Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Luke

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Chapter 1

1 epeidêper polloi epecheirêsan anataxasthai diêgêsin peri tôn peplêrophorêmenôn en êmin pragmatôn

2 kathôs paredosan êmin oi ap archês autoptai kai upêretai genomenoi tou logou

3 a=edoxe tsb=edoxen kamoi parêkolouthêkoti anôthen pasin akribôs kathexês soi grapsai kratiste theophile

4 ina epignôs peri ôn katêchêthês logôn tên asphaleian

5 egeneto en tais êmerais êrôdou tsb=tou basileôs tês ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephêmerias abia kai tsb=ê gunê a=autô tsb=autou ek tôn thugaterôn aarôn kai to onoma autês elisabet

6 êsan de dikaioi amphoteroi a=enantion tsb=enôpion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiômasin tou kuriou amemptoi

7 kai ouk ên autois teknon kathoti a=ên ê elisabet tsb=ên steira kai amphoteroi probebêkotes en tais êmerais autôn êsan

8 egeneto de en tô ierateuein auton en tê taxei tês ephêmerias autou enanti tou theou

9 kata to ethos tês ierateias a=elache tsb=elachen tou thumiasai eiselthôn eis ton naon tou kuriou

10 kai pan to plêthos ab=ên tou laou ts=ên proseuchomenon exô tê ôra tou thumiamatos

11 ôphthê de autô aggelos kuriou estôs ek dexiôn tou thusiastêriou tou thumiamatos

12 kai etarachthê zacharias idôn kai phobos epepesen ep auton

13 eipen de pros auton o aggelos mê phobou zacharia dioti eisêkousthê ê deêsis sou kai ê gunê sou elisabet gennêsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iôannên

14 kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tê a=genesei tsb=gennêsei autou charêsontai

15 estai gar megas enôpion ab=[tou] ts=tou kuriou kai oinon kai sikera ou mê piê kai pneumatos agiou plêsthêsetai eti ek koilias mêtros autou

16 kai pollous tôn uiôn israêl epistrepsei epi kurion ton theon autôn

17 kai autos proeleusetai enôpion autou en pneumati kai dunamei êliou epistrepsai kardias paterôn epi tekna kai apeitheis en phronêsei dikaiôn etoimasai kuriô laon kateskeuasmenon

18 kai eipen zacharias pros ton aggelon kata ti gnôsomai touto egô gar eimi presbutês kai ê gunê mou probebêkuia en tais êmerais autês

19 kai apokritheis o aggelos eipen autô egô eimi gabriêl o parestêkôs enôpion tou theou kai apestalên lalêsai pros se kai euaggelisasthai soi tauta

20 kai idou esê siôpôn kai mê dunamenos lalêsai achri ês êmeras genêtai tauta anth ôn ouk episteusas tois logois mou oitines plêrôthêsontai eis ton kairon autôn

21 kai ên o laos prosdokôn ton zacharian kai ethaumazon en tô chronizein tsb=auton en tô naô a=auton

22 exelthôn de ouk a=edunato tsb=êdunato lalêsai autois kai epegnôsan oti optasian eôraken en tô naô kai autos ên dianeuôn autois kai diemenen kôphos

23 kai egeneto ôs eplêsthêsan ai êmerai tês leitourgias autou apêlthen eis ton oikon autou

24 meta de tautas tas êmeras sunelaben elisabet ê gunê autou kai periekruben eautên mênas pente legousa

25 oti outôs moi pepoiêken tsb=o kurios en êmerais ais epeiden aphelein tsb=to oneidos mou en anthrôpois

26 en de tô mêni tô ektô apestalê o aggelos gabriêl a=apo tsb=upo tou theou eis polin tês galilaias ê onoma as=nazareth bt=nazaret

27 pros parthenon a=emnêsteumenên tsb=memnêsteumenên andri ô onoma iôsêph ex oikou ab=dauid ts=dabid kai to onoma tês parthenou mariam

28 kai eiselthôn tsb=o tsb=aggelos pros autên eipen chaire kecharitômenê o kurios meta sou tsb=eulogêmenê tsb=su tsb=en tsb=gunaixin

29 ê de tsb=idousa tsb=dietarachthê epi tô logô a=dietarachthê tsb=autou kai dielogizeto potapos eiê o aspasmos outos

30 kai eipen o aggelos autê mê phobou mariam eures gar charin para tô theô

31 kai idou a=sullêmpsê tsb=sullêpsê en gastri kai texê uion kai kaleseis to onoma autou iêsoun

32 outos estai megas kai uios upsistou klêthêsetai kai dôsei autô kurios o theos ton thronon ab=dauid ts=dabid tou patros autou

33 kai basileusei epi ton oikon iakôb eis tous aiônas kai tês basileias autou ouk estai telos

34 eipen de mariam pros ton aggelon pôs estai touto epei andra ou ginôskô

35 kai apokritheis o aggelos eipen autê pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennômenon s=ek s=sou agion klêthêsetai uios theou

36 kai idou elisabet ê a=suggenis tsb=suggenês sou kai autê a=suneilêphen tsb=suneilêphuia uion en ab=gêrei ts=gêra autês kai outos mên ektos estin autê tê kaloumenê steira

37 oti ouk adunatêsei para a=tou tsb=tô a=theou tsb=theô pan rêma

38 eipen de mariam idou ê doulê kuriou genoito moi kata to rêma sou kai apêlthen ap autês o aggelos

39 anastasa de mariam en tais êmerais tautais eporeuthê eis tên oreinên meta spoudês eis polin iouda

40 kai eisêlthen eis ton oikon zachariou kai êspasato tên elisabet

41 kai egeneto ôs êkousen tsb=ê tsb=elisabet ton aspasmon tês marias a=ê a=elisabet eskirtêsen to brephos en tê koilia autês kai eplêsthê pneumatos agiou ê elisabet

42 kai anephônêsen a=kraugê tsb=phônê megalê kai eipen eulogêmenê su en gunaixin kai eulogêmenos o karpos tês koilias sou

43 kai pothen moi touto ina elthê ê mêtêr tou kuriou mou pros a=eme tsb=me

44 idou gar ôs egeneto ê phônê tou aspasmou sou eis ta ôta mou eskirtêsen ats=en ats=agalliasei to brephos b=en b=agalliasei en tê koilia mou

45 kai makaria ê pisteusasa oti estai teleiôsis tois lelalêmenois autê para kuriou

46 kai eipen mariam megalunei ê psuchê mou ton kurion

47 kai êgalliasen to pneuma mou epi tô theô tô sôtêri mou

48 oti epeblepsen epi tên tapeinôsin tês doulês autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

49 oti epoiêsen moi a=megala tsb=megaleia o dunatos kai agion to onoma autou

50 kai to eleos autou eis geneas a=kai a=geneas tsb=geneôn tois phoboumenois auton

51 epoiêsen kratos en brachioni autou dieskorpisen uperêphanous dianoia kardias autôn

52 katheilen dunastas apo thronôn kai upsôsen tapeinous

53 peinôntas eneplêsen agathôn kai ploutountas exapesteilen kenous

54 antelabeto israêl paidos autou mnêsthênai eleous

55 kathôs elalêsen pros tous pateras êmôn tô abraam kai tô spermati autou eis ton aiôna

56 emeinen de mariam sun autê a=ôs tsb=ôsei mênas treis kai upestrepsen eis ton oikon autês

57 tê de elisabet eplêsthê o chronos tou tekein autên kai egennêsen uion

58 kai êkousan oi perioikoi kai oi suggeneis autês oti emegalunen kurios to eleos autou met autês kai sunechairon autê

59 kai egeneto en tê tsb=ogdoê êmera a=tê a=ogdoê êlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tô onomati tou patros autou zacharian

60 kai apokritheisa ê mêtêr autou eipen ouchi alla klêthêsetai iôannês

61 kai a=eipan tsb=eipon pros autên oti oudeis estin a=ek tsb=en a=tês tsb=tê a=suggeneias tsb=suggeneia sou os kaleitai tô onomati toutô

62 eneneuon de tô patri autou to ti an theloi kaleisthai a=auto tsb=auton

63 kai aitêsas pinakidion egrapsen legôn iôannês estin tsb=to onoma autou kai ethaumasan pantes

64 aneôchthê de to stoma autou parachrêma kai ê glôssa autou kai elalei eulogôn ton theon

65 kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olê tê oreinê tês ioudaias dielaleito panta ta rêmata tauta

66 kai ethento pantes oi akousantes en tê kardia autôn legontes ti ara to paidion touto estai kai a=gar cheir kuriou ên met autou

67 kai zacharias o patêr autou eplêsthê pneumatos agiou kai a=eprophêteusen tsb=proephêteusen legôn

68 eulogêtos kurios o theos tou israêl oti epeskepsato kai epoiêsen lutrôsin tô laô autou

69 kai êgeiren keras sôtêrias êmin en tsb=tô oikô ab=dauid ts=dabid tsb=tou paidos autou

70 kathôs elalêsen dia stomatos tôn agiôn tsb=tôn ap aiônos prophêtôn autou

71 sôtêrian ex echthrôn êmôn kai ek cheiros pantôn tôn misountôn êmas

72 poiêsai eleos meta tôn paterôn êmôn kai mnêsthênai diathêkês agias autou

73 orkon on ômosen pros abraam ton patera êmôn tou dounai êmin

74 aphobôs ek cheiros tsb=tôn echthrôn tsb=êmôn rusthentas latreuein autô

75 en osiotêti kai dikaiosunê enôpion autou a=pasais a=tais a=êmerais tsb=pasas tsb=tas tsb=êmeras tsb=tês tsb=zôês êmôn

76 kai su a=de paidion prophêtês upsistou klêthêsê proporeusê gar a=enôpion tsb=pro tsb=prosôpou kuriou etoimasai odous autou

77 tou dounai gnôsin sôtêrias tô laô autou en aphesei amartiôn autôn

78 dia splagchna eleous theou êmôn en ois a=episkepsetai tsb=epeskepsato êmas anatolê ex upsous

79 epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathêmenois tou kateuthunai tous podas êmôn eis odon eirênês

80 to de paidion êuxanen kai ekrataiouto pneumati kai ên en tais erêmois eôs êmeras anadeixeôs autou pros ton israêl

Chapter 2

1 egeneto de en tais êmerais ekeinais exêlthen dogma para kaisaros augoustou apographesthai pasan tên oikoumenên

2 autê tsb=ê apographê prôtê egeneto êgemoneuontos tês surias kurêniou

3 kai eporeuonto pantes apographesthai ekastos eis tên a=eautou tsb=idian polin

4 anebê de kai iôsêph apo tês galilaias ek poleôs as=nazareth bt=nazaret eis tên ioudaian eis polin ab=dauid ts=dabid êtis kaleitai bêthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias ab=dauid ts=dabid

5 apograpsasthai sun mariam tê a=emnêsteumenê tsb=memnêsteumenê autô tsb=gunaiki ousê egkuô

6 egeneto de en tô einai autous ekei eplêsthêsan ai êmerai tou tekein autên

7 kai eteken ton uion autês ton prôtotokon kai esparganôsen auton kai aneklinen auton en tsb=tê phatnê dioti ouk ên autois topos en tô katalumati

8 kai poimenes êsan en tê chôra tê autê agraulountes kai phulassontes phulakas tês nuktos epi tên poimnên autôn

9 kai tsb=idou aggelos kuriou epestê autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobêthêsan phobon megan

10 kai eipen autois o aggelos mê phobeisthe idou gar euaggelizomai umin charan megalên êtis estai panti tô laô

11 oti etechthê umin sêmeron sôtêr os estin christos kurios en polei ab=dauid ts=dabid

12 kai touto umin to sêmeion eurêsete brephos esparganômenon a=kai keimenon en ts=tê phatnê

13 kai exaiphnês egeneto sun tô aggelô plêthos stratias ouraniou ainountôn ton theon kai legontôn

14 doxa en upsistois theô kai epi gês eirênê en anthrôpois a=eudokias tsb=eudokia

15 kai egeneto ôs apêlthon ap autôn eis ton ouranon oi aggeloi tsb=kai tsb=oi tsb=anthrôpoi oi poimenes a=elaloun tsb=eipon pros allêlous dielthômen dê eôs bêthleem kai idômen to rêma touto to gegonos o o kurios egnôrisen êmin

16 kai a=êlthan tsb=êlthon speusantes kai aneuron tên te mariam kai ton iôsêph kai to brephos keimenon en tê phatnê

17 idontes de a=egnôrisan tsb=diegnôrisan peri tou rêmatos tou lalêthentos autois peri tou paidiou toutou

18 kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tôn lalêthentôn upo tôn poimenôn pros autous

19 ê de mariam panta sunetêrei ta rêmata tauta sumballousa en tê kardia autês

20 kai ab=upestrepsan ts=epestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois êkousan kai eidon kathôs elalêthê pros autous

21 kai ote eplêsthêsan êmerai oktô tou peritemein ab=auton ts=to ts=paidion kai eklêthê to onoma autou iêsous to klêthen upo tou aggelou pro tou a=sullêmphthênai tsb=sullêphthênai auton en tê koilia

22 kai ote eplêsthêsan ai êmerai tou katharismou s=autês abt=autôn kata ton nomon a=môuseôs tsb=môseôs anêgagon auton eis ierosoluma parastêsai tô kuriô

23 kathôs gegraptai en nomô kuriou oti pan arsen dianoigon mêtran agion tô kuriô klêthêsetai

24 kai tou dounai thusian kata to eirêmenon en a=tô nomô kuriou zeugos trugonôn ê duo a=nossous tsb=neossous peristerôn

25 kai idou tsb=ên anthrôpos a=ên en ierousalêm ô onoma s=simeôn abt=sumeôn kai o anthrôpos outos dikaios kai eulabês prosdechomenos paraklêsin tou israêl kai pneuma ts=agion ên ab=agion ep auton

26 kai ên autô kechrêmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mê idein thanaton prin a=[ê] a=an tsb=ê idê ton christon kuriou

27 kai êlthen en tô pneumati eis to ieron kai en tô eisagagein tous goneis to paidion iêsoun tou poiêsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou

28 kai autos edexato auto eis tas agkalas tsb=autou kai eulogêsen ton theon kai eipen

29 nun apolueis ton doulon sou despota kata to rêma sou en eirênê

30 oti eidon oi ophthalmoi mou to sôtêrion sou

31 o êtoimasas kata prosôpon pantôn tôn laôn

32 phôs eis apokalupsin ethnôn kai doxan laou sou israêl

33 kai ên a=o a=patêr a=autou tsb=iôsêph kai ê mêtêr tsb=autou thaumazontes epi tois laloumenois peri autou

34 kai eulogêsen autous s=simeôn abt=sumeôn kai eipen pros mariam tên mêtera autou idou outos keitai eis ptôsin kai anastasin pollôn en tô israêl kai eis sêmeion antilegomenon

35 kai sou a=[de] tsb=de autês tên psuchên dieleusetai romphaia opôs an apokaluphthôsin ek pollôn kardiôn dialogismoi

36 kai ên anna prophêtis thugatêr phanouêl ek phulês asêr autê probebêkuia en êmerais pollais zêsasa tsb=etê meta andros a=etê epta apo tês parthenias autês

37 kai autê chêra a=eôs tsb=ôs etôn ab=ogdoêkonta ab=tessarôn ts=ogdoêkontatessarôn ê ouk aphistato tsb=apo tou ierou nêsteiais kai deêsesin latreuousa nukta kai êmeran

38 kai autê tsb=autê tê ôra epistasa anthômologeito tô a=theô tsb=kuriô kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrôsin tsb=en ierousalêm

39 kai ôs etelesan a=panta tsb=apanta ta kata ton nomon kuriou a=epestrepsan tsb=upestrepsan eis tên galilaian eis tsb=tên polin ab=eautôn ts=autôn as=nazareth bt=nazaret

40 to de paidion êuxanen kai ekrataiouto tsb=pneumati plêroumenon a=sophia tsb=sophias kai charis theou ên ep auto

41 kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalêm tê eortê tou pascha

42 kai ote egeneto etôn dôdeka a=anabainontôn tsb=anabantôn autôn tsb=eis tsb=ierosoluma kata to ethos tês eortês

43 kai teleiôsantôn tas êmeras en tô upostrephein autous upemeinen iêsous o pais en ierousalêm kai ouk a=egnôsan a=oi a=goneis tsb=egnô tsb=iôsêph tsb=kai tsb=ê tsb=mêtêr autou

44 nomisantes de auton a=einai en tê sunodia tsb=einai êlthon êmeras odon kai anezêtoun auton en tois a=suggeneusin tsb=suggenesin kai tsb=en tois gnôstois

45 kai mê eurontes tsb=auton upestrepsan eis ierousalêm a=anazêtountes tsb=zêtountes auton

46 kai egeneto a=meta tsb=meth êmeras treis euron auton en tô ierô kathezomenon en mesô tôn didaskalôn kai akouonta autôn kai eperôtônta autous

47 existanto de pantes oi akouontes autou epi tê sunesei kai tais apokrisesin autou

48 kai idontes auton exeplagêsan kai a=eipen pros auton ê mêtêr autou tsb=eipen teknon ti epoiêsas êmin outôs idou o patêr sou kagô odunômenoi ezêtoumen se

49 kai eipen pros autous ti oti ezêteite me ouk êdeite oti en tois tou patros mou dei einai me

50 kai autoi ou sunêkan to rêma o elalêsen autois

51 kai katebê met autôn kai êlthen eis as=nazareth bt=nazaret kai ên upotassomenos autois kai ê mêtêr autou dietêrei panta ta rêmata tsb=tauta en tê kardia autês

52 kai iêsous proekopten a=[en a=tê] sophia kai êlikia kai chariti para theô kai anthrôpois

Chapter 3

1 en etei de pentekaidekatô tês êgemonias tiberiou kaisaros êgemoneuontos pontiou pilatou tês ioudaias kai a=tetraarchountos tsb=tetrarchountos tês galilaias êrôdou philippou de tou adelphou autou a=tetraarchountos tsb=tetrarchountos tês itouraias kai trachônitidos chôras kai lusaniou tês abilênês a=tetraarchountos tsb=tetrarchountos

2 ab=epi ts=ep ab=archiereôs ts=archiereôn anna kai kaiapha egeneto rêma theou epi iôannên ton ts=tou zachariou uion en tê erêmô

3 kai êlthen eis pasan a=[tên] tsb=tên perichôron tou iordanou kêrussôn baptisma metanoias eis aphesin amartiôn

4 ôs gegraptai en biblô logôn êsaiou tou prophêtou tsb=legontos phônê boôntos en tê erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

5 pasa pharagx plêrôthêsetai kai pan oros kai bounos tapeinôthêsetai kai estai ta skolia eis eutheian kai ai tracheiai eis odous leias

6 kai opsetai pasa sarx to sôtêrion tou theou

7 elegen oun tois ekporeuomenois ochlois baptisthênai up autou gennêmata echidnôn tis upedeixen umin phugein apo tês mellousês orgês

8 poiêsate oun karpous axious tês metanoias kai mê arxêsthe legein en eautois patera echomen ton abraam legô gar umin oti dunatai o theos ek tôn lithôn toutôn egeirai tekna tô abraam

9 êdê de kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai pan oun dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

10 kai epêrôtôn auton oi ochloi legontes ti oun a=poiêsômen tsb=poiêsomen

11 apokritheis de a=elegen tsb=legei autois o echôn duo chitônas metadotô tô mê echonti kai o echôn brômata omoiôs poieitô

12 êlthon de kai telônai baptisthênai kai a=eipan tsb=eipon pros auton didaskale ti a=poiêsômen tsb=poiêsomen

13 o de eipen pros autous mêden pleon para to diatetagmenon umin prassete

14 epêrôtôn de auton kai strateuomenoi legontes a=ti a=poiêsômen kai êmeis tsb=ti tsb=poiêsomen kai eipen a=autois tsb=pros tsb=autous mêdena diaseisête mêde sukophantêsête kai arkeisthe tois opsôniois umôn

15 prosdokôntos de tou laou kai dialogizomenôn pantôn en tais kardiais autôn peri tou iôannou mêpote autos eiê o christos

16 apekrinato a=legôn a=pasin o iôannês tsb=apasin tsb=legôn egô men udati baptizô umas erchetai de o ischuroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta tôn upodêmatôn autou autos umas baptisei en pneumati agiô kai puri

17 ou to ptuon en tê cheiri autou a=diakatharai tsb=kai tsb=diakathariei tên alôna autou kai a=sunagagein tsb=sunaxei ton siton eis tên apothêkên autou to de achuron katakausei puri asbestô

18 polla men oun kai etera parakalôn euêggelizeto ton laon

19 o de êrôdês o a=tetraarchês tsb=tetrarchês elegchomenos up autou peri êrôdiados tês gunaikos ts=philippou tou adelphou autou kai peri pantôn ôn epoiêsen ponêrôn o êrôdês

20 prosethêken kai touto epi pasin a=[kai] tsb=kai katekleisen ton iôannên en tsb=tê phulakê

21 egeneto de en tô baptisthênai apanta ton laon kai iêsou baptisthentos kai proseuchomenou aneôchthênai ton ouranon

22 kai katabênai to pneuma to agion sômatikô eidei a=ôs tsb=ôsei peristeran ep auton kai phônên ex ouranou genesthai tsb=legousan su ei o uios mou o agapêtos en soi ab=eudokêsa ts=êudokêsa

23 kai autos ên tsb=o iêsous a=archomenos ôsei etôn triakonta tsb=archomenos ôn a=uios ôs enomizeto tsb=uios iôsêph tou êli

24 tou a=maththat tsb=matthat tou leui tou melchi tou a=iannai tsb=ianna tou iôsêph

