Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Matthew

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chapter 1

1 biblos geneseôs iêsou christou uiou ab=dauid ts=dabid uiou abraam

2 abraam egennêsen ton isaak isaak de egennêsen ton iakôb iakôb de egennêsen ton ioudan kai tous adelphous autou

3 ioudas de egennêsen ton phares kai ton zara ek tês thamar phares de egennêsen ton esrôm esrôm de egennêsen ton aram

4 aram de egennêsen ton aminadab aminadab de egennêsen ton naassôn naassôn de egennêsen ton salmôn

5 salmôn de egennêsen ton a=boes tsb=booz ek tês rachab a=boes tsb=booz de egennêsen ton a=iôbêd tsb=ôbêd ek tês routh a=iôbêd tsb=ôbêd de egennêsen ton iessai

6 iessai de egennêsen ton ab=dauid ts=dabid ton basilea ab=dauid ts=dabid de tsb=o tsb=basileus egennêsen ton ab=solomôna ts=solomônta ek tês tou ouriou

7 solomôn de egennêsen ton roboam roboam de egennêsen ton abia abia de egennêsen ton a=asaph tsb=asa

8 a=asaph tsb=asa de egennêsen ton iôsaphat iôsaphat de egennêsen ton iôram iôram de egennêsen ton ozian

9 ozias de egennêsen ton iôatham iôatham de egennêsen ton achaz achaz de egennêsen ton ezekian

10 ezekias de egennêsen ton manassê manassês de egennêsen ton a=amôs tsb=amôn a=amôs tsb=amôn de egennêsen ton iôsian

11 iôsias de egennêsen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tês metoikesias babulônos

12 meta de tên metoikesian babulônos iechonias egennêsen ton salathiêl salathiêl de egennêsen ton zorobabel

13 zorobabel de egennêsen ton abioud abioud de egennêsen ton a=eliakim tsb=eliakeim a=eliakim tsb=eliakeim de egennêsen ton azôr

14 azôr de egennêsen ton sadôk sadôk de egennêsen ton a=achim tsb=acheim a=achim tsb=acheim de egennêsen ton elioud

15 elioud de egennêsen ton eleazar eleazar de egennêsen ton matthan matthan de egennêsen ton iakôb

16 iakôb de egennêsen ton iôsêph ton andra marias ex ês egennêthê iêsous o legomenos christos

17 pasai oun ai geneai apo abraam eôs ab=dauid ts=dabid geneai dekatessares kai apo ab=dauid ts=dabid eôs tês metoikesias babulônos geneai dekatessares kai apo tês metoikesias babulônos eôs tou christou geneai dekatessares

18 tou de iêsou christou ê a=genesis tsb=gennêsis outôs ên mnêsteutheisês tsb=gar tês mêtros autou marias tô iôsêph prin ê sunelthein autous eurethê en gastri echousa ek pneumatos agiou

19 iôsêph de o anêr autês dikaios ôn kai mê thelôn autên a=deigmatisai tsb=paradeigmatisai eboulêthê lathra apolusai autên

20 tauta de autou enthumêthentos idou aggelos kuriou kat onar ephanê autô legôn iôsêph uios ab=dauid ts=dabid mê phobêthês paralabein a=marian tsb=mariam tên gunaika sou to gar en autê gennêthen ek pneumatos estin agiou

21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iêsoun autos gar sôsei ton laon autou apo tôn amartiôn autôn

22 touto de olon gegonen ina plêrôthê to rêthen upo tsb=tou kuriou dia tou prophêtou legontos

23 idou ê parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouêl o estin methermêneuomenon meth êmôn o theos

24 a=egertheis tsb=diegertheis de o iôsêph apo tou upnou epoiêsen ôs prosetaxen autô o aggelos kuriou kai parelaben tên gunaika autou

25 kai ouk eginôsken autên eôs ou eteken tsb=ton uion tsb=autês tsb=ton tsb=prôtotokon kai ekalesen to onoma autou iêsoun

Chapter 2

1 tou de iêsou gennêthentos en bêthleem tês ioudaias en êmerais êrôdou tou basileôs idou magoi apo anatolôn paregenonto eis ierosoluma

2 legontes pou estin o techtheis basileus tôn ioudaiôn eidomen gar autou ton astera en tê anatolê kai êlthomen proskunêsai autô

3 akousas de tsb=êrôdês o basileus a=êrôdês etarachthê kai pasa ierosoluma met autou

4 kai sunagagôn pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epunthaneto par autôn pou o christos gennatai

5 oi de a=eipan tsb=eipon autô en bêthleem tês ioudaias outôs gar gegraptai dia tou prophêtou

6 kai su bêthleem gê iouda oudamôs elachistê ei en tois êgemosin iouda ek sou gar exeleusetai êgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israêl

7 tote êrôdês lathra kalesas tous magous êkribôsen par autôn ton chronon tou phainomenou asteros

8 kai pempsas autous eis bêthleem eipen poreuthentes tsb=akribôs exetasate a=akribôs peri tou paidiou epan de eurête apaggeilate moi opôs kagô elthôn proskunêsô autô

9 oi de akousantes tou basileôs eporeuthêsan kai idou o astêr on eidon en tê anatolê proêgen autous eôs elthôn a=estathê tsb=estê epanô ou ên to paidion

10 idontes de ton astera echarêsan charan megalên sphodra

11 kai elthontes eis tên oikian abs=eidon t=euron to paidion meta marias tês mêtros autou kai pesontes prosekunêsan autô kai anoixantes tous thêsaurous autôn prosênegkan autô dôra chruson kai libanon kai smurnan

12 kai chrêmatisthentes kat onar mê anakampsai pros êrôdên di allês odou anechôrêsan eis tên chôran autôn

13 anachôrêsantôn de autôn idou aggelos kuriou phainetai kat onar tô iôsêph legôn egertheis paralabe to paidion kai tên mêtera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi ekei eôs an eipô soi mellei gar êrôdês zêtein to paidion tou apolesai auto

14 o de egertheis parelaben to paidion kai tên mêtera autou nuktos kai anechôrêsen eis aigupton

15 kai ên ekei eôs tês teleutês êrôdou ina plêrôthê to rêthen upo tsb=tou kuriou dia tou prophêtou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou

16 tote êrôdês idôn oti enepaichthê upo tôn magôn ethumôthê lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bêthleem kai en a=pasi tsb=pasin tois oriois autês apo dietous kai katôterô kata ton chronon on êkribôsen para tôn magôn

17 tote eplêrôthê to rêthen a=dia tsb=upo ieremiou tou prophêtou legontos

18 phônê en rama êkousthê tsb=thrênos tsb=kai klauthmos kai odurmos polus rachêl klaiousa ta tekna autês kai ouk êthelen paraklêthênai oti ouk eisin

19 teleutêsantos de tou êrôdou idou aggelos kuriou a=phainetai kat onar tsb=phainetai tô iôsêph en aiguptô

20 legôn egertheis paralabe to paidion kai tên mêtera autou kai poreuou eis gên israêl tethnêkasin gar oi zêtountes tên psuchên tou paidiou

21 o de egertheis parelaben to paidion kai tên mêtera autou kai a=eisêlthen tsb=êlthen eis gên israêl

22 akousas de oti archelaos basileuei tsb=epi tês ioudaias anti tsb=êrôdou tou patros autou a=êrôdou ephobêthê ekei apelthein chrêmatistheis de kat onar anechôrêsen eis ta merê tês galilaias

23 kai elthôn katôkêsen eis polin legomenên s=nazareth abt=nazaret opôs plêrôthê to rêthen dia tôn prophêtôn oti nazôraios klêthêsetai

Chapter 3

1 en de tais êmerais ekeinais paraginetai iôannês o baptistês kêrussôn en tê erêmô tês ioudaias

2 a=[kai] tsb=kai legôn metanoeite êggiken gar ê basileia tôn ouranôn

3 outos gar estin o rêtheis a=dia tsb=upo êsaiou tou prophêtou legontos phônê boôntos en tê erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

4 autos de o iôannês eichen to enduma autou apo trichôn kamêlou kai zônên dermatinên peri tên osphun autou ê de trophê tsb=autou ên a=autou akrides kai meli agrion

5 tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa ê ioudaia kai pasa ê perichôros tou iordanou

6 kai ebaptizonto en tô iordanê a=potamô up autou exomologoumenoi tas amartias autôn

7 idôn de pollous tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn erchomenous epi to baptisma autou eipen autois gennêmata echidnôn tis upedeixen umin phugein apo tês mellousês orgês

8 poiêsate oun ab=karpon ts=karpous ab=axion ts=axious tês metanoias

9 kai mê doxête legein en eautois patera echomen ton abraam legô gar umin oti dunatai o theos ek tôn lithôn toutôn egeirai tekna tô abraam

10 êdê de tsb=kai ê axinê pros tên rizan tôn dendrôn keitai pan oun dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

11 egô men tsb=baptizô umas a=baptizô en udati eis metanoian o de opisô mou erchomenos ischuroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upodêmata bastasai autos umas baptisei en pneumati agiô ats=kai ats=puri

12 ou to ptuon en tê cheiri autou kai diakathariei tên alôna autou kai sunaxei ton siton autou eis tên apothêkên to de achuron katakausei puri asbestô

13 tote paraginetai o iêsous apo tês galilaias epi ton iordanên pros ton iôannên tou baptisthênai up autou

14 o de iôannês diekôluen auton legôn egô chreian echô upo sou baptisthênai kai su erchê pros me

15 apokritheis de o iêsous eipen pros auton aphes arti outôs gar prepon estin êmin plêrôsai pasan dikaiosunên tote aphiêsin auton

16 tsb=kai baptistheis a=de o iêsous tsb=anebê euthus a=anebê apo tou udatos kai idou a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan a=[autô] tsb=autô oi ouranoi kai eiden a=[to] tsb=to pneuma a=[tou] tsb=tou theou katabainon ôsei peristeran a=[kai] tsb=kai erchomenon ep auton

17 kai idou phônê ek tôn ouranôn legousa outos estin o uios mou o agapêtos en ô eudokêsa

Chapter 4

1 tote o iêsous anêchthê eis tên erêmon upo tou pneumatos peirasthênai upo tou diabolou

2 kai nêsteusas êmeras a=tesserakonta tsb=tessarakonta kai nuktas a=tesserakonta tsb=tessarakonta usteron epeinasen

3 kai proselthôn tsb=autô o peirazôn eipen a=autô ei uios ei tou theou eipe ina oi lithoi outoi artoi genôntai

4 o de apokritheis eipen gegraptai ouk ep artô monô zêsetai a=o anthrôpos all epi panti rêmati ekporeuomenô dia stomatos theou

5 tote paralambanei auton o diabolos eis tên agian polin kai a=estêsen tsb=istêsin auton epi to pterugion tou ierou

6 kai legei autô ei uios ei tou theou bale seauton katô gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirôn arousin se mêpote proskopsês pros lithon ton poda sou

7 ephê autô o iêsous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou

8 palin paralambanei auton o diabolos eis oros upsêlon lian kai deiknusin autô pasas tas basileias tou kosmou kai tên doxan autôn

9 kai a=eipen tsb=legei autô tauta tsb=panta soi a=panta dôsô ean pesôn proskunêsês moi

10 tote legei autô o iêsous upage b=opisô b=mou satana gegraptai gar kurion ton theon sou proskunêseis kai autô monô latreuseis

11 tote aphiêsin auton o diabolos kai idou aggeloi prosêlthon kai diêkonoun autô

12 akousas de tsb=o tsb=iêsous oti iôannês paredothê anechôrêsen eis tên galilaian

13 kai katalipôn tên a=nazara s=nazareth bt=nazaret elthôn katôkêsen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum tên parathalassian en oriois zaboulôn kai a=nephthalim tsb=nephthaleim

14 ina plêrôthê to rêthen dia êsaiou tou prophêtou legontos

15 gê zaboulôn kai gê a=nephthalim tsb=nephthaleim odon thalassês peran tou iordanou galilaia tôn ethnôn

16 o laos o kathêmenos en skotei b=eiden ts=eide phôs a=eiden mega kai tois kathêmenois en chôra kai skia thanatou phôs aneteilen autois

17 apo tote êrxato o iêsous kêrussein kai legein metanoeite êggiken gar ê basileia tôn ouranôn

18 peripatôn de ts=o ts=iêsous para tên thalassan tês galilaias eiden duo adelphous simôna ton legomenon petron kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblêstron eis tên thalassan êsan gar alieis

19 kai legei autois deute opisô mou kai poiêsô umas alieis anthrôpôn

20 oi de eutheôs aphentes ta diktua êkolouthêsan autô

21 kai probas ekeithen eiden allous duo adelphous iakôbon ton tou zebedaiou kai iôannên ton adelphon autou en tô ploiô meta zebedaiou tou patros autôn katartizontas ta diktua autôn kai ekalesen autous

22 oi de eutheôs aphentes to ploion kai ton patera autôn êkolouthêsan autô

23 kai periêgen a=en a=olê a=tê a=galilaia tsb=olên tsb=tên tsb=galilaian tsb=o tsb=iêsous didaskôn en tais sunagôgais autôn kai kêrussôn to euaggelion tês basileias kai therapeuôn pasan noson kai pasan malakian en tô laô

24 kai apêlthen ê akoê autou eis olên tên surian kai prosênegkan autô pantas tous kakôs echontas poikilais nosois kai basanois sunechomenous a=[kai] tsb=kai daimonizomenous kai selêniazomenous kai paralutikous kai etherapeusen autous

25 kai êkolouthêsan autô ochloi polloi apo tês galilaias kai dekapoleôs kai ierosolumôn kai ioudaias kai peran tou iordanou

Chapter 5

1 idôn de tous ochlous anebê eis to oros kai kathisantos autou a=prosêlthan tsb=prosêlthon autô oi mathêtai autou

2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legôn

3 makarioi oi ptôchoi tô pneumati oti autôn estin ê basileia tôn ouranôn

4 makarioi oi penthountes oti autoi paraklêthêsontai

5 makarioi oi praeis oti autoi klêronomêsousin tên gên

6 makarioi oi peinôntes kai dipsôntes tên dikaiosunên oti autoi chortasthêsontai

7 makarioi oi eleêmones oti autoi eleêthêsontai

8 makarioi oi katharoi tê kardia oti autoi ton theon opsontai

9 makarioi oi eirênopoioi oti autoi uioi theou klêthêsontai

10 makarioi oi dediôgmenoi eneken dikaiosunês oti autôn estin ê basileia tôn ouranôn

11 makarioi este otan oneidisôsin umas kai diôxôsin kai eipôsin pan ponêron tsb=rêma kath umôn a=[pseudomenoi] tsb=pseudomenoi eneken emou

12 chairete kai agalliasthe oti o misthos umôn polus en tois ouranois outôs gar ediôxan tous prophêtas tous pro umôn

13 umeis este to alas tês gês ean de to alas môranthê en tini alisthêsetai eis ouden ischuei eti ei mê a=blêthen tsb=blêthênai exô tsb=kai katapateisthai upo tôn anthrôpôn

14 umeis este to phôs tou kosmou ou dunatai polis krubênai epanô orous keimenê

15 oude kaiousin luchnon kai titheasin auton upo ton modion all epi tên luchnian kai lampei pasin tois en tê oikia

16 outôs lampsatô to phôs umôn emprosthen tôn anthrôpôn opôs idôsin umôn ta kala erga kai doxasôsin ton patera umôn ton en tois ouranois

