Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: John

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chapter 1

1 en archê ên o logos kai o logos ên pros ton theon kai theos ên o logos

2 outos ên en archê pros ton theon

3 panta di autou egeneto kai chôris autou egeneto oude en o gegonen

4 en autô zôê ên kai ê zôê ên to phôs tôn anthrôpôn

5 kai to phôs en tê skotia phainei kai ê skotia auto ou katelaben

6 egeneto anthrôpos apestalmenos para theou onoma autô iôannês

7 outos êlthen eis marturian ina marturêsê peri tou phôtos ina pantes pisteusôsin di autou

8 ouk ên ekeinos to phôs all ina marturêsê peri tou phôtos

9 ên to phôs to alêthinon o phôtizei panta anthrôpon erchomenon eis ton kosmon

10 en tô kosmô ên kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnô

11 eis ta idia êlthen kai oi idioi auton ou parelabon

12 osoi de elabon auton edôken autois exousian tekna theou genesthai tois pisteuousin eis to onoma autou

13 oi ouk ex aimatôn oude ek thelêmatos sarkos oude ek thelêmatos andros all ek theou egennêthêsan

14 kai o logos sarx egeneto kai eskênôsen en êmin kai etheasametha tên doxan autou doxan ôs monogenous para patros plêrês charitos kai alêtheias

15 iôannês marturei peri autou kai kekragen legôn outos ên on eipon o opisô mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti prôtos mou ên

16 a=oti tsb=kai ek tou plêrômatos autou êmeis pantes elabomen kai charin anti charitos

17 oti o nomos dia a=môuseôs tsb=môseôs edothê ê charis kai ê alêtheia dia iêsou christou egeneto

18 theon oudeis eôraken pôpote tsb=o monogenês a=theos tsb=uios o ôn eis ton kolpon tou patros ekeinos exêgêsato

19 kai autê estin ê marturia tou iôannou ote apesteilan a=[pros a=auton] oi ioudaioi ex ierosolumôn iereis kai leuitas ina erôtêsôsin auton su tis ei

20 kai ômologêsen kai ouk êrnêsato kai ômologêsen oti a=egô ouk eimi tsb=egô o christos

21 kai êrôtêsan auton ti oun a=su êlias ei tsb=su kai legei ouk eimi o prophêtês ei su kai apekrithê ou

22 a=eipan tsb=eipon oun autô tis ei ina apokrisin dômen tois pempsasin êmas ti legeis peri seautou

23 ephê egô phônê boôntos en tê erêmô euthunate tên odon kuriou kathôs eipen êsaias o prophêtês

24 kai tsb=oi apestalmenoi êsan ek tôn pharisaiôn

25 kai êrôtêsan auton kai a=eipan tsb=eipon autô ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos a=oude tsb=oute êlias a=oude tsb=oute o prophêtês

26 apekrithê autois o iôannês legôn egô baptizô en udati mesos tsb=de umôn estêken on umeis ouk oidate

27 tsb=autos tsb=estin o opisô mou erchomenos tsb=os tsb=emprosthen tsb=mou tsb=gegonen ou tsb=egô ouk eimi a=[egô] axios ina lusô autou ton imanta tou upodêmatos

28 tauta en ab=bêthania ts=bêthabara egeneto peran tou iordanou opou ên a=o iôannês baptizôn

29 tê epaurion blepei b=[o ts=o b=iôannês] ts=iôannês ton iêsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airôn tên amartian tou kosmou

30 outos estin a=uper tsb=peri ou egô eipon opisô mou erchetai anêr os emprosthen mou gegonen oti prôtos mou ên

31 kagô ouk êdein auton all ina phanerôthê tô israêl dia touto êlthon egô en tsb=tô udati baptizôn

32 kai emarturêsen iôannês legôn oti tetheamai to pneuma katabainon a=ôs tsb=ôsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

33 kagô ouk êdein auton all o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen eph on an idês to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizôn en pneumati agiô

34 kagô eôraka kai memarturêka oti outos estin o uios tou theou

35 tê epaurion palin eistêkei o iôannês kai ek tôn mathêtôn autou duo

36 kai emblepsas tô iêsou peripatounti legei ide o amnos tou theou

37 kai êkousan tsb=autou oi duo mathêtai a=autou lalountos kai êkolouthêsan tô iêsou

38 strapheis de o iêsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zêteite oi de a=eipan tsb=eipon autô rabbi o legetai a=methermêneuomenon tsb=ermêneuomenon didaskale pou meneis

39 legei autois erchesthe kai a=opsesthe a=êlthan a=oun tsb=idete tsb=êlthon kai a=eidan tsb=eidon pou menei kai par autô emeinan tên êmeran ekeinên ôra ts=de ên ôs dekatê

40 ên andreas o adelphos simônos petrou eis ek tôn duo tôn akousantôn para iôannou kai akolouthêsantôn autô

41 euriskei outos a=prôton tsb=prôtos ton adelphon ton idion simôna kai legei autô eurêkamen ton b=mesian ats=messian o estin methermêneuomenon ts=o christos

42 tsb=kai êgagen auton pros ton iêsoun emblepsas b=[de] ts=de autô o iêsous eipen su ei simôn o uios a=iôannou tsb=iôna su klêthêsê kêphas o ermêneuetai petros

43 tê epaurion êthelêsen ts=o ts=iêsous exelthein eis tên galilaian kai euriskei philippon kai legei autô a=o b=[o a=iêsous b=iêsous] akolouthei moi

44 ên de o philippos apo bêthsaida ek tês poleôs andreou kai petrou

45 euriskei philippos ton nathanaêl kai legei autô on egrapsen a=môusês tsb=môsês en tô nomô kai oi prophêtai eurêkamen iêsoun tsb=ton uion tou iôsêph ton apo s=nazareth abt=nazaret

46 kai eipen autô nathanaêl ek s=nazareth abt=nazaret dunatai ti agathon einai legei autô a=[o] philippos erchou kai ide

47 eiden o iêsous ton nathanaêl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alêthôs israêlitês en ô dolos ouk estin

48 legei autô nathanaêl pothen me ginôskeis apekrithê ts=o iêsous kai eipen autô pro tou se philippon phônêsai onta upo tên sukên eidon se

49 apekrithê tsb=nathanaêl tsb=kai tsb=legei autô a=nathanaêl rabbi su ei o uios tou theou su tsb=ei tsb=o basileus a=ei tou israêl

50 apekrithê iêsous kai eipen autô oti eipon soi a=oti eidon se upokatô tês sukês pisteueis meizô toutôn a=opsê tsb=opsei

51 kai legei autô amên amên legô umin tsb=ap tsb=arti opsesthe ton ouranon aneôgota kai tous aggelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrôpou

Chapter 2

1 kai tê êmera tê tritê gamos egeneto en kana tês galilaias kai ên ê mêtêr tou iêsou ekei

2 eklêthê de kai o iêsous kai oi mathêtai autou eis ton gamon

3 kai usterêsantos oinou legei ê mêtêr tou iêsou pros auton oinon ouk echousin

4 a=[kai] legei autê o iêsous ti emoi kai soi gunai oupô êkei ê ôra mou

5 legei ê mêtêr autou tois diakonois o ti an legê umin poiêsate

6 êsan de ekei tsb=udriai lithinai a=udriai ex tsb=keimenai kata ton katharismon tôn ioudaiôn a=keimenai chôrousai ana metrêtas duo ê treis

7 legei autois o iêsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas eôs anô

8 kai legei autois antlêsate nun kai pherete tô architriklinô a=oi a=de tsb=kai ênegkan

9 ôs de egeusato o architriklinos to udôr oinon gegenêmenon kai ouk êdei pothen estin oi de diakonoi êdeisan oi êntlêkotes to udôr phônei ton numphion o architriklinos

10 kai legei autô pas anthrôpos prôton ton kalon oinon tithêsin kai otan methusthôsin tsb=tote ton elassô su tetêrêkas ton kalon oinon eôs arti

11 tautên epoiêsen tsb=tên archên tôn sêmeiôn o iêsous en kana tês galilaias kai ephanerôsen tên doxan autou kai episteusan eis auton oi mathêtai autou

12 meta touto katebê eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum autos kai ê mêtêr autou kai oi adelphoi a=[autou] tsb=autou kai oi mathêtai autou kai ekei emeinan ou pollas êmeras

13 kai eggus ên to pascha tôn ioudaiôn kai anebê eis ierosoluma o iêsous

14 kai euren en tô ierô tous pôlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kathêmenous

15 kai poiêsas phragellion ek schoiniôn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai tôn kollubistôn execheen to kerma kai tas trapezas a=anetrepsen tsb=anestrepsen

16 kai tois tas peristeras pôlousin eipen arate tauta enteuthen mê poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou

17 emnêsthêsan tsb=de oi mathêtai autou oti gegrammenon estin o zêlos tou oikou sou ab=kataphagetai ts=katephagen me

18 apekrithêsan oun oi ioudaioi kai a=eipan tsb=eipon autô ti sêmeion deiknueis êmin oti tauta poieis

19 apekrithê ts=o iêsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin êmerais egerô auton

20 a=eipan tsb=eipon oun oi ioudaioi a=tesserakonta tsb=tessarakonta kai ex etesin a=oikodomêthê tsb=ôkodomêthê o naos outos kai su en trisin êmerais egereis auton

21 ekeinos de elegen peri tou naou tou sômatos autou

22 ote oun êgerthê ek nekrôn emnêsthêsan oi mathêtai autou oti touto elegen ts=autois kai episteusan tê graphê kai tô logô a=on tsb=ô eipen o iêsous

23 ôs de ên en ab=tois ierosolumois en tô pascha en tê eortê polloi episteusan eis to onoma autou theôrountes autou ta sêmeia a epoiei

24 autos de tsb=o iêsous ouk episteuen a=auton tsb=eauton autois dia to auton ginôskein pantas

25 kai oti ou chreian eichen ina tis marturêsê peri tou anthrôpou autos gar eginôsken ti ên en tô anthrôpô

Chapter 3

1 ên de anthrôpos ek tôn pharisaiôn nikodêmos onoma autô archôn tôn ioudaiôn

2 outos êlthen pros ab=auton ts=ton ts=iêsoun nuktos kai eipen autô rabbi oidamen oti apo theou elêluthas didaskalos oudeis gar a=dunatai tauta ta sêmeia tsb=dunatai poiein a su poieis ean mê ê o theos met autou

3 apekrithê tsb=o iêsous kai eipen autô amên amên legô soi ean mê tis gennêthê anôthen ou dunatai idein tên basileian tou theou

4 legei pros auton a=[o] tsb=o nikodêmos pôs dunatai anthrôpos gennêthênai gerôn ôn mê dunatai eis tên koilian tês mêtros autou deuteron eiselthein kai gennêthênai

5 apekrithê ts=o iêsous amên amên legô soi ean mê tis gennêthê ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tên basileian tou theou

6 to gegennêmenon ek tês sarkos sarx estin kai to gegennêmenon ek tou pneumatos pneuma estin

7 mê thaumasês oti eipon soi dei umas gennêthênai anôthen

8 to pneuma opou thelei pnei kai tên phônên autou akoueis all ouk oidas pothen erchetai kai pou upagei outôs estin pas o gegennêmenos ek tou pneumatos

9 apekrithê nikodêmos kai eipen autô pôs dunatai tauta genesthai

10 apekrithê ts=o iêsous kai eipen autô su ei o didaskalos tou israêl kai tauta ou ginôskeis

11 amên amên legô soi oti o oidamen laloumen kai o eôrakamen marturoumen kai tên marturian êmôn ou lambanete

12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pôs ean eipô umin ta epourania pisteusete

13 kai oudeis anabebêken eis ton ouranon ei mê o ek tou ouranou katabas o uios tou anthrôpou tsb=o tsb=ôn tsb=en tsb=tô tsb=ouranô

14 kai kathôs a=môusês tsb=môsês upsôsen ton ophin en tê erêmô outôs upsôthênai dei ton uion tou anthrôpou

15 ina pas o pisteuôn a=en a=autô tsb=eis tsb=auton tsb=mê tsb=apolêtai tsb=all echê zôên aiônion

16 outôs gar êgapêsen o theos ton kosmon ôste ton uion tsb=autou ton monogenê edôken ina pas o pisteuôn eis auton mê apolêtai all echê zôên aiônion

17 ou gar apesteilen o theos ton uion tsb=autou eis ton kosmon ina krinê ton kosmon all ina sôthê o kosmos di autou

18 o pisteuôn eis auton ou krinetai o de mê pisteuôn êdê kekritai oti mê pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou theou

19 autê de estin ê krisis oti to phôs elêluthen eis ton kosmon kai êgapêsan oi anthrôpoi mallon to skotos ê to phôs ên gar tsb=ponêra autôn a=ponêra ta erga

20 pas gar o phaula prassôn misei to phôs kai ouk erchetai pros to phôs ina mê elegchthê ta erga autou

21 o de poiôn tên alêtheian erchetai pros to phôs ina phanerôthê autou ta erga oti en theô estin eirgasmena

22 meta tauta êlthen o iêsous kai oi mathêtai autou eis tên ioudaian gên kai ekei dietriben met autôn kai ebaptizen

23 ên de kai a=o iôannês baptizôn en ainôn eggus tou b=salêm ats=saleim oti udata polla ên ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

24 oupô gar ên beblêmenos eis tên phulakên o iôannês

25 egeneto oun zêtêsis ek tôn mathêtôn iôannou meta ab=ioudaiou ts=ioudaiôn peri katharismou

26 kai êlthon pros ton iôannên kai a=eipan tsb=eipon autô rabbi os ên meta sou peran tou iordanou ô su memarturêkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

27 apekrithê iôannês kai eipen ou dunatai anthrôpos lambanein a=oude a=en tsb=ouden ean mê ê dedomenon autô ek tou ouranou

28 autoi umeis ats=moi martureite oti eipon a=[oti] ouk eimi egô o christos all oti apestalmenos eimi emprosthen ekeinou

29 o echôn tên numphên numphios estin o de philos tou numphiou o estêkôs kai akouôn autou chara chairei dia tên phônên tou numphiou autê oun ê chara ê emê peplêrôtai

30 ekeinon dei auxanein eme de elattousthai

31 o anôthen erchomenos epanô pantôn estin o ôn ek tês gês ek tês gês estin kai ek tês gês lalei o ek tou ouranou erchomenos a=[epanô tsb=epanô pantôn a=estin] tsb=estin

32 tsb=kai o eôraken kai êkousen touto marturei kai tên marturian autou oudeis lambanei

33 o labôn autou tên marturian esphragisen oti o theos alêthês estin

34 on gar apesteilen o theos ta rêmata tou theou lalei ou gar ek metrou didôsin tsb=o tsb=theos to pneuma

35 o patêr agapa ton uion kai panta dedôken en tê cheiri autou

36 o pisteuôn eis ton uion echei zôên aiônion o de apeithôn tô uiô ouk opsetai b=[tên] zôên all ê orgê tou theou menei ep auton

Chapter 4

1 ôs oun egnô o a=iêsous tsb=kurios oti êkousan oi pharisaioi oti iêsous pleionas mathêtas poiei kai baptizei ê iôannês

2 kaitoige iêsous autos ouk ebaptizen all oi mathêtai autou

3 aphêken tên ioudaian kai apêlthen ats=palin eis tên galilaian

4 edei de auton dierchesthai dia tês samareias

5 erchetai oun eis polin tês samareias legomenên suchar plêsion tou chôriou o edôken iakôb a=[tô] iôsêph tô uiô autou

6 ên de ekei pêgê tou iakôb o oun iêsous kekopiakôs ek tês odoiporias ekathezeto outôs epi tê pêgê ôra ên a=ôs tsb=ôsei ektê

7 erchetai gunê ek tês samareias antlêsai udôr legei autê o iêsous dos moi a=pein tsb=piein

8 oi gar mathêtai autou apelêlutheisan eis tên polin ina trophas agorasôsin

9 legei oun autô ê gunê ê a=samaritis tsb=samareitis pôs su ioudaios ôn par emou a=pein tsb=piein aiteis tsb=ousês gunaikos a=samaritidos a=ousês tsb=samareitidos ou gar sugchrôntai ioudaioi a=samaritais tsb=samareitais