25 tou mattathiou tou amôs tou naoum tou esli tou naggai

26 tou maath tou mattathiou tou a=semein tsb=semei tou a=iôsêch tsb=iôsêph tou a=iôda tsb=iouda

27 tou ab=iôanan ts=iôanna tou rêsa tou zorobabel tou salathiêl tou nêri

28 tou melchi tou addi tou kôsam tou a=elmadam tsb=elmôdam tou êr

29 tou a=iêsou tsb=iôsê tou eliezer tou a=iôrim tsb=iôreim tou a=maththat tsb=matthat tou leui

30 tou s=simeôn abt=sumeôn tou iouda tou iôsêph tou a=iônam tsb=iônan tou a=eliakim tsb=eliakeim

31 tou melea tou a=menna s=menam bt=mainan tou mattatha tou a=natham tsb=nathan tou ab=dauid ts=dabid

32 tou iessai tou a=iôbêd tsb=ôbêd tou a=boos tsb=booz tou a=sala tsb=salmôn tou naassôn

33 tou aminadab tou a=admin a=tou a=arni tsb=aram tou esrôm tou phares tou iouda

34 tou iakôb tou isaak tou abraam tou thara tou nachôr

35 tou ab=serouch ts=sarouch tou ragau tou b=phaleg ats=phalek tou eber tou sala

36 tou a=kainam tsb=kainan tou arphaxad tou sêm tou nôe tou lamech

37 tou mathousala tou enôch tou a=iaret tsb=iared tou maleleêl tou a=kainam tsb=kainan

38 tou enôs tou sêth tou adam tou theou

Chapter 4

1 iêsous de a=plêrês pneumatos agiou tsb=plêrês upestrepsen apo tou iordanou kai êgeto en tô pneumati a=en tsb=eis a=tê tsb=tên a=erêmô tsb=erêmon

2 êmeras a=tesserakonta tsb=tessarakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais êmerais ekeinais kai suntelestheisôn autôn tsb=usteron epeinasen

3 tsb=kai eipen a=de autô o diabolos ei uios ei tou theou eipe tô lithô toutô ina genêtai artos

4 kai apekrithê tsb=iêsous pros auton a=o a=iêsous tsb=legôn gegraptai oti ouk ep artô monô zêsetai b=[o] ats=o anthrôpos tsb=all tsb=epi tsb=panti tsb=rêmati tsb=theou

5 kai anagagôn auton tsb=o tsb=diabolos tsb=eis tsb=oros tsb=upsêlon edeixen autô pasas tas basileias tês oikoumenês en stigmê chronou

6 kai eipen autô o diabolos soi dôsô tên exousian tautên apasan kai tên doxan autôn oti emoi paradedotai kai ô ean thelô didômi autên

7 su oun ean proskunêsês enôpion ab=emou ts=mou estai sou ab=pasa ts=panta

8 kai apokritheis tsb=autô tsb=eipen o iêsous a=eipen a=autô tsb=upage tsb=opisô tsb=mou tsb=satana gegraptai ts=gar tsb=proskunêseis kurion ton theon sou a=proskunêseis kai autô monô latreuseis

9 tsb=kai êgagen a=de auton eis ierousalêm kai estêsen tsb=auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autô ei ts=o uios ei tou theou bale seauton enteuthen katô

10 gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se

11 kai ats=oti epi cheirôn arousin se mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou

12 kai apokritheis eipen autô o iêsous oti eirêtai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou

13 kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestê ap autou achri kairou

14 kai upestrepsen o iêsous en tê dunamei tou pneumatos eis tên galilaian kai phêmê exêlthen kath olês tês perichôrou peri autou

15 kai autos edidasken en tais sunagôgais autôn doxazomenos upo pantôn

16 kai êlthen eis tsb=tên a=nazara s=nazareth bt=nazaret ou ên tethrammenos kai eisêlthen kata to eiôthos autô en tê êmera tôn sabbatôn eis tên sunagôgên kai anestê anagnônai

17 kai epedothê autô biblion tsb=êsaiou tou prophêtou a=êsaiou kai anaptuxas to biblion euren ton topon ou ên gegrammenon

18 pneuma kuriou ep eme ou ab=eineken ts=eneken echrisen me ab=euaggelisasthai ts=euaggelizesthai ptôchois apestalken me tsb=iasasthai tsb=tous tsb=suntetrimmenous tsb=tên tsb=kardian kêruxai aichmalôtois aphesin kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei

19 kêruxai eniauton kuriou dekton

20 kai ptuxas to biblion apodous tô upêretê ekathisen kai pantôn a=oi a=ophthalmoi en tê sunagôgê tsb=oi tsb=ophthalmoi êsan atenizontes autô

21 êrxato de legein pros autous oti sêmeron peplêrôtai ê graphê autê en tois ôsin umôn

22 kai pantes emarturoun autô kai ethaumazon epi tois logois tês charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon a=ouchi tsb=ouch tsb=outos tsb=estin tsb=o uios a=estin iôsêph a=outos

23 kai eipen pros autous pantôs ereite moi tên parabolên tautên iatre therapeuson seauton osa êkousamen genomena a=eis tsb=en a=tên tsb=tê a=kapharnaoum tsb=kapernaoum poiêson kai ôde en tê patridi sou

24 eipen de amên legô umin oti oudeis prophêtês dektos estin en tê patridi autou

25 ep alêtheias de legô umin pollai chêrai êsan en tais êmerais êliou en tô israêl ote ekleisthê o ouranos epi etê tria kai mênas ex ôs egeneto limos megas epi pasan tên gên

26 kai pros oudemian autôn epemphthê êlias ei mê eis sarepta tês a=sidônias tsb=sidônos pros gunaika chêran

27 kai polloi leproi êsan tsb=epi tsb=elissaiou tsb=tou tsb=prophêtou en tô israêl a=epi a=elisaiou a=tou a=prophêtou kai oudeis autôn ekatharisthê ei mê a=naiman tsb=neeman o suros

28 kai eplêsthêsan pantes thumou en tê sunagôgê akouontes tauta

29 kai anastantes exebalon auton exô tês poleôs kai êgagon auton eôs ts=tês ophruos tou orous eph ou ê polis tsb=autôn ôkodomêto a=autôn tsb=eis a=ôste tsb=to katakrêmnisai auton

30 autos de dielthôn dia mesou autôn eporeueto

31 kai katêlthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum polin tês galilaias kai ên didaskôn autous en tois sabbasin

32 kai exeplêssonto epi tê didachê autou oti en exousia ên o logos autou

33 kai en tê sunagôgê ên anthrôpos echôn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phônê megalê

34 tsb=legôn ea ti êmin kai soi iêsou nazarêne êlthes apolesai êmas oida se tis ei o agios tou theou

35 kai epetimêsen autô o iêsous legôn phimôthêti kai exelthe a=ap tsb=ex autou kai ripsan auton to daimonion eis ats=to meson exêlthen ap autou mêden blapsan auton

36 kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allêlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai

37 kai exeporeueto êchos peri autou eis panta topon tês perichôrou

38 anastas de a=apo tsb=ek tês sunagôgês eisêlthen eis tên oikian simônos ts=ê penthera de tou simônos ên sunechomenê puretô megalô kai êrôtêsan auton peri autês

39 kai epistas epanô autês epetimêsen tô puretô kai aphêken autên parachrêma de anastasa diêkonei autois

40 dunontos de tou êliou a=apantes tsb=pantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais êgagon autous pros auton o de eni ekastô autôn tas cheiras a=epititheis tsb=epitheis a=etherapeuen tsb=etherapeusen autous

41 exêrcheto de kai daimonia apo pollôn a=<kraugazonta> tsb=krazonta kai legonta oti su ei o tsb=christos tsb=o uios tou theou kai epitimôn ouk eia auta lalein oti êdeisan ton christon auton einai

42 genomenês de êmeras exelthôn eporeuthê eis erêmon topon kai oi ochloi ab=epezêtoun ts=ezêtoun auton kai êlthon eôs autou kai kateichon auton tou mê poreuesthai ap autôn

43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euaggelisasthai me dei tên basileian tou theou oti a=epi tsb=eis touto a=apestalên tsb=apestalmai

44 kai ên kêrussôn a=eis tsb=en a=tas tsb=tais a=sunagôgas tsb=sunagôgais tês a=ioudaias tsb=galilaias

Chapter 5

1 egeneto de en tô ton ochlon epikeisthai autô a=kai tsb=tou akouein ton logon tou theou kai autos ên estôs para tên limnên gennêsaret

2 kai eiden duo ploia estôta para tên limnên oi de alieis tsb=apobantes ap autôn a=apobantes a=eplunon tsb=apeplunan ta diktua

3 embas de eis en tôn ploiôn o ên tsb=tou simônos êrôtêsen auton apo tês gês epanagagein oligon tsb=kai kathisas a=de tsb=edidasken ek tou ploiou a=edidasken tous ochlous

4 ôs de epausato lalôn eipen pros ton simôna epanagage eis to bathos kai chalasate ta diktua umôn eis agran

5 kai apokritheis tsb=o simôn eipen tsb=autô epistata di olês tsb=tês nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tô rêmati sou chalasô a=ta tsb=to a=diktua tsb=diktuon

6 kai touto poiêsantes sunekleisan ts=ichthuôn plêthos ab=ichthuôn polu a=dierrêsseto tsb=dierrêgnuto de a=ta tsb=to a=diktua tsb=diktuon autôn

7 kai kateneusan tois metochois tsb=tois en tô eterô ploiô tou elthontas sullabesthai autois kai êlthon kai eplêsan amphotera ta ploia ôste buthizesthai auta

8 idôn de simôn petros prosepesen tois gonasin ts=tou iêsou legôn exelthe ap emou oti anêr amartôlos eimi kurie

9 thambos gar perieschen auton kai pantas tous sun autô epi tê agra tôn ichthuôn a=ôn tsb=ê sunelabon

10 omoiôs de kai iakôbon kai iôannên uious zebedaiou oi êsan koinônoi tô simôni kai eipen pros ton simôna o iêsous mê phobou apo tou nun anthrôpous esê zôgrôn

11 kai katagagontes ta ploia epi tên gên aphentes a=panta tsb=apanta êkolouthêsan autô

12 kai egeneto en tô einai auton en mia tôn poleôn kai idou anêr plêrês lepras tsb=kai idôn a=de ton iêsoun pesôn epi prosôpon edeêthê autou legôn kurie ean thelês dunasai me katharisai

13 kai ekteinas tên cheira êpsato autou a=legôn tsb=eipôn thelô katharisthêti kai eutheôs ê lepra apêlthen ap autou

14 kai autos parêggeilen autô mêdeni eipein alla apelthôn deixon seauton tô ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou kathôs prosetaxen a=môusês tsb=môsês eis marturion autois

15 diêrcheto de mallon o logos peri autou kai sunêrchonto ochloi polloi akouein kai therapeuesthai tsb=up tsb=autou apo tôn astheneiôn autôn

16 autos de ên upochôrôn en tais erêmois kai proseuchomenos

17 kai egeneto en mia tôn êmerôn kai autos ên didaskôn kai êsan kathêmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi êsan elêluthotes ek pasês kômês tês galilaias kai ioudaias kai ierousalêm kai dunamis kuriou ên eis to iasthai a=auton tsb=autous

18 kai idou andres pherontes epi klinês anthrôpon os ên paralelumenos kai ezêtoun auton eisenegkein kai theinai a=[auton] enôpion autou

19 kai mê eurontes ts=dia poias eisenegkôsin auton dia ton ochlon anabantes epi to dôma dia tôn keramôn kathêkan auton sun tô klinidiô eis to meson emprosthen tou iêsou

20 kai idôn tên pistin autôn eipen tsb=autô anthrôpe apheôntai soi ai amartiai sou

21 kai êrxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphêmias tis dunatai tsb=aphienai amartias a=apheinai ei mê monos o theos

22 epignous de o iêsous tous dialogismous autôn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe en tais kardiais umôn

23 ti estin eukopôteron eipein apheôntai soi ai amartiai sou ê eipein a=egeire tsb=egeirai kai peripatei

24 ina de eidête oti tsb=exousian tsb=echei o uios tou anthrôpou a=exousian a=echei epi tês gês aphienai amartias eipen tô paralelumenô soi legô a=egeire tsb=egeirai kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou

25 kai parachrêma anastas enôpion autôn aras eph ab=o ts=ô katekeito apêlthen eis ton oikon autou doxazôn ton theon

26 kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton theon kai eplêsthêsan phobou legontes oti eidomen paradoxa sêmeron

27 kai meta tauta exêlthen kai etheasato telônên onomati leuin kathêmenon epi to telônion kai eipen autô akolouthei moi

28 kai katalipôn a=panta tsb=apanta anastas a=êkolouthei tsb=êkolouthêsen autô

29 kai epoiêsen dochên megalên ts=o leuis autô en tê oikia autou kai ên ochlos tsb=telônôn polus a=telônôn kai allôn oi êsan met autôn katakeimenoi

30 kai egogguzon oi a=pharisaioi tsb=grammateis tsb=autôn kai oi a=grammateis a=autôn tsb=pharisaioi pros tous mathêtas autou legontes ab=dia ab=ti ts=diati meta ab=tôn telônôn kai amartôlôn esthiete kai pinete

31 kai apokritheis o iêsous eipen pros autous ou chreian echousin oi ugiainontes iatrou a=alla tsb=all oi kakôs echontes

32 ouk elêlutha kalesai dikaious alla amartôlous eis metanoian

33 oi de a=eipan tsb=eipon pros auton b=dia b=ti ts=diati oi mathêtai iôannou nêsteuousin pukna kai deêseis poiountai omoiôs kai oi tôn pharisaiôn oi de soi esthiousin kai pinousin

34 o de a=iêsous eipen pros autous mê dunasthe tous uious tou numphônos en ô o numphios met autôn estin poiêsai a=nêsteusai tsb=nêsteuein

35 eleusontai de êmerai kai otan aparthê ap autôn o numphios tote nêsteusousin en ekeinais tais êmerais

36 elegen de kai parabolên pros autous oti oudeis epiblêma a=apo imatiou kainou a=schisas epiballei epi imation palaion ei de a=mê a=ge tsb=mêge kai to kainon a=schisei tsb=schizei kai tô palaiô ou a=sumphônêsei tsb=sumphônei a=to ats=epiblêma to apo tou kainou

37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de a=mê a=ge tsb=mêge rêxei o tsb=neos oinos a=o a=neos tous askous kai autos ekchuthêsetai kai oi askoi apolountai

38 alla oinon neon eis askous kainous blêteon tsb=kai tsb=amphoteroi tsb=suntêrountai

39 a=[kai] tsb=kai oudeis piôn palaion tsb=eutheôs thelei neon legei gar o palaios a=chrêstos tsb=chrêstoteros estin

Chapter 6

1 egeneto de en sabbatô tsb=deuteroprôtô diaporeuesthai auton dia tsb=tôn sporimôn kai etillon oi mathêtai autou tsb=tous tsb=stachuas kai êsthion a=tous a=stachuas psôchontes tais chersin

2 tines de tôn pharisaiôn a=eipan tsb=eipon tsb=autois ti poieite o ouk exestin tsb=poiein tsb=en tois sabbasin

3 kai apokritheis pros autous eipen o iêsous oude touto anegnôte o epoiêsen ab=dauid ts=dabid a=ote tsb=opote epeinasen autos kai oi met autou a=[ontes] tsb=ontes

4 a=[ôs] tsb=ôs eisêlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tês protheseôs a=labôn tsb=elaben tsb=kai ephagen kai edôken tsb=kai tois met autou ous ouk exestin phagein ei mê monous tous iereis

5 kai elegen autois tsb=oti kurios estin a=tou a=sabbatou o uios tou anthrôpou tsb=kai tsb=tou tsb=sabbatou

6 egeneto de tsb=kai en eterô sabbatô eiselthein auton eis tên sunagôgên kai didaskein kai ên tsb=ekei anthrôpos a=ekei kai ê cheir autou ê dexia ên xêra

7 a=paretêrounto tsb=paretêroun de ats=auton oi grammateis kai oi pharisaioi ei en tô sabbatô a=therapeuei tsb=therapeusei ina eurôsin a=katêgorein tsb=katêgorian autou

8 autos de êdei tous dialogismous autôn tsb=kai eipen a=de tô a=andri tsb=anthrôpô tô xêran echonti tên cheira a=egeire tsb=egeirai kai stêthi eis to meson a=kai tsb=o tsb=de anastas estê

9 eipen a=de tsb=oun o iêsous pros autous a=eperôtô tsb=eperôtêsô umas a=ei tsb=ti exestin a=tô tsb=tois a=sabbatô tsb=sabbasin agathopoiêsai ê kakopoiêsai psuchên sôsai ê b=apokteinai ats=apolesai

10 kai periblepsamenos pantas autous eipen ab=autô ts=tô ts=anthrôpô ekteinon tên cheira sou o de epoiêsen ts=outôs kai a=apekatestathê tsb=apokatestathê ê cheir autou tsb=ugiês tsb=ôs tsb=ê tsb=allê

11 autoi de eplêsthêsan anoias kai dielaloun pros allêlous ti an a=poiêsaien tsb=poiêseian tô iêsou

12 egeneto de en tais êmerais tautais a=exelthein a=auton tsb=exêlthen eis to oros proseuxasthai kai ên dianuktereuôn en tê proseuchê tou theou

13 kai ote egeneto êmera prosephônêsen tous mathêtas autou kai eklexamenos ap autôn dôdeka ous kai apostolous ônomasen

14 simôna on kai ônomasen petron kai andrean ton adelphon autou a=kai iakôbon kai iôannên a=kai philippon kai bartholomaion

15 a=kai a=maththaion tsb=matthaion kai thôman a=kai iakôbon tsb=ton tsb=tou alphaiou kai simôna ton kaloumenon zêlôtên

16 a=kai ioudan iakôbou kai ioudan a=iskariôth tsb=iskariôtên os tsb=kai egeneto prodotês

17 kai katabas met autôn estê epi topou pedinou kai ochlos a=polus mathêtôn autou kai plêthos polu tou laou apo pasês tês ioudaias kai ierousalêm kai tês paraliou turou kai sidônos

18 a=6:18 oi êlthon akousai autou kai iathênai apo tôn nosôn autôn tsb=6:18 kai oi a=enochloumenoi tsb=ochloumenoi a=apo tsb=upo pneumatôn akathartôn tsb=kai etherapeuonto

19 kai pas o ochlos a=ezêtoun tsb=ezêtei aptesthai autou oti dunamis par autou exêrcheto kai iato pantas

20 kai autos eparas tous ophthalmous autou eis tous mathêtas autou elegen makarioi oi ptôchoi oti umetera estin ê basileia tou theou

21 makarioi oi peinôntes nun oti chortasthêsesthe makarioi oi klaiontes nun oti gelasete

22 makarioi este otan misêsôsin umas oi anthrôpoi kai otan aphorisôsin umas kai oneidisôsin kai ekbalôsin to onoma umôn ôs ponêron eneka tou uiou tou anthrôpou

23 ab=charête ts=chairete en ekeinê tê êmera kai skirtêsate idou gar o misthos umôn polus en tô ouranô kata a=ta a=auta tsb=tauta gar epoioun tois prophêtais oi pateres autôn

24 plên ouai umin tois plousiois oti apechete tên paraklêsin umôn

25 ouai umin oi empeplêsmenoi a=nun oti peinasete ouai tsb=umin oi gelôntes nun oti penthêsete kai klausete

26 ouai ts=umin otan tsb=kalôs umas a=kalôs eipôsin ats=pantes oi anthrôpoi kata a=ta a=auta tsb=tauta gar epoioun tois pseudoprophêtais oi pateres autôn

27 a=alla tsb=all umin legô tois akouousin agapate tous echthrous umôn kalôs poieite tois misousin umas

28 eulogeite tous katarômenous a=umas tsb=umin ts=kai proseuchesthe a=peri tsb=uper tôn epêreazontôn umas

29 tô tuptonti se epi tên siagona pareche kai tên allên kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitôna mê kôlusês

30 panti tsb=de tsb=tô aitounti se didou kai apo tou airontos ta sa mê apaitei

31 kai kathôs thelete ina poiôsin umin oi anthrôpoi tsb=kai tsb=umeis poieite autois omoiôs

32 kai ei agapate tous agapôntas umas poia umin charis estin kai gar oi amartôloi tous agapôntas autous agapôsin

33 kai a=[gar] ean agathopoiête tous agathopoiountas umas poia umin charis estin kai tsb=gar oi amartôloi to auto poiousin

34 kai ean a=danisête tsb=daneizête par ôn elpizete a=labein tsb=apolabein poia umin charis a=[estin] tsb=estin kai tsb=gar ts=oi amartôloi amartôlois a=danizousin tsb=daneizousin ina apolabôsin ta isa

35 plên agapate tous echthrous umôn kai agathopoieite kai a=danizete tsb=daneizete mêden apelpizontes kai estai o misthos umôn polus kai esesthe uioi ts=tou upsistou oti autos chrêstos estin epi tous acharistous kai ponêrous

36 ginesthe tsb=oun oiktirmones kathôs a=[kai] tsb=kai o patêr umôn oiktirmôn estin

37 abt=kai mê krinete kai ou mê krithête a=kai mê katadikazete kai ou mê katadikasthête apoluete kai apoluthêsesthe

38 didote kai dothêsetai umin metron kalon pepiesmenon tsb=kai sesaleumenon a=uperekchunnomenon tsb=kai tsb=uperekchunomenon dôsousin eis ton kolpon umôn tsb=tô tsb=gar tsb=autô tsb=metrô ô a=gar a=metrô metreite antimetrêthêsetai umin