17 mê nomisête oti êlthon katalusai ton nomon ê tous prophêtas ouk êlthon katalusai alla plêrôsai

18 amên gar legô umin eôs an parelthê o ouranos kai ê gê iôta en ê mia keraia ou mê parelthê apo tou nomou eôs an panta genêtai

19 os ean oun lusê mian tôn entolôn toutôn tôn elachistôn kai didaxê outôs tous anthrôpous elachistos klêthêsetai en tê basileia tôn ouranôn os d an poiêsê kai didaxê outos megas klêthêsetai en tê basileia tôn ouranôn

20 legô gar umin oti ean mê perisseusê a=umôn ê dikaiosunê tsb=umôn pleion tôn grammateôn kai pharisaiôn ou mê eiselthête eis tên basileian tôn ouranôn

21 êkousate oti errethê tois archaiois ou phoneuseis os d an phoneusê enochos estai tê krisei

22 egô de legô umin oti pas o orgizomenos tô adelphô autou tsb=eikê enochos estai tê krisei os d an eipê tô adelphô autou raka enochos estai tô sunedriô os d an eipê môre enochos estai eis tên geennan tou puros

23 ean oun prospherês to dôron sou epi to thusiastêrion b=kai b=ekei ats=kakei mnêsthês oti o adelphos sou echei ti kata sou

24 aphes ekei to dôron sou emprosthen tou thusiastêriou kai upage prôton diallagêthi tô adelphô sou kai tote elthôn prosphere to dôron sou

25 isthi eunoôn tô antidikô sou tachu eôs otou ei a=met a=autou en tê odô tsb=met tsb=autou mêpote se paradô o antidikos tô kritê kai o kritês tsb=se tsb=paradô tô upêretê kai eis phulakên blêthêsê

26 amên legô soi ou mê exelthês ekeithen eôs an apodôs ton eschaton kodrantên

27 êkousate oti errethê ts=tois ts=archaiois ou moicheuseis

28 egô de legô umin oti pas o blepôn gunaika pros to epithumêsai ab=autên ts=autês êdê emoicheusen autên en tê kardia autou

29 ei de o ophthalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolêtai en tôn melôn sou kai mê olon to sôma sou blêthê eis geennan

30 kai ei ê dexia sou cheir skandalizei se ekkopson autên kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolêtai en tôn melôn sou kai mê olon to sôma sou tsb=blêthê eis geennan a=apelthê

31 errethê de tsb=oti os an apolusê tên gunaika autou dotô autê apostasion

32 egô de legô umin oti a=pas tsb=os a=o tsb=an a=apoluôn tsb=apolusê tên gunaika autou parektos logou porneias poiei autên a=moicheuthênai tsb=moichasthai kai os ean apolelumenên gamêsê moichatai

33 palin êkousate oti errethê tois archaiois ouk epiorkêseis apodôseis de tô kuriô tous orkous sou

34 egô de legô umin mê omosai olôs mête en tô ouranô oti thronos estin tou theou

35 mête en tê gê oti upopodion estin tôn podôn autou mête eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basileôs

36 mête en tê kephalê sou omosês oti ou dunasai mian tricha leukên a=poiêsai ê melainan tsb=poiêsai

37 estô de o logos umôn nai nai ou ou to de perisson toutôn ek tou ponêrou estin

38 êkousate oti errethê ophthalmon anti ophthalmou kai odonta anti odontos

39 egô de legô umin mê antistênai tô ponêrô all ostis se a=rapizei tsb=rapisei a=eis tsb=epi tên dexian b=[sou] ts=sou siagona a=[sou] strepson autô kai tên allên

40 kai tô thelonti soi krithênai kai ton chitôna sou labein aphes autô kai to imation

41 kai ostis se aggareusei milion en upage met autou duo

42 tô aitounti se a=dos tsb=didou kai ton thelonta apo sou a=danisasthai tsb=daneisasthai mê apostraphês

43 êkousate oti errethê agapêseis ton plêsion sou kai misêseis ton echthron sou

44 egô de legô umin agapate tous echthrous umôn tsb=eulogeite tsb=tous tsb=katarômenous tsb=umas tsb=kalôs tsb=poieite b=tois ts=tous b=misousin ts=misountas bts=umas kai proseuchesthe uper tôn tsb=epêreazontôn tsb=umas tsb=kai diôkontôn umas

45 opôs genêsthe uioi tou patros umôn tou en b=[tois] ouranois oti ton êlion autou anatellei epi ponêrous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

46 ean gar agapêsête tous agapôntas umas tina misthon echete ouchi kai oi telônai to auto poiousin

47 kai ean aspasêsthe tous b=philous ats=adelphous umôn monon ti perisson poieite ouchi kai oi a=ethnikoi a=to a=auto tsb=telônai tsb=outôs poiousin

48 esesthe oun umeis teleioi a=ôs tsb=ôsper o patêr umôn o a=ouranios tsb=en tsb=tois tsb=ouranois teleios estin

Chapter 6

1 prosechete a=[de] tên a=dikaiosunên tsb=eleêmosunên umôn mê poiein emprosthen tôn anthrôpôn pros to theathênai autois ei de a=mê a=ge tsb=mêge misthon ouk echete para tô patri umôn tô en tois ouranois

2 otan oun poiês eleêmosunên mê salpisês emprosthen sou ôsper oi upokritai poiousin en tais sunagôgais kai en tais rumais opôs doxasthôsin upo tôn anthrôpôn amên legô umin apechousin ton misthon autôn

3 sou de poiountos eleêmosunên mê gnôtô ê aristera sou ti poiei ê dexia sou

4 opôs ê sou ê eleêmosunê en tô kruptô kai o patêr sou o blepôn en tô kruptô tsb=autos apodôsei soi tsb=en tsb=tô tsb=phanerô

5 kai otan a=proseuchêsthe tsb=proseuchê ouk a=esesthe tsb=esê a=ôs tsb=ôsper oi upokritai oti philousin en tais sunagôgais kai en tais gôniais tôn plateiôn estôtes proseuchesthai opôs tsb=an phanôsin tois anthrôpois amên legô umin tsb=oti apechousin ton misthon autôn

6 su de otan proseuchê eiselthe eis to a=tameion tsb=tamieion sou kai kleisas tên thuran sou proseuxai tô patri sou tô en tô kruptô kai o patêr sou o blepôn en tô kruptô apodôsei soi tsb=en tsb=tô tsb=phanerô

7 proseuchomenoi de mê a=battalogêsête tsb=battologêsête ôsper oi ethnikoi dokousin gar oti en tê polulogia autôn eisakousthêsontai

8 mê oun omoiôthête autois oiden gar o patêr umôn ôn chreian echete pro tou umas aitêsai auton

9 outôs oun proseuchesthe umeis pater êmôn o en tois ouranois agiasthêtô to onoma sou

10 elthetô ê basileia sou genêthêtô to thelêma sou ôs en ouranô kai epi tsb=tês gês

11 ton arton êmôn ton epiousion dos êmin sêmeron

12 kai aphes êmin ta opheilêmata êmôn ôs kai êmeis a=aphêkamen tsb=aphiemen tois opheiletais êmôn

13 kai mê eisenegkês êmas eis peirasmon alla rusai êmas apo tou ponêrou tsb=oti tsb=sou tsb=estin tsb=ê tsb=basileia tsb=kai tsb=ê tsb=dunamis tsb=kai tsb=ê tsb=doxa tsb=eis tsb=tous tsb=aiônas tsb=amên

14 ean gar aphête tois anthrôpois ta paraptômata autôn aphêsei kai umin o patêr umôn o ouranios

15 ean de mê aphête tois anthrôpois tsb=ta tsb=paraptômata tsb=autôn oude o patêr umôn aphêsei ta paraptômata umôn

16 otan de nêsteuête mê ginesthe a=ôs tsb=ôsper oi upokritai skuthrôpoi aphanizousin gar ta prosôpa autôn opôs phanôsin tois anthrôpois nêsteuontes amên legô umin tsb=oti apechousin ton misthon autôn

17 su de nêsteuôn aleipsai sou tên kephalên kai to prosôpon sou nipsai

18 opôs mê phanês tois anthrôpois nêsteuôn alla tô patri sou tô en tô a=kruphaiô tsb=kruptô kai o patêr sou o blepôn en tô a=kruphaiô tsb=kruptô apodôsei soi ts=en ts=tô ts=phanerô

19 mê thêsaurizete umin thêsaurous epi tês gês opou sês kai brôsis aphanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin

20 thêsaurizete de umin thêsaurous en ouranô opou oute sês oute brôsis aphanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin

21 opou gar estin o thêsauros a=sou tsb=umôn ekei estai kai ê kardia a=sou tsb=umôn

22 o luchnos tou sômatos estin o ophthalmos ean oun a=ê o ophthalmos sou aplous tsb=ê olon to sôma sou phôteinon estai

23 ean de o ophthalmos sou ponêros ê olon to sôma sou skoteinon estai ei oun to phôs to en soi skotos estin to skotos poson

24 oudeis dunatai dusi kuriois douleuein ê gar ton ena misêsei kai ton eteron agapêsei ê enos anthexetai kai tou eterou kataphronêsei ou dunasthe theô douleuein kai ab=mamôna ts=mammôna

25 dia touto legô umin mê merimnate tê psuchê umôn ti phagête a=[ê tsb=kai ti a=piête] tsb=piête mêde tô sômati umôn ti endusêsthe ouchi ê psuchê pleion estin tês trophês kai to sôma tou endumatos

26 emblepsate eis ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude therizousin oude sunagousin eis apothêkas kai o patêr umôn o ouranios trephei auta ouch umeis mallon diapherete autôn

27 tis de ex umôn merimnôn dunatai prostheinai epi tên êlikian autou pêchun ena

28 kai peri endumatos ti merimnate katamathete ta krina tou agrou pôs a=auxanousin tsb=auxanei ou a=kopiôsin tsb=kopia oude a=nêthousin tsb=nêthei

29 legô de umin oti oude solomôn en pasê tê doxê autou periebaleto ôs en toutôn

30 ei de ton chorton tou agrou sêmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outôs amphiennusin ou pollô mallon umas oligopistoi

31 mê oun merimnêsête legontes ti phagômen ê ti piômen ê ti peribalômetha

32 panta gar tauta ta ethnê a=epizêtousin tsb=epizêtei oiden gar o patêr umôn o ouranios oti chrêzete toutôn apantôn

33 zêteite de prôton tên basileian a=[tou tsb=tou a=theou] tsb=theou kai tên dikaiosunên autou kai tauta panta prostethêsetai umin

34 mê oun merimnêsête eis tên aurion ê gar aurion merimnêsei tsb=ta eautês arketon tê êmera ê kakia autês

Chapter 7

1 mê krinete ina mê krithête

2 en ô gar krimati krinete krithêsesthe kai en ô metrô metreite ab=metrêthêsetai ts=antimetrêthêsetai umin

3 ti de blepeis to karphos to en tô ophthalmô tou adelphou sou tên de en tô sô ophthalmô dokon ou katanoeis

4 ê pôs ereis tô adelphô sou aphes ekbalô to karphos a=ek tsb=apo tou ophthalmou sou kai idou ê dokos en tô ophthalmô sou

5 upokrita ekbale prôton tsb=tên tsb=dokon ek tou ophthalmou sou a=tên a=dokon kai tote diablepseis ekbalein to karphos ek tou ophthalmou tou adelphou sou

6 mê dôte to agion tois kusin mêde balête tous margaritas umôn emprosthen tôn choirôn mêpote a=katapatêsousin tsb=katapatêsôsin autous en tois posin autôn kai straphentes rêxôsin umas

7 aiteite kai dothêsetai umin zêteite kai eurêsete krouete kai anoigêsetai umin

8 pas gar o aitôn lambanei kai o zêtôn euriskei kai tô krouonti anoigêsetai

9 ê tis estin ex umôn anthrôpos on a=aitêsei tsb=ean tsb=aitêsê o uios autou arton mê lithon epidôsei autô

10 a=ê kai tsb=ean ichthun a=aitêsei tsb=aitêsê mê ophin epidôsei autô

11 ei oun umeis ponêroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umôn posô mallon o patêr umôn o en tois ouranois dôsei agatha tois aitousin auton

12 panta oun osa a=ean tsb=an thelête ina poiôsin umin oi anthrôpoi outôs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophêtai

13 a=eiselthate tsb=eiselthete dia tês stenês pulês oti plateia ê pulê kai euruchôros ê odos ê apagousa eis tên apôleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autês

14 ab=ti ts=oti stenê ê pulê kai tethlimmenê ê odos ê apagousa eis tên zôên kai oligoi eisin oi euriskontes autên

15 prosechete tsb=de apo tôn pseudoprophêtôn oitines erchontai pros umas en endumasin probatôn esôthen de eisin lukoi arpages

16 apo tôn karpôn autôn epignôsesthe autous mêti sullegousin apo akanthôn a=staphulas tsb=staphulên ê apo tribolôn suka

17 outôs pan dendron agathon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponêrous poiei

18 ou dunatai dendron agathon karpous ponêrous poiein oude dendron sapron karpous kalous poiein

19 pan dendron mê poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

20 a=ara a=ge tsb=arage apo tôn karpôn autôn epignôsesthe autous

21 ou pas o legôn moi kurie kurie eiseleusetai eis tên basileian tôn ouranôn all o poiôn to thelêma tou patros mou tou en a=tois ouranois

22 polloi erousin moi en ekeinê tê êmera kurie kurie ou tô sô onomati a=eprophêteusamen tsb=proephêteusamen kai tô sô onomati daimonia exebalomen kai tô sô onomati dunameis pollas epoiêsamen

23 kai tote omologêsô autois oti oudepote egnôn umas apochôreite ap emou oi ergazomenoi tên anomian

24 pas oun ostis akouei mou tous logous toutous kai poiei autous a=omoiôthêsetai tsb=omoiôsô tsb=auton andri phronimô ostis ôkodomêsen a=autou tên oikian tsb=autou epi tên petran

25 kai katebê ê brochê kai êlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai a=prosepesan tsb=prosepeson tê oikia ekeinê kai ouk epesen tethemeliôto gar epi tên petran

26 kai pas o akouôn mou tous logous toutous kai mê poiôn autous omoiôthêsetai andri môrô ostis ôkodomêsen a=autou tên oikian tsb=autou epi tên ammon

27 kai katebê ê brochê kai êlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekopsan tê oikia ekeinê kai epesen kai ên ê ptôsis autês megalê

28 kai egeneto ote a=etelesen tsb=sunetelesen o iêsous tous logous toutous exeplêssonto oi ochloi epi tê didachê autou

29 ên gar didaskôn autous ôs exousian echôn kai ouch ôs oi grammateis a=autôn

Chapter 8

1 a=katabantos tsb=katabanti de a=autou tsb=autô apo tou orous êkolouthêsan autô ochloi polloi

2 kai idou lepros a=proselthôn tsb=elthôn prosekunei autô legôn kurie ean thelês dunasai me katharisai

3 kai ekteinas tên cheira êpsato autou tsb=o tsb=iêsous legôn thelô katharisthêti kai eutheôs ekatharisthê autou ê lepra

4 kai legei autô o iêsous ora mêdeni eipês ab=alla ts=all upage seauton deixon tô ierei kai a=prosenegkon tsb=prosenegke to dôron o prosetaxen a=môusês tsb=môsês eis marturion autois