10 apekrithê iêsous kai eipen autê ei êdeis tên dôrean tou theou kai tis estin o legôn soi dos moi a=pein tsb=piein su an êtêsas auton kai edôken an soi udôr zôn

11 legei autô a=[ê tsb=ê a=gunê] tsb=gunê kurie oute antlêma echeis kai to phrear estin bathu pothen oun echeis to udôr to zôn

12 mê su meizôn ei tou patros êmôn iakôb os edôken êmin to phrear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta thremmata autou

13 apekrithê ts=o iêsous kai eipen autê pas o pinôn ek tou udatos toutou dipsêsei palin

14 os d an piê ek tou udatos ou egô dôsô autô ou mê a=dipsêsei tsb=dipsêsê eis ton aiôna alla to udôr o dôsô autô genêsetai en autô pêgê udatos allomenou eis zôên aiônion

15 legei pros auton ê gunê kurie dos moi touto to udôr ina mê dipsô mêde a=dierchômai b=erchomai ts=erchômai enthade antlein

16 legei autê tsb=o tsb=iêsous upage phônêson ton andra sou kai elthe enthade

17 apekrithê ê gunê kai eipen a=autô ouk echô andra legei autê o iêsous kalôs eipas oti andra ouk echô

18 pente gar andras esches kai nun on echeis ouk estin sou anêr touto alêthes eirêkas

19 legei autô ê gunê kurie theôrô oti prophêtês ei su

20 oi pateres êmôn en ts=toutô tô orei ab=toutô prosekunêsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou tsb=dei proskunein a=dei

21 legei autê o iêsous a=pisteue tsb=gunai tsb=pisteuson moi a=gunai oti erchetai ôra ote oute en tô orei toutô oute en ierosolumois proskunêsete tô patri

22 umeis proskuneite o ouk oidate êmeis proskunoumen o oidamen oti ê sôtêria ek tôn ioudaiôn estin

23 a=alla tsb=all erchetai ôra kai nun estin ote oi alêthinoi proskunêtai proskunêsousin tô patri en pneumati kai alêtheia kai gar o patêr toioutous zêtei tous proskunountas auton

24 pneuma o theos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alêtheia dei proskunein

25 legei autô ê gunê oida oti b=mesias ats=messias erchetai o legomenos christos otan elthê ekeinos anaggelei êmin a=apanta tsb=panta

26 legei autê o iêsous egô eimi o lalôn soi

27 kai epi toutô a=êlthan tsb=êlthon oi mathêtai autou kai a=ethaumazon tsb=ethaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zêteis ê ti laleis met autês

28 aphêken oun tên udrian autês ê gunê kai apêlthen eis tên polin kai legei tois anthrôpois

29 deute idete anthrôpon os eipen moi panta osa epoiêsa mêti outos estin o christos

30 exêlthon ts=oun ek tês poleôs kai êrchonto pros auton

31 en tsb=de tô metaxu êrôtôn auton oi mathêtai legontes rabbi phage

32 o de eipen autois egô brôsin echô phagein ên umeis ouk oidate

33 elegon oun oi mathêtai pros allêlous mê tis ênegken autô phagein

34 legei autois o iêsous emon brôma estin ina a=poiêsô tsb=poiô to thelêma tou pempsantos me kai teleiôsô autou to ergon

35 ouch umeis legete oti eti ab=tetramênos ts=tetramênon estin kai o therismos erchetai idou legô umin eparate tous ophthalmous umôn kai theasasthe tas chôras oti leukai eisin pros therismon êdê

36 tsb=kai o therizôn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zôên aiônion ina tsb=kai o speirôn omou chairê kai o therizôn

37 en gar toutô o logos estin bt=o alêthinos oti allos estin o speirôn kai allos o therizôn

38 egô apesteila umas therizein o ouch umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autôn eiselêluthate

39 ek de tês poleôs ekeinês polloi episteusan eis auton tôn a=samaritôn tsb=samareitôn dia ton logon tês gunaikos marturousês oti eipen moi panta a=a tsb=osa epoiêsa

40 ôs oun êlthon pros auton oi a=samaritai tsb=samareitai êrôtôn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo êmeras

41 kai pollô pleious episteusan dia ton logon autou

42 tê te gunaiki elegon oti ouketi dia tên sên lalian pisteuomen autoi gar akêkoamen kai oidamen oti outos estin alêthôs o sôtêr tou kosmou tsb=o tsb=christos

43 meta de tas duo êmeras exêlthen ekeithen tsb=kai tsb=apêlthen eis tên galilaian

44 autos gar tsb=o iêsous emarturêsen oti prophêtês en tê idia patridi timên ouk echei

45 ote oun êlthen eis tên galilaian edexanto auton oi galilaioi panta eôrakotes a=osa tsb=a epoiêsen en ierosolumois en tê eortê kai autoi gar êlthon eis tên eortên

46 êlthen oun ab=palin tsb=o tsb=iêsous ts=palin eis tên kana tês galilaias opou epoiêsen to udôr oinon kai ên tis basilikos ou o uios êsthenei en a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

47 outos akousas oti iêsous êkei ek tês ioudaias eis tên galilaian apêlthen pros auton kai êrôta tsb=auton ina katabê kai iasêtai autou ton uion b=emellen ats=êmellen gar apothnêskein

48 eipen oun o iêsous pros auton ean mê sêmeia kai terata idête ou mê pisteusête

49 legei pros auton o basilikos kurie katabêthi prin apothanein to paidion mou

50 legei autô o iêsous poreuou o uios sou zê tsb=kai episteusen o anthrôpos tô logô a=on tsb=ô eipen autô ab=o iêsous kai eporeueto

51 êdê de autou katabainontos oi douloi autou a=upêntêsan tsb=apêntêsan autô tsb=kai tsb=apêggeilan legontes oti o pais a=autou tsb=sou zê

52 eputheto oun tsb=par tsb=autôn tên ôran a=par a=autôn en ê kompsoteron eschen a=eipan tsb=kai a=oun tsb=eipon autô oti a=echthes tsb=chthes ôran ebdomên aphêken auton o puretos

53 egnô oun o patêr oti a=[en] tsb=en ekeinê tê ôra en ê eipen autô o iêsous tsb=oti o uios sou zê kai episteusen autos kai ê oikia autou olê

54 touto a=[de] palin deuteron sêmeion epoiêsen o iêsous elthôn ek tês ioudaias eis tên galilaian

Chapter 5

1 meta tauta ên b=[ê] eortê tôn ioudaiôn kai anebê tsb=o iêsous eis ierosoluma

2 estin de en tois ierosolumois epi tê probatikê kolumbêthra ê epilegomenê ebraisti a=bêthzatha tsb=bêthesda pente stoas echousa

3 en tautais katekeito plêthos tsb=polu tôn asthenountôn tuphlôn chôlôn xêrôn tsb=ekdechomenôn tsb=tên tsb=tou tsb=udatos tsb=kinêsin

4 tsb=aggelos tsb=gar tsb=kata tsb=kairon tsb=katebainen tsb=en tsb=tê tsb=kolumbêthra tsb=kai tsb=etarassen tsb=to tsb=udôr tsb=o tsb=oun tsb=prôtos tsb=embas tsb=meta tsb=tên tsb=tarachên tsb=tou tsb=udatos tsb=ugiês tsb=egineto tsb=ô tsb=dêpote tsb=kateicheto tsb=nosêmati

5 ên de tis anthrôpos ekei abs=triakonta s=kai ab=[kai] abs=oktô t=triakontaoktô etê echôn en tê astheneia a=autou

6 touton idôn o iêsous katakeimenon kai gnous oti polun êdê chronon echei legei autô theleis ugiês genesthai

7 apekrithê autô o asthenôn kurie anthrôpon ouk echô ina otan tarachthê to udôr ab=balê ts=ballê me eis tên kolumbêthran en ô de erchomai egô allos pro emou katabainei

8 legei autô o iêsous a=egeire tsb=egeirai aron ton a=krabatton tsb=krabbaton sou kai peripatei

9 kai eutheôs egeneto ugiês o anthrôpos kai êren ton a=krabatton tsb=krabbaton autou kai periepatei ên de sabbaton en ekeinê tê êmera

10 elegon oun oi ioudaioi tô tetherapeumenô sabbaton estin a=kai ouk exestin soi arai ton a=krabatton a=sou tsb=krabbaton

11 a=o a=de apekrithê autois o poiêsas me ugiê ekeinos moi eipen aron ton a=krabatton tsb=krabbaton sou kai peripatei

12 êrôtêsan tsb=oun auton tis estin o anthrôpos o eipôn soi aron tsb=ton tsb=krabbaton tsb=sou kai peripatei

13 o de iatheis ouk êdei tis estin o gar iêsous exeneusen ochlou ontos en tô topô

14 meta tauta euriskei auton o iêsous en tô ierô kai eipen autô ide ugiês gegonas mêketi amartane ina mê cheiron tsb=ti soi a=ti genêtai

15 apêlthen o anthrôpos kai anêggeilen tois ioudaiois oti iêsous estin o poiêsas auton ugiê

16 kai dia touto ediôkon tsb=ton tsb=iêsoun oi ioudaioi a=ton a=iêsoun tsb=kai tsb=ezêtoun tsb=auton tsb=apokteinai oti tauta epoiei en sabbatô

17 o de a=[iêsous] tsb=iêsous apekrinato autois o patêr mou eôs arti ergazetai kagô ergazomai

18 dia touto oun mallon ezêtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton theon ison eauton poiôn tô theô

19 apekrinato oun o iêsous kai a=elegen tsb=eipen autois amên amên legô umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mê ti blepê ton patera poiounta a gar an ekeinos poiê tauta kai o uios omoiôs poiei

20 o gar patêr philei ton uion kai panta deiknusin autô a autos poiei kai meizona toutôn deixei autô erga ina umeis thaumazête

21 ôsper gar o patêr egeirei tous nekrous kai zôopoiei outôs kai o uios ous thelei zôopoiei

22 oude gar o patêr krinei oudena alla tên krisin pasan dedôken tô uiô

23 ina pantes a=timôsi tsb=timôsin ton uion kathôs a=timôsi tsb=timôsin ton patera o mê timôn ton uion ou tima ton patera ton pempsanta auton

24 amên amên legô umin oti o ton logon mou akouôn kai pisteuôn tô pempsanti me echei zôên aiônion kai eis krisin ouk erchetai alla metabebêken ek tou thanatou eis tên zôên

25 amên amên legô umin oti erchetai ôra kai nun estin ote oi nekroi a=akousousin tsb=akousontai tês phônês tou uiou tou theou kai oi akousantes a=zêsousin tsb=zêsontai

26 ôsper gar o patêr echei zôên en eautô outôs tsb=edôken kai tô uiô a=edôken zôên echein en eautô

27 kai exousian edôken autô tsb=kai krisin poiein oti uios anthrôpou estin

28 mê thaumazete touto oti erchetai ôra en ê pantes oi en tois mnêmeiois a=akousousin tsb=akousontai tês phônês autou

29 kai ekporeusontai oi ta agatha poiêsantes eis anastasin zôês oi de ta phaula praxantes eis anastasin kriseôs

30 ou dunamai egô poiein ap emautou ouden kathôs akouô krinô kai ê krisis ê emê dikaia estin oti ou zêtô to thelêma to emon alla to thelêma tou pempsantos me tsb=patros

31 ean egô marturô peri emautou ê marturia mou ouk estin alêthês

32 allos estin o marturôn peri emou kai oida oti alêthês estin ê marturia ên marturei peri emou

33 umeis apestalkate pros iôannên kai memarturêken tê alêtheia

34 egô de ou para anthrôpou tên marturian lambanô alla tauta legô ina umeis sôthête

35 ekeinos ên o luchnos o kaiomenos kai phainôn umeis de êthelêsate ab=agalliathênai ts=agalliasthênai pros ôran en tô phôti autou

36 egô de echô tên marturian meizô tou iôannou ta gar erga a a=dedôken tsb=edôken moi o patêr ina teleiôsô auta auta ta erga a tsb=egô poiô marturei peri emou oti o patêr me apestalken

37 kai o pempsas me patêr a=ekeinos tsb=autos memarturêken peri emou oute phônên autou tsb=akêkoate pôpote a=akêkoate oute eidos autou eôrakate

38 kai ton logon autou ouk echete tsb=menonta en umin a=menonta oti on apesteilen ekeinos toutô umeis ou pisteuete

39 a=eraunate tsb=ereunate tas graphas oti umeis dokeite en autais zôên aiônion echein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

40 kai ou thelete elthein pros me ina zôên echête

41 doxan para anthrôpôn ou lambanô

42 a=alla tsb=all egnôka umas oti tên agapên tou theou ouk echete en eautois

43 egô elêlutha en tô onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos elthê en tô onomati tô idiô ekeinon a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe

44 pôs dunasthe umeis pisteusai doxan para allêlôn lambanontes kai tên doxan tên para tou monou theou ou zêteite

45 mê dokeite oti egô katêgorêsô umôn pros ton patera estin o katêgorôn umôn a=môusês tsb=môsês eis on umeis êlpikate

46 ei gar episteuete a=môusei tsb=môsê episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrapsen

47 ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pôs tois emois rêmasin pisteusete

Chapter 6

1 meta tauta apêlthen o iêsous peran tês thalassês tês galilaias tês tiberiados

2 tsb=kai êkolouthei a=de autô ochlos polus oti a=etheôroun tsb=eôrôn tsb=autou ta sêmeia a epoiei epi tôn asthenountôn

3 anêlthen de eis to oros tsb=o iêsous kai ekei ekathêto meta tôn mathêtôn autou

4 ên de eggus to pascha ê eortê tôn ioudaiôn

5 eparas oun tsb=o tsb=iêsous tous ophthalmous a=o a=iêsous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros tsb=ton philippon pothen a=agorasômen tsb=agorasomen artous ina phagôsin outoi

6 touto de elegen peirazôn auton autos gar êdei ti emellen poiein

7 apekrithê autô a=[o] philippos diakosiôn dênariôn artoi ouk arkousin autois ina ekastos tsb=autôn brachu a=[ti] tsb=ti labê

8 legei autô eis ek tôn mathêtôn autou andreas o adelphos simônos petrou

9 estin paidarion tsb=en ôde a=os tsb=o echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous

10 eipen tsb=de o iêsous poiêsate tous anthrôpous anapesein ên de chortos polus en tô topô a=anepesan tsb=anepeson oun oi andres ton arithmon a=ôs tsb=ôsei pentakischilioi

11 elaben a=oun tsb=de tous artous o iêsous kai eucharistêsas diedôken tsb=tois tsb=mathêtais tsb=oi tsb=de tsb=mathêtai tois anakeimenois omoiôs kai ek tôn opsariôn oson êthelon

12 ôs de eneplêsthêsan legei tois mathêtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mê ti apolêtai

13 sunêgagon oun kai egemisan dôdeka kophinous klasmatôn ek tôn pente artôn tôn krithinôn a a=eperisseusan tsb=eperisseusen tois bebrôkosin

14 oi oun anthrôpoi idontes o epoiêsen sêmeion tsb=o tsb=iêsous elegon oti outos estin alêthôs o prophêtês o erchomenos eis ton kosmon

15 iêsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiêsôsin tsb=auton basilea anechôrêsen ats=palin eis to oros autos monos

16 ôs de opsia egeneto katebêsan oi mathêtai autou epi tên thalassan

17 kai embantes eis tsb=to ploion êrchonto peran tês thalassês eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai skotia êdê egegonei kai a=oupô tsb=ouk elêluthei pros autous o iêsous

18 ê te thalassa anemou megalou pneontos a=diegeireto tsb=diêgeireto

19 elêlakotes oun ôs stadious ab=eikosi ab=pente ts=eikosipente ê triakonta theôrousin ton iêsoun peripatounta epi tês thalassês kai eggus tou ploiou ginomenon kai ephobêthêsan

20 o de legei autois egô eimi mê phobeisthe

21 êthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheôs tsb=to tsb=ploion egeneto a=to a=ploion epi tês gês eis ên upêgon

22 tê epaurion o ochlos o estêkôs peran tês thalassês a=eidon tsb=idôn oti ploiarion allo ouk ên ekei ei mê en tsb=ekeino tsb=eis tsb=o tsb=enebêsan tsb=oi tsb=mathêtai tsb=autou kai oti ou suneisêlthen tois mathêtais autou o iêsous eis to a=ploion tsb=ploiarion alla monoi oi mathêtai autou apêlthon

