Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 2 Thessalonians

Chapter: 1 2 3

Chapter 1

1 paulos kai silouanos kai timotheos tê ekklêsia thessalonikeôn en theô patri êmôn kai kuriô iêsou christô

2 charis umin kai eirênê apo theou patros a=[êmôn] tsb=êmôn kai kuriou iêsou christou

3 eucharistein opheilomen tô theô pantote peri umôn adelphoi kathôs axion estin oti uperauxanei ê pistis umôn kai pleonazei ê agapê enos ekastou pantôn umôn eis allêlous

4 ôste tsb=êmas autous a=êmas en umin a=egkauchasthai tsb=kauchasthai en tais ekklêsiais tou theou uper tês upomonês umôn kai pisteôs en pasin tois diôgmois umôn kai tais thlipsesin ais anechesthe

5 endeigma tês dikaias kriseôs tou theou eis to kataxiôthênai umas tês basileias tou theou uper ês kai paschete

6 eiper dikaion para theô antapodounai tois thlibousin umas thlipsin

7 kai umin tois thlibomenois anesin meth êmôn en tê apokalupsei tou kuriou iêsou ap ouranou met aggelôn dunameôs autou

8 en puri phlogos didontos ekdikêsin tois mê eidosin theon kai tois mê upakouousin tô euaggeliô tou kuriou êmôn iêsou b=[christou] ts=christou

9 oitines dikên tisousin olethron aiônion apo prosôpou tou kuriou kai apo tês doxês tês ischuos autou

10 otan elthê endoxasthênai en tois agiois autou kai thaumasthênai en pasin tois ab=pisteusasin ts=pisteuousin oti episteuthê to marturion êmôn eph umas en tê êmera ekeinê

11 eis o kai proseuchometha pantote peri umôn ina umas axiôsê tês klêseôs o theos êmôn kai plêrôsê pasan eudokian agathôsunês kai ergon pisteôs en dunamei

12 opôs endoxasthê to onoma tou kuriou êmôn iêsou b=[christou] ts=christou en umin kai umeis en autô kata tên charin tou theou êmôn kai kuriou iêsou christou

Chapter 2

1 erôtômen de umas adelphoi uper tês parousias tou kuriou êmôn iêsou christou kai êmôn episunagôgês ep auton

2 eis to mê tacheôs saleuthênai umas apo tou noos a=mêde tsb=mête throeisthai mête dia pneumatos mête dia logou mête di epistolês ôs di êmôn ôs oti enestêken ê êmera tou a=kuriou tsb=christou

3 mê tis umas exapatêsê kata mêdena tropon oti ean mê elthê ê apostasia prôton kai apokaluphthê o anthrôpos tês a=anomias tsb=amartias o uios tês apôleias

4 o antikeimenos kai uperairomenos epi s=pan s=to abt=panta legomenon theon ê sebasma ôste auton eis ton naon tou theou tsb=ôs tsb=theon kathisai apodeiknunta eauton oti estin theos

5 ou mnêmoneuete oti eti ôn pros umas tauta elegon umin

6 kai nun to katechon oidate eis to apokaluphthênai auton en tô eautou kairô

7 to gar mustêrion êdê energeitai tês anomias monon o katechôn arti eôs ek mesou genêtai

8 kai tote apokaluphthêsetai o anomos on o kurios a=[iêsous] a=anelei tsb=analôsei tô pneumati tou stomatos autou kai katargêsei tê epiphaneia tês parousias autou

9 ou estin ê parousia kat energeian tou satana en pasê dunamei kai sêmeiois kai terasin pseudous

10 kai en pasê apatê tsb=tês adikias tsb=en tois apollumenois anth ôn tên agapên tês alêtheias ouk edexanto eis to sôthênai autous

11 kai dia touto a=pempei tsb=pempsei autois o theos energeian planês eis to pisteusai autous tô pseudei

12 ina krithôsin pantes oi mê pisteusantes tê alêtheia a=alla tsb=all eudokêsantes tsb=en tê adikia

13 êmeis de opheilomen eucharistein tô theô pantote peri umôn adelphoi êgapêmenoi upo kuriou oti a=eilato tsb=eileto umas o theos a=aparchên tsb=ap tsb=archês eis sôtêrian en agiasmô pneumatos kai pistei alêtheias

14 eis o a=[kai] ekalesen umas dia tou euaggeliou êmôn eis peripoiêsin doxês tou kuriou êmôn iêsou christou

15 ara oun adelphoi stêkete kai krateite tas paradoseis as edidachthête eite dia logou eite di epistolês êmôn

16 autos de o kurios êmôn iêsous christos kai a=[o] tsb=o theos a=o tsb=kai patêr êmôn o agapêsas êmas kai dous paraklêsin aiônian kai elpida agathên en chariti

17 parakalesai umôn tas kardias kai stêrixai tsb=umas en panti tsb=logô tsb=kai ergô a=kai a=logô agathô

Chapter 3

1 to loipon proseuchesthe adelphoi peri êmôn ina o logos tou kuriou trechê kai doxazêtai kathôs kai pros umas

2 kai ina rusthômen apo tôn atopôn kai ponêrôn anthrôpôn ou gar pantôn ê pistis

3 pistos de estin o kurios os stêrixei umas kai phulaxei apo tou ponêrou

4 pepoithamen de en kuriô eph umas oti a paraggellomen a=[kai] tsb=umin tsb=kai poieite kai poiêsete

5 o de kurios kateuthunai umôn tas kardias eis tên agapên tou theou kai eis abs=tên upomonên tou christou

6 paraggellomen de umin adelphoi en onomati tou kuriou a=[êmôn] tsb=êmôn iêsou christou stellesthai umas apo pantos adelphou ataktôs peripatountos kai mê kata tên paradosin ên a=parelabosan b=parelabon ts=parelaben par êmôn

7 autoi gar oidate pôs dei mimeisthai êmas oti ouk êtaktêsamen en umin

8 oude dôrean arton ephagomen para tinos all en kopô kai mochthô a=nuktos tsb=nukta kai a=êmeras tsb=êmeran ergazomenoi pros to mê epibarêsai tina umôn

9 ouch oti ouk echomen exousian all ina eautous tupon dômen umin eis to mimeisthai êmas

10 kai gar ote êmen pros umas touto parêggellomen umin oti ei tis ou thelei ergazesthai mêde esthietô

11 akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktôs mêden ergazomenous alla periergazomenous

12 tois de toioutois paraggellomen kai parakaloumen a=en a=kuriô tsb=dia tsb=tou tsb=kuriou tsb=êmôn iêsou a=christô tsb=christou ina meta êsuchias ergazomenoi ton eautôn arton esthiôsin

13 umeis de adelphoi mê a=egkakêsête tsb=ekkakêsête kalopoiountes

14 ei de tis ouch upakouei tô logô êmôn dia tês epistolês touton sêmeiousthe tsb=kai mê a=sunanamignusthai tsb=sunanamignusthe autô ina entrapê

15 kai mê ôs echthron êgeisthe alla noutheteite ôs adelphon

16 autos de o kurios tês eirênês dôê umin tên eirênên dia pantos en panti tropô o kurios meta pantôn umôn

17 o aspasmos tê emê cheiri paulou o estin sêmeion en pasê epistolê outôs graphô

18 ê charis tou kuriou êmôn iêsou christou meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=thessalonikeis t=deutera t=egraphê t=apo t=athênôn]