5 a=eiselthontos tsb=eiselthonti de a=autou b=autô ts=tô ts=iêsou eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum prosêlthen autô ekatontarchos parakalôn auton

6 kai legôn kurie o pais mou beblêtai en tê oikia paralutikos deinôs basanizomenos

7 kai legei autô tsb=o tsb=iêsous egô elthôn therapeusô auton

8 kai apokritheis o ekatontarchos ephê kurie ouk eimi ikanos ina mou upo tên stegên eiselthês alla monon eipe ab=logô ts=logon kai iathêsetai o pais mou

9 kai gar egô anthrôpos eimi upo exousian echôn up emauton stratiôtas kai legô toutô poreuthêti kai poreuetai kai allô erchou kai erchetai kai tô doulô mou poiêson touto kai poiei

10 akousas de o iêsous ethaumasen kai eipen tois akolouthousin amên legô umin a=par a=oudeni a=tosautên a=pistin tsb=oude en tô israêl tsb=tosautên tsb=pistin euron

11 legô de umin oti polloi apo anatolôn kai dusmôn êxousin kai anaklithêsontai meta abraam kai isaak kai iakôb en tê basileia tôn ouranôn

12 oi de uioi tês basileias ekblêthêsontai eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

13 kai eipen o iêsous tô ab=ekatontarchê ts=ekatontarchô upage tsb=kai ôs episteusas genêthêtô soi kai iathê o pais a=[autou] tsb=autou en tê ôra ekeinê

14 kai elthôn o iêsous eis tên oikian petrou eiden tên pentheran autou beblêmenên kai puressousan

15 kai êpsato tês cheiros autês kai aphêken autên o puretos kai êgerthê kai diêkonei ab=autô ts=autois

16 opsias de genomenês prosênegkan autô daimonizomenous pollous kai exebalen ta pneumata logô kai pantas tous kakôs echontas etherapeusen

17 opôs plêrôthê to rêthen dia êsaiou tou prophêtou legontos autos tas astheneias êmôn elaben kai tas nosous ebastasen

18 idôn de o iêsous a=ochlon tsb=pollous tsb=ochlous peri auton ekeleusen apelthein eis to peran

19 kai proselthôn eis grammateus eipen autô didaskale akolouthêsô soi opou ean aperchê

20 kai legei autô o iêsous ai alôpekes phôleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskênôseis o de uios tou anthrôpou ouk echei pou tên kephalên klinê

21 eteros de tôn mathêtôn a=[autou] tsb=autou eipen autô kurie epitrepson moi prôton apelthein kai thapsai ton patera mou

22 o de iêsous a=legei tsb=eipen autô akolouthei moi kai aphes tous nekrous thapsai tous eautôn nekrous

23 kai embanti autô eis to ploion êkolouthêsan autô oi mathêtai autou

24 kai idou seismos megas egeneto en tê thalassê ôste to ploion kaluptesthai upo tôn kumatôn autos de ekatheuden

25 kai proselthontes tsb=oi tsb=mathêtai ts=autou êgeiran auton legontes kurie sôson tsb=êmas apollumetha

26 kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote egertheis epetimêsen tois anemois kai tê thalassê kai egeneto galênê megalê

27 oi de anthrôpoi ethaumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai ê thalassa tsb=upakouousin autô a=upakouousin

28 kai a=elthontos tsb=elthonti a=autou tsb=autô eis to peran eis tên chôran tôn a=gadarênôn tsb=gergesênôn upêntêsan autô duo daimonizomenoi ek tôn mnêmeiôn exerchomenoi chalepoi lian ôste mê ischuein tina parelthein dia tês odou ekeinês

29 kai idou ekraxan legontes ti êmin kai soi tsb=iêsou uie tou theou êlthes ôde pro kairou basanisai êmas

30 ên de makran ap autôn agelê choirôn pollôn boskomenê

31 oi de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis êmas a=aposteilon a=êmas tsb=epitrepson tsb=êmin tsb=apelthein eis tên agelên tôn choirôn

32 kai eipen autois upagete oi de exelthontes apêlthon eis a=tous a=choirous tsb=tên tsb=agelên tsb=tôn tsb=choirôn kai idou ôrmêsen pasa ê agelê tsb=tôn tsb=choirôn kata tou krêmnou eis tên thalassan kai apethanon en tois udasin

33 oi de boskontes ephugon kai apelthontes eis tên polin apêggeilan panta kai ta tôn daimonizomenôn

34 kai idou pasa ê polis exêlthen eis a=upantêsin tsb=sunantêsin tô iêsou kai idontes auton parekalesan opôs metabê apo tôn oriôn autôn

Chapter 9

1 kai embas eis tsb=to ploion dieperasen kai êlthen eis tên idian polin

2 kai idou prosepheron autô paralutikon epi klinês beblêmenon kai idôn o iêsous tên pistin autôn eipen tô paralutikô tharsei teknon a=aphientai tsb=apheôntai a=sou tsb=soi ai amartiai tsb=sou

3 kai idou tines tôn grammateôn a=eipan tsb=eipon en eautois outos blasphêmei

4 kai idôn o iêsous tas enthumêseis autôn eipen a=inati tsb=ina tsb=ti tsb=umeis enthumeisthe ponêra en tais kardiais umôn

5 ti gar estin eukopôteron eipein a=aphientai tsb=apheôntai ab=sou ts=soi ai amartiai ê eipein a=egeire tsb=egeirai kai peripatei

6 ina de eidête oti exousian echei o uios tou anthrôpou epi tês gês aphienai amartias tote legei tô paralutikô egertheis aron sou tên klinên kai upage eis ton oikon sou

7 kai egertheis apêlthen eis ton oikon autou

8 idontes de oi ochloi a=ephobêthêsan tsb=ethaumasan kai edoxasan ton theon ton donta exousian toiautên tois anthrôpois

9 kai paragôn o iêsous ekeithen eiden anthrôpon kathêmenon epi to telônion a=maththaion tsb=matthaion legomenon kai legei autô akolouthei moi kai anastas êkolouthêsen autô

10 kai egeneto autou anakeimenou en tê oikia kai idou polloi telônai kai amartôloi elthontes sunanekeinto tô iêsou kai tois mathêtais autou

11 kai idontes oi pharisaioi a=elegon tsb=eipon tois mathêtais autou ab=dia ab=ti ts=diati meta tôn telônôn kai amartôlôn esthiei o didaskalos umôn

12 o de tsb=iêsous akousas eipen tsb=autois ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakôs echontes

13 poreuthentes de mathete ti estin a=eleos tsb=eleon thelô kai ou thusian ou gar êlthon kalesai dikaious ab=alla ts=all amartôlous tsb=eis tsb=metanoian

14 tote proserchontai autô oi mathêtai iôannou legontes ab=dia ab=ti ts=diati êmeis kai oi pharisaioi nêsteuomen a=[polla] tsb=polla oi de mathêtai sou ou nêsteuousin

15 kai eipen autois o iêsous mê dunantai oi uioi tou numphônos penthein eph oson met autôn estin o numphios eleusontai de êmerai otan aparthê ap autôn o numphios kai tote nêsteusousin

16 oudeis de epiballei epiblêma rakous agnaphou epi imatiô palaiô airei gar to plêrôma autou apo tou imatiou kai cheiron schisma ginetai

17 oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de a=mê a=ge tsb=mêge rêgnuntai oi askoi kai o oinos ekcheitai kai oi askoi a=apolluntai tsb=apolountai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai ab=amphoteroi ts=amphotera suntêrountai

18 tauta autou lalountos autois idou archôn abs=eis elthôn prosekunei autô legôn oti ê thugatêr mou arti eteleutêsen alla elthôn epithes tên cheira sou ep autên kai zêsetai

19 kai egertheis o iêsous êkolouthêsen autô kai oi mathêtai autou

20 kai idou gunê aimorroousa dôdeka etê proselthousa opisthen êpsato tou kraspedou tou imatiou autou

21 elegen gar en eautê ean monon apsômai tou imatiou autou sôthêsomai

22 o de iêsous a=strapheis tsb=epistrapheis kai idôn autên eipen tharsei thugater ê pistis sou sesôken se kai esôthê ê gunê apo tês ôras ekeinês

23 kai elthôn o iêsous eis tên oikian tou archontos kai idôn tous aulêtas kai ton ochlon thoruboumenon

24 a=elegen tsb=legei tsb=autois anachôreite ou gar apethanen to korasion alla katheudei kai kategelôn autou

25 ote de exeblêthê o ochlos eiselthôn ekratêsen tês cheiros autês kai êgerthê to korasion

26 kai exêlthen ê phêmê autê eis olên tên gên ekeinên

27 kai paragonti ekeithen tô iêsou êkolouthêsan a=[autô] tsb=autô duo tuphloi krazontes kai legontes eleêson êmas a=uios tsb=uie ab=dauid ts=dabid

28 elthonti de eis tên oikian prosêlthon autô oi tuphloi kai legei autois o iêsous pisteuete oti dunamai touto poiêsai legousin autô nai kurie

29 tote êpsato tôn ophthalmôn autôn legôn kata tên pistin umôn genêthêtô umin

30 kai a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan autôn oi ophthalmoi kai a=enebrimêthê tsb=enebrimêsato autois o iêsous legôn orate mêdeis ginôsketô

31 oi de exelthontes diephêmisan auton en olê tê gê ekeinê

32 autôn de exerchomenôn idou prosênegkan autô anthrôpon kôphon daimonizomenon

33 kai ekblêthentos tou daimoniou elalêsen o kôphos kai ethaumasan oi ochloi legontes t=oti oudepote ephanê outôs en tô israêl

34 oi de pharisaioi elegon en tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia

35 kai periêgen o iêsous tas poleis pasas kai tas kômas didaskôn en tais sunagôgais autôn kai kêrussôn to euaggelion tês basileias kai therapeuôn pasan noson kai pasan malakian tsb=en tsb=tô tsb=laô

36 idôn de tous ochlous esplagchnisthê peri autôn oti êsan ab=eskulmenoi ts=eklelumenoi kai errimmenoi ôsei probata mê echonta poimena

37 tote legei tois mathêtais autou o men therismos polus oi de ergatai oligoi

38 deêthête oun tou kuriou tou therismou opôs ekbalê ergatas eis ton therismon autou

Chapter 10

1 kai proskalesamenos tous dôdeka mathêtas autou edôken autois exousian pneumatôn akathartôn ôste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian

2 tôn de dôdeka apostolôn ta onomata estin tauta prôtos simôn o legomenos petros kai andreas o adelphos autou a=kai iakôbos o tou zebedaiou kai iôannês o adelphos autou

3 philippos kai bartholomaios thômas kai a=maththaios tsb=matthaios o telônês iakôbos o tou alphaiou kai tsb=lebbaios tsb=o tsb=epiklêtheis thaddaios

4 simôn o a=kananaios tsb=kananitês kai ioudas a=o iskariôtês o kai paradous auton

5 toutous tous dôdeka apesteilen o iêsous paraggeilas autois legôn eis odon ethnôn mê apelthête kai eis polin samareitôn mê eiselthête

6 poreuesthe de mallon pros ta probata ta apolôlota oikou israêl

7 poreuomenoi de kêrussete legontes oti êggiken ê basileia tôn ouranôn

8 asthenountas therapeuete a=nekrous a=egeirete leprous katharizete ts=nekrous ts=egeirete daimonia ekballete dôrean elabete dôrean dote

9 mê ktêsêsthe chruson mêde arguron mêde chalkon eis tas zônas umôn

10 mê pêran eis odon mêde duo chitônas mêde upodêmata mêde bs=rabdous at=rabdon axios gar o ergatês tês trophês autou tsb=estin

11 eis ên d an polin ê kômên eiselthête exetasate tis en autê axios estin kakei meinate eôs an exelthête

12 eiserchomenoi de eis tên oikian aspasasthe autên

13 kai ean men ê ê oikia axia a=elthatô tsb=elthetô ê eirênê umôn ep autên ean de mê ê axia ê eirênê umôn pros umas epistraphêtô

14 kai os a=an tsb=ean mê dexêtai umas mêde akousê tous logous umôn exerchomenoi a=exô tês oikias ê tês poleôs ekeinês ektinaxate ton koniorton tôn podôn umôn

15 amên legô umin anektoteron estai gê sodomôn kai gomorrôn en êmera kriseôs ê tê polei ekeinê

16 idou egô apostellô umas ôs probata en mesô lukôn ginesthe oun phronimoi ôs oi opheis kai akeraioi ôs ai peristerai

17 prosechete de apo tôn anthrôpôn paradôsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagôgais autôn mastigôsousin umas

18 kai epi êgemonas de kai basileis achthêsesthe eneken emou eis marturion autois kai tois ethnesin

19 otan de a=paradôsin tsb=paradidôsin umas mê merimnêsête pôs ê ti lalêsête dothêsetai gar umin en ekeinê tê ôra ti a=lalêsête tsb=lalêsete

20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umôn to laloun en umin

21 paradôsei de adelphos adelphon eis thanaton kai patêr teknon kai epanastêsontai tekna epi goneis kai thanatôsousin autous

22 kai esesthe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sôthêsetai

23 otan de diôkôsin umas en tê polei tautê pheugete eis tên a=eteran tsb=allên amên gar legô umin ou mê telesête tas poleis tou israêl eôs an elthê o uios tou anthrôpou

24 ouk estin mathêtês uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou

25 arketon tô mathêtê ina genêtai ôs o didaskalos autou kai o doulos ôs o kurios autou ei ton oikodespotên s=beelzeboub abt=beelzeboul a=epekalesan tsb=ekalesan posô mallon tous b=oikeiakous ats=oikiakous autou

26 mê oun phobêthête autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokaluphthêsetai kai krupton o ou gnôsthêsetai

27 o legô umin en tê skotia eipate en tô phôti kai o eis to ous akouete kêruxate epi tôn dômatôn

28 kai mê ab=phobeisthe ts=phobêthête apo tôn a=apoktennontôn b=apoktenontôn ts=apokteinontôn to sôma tên de psuchên mê dunamenôn apokteinai a=phobeisthe tsb=phobêthête de mallon ton dunamenon kai b=[tên] psuchên kai b=[to] sôma apolesai en geennê

29 ouchi duo strouthia assariou pôleitai kai en ex autôn ou peseitai epi tên gên aneu tou patros umôn

30 umôn de kai ai triches tês kephalês pasai êrithmêmenai eisin

31 mê oun a=phobeisthe tsb=phobêthête pollôn strouthiôn diapherete umeis

32 pas oun ostis omologêsei en emoi emprosthen tôn anthrôpôn omologêsô kagô en autô emprosthen tou patros mou tou en a=[tois] ouranois

33 ostis d an arnêsêtai me emprosthen tôn anthrôpôn arnêsomai tsb=auton kagô a=auton emprosthen tou patros mou tou en a=[tois] ouranois

34 mê nomisête oti êlthon balein eirênên epi tên gên ouk êlthon balein eirênên alla machairan

35 êlthon gar dichasai anthrôpon kata tou patros autou kai thugatera kata tês mêtros autês kai numphên kata tês pentheras autês

36 kai echthroi tou anthrôpou oi b=oikeiakoi ats=oikiakoi autou

37 o philôn patera ê mêtera uper eme ouk estin mou axios kai o philôn uion ê thugatera uper eme ouk estin mou axios

38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouthei opisô mou ouk estin mou axios

39 o eurôn tên psuchên autou apolesei autên kai o apolesas tên psuchên autou eneken emou eurêsei autên

