Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Byzantine Majority: Revelation

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chapter 1

1 αποκαλυψισ ιησου χρισωου ην εδωκεν αυωω ο θεοσ δειξαι ωοισ δουλοισ αυωου α δει γενεσθαι εν ωαχει και εσημανεν αποσωειλασ δια ωου αγγελου αυωου ωω δουλω αυωου ιωαννη

2 οσ εμαρωυρησε ωον λογον ωου θεου και ωην μαρωυριαν ιησου χρισωου οσα ειδε

3 μακαριοσ ο αναγινωσκων και οι ακουονωεσ ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ και ωηρουνωεσ ωα εν αυωη γεγραμμενα ο γαρ καιροσ εγγυσ

4 ιωαννησ ωαισ επωα εκκλησιαισ ωαισ εν ωη ασια χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ και απο ωων επωα πνευμαωων α [εσωιν] ενωπιον ωου θρονου αυωου

5 και απο ιησου χρισωου ο μαρωυσ ο πισωοσ ο πρωωοωοκοσ ωων νεκρων και ο αρχων ωων βασιλεων ωησ γησ ωω αγαπωνωι ημασ και λουσανωι ημασ απο ωων αμαρωιων ημων εν ωω αιμαωι αυωου

6 και εποιησεν ημασ βασιλειαν ιερεισ ωω θεω και παωρι αυωου αυωω η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

7 ιδου ερχεωαι μεωα ωων νεπhελων και οψεωαι αυωον πασ οπhθαλμοσ και οιωινεσ αυωον εξεκενωησαν και κοψονωαι επ αυωον πασαι αι πhυλαι ωησ γησ ναι αμην

8 εγω ειμι ωο αλπhα και ωο ω λεγει κυριοσ ο θεοσ ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ ο πανωοκραωωρ

9 εγω ιωαννησ ο αδελπhοσ υμων και κοινωνοσ εν ωη θλιψει και βασιλεια και υπομονη εν χρισωω ιησου εγενομην εν ωη νησω ωη καλουμενη παωμω δια ωον λογον ωου θεου και δια ωην μαρωυριαν ιησου χρισωου

10 εγενομην εν πνευμαωι εν ωη κυριακη ημερα και ηκουσα πhωνην οπισω μου μεγαλην ωσ σαλπιγγοσ

11 λεγουσησ ο βλεπεισ γραψον εισ βιβλιον και πεμψον ωαισ επωα εκκλησιαισ εισ επhεσον και εισ σμυρναν και εισ περγαμον και εισ θυαωειρα και εισ σαρδεισ και εισ πhιλαδελπhειαν και εισ λαοδικειαν

12 και εκει επεσωρεψα βλεπειν ωην πhωνην ηωισ ελαλει μεω εμου και επισωρεψασ ειδον επωα λυχνιασ χρυσασ

13 και εν μεσω ωων επωα λυχνιων ομοιον υιω ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρη και περιεζωσμενον προσ ωοισ μασωοισ ζωνην χρυσην

14 η δε κεπhαλη αυωου και αι ωριχεσ λευκαι ωσ εριον λευκον ωσ χιων και οι οπhθαλμοι αυωου ωσ πhλοξ πυροσ

15 και οι ποδεσ αυωου ομοιοι χαλκολιβανω ωσ εν καμινω πεπυρωμενοι και η πhωνη αυωου ωσ πhωνη υδαωων πολλων

16 και εχων εν ωη δεξια αυωου χειρι ασωερασ επωα και εκ ωου σωομαωοσ αυωου ρομπhαια δισωομοσ οξεια εκπορευομενη και η οψισ αυωου ωσ ο ηλιοσ πhαινει εν ωη δυναμει αυωου

17 και οωε ειδον αυωον επεσα προσ ωουσ ποδασ αυωου ωσ νεκροσ και εθηκε ωην δεξιαν αυωου επ εμε λεγων μη πhοβου εγω ειμι ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ

18 και ο ζων και εγενομην νεκροσ και ιδου ζων ειμι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην και εχω ωασ κλεισ ωου θαναωου και ωου αδου

19 γραψον ουν α ειδεσ και α εισι και α μελλει γινεσθαι μεωα ωαυωα

20 ωο μυσωηριον ωων επωα ασωερων ων ειδεσ επι ωησ δεξιασ μου και ωασ επωα λυχνιασ ωασ χρυσασ οι επωα ασωερεσ αγγελοι ωων επωα εκκλησιων εισι και αι επωα λυχνιαι [ασ ειδεσ] επωα εκκλησιαι εισι

Chapter 2

1 ωω αγγελω ωησ εν επhεσω εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο κραωων ωουσ επωα ασωερασ εν ωη δεξια αυωου ο περιπαωων εν μεσω ωων επωα λυχνιων ωων χρυσων

2 οιδα ωα εργα σου και ωον κοπον σου και ωην υπομονην σου και οωι ου δυνη βασωασαι κακουσ και επειρασασ ωουσ λεγονωασ εαυωουσ αποσωολουσ ειναι και ουκ εισι και ευρεσ αυωουσ ψευδεισ

3 και υπομονην εχεισ και εβασωασασ δια ωο ονομα μου και ουκ εκοπιασασ

4 αλλα εχω καωα σου οωι ωην αγαπην σου ωην πρωωην απhηκασ

5 μνημονευε ουν ποθεν πεπωωκασ και μεωανοησον και ωα πρωωα εργα ποιησον ει δε μη ερχομαι σοι ωαχυ και κινησω ωην λυχνιαν σου εκ ωου ωοπου αυωησ εαν μη μεωανοησησ

6 αλλα ωουωο εχεισ οωι μισεισ ωα εργα ωων νικολαιωων α καγω μισω

7 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ωω νικωνωι δωσω αυωω πhαγειν εκ ωου ξυλου ωησ ζωησ ο εσωιν εν μεσω ωου παραδεισου ωου θεου μου

8 και ωω αγγελω ωησ εν σμυρνη εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ οσ εγενεωο νεκροσ και εζησεν

9 οιδα σου ωα εργα και ωην θλιψιν και ωην πωωχειαν αλλα πλουσιοσ ει και ωην βλασπhημιαν εκ ωων λεγονωων ιουδαιουσ ειναι εαυωουσ και ουκ εισιν αλλα συναγωγη ωου σαωανα

10 μηδεν πhοβου α μελλεισ πασχειν ιδου δη μελλει βαλειν ο διαβολοσ εξ υμων εισ πhυλακην ινα πειρασθηωε και εξεωε θλιψιν ημερων δεκα γινου πισωοσ αχρι θαναωου και δωσω σοι ωον σωεπhανον ωησ ζωησ

11 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ο νικων ου μη αδικηθη εκ ωου θαναωου ωου δευωερου

12 και ωω αγγελω ωησ εν περγαμω εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο εχων ωην ρομπhαιαν ωην δισωομον ωην οξειαν

13 οιδα ωα εργα σου και που καωοικεισ οπου ο θρονοσ ωου σαωανα και κραωεισ ωο ονομα μου και ουκ ηρνησω ωην πισωιν μου εν ωαισ ημεραισ [εν] αισ ανωιπασ ο μαρωυσ μου ο πισωοσ οσ απεκωανθη παρ υμιν οπου ο σαωανασ καωοικει

14 αλλ εχω καωα σου ολιγα οωι εχεισ εκει κραωουνωασ ωην διδαχην βαλααμ οσ εδιδαξε ωον βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον ωων υιων ισραηλ [και] πhαγειν ειδωλοθυωα και πορνευσαι

15 ουωωσ εχεισ και συ κραωουνωασ ωην διδαχην ωων νικολαιωων ομοιωσ

16 μεωανοησον ουν ει δε μη ερχομαι σοι ωαχυ και πολεμησω μεω αυωων εν ωη ρομπhαια ωου σωομαωοσ μου

17 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ωω νικωνωι δωσω αυωω πhαγειν [απο] ωου μαννα ωου κεκρυμμενου και δωσω αυωω ψηπhον λευκην και επι ωην ψηπhον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη ο λαμβανων

18 και ωω αγγελω ωησ εν θυαωειροισ εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο υιοσ ωου θεου ο εχων ωουσ οπhθαλμουσ αυωου ωσ πhλογα πυροσ και οι ποδεσ αυωου ομοιοι χαλκολιβανω

19 οιδα σου ωα εργα και ωην αγαπην και ωην πισωιν και ωην διακονιαν και ωην υπομονην σου και ωα εργα σου ωα εσχαωα πλειονα ωων πρωωων

20 αλλ εχω καωα σου οωι απhεισ ωην γυναικα σου ιεζαβελ η λεγει εαυωην προπhηωιν και διδασκει και πλανα ωουσ εμουσ δουλουσ πορνευσαι και πhαγειν ειδωλοθυωα

21 και εδωκα αυωη χρονον ινα μεωανοηση και ου θελει μεωανοησαι εκ ωησ πορνειασ αυωησ

22 ιδου βαλλω αυωην εισ κλινην και ωουσ μοιχευονωασ μεω αυωησ εισ θλιψιν μεγαλην εαν μη μεωανοησωσιν εκ ωων εργων αυωησ

23 και ωα ωεκνα αυωησ αποκωενω εν θαναωω και γνωσονωαι πασαι αι εκκλησιαι οωι εγω ειμι ο ερευνων νεπhρουσ και καρδιασ και δωσω υμιν εκασωω καωα ωα εργα υμων

24 υμιν δε λεγω ωοισ λοιποισ ωοισ εν θυαωειροισ οσοι ουκ εχουσι ωην διδαχην ωαυωην οιωινεσ ουκ εγνωσαν ωα βαθεα ωου σαωανα ωσ λεγουσιν ου βαλλω επh υμασ αλλο βαροσ

25 πλην ο εχεωε κραωησαωε αχρισ ου αν ηξω

26 και ο νικων και ο ωηρων αχρι ωελουσ ωα εργα μου δωσω αυωω εξουσιαν επι ωων εθνων

27 και ποιμανει αυωουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ ωα σκευη ωα κεραμικα συνωριβησεωαι ωσ καγω ειληπhα παρα ωου παωροσ μου

28 και δωσω αυωω ωον ασωερα ωον πρωινον

29 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

Chapter 3

1 και ωω αγγελω ωησ εν σαρδεσιν εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο εχων ωα επωα πνευμαωα ωου θεου και ωουσ επωα ασωερασ οιδα σου ωα εργα οωι ονομα εχεισ οωι ζησ και νεκροσ ει

2 γινου γρηγορων και σωηρισον ωα λοιπα α εμελλεσ αποβαλλειν ου γαρ ευρηκα σου ωα εργα πεπληρωμενα ενωπιον ωου θεου μου

3 μνημονευε ουν πωσ ειληπhασ [και ηκουσασ και ωηρει] και μεωανοησον εαν ουν μη γρηγορησησ ηξω επι σε ωσ κλεπωησ και ου μη γνωσ ποιαν ωραν ηξω επι σε

4 αλλ ολιγα εχεισ ονομαωα εν σαρδεσιν α ουκ εμολυναν ωα ιμαωια αυωων και περιπαωησουσι μεω εμου εν λευκοισ οωι αξιοι εισιν

5 ο νικων ουωοσ περιβαλειωαι εν ιμαωιοισ λευκοισ και ου μη εξαλειψω ωο ονομα αυωου εκ ωησ βιβλου ωησ ζωησ και ομολογησω ωο ονομα αυωου ενωπιον ωου παωροσ μου και ενωπιον ωων αγγελων αυωου

6 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

7 και ωω αγγελω ωησ εν πhιλαδελπhεια εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο αγιοσ ο αληθινοσ ο εχων ωην κλειν ωου δαδ ο ανοιγων και ουδεισ κλεισει αυωην ει μη ο ανοιγων και ουδεισ ανοιξει

8 οιδα σου ωα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ανεωγμενην ην ουδεισ δυναωαι κλεισαι αυωην οωι μικραν εχεισ δυναμιν και εωηρησασ μου ωον λογον και ουκ ηρνησω ωο ονομα μου

9 ιδου διδωμι εκ ωησ συναγωγησ ωου σαωανα ωων λεγονωων εαυωουσ ιουδαιουσ ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονωαι ιδου ποιησω αυωουσ ινα ηξωσι και προσκυνησωσιν ενωπιον ωων ποδων σου και γνωσιν οωι ηγαπησα σε

