Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 2 Peter

Chapter: 1 2 3

Chapter 1

1 s=simôn abt=sumeôn petros doulos kai apostolos iêsou christou tois isotimon êmin lachousin pistin en dikaiosunê tou theou êmôn kai sôtêros s=êmôn iêsou christou

2 charis umin kai eirênê plêthuntheiê en epignôsei tou theou kai iêsou tou kuriou êmôn

3 ôs panta êmin tês theias dunameôs autou ta pros zôên kai eusebeian dedôrêmenês dia tês epignôseôs tou kalesantos êmas a=idia tsb=dia a=doxê tsb=doxês kai a=aretê tsb=aretês

4 di ôn ta ab=timia a=kai ats=megista êmin tsb=kai b=megista ts=timia epaggelmata dedôrêtai ina dia toutôn genêsthe theias koinônoi phuseôs apophugontes tês en a=tô kosmô en epithumia phthoras

5 kai auto touto de spoudên pasan pareisenegkantes epichorêgêsate en tê pistei umôn tên aretên en de tê aretê tên gnôsin

6 en de tê gnôsei tên egkrateian en de tê egkrateia tên upomonên en de tê upomonê tên eusebeian

7 en de tê eusebeia tên philadelphian en de tê philadelphia tên agapên

8 tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistêsin eis tên tou kuriou êmôn iêsou christou epignôsin

9 ô gar mê parestin tauta tuphlos estin muôpazôn lêthên labôn tou katharismou tôn palai autou amartiôn

10 dio mallon adelphoi spoudasate bebaian umôn tên klêsin kai eklogên poieisthai tauta gar poiountes ou mê ptaisête pote

11 outôs gar plousiôs epichorêgêthêsetai umin ê eisodos eis tên aiônion basileian tou kuriou êmôn kai sôtêros iêsou christou

12 dio a=mellêsô tsb=ouk tsb=amelêsô ts=umas aei ab=umas upomimnêskein peri toutôn kaiper eidotas kai estêrigmenous en tê parousê alêtheia

13 dikaion de êgoumai eph oson eimi en toutô tô skênômati diegeirein umas en upomnêsei

14 eidôs oti tachinê estin ê apothesis tou skênômatos mou kathôs kai o kurios êmôn iêsous christos edêlôsen moi

15 spoudasô de kai ekastote echein umas meta tên emên exodon tên toutôn mnêmên poieisthai

16 ou gar sesophismenois muthois exakolouthêsantes egnôrisamen umin tên tou kuriou êmôn iêsou christou dunamin kai parousian all epoptai genêthentes tês ekeinou megaleiotêtos

17 labôn gar para theou patros timên kai doxan phônês enechtheisês autô toiasde upo tês megaloprepous doxês tsb=outos tsb=estin o uios mou o agapêtos a=mou a=outos a=estin eis on egô eudokêsa

18 kai tautên tên phônên êmeis êkousamen ex ouranou enechtheisan sun autô ontes en tô tsb=orei tsb=tô agiô a=orei

19 kai echomen bebaioteron ton prophêtikon logon ô kalôs poieite prosechontes ôs luchnô phainonti en auchmêrô topô eôs ou êmera diaugasê kai phôsphoros anateilê en tais kardiais umôn

20 touto prôton ginôskontes oti pasa prophêteia graphês idias epiluseôs ou ginetai

21 ou gar thelêmati anthrôpou ênechthê tsb=pote prophêteia a=pote a=alla tsb=all upo pneumatos agiou pheromenoi elalêsan a=apo t=oi tsb=agioi theou anthrôpoi

Chapter 2

1 egenonto de kai pseudoprophêtai en tô laô ôs kai en umin esontai pseudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apôleias kai ton agorasanta autous despotên arnoumenoi epagontes eautois tachinên apôleian

2 kai polloi exakolouthêsousin autôn tais ab=aselgeiais ts=apôleiais di ous ê odos tês alêtheias blasphêmêthêsetai

3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai ê apôleia autôn ou b=nustaxei ats=nustazei

4 ei gar o theos aggelôn amartêsantôn ouk epheisato alla seirais zophou tartarôsas paredôken eis krisin ab=têroumenous ts=tetêrêmenous

5 kai archaiou kosmou ouk epheisato ab=alla ts=all ogdoon nôe dikaiosunês kêruka ephulaxen kataklusmon kosmô asebôn epaxas

6 kai poleis sodomôn kai gomorras tephrôsas a=[katastrophê] tsb=katastrophê katekrinen upodeigma mellontôn a=<asebesin> tsb=asebein tetheikôs

7 kai dikaion lôt kataponoumenon upo tês tôn athesmôn en aselgeia anastrophês errusato

8 blemmati gar kai akoê o dikaios egkatoikôn en autois êmeran ex êmeras psuchên dikaian anomois ergois ebasanizen

9 oiden kurios eusebeis ek s=peirasmôn abt=peirasmou ruesthai adikous de eis êmeran kriseôs kolazomenous têrein

10 malista de tous opisô sarkos en epithumia miasmou poreuomenous kai kuriotêtos kataphronountas tolmêtai authadeis doxas ou tremousin blasphêmountes

11 opou aggeloi ischui kai dunamei meizones ontes ou pherousin kat autôn para a=kuriou tsb=kuriô blasphêmon krisin