40 o dechomenos umas eme dechetai kai o eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me

41 o dechomenos prophêtên eis onoma prophêtou misthon prophêtou a=lêmpsetai tsb=lêpsetai kai o dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou a=lêmpsetai tsb=lêpsetai

42 kai os a=an tsb=ean potisê ena tôn mikrôn toutôn potêrion psuchrou monon eis onoma mathêtou amên legô umin ou mê apolesê ton misthon autou

Chapter 11

1 kai egeneto ote etelesen o iêsous diatassôn tois dôdeka mathêtais autou metebê ekeithen tou didaskein kai kêrussein en tais polesin autôn

2 o de iôannês akousas en tô desmôtêriô ta erga tou christou pempsas a=dia tsb=duo tôn mathêtôn autou

3 eipen autô su ei o erchomenos ê eteron prosdokômen

4 kai apokritheis o iêsous eipen autois poreuthentes apaggeilate iôannê a akouete kai blepete

5 tuphloi anablepousin kai chôloi peripatousin leproi katharizontai kai kôphoi akouousin a=kai nekroi egeirontai kai ptôchoi euaggelizontai

6 kai makarios estin os ean mê skandalisthê en emoi

7 toutôn de poreuomenôn êrxato o iêsous legein tois ochlois peri iôannou ti a=exêlthate tsb=exêlthete eis tên erêmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon

8 alla ti a=exêlthate tsb=exêlthete idein anthrôpon en malakois tsb=imatiois êmphiesmenon idou oi ta malaka phorountes en tois oikois tôn b=basileiôn ats=basileôn eisin

9 alla ti a=exêlthate tsb=exêlthete idein prophêtên nai legô umin kai perissoteron prophêtou

10 outos tsb=gar estin peri ou gegraptai idou egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon sou emprosthen sou

11 amên legô umin ouk egêgertai en gennêtois gunaikôn meizôn iôannou tou baptistou o de mikroteros en tê basileia tôn ouranôn meizôn autou estin

12 apo de tôn êmerôn iôannou tou baptistou eôs arti ê basileia tôn ouranôn biazetai kai biastai arpazousin autên

13 pantes gar oi prophêtai kai o nomos eôs iôannou a=eprophêteusan tsb=proephêteusan

14 kai ei thelete dexasthai autos estin êlias o mellôn erchesthai

15 o echôn ôta tsb=akouein akouetô

16 tini de omoiôsô tên genean tautên omoia estin ab=paidiois ts=paidariois tsb=en tsb=agorais kathêmenois a=en a=tais a=agorais a=a a=prosphônounta tsb=kai tsb=prosphônousin tois a=eterois tsb=etairois tsb=autôn

17 tsb=kai legousin êulêsamen umin kai ouk ôrchêsasthe ethrênêsamen tsb=umin kai ouk ekopsasthe

18 êlthen gar iôannês mête esthiôn mête pinôn kai legousin daimonion echei

19 êlthen o uios tou anthrôpou esthiôn kai pinôn kai legousin idou anthrôpos phagos kai oinopotês telônôn philos kai amartôlôn kai edikaiôthê ê sophia apo tôn a=ergôn tsb=teknôn autês

20 tote êrxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou metenoêsan

21 ouai soi chorazin ouai soi abs=bêthsaida t=bêthsaidan oti ei en turô kai sidôni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkô kai spodô metenoêsan

22 plên legô umin turô kai sidôni anektoteron estai en êmera kriseôs ê umin

23 kai su a=kapharnaoum tsb=kapernaoum a=mê tsb=ê eôs tsb=tou ouranou a=upsôthêsê tsb=upsôtheisa eôs adou a=katabêsê tsb=katabibasthêsê oti ei en sodomois a=egenêthêsan tsb=egenonto ai dunameis ai genomenai en soi a=emeinen tsb=emeinan an mechri tês sêmeron

24 plên legô umin oti gê sodomôn anektoteron estai en êmera kriseôs ê soi

25 en ekeinô tô kairô apokritheis o iêsous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tês gês oti a=ekrupsas tsb=apekrupsas tauta apo sophôn kai sunetôn kai apekalupsas auta nêpiois

26 nai o patêr oti outôs tsb=egeneto eudokia a=egeneto emprosthen sou

27 panta moi paredothê upo tou patros mou kai oudeis epiginôskei ton uion ei mê o patêr oude ton patera tis epiginôskei ei mê o uios kai ô ean boulêtai o uios apokalupsai

28 deute pros me pantes oi kopiôntes kai pephortismenoi kagô anapausô umas

29 arate ton zugon mou eph umas kai mathete ap emou oti a=praus tsb=praos eimi kai tapeinos tê kardia kai eurêsete anapausin tais psuchais umôn

30 o gar zugos mou chrêstos kai to phortion mou elaphron estin

Chapter 12

1 en ekeinô tô kairô eporeuthê o iêsous tois sabbasin dia tôn sporimôn oi de mathêtai autou epeinasan kai êrxanto tillein stachuas kai esthiein

2 oi de pharisaioi idontes a=eipan tsb=eipon autô idou oi mathêtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatô

3 o de eipen autois ouk anegnôte ti epoiêsen ab=dauid ts=dabid ote epeinasen tsb=autos kai oi met autou

4 pôs eisêlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tês protheseôs a=ephagon tsb=ephagen a=o tsb=ous ouk exon ên autô phagein oude tois met autou ei mê tois iereusin monois

5 ê ouk anegnôte en tô nomô oti tois sabbasin oi iereis en tô ierô to sabbaton bebêlousin kai anaitioi eisin

6 legô de umin oti tou ierou ab=meizon ts=meizôn estin ôde

7 ei de egnôkeite ti estin a=eleos tsb=eleon thelô kai ou thusian ouk an katedikasate tous anaitious

8 kurios gar estin ts=kai tou sabbatou o uios tou anthrôpou

9 kai metabas ekeithen êlthen eis tên sunagôgên autôn

10 kai idou anthrôpos tsb=ên tsb=tên cheira echôn xêran kai epêrôtêsan auton legontes ei exestin tois sabbasin a=therapeusai tsb=therapeuein ina katêgorêsôsin autou

11 o de eipen autois tis estai ex umôn anthrôpos os exei probaton en kai ean empesê touto tois sabbasin eis bothunon ouchi kratêsei auto kai egerei

12 posô oun diapherei anthrôpos probatou ôste exestin tois sabbasin kalôs poiein

13 tote legei tô anthrôpô ekteinon tsb=tên tsb=cheira sou a=tên a=cheira kai exeteinen kai a=apekatestathê tsb=apokatestathê ugiês ôs ê allê

14 a=exelthontes tsb=oi de a=oi pharisaioi sumboulion elabon kat autou tsb=exelthontes opôs auton apolesôsin

15 o de iêsous gnous anechôrêsen ekeithen kai êkolouthêsan autô a=[ochloi] tsb=ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas

16 kai epetimêsen autois ina mê phaneron auton poiêsôsin

17 a=ina tsb=opôs plêrôthê to rêthen dia êsaiou tou prophêtou legontos

18 idou o pais mou on êretisa o agapêtos mou eis on eudokêsen ê psuchê mou thêsô to pneuma mou ep auton kai krisin tois ethnesin apaggelei

19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais tên phônên autou

20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tuphomenon ou sbesei eôs an ekbalê eis nikos tên krisin

21 kai ts=en tô onomati autou ethnê elpiousin

22 tote prosênechthê autô daimonizomenos tuphlos kai kôphos kai etherapeusen auton ôste ton tsb=tuphlon tsb=kai kôphon tsb=kai lalein kai blepein

23 kai existanto pantes oi ochloi kai elegon mêti outos estin o uios ab=dauid ts=dabid

24 oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mê en tô beelzeboul archonti tôn daimoniôn

25 eidôs de tsb=o tsb=iêsous tas enthumêseis autôn eipen autois pasa basileia meristheisa kath eautês erêmoutai kai pasa polis ê oikia meristheisa kath eautês ou stathêsetai

26 kai ei o satanas ton satanan ekballei eph eauton emeristhê pôs oun stathêsetai ê basileia autou

27 kai ei egô en beelzeboul ekballô ta daimonia oi uioi umôn en tini ekballousin dia touto autoi tsb=umôn tsb=esontai kritai a=esontai a=umôn

28 ei de ts=egô en pneumati theou ab=egô ekballô ta daimonia ara ephthasen eph umas ê basileia tou theou

29 ê pôs dunatai tis eiselthein eis tên oikian tou ischurou kai ta skeuê autou a=arpasai tsb=diarpasai ean mê prôton dêsê ton ischuron kai tote tên oikian autou diarpasei

30 o mê ôn met emou kat emou estin kai o mê sunagôn met emou skorpizei

31 dia touto legô umin pasa amartia kai blasphêmia aphethêsetai tois anthrôpois ê de tou pneumatos blasphêmia ouk aphethêsetai tsb=tois tsb=anthrôpois

32 kai os ab=ean ts=an eipê logon kata tou uiou tou anthrôpou aphethêsetai autô os d an eipê kata tou pneumatos tou agiou ouk aphethêsetai autô oute en ats=toutô tô b=nun aiôni oute en tô mellonti

33 ê poiêsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon ê poiêsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginôsketai

34 gennêmata echidnôn pôs dunasthe agatha lalein ponêroi ontes ek gar tou perisseumatos tês kardias to stoma lalei

35 o agathos anthrôpos ek tou agathou thêsaurou ts=tês ts=kardias ekballei ts=ta agatha kai o ponêros anthrôpos ek tou ponêrou thêsaurou ekballei ponêra

36 legô de umin oti pan rêma argon o a=lalêsousin tsb=ean tsb=lalêsôsin oi anthrôpoi apodôsousin peri autou logon en êmera kriseôs

37 ek gar tôn logôn sou dikaiôthêsê kai ek tôn logôn sou katadikasthêsê

38 tote apekrithêsan a=autô tines tôn grammateôn kai pharisaiôn legontes didaskale thelomen apo sou sêmeion idein

39 o de apokritheis eipen autois genea ponêra kai moichalis sêmeion epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei mê to sêmeion iôna tou prophêtou

40 ôsper gar ên iônas en tê koilia tou kêtous treis êmeras kai treis nuktas outôs estai o uios tou anthrôpou en tê kardia tês gês treis êmeras kai treis nuktas

41 andres nineuitai anastêsontai en tê krisei meta tês geneas tautês kai katakrinousin autên oti metenoêsan eis to kêrugma iôna kai idou pleion iôna ôde

42 basilissa notou egerthêsetai en tê krisei meta tês geneas tautês kai katakrinei autên oti êlthen ek tôn peratôn tês gês akousai tên sophian ab=solomônos ts=solomôntos kai idou pleion ab=solomônos ts=solomôntos ôde

43 otan de to akatharton pneuma exelthê apo tou anthrôpou dierchetai di anudrôn topôn zêtoun anapausin kai ouch euriskei

44 tote legei tsb=epistrepsô eis ton oikon mou a=epistrepsô othen exêlthon kai elthon euriskei scholazonta sesarômenon kai kekosmêmenon

45 tote poreuetai kai paralambanei meth eautou epta etera pneumata ponêrotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrôpou ekeinou cheirona tôn prôtôn outôs estai kai tê genea tautê tê ponêra

46 eti tsb=de autou lalountos tois ochlois idou ê mêtêr kai oi adelphoi autou eistêkeisan exô zêtountes autô lalêsai

47 a=[eipen tsb=eipen de tis autô idou ê mêtêr sou kai oi adelphoi sou exô estêkasin zêtountes soi a=lalêsai] tsb=lalêsai

48 o de apokritheis eipen tô a=legonti tsb=eiponti autô tis estin ê mêtêr mou kai tines eisin oi adelphoi mou

49 kai ekteinas tên cheira autou epi tous mathêtas autou eipen idou ê mêtêr mou kai oi adelphoi mou

50 ostis gar an poiêsê to thelêma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelphos kai adelphê kai mêtêr estin

Chapter 13

1 en tsb=de tê êmera ekeinê exelthôn o iêsous tsb=apo tês oikias ekathêto para tên thalassan

2 kai sunêchthêsan pros auton ochloi polloi ôste auton eis tsb=to ploion embanta kathêsthai kai pas o ochlos epi ton aigialon eistêkei

3 kai elalêsen autois polla en parabolais legôn idou exêlthen o speirôn tou speirein

4 kai en tô speirein auton a men epesen para tên odon kai a=elthonta tsb=êlthen ta peteina tsb=kai katephagen auta

5 alla de epesen epi ta petrôdê opou ouk eichen gên pollên kai eutheôs exaneteilen dia to mê echein bathos gês

6 êliou de anateilantos ekaumatisthê kai dia to mê echein rizan exêranthê

7 alla de epesen epi tas akanthas kai anebêsan ai akanthai kai a=epnixan tsb=apepnixan auta

8 alla de epesen epi tên gên tên kalên kai edidou karpon o men ekaton o de exêkonta o de triakonta

9 o echôn ôta tsb=akouein akouetô

10 kai proselthontes oi mathêtai a=eipan tsb=eipon autô ab=dia ab=ti ts=diati en parabolais laleis autois

11 o de apokritheis eipen autois oti umin dedotai gnônai ta mustêria tês basileias tôn ouranôn ekeinois de ou dedotai

12 ostis gar echei dothêsetai autô kai perisseuthêsetai ostis de ouk echei kai o echei arthêsetai ap autou

13 dia touto en parabolais autois lalô oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin

14 kai anaplêroutai ts=ep autois ê prophêteia êsaiou ê legousa akoê akousete kai ou mê sunête kai blepontes blepsete kai ou mê idête

15 epachunthê gar ê kardia tou laou toutou kai tois ôsin bareôs êkousan kai tous ophthalmous autôn ekammusan mêpote idôsin tois ophthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tê kardia sunôsin kai epistrepsôsin kai ab=iasomai ts=iasômai autous

16 umôn de makarioi oi ophthalmoi oti blepousin kai ta ôta umôn oti a=akouousin tsb=akouei

17 amên gar legô umin oti polloi prophêtai kai dikaioi epethumêsan idein a blepete kai ouk a=eidan tsb=eidon kai akousai a akouete kai ouk êkousan

18 umeis oun akousate tên parabolên tou a=speirantos tsb=speirontos

19 pantos akouontos ton logon tês basileias kai mê sunientos erchetai o ponêros kai arpazei to esparmenon en tê kardia autou outos estin o para tên odon spareis

20 o de epi ta petrôdê spareis outos estin o ton logon akouôn kai euthus meta charas lambanôn auton

21 ouk echei de rizan en eautô alla proskairos estin genomenês de thlipseôs ê diôgmou dia ton logon euthus skandalizetai

22 o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouôn kai ê merimna tou aiônos tsb=toutou kai ê apatê tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

23 o de epi tên tsb=gên tsb=tên kalên a=gên spareis outos estin o ton logon akouôn kai a=sunieis tsb=suniôn os dê karpophorei kai poiei o men ekaton o de exêkonta o de triakonta

24 allên parabolên parethêken autois legôn ômoiôthê ê basileia tôn ouranôn anthrôpô as=speiranti bt=speironti kalon sperma en tô agrô autou

25 en de tô katheudein tous anthrôpous êlthen autou o echthros kai a=epespeiren tsb=espeiren zizania ana meson tou sitou kai apêlthen

26 ote de eblastêsen o chortos kai karpon epoiêsen tote ephanê kai ta zizania

27 proselthontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autô kurie ouchi kalon sperma espeiras en tô sô agrô pothen oun echei ts=ta zizania