23 alla tsb=de êlthen a=<ploiaria> tsb=ploiaria ek tiberiados eggus tou topou opou ephagon ton arton eucharistêsantos tou kuriou

24 ote oun eiden o ochlos oti iêsous ouk estin ekei oude oi mathêtai autou enebêsan ts=kai autoi eis ta a=ploiaria tsb=ploia kai êlthon eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum zêtountes ton iêsoun

25 kai eurontes auton peran tês thalassês eipon autô rabbi pote ôde gegonas

26 apekrithê autois o iêsous kai eipen amên amên legô umin zêteite me ouch oti eidete sêmeia all oti ephagete ek tôn artôn kai echortasthête

27 ergazesthe mê tên brôsin tên apollumenên alla tên brôsin tên menousan eis zôên aiônion ên o uios tou anthrôpou umin dôsei touton gar o patêr esphragisen o theos

28 eipon oun pros auton ti abs=poiômen t=poioumen ina ergazômetha ta erga tou theou

29 apekrithê a=[o] ts=o iêsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina a=pisteuête tsb=pisteusête eis on apesteilen ekeinos

30 eipon oun autô ti oun poieis su sêmeion ina idômen kai pisteusômen soi ti ergazê

31 oi pateres êmôn to manna ephagon en tê erêmô kathôs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edôken autois phagein

32 eipen oun autois o iêsous amên amên legô umin ou ab=môusês ts=môsês dedôken umin ton arton ek tou ouranou all o patêr mou didôsin umin ton arton ek tou ouranou ton alêthinon

33 o gar artos tou theou estin o katabainôn ek tou ouranou kai zôên didous tô kosmô

34 eipon oun pros auton kurie pantote dos êmin ton arton touton

35 eipen tsb=de autois o iêsous egô eimi o artos tês zôês o erchomenos pros a=eme tsb=me ou mê peinasê kai o pisteuôn eis eme ou mê a=dipsêsei tsb=dipsêsê pôpote

36 all eipon umin oti kai eôrakate a=[me] tsb=me kai ou pisteuete

37 pan o didôsin moi o patêr pros eme êxei kai ton erchomenon pros a=eme tsb=me ou mê ekbalô exô

38 oti katabebêka a=apo tsb=ek tou ouranou ouch ina poiô to thelêma to emon alla to thelêma tou pempsantos me

39 touto de estin to thelêma tou pempsantos me tsb=patros ina pan o dedôken moi mê apolesô ex autou alla anastêsô auto ab=[en] ts=en tê eschatê êmera

40 touto a=gar tsb=de estin to thelêma tou a=patros tsb=pempsantos a=mou tsb=me ina pas o theôrôn ton uion kai pisteuôn eis auton echê zôên aiônion kai anastêsô auton egô a=[en] tê eschatê êmera

41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egô eimi o artos o katabas ek tou ouranou

42 kai elegon ouch outos estin iêsous o uios iôsêph ou êmeis oidamen ton patera kai tên mêtera pôs a=nun tsb=oun legei tsb=outos oti ek tou ouranou katabebêka

43 apekrithê tsb=oun tsb=o iêsous kai eipen autois mê gogguzete met allêlôn

44 oudeis dunatai elthein pros me ean mê o patêr o pempsas me elkusê auton a=kagô tsb=kai tsb=egô anastêsô auton ab=en tê eschatê êmera

45 estin gegrammenon en tois prophêtais kai esontai pantes didaktoi ts=tou theou pas tsb=oun o b=akouôn ats=akousas para tou patros kai mathôn erchetai pros a=eme tsb=me

46 ouch oti ton patera tsb=tis eôraken a=tis ei mê o ôn para tou theou outos eôraken ton patera

47 amên amên legô umin o pisteuôn tsb=eis tsb=eme echei zôên aiônion

48 egô eimi o artos tês zôês

49 oi pateres umôn ephagon tsb=to tsb=manna en tê erêmô a=to a=manna kai apethanon

50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainôn ina tis ex autou phagê kai mê apothanê

51 egô eimi o artos o zôn o ek tou ouranou katabas ean tis phagê ek toutou tou artou a=zêsei tsb=zêsetai eis ton aiôna kai o artos de on egô dôsô ê sarx mou estin tsb=ên tsb=egô tsb=dôsô uper tês tou kosmou zôês

52 emachonto oun pros allêlous oi ioudaioi legontes pôs dunatai outos êmin dounai tên sarka a=[autou] phagein

53 eipen oun autois o iêsous amên amên legô umin ean mê phagête tên sarka tou uiou tou anthrôpou kai piête autou to aima ouk echete zôên en eautois

54 o trôgôn mou tên sarka kai pinôn mou to aima echei zôên aiônion a=kagô tsb=kai tsb=egô anastêsô auton b=[en] tê eschatê êmera

55 ê gar sarx mou a=alêthês tsb=alêthôs estin brôsis kai to aima mou a=alêthês tsb=alêthôs estin posis

56 o trôgôn mou tên sarka kai pinôn mou to aima en emoi menei kagô en autô

57 kathôs apesteilen me o zôn patêr kagô zô dia ton patera kai o trôgôn me kakeinos a=zêsei tsb=zêsetai di eme

58 outos estin o artos o a=ex tsb=ek tsb=tou ouranou katabas ou kathôs ephagon oi pateres tsb=umôn tsb=to tsb=manna kai apethanon o trôgôn touton ton arton a=zêsei tsb=zêsetai eis ton aiôna

59 tauta eipen en sunagôgê didaskôn en a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

60 polloi oun akousantes ek tôn mathêtôn autou a=eipan tsb=eipon sklêros estin tsb=outos o logos a=outos tis dunatai autou akouein

61 eidôs de o iêsous en eautô oti gogguzousin peri toutou oi mathêtai autou eipen autois touto umas skandalizei

62 ean oun theôrête ton uion tou anthrôpou anabainonta opou ên to proteron

63 to pneuma estin to zôopoioun ê sarx ouk ôphelei ouden ta rêmata a egô a=lelalêka tsb=lalô umin pneuma estin kai zôê estin

64 all eisin ex umôn tines oi ou pisteuousin êdei gar ex archês o iêsous tines eisin oi mê pisteuontes kai tis estin o paradôsôn auton

65 kai elegen dia touto eirêka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mê ê dedomenon autô ek tou patros tsb=mou

66 ek toutou polloi a=[ek] tsb=apêlthon tôn mathêtôn autou a=apêlthon eis ta opisô kai ouketi met autou periepatoun

67 eipen oun o iêsous tois dôdeka mê kai umeis thelete upagein

68 apekrithê tsb=oun autô simôn petros kurie pros tina apeleusometha rêmata zôês aiôniou echeis

69 kai êmeis pepisteukamen kai egnôkamen oti su ei o a=agios tsb=christos tsb=o tsb=uios tou theou tsb=tou tsb=zôntos

70 apekrithê autois b=[o ats=o b=iêsous] ats=iêsous ouk egô umas tous dôdeka exelexamên kai ex umôn eis diabolos estin

71 elegen de ton ioudan simônos a=iskariôtou tsb=iskariôtên outos gar ab=emellen ts=êmellen tsb=auton paradidonai a=auton eis tsb=ôn ek tôn dôdeka

Chapter 7

1 kai tsb=periepatei tsb=o tsb=iêsous meta tauta a=periepatei a=o a=iêsous en tê galilaia ou gar êthelen en tê ioudaia peripatein oti ezêtoun auton oi ioudaioi apokteinai

2 ên de eggus ê eortê tôn ioudaiôn ê skênopêgia

3 eipon oun pros auton oi adelphoi autou metabêthi enteuthen kai upage eis tên ioudaian ina kai oi mathêtai sou a=theôrêsousin a=sou tsb=theôrêsôsin ta erga tsb=sou a poieis

4 oudeis gar a=ti en kruptô tsb=ti poiei kai zêtei autos en parrêsia einai ei tauta poieis phanerôson seauton tô kosmô

5 oude gar oi adelphoi autou episteuon eis auton

6 legei oun autois o iêsous o kairos o emos oupô parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos

7 ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egô marturô peri autou oti ta erga autou ponêra estin

8 umeis anabête eis tên eortên tsb=tautên egô a=ouk tsb=oupô anabainô eis tên eortên tautên oti o tsb=kairos tsb=o emos a=kairos oupô peplêrôtai

9 tauta de eipôn a=autos tsb=autois emeinen en tê galilaia

10 ôs de anebêsan oi adelphoi autou a=eis a=tên a=eortên tote kai autos anebê tsb=eis tsb=tên tsb=eortên ou phanerôs a=alla tsb=all a=[ôs] tsb=ôs en kruptô

11 oi oun ioudaioi ezêtoun auton en tê eortê kai elegon pou estin ekeinos

12 kai goggusmos tsb=polus peri autou ên a=polus en tois ochlois oi men elegon oti agathos estin alloi a=[de] ts=de elegon ou alla plana ton ochlon

13 oudeis mentoi parrêsia elalei peri autou dia ton phobon tôn ioudaiôn

14 êdê de tês eortês mesousês anebê tsb=o iêsous eis to ieron kai edidasken

15 tsb=kai ethaumazon a=oun oi ioudaioi legontes pôs outos grammata oiden mê memathêkôs

16 apekrithê ab=oun autois a=[o] tsb=o iêsous kai eipen ê emê didachê ouk estin emê alla tou pempsantos me

17 ean tis thelê to thelêma autou poiein gnôsetai peri tês didachês poteron ek tou theou estin ê egô ap emautou lalô

18 o aph eautou lalôn tên doxan tên idian zêtei o de zêtôn tên doxan tou pempsantos auton outos alêthês estin kai adikia en autô ouk estin

19 ou a=môusês tsb=môsês dedôken umin ton nomon kai oudeis ex umôn poiei ton nomon ti me zêteite apokteinai

20 apekrithê o ochlos tsb=kai tsb=eipen daimonion echeis tis se zêtei apokteinai

21 apekrithê ts=o iêsous kai eipen autois en ergon epoiêsa kai pantes thaumazete

22 dia touto a=môusês tsb=môsês dedôken umin tên peritomên ouch oti ek tou a=môuseôs tsb=môseôs estin all ek tôn paterôn kai en sabbatô peritemnete anthrôpon

23 ei peritomên lambanei anthrôpos en sabbatô ina mê luthê o nomos a=môuseôs tsb=môseôs emoi cholate oti olon anthrôpon ugiê epoiêsa en sabbatô

24 mê krinete kat opsin alla tên dikaian krisin a=krinete tsb=krinate

25 elegon oun tines ek tôn ierosolumitôn ouch outos estin on zêtousin apokteinai

26 kai ide parrêsia lalei kai ouden autô legousin mêpote alêthôs egnôsan oi archontes oti outos estin tsb=alêthôs o christos

27 alla touton oidamen pothen estin o de christos otan erchêtai oudeis ginôskei pothen estin

28 ekraxen oun en tô ierô didaskôn o iêsous kai legôn kame oidate kai oidate pothen eimi kai ap emautou ouk elêlutha all estin alêthinos o pempsas me on umeis ouk oidate

29 egô ts=de oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen

30 ezêtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tên cheira oti oupô elêluthei ê ôra autou

31 tsb=polloi tsb=de ek tou ochlou a=de a=polloi episteusan eis auton kai elegon tsb=oti o christos otan elthê a=mê tsb=mêti pleiona sêmeia tsb=toutôn poiêsei ôn outos epoiêsen

32 êkousan oi pharisaioi tou ochlou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan b=upêretas tsb=oi tsb=pharisaioi tsb=kai oi archiereis a=kai a=oi a=pharisaioi ats=upêretas ina piasôsin auton

33 eipen oun ts=autois o iêsous eti tsb=mikron chronon a=mikron meth umôn eimi kai upagô pros ton pempsanta me

34 zêtêsete me kai ouch eurêsete a=[me] kai opou eimi egô umeis ou dunasthe elthein

35 eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesthai oti êmeis ouch eurêsomen auton mê eis tên diasporan tôn ellênôn mellei poreuesthai kai didaskein tous ellênas

36 tis estin tsb=outos o logos a=outos on eipen zêtêsete me kai ouch eurêsete a=[me] kai opou eimi egô umeis ou dunasthe elthein

37 en de tê eschatê êmera tê megalê tês eortês eistêkei o iêsous kai ekraxen legôn ean tis dipsa erchesthô pros me kai pinetô

38 o pisteuôn eis eme kathôs eipen ê graphê potamoi ek tês koilias autou reusousin udatos zôntos

39 touto de eipen peri tou pneumatos a=o tsb=ou emellon lambanein oi a=pisteusantes tsb=pisteuontes eis auton oupô gar ên pneuma tsb=agion oti ts=o iêsous oudepô edoxasthê

40 tsb=polloi tsb=oun ek tou ochlou a=oun akousantes a=tôn a=logôn a=toutôn tsb=ton tsb=logon elegon outos estin alêthôs o prophêtês

41 alloi elegon outos estin o christos a=oi tsb=alloi ats=de elegon mê gar ek tês galilaias o christos erchetai

42 a=ouch tsb=ouchi ê graphê eipen oti ek tou spermatos ab=dauid ts=dabid kai apo bêthleem tês kômês opou ên ab=dauid ts=dabid a=erchetai o christos tsb=erchetai

43 schisma oun a=egeneto en tô ochlô tsb=egeneto di auton

44 tines de êthelon ex autôn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas cheiras

45 êlthon oun oi upêretai pros tous archiereis kai pharisaious kai eipon autois ekeinoi ab=dia ab=ti ts=diati ouk êgagete auton

46 apekrithêsan oi upêretai oudepote tsb=outôs elalêsen a=outôs tsb=anthrôpos tsb=ôs tsb=outos tsb=o anthrôpos

47 apekrithêsan oun autois oi pharisaioi mê kai umeis peplanêsthe

48 mê tis ek tôn archontôn episteusen eis auton ê ek tôn pharisaiôn

49 a=alla tsb=all o ochlos outos o mê ginôskôn ton nomon a=eparatoi tsb=epikataratoi eisin

50 legei nikodêmos pros autous o elthôn tsb=nuktos pros auton a=[to] a=proteron eis ôn ex autôn

51 mê o nomos êmôn krinei ton anthrôpon ean mê akousê a=prôton par autou tsb=proteron kai gnô ti poiei

52 apekrithêsan kai a=eipan tsb=eipon autô mê kai su ek tês galilaias ei a=eraunêson tsb=ereunêson kai ide oti tsb=prophêtês ek tês galilaias a=prophêtês ouk a=egeiretai tsb=egêgertai

53 a=[[kai a=eporeuthêsan tsb=kai b=apêlthen ts=eporeuthê ekastos eis ton oikon autou

Chapter 8

1 iêsous de eporeuthê eis to oros tôn elaiôn

2 orthrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos êrcheto b=[pros ats=pros b=auton] ats=auton kai kathisas edidasken autous

3 agousin de oi grammateis kai oi pharisaioi tsb=pros tsb=auton gunaika ab=epi ts=en moicheia kateilêmmenên kai stêsantes autên en mesô

4 legousin autô b=[peirazontes] didaskale b=tautên b=euromen b=ep b=autophôrô b=moicheuomenên ats=autê ats=ê ats=gunê ts=kateilêphthê a=kateilêptai ts=epautophôrô a=ep a=autophôrô ats=moicheuomenê

5 en de tô nomô a=êmin b=êmôn ts=môsês ab=môusês ts=êmin eneteilato tas toiautas a=lithazein tsb=lithoboleisthai su oun ti legeis b=[peri b=autês]

6 touto de elegon peirazontes auton ina echôsin b=katêgorian b=kat ats=katêgorein autou o de iêsous katô kupsas tô daktulô a=kategraphen tsb=egraphen eis tên gên bs=mê bs=prospoioumenos

7 ôs de epemenon erôtôntes auton a=anekupsen a=kai tsb=anakupsas eipen a=autois tsb=pros tsb=autous o anamartêtos umôn prôtos ab=ep ab=autên tsb=ton tsb=lithon ts=ep ts=autê baletô a=lithon

