Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 1 Thessalonians

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 paulos kai silouanos kai timotheos tê ekklêsia thessalonikeôn en theô patri kai kuriô iêsou christô charis umin kai eirênê tsb=apo tsb=theou tsb=patros tsb=êmôn tsb=kai tsb=kuriou tsb=iêsou tsb=christou

2 eucharistoumen tô theô pantote peri pantôn umôn mneian tsb=umôn poioumenoi epi tôn proseuchôn êmôn

3 adialeiptôs mnêmoneuontes umôn tou ergou tês pisteôs kai tou kopou tês agapês kai tês upomonês tês elpidos tou kuriou êmôn iêsou christou emprosthen tou theou kai patros êmôn

4 eidotes adelphoi êgapêmenoi upo a=[tou] theou tên eklogên umôn

5 oti to euaggelion êmôn ouk egenêthê eis umas en logô monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiô kai a=[en] tsb=en plêrophoria pollê kathôs oidate oioi egenêthêmen a=[en] tsb=en umin di umas

6 kai umeis mimêtai êmôn egenêthête kai tou kuriou dexamenoi ton logon en thlipsei pollê meta charas pneumatos agiou

7 ôste genesthai umas a=tupon tsb=tupous pasin tois pisteuousin en tê makedonia kai a=en tê achaia

8 aph umôn gar exêchêtai o logos tou kuriou ou monon en tê makedonia kai a=[en b=en a=tê] b=tê achaia a=all tsb=alla tsb=kai en panti topô ê pistis umôn ê pros ton theon exelêluthen ôste mê chreian tsb=êmas echein a=êmas lalein ti

9 autoi gar peri êmôn apaggellousin opoian eisodon abs=eschomen t=echomen pros umas kai pôs epestrepsate pros ton theon apo tôn eidôlôn douleuein theô zônti kai alêthinô

10 kai anamenein ton uion autou ek tôn ouranôn on êgeiren ek a=[tôn] b=tôn nekrôn iêsoun ton ruomenon êmas a=ek tsb=apo tês orgês tês erchomenês

Chapter 2

1 autoi gar oidate adelphoi tên eisodon êmôn tên pros umas oti ou kenê gegonen

2 alla ts=kai propathontes kai ubristhentes kathôs oidate en philippois eparrêsiasametha en tô theô êmôn lalêsai pros umas to euaggelion tou theou en pollô agôni

3 ê gar paraklêsis êmôn ouk ek planês oude ex akatharsias a=oude tsb=oute en dolô

4 alla kathôs dedokimasmetha upo tou theou pisteuthênai to euaggelion outôs laloumen ouch ôs anthrôpois areskontes alla tsb=tô theô tô dokimazonti tas kardias êmôn

5 oute gar pote en logô kolakeias egenêthêmen kathôs oidate oute en prophasei pleonexias theos martus

6 oute zêtountes ex anthrôpôn doxan oute aph umôn oute b=apo ats=ap allôn

7 a=2:7 dunamenoi en barei einai ôs christou apostoloi a=alla tsb=2:7 tsb=all egenêthêmen a=nêpioi tsb=êpioi en mesô umôn ôs a=ean tsb=an trophos thalpê ta eautês tekna

8 outôs ab=omeiromenoi ts=imeiromenoi umôn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou theou alla kai tas eautôn psuchas dioti agapêtoi êmin a=egenêthête tsb=gegenêsthe

9 mnêmoneuete gar adelphoi ton kopon êmôn kai ton mochthon nuktos tsb=gar kai êmeras ergazomenoi pros to mê epibarêsai tina umôn ekêruxamen eis umas to euaggelion tou theou

10 umeis martures kai o theos ôs osiôs kai dikaiôs kai amemptôs umin tois pisteuousin egenêthêmen

11 kathaper oidate ôs ena ekaston umôn ôs patêr tekna eautou parakalountes umas kai paramuthoumenoi

12 kai ab=marturomenoi ts=marturoumenoi eis to a=peripatein tsb=peripatêsai umas axiôs tou theou tou kalountos umas eis tên eautou basileian kai doxan

13 a=kai dia touto kai êmeis eucharistoumen tô theô adialeiptôs oti paralabontes logon akoês par êmôn tou theou edexasthe ou logon anthrôpôn alla kathôs estin alêthôs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

14 umeis gar mimêtai egenêthête adelphoi tôn ekklêsiôn tou theou tôn ousôn en tê ioudaia en christô iêsou oti ab=ta ab=auta ts=tauta epathete kai umeis upo tôn idiôn sumphuletôn kathôs kai autoi upo tôn ioudaiôn