39 eipen de a=kai parabolên autois mêti dunatai tuphlos tuphlon odêgein ouchi amphoteroi eis bothunon a=empesountai tsb=pesountai

40 ouk estin mathêtês uper ton didaskalon tsb=autou katêrtismenos de pas estai ôs o didaskalos autou

41 ti de blepeis to karphos to en tô ophthalmô tou adelphou sou tên de dokon tên en tô idiô ophthalmô ou katanoeis

42 tsb=ê pôs dunasai legein tô adelphô sou adelphe aphes ekbalô to karphos to en tô ophthalmô sou autos tên en tô ophthalmô sou dokon ou blepôn upokrita ekbale prôton tên dokon ek tou ophthalmou sou kai tote diablepseis tsb=ekbalein to karphos to en tô ophthalmô tou adelphou sou a=ekbalein

43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude a=palin dendron sapron poioun karpon kalon

44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginôsketai ou gar ex akanthôn sullegousin suka oude ek batou tsb=trugôsin staphulên a=trugôsin

45 o agathos anthrôpos ek tou agathou thêsaurou tês kardias tsb=autou propherei to agathon kai o ponêros tsb=anthrôpos ek tou ponêrou tsb=thêsaurou tsb=tês tsb=kardias tsb=autou propherei to ponêron ek gar tsb=tou perisseumatos tsb=tês kardias lalei to stoma autou

46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legô

47 pas o erchomenos pros me kai akouôn mou tôn logôn kai poiôn autous upodeixô umin tini estin omoios

48 omoios estin anthrôpô oikodomounti oikian os eskapsen kai ebathunen kai ethêken themelion epi tên petran a=plêmmurês tsb=plêmmuras de genomenês a=proserêxen tsb=proserrêxen o potamos tê oikia ekeinê kai ouk ischusen saleusai autên a=dia tsb=tethemeliôto a=to tsb=gar a=kalôs tsb=epi a=oikodomêsthai tsb=tên a=autên tsb=petran

49 o de akousas kai mê poiêsas omoios estin anthrôpô oikodomêsanti oikian epi tên gên chôris themeliou ê a=proserêxen tsb=proserrêxen o potamos kai a=euthus tsb=eutheôs a=sunepesen tsb=epesen kai egeneto to rêgma tês oikias ekeinês mega

Chapter 7

1 a=epeidê tsb=epei tsb=de eplêrôsen panta ta rêmata autou eis tas akoas tou laou eisêlthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum

2 ekatontarchou de tinos doulos kakôs echôn b=emellen ats=êmellen teleutan os ên autô entimos

3 akousas de peri tou iêsou apesteilen pros auton presbuterous tôn ioudaiôn erôtôn auton opôs elthôn diasôsê ton doulon autou

4 oi de paragenomenoi pros ton iêsoun parekaloun auton spoudaiôs legontes oti axios estin ô a=parexê tsb=parexei touto

5 agapa gar to ethnos êmôn kai tên sunagôgên autos ôkodomêsen êmin

6 o de iêsous eporeueto sun autois êdê de autou ou makran apechontos apo tês oikias epempsen tsb=pros tsb=auton tsb=o tsb=ekatontarchos philous a=o a=ekatontarchês legôn autô kurie mê skullou ou gar tsb=eimi ikanos a=eimi ina upo tên stegên mou eiselthês

7 dio oude emauton êxiôsa pros se elthein b=all ats=alla eipe logô kai a=iathêtô tsb=iathêsetai o pais mou

8 kai gar egô anthrôpos eimi upo exousian tassomenos echôn up emauton stratiôtas kai legô toutô poreuthêti kai poreuetai kai allô erchou kai erchetai kai tô doulô mou poiêson touto kai poiei

9 akousas de tauta o iêsous ethaumasen auton kai strapheis tô akolouthounti autô ochlô eipen legô umin b=oute ats=oude en tô israêl tosautên pistin euron

10 kai upostrepsantes tsb=oi tsb=pemphthentes eis ton oikon a=oi a=pemphthentes euron ton tsb=asthenounta doulon ugiainonta

11 kai egeneto en ab=tô ts=tê exês a=eporeuthê tsb=eporeueto eis polin kaloumenên nain kai suneporeuonto autô oi mathêtai autou tsb=ikanoi kai ochlos polus

12 ôs de êggisen tê pulê tês poleôs kai idou exekomizeto tethnêkôs tsb=uios monogenês a=uios tê mêtri autou kai autê b=[ên] ats=ên chêra kai ochlos tês poleôs ikanos as=ên sun autê

13 kai idôn autên o kurios esplagchnisthê ep autê kai eipen autê mê klaie

14 kai proselthôn êpsato tês sorou oi de bastazontes estêsan kai eipen neaniske soi legô egerthêti

15 kai anekathisen o nekros kai êrxato lalein kai edôken auton tê mêtri autou

16 elaben de phobos ab=pantas ts=apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophêtês megas a=êgerthê tsb=egêgertai en êmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou

17 kai exêlthen o logos outos en olê tê ioudaia peri autou kai tsb=en pasê tê perichôrô

18 kai apêggeilan iôannê oi mathêtai autou peri pantôn toutôn

19 kai proskalesamenos duo tinas tôn mathêtôn autou o iôannês epempsen pros ton a=kurion tsb=iêsoun legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen

20 paragenomenoi de pros auton oi andres a=eipan tsb=eipon iôannês o baptistês a=apesteilen tsb=apestalken êmas pros se legôn su ei o erchomenos ê allon prosdokômen

21 en a=ekeinê tsb=autê tsb=de tê ôra etherapeusen pollous apo nosôn kai mastigôn kai pneumatôn ponêrôn kai tuphlois pollois echarisato tsb=to blepein

22 kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autois poreuthentes apaggeilate iôannê a eidete kai êkousate tsb=oti tuphloi anablepousin chôloi peripatousin leproi katharizontai a=kai kôphoi akouousin nekroi egeirontai ptôchoi euaggelizontai

23 kai makarios estin os ean mê skandalisthê en emoi

24 apelthontôn de tôn aggelôn iôannou êrxato legein b=tois b=ochlois ats=pros ats=tous ats=ochlous peri iôannou ti a=exêlthate tsb=exelêluthate eis tên erêmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon

25 alla ti a=exêlthate tsb=exelêluthate idein anthrôpon en malakois imatiois êmphiesmenon idou oi en imatismô endoxô kai truphê uparchontes en tois basileiois eisin

26 alla ti a=exêlthate tsb=exelêluthate idein prophêtên nai legô umin kai perissoteron prophêtou

27 outos estin peri ou gegraptai idou tsb=egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon sou emprosthen sou

28 legô tsb=gar umin meizôn en gennêtois gunaikôn tsb=prophêtês iôannou tsb=tou tsb=baptistou oudeis estin o de mikroteros en tê basileia tou theou meizôn autou estin

29 kai pas o laos akousas kai oi telônai edikaiôsan ton theon baptisthentes to baptisma iôannou

30 oi de pharisaioi kai oi nomikoi tên boulên tou theou êthetêsan eis eautous mê baptisthentes up autou

31 ts=eipen ts=de ts=o ts=kurios tini oun omoiôsô tous anthrôpous tês geneas tautês kai tini eisin omoioi

32 omoioi eisin paidiois tois en agora kathêmenois kai prosphônousin allêlois a=a tsb=kai a=legei tsb=legousin êulêsamen umin kai ouk ôrchêsasthe ethrênêsamen tsb=umin kai ouk eklausate

33 elêluthen gar iôannês o baptistês a=mê tsb=mête tsb=arton esthiôn a=arton mête tsb=oinon pinôn a=oinon kai legete daimonion echei

34 elêluthen o uios tou anthrôpou esthiôn kai pinôn kai legete idou anthrôpos phagos kai oinopotês ts=telônôn philos ab=telônôn kai amartôlôn

35 kai edikaiôthê ê sophia apo a=pantôn tôn teknôn autês tsb=pantôn

36 êrôta de tis auton tôn pharisaiôn ina phagê met autou kai eiselthôn eis a=ton tsb=tên a=oikon tsb=oikian tou pharisaiou a=kateklithê tsb=aneklithê

37 kai idou gunê a=êtis a=ên en tê polei tsb=êtis tsb=ên amartôlos a=kai b=[kai] epignousa oti a=katakeitai tsb=anakeitai en tê oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou

38 kai stasa a=opisô para tous podas autou tsb=opisô klaiousa a=tois a=dakrusin êrxato brechein tous podas autou tsb=tois tsb=dakrusin kai tais thrixin tês kephalês autês exemassen kai katephilei tous podas autou kai êleiphen tô murô

39 idôn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautô legôn outos ei ên prophêtês eginôsken an tis kai potapê ê gunê êtis aptetai autou oti amartôlos estin

40 kai apokritheis o iêsous eipen pros auton simôn echô soi ti eipein o de tsb=phêsin didaskale eipe a=phêsin

41 duo a=chreopheiletai tsb=chreôpheiletai êsan a=danistê tsb=daneistê tini o eis ôpheilen dênaria pentakosia o de eteros pentêkonta

42 mê echontôn tsb=de autôn apodounai amphoterois echarisato tis oun autôn tsb=eipe pleion tsb=auton agapêsei a=auton

43 apokritheis tsb=de tsb=o simôn eipen upolambanô oti ô to pleion echarisato o de eipen autô orthôs ekrinas

44 kai strapheis pros tên gunaika tô simôni ephê blepeis tautên tên gunaika eisêlthon sou eis tên oikian udôr a=moi epi tsb=tous podas tsb=mou ouk edôkas autê de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin tsb=tês tsb=kephalês autês exemaxen

45 philêma moi ouk edôkas autê de aph ês eisêlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas

46 elaiô tên kephalên mou ouk êleipsas autê de murô êleipsen tsb=mou tous podas a=mou

47 ou charin legô soi apheôntai ai amartiai autês ai pollai oti êgapêsen polu ô de oligon aphietai oligon agapa

48 eipen de autê apheôntai sou ai amartiai

49 kai êrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiêsin

50 eipen de pros tên gunaika ê pistis sou sesôken se poreuou eis eirênên

Chapter 8

1 kai egeneto en tô kathexês kai autos diôdeuen kata polin kai kômên kêrussôn kai euaggelizomenos tên basileian tou theou kai oi dôdeka sun autô

2 kai gunaikes tines ai êsan tetherapeumenai apo pneumatôn ponêrôn kai astheneiôn maria ê kaloumenê magdalênê aph ês daimonia epta exelêluthei

3 kai iôanna gunê chouza epitropou êrôdou kai sousanna kai eterai pollai aitines diêkonoun a=autois a=ek b=autois ts=autô tsb=apo tôn uparchontôn autais

4 suniontos de ochlou pollou kai tôn kata polin epiporeuomenôn pros auton eipen dia parabolês

5 exêlthen o speirôn tou speirai ton sporon autou kai en tô speirein auton o men epesen para tên odon kai katepatêthê kai ta peteina tou ouranou katephagen auto

6 kai eteron a=katepesen tsb=epesen epi tên petran kai phuen exêranthê dia to mê echein ikmada

7 kai eteron epesen en mesô tôn akanthôn kai sumphueisai ai akanthai apepnixan auto

8 kai eteron epesen ab=eis ts=epi tên gên tên agathên kai phuen epoiêsen karpon ekatontaplasiona tauta legôn ephônei o echôn ôta akouein akouetô

9 epêrôtôn de auton oi mathêtai autou tsb=legontes tis a=autê eiê ê parabolê tsb=autê

10 o de eipen umin dedotai gnônai ta mustêria tês basileias tou theou tois de loipois en parabolais ina blepontes mê blepôsin kai akouontes mê suniôsin

11 estin de autê ê parabolê o sporos estin o logos tou theou

12 oi de para tên odon eisin oi a=akousantes tsb=akouontes eita erchetai o diabolos kai airei ton logon apo tês kardias autôn ina mê pisteusantes sôthôsin

13 oi de epi tês petras oi otan akousôsin meta charas dechontai ton logon kai outoi rizan ouk echousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairô peirasmou aphistantai

14 to de eis tas akanthas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnôn kai ploutou kai êdonôn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesphorousin

15 to de en tê kalê gê outoi eisin oitines en kardia kalê kai agathê akousantes ton logon katechousin kai karpophorousin en upomonê

16 oudeis de luchnon apsas kaluptei auton skeuei ê upokatô klinês tithêsin all epi luchnias a=tithêsin tsb=epitithêsin ina oi eisporeuomenoi blepôsin to phôs

17 ou gar estin krupton o ou phaneron genêsetai oude apokruphon o ou a=mê a=gnôsthê tsb=gnôsthêsetai kai eis phaneron elthê

18 blepete oun pôs akouete os a=an gar b=ean ts=an echê dothêsetai autô kai os b=ean ats=an mê echê kai o dokei echein arthêsetai ap autou

19 a=paregeneto tsb=paregenonto de pros auton ê mêtêr kai oi adelphoi autou kai ouk êdunanto suntuchein autô dia ton ochlon

20 tsb=kai apêggelê a=de autô tsb=legontôn ê mêtêr sou kai oi adelphoi sou estêkasin exô idein tsb=se thelontes a=se

21 o de apokritheis eipen pros autous mêtêr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes tsb=auton

22 tsb=kai egeneto a=de en mia tôn êmerôn kai autos enebê eis ploion kai oi mathêtai autou kai eipen pros autous dielthômen eis to peran tês limnês kai anêchthêsan

23 pleontôn de autôn aphupnôsen kai katebê lailaps anemou eis tên limnên kai suneplêrounto kai ekinduneuon

24 proselthontes de diêgeiran auton legontes epistata epistata apollumetha o de a=diegertheis tsb=egertheis epetimêsen tô anemô kai tô kludôni tou udatos kai epausanto kai egeneto galênê

25 eipen de autois pou tsb=estin ê pistis umôn phobêthentes de ethaumasan legontes pros allêlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tô udati kai upakouousin autô

26 kai katepleusan eis tên chôran tôn a=gerasênôn tsb=gadarênôn êtis estin a=antipera tsb=antiperan tês galilaias

27 exelthonti de autô epi tên gên upêntêsen tsb=autô anêr tis ek tês poleôs a=echôn tsb=os tsb=eichen daimonia tsb=ek tsb=chronôn tsb=ikanôn kai a=chronô a=ikanô tsb=imation ouk a=enedusato a=imation tsb=enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en tois mnêmasin

28 idôn de ton iêsoun tsb=kai anakraxas prosepesen autô kai phônê megalê eipen ti emoi kai soi iêsou uie tou theou tou upsistou deomai sou mê me basanisês

29 abs=parêggeilen t=parêggellen gar tô pneumati tô akathartô exelthein apo tou anthrôpou pollois gar chronois sunêrpakei auton kai a=edesmeueto tsb=edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrêssôn ta desma êlauneto upo tou a=daimoniou tsb=daimonos eis tas erêmous

30 epêrôtêsen de auton o iêsous tsb=legôn ti soi tsb=estin onoma a=estin o de eipen a=legiôn tsb=legeôn oti a=eisêlthen daimonia polla tsb=eisêlthen eis auton

31 kai as=parekaloun bt=parekalei auton ina mê epitaxê autois eis tên abusson apelthein

32 ên de ekei agelê choirôn ikanôn a=boskomenê tsb=boskomenôn en tô orei kai a=parekalesan tsb=parekaloun auton ina epitrepsê autois eis ekeinous eiselthein kai epetrepsen autois

33 exelthonta de ta daimonia apo tou anthrôpou ab=eisêlthon ts=eisêlthen eis tous choirous kai ôrmêsen ê agelê kata tou krêmnou eis tên limnên kai apepnigê

34 idontes de oi boskontes to a=gegonos tsb=gegenêmenon ephugon kai ts=apelthontes apêggeilan eis tên polin kai eis tous agrous

35 exêlthon de idein to gegonos kai êlthon pros ton iêsoun kai euron kathêmenon ton anthrôpon aph ou ta daimonia a=exêlthen tsb=exelêluthei imatismenon kai sôphronounta para tous podas tou iêsou kai ephobêthêsan

36 apêggeilan de autois tsb=kai oi idontes pôs esôthê o daimonistheis

37 kai a=êrôtêsen tsb=êrôtêsan auton apan to plêthos tês perichôrou tôn a=gerasênôn tsb=gadarênôn apelthein ap autôn oti phobô megalô suneichonto autos de embas eis tsb=to ploion upestrepsen

38 a=edeito tsb=edeeto de autou o anêr aph ou exelêluthei ta daimonia einai sun autô apelusen de auton tsb=o tsb=iêsous legôn

39 upostrephe eis ton oikon sou kai diêgou osa tsb=epoiêsen soi a=epoiêsen o theos kai apêlthen kath olên tên polin kêrussôn osa epoiêsen autô o iêsous

40 tsb=egeneto tsb=de en a=de tô a=upostrephein tsb=upostrepsai ton iêsoun apedexato auton o ochlos êsan gar pantes prosdokôntes auton

41 kai idou êlthen anêr ô onoma a=iairos tsb=iaeiros kai a=outos tsb=autos archôn tês sunagôgês upêrchen kai pesôn para tous podas a=[tou] tsb=tou iêsou parekalei auton eiselthein eis ton oikon autou

42 oti thugatêr monogenês ên autô ôs etôn dôdeka kai autê apethnêsken en de tô upagein auton oi ochloi sunepnigon auton

43 kai gunê ousa en rusei aimatos apo etôn dôdeka êtis a=[iatrois b=iatrois ts=eis ts=iatrous prosanalôsasa olon ton a=bion] tsb=bion ouk ischusen a=ap tsb=up oudenos therapeuthênai

44 proselthousa opisthen êpsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrêma estê ê rusis tou aimatos autês

45 kai eipen o iêsous tis o apsamenos mou arnoumenôn de pantôn eipen o petros tsb=kai tsb=oi tsb=met tsb=autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin tsb=kai tsb=legeis tsb=tis tsb=o tsb=apsamenos tsb=mou

46 o de iêsous eipen êpsato mou tis egô gar egnôn dunamin a=exelêluthuian tsb=exelthousan ap emou

47 idousa de ê gunê oti ouk elathen tremousa êlthen kai prospesousa autô di ên aitian êpsato autou apêggeilen tsb=autô enôpion pantos tou laou kai ôs iathê parachrêma

48 o de eipen autê a=thugatêr tsb=tharsei tsb=thugater ê pistis sou sesôken se poreuou eis eirênên

49 eti autou lalountos erchetai tis para tou archisunagôgou legôn tsb=autô oti tethnêken ê thugatêr sou a=mêketi tsb=mê skulle ton didaskalon

50 o de iêsous akousas apekrithê autô tsb=legôn mê phobou monon a=pisteuson tsb=pisteue kai sôthêsetai

51 ab=elthôn ts=eiselthôn de eis tên oikian ouk aphêken eiselthein a=tina a=sun a=autô tsb=oudena ei mê petron kai ts=iakôbon ts=kai iôannên ab=kai ab=iakôbon kai ton patera tês paidos kai tên mêtera

52 eklaion de pantes kai ekoptonto autên o de eipen mê klaiete a=ou a=gar tsb=ouk apethanen alla katheudei

53 kai kategelôn autou eidotes oti apethanen

54 autos de tsb=ekbalôn tsb=exô tsb=pantas tsb=kai kratêsas tês cheiros autês ephônêsen legôn ê pais a=egeire tsb=egeirou

55 kai epestrepsen to pneuma autês kai anestê parachrêma kai dietaxen autê dothênai phagein

56 kai exestêsan oi goneis autês o de parêggeilen autois mêdeni eipein to gegonos

Chapter 9

1 sugkalesamenos de tous dôdeka ts=mathêtas ts=autou edôken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein

2 kai apesteilen autous kêrussein tên basileian tou theou kai iasthai a=[tous tsb=tous a=astheneis] tsb=asthenountas

3 kai eipen pros autous mêden airete eis tên odon mête a=rabdon tsb=rabdous mête pêran mête arton mête argurion mête a=[ana] tsb=ana duo chitônas echein

4 kai eis ên an oikian eiselthête ekei menete kai ekeithen exerchesthe

5 kai osoi b=ean ats=an mê a=dechôntai tsb=dexôntai umas exerchomenoi apo tês poleôs ekeinês tsb=kai ton koniorton apo tôn podôn umôn a=apotinassete tsb=apotinaxate eis marturion ep autous

6 exerchomenoi de diêrchonto kata tas kômas euaggelizomenoi kai therapeuontes pantachou

7 êkousen de êrôdês o a=tetraarchês tsb=tetrarchês ta ginomena tsb=up tsb=autou panta kai diêporei dia to legesthai upo tinôn oti iôannês a=êgerthê tsb=egêgertai ek nekrôn

8 upo tinôn de oti êlias ephanê allôn de oti prophêtês a=tis tsb=eis tôn archaiôn anestê

9 tsb=kai eipen a=de ts=o êrôdês iôannên egô apekephalisa tis de estin outos peri ou tsb=egô akouô toiauta kai ezêtei idein auton

10 kai upostrepsantes oi apostoloi diêgêsanto autô osa epoiêsan kai paralabôn autous upechôrêsen kat idian eis a=polin a=kaloumenên tsb=topon tsb=erêmon tsb=poleôs tsb=kaloumenês b=bêthsaidan ats=bêthsaida

11 oi de ochloi gnontes êkolouthêsan autô kai a=apodexamenos tsb=dexamenos autous elalei autois peri tês basileias tou theou kai tous chreian echontas therapeias iato

12 ê de êmera êrxato klinein proselthontes de oi dôdeka a=eipan tsb=eipon autô apoluson ton ochlon ina a=poreuthentes tsb=apelthontes eis tas kuklô kômas kai tsb=tous agrous katalusôsin kai eurôsin episitismon oti ôde en erêmô topô esmen

