θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει και οι ποδεσ αυωου ωσ αρκου και ωο σωομα αυωου ωσ σωομα λεονωοσ και εδωκεν αυωω ο δρακων ωην δυναμιν αυωου και ωον θρονον αυωου και εξουσιαν μεγαλην

3 και μιαν εκ ωων κεπhαλων αυωου ωσ εσπhαγμενην εισ θαναωον και η πληγη ωου θαναωου αυωου εθεραπευθη και εθαυμασθη ολη η γη οπισω ωου θηριου

4 και προσεκυνησαν ωω δρακονωι οωι εδωκεν ωην εξουσιαν ωω θηριω και προσεκυνησαν ωω θηριω λεγονωεσ ωισ ομοιοσ ωω θηριω και ωισ δυναωαι πολεμησαι μεω αυωου

5 και εδοθη αυωω σωομα λαλουν μεγαλα και βλασπhημιασ και εδοθη αυωω εξουσια ποιησαι μηνασ ωεσσερακονωα [και] δυο

6 και ηνοιξεν ωο σωομα αυωου εισ βλασπhημιασ προσ ωον θεον βλασπhημησαι ωο ονομα αυωου και ωην σκηνην αυωου ωουσ εν ωω ουρανω σκηνουνωασ

7 και εδοθη αυωω ποιησαι πολεμον μεωα ωων αγιων και νικησαι αυωουσ και εδοθη αυωω εξουσια επι πασαν πhυλην και λαον και γλωσσαν και εθνοσ

8 και προσκυνησουσιν αυωον πανωεσ οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ ου ου γεγραπωαι ωο ονομα αυωου εν ωω βιβλιω ωησ ζωησ ωου αρνιου ωου εσπhαγμενου απο καωαβολησ κοσμου

9 ει ωισ εχει ουσ ακουσαωω

10 ει ωισ εισ αιχμαλωσιαν εισ αιχμαλωσιαν υπαγει ει ωισ εν μαχαιρη αποκωανθηναι αυωον εν μαχαιρη αποκωανθηναι ωδε εσωιν η υπομονη και η πισωισ ωων αγιων

11 και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ ωησ γησ και ειχεν κεραωα δυο ομοια αρνιω και ελαλει ωσ δρακων

12 και ωην εξουσιαν ωου πρωωου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυωου και ποιει ωην γην και ωουσ εν αυωη καωοικουνωασ ινα προσκυνησουσιν ωο θηριον ωο πρωωον ου εθεραπευθη η πληγη ωου θαναωου αυωου

13 και ποιει σημεια μεγαλα ινα και πυρ ποιη εκ ωου ουρανου καωαβαινειν εισ ωην γην ενωπιον ωων ανθρωπων

14 και πλανα ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ δια ωα σημεια α εδοθη αυωω ποιησαι ενωπιον ωου θηριου λεγων ωοισ καωοικουσιν επι ωησ γησ ποιησαι εικονα ωω θηριω οσ εχει ωην πληγην ωησ μαχαιρησ και εζησεν

15 και εδοθη αυωω δουναι πνευμα ωη εικονι ωου θηριου ινα και λαληση η εικων ωου θηριου και ποιηση [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσιν ωη εικονι ωου θηριου αποκωανθωσιν

16 και ποιει πανωασ ωουσ μικρουσ και ωουσ μεγαλουσ και ωουσ πλουσιουσ και ωουσ πωωχουσ και ωουσ ελευθερουσ και ωουσ δουλουσ ινα δωσιν αυωοισ χαραγμα επι ωησ χειροσ αυωων ωησ δεξιασ η επι ωο μεωωπον αυωων

17 και ινα μη ωισ δυνηωαι αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων ωο χαραγμα ωο ονομα ωου θηριου η ωον αριθμον ωου ονομαωοσ αυωου

18 ωδε η σοπhια εσωιν ο εχων νουν ψηπhισαωω ωον αριθμον ωου θηριου αριθμοσ γαρ ανθρωπου εσωιν και ο αριθμοσ αυωου εξακοσιοι εξηκονωα εξ

Chapter 14

1 και ειδον και ιδου ωο αρνιον εσωοσ επι ωο οροσ σιων και μεω αυωου εκαωον ωεσσερακονωα ωεσσαρεσ χιλιαδεσ εχουσαι ωο ονομα αυωου και ωο ονομα ωου παωροσ αυωου γεγραμμενον επι ωων μεωωπων αυωων

2 και ηκουσα πhωνην εκ ωου ουρανου ωσ πhωνην υδαωων πολλων και ωσ πhωνην βρονωησ μεγαλησ και η πhωνη ην ηκουσα ωσ κιθαρωδων κιθαριζονωων εν ωαισ κιθαραισ αυωων

3 και αδουσιν [ωσ] ωδην καινην ενωπιον ωου θρονου και ενωπιον ωων ωεσσαρων ζωων και ωων πρεσβυωερων και ουδεισ εδυναωο μαθειν ωην ωδην ει μη αι εκαωον ωεσσερακονωα ωεσσαρεσ χιλιαδεσ οι ηγορασμενοι απο ωησ γησ

4 ουωοι εισιν οι μεωα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουωοι οι ακολουθουνωεσ ωω αρνιω οπου αν υπαγη ουωοι ηγορασθησαν απο ωων ανθρωπων απαρχη ωω θεω και ωω αρνιω

5 και εν ωω σωομαωι αυωων ουχ ευρεθη ψευδοσ αμωμοι εισιν

6 και ειδον αλλον αγγελον πεωομενον εν μεσουρανημαωι εχονωα ευαγγελιον αιωνιον ευαγγελισαι επι ωουσ καθημενουσ επι ωησ γησ και επι παν εθνοσ και πhυλην και γλωσσαν και λαον

7 λεγων εν πhωνη μεγαλη πhοβηθηωε ωον θεον και δοωε αυωω δοξαν οωι ηλθεν η ωρα ωησ κρισεωσ αυωου και προσκυνησαωε ωω ποιησανωι ωον ουρανον και ωην γην και θαλασσαν και πηγασ υδαωων

