Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 1 Peter

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 petros apostolos iêsou christou eklektois parepidêmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bithunias

2 kata prognôsin theou patros en agiasmô pneumatos eis upakoên kai rantismon aimatos iêsou christou charis umin kai eirênê plêthuntheiê

3 eulogêtos o theos kai patêr tou kuriou êmôn iêsou christou o kata to polu autou eleos anagennêsas êmas eis elpida zôsan di anastaseôs iêsou christou ek nekrôn

4 eis klêronomian aphtharton kai amianton kai amaranton tetêrêmenên en ouranois eis abs=umas t=êmas

5 tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteôs eis sôtêrian etoimên apokaluphthênai en kairô eschatô

6 en ô agalliasthe oligon arti ei deon a=[estin] tsb=estin lupêthentes en poikilois peirasmois

7 ina to dokimion umôn tês pisteôs a=polutimoteron tsb=polu tsb=timiôteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eurethê eis epainon kai tsb=timên tsb=kai b=eis doxan a=kai a=timên en apokalupsei iêsou christou

8 on ouk as=idontes bt=eidotes agapate eis on arti mê orôntes pisteuontes de agalliasthe chara aneklalêtô kai dedoxasmenê

9 komizomenoi to telos tês pisteôs a=[umôn] tsb=umôn sôtêrian psuchôn

10 peri ês sôtêrias exezêtêsan kai a=exêraunêsan tsb=exêreunêsan prophêtai oi peri tês eis umas charitos prophêteusantes

11 a=eraunôntes tsb=ereunôntes eis tina ê poion kairon edêlou to en autois pneuma christou promarturomenon ta eis christon pathêmata kai tas meta tauta doxas

12 ois apekaluphthê oti ouch eautois ab=umin ts=êmin de diêkonoun auta a nun anêggelê umin dia tôn euaggelisamenôn umas a=[en] tsb=en pneumati agiô apostalenti ap ouranou eis a epithumousin aggeloi parakupsai

13 dio anazôsamenoi tas osphuas tês dianoias umôn nêphontes teleiôs elpisate epi tên pheromenên umin charin en apokalupsei iêsou christou

14 ôs tekna upakoês mê suschêmatizomenoi tais proteron en tê agnoia umôn epithumiais

15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pasê anastrophê genêthête

16 dioti gegraptai a=[oti] agioi a=esesthe b=ginesthe ts=genesthe oti egô agios a=[eimi] tsb=eimi

17 kai ei patera epikaleisthe ton ab=aprosôpolêmptôs ts=aprosôpolêptôs krinonta kata to ekastou ergon en phobô ton tês paroikias umôn chronon anastraphête

18 eidotes oti ou phthartois arguriô ê chrusiô elutrôthête ek tês mataias umôn anastrophês patroparadotou

19 alla timiô aimati ôs amnou amômou kai aspilou christou

20 proegnôsmenou men pro katabolês kosmou phanerôthentos de ep a=eschatou tsb=eschatôn tôn chronôn di umas

21 tous di autou a=pistous tsb=pisteuontas eis theon ton egeiranta auton ek nekrôn kai doxan autô donta ôste tên pistin umôn kai elpida einai eis theon

22 tas psuchas umôn êgnikotes en tê upakoê tês alêtheias tsb=dia tsb=pneumatos eis philadelphian anupokriton ek a=[katharas] tsb=katharas kardias allêlous agapêsate ektenôs

23 anagegennêmenoi ouk ek sporas phthartês alla aphthartou dia logou zôntos theou kai menontos tsb=eis tsb=ton tsb=aiôna

24 dioti pasa sarx ôs chortos kai pasa doxa a=autês tsb=anthrôpou ôs anthos chortou exêranthê o chortos kai to anthos tsb=autou exepesen

25 to de rêma kuriou menei eis ton aiôna touto de estin to rêma to euaggelisthen eis umas

Chapter 2

1 apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseis kai phthonous kai pasas katalalias

2 ôs artigennêta brephê to logikon adolon gala epipothêsate ina en autô auxêthête a=eis a=sôtêrian