12 outoi de ôs aloga zôa a=gegennêmena phusika tsb=gegenêmena eis alôsin kai phthoran en ois agnoousin blasphêmountes en tê phthora autôn a=kai a=phtharêsontai tsb=kataphtharêsontai

13 a=adikoumenoi tsb=komioumenoi misthon adikias êdonên êgoumenoi tên en êmera truphên spiloi kai mômoi entruphôntes en tais apatais autôn suneuôchoumenoi umin

14 ophthalmous echontes mestous moichalidos kai akatapaustous amartias deleazontes psuchas astêriktous kardian gegumnasmenên ab=pleonexias ts=pleonexiais echontes kataras tekna

15 a=kataleipontes tsb=katalipontes ts=tên eutheian odon eplanêthêsan exakolouthêsantes tê odô tou balaam tou bosor os misthon adikias êgapêsen

16 elegxin de eschen idias paranomias upozugion aphônon en anthrôpou phônê phthegxamenon ekôlusen tên tou prophêtou paraphronian

17 outoi eisin pêgai anudroi a=kai a=omichlai tsb=nephelai upo lailapos elaunomenai ois o zophos tou skotous tsb=eis tsb=aiôna tetêrêtai

18 uperogka gar mataiotêtos phtheggomenoi deleazousin en epithumiais sarkos s=en aselgeiais tous a=oligôs tsb=ontôs a=apopheugontas tsb=apophugontas tous en planê anastrephomenous

19 eleutherian autois epaggellomenoi autoi douloi uparchontes tês phthoras ô gar tis êttêtai toutô tsb=kai dedoulôtai

20 ei gar apophugontes ta miasmata tou kosmou en epignôsei tou kuriou a=[êmôn] kai sôtêros iêsou christou toutois de palin emplakentes êttôntai gegonen autois ta eschata cheirona tôn prôtôn

21 kreitton gar ên autois mê epegnôkenai tên odon tês dikaiosunês ê epignousin a=upostrepsai tsb=epistrepsai ek tês paradotheisês autois agias entolês

22 sumbebêken tsb=de autois to tês alêthous paroimias kuôn epistrepsas epi to idion exerama kai us lousamenê eis a=kulismon tsb=kulisma borborou

Chapter 3

1 tautên êdê agapêtoi deuteran umin graphô epistolên en ais diegeirô umôn en upomnêsei tên eilikrinê dianoian

2 mnêsthênai tôn proeirêmenôn rêmatôn upo tôn agiôn prophêtôn kai tês tôn apostolôn ab=umôn ts=êmôn entolês tou kuriou kai sôtêros

3 touto prôton ginôskontes oti eleusontai ep a=eschatôn tsb=eschatou tôn êmerôn a=[en] a=empaigmonê empaiktai kata tas idias ts=autôn epithumias ab=autôn poreuomenoi

4 kai legontes pou estin ê epaggelia tês parousias autou aph ês gar oi pateres ekoimêthêsan panta outôs diamenei ap archês ktiseôs

5 lanthanei gar autous touto thelontas oti ouranoi êsan ekpalai kai gê ex udatos kai di udatos sunestôsa tô tou theou logô

6 di ôn o tote kosmos udati kataklustheis apôleto

7 oi de nun ouranoi kai ê gê abs=tô as=autô bt=autou logô tethêsaurismenoi eisin puri têroumenoi eis êmeran kriseôs kai apôleias tôn asebôn anthrôpôn

8 en de touto mê lanthanetô umas agapêtoi oti mia êmera para kuriô ôs chilia etê kai chilia etê ôs êmera mia

9 ou bradunei tsb=o kurios tês epaggelias ôs tines bradutêta êgountai alla makrothumei eis a=umas tsb=êmas mê boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian chôrêsai

10 êxei de tsb=ê êmera kuriou ôs kleptês en tsb=nukti tsb=en ê oi ouranoi roizêdon pareleusontai stoicheia de kausoumena a=luthêsetai tsb=luthêsontai kai gê kai ta en autê erga a=eurethêsetai tsb=katakaêsetai

11 toutôn a=outôs tsb=oun pantôn luomenôn potapous dei uparchein a=[umas] tsb=umas en agiais anastrophais kai eusebeiais

12 prosdokôntas kai speudontas tên parousian tês tou theou êmeras di ên ouranoi puroumenoi luthêsontai kai stoicheia kausoumena têketai

13 kainous de ouranous kai gên kainên kata to epaggelma autou prosdokômen en ois dikaiosunê katoikei

14 dio agapêtoi tauta prosdokôntes spoudasate aspiloi kai amômêtoi autô eurethênai en eirênê

15 kai tên tou kuriou êmôn makrothumian sôtêrian êgeisthe kathôs kai o agapêtos êmôn adelphos paulos kata tên tsb=autô dotheisan a=autô sophian egrapsen umin

16 ôs kai en pasais tsb=tais epistolais lalôn en autais peri toutôn en a=ais tsb=ois estin dusnoêta tina a oi amatheis kai astêriktoi streblousin ôs kai tas loipas graphas pros tên idian autôn apôleian

17 umeis oun agapêtoi proginôskontes phulassesthe ina mê tê tôn athesmôn planê sunapachthentes ekpesête tou idiou stêrigmou

18 auxanete de en chariti kai gnôsei tou kuriou êmôn kai sôtêros iêsou christou autô ê doxa kai nun kai eis êmeran aiônos a=[amên] tsb=amên