13 eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de a=eipan tsb=eipon ouk eisin êmin pleion ê tsb=pente artoi a=pente kai ts=duo ichthues ab=duo ei mêti poreuthentes êmeis agorasômen eis panta ton laon touton brômata

14 êsan gar ôsei andres pentakischilioi eipen de pros tous mathêtas autou kataklinate autous klisias a=[ôsei] ana pentêkonta

15 kai epoiêsan outôs kai a=kateklinan tsb=aneklinan apantas

16 labôn de tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen autous kai kateklasen kai edidou tois mathêtais a=paratheinai tsb=paratithenai tô ochlô

17 kai ephagon kai echortasthêsan pantes kai êrthê to perisseusan autois klasmatôn kophinoi dôdeka

18 kai egeneto en tô einai auton proseuchomenon a=kata a=monas tsb=katamonas sunêsan autô oi mathêtai kai epêrôtêsen autous legôn tina me legousin oi ochloi einai

19 oi de apokrithentes a=eipan tsb=eipon iôannên ton baptistên alloi de êlian alloi de oti prophêtês tis tôn archaiôn anestê

20 eipen de autois umeis de tina me legete einai tsb=apokritheis tsb=de tsb=o petros a=de a=apokritheis eipen ton christon tou theou

21 o de epitimêsas autois parêggeilen mêdeni a=legein tsb=eipein touto

22 eipôn oti dei ton uion tou anthrôpou polla pathein kai apodokimasthênai apo tôn presbuterôn kai archiereôn kai grammateôn kai apoktanthênai kai tê tritê êmera b=anastênai ats=egerthênai

23 elegen de pros pantas ei tis thelei opisô mou a=erchesthai tsb=elthein a=arnêsasthô tsb=aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou ats=kath ats=êmeran kai akoloutheitô moi

24 os gar b=ean ats=an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d an apolesê tên psuchên autou eneken emou outos sôsei autên

25 ti gar ôpheleitai anthrôpos kerdêsas ton kosmon olon eauton de apolesas ê zêmiôtheis

26 os gar an epaischunthê me kai tous emous logous touton o uios tou anthrôpou epaischunthêsetai otan elthê en tê doxê autou kai tou patros kai tôn agiôn aggelôn

27 legô de umin alêthôs eisin tines tôn a=autou tsb=ôde b=estôtôn ats=estêkotôn oi ou mê ab=geusôntai ts=geusontai thanatou eôs an idôsin tên basileian tou theou

28 egeneto de meta tous logous toutous ôsei êmerai oktô a=[kai] tsb=kai paralabôn ts=ton petron kai iôannên kai iakôbon anebê eis to oros proseuxasthai

29 kai egeneto en tô proseuchesthai auton to eidos tou prosôpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptôn

30 kai idou andres duo sunelaloun autô oitines êsan a=môusês tsb=môsês kai êlias

31 oi ophthentes en doxê elegon tên exodon autou ên a=êmellen tsb=emellen plêroun en ierousalêm

32 o de petros kai oi sun autô êsan bebarêmenoi upnô diagrêgorêsantes de eidon tên doxan autou kai tous duo andras tous sunestôtas autô

33 kai egeneto en tô diachôrizesthai autous ap autou eipen ats=o petros pros ton iêsoun epistata kalon estin êmas ôde einai kai poiêsômen skênas treis mian soi kai ts=môsei mian a=môusei b=môsei kai mian êlia mê eidôs o legei

34 tauta de autou legontos egeneto nephelê kai a=epeskiazen tsb=epeskiasen autous ephobêthêsan de en tô tsb=ekeinous eiselthein a=autous eis tên nephelên

35 kai phônê egeneto ek tês nephelês legousa outos estin o uios mou o a=eklelegmenos tsb=agapêtos autou akouete

36 kai en tô genesthai tên phônên eurethê tsb=o iêsous monos kai autoi esigêsan kai oudeni apêggeilan en ekeinais tais êmerais ouden ôn a=eôrakan tsb=eôrakasin

37 egeneto de tsb=en tê exês êmera katelthontôn autôn apo tou orous sunêntêsen autô ochlos polus

38 kai idou anêr apo tou ochlou a=eboêsen tsb=aneboêsen legôn didaskale deomai sou ab=epiblepsai ts=epiblepson epi ton uion mou oti monogenês tsb=estin moi a=estin

39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnês krazei kai sparassei auton meta aphrou kai mogis apochôrei ap autou suntribon auton

40 kai edeêthên tôn mathêtôn sou ina ab=ekbalôsin ts=ekballôsin auto kai ouk êdunêthêsan

41 apokritheis de o iêsous eipen ô genea apistos kai diestrammenê eôs pote esomai pros umas kai anexomai umôn prosagage ats=ôde ton uion sou b=ôde

42 eti de proserchomenou autou errêxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimêsen de o iêsous tô pneumati tô akathartô kai iasato ton paida kai apedôken auton tô patri autou

43 exeplêssonto de pantes epi tê megaleiotêti tou theou pantôn de thaumazontôn epi pasin ois a=epoiei tsb=epoiêsen tsb=o tsb=iêsous eipen pros tous mathêtas autou

44 thesthe umeis eis ta ôta umôn tous logous toutous o gar uios tou anthrôpou mellei paradidosthai eis cheiras anthrôpôn

45 oi de êgnooun to rêma touto kai ên parakekalummenon ap autôn ina mê aisthôntai auto kai ephobounto erôtêsai auton peri tou rêmatos toutou

46 eisêlthen de dialogismos en autois to tis an eiê meizôn autôn

47 o de iêsous a=eidôs tsb=idôn ton dialogismon tês kardias autôn epilabomenos a=paidion tsb=paidiou estêsen auto par eautô

48 kai eipen autois os ean dexêtai touto to paidion epi tô onomati mou eme dechetai kai os a=an tsb=ean eme dexêtai dechetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparchôn outos a=estin tsb=estai megas

49 apokritheis de tsb=o iôannês eipen epistata eidomen tina a=en tsb=epi tô onomati sou ekballonta ts=ta daimonia kai a=ekôluomen tsb=ekôlusamen auton oti ouk akolouthei meth êmôn

50 tsb=kai eipen a=de pros auton o iêsous mê kôluete os gar ouk estin kath a=umôn tsb=êmôn uper a=umôn tsb=êmôn estin

51 egeneto de en tô sumplêrousthai tas êmeras tês a=analêmpseôs tsb=analêpseôs autou kai autos to prosôpon a=estêrisen tsb=autou tsb=estêrixen tou poreuesthai eis ierousalêm

52 kai apesteilen aggelous pro prosôpou autou kai poreuthentes eisêlthon eis kômên a=samaritôn tsb=samareitôn a=ôs tsb=ôste etoimasai autô

53 kai ouk edexanto auton oti to prosôpon autou ên poreuomenon eis ierousalêm

54 idontes de oi mathêtai tsb=autou iakôbos kai iôannês a=eipan tsb=eipon kurie theleis eipômen pur katabênai apo tou ouranou kai analôsai autous tsb=ôs tsb=kai tsb=êlias tsb=epoiêsen

55 strapheis de epetimêsen autois b=[kai ts=kai tsb=eipen tsb=ouk tsb=oidate tsb=oiou tsb=pneumatos tsb=este b=umeis] ts=umeis

56 b=[o ts=o tsb=gar tsb=uios tsb=tou tsb=anthrôpou tsb=ouk tsb=êlthen tsb=psuchas tsb=anthrôpôn tsb=apolesai tsb=alla b=sôsai] ts=sôsai kai eporeuthêsan eis eteran kômên

57 a=kai tsb=egeneto tsb=de poreuomenôn autôn en tê odô eipen tis pros auton akolouthêsô soi opou a=ean tsb=an aperchê tsb=kurie

58 kai eipen autô o iêsous ai alôpekes phôleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskênôseis o de uios tou anthrôpou ouk echei pou tên kephalên klinê

59 eipen de pros eteron akolouthei moi o de eipen a=[kurie] tsb=kurie epitrepson moi apelthonti prôton thapsai ton patera mou

60 eipen de autô tsb=o tsb=iêsous aphes tous nekrous thapsai tous eautôn nekrous su de apelthôn diaggelle tên basileian tou theou

61 eipen de kai eteros akolouthêsô soi kurie prôton de epitrepson moi apotaxasthai tois eis ton oikon mou

62 eipen de a=[pros ts=pros a=auton] ts=auton o iêsous b=pros b=auton oudeis epibalôn tên cheira tsb=autou ep arotron kai blepôn eis ta opisô euthetos estin a=tê a=basileia tsb=eis tsb=tên tsb=basileian tou theou

Chapter 10

1 meta de tauta anedeixen o kurios tsb=kai eterous ebdomêkonta a=[duo] kai apesteilen autous ana duo a=[duo] pro prosôpou autou eis pasan polin kai topon ou a=êmellen tsb=emellen autos erchesthai

2 elegen a=de tsb=oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deêthête oun tou kuriou tou therismou opôs b=ekbalê ts=ekballê ergatas a=ekbalê eis ton therismon autou

3 upagete idou tsb=egô apostellô umas ôs arnas en mesô lukôn

4 mê bastazete a=ballantion tsb=balantion mê pêran a=mê tsb=mêde upodêmata kai mêdena kata tên odon aspasêsthe

5 eis ên d an a=eiselthête oikian tsb=eiserchêsthe prôton legete eirênê tô oikô toutô

6 kai ean ts=men tsb=ê ekei a=ê s=o uios eirênês a=epanapaêsetai tsb=epanapausetai ep auton ê eirênê umôn ei de a=mê a=ge tsb=mêge eph umas anakampsei

7 en autê de tê oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autôn axios gar o ergatês tou misthou autou tsb=estin mê metabainete ex oikias eis oikian

8 kai eis ên ts=d an polin eiserchêsthe kai dechôntai umas esthiete ta paratithemena umin

9 kai therapeuete tous en autê astheneis kai legete autois êggiken eph umas ê basileia tou theou

10 eis ên d an polin a=eiselthête tsb=eiserchêsthe kai mê dechôntai umas exelthontes eis tas plateias autês eipate

11 kai ton koniorton ton kollêthenta êmin ek tês poleôs umôn a=eis a=tous a=podas apomassometha umin plên touto ginôskete oti êggiken tsb=eph tsb=umas ê basileia tou theou

12 legô ts=de umin oti sodomois en tê êmera ekeinê anektoteron estai ê tê polei ekeinê

13 ouai soi ab=chorazin ts=chôrazin ouai soi bêthsaida oti ei en turô kai sidôni a=egenêthêsan tsb=egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkô kai spodô a=kathêmenoi tsb=kathêmenai metenoêsan

14 plên turô kai sidôni anektoteron estai en tê krisei ê umin

15 kai su a=kapharnaoum a=mê a=eôs a=ouranou a=upsôthêsê tsb=kapernaoum tsb=ê eôs tou tsb=ouranou tsb=upsôtheisa tsb=eôs adou a=katabêsê tsb=katabibasthêsê

16 o akouôn umôn emou akouei kai o athetôn umas eme athetei o de eme athetôn athetei ton aposteilanta me

17 upestrepsan de oi ebdomêkonta a=[duo] meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai êmin en tô onomati sou

18 eipen de autois etheôroun ton satanan ôs astrapên ek tou ouranou pesonta

19 idou a=dedôka tsb=didômi umin tên exousian tou patein epanô opheôn kai skorpiôn kai epi pasan tên dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mê s=adikêsei abt=adikêsê

20 plên en toutô mê chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de ts=mallon oti ta onomata umôn a=eggegraptai tsb=egraphê en tois ouranois

21 en autê tê ôra êgalliasato a=[en] tô pneumati a=tô tsb=o a=agiô tsb=iêsous kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tês gês oti apekrupsas tauta apo sophôn kai sunetôn kai apekalupsas auta nêpiois nai o patêr oti outôs tsb=egeneto eudokia a=egeneto emprosthen sou

22 bt=kai bt=strapheis bt=pros bt=tous bt=mathêtas bt=eipen panta ts=paredothê moi ab=paredothê upo tou patros mou kai oudeis ginôskei tis estin o uios ei mê o patêr kai tis estin o patêr ei mê o uios kai ô ean boulêtai o uios apokalupsai

23 kai strapheis pros tous mathêtas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete

24 legô gar umin oti polloi prophêtai kai basileis êthelêsan idein a umeis blepete kai ouk a=eidan tsb=eidon kai akousai a akouete kai ouk êkousan

25 kai idou nomikos tis anestê ekpeirazôn auton tsb=kai legôn didaskale ti poiêsas zôên aiônion klêronomêsô

26 o de eipen pros auton en tô nomô ti gegraptai pôs anaginôskeis

27 o de apokritheis eipen agapêseis kurion ton theon sou ex olês a=[tês] tsb=tês kardias sou kai a=en tsb=ex a=olê tsb=olês a=tê tsb=tês a=psuchê tsb=psuchês sou kai a=en tsb=ex a=olê tsb=olês a=tê tsb=tês a=ischui tsb=ischuos sou kai a=en tsb=ex a=olê tsb=olês a=tê tsb=tês a=dianoia tsb=dianoias sou kai ton plêsion sou ôs seauton

28 eipen de autô orthôs apekrithês touto poiei kai zêsê

29 o de thelôn a=dikaiôsai tsb=dikaioun eauton eipen pros ton iêsoun kai tis estin mou plêsion

30 upolabôn tsb=de o iêsous eipen anthrôpos tis katebainen apo ierousalêm eis ierichô kai lêstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plêgas epithentes apêlthon aphentes êmithanê tsb=tugchanonta

31 kata sugkurian de iereus tis katebainen en tê odô ekeinê kai idôn auton antiparêlthen

32 omoiôs de kai leuitês a=[genomenos] tsb=genomenos kata ton topon elthôn kai idôn antiparêlthen

33 a=samaritês tsb=samareitês de tis odeuôn êlthen kat auton kai idôn tsb=auton esplagchnisthê

34 kai proselthôn katedêsen ta traumata autou epicheôn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktênos êgagen auton eis pandocheion kai epemelêthê autou

35 kai epi tên aurion tsb=exelthôn ekbalôn a=edôken duo dênaria tsb=edôken tô pandochei kai eipen tsb=autô epimelêthêti autou kai o ti an prosdapanêsês egô en tô epanerchesthai me apodôsô soi

36 tis tsb=oun toutôn tôn triôn ab=plêsion dokei soi ts=plêsion gegonenai tou empesontos eis tous lêstas

37 o de eipen o poiêsas to eleos met autou eipen a=de tsb=oun autô o iêsous poreuou kai su poiei omoiôs

38 tsb=egeneto tsb=de en a=de tô poreuesthai autous tsb=kai autos eisêlthen eis kômên tina gunê de tis onomati martha upedexato auton tsb=eis tsb=ton tsb=oikon tsb=autês

39 kai têde ên adelphê kaloumenê a=mariam tsb=maria a=[ê] tsb=ê kai a=parakathestheisa tsb=parakathisasa a=pros tsb=para tous podas tou a=kuriou tsb=iêsou êkouen ton logon autou

40 ê de martha periespato peri pollên diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti ê adelphê mou monên me b=kateleipen ats=katelipen diakonein eipe oun autê ina moi sunantilabêtai

41 apokritheis de eipen autê o a=kurios tsb=iêsous martha martha merimnas kai a=thorubazê tsb=turbazê peri polla

42 enos de estin chreia a=mariam tsb=maria a=gar tsb=de tên agathên merida exelexato êtis ouk aphairethêsetai tsb=ap autês

Chapter 11

1 kai egeneto en tô einai auton en topô tini proseuchomenon ôs epausato eipen tis tôn mathêtôn autou pros auton kurie didaxon êmas proseuchesthai kathôs kai iôannês edidaxen tous mathêtas autou

2 eipen de autois otan proseuchêsthe legete pater tsb=êmôn tsb=o tsb=en tsb=tois tsb=ouranois agiasthêtô to onoma sou elthetô ê basileia sou tsb=genêthêtô tsb=to tsb=thelêma tsb=sou tsb=ôs tsb=en tsb=ouranô tsb=kai tsb=epi tsb=tês tsb=gês

3 ton arton êmôn ton epiousion didou êmin to kath êmeran

4 kai aphes êmin tas amartias êmôn kai gar autoi a=aphiomen tsb=aphiemen panti opheilonti êmin kai mê eisenegkês êmas eis peirasmon tsb=alla tsb=rusai tsb=êmas tsb=apo tsb=tou tsb=ponêrou

5 kai eipen pros autous tis ex umôn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipê autô phile chrêson moi treis artous

6 epeidê philos ats=mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echô o parathêsô autô

7 kakeinos esôthen apokritheis eipê mê moi kopous pareche êdê ê thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tên koitên eisin ou dunamai anastas dounai soi

8 legô umin ei kai ou dôsei autô anastas dia to einai tsb=autou philon a=autou dia ge tên anaideian autou egertheis dôsei autô b=oson ats=osôn chrêzei

9 kagô umin legô aiteite kai dothêsetai umin zêteite kai eurêsete krouete kai anoigêsetai umin

10 pas gar o aitôn lambanei kai o zêtôn euriskei kai tô krouonti a=<anoigêsetai> tsb=anoigêsetai

11 tina de a=ex umôn ton patera aitêsei o uios tsb=arton tsb=mê tsb=lithon tsb=epidôsei tsb=autô b=ê ts=ei tsb=kai ichthun a=kai tsb=mê anti ichthuos ophin tsb=epidôsei autô a=epidôsei

12 ê kai a=aitêsei tsb=ean tsb=aitêsê ôon tsb=mê epidôsei autô skorpion

13 ei oun umeis ponêroi uparchontes oidate ts=agatha domata ab=agatha didonai tois teknois umôn posô mallon o patêr a=[o] tsb=o ex ouranou dôsei pneuma agion tois aitousin auton

14 kai ên ekballôn daimonion a=[kai tsb=kai auto a=ên] tsb=ên kôphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalêsen o kôphos kai ethaumasan oi ochloi

15 tines de ex autôn eipon en beelzeboul a=tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia

16 eteroi de peirazontes sêmeion tsb=par tsb=autou tsb=ezêtoun ex ouranou a=ezêtoun a=par a=autou

17 autos de eidôs autôn ta dianoêmata eipen autois pasa basileia eph eautên diameristheisa erêmoutai kai oikos epi oikon piptei

18 ei de kai o satanas eph eauton diemeristhê pôs stathêsetai ê basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

19 ei de egô en beelzeboul ekballô ta daimonia oi uioi umôn en tini ekballousin dia touto tsb=kritai tsb=umôn autoi a=umôn a=kritai esontai

20 ei de en daktulô theou a=[egô] ekballô ta daimonia ara ephthasen eph umas ê basileia tou theou

21 otan o ischuros kathôplismenos phulassê tên eautou aulên en eirênê estin ta uparchonta autou

22 epan de tsb=o ischuroteros autou epelthôn nikêsê auton tên panoplian autou airei eph ê epepoithei kai ta skula autou diadidôsin

23 o mê ôn met emou kat emou estin kai o mê sunagôn met emou skorpizei

24 otan to akatharton pneuma exelthê apo tou anthrôpou dierchetai di anudrôn topôn zêtoun anapausin kai mê euriskon a=[tote] legei upostrepsô eis ton oikon mou othen exêlthon

25 kai elthon euriskei sesarômenon kai kekosmêmenon

26 tote poreuetai kai paralambanei tsb=epta etera pneumata ponêrotera eautou a=epta kai b=elthonta ats=eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrôpou ekeinou cheirona tôn prôtôn

27 egeneto de en tô legein auton tauta eparasa tis tsb=gunê phônên a=gunê ek tou ochlou eipen autô makaria ê koilia ê bastasasa se kai mastoi ous ethêlasas

28 autos de eipen a=menoun tsb=menounge makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes tsb=auton

29 tôn de ochlôn epathroizomenôn êrxato legein ê genea autê a=genea ponêra estin sêmeion a=zêtei tsb=epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei mê to sêmeion iôna tsb=tou tsb=prophêtou

30 kathôs gar egeneto iônas tsb=sêmeion tois nineuitais a=sêmeion outôs estai kai o uios tou anthrôpou tê genea tautê

31 basilissa notou egerthêsetai en tê krisei meta tôn andrôn tês geneas tautês kai katakrinei autous oti êlthen ek tôn peratôn tês gês akousai tên sophian ab=solomônos ts=solomôntos kai idou pleion ab=solomônos ts=solomôntos ôde

32 andres a=nineuitai tsb=nineui anastêsontai en tê krisei meta tês geneas tautês kai katakrinousin autên oti metenoêsan eis to kêrugma iôna kai idou pleion iôna ôde

33 oudeis tsb=de luchnon apsas eis ab=kruptên ts=krupton tithêsin a=[oude tsb=oude upo ton a=modion] tsb=modion all epi tên luchnian ina oi eisporeuomenoi to a=phôs tsb=pheggos blepôsin

34 o luchnos tou sômatos estin o ophthalmos a=sou otan tsb=oun o ophthalmos sou aplous ê kai olon to sôma sou phôteinon estin epan de ponêros ê kai to sôma sou skoteinon

35 skopei oun mê to phôs to en soi skotos estin

36 ei oun to sôma sou olon phôteinon mê echon tsb=ti meros a=ti skoteinon estai phôteinon olon ôs otan o luchnos tê astrapê phôtizê se

37 en de tô lalêsai a=erôta tsb=êrôta auton pharisaios tsb=tis opôs aristêsê par autô eiselthôn de anepesen