15 tôn kai ton kurion apokteinantôn iêsoun kai tous tsb=idious prophêtas kai abs=êmas t=umas ekdiôxantôn kai theô mê areskontôn kai pasin anthrôpois enantiôn

16 kôluontôn êmas tois ethnesin lalêsai ina sôthôsin eis to anaplêrôsai autôn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ê orgê eis telos

17 êmeis de adelphoi aporphanisthentes aph umôn pros kairon ôras prosôpô ou kardia perissoterôs espoudasamen to prosôpon umôn idein en pollê epithumia

18 a=dioti tsb=dio êthelêsamen elthein pros umas egô men paulos kai apax kai dis kai enekopsen êmas o satanas

19 tis gar êmôn elpis ê chara ê stephanos kauchêseôs ê ouchi kai umeis emprosthen tou kuriou êmôn iêsou ts=christou en tê autou parousia

20 umeis gar este ê doxa êmôn kai ê chara

Chapter 3

1 dio mêketi stegontes eudokêsamen kataleiphthênai en athênais monoi

2 kai epempsamen timotheon ton adelphon êmôn kai a=sunergon tsb=diakonon tou theou tsb=kai tsb=sunergon tsb=êmôn en tô euaggeliô tou christou eis to stêrixai umas kai parakalesai a=uper tsb=umas tsb=peri tês pisteôs umôn

3 ab=to ts=tô mêdena sainesthai en tais thlipsesin tautais autoi gar oidate oti eis touto keimetha

4 kai gar ote pros umas êmen proelegomen umin oti mellomen thlibesthai kathôs kai egeneto kai oidate

5 dia touto kagô mêketi stegôn epempsa eis to gnônai tên pistin umôn a=mê a=pôs tsb=mêpôs epeirasen umas o peirazôn kai eis kenon genêtai o kopos êmôn

6 arti de elthontos timotheou pros êmas aph umôn kai euaggelisamenou êmin tên pistin kai tên agapên umôn kai oti echete mneian êmôn agathên pantote epipothountes êmas idein kathaper kai êmeis umas

7 dia touto pareklêthêmen adelphoi eph umin epi pasê tê tsb=thlipsei tsb=kai anagkê a=kai a=thlipsei êmôn dia tês umôn pisteôs

8 oti nun zômen ean umeis ab=stêkete ts=stêkête en kuriô

9 tina gar eucharistian dunametha tô theô antapodounai peri umôn epi pasê tê chara ê chairomen di umas emprosthen tou theou êmôn

10 nuktos kai êmeras uper ekperissou deomenoi eis to idein umôn to prosôpon kai katartisai ta usterêmata tês pisteôs umôn

11 autos de o theos kai patêr êmôn kai o kurios êmôn iêsous tsb=christos kateuthunai tên odon êmôn pros umas

12 umas de o kurios pleonasai kai perisseusai tê agapê eis allêlous kai eis pantas kathaper kai êmeis eis umas

13 eis to stêrixai umôn tas kardias amemptous en agiôsunê emprosthen tou theou kai patros êmôn en tê parousia tou kuriou êmôn iêsou tsb=christou meta pantôn tôn agiôn autou a=[amên]

Chapter 4

1 b=[to] ts=to loipon oun adelphoi erôtômen umas kai parakaloumen en kuriô iêsou a=ina kathôs parelabete par êmôn to pôs dei umas peripatein kai areskein theô a=kathôs a=kai a=peripateite ina perisseuête mallon

2 oidate gar tinas paraggelias edôkamen umin dia tou kuriou iêsou

3 touto gar estin thelêma tou theou o agiasmos umôn apechesthai umas apo tês porneias

4 eidenai ekaston umôn to eautou skeuos ktasthai en agiasmô kai timê

5 mê en pathei epithumias kathaper kai ta ethnê ta mê eidota ton theon

6 to mê uperbainein kai pleonektein en tô pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos tsb=o kurios peri pantôn toutôn kathôs kai b=proeipomen ats=proeipamen umin kai diemarturametha

7 ou gar ekalesen êmas o theos epi akatharsia all en agiasmô

8 toigaroun o athetôn ouk anthrôpon athetei alla ton theon ton a=[kai] tsb=kai a=didonta tsb=donta to pneuma autou to agion eis ab=umas ts=êmas

9 peri de tês philadelphias ou chreian echete graphein umin autoi gar umeis theodidaktoi este eis to agapan allêlous