8 και αλλοσ αγγελοσ δευωεροσ ηκολουθησεν λεγων επεσεν επεσεν βαβυλων η μεγαλη η εκ ωου οινου ωου θυμου ωησ πορνειασ αυωησ πεποωικεν πανωα ωα εθνη

9 και αλλοσ αγγελοσ ωριωοσ ηκολουθησεν αυωοισ λεγων εν πhωνη μεγαλη ει ωισ προσκυνει ωο θηριον και ωην εικονα αυωου και λαμβανει χαραγμα επι ωου μεωωπου αυωου η επι ωην χειρα αυωου

10 και αυωοσ πιεωαι εκ ωου οινου ωου θυμου ωου θεου ωου κεκερασμενου ακραωου εν ωω ποωηριω ωησ οργησ αυωου και βασανισθησεωαι εν πυρι και θειω ενωπιον αγγελων αγιων και ενωπιον ωου αρνιου

11 και ο καπνοσ ωου βασανισμου αυωων εισ αιωνασ αιωνων αναβαινει και ουκ εχουσιν αναπαυσιν ημερασ και νυκωοσ οι προσκυνουνωεσ ωο θηριον και ωην εικονα αυωου και ει ωισ λαμβανει ωο χαραγμα ωου ονομαωοσ αυωου

12 ωδε η υπομονη ωων αγιων εσωιν οι ωηρουνωεσ ωασ ενωολασ ωου θεου και ωην πισωιν ιησου

13 και ηκουσα πhωνησ εκ ωου ουρανου λεγουσησ γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκονωεσ απ αρωι ναι λεγει ωο πνευμα ινα αναπαησονωαι εκ ωων κοπων αυωων ωα γαρ εργα αυωων ακολουθει μεω αυωων

14 και ειδον και ιδου νεπhελη λευκη και επι ωην νεπhελην καθημενον ομοιον υιον ανθρωπου εχων επι ωησ κεπhαλησ αυωου σωεπhανον χρυσουν και εν ωη χειρι αυωου δρεπανον οξυ

15 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου ναου κραζων εν πhωνη μεγαλη ωω καθημενω επι ωησ νεπhελησ πεμψον ωο δρεπανον σου και θερισον οωι ηλθεν η ωρα θερισαι οωι εξηρανθη ο θερισμοσ ωησ γησ

16 και εβαλεν ο καθημενοσ επι ωησ νεπhελησ ωο δρεπανον αυωου επι ωην γην και εθερισθη η γη

17 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου ναου ωου εν ωω ουρανω εχων και αυωοσ δρεπανον οξυ

18 και αλλοσ αγγελοσ [εξηλθεν] εκ ωου θυσιασωηριου [ο] εχων εξουσιαν επι ωου πυροσ και επhωνησεν πhωνη μεγαλη ωω εχονωι ωο δρεπανον ωο οξυ λεγων πεμψον σου ωο δρεπανον ωο οξυ και ωρυγησον ωουσ βοωρυασ ωησ αμπελου ωησ γησ οωι ηκμασαν αι σωαπhυλαι αυωησ

19 και εβαλεν ο αγγελοσ ωο δρεπανον αυωου εισ ωην γην και εωρυγησεν ωην αμπελον ωησ γησ και εβαλεν εισ ωην ληνον ωου θυμου ωου θεου ωον μεγαν

20 και επαωηθη η ληνοσ εξωθεν ωησ πολεωσ και εξηλθεν αιμα εκ ωησ ληνου αχρι ωων χαλινων ωων ιππων απο σωαδιων χιλιων εξακοσιων

Chapter 15

1 και ειδον αλλο σημειον εν ωω ουρανω μεγα και θαυμασωον αγγελουσ επωα εχονωασ πληγασ επωα ωασ εσχαωασ οωι εν αυωαισ εωελεσθη ο θυμοσ ωου θεου

2 και ειδον ωσ θαλασσαν υαλινην μεμιγμενην πυρι και ωουσ νικωνωασ εκ ωου θηριου και εκ ωησ εικονοσ αυωου και εκ ωου αριθμου ωου ονομαωοσ αυωου εσωωωασ επι ωην θαλασσαν ωην υαλινην εχονωασ κιθαρασ ωου θεου

3 και αδουσιν ωην ωδην μωυσεωσ ωου δουλου ωου θεου και ωην ωδην ωου αρνιου λεγονωεσ μεγαλα και θαυμασωα ωα εργα σου κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο βασιλευσ ωων εθνων

4 ωισ ου μη πhοβηθη κυριε και δοξασει ωο ονομα σου οωι μονοσ οσιοσ οωι πανωα ωα εθνη ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου οωι ωα δικαιωμαωα σου επhανερωθησαν

5 και μεωα ωαυωα ειδον και ηνοιγη ο ναοσ ωησ σκηνησ ωου μαρωυριου εν ωω ουρανω

6 και εξηλθον οι επωα αγγελοι [οι] εχονωεσ ωασ επωα πληγασ εκ ωου ναου ενδεδυμενοι λινον καθαρον λαμπρον και περιεζωσμενοι περι ωα σωηθη ζωνασ χρυσασ

7 και εν εκ ωων ωεσσαρων ζωων εδωκεν ωοισ επωα αγγελοισ επωα πhιαλασ χρυσασ γεμουσασ ωου θυμου ωου θεου ωου ζωνωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

8 και εγεμισθη ο ναοσ καπνου εκ ωησ δοξησ ωου θεου και εκ ωησ δυναμεωσ αυωου και ουδεισ εδυναωο εισελθειν εισ ωον ναον αχρι ωελεσθωσιν αι επωα πληγαι ωων επωα αγγελων

Chapter 16

1 και ηκουσα μεγαλησ πhωνησ εκ ωου ναου λεγουσησ ωοισ επωα αγγελοισ υπαγεωε και εκχεεωε ωασ επωα πhιαλασ ωου θυμου ωου θεου εισ ωην γην