8 kai palin a=katakupsas tsb=katô tsb=kupsas egraphen eis tên gên

9 oi de akousantes tsb=kai tsb=upo tsb=tês tsb=suneidêseôs tsb=elegchomenoi exêrchonto eis kath eis arxamenoi apo tôn presbuterôn b=[eôs ts=eôs tsb=tôn b=eschatôn] ts=eschatôn kai kateleiphthê monos tsb=o tsb=iêsous kai ê gunê en mesô ab=ousa ts=estôsa

10 anakupsas de o iêsous tsb=kai tsb=mêdena tsb=theasamenos tsb=plên tsb=tês tsb=gunaikos eipen autê a=gunai b=[gunai] ts=ê ts=gunê pou eisin tsb=ekeinoi tsb=oi tsb=katêgoroi tsb=sou oudeis se katekrinen

11 ê de eipen oudeis kurie eipen de b=[autê] ts=autê o iêsous oude egô se katakrinô poreuou a=[kai] tsb=kai a=apo b=[apo ab=tou a=nun b=nun] mêketi a=amartane]] tsb=amartane

12 palin oun ab=autois a=elalêsen o iêsous ts=autois tsb=elalêsen legôn egô eimi to phôs tou kosmou o akolouthôn emoi ou mê ab=peripatêsê ts=peripatêsei en tê skotia all exei to phôs tês zôês

13 eipon oun autô oi pharisaioi su peri seautou martureis ê marturia sou ouk estin alêthês

14 apekrithê iêsous kai eipen autois kan egô marturô peri emautou alêthês estin ê marturia mou oti oida pothen êlthon kai pou upagô umeis de ouk oidate pothen erchomai a=ê tsb=kai pou upagô

15 umeis kata tên sarka krinete egô ou krinô oudena

16 kai ean krinô de egô ê krisis ê emê a=alêthinê tsb=alêthês estin oti monos ouk eimi all egô kai o pempsas me patêr

17 kai en tô nomô de tô umeterô gegraptai oti duo anthrôpôn ê marturia alêthês estin

18 egô eimi o marturôn peri emautou kai marturei peri emou o pempsas me patêr

19 elegon oun autô pou estin o patêr sou apekrithê ts=o iêsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme êdeite kai ton patera mou tsb=êdeite an a=êdeite

20 tauta ta rêmata elalêsen tsb=o tsb=iêsous en tô gazophulakiô didaskôn en tô ierô kai oudeis epiasen auton oti oupô elêluthei ê ôra autou

21 eipen oun palin autois tsb=o tsb=iêsous egô upagô kai zêtêsete me kai en tê amartia umôn apothaneisthe opou egô upagô umeis ou dunasthe elthein

22 elegon oun oi ioudaioi mêti apoktenei eauton oti legei opou egô upagô umeis ou dunasthe elthein

23 kai a=elegen tsb=eipen autois umeis ek tôn katô este egô ek tôn anô eimi umeis ek a=toutou tou kosmou tsb=toutou este egô ouk eimi ek tou kosmou toutou

24 eipon oun umin oti apothaneisthe en tais amartiais umôn ean gar mê pisteusête oti egô eimi apothaneisthe en tais amartiais umôn

25 elegon oun autô su tis ei tsb=kai eipen autois o iêsous tên archên o ti kai lalô umin

26 polla echô peri umôn lalein kai krinein all o pempsas me alêthês estin kagô a êkousa par autou tauta a=lalô tsb=legô eis ton kosmon

27 ouk egnôsan oti ton patera autois elegen

28 eipen oun a=[autois] tsb=autois o iêsous otan upsôsête ton uion tou anthrôpou tote gnôsesthe oti egô eimi kai ap emautou poiô ouden alla kathôs edidaxen me o patêr tsb=mou tauta lalô

29 kai o pempsas me met emou estin ouk aphêken me monon tsb=o tsb=patêr oti egô ta aresta autô poiô pantote

30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton

31 elegen oun o iêsous pros tous pepisteukotas autô ioudaious ean umeis meinête en tô logô tô emô alêthôs mathêtai mou este

32 kai gnôsesthe tên alêtheian kai ê alêtheia eleutherôsei umas

33 apekrithêsan a=pros a=auton tsb=autô sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pôpote pôs su legeis oti eleutheroi genêsesthe

34 apekrithê autois o iêsous amên amên legô umin oti pas o poiôn tên amartian doulos estin tês amartias

35 o de doulos ou menei en tê oikia eis ton aiôna o uios menei eis ton aiôna

36 ean oun o uios umas eleutherôsê ontôs eleutheroi esesthe

37 oida oti sperma abraam este alla zêteite me apokteinai oti o logos o emos ou chôrei en umin

38 a=a egô tsb=o eôraka para tô patri tsb=mou lalô kai umeis oun a=a tsb=o a=êkousate tsb=eôrakate para a=tou a=patros tsb=tô tsb=patri tsb=umôn poieite

39 apekrithêsan kai a=eipan tsb=eipon autô o patêr êmôn abraam estin legei autois o iêsous ei tekna tou abraam a=este tsb=ête ta erga tou abraam epoieite b=[an] ts=an

40 nun de zêteite me apokteinai anthrôpon os tên alêtheian umin lelalêka ên êkousa para tou theou touto abraam ouk epoiêsen

41 umeis poieite ta erga tou patros umôn a=eipan tsb=eipon a=[oun] tsb=oun autô êmeis ek porneias ou gegennêmetha ena patera echomen ton theon

42 eipen bt=oun autois o iêsous ei o theos patêr umôn ên êgapate an eme egô gar ek tou theou exêlthon kai êkô oude gar ap emautou elêlutha all ekeinos me apesteilen

43 ab=dia ab=ti ts=diati tên lalian tên emên ou ginôskete oti ou dunasthe akouein ton logon ton emon

44 umeis ek ab=tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umôn thelete poiein ekeinos anthrôpoktonos ên ap archês kai en tê alêtheia a=ouk tsb=ouch estêken oti ouk estin alêtheia en autô otan lalê to pseudos ek tôn idiôn lalei oti pseustês estin kai o patêr autou

45 egô de oti tên alêtheian legô ou pisteuete moi

46 tis ex umôn elegchei me peri amartias ei tsb=de alêtheian legô ab=dia ab=ti ts=diati umeis ou pisteuete moi

47 o ôn ek tou theou ta rêmata tou theou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou theou ouk este

48 apekrithêsan tsb=oun oi ioudaioi kai a=eipan tsb=eipon autô ou kalôs legomen êmeis oti a=samaritês tsb=samareitês ei su kai daimonion echeis

49 apekrithê iêsous egô daimonion ouk echô alla timô ton patera mou kai umeis atimazete me

50 egô de ou zêtô tên doxan mou estin o zêtôn kai krinôn

51 amên amên legô umin ean tis ton tsb=logon tsb=ton emon a=logon têrêsê thanaton ou mê theôrêsê eis ton aiôna

52 eipon a=[oun] tsb=oun autô oi ioudaioi nun egnôkamen oti daimonion echeis abraam apethanen kai oi prophêtai kai su legeis ean tis ton logon mou têrêsê ou mê ab=geusêtai ts=geusetai thanatou eis ton aiôna

53 mê su meizôn ei tou patros êmôn abraam ostis apethanen kai oi prophêtai apethanon tina seauton tsb=su poieis

54 apekrithê iêsous ean egô a=doxasô tsb=doxazô emauton ê doxa mou ouden estin estin o patêr mou o doxazôn me on umeis legete oti theos ab=êmôn ts=umôn estin

55 kai ouk egnôkate auton egô de oida auton a=kan tsb=kai tsb=ean eipô oti ouk oida auton esomai omoios a=umin tsb=umôn pseustês a=alla tsb=all oida auton kai ton logon autou têrô

56 abraam o patêr umôn êgalliasato ina idê tên êmeran tên emên kai eiden kai echarê

57 eipon oun oi ioudaioi pros auton pentêkonta etê oupô echeis kai abraam eôrakas

58 eipen autois tsb=o iêsous amên amên legô umin prin abraam genesthai egô eimi

59 êran oun lithous ina balôsin ep auton iêsous de ekrubê kai exêlthen ek tou ierou tsb=dielthôn tsb=dia tsb=mesou tsb=autôn tsb=kai tsb=parêgen tsb=outôs

Chapter 9

1 kai paragôn eiden anthrôpon tuphlon ek genetês

2 kai êrôtêsan auton oi mathêtai autou legontes rabbi tis êmarten outos ê oi goneis autou ina tuphlos gennêthê

3 apekrithê ts=o iêsous oute outos êmarten oute oi goneis autou all ina phanerôthê ta erga tou theou en autô

4 a=êmas tsb=eme dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eôs êmera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai

5 otan en tô kosmô ô phôs eimi tou kosmou

6 tauta eipôn eptusen chamai kai epoiêsen pêlon ek tou ptusmatos kai epechrisen a=autou ton pêlon epi tous ophthalmous tsb=tou tsb=tuphlou

7 kai eipen autô upage nipsai eis tên kolumbêthran tou silôam o ermêneuetai apestalmenos apêlthen oun kai enipsato kai êlthen blepôn

8 oi oun geitones kai oi theôrountes auton to proteron oti a=prosaitês tsb=tuphlos ên elegon ouch outos estin o kathêmenos kai prosaitôn

9 alloi elegon oti outos estin alloi a=elegon a=ouchi a=alla tsb=de tsb=oti omoios autô estin ekeinos elegen oti egô eimi

10 elegon oun autô pôs a=[oun] a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan sou oi ophthalmoi

11 apekrithê ekeinos a=o tsb=kai tsb=eipen anthrôpos a=o legomenos iêsous pêlon epoiêsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi a=oti upage eis a=ton tsb=tên tsb=kolumbêthran tsb=tou silôam kai nipsai apelthôn a=oun tsb=de kai nipsamenos aneblepsa

12 a=kai tsb=eipon a=eipan tsb=oun autô pou estin ekeinos legei ouk oida

13 agousin auton pros tous pharisaious ton pote tuphlon

14 ên de sabbaton a=en a=ê a=êmera tsb=ote ton pêlon epoiêsen o iêsous kai aneôxen autou tous ophthalmous

15 palin oun êrôtôn auton kai oi pharisaioi pôs aneblepsen o de eipen autois pêlon epethêken ab=mou epi tous ophthalmous ts=mou kai enipsamên kai blepô

16 elegon oun ek tôn pharisaiôn tines tsb=outos tsb=o tsb=anthrôpos ouk estin a=outos para tsb=tou theou a=o a=anthrôpos oti to sabbaton ou têrei alloi a=[de] elegon pôs dunatai anthrôpos amartôlos toiauta sêmeia poiein kai schisma ên en autois

17 legousin a=oun tô tuphlô palin tsb=su ti a=su legeis peri autou oti a=êneôxen tsb=ênoixen sou tous ophthalmous o de eipen oti prophêtês estin

18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tsb=tuphlos ên a=tuphlos kai aneblepsen eôs otou ephônêsan tous goneis autou tou anablepsantos

19 kai êrôtêsan autous legontes outos estin o uios umôn on umeis legete oti tuphlos egennêthê pôs oun tsb=arti blepei a=arti

20 apekrithêsan a=oun b=de tsb=autois oi goneis autou kai a=eipan tsb=eipon oidamen oti outos estin o uios êmôn kai oti tuphlos egennêthê

21 pôs de nun blepei ouk oidamen ê tis ênoixen autou tous ophthalmous êmeis ouk oidamen tsb=autos tsb=êlikian tsb=echei auton erôtêsate a=êlikian a=echei autos peri ab=eautou ts=autou lalêsei

22 tauta a=eipan tsb=eipon oi goneis autou oti ephobounto tous ioudaious êdê gar sunetetheinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologêsê christon aposunagôgos genêtai

23 dia touto oi goneis autou a=eipan tsb=eipon oti êlikian echei auton a=eperôtêsate tsb=erôtêsate

24 ephônêsan oun tsb=ek tsb=deuterou ton anthrôpon a=ek a=deuterou os ên tuphlos kai a=eipan tsb=eipon autô dos doxan tô theô êmeis oidamen oti tsb=o tsb=anthrôpos outos a=o a=anthrôpos amartôlos estin

25 apekrithê oun ekeinos tsb=kai tsb=eipen ei amartôlos estin ouk oida en oida oti tuphlos ôn arti blepô

26 eipon a=oun tsb=de autô tsb=palin ti epoiêsen soi pôs ênoixen sou tous ophthalmous

27 apekrithê autois eipon umin êdê kai ouk êkousate ti palin thelete akouein mê kai umeis thelete autou mathêtai genesthai

28 a=kai eloidorêsan ts=oun auton kai eipon su tsb=ei mathêtês a=ei ekeinou êmeis de tou a=môuseôs tsb=môseôs esmen mathêtai

29 êmeis oidamen oti a=môusei tsb=môsê lelalêken o theos touton de ouk oidamen pothen estin

30 apekrithê o anthrôpos kai eipen autois en tsb=gar toutô a=gar a=to thaumaston estin oti umeis ouk oidate pothen estin kai a=ênoixen tsb=aneôxen mou tous ophthalmous

31 oidamen tsb=de oti amartôlôn o theos ouk akouei all ean tis theosebês ê kai to thelêma autou poiê toutou akouei

32 ek tou aiônos ouk êkousthê oti a=êneôxen tsb=ênoixen tis ophthalmous tuphlou gegennêmenou

33 ei mê ên outos para theou ouk êdunato poiein ouden

34 apekrithêsan kai a=eipan tsb=eipon autô en amartiais su egennêthês olos kai su didaskeis êmas kai exebalon auton exô

35 êkousen tsb=o iêsous oti exebalon auton exô kai eurôn auton eipen tsb=autô su pisteueis eis ton uion tou a=anthrôpou tsb=theou

36 apekrithê ekeinos kai eipen ab=kai tis estin kurie ina pisteusô eis auton

37 eipen tsb=de autô o iêsous kai eôrakas auton kai o lalôn meta sou ekeinos estin

38 o de ephê pisteuô kurie kai prosekunêsen autô

39 kai eipen o iêsous eis krima egô eis ton kosmon touton êlthon ina oi mê blepontes blepôsin kai oi blepontes tuphloi genôntai

40 tsb=kai êkousan ek tôn pharisaiôn tauta oi tsb=ontes met autou a=ontes kai eipon autô mê kai êmeis tuphloi esmen

41 eipen autois o iêsous ei tuphloi ête ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen ê tsb=oun amartia umôn menei

Chapter 10

1 amên amên legô umin o mê eiserchomenos dia tês thuras eis tên aulên tôn probatôn alla anabainôn allachothen ekeinos kleptês estin kai lêstês

2 o de eiserchomenos dia tês thuras poimên estin tôn probatôn

3 toutô o thurôros anoigei kai ta probata tês phônês autou akouei kai ta idia probata a=phônei tsb=kalei kat onoma kai exagei auta

4 tsb=kai otan ta idia a=panta tsb=probata ekbalê emprosthen autôn poreuetai kai ta probata autô akolouthei oti oidasin tên phônên autou

5 allotriô de ou mê a=akolouthêsousin tsb=akolouthêsôsin alla pheuxontai ap autou oti ouk oidasin tôn allotriôn tên phônên

6 tautên tên paroimian eipen autois o iêsous ekeinoi de ouk egnôsan tina ên a elalei autois

7 eipen oun palin tsb=autois o iêsous amên amên legô umin oti egô eimi ê thura tôn probatôn

8 pantes osoi ts=pro ts=emou êlthon a=[pro a=emou] kleptai eisin kai lêstai all ouk êkousan autôn ta probata

9 egô eimi ê thura di emou ean tis eiselthê sôthêsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomên eurêsei

10 o kleptês ouk erchetai ei mê ina klepsê kai thusê kai apolesê egô êlthon ina zôên echôsin kai perisson echôsin

11 egô eimi o poimên o kalos o poimên o kalos tên psuchên autou tithêsin uper tôn probatôn

12 o misthôtos tsb=de kai ouk ôn poimên ou ouk a=estin tsb=eisin ta probata idia theôrei ton lukon erchomenon kai aphiêsin ta probata kai pheugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei tsb=ta tsb=probata

13 tsb=o tsb=de tsb=misthôtos tsb=pheugei oti misthôtos estin kai ou melei autô peri tôn probatôn

14 egô eimi o poimên o kalos kai ginôskô ta ema kai a=ginôskousi tsb=ginôskomai a=me tsb=upo a=ta tsb=tôn a=ema tsb=emôn