10 kai gar poieite auto eis pantas tous adelphous a=[tous] tsb=tous en olê tê makedonia parakaloumen de umas adelphoi perisseuein mallon

11 kai philotimeisthai êsuchazein kai prassein ta idia kai ergazesthai tais a=[idiais] tsb=idiais chersin umôn kathôs umin parêggeilamen

12 ina peripatête euschêmonôs pros tous exô kai mêdenos chreian echête

13 ou ab=thelomen ts=thelô de umas agnoein adelphoi peri tôn a=koimômenôn tsb=kekoimêmenôn ina mê lupêsthe kathôs kai oi loipoi oi mê echontes elpida

14 ei gar pisteuomen oti iêsous apethanen kai anestê outôs kai o theos tous koimêthentas dia tou iêsou axei sun autô

15 touto gar umin legomen en logô kuriou oti êmeis oi zôntes oi perileipomenoi eis tên parousian tou kuriou ou mê phthasômen tous koimêthentas

16 oti autos o kurios en keleusmati en phônê archaggelou kai en salpiggi theou katabêsetai ap ouranou kai oi nekroi en christô anastêsontai prôton

17 epeita êmeis oi zôntes oi perileipomenoi ama sun autois arpagêsometha en nephelais eis apantêsin tou kuriou eis aera kai outôs pantote sun kuriô esometha

18 ôste parakaleite allêlous en tois logois toutois

Chapter 5

1 peri de tôn chronôn kai tôn kairôn adelphoi ou chreian echete umin graphesthai

2 autoi gar akribôs oidate oti tsb=ê êmera kuriou ôs kleptês en nukti outôs erchetai

3 otan tsb=gar legôsin eirênê kai asphaleia tote aiphnidios autois ephistatai olethros ôsper ê ôdin tê en gastri echousê kai ou mê ekphugôsin

4 umeis de adelphoi ouk este en skotei ina ê êmera umas ôs kleptês katalabê

5 pantes a=gar umeis uioi phôtos este kai uioi êmeras ouk esmen nuktos oude skotous

6 ara oun mê katheudômen ôs tsb=kai oi loipoi alla grêgorômen kai nêphômen

7 oi gar katheudontes nuktos katheudousin kai oi methuskomenoi nuktos methuousin

8 êmeis de êmeras ontes nêphômen endusamenoi thôraka pisteôs kai agapês kai perikephalaian elpida sôtêrias

9 oti ouk etheto êmas o theos eis orgên a=alla tsb=all eis peripoiêsin sôtêrias dia tou kuriou êmôn iêsou christou

10 tou apothanontos uper êmôn ina eite grêgorômen eite katheudômen ama sun autô zêsômen

11 dio parakaleite allêlous kai oikodomeite eis ton ena kathôs kai poieite

12 erôtômen de umas adelphoi eidenai tous kopiôntas en umin kai proistamenous umôn en kuriô kai nouthetountas umas

13 kai êgeisthai autous a=uperekperissou tsb=uper tsb=ekperissou en agapê dia to ergon autôn eirêneuete en eautois

14 parakaloumen de umas adelphoi noutheteite tous ataktous paramutheisthe tous oligopsuchous antechesthe tôn asthenôn makrothumeite pros pantas

15 orate mê tis kakon anti kakou tini apodô alla pantote to agathon diôkete a=[kai] tsb=kai eis allêlous kai eis pantas

16 pantote chairete

17 adialeiptôs proseuchesthe

18 en panti eucharisteite touto gar thelêma theou en christô iêsou eis umas

19 to pneuma mê sbennute

20 prophêteias mê exoutheneite

21 panta ab=de dokimazete to kalon katechete

22 apo pantos eidous ponêrou apechesthe

23 autos de o theos tês eirênês agiasai umas oloteleis kai oloklêron umôn to pneuma kai ê psuchê kai to sôma amemptôs en tê parousia tou kuriou êmôn iêsou christou têrêtheiê

24 pistos o kalôn umas os kai poiêsei

25 adelphoi proseuchesthe a=[kai] peri êmôn

26 aspasasthe tous adelphous pantas en philêmati agiô

27 a=enorkizô tsb=orkizô umas ton kurion anagnôsthênai tên epistolên pasin tois tsb=agiois adelphois

28 ê charis tou kuriou êmôn iêsou christou meth umôn tsb=amên t=[pros t=thessalonikeis t=prôtê t=egraphê t=apo t=athênôn]