28 o de ephê autois echthros anthrôpos touto epoiêsen oi de douloi a=legousin tsb=eipon autô theleis oun apelthontes b=sullexomen ats=sullexômen auta

29 o de a=phêsin tsb=ephê ou mêpote sullegontes ta zizania ekrizôsête ama autois ton siton

30 aphete sunauxanesthai amphotera a=eôs tsb=mechri tou therismou kai en ts=tô kairô tou therismou erô tois theristais sullexate prôton ta zizania kai dêsate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de siton sunagagete eis tên apothêkên mou

31 allên parabolên parethêken autois legôn omoia estin ê basileia tôn ouranôn kokkô sinapeôs on labôn anthrôpos espeiren en tô agrô autou

32 o mikroteron men estin pantôn tôn spermatôn otan de auxêthê meizon tôn lachanôn estin kai ginetai dendron ôste elthein ta peteina tou ouranou kai kataskênoun en tois kladois autou

33 allên parabolên elalêsen autois omoia estin ê basileia tôn ouranôn zumê ên labousa gunê b=ekrupsen ats=enekrupsen eis aleurou sata tria eôs ou ezumôthê olon

34 tauta panta elalêsen o iêsous en parabolais tois ochlois kai chôris parabolês a=ouden tsb=ouk elalei autois

35 opôs plêrôthê to rêthen dia tou prophêtou legontos anoixô en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolês a=[kosmou] tsb=kosmou

36 tote apheis tous ochlous êlthen eis tên oikian tsb=o tsb=iêsous kai prosêlthon autô oi mathêtai autou legontes a=diasaphêson tsb=phrason êmin tên parabolên tôn zizaniôn tou agrou

37 o de apokritheis eipen tsb=autois o speirôn to kalon sperma estin o uios tou anthrôpou

38 o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi tês basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponêrou

39 o de echthros o speiras auta estin o diabolos o de therismos sunteleia tsb=tou aiônos estin oi de theristai aggeloi eisin

40 ôsper oun sullegetai ta zizania kai puri a=<katakaietai> b=kaietai ts=katakaietai outôs estai en tê sunteleia tou aiônos tsb=toutou

41 apostelei o uios tou anthrôpou tous aggelous autou kai sullexousin ek tês basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas tên anomian

42 kai balousin autous eis tên kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

43 tote oi dikaioi eklampsousin ôs o êlios en tê basileia tou patros autôn o echôn ôta tsb=akouein akouetô

44 tsb=palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn thêsaurô kekrummenô en tô agrô on eurôn anthrôpos ekrupsen kai apo tês charas autou upagei kai a=pôlei panta osa echei tsb=pôlei kai agorazei ton agron ekeinon

45 palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn anthrôpô emporô zêtounti kalous margaritas

46 tsb=os eurôn a=de ena polutimon margaritên apelthôn pepraken panta osa eichen kai êgorasen auton

47 palin omoia estin ê basileia tôn ouranôn sagênê blêtheisê eis tên thalassan kai ek pantos genous sunagagousê

48 ên ote eplêrôthê anabibasantes epi ton aigialon kai kathisantes sunelexan ta kala eis a=aggê tsb=aggeia ta de sapra exô ebalon

49 outôs estai en tê sunteleia tou aiônos exeleusontai oi aggeloi kai aphoriousin tous ponêrous ek mesou tôn dikaiôn

50 kai balousin autous eis tên kaminon tou puros ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

51 tsb=legei tsb=autois tsb=o tsb=iêsous sunêkate tauta panta legousin autô nai tsb=kurie

52 o de eipen autois dia touto pas grammateus mathêteutheis a=tê a=basileia tsb=eis tsb=tên tsb=basileian tôn ouranôn omoios estin anthrôpô oikodespotê ostis ekballei ek tou thêsaurou autou kaina kai palaia

53 kai egeneto ote etelesen o iêsous tas parabolas tautas metêren ekeithen

54 kai elthôn eis tên patrida autou edidasken autous en tê sunagôgê autôn ôste a=ekplêssesthai tsb=ekplêttesthai autous kai legein pothen toutô ê sophia autê kai ai dunameis

55 ouch outos estin o tou tektonos uios a=ouch tsb=ouchi ê mêtêr autou legetai mariam kai oi adelphoi autou iakôbos kai a=iôsêph tsb=iôsês kai simôn kai ioudas

56 kai ai adelphai autou ouchi pasai pros êmas eisin pothen oun toutô tauta panta

57 kai eskandalizonto en autô o de iêsous eipen autois ouk estin prophêtês atimos ei mê en tê patridi tsb=autou kai en tê oikia autou

58 kai ouk epoiêsen ekei dunameis pollas dia tên apistian autôn

Chapter 14

1 en ekeinô tô kairô êkousen êrôdês o a=tetraarchês tsb=tetrarchês tên akoên iêsou

2 kai eipen tois paisin autou outos estin iôannês o baptistês autos êgerthê apo tôn nekrôn kai dia touto ai dunameis energousin en autô

3 o gar êrôdês kratêsas ton iôannên edêsen a=[auton] tsb=auton kai tsb=etheto en phulakê a=apetheto dia êrôdiada tên gunaika philippou tou adelphou autou

4 elegen gar tsb=autô o iôannês a=autô ouk exestin soi echein autên

5 kai thelôn auton apokteinai ephobêthê ton ochlon oti ôs prophêtên auton eichon

6 a=genesiois tsb=genesiôn de a=genomenois tsb=agomenôn tou êrôdou ôrchêsato ê thugatêr tês êrôdiados en tô mesô kai êresen tô êrôdê

7 othen meth orkou ômologêsen autê dounai o ean aitêsêtai

8 ê de probibastheisa upo tês mêtros autês dos moi phêsin ôde epi pinaki tên kephalên iôannou tou baptistou

9 kai a=lupêtheis tsb=elupêthê o basileus dia tsb=de tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen dothênai

10 kai pempsas apekephalisen a=[ton] tsb=ton iôannên en tê phulakê

11 kai ênechthê ê kephalê autou epi pinaki kai edothê tô korasiô kai ênegken tê mêtri autês

12 kai proselthontes oi mathêtai autou êran to a=ptôma tsb=sôma kai ethapsan a=<auton> tsb=auto kai elthontes apêggeilan tô iêsou

13 tsb=kai akousas a=de o iêsous anechôrêsen ekeithen en ploiô eis erêmon topon kat idian kai akousantes oi ochloi êkolouthêsan autô pezê apo tôn poleôn

14 kai exelthôn tsb=o tsb=iêsous eiden polun ochlon kai esplagchnisthê ep ab=autois ts=autous kai etherapeusen tous arrôstous autôn

15 opsias de genomenês prosêlthon autô oi mathêtai tsb=autou legontes erêmos estin o topos kai ê ôra êdê parêlthen apoluson tous ochlous ina apelthontes eis tas kômas agorasôsin eautois brômata

16 o de a=[iêsous] tsb=iêsous eipen autois ou chreian echousin apelthein dote autois umeis phagein

17 oi de legousin autô ouk echomen ôde ei mê pente artous kai duo ichthuas

18 o de eipen pherete moi tsb=autous ôde a=autous

19 kai keleusas tous ochlous anaklithênai epi a=tou a=chortou tsb=tous tsb=chortous ts=kai labôn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen kai klasas edôken tois mathêtais tous artous oi de mathêtai tois ochlois

20 kai ephagon pantes kai echortasthêsan kai êran to perisseuon tôn klasmatôn dôdeka kophinous plêreis

21 oi de esthiontes êsan andres ôsei pentakischilioi chôris gunaikôn kai paidiôn

22 kai eutheôs ênagkasen tsb=o tsb=iêsous tous mathêtas ts=autou embênai eis to ploion kai proagein auton eis to peran eôs ou apolusê tous ochlous

23 kai apolusas tous ochlous anebê eis to oros kat idian proseuxasthai opsias de genomenês monos ên ekei

24 to de ploion êdê a=stadious a=pollous a=apo tsb=meson tês a=gês tsb=thalassês a=apeichen tsb=ên basanizomenon upo tôn kumatôn ên gar enantios o anemos

25 tetartê de phulakê tês nuktos a=êlthen tsb=apêlthen pros autous tsb=o tsb=iêsous peripatôn tsb=epi tsb=tês tsb=thalassês

26 tsb=14:26 tsb=kai tsb=idontes tsb=auton tsb=oi tsb=mathêtai epi tên thalassan a=14:26 a=oi a=de a=mathêtai a=idontes a=auton a=epi a=tês a=thalassês peripatounta etarachthêsan legontes oti phantasma estin kai apo tou phobou ekraxan

27 a=euthus tsb=eutheôs de elalêsen a=[o a=iêsous] autois tsb=o tsb=iêsous legôn tharseite egô eimi mê phobeisthe

28 apokritheis de autô o petros eipen kurie ei su ei keleuson me a=elthein pros se tsb=elthein epi ta udata

29 o de eipen elthe kai katabas apo tou ploiou a=[o] tsb=o petros periepatêsen epi ta udata a=kai a=êlthen tsb=elthein pros ton iêsoun

30 blepôn de ton anemon a=[ischuron] tsb=ischuron ephobêthê kai arxamenos katapontizesthai ekraxen legôn kurie sôson me

31 eutheôs de o iêsous ekteinas tên cheira epelabeto autou kai legei autô oligopiste eis ti edistasas

32 kai a=anabantôn tsb=embantôn autôn eis to ploion ekopasen o anemos

33 oi de en tô ploiô tsb=elthontes prosekunêsan autô legontes alêthôs theou uios ei

34 kai diaperasantes êlthon a=epi tsb=eis tên gên a=eis gennêsaret

35 kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis olên tên perichôron ekeinên kai prosênegkan autô pantas tous kakôs echontas

36 kai parekaloun auton ina monon apsôntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi êpsanto diesôthêsan

Chapter 15

1 tote proserchontai tô iêsou tsb=oi apo ierosolumôn tsb=grammateis tsb=kai pharisaioi a=kai a=grammateis legontes

2 ab=dia ab=ti ts=diati oi mathêtai sou parabainousin tên paradosin tôn presbuterôn ou gar niptontai tas cheiras a=[autôn] tsb=autôn otan arton esthiôsin

3 o de apokritheis eipen autois ab=dia ab=ti ts=diati kai umeis parabainete tên entolên tou theou dia tên paradosin umôn

4 o gar theos a=eipen tsb=eneteilato tsb=legôn tima ton patera ts=sou kai tên mêtera kai o kakologôn patera ê mêtera thanatô teleutatô

5 umeis de legete os an eipê tô patri ê tê mêtri dôron o ean ex emou ôphelêthês tsb=kai ou mê a=timêsei tsb=timêsê ton patera tsb=autou tsb=ê tsb=tên tsb=mêtera autou

6 kai êkurôsate a=ton tsb=tên a=logon tsb=entolên tou theou dia tên paradosin umôn

7 upokritai kalôs a=eprophêteusen tsb=proephêteusen peri umôn êsaias legôn

8 tsb=eggizei tsb=moi o laos outos tsb=tô tsb=stomati tsb=autôn tsb=kai tois cheilesin me tima ê de kardia autôn porrô apechei ap emou

9 matên de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrôpôn

10 kai proskalesamenos ton ochlon eipen autois akouete kai suniete

11 ou to eiserchomenon eis to stoma koinoi ton anthrôpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anthrôpon

12 tote proselthontes oi mathêtai a=legousin tsb=autou tsb=eipon autô oidas oti oi pharisaioi akousantes ton logon eskandalisthêsan

13 o de apokritheis eipen pasa phuteia ên ouk ephuteusen o patêr mou o ouranios ekrizôthêsetai

14 aphete autous tsb=odêgoi tsb=eisin tuphloi a=eisin a=odêgoi a=[tuphlôn] tsb=tuphlôn tuphlos de tuphlon ean odêgê amphoteroi eis bothunon pesountai

15 apokritheis de o petros eipen autô phrason êmin tên parabolên a=[tautên] tsb=tautên

16 o de tsb=iêsous eipen akmên kai umeis asunetoi este

17 a=ou tsb=oupô noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis tên koilian chôrei kai eis aphedrôna ekballetai

18 ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek tês kardias exerchetai kakeina koinoi ton anthrôpon

19 ek gar tês kardias exerchontai dialogismoi ponêroi phonoi moicheiai porneiai klopai pseudomarturiai blasphêmiai

20 tauta estin ta koinounta ton anthrôpon to de aniptois chersin phagein ou koinoi ton anthrôpon

21 kai exelthôn ekeithen o iêsous anechôrêsen eis ta merê turou kai sidônos

22 kai idou gunê chananaia apo tôn oriôn ekeinôn exelthousa a=ekrazen tsb=ekraugasen tsb=autô legousa eleêson me kurie a=uios tsb=uie ab=dauid ts=dabid ê thugatêr mou kakôs daimonizetai

23 o de ouk apekrithê autê logon kai proselthontes oi mathêtai autou a=êrôtoun tsb=êrôtôn auton legontes apoluson autên oti krazei opisthen êmôn

24 o de apokritheis eipen ouk apestalên ei mê eis ta probata ta apolôlota oikou israêl

25 ê de elthousa b=prosekunêsen ats=prosekunei autô legousa kurie boêthei moi

26 o de apokritheis eipen ouk estin kalon labein ton arton tôn teknôn kai balein tois kunariois

27 ê de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esthiei apo tôn psichiôn tôn piptontôn apo tês trapezês tôn kuriôn autôn

28 tote apokritheis o iêsous eipen autê ô gunai megalê sou ê pistis genêthêtô soi ôs theleis kai iathê ê thugatêr autês apo tês ôras ekeinês

29 kai metabas ekeithen o iêsous êlthen para tên thalassan tês galilaias kai anabas eis to oros ekathêto ekei

30 kai prosêlthon autô ochloi polloi echontes meth eautôn chôlous tuphlous tsb=kôphous kullous a=kôphous kai eterous pollous kai erripsan autous para tous podas a=autou tsb=tou tsb=iêsou kai etherapeusen autous

31 ôste a=ton tsb=tous a=ochlon tsb=ochlous thaumasai blepontas kôphous lalountas kullous ugieis a=kai chôlous peripatountas kai tuphlous blepontas kai edoxasan ton theon israêl

32 o de iêsous proskalesamenos tous mathêtas autou eipen splagchnizomai epi ton ochlon oti êdê ab=êmerai ts=êmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagôsin kai apolusai autous nêsteis ou thelô mêpote ekluthôsin en tê odô

33 kai legousin autô oi mathêtai tsb=autou pothen êmin en erêmia artoi tosoutoi ôste chortasai ochlon tosouton

34 kai legei autois o iêsous posous artous echete oi de a=eipan tsb=eipon epta kai oliga ichthudia

35 kai a=paraggeilas tsb=ekeleusen a=tô tsb=tois a=ochlô tsb=ochlois anapesein epi tên gên

36 a=elaben tsb=kai tsb=labôn tous epta artous kai tous ichthuas a=kai eucharistêsas eklasen kai a=edidou tsb=edôken tois mathêtais tsb=autou oi de mathêtai a=tois tsb=tô a=ochlois tsb=ochlô

37 kai ephagon pantes kai echortasthêsan kai tsb=êran to perisseuon tôn klasmatôn a=êran epta spuridas plêreis