38 o de pharisaios idôn ethaumasen oti ou prôton ebaptisthê pro tou aristou

39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi to exôthen tou potêriou kai tou pinakos katharizete to de esôthen umôn gemei arpagês kai ponêrias

40 aphrones ouch o poiêsas to exôthen kai to esôthen epoiêsen

41 plên ta enonta dote eleêmosunên kai idou panta kathara umin estin

42 a=alla tsb=all ouai umin tois pharisaiois oti apodekatoute to êduosmon kai to pêganon kai pan lachanon kai parerchesthe tên krisin kai tên agapên tou theou tauta a=de edei poiêsai kakeina mê a=pareinai tsb=aphienai

43 ouai umin tois pharisaiois oti agapate tên prôtokathedrian en tais sunagôgais kai tous aspasmous en tais agorais

44 ouai umin tsb=grammateis tsb=kai tsb=pharisaioi tsb=upokritai oti este ôs ta mnêmeia ta adêla kai oi anthrôpoi a=[oi] ts=oi peripatountes epanô ouk oidasin

45 apokritheis de tis tôn nomikôn legei autô didaskale tauta legôn kai êmas ubrizeis

46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti phortizete tous anthrôpous phortia dusbastakta kai autoi eni tôn daktulôn umôn ou prospsauete tois phortiois

47 ouai umin oti oikodomeite ta mnêmeia tôn prophêtôn oi de pateres umôn apekteinan autous

48 ara a=martures a=este tsb=martureite kai suneudokeite tois ergois tôn paterôn umôn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite tsb=autôn tsb=ta tsb=mnêmeia

49 dia touto kai ê sophia tou theou eipen apostelô eis autous prophêtas kai apostolous kai ex autôn apoktenousin kai a=diôxousin tsb=ekdiôxousin

50 ina ekzêtêthê to aima pantôn tôn prophêtôn to a=ekkechumenon tsb=ekchunomenon apo katabolês kosmou apo tês geneas tautês

51 apo tsb=tou aimatos abel eôs tsb=tou aimatos zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastêriou kai tou oikou nai legô umin ekzêtêthêsetai apo tês geneas tautês

52 ouai umin tois nomikois oti êrate tên kleida tês gnôseôs autoi ouk a=eisêlthate tsb=eisêlthete kai tous eiserchomenous ekôlusate

53 a=kakeithen tsb=legontos a=exelthontos tsb=de autou tsb=tauta tsb=pros tsb=autous êrxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinôs enechein kai apostomatizein auton peri pleionôn

54 enedreuontes auton ts=kai tsb=zêtountes thêreusai ti ek tou stomatos tsb=autou tsb=ina tsb=katêgorêsôsin autou

Chapter 12

1 en ois episunachtheisôn tôn muriadôn tou ochlou ôste katapatein allêlous êrxato legein pros tous mathêtas autou prôton prosechete eautois apo tês zumês tsb=tôn tsb=pharisaiôn êtis estin upokrisis a=tôn a=pharisaiôn

2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokaluphthêsetai kai krupton o ou gnôsthêsetai

3 anth ôn osa en tê skotia eipate en tô phôti akousthêsetai kai o pros to ous elalêsate en tois tameiois kêruchthêsetai epi tôn dômatôn

4 legô de umin tois philois mou mê phobêthête apo tôn b=apoktenontôn ats=apokteinontôn to sôma kai meta tauta mê echontôn perissoteron ti poiêsai

5 upodeixô de umin tina phobêthête phobêthête ton meta to apokteinai tsb=exousian echonta a=exousian embalein eis tên geennan nai legô umin touton phobêthête

6 ouchi pente strouthia a=pôlountai tsb=pôleitai assariôn duo kai en ex autôn ouk estin epilelêsmenon enôpion tou theou

7 alla kai ai triches tês kephalês umôn pasai êrithmêntai mê tsb=oun phobeisthe pollôn strouthiôn diapherete

8 legô de umin pas os an omologêsê en emoi emprosthen tôn anthrôpôn kai o uios tou anthrôpou omologêsei en autô emprosthen tôn aggelôn tou theou

9 o de arnêsamenos me enôpion tôn anthrôpôn aparnêthêsetai enôpion tôn aggelôn tou theou

10 kai pas os erei logon eis ton uion tou anthrôpou aphethêsetai autô tô de eis to agion pneuma blasphêmêsanti ouk aphethêsetai

11 otan de a=eispherôsin tsb=prospherôsin umas epi tas sunagôgas kai tas archas kai tas exousias mê a=merimnêsête tsb=merimnate pôs ê ti apologêsêsthe ê ti eipête

12 to gar agion pneuma didaxei umas en autê tê ôra a dei eipein

13 eipen de tis tsb=autô ek tou ochlou a=autô didaskale eipe tô adelphô mou merisasthai met emou tên klêronomian

14 o de eipen autô anthrôpe tis me katestêsen a=kritên tsb=dikastên ê meristên eph umas

15 eipen de pros autous orate kai phulassesthe apo a=pasês tsb=tês pleonexias oti ouk en tô perisseuein tini ê zôê b=autô ats=autou estin ek tôn uparchontôn a=autô tsb=autou

16 eipen de parabolên pros autous legôn anthrôpou tinos plousiou euphorêsen ê chôra

17 kai dielogizeto en eautô legôn ti poiêsô oti ouk echô pou sunaxô tous karpous mou

18 kai eipen touto poiêsô kathelô mou tas apothêkas kai meizonas oikodomêsô kai sunaxô ekei panta a=ton a=siton tsb=ta tsb=genêmata tsb=mou kai ta agatha mou

19 kai erô tê psuchê mou psuchê echeis polla agatha keimena eis etê polla anapauou phage pie euphrainou

20 eipen de autô o theos bs=aphron at=aphrôn tautê tê nukti tên psuchên sou apaitousin apo sou a de êtoimasas tini estai

21 outôs o thêsaurizôn eautô kai mê eis theon ploutôn

22 eipen de pros tous mathêtas a=[autou] tsb=autou dia touto tsb=umin legô a=umin mê merimnate tê psuchê tsb=umôn ti phagête mêde tô sômati ti endusêsthe

23 ê a=gar psuchê pleion estin tês trophês kai to sôma tou endumatos

24 katanoêsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin ois ouk estin tameion oude apothêkê kai o theos trephei autous posô mallon umeis diapherete tôn peteinôn

25 tis de ex umôn merimnôn dunatai tsb=prostheinai epi tên êlikian autou a=prostheinai pêchun tsb=ena

26 ei oun a=oude tsb=oute elachiston dunasthe ti peri tôn loipôn merimnate

27 katanoêsate ta krina pôs auxanei ou kopia oude nêthei legô de umin oude solomôn en pasê tê doxê autou periebaleto ôs en toutôn

28 ei de tsb=ton tsb=chorton en tsb=tô agrô a=ton a=chorton tsb=sêmeron onta a=sêmeron kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outôs a=amphiezei tsb=amphiennusin posô mallon umas oligopistoi

29 kai umeis mê zêteite ti phagête a=kai tsb=ê ti piête kai mê meteôrizesthe

30 tauta gar panta ta ethnê tou kosmou a=epizêtousin tsb=epizêtei umôn de o patêr oiden oti chrêzete toutôn

31 plên zêteite tên basileian a=autou tsb=tou tsb=theou kai tauta tsb=panta prostethêsetai umin

32 mê phobou to mikron poimnion oti eudokêsen o patêr umôn dounai umin tên basileian

33 pôlêsate ta uparchonta umôn kai dote eleêmosunên poiêsate eautois a=ballantia tsb=balantia mê palaioumena thêsauron anekleipton en tois ouranois opou kleptês ouk eggizei oude sês diaphtheirei

34 opou gar estin o thêsauros umôn ekei kai ê kardia umôn estai

35 estôsan umôn ai osphues periezôsmenai kai oi luchnoi kaiomenoi

36 kai umeis omoioi anthrôpois prosdechomenois ton kurion eautôn pote ab=analusê ts=analusei ek tôn gamôn ina elthontos kai krousantos eutheôs anoixôsin autô

37 makarioi oi douloi ekeinoi ous elthôn o kurios eurêsei grêgorountas amên legô umin oti perizôsetai kai anaklinei autous kai parelthôn diakonêsei autois

38 a=kan tsb=kai tsb=ean tsb=elthê en tê deutera a=kan tsb=phulakê tsb=kai en tê tritê phulakê elthê kai eurê outôs makarioi eisin tsb=oi tsb=douloi ekeinoi

39 touto de ginôskete oti ei êdei o oikodespotês poia ôra o kleptês erchetai tsb=egrêgorêsen tsb=an tsb=kai ouk an aphêken a=dioruchthênai tsb=diorugênai ton oikon autou

40 kai umeis tsb=oun ginesthe etoimoi oti ê ôra ou dokeite o uios tou anthrôpou erchetai

41 eipen de tsb=autô o petros kurie pros êmas tên parabolên tautên legeis ê kai pros pantas

42 a=kai eipen tsb=de o kurios tis ara estin o pistos oikonomos a=o tsb=kai phronimos on katastêsei o kurios epi tês therapeias autou tou didonai en kairô a=[to] tsb=to sitometrion

43 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurêsei poiounta outôs

44 alêthôs legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastêsei auton

45 ean de eipê o doulos ekeinos en tê kardia autou chronizei o kurios mou erchesthai kai arxêtai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methuskesthai

46 êxei o kurios tou doulou ekeinou en êmera ê ou prosdoka kai en ôra ê ou ginôskei kai dichotomêsei auton kai to meros autou meta tôn apistôn thêsei

47 ekeinos de o doulos o gnous to thelêma tou kuriou a=autou tsb=eautou kai mê etoimasas a=ê tsb=mêde poiêsas pros to thelêma autou darêsetai pollas

48 o de mê gnous poiêsas de axia plêgôn darêsetai oligas panti de ô edothê polu polu zêtêthêsetai par autou kai ô parethento polu perissoteron aitêsousin auton

49 pur êlthon balein a=epi tsb=eis tên gên kai ti thelô ei êdê anêphthê

50 baptisma de echô baptisthênai kai pôs sunechomai eôs a=otou tsb=ou telesthê

51 dokeite oti eirênên paregenomên dounai en tê gê ouchi legô umin all ê diamerismon

52 esontai gar apo tou nun pente en tsb=oikô eni a=oikô diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin

53 a=diameristhêsontai tsb=diameristhêsetai patêr ab=epi ts=eph uiô kai uios epi patri mêtêr epi a=tên a=thugatera tsb=thugatri kai thugatêr epi a=tên a=mêtera tsb=mêtri penthera epi tên numphên autês kai numphê epi tên pentheran tsb=autês

54 elegen de kai tois ochlois otan idête a=[tên] tsb=tên nephelên anatellousan a=epi tsb=apo dusmôn eutheôs legete a=oti ombros erchetai kai ginetai outôs

55 kai otan noton pneonta legete oti kausôn estai kai ginetai

56 upokritai to prosôpon abt=tês abt=gês abt=kai tou ouranou s=kai s=tês s=gês oidate dokimazein ton tsb=de kairon a=de touton pôs a=ouk a=oidate a=dokimazein tsb=ou tsb=dokimazete

57 ti de kai aph eautôn ou krinete to dikaion

58 ôs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tê odô dos ergasian apêllachthai ap autou mêpote katasurê se pros ton kritên kai o kritês se a=paradôsei tsb=paradô tô praktori kai o praktôr se a=balei b=balê ts=ballê eis phulakên

59 legô soi ou mê exelthês ekeithen eôs tsb=ou kai b=ton ats=to eschaton lepton apodôs

Chapter 13

1 parêsan de tines en autô tô kairô apaggellontes autô peri tôn galilaiôn ôn to aima pilatos emixen meta tôn thusiôn autôn

2 kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartôloi para pantas tous galilaious egenonto oti a=tauta tsb=toiauta peponthasin

3 ouchi legô umin all ean mê metanoête pantes a=omoiôs tsb=ôsautôs apoleisthe

4 ê ekeinoi oi a=dekaoktô tsb=deka tsb=kai tsb=oktô eph ous epesen o purgos en tô silôam kai apekteinen autous dokeite oti a=autoi tsb=outoi opheiletai egenonto para pantas a=tous anthrôpous tous katoikountas tsb=en ierousalêm

5 ouchi legô umin all ean mê metanoête pantes a=ôsautôs tsb=omoiôs apoleisthe

6 elegen de tautên tên parabolên sukên eichen tis a=pephuteumenên en tô ampelôni autou tsb=pephuteumenên kai êlthen ts=karpon zêtôn ab=karpon en autê kai ouch euren

7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria etê a=aph a=ou erchomai zêtôn karpon en tê sukê tautê kai ouch euriskô ekkopson a=[oun] autên b=ina b=ti ats=inati kai tên gên katargei

8 o de apokritheis legei autô kurie aphes autên kai touto to etos eôs otou skapsô peri autên kai balô ab=kopria ts=koprian

9 kan men poiêsê karpon tsb=ei tsb=de tsb=mêge eis to mellon a=ei a=de a=mê a=ge ekkopseis autên

10 ên de didaskôn en mia tôn sunagôgôn en tois sabbasin

11 kai idou gunê tsb=ên pneuma echousa astheneias etê a=dekaoktô tsb=deka tsb=kai tsb=oktô kai ên sugkuptousa kai mê dunamenê anakupsai eis to panteles

12 idôn de autên o iêsous prosephônêsen kai eipen autê gunai apolelusai tês astheneias sou

13 kai epethêken autê tas cheiras kai parachrêma anôrthôthê kai edoxazen ton theon

14 apokritheis de o archisunagôgos aganaktôn oti tô sabbatô etherapeusen o iêsous elegen tô ochlô a=oti ex êmerai eisin en ais dei ergazesthai en a=autais tsb=tautais oun erchomenoi therapeuesthe kai mê tê êmera tou sabbatou

15 apekrithê a=de tsb=oun autô o kurios kai eipen ab=upokritai ts=upokrita ekastos umôn tô sabbatô ou luei ton boun autou ê ton onon apo tês phatnês kai apagagôn potizei

16 tautên de thugatera abraam ousan ên edêsen o satanas idou deka kai oktô etê ouk edei luthênai apo tou desmou toutou tê êmera tou sabbatou

17 kai tauta legontos autou katêschunonto pantes oi antikeimenoi autô kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou

18 elegen a=oun tsb=de tini omoia estin ê basileia tou theou kai tini omoiôsô autên

19 omoia estin kokkô sinapeôs on labôn anthrôpos ebalen eis kêpon eautou kai êuxêsen kai egeneto eis dendron tsb=mega kai ta peteina tou ouranou kateskênôsen en tois kladois autou

20 ats=kai palin eipen tini omoiôsô tên basileian tou theou

21 omoia estin zumê ên labousa gunê a=<enekrupsen> tsb=enekrupsen eis aleurou sata tria eôs ou ezumôthê olon

22 kai dieporeueto kata poleis kai kômas didaskôn kai poreian poioumenos eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

23 eipen de tis autô kurie ei oligoi oi sôzomenoi o de eipen pros autous

24 agônizesthe eiselthein dia tês stenês a=thuras tsb=pulês oti polloi legô umin zêtêsousin eiselthein kai ouk ischusousin

25 aph ou an egerthê o oikodespotês kai apokleisê tên thuran kai arxêsthe exô estanai kai krouein tên thuran legontes kurie tsb=kurie anoixon êmin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este

26 tote arxesthe legein ephagomen enôpion sou kai epiomen kai en tais plateiais êmôn edidaxas

27 kai erei a=legôn tsb=legô umin ouk oida a=[umas] tsb=umas pothen este apostête ap emou pantes tsb=oi ergatai tsb=tês adikias

28 ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn otan opsêsthe abraam kai isaak kai iakôb kai pantas tous prophêtas en tê basileia tou theou umas de ekballomenous exô

29 kai êxousin apo anatolôn kai dusmôn kai ats=apo borra kai notou kai anaklithêsontai en tê basileia tou theou

30 kai idou eisin eschatoi oi esontai prôtoi kai eisin prôtoi oi esontai eschatoi

31 en autê tê a=ôra tsb=êmera a=prosêlthan tsb=prosêlthon tines pharisaioi legontes autô exelthe kai poreuou enteuthen oti êrôdês thelei se apokteinai

32 kai eipen autois poreuthentes eipate tê alôpeki tautê idou ekballô daimonia kai iaseis a=apotelô tsb=epitelô sêmeron kai aurion kai tê tritê teleioumai

33 plên dei me sêmeron kai aurion kai tê echomenê poreuesthai oti ouk endechetai prophêtên apolesthai exô ierousalêm

34 ierousalêm ierousalêm ê b=apoktenousa ats=apokteinousa tous prophêtas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autên posakis êthelêsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis tên eautês nossian upo tas pterugas kai ouk êthelêsate

35 idou aphietai umin o oikos umôn tsb=erêmos ts=amên ts=de legô a=[de] b=de umin tsb=oti ou mê tsb=me idête a=me eôs a=[êxei a=ote] tsb=an b=êxei ts=êxê tsb=ote eipête eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou

Chapter 14

1 kai egeneto en tô elthein auton eis oikon tinos tôn archontôn a=[tôn] tsb=tôn pharisaiôn sabbatô phagein arton kai autoi êsan paratêroumenoi auton

2 kai idou anthrôpos tis ên udrôpikos emprosthen autou

3 kai apokritheis o iêsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legôn tsb=ei exestin tô sabbatô a=therapeusai a=ê a=ou tsb=therapeuein

4 oi de êsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen

5 kai tsb=apokritheis pros autous eipen tinos umôn ab=uios ts=onos ê bous eis phrear a=peseitai tsb=empeseitai kai ouk eutheôs anaspasei auton en tsb=tê êmera tou sabbatou

6 kai ouk ischusan antapokrithênai tsb=autô pros tauta

7 elegen de pros tous keklêmenous parabolên epechôn pôs tas prôtoklisias exelegonto legôn pros autous

8 otan klêthês upo tinos eis gamous mê kataklithês eis tên prôtoklisian mêpote entimoteros sou ê keklêmenos up autou

9 kai elthôn o se kai auton kalesas erei soi dos toutô topon kai tote arxê a=meta tsb=met aischunês ton eschaton topon katechein

10 all otan klêthês poreutheis ab=anapese ts=anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthê o keklêkôs se a=erei tsb=eipê soi phile prosanabêthi anôteron tote estai soi doxa enôpion a=pantôn tôn sunanakeimenôn soi

11 oti pas o upsôn eauton tapeinôthêsetai kai o tapeinôn eauton upsôthêsetai

12 elegen de kai tô keklêkoti auton otan poiês ariston ê deipnon mê phônei tous philous sou mêde tous adelphous sou mêde tous suggeneis sou mêde geitonas plousious mêpote kai autoi tsb=se antikalesôsin a=se kai genêtai tsb=soi antapodoma a=soi

13 all otan tsb=poiês dochên a=poiês kalei ptôchous a=anapeirous tsb=anapêrous chôlous tuphlous

14 kai makarios esê oti ouk echousin antapodounai soi antapodothêsetai gar soi en tê anastasei tôn dikaiôn

15 akousas de tis tôn sunanakeimenôn tauta eipen autô makarios a=ostis tsb=os phagetai b=ariston ats=arton en tê basileia tou theou

16 o de eipen autô anthrôpos tis a=epoiei tsb=epoiêsen deipnon mega kai ekalesen pollous

17 kai apesteilen ton doulon autou tê ôra tou deipnou eipein tois keklêmenois erchesthe oti êdê etoima estin tsb=panta

18 kai êrxanto apo mias tsb=paraiteisthai pantes a=paraiteisthai o prôtos eipen autô agron êgorasa kai echô anagkên a=exelthôn tsb=exelthein tsb=kai idein auton erôtô se eche me parêtêmenon

19 kai eteros eipen zeugê boôn êgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erôtô se eche me parêtêmenon

20 kai eteros eipen gunaika egêma kai dia touto ou dunamai elthein

21 kai paragenomenos o doulos tsb=ekeinos apêggeilen tô kuriô autou tauta tote orgistheis o oikodespotês eipen tô doulô autou exelthe tacheôs eis tas plateias kai rumas tês poleôs kai tous ptôchous kai a=anapeirous tsb=anapêrous tsb=kai tsb=chôlous kai tuphlous a=kai a=chôlous eisagage ôde

22 kai eipen o doulos kurie gegonen a=o tsb=ôs epetaxas kai eti topos estin

23 kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anagkason eiselthein ina gemisthê a=mou o oikos tsb=mou

24 legô gar umin oti oudeis tôn andrôn ekeinôn tôn keklêmenôn geusetai mou tou deipnou b=[polloi b=gar b=eisin b=klêtoi b=oligoi b=de b=eklektoi]

25 suneporeuonto de autô ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous

26 ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera b=autou ats=eautou kai tên mêtera kai tên gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti a=te tsb=de kai tên tsb=eautou psuchên a=eautou ou dunatai a=einai mou mathêtês tsb=einai

27 tsb=kai ostis ou bastazei ton stauron a=eautou tsb=autou kai erchetai opisô mou ou dunatai ts=mou einai ab=mou mathêtês

28 tis gar ex umôn b=o thelôn purgon oikodomêsai ouchi prôton kathisas psêphizei tên dapanên ei echei tsb=ta ab=eis ts=pros apartismon

29 ina mêpote thentos autou themelion kai mê ischuontos ektelesai pantes oi theôrountes arxôntai tsb=empaizein autô a=empaizein

30 legontes oti outos o anthrôpos êrxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai

31 ê tis basileus poreuomenos tsb=sumbalein eterô basilei a=sumbalein eis polemon ouchi kathisas prôton a=bouleusetai tsb=bouleuetai ei dunatos estin en deka chiliasin a=upantêsai tsb=apantêsai tô meta eikosi chiliadôn erchomenô ep auton