15 kathôs ginôskei me o patêr kagô ginôskô ton patera kai tên psuchên mou tithêmi uper tôn probatôn

16 kai alla probata echô a ouk estin ek tês aulês tautês kakeina tsb=me dei a=me agagein kai tês phônês mou akousousin kai a=genêsontai tsb=genêsetai mia poimnê eis poimên

17 dia touto a=me o patêr tsb=me agapa oti egô tithêmi tên psuchên mou ina palin labô autên

18 oudeis airei autên ap emou all egô tithêmi autên ap emautou exousian echô theinai autên kai exousian echô palin labein autên tautên tên entolên elabon para tou patros mou

19 schisma tsb=oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous

20 elegon de polloi ex autôn daimonion echei kai mainetai ti autou akouete

21 alloi elegon tauta ta rêmata ouk estin daimonizomenou mê daimonion dunatai tuphlôn ophthalmous a=anoixai tsb=anoigein

22 egeneto a=tote tsb=de ta egkainia en ats=tois ierosolumois tsb=kai cheimôn ên

23 kai periepatei o iêsous en tô ierô en tê stoa ats=tou ab=solomônos ts=solomôntos

24 ekuklôsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autô eôs pote tên psuchên êmôn aireis ei su ei o christos eipe êmin parrêsia

25 apekrithê autois o iêsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egô poiô en tô onomati tou patros mou tauta marturei peri emou

26 a=alla tsb=all umeis ou pisteuete a=oti tsb=ou a=ouk tsb=gar este ek tôn probatôn tôn emôn tsb=kathôs tsb=eipon tsb=umin

27 ta probata ta ema tês phônês mou a=akouousin tsb=akouei kagô ginôskô auta kai akolouthousin moi

28 kagô tsb=zôên tsb=aiônion didômi autois a=zôên a=aiônion kai ou mê apolôntai eis ton aiôna kai ouch arpasei tis auta ek tês cheiros mou

29 o patêr mou a=o tsb=os dedôken moi tsb=meizôn pantôn a=meizon estin kai oudeis dunatai arpazein ek tês cheiros tou patros tsb=mou

30 egô kai o patêr en esmen

31 ebastasan tsb=oun palin lithous oi ioudaioi ina lithasôsin auton

32 apekrithê autois o iêsous polla tsb=kala erga a=kala edeixa umin ek tou patros tsb=mou dia poion autôn ergon a=eme lithazete tsb=me

33 apekrithêsan autô oi ioudaioi tsb=legontes peri kalou ergou ou lithazomen se alla peri blasphêmias kai oti su anthrôpos ôn poieis seauton theon

34 apekrithê autois a=[o] tsb=o iêsous ouk estin gegrammenon en tô nomô umôn a=oti egô eipa theoi este

35 ei ekeinous eipen theous pros ous o logos tou theou egeneto kai ou dunatai luthênai ê graphê

36 on o patêr êgiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasphêmeis oti eipon uios tou theou eimi

37 ei ou poiô ta erga tou patros mou mê pisteuete moi

38 ei de poiô kan emoi mê pisteuête tois ergois a=pisteuete tsb=pisteusate ina gnôte kai a=ginôskête tsb=pisteusête oti en emoi o patêr kagô en a=tô a=patri tsb=autô

39 ezêtoun a=[oun] tsb=oun tsb=palin auton a=palin piasai kai exêlthen ek tês cheiros autôn

40 kai apêlthen palin peran tou iordanou eis ton topon opou ên iôannês to prôton baptizôn kai emeinen ekei

41 kai polloi êlthon pros auton kai elegon oti iôannês men sêmeion epoiêsen ouden panta de osa eipen iôannês peri toutou alêthê ên

42 kai tsb=episteusan polloi a=episteusan tsb=ekei eis auton a=ekei

Chapter 11

1 ên de tis asthenôn lazaros apo bêthanias ek tês kômês marias kai marthas tês adelphês autês

2 ên de a=mariam tsb=maria ê aleipsasa ton kurion murô kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autês ês o adelphos lazaros êsthenei

3 apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide on phileis asthenei

4 akousas de o iêsous eipen autê ê astheneia ouk estin pros thanaton all uper tês doxês tou theou ina doxasthê o uios tou theou di autês

5 êgapa de o iêsous tên marthan kai tên adelphên autês kai ton lazaron

6 ôs oun êkousen oti asthenei tote men emeinen en ô ên topô duo êmeras

7 epeita meta touto legei tois mathêtais agômen eis tên ioudaian palin

8 legousin autô oi mathêtai rabbi nun ezêtoun se lithasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei

9 apekrithê ts=o iêsous ouchi dôdeka tsb=eisin ôrai a=eisin tês êmeras ean tis peripatê en tê êmera ou proskoptei oti to phôs tou kosmou toutou blepei

10 ean de tis peripatê en tê nukti proskoptei oti to phôs ouk estin en autô

11 tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o philos êmôn kekoimêtai alla poreuomai ina exupnisô auton

12 a=eipan tsb=eipon oun oi mathêtai a=autô tsb=autou kurie ei kekoimêtai sôthêsetai

13 eirêkei de o iêsous peri tou thanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tês koimêseôs tou upnou legei

14 tote oun eipen autois o iêsous parrêsia lazaros apethanen

15 kai chairô di umas ina pisteusête oti ouk êmên ekei ab=alla ts=all agômen pros auton

16 eipen oun thômas o legomenos didumos tois summathêtais agômen kai êmeis ina apothanômen met autou

17 elthôn oun o iêsous euren auton tessaras tsb=êmeras êdê a=êmeras echonta en tô mnêmeiô

18 ên de ê bêthania eggus tôn ierosolumôn ôs apo stadiôn dekapente

19 tsb=kai polloi a=de ek tôn ioudaiôn elêlutheisan pros a=tên tsb=tas tsb=peri marthan kai a=mariam tsb=marian ina paramuthêsôntai autas peri tou adelphou tsb=autôn

20 ê oun martha ôs êkousen oti ts=o iêsous erchetai upêntêsen autô a=mariam tsb=maria de en tô oikô ekathezeto

21 eipen oun ats=ê martha pros ton iêsoun kurie ei ês ôde a=ouk a=an a=apethanen o adelphos mou tsb=ouk tsb=an tsb=etethnêkei

22 a=[alla] tsb=alla kai nun oida oti osa an aitêsê ton theon dôsei soi o theos

23 legei autê o iêsous anastêsetai o adelphos sou

24 legei autô a=ê martha oida oti anastêsetai en tê anastasei en tê eschatê êmera

25 eipen autê o iêsous egô eimi ê anastasis kai ê zôê o pisteuôn eis eme kan apothanê zêsetai

26 kai pas o zôn kai pisteuôn eis eme ou mê apothanê eis ton aiôna pisteueis touto

27 legei autô nai kurie egô pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos

28 kai a=touto tsb=tauta eipousa apêlthen kai ephônêsen a=mariam tsb=marian tên adelphên autês lathra eipousa o didaskalos parestin kai phônei se

29 ekeinê a=de ôs êkousen a=êgerthê tsb=egeiretai tachu kai a=êrcheto tsb=erchetai pros auton

30 oupô de elêluthei o iêsous eis tên kômên all ên a=eti en tô topô opou upêntêsen autô ê martha

31 oi oun ioudaioi oi ontes met autês en tê oikia kai paramuthoumenoi autên idontes tên a=mariam tsb=marian oti tacheôs anestê kai exêlthen êkolouthêsan autê a=doxantes tsb=legontes oti upagei eis to mnêmeion ina klausê ekei

32 ê oun a=mariam tsb=maria ôs êlthen opou ên tsb=o iêsous idousa auton epesen ab=autou a=pros tsb=eis tous podas ts=autou legousa autô kurie ei ês ôde ouk an tsb=apethanen mou a=apethanen o adelphos

33 iêsous oun ôs eiden autên klaiousan kai tous sunelthontas autê ioudaious klaiontas enebrimêsato tô pneumati kai etaraxen eauton

34 kai eipen pou tetheikate auton legousin autô kurie erchou kai ide

35 edakrusen o iêsous

36 elegon oun oi ioudaioi ide pôs ephilei auton

37 tines de ex autôn a=eipan tsb=eipon ouk a=edunato tsb=êdunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiêsai ina kai outos mê apothanê

38 iêsous oun palin embrimômenos en eautô erchetai eis to mnêmeion ên de spêlaion kai lithos epekeito ep autô

39 legei o iêsous arate ton lithon legei autô ê adelphê tou a=teteleutêkotos tsb=tethnêkotos martha kurie êdê ozei tetartaios gar estin

40 legei autê o iêsous ouk eipon soi oti ean pisteusês a=opsê tsb=opsei tên doxan tou theou

41 êran oun ton lithon tsb=ou tsb=ên tsb=o tsb=tethnêkôs tsb=keimenos o de iêsous êren tous ophthalmous anô kai eipen pater eucharistô soi oti êkousas mou

42 egô de êdein oti pantote mou akoueis alla dia ton ochlon ton periestôta eipon ina pisteusôsin oti su me apesteilas

43 kai tauta eipôn phônê megalê ekraugasen lazare deuro exô

44 tsb=kai exêlthen o tethnêkôs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai ê opsis autou soudariô periededeto legei autois o iêsous lusate auton kai aphete a=auton upagein

45 polloi oun ek tôn ioudaiôn oi elthontes pros tên a=mariam tsb=marian kai theasamenoi a epoiêsen tsb=o tsb=iêsous episteusan eis auton

46 tines de ex autôn apêlthon pros tous pharisaious kai a=eipan tsb=eipon autois a epoiêsen tsb=o iêsous

47 sunêgagon oun oi archiereis kai oi pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrôpos polla tsb=sêmeia poiei a=sêmeia

48 ean aphômen auton outôs pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rômaioi kai arousin êmôn kai ton topon kai to ethnos

49 eis de tis ex autôn kaiaphas archiereus ôn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden

50 oude a=logizesthe tsb=dialogizesthe oti sumpherei a=umin tsb=êmin ina eis anthrôpos apothanê uper tou laou kai mê olon to ethnos apolêtai

51 touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus ôn tou eniautou ekeinou a=eprophêteusen tsb=proephêteusen oti emellen ts=o iêsous apothnêskein uper tou ethnous

52 kai ouch uper tou ethnous monon all ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagê eis en

53 ap ekeinês oun tês êmeras a=ebouleusanto tsb=sunebouleusanto ina apokteinôsin auton

54 a=o tsb=iêsous oun a=iêsous ab=ouketi ts=ouk ts=eti parrêsia periepatei en tois ioudaiois alla apêlthen ekeithen eis tên chôran eggus tês erêmou eis ephraim legomenên polin kakei a=emeinen tsb=dietriben meta tôn mathêtôn tsb=autou

55 ên de eggus to pascha tôn ioudaiôn kai anebêsan polloi eis ierosoluma ek tês chôras pro tou pascha ina agnisôsin eautous

56 ezêtoun oun ton iêsoun kai elegon met allêlôn en tô ierô estêkotes ti dokei umin oti ou mê elthê eis tên eortên

57 dedôkeisan de tsb=kai oi archiereis kai oi pharisaioi a=entolas tsb=entolên ina ean tis gnô pou estin mênusê opôs piasôsin auton

Chapter 12

1 o oun iêsous pro ex êmerôn tou pascha êlthen eis bêthanian opou ên lazaros tsb=o tsb=tethnêkôs on êgeiren ek nekrôn a=iêsous

2 epoiêsan oun autô deipnon ekei kai ê martha diêkonei o de lazaros eis ên a=ek tôn ab=anakeimenôn ab=sun ts=sunanakeimenôn autô

3 ê oun a=mariam tsb=maria labousa litran murou nardou pistikês polutimou êleipsen tous podas tou iêsou kai exemaxen tais thrixin autês tous podas autou ê de oikia eplêrôthê ek tês osmês tou murou

4 legei a=de a=ioudas a=o a=iskariôtês tsb=oun eis a=[ek] tsb=ek tôn mathêtôn autou tsb=ioudas tsb=simônos tsb=iskariôtês o mellôn auton paradidonai

5 ab=dia ab=ti ts=diati touto to muron ouk eprathê triakosiôn dênariôn kai edothê ptôchois

6 eipen de touto ouch oti peri tôn ptôchôn emelen autô s=alla abt=all oti kleptês ên kai to glôssokomon a=echôn tsb=eichen tsb=kai ta ballomena ebastazen

7 eipen oun o iêsous aphes autên a=ina eis tên êmeran tou entaphiasmou mou a=têrêsê tsb=tetêrêken auto

8 tous ptôchous gar pantote echete meth eautôn eme de ou pantote echete

9 egnô oun a=[o] ochlos polus ek tôn ioudaiôn oti ekei estin kai êlthon ou dia ton iêsoun monon all ina kai ton lazaron idôsin on êgeiren ek nekrôn

10 ebouleusanto de oi archiereis ina kai ton lazaron apokteinôsin

11 oti polloi di auton upêgon tôn ioudaiôn kai episteuon eis ton iêsoun

12 tê epaurion a=o ochlos polus o elthôn eis tên eortên akousantes oti erchetai ats=o iêsous eis ierosoluma

13 elabon ta baia tôn phoinikôn kai exêlthon eis upantêsin autô kai a=ekraugazon tsb=ekrazon ôsanna eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou a=[kai] ats=o basileus tou israêl

14 eurôn de o iêsous onarion ekathisen ep auto kathôs estin gegrammenon

15 mê phobou a=thugatêr tsb=thugater siôn idou o basileus sou erchetai kathêmenos epi pôlon onou

16 tauta tsb=de ouk egnôsan a=autou oi mathêtai tsb=autou to prôton all ote edoxasthê b=[o] ts=o iêsous tote emnêsthêsan oti tauta ên ep autô gegrammena kai tauta epoiêsan autô

17 emarturei oun o ochlos o ôn met autou ote ton lazaron ephônêsen ek tou mnêmeiou kai êgeiren auton ek nekrôn

18 dia touto a=[kai] tsb=kai upêntêsen autô o ochlos oti a=êkousan tsb=êkousen touto auton pepoiêkenai to sêmeion

19 oi oun pharisaioi a=eipan tsb=eipon pros eautous theôreite oti ouk ôpheleite ouden ide o kosmos opisô autou apêlthen

20 êsan de tsb=tines ellênes a=tines ek tôn anabainontôn ina proskunêsôsin en tê eortê

21 outoi oun prosêlthon philippô tô apo bêthsaida tês galilaias kai êrôtôn auton legontes kurie thelomen ton iêsoun idein

22 erchetai a=o philippos kai legei tô andrea a=erchetai tsb=kai tsb=palin andreas kai philippos a=kai legousin tô iêsou

23 o de iêsous a=apokrinetai tsb=apekrinato autois legôn elêluthen ê ôra ina doxasthê o uios tou anthrôpou

24 amên amên legô umin ean mê o kokkos tou sitou pesôn eis tên gên apothanê autos monos menei ean de apothanê polun karpon pherei

25 o philôn tên psuchên autou a=apolluei tsb=apolesei autên kai o misôn tên psuchên autou en tô kosmô toutô eis zôên aiônion phulaxei autên

26 ean emoi tsb=diakonê tis a=diakonê emoi akoloutheitô kai opou eimi egô ekei kai o diakonos o emos estai tsb=kai ean tis emoi diakonê timêsei auton o patêr

27 nun ê psuchê mou tetaraktai kai ti eipô pater sôson me ek tês ôras tautês alla dia touto êlthon eis tên ôran tautên

28 pater doxason sou to onoma êlthen oun phônê ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasô

29 o oun ochlos o estôs kai akousas elegen brontên gegonenai alloi elegon aggelos autô lelalêken

30 apekrithê b=[o] ts=o iêsous kai eipen ou di eme tsb=autê ê phônê a=autê gegonen alla di umas

31 nun krisis estin tou kosmou toutou nun o archôn tou kosmou toutou ekblêthêsetai exô

32 kagô ean upsôthô ek tês gês pantas elkusô pros emauton

33 touto de elegen sêmainôn poiô thanatô b=emellen ats=êmellen apothnêskein

34 apekrithê a=oun autô o ochlos êmeis êkousamen ek tou nomou oti o christos menei eis ton aiôna kai pôs tsb=su legeis a=su ats=oti dei upsôthênai ton uion tou anthrôpou tis estin outos o uios tou anthrôpou