38 oi de esthiontes êsan tetrakischilioi andres chôris gunaikôn kai paidiôn

39 kai apolusas tous ochlous enebê eis to ploion kai êlthen eis ta oria a=magadan tsb=magdala

Chapter 16

1 kai proselthontes oi pharisaioi kai saddoukaioi peirazontes epêrôtêsan auton sêmeion ek tou ouranou epideixai autois

2 o de apokritheis eipen autois a=[opsias tsb=opsias genomenês legete eudia purrazei gar o ouranos

3 kai prôi sêmeron cheimôn purrazei gar stugnazôn o ouranos tsb=upokritai to men prosôpon tou ouranou ginôskete diakrinein ta de sêmeia tôn kairôn ou a=dunasthe] tsb=dunasthe

4 genea ponêra kai moichalis sêmeion epizêtei kai sêmeion ou dothêsetai autê ei mê to sêmeion iôna tsb=tou tsb=prophêtou kai katalipôn autous apêlthen

5 kai elthontes oi mathêtai tsb=autou eis to peran epelathonto artous labein

6 o de iêsous eipen autois orate kai prosechete apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

7 oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen

8 gnous de o iêsous eipen tsb=autois ti dialogizesthe en eautois oligopistoi oti artous ouk a=echete tsb=elabete

9 oupô noeite oude mnêmoneuete tous pente artous tôn pentakischiliôn kai posous kophinous elabete

10 oude tous epta artous tôn tetrakischiliôn kai posas spuridas elabete

11 pôs ou noeite oti ou peri a=artôn tsb=artou eipon umin a=prosechete a=de tsb=prosechein apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

12 tote sunêkan oti ouk eipen prosechein apo tês zumês a=tôn a=artôn tsb=tou tsb=artou ab=alla ts=all apo tês didachês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn

13 elthôn de o iêsous eis ta merê kaisareias tês philippou êrôta tous mathêtas autou legôn tina tsb=me legousin oi anthrôpoi einai ton uion tou anthrôpou

14 oi de a=eipan tsb=eipon oi men iôannên ton baptistên alloi de êlian eteroi de ieremian ê ena tôn prophêtôn

15 legei autois umeis de tina me legete einai

16 apokritheis de simôn petros eipen su ei o christos o uios tou theou tou zôntos

17 tsb=kai apokritheis a=de o iêsous eipen autô makarios ei simôn a=bariôna tsb=bar tsb=iôna oti sarx kai aima ouk apekalupsen soi all o patêr mou o en tois ouranois

18 kagô de soi legô oti su ei petros kai epi tautê tê petra oikodomêsô mou tên ekklêsian kai pulai adou ou katischusousin autês

19 tsb=kai dôsô soi tas a=kleidas tsb=kleis tês basileias tôn ouranôn kai o ean dêsês epi tês gês estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusês epi tês gês estai lelumenon en tois ouranois

20 tote diesteilato tois mathêtais tsb=autou ina mêdeni eipôsin oti autos estin tsb=iêsous o christos

21 apo tote êrxato o iêsous deiknuein tois mathêtais autou oti dei auton tsb=apelthein eis ierosoluma a=apelthein kai polla pathein apo tôn presbuterôn kai archiereôn kai grammateôn kai apoktanthênai kai tê tritê êmera egerthênai

22 kai proslabomenos auton o petros êrxato epitiman autô legôn ileôs soi kurie ou mê estai soi touto

23 o de strapheis eipen tô petrô upage opisô mou satana skandalon tsb=mou ei a=emou oti ou phroneis ta tou theou alla ta tôn anthrôpôn

24 tote o iêsous eipen tois mathêtais autou ei tis thelei opisô mou elthein aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou kai akoloutheitô moi

25 os gar a=ean tsb=an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d an apolesê tên psuchên autou eneken emou eurêsei autên

26 ti gar a=ôphelêthêsetai tsb=ôpheleitai anthrôpos ean ton kosmon olon kerdêsê tên de psuchên autou zêmiôthê ê ti dôsei anthrôpos antallagma tês psuchês autou

27 mellei gar o uios tou anthrôpou erchesthai en tê doxê tou patros autou meta tôn aggelôn autou kai tote apodôsei ekastô kata tên praxin autou

28 amên legô umin a=oti eisin tines ats=tôn ôde a=estôtôn b=estôtes ts=estêkotôn oitines ou mê geusôntai thanatou eôs an idôsin ton uion tou anthrôpou erchomenon en tê basileia autou

Chapter 17

1 kai meth êmeras ex paralambanei o iêsous ton petron kai iakôbon kai iôannên ton adelphon autou kai anapherei autous eis oros upsêlon kat idian

2 kai metemorphôthê emprosthen autôn kai elampsen to prosôpon autou ôs o êlios ta de imatia autou b=egenonto ats=egeneto leuka ôs to phôs

3 kai idou a=ôphthê tsb=ôphthêsan autois a=môusês tsb=môsês kai êlias a=sullalountes met autou tsb=sullalountes

4 apokritheis de o petros eipen tô iêsou kurie kalon estin êmas ôde einai ei theleis a=poiêsô tsb=poiêsômen ôde treis skênas soi mian kai a=môusei tsb=môsê mian kai tsb=mian êlia a=mian

5 eti autou lalountos idou nephelê phôteinê epeskiasen autous kai idou phônê ek tês nephelês legousa outos estin o uios mou o agapêtos en ô eudokêsa tsb=autou akouete a=autou

6 kai akousantes oi mathêtai a=epesan tsb=epeson epi prosôpon autôn kai ephobêthêsan sphodra

7 kai a=prosêlthen tsb=proselthôn o iêsous tsb=êpsato tsb=autôn kai a=apsamenos a=autôn eipen egerthête kai mê phobeisthe

8 eparantes de tous ophthalmous autôn oudena eidon ei mê a=auton tsb=ton iêsoun monon

9 kai katabainontôn autôn ab=ek ts=apo tou orous eneteilato autois o iêsous legôn mêdeni eipête to orama eôs ou o uios tou anthrôpou ek nekrôn a=egerthê tsb=anastê

10 kai epêrôtêsan auton oi mathêtai tsb=autou legontes ti oun oi grammateis legousin oti êlian dei elthein prôton

11 o de tsb=iêsous apokritheis eipen tsb=autois êlias men erchetai tsb=prôton kai apokatastêsei panta

12 legô de umin oti êlias êdê êlthen kai ouk epegnôsan auton ab=alla ts=all epoiêsan en autô osa êthelêsan outôs kai o uios tou anthrôpou mellei paschein up autôn

13 tote sunêkan oi mathêtai oti peri iôannou tou baptistou eipen autois

14 kai elthontôn tsb=autôn pros ton ochlon prosêlthen autô anthrôpos gonupetôn ab=auton ts=autô

15 kai legôn kurie eleêson mou ton uion oti selêniazetai kai kakôs paschei pollakis gar piptei eis to pur kai pollakis eis to udôr

16 kai prosênegka auton tois mathêtais sou kai ouk êdunêthêsan auton therapeusai

17 apokritheis de o iêsous eipen ô genea apistos kai diestrammenê eôs pote tsb=esomai meth umôn a=esomai eôs pote anexomai umôn pherete moi auton ôde

18 kai epetimêsen autô o iêsous kai exêlthen ap autou to daimonion kai etherapeuthê o pais apo tês ôras ekeinês

19 tote proselthontes oi mathêtai tô iêsou kat idian eipon ab=dia ab=ti ts=diati êmeis ouk êdunêthêmen ekbalein auto

20 o de a=legei tsb=iêsous tsb=eipen autois dia tên a=oligopistian tsb=apistian umôn amên gar legô umin ean echête pistin ôs kokkon sinapeôs ereite tô orei toutô a=metaba tsb=metabêthi a=enthen tsb=enteuthen ekei kai metabêsetai kai ouden adunatêsei umin

21 tsb=touto tsb=de tsb=to tsb=genos tsb=ouk tsb=ekporeuetai tsb=ei tsb=mê tsb=en tsb=proseuchê tsb=kai tsb=nêsteia

22 a=sustrephomenôn tsb=anastrephomenôn de autôn en tê galilaia eipen autois o iêsous mellei o uios tou anthrôpou paradidosthai eis cheiras anthrôpôn

23 kai apoktenousin auton kai tê tritê êmera egerthêsetai kai elupêthêsan sphodra

24 elthontôn de autôn eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum prosêlthon oi ta didrachma lambanontes tô petrô kai a=eipan tsb=eipon o didaskalos umôn ou telei a=[ta] tsb=ta didrachma

25 legei nai kai a=elthonta tsb=ote tsb=eisêlthen eis tên oikian proephthasen auton o iêsous legôn ti soi dokei simôn oi basileis tês gês apo tinôn lambanousin telê ê kênson apo tôn uiôn autôn ê apo tôn allotriôn

26 a=eipontos a=de tsb=legei tsb=autô tsb=o tsb=petros apo tôn allotriôn ephê autô o iêsous a=ara a=ge tsb=arage eleutheroi eisin oi uioi

27 ina de mê skandalisômen autous poreutheis eis tsb=tên thalassan bale agkistron kai ton b=anabainonta ats=anabanta prôton ichthun aron kai anoixas to stoma autou eurêseis statêra ekeinon labôn dos autois anti emou kai sou

Chapter 18

1 en ekeinê tê ôra prosêlthon oi mathêtai tô iêsou legontes tis ara meizôn estin en tê basileia tôn ouranôn

2 kai proskalesamenos tsb=o tsb=iêsous paidion estêsen auto en mesô autôn

3 kai eipen amên legô umin ean mê straphête kai genêsthe ôs ta paidia ou mê eiselthête eis tên basileian tôn ouranôn

4 ostis oun ab=tapeinôsei ts=tapeinôsê eauton ôs to paidion touto outos estin o meizôn en tê basileia tôn ouranôn

5 kai os ean dexêtai tsb=paidion tsb=toiouton en a=paidion a=toiouto epi tô onomati mou eme dechetai

6 os d an skandalisê ena tôn mikrôn toutôn tôn pisteuontôn eis eme sumpherei autô ina kremasthê mulos onikos a=peri b=eis ts=epi ton trachêlon autou kai katapontisthê en tô pelagei tês thalassês

7 ouai tô kosmô apo tôn skandalôn anagkê gar tsb=estin elthein ta skandala plên ouai tô anthrôpô tsb=ekeinô di ou to skandalon erchetai

8 ei de ê cheir sou ê o pous sou skandalizei se ekkopson a=auton tsb=auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tên zôên tsb=chôlon tsb=ê kullon a=ê a=chôlon ê duo cheiras ê duo podas echonta blêthênai eis to pur to aiônion

9 kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tên zôên eiselthein ê duo ophthalmous echonta blêthênai eis tên geennan tou puros

10 orate mê kataphronêsête enos tôn mikrôn toutôn legô gar umin oti oi aggeloi autôn en ouranois dia pantos a=blepousi tsb=blepousin to prosôpon tou patros mou tou en ouranois

11 tsb=êlthen tsb=gar tsb=o tsb=uios tsb=tou tsb=anthrôpou tsb=sôsai tsb=to tsb=apolôlos

12 ti umin dokei ean genêtai tini anthrôpô ekaton probata kai planêthê en ex autôn ouchi a=aphêsei tsb=apheis ta ab=enenêkonta ab=ennea ts=ennenêkontaennea epi ta orê a=kai poreutheis zêtei to planômenon

13 kai ean genêtai eurein auto amên legô umin oti chairei ep autô mallon ê epi tois ab=enenêkonta ab=ennea ts=ennenêkontaennea tois mê peplanêmenois

14 outôs ouk estin thelêma emprosthen tou patros umôn tou en ouranois ina apolêtai a=en tsb=eis tôn mikrôn toutôn

15 ean de amartêsê a=[eis tsb=eis a=se] tsb=se o adelphos sou upage tsb=kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousê ekerdêsas ton adelphon sou

16 ean de mê akousê paralabe meta sou eti ena ê duo ina epi stomatos duo marturôn ê triôn stathê pan rêma

17 ean de parakousê autôn eipe tê ekklêsia ean de kai tês ekklêsias parakousê estô soi ôsper o ethnikos kai o telônês

18 amên legô umin osa ean dêsête epi tês gês estai dedemena en tsb=tô ouranô kai osa ean lusête epi tês gês estai lelumena en tsb=tô ouranô

19 palin a=[amên] b=amên legô umin oti ean duo tsb=umôn sumphônêsôsin a=ex a=umôn epi tês gês peri pantos pragmatos ou ean aitêsôntai genêsetai autois para tou patros mou tou en ouranois

20 ou gar eisin duo ê treis sunêgmenoi eis to emon onoma ekei eimi en mesô autôn

21 tote proselthôn tsb=autô o petros eipen a=autô kurie posakis amartêsei eis eme o adelphos mou kai aphêsô autô eôs eptakis

22 legei autô o iêsous ou legô soi eôs eptakis a=alla tsb=all eôs ebdomêkontakis epta

23 dia touto ômoiôthê ê basileia tôn ouranôn anthrôpô basilei os êthelêsen sunarai logon meta tôn doulôn autou

24 arxamenou de autou sunairein prosênechthê autô eis opheiletês muriôn talantôn

25 mê echontos de autou apodounai ekeleusen auton o kurios tsb=autou prathênai kai tên gunaika tsb=autou kai ta tekna kai panta osa a=echei tsb=eichen kai apodothênai

26 pesôn oun o doulos prosekunei autô legôn tsb=kurie makrothumêson ep emoi kai panta tsb=soi apodôsô a=soi

27 splagchnistheis de o kurios tou doulou ekeinou apelusen auton kai to daneion aphêken autô

28 exelthôn de o doulos ekeinos euren ena tôn sundoulôn autou os ôpheilen autô ekaton dênaria kai kratêsas auton epnigen legôn apodos tsb=moi ab=ei ts=o ti opheileis

29 pesôn oun o sundoulos autou tsb=eis tsb=tous tsb=podas tsb=autou parekalei auton legôn makrothumêson ep emoi kai ts=panta apodôsô soi

30 o de ouk êthelen s=all abt=alla apelthôn ebalen auton eis phulakên eôs tsb=ou apodô to opheilomenon

31 idontes a=oun tsb=de oi sundouloi autou ta genomena elupêthêsan sphodra kai elthontes diesaphêsan tô kuriô ab=eautôn ts=autôn panta ta genomena

32 tote proskalesamenos auton o kurios autou legei autô doule ponêre pasan tên opheilên ekeinên aphêka soi epei parekalesas me

33 ouk edei kai se eleêsai ton sundoulon sou ôs a=kagô tsb=kai tsb=egô se êleêsa

34 kai orgistheis o kurios autou paredôken auton tois basanistais eôs ou apodô pan to opheilomenon tsb=autô

35 outôs kai o patêr mou o a=ouranios tsb=epouranios poiêsei umin ean mê aphête ekastos tô adelphô autou apo tôn kardiôn umôn tsb=ta tsb=paraptômata tsb=autôn

Chapter 19

1 kai egeneto ote etelesen o iêsous tous logous toutous metêren apo tês galilaias kai êlthen eis ta oria tês ioudaias peran tou iordanou

2 kai êkolouthêsan autô ochloi polloi kai etherapeusen autous ekei

3 kai prosêlthon autô tsb=oi pharisaioi peirazontes auton kai legontes tsb=autô ei exestin anthrôpô apolusai tên gunaika autou kata pasan aitian