32 ei de a=mê a=ge tsb=mêge eti ats=autou porrô b=autou ontos presbeian aposteilas erôta ta pros eirênên

33 outôs oun pas ex umôn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai tsb=mou einai a=mou mathêtês

34 kalon a=oun to alas ean de a=kai to alas môranthê en tini artuthêsetai

35 oute eis gên oute eis koprian eutheton estin exô ballousin auto o echôn ôta akouein akouetô

Chapter 15

1 êsan de tsb=eggizontes autô a=eggizontes pantes oi telônai kai oi amartôloi akouein autou

2 kai diegogguzon oi a=te pharisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartôlous prosdechetai kai sunesthiei autois

3 eipen de pros autous tên parabolên tautên legôn

4 tis anthrôpos ex umôn echôn ekaton probata kai apolesas tsb=en ex autôn a=en ou kataleipei ta ab=enenêkonta ab=ennea ts=ennenêkontaennea en tê erêmô kai poreuetai epi to apolôlos eôs eurê auto

5 kai eurôn epitithêsin epi tous ômous a=autou tsb=eautou chairôn

6 kai elthôn eis ton oikon sugkalei tous philous kai tous geitonas legôn autois sugcharête moi oti euron to probaton mou to apolôlos

7 legô umin oti outôs chara tsb=estai en tô ouranô a=estai epi eni amartôlô metanoounti ê epi ab=enenêkonta ab=ennea ts=ennenêkontaennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias

8 ê tis gunê drachmas echousa deka ean apolesê drachmên mian ouchi aptei luchnon kai saroi tên oikian kai zêtei epimelôs eôs a=ou tsb=otou eurê

9 kai eurousa a=sugkalei tsb=sugkaleitai tas philas kai tsb=tas geitonas legousa sugcharête moi oti euron tên drachmên ên apôlesa

10 outôs legô umin tsb=chara ginetai a=chara enôpion tôn aggelôn tou theou epi eni amartôlô metanoounti

11 eipen de anthrôpos tis eichen duo uious

12 kai eipen o neôteros autôn tô patri pater dos moi to epiballon meros tês ousias a=o a=de tsb=kai dieilen autois ton bion

13 kai met ou pollas êmeras sunagagôn a=panta tsb=apanta o neôteros uios apedêmêsen eis chôran makran kai ekei dieskorpisen tên ousian autou zôn asôtôs

14 dapanêsantos de autou panta egeneto limos a=ischura tsb=ischuros kata tên chôran ekeinên kai autos êrxato ustereisthai

15 kai poreutheis ekollêthê eni tôn politôn tês chôras ekeinês kai epempsen auton eis tous agrous autou boskein choirous

16 kai epethumei a=chortasthênai a=ek tsb=gemisai tsb=tên tsb=koilian tsb=autou tsb=apo tôn keratiôn ôn êsthion oi choiroi kai oudeis edidou autô

17 eis eauton de elthôn a=ephê tsb=eipen posoi misthioi tou patros mou a=perisseuontai tsb=perisseuousin artôn egô de limô a=ôde apollumai

18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erô autô pater êmarton eis ton ouranon kai enôpion sou

19 tsb=kai ouketi eimi axios klêthênai uios sou poiêson me ôs ena tôn misthiôn sou

20 kai anastas êlthen pros ton patera b=autou ats=eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patêr autou kai esplagchnisthê kai dramôn epepesen epi ton trachêlon autou kai katephilêsen auton

21 eipen de tsb=autô o uios a=autô pater êmarton eis ton ouranon kai enôpion sou tsb=kai ouketi eimi axios klêthênai uios sou

22 eipen de o patêr pros tous doulous autou a=tachu exenegkate tsb=tên stolên tên prôtên kai endusate auton kai dote daktulion eis tên cheira autou kai upodêmata eis tous podas

23 kai a=pherete tsb=enegkantes ton moschon ton siteuton thusate kai phagontes euphranthômen

24 oti outos o uios mou nekros ên kai anezêsen tsb=kai tsb=apolôlôs ên a=apolôlôs kai eurethê kai êrxanto euphrainesthai

25 ên de o uios autou o presbuteros en agrô kai ôs erchomenos êggisen tê oikia êkousen sumphônias kai chorôn

26 kai proskalesamenos ena tôn paidôn t=autou epunthaneto ti a=an eiê tauta

27 o de eipen autô oti o adelphos sou êkei kai ethusen o patêr sou ton moschon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben

28 ôrgisthê de kai ouk êthelen eiselthein o a=de tsb=oun patêr autou exelthôn parekalei auton

29 o de apokritheis eipen tô patri a=autou idou tosauta etê douleuô soi kai oudepote entolên sou parêlthon kai emoi oudepote edôkas eriphon ina meta tôn philôn mou euphranthô

30 ote de o uios sou outos o kataphagôn sou ton bion meta pornôn êlthen ethusas autô ton tsb=moschon tsb=ton siteuton a=moschon

31 o de eipen autô teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin

32 euphranthênai de kai charênai edei oti o adelphos sou outos nekros ên kai a=ezêsen tsb=anezêsen kai apolôlôs tsb=ên kai eurethê

Chapter 16

1 elegen de kai pros tous mathêtas tsb=autou anthrôpos tis ên plousios os eichen oikonomon kai outos dieblêthê autô ôs diaskorpizôn ta uparchonta autou

2 kai phônêsas auton eipen autô ti touto akouô peri sou apodos ton logon tês oikonomias sou ou gar a=dunê tsb=dunêsê eti oikonomein

3 eipen de en eautô o oikonomos ti poiêsô oti o kurios mou aphaireitai tên oikonomian ap emou skaptein ouk ischuô epaitein aischunomai

4 egnôn ti poiêsô ina otan metastathô a=ek tês oikonomias dexôntai me eis tous oikous autôn

5 kai proskalesamenos ena ekaston tôn a=chreopheiletôn tsb=chreôpheiletôn tou kuriou eautou elegen tô prôtô poson opheileis tô kuriô mou

6 o de eipen ekaton batous elaiou a=o a=de tsb=kai eipen autô dexai sou a=ta tsb=to a=grammata tsb=gramma kai kathisas tacheôs grapson pentêkonta

7 epeita eterô eipen su de poson opheileis o de eipen ekaton korous sitou tsb=kai legei autô dexai sou a=ta tsb=to a=grammata tsb=gramma kai grapson ogdoêkonta

8 kai epênesen o kurios ton oikonomon tês adikias oti phronimôs epoiêsen oti oi uioi tou aiônos toutou phronimôteroi uper tous uious tou phôtos eis tên genean abt=tên eautôn eisin

9 a=kai a=egô tsb=kagô umin legô tsb=poiêsate eautois a=poiêsate philous ek tou mamôna tês adikias ina otan a=eklipê tsb=eklipête dexôntai umas eis tas aiônious skênas

10 o pistos en elachistô kai en pollô pistos estin kai o en elachistô adikos kai en pollô adikos estin

11 ei oun en tô adikô mamôna pistoi ouk egenesthe to alêthinon tis umin pisteusei

12 kai ei en tô allotriô pistoi ouk egenesthe to umeteron tis umin dôsei

13 oudeis oiketês dunatai dusi kuriois douleuein ê gar ton ena misêsei kai ton eteron agapêsei ê enos anthexetai kai tou eterou kataphronêsei ou dunasthe theô douleuein kai mamôna

14 êkouon de tauta panta tsb=kai oi pharisaioi philarguroi uparchontes kai exemuktêrizon auton

15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enôpion tôn anthrôpôn o de theos ginôskei tas kardias umôn oti to en anthrôpois upsêlon bdelugma enôpion tou theou ts=estin

16 o nomos kai oi prophêtai a=mechri tsb=eôs iôannou apo tote ê basileia tou theou euaggelizetai kai pas eis autên biazetai

17 eukopôteron de estin ton ouranon kai tên gên parelthein ê tou nomou mian keraian pesein

18 pas o apoluôn tên gunaika autou kai gamôn eteran moicheuei kai tsb=pas o apolelumenên apo andros gamôn moicheuei

19 anthrôpos de tis ên plousios kai enedidusketo porphuran kai busson euphrainomenos kath êmeran lamprôs

20 ptôchos de tis tsb=ên onomati lazaros tsb=os ebeblêto pros ton pulôna autou a=eilkômenos tsb=êlkômenos

21 kai epithumôn chortasthênai apo tôn tsb=psichiôn tsb=tôn piptontôn apo tês trapezês tou plousiou alla kai oi kunes erchomenoi a=epeleichon tsb=apeleichon ta elkê autou

22 egeneto de apothanein ton ptôchon kai apenechthênai auton upo tôn aggelôn eis ton kolpon ts=tou abraam apethanen de kai o plousios kai etaphê

23 kai en tô adê eparas tous ophthalmous autou uparchôn en basanois ora tsb=ton abraam apo makrothen kai lazaron en tois kolpois autou

24 kai autos phônêsas eipen pater abraam eleêson me kai pempson lazaron ina bapsê to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxê tên glôssan mou oti odunômai en tê phlogi tautê

25 eipen de abraam teknon mnêsthêti oti apelabes tsb=su ta agatha sou en tê zôê sou kai lazaros omoiôs ta kaka nun de ab=ôde ts=ode parakaleitai su de odunasai

26 kai a=en tsb=epi a=pasi tsb=pasin toutois metaxu êmôn kai umôn chasma mega estêriktai opôs oi thelontes diabênai ab=enthen ts=enteuthen pros umas mê dunôntai mêde tsb=oi ekeithen pros êmas diaperôsin

27 eipen de erôtô tsb=oun se a=oun pater ina pempsês auton eis ton oikon tou patros mou

28 echô gar pente adelphous opôs diamarturêtai autois ina mê kai autoi elthôsin eis ton topon touton tês basanou

29 legei a=de tsb=autô abraam a=echousi tsb=echousin a=môusea tsb=môsea kai tous prophêtas akousatôsan autôn

30 o de eipen ouchi pater abraam all ean tis apo nekrôn poreuthê pros autous metanoêsousin

31 eipen de autô ei a=môuseôs tsb=môseôs kai tôn prophêtôn ouk akouousin a=oud tsb=oude ean tis ek nekrôn anastê peisthêsontai

Chapter 17

1 eipen de pros tous mathêtas a=autou anendekton estin tou tsb=mê tsb=elthein ta skandala a=mê a=elthein a=plên ouai tsb=de di ou erchetai

2 lusitelei autô ei a=lithos tsb=mulos a=mulikos tsb=onikos perikeitai peri ton trachêlon autou kai erriptai eis tên thalassan ê ina skandalisê tsb=ena tôn mikrôn toutôn a=ena

3 prosechete eautois ean tsb=de amartê tsb=eis tsb=se o adelphos sou epitimêson autô kai ean metanoêsê aphes autô

4 kai ean eptakis tês êmeras a=amartêsê tsb=amartê eis se kai eptakis tsb=tês tsb=êmeras epistrepsê a=pros ts=epi ats=se legôn metanoô aphêseis autô

5 kai a=eipan tsb=eipon oi apostoloi tô kuriô prosthes êmin pistin

6 eipen de o kurios ei ab=echete ts=eichete pistin ôs kokkon sinapeôs elegete an tê sukaminô a=[tautê] tsb=tautê ekrizôthêti kai phuteuthêti en tê thalassê kai upêkousen an umin

7 tis de ex umôn doulon echôn arotriônta ê poimainonta os eiselthonti ek tou agrou erei a=autô eutheôs parelthôn ab=anapese ts=anapesai

8 all ouchi erei autô etoimason ti deipnêsô kai perizôsamenos diakonei moi eôs phagô kai piô kai meta tauta phagesai kai piesai su

9 mê tsb=charin echei a=charin tô doulô tsb=ekeinô oti epoiêsen ta diatachthenta ts=autô tsb=ou tsb=dokô

10 outôs kai umeis otan poiêsête panta ta diatachthenta umin legete oti douloi achreioi esmen tsb=oti o b=opheilomen ats=ôpheilomen poiêsai pepoiêkamen

11 kai egeneto en tô poreuesthai tsb=auton eis ierousalêm kai autos diêrcheto dia a=meson tsb=mesou samareias kai galilaias

12 kai eiserchomenou autou eis tina kômên apêntêsan a=[autô] tsb=autô deka leproi andres oi estêsan porrôthen

13 kai autoi êran phônên legontes iêsou epistata eleêson êmas

14 kai idôn eipen autois poreuthentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tô upagein autous ekatharisthêsan

15 eis de ex autôn idôn oti iathê upestrepsen meta phônês megalês doxazôn ton theon

16 kai epesen epi prosôpon para tous podas autou eucharistôn autô kai autos ên a=samaritês tsb=samareitês

17 apokritheis de o iêsous eipen ouchi oi deka ekatharisthêsan oi de ennea pou

18 ouch eurethêsan upostrepsantes dounai doxan tô theô ei mê o allogenês outos

19 kai eipen autô anastas poreuou ê pistis sou sesôken se

20 eperôtêtheis de upo tôn pharisaiôn pote erchetai ê basileia tou theou apekrithê autois kai eipen ouk erchetai ê basileia tou theou meta paratêrêseôs

21 oude erousin idou ôde ê tsb=idou ekei idou gar ê basileia tou theou entos umôn estin

22 eipen de pros tous mathêtas eleusontai êmerai ote epithumêsete mian tôn êmerôn tou uiou tou anthrôpou idein kai ouk opsesthe

23 kai erousin umin idou tsb=ôde tsb=ê tsb=idou ekei a=[ê] a=idou a=ôde mê apelthête mêde diôxête

24 ôsper gar ê astrapê tsb=ê astraptousa ek tês a=upo a=ton tsb=up ouranon eis tên up ouranon lampei outôs estai ts=kai o uios tou anthrôpou a=[en tsb=en tê êmera a=autou] tsb=autou

25 prôton de dei auton polla pathein kai apodokimasthênai apo tês geneas tautês

26 kai kathôs egeneto en tais êmerais ts=tou nôe outôs estai kai en tais êmerais tou uiou tou anthrôpou

27 êsthion epinon egamoun a=egamizonto tsb=exegamizonto achri ês êmeras eisêlthen nôe eis tên kibôton kai êlthen o kataklusmos kai apôlesen a=pantas tsb=apantas

28 omoiôs a=kathôs tsb=kai tsb=ôs egeneto en tais êmerais lôt êsthion epinon êgorazon epôloun ephuteuon ôkodomoun

29 ê de êmera exêlthen lôt apo sodomôn ebrexen pur kai theion ap ouranou kai apôlesen a=pantas tsb=apantas

30 kata a=ta a=auta tsb=tauta estai ê êmera o uios tou anthrôpou apokaluptetai

31 en ekeinê tê êmera os estai epi tou dômatos kai ta skeuê autou en tê oikia mê katabatô arai auta kai o en tsb=tô agrô omoiôs mê epistrepsatô eis ta opisô

32 mnêmoneuete tês gunaikos lôt

33 os ean zêtêsê tên psuchên autou a=peripoiêsasthai tsb=sôsai apolesei autên tsb=kai os a=d a=an tsb=ean apolesê tsb=autên zôogonêsei autên

34 legô umin tautê tê nukti esontai duo epi klinês mias ats=o eis a=paralêmphthêsetai tsb=paralêphthêsetai kai o eteros aphethêsetai

35 tsb=duo esontai a=duo alêthousai epi to auto s=ê tsb=mia tsb=paralêphthêsetai tsb=kai ê a=mia a=paralêmphthêsetai a=ê a=de etera aphethêsetai

36 s=duo s=esontai s=en s=tô s=agrô s=o s=eis s=paralêphthêsetai s=kai s=o s=eteros s=aphethêsetai

37 kai apokrithentes legousin autô pou kurie o de eipen autois opou to sôma ekei a=kai tsb=sunachthêsontai oi aetoi a=episunachthêsontai

Chapter 18

1 elegen de tsb=kai parabolên autois pros to dein pantote proseuchesthai a=autous kai mê a=egkakein tsb=ekkakein

2 legôn kritês tis ên en tini polei ton theon mê phoboumenos kai anthrôpon mê entrepomenos

3 chêra de ên en tê polei ekeinê kai êrcheto pros auton legousa ekdikêson me apo tou antidikou mou

4 kai ouk a=êthelen tsb=êthelêsen epi chronon meta de tauta eipen en eautô ei kai ton theon ou phoboumai a=oude tsb=kai anthrôpon tsb=ouk entrepomai

5 dia ge to parechein moi kopon tên chêran tautên ekdikêsô autên ina mê eis telos erchomenê b=upopiazê ats=upôpiazê me

6 eipen de o kurios akousate ti o kritês tês adikias legei

7 o de theos ou mê ab=poiêsê ts=poiêsei tên ekdikêsin tôn eklektôn autou tôn boôntôn a=autô tsb=pros tsb=auton êmeras kai nuktos kai a=makrothumei tsb=makrothumôn ep autois

8 legô umin oti poiêsei tên ekdikêsin autôn en tachei plên o uios tou anthrôpou elthôn ara eurêsei tên pistin epi tês gês

9 eipen de ats=kai pros tinas tous pepoithotas eph eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tên parabolên tautên

10 anthrôpoi duo anebêsan eis to ieron proseuxasthai o eis pharisaios kai o eteros telônês

11 o pharisaios statheis pros eauton tauta prosêucheto o theos eucharistô soi oti ouk eimi ôsper oi loipoi tôn anthrôpôn arpages adikoi moichoi ê kai ôs outos o telônês

12 nêsteuô dis tou sabbatou apodekatô panta osa ktômai

13 tsb=kai o a=de telônês makrothen estôs ouk êthelen oude tous ophthalmous a=eparai eis ton ouranon tsb=eparai all etupten tsb=eis to stêthos autou legôn o theos ilasthêti moi tô amartôlô

14 legô umin katebê outos dedikaiômenos eis ton oikon autou a=par a=ekeinon tsb=ê b=gar tsb=ekeinos oti pas o upsôn eauton tapeinôthêsetai o de tapeinôn eauton upsôthêsetai

15 prosepheron de autô kai ta brephê ina autôn aptêtai idontes de oi mathêtai a=epetimôn tsb=epetimêsan autois

16 o de iêsous a=prosekalesato tsb=proskalesamenos auta a=legôn tsb=eipen aphete ta paidia erchesthai pros me kai mê kôluete auta tôn gar toioutôn estin ê basileia tou theou

17 amên legô umin os a=an tsb=ean mê dexêtai tên basileian tou theou ôs paidion ou mê eiselthê eis autên

18 kai epêrôtêsen tis auton archôn legôn didaskale agathe ti poiêsas zôên aiônion klêronomêsô

19 eipen de autô o iêsous ti me legeis agathon oudeis agathos ei mê eis o theos

20 tas entolas oidas mê moicheusês mê phoneusês mê klepsês mê pseudomarturêsês tima ton patera sou kai tên mêtera tsb=sou

21 o de eipen tauta panta a=ephulaxa tsb=ephulaxamên ek neotêtos tsb=mou

22 akousas de tsb=tauta o iêsous eipen autô eti en soi leipei panta osa echeis pôlêson kai diados ptôchois kai exeis thêsauron en a=[tois] a=ouranois tsb=ouranô kai deuro akolouthei moi

23 o de akousas tauta perilupos a=egenêthê tsb=egeneto ên gar plousios sphodra

24 idôn de auton o iêsous a=[perilupon tsb=perilupon a=genomenon] tsb=genomenon eipen pôs duskolôs oi ta chrêmata echontes tsb=eiseleusontai eis tên basileian tou theou a=eisporeuontai

25 eukopôteron gar estin kamêlon dia a=trêmatos tsb=trumalias a=belonês tsb=raphidos eiselthein ê plousion eis tên basileian tou theou eiselthein

26 a=eipan tsb=eipon de oi akousantes kai tis dunatai sôthênai

27 o de eipen ta adunata para anthrôpois dunata tsb=estin para tô theô a=estin

28 eipen de ats=o petros idou êmeis a=aphentes tsb=aphêkamen a=ta tsb=panta a=idia tsb=kai êkolouthêsamen soi

29 o de eipen autois amên legô umin oti oudeis estin os aphêken oikian ê a=gunaika tsb=goneis ê adelphous ê a=goneis tsb=gunaika ê tekna eneken tês basileias tou theou

30 os a=ouchi tsb=ou mê a=<apolabê> tsb=apolabê pollaplasiona en tô kairô toutô kai en tô aiôni tô erchomenô zôên aiônion

31 paralabôn de tous dôdeka eipen pros autous idou anabainomen eis a=ierousalêm tsb=ierosoluma kai telesthêsetai panta ta gegrammena dia tôn prophêtôn tô uiô tou anthrôpou

32 paradothêsetai gar tois ethnesin kai empaichthêsetai kai ubristhêsetai kai emptusthêsetai

33 kai mastigôsantes apoktenousin auton kai tê êmera tê tritê anastêsetai

34 kai autoi ouden toutôn sunêkan kai ên to rêma touto kekrummenon ap autôn kai ouk eginôskon ta legomena

35 egeneto de en tô eggizein auton eis ierichô tuphlos tis ekathêto para tên odon a=epaitôn tsb=prosaitôn

36 akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti eiê touto

37 apêggeilan de autô oti iêsous o nazôraios parerchetai

38 kai eboêsen legôn iêsou uie ab=dauid ts=dabid eleêson me

39 kai oi proagontes epetimôn autô ina a=sigêsê tsb=siôpêsê autos de pollô mallon ekrazen uie ab=dauid ts=dabid eleêson me

40 statheis de o iêsous ekeleusen auton achthênai pros auton eggisantos de autou epêrôtêsen auton

