Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Galatians

Chapter: 1 2 3 4 5 6

Chapter 1

1 paulos apostolos ouk ap anthrôpôn oude di anthrôpou alla dia iêsou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrôn

2 kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklêsiais tês galatias

3 charis umin kai eirênê apo theou patros tsb=kai tsb=kuriou êmôn a=kai a=kuriou iêsou christou

4 tou dontos eauton b=peri ats=uper tôn amartiôn êmôn opôs exelêtai êmas ek tou tsb=enestôtos aiônos a=tou a=enestôtos ponêrou kata to thelêma tou theou kai patros êmôn

5 ô ê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

6 thaumazô oti outôs tacheôs metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti a=[christou] tsb=christou eis eteron euaggelion

7 o ouk estin allo ei mê tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euaggelion tou christou

8 alla kai ean êmeis ê aggelos ex ouranou euaggelizêtai a=[umin] tsb=umin par o euêggelisametha umin anathema estô

9 ôs proeirêkamen kai arti palin legô ei tis umas euaggelizetai par o parelabete anathema estô

10 arti gar anthrôpous peithô ê ton theon ê zêtô anthrôpois areskein ei tsb=gar eti anthrôpois êreskon christou doulos ouk an êmên

11 gnôrizô a=gar tsb=de umin adelphoi to euaggelion to euaggelisthen up emou oti ouk estin kata anthrôpon

12 oude gar egô para anthrôpou parelabon auto oute edidachthên alla di apokalupseôs iêsou christou

13 êkousate gar tên emên anastrophên pote en tô ioudaismô oti kath uperbolên ediôkon tên ekklêsian tou theou kai eporthoun autên

14 kai proekopton en tô ioudaismô uper pollous sunêlikiôtas en tô genei mou perissoterôs zêlôtês uparchôn tôn patrikôn mou paradoseôn

15 ote de eudokêsen a=[o tsb=o a=theos] tsb=theos o aphorisas me ek koilias mêtros mou kai kalesas dia tês charitos autou

16 apokalupsai ton uion autou en emoi ina euaggelizômai auton en tois ethnesin eutheôs ou prosanethemên sarki kai aimati

17 oude anêlthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous ab=alla ts=all apêlthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon

18 epeita meta etê tria anêlthon eis ierosoluma istorêsai a=kêphan tsb=petron kai epemeina pros auton êmeras dekapente

19 eteron de tôn apostolôn ouk eidon ei mê iakôbon ton adelphon tou kuriou

20 a de graphô umin idou enôpion tou theou oti ou pseudomai

21 epeita êlthon eis ta klimata tês surias kai tês kilikias

22 êmên de agnooumenos tô prosôpô tais ekklêsiais tês ioudaias tais en christô

23 monon de akouontes êsan oti o diôkôn êmas pote nun euaggelizetai tên pistin ên pote eporthei

24 kai edoxazon en emoi ton theon

Chapter 2

1 epeita dia dekatessarôn etôn palin anebên eis ierosoluma meta barnaba sumparalabôn kai titon

2 anebên de kata apokalupsin kai anethemên autois to euaggelion o kêrussô en tois ethnesin kat idian de tois dokousin a=mê a=pôs tsb=mêpôs eis kenon trechô ê edramon

3 all oude titos o sun emoi ellên ôn ênagkasthê peritmêthênai

4 dia de tous pareisaktous pseudadelphous oitines pareisêlthon kataskopêsai tên eleutherian êmôn ên echomen en christô iêsou ina êmas a=katadoulôsousin tsb=katadoulôsôntai

5 ois oude pros ôran eixamen tê upotagê ina ê alêtheia tou euaggeliou diameinê pros umas

6 apo de tôn dokountôn einai ti opoioi pote êsan ouden moi diapherei prosôpon a=[o] theos anthrôpou ou lambanei emoi gar oi dokountes ouden prosanethento

7 alla tounantion idontes oti pepisteumai to euaggelion tês akrobustias kathôs petros tês peritomês