4 o de apokritheis eipen tsb=autois ouk anegnôte oti o a=ktisas tsb=poiêsas ap archês arsen kai thêlu epoiêsen autous

5 kai eipen a=eneka tsb=eneken toutou kataleipsei anthrôpos ton patera b=[autou] kai tên mêtera kai a=kollêthêsetai tsb=proskollêthêsetai tê gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

6 ôste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o theos sunezeuxen anthrôpos mê chôrizetô

7 legousin autô ti oun a=môusês tsb=môsês eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai a=[autên] tsb=autên

8 legei autois oti a=môusês tsb=môsês pros tên sklêrokardian umôn epetrepsen umin apolusai tas gunaikas umôn ap archês de ou gegonen outôs

9 legô de umin oti os an apolusê tên gunaika autou ts=ei mê epi porneia kai gamêsê allên moichatai tsb=kai tsb=o tsb=apolelumenên tsb=gamêsas tsb=moichatai

10 legousin autô oi mathêtai a=[autou] tsb=autou ei outôs estin ê aitia tou anthrôpou meta tês gunaikos ou sumpherei gamêsai

11 o de eipen autois ou pantes chôrousin ton logon a=[touton] tsb=touton all ois dedotai

12 eisin gar eunouchoi oitines ek koilias mêtros egennêthêsan outôs kai eisin eunouchoi oitines eunouchisthêsan upo tôn anthrôpôn kai eisin eunouchoi oitines eunouchisan eautous dia tên basileian tôn ouranôn o dunamenos chôrein chôreitô

13 tote a=prosênechthêsan tsb=prosênechthê autô paidia ina tas cheiras epithê autois kai proseuxêtai oi de mathêtai epetimêsan autois

14 o de iêsous eipen aphete ta paidia kai mê kôluete auta elthein pros me tôn gar toioutôn estin ê basileia tôn ouranôn

15 kai epitheis tsb=autois tas cheiras a=autois eporeuthê ekeithen

16 kai idou eis proselthôn tsb=eipen autô a=eipen didaskale tsb=agathe ti agathon poiêsô ina a=schô tsb=echô zôên aiônion

17 o de eipen autô ti me a=erôtas a=peri a=tou a=agathou tsb=legeis tsb=agathon tsb=oudeis tsb=agathos tsb=ei tsb=mê eis a=estin o a=agathos tsb=theos ei de theleis tsb=eiselthein eis tên zôên a=eiselthein têrêson tas entolas

18 legei autô poias o de iêsous eipen to ou phoneuseis ou moicheuseis ou klepseis ou pseudomarturêseis

19 tima ton patera ts=sou kai tên mêtera kai agapêseis ton plêsion sou ôs seauton

20 legei autô o neaniskos panta tauta a=ephulaxa tsb=ephulaxamên tsb=ek tsb=neotêtos tsb=mou ti eti usterô

21 ephê autô o iêsous ei theleis teleios einai upage pôlêson sou ta uparchonta kai dos a=[tois] ptôchois kai exeis thêsauron en a=ouranois tsb=ouranô kai deuro akolouthei moi

22 akousas de o neaniskos ton logon apêlthen lupoumenos ên gar echôn ktêmata polla

23 o de iêsous eipen tois mathêtais autou amên legô umin oti tsb=duskolôs plousios a=duskolôs eiseleusetai eis tên basileian tôn ouranôn

24 palin de legô umin eukopôteron estin kamêlon dia trupêmatos raphidos dielthein ê plousion a=eiselthein eis tên basileian tou theou tsb=eiselthein

25 akousantes de oi mathêtai tsb=autou exeplêssonto sphodra legontes tis ara dunatai sôthênai

26 emblepsas de o iêsous eipen autois para anthrôpois touto adunaton estin para de theô panta dunata b=[estin] ts=estin

27 tote apokritheis o petros eipen autô idou êmeis aphêkamen panta kai êkolouthêsamen soi ti ara estai êmin

28 o de iêsous eipen autois amên legô umin oti umeis oi akolouthêsantes moi en tê paliggenesia otan kathisê o uios tou anthrôpou epi thronou doxês autou a=kathêsesthe tsb=kathisesthe kai umeis epi dôdeka thronous krinontes tas dôdeka phulas tou israêl

29 kai pas a=ostis tsb=os aphêken oikias ê adelphous ê adelphas ê patera ê mêtera ê tsb=gunaika tsb=ê tekna ê agrous eneken tou onomatos mou ekatontaplasiona a=lêmpsetai tsb=lêpsetai kai zôên aiônion klêronomêsei

30 polloi de esontai prôtoi eschatoi kai eschatoi prôtoi

Chapter 20

1 omoia gar estin ê basileia tôn ouranôn anthrôpô oikodespotê ostis exêlthen ama prôi misthôsasthai ergatas eis ton ampelôna autou

2 b=kai sumphônêsas ats=de meta tôn ergatôn ek dênariou tên êmeran apesteilen autous eis ton ampelôna autou

3 kai exelthôn peri ts=tên tritên ôran eiden allous estôtas en tê agora argous

4 ab=kai ab=ekeinois ts=kakeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelôna kai o ean ê dikaion dôsô umin

5 oi de apêlthon palin a=[de] exelthôn peri ektên kai ab=enatên ts=ennatên ôran epoiêsen ôsautôs

6 peri de tên endekatên tsb=ôran exelthôn euren allous estôtas tsb=argous kai legei autois ti ôde estêkate olên tên êmeran argoi

7 legousin autô oti oudeis êmas emisthôsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelôna tsb=kai tsb=o tsb=ean tsb=ê tsb=dikaion tsb=lêpsesthe

8 opsias de genomenês legei o kurios tou ampelônos tô epitropô autou kaleson tous ergatas kai apodos autois ton misthon arxamenos apo tôn eschatôn eôs tôn prôtôn

9 kai elthontes oi peri tên endekatên ôran elabon ana dênarion

10 a=kai elthontes tsb=de oi prôtoi enomisan oti a=pleion tsb=pleiona a=lêmpsontai tsb=lêpsontai kai elabon a=[to] tsb=kai tsb=autoi ana dênarion a=kai a=autoi

11 labontes de egogguzon kata tou oikodespotou

12 legontes tsb=oti outoi oi eschatoi mian ôran epoiêsan kai isous êmin autous epoiêsas tois a=bastasasi tsb=bastasasin to baros tês êmeras kai ton kausôna

13 o de apokritheis tsb=eipen eni autôn a=eipen etaire ouk adikô se ouchi dênariou sunephônêsas moi

14 aron to son kai upage thelô de toutô tô eschatô dounai ôs kai soi

15 a=[ê] tsb=ê ouk exestin moi tsb=poiêsai o thelô a=poiêsai en tois emois a=ê tsb=ei o ophthalmos sou ponêros estin oti egô agathos eimi

16 outôs esontai oi eschatoi prôtoi kai oi prôtoi eschatoi tsb=polloi tsb=gar tsb=eisin tsb=klêtoi tsb=oligoi tsb=de tsb=eklektoi

17 kai anabainôn o iêsous eis ierosoluma parelaben tous dôdeka a=[mathêtas] tsb=mathêtas kat idian a=kai en tê odô tsb=kai eipen autois

18 idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrôpou paradothêsetai tois archiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton thanatô

19 kai paradôsousin auton tois ethnesin eis to empaixai kai mastigôsai kai staurôsai kai tê tritê êmera a=egerthêsetai tsb=anastêsetai

20 tote prosêlthen autô ê mêtêr tôn uiôn zebedaiou meta tôn uiôn autês proskunousa kai aitousa ti a=ap tsb=par autou

21 o de eipen autê ti theleis legei autô eipe ina kathisôsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiôn sou kai eis ex euônumôn ab=sou en tê basileia sou

22 apokritheis de o iêsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potêrion o egô mellô pinein b=ê ts=kai tsb=to tsb=baptisma tsb=o tsb=egô tsb=baptizomai tsb=baptisthênai legousin autô dunametha

23 tsb=kai legei autois to men potêrion mou piesthe tsb=kai tsb=to tsb=baptisma tsb=o tsb=egô tsb=baptizomai tsb=baptisthêsesthe to de kathisai ek dexiôn mou kai ex euônumôn tsb=mou ouk estin emon a=[touto] dounai all ois êtoimastai upo tou patros mou

24 kai akousantes oi deka êganaktêsan peri tôn duo adelphôn

25 o de iêsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi archontes tôn ethnôn katakurieuousin autôn kai oi megaloi katexousiazousin autôn

26 ouch outôs tsb=de estai en umin all os ean thelê en umin megas genesthai ab=estai ts=estô umôn diakonos

27 kai os a=an tsb=ean thelê en umin einai prôtos a=estai tsb=estô umôn doulos

28 ôsper o uios tou anthrôpou ouk êlthen diakonêthênai alla diakonêsai kai dounai tên psuchên autou lutron anti pollôn

29 kai ekporeuomenôn autôn apo ierichô êkolouthêsen autô ochlos polus

30 kai idou duo tuphloi kathêmenoi para tên odon akousantes oti iêsous paragei ekraxan legontes eleêson êmas a=[kurie] tsb=kurie uios ab=dauid ts=dabid

31 o de ochlos epetimêsen autois ina siôpêsôsin oi de meizon a=ekraxan tsb=ekrazon legontes eleêson êmas kurie uios ab=dauid ts=dabid

32 kai stas o iêsous ephônêsen autous kai eipen ti thelete poiêsô umin

33 legousin autô kurie ina a=anoigôsin tsb=anoichthôsin tsb=êmôn oi ophthalmoi a=êmôn

34 splagchnistheis de o iêsous êpsato tôn a=ommatôn tsb=ophthalmôn autôn kai eutheôs aneblepsan tsb=autôn tsb=oi tsb=ophthalmoi kai êkolouthêsan autô

Chapter 21

1 kai ote êggisan eis ierosoluma kai êlthon eis b=bêthsphagê ats=bêthphagê a=eis tsb=pros to oros tôn elaiôn tote tsb=o iêsous apesteilen duo mathêtas

2 legôn autois a=poreuesthe tsb=poreuthête eis tên kômên tên a=katenanti tsb=apenanti umôn kai eutheôs eurêsete onon dedemenên kai pôlon met autês lusantes agagete moi

3 kai ean tis umin eipê ti ereite oti o kurios autôn chreian echei a=euthus tsb=eutheôs de b=apostellei ats=apostelei autous

4 touto de tsb=olon gegonen ina plêrôthê to rêthen dia tou prophêtou legontos

5 eipate tê thugatri siôn idou o basileus sou erchetai soi praus kai epibebêkôs epi onon kai a=epi pôlon uion upozugiou

6 poreuthentes de oi mathêtai kai poiêsantes kathôs a=sunetaxen tsb=prosetaxen autois o iêsous

7 êgagon tên onon kai ton pôlon kai epethêkan a=ep tsb=epanô autôn ta imatia tsb=autôn kai s=epekathisan abt=epekathisen epanô autôn

8 o de pleistos ochlos estrôsan eautôn ta imatia en tê odô alloi de ekopton kladous apo tôn dendrôn kai estrônnuon en tê odô

9 oi de ochloi oi proagontes a=auton kai oi akolouthountes ekrazon legontes ôsanna tô uiô ab=dauid ts=dabid eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou ôsanna en tois upsistois

10 kai eiselthontos autou eis ierosoluma eseisthê pasa ê polis legousa tis estin outos

11 oi de ochloi elegon outos estin tsb=iêsous o prophêtês a=iêsous o apo as=nazareth bt=nazaret tês galilaias

12 kai eisêlthen tsb=o iêsous eis to ieron tsb=tou tsb=theou kai exebalen pantas tous pôlountas kai agorazontas en tô ierô kai tas trapezas tôn kollubistôn katestrepsen kai tas kathedras tôn pôlountôn tas peristeras

13 kai legei autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchês klêthêsetai umeis de auton a=poieite tsb=epoiêsate spêlaion lêstôn

14 kai prosêlthon autô ats=tuphloi ats=kai chôloi b=kai b=tuphloi en tô ierô kai etherapeusen autous

15 idontes de oi archiereis kai oi grammateis ta thaumasia a epoiêsen kai tous paidas a=tous krazontas en tô ierô kai legontas ôsanna tô uiô ab=dauid ts=dabid êganaktêsan

16 kai a=eipan tsb=eipon autô akoueis ti outoi legousin o de iêsous legei autois nai oudepote anegnôte oti ek stomatos nêpiôn kai thêlazontôn katêrtisô ainon

17 kai katalipôn autous exêlthen exô tês poleôs eis bêthanian kai êulisthê ekei

18 a=prôi tsb=prôias de epanagôn eis tên polin epeinasen

19 kai idôn sukên mian epi tês odou êlthen ep autên kai ouden euren en autê ei mê phulla monon kai legei autê mêketi ek sou karpos genêtai eis ton aiôna kai exêranthê parachrêma ê sukê

20 kai idontes oi mathêtai ethaumasan legontes pôs parachrêma exêranthê ê sukê

21 apokritheis de o iêsous eipen autois amên legô umin ean echête pistin kai mê diakrithête ou monon to tês sukês poiêsete alla kan tô orei toutô eipête arthêti kai blêthêti eis tên thalassan genêsetai

22 kai panta osa b=ean ats=an aitêsête en tê proseuchê pisteuontes a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe

23 kai a=elthontos tsb=elthonti a=autou tsb=autô eis to ieron prosêlthon autô didaskonti oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edôken tên exousian tautên

24 apokritheis de o iêsous eipen autois erôtêsô umas kagô logon ena on ean eipête moi kagô umin erô en poia exousia tauta poiô

25 to baptisma a=to iôannou pothen ên ex ouranou ê ex anthrôpôn oi de dielogizonto a=en tsb=par eautois legontes ean eipômen ex ouranou erei êmin ab=dia ab=ti ts=diati oun ouk episteusate autô

26 ean de eipômen ex anthrôpôn phoboumetha ton ochlon pantes gar a=ôs a=prophêtên echousin ton iôannên tsb=ôs tsb=prophêtên

27 kai apokrithentes tô iêsou a=eipan tsb=eipon ouk oidamen ephê autois kai autos oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô

28 ti de umin dokei anthrôpos eichen tekna duo kai proselthôn tô prôtô eipen teknon upage sêmeron ergazou en tô ampelôni tsb=mou

29 o de apokritheis eipen ou thelô usteron de metamelêtheis apêlthen

30 tsb=kai proselthôn a=de tô a=eterô tsb=deuterô eipen ôsautôs o de apokritheis eipen egô kurie kai ouk apêlthen

31 tis ek tôn duo epoiêsen to thelêma tou patros legousin tsb=autô o prôtos legei autois o iêsous amên legô umin oti oi telônai kai ai pornai proagousin umas eis tên basileian tou theou

32 êlthen gar tsb=pros tsb=umas iôannês a=pros a=umas en odô dikaiosunês kai ouk episteusate autô oi de telônai kai ai pornai episteusan autô umeis de idontes a=oude tsb=ou metemelêthête usteron tou pisteusai autô

33 allên parabolên akousate anthrôpos b=[tis] ts=tis ên oikodespotês ostis ephuteusen ampelôna kai phragmon autô periethêken kai ôruxen en autô lênon kai ôkodomêsen purgon kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen

34 ote de êggisen o kairos tôn karpôn apesteilen tous doulous autou pros tous geôrgous labein tous karpous autou

35 kai labontes oi geôrgoi tous doulous autou on men edeiran on de apekteinan on de elithobolêsan