35 eipen oun autois o iêsous eti mikron chronon to phôs a=en tsb=meth a=umin tsb=umôn estin peripateite a=ôs tsb=eôs to phôs echete ina mê skotia umas katalabê kai o peripatôn en tê skotia ouk oiden pou upagei

36 a=ôs tsb=eôs to phôs echete pisteuete eis to phôs ina uioi phôtos genêsthe tauta elalêsen tsb=o iêsous kai apelthôn ekrubê ap autôn

37 tosauta de autou sêmeia pepoiêkotos emprosthen autôn ouk episteuon eis auton

38 ina o logos êsaiou tou prophêtou plêrôthê on eipen kurie tis episteusen tê akoê êmôn kai o brachiôn kuriou tini apekaluphthê

39 dia touto ouk êdunanto pisteuein oti palin eipen êsaias

40 tetuphlôken autôn tous ophthalmous kai a=epôrôsen tsb=pepôrôken autôn tên kardian ina mê idôsin tois ophthalmois kai noêsôsin tê kardia kai a=straphôsin tsb=epistraphôsin kai a=iasomai tsb=iasômai autous

41 tauta eipen êsaias a=oti tsb=ote eiden tên doxan autou kai elalêsen peri autou

42 omôs mentoi kai ek tôn archontôn polloi episteusan eis auton alla dia tous pharisaious ouch ômologoun ina mê aposunagôgoi genôntai

43 êgapêsan gar tên doxan tôn anthrôpôn mallon êper tên doxan tou theou

44 iêsous de ekraxen kai eipen o pisteuôn eis eme ou pisteuei eis eme a=alla tsb=all eis ton pempsanta me

45 kai o theôrôn eme theôrei ton pempsanta me

46 egô phôs eis ton kosmon elêlutha ina pas o pisteuôn eis eme en tê skotia mê meinê

47 kai ean tis mou akousê tôn rêmatôn kai mê a=phulaxê tsb=pisteusê egô ou krinô auton ou gar êlthon ina krinô ton kosmon all ina sôsô ton kosmon

48 o athetôn eme kai mê lambanôn ta rêmata mou echei ton krinonta auton o logos on elalêsa ekeinos krinei auton en tê eschatê êmera

49 oti egô ex emautou ouk elalêsa all o pempsas me patêr autos moi entolên a=dedôken tsb=edôken ti eipô kai ti lalêsô

50 kai oida oti ê entolê autou zôê aiônios estin a oun tsb=lalô egô a=lalô kathôs eirêken moi o patêr outôs lalô

Chapter 13

1 pro de tês eortês tou pascha eidôs o iêsous oti a=êlthen tsb=elêluthen autou ê ôra ina metabê ek tou kosmou toutou pros ton patera agapêsas tous idious tous en tô kosmô eis telos êgapêsen autous

2 kai deipnou a=ginomenou tsb=genomenou tou diabolou êdê beblêkotos eis tên kardian a=ina a=paradoi a=auton a=ioudas tsb=iouda simônos iskariôtou tsb=ina tsb=auton tsb=paradô

3 eidôs tsb=o tsb=iêsous oti panta a=edôken tsb=dedôken autô o patêr eis tas cheiras kai oti apo theou exêlthen kai pros ton theon upagei

4 egeiretai ek tou deipnou kai tithêsin ta imatia kai labôn lention diezôsen eauton

5 eita ballei udôr eis ton niptêra kai êrxato niptein tous podas tôn mathêtôn kai ekmassein tô lentiô ô ên diezôsmenos

6 erchetai oun pros simôna petron tsb=kai legei autô tsb=ekeinos kurie su mou nipteis tous podas

7 apekrithê iêsous kai eipen autô o egô poiô su ouk oidas arti gnôsê de meta tauta

8 legei autô petros ou mê nipsês a=mou tous podas tsb=mou eis ton aiôna apekrithê tsb=autô tsb=o iêsous a=autô ean mê nipsô se ouk echeis meros met emou

9 legei autô simôn petros kurie mê tous podas mou monon alla kai tas cheiras kai tên kephalên

10 legei autô o iêsous o leloumenos a=ouk tsb=ou tsb=chreian echei a=chreian a=ei a=mê tsb=ê tous podas nipsasthai all estin katharos olos kai umeis katharoi este all ouchi pantes

11 êdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen a=oti ouchi pantes katharoi este

12 ote oun enipsen tous podas autôn a=[kai] tsb=kai elaben ta imatia autou a=kai a=anepesen tsb=anapesôn palin eipen autois ginôskete ti pepoiêka umin

13 umeis phôneite me o didaskalos kai o kurios kai kalôs legete eimi gar

14 ei oun egô enipsa umôn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis opheilete allêlôn niptein tous podas

15 upodeigma gar edôka umin ina kathôs egô epoiêsa umin kai umeis poiête

16 amên amên legô umin ouk estin doulos meizôn tou kuriou autou oude apostolos meizôn tou pempsantos auton

17 ei tauta oidate makarioi este ean poiête auta

18 ou peri pantôn umôn legô egô oida a=tinas tsb=ous exelexamên all ina ê graphê plêrôthê o trôgôn a=mou tsb=met tsb=emou ton arton epêren ep eme tên pternan autou

19 ap arti legô umin pro tou genesthai ina a=pisteusête otan genêtai tsb=pisteusête oti egô eimi

20 amên amên legô umin o lambanôn a=an tsb=ean tina pempsô eme lambanei o de eme lambanôn lambanei ton pempsanta me

21 tauta eipôn a=[o] tsb=o iêsous etarachthê tô pneumati kai emarturêsen kai eipen amên amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me

22 eblepon tsb=oun eis allêlous oi mathêtai aporoumenoi peri tinos legei

23 ên tsb=de anakeimenos eis a=ek tôn mathêtôn autou en tô kolpô tou iêsou on êgapa o iêsous

24 neuei oun toutô simôn petros puthesthai tis an eiê peri ou legei

25 a=anapesôn tsb=epipesôn a=oun tsb=de ekeinos ab=outôs epi to stêthos tou iêsou legei autô kurie tis estin

26 apokrinetai a=[o] tsb=o iêsous ekeinos estin ô egô a=bapsô tsb=bapsas to psômion tsb=epidôsô kai a=dôsô a=autô a=bapsas a=oun tsb=embapsas to psômion a=[lambanei a=kai] didôsin iouda simônos a=iskariôtou tsb=iskariôtê

27 kai meta to psômion tote eisêlthen eis ekeinon o satanas legei oun autô o iêsous o poieis poiêson tachion

28 touto a=[de] tsb=de oudeis egnô tôn anakeimenôn pros ti eipen autô

29 tines gar edokoun epei to glôssokomon eichen tsb=o ioudas oti legei autô a=[o] tsb=o iêsous agorason ôn chreian echomen eis tên eortên ê tois ptôchois ina ti dô

30 labôn oun to psômion ekeinos tsb=eutheôs exêlthen a=euthus ên de nux

31 ote as=oun exêlthen legei tsb=o iêsous nun edoxasthê o uios tou anthrôpou kai o theos edoxasthê en autô

32 a=[ei tsb=ei o theos edoxasthê en a=autô] tsb=autô kai o theos doxasei auton en a=autô tsb=eautô kai euthus doxasei auton

33 teknia eti mikron meth umôn eimi zêtêsete me kai kathôs eipon tois ioudaiois oti opou tsb=upagô egô a=upagô umeis ou dunasthe elthein kai umin legô arti

34 entolên kainên didômi umin ina agapate allêlous kathôs êgapêsa umas ina kai umeis agapate allêlous

35 en toutô gnôsontai pantes oti emoi mathêtai este ean agapên echête en allêlois

36 legei autô simôn petros kurie pou upageis apekrithê a=[autô] tsb=autô tsb=o iêsous opou upagô ou dunasai moi nun akolouthêsai tsb=usteron tsb=de akolouthêseis a=de a=usteron tsb=moi

37 legei autô ats=o petros kurie ab=dia ab=ti ts=diati ou dunamai soi akolouthêsai arti tên psuchên mou uper sou thêsô

38 a=apokrinetai tsb=apekrithê tsb=autô tsb=o iêsous tên psuchên sou uper emou thêseis amên amên legô soi ou mê alektôr ab=phônêsê ts=phônêsei eôs ou a=arnêsê tsb=aparnêsê me tris

Chapter 14

1 mê tarassesthô umôn ê kardia pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete

2 en tê oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mê eipon an umin a=oti poreuomai etoimasai topon umin

3 kai ean poreuthô b=[kai] ats=kai etoimasô tsb=umin topon a=umin palin erchomai kai a=paralêmpsomai tsb=paralêpsomai umas pros emauton ina opou eimi egô kai umeis ête

4 kai opou a=[egô] tsb=egô upagô oidate tsb=kai tên odon tsb=oidate

5 legei autô thômas kurie ouk oidamen pou upageis tsb=kai pôs dunametha tên odon eidenai

6 legei autô a=[o] tsb=o iêsous egô eimi ê odos kai ê alêtheia kai ê zôê oudeis erchetai pros ton patera ei mê di emou

7 ei a=egnôkate tsb=egnôkeite me kai ton patera mou a=gnôsesthe tsb=egnôkeite tsb=an kai ap arti ginôskete auton kai eôrakate auton

8 legei autô philippos kurie deixon êmin ton patera kai arkei êmin

9 legei autô o iêsous a=tosoutô tsb=tosouton a=chronô tsb=chronon meth umôn eimi kai ouk egnôkas me philippe o eôrakôs eme eôraken ton patera tsb=kai pôs su legeis deixon êmin ton patera

10 ou pisteueis oti egô en tô patri kai o patêr en emoi estin ta rêmata a egô a=legô tsb=lalô umin ap emautou ou lalô o de patêr tsb=o en emoi menôn tsb=autos poiei ta erga a=autou

11 pisteuete moi oti egô en tô patri kai o patêr en emoi ei de mê dia ta erga auta pisteuete tsb=moi

12 amên amên legô umin o pisteuôn eis eme ta erga a egô poiô kakeinos poiêsei kai meizona toutôn poiêsei oti egô pros ton patera tsb=mou poreuomai

13 kai o ti an aitêsête en tô onomati mou touto poiêsô ina doxasthê o patêr en tô uiô

14 ean ti aitêsête a=me b=[me] en tô onomati mou egô poiêsô

15 ean agapate me tas entolas tas emas a=têrêsete tsb=têrêsate

16 a=kagô tsb=kai tsb=egô erôtêsô ton patera kai allon paraklêton dôsei umin ina tsb=menê meth umôn eis ton aiôna a=ê

17 to pneuma tês alêtheias o o kosmos ou dunatai labein oti ou theôrei auto oude ginôskei tsb=auto umeis tsb=de ginôskete auto oti par umin menei kai en umin estai

18 ouk aphêsô umas orphanous erchomai pros umas

19 eti mikron kai o kosmos me ab=ouketi ts=ouk ts=eti theôrei umeis de theôreite me oti egô zô kai umeis a=zêsete tsb=zêsesthe

20 en ekeinê tê êmera gnôsesthe umeis oti egô en tô patri mou kai umeis en emoi b=kai b=egô ats=kagô en umin

21 o echôn tas entolas mou kai têrôn autas ekeinos estin o agapôn me o de agapôn me agapêthêsetai upo tou patros mou a=kagô tsb=kai tsb=egô agapêsô auton kai emphanisô autô emauton

22 legei autô ioudas ouch o iskariôtês kurie a=[kai] b=kai ti gegonen oti êmin melleis emphanizein seauton kai ouchi tô kosmô

23 apekrithê ts=o iêsous kai eipen autô ean tis agapa me ton logon mou têrêsei kai o patêr mou agapêsei auton kai pros auton eleusometha kai monên par autô a=poiêsometha tsb=poiêsomen

24 o mê agapôn me tous logous mou ou têrei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pempsantos me patros

25 tauta lelalêka umin par umin menôn

26 o de paraklêtos to pneuma to agion o pempsei o patêr en tô onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnêsei umas panta a eipon umin a=[egô]

27 eirênên aphiêmi umin eirênên tên emên didômi umin ou kathôs o kosmos didôsin egô didômi umin mê tarassesthô umôn ê kardia mêde deiliatô

28 êkousate oti egô eipon umin upagô kai erchomai pros umas ei êgapate me echarête an oti tsb=eipon poreuomai pros ton patera oti o patêr tsb=mou meizôn mou estin

29 kai nun eirêka umin prin genesthai ina otan genêtai pisteusête

30 ab=ouketi ts=ouk ts=eti polla lalêsô meth umôn erchetai gar o tou kosmou ts=toutou archôn kai en emoi ouk echei ouden

31 all ina gnô o kosmos oti agapô ton patera kai kathôs eneteilato moi o patêr outôs poiô egeiresthe agômen enteuthen

Chapter 15

1 egô eimi ê ampelos ê alêthinê kai o patêr mou o geôrgos estin

2 pan klêma en emoi mê pheron karpon airei auto kai pan to karpon pheron kathairei auto ina tsb=pleiona karpon a=pleiona pherê

3 êdê umeis katharoi este dia ton logon on lelalêka umin

4 meinate en emoi kagô en umin kathôs to klêma ou dunatai karpon pherein aph eautou ean mê a=menê tsb=meinê en tê ampelô outôs oude umeis ean mê en emoi a=menête tsb=meinête

5 egô eimi ê ampelos umeis ta klêmata o menôn en emoi kagô en autô outos pherei karpon polun oti chôris emou ou dunasthe poiein ouden

6 ean mê tis a=menê tsb=meinê en emoi eblêthê exô ôs to klêma kai exêranthê kai sunagousin auta kai eis ab=to pur ballousin kai kaietai

7 ean meinête en emoi kai ta rêmata mou en umin meinê o ean thelête a=aitêsasthe tsb=aitêsesthe kai genêsetai umin

8 en toutô edoxasthê o patêr mou ina karpon polun pherête kai a=genêsthe tsb=genêsesthe emoi mathêtai

9 kathôs êgapêsen me o patêr kagô tsb=êgapêsa umas a=êgapêsa meinate en tê agapê tê emê

10 ean tas entolas mou têrêsête meneite en tê agapê mou kathôs egô tas entolas tou patros mou tetêrêka kai menô autou en tê agapê

11 tauta lelalêka umin ina ê chara ê emê en umin a=ê tsb=meinê kai ê chara umôn plêrôthê

12 autê estin ê entolê ê emê ina agapate allêlous kathôs êgapêsa umas

13 meizona tautês agapên oudeis echei ina tis tên psuchên autou thê uper tôn philôn autou

14 umeis philoi mou este ean poiête a=a tsb=osa egô entellomai umin

15 ouketi tsb=umas legô a=umas doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirêka philous oti panta a êkousa para tou patros mou egnôrisa umin

16 ouch umeis me exelexasthe all egô exelexamên umas kai ethêka umas ina umeis upagête kai karpon pherête kai o karpos umôn menê ina o ti an aitêsête ton patera en tô onomati mou dô umin

17 tauta entellomai umin ina agapate allêlous

18 ei o kosmos umas misei ginôskete oti eme prôton umôn memisêken

19 ei ek tou kosmou ête o kosmos an to idion ephilei oti de ek tou kosmou ouk este all egô exelexamên umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos

20 mnêmoneuete tou logou ou egô eipon umin ouk estin doulos meizôn tou kuriou autou ei eme ediôxan kai umas diôxousin ei ton logon mou etêrêsan kai ton umeteron têrêsousin

21 alla tauta panta poiêsousin a=eis a=umas tsb=umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pempsanta me

22 ei mê êlthon kai elalêsa autois amartian ouk a=eichosan tsb=eichon nun de prophasin ouk echousin peri tês amartias autôn

23 o eme misôn kai ton patera mou misei

24 ei ta erga mê epoiêsa en autois a oudeis allos a=epoiêsen tsb=pepoiêken amartian ouk a=eichosan tsb=eichon nun de kai eôrakasin kai memisêkasin kai eme kai ton patera mou

25 all ina plêrôthê o logos o tsb=gegrammenos en tô nomô autôn a=gegrammenos oti emisêsan me dôrean

26 otan tsb=de elthê o paraklêtos on egô pempsô umin para tou patros to pneuma tês alêtheias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturêsei peri emou