8 o gar energêsas petrô eis apostolên tês peritomês enêrgêsen kai emoi eis ta ethnê

9 kai gnontes tên charin tên dotheisan moi iakôbos kai kêphas kai iôannês oi dokountes stuloi einai dexias edôkan emoi kai barnaba koinônias ina êmeis b=[men] eis ta ethnê autoi de eis tên peritomên

10 monon tôn ptôchôn ina mnêmoneuômen o kai espoudasa auto touto poiêsai

11 ote de êlthen a=kêphas tsb=petros eis antiocheian kata prosôpon autô antestên oti kategnôsmenos ên

12 pro tou gar elthein tinas apo iakôbou meta tôn ethnôn sunêsthien ote de êlthon upestellen kai aphôrizen eauton phoboumenos tous ek peritomês

13 kai sunupekrithêsan autô a=[kai] tsb=kai oi loipoi ioudaioi ôste kai barnabas sunapêchthê autôn tê upokrisei

14 all ote eidon oti ouk orthopodousin pros tên alêtheian tou euaggeliou eipon tô a=kêpha tsb=petrô emprosthen pantôn ei su ioudaios uparchôn ethnikôs tsb=zês kai a=ouchi tsb=ouk ioudaikôs a=zês a=pôs tsb=ti ta ethnê anagkazeis ioudaizein

15 êmeis phusei ioudaioi kai ouk ex ethnôn amartôloi

16 eidotes a=[de] oti ou dikaioutai anthrôpos ex ergôn nomou ean mê dia pisteôs iêsou christou kai êmeis eis christon iêsoun episteusamen ina dikaiôthômen ek pisteôs christou kai ouk ex ergôn nomou a=oti tsb=dioti tsb=ou tsb=dikaiôthêsetai ex ergôn nomou a=ou a=dikaiôthêsetai pasa sarx

17 ei de zêtountes dikaiôthênai en christô eurethêmen kai autoi amartôloi ara christos amartias diakonos mê genoito

18 ei gar a katelusa tauta palin oikodomô parabatên emauton a=sunistanô tsb=sunistêmi

19 egô gar dia nomou nomô apethanon ina theô zêsô

20 christô sunestaurômai zô de ouketi egô zê de en emoi christos o de nun zô en sarki en pistei zô tê tou uiou tou theou tou agapêsantos me kai paradontos eauton uper emou

21 ouk athetô tên charin tou theou ei gar dia nomou dikaiosunê ara christos dôrean apethanen

Chapter 3

1 ô anoêtoi galatai tis umas ebaskanen tsb=tê tsb=alêtheia tsb=mê tsb=peithesthai ois kat ophthalmous iêsous christos proegraphê tsb=en tsb=umin estaurômenos

2 touto monon thelô mathein aph umôn ex ergôn nomou to pneuma elabete ê ex akoês pisteôs

3 outôs anoêtoi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisthe

4 tosauta epathete eikê a=ei a=ge tsb=eige kai eikê

5 o oun epichorêgôn umin to pneuma kai energôn dunameis en umin ex ergôn nomou ê ex akoês pisteôs

6 kathôs abraam episteusen tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên

7 ginôskete ara oti oi ek pisteôs outoi tsb=eisin uioi a=eisin abraam

8 proidousa de ê graphê oti ek pisteôs dikaioi ta ethnê o theos proeuêggelisato tô abraam oti s=eulogêthêsontai abt=eneulogêthêsontai en soi panta ta ethnê

9 ôste oi ek pisteôs eulogountai sun tô pistô abraam

10 osoi gar ex ergôn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar a=oti epikataratos pas os ouk emmenei tsb=en pasin tois gegrammenois en tô bibliô tou nomou tou poiêsai auta

11 oti de en nomô oudeis dikaioutai para tô theô dêlon oti o dikaios ek pisteôs zêsetai

12 o de nomos ouk estin ek pisteôs all o poiêsas auta tsb=anthrôpos zêsetai en autois