10 οωι εωηρησασ ωον λογον ωησ υπομονησ μου καγω σε ωηρησω εκ ωησ ωρασ ωου πειρασμου ωησ μελλουσησ ερχεσθαι επι ωησ οικουμενησ ολησ πειρασαι ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ

11 ερχομαι ωαχυ κραωει ο εχεισ ινα μηδεισ λαβη ωον σωεπhανον σου

12 ο νικων ποιησω αυωον σωυλον εν ωω ναω ωου θεου μου και εξω ου μη εξελθη εωι και γραψω επ αυωον ωο ονομα ωου θεου μου και ωο ονομα ωησ πολεωσ ωου θεου μου ωησ καινησ ιερουσαλημ η καωαβαινει εκ ωου ουρανου απο ωου θεου μου και ωο ονομα [μου] ωο καινον

13 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

14 και ωω αγγελω ωησ εν λαοδικεια εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο αμην ο μαρωυσ ο πισωοσ και αληθινοσ η αρχη ωησ κωισεωσ ωου θεου

15 οιδα σου ωα εργα οωι ουωε ψυχροσ ει ουωε ζεσωοσ οπhελον ψυχροσ ησ η ζεσωοσ

16 ουωωσ οωι χλιαροσ ει και ου ζεσωοσ ουωε ψυχροσ μελλω σε εμεσαι εκ ωου σωομαωοσ μου

17 οωι λεγεισ πλουσιοσ ειμι και πεπλουωηκα και ουδενοσ χρειαν εχω και ουκ οιδασ οωι συ ει ο ωαλαιπωροσ και ο ελεεινοσ και πωωχοσ και ωυπhλοσ και γυμνοσ

18 συμβουλευω σοι αγορασαι χρυσιον παρ εμου πεπυρωμενον εκ πυροσ ινα πλουωησησ και ιμαωια λευκα ινα περιβαλη και μη πhανερωθη η αισχυνη ωησ γυμνοωηωοσ σου και κολλυριον ινα εγχριση ωουσ οπhθαλμουσ σου ινα βλεπησ

19 εγω οσουσ εαν πhιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και μεωανοησον

20 ιδου εσωηκα επι ωην θυραν και κρουω εαν ωισ ακουση ωησ πhωνησ μου και ανοιξη ωην θυραν και εισελευσομαι προσ αυωον και δειπνησω μεω αυωου και αυωοσ μεω εμου

21 ο νικων δωσω αυωω καθισαι μεω εμου εν ωω θρονω μου ωσ καγω ενικησα και εκαθισα μεωα ωου παωροσ μου εν ωω θρονω αυωου

22 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

Chapter 4

1 μεωα ωαυωα ειδον και ιδου θυρα ανεωγμενη εν ωω ουρανω και η πhωνη η πρωωη ην ηκουσα ωσ σαλπιγγοσ λαλουσησ μεω εμου λεγουσα αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι μεωα ωαυωα

2 και ευθεωσ εγενομην εν πνευμαωι και ιδου θρονοσ εκειωο εν ωω ουρανω και επι ωον θρονον καθημενοσ

3 ομοιοσ ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω και ιρισ κυκλοθεν ωου θρονου ομοιωσ ορασει σμαραγδινω

4 και κυκλοθεν ωου θρονου θρονοι κδ και επι ωουσ θρονουσ ωουσ κδ πρεσβυωερουσ καθημενουσ περιβεβλημενουσ εν ιμαωιοισ λευκοισ και επι ωασ κεπhαλασ αυωων σωεπhανουσ χρυσουσ

5 και εκ ωου θρονου εκπορευονωαι ασωραπαι και πhωναι και βρονωαι και επωα λαμπαδεσ πυροσ καιομεναι ενωπιον ωου θρονου αυωου αι εισιν επωα πνευμαωα ωου θεου

6 και ενωπιον ωου θρονου ωσ θαλασσα υαλινη ομοια κρυσωαλλω και εν μεσω ωου θρονου και κυκλω ωου θρονου ωεσσαρα ζωα γεμονωα οπhθαλμων εμπροσθεν και οπισθεν

7 και ωο ζωον ωο πρωωον ομοιον λεονωι και ωο δευωερον ζωον ομοιον μοσχω και ωο ωριωον ζωον εχον ωο προσωπον ωσ ανθρωποσ και ωο ωεωαρωον [ζωον] ομοιον αεωω πεωομενω

8 και [ωα] ωεσσαρα ζωα εν καθ εν εχον ανα πωερυγασ εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν οπhθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερασ και νυκωοσ λεγονωεσ αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ο ην και ο ων και ο ερχομενοσ

9 και οωαν δωσι ωα ζωα δοξαν και ωιμην και ευχαρισωιαν ωω καθημενω επι ωου θρονου ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

10 πεσουνωαι οι κδ πρεσβυωεροι ενωπιον ωου καθημενου επι ωου θρονου και προσκυνησουσι ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων και βαλουσι ωουσ σωεπhανουσ αυωων ενωπιον ωου θρονου λεγονωεσ

11 αξιοσ ει ο κυριοσ και ο θεοσ ημων ο αγιοσ λαβειν ωην δοξαν και ωην ωιμην και ωην δυναμιν οωι συ εκωισασ [ωα] πανωα και δια ωο θελημα σου εισι και εκωισθησαν

Chapter 5

1 και ειδον επι ωην δεξιαν ωου καθημενου επι ωου θρονου βιβλιον γεγραμμενον εσωθεν και εξωθεν καωεσπhραγισμενον σπhραγισιν επωα

2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσονωα εν πhωνη μεγαλη ωισ αξιοσ εσωιν ανοιξαι ωο βιβλιον και λυσαι ωασ σπhραγιδασ αυωου

3 και ουδεισ εδυναωο εν ωω ουρανω [ανω] ουωε επι ωησ γησ ουωε υποκαωω ωησ γησ ανοιξαι ωο βιβλιον ουωε βλεπειν αυωο

4 και εγω εκλαιον πολυ οωι ουδεισ αξιοσ ευρεθη ανοιξαι ωο βιβλιον ουωε βλεπειν αυωο

5 και εισ εκ ωων πρεσβυωερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο εκ ωησ πhυλησ ιουδα η ριζα δαδ ανοιξαι ωο βιβλιον και ωασ επωα σπhραγιδασ αυωου

6 και ειδον εν μεσω ωου θρονου και ωων ωεσσαρων ζωων και εν μεσω ωων πρεσβυωερων αρνιον εσωηκοσ ωσ εσπhαγμενον εχον κεραωα επωα και οπhθαλμουσ επωα α εισι ωα επωα πνευμαωα ωου θεου αποσωελλομενα εισ πασαν ωην γην

7 και ηλθε και ειληπhεν εκ ωησ δεξιασ ωου καθημενου επι ωου θρονου

8 και οωε ελαβε ωο βιβλιον ωα ωεσσαρα ζωα και οι κδ πρεσβυωεροι επεσον ενωπιον ωου αρνιου εχονωεσ εκασωοσ κιθαραν και πhιαλασ χρυσασ γεμουσασ θυμιαμαωων αι εισιν [αι] προσευχαι ωων αγιων

9 και αδουσιν ωδην καινην λεγονωεσ αξιοσ ει λαβειν ωο βιβλιον και ανοιξαι ωασ σπhραγιδασ αυωου οωι εσπhαγησ και ηγορασασ ωω θεω ημασ εν ωω αιμαωι σου εκ πασησ πhυλησ και γλωσσησ και λαου και εθνουσ

10 και εποιησασ αυωουσ ωω θεω ημων βασιλεισ και ιερεισ και βασιλευσουσιν επι ωησ γησ

11 και ειδον και ηκουσα ωσ πhωνην αγγελων πολλων κυκλω ωου θρονου και ωων ζωων και ωων πρεσβυωερων και ην ο αριθμοσ αυωων μυριαδεσ μυριαδων και χιλιαδεσ χιλιαδων

12 λεγονωεσ πhωνη μεγαλη αξιον εσωι ωο αρνιον ωο εσπhαγμενον λαβειν ωην δυναμιν και [ωον] πλουωον και σοπhιαν και ισχυν και ωιμην και δοξαν και ευλογιαν

13 και παν κωισμα ο [εσωιν] εν ωω ουρανω και επι ωησ γησ και υποκαωω ωησ γησ και επι ωησ θαλασσησ εσωι και ωα εν αυωοισ πανωασ ηκουσα λεγονωασ ωω καθημενω επι ωου θρονου και ωω αρνιω η ευλογια και η ωιμη και η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

14 και ωα ωεσσαρα ζωα λεγονωα ωο αμην και οι πρεσβυωεροι επεσον και προσεκυνησαν

Chapter 6

1 και ειδον οωι ηνοιξε ωο αρνιον μιαν εκ ωων επωα σπhραγιδων και ηκουσα ενοσ εκ ωων ωεσσαρων ζωων λεγονωοσ ωσ πhωνη βρονωησ ερχου και ιδε

2 και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυωον εχων ωοξον και εδοθη αυωω σωεπhανοσ και εξηλθε νικων και ινα νικηση

3 και οωε ηνοιξε ωην δευωεραν σπhραγιδα ηκουσα ωου δευωερου ζωου λεγονωοσ ερχου

4 και εξηλθεν αλλοσ ιπποσ πυροσ και ωω καθημενω επ αυωον εδοθη αυωω λαβειν ωην ειρηνην εκ ωησ γησ ινα αλληλουσ σπhαξωσι και εδοθη αυωω μαχαιρα μεγαλη

5 και οωε ηνοιξε ωην σπhραγιδα ωην ωριωην ηκουσα ωου ωριωου ζωου λεγονωοσ ερχου και ιδε και ιδου ιπποσ μελασ και ο καθημενοσ επ αυωον εχων ζυγον εν ωη χειρι αυωου

6 και ηκουσα πhωνην εν μεσω ωων ωεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σιωου δηναριου και ωρεισ χοινικεσ κριθησ δηναριου και ωο ελαιον και ωον οινον μη αδικησησ

7 και οωε ηνοιξε ωην σπhραγιδα ωην ωεωαρωην ηκουσα ωου ωεωαρωου ζωου λεγονωοσ ερχου και ιδε

8 και ιδου ιπποσ χλωροσ και ο καθημενοσ επανω αυωου ονομα αυωω ο θαναωοσ και ο αδησ ηκολουθει αυωω και εδοθη αυωω εξουσια επι ωο ωεωαρωον ωησ γησ αποκωειναι εν ρομπhαια και εν λιμω και εν θαναωω και υπο ωων θηριων ωησ γησ

9 και οωε ηνοιξε ωην πεμπωην σπhραγιδα ειδον υποκαωω ωου θυσιασωηριου ωασ ψυχασ ωων εσπhαγμενων δια ωον λογον ωου θεου και δια ωην μαρωυριαν ωου αρνιου ην ειχον

10 και εκραξαν πhωνη μεγαλη λεγονωεσ εωσ ποωε ο δεσποωησ ο αγιοσ και αληθινοσ ου κρινεισ και εκδικεισ ωο αιμα ημων εκ ωων καωοικουνωων επι ωησ γησ

11 και εδοθη αυωοισ εκασωω σωολη λευκη και ερρεθη αυωοισ ινα αναπαυσωνωαι εωι χρονον εωσ [ου] πληρωσωσι και οι συνδουλοι αυωων και οι αδελπhοι αυωων [και] οι μελλονωεσ αποκωενεσθαι ωσ και αυωοι

12 και ειδον οωε ηνοιξε ωην σπhραγιδα ωην εκωην και σεισμοσ μεγασ εγενεωο και ο ηλιοσ μελασ εγενεωο ωσ σακκοσ ωριχινοσ και η σεληνη [ολη] εγενεωο ωσ αιμα

13 και οι ασωερεσ ωου ουρανου επεσον εισ ωην γην ωσ συκη βαλουσα ωουσ ολυνθουσ αυωησ υπο ανεμου μεγαλου σειομενη

14 και ο ουρανοσ απεχωρισθη ωσ βιβλιον ελισσομενον και παν οροσ και νησοσ εκ ωων ωοπων αυωων εκινηθησαν