27 kai umeis de martureite oti ap archês met emou este

Chapter 16

1 tauta lelalêka umin ina mê skandalisthête

2 aposunagôgous poiêsousin umas all erchetai ôra ina pas o apokteinas umas doxê latreian prospherein tô theô

3 kai tauta poiêsousin ts=umin oti ouk egnôsan ton patera oude eme

4 alla tauta lelalêka umin ina otan elthê ê ôra a=autôn mnêmoneuête autôn oti egô eipon umin tauta de umin ex archês ouk eipon oti meth umôn êmên

5 nun de upagô pros ton pempsanta me kai oudeis ex umôn erôta me pou upageis

6 all oti tauta lelalêka umin ê lupê peplêrôken umôn tên kardian

7 all egô tên alêtheian legô umin sumpherei umin ina egô apelthô ean gar b=egô mê apelthô o paraklêtos ouk eleusetai pros umas ean de poreuthô pempsô auton pros umas

8 kai elthôn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunês kai peri kriseôs

9 peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme

10 peri dikaiosunês de oti pros ton patera tsb=mou upagô kai ab=ouketi ts=ouk ts=eti theôreite me

11 peri de kriseôs oti o archôn tou kosmou toutou kekritai

12 eti polla echô tsb=legein umin a=legein all ou dunasthe bastazein arti

13 otan de elthê ekeinos to pneuma tês alêtheias odêgêsei umas a=en tsb=eis a=tê tsb=pasan a=alêtheia tsb=tên a=pasê tsb=alêtheian ou gar lalêsei aph eautou all osa a=akousei tsb=an tsb=akousê lalêsei kai ta erchomena anaggelei umin

14 ekeinos eme doxasei oti ek tou emou a=lêmpsetai tsb=lêpsetai kai anaggelei umin

15 panta osa echei o patêr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou ab=lambanei ts=lêpsetai kai anaggelei umin

16 mikron kai a=ouketi tsb=ou theôreite me kai palin mikron kai opsesthe me tsb=oti ts=egô tsb=upagô tsb=pros tsb=ton tsb=patera

17 a=eipan tsb=eipon oun ek tôn mathêtôn autou pros allêlous ti estin touto o legei êmin mikron kai ou theôreite me kai palin mikron kai opsesthe me kai oti tsb=egô upagô pros ton patera

18 elegon oun tsb=touto ti estin a=touto a=[o a=legei] tsb=o tsb=legei to mikron ouk oidamen ti lalei

19 egnô a=[o] tsb=oun tsb=o iêsous oti êthelon auton erôtan kai eipen autois peri toutou zêteite met allêlôn oti eipon mikron kai ou theôreite me kai palin mikron kai opsesthe me

20 amên amên legô umin oti klausete kai thrênêsete umeis o de kosmos charêsetai umeis tsb=de lupêthêsesthe all ê lupê umôn eis charan genêsetai

21 ê gunê otan tiktê lupên echei oti êlthen ê ôra autês otan de gennêsê to paidion ab=ouketi ts=ouk ts=eti mnêmoneuei tês thlipseôs dia tên charan oti egennêthê anthrôpos eis ton kosmon

22 kai umeis oun tsb=lupên tsb=men nun a=men a=lupên echete palin de opsomai umas kai charêsetai umôn ê kardia kai tên charan umôn oudeis airei aph umôn

23 kai en ekeinê tê êmera eme ouk erôtêsete ouden amên amên legô umin tsb=oti tsb=osa an a=ti aitêsête ton patera en tô onomati mou dôsei umin

24 eôs arti ouk êtêsate ouden en tô onomati mou aiteite kai a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe ina ê chara umôn ê peplêrômenê

25 tauta en paroimiais lelalêka umin bt=all erchetai ôra ote ab=ouketi ts=ouk ts=eti en paroimiais lalêsô umin alla parrêsia peri tou patros a=apaggelô tsb=anaggelô umin

26 en ekeinê tê êmera en tô onomati mou aitêsesthe kai ou legô umin oti egô erôtêsô ton patera peri umôn

27 autos gar o patêr philei umas oti umeis eme pephilêkate kai pepisteukate oti egô para a=[tou] tsb=tou theou exêlthon

28 exêlthon para tou patros kai elêlutha eis ton kosmon palin aphiêmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera

29 legousin tsb=autô oi mathêtai autou ide nun a=en parrêsia laleis kai paroimian oudemian legeis

30 nun oidamen oti oidas panta kai ou chreian echeis ina tis se erôta en toutô pisteuomen oti apo theou exêlthes

31 apekrithê autois tsb=o iêsous arti pisteuete

32 idou erchetai ôra kai tsb=nun elêluthen ina skorpisthête ekastos eis ta idia a=kame tsb=kai tsb=eme monon aphête kai ouk eimi monos oti o patêr met emou estin

33 tauta lelalêka umin ina en emoi eirênên echête en tô kosmô thlipsin s=exete abt=echete alla tharseite egô nenikêka ton kosmon

Chapter 17

1 tauta elalêsen tsb=o iêsous kai a=eparas tsb=epêren tous ophthalmous autou eis ton ouranon tsb=kai eipen pater elêluthen ê ôra doxason sou ton uion ina tsb=kai o uios tsb=sou doxasê se

2 kathôs edôkas autô exousian pasês sarkos ina pan o dedôkas autô b=dôsei ats=dôsê autois zôên aiônion

3 autê de estin ê aiônios zôê ina ginôskôsin se ton monon alêthinon theon kai on apesteilas iêsoun christon

4 egô se edoxasa epi tês gês to ergon a=teleiôsas tsb=eteleiôsa o dedôkas moi ina poiêsô

5 kai nun doxason me su pater para seautô tê doxê ê eichon pro tou ton kosmon einai para soi

6 ephanerôsa sou to onoma tois anthrôpois ous a=edôkas tsb=dedôkas moi ek tou kosmou soi êsan a=kamoi tsb=kai tsb=emoi autous a=edôkas tsb=dedôkas kai ton logon sou a=tetêrêkan tsb=tetêrêkasin

7 nun egnôkan oti panta osa dedôkas moi para sou a=eisin tsb=estin

8 oti ta rêmata a a=edôkas tsb=dedôkas moi dedôka autois kai autoi elabon kai egnôsan alêthôs oti para sou exêlthon kai episteusan oti su me apesteilas

9 egô peri autôn erôtô ou peri tou kosmou erôtô alla peri ôn dedôkas moi oti soi eisin

10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois

11 kai ab=ouketi ts=ouk ts=eti eimi en tô kosmô kai a=autoi tsb=outoi en tô kosmô eisin a=kagô tsb=kai tsb=egô pros se erchomai pater agie têrêson autous en tô onomati sou ab=ô ts=ous dedôkas moi ina ôsin en kathôs êmeis

12 ote êmên met autôn tsb=en tsb=tô tsb=kosmô egô etêroun autous en tô onomati sou a=ô tsb=ous dedôkas moi a=kai ephulaxa kai oudeis ex autôn apôleto ei mê o uios tês apôleias ina ê graphê plêrôthê

13 nun de pros se erchomai kai tauta lalô en tô kosmô ina echôsin tên charan tên emên peplêrômenên en a=eautois tsb=autois

14 egô dedôka autois ton logon sou kai o kosmos emisêsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kathôs egô ouk eimi ek tou kosmou

15 ouk erôtô ina arês autous ek tou kosmou all ina têrêsês autous ek tou ponêrou

16 ek tou kosmou ouk eisin kathôs egô a=ouk a=eimi ek tou kosmou tsb=ouk tsb=eimi

17 agiason autous en tê alêtheia tsb=sou o logos o sos alêtheia estin

18 kathôs eme apesteilas eis ton kosmon kagô apesteila autous eis ton kosmon

19 kai uper autôn egô agiazô emauton ina a=ôsin kai autoi tsb=ôsin êgiasmenoi en alêtheia

20 ou peri toutôn de erôtô monon alla kai peri tôn ab=pisteuontôn ts=pisteusontôn dia tou logou autôn eis eme

21 ina pantes en ôsin kathôs su pater en emoi kagô en soi ina kai autoi en êmin tsb=en ôsin ina o kosmos a=pisteuê tsb=pisteusê oti su me apesteilas

22 a=kagô tsb=kai tsb=egô tên doxan ên dedôkas moi dedôka autois ina ôsin en kathôs êmeis en tsb=esmen

23 egô en autois kai su en emoi ina ôsin teteleiômenoi eis en tsb=kai ina ginôskê o kosmos oti su me apesteilas kai êgapêsas autous kathôs eme êgapêsas

24 pater a=o tsb=ous dedôkas moi thelô ina opou eimi egô kakeinoi ôsin met emou ina theôrôsin tên doxan tên emên ên a=dedôkas tsb=edôkas moi oti êgapêsas me pro katabolês kosmou

25 pater dikaie kai o kosmos se ouk egnô egô de se egnôn kai outoi egnôsan oti su me apesteilas

26 kai egnôrisa autois to onoma sou kai gnôrisô ina ê agapê ên êgapêsas me en autois ê kagô en autois

Chapter 18

1 tauta eipôn tsb=o iêsous exêlthen sun tois mathêtais autou peran tou cheimarrou a=tou tsb=tôn kedrôn opou ên kêpos eis on eisêlthen autos kai oi mathêtai autou

2 êdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunêchthê b=[kai] tsb=o iêsous ekei meta tôn mathêtôn autou

3 o oun ioudas labôn tên speiran kai ek tôn archiereôn kai a=ek a=tôn pharisaiôn upêretas erchetai ekei meta phanôn kai lampadôn kai oplôn

4 iêsous oun eidôs panta ta erchomena ep auton a=exêlthen a=kai a=legei tsb=exelthôn tsb=eipen autois tina zêteite

5 apekrithêsan autô iêsoun ton nazôraion legei autois tsb=o tsb=iêsous egô eimi eistêkei de kai ioudas o paradidous auton met autôn

6 ôs oun eipen autois tsb=oti egô eimi apêlthon eis ta opisô kai a=epesan tsb=epeson chamai

7 palin oun tsb=autous epêrôtêsen a=autous tina zêteite oi de a=eipan tsb=eipon iêsoun ton nazôraion

8 apekrithê ts=o iêsous eipon umin oti egô eimi ei oun eme zêteite aphete toutous upagein

9 ina plêrôthê o logos on eipen oti ous dedôkas moi ouk apôlesa ex autôn oudena

10 simôn oun petros echôn machairan eilkusen autên kai epaisen ton tou archiereôs doulon kai apekopsen autou to a=ôtarion tsb=ôtion to dexion ên de onoma tô doulô malchos

11 eipen oun o iêsous tô petrô bale tên machairan tsb=sou eis tên thêkên to potêrion o dedôken moi o patêr ou mê piô auto

12 ê oun speira kai o chiliarchos kai oi upêretai tôn ioudaiôn sunelabon ton iêsoun kai edêsan auton

13 kai a=êgagon tsb=apêgagon tsb=auton pros annan prôton ên gar pentheros tou kaiapha os ên archiereus tou eniautou ekeinou

14 ên de kaiaphas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumpherei ena anthrôpon a=apothanein tsb=apolesthai uper tou laou

15 êkolouthei de tô iêsou simôn petros kai bt=o allos mathêtês o de mathêtês ekeinos ên gnôstos tô archierei kai suneisêlthen tô iêsou eis tên aulên tou archiereôs

16 o de petros eistêkei pros tê thura exô exêlthen oun o mathêtês o allos a=o tsb=os tsb=ên gnôstos a=tou tsb=tô a=archiereôs tsb=archierei kai eipen tê thurôrô kai eisêgagen ton petron

17 legei oun a=tô a=petrô ê paidiskê ê thurôros tsb=tô tsb=petrô mê kai su ek tôn mathêtôn ei tou anthrôpou toutou legei ekeinos ouk eimi

18 eistêkeisan de oi douloi kai oi upêretai anthrakian pepoiêkotes oti psuchos ên kai ethermainonto ên de a=kai tsb=met tsb=autôn o petros a=met a=autôn estôs kai thermainomenos

19 o oun archiereus êrôtêsen ton iêsoun peri tôn mathêtôn autou kai peri tês didachês autou

20 apekrithê autô tsb=o iêsous egô parrêsia a=lelalêka tsb=elalêsa tô kosmô egô pantote edidaxa en ts=tê sunagôgê kai en tô ierô opou a=pantes tsb=pantote oi ioudaioi sunerchontai kai en kruptô elalêsa ouden

21 ti me a=erôtas tsb=eperôtas a=erôtêson tsb=eperôtêson tous akêkootas ti elalêsa autois ide outoi oidasin a eipon egô

22 tauta de autou eipontos eis a=parestêkôs tôn upêretôn tsb=parestêkôs edôken rapisma tô iêsou eipôn outôs apokrinê tô archierei

23 apekrithê autô tsb=o iêsous ei kakôs elalêsa marturêson peri tou kakou ei de kalôs ti me dereis

24 apesteilen as=oun auton o annas dedemenon pros kaiaphan ton archierea

25 ên de simôn petros estôs kai thermainomenos eipon oun autô mê kai su ek tôn mathêtôn autou ei êrnêsato b=oun ekeinos kai eipen ouk eimi

26 legei eis ek tôn doulôn tou archiereôs suggenês ôn ou apekopsen petros to ôtion ouk egô se eidon en tô kêpô met autou

27 palin oun êrnêsato tsb=o petros kai eutheôs alektôr ephônêsen

28 agousin oun ton iêsoun apo tou kaiapha eis to praitôrion ên de ab=prôi ts=prôia kai autoi ouk eisêlthon eis to praitôrion ina mê mianthôsin a=alla tsb=all tsb=ina phagôsin to pascha

29 exêlthen oun o pilatos a=exô pros autous kai a=phêsin tsb=eipen tina katêgorian pherete a=[kata] tsb=kata tou anthrôpou toutou

30 apekrithêsan kai a=eipan tsb=eipon autô ei mê ên outos a=kakon a=poiôn tsb=kakopoios ouk an soi paredôkamen auton

31 eipen oun autois o pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umôn krinate auton eipon tsb=oun autô oi ioudaioi êmin ouk exestin apokteinai oudena

32 ina o logos tou iêsou plêrôthê on eipen sêmainôn poiô thanatô êmellen apothnêskein

33 eisêlthen oun a=palin eis to praitôrion tsb=palin o pilatos kai ephônêsen ton iêsoun kai eipen autô su ei o basileus tôn ioudaiôn

34 apekrithê tsb=autô tsb=o iêsous a=apo tsb=aph a=seautou tsb=eautou su touto legeis ê alloi tsb=soi eipon a=soi peri emou

35 apekrithê o pilatos mêti egô ioudaios eimi to ethnos to son kai oi archiereis paredôkan se emoi ti epoiêsas

36 apekrithê ts=o iêsous ê basileia ê emê ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou ên ê basileia ê emê oi upêretai tsb=an oi emoi êgônizonto a=[an] ina mê paradothô tois ioudaiois nun de ê basileia ê emê ouk estin enteuthen

37 eipen oun autô o pilatos oukoun basileus ei su apekrithê b=[o] ats=o iêsous su legeis oti basileus eimi egô tsb=egô eis touto gegennêmai kai eis touto elêlutha eis ton kosmon ina marturêsô tê alêtheia pas o ôn ek tês alêtheias akouei mou tês phônês

38 legei autô o pilatos ti estin alêtheia kai touto eipôn palin exêlthen pros tous ioudaious kai legei autois egô oudemian tsb=aitian euriskô en autô a=aitian

39 estin de sunêtheia umin ina ena tsb=umin apolusô a=umin en tô pascha boulesthe oun tsb=umin apolusô a=umin ton basilea tôn ioudaiôn

40 ekraugasan oun palin tsb=pantes legontes mê touton alla ton barabban ên de o barabbas lêstês

Chapter 19

1 tote oun elaben o pilatos ton iêsoun kai emastigôsen

2 kai oi stratiôtai plexantes stephanon ex akanthôn epethêkan autou tê kephalê kai imation porphuroun periebalon auton

3 kai a=êrchonto a=pros a=auton a=kai elegon chaire o basileus tôn ioudaiôn kai a=edidosan tsb=edidoun autô rapismata

4 a=kai exêlthen tsb=oun palin exô o pilatos kai legei autois ide agô umin auton exô ina gnôte oti tsb=en tsb=autô oudemian aitian euriskô a=en a=autô