13 christos êmas exêgorasen ek tês kataras tou nomou genomenos uper êmôn katara a=oti gegraptai tsb=gar epikataratos pas o kremamenos epi xulou

14 ina eis ta ethnê ê eulogia tou abraam genêtai en christô iêsou ina tên epaggelian tou pneumatos labômen dia tês pisteôs

15 adelphoi kata anthrôpon legô omôs anthrôpou kekurômenên diathêkên oudeis athetei ê epidiatassetai

16 tô de abraam a=errethêsan tsb=errêthêsan ai epaggeliai kai tô spermati autou ou legei kai tois spermasin ôs epi pollôn all ôs eph enos kai tô spermati sou os estin christos

17 touto de legô diathêkên prokekurômenên upo tou theou tsb=eis tsb=christon o meta tsb=etê tetrakosia kai triakonta a=etê gegonôs nomos ouk akuroi eis to katargêsai tên epaggelian

18 ei gar ek nomou ê klêronomia ouketi ex epaggelias tô de abraam di epaggelias kecharistai o theos

19 ti oun o nomos tôn parabaseôn charin prosetethê achris ou elthê to sperma ô epêggeltai diatageis di aggelôn en cheiri mesitou

20 o de mesitês enos ouk estin o de theos eis estin

21 o oun nomos kata tôn epaggeliôn a=[tou tsb=tou a=theou] tsb=theou mê genoito ei gar edothê nomos o dunamenos zôopoiêsai ontôs tsb=an ek nomou a=an ên ê dikaiosunê

22 alla sunekleisen ê graphê ta panta upo amartian ina ê epaggelia ek pisteôs iêsou christou dothê tois pisteuousin

23 pro tou de elthein tên pistin upo nomon ephrouroumetha a=sugkleiomenoi tsb=sugkekleismenoi eis tên mellousan pistin apokaluphthênai

24 ôste o nomos paidagôgos êmôn gegonen eis christon ina ek pisteôs dikaiôthômen

25 elthousês de tês pisteôs ouketi upo paidagôgon esmen

26 pantes gar uioi theou este dia tês pisteôs en christô iêsou

27 osoi gar eis christon ebaptisthête christon enedusasthe

28 ouk eni ioudaios oude ellên ouk eni doulos oude eleutheros ouk eni arsen kai thêlu pantes gar umeis eis este en christô iêsou

29 ei de umeis christou ara tou abraam sperma este tsb=kai kat epaggelian klêronomoi

Chapter 4

1 legô de eph oson chronon o klêronomos nêpios estin ouden diapherei doulou kurios pantôn ôn

2 alla upo epitropous estin kai oikonomous achri tês prothesmias tou patros

3 outôs kai êmeis ote êmen nêpioi upo ta stoicheia tou kosmou a=êmetha tsb=êmen dedoulômenoi

4 ote de êlthen to plêrôma tou chronou exapesteilen o theos ton uion autou genomenon ek gunaikos genomenon upo nomon

5 ina tous upo nomon exagorasê ina tên uiothesian apolabômen

6 oti de este uioi exapesteilen o theos to pneuma tou uiou autou eis tas kardias a=êmôn tsb=umôn krazon abba o patêr

7 ôste ouketi ei doulos a=alla tsb=all uios ei de uios kai klêronomos tsb=theou dia a=theou tsb=christou

8 alla tote men ouk eidotes theon edouleusate tois tsb=mê phusei a=mê ousin theois

9 nun de gnontes theon mallon de gnôsthentes upo theou pôs epistrephete palin epi ta asthenê kai ptôcha stoicheia ois palin anôthen douleuein thelete