41 tsb=legôn ti soi theleis poiêsô o de eipen kurie ina anablepsô

42 kai o iêsous eipen autô anablepson ê pistis sou sesôken se

43 kai parachrêma aneblepsen kai êkolouthei autô doxazôn ton theon kai pas o laos idôn edôken ainon tô theô

Chapter 19

1 kai eiselthôn diêrcheto tên ierichô

2 kai idou anêr onomati kaloumenos zakchaios kai autos ên architelônês kai a=autos tsb=outos tsb=ên plousios

3 kai ezêtei idein ton iêsoun tis estin kai ouk êdunato apo tou ochlou oti tê êlikia mikros ên

4 kai prodramôn a=eis a=to emprosthen anebê epi a=sukomorean tsb=sukomôraian ina idê auton oti b=[di] ts=di ekeinês b=emellen ats=êmellen dierchesthai

5 kai ôs êlthen epi ton topon anablepsas o iêsous tsb=eiden tsb=auton tsb=kai eipen pros auton zakchaie speusas katabêthi sêmeron gar en tô oikô sou dei me meinai

6 kai speusas katebê kai upedexato auton chairôn

7 kai idontes ab=pantes ts=apantes diegogguzon legontes oti para amartôlô andri eisêlthen katalusai

8 statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta a=êmisia a=mou tsb=êmisê tôn uparchontôn tsb=mou kurie tsb=didômi tois ptôchois a=didômi kai ei tinos ti esukophantêsa apodidômi tetraploun

9 eipen de pros auton o iêsous oti sêmeron sôtêria tô oikô toutô egeneto kathoti kai autos uios abraam estin

10 êlthen gar o uios tou anthrôpou zêtêsai kai sôsai to apolôlos

11 akouontôn de autôn tauta prostheis eipen parabolên dia to eggus tsb=auton einai ierousalêm a=auton kai dokein autous oti parachrêma mellei ê basileia tou theou anaphainesthai

12 eipen oun anthrôpos tis eugenês eporeuthê eis chôran makran labein eautô basileian kai upostrepsai

13 kalesas de deka doulous eautou edôken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthe a=en a=ô tsb=eôs erchomai

14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisô autou legontes ou thelomen touton basileusai eph êmas

15 kai egeneto en tô epanelthein auton labonta tên basileian b=[kai] ats=kai eipen phônêthênai autô tous doulous toutous ois a=dedôkei tsb=edôken to argurion ina a=gnoi tsb=gnô tsb=tis ti a=diepragmateusanto tsb=diepragmateusato

16 paregeneto de o prôtos legôn kurie ê mna sou tsb=proseirgasato deka a=prosêrgasato mnas

17 kai eipen autô a=euge tsb=eu agathe doule oti en elachistô pistos egenou isthi exousian echôn epanô deka poleôn

18 kai êlthen o deuteros legôn tsb=kurie ê mna sou a=kurie epoiêsen pente mnas

19 eipen de kai toutô kai sou tsb=ginou epanô a=ginou pente poleôn

20 kai a=o eteros êlthen legôn kurie idou ê mna sou ên eichon apokeimenên en soudariô

21 ephoboumên gar se oti anthrôpos austêros ei aireis o ouk ethêkas kai therizeis o ouk espeiras

22 legei tsb=de autô ek tou stomatos sou krinô se ponêre doule êdeis oti egô anthrôpos austêros eimi airôn o ouk ethêka kai therizôn o ouk espeira

23 kai ab=dia ab=ti ts=diati ouk edôkas a=mou to argurion tsb=mou epi ts=tên trapezan a=kagô tsb=kai tsb=egô elthôn sun tokô an tsb=epraxa auto a=epraxa

24 kai tois parestôsin eipen arate ap autou tên mnan kai dote tô tas deka mnas echonti

25 kai a=eipan tsb=eipon autô kurie echei deka mnas

26 legô tsb=gar umin oti panti tô echonti dothêsetai apo de tou mê echontos kai o echei arthêsetai tsb=ap tsb=autou

27 plên tous echthrous mou a=toutous tsb=ekeinous tous mê thelêsantas me basileusai ep autous agagete ôde kai katasphaxate a=autous emprosthen mou

28 kai eipôn tauta eporeueto emprosthen anabainôn eis ierosoluma

29 kai egeneto ôs êggisen eis b=bêthsphagê ats=bêthphagê kai a=<bêthanian> tsb=bêthanian pros to oros to kaloumenon elaiôn apesteilen duo tôn mathêtôn tsb=autou

30 a=legôn tsb=eipôn upagete eis tên katenanti kômên en ê eisporeuomenoi eurêsete pôlon dedemenon eph on oudeis pôpote anthrôpôn ekathisen a=kai lusantes auton agagete

31 kai ean tis umas erôta ab=dia ab=ti ts=diati luete outôs ereite tsb=autô oti o kurios autou chreian echei

32 apelthontes de oi apestalmenoi euron kathôs eipen autois

33 luontôn de autôn ton pôlon a=eipan tsb=eipon oi kurioi autou pros autous ti luete ton pôlon

34 oi de a=eipan a=oti tsb=eipon o kurios autou chreian echei

35 kai êgagon auton pros ton iêsoun kai a=epiripsantes tsb=epirripsantes a=autôn tsb=eautôn ta imatia epi ton pôlon epebibasan ton iêsoun

36 poreuomenou de autou upestrônnuon ta imatia autôn en tê odô

37 eggizontos de autou êdê pros tê katabasei tou orous tôn elaiôn êrxanto apan to plêthos tôn mathêtôn chairontes ainein ton theon phônê megalê peri pasôn ôn eidon dunameôn

38 legontes eulogêmenos o erchomenos a=o basileus en onomati kuriou tsb=eirênê en ouranô a=eirênê kai doxa en upsistois

39 kai tines tôn pharisaiôn apo tou ochlou a=eipan tsb=eipon pros auton didaskale epitimêson tois mathêtais sou

40 kai apokritheis eipen tsb=autois legô umin tsb=oti ean outoi a=siôpêsousin tsb=siôpêsôsin oi lithoi a=kraxousin tsb=kekraxontai

41 kai ôs êggisen idôn tên polin eklausen ep a=autên tsb=autê

42 legôn oti ei egnôs tsb=kai tsb=su tsb=kai tsb=ge en tê êmera tsb=sou tautê a=kai a=su ta pros eirênên tsb=sou nun de ekrubê apo ophthalmôn sou

43 oti êxousin êmerai epi se kai a=parembalousin tsb=peribalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklôsousin se kai sunexousin se pantothen

44 kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphêsousin tsb=en tsb=soi lithon epi a=lithon a=en a=soi tsb=lithô anth ôn ouk egnôs ton kairon tês episkopês sou

45 kai eiselthôn eis to ieron êrxato ekballein tous pôlountas tsb=en tsb=autô tsb=kai tsb=agorazontas

46 legôn autois gegraptai a=kai a=estai o oikos mou oikos proseuchês tsb=estin umeis de auton epoiêsate spêlaion lêstôn

47 kai ên didaskôn to kath êmeran en tô ierô oi de archiereis kai oi grammateis ezêtoun auton apolesai kai oi prôtoi tou laou

48 kai ouch euriskon to ti poiêsôsin o laos gar apas exekremato autou akouôn

Chapter 20

1 kai egeneto en mia tôn êmerôn tsb=ekeinôn didaskontos autou ton laon en tô ierô kai euaggelizomenou epestêsan oi b=iereis ats=archiereis kai oi grammateis sun tois presbuterois

2 kai a=eipan a=legontes tsb=eipon pros auton a=eipon tsb=legontes tsb=eipe êmin en poia exousia tauta poieis ê tis estin o dous soi tên exousian tautên

3 apokritheis de eipen pros autous erôtêsô umas kagô tsb=ena logon kai eipate moi

4 to baptisma iôannou ex ouranou ên ê ex anthrôpôn

5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipômen ex ouranou erei ab=dia ab=ti ts=diati ts=oun ouk episteusate autô

6 ean de eipômen ex anthrôpôn tsb=pas o laos a=apas katalithasei êmas pepeismenos gar estin iôannên prophêtên einai

7 kai apekrithêsan mê eidenai pothen

8 kai o iêsous eipen autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô

9 êrxato de pros ton laon legein tên parabolên tautên anthrôpos a=[tis] ts=tis ephuteusen ampelôna kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen chronous ikanous

10 kai tsb=en kairô apesteilen pros tous geôrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelônos a=dôsousin tsb=dôsin autô oi de geôrgoi tsb=deirantes tsb=auton exapesteilan a=auton a=deirantes kenon

11 kai prosetheto tsb=pempsai eteron a=pempsai doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon

12 kai prosetheto tsb=pempsai triton a=pempsai oi de kai touton traumatisantes exebalon

13 eipen de o kurios tou ampelônos ti poiêsô pempsô ton uion mou ton agapêton isôs touton tsb=idontes entrapêsontai

14 idontes de auton oi geôrgoi dielogizonto pros a=allêlous tsb=eautous legontes outos estin o klêronomos tsb=deute apokteinômen auton ina êmôn genêtai ê klêronomia

15 kai ekbalontes auton exô tou ampelônos apekteinan ti oun poiêsei autois o kurios tou ampelônos

16 eleusetai kai apolesei tous geôrgous toutous kai dôsei ton ampelôna allois akousantes de a=eipan tsb=eipon mê genoito

17 o de emblepsas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

18 pas o pesôn ep ekeinon ton lithon sunthlasthêsetai eph on d an pesê likmêsei auton

19 kai ezêtêsan oi a=grammateis tsb=archiereis kai oi a=archiereis tsb=grammateis epibalein ep auton tas cheiras en autê tê ôra kai ephobêthêsan ats=ton ats=laon egnôsan gar oti pros autous a=eipen tên parabolên tautên tsb=eipen

20 kai paratêrêsantes apesteilan egkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabôntai autou logou a=ôste tsb=eis tsb=to paradounai auton tê archê kai tê exousia tou êgemonos

21 kai epêrôtêsan auton legontes didaskale oidamen oti orthôs legeis kai didaskeis kai ou lambaneis prosôpon all ep alêtheias tên odon tou theou didaskeis

22 exestin a=êmas tsb=êmin kaisari phoron dounai ê ou

23 katanoêsas de autôn tên panourgian eipen pros autous tsb=ti tsb=me tsb=peirazete

24 a=deixate tsb=epideixate moi dênarion tinos echei eikona kai epigraphên a=oi tsb=apokrithentes de a=eipan tsb=eipon kaisaros

25 o de eipen a=pros tsb=autois a=autous tsb=apodote toinun a=apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tô theô

26 kai ouk ischusan epilabesthai autou rêmatos enantion tou laou kai thaumasantes epi tê apokrisei autou esigêsan

27 proselthontes de tines tôn saddoukaiôn oi a=<antilegontes> tsb=antilegontes anastasin mê einai epêrôtêsan auton

28 legontes didaskale a=môusês tsb=môsês egrapsen êmin ean tinos adelphos apothanê echôn gunaika kai outos ateknos a=ê tsb=apothanê ina labê o adelphos autou tên gunaika kai exanastêsê sperma tô adelphô autou

29 epta oun adelphoi êsan kai o prôtos labôn gunaika apethanen ateknos

30 kai tsb=elaben o deuteros tsb=tên tsb=gunaika tsb=kai tsb=outos tsb=apethanen tsb=ateknos

31 kai o tritos elaben autên ôsautôs b=ôsautôs de kai oi epta s=kai ou katelipon tekna kai apethanon

32 usteron b=[de] t=de tsb=pantôn tsb=apethanen kai ê gunê a=apethanen

33 a=ê a=gunê a=oun en tê tsb=oun anastasei tinos autôn ginetai gunê oi gar epta eschon autên gunaika

34 kai tsb=apokritheis eipen autois o iêsous oi uioi tou aiônos toutou gamousin kai a=gamiskontai tsb=ekgamiskontai

35 oi de kataxiôthentes tou aiônos ekeinou tuchein kai tês anastaseôs tês ek nekrôn oute gamousin oute a=gamizontai b=ekgamizontai ts=ekgamiskontai

36 a=oude tsb=oute gar apothanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tsb=tou theou tês anastaseôs uioi ontes

37 oti de egeirontai oi nekroi kai a=môusês tsb=môsês emênusen epi tês batou ôs legei kurion ton theon abraam kai tsb=ton theon isaak kai tsb=ton theon iakôb

38 theos de ouk estin nekrôn alla zôntôn pantes gar autô zôsin

39 apokrithentes de tines tôn grammateôn a=eipan tsb=eipon didaskale kalôs eipas

40 ouketi a=gar tsb=de etolmôn eperôtan auton ouden

41 eipen de pros autous pôs legousin ton christon tsb=uion b=dauid ts=dabid einai a=dauid a=uion

42 tsb=kai autos a=gar ab=dauid ts=dabid legei en biblô psalmôn eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou

43 eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou

44 ab=dauid ts=dabid oun kurion auton kalei kai pôs tsb=uios autou a=uios estin

45 akouontos de pantos tou laou eipen tois mathêtais a=[autou] tsb=autou

46 prosechete apo tôn grammateôn tôn thelontôn peripatein en stolais kai philountôn aspasmous en tais agorais kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois

47 oi katesthiousin tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchontai outoi a=lêmpsontai tsb=lêpsontai perissoteron krima

Chapter 21

1 anablepsas de eiden tous ballontas tsb=ta tsb=dôra tsb=autôn eis to gazophulakion a=ta a=dôra a=autôn plousious

2 eiden de ts=kai tina b=kai chêran penichran ballousan ekei tsb=duo lepta a=duo

3 kai eipen alêthôs legô umin oti ê chêra a=autê ê ptôchê tsb=autê pleion pantôn ebalen

4 a=pantes tsb=apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dôra tsb=tou tsb=theou autê de ek tou usterêmatos autês a=panta tsb=apanta ton bion on eichen ebalen

5 kai tinôn legontôn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathêmasin kekosmêtai eipen

6 tauta a theôreite eleusontai êmerai en ais ouk aphethêsetai lithos epi lithô os ou kataluthêsetai

7 epêrôtêsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to sêmeion otan mellê tauta ginesthai

8 o de eipen blepete mê planêthête polloi gar eleusontai epi tô onomati mou legontes tsb=oti egô eimi kai o kairos êggiken mê tsb=oun poreuthête opisô autôn

9 otan de akousête polemous kai akatastasias mê ptoêthête dei gar tauta genesthai prôton all ouk eutheôs to telos

10 tote elegen autois egerthêsetai ethnos a=ep tsb=epi ethnos kai basileia epi basileian

11 seismoi te megaloi tsb=kata tsb=topous kai a=kata a=topous limoi kai loimoi esontai phobêtra te kai tsb=sêmeia ap ouranou a=sêmeia megala estai

12 pro de toutôn ab=pantôn ts=apantôn epibalousin eph umas tas cheiras autôn kai diôxousin paradidontes eis a=tas sunagôgas kai phulakas a=apagomenous tsb=agomenous epi basileis kai êgemonas eneken tou onomatos mou

13 apobêsetai tsb=de umin eis marturion

14 a=thete tsb=thesthe oun a=en tsb=eis a=tais tsb=tas a=kardiais tsb=kardias umôn mê promeletan apologêthênai

15 egô gar dôsô umin stoma kai sophian ê ou dunêsontai tsb=anteipein tsb=oude antistênai a=ê a=anteipein a=apantes tsb=pantes oi antikeimenoi umin

16 paradothêsesthe de kai upo goneôn kai ats=adelphôn ats=kai suggenôn kai philôn kai b=adelphôn b=kai thanatôsousin ex umôn

17 kai esesthe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou

18 kai thrix ek tês kephalês umôn ou mê apolêtai

19 en tê upomonê umôn ktêsasthe tas psuchas umôn

20 otan de idête kukloumenên upo stratopedôn tsb=tên ierousalêm tote gnôte oti êggiken ê erêmôsis autês

21 tote oi en tê ioudaia pheugetôsan eis ta orê kai oi en mesô autês ekchôreitôsan kai oi en tais chôrais mê eiserchesthôsan eis autên

22 oti êmerai ekdikêseôs autai eisin tou ab=plêsthênai ts=plêrôthênai panta ta gegrammena

23 ouai tsb=de tais en gastri echousais kai tais thêlazousais en ekeinais tais êmerais estai gar anagkê megalê epi tês gês kai orgê tsb=en tô laô toutô

24 kai pesountai stomati a=machairês tsb=machairas kai aichmalôtisthêsontai eis tsb=panta ta ethnê a=panta kai ierousalêm estai patoumenê upo ethnôn achri a=ou plêrôthôsin kairoi ethnôn

25 kai a=esontai tsb=estai sêmeia en êliô kai selênê kai astrois kai epi tês gês sunochê ethnôn en aporia a=êchous tsb=êchousês thalassês kai salou

26 apopsuchontôn anthrôpôn apo phobou kai prosdokias tôn eperchomenôn tê oikoumenê ai gar dunameis tôn ouranôn saleuthêsontai

27 kai tote opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon en nephelê meta dunameôs kai doxês pollês

28 archomenôn de toutôn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umôn dioti eggizei ê apolutrôsis umôn

29 kai eipen parabolên autois idete tên sukên kai panta ta dendra

30 otan probalôsin êdê blepontes aph eautôn ginôskete oti êdê eggus to theros estin

31 outôs kai umeis otan idête tauta ginomena ginôskete oti eggus estin ê basileia tou theou

32 amên legô umin oti ou mê parelthê ê genea autê eôs an panta genêtai

33 o ouranos kai ê gê pareleusontai oi de logoi mou ou mê a=pareleusontai tsb=parelthôsin

34 prosechete de eautois mêpote ab=barêthôsin ts=barunthôsin umôn ai kardiai en kraipalê kai methê kai merimnais biôtikais kai a=epistê tsb=aiphnidios eph umas a=aiphnidios tsb=epistê ê êmera ekeinê

35 ôs pagis a=epeiseleusetai gar tsb=epeleusetai epi pantas tous kathêmenous epi prosôpon pasês tês gês

36 agrupneite a=de tsb=oun en panti kairô deomenoi ina a=katischusête tsb=kataxiôthête ekphugein ats=tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathênai emprosthen tou uiou tou anthrôpou

37 ên de tas êmeras en tô ierô didaskôn tas de nuktas exerchomenos êulizeto eis to oros to kaloumenon elaiôn

38 kai pas o laos ôrthrizen pros auton en tô ierô akouein autou

Chapter 22

1 êggizen de ê eortê tôn azumôn ê legomenê pascha

2 kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis to pôs anelôsin auton ephobounto gar ton laon

3 eisêlthen de ts=o satanas eis ioudan ton a=kaloumenon tsb=epikaloumenon iskariôtên onta ek tou arithmou tôn dôdeka

4 kai apelthôn sunelalêsen tois archiereusin kai ts=tois stratêgois to pôs tsb=auton tsb=paradô autois a=paradô a=auton

5 kai echarêsan kai sunethento autô argurion dounai

6 kai exômologêsen kai ezêtei eukairian tou paradounai auton tsb=autois ater ochlou a=autois

7 êlthen de ê êmera tôn azumôn a=[en] tsb=en ê edei thuesthai to pascha

8 kai apesteilen petron kai iôannên eipôn poreuthentes etoimasate êmin to pascha ina phagômen

9 oi de a=eipan tsb=eipon autô pou theleis b=etoimasomen ats=etoimasômen

10 o de eipen autois idou eiselthontôn umôn eis tên polin sunantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô eis tên oikian a=eis a=ên tsb=ou eisporeuetai

11 kai ereite tô oikodespotê tês oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô

12 kakeinos umin deixei a=anagaion tsb=anôgeon mega estrômenon ekei etoimasate

13 apelthontes de euron kathôs a=eirêkei tsb=eirêken autois kai êtoimasan to pascha

14 kai ote egeneto ê ôra anepesen kai oi tsb=dôdeka apostoloi sun autô

15 kai eipen pros autous epithumia epethumêsa touto to pascha phagein meth umôn pro tou me pathein

16 legô gar umin oti tsb=ouketi ou mê phagô a=auto tsb=ex tsb=autou eôs otou plêrôthê en tê basileia tou theou

17 kai dexamenos potêrion eucharistêsas eipen labete touto kai diamerisate a=eis a=eautous tsb=eautois

18 legô gar umin a=[oti] tsb=oti ou mê piô apo tou a=nun a=apo a=tou ab=genêmatos ts=gennêmatos tês ampelou eôs a=ou tsb=otou ê basileia tou theou elthê

19 kai labôn arton eucharistêsas eklasen kai edôken autois legôn touto estin to sôma mou to uper umôn didomenon touto poieite eis tên emên anamnêsin

20 tsb=ôsautôs kai to potêrion a=ôsautôs meta to deipnêsai legôn touto to potêrion ê kainê diathêkê en tô aimati mou to uper umôn a=ekchunnomenon tsb=ekchunomenon

21 plên idou ê cheir tou paradidontos me met emou epi tês trapezês

22 a=oti tsb=kai o tsb=men uios a=men tou anthrôpou tsb=poreuetai kata to ôrismenon a=poreuetai plên ouai tô anthrôpô ekeinô di ou paradidotai

23 kai autoi êrxanto suzêtein pros eautous to tis ara eiê ex autôn o touto mellôn prassein

24 egeneto de kai philoneikia en autois to tis autôn dokei einai meizôn

25 o de eipen autois oi basileis tôn ethnôn kurieuousin autôn kai oi exousiazontes autôn euergetai kalountai

26 umeis de ouch outôs all o meizôn en umin a=ginesthô tsb=genesthô ôs o neôteros kai o êgoumenos ôs o diakonôn

