Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Jude

Chapter 1

1 ioudas iêsou christou doulos adelphos de iakôbou tois en theô patri a=êgapêmenois tsb=êgiasmenois kai iêsou christô tetêrêmenois klêtois

2 eleos umin kai eirênê kai agapê plêthuntheiê

3 agapêtoi pasan spoudên poioumenos graphein umin peri tês koinês a=êmôn sôtêrias anagkên eschon grapsai umin parakalôn epagônizesthai tê apax paradotheisê tois agiois pistei

4 pareisedusan gar tines anthrôpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tên tou theou êmôn a=charita tsb=charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotên tsb=theon kai kurion êmôn iêsoun christon arnoumenoi

5 upomnêsai de umas boulomai eidotas a=[umas] a=panta tsb=umas tsb=apax tsb=touto oti a=[o] tsb=o kurios a=apax laon ek gês aiguptou sôsas to deuteron tous mê pisteusantas apôlesen

6 aggelous te tous mê têrêsantas tên eautôn archên alla apolipontas to idion oikêtêrion eis krisin megalês êmeras desmois aidiois upo zophon tetêrêken

7 ôs sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tsb=toutois tropon a=toutois ekporneusasai kai apelthousai opisô sarkos eteras prokeintai deigma puros aiôniou dikên upechousai

8 omoiôs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotêta de athetousin doxas de blasphêmousin

9 o de michaêl o archaggelos ote tô diabolô diakrinomenos dielegeto peri tou a=môuseôs tsb=môseôs sômatos ouk etolmêsen krisin epenegkein blasphêmias a=alla tsb=all eipen epitimêsai soi kurios

10 outoi de osa men ouk oidasin blasphêmousin osa de phusikôs ôs ta aloga zôa epistantai en toutois phtheirontai

11 ouai autois oti tê odô tou kain eporeuthêsan kai tê planê tou balaam misthou exechuthêsan kai tê antilogia tou kore apôlonto

12 outoi eisin a=oi en tais agapais umôn spilades suneuôchoumenoi s=umin aphobôs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemôn ab=parapheromenai ts=peripheromenai dendra phthinopôrina akarpa dis apothanonta ekrizôthenta

13 kumata agria thalassês epaphrizonta tas eautôn aischunas asteres planêtai ois o zophos tou skotous eis ts=ton aiôna tetêrêtai

14 proephêteusen de kai toutois ebdomos apo adam enôch legôn idou êlthen kurios en ts=muriasin agiais ab=muriasin autou

15 poiêsai krisin kata pantôn kai ab=elegxai ts=exelegxai tsb=pantas tsb=tous tsb=asebeis tsb=autôn a=pasan a=psuchên peri pantôn tôn ergôn asebeias autôn ôn êsebêsan kai peri pantôn tôn sklêrôn ôn elalêsan kat autou amartôloi asebeis

16 outoi eisin goggustai mempsimoiroi kata tas epithumias a=eautôn tsb=autôn poreuomenoi kai to stoma autôn lalei uperogka thaumazontes prosôpa ôpheleias charin

17 umeis de agapêtoi mnêsthête tôn rêmatôn tôn proeirêmenôn upo tôn apostolôn tou kuriou êmôn iêsou christou

18 oti elegon umin a=[oti] a=ep a=eschatou a=[tou] a=chronou tsb=oti tsb=en tsb=eschatô tsb=chronô esontai empaiktai kata tas eautôn epithumias poreuomenoi tôn asebeiôn

19 outoi eisin oi apodiorizontes s=eautous psuchikoi pneuma mê echontes

20 umeis de agapêtoi a=epoikodomountes a=eautous tê agiôtatê umôn pistei tsb=epoikodomountes tsb=eautous en pneumati agiô proseuchomenoi

21 eautous en agapê theou têrêsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou êmôn iêsou christou eis zôên aiônion

22 kai ous men a=eleate tsb=eleeite a=diakrinomenous tsb=diakrinomenoi

23 ous de tsb=en tsb=phobô sôzete ek ts=tou puros arpazontes a=ous a=de a=eleate a=en a=phobô misountes kai ton apo tês sarkos espilômenon chitôna

24 tô de dunamenô phulaxai as=umas bt=autous aptaistous kai stêsai katenôpion tês doxês autou amômous en agalliasei

25 monô tsb=sophô theô sôtêri êmôn a=dia a=iêsou a=christou a=tou a=kuriou a=êmôn doxa tsb=kai megalôsunê kratos kai exousia a=pro a=pantos a=tou a=aiônos kai nun kai eis pantas tous aiônas amên