10 êmeras paratêreisthe kai mênas kai kairous kai eniautous

11 phoboumai umas a=mê a=pôs tsb=mêpôs eikê kekopiaka eis umas

12 ginesthe ôs egô oti kagô ôs umeis adelphoi deomai umôn ouden me êdikêsate

13 oidate de oti di astheneian tês sarkos euêggelisamên umin to proteron

14 kai ton peirasmon a=umôn tsb=mou tsb=ton en tê sarki mou ouk exouthenêsate oude exeptusate a=alla tsb=all ôs aggelon theou edexasthe me ôs christon iêsoun

15 a=pou tsb=tis oun tsb=ên o makarismos umôn marturô gar umin oti ei dunaton tous ophthalmous umôn exoruxantes tsb=an edôkate moi

16 ôste echthros umôn gegona alêtheuôn umin

17 zêlousin umas ou kalôs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zêloute

18 kalon de tsb=to zêlousthai en kalô pantote kai mê monon en tô pareinai me pros umas

19 a=tekna tsb=teknia mou ous palin ôdinô a=mechris tsb=achris ou morphôthê christos en umin

20 êthelon de pareinai pros umas arti kai allaxai tên phônên mou oti aporoumai en umin

21 legete moi oi upo nomon thelontes einai ton nomon ouk akouete

22 gegraptai gar oti abraam duo uious eschen ena ek tês paidiskês kai ena ek tês eleutheras

23 all o men ek tês paidiskês kata sarka gegennêtai o de ek tês eleutheras a=di tsb=dia tsb=tês epaggelias

24 atina estin allêgoroumena autai gar eisin ts=ai duo diathêkai mia men apo orous sina eis douleian gennôsa êtis estin agar

25 to a=de tsb=gar agar sina oros estin en tê arabia sustoichei de tê nun ierousalêm douleuei a=gar tsb=de meta tôn teknôn autês

26 ê de anô ierousalêm eleuthera estin êtis estin mêtêr tsb=pantôn êmôn

27 gegraptai gar euphranthêti steira ê ou tiktousa rêxon kai boêson ê ouk ôdinousa oti polla ta tekna tês erêmou mallon ê tês echousês ton andra

28 a=umeis tsb=êmeis de adelphoi kata isaak epaggelias tekna a=este tsb=esmen

29 all ôsper tote o kata sarka gennêtheis ediôken ton kata pneuma outôs kai nun

30 alla ti legei ê graphê ekbale tên paidiskên kai ton uion autês ou gar mê a=klêronomêsei tsb=klêronomêsê o uios tês paidiskês meta tou uiou tês eleutheras

31 a=dio tsb=ara adelphoi ouk esmen paidiskês tekna alla tês eleutheras

Chapter 5

1 tê eleutheria tsb=oun tsb=ê tsb=christos êmas a=christos êleutherôsen stêkete a=oun kai mê palin zugô douleias enechesthe

2 ide egô paulos legô umin oti ean peritemnêsthe christos umas ouden ôphelêsei

3 marturomai de palin panti anthrôpô peritemnomenô oti opheiletês estin olon ton nomon poiêsai

4 katêrgêthête apo tsb=tou christou oitines en nomô dikaiousthe tês charitos exepesate

5 êmeis gar pneumati ek pisteôs elpida dikaiosunês apekdechometha

6 en gar christô iêsou oute peritomê ti ischuei oute akrobustia alla pistis di agapês energoumenê

7 etrechete kalôs tis umas ab=enekopsen ts=anekopsen a=[tê] tsb=tê alêtheia mê peithesthai

8 ê peismonê ouk ek tou kalountos umas

9 mikra zumê olon to phurama zumoi

10 egô pepoitha eis umas en kuriô oti ouden allo phronêsete o de tarassôn umas bastasei to krima ostis a=ean tsb=an ê

11 egô de adelphoi ei peritomên eti kêrussô ti eti diôkomai ara katêrgêtai to skandalon tou staurou

12 ophelon kai apokopsontai oi anastatountes umas

13 umeis gar ep eleutheria eklêthête adelphoi monon mê tên eleutherian eis aphormên tê sarki alla dia tês agapês douleuete allêlois