3 a=ei tsb=eiper egeusasthe oti chrêstos o kurios

4 pros on proserchomenoi lithon zônta upo anthrôpôn men apodedokimasmenon para de theô eklekton entimon

5 kai autoi ôs lithoi zôntes oikodomeisthe oikos pneumatikos a=eis ierateuma agion anenegkai pneumatikas thusias euprosdektous a=[tô] tsb=tô theô dia iêsou christou

6 ab=dioti ts=dio ts=kai periechei en tsb=tê graphê idou tithêmi en siôn lithon akrogôniaion eklekton entimon kai o pisteuôn ep autô ou mê kataischunthê

7 umin oun ê timê tois pisteuousin a=apistousin tsb=apeithousin de a=lithos tsb=lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

8 kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tô logô apeithountes eis o kai etethêsan

9 umeis de genos eklekton basileion ierateuma ethnos agion laos eis peripoiêsin opôs tas aretas exaggeilête tou ek skotous umas kalesantos eis to thaumaston autou phôs

10 oi pote ou laos nun de laos theou oi ouk êleêmenoi nun de eleêthentes

11 agapêtoi parakalô ôs paroikous kai parepidêmous apechesthai tôn sarkikôn epithumiôn aitines strateuontai kata tês psuchês

12 tên anastrophên umôn b=echontes b=kalên en tois ethnesin ats=echontes ats=kalên ina en ô katalalousin umôn ôs kakopoiôn ek tôn kalôn ergôn a=epopteuontes tsb=epopteusantes doxasôsin ton theon en êmera episkopês

13 upotagête tsb=oun pasê anthrôpinê ktisei dia ton kurion eite basilei ôs uperechonti

14 eite êgemosin ôs di autou pempomenois eis ekdikêsin ts=men kakopoiôn epainon de agathopoiôn

15 oti outôs estin to thelêma tou theou agathopoiountas phimoun tên tôn aphronôn anthrôpôn agnôsian

16 ôs eleutheroi kai mê ôs epikalumma echontes tês kakias tên eleutherian all ôs tsb=douloi theou a=douloi

17 pantas timêsate tên adelphotêta b=agapêsate ats=agapate ton theon phobeisthe ton basilea timate

18 oi oiketai upotassomenoi en panti phobô tois despotais ou monon tois agathois kai epieikesin alla kai tois skoliois

19 touto gar charis ei dia suneidêsin theou upopherei tis lupas paschôn adikôs

20 poion gar kleos ei amartanontes kai kolaphizomenoi upomeneite all ei agathopoiountes kai paschontes upomeneite touto charis para theô

21 eis touto gar eklêthête oti kai christos epathen uper a=umôn tsb=êmôn ab=umin ts=êmin upolimpanôn upogrammon ina epakolouthêsête tois ichnesin autou

22 os amartian ouk epoiêsen oude eurethê dolos en tô stomati autou

23 os loidoroumenos ouk anteloidorei paschôn ouk êpeilei paredidou de tô krinonti dikaiôs

24 os tas amartias êmôn autos anênegken en tô sômati autou epi to xulon ina tais amartiais apogenomenoi tê dikaiosunê zêsômen ou tô môlôpi tsb=autou iathête

25 ête gar ôs probata a=planômenoi tsb=planômena a=alla tsb=all epestraphête nun epi ton poimena kai episkopon tôn psuchôn umôn

Chapter 3

1 omoiôs a=[ai] tsb=ai gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin ina kai ei tines apeithousin tô logô dia tês tôn gunaikôn anastrophês aneu logou ab=kerdêthêsontai ts=kerdêthêsôntai

2 epopteusantes tên en phobô agnên anastrophên umôn

3 ôn estô ouch o exôthen emplokês trichôn kai peritheseôs chrusiôn ê enduseôs imatiôn kosmos

4 all o kruptos tês kardias anthrôpos en tô aphthartô tou a=praeôs tsb=praeos kai êsuchiou pneumatos o estin enôpion tou theou poluteles

5 outôs gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai a=eis tsb=epi ts=ton theon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin

6 ôs sarra upêkousen tô abraam kurion auton kalousa ês egenêthête tekna agathopoiousai kai mê phoboumenai mêdemian ptoêsin