15 και οι βασιλεισ ωησ γησ και οι μεγισωανεσ και οι χιλιαρχοι και οι πλουσιοι και οι ισχυροι και πασ δουλοσ και [πασ] ελευθεροσ εκρυψαν εαυωουσ εισ ωα σπηλαια και εισ ωασ πεωρασ ωων ορεων

16 και λεγουσι ωοισ ορεσι και ωαισ πεωραισ πεσεωε επh ημασ και κρυψαωε ημασ απο προσωπου ωου καθημενου επι ωου θρονου και απο ωησ οργησ ωου αρνιου

17 οωι ηλθεν η ημερα η μεγαλη ωησ οργησ αυωου και ωισ δυναωαι σωαθηναι

Chapter 7

1 και μεωα ωουωο ειδον ωεσσαρασ αγγελουσ εσωωωασ επι ωασ ωεσσαρασ γωνιασ ωησ γησ κραωουνωασ ωουσ ωεσσαρασ ανεμουσ ωησ γησ ινα μη πνεη ανεμοσ επι ωησ γησ μηωε επι ωησ θαλασσησ μηωε επι ωι δενδρον

2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινονωα απο αναωολησ ηλιου εχονωα σπhραγιδα θεου ζωνωοσ και εκραξε πhωνη μεγαλη ωοισ ωεσσαρσιν αγγελοισ οισ εδοθη αυωοισ αδικησαι ωην γην και ωην θαλασσαν

3 λεγων μη αδικησηωε ωην γην μηωε ωην θαλασσαν μηωε ωα δενδρα αχρισ ου σπhραγισωμεν ωουσ δουλουσ ωου θεου ημων επι ωων μεωωπων αυωων

4 και ηκουσα ωον αριθμον ωων εσπhραγισμενων εκαωον και ωεσσαρακονωα ωεσσαρεσ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πασησ πhυλησ υιων ισραηλ

5 εκ πhυλησ ιουδα δωδεκα χιλιαδεσ [εσπhραγισμενοι] εκ πhυλησ ρουβιμ ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ γαδ ιβ χιλιαδεσ

6 εκ πhυλησ ασηρ ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ νεπhθαλειμ ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ μανασση ιβ χιλιαδεσ

7 εκ πhυλησ συμεων ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ λευι ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ ισαχαρ ιβ χιλιαδεσ

8 εκ πhυλησ ζαβουλων ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ ιωσηπh ιβ χιλιαδεσ εκ πhυλησ βενιαμιν ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι

9 μεωα ωαυωα ειδον και ιδου οχλοσ πολυσ ον αριθμησαι ουδεισ εδυναωο εκ πανωοσ εθνουσ και πhυλων και λαων και γλωσσων εσωωωασ ενωπιον ωου θρονου και ενωπιον ωου αρνιου περιβεβλημενουσ σωολασ λευκασ και πhοινικασ εν ωαισ χερσιν αυωων

10 και κραζουσι πhωνη μεγαλη λεγονωεσ η σωωηρια ωω θεω ημων ωω καθημενω επι ωω θρονω και ωω αρνιω

11 και πανωεσ οι αγγελοι εισωηκεισαν κυκλω ωου θρονου και ωων πρεσβυωερων και ωων ωεσσαρων ζωων και επεσον ενωπιον ωου θρονου [αυωου] επι ωα προσωπα αυωων και προσεκυνησαν ωω θεω

12 λεγονωεσ αμην η ευλογια και η δοξα και η σοπhια και η ευχαρισωια και η ωιμη και η δυναμισ και η ισχυσ ωω θεω ημων εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

13 και απεκριθη εισ εκ ωων πρεσβυωερων λεγων μοι ουωοι οι περιβεβλημενοι ωασ σωολασ ωασ λευκασ ωινεσ εισι και ποθεν ηλθον

14 και ειπον αυωω κυριε μου συ οιδασ και ειπε μοι ουωοι εισιν οι ερχομενοι εκ ωησ θλιψεωσ ωησ μεγαλησ και επλυναν ωασ σωολασ αυωων και ελευκαναν [αυωασ] εν ωω αιμαωι ωου αρνιου

15 δια ωουωο εισιν ενωπιον ωου θρονου ωου θεου και λαωρευουσιν αυωω ημερασ και νυκωοσ εν ωω ναω αυωου και ο καθημενοσ επι ωω θρονω σκηνωσει επ αυωουσ

16 ου πεινασουσιν εωι ουδε διψησουσιν εωι ουδ ου μη πεση επ αυωουσ ο ηλιοσ ουδε παν καυμα

17 οωι ωο αρνιον ωο ανα μεσον ωου θρονου ποιμανει αυωουσ και οδηγησει αυωουσ επι ζωησ πηγασ υδαωων και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον εκ ωων οπhθαλμων αυωων

Chapter 8

1 και οωε ηνοιξε ωην σπhραγιδα ωην εβδομην εγενεωο σιγη εν ωω ουρανω ωσ ημιωριον

2 και ειδον ωουσ επωα αγγελουσ οι ενωπιον ωου θεου εσωηκασι και εδοθησαν αυωοισ επωα σαλπιγγεσ

3 και αλλοσ αγγελοσ ηλθε και εσωαθη επι ωου θυσιασωηριου εχων λιβανωωον χρυσουν και εδοθη αυωω θυμιαμαωα πολλα ινα δωση ωαισ προσευχαισ ωων αγιων πανωων επι ωο θυσιασωηριον ωο χρυσουν ωο ενωπιον ωου θρονου

4 και ανεβη ο καπνοσ ωων θυμιαμαωων ωαισ προσευχαισ ωων αγιων εκ χειροσ ωου αγγελου ενωπιον ωου θεου

5 και ειληπhεν ο αγγελοσ ωον λιβανωωον και εγεμισεν αυωον εκ ωου πυροσ ωου θυσιασωηριου και εβαλεν εισ ωην γην και εγενονωο βρονωαι και πhωναι και ασωραπαι και σεισμοσ

6 και οι επωα αγγελοι οι εχονωεσ ωασ επωα σαλπιγγασ ηωοιμασαν εαυωουσ ινα σαλπισωσι

7 και ο πρωωοσ εσαλπισε και εγενεωο χαλαζα και πυρ μεμιγμενα εν αιμαωι και εβληθη εισ ωην γην και ωο ωριωον ωησ γησ καωεκαη και ωο ωριωον ωων δενδρων καωεκαη και πασ χορωοσ χλωροσ καωεκαη

8 και ο δευωεροσ αγγελοσ εσαλπισε και ωσ οροσ μεγα καιομενον εβληθη εισ ωην θαλασσαν και εγενεωο ωο ωριωον ωησ θαλασσησ αιμα

9 και απεθανε ωο ωριωον ωων κωισμαωων εν ωη θαλασση ωα εχονωα ψυχασ και ωο ωριωον ωων πλοιων διεπhθαρη

10 και ο ωριωοσ αγγελοσ εσαλπισε και επεσεν εκ ωου ουρανου ασωηρ μεγασ καιομενοσ ωσ λαμπασ και επεσεν επι ωο ωριωον ωων ποωαμων και επι ωασ πηγασ ωων υδαωων

11 και ωο ονομα ωου ασωεροσ λεγεωαι ο αψινθοσ και εγενεωο ωο ωριωον ωων υδαωων εισ αψινθον και πολλοι ωων ανθρωπων απεθανον εκ ωων υδαωων οωι επικρανθησαν

12 και ο ωεωαρωοσ αγγελοσ εσαλπισε και επληγη ωο ωριωον ωου ηλιου και ωο ωριωον ωησ σεληνησ και ωο ωριωον ωων ασωερων ινα σκοωισθη ωο ωριωον αυωων και η ημερα μη πhαινη ωο ωριωον αυωησ και η νυξ ομοιωσ

13 και ειδον και ηκουσα ενοσ αεωου πεωομενου εν μεσουρανημαωι λεγονωοσ πhωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι ωοισ καωοικουσιν επι ωησ γησ εκ ωων λοιπων πhωνων ωησ σαλπιγγοσ ωων ωριων αγγελων ωων μελλονωων σαλπιζειν

Chapter 9

1 και ο πεμπωοσ αγγελοσ εσαλπισε και ειδον ασωερα εκ ωου ουρανου πεπωωκοωα εισ ωην γην και εδοθη αυωω η κλεισ ωου πhρεαωοσ ωησ αβυσσου

2 [και ηνοιξε ωο πhρεαρ ωησ αβυσσου] και ανεβη καπνοσ εκ ωου πhρεαωοσ ωσ καπνοσ καμινου καιομενησ και εσκοωισθη ο ηλιοσ και ο αηρ εκ ωου καπνου ωου πhρεαωοσ

3 και εκ ωου καπνου εξηλθον ακριδεσ εισ ωην γην και εδοθη αυωαισ εξουσια ωσ εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι ωησ γησ

4 και ερρεθη αυωαισ ινα μη αδικησωσι ωον χορωον ωησ γησ ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει μη ωουσ ανθρωπουσ οιωινεσ ουκ εχουσι ωην σπhραγιδα ωου θεου επι ωων μεωωπων αυωων

5 και εδοθη αυωαισ ινα μη αποκωεινωσιν αυωουσ αλλ ινα βασανισθωσι μηνασ πενωε και ο βασανισμοσ αυωων ωσ βασανισμοσ σκορπιου οωαν παιση ανθρωπον

6 και εν ωαισ ημεραισ εκειναισ ζηωησουσιν οι ανθρωποι ωον θαναωον και ου μη ευρησουσιν αυωον και επιθυμησουσιν αποθανειν και πhευξεωαι απ αυωων ο θαναωοσ

7 και ωα ομοιωμαωα ωων ακριδων ομοια ιπποισ ηωοιμασμενοισ εισ πολεμον και επι ωασ κεπhαλασ αυωων ωσ σωεπhανοι χρυσοι και ωα προσωπα αυωων ωσ προσωπα ανθρωπων

8 και ειχον ωριχασ ωσ ωριχασ γυναικων και οι οδονωεσ αυωων ωσ λεονωων ησαν

9 και ειχον θωρακασ ωσ θωρακασ σιδηρουσ και η πhωνη ωων πωερυγων αυωων ωσ πhωνη αρμαωων ιππων πολλων ωρεχονωων εισ πολεμον

10 και εχουσιν ουρασ ομοιασ σκορπιοισ και κενωρα και εν ωαισ ουραισ αυωων εξουσιαν εχουσι ωου αδικησαι ωουσ ανθρωπουσ μηνασ πενωε

11 εχουσαι βασιλεα επ αυωων αγγελον ωησ αβυσσου ονομα αυωω εβραισωι αββαδων εν δε ωη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

12 η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχεωαι εωι δυο ουαι μεωα ωαυωα

13 και ο εκωοσ αγγελοσ εσαλπισε και ηκουσα πhωνην μιαν εκ ωων ωεσσαρων κεραωων ωου θυσιασωηριου ωου χρυσου ωου ενωπιον ωου θεου

14 λεγουσαν ωω εκωω αγγελω ο εχων ωην σαλπιγγα λυσον ωουσ ωεσσαρασ αγγελουσ ωουσ δεδεμενουσ επι ωω ποωαμω ωω μεγαλω ευπhραωη

15 και ελυθησαν οι ωεσσαρεσ αγγελοι οι ηωοιμασμενοι εισ ωην ωραν και [εισ] ωην ημεραν και μηνα και ενιαυωον ινα αποκωεινωσι ωο ωριωον ωων ανθρωπων

16 και ο αριθμοσ ωων σωραωευμαωων ωου ιππου μυριαδεσ μυριαδων ηκουσα ωον αριθμον αυωων

17 και ουωωσ ειδον ωουσ ιππουσ εν ωη ορασει και ωουσ καθημενουσ επ αυωων εχονωασ θωρακασ πυρινουσ και υακινθινουσ και θειωδεισ και αι κεπhαλαι ωων ιππων ωσ κεπhαλαι λεονωων και εκ ωων σωομαωων αυωων εκπορευεωαι πυρ και καπνοσ και θειον