36 palin apesteilen allous doulous pleionas tôn prôtôn kai epoiêsan autois ôsautôs

37 usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legôn entrapêsontai ton uion mou

38 oi de geôrgoi idontes ton uion eipon en eautois outos estin o klêronomos deute apokteinômen auton kai a=schômen tsb=kataschômen tên klêronomian autou

39 kai labontes auton exebalon exô tou ampelônos kai apekteinan

40 otan oun elthê o kurios tou ampelônos ti poiêsei tois geôrgois ekeinois

41 legousin autô kakous kakôs apolesei autous kai ton ampelôna ab=ekdôsetai ts=ekdosetai allois geôrgois oitines apodôsousin autô tous karpous en tois kairois autôn

42 legei autois o iêsous oudepote anegnôte en tais graphais lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias para kuriou egeneto autê kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn

43 dia touto legô umin oti arthêsetai aph umôn ê basileia tou theou kai dothêsetai ethnei poiounti tous karpous autês

44 a=[kai tsb=kai o pesôn epi ton lithon touton sunthlasthêsetai eph on d an pesê likmêsei a=auton] tsb=auton

45 kai akousantes oi archiereis kai oi pharisaioi tas parabolas autou egnôsan oti peri autôn legei

46 kai zêtountes auton kratêsai ephobêthêsan tous ochlous a=epei tsb=epeidê a=eis tsb=ôs prophêtên auton eichon

Chapter 22

1 kai apokritheis o iêsous palin eipen tsb=autois en parabolais a=autois legôn

2 ômoiôthê ê basileia tôn ouranôn anthrôpô basilei ostis epoiêsen gamous tô uiô autou

3 kai apesteilen tous doulous autou kalesai tous keklêmenous eis tous gamous kai ouk êthelon elthein

4 palin apesteilen allous doulous legôn eipate tois keklêmenois idou to ariston mou a=êtoimaka tsb=êtoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tethumena kai panta etoima deute eis tous gamous

5 oi de amelêsantes apêlthon a=os tsb=o men eis ton idion agron a=os tsb=o de a=epi tsb=eis tên emporian autou

6 oi de loipoi kratêsantes tous doulous autou ubrisan kai apekteinan

7 b=kai tsb=akousas ts=de o a=de basileus b=ekeinos ôrgisthê kai pempsas ta strateumata autou apôlesen tous phoneis ekeinous kai tên polin autôn eneprêsen

8 tote legei tois doulois autou o men gamos etoimos estin oi de keklêmenoi ouk êsan axioi

9 poreuesthe oun epi tas diexodous tôn odôn kai osous a=ean tsb=an eurête kalesate eis tous gamous

10 kai exelthontes oi douloi ekeinoi eis tas odous sunêgagon pantas a=ous tsb=osous euron ponêrous te kai agathous kai eplêsthê o gamos anakeimenôn

11 eiselthôn de o basileus theasasthai tous anakeimenous eiden ekei anthrôpon ouk endedumenon enduma gamou

12 kai legei autô etaire pôs eisêlthes ôde mê echôn enduma gamou o de ephimôthê

13 tote tsb=eipen o basileus a=eipen tois diakonois dêsantes autou podas kai cheiras tsb=arate tsb=auton tsb=kai ekbalete a=auton eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

14 polloi gar eisin klêtoi oligoi de eklektoi

15 tote poreuthentes oi pharisaioi sumboulion elabon opôs auton pagideusôsin en logô

16 kai apostellousin autô tous mathêtas autôn meta tôn êrôdianôn legontes didaskale oidamen oti alêthês ei kai tên odon tou theou en alêtheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn

17 eipe oun êmin ti soi dokei exestin dounai kênson kaisari ê ou

18 gnous de o iêsous tên ponêrian autôn eipen ti me peirazete upokritai

19 epideixate moi to nomisma tou kênsou oi de prosênegkan autô dênarion

20 kai legei autois tinos ê eikôn autê kai ê epigraphê

21 legousin autô kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tô theô

22 kai akousantes ethaumasan kai aphentes auton a=apêlthan tsb=apêlthon

23 en ekeinê tê êmera prosêlthon autô saddoukaioi b=[oi] ts=oi legontes mê einai anastasin kai epêrôtêsan auton

24 legontes didaskale a=môusês tsb=môsês eipen ean tis apothanê mê echôn tekna epigambreusei o adelphos autou tên gunaika autou kai anastêsei sperma tô adelphô autou

25 êsan de par êmin epta adelphoi kai o prôtos a=gêmas tsb=gamêsas eteleutêsen kai mê echôn sperma aphêken tên gunaika autou tô adelphô autou

26 omoiôs kai o deuteros kai o tritos eôs tôn epta

27 usteron de pantôn apethanen tsb=kai ê gunê

28 en tê tsb=oun anastasei a=oun tinos tôn epta estai gunê pantes gar eschon autên

29 apokritheis de o iêsous eipen autois planasthe mê eidotes tas graphas mêde tên dunamin tou theou

30 en gar tê anastasei oute gamousin oute a=gamizontai tsb=ekgamizontai all ôs aggeloi tsb=tou tsb=theou en a=tô ouranô eisin

31 peri de tês anastaseôs tôn nekrôn ouk anegnôte to rêthen umin upo tou theou legontos

32 egô eimi o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakôb ouk estin a=[o] tsb=o tsb=theos theos nekrôn alla zôntôn

33 kai akousantes oi ochloi exeplêssonto epi tê didachê autou

34 oi de pharisaioi akousantes oti ephimôsen tous saddoukaious sunêchthêsan epi to auto

35 kai epêrôtêsen eis ex autôn a=[nomikos] tsb=nomikos peirazôn auton tsb=kai tsb=legôn

36 didaskale poia entolê megalê en tô nomô

37 o de tsb=iêsous ab=ephê ts=eipen autô agapêseis kurion ton theon sou en olê ats=tê kardia sou kai en olê ats=tê psuchê sou kai en olê tê dianoia sou

38 autê estin a=ê tsb=prôtê tsb=kai megalê a=kai a=prôtê entolê

39 deutera de omoia autê agapêseis ton plêsion sou ôs seauton

40 en tautais tais dusin entolais olos o nomos a=krematai kai oi prophêtai tsb=kremantai

41 sunêgmenôn de tôn pharisaiôn epêrôtêsen autous o iêsous

42 legôn ti umin dokei peri tou christou tinos uios estin legousin autô tou ab=dauid ts=dabid

43 legei autois pôs oun ab=dauid ts=dabid en pneumati tsb=kurion tsb=auton kalei a=auton a=kurion legôn

44 eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou a=upokatô tsb=upopodion tôn podôn sou

45 ei oun ab=dauid ts=dabid kalei auton kurion pôs uios autou estin

46 kai oudeis edunato tsb=autô apokrithênai a=autô logon oude etolmêsen tis ap ekeinês tês êmeras eperôtêsai auton ouketi

Chapter 23

1 tote o iêsous elalêsen tois ochlois kai tois mathêtais autou

2 legôn epi tês a=môuseôs tsb=môseôs kathedras ekathisan oi grammateis kai oi pharisaioi

3 panta oun osa ab=ean ts=an eipôsin umin a=poiêsate a=kai tsb=têrein têreite tsb=kai tsb=poieite kata de ta erga autôn mê poieite legousin gar kai ou poiousin

4 desmeuousin a=de tsb=gar phortia barea a=[kai tsb=kai a=dusbastakta] tsb=dusbastakta kai epititheasin epi tous ômous tôn anthrôpôn a=autoi tsb=tô de a=tô daktulô autôn ou thelousin kinêsai auta

5 panta de ta erga autôn poiousin pros to theathênai tois anthrôpois platunousin a=gar tsb=de ta phulaktêria autôn kai megalunousin ta kraspeda tsb=tôn tsb=imatiôn tsb=autôn

6 philousin a=de tsb=te tên prôtoklisian en tois deipnois kai tas prôtokathedrias en tais sunagôgais

7 kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisthai upo tôn anthrôpôn rabbi tsb=rabbi

8 umeis de mê klêthête rabbi eis gar estin umôn o a=didaskalos tsb=kathêgêtês tsb=o tsb=christos pantes de umeis adelphoi este

9 kai patera mê kalesête umôn epi tês gês eis gar estin tsb=o tsb=patêr umôn o a=patêr tsb=en a=o tsb=tois a=ouranios tsb=ouranois

10 mêde klêthête kathêgêtai a=oti tsb=eis a=kathêgêtês tsb=gar umôn estin a=eis tsb=o tsb=kathêgêtês o christos

11 o de meizôn umôn estai umôn diakonos

12 ostis de upsôsei eauton tapeinôthêsetai kai ostis tapeinôsei eauton upsôthêsetai

13 bs=(23:14) ouai a=de umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti kleiete tên basileian tôn ouranôn emprosthen tôn anthrôpôn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphiete eiselthein

14 bs=(23:13) tsb=ouai tsb=de tsb=umin tsb=grammateis tsb=kai tsb=pharisaioi tsb=upokritai tsb=oti tsb=katesthiete tsb=tas tsb=oikias tsb=tôn tsb=chêrôn tsb=kai tsb=prophasei tsb=makra tsb=proseuchomenoi tsb=dia tsb=touto tsb=lêpsesthe tsb=perissoteron tsb=krima

15 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti periagete tên thalassan kai tên xêran poiêsai ena prosêluton kai otan genêtai poieite auton uion geennês diploteron umôn

16 ouai umin odêgoi tuphloi oi legontes os an omosê en tô naô ouden estin os d an omosê en tô chrusô tou naou opheilei

17 môroi kai tuphloi tis gar meizôn estin o chrusos ê o naos o a=agiasas tsb=agiazôn ton chruson

18 kai os a=an tsb=ean omosê en tô thusiastêriô ouden estin os d an omosê en tô dôrô tô epanô autou opheilei

19 tsb=môroi tsb=kai tuphloi ti gar meizon to dôron ê to thusiastêrion to agiazon to dôron

20 o oun omosas en tô thusiastêriô omnuei en autô kai en a=pasi tsb=pasin tois epanô autou

21 kai o omosas en tô naô omnuei en autô kai en tô b=katoikêsanti ats=katoikounti auton

22 kai o omosas en tô ouranô omnuei en tô thronô tou theou kai en tô kathêmenô epanô autou

23 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti apodekatoute to êduosmon kai to anêthon kai to kuminon kai aphêkate ta barutera tou nomou tên krisin kai a=to tsb=ton a=eleos tsb=eleon kai tên pistin tauta a=[de] edei poiêsai kakeina mê aphienai

24 odêgoi tuphloi oi diulizontes ton kônôpa tên de kamêlon katapinontes

25 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti katharizete to exôthen tou potêriou kai tês paropsidos esôthen de gemousin ex arpagês kai b=adikias ats=akrasias

26 pharisaie tuphle katharison prôton to entos tou potêriou tsb=kai tsb=tês tsb=paropsidos ina genêtai kai to ektos a=autou tsb=autôn katharon

27 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti paromoiazete taphois kekoniamenois oitines exôthen men phainontai ôraioi esôthen de gemousin osteôn nekrôn kai pasês akatharsias

28 outôs kai umeis exôthen men phainesthe tois anthrôpois dikaioi esôthen de tsb=mestoi este a=mestoi upokriseôs kai anomias

29 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti oikodomeite tous taphous tôn prophêtôn kai kosmeite ta mnêmeia tôn dikaiôn

30 kai legete ei a=êmetha tsb=êmen en tais êmerais tôn paterôn êmôn ouk an a=êmetha tsb=êmen tsb=koinônoi autôn a=koinônoi en tô aimati tôn prophêtôn

31 ôste martureite eautois oti uioi este tôn phoneusantôn tous prophêtas

32 kai umeis plêrôsate to metron tôn paterôn umôn

33 opheis gennêmata echidnôn pôs phugête apo tês kriseôs tês geennês

34 dia touto idou egô apostellô pros umas prophêtas kai sophous kai grammateis tsb=kai ex autôn apokteneite kai staurôsete kai ex autôn mastigôsete en tais sunagôgais umôn kai diôxete apo poleôs eis polin

35 opôs elthê eph umas pan aima dikaion a=ekchunnomenon tsb=ekchunomenon epi tês gês apo tou aimatos abel tou dikaiou eôs tou aimatos zachariou uiou barachiou on ephoneusate metaxu tou naou kai tou thusiastêriou

36 amên legô umin b=oti êxei ats=tauta panta b=tauta epi tên genean tautên

37 ierousalêm ierousalêm ê b=apoktenousa ats=apokteinousa tous prophêtas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autên posakis êthelêsa episunagagein ta tekna sou on tropon tsb=episunagei ornis a=episunagei ta nossia a=autês tsb=eautês upo tas pterugas kai ouk êthelêsate

38 idou aphietai umin o oikos umôn erêmos

39 legô gar umin ou mê me idête ap arti eôs an eipête eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou

Chapter 24

1 kai exelthôn o iêsous tsb=eporeueto apo tou ierou a=eporeueto kai prosêlthon oi mathêtai autou epideixai autô tas oikodomas tou ierou

2 o de a=apokritheis tsb=iêsous eipen autois ou blepete tsb=panta tauta a=panta amên legô umin ou mê aphethê ôde lithos epi lithon os ou ts=mê kataluthêsetai

3 kathêmenou de autou epi tou orous tôn elaiôn prosêlthon autô oi mathêtai kat idian legontes eipe êmin pote tauta estai kai ti to sêmeion tês sês parousias kai tsb=tês sunteleias tou aiônos

4 kai apokritheis o iêsous eipen autois blepete mê tis umas planêsê

5 polloi gar eleusontai epi tô onomati mou legontes egô eimi o christos kai pollous planêsousin

6 mellêsete de akouein polemous kai akoas polemôn orate mê throeisthe dei gar tsb=panta genesthai all oupô estin to telos

7 egerthêsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai tsb=loimoi tsb=kai seismoi kata topous

8 panta de tauta archê ôdinôn

9 tote paradôsousin umas eis thlipsin kai apoktenousin umas kai esesthe misoumenoi upo pantôn tôn ethnôn dia to onoma mou

10 kai tote skandalisthêsontai polloi kai allêlous paradôsousin kai misêsousin allêlous

11 kai polloi pseudoprophêtai egerthêsontai kai planêsousin pollous

12 kai dia to plêthunthênai tên anomian psugêsetai ê agapê tôn pollôn

13 o de upomeinas eis telos outos sôthêsetai

14 kai kêruchthêsetai touto to euaggelion tês basileias en olê tê oikoumenê eis marturion pasin tois ethnesin kai tote êxei to telos

15 otan oun idête to bdelugma tês erêmôseôs to rêthen dia daniêl tou prophêtou bs=estôs at=estos en topô agiô o anaginôskôn noeitô

16 tote oi en tê ioudaia pheugetôsan a=eis tsb=epi ta orê

17 o epi tou dômatos mê a=katabatô tsb=katabainetô arai ab=ta ts=ti ek tês oikias autou

18 kai o en tô agrô mê epistrepsatô opisô arai a=to tsb=ta a=imation tsb=imatia autou

19 ouai de tais en gastri echousais kai tais thêlazousais en ekeinais tais êmerais

20 proseuchesthe de ina mê genêtai ê phugê umôn cheimônos mêde ts=en sabbatô

21 estai gar tote thlipsis megalê oia ou gegonen ap archês kosmou eôs tou nun oud ou mê genêtai

22 kai ei