7 oi andres omoiôs sunoikountes kata gnôsin ôs asthenesterô skeuei tô gunaikeiô aponemontes timên ôs kai a=sugklêronomois tsb=sugklêronomoi charitos zôês eis to mê ab=egkoptesthai ts=ekkoptesthai tas proseuchas umôn

8 to de telos pantes omophrones sumpatheis philadelphoi eusplagchnoi a=tapeinophrones tsb=philophrones

9 mê apodidontes kakon anti kakou ê loidorian anti loidorias tounantion de eulogountes tsb=eidotes oti eis touto eklêthête ina eulogian klêronomêsête

10 o gar thelôn zôên agapan kai idein êmeras agathas pausatô tên glôssan tsb=autou apo kakou kai cheilê tsb=autou tou mê lalêsai dolon

11 ekklinatô a=de apo kakou kai poiêsatô agathon zêtêsatô eirênên kai diôxatô autên

12 oti ts=oi ophthalmoi kuriou epi dikaious kai ôta autou eis deêsin autôn prosôpon de kuriou epi poiountas kaka

13 kai tis o kakôsôn umas ean tou agathou a=zêlôtai tsb=mimêtai genêsthe

14 all ei kai paschoite dia dikaiosunên makarioi ton de phobon autôn mê phobêthête mêde tarachthête

15 kurion de ton a=christon tsb=theon agiasate en tais kardiais umôn etoimoi tsb=de aei pros apologian panti tô aitounti umas logon peri tês en umin elpidos a=alla meta prautêtos kai phobou

16 suneidêsin echontes agathên ina en ô a=katalaleisthe tsb=katalalôsin tsb=umôn tsb=ôs tsb=kakopoiôn kataischunthôsin oi epêreazontes umôn tên agathên en christô anastrophên

17 kreitton gar agathopoiountas ei ab=theloi ts=thelei to thelêma tou theou paschein ê kakopoiountas

18 oti kai christos apax peri amartiôn epathen dikaios uper adikôn ina ab=umas ts=êmas prosagagê tô theô thanatôtheis men sarki zôopoiêtheis de ts=tô pneumati

19 en ô kai tois en phulakê pneumasin poreutheis ekêruxen

20 apeithêsasin pote ote ab=apexedecheto ts=apax ts=exedecheto ê tou theou makrothumia en êmerais nôe kataskeuazomenês kibôtou eis ên a=oligoi tsb=oligai ab=tout ab=estin ts=toutestin oktô psuchai diesôthêsan di udatos

21 s=ô abt=o ats=kai ts=êmas a=umas antitupon nun b=kai b=êmas sôzei baptisma ou sarkos apothesis rupou alla suneidêseôs agathês eperôtêma eis theon di anastaseôs iêsou christou

22 os estin en dexia a=[tou] tsb=tou theou poreutheis eis ouranon upotagentôn autô aggelôn kai exousiôn kai dunameôn

Chapter 4

1 christou oun pathontos tsb=uper tsb=êmôn sarki kai umeis tên autên ennoian oplisasthe oti o pathôn tsb=en sarki pepautai amartias

2 eis to mêketi anthrôpôn epithumiais alla thelêmati theou ton epiloipon en sarki biôsai chronon

3 arketos gar b=umin ts=êmin o parelêluthôs chronos tsb=tou tsb=biou to a=boulêma tsb=thelêma tôn ethnôn a=kateirgasthai tsb=katergasasthai peporeumenous en aselgeiais epithumiais oinophlugiais kômois potois kai athemitois a=eidôlolatriais tsb=eidôlolatreiais

4 en ô xenizontai mê suntrechontôn umôn eis tên autên tês asôtias anachusin blasphêmountes

5 oi apodôsousin logon tô etoimôs echonti krinai zôntas kai nekrous

6 eis touto gar kai nekrois euêggelisthê ina a=krithôsi tsb=krithôsin men kata anthrôpous sarki a=zôsi tsb=zôsin de kata theon pneumati

7 pantôn de to telos êggiken sôphronêsate oun kai nêpsate eis tsb=tas proseuchas

8 pro pantôn tsb=de tên eis eautous agapên ektenê echontes oti s=ê agapê a=kaluptei tsb=kalupsei plêthos amartiôn