5 exêlthen oun o iêsous exô phorôn ton akanthinon stephanon kai to porphuroun imation kai legei autois a=idou tsb=ide o anthrôpos

6 ote oun eidon auton oi archiereis kai oi upêretai ekraugasan legontes staurôson staurôson b=auton legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurôsate egô gar ouch euriskô en autô aitian

7 apekrithêsan autô oi ioudaioi êmeis nomon echomen kai kata ton nomon tsb=êmôn opheilei apothanein oti tsb=eauton uion s=tou theou a=eauton epoiêsen

8 ote oun êkousen o pilatos touton ton logon mallon ephobêthê

9 kai eisêlthen eis to praitôrion palin kai legei tô iêsou pothen ei su o de iêsous apokrisin ouk edôken autô

10 legei oun autô o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian echô a=apolusai tsb=staurôsai se kai exousian echô a=staurôsai tsb=apolusai se

11 apekrithê a=[autô] ts=o iêsous ouk eiches exousian tsb=oudemian kat emou a=oudemian ei mê ên tsb=soi dedomenon a=soi anôthen dia touto o a=paradous tsb=paradidous me soi meizona amartian echei

12 ek toutou tsb=ezêtei o pilatos a=ezêtei apolusai auton oi de ioudaioi a=ekraugasan tsb=ekrazon legontes ean touton apolusês ouk ei philos tou kaisaros pas o basilea ab=eauton ts=auton poiôn antilegei tô kaisari

13 o oun pilatos akousas a=tôn tsb=touton a=logôn tsb=ton a=toutôn tsb=logon êgagen exô ton iêsoun kai ekathisen epi tsb=tou bêmatos eis topon legomenon lithostrôton ebraisti de gabbatha

14 ên de paraskeuê tou pascha ôra a=ên tsb=de a=ôs tsb=ôsei ektê kai legei tois ioudaiois ide o basileus umôn

15 tsb=oi tsb=de ekraugasan a=oun a=ekeinoi aron aron staurôson auton legei autois o pilatos ton basilea umôn staurôsô apekrithêsan oi archiereis ouk echomen basilea ei mê kaisara

16 tote oun paredôken auton autois ina staurôthê parelabon a=oun tsb=de ton iêsoun tsb=kai b=êgagon ts=apêgagon

17 kai bastazôn a=eautô ton stauron tsb=autou exêlthen eis b=topon ats=ton legomenon kraniou topon a=o tsb=os legetai ebraisti golgotha

18 opou auton estaurôsan kai met autou allous duo enteuthen kai enteuthen meson de ton iêsoun

19 egrapsen de kai titlon o pilatos kai ethêken epi tou staurou ên de gegrammenon iêsous o nazôraios o basileus tôn ioudaiôn

20 touton oun ton titlon polloi anegnôsan tôn ioudaiôn oti eggus ên ts=tês ts=poleôs o topos ab=tês ab=poleôs opou estaurôthê o iêsous kai ên gegrammenon ebraisti tsb=ellênisti rômaisti a=ellênisti

21 elegon oun tô pilatô oi archiereis tôn ioudaiôn mê graphe o basileus tôn ioudaiôn all oti ekeinos eipen basileus eimi tôn ioudaiôn

22 apekrithê o pilatos o gegrapha gegrapha

23 oi oun stratiôtai ote estaurôsan ton iêsoun elabon ta imatia autou kai epoiêsan tessara merê ekastô stratiôtê meros kai ton chitôna ên de o chitôn ab=araphos ts=arraphos ek tôn anôthen uphantos di olou

24 a=eipan tsb=eipon oun pros allêlous mê schisômen auton alla lachômen peri autou tinos estai ina ê graphê plêrôthê a=[ê tsb=ê a=legousa] tsb=legousa diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klêron oi men oun stratiôtai tauta epoiêsan

25 eistêkeisan de para tô staurô tou iêsou ê mêtêr autou kai ê adelphê tês mêtros autou maria ê tou klôpa kai maria ê magdalênê

26 iêsous oun idôn tên mêtera kai ton mathêtên parestôta on êgapa legei tê mêtri tsb=autou gunai a=ide tsb=idou o uios sou

27 eita legei tô mathêtê a=ide tsb=idou ê mêtêr sou kai ap ekeinês tês ôras elaben ts=autên o mathêtês ab=autên eis ta idia

28 meta touto b=idôn ats=eidôs o iêsous oti tsb=panta êdê a=panta tetelestai ina teleiôthê ê graphê legei dipsô

29 skeuos tsb=oun ekeito oxous meston tsb=oi tsb=de tsb=plêsantes spoggon a=oun a=meston a=tou oxous tsb=kai ussôpô perithentes prosênegkan autou tô stomati

30 ote oun elaben to oxos a=[o] tsb=o iêsous eipen tetelestai kai klinas tên kephalên paredôken to pneuma

31 oi oun ioudaioi as=epei as=paraskeuê as=ên ina mê meinê epi tou staurou ta sômata en tô sabbatô bt=epei bt=paraskeuê bt=ên ên gar megalê ê êmera ekeinou tou sabbatou êrôtêsan ton pilaton ina kateagôsin autôn ta skelê kai arthôsin

32 êlthon oun oi stratiôtai kai tou men prôtou kateaxan ta skelê kai tou allou tou sustaurôthentos autô

33 epi de ton iêsoun elthontes ôs eidon tsb=auton êdê a=auton tethnêkota ou kateaxan autou ta skelê

34 all eis tôn stratiôtôn logchê autou tên pleuran enuxen kai b=eutheôs ts=euthus exêlthen a=euthus aima kai udôr

35 kai o eôrakôs memarturêken kai alêthinê ats=autou estin b=autou ê marturia a=kai a=ekeinos tsb=kakeinos oiden oti alêthê legei ina a=kai umeis a=<pisteusête> tsb=pisteusête

36 egeneto gar tauta ina ê graphê plêrôthê ostoun ou suntribêsetai b=ap autou

37 kai palin etera graphê legei opsontai eis on exekentêsan

38 meta ats=de tauta êrôtêsen ton pilaton b=[o] ts=o iôsêph a=[o] tsb=o apo arimathaias ôn mathêtês tou iêsou kekrummenos de dia ton phobon tôn ioudaiôn ina arê to sôma tou iêsou kai epetrepsen o pilatos êlthen oun kai êren to sôma a=autou tsb=tou tsb=iêsou

39 êlthen de kai nikodêmos o elthôn pros a=auton tsb=ton tsb=iêsoun nuktos to prôton pherôn migma smurnês kai aloês ab=ôs ts=ôsei litras ekaton

40 elabon oun to sôma tou iêsou kai edêsan auto b=en othoniois meta tôn arômatôn kathôs ethos estin tois ioudaiois entaphiazein

41 ên de en tô topô opou estaurôthê kêpos kai en tô kêpô mnêmeion kainon en ô oudepô oudeis a=ên a=tetheimenos tsb=etethê

42 ekei oun dia tên paraskeuên tôn ioudaiôn oti eggus ên to mnêmeion ethêkan ton iêsoun

Chapter 20

1 tê de mia tôn sabbatôn maria ê magdalênê erchetai prôi skotias eti ousês eis to mnêmeion kai blepei ton lithon êrmenon ek tou mnêmeiou

2 trechei oun kai erchetai pros simôna petron kai pros ton allon mathêtên on ephilei o iêsous kai legei autois êran ton kurion ek tou mnêmeiou kai ouk oidamen pou ethêkan auton

3 exêlthen oun o petros kai o allos mathêtês kai êrchonto eis to mnêmeion

4 etrechon de oi duo omou kai o allos mathêtês proedramen tachion tou petrou kai êlthen prôtos eis to mnêmeion

5 kai parakupsas blepei keimena ta othonia ou mentoi eisêlthen

6 erchetai oun a=kai simôn petros akolouthôn autô kai eisêlthen eis to mnêmeion kai theôrei ta othonia keimena

7 kai to soudarion o ên epi tês kephalês autou ou meta tôn othoniôn keimenon alla chôris entetuligmenon eis ena topon

8 tote oun eisêlthen kai o allos mathêtês o elthôn prôtos eis to mnêmeion kai eiden kai episteusen

9 oudepô gar êdeisan tên graphên oti dei auton ek nekrôn anastênai

10 apêlthon oun palin pros a=autous tsb=eautous oi mathêtai

11 maria de eistêkei pros a=tô a=mnêmeiô tsb=to tsb=mnêmeion tsb=klaiousa exô a=klaiousa ôs oun eklaien parekupsen eis to mnêmeion

12 kai theôrei duo aggelous en leukois kathezomenous ena pros tê kephalê kai ena pros tois posin opou ekeito to sôma tou iêsou

13 kai legousin autê ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti êran ton kurion mou kai ouk oida pou ethêkan auton

14 tsb=kai tauta eipousa estraphê eis ta opisô kai theôrei ton iêsoun estôta kai ouk êdei oti ts=o iêsous estin

15 legei autê tsb=o iêsous gunai ti klaieis tina zêteis ekeinê dokousa oti o kêpouros estin legei autô kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou ts=auton ethêkas ab=auton kagô auton arô

16 legei autê tsb=o iêsous a=mariam tsb=maria strapheisa ekeinê legei autô a=ebraisti rabbouni o legetai didaskale

17 legei autê tsb=o iêsous mê mou aptou oupô gar anabebêka pros ton patera tsb=mou poreuou de pros tous adelphous mou kai eipe autois anabainô pros ton patera mou kai patera umôn kai theon mou kai theon umôn

18 erchetai a=mariam tsb=maria ê magdalênê a=aggellousa tsb=apaggellousa tois mathêtais oti a=eôraka tsb=eôraken ton kurion kai tauta eipen autê

19 ousês oun opsias tê êmera ekeinê tê mia tsb=tôn sabbatôn kai tôn thurôn kekleismenôn opou êsan oi mathêtai tsb=sunêgmenoi dia ton phobon tôn ioudaiôn êlthen o iêsous kai estê eis to meson kai legei autois eirênê umin

20 kai touto eipôn edeixen tsb=autois tas cheiras kai tên pleuran a=autois tsb=autou echarêsan oun oi mathêtai idontes ton kurion

21 eipen oun autois a=[o tsb=o a=iêsous] tsb=iêsous palin eirênê umin kathôs apestalken me o patêr kagô pempô umas

22 kai touto eipôn enephusêsen kai legei autois labete pneuma agion

23 an tinôn aphête tas amartias a=apheôntai tsb=aphientai autois an tinôn kratête kekratêntai

24 thômas de eis ek tôn dôdeka o legomenos didumos ouk ên met autôn ote êlthen tsb=o iêsous

25 elegon oun autô oi alloi mathêtai eôrakamen ton kurion o de eipen autois ean mê idô en tais chersin autou ton tupon tôn êlôn kai balô ton daktulon mou eis ton tupon tôn êlôn kai balô a=mou tên cheira tsb=mou eis tên pleuran autou ou mê pisteusô

26 kai meth êmeras oktô palin êsan esô oi mathêtai autou kai thômas met autôn erchetai o iêsous tôn thurôn kekleismenôn kai estê eis to meson kai eipen eirênê umin

27 eita legei tô thôma phere ton daktulon sou ôde kai ide tas cheiras mou kai phere tên cheira sou kai bale eis tên pleuran mou kai mê ginou apistos alla pistos

28 tsb=kai apekrithê ts=o thômas kai eipen autô o kurios mou kai o theos mou

29 legei autô o iêsous oti eôrakas me ts=thôma pepisteukas makarioi oi mê idontes kai pisteusantes

30 polla men oun kai alla sêmeia epoiêsen o iêsous enôpion tôn mathêtôn a=[autou] tsb=autou a ouk estin gegrammena en tô bibliô toutô

31 tauta de gegraptai ina a=<pisteusête> tsb=pisteusête oti ts=o iêsous estin o christos o uios tou theou kai ina pisteuontes zôên echête en tô onomati autou

Chapter 21

1 meta tauta ephanerôsen eauton palin o iêsous tois mathêtais b=[autou] epi tês thalassês tês tiberiados ephanerôsen de outôs

2 êsan omou simôn petros kai thômas o legomenos didumos kai nathanaêl o apo kana tês galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek tôn mathêtôn autou duo

3 legei autois simôn petros upagô alieuein legousin autô erchometha kai êmeis sun soi exêlthon kai ab=enebêsan ts=anebêsan eis to ploion tsb=euthus kai en ekeinê tê nukti epiasan ouden

4 prôias de êdê genomenês estê tsb=o iêsous eis ton aigialon ou mentoi êdeisan oi mathêtai oti iêsous estin

5 legei oun autois a=[o] tsb=o iêsous paidia mê ti prosphagion echete apekrithêsan autô ou

6 o de eipen autois balete eis ta dexia merê tou ploiou to diktuon kai eurêsete ebalon oun kai ab=ouketi ts=ouk ts=eti auto elkusai a=ischuon tsb=ischusan apo tou plêthous tôn ichthuôn

7 legei oun o mathêtês ekeinos on êgapa o iêsous tô petrô o kurios estin simôn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutên diezôsato ên gar gumnos kai ebalen eauton eis tên thalassan

8 oi de alloi mathêtai tô ploiariô êlthon ou gar êsan makran apo tês gês a=alla tsb=all ôs apo pêchôn diakosiôn surontes to diktuon tôn ichthuôn

9 ôs oun apebêsan eis tên gên blepousin anthrakian keimenên kai opsarion epikeimenon kai arton

10 legei autois o iêsous enegkate apo tôn opsariôn ôn epiasate nun

11 anebê a=oun simôn petros kai eilkusen to diktuon a=eis tsb=epi a=tên tsb=tês a=gên tsb=gês meston ichthuôn megalôn ekaton ab=pentêkonta ab=triôn ts=pentêkontatriôn kai tosoutôn ontôn ouk eschisthê to diktuon

12 legei autois o iêsous deute aristêsate oudeis de etolma tôn mathêtôn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin

13 erchetai tsb=oun tsb=o iêsous kai lambanei ton arton kai didôsin autois kai to opsarion omoiôs

14 touto êdê triton ephanerôthê tsb=o iêsous tois mathêtais tsb=autou egertheis ek nekrôn

15 ote oun êristêsan legei tô simôni petrô o iêsous simôn a=iôannou tsb=iôna agapas me a=pleon tsb=pleion toutôn legei autô nai kurie su oidas oti philô se legei autô boske ta arnia mou

16 legei autô palin deuteron simôn a=iôannou tsb=iôna agapas me legei autô nai kurie su oidas oti philô se legei autô poimaine ta probata mou

17 legei autô to triton simôn a=iôannou tsb=iôna phileis me elupêthê o petros oti eipen autô to triton phileis me kai a=legei tsb=eipen autô kurie tsb=su panta a=su oidas su ginôskeis oti philô se legei autô a=[o tsb=o a=iêsous] tsb=iêsous boske ta probata mou

18 amên amên legô soi ote ês neôteros ezônnues seauton kai periepateis opou êtheles otan de gêrasês ekteneis tas cheiras sou kai allos se zôsei kai oisei opou ou theleis

19 touto de eipen sêmainôn poiô thanatô doxasei ton theon kai touto eipôn legei autô akolouthei moi

20 epistrapheis tsb=de o petros blepei ton mathêtên on êgapa o iêsous akolouthounta os kai anepesen en tô deipnô epi to stêthos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se

21 touton a=oun idôn o petros legei tô iêsou kurie outos de ti

22 legei autô o iêsous ean auton thelô menein eôs erchomai ti pros se su tsb=akolouthei moi a=akolouthei

23 exêlthen oun a=outos o logos tsb=outos eis tous adelphous oti o mathêtês ekeinos ouk apothnêskei tsb=kai ouk eipen a=de autô o iêsous oti ouk apothnêskei all ean auton thelô menein eôs erchomai a=[ti tsb=ti pros a=se] tsb=se

24 outos estin o mathêtês o marturôn peri toutôn kai a=o grapsas tauta kai oidamen oti alêthês a=autou tsb=estin ê marturia a=estin tsb=autou

25 estin de kai alla polla a=a tsb=osa epoiêsen o iêsous atina ean graphêtai kath en a=oud tsb=oude auton oimai ton kosmon chôrêsai ta graphomena biblia tsb=amên