14 o gar pas nomos en eni logô a=peplêrôtai tsb=plêroutai en tô agapêseis ton plêsion sou ôs a=seauton tsb=eauton

15 ei de allêlous daknete kai katesthiete blepete mê a=up tsb=upo allêlôn analôthête

16 legô de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mê telesête

17 ê gar sarx epithumei kata tou pneumatos to de pneuma kata tês sarkos tauta a=gar tsb=de tsb=antikeitai allêlois a=antikeitai ina mê a a=ean tsb=an thelête tauta poiête

18 ei de pneumati agesthe ouk este upo nomon

19 phanera de estin ta erga tês sarkos atina estin tsb=moicheia porneia akatharsia aselgeia

20 a=eidôlolatria tsb=eidôlolatreia pharmakeia echthrai a=eris tsb=ereis a=zêlos tsb=zêloi thumoi eritheiai dichostasiai aireseis

21 phthonoi tsb=phonoi methai kômoi kai ta omoia toutois a prolegô umin kathôs tsb=kai proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian theou ou klêronomêsousin

22 o de karpos tou pneumatos estin agapê chara eirênê makrothumia chrêstotês agathôsunê pistis

23 a=prautês tsb=praotês egkrateia kata tôn toioutôn ouk estin nomos

24 oi de tou christou a=[iêsou] tên sarka estaurôsan sun tois pathêmasin kai tais epithumiais

25 ei zômen pneumati pneumati kai stoichômen

26 mê ginômetha kenodoxoi allêlous prokaloumenoi allêlois phthonountes

Chapter 6

1 adelphoi ean kai a=prolêmphthê tsb=prolêphthê anthrôpos en tini paraptômati umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati a=prautêtos tsb=praotêtos skopôn seauton mê kai su peirasthês

2 allêlôn ta barê bastazete kai outôs a=anaplêrôsete tsb=anaplêrôsate ton nomon tou christou

3 ei gar dokei tis einai ti mêden ôn tsb=eauton phrenapata a=eauton

4 to de ergon eautou dokimazetô ekastos kai tote eis eauton monon to kauchêma exei kai ouk eis ton eteron

5 ekastos gar to idion phortion bastasei

6 koinôneitô de o katêchoumenos ton logon tô katêchounti en pasin agathois

7 mê planasthe theos ou muktêrizetai o gar ean speirê anthrôpos touto kai therisei

8 oti o speirôn eis tên sarka eautou ek tês sarkos therisei phthoran o de speirôn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zôên aiônion

9 to de kalon poiountes mê a=egkakômen tsb=ekkakômen kairô gar idiô therisomen mê ekluomenoi

10 ara oun ôs kairon echomen ergazômetha to agathon pros pantas malista de pros tous oikeious tês pisteôs

11 idete pêlikois umin grammasin egrapsa tê emê cheiri

12 osoi thelousin euprosôpêsai en sarki outoi anagkazousin umas peritemnesthai monon ina tsb=mê tô staurô tou christou a=mê diôkôntai

13 oude gar oi b=peritetmêmenoi ats=peritemnomenoi autoi nomon phulassousin alla thelousin umas peritemnesthai ina en tê umetera sarki kauchêsôntai

14 emoi de mê genoito kauchasthai ei mê en tô staurô tou kuriou êmôn iêsou christou di ou emoi kosmos estaurôtai kagô tsb=tô kosmô

15 tsb=en tsb=gar tsb=christô tsb=iêsou oute a=gar peritomê ti a=estin tsb=ischuei oute akrobustia alla kainê ktisis

16 kai osoi tô kanoni toutô stoichêsousin eirênê ep autous kai eleos kai epi ton israêl tou theou

17 tou loipou kopous moi mêdeis parechetô egô gar ta stigmata tou tsb=kuriou iêsou en tô sômati mou bastazô

18 ê charis tou kuriou êmôn iêsou christou meta tou pneumatos umôn adelphoi amên t=[pros t=galatas t=egraphê t=apo t=rômês]