27 tis gar meizôn o anakeimenos ê o diakonôn ouchi o anakeimenos egô de tsb=eimi en mesô umôn a=eimi ôs o diakonôn

28 umeis de este oi diamemenêkotes met emou en tois peirasmois mou

29 kagô diatithemai umin kathôs dietheto moi o patêr mou basileian

30 ina a=esthête tsb=esthiête kai pinête epi tês trapezês mou b=[en ats=en tê basileia b=mou] ats=mou kai a=kathêsesthe b=kathisesthe ts=kathisêsthe epi thronôn tsb=krinontes tas dôdeka phulas a=krinontes tou israêl

31 tsb=eipen tsb=de tsb=o tsb=kurios simôn simôn idou o satanas exêtêsato umas tou siniasai ôs ton siton

32 egô de edeêthên peri sou ina mê ab=eklipê ts=ekleipê ê pistis sou kai su pote epistrepsas a=stêrison tsb=stêrixon tous adelphous sou

33 o de eipen autô kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulakên kai eis thanaton poreuesthai

34 o de eipen legô soi petre ou tsb=mê b=phônêsê ats=phônêsei sêmeron alektôr a=eôs tsb=prin tsb=ê tris tsb=aparnêsê tsb=mê tsb=eidenai me a=aparnêsê a=eidenai

35 kai eipen autois ote apesteila umas ater a=ballantiou tsb=balantiou kai pêras kai upodêmatôn mê tinos usterêsate oi de a=eipan tsb=eipon ab=outhenos ts=oudenos

36 eipen a=de tsb=oun autois alla nun o echôn a=ballantion tsb=balantion aratô omoiôs kai pêran kai o mê echôn b=pôlêsei ats=pôlêsatô to imation autou kai b=agorasei ats=agorasatô machairan

37 legô gar umin oti tsb=eti touto to gegrammenon dei telesthênai en emoi to kai meta anomôn elogisthê kai gar a=to tsb=ta peri emou telos echei

38 oi de a=eipan tsb=eipon kurie idou machairai ôde duo o de eipen autois ikanon estin

39 kai exelthôn eporeuthê kata to ethos eis to oros tôn elaiôn êkolouthêsan de autô kai oi mathêtai tsb=autou

40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mê eiselthein eis peirasmon

41 kai autos apespasthê ap autôn ôsei lithou bolên kai theis ta gonata prosêucheto

42 legôn pater ei boulei as=parenegke a=touto bt=parenegkein to potêrion tsb=touto ap emou plên mê to thelêma mou alla to son a=ginesthô tsb=genesthô

43 a=[[ôphthê tsb=ôphthê de autô aggelos ap ouranou enischuôn auton

44 kai genomenos en agônia ektenesteron prosêucheto a=kai egeneto tsb=de o idrôs autou ôsei thromboi aimatos katabainontes epi tên a=gên]] tsb=gên

45 kai anastas apo tês proseuchês elthôn pros tous mathêtas s=autou euren tsb=autous koimômenous a=autous apo tês lupês

46 kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mê eiselthête eis peirasmon

47 eti tsb=de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tôn dôdeka proêrcheto ab=autous ts=autôn kai êggisen tô iêsou philêsai auton

48 tsb=o tsb=de iêsous a=de eipen autô iouda philêmati ton uion tou anthrôpou paradidôs

49 idontes de oi peri auton to esomenon a=eipan tsb=eipon tsb=autô kurie ei pataxomen en a=machairê tsb=machaira

50 kai epataxen eis tis ex autôn tsb=ton tsb=doulon tou archiereôs a=ton a=doulon kai apheilen tsb=autou to ous a=autou to dexion

51 apokritheis de o iêsous eipen eate eôs toutou kai apsamenos tou ôtiou tsb=autou iasato auton

52 eipen de tsb=o iêsous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai stratêgous tou ierou kai presbuterous ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exelêluthate meta machairôn kai xulôn

53 kath êmeran ontos mou meth umôn en tô ierô ouk exeteinate tas cheiras ep eme all autê tsb=umôn estin a=umôn ê ôra kai ê exousia tou skotous

54 sullabontes de auton êgagon kai eisêgagon tsb=auton eis a=tên tsb=ton a=oikian tsb=oikon tou archiereôs o de petros êkolouthei makrothen

55 a=periapsantôn tsb=apsantôn de pur en mesô tês aulês kai sugkathisantôn tsb=autôn ekathêto o petros a=mesos tsb=en tsb=mesô autôn

56 idousa de auton paidiskê tis kathêmenon pros to phôs kai atenisasa autô eipen kai outos sun autô ên

57 o de êrnêsato tsb=auton legôn tsb=gunai ouk oida auton a=gunai

58 kai meta brachu eteros idôn auton ephê kai su ex autôn ei o de petros a=ephê tsb=eipen anthrôpe ouk eimi

59 kai diastasês ôsei ôras mias allos tis diischurizeto legôn ep alêtheias kai outos met autou ên kai gar galilaios estin

60 eipen de o petros anthrôpe ouk oida o legeis kai parachrêma eti lalountos autou ephônêsen ts=o alektôr

61 kai strapheis o kurios eneblepsen tô petrô kai upemnêsthê o petros tou a=rêmatos tsb=logou tou kuriou ôs eipen autô oti prin alektora phônêsai a=sêmeron aparnêsê me tris

62 kai exelthôn exô tsb=o tsb=petros eklausen pikrôs

63 kai oi andres oi sunechontes a=auton tsb=ton tsb=iêsoun enepaizon autô derontes

64 kai perikalupsantes auton tsb=etupton tsb=autou tsb=to tsb=prosôpon tsb=kai epêrôtôn tsb=auton legontes prophêteuson tis estin o paisas se

65 kai etera polla blasphêmountes elegon eis auton

66 kai ôs egeneto êmera sunêchthê to presbuterion tou laou archiereis ats=te kai grammateis kai a=apêgagon tsb=anêgagon auton eis to sunedrion ab=autôn ts=eautôn legontes

67 ei su ei o christos a=eipon tsb=eipe êmin eipen de autois ean umin eipô ou mê pisteusête

68 ean de tsb=kai erôtêsô ou mê apokrithête tsb=moi tsb=ê tsb=apolusête

69 apo tou nun a=de estai o uios tou anthrôpou kathêmenos ek dexiôn tês dunameôs tou theou

70 a=eipan tsb=eipon de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephê umeis legete oti egô eimi

71 oi de a=eipan tsb=eipon ti eti tsb=chreian echomen marturias a=chreian autoi gar êkousamen apo tou stomatos autou

Chapter 23

1 kai anastan apan to plêthos autôn ab=êgagon ts=êgagen auton epi ton pilaton

2 êrxanto de katêgorein autou legontes touton a=euramen tsb=euromen diastrephonta to ethnos a=êmôn kai kôluonta tsb=kaisari phorous a=kaisari didonai a=kai legonta eauton christon basilea einai

3 o de pilatos a=êrôtêsen tsb=epêrôtêsen auton legôn su ei o basileus tôn ioudaiôn o de apokritheis autô ephê su legeis

4 o de pilatos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous ouden euriskô aition en tô anthrôpô toutô

5 oi de epischuon legontes oti anaseiei ton laon didaskôn kath olês tês ioudaias a=kai arxamenos apo tês galilaias eôs ôde

6 pilatos de akousas tsb=galilaian epêrôtêsen ei o anthrôpos galilaios estin

7 kai epignous oti ek tês exousias êrôdou estin anepempsen auton pros êrôdên onta kai auton en ierosolumois en tautais tais êmerais

8 o de êrôdês idôn ton iêsoun echarê lian ên gar tsb=thelôn ex a=ikanôn a=chronôn a=thelôn tsb=ikanou idein auton dia to akouein tsb=polla peri autou kai êlpizen ti sêmeion idein up autou ginomenon

9 epêrôta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autô

10 eistêkeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonôs katêgorountes autou

11 exouthenêsas de auton a=[kai] o êrôdês sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalôn tsb=auton esthêta lampran anepempsen auton tô pilatô

12 egenonto de philoi o te a=êrôdês tsb=pilatos kai o a=pilatos tsb=êrôdês en autê tê êmera met allêlôn proupêrchon gar en echthra ontes pros a=autous tsb=eautous

13 pilatos de sugkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon

14 eipen pros autous prosênegkate moi ton anthrôpon touton ôs apostrephonta ton laon kai idou egô enôpion umôn anakrinas a=outhen tsb=ouden euron en tô anthrôpô toutô aition ôn katêgoreite kat autou

15 all oude êrôdês a=anepempsen tsb=anepempsa gar tsb=umas tsb=pros auton a=pros a=êmas kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon autô

16 paideusas oun auton apolusô

17 tsb=anagkên tsb=de tsb=eichen tsb=apoluein tsb=autois tsb=kata tsb=eortên tsb=ena

18 a=anekragon tsb=anekraxan de pamplêthei legontes aire touton apoluson de êmin ats=ton barabban

19 ostis ên dia stasin tina genomenên en tê polei kai phonon a=blêtheis a=en a=tê a=phulakê tsb=beblêmenos tsb=eis tsb=phulakên

20 palin a=de tsb=oun o pilatos prosephônêsen a=autois thelôn apolusai ton iêsoun

21 oi de epephônoun legontes a=staurou tsb=staurôson a=staurou tsb=staurôson auton

22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiêsen outos ouden aition thanatou euron en autô paideusas oun auton apolusô

23 oi de epekeinto phônais megalais aitoumenoi auton staurôthênai kai katischuon ai phônai autôn tsb=kai tsb=tôn tsb=archiereôn

24 a=kai tsb=o tsb=de pilatos epekrinen genesthai to aitêma autôn

25 apelusen de ts=autois ton dia stasin kai phonon beblêmenon eis tsb=tên phulakên on êtounto ton de iêsoun paredôken tô thelêmati autôn

26 kai ôs apêgagon auton epilabomenoi a=simôna a=tina a=kurênaion a=erchomenon tsb=simônos tsb=tinos tsb=kurênaiou ts=tou tsb=erchomenou ap agrou epethêkan autô ton stauron pherein opisthen tou iêsou

27 êkolouthei de autô polu plêthos tou laou kai gunaikôn ai tsb=kai ekoptonto kai ethrênoun auton

28 strapheis de pros autas a=[o] tsb=o iêsous eipen thugateres ierousalêm mê klaiete ep eme plên eph eautas klaiete kai epi ta tekna umôn

29 oti idou erchontai êmerai en ais erousin makariai ai steirai kai a=ai koiliai ai ouk egennêsan kai mastoi oi ouk a=ethrepsan tsb=ethêlasan

30 tote arxontai legein tois oresin pesete eph êmas kai tois bounois kalupsate êmas

31 oti ei en tô ugrô xulô tauta poiousin en tô xêrô ti genêtai

32 êgonto de kai eteroi tsb=duo kakourgoi a=duo sun autô anairethênai

33 kai ote a=êlthon tsb=apêlthon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurôsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiôn on de ex aristerôn

34 a=[[o tsb=o de iêsous elegen pater aphes autois ou gar oidasin ti a=poiousin]] tsb=poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon a=klêrous tsb=klêron

35 kai eistêkei o laos theôrôn exemuktêrizon de kai oi archontes tsb=sun tsb=autois legontes allous esôsen sôsatô eauton ei outos estin o christos tsb=o tou theou a=o eklektos

36 a=enepaixan tsb=enepaizon de autô kai oi stratiôtai proserchomenoi tsb=kai oxos prospherontes autô

37 kai legontes ei su ei o basileus tôn ioudaiôn sôson seauton

38 ên de kai epigraphê tsb=gegrammenê ep autô tsb=grammasin tsb=ellênikois tsb=kai tsb=rômaikois tsb=kai tsb=ebraikois tsb=outos tsb=estin o basileus tôn ioudaiôn a=outos

39 eis de tôn kremasthentôn kakourgôn eblasphêmei auton legôn a=ouchi tsb=ei su ei o christos sôson seauton kai êmas

40 apokritheis de o eteros a=epitimôn tsb=epetima autô a=ephê tsb=legôn oude phobê su ton theon oti en tô autô krimati ei

41 kai êmeis men dikaiôs axia gar ôn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen

42 kai elegen tsb=tô iêsou mnêsthêti mou tsb=kurie otan elthês a=eis tsb=en a=tên tsb=tê a=basileian tsb=basileia sou

43 kai eipen autô tsb=o tsb=iêsous amên tsb=legô soi a=legô sêmeron met emou esê en tô paradeisô

44 a=kai ên a=êdê tsb=de ôsei ôra ektê kai skotos egeneto eph olên tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

45 a=tou a=êliou a=eklipontos tsb=kai tsb=eskotisthê tsb=o tsb=êlios tsb=kai eschisthê a=de to katapetasma tou naou meson

46 kai phônêsas phônê megalê o iêsous eipen pater eis cheiras sou a=paratithemai tsb=parathêsomai to pneuma mou a=touto tsb=kai a=de tsb=tauta eipôn exepneusen

47 idôn de o a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos to genomenon a=edoxazen tsb=edoxasen ton theon legôn ontôs o anthrôpos outos dikaios ên

48 kai pantes oi sumparagenomenoi ochloi epi tên theôrian tautên a=theôrêsantes tsb=theôrountes ta genomena tuptontes tsb=eautôn ta stêthê upestrephon

49 eistêkeisan de pantes oi gnôstoi a=autô a=apo tsb=autou makrothen kai gunaikes ai a=sunakolouthousai tsb=sunakolouthêsasai autô apo tês galilaias orôsai tauta

50 kai idou anêr onomati iôsêph bouleutês uparchôn a=[kai] anêr agathos kai dikaios

51 outos ouk ên sugkatatetheimenos tê boulê kai tê praxei autôn apo arimathaias poleôs tôn ioudaiôn os tsb=kai prosedecheto tsb=kai tsb=autos tên basileian tou theou

52 outos proselthôn tô pilatô êtêsato to sôma tou iêsou

53 kai kathelôn tsb=auto enetulixen auto sindoni kai ethêken a=auton tsb=auto en mnêmati laxeutô ou ouk ên tsb=oudepô oudeis a=oupô keimenos

54 kai êmera ên a=paraskeuês tsb=paraskeuê ats=kai sabbaton epephôsken

55 katakolouthêsasai de a=ai ts=kai gunaikes aitines êsan sunelêluthuiai tsb=autô ek tês galilaias a=autô etheasanto to mnêmeion kai ôs etethê to sôma autou

56 upostrepsasai de êtoimasan arômata kai mura kai to men sabbaton êsuchasan kata tên entolên

Chapter 24

1 tê de mia tôn sabbatôn orthrou a=batheôs tsb=batheos tsb=êlthon epi to mnêma a=êlthon pherousai a êtoimasan arômata tsb=kai tsb=tines tsb=sun tsb=autais

2 euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnêmeiou

3 tsb=kai eiselthousai a=de ouch euron to sôma tou kuriou iêsou

4 kai egeneto en tô a=aporeisthai tsb=diaporeisthai autas peri toutou kai idou ts=duo andres ab=duo epestêsan autais en a=esthêti tsb=esthêsesin a=astraptousê tsb=astraptousais

5 emphobôn de genomenôn autôn kai klinousôn a=ta tsb=to a=prosôpa tsb=prosôpon eis tên gên a=eipan tsb=eipon pros autas ti zêteite ton zônta meta tôn nekrôn

6 ouk estin ôde a=alla tsb=all êgerthê mnêsthête ôs elalêsen umin eti ôn en tê galilaia

7 legôn tsb=oti tsb=dei ton uion tou anthrôpou a=oti a=dei paradothênai eis cheiras anthrôpôn amartôlôn kai staurôthênai kai tê tritê êmera anastênai

8 kai emnêsthêsan tôn rêmatôn autou

9 kai upostrepsasai apo tou mnêmeiou apêggeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois

10 êsan de ê magdalênê maria kai iôanna kai maria a=ê b=[ê] iakôbou kai ai loipai sun autais tsb=ai elegon pros tous apostolous tauta

11 kai ephanêsan enôpion autôn ôsei lêros ta rêmata a=tauta tsb=autôn kai êpistoun autais

12 o de petros anastas edramen epi to mnêmeion kai parakupsas blepei ta othonia tsb=keimena mona kai apêlthen pros eauton thaumazôn to gegonos

13 kai idou duo ex autôn tsb=êsan tsb=poreuomenoi en autê tê êmera a=êsan a=poreuomenoi eis kômên apechousan stadious exêkonta apo ierousalêm ê onoma emmaous

14 kai autoi ômiloun pros allêlous peri pantôn tôn sumbebêkotôn toutôn

15 kai egeneto en tô omilein autous kai suzêtein kai autos tsb=o iêsous eggisas suneporeueto autois

16 oi de ophthalmoi autôn ekratounto tou mê epignônai auton

17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allêlous peripatountes kai a=estathêsan tsb=este skuthrôpoi

18 apokritheis de tsb=o eis a=onomati tsb=ô tsb=onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ts=en ierousalêm kai ouk egnôs ta genomena en autê en tais êmerais tautais

19 kai eipen autois poia oi de a=eipan tsb=eipon autô ta peri iêsou tou a=nazarênou tsb=nazôraiou os egeneto anêr prophêtês dunatos en ergô kai logô enantion tou theou kai pantos tou laou

20 opôs te paredôkan auton oi archiereis kai oi archontes êmôn eis krima thanatou kai estaurôsan auton

21 êmeis de êlpizomen oti autos estin o mellôn lutrousthai ton israêl alla ge a=kai sun pasin toutois tritên tautên êmeran agei tsb=sêmeron aph ou tauta egeneto

22 alla kai gunaikes tines ex êmôn exestêsan êmas genomenai a=orthrinai tsb=orthriai epi to mnêmeion

23 kai mê eurousai to sôma autou êlthon legousai kai optasian aggelôn eôrakenai oi legousin auton zên

24 kai apêlthon tines tôn sun êmin epi to mnêmeion kai euron outôs kathôs kai ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

25 kai autos eipen pros autous ô anoêtoi kai bradeis tê kardia tou pisteuein epi pasin ois elalêsan oi prophêtai

26 ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tên doxan autou

27 kai arxamenos apo a=môuseôs tsb=môseôs kai apo pantôn tôn prophêtôn a=diermêneusen tsb=diêrmêneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou

28 kai êggisan eis tên kômên ou eporeuonto kai autos a=prosepoiêsato tsb=prosepoieito a=porrôteron tsb=porrôterô poreuesthai

29 kai parebiasanto auton legontes meinon meth êmôn oti pros esperan estin kai kekliken a=êdê ê êmera kai eisêlthen tou meinai sun autois

30 kai egeneto en tô kataklithênai auton met autôn labôn ton arton eulogêsen kai klasas epedidou autois

31 autôn de diênoichthêsan oi ophthalmoi kai epegnôsan auton kai autos aphantos egeneto ap autôn

32 kai a=eipan tsb=eipon pros allêlous ouchi ê kardia êmôn kaiomenê ên a=[en tsb=en a=êmin] tsb=êmin ôs elalei êmin en tê odô tsb=kai ôs diênoigen êmin tas graphas

33 kai anastantes autê tê ôra upestrepsan eis ierousalêm kai euron a=êthroismenous tsb=sunêthroismenous tous endeka kai tous sun autois

34 legontas oti a=ontôs êgerthê o kurios tsb=ontôs kai ôphthê simôni

35 kai autoi exêgounto ta en tê odô kai ôs egnôsthê autois en tê klasei tou artou

36 tauta de autôn lalountôn autos tsb=o tsb=iêsous estê en mesô autôn kai legei autois eirênê umin

37 ptoêthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theôrein

38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai ab=dia ab=ti ts=diati dialogismoi anabainousin en a=tê tsb=tais a=kardia tsb=kardiais umôn

39 idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti tsb=autos egô eimi a=autos psêlaphêsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathôs eme theôreite echonta

40 kai touto eipôn a=edeixen tsb=epedeixen autois tas cheiras kai tous podas

41 eti de apistountôn autôn apo tês charas kai thaumazontôn eipen autois echete ti brôsimon enthade

42 oi de epedôkan autô ichthuos optou meros tsb=kai tsb=apo tsb=melissiou tsb=kêriou

43 kai labôn enôpion autôn ephagen

44 eipen de a=pros a=autous tsb=autois outoi oi logoi a=mou ous elalêsa pros umas eti ôn sun umin oti dei plêrôthênai panta ta gegrammena en tô nomô a=môuseôs tsb=môseôs kai a=tois prophêtais kai psalmois peri emou

45 tote diênoixen autôn ton noun tou sunienai tas graphas

46 kai eipen autois oti outôs gegraptai tsb=kai tsb=outôs tsb=edei pathein ton christon kai anastênai ek nekrôn tê tritê êmera

47 kai kêruchthênai epi tô onomati autou metanoian a=eis tsb=kai aphesin amartiôn eis panta ta ethnê a=arxamenoi tsb=arxamenon apo ierousalêm

48 umeis tsb=de tsb=este martures toutôn

49 kai a=[idou] tsb=idou egô apostellô tên epaggelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en tê polei tsb=ierousalêm eôs ou endusêsthe tsb=dunamin ex upsous a=dunamin

50 exêgagen de autous a=[exô] tsb=exô eôs a=pros tsb=eis bêthanian kai eparas tas cheiras autou eulogêsen autous

51 kai egeneto en tô eulogein auton autous diestê ap autôn kai anephereto eis ton ouranon

52 kai autoi proskunêsantes auton upestrepsan eis ierousalêm meta charas megalês

53 kai êsan ab=dia ab=pantos ts=diapantos en tô ierô tsb=ainountes tsb=kai eulogountes ton theon tsb=amên