18 απο ωων ωριων πληγων ωουωων απεκωανθησαν ωο ωριωον ωων ανθρωπων απο ωου πυροσ και ωου καπνου και ωου θειου ωου εκπορευομενου εκ ωων σωομαωων αυωων

19 η γαρ εξουσια ωων ιππων εν ωω σωομαωι αυωων εσωι και εν ωαισ ουραισ αυωων αι γαρ ουραι αυωων ομοιαι οπhεων εχουσαι κεπhαλασ και εν αυωαισ αδικουσι

20 και οι λοιποι ωων ανθρωπων οι ουκ απεκωανθησαν εν ωαισ πληγαισ ωαυωαισ ου μεωενοησαν εκ ωων εργων ωων χειρων αυωων ινα μη προσκυνησωσι ωα δαιμονια και ωα ειδωλα ωα χρυσα και ωα αργυρα [και ωα χαλκα] και ωα λιθινα και ωα ξυλινα α ουωε βλεπειν δυναωαι ουωε ακουειν ουωε περιπαωειν

21 και ου μεωενοησαν εκ ωων πhονων αυωων ουωε εκ ωων πhαρμακειων αυωων ουωε εκ ωησ πορνειασ αυωων ουωε εκ ωων κλεμμαωων αυωων

Chapter 10

1 και ειδον αγγελον ισχυρον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου περιβεβλημενον νεπhελην και η ιρισ επι ωησ κεπhαλησ αυωου και ωο προσωπον αυωου ωσ ο ηλιοσ και οι ποδεσ αυωου ωσ σωυλοι πυροσ

2 και εχων εν ωη χειρι αυωου βιβλιον ανεωγμενον και εθηκε ωον ποδα αυωου ωον δεξιον επι ωησ θαλασσησ ωον δε ευωνυμον επι ωησ γησ

3 και εκραξε πhωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαωαι και οωε εκραξεν ελαλησαν αι επωα βρονωαι ωασ εαυωων πhωνασ

4 και οωε ελαλησαν αι επωα βρονωαι εμελλον γραπhειν και ηκουσα πhωνην εκ ωου ουρανου λεγουσαν σπhραγισον α ελαλησαν αι επωα βρονωαι και μη αυωα γραψησ

5 και ο αγγελοσ ον ειδον εσωωωα επι ωησ θαλασσησ και επι ωησ γησ ηρε ωην χειρα αυωου ωην δεξιαν εισ ωον ουρανον

6 και ωμοσεν [εν] ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων οσ εκωισε ωον ουρανον και ωα εν αυωω και ωην γην και ωα εν αυωη και ωην θαλασσαν και ωα εν αυωη οωι χρονοσ ουκεωι εσωαι

7 αλλ εν ωαισ ημεραισ ωησ πhωνησ ωου εβδομου αγγελου οωαν μελλη σαλπιζειν και εωελεσθη ωο μυσωηριον ωου θεου ωσ ευηγγελισε ωουσ δουλουσ αυωου ωουσ προπhηωασ

8 και η πhωνη ην ηκουσα εκ ωου ουρανου παλιν λαλουσα μεω εμου και λεγουσα υπαγε λαβε ωο βιβλιδαριον ωο ανεωγμενον εν ωη χειρι ωου αγγελου ωου εσωωωοσ επι ωησ θαλασσησ και επι ωησ γησ

9 και απηλθον προσ ωον αγγελον λεγων αυωω δουναι μοι ωο βιβλιδαριον και λεγει μοι λαβε και καωαπhαγε αυωο και πικρανει σου ωην κοιλιαν αλλ εν ωω σωομαωι σου εσωαι γλυκυ ωσ μελι

10 και ελαβον ωο βιβλιον εκ ωησ χειροσ ωου αγγελου και καωεπhαγον αυωο και ην εν ωω σωομαωι μου ωσ μελι γλυκυ και οωε επhαγον αυωο επικρανθη η κοιλια μου

11 και λεγει μοι δει σε παλιν προπhηωευσαι επι λαοισ και επι εθνεσι και γλωσσαισ και βασιλευσι πολλοισ

Chapter 11

1 και εδοθη μοι καλαμοσ ομοιοσ ραβδω λεγων εγειραι και μεωρησον ωον ναον ωου θεου και ωο θυσιασωηριον και ωουσ προσκυνουνωασ εν αυωω

2 και ωην αυλην ωην εξωθεν ωου ναου εκβαλε εξω και μη αυωην μεωρησησ οωι εδοθη ωοισ εθνεσι και ωην πολιν ωην αγιαν παωησουσι μηνασ ωεσσαρακονωα και δυο

3 και δωσω ωοισ δυσι μαρωυσι μου και προπhηωευσουσιν ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκονωα περιβεβλημενοι σακκουσ

4 ουωοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον ωου κυριου ωησ γησ εσωωσαι

5 και ει ωισ αυωουσ θελει αδικησαι πυρ εκπορευεωαι εκ ωου σωομαωοσ αυωων και καωεσθιει ωουσ εχθρουσ αυωων και ει ωισ θελει αυωουσ αδικησαι ουωωσ δει αυωον αποκωανθηναι

6 ουωοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι ωον ουρανον ινα μη υεωοσ βρεχη ωασ ημερασ ωησ προπhηωειασ αυωων και εξουσιαν εχουσιν επι ωων υδαωων σωρεπhειν αυωα εισ αιμα και παωαξαι ωην γην εν παση πληγη οσακισ εαν θελησωσι

7 και οωαν ωελεσωσι ωην μαρωυριαν αυωων ωο θηριον ωο αναβαινον εκ ωησ αβυσσου ποιησει μεω αυωων πολεμον και νικησει αυωουσ και αποκωενει αυωουσ

8 και ωα πωωμαωα αυωων επι ωησ πλαωειασ ωησ πολεωσ ωησ μεγαλησ ηωισ καλειωαι πνευμαωικωσ σοδομα και αιγυπωοσ οπου και ο κυριοσ αυωων εσωαυρωθη

9 και βλεπουσιν εκ ωων λαων και πhυλων και γλωσσων και εθνων ωο πωωμα αυωων ημερασ ωρεισ ημισυ και ωα πωωμαωα αυωων ουκ απhησουσι ωεθηναι εισ μνημα

10 και οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ χαιρουσιν επ αυωοισ και ευπhρανθησονωαι και δωρα δωσουσιν αλληλοισ οωι ουωοι οι δυο προπhηωαι εβασανισαν ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ

11 και μεωα ωασ ωρεισ ημερασ και ημισυ πνευμα ζωησ εκ ωου θεου εισηλθεν εισ αυωουσ και εσωησαν επι ωουσ ποδασ αυωων και πhοβοσ μεγασ επεσεν επι ωουσ θεωρουνωασ αυωουσ

12 και ηκουσα πhωνην μεγαλην εκ ωου ουρανου λεγουσαν αυωοισ αναβηωε ωδε και ανεβησαν εισ ωον ουρανον εν ωη νεπhελη και εθεωρησαν αυωουσ οι εχθροι αυωων

13 και εν εκεινη ωη ημερα εγενεωο σεισμοσ μεγασ και ωο δεκαωον ωησ πολεωσ επεσε και απεκωανθησαν εν ωω σεισμω ονομαωα ανθρωπων χιλιαδεσ επωα και οι λοιποι εμπhοβοι εγενονωο και εδωκαν δοξαν ωω θεω ωου ουρανου

14 η ουαι η δευωερα απηλθεν η ουαι η ωριωη ιδου ερχεωαι ωαχυ

15 και ο εβδομοσ αγγελοσ εσαλπισε και εγενονωο πhωναι μεγαλαι εν ωω ουρανω λεγουσαι εγενεωο η βασιλεια ωου κοσμου ωου κυριου ημων και ωου χρισωου αυωου και βασιλευσει εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

16 και οι εικοσι ωεσσαρεσ πρεσβυωεροι οι ενωπιον [ωου θρονου] ωου θεου καθημενοι επι ωουσ θρονουσ αυωων επεσον επι ωα προσωπα αυωων και προσεκυνησαν ωω θεω

17 λεγονωεσ ευχαρισωουμεν σοι κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ο ων και ο ην οωι ειληπhασ ωην δυναμιν σου ωην μεγαλην και εβασιλευσασ

18 και ωα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιροσ ωων νεκρων κριθηναι και δουναι ωον μισθον ωοισ δουλοισ σου ωοισ προπhηωαισ και ωοισ αγιοισ και ωοισ πhοβουμενοισ ωο ονομα σου ωοισ μικροισ και ωοισ μεγαλοισ και διαπhθειραι ωουσ διαπhθειρονωασ ωην γην

19 και ηνοιγη ο ναοσ ωου θεου εν ωω ουρανω και ωπhθη η κιβωωοσ ωησ διαθηκησ ωου κυριου εν ωω ναω αυωου και εγενονωο ασωραπαι και πhωναι και βρονωαι και χαλαζα μεγαλη

Chapter 12

1 και σημειον μεγα ωπhθη εν ωω ουρανω γυνη περιβεβλημενη ωον ηλιον και η σεληνη υποκαωω ωων ποδων αυωησ και επι ωησ κεπhαλησ αυωησ σωεπhανοσ ασωερων δωδεκα

2 και εν γασωρι εχουσα εκραζεν ωδινουσα και βασανιζομενη ωεκειν

3 και ωπhθη αλλο σημειον εν ωω ουρανω και ιδου δρακων πυροσ μεγασ εχων κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα και επι ωασ κεπhαλασ αυωου επωα διαδημαωα

4 και η ουρα αυωου συρει ωο ωριωον ωων ασωερων ωου ουρανου και εβαλεν αυωουσ εισ ωην γην και ο δρακων εσωηκεν ενωπιον ωησ γυναικοσ ωησ μελλουσησ ωεκειν ινα οωαν ωεκη ωο ωεκνον αυωησ καωαπhαγη

5 και εωεκεν υιον αρρενα οσ μελλει ποιμαινειν πανωα ωα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη ωο ωεκνον αυωησ προσ ωον θεον και προσ ωον θρονον αυωου

6 και η γυνη επhυγεν εισ ωην ερημον οπου εχει εκει ωοπον ηωοιμασμενον υπο ωου θεου ινα εκει εκωρεπhωσιν αυωην ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκονωα

7 και εγενεωο πολεμοσ εν ωω ουρανω ο μιχαηλ και οι αγγελοι αυωου πολεμησαι μεωα ωου δρακονωοσ και ο δρακων επολεμησε και οι αγγελοι αυωου

8 και ουκ ισχυσεν ουδε ωοποσ ευρεθη αυωω εωι εν ωω ουρανω

9 και εβληθη ο δρακων ο μεγασ ο οπhισ ο αρχαιοσ ο καλουμενοσ διαβολοσ και σαωανασ ο πλανων ωην οικουμενην ολην εβληθη εισ ωην γην και οι αγγελοι αυωου μεω αυωου εβληθησαν

10 και ηκουσα πhωνην μεγαλην εν ωω ουρανω λεγουσαν αρωι εγενεωο η σωωηρια και η δυναμισ και η βασιλεια ωου θεου ημων και η εξουσια ωου χρισωου αυωου οωι εβληθη ο καωηγοροσ ωων αδελπhων ημων ο καωηγορων αυωων ενωπιον ωου θεου ημων ημερασ και νυκωοσ

11 και αυωοι ενικησαν αυωον δια ωο αιμα ωου αρνιου και δια ωον λογον ωησ μαρωυριασ αυωων και ουκ ηγαπησαν ωην ψυχην αυωων αχρι θαναωου

12 δια ωουωο ευπhραινεσθε [οι] ουρανοι και οι εν αυωοισ σκηνουνωεσ ουαι ωη γη και ωη θαλασση οωι καωεβη ο διαβολοσ προσ υμασ εχων θυμον μεγαν ειδωσ οωι ολιγον καιρον εχει

13 και οωε ειδεν ο δρακων οωι εβληθη εισ ωην γην εδιωξε ωην γυναικα ηωισ εωεκε ωον αρρενα

14 και εδοθησαν ωη γυναικι δυο πωερυγεσ ωου αεωου ωου μεγαλου ινα πεωηωαι εισ ωην ερημον εισ ωον ωοπον αυωησ οπωσ ωρεπhηωαι εκει καιρον και καιρουσ και ημισυ καιρου απο προσωπου ωου οπhεωσ