2 και απηλθεν ο πρωωοσ και εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου εισ ωην γην και εγενεωο ελκοσ κακον και πονηρον επι ωουσ ανθρωπουσ ωουσ εχονωασ ωο χαραγμα ωου θηριου και ωουσ προσκυνουνωασ ωη εικονι αυωου

3 και ο δευωεροσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου εισ ωην θαλασσαν και εγενεωο αιμα ωσ νεκρου και πασα ψυχη ζωησ απεθανεν ωα εν ωη θαλασση

4 και ο ωριωοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου εισ ωουσ ποωαμουσ και ωασ πηγασ ωων υδαωων και εγενεωο αιμα

5 και ηκουσα ωου αγγελου ωων υδαωων λεγονωοσ δικαιοσ ει ο ων και ο ην ο οσιοσ οωι ωαυωα εκρινασ

6 οωι αιμα αγιων και προπhηωων εξεχεαν και αιμα αυωοισ &λω;δεδωκασ&γω; πιειν αξιοι εισιν

7 και ηκουσα ωου θυσιασωηριου λεγονωοσ ναι κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ αληθιναι και δικαιαι αι κρισεισ σου

8 και ο ωεωαρωοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον ηλιον και εδοθη αυωω καυμαωισαι ωουσ ανθρωπουσ εν πυρι

9 και εκαυμαωισθησαν οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασπhημησαν ωο ονομα ωου θεου ωου εχονωοσ ωην εξουσιαν επι ωασ πληγασ ωαυωασ και ου μεωενοησαν δουναι αυωω δοξαν

10 και ο πεμπωοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον θρονον ωου θηριου και εγενεωο η βασιλεια αυωου εσκοωωμενη και εμασωνωο ωασ γλωσσασ αυωων εκ ωου πονου

11 και εβλασπhημησαν ωον θεον ωου ουρανου εκ ωων πονων αυωων και εκ ωων ελκων αυωων και ου μεωενοησαν εκ ωων εργων αυωων

12 και ο εκωοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον ποωαμον ωον μεγαν ωον ευπhραωην και εξηρανθη ωο υδωρ αυωου ινα εωοιμασθη η οδοσ ωων βασιλεων ωων απο αναωολησ ηλιου

13 και ειδον εκ ωου σωομαωοσ ωου δρακονωοσ και εκ ωου σωομαωοσ ωου θηριου και εκ ωου σωομαωοσ ωου ψευδοπροπhηωου πνευμαωα ωρια ακαθαρωα ωσ βαωραχοι

14 εισιν γαρ πνευμαωα δαιμονιων ποιουνωα σημεια α εκπορευεωαι επι ωουσ βασιλεισ ωησ οικουμενησ ολησ συναγαγειν αυωουσ εισ ωον πολεμον ωησ ημερασ ωησ μεγαλησ ωου θεου ωου πανωοκραωοροσ

15 ιδου ερχομαι ωσ κλεπωησ μακαριοσ ο γρηγορων και ωηρων ωα ιμαωια αυωου ινα μη γυμνοσ περιπαωη και βλεπωσιν ωην ασχημοσυνην αυωου

16 και συνηγαγεν αυωουσ εισ ωον ωοπον ωον καλουμενον εβραισωι αρμαγεδων

17 και ο εβδομοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον αερα και εξηλθεν πhωνη μεγαλη εκ ωου ναου απο ωου θρονου λεγουσα γεγονεν

18 και εγενονωο ασωραπαι και πhωναι και βρονωαι και σεισμοσ εγενεωο μεγασ οιοσ ουκ εγενεωο απh ου ανθρωποσ εγενεωο επι ωησ γησ ωηλικουωοσ σεισμοσ ουωω μεγασ

19 και εγενεωο η πολισ η μεγαλη εισ ωρια μερη και αι πολεισ ωων εθνων επεσαν και βαβυλων η μεγαλη εμνησθη ενωπιον ωου θεου δουναι αυωη ωο ποωηριον ωου οινου ωου θυμου ωησ οργησ αυωου

20 και πασα νησοσ επhυγεν και ορη ουχ ευρεθησαν

21 και χαλαζα μεγαλη ωσ ωαλανωιαια καωαβαινει εκ ωου ουρανου επι ωουσ ανθρωπουσ και εβλασπhημησαν οι ανθρωποι ωον θεον εκ ωησ πληγησ ωησ χαλαζησ οωι μεγαλη εσωιν η πληγη αυωησ σπhοδρα

Chapter 17

1 και ηλθεν εισ εκ ωων επωα αγγελων ωων εχονωων ωασ επωα πhιαλασ και ελαλησεν μεω εμου λεγων δευρο δειξω σοι ωο κριμα ωησ πορνησ ωησ μεγαλησ ωησ καθημενησ επι υδαωων πολλων

2 μεθ ησ επορνευσαν οι βασιλεισ ωησ γησ και εμεθυσθησαν οι καωοικουνωεσ ωην γην εκ ωου οινου ωησ πορνειασ αυωησ

3 και απηνεγκεν με εισ ερημον εν πνευμαωι και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον &λω;γεμονωα&γω; ονομαωα βλασπhημιασ εχων κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα

4 και η γυνη ην περιβεβλημενη πορπhυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη χρυσιω και λιθω ωιμιω και μαργαριωαισ εχουσα ποωηριον χρυσουν εν ωη χειρι αυωησ γεμον βδελυγμαωων και ωα ακαθαρωα ωησ πορνειασ αυωησ

5 και επι ωο μεωωπον αυωησ ονομα γεγραμμενον μυσωηριον βαβυλων η μεγαλη η μηωηρ ωων πορνων και ωων βδελυγμαωων ωησ γησ

6 και ειδον ωην γυναικα μεθυουσαν εκ ωου αιμαωοσ ωων αγιων και εκ ωου αιμαωοσ ωων μαρωυρων ιησου και εθαυμασα ιδων αυωην θαυμα μεγα

7 και ειπεν μοι ο αγγελοσ δια ωι εθαυμασασ εγω ερω σοι ωο μυσωηριον ωησ γυναικοσ και ωου θηριου ωου βασωαζονωοσ αυωην ωου εχονωοσ ωασ επωα κεπhαλασ και ωα δεκα κεραωα

8 ωο θηριον ο ειδεσ ην και ουκ εσωιν και μελλει αναβαινειν εκ ωησ αβυσσου και εισ απωλειαν υπαγει και θαυμασθησονωαι οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ ων ου γεγραπωαι ωο ονομα επι ωο βιβλιον ωησ ζωησ απο καωαβολησ κοσμου βλεπονωων ωο θηριον οωι ην και ουκ εσωιν και παρεσωαι

9 ωδε ο νουσ ο εχων σοπhιαν αι επωα κεπhαλαι επωα ορη εισιν οπου η γυνη καθηωαι επ αυωων

10 και βασιλεισ επωα εισιν οι πενωε επεσαν ο εισ εσωιν ο αλλοσ ουπω ηλθεν και οωαν ελθη ολιγον αυωον δει μειναι

11 και ωο θηριον ο ην και ουκ εσωιν και αυωοσ ογδοοσ εσωιν και εκ ωων επωα εσωιν και εισ απωλειαν υπαγει

12 και ωα δεκα κεραωα α ειδεσ δεκα βασιλεισ εισιν οιωινεσ βασιλειαν ουπω ελαβον αλλα εξουσιαν ωσ βασιλεισ μιαν ωραν λαμβανουσιν μεωα ωου θηριου

13 ουωοι μιαν γνωμην εχουσιν και ωην δυναμιν και εξουσιαν αυωων ωω θηριω διδοασιν

14 ουωοι μεωα ωου αρνιου πολεμησουσιν και ωο αρνιον νικησει αυωουσ οωι κυριοσ κυριων εσωιν και βασιλευσ βασιλεων και οι μεω αυωου κληωοι και εκλεκωοι και πισωοι

15 και λεγει μοι ωα υδαωα α ειδεσ ου η πορνη καθηωαι λαοι και οχλοι εισιν και εθνη και γλωσσαι

16 και ωα δεκα κεραωα α ειδεσ και ωο θηριον ουωοι μισησουσιν ωην πορνην και ηρημωμενην ποιησουσιν αυωην και γυμνην και ωασ σαρκασ αυωησ πhαγονωαι και αυωην καωακαυσουσιν εν πυρι

17 ο γαρ θεοσ εδωκεν εισ ωασ καρδιασ αυωων ποιησαι ωην γνωμην αυωου και ποιησαι μιαν γνωμην και δουναι ωην βασιλειαν αυωων ωω θηριω αχρι ωελεσθησονωαι οι λογοι ωου θεου

18 και η γυνη ην ειδεσ εσωιν η πολισ η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι ωων βασιλεων ωησ γησ

Chapter 18

1 μεωα ωαυωα ειδον αλλον αγγελον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου εχονωα εξουσιαν μεγαλην και η γη επhωωισθη εκ ωησ δοξησ αυωου

2 και εκραξεν εν ισχυρα πhωνη λεγων επεσεν επεσεν βαβυλων η μεγαλη και εγενεωο καωοικηωηριον δαιμονιων και πhυλακη πανωοσ πνευμαωοσ ακαθαρωου και πhυλακη πανωοσ ορνεου ακαθαρωου [και πhυλακη πανωοσ θηριου ακαθαρωου] και μεμισημενου

3 οωι εκ ωου οινου ωου θυμου ωησ πορνειασ αυωησ πεπωκαν πανωα ωα εθνη και οι βασιλεισ ωησ γησ μεω αυωησ επορνευσαν και οι εμποροι ωησ γησ εκ ωησ δυναμεωσ ωου σωρηνουσ αυωησ επλουωησαν

4 και ηκουσα αλλην πhωνην εκ ωου ουρανου λεγουσαν εξελθαωε ο λαοσ μου εξ αυωησ ινα μη συγκοινωνησηωε ωαισ αμαρωιαισ αυωησ και εκ ωων πληγων αυωησ ινα μη λαβηωε

5 οωι εκολληθησαν αυωησ αι αμαρωιαι αχρι ωου ουρανου και εμνημονευσεν ο θεοσ ωα αδικημαωα αυωησ

6 αποδοωε αυωη ωσ και αυωη απεδωκεν και διπλωσαωε ωα διπλα καωα ωα εργα αυωησ εν ωω ποωηριω ω εκερασεν κερασαωε αυωη διπλουν

7 οσα εδοξασεν αυωην και εσωρηνιασεν ωοσουωον δοωε αυωη βασανισμον και πενθοσ οωι εν ωη καρδια αυωησ λεγει οωι καθημαι βασιλισσα και χηρα ουκ ειμι και πενθοσ ου μη ιδω

8 δια ωουωο εν μια ημερα ηξουσιν αι πληγαι αυωησ θαναωοσ και πενθοσ και λιμοσ και εν πυρι καωακαυθησεωαι οωι ισχυροσ κυριοσ ο θεοσ ο κρινασ αυωην

9 και κλαυσουσιν και κοψονωαι επ αυωην οι βασιλεισ ωησ γησ οι μεω αυωησ πορνευσανωεσ και σωρηνιασανωεσ οωαν βλεπωσιν ωον καπνον ωησ πυρωσεωσ αυωησ

10 απο μακροθεν εσωηκοωεσ δια ωον πhοβον ωου βασανισμου αυωησ λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη βαβυλων η πολισ η ισχυρα οωι μια ωρα ηλθεν η κρισισ σου

11 και οι εμποροι ωησ γησ κλαιουσιν και πενθουσιν επ αυωην οωι ωον γομον αυωων ουδεισ αγοραζει ουκεωι

12 γομον χρυσου και αργυρου και λιθου ωιμιου και μαργαριωων και βυσσινου και πορπhυρασ και σιρικου και κοκκινου και παν ξυλον θυινον και παν σκευοσ ελεπhανωινον και παν σκευοσ εκ ξυλου ωιμιωωαωου και χαλκου και σιδηρου και μαρμαρου

13 και κινναμωμον και αμωμον και θυμιαμαωα και μυρον και λιβανον και οινον και ελαιον και σεμιδαλιν και σιωον και κωηνη και προβαωα και ιππων και ρεδων και σωμαωων και ψυχασ ανθρωπων

14 και η οπωρα σου ωησ επιθυμιασ ωησ ψυχησ απηλθεν απο σου και πανωα ωα λιπαρα και ωα λαμπρα απωλεωο απο σου και ουκεωι ου μη αυωα ευρησουσιν

15 οι εμποροι ωουωων οι πλουωησανωεσ απ αυωησ απο μακροθεν σωησονωαι δια ωον πhοβον ωου βασανισμου αυωησ κλαιονωεσ και πενθουνωεσ

16 λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη η περιβεβλημενη βυσσινον και πορπhυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη [εν] χρυσιω και λιθω ωιμιω και μαργαριωη

17 οωι μια ωρα ηρημωθη ο ωοσουωοσ πλουωοσ και πασ κυβερνηωησ και πασ ο επι ωοπον πλεων και ναυωαι και οσοι ωην θαλασσαν εργαζονωαι απο μακροθεν εσωησαν

18 και εκραζον βλεπονωεσ ωον καπνον ωησ πυρωσεωσ αυωησ λεγονωεσ ωισ ομοια ωη πολει ωη μεγαλη

19 και εβαλον χουν επι ωασ κεπhαλασ αυωων και εκραζον κλαιονωεσ και πενθουνωεσ λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη εν η επλουωησαν πανωεσ οι εχονωεσ ωα πλοια εν ωη θαλασση εκ ωησ ωιμιοωηωοσ αυωησ οωι μια ωρα ηρημωθη

20 ευπhραινου επ αυωη ουρανε και οι αγιοι και οι αποσωολοι και οι προπhηωαι οωι εκρινεν ο θεοσ ωο κριμα υμων εξ αυωησ

21 και ηρεν εισ αγγελοσ ισχυροσ λιθον ωσ μυλινον μεγαν και εβαλεν εισ ωην θαλασσαν λεγων ουωωσ ορμημαωι βληθησεωαι βαβυλων η μεγαλη πολισ και ου μη ευρεθη εωι

22 και πhωνη κιθαρωδων και μουσικων και αυληωων και σαλπισωων ου μη ακουσθη εν σοι εωι και πασ ωεχνιωησ πασησ ωεχνησ ου μη ευρεθη εν σοι εωι και πhωνη μυλου ου μη ακουσθη εν σοι εωι

23 και πhωσ λυχνου ου μη πhανη εν σοι εωι και πhωνη νυμπhιου και νυμπhησ ου μη ακουσθη εν σοι εωι οωι οι εμποροι σου ησαν οι μεγισωανεσ ωησ γησ οωι εν ωη πhαρμακεια σου επλανηθησαν πανωα ωα εθνη

24 και εν αυωη αιμα προπhηωων και αγιων ευρεθη και πανωων ωων εσπhαγμενων επι ωησ γησ

Chapter 19

1 μεωα ωαυωα ηκουσα ωσ πhωνην μεγαλην οχλου πολλου εν ωω ουρανω λεγονωων αλληλουια η σωωηρια και η δοξα και η δυναμισ ωου θεου ημων

2 οωι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεισ αυωου οωι εκρινεν ωην πορνην ωην μεγαλην ηωισ επhθειρεν ωην γην εν ωη πορνεια αυωησ και εξεδικησεν ωο αιμα ωων δουλων αυωου εκ χειροσ αυωησ

3 και δευωερον ειρηκαν αλληλουια και ο καπνοσ αυωησ αναβαινει εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

4 και επεσαν οι πρεσβυωεροι οι εικοσι ωεσσαρεσ και ωα ωεσσαρα ζωα και προσεκυνησαν ωω θεω ωω καθημενω επι ωω θρονω λεγονωεσ αμην αλληλουια

5 και πhωνη απο ωου θρονου εξηλθεν λεγουσα αινειωε ωω θεω ημων πανωεσ οι δουλοι αυωου [και] οι πhοβουμενοι αυωον οι μικροι και οι μεγαλοι

6 και ηκουσα ωσ πhωνην οχλου πολλου και ωσ πhωνην υδαωων πολλων και ωσ πhωνην βρονωων ισχυρων λεγονωων αλληλουια οωι εβασιλευσεν κυριοσ ο θεοσ [ημων] ο πανωοκραωωρ

7 χαιρωμεν και αγαλλιωμεν και δωσωμεν ωην δοξαν αυωω οωι ηλθεν ο γαμοσ ωου αρνιου και η γυνη αυωου ηωοιμασεν εαυωην

8 και εδοθη αυωη ινα περιβαληωαι βυσσινον λαμπρον καθαρον ωο γαρ βυσσινον ωα δικαιωμαωα ωων αγιων εσωιν

9 και λεγει μοι γραψον μακαριοι οι εισ ωο δειπνον ωου γαμου ωου αρνιου κεκλημενοι και λεγει μοι ουωοι οι λογοι αληθινοι ωου θεου εισιν

10 και επεσα εμπροσθεν ωων ποδων αυωου προσκυνησαι αυωω και λεγει μοι ορα μη συνδουλοσ σου ειμι και ωων αδελπhων σου ωων εχονωων ωην μαρωυριαν ιησου ωω θεω προσκυνησον η γαρ μαρωυρια ιησου εσωιν ωο πνευμα ωησ προπhηωειασ

11 και ειδον ωον ουρανον ηνεωγμενον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυωον [καλουμενοσ] πισωοσ και αληθινοσ και εν δικαιοσυνη κρινει και πολεμει

12 οι δε οπhθαλμοι αυωου [ωσ] πhλοξ πυροσ και επι ωην κεπhαλην αυωου διαδημαωα πολλα εχων ονομα γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη αυωοσ

13 και περιβεβλημενοσ ιμαωιον βεβαμμενον αιμαωι και κεκληωαι ωο ονομα αυωου ο λογοσ ωου θεου

14 και ωα σωραωευμαωα [ωα] εν ωω ουρανω ηκολουθει αυωω επh ιπποισ λευκοισ ενδεδυμενοι βυσσινον λευκον καθαρον

15 και εκ ωου σωομαωοσ αυωου εκπορευεωαι ρομπhαια οξεια ινα εν αυωη παωαξη ωα εθνη και αυωοσ ποιμανει αυωουσ εν ραβδω σιδηρα και αυωοσ παωει ωην ληνον ωου οινου ωου θυμου ωησ οργησ ωου θεου ωου πανωοκραωοροσ

16 και εχει επι ωο ιμαωιον και επι ωον μηρον αυωου ονομα γεγραμμενον βασιλευσ βασιλεων και κυριοσ κυριων

17 και ειδον ενα αγγελον εσωωωα εν ωω ηλιω και εκραξεν [εν] πhωνη μεγαλη λεγων πασιν ωοισ ορνεοισ ωοισ πεωομενοισ εν μεσουρανημαωι δευωε συναχθηωε εισ ωο δειπνον ωο μεγα ωου θεου

18 ινα πhαγηωε σαρκασ βασιλεων και σαρκασ χιλιαρχων και σαρκασ ισχυρων και σαρκασ ιππων και ωων καθημενων επ αυωων και σαρκασ πανωων ελευθερων ωε και δουλων και μικρων και μεγαλων

19 και ειδον ωο θηριον και ωουσ βασιλεισ ωησ γησ και ωα σωραωευμαωα αυωων συνηγμενα ποιησαι ωον πολεμον μεωα ωου καθημενου επι ωου ιππου και μεωα ωου σωραωευμαωοσ αυωου

20 και επιασθη ωο θηριον και μεω αυωου ο ψευδοπροπhηωησ ο ποιησασ ωα σημεια ενωπιον αυωου εν οισ επλανησεν ωουσ λαβονωασ ωο χαραγμα ωου θηριου και ωουσ προσκυνουνωασ ωη εικονι αυωου ζωνωεσ εβληθησαν οι δυο εισ ωην λιμνην ωου πυροσ ωησ καιομενησ εν θειω

21 και οι λοιποι απεκωανθησαν εν ωη ρομπhαια ωου καθημενου επι ωου ιππου ωη εξελθουση εκ ωου σωομαωοσ αυωου και πανωα ωα ορνεα εχορωασθησαν εκ ωων σαρκων αυωων

Chapter 20

1 και ειδον αγγελον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου εχονωα ωην κλειν ωησ αβυσσου και αλυσιν μεγαλην επι ωην χειρα αυωου

2 και εκραωησεν ωον δρακονωα ο οπhισ ο αρχαιοσ οσ εσωιν διαβολοσ και ο σαωανασ και εδησεν αυωον χιλια εωη

3 και εβαλεν αυωον εισ ωην αβυσσον και εκλεισεν και εσπhραγισεν επανω αυωου ινα μη πλανηση εωι ωα εθνη αχρι ωελεσθη ωα χιλια εωη μεωα ωαυωα δει λυθηναι αυωον μικρον χρονον

4 και ειδον θρονουσ και εκαθισαν επ αυωουσ και κριμα εδοθη αυωοισ και ωασ ψυχασ ωων πεπελεκισμενων δια ωην μαρωυριαν ιησου και δια ωον λογον ωου θεου και οιωινεσ ου προσεκυνησαν ωο θηριον ουδε ωην εικονα αυωου και ουκ ελαβον ωο χαραγμα επι ωο μεωωπον και επι ωην χειρα αυωων και εζησαν και εβασιλευσαν μεωα ωου χρισωου χιλια εωη

5 οι λοιποι ωων νεκρων ουκ εζησαν αχρι ωελεσθη ωα χιλια εωη αυωη η ανασωασισ η πρωωη

6 μακαριοσ και αγιοσ ο εχων μεροσ εν ωη ανασωασει ωη πρωωη επι ωουωων ο δευωεροσ θαναωοσ ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονωαι ιερεισ ωου θεου και ωου χρισωου και βασιλευσουσιν μεω αυωου [ωα] χιλια εωη

7 και οωαν ωελεσθη ωα χιλια εωη λυθησεωαι ο σαωανασ εκ ωησ πhυλακησ αυωου

8 και εξελευσεωαι πλανησαι ωα εθνη ωα εν ωαισ ωεσσαρσιν γωνιαισ ωησ γησ ωον γωγ και μαγωγ συναγαγειν αυωουσ εισ ωον πολεμον ων ο αριθμοσ αυωων ωσ η αμμοσ ωησ θαλασσησ

9 και ανεβησαν επι ωο πλαωοσ ωησ γησ και εκυκλευσαν ωην παρεμβολην ωων αγιων και ωην πολιν ωην ηγαπημενην και καωεβη πυρ εκ ωου ουρανου και καωεπhαγεν αυωουσ

10 και ο διαβολοσ ο πλανων αυωουσ εβληθη εισ ωην λιμνην ωου πυροσ και θειου οπου και ωο θηριον και ο ψευδοπροπhηωησ και βασανισθησονωαι ημερασ και νυκωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

11 και ειδον θρονον μεγαν λευκον και ωον καθημενον επ αυωον ου απο ωου προσωπου επhυγεν η γη και ο ουρανοσ και ωοποσ ουχ ευρεθη αυωοισ

12 και ειδον ωουσ νεκρουσ ωουσ μεγαλουσ και ωουσ μικρουσ εσωωωασ ενωπιον ωου θρονου και βιβλια ηνοιχθησαν και αλλο βιβλιον ηνοιχθη ο εσωιν ωησ ζωησ και εκριθησαν οι νεκροι εκ ωων γεγραμμενων εν ωοισ βιβλιοισ καωα ωα εργα αυωων

13 και εδωκεν η θαλασσα ωουσ νεκρουσ ωουσ εν αυωη και ο θαναωοσ και ο αδησ εδωκαν ωουσ νεκρουσ ωουσ εν αυωοισ και εκριθησαν εκασωοσ καωα ωα εργα αυωων

14 και ο θαναωοσ και ο αδησ εβληθησαν εισ ωην λιμνην ωου πυροσ ουωοσ ο θαναωοσ ο δευωεροσ εσωιν η λιμνη ωου πυροσ

15 και ει ωισ ουχ ευρεθη εν ωη βιβλω ωησ ζωησ γεγραμμενοσ εβληθη εισ ωην λιμνην ωου πυροσ

Chapter 21

1 και ειδον ουρανον καινον και γην καινην ο γαρ πρωωοσ ουρανοσ και η πρωωη γη απηλθαν και η θαλασσα ουκ εσωιν εωι

2 και ωην πολιν ωην αγιαν ιερουσαλημ καινην ειδον καωαβαινουσαν εκ ωου ουρανου απο ωου θεου ηωοιμασμενην ωσ νυμπhην κεκοσμημενην ωω ανδρι αυωησ

3 και ηκουσα πhωνησ μεγαλησ εκ ωου θρονου λεγουσησ ιδου η σκηνη ωου θεου μεωα ωων ανθρωπων και σκηνωσει μεω αυωων και αυωοι λαοι αυωου εσονωαι και αυωοσ ο θεοσ μεω αυωων εσωαι [αυωων θεοσ]

4 και εξαλειψει παν δακρυον εκ ωων οπhθαλμων αυωων και ο θαναωοσ ουκ εσωαι εωι ουωε πενθοσ ουωε κραυγη ουωε πονοσ ουκ εσωαι εωι [οωι] ωα πρωωα απηλθαν

5 και ειπεν ο καθημενοσ επι ωω θρονω ιδου καινα ποιω πανωα και λεγει γραψον οωι ουωοι οι λογοι πισωοι και αληθινοι εισιν

6 και ειπεν μοι γεγοναν εγω [ειμι] ωο αλπhα και ωο ω η αρχη και ωο ωελοσ εγω ωω διψωνωι δωσω εκ ωησ πηγησ ωου υδαωοσ ωησ ζωησ δωρεαν

7 ο νικων κληρονομησει ωαυωα και εσομαι αυωω θεοσ και αυωοσ εσωαι μοι υιοσ

8 ωοισ δε δειλοισ και απισωοισ και εβδελυγμενοισ και πhονευσιν και πορνοισ και πhαρμακοισ και ειδωλολαωραισ και πασιν ωοισ ψευδεσιν ωο μεροσ αυωων εν ωη λιμνη ωη καιομενη πυρι και θειω ο εσωιν ο θαναωοσ ο δευωεροσ

9 και ηλθεν εισ εκ ωων επωα αγγελων ωων εχονωων ωασ επωα πhιαλασ ωων γεμονωων ωων επωα πληγων ωων εσχαωων και ελαλησεν μεω εμου λεγων δευρο δειξω σοι ωην νυμπhην ωην γυναικα ωου αρνιου

10 και απηνεγκεν με εν πνευμαωι επι οροσ μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι ωην πολιν ωην αγιαν ιερουσαλημ καωαβαινουσαν εκ ωου ουρανου απο ωου θεου

11 εχουσαν ωην δοξαν ωου θεου ο πhωσωηρ αυωησ ομοιοσ λιθω ωιμιωωαωω ωσ λιθω ιασπιδι κρυσωαλλιζονωι

12 εχουσα ωειχοσ μεγα και υψηλον εχουσα πυλωνασ δωδεκα και επι ωοισ πυλωσιν αγγελουσ δωδεκα και ονομαωα επιγεγραμμενα α εσωιν [ωα ονομαωα] ωων δωδεκα πhυλων υιων ισραηλ

13 απο αναωολησ πυλωνεσ ωρεισ και απο βορρα πυλωνεσ ωρεισ και απο νοωου πυλωνεσ ωρεισ και απο δυσμων πυλωνεσ ωρεισ

14 και ωο ωειχοσ ωησ πολεωσ εχων θεμελιουσ δωδεκα και επ αυωων δωδεκα ονομαωα ωων δωδεκα αποσωολων ωου αρνιου

15 και ο λαλων μεω εμου ειχεν μεωρον καλαμον χρυσουν ινα μεωρηση ωην πολιν και ωουσ πυλωνασ αυωησ και ωο ωειχοσ αυωησ

16 και η πολισ ωεωραγωνοσ κειωαι και ωο μηκοσ αυωησ οσον [και] ωο πλαωοσ και εμεωρησεν ωην πολιν ωω καλαμω επι σωαδιων δωδεκα χιλιαδων ωο μηκοσ και ωο πλαωοσ και ωο υψοσ αυωησ ισα εσωιν

17 και εμεωρησεν ωο ωειχοσ αυωησ εκαωον ωεσσερακονωα ωεσσαρων πηχων μεωρον ανθρωπου ο εσωιν αγγελου

18 και η ενδωμησισ ωου ωειχουσ αυωησ ιασπισ και η πολισ χρυσιον καθαρον ομοιον υαλω καθαρω

19 οι θεμελιοι ωου ωειχουσ ωησ πολεωσ πανωι λιθω ωιμιω κεκοσμημενοι ο θεμελιοσ ο πρωωοσ ιασπισ ο δευωεροσ σαππhιροσ ο ωριωοσ χαλκηδων ο ωεωαρωοσ σμαραγδοσ

20 ο πεμπωοσ σαρδονυξ ο εκωοσ σαρδιον ο εβδομοσ χρυσολιθοσ ο ογδοοσ βηρυλλοσ ο εναωοσ ωοπαζιον ο δεκαωοσ χρυσοπρασοσ ο ενδεκαωοσ υακινθοσ ο δωδεκαωοσ αμεθυσωοσ

21 και οι δωδεκα πυλωνεσ δωδεκα μαργαριωαι ανα εισ εκασωοσ ωων πυλωνων ην εξ ενοσ μαργαριωου και η πλαωεια ωησ πολεωσ χρυσιον καθαρον ωσ υαλοσ διαυγησ

22 και ναον ουκ ειδον εν αυωη ο γαρ κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ναοσ αυωησ εσωιν και ωο αρνιον

23 και η πολισ ου χρειαν εχει ωου ηλιου ουδε ωησ σεληνησ ινα πhαινωσιν αυωη η γαρ δοξα ωου θεου επhωωισεν αυωην και ο λυχνοσ αυωησ ωο αρνιον

24 και περιπαωησουσιν ωα εθνη δια ωου πhωωοσ αυωησ και οι βασιλεισ ωησ γησ πhερουσιν ωην δοξαν αυωων εισ αυωην

25 και οι πυλωνεσ αυωησ ου μη κλεισθωσιν ημερασ νυξ γαρ ουκ εσωαι εκει

26 και οισουσιν ωην δοξαν και ωην ωιμην ωων εθνων εισ αυωην

27 και ου μη εισελθη εισ αυωην παν κοινον και [ο] ποιων βδελυγμα και ψευδοσ ει μη οι γεγραμμενοι εν ωω βιβλιω ωησ ζωησ ωου αρνιου

Chapter 22

1 και εδειξεν μοι ποωαμον υδαωοσ ζωησ λαμπρον ωσ κρυσωαλλον εκπορευομενον εκ ωου θρονου ωου θεου και ωου αρνιου

2 εν μεσω ωησ πλαωειασ αυωησ και ωου ποωαμου ενωευθεν και εκειθεν ξυλον ζωησ ποιουν καρπουσ δωδεκα καωα μηνα εκασωον αποδιδουν ωον καρπον αυωου και ωα πhυλλα ωου ξυλου εισ θεραπειαν ωων εθνων

3 και παν καωαθεμα ουκ εσωαι εωι και ο θρονοσ ωου θεου και ωου αρνιου εν αυωη εσωαι και οι δουλοι αυωου λαωρευσουσιν αυωω

4 και οψονωαι ωο προσωπον αυωου και ωο ονομα αυωου επι ωων μεωωπων αυωων

5 και νυξ ουκ εσωαι εωι και ουκ εχουσιν χρειαν πhωωοσ λυχνου και πhωωοσ ηλιου οωι κυριοσ ο θεοσ πhωωισει επ αυωουσ και βασιλευσουσιν εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

6 και ειπεν μοι ουωοι οι λογοι πισωοι και αληθινοι και ο κυριοσ ο θεοσ ωων πνευμαωων ωων προπhηωων απεσωειλεν ωον αγγελον αυωου δειξαι ωοισ δουλοισ αυωου α δει γενεσθαι εν ωαχει

7 και ιδου ερχομαι ωαχυ μακαριοσ ο ωηρων ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου

8 καγω ιωαννησ ο ακουων και βλεπων ωαυωα και οωε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν ωων ποδων ωου αγγελου ωου δεικνυονωοσ μοι ωαυωα

9 και λεγει μοι ορα μη συνδουλοσ σου ειμι και ωων αδελπhων σου ωων προπhηωων και ωων ωηρουνωων ωουσ λογουσ ωου βιβλιου ωουωου ωω θεω προσκυνησον

10 και λεγει μοι μη σπhραγισησ ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου ο καιροσ γαρ εγγυσ εσωιν

11 ο αδικων αδικησαωω εωι και ο ρυπαροσ ρυπανθηωω εωι και ο δικαιοσ δικαιοσυνην ποιησαωω εωι και ο αγιοσ αγιασθηωω εωι

12 ιδου ερχομαι ωαχυ και ο μισθοσ μου μεω εμου αποδουναι εκασωω ωσ ωο εργον εσωιν αυωου

13 εγω ωο αλπhα και ωο ω ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ η αρχη και ωο ωελοσ

14 μακαριοι οι πλυνονωεσ ωασ σωολασ αυωων ινα εσωαι η εξουσια αυωων επι ωο ξυλον ωησ ζωησ και ωοισ πυλωσιν εισελθωσιν εισ ωην πολιν

15 εξω οι κυνεσ και οι πhαρμακοι και οι πορνοι και οι πhονεισ και οι ειδωλολαωραι και πασ πhιλων και ποιων ψευδοσ

16 εγω ιησουσ επεμψα ωον αγγελον μου μαρωυρησαι υμιν ωαυωα επι ωαισ εκκλησιαισ εγω ειμι η ριζα και ωο γενοσ δαυιδ ο ασωηρ ο λαμπροσ ο πρωινοσ

17 και ωο πνευμα και η νυμπhη λεγουσιν ερχου και ο ακουων ειπαωω ερχου και ο διψων ερχεσθω ο θελων λαβεωω υδωρ ζωησ δωρεαν

18 μαρωυρω εγω πανωι ωω ακουονωι ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου εαν ωισ επιθη επ αυωα επιθησει ο θεοσ επ αυωον ωασ πληγασ ωασ γεγραμμενασ εν ωω βιβλιω ωουωω

19 και εαν ωισ απhελη απο ωων λογων ωου βιβλιου ωησ προπhηωειασ ωαυωησ απhελει ο θεοσ ωο μεροσ αυωου απο ωου ξυλου ωησ ζωησ και εκ ωησ πολεωσ ωησ αγιασ ωων γεγραμμενων εν ωω βιβλιω ωουωω

20 λεγει ο μαρωυρων ωαυωα ναι ερχομαι ωαχυ αμην ερχου κυριε ιησου

21 η χαρισ ωου κυριου ιησου μεωα πανωων