9 philoxenoi eis allêlous aneu a=goggusmou tsb=goggusmôn

10 ekastos kathôs elaben charisma eis eautous auto diakonountes ôs kaloi oikonomoi poikilês charitos theou

11 ei tis lalei ôs logia theou ei tis diakonei ôs ex ischuos b=ôs ats=ês chorêgei o theos ina en pasin doxazêtai o theos dia iêsou christou ô estin ê doxa kai to kratos eis tous aiônas tôn aiônôn amên

12 agapêtoi mê xenizesthe tê en umin purôsei pros peirasmon umin ginomenê ôs xenou umin sumbainontos

13 alla katho koinôneite tois tou christou pathêmasin chairete ina kai en tê apokalupsei tês doxês autou charête agalliômenoi

14 ei oneidizesthe en onomati christou makarioi oti to tês doxês kai to tou theou pneuma eph umas anapauetai tsb=kata tsb=men tsb=autous tsb=blasphêmeitai tsb=kata tsb=de tsb=umas tsb=doxazetai

15 mê gar tis umôn paschetô ôs phoneus ê kleptês ê kakopoios ê ôs a=allotriepiskopos tsb=allotrioepiskopos

16 ei de ôs christianos mê aischunesthô doxazetô de ton theon en tô a=onomati tsb=merei toutô

17 oti a=[o] tsb=o kairos tou arxasthai to krima apo tou oikou tou theou ei de prôton aph êmôn ti to telos tôn apeithountôn tô tou theou euaggeliô

18 kai ei o dikaios molis sôzetai o asebês kai amartôlos pou phaneitai

19 ôste kai oi paschontes kata to thelêma tou theou tsb=ôs pistô ktistê paratithesthôsan tas psuchas ab=autôn ts=eautôn en agathopoiia

Chapter 5

1 presbuterous a=oun tsb=tous en umin parakalô o sumpresbuteros kai martus tôn tou christou pathêmatôn o kai tês mellousês apokaluptesthai doxês koinônos

2 poimanate to en umin poimnion tou theou a=[episkopountes] tsb=episkopountes mê anagkastôs a=alla tsb=all ekousiôs a=kata a=theon mêde aischrokerdôs alla prothumôs

3 b=mêde ats=mêd ôs katakurieuontes tôn klêrôn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

4 kai phanerôthentos tou archipoimenos komieisthe ton amarantinon tês doxês stephanon

5 omoiôs neôteroi upotagête presbuterois pantes de allêlois tsb=upotassomenoi tên tapeinophrosunên egkombôsasthe oti a=[o] tsb=o theos uperêphanois antitassetai tapeinois de didôsin charin

6 tapeinôthête oun upo tên krataian cheira tou theou ina umas upsôsê en kairô

7 pasan tên merimnan umôn a=epiripsantes tsb=epirripsantes ep auton oti autô melei peri umôn

8 nêpsate grêgorêsate ts=oti o antidikos umôn diabolos ôs leôn ôruomenos peripatei zêtôn a=[tina] tsb=tina a=katapiein tsb=katapiê

9 ô antistête stereoi tê pistei eidotes ta auta tôn pathêmatôn tê en a=[tô] kosmô umôn adelphotêti epiteleisthai

10 o de theos pasês charitos o kalesas ab=umas ts=êmas eis tên aiônion autou doxan en christô a=[iêsou] tsb=iêsou oligon pathontas autos a=katartisei tsb=katartisai tsb=umas ab=stêrixei ts=stêrixai ab=sthenôsei ts=sthenôsai ab=themeliôsei ts=themeliôsai

11 autô tsb=ê tsb=doxa tsb=kai to kratos eis tous aiônas tsb=tôn tsb=aiônôn amên

12 dia silouanou umin tou pistou adelphou ôs logizomai di oligôn egrapsa parakalôn kai epimarturôn tautên einai alêthê charin tou theou eis ên a=stête tsb=estêkate

13 aspazetai umas ê en babulôni suneklektê kai markos o uios mou

14 aspasasthe allêlous en philêmati agapês eirênê umin pasin tois en christô tsb=iêsou tsb=amên