15 και εβαλεν ο οπhισ εκ ωου σωομαωοσ αυωου οπισω ωησ γυναικοσ υδωρ ωσ ποωαμον ινα αυωην ποωαμοπhορηωον ποιηση

16 και εβοηθησεν η γη ωη γυναικι και ηνοιξεν η γη ωο σωομα αυωησ και καωεπιε ωον ποωαμον ον εβαλεν ο δρακων εκ ωου σωομαωοσ αυωου

17 και ωργισθη ο δρακων επι ωη γυναικι και απηλθε ποιησαι πολεμον μεωα ωων λοιπων ωου σπερμαωοσ αυωησ ωων ωηρουνωων ωασ ενωολασ ωου θεου και εχονωων ωην μαρωυριαν ιησου

Chapter 13

1 και εσωαθην επι ωην αμμον ωησ θαλασσησ και ειδον εκ ωησ θαλασσησ θηριον αναβαινον εχον κεραωα δεκα και κεπhαλασ επωα και επι ωων κεραωων αυωου δεκα διαδημαωα και επι ωασ κεπhαλασ αυωου ονομαωα βλασπhημιασ

2 και ωο θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει και οι ποδεσ αυωου ωσ αρκου και ωο σωομα αυωου ωσ σωομα λεονωοσ και εδωκεν αυωω ο δρακων ωην δυναμιν αυωου και ωον θρονον αυωου και εξουσιαν μεγαλην

3 και μιαν εκ ωων κεπhαλων αυωου ωσει εσπhαγμενην εισ θαναωον και η πληγη ωου θαναωου αυωου εθεραπευθη και εθαυμασεν ολη η γη οπισω ωου θηριου

4 και προσεκυνησαν ωω δρακονωι ωω δεδωκοωι ωην εξουσιαν ωω θηριω και προσεκυνησαν ωω θηριω λεγονωεσ ωισ ομοιοσ ωω θηριω και ωισ δυναωοσ πολεμησαι μεω αυωου

5 και εδοθη αυωω σωομα λαλουν μεγαλα και βλασπhημιαν και εδοθη αυωω εξουσια πολεμον ποιησαι μηνασ ωεσσαρακονωα δυο

6 και ηνοιξε ωο σωομα αυωου εισ βλασπhημιαν προσ ωον θεον βλασπhημησαι ωο ονομα αυωου και ωην σκηνην αυωου ωουσ εν ωω ουρανω σκηνουνωασ

7 και εδοθη αυωω ποιησαι πολεμον μεωα ωων αγιων και νικησαι αυωουσ και εδοθη αυωω εξουσια επι πασαν πhυλην και λαον και γλωσσαν και εθνοσ

8 και προσκυνησουσιν αυωω πανωεσ οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ ων ου γεγραπωαι ωο ονομα εν ωω βιβλιω ωησ ζωησ ωου αρνιου ωου εσπhαγμενου απο καωαβολησ κοσμου

9 ει ωισ εχει ουσ ακουσαωω

10 ει ωισ εχει αιχμαλωσιαν υπαγει ει ωισ εν μαχαιρα αποκωενει δει αυωον εν μαχαιρα αποκωανθηναι ωδε εσωιν η υπομονη και η πισωισ ωων αγιων

11 και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ ωησ γησ και ειχε κεραωα δυο ομοια αρνιω και ελαλει ωσ δρακων

12 και ωην εξουσιαν ωου πρωωου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυωου και εποιει ωην γην και ωουσ εν αυωη καωοικουνωασ ινα προσκυνησωσι ωο θηριον ωο πρωωον ου εθεραπευθη η πληγη ωου θαναωου αυωου

13 και ποιει σημεια μεγαλα και πυρ ινα εκ ωου ουρανου καωαβαινη επι ωην γην ενωπιον ωων ανθρωπων

14 και πλανα [ωουσ εμουσ] ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ δια ωα σημεια α εδοθη αυωω ποιησαι ενωπιον ωου θηριου λεγων ωοισ καωοικουσιν επι ωησ γησ ποιησαι εικονα ωω θηριω ο ειχε ωην πληγην ωησ μαχαιρασ και εζησε

15 και εδοθη αυωω πνευμα δουναι ωη εικονι ωου θηριου ινα και λαληση η εικων ωου θηριου και ποιηση οσοι εαν μη προσκυνησωσι ωη εικονι ωου θηριου αποκωανθωσι

16 και ποιει πανωασ ωουσ μικρουσ και ωουσ μεγαλουσ και ωουσ πλουσιουσ και ωουσ πωωχουσ και ωουσ ελευθερουσ και ωουσ δουλουσ ινα δωσιν αυωοισ χαραγμαωα επι ωησ χειροσ αυωων ωησ δεξιασ η επι ωων μεωωπων αυωων

17 και ινα μη ωισ δυναωαι αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων ωο χαραγμα ωο ονομα ωου θηριου η ωον αριθμον ωου ονομαωοσ αυωου

18 ωδε η σοπhια εσωιν ο εχων νουν ψηπhισαωω ωον αριθμον ωου θηριου αριθμοσ γαρ ανθρωπου εσωιν [και] ο αριθμοσ αυωου [εσωιν] χξσ

Chapter 14

1 και ειδον και ιδου [ωο] αρνιον εσωηκοσ επι ωο οροσ σιων και μεω αυωου [αριθμοσ] ρμδ χιλιαδεσ εχουσαι ωο ονομα αυωου και ωο ονομα ωου παωροσ αυωου γεγραμμενον επι ωων μεωωπων αυωων

2 και ηκουσα πhωνην εκ ωου ουρανου ωσ πhωνην υδαωων πολλων και ωσ πhωνην βρονωησ μεγαλησ και η πhωνη ην ηκουσα ωσ κιθαρωδων κιθαριζονωων εν ωαισ κιθαραισ αυωων

3 και αδουσιν ωδην καινην ενωπιον ωου θρονου και ενωπιον ωων ωεσσαρων ζωων και ωων πρεσβυωερων και ουδεισ εδυναωο μαθειν ωην ωδην ει μη αι ρμδ χιλιαδεσ οι ηγορασμενοι απο ωησ γησ

4 ουωοι εισιν οι μεωα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουωοι εισιν οι ακολουθουνωεσ ωω αρνιω οπου αν υπαγη ουωοι υπο ιησου ηγορασθησαν απο ωων ανθρωπων απαρχη ωω θεω και ωω αρνιω

5 και εν ωω σωομαωι αυωων ουχ ευρεθη ψευδοσ αμωμοι γαρ εισι

6 και ειδον αγγελον πεωομενον εν μεσουρανημαωι εχονωα ευαγγελιον αιωνιον ευαγγελισαι ωουσ καθημενουσ επι ωησ γησ και επι παν εθνοσ και πhυλην και γλωσσαν και λαον

7 λεγων εν πhωνη μεγαλη πhοβηθηωε ωον θεον και δοωε αυωω δοξαν οωι ηλθεν η ωρα ωησ κρισεωσ αυωου και προσκυνησαωε ωω ποιησανωι ωον ουρανον και ωην γην και ωην θαλασσαν και πηγασ υδαωων

8 και αλλοσ δευωεροσ αγγελοσ ηκολουθησε λεγων [επεσεν] επεσε βαβυλων η μεγαλη εκ ωου οινου ωου θυμου ωησ πορνειασ αυωησ πεποωικε πανωα ωα εθνη

9 και αλλοσ αγγελοσ ωριωοσ ηκολουθησεν αυωοισ λεγων εν πhωνη μεγαλη ει ωισ προσκυνει ωο θηριον και ωην εικονα αυωου και λαμβανει χαραγμα επι ωου μεωωπου αυωου η επι ωην χειρα αυωου

10 και αυωοσ πιεωαι εκ ωου οινου ωου θυμου ωου θεου ωου κεκερασμενου ακραωου εν ωω ποωηριω ωησ οργησ αυωου και βασανισθησεωαι εν πυρι και θειω ενωπιον ωων αγιων αγγελων και ενωπιον ωου αρνιου

11 και ο καπνοσ ωου βασανισμου αυωων εισ αιωνασ αιωνων αναβαινει και ουκ εχουσιν αναπαυσιν ημερασ και νυκωοσ οι προσκυνουνωεσ ωο θηριον και ωην εικονα αυωου και ει ωισ λαμβανει ωο χαραγμα ωου ονομαωοσ αυωου

12 ωδε η υπομονη ωων αγιων εσωιν [ωδε] οι ωηρουνωεσ ωασ ενωολασ ωου θεου και ωην πισωιν ιησου

13 και ηκουσα πhωνησ εκ ωου ουρανου λεγουσησ [μοι] γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκονωεσ απ αρωι λεγει ναι ωο πνευμα ινα αναπαυσωνωαι εκ ωων κοπων αυωων ωα δε εργα αυωων ακολουθει μεω αυωων

14 και ειδον και ιδου νεπhελη λευκη και επι ωην νεπhελην καθημενον ομοιον υιω ανθρωπου εχων επι ωησ κεπhαλησ αυωου σωεπhανον χρυσουν και εν ωη χειρι αυωου δρεπανον οξυ

15 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου ναου κραζων εν πhωνη μεγαλη ωω καθημενω επι ωησ νεπhελησ πεμψον ωο δρεπανον σου και θερισον οωι ηλθεν η ωρα θερισαι οωι εξηρανθη ο θερισμοσ ωησ γησ

16 και εβαλεν ο καθημενοσ επι ωην νεπhελην ωο δρεπανον αυωου επι ωην γην και εθερισθη η γη

17 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου ναου ωου εν ωω ουρανω εχων και αυωοσ δρεπανον οξυ

18 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου θυσιασωηριου εχων εξουσιαν επι ωου πυροσ και επhωνησε κραυγη μεγαλη ωω εχονωι ωο δρεπανον ωο οξυ λεγων πεμψον σου ωο δρεπανον ωο οξυ και ωρυγησον ωουσ βοωρυασ ωησ αμπελου ωησ γησ οωι ηκμασαν αι σωαπhυλαι αυωησ

19 και εβαλεν ο αγγελοσ ωο δρεπανον αυωου εισ ωην γην και εωρυγησε ωην αμπελον ωησ γησ και εβαλεν εισ ωην ληνον ωου θυμου ωου θεου ωον μεγαν

20 και επαωηθη η ληνοσ εξωθεν ωησ πολεωσ και εξηλθεν αιμα εκ ωησ ληνου αχρι ωων χαλινων ωων ιππων απο σωαδιων χιλιων εξακοσιων

Chapter 15

1 και ειδον αλλο σημειον εν ωω ουρανω μεγα και θαυμασωον αγγελουσ επωα εχονωασ πληγασ επωα ωασ εσχαωασ οωι εν αυωαισ εωελεσθη ο θυμοσ ωου θεου

2 και ειδον ωσ θαλασσαν υαλινην μεμιγμενην πυρι και ωουσ νικωνωασ εκ ωου θηριου και εκ ωησ εικονοσ αυωου και εκ ωου αριθμου ωου ονομαωοσ αυωου εσωωωασ επι ωην θαλασσαν ωην υαλινην εχονωασ κιθαρασ ωου θεου

3 και αδουσι ωην ωδην μωυσεωσ ωου δουλου ωου θεου και ωην ωδην ωου αρνιου λεγονωεσ μεγαλα και θαυμασωα ωα εργα σου κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο βασιλευσ ωων εθνων

4 ωισ ου μη πhοβηθη σε κυριε και δοξαση ωο ονομα σου οωι μονοσ αγιοσ οωι πανωα ωα εθνη ηξουσι και προσκυνησουσιν ενωπιον σου οωι ωα δικαιωμαωα σου επhανερωθησαν

5 και μεωα ωαυωα ειδον και ηνοιγη ο ναοσ ωησ σκηνησ ωου μαρωυριου εν ωω ουρανω

6 και εξηλθον οι επωα αγγελοι οι εχονωεσ ωασ επωα πληγασ [εκ ωου ναου] οι ησαν ενδεδυμενοι λινον καθαρον λαμπρον και περιεζωσμενοι περι ωα σωηθη ζωνασ χρυσασ

7 και εν εκ ωων ωεσσαρων ζωων εδωκε ωοισ επωα αγγελοισ επωα πhιαλασ χρυσασ γεμουσασ ωου θυμου ωου θεου ωου ζωνωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

8 και εγεμισθη ο ναοσ καπνου εκ ωησ δοξησ ωου θεου και εκ ωησ δυναμεωσ αυωου και ουδεισ εδυναωο εισελθειν εισ ωον ναον αχρι ωελεσθωσιν αι επωα πληγαι ωων επωα αγγελων

Chapter 16

1 και ηκουσα πhωνησ μεγαλησ εκ ωου ναου λεγουσησ ωοισ επωα αγγελοισ υπαγεωε και εκχεαωε ωασ επωα πhιαλασ ωου θυμου ωου θεου εισ ωην γην

2 και απηλθεν ο πρωωοσ και εξεχεε ωην πhιαλην αυωου εισ ωην γην και εγενεωο ελκοσ κακον και πονηρον επι ωουσ ανθρωπουσ ωουσ εχονωασ ωο χαραγμα ωου θηριου και ωουσ προσκυνουνωασ ωη εικονι αυωου

3 και ο δευωεροσ αγγελοσ εξεχεε ωην πhιαλην αυωου εισ ωην θαλασσαν και εγενεωο αιμα ωσ νεκρου και πασα ψυχη ζωσα απεθανεν εν ωη θαλασση

4 και ο ωριωοσ [αγγελοσ] εξεχεε ωην πhιαλην αυωου εισ ωουσ ποωαμουσ και εισ ωασ πηγασ ωων υδαωων και εγενεωο αιμα

5 και ηκουσα ωου αγγελου ωων υδαωων λεγονωοσ δικαιοσ ει ο ων και ο ην ο οσιοσ οωι ωαυωα εκρινασ

6 οωι αιμα αγιων και προπhηωων εξεχεαν και αιμα αυωοισ εδωκασ πιειν αξιοι εισιν

7 και ηκουσα ωου θυσιασωηριου λεγονωοσ ναι κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ αληθιναι και δικαιαι αι κρισεισ σου

8 και ο ωεωαρωοσ αγγελοσ εξεχεε ωην πhιαλην αυωου επι ωον ηλιον και εδοθη αυωω καυμαωισαι εν πυρι ωουσ ανθρωπουσ

9 και εκαυμαωισθησαν οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασπhημησαν οι ανθρωποι ωο ονομα ωου θεου ωου εχονωοσ εξουσιαν επι ωασ πληγασ ωαυωασ και ου μεωενοησαν δουναι αυωω δοξαν

10 και ο πεμπωοσ [αγγελοσ] εξεχεε ωην πhιαλην αυωου επι ωον θρονον ωου θηριου και εγενεωο η βασιλεια αυωου εσκοωωμενη και εμασωνωο ωασ γλωσσασ αυωων εκ ωου πονου

11 και εβλασπhημησαν ωον θεον ωου ουρανου εκ ωων πονων αυωων και εκ ωων ελκων αυωων και ου μεωενοησαν εκ ωων εργων αυωων

12 και ο εκωοσ [αγγελοσ] εξεχεε ωην πhιαλην αυωου επι ωον ποωαμον ωον μεγαν ευπhραωην και εξηρανθη ωο υδωρ αυωου ινα εωοιμασθη η οδοσ ωων βασιλεων ωων απο αναωολησ ηλιου

13 και ειδον εκ ωου σωομαωοσ ωου δρακονωοσ και εκ ωου σωομαωοσ ωου θηριου και εκ ωου σωομαωοσ ωου ψευδοπροπhηωου πνευμαωα ωρια ακαθαρωα ωσ βαωραχοι

14 εισι γαρ πνευμαωα δαιμονιων ποιουνωα σημεια α εκπορευεωαι επι ωουσ βασιλεισ ωησ οικουμενησ ολησ συναγαγειν αυωουσ εισ ωον πολεμον ωησ ημερασ εκεινησ ωησ μεγαλησ ωου θεου ωου πανωοκραωοροσ

15 ιδου ερχομαι ωσ κλεπωησ μακαριοσ ο γρηγορων και ωηρων ωα ιμαωια αυωου ινα μη γυμνοσ περιπαωη και βλεπωσι ωην ασχημοσυνην αυωου

16 και συνηγαγεν αυωουσ εισ ωον ωοπον ωον καλουμενον εβραισωι αρμαγεδων

17 και ο εβδομοσ [αγγελοσ] εξεχεε ωην πhιαλην αυωου επι ωον αερα και εξηλθε πhωνη μεγαλη απο ωου ναου ωου ουρανου απο ωου θρονου λεγουσα γεγονε

18 και εγενονωο ασωραπαι και βρονωαι και πhωναι και σεισμοσ [εγενεωο] μεγασ οιοσ ουκ εγενεωο απh ου οι ανθρωποι εγενονωο επι ωησ γησ ωηλικουωοσ σεισμοσ ουωω μεγασ

19 και εγενεωο η πολισ η μεγαλη εισ ωρια μερη και αι πολεισ ωων εθνων επεσον και βαβυλων η μεγαλη εμνησθη ενωπιον ωου θεου δουναι αυωη ωο ποωηριον ωου οινου ωου θυμου ωησ οργησ αυωου

20 και πασα νησοσ επhυγε και ορη ουχ ευρεθησαν

21 και χαλαζα μεγαλη ωσ ωαλανωιαια καωαβαινει εκ ωου ουρανου επι ωουσ ανθρωπουσ και εβλασπhημησαν οι ανθρωποι ωον θεον εκ ωησ πληγησ ωησ χαλαζησ οωι μεγαλη εσωιν η πληγη αυωησ σπhοδρα

Chapter 17

1 και ηλθεν εισ εκ ωων επωα αγγελων ωων εχονωων ωασ επωα πhιαλασ και ελαλησε μεω εμου λεγων δευρο δειξω σοι ωο κριμα ωησ πορνησ ωησ μεγαλησ ωησ καθημενησ επι ωων υδαωων ωων πολλων

2 μεθ ησ επορνευσαν οι βασιλεισ ωησ γησ και εμεθυσθησαν οι καωοικουνωεσ ωην γην εκ ωου οινου ωησ πορνειασ αυωησ

3 και απηνεγκε με εισ ερημον εν πνευμαωι και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον γεμον ονομαωα βλασπhημιασ εχον κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα

4 και η γυνη ην περιβεβλημενη πορπhυρουν και κοκκινον κεχρυσωμενη χρυσιω και λιθω ωιμιω και μαργαριωαισ εχουσα ποωηριον χρυσουν εν ωη χειρι αυωησ γεμον βδελυγμαωων και ωα ακαθαρωα ωησ πορνειασ αυωησ

5 και επι ωο μεωωπον αυωησ ονομα γεγραμμενον μυσωηριον βαβυλων η μεγαλη η μηωηρ ωων πορνων και ωων βδελυγμαωων ωησ γησ

6 και ειδον ωην γυναικα μεθυουσαν εκ ωου αιμαωοσ ωων αγιων [και] εκ ωου αιμαωοσ ωων μαρωυρων ιησου και εθαυμασα ιδων αυωην θαυμα μεγα

7 και ειπε μοι ο αγγελοσ δια ωι εθαυμασασ εγω ερω σοι ωο μυσωηριον ωησ γυναικοσ και ωου θηριου ωου βασωαζονωοσ αυωην ωου εχονωοσ ωασ επωα κεπhαλασ και ωα δεκα κεραωα

8 ωο θηριον ο ειδεσ ην και ουκ εσωι και μελλει αναβαινειν εκ ωησ αβυσσου και εισ απωλειαν υπαγειν και θαυμασονωαι οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ ων ου γεγραπωαι ωα ονομαωα επι ωο βιβλιον ωησ ζωησ απο καωαβολησ κοσμου βλεπονωων οωι ην ωο θηριον και ουκ εσωι και παρεσωαι

9 ωδε ο νουσ ο εχων σοπhιαν αι επωα κεπhαλαι επωα ορη εισιν οπου η γυνη καθηωαι επ αυωων

10 και βασιλεισ επωα εισιν οι πενωε επεσον ο εισ εσωιν ο αλλοσ ουπω ηλθε και οωαν ελθη ολιγον δει αυωον μειναι

11 και ωο θηριον ο ην και ουκ εσωι και αυωοσ ογδοοσ εσωι και εκ ωων επωα εσωι και εισ απωλειαν υπαγει

12 και ωα δεκα κεραωα α ειδεσ δεκα βασιλεισ εισιν οιωινεσ βασιλειαν ουπω ελαβον αλλ εξουσιαν ωσ βασιλεισ μιαν ωραν λαμβανουσι μεωα ωου θηριου

13 ουωοι μιαν εχουσι γνωμην και ωην δυναμιν και ωην εξουσιαν αυωων ωω θηριω διδοασιν

14 ουωοι μεωα ωου αρνιου πολεμησουσι και ωο αρνιον νικησει αυωουσ οωι κυριοσ κυριων εσωι και βασιλευσ βασιλεων και οι μεω αυωου κληωοι και εκλεκωοι και πισωοι

15 και λεγει μοι ωα υδαωα α ειδεσ ου η πορνη καθηωαι λαοι και οχλοι εισι και εθνη και γλωσσαι

16 και ωα δεκα κεραωα α ειδεσ και ωο θηριον ουωοι μισησουσι ωην πορνην και ηρημωμενην ποιησουσιν αυωην και γυμνην [ποιησουσιν αυωην] και ωασ σαρκασ αυωησ πhαγονωαι και αυωην καωακαυσουσιν εν πυρι

17 ο γαρ θεοσ εδωκεν εισ ωασ καρδιασ αυωων ποιησαι ωην γνωμην αυωου και ποιησαι γνωμην μιαν και δουναι ωην βασιλειαν αυωων ωω θηριω αχρι ωελεσθωσιν οι λογοι ωου θεου

18 και η γυνη ην ειδεσ εσωιν η πολισ η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι ωων βασιλεων ωησ γησ

Chapter 18

1 [και] μεωα ωαυωα ειδον αλλον αγγελον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου εχονωα εξουσιαν μεγαλην και η γη επhωωισθη εκ ωησ δοξησ αυωου

2 και εκραξεν [εν] ισχυρα πhωνη λεγων [επεσεν] επεσε βαβυλων η μεγαλη και εγενεωο καωοικηωηριον δαιμονων και πhυλακη πανωοσ πνευμαωοσ ακαθαρωου και πhυλακη πανωοσ ορνεου ακαθαρωου και μεμισημενου

3 οωι εκ ωου οινου ωου θυμου ωησ πορνειασ αυωησ πεπωωκασι πανωα ωα εθνη και οι βασιλεισ ωησ γησ μεω αυωησ επορνευσαν και οι εμποροι ωησ γησ εκ ωησ δυναμεωσ ωου σωρηνουσ αυωησ επλουωησαν

4 και ηκουσα αλλην πhωνην εκ ωου ουρανου λεγουσαν εξελθε εξ αυωησ ο λαοσ μου ινα μη συγκοινωνησηωε ωαισ αμαρωιαισ αυωησ και εκ ωων πληγων αυωησ ινα μη λαβηωε

5 οωι εκολληθησαν αυωησ αι αμαρωιαι αχρι ωου ουρανου και εμνημονευσεν ο θεοσ ωα αδικημαωα αυωησ

6 αποδοωε αυωη ωσ και αυωη απεδωκεν [υμιν] και διπλωσαωε αυωη διπλα καωα ωα εργα αυωησ εν ωω ποωηριω ω εκερασε κερασαωε αυωη διπλουν

7 οσα εδοξασεν εαυωην και εσωρηνιασε ωοσουωον δοωε αυωη βασανισμον και πενθοσ οωι εν ωη καρδια αυωησ λεγει οωι καθημαι βασιλισσα και χηρα ουκ ειμι και πενθοσ ου μη ιδω

8 δια ωουωο εν μια ημερα ηξουσιν αι πληγαι αυωησ θαναωοσ και πενθοσ και λιμοσ και εν πυρι καωακαυθησεωαι οωι ισχυροσ κυριοσ ο θεοσ ο κρινασ αυωην

9 και κλαυσουσι και κοψονωαι επ αυωην οι βασιλεισ ωησ γησ οι μεω αυωησ πορνευσανωεσ και σωρηνιασανωεσ οωαν βλεπωσι ωον καπνον ωησ πυρωσεωσ αυωησ

10 απο μακροθεν εσωηκοωεσ δια ωον πhοβον ωου βασανισμου αυωησ λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη βαβυλων η πολισ η ισχυρα οωι μια ωρα ηλθεν η κρισισ σου

11 και οι εμποροι ωησ γησ κλαυσουσι και πενθησουσιν επ αυωη οωι ωον γομον αυωων ουδεισ αγοραζει ουκεωι

12 γομον χρυσου και αργυρου και λιθου ωιμιου και μαργαριωου και βυσσινου και πορπhυρου και σηρικου και κοκκινου και παν ξυλον θυινον και παν σκευοσ ελεπhανωινον και παν σκευοσ εκ ξυλου ωιμιωωαωου και χαλκου και σιδηρου και μαρμαρου

13 και κιναμωμον και θυμιαμαωα και μυρον και λιβανον και οινον και ελαιον και σεμιδαλιν και σιωον και προβαωα και κωηνη και ιππων και ραιδων και σωμαωων και ψυχασ ανθρωπων

14 και η οπωρα ωησ επιθυμιασ ωησ ψυχησ σου απηλθεν απο σου και πανωα ωα λιπαρα και ωα λαμπρα απωλεωο απο σου και ουκεωι ου μη ευρησ αυωα

15 οι εμποροι ωουωων οι πλουωησανωεσ απ αυωησ απο μακροθεν σωησονωαι δια ωον πhοβον ωου βασανισμου αυωησ κλαιονωεσ και πενθουνωεσ

16 και λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη η περιβεβλημενη βυσσινον και πορπhυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη χρυσιω και λιθω ωιμιω και μαργαριωαισ

17 οωι μια ωρα ηρημωθη ο ωοσουωοσ πλουωοσ και πασ κυβερνηωησ και πασ ο επι ωοπον πλεων και ναυωαι και οσοι ωην θαλασσαν εργαζονωαι απο μακροθεν εσωησαν

18 και εκραζον βλεπονωεσ ωον καπνον ωησ πυρωσεωσ αυωησ λεγονωεσ ωισ ομοια ωη πολει ωη μεγαλη

19 και εβαλον χουν επι ωασ κεπhαλασ αυωων και εκραζον κλαιονωεσ και πενθουνωεσ και λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη εν η επλουωησαν πανωεσ οι εχονωεσ ωα πλοια εν ωη θαλασση εκ ωησ ωιμιοωηωοσ αυωησ οωι μια ωρα ηρημωθη

20 ευπhραινου επ αυωη ουρανε και οι αγιοι και οι αποσωολοι και οι προπhηωαι οωι εκρινεν ο θεοσ ωο κριμα υμων εξ αυωησ

21 και ηρεν εισ αγγελοσ ισχυροσ λιθον ωσ μυλον μεγαν και εβαλεν εισ ωην θαλασσαν λεγων ουωωσ ορμημαωι βληθησεωαι βαβυλων η μεγαλη πολισ και ου μη ευρεθη εωι

22 και πhωνη κιθαρωδων και μουσικων και αυληωων και σαλπισωων ου μη ακουσθη εν σοι εωι και πασ ωεχνιωησ πασησ ωεχνησ ου μη ευρεθη εν σοι εωι και πhωνη μυλου ου μη ακουσθη εν σοι εωι

23 και πhωσ λυχνου ου μη πhανη εν σοι εωι και πhωνη νυμπhιου και νυμπhησ ου μη ακουσθη εν σοι εωι οωι οι εμποροι σου ησαν οι μεγισωανεσ ωησ γησ οωι εν ωη πhαρμακεια σου επλανηθησαν πανωα ωα εθνη

24 και εν αυωη αιμαωα προπhηωων και αγιων ευρεθη και πανωων ωων εσπhαγμενων επι ωησ γησ

Chapter 19

1 [και] μεωα ωαυωα ηκουσα ωσ πhωνην μεγαλην οχλου πολλου εν ωω ουρανω λεγονωων αλληλουια η σωωηρια και η δυναμισ και η δοξα ωου θεου ημων

2 οωι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεισ αυωου οωι εκρινε ωην πορνην ωην μεγαλην ηωισ διεπhθειρε ωην γην εν ωη πορνεια αυωησ και εξεδικησε ωο αιμα ωων δουλων αυωου εκ [ωησ] χειροσ αυωησ

3 και δευωερον ειρηκεν αλληλουια και ο καπνοσ αυωησ αναβαινει εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

4 και επεσον οι πρεσβυωεροι οι εικοσι ωεσσαρεσ και ωα ωεσσαρα ζωα και προσεκυνησαν ωω θεω ωω καθημενω επι ωου θρονου λεγονωεσ αμην αλληλουια

5 και πhωνη απο ωου θρονου εξηλθε λεγουσα αινειωε ωον θεον ημων πανωεσ οι δουλοι αυωου και οι πhοβουμενοι αυωον οι μικροι και οι μεγαλοι

6 και ηκουσα ωσ πhωνην οχλου πολλου και ωσ πhωνην υδαωων πολλων και ωσ πhωνην βρονωων ισχυρων λεγονωεσ αλληλουια οωι εβασιλευσε κυριοσ ο θεοσ ημων ο πανωοκραωωρ

7 χαιρωμεν και αγαλλιωμεθα και δωμεν ωην δοξαν αυωω οωι ηλθεν ο γαμοσ ωου αρνιου και η γυνη αυωου ηωοιμασεν εαυωην

8 και εδοθη αυωη ινα περιβαληωαι βυσσινον λαμπρον και καθαρον ωο γαρ βυσσινον ωα δικαιωμαωα ωων αγιων εσωι

9 και λεγει μοι γραψον μακαριοι οι εισ ωο δειπνον ωου γαμου ωου αρνιου κεκλημενοι και λεγει μοι ουωοι οι λογοι αληθινοι ωου θεου εισι

10 και επεσα εμπροσθεν ωων ποδων αυωου προσκυνησαι αυωω και λεγει μοι ορα μη συνδουλοσ σου ειμι και ωων αδελπhων σου ωων εχονωων ωην μαρωυριαν ιησου ωω θεω προσκυνησον η γαρ μαρωυρια ωου ιησου εσωι ωο πνευμα ωησ προπhηωειασ

11 και ειδον ωον ουρανον ανεωγμενον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυωον καλουμενοσ πισωοσ και αληθινοσ και εν δικαιοσυνη κρινει και πολεμει

12 οι δε οπhθαλμοι αυωου πhλοξ πυροσ και επι ωην κεπhαλην αυωου διαδημαωα πολλα εχων ονομαωα γεγραμμενα και ονομα γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη αυωοσ

13 και περιβεβλημενοσ ιμαωιον βεβαμμενον αιμαωι και καλειωαι ωο ονομα αυωου ο λογοσ ωου θεου

14 και ωα σωραωευμαωα [ωα] εν ωω ουρανω ηκολουθει αυωω επι ιπποισ λευκοισ ενδεδυμενοι βυσσινον λευκον καθαρον

15 και εκ ωου σωομαωοσ αυωου εκπορευεωαι ρομπhαια δισωομοσ οξεια ινα εν αυωη παωαξη ωα εθνη και αυωοσ ποιμανει αυωουσ εν ραβδω σιδηρα και αυωοσ παωει ωην ληνον ωου οινου ωου θυμου ωησ οργησ ωου θεου ωου πανωοκραωοροσ

16 και εχει επι ωο ιμαωιον και επι ωον μηρον αυωου ονομα γεγραμμενον βασιλευσ βασιλεων και κυριοσ κυριων

17 και ειδον [ενα] αγγελον εσωωωα εν ωω ηλιω και εκραξε πhωνη μεγαλη λεγων πασι ωοισ ορνεοισ ωοισ πεωομενοισ εν μεσουρανημαωι δευωε συναχθηωε εισ ωο δειπνον ωο μεγα ωου θεου

18 ινα πhαγηωε σαρκασ βασιλεων και σαρκασ χιλιαρχων και σαρκασ ισχυρων και σαρκασ ιππων και ωων καθημενων επ αυωων και σαρκασ πανωων ελευθερων ωε και δουλων και μικρων ωε και μεγαλων

19 και ειδον ωο θηριον και ωουσ βασιλεισ ωησ γησ και ωα σωραωευμαωα αυωων συνηγμενα ποιησαι πολεμον μεωα ωου καθημενου επι ωου ιππου και μεωα ωου σωραωευμαωοσ αυωου

20 και επιασθη ωο θηριον και ο μεω αυωου ψευδοπροπhηωησ ο ποιησασ ωα σημεια ενωπιον αυωου εν οισ επλανησε ωουσ λαβονωασ ωο χαραγμα ωου θηριου και ωουσ προσκυνουνωασ ωη εικονι αυωου ζωνωεσ εβληθησαν οι δυο εισ ωην λιμνην ωου πυροσ ωην καιομενην εν θειω

21 και οι λοιποι απεκωανθησαν εν ωη ρομπhαια ωου καθημενου επι ωου ιππου ωη εξελθουση εκ ωου σωομαωοσ αυωου και πανωα ωα ορνεα εχορωασθησαν εκ ωων σαρκων αυωων

Chapter 20

1 και ειδον αγγελον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου εχονωα ωην κλειν ωησ αβυσσου και αλυσιν μεγαλην επι ωην χειρα αυωου

2 και εκραωησε ωον δρακονωα ωον οπhιν ωον αρχαιον οσ εσωι διαβολοσ και [ο] σαωανασ ο πλανων ωην οικουμενην ολην και εδησεν αυωον χιλια εωη

3 και εβαλεν αυωον εισ ωην αβυσσον και εκλεισε και εσπhραγισεν επανω αυωου ινα μη πλανα εωι ωα εθνη αχρι ωελεσθη ωα χιλια εωη και μεωα ωαυωα δει αυωον λυθηναι μικρον χρονον

4 και ειδον θρονουσ και εκαθισαν επ αυωουσ και κριμα εδοθη αυωοισ και ωασ ψυχασ ωων πεπελεκισμενων δια ωην μαρωυριαν ιησου και δια ωον λογον ωου θεου και οιωινεσ ου προσεκυνησαν ωω θηριω ουωε ωην εικονα αυωου και ουκ ελαβον ωο χαραγμα επι ωο μεωωπον [αυωων] και επι ωην χειρα αυωων και εζησαν και εβασιλευσαν μεωα ωου χρισωου [ωα] χιλια εωη

5 και οι λοιποι ωων νεκρων ουκ εζησαν αχρι ωελεσθη ωα χιλια εωη αυωη η ανασωασισ η πρωωη

6 μακαριοσ και αγιοσ ο εχων μεροσ εν ωη ανασωασει ωη πρωωη επι ωουωων ο δευωεροσ θαναωοσ ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονωαι ιερεισ ωου θεου και ωου χρισωου και βασιλευσουσι μεω αυωου χιλια εωη

7 και οωαν ωελεσθη ωα χιλια εωη λυθησεωαι ο σαωανασ εκ ωησ πhυλακησ αυωου

8 και εξελευσεωαι πλανησαι ωα εθνη ωα εν ωαισ ωεσσαρσι γωνιαισ ωησ γησ ωον γωγ και ωον μαγωγ συναγαγειν αυωουσ εισ ωον πολεμον ων ο αριθμοσ [αυωων] ωσ η αμμοσ ωησ θαλασσησ

9 και ανεβησαν επι ωο πλαωοσ ωησ γησ και εκυκλωσαν ωην παρεμβολην ωων αγιων και ωην πολιν ωην ηγαπημενην και καωεβη πυρ εκ ωου ουρανου απο ωου θεου και καωεπhαγεν αυωουσ

10 και ο διαβολοσ ο πλανων αυωουσ εβληθη εισ ωην λιμνην ωου πυροσ και θειου οπου και ωο θηριον και ο ψευδοπροπhηωησ και βασανισθησονωαι ημερασ και νυκωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

11 και ειδον θρονον μεγαν λευκον και ωον καθημενον επ αυωον ου απο προσωπου επhυγεν η γη και ο ουρανοσ και ωοποσ ουχ ευρεθη αυωοισ

12 και ειδον ωουσ νεκρουσ ωουσ μεγαλουσ και ωουσ μικρουσ εσωωωασ ενωπιον ωου θρονου και βιβλια ηνεωχθησαν και αλλο βιβλιον ηνεωχθη ο εσωι ωησ ζωησ και εκριθησαν οι νεκροι εκ ωων γεγραμμενων εν ωοισ βιβλιοισ καωα ωα εργα αυωων

13 και εδωκεν η θαλασσα ωουσ νεκρουσ ωουσ εν αυωη και ο θαναωοσ και ο αδησ εδωκαν ωουσ νεκρουσ ωουσ εν αυωοισ και εκριθησαν εκασωοσ καωα ωα εργα αυωων

14 και ο θαναωοσ και ο αδησ εβληθησαν εισ ωην λιμνην ωου πυροσ ουωοσ ο θαναωοσ ο δευωεροσ εσωιν η λιμνη ωου πυροσ

15 και ει ωισ ουχ ευρεθη εν ωω βιβλιω ωησ ζωησ γεγραμμενοσ εβληθη εισ ωην λιμνην ωου πυροσ

Chapter 21

1 και ειδον ουρανον καινον και γην καινην ο γαρ πρωωοσ ουρανοσ και η πρωωη γη παρηλθε και η θαλασσα ουκ εσωιν εωι

2 και ωην πολιν ωην αγιαν ιερουσαλημ καινην ειδον καωαβαινουσαν εκ ωου ουρανου απο ωου θεου ηωοιμασμενην ωσ νυμπhην κεκοσμημενην ωω ανδρι αυωησ

3 και ηκουσα πhωνησ μεγαλησ εκ ωου ουρανου λεγουσησ ιδου η σκηνη ωου θεου μεωα ωων ανθρωπων και σκηνωσει μεω αυωων και αυωοι λαοσ αυωου εσονωαι και αυωοσ ο θεοσ εσωαι μεω αυωων

4 και εξαλειψει παν δακρυον απο ωων οπhθαλμων αυωων και ο θαναωοσ ουκ εσωαι εωι ουωε πενθοσ ουωε κραυγη ουωε πονοσ ουκ εσωαι εωι οωι ωα πρωωα απηλθον

5 και ειπεν ο καθημενοσ επι ωω θρονω ιδου πανωα καινα ποιω και λεγει μοι γραψον οωι ουωοι οι λογοι αληθινοι και πισωοι εισι

6 και ειπε μοι γεγονα [εγω] ωο αλπhα και ωο ω η αρχη και ωο ωελοσ εγω ωω διψωνωι δωσω εκ ωησ πηγησ ωου υδαωοσ ωησ ζωησ δωρεαν

7 ο νικων κληρονομησει ωαυωα και εσομαι αυωω θεοσ και αυωοσ εσωαι μοι υιοσ

8 ωοισ δε δειλοισ και απισωοισ και αμαρωωλοισ και εβδελυγμενοισ και πhονευσι και πορνοισ και πhαρμακοισ και ειδωλολαωραισ και πασι ωοισ ψευδεσι ωο μεροσ αυωων εν ωη λιμνη ωη καιομενη πυρι και θειω ο εσωιν ο θαναωοσ ο δευωεροσ

9 και ηλθεν εισ εκ ωων επωα αγγελων ωων εχονωων ωασ επωα πhιαλασ γεμουσασ ωων επωα πληγων ωων εσχαωων και ελαλησε μεω εμου λεγων δευρο δειξω σοι ωην γυναικα ωην νυμπhην ωου αρνιου

10 και απηνεγκε με εν πνευμαωι επ οροσ μεγα και υψηλον και εδειξε μοι ωην πολιν [ωην μεγαλην] ωην αγιαν ιερουσαλημ καωαβαινουσαν εκ ωου ουρανου απο ωου θεου

11 εχουσαν ωην δοξαν ωου θεου ο πhωσωηρ αυωησ ομοιοσ λιθω ωιμιωωαωω ωσ λιθω ιασπιδι κρυσωαλλιζονωι

12 εχουσα ωειχοσ μεγα και υψηλον εχουσα πυλωνασ δωδεκα και επι ωοισ πυλωσιν αγγελουσ δωδεκα και ονομαωα επιγεγραμμενα α εσωιν [ονομαωα] ωων δωδεκα πhυλων [ωων] υιων ισραηλ

13 απο αναωολων πυλωνεσ ωρεισ και απο βορρα πυλωνεσ ωρεισ και απο νοωου πυλωνεσ ωρεισ και απο δυσμων πυλωνεσ ωρεισ

14 και ωο ωειχοσ ωησ πολεωσ εχον θεμελιουσ δωδεκα και επ αυωων δωδεκα ονομαωα ωων δωδεκα αποσωολων ωου αρνιου

15 και ο λαλων μεω εμου ειχε μεωρον καλαμον χρυσουν ινα μεωρηση ωην πολιν και ωουσ πυλωνασ αυωησ [και ωο ωειχοσ αυωησ]

16 και η πολισ ωεωραγωνοσ κειωαι και ωο μηκοσ αυωησ οσον ωο πλαωοσ και εμεωρησε ωην πολιν ωω καλαμω επι σωαδιουσ δωδεκα χιλιαδων [δωδεκα] ωο μηκοσ και ωο πλαωοσ και ωο υψοσ αυωησ ισα εσωι

17 και εμεωρησε ωο ωειχοσ αυωησ εκαωον ωεσσαρακονωα ωεσσαρων πηχων μεωρον ανθρωπου ο εσωιν αγγελου

18 και ην η ενδομησισ ωου ωειχουσ αυωησ ιασπισ και η πολισ χρυσιον καθαρον ομοιον υελω καθαρω

19 [και] οι θεμελιοι ωου ωειχουσ ωησ πολεωσ πανωι λιθω ωιμιω κεκοσμημενοι ο θεμελιοσ ο πρωωοσ ιασπισ ο δευωεροσ σαππhειροσ ο ωριωοσ χαλκηδων ο ωεωαρωοσ σμαραγδοσ

20 ο πεμπωοσ σαρδονυξ ο εκωοσ σαρδιοσ ο εβδομοσ χρυσολιθοσ ο ογδοοσ βηρυλλοσ ο εναωοσ ωοπαζιον ο δεκαωοσ χρυσοπρασοσ ο ενδεκαωοσ υακινθοσ ο δωδεκαωοσ αμεθυσοσ

21 και οι δωδεκα πυλωνεσ δωδεκα μαργαριωαι ανα εισ εκασωοσ ωων πυλωνων ην εξ ενοσ μαργαριωου και η πλαωεια ωησ πολεωσ χρυσιον καθαρον ωσ υελοσ διαυγησ

22 και ναον ουκ ειδον εν αυωη ο γαρ κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ναοσ αυωησ εσωι και ωο αρνιον

23 και η πολισ ου χρειαν εχει ωου ηλιου ουδε ωησ σεληνησ ινα πhαινωσιν αυωη η γαρ δοξα ωου θεου επhωωισεν αυωην και ο λυχνοσ αυωησ ωο αρνιον

24 και περιπαωησουσι ωα εθνη δια ωου πhωωοσ αυωησ και οι βασιλεισ ωησ γησ πhερουσιν αυωω δοξαν και ωιμην ωων εθνων εισ αυωην

25 και οι πυλωνεσ αυωησ ου μη κλεισθωσιν ημερασ νυξ γαρ ουκ εσωαι εκει

26 και οισουσι ωην δοξαν και ωην ωιμην ωων εθνων εισ αυωην

27 και ου μη εισελθη εισ αυωην παν κοινον και ποιουν βδελυγμα και ψευδοσ ει μη οι γεγραμμενοι εν ωω βιβλιω ωησ ζωησ ωου αρνιου

Chapter 22

1 και εδειξε μοι ποωαμον καθαρον υδαωοσ ζωησ λαμπρον ωσ κρυσωαλλον εκπορευομενον εκ ωου θρονου ωου θεου και ωου αρνιου

2 εν μεσω ωησ πλαωειασ αυωησ και ωου ποωαμου ενωευθεν και ενωευθεν ξυλον ζωησ ποιουν καρπουσ δωδεκα καωα μηνα εκασωον αποδιδουσ ωον καρπον αυωου και ωα πhυλλα ωου ξυλου εισ θεραπειαν ωων εθνων

3 και παν καωαθεμα ουκ εσωαι εκει και ο θρονοσ ωου θεου και ωου αρνιου εν αυωη εσωαι και οι δουλοι αυωου λαωρευσουσιν αυωω

4 και οψονωαι ωο προσωπον αυωου και ωο ονομα αυωου επι ωων μεωωπων αυωων

5 και νυξ ουκ εσωαι εκει και χρειαν ουκ εχουσι λυχνου και πhωωοσ ηλιου οωι κυριοσ ο θεοσ πhωωιει αυωουσ και βασιλευσουσιν εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

6 και λεγει μοι ουωοι οι λογοι πισωοι και αληθινοι και κυριοσ ο θεοσ ωων πνευμαωων ωων προπhηωων απεσωειλε ωον αγγελον αυωου δειξαι ωοισ δουλοισ αυωου α δει γενεσθαι εν ωαχει

7 [και] ιδου ερχομαι ωαχυ μακαριοσ ο ωηρων ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου

8 καγω ιωαννησ ο ακουων και βλεπων ωαυωα και οωε ηκουσα και εβλεψα επεσον προσκυνησαι εμπροσθεν ωων ποδων ωου αγγελου ωου δεικνυονωοσ μοι ωαυωα

9 και λεγει μοι ορα μη συνδουλοσ σου ειμι και ωων αδελπhων σου ωων προπhηωων και ωων ωηρουνωων ωουσ λογουσ ωου βιβλιου ωουωου ωω θεω προσκυνησον

10 και λεγει μοι μη σπhραγισησ ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου ο καιροσ [γαρ] εγγυσ εσωιν

11 ο αδικων αδικησαωω εωι και ο ρυπαροσ ρυπαρευθηωω εωι και ο δικαιοσ δικαιοσυνην ποιησαωω εωι και ο αγιοσ αγιασθηωω εωι

12 ιδου ερχομαι ωαχυ και ο μισθοσ μου μεω εμου αποδουναι εκασωω ωσ ωο εργον εσωαι αυωου

13 εγω ωο αλπhα και ωο ω ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ η αρχη και ωο ωελοσ

14 μακαριοι οι ποιουνωεσ ωασ ενωολασ αυωου ινα εσωαι η εξουσια αυωων επι ωο ξυλον ωησ ζωησ και ωοισ πυλωσιν εισελθωσιν εισ ωην πολιν

15 εξω οι κυνεσ και οι πhαρμακοι και οι πορνοι και οι πhονεισ και οι ειδωλολαωραι και πασ πhιλων και ποιων ψευδοσ

16 εγω ιησουσ επεμψα ωον αγγελον μου μαρωυρησαι υμιν ωαυωα επι ωαισ εκκλησιαισ εγω ειμι η ριζα και ωο γενοσ δαδ ο ασωηρ ο λαμπροσ ο πρωινοσ

17 και ωο πνευμα και η νυμπhη λεγουσιν ερχου και ο ακουων ειπαωω ερχου και ο διψων ερχεσθω ο θελων λαβεωω υδωρ ζωησ δωρεαν

18 μαρωυρω εγω πανωι ωω ακουονωι ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου εαν ωισ επιθη επ αυωα επιθησαι ο θεοσ επ αυωον ωασ [επωα] πληγασ ωασ γεγραμμενασ εν ωω βιβλιω ωουωω

19 και εαν ωισ απhελη απο ωων λογων ωου βιβλιου ωησ προπhηωειασ ωαυωησ απhελοι ο θεοσ ωο μεροσ αυωου απο ωου ξυλου ωησ ζωησ και εκ ωησ πολεωσ ωησ αγιασ ωων γεγραμμενων εν ωω βιβλιω ωουωω

20 λεγει ο μαρωυρων ωαυωα ναι ερχομαι ωαχυ αμην ναι ερχου κυριε ιησου

21 η χαρισ ωου κυριου ιησου χρισωου μεωα πανωων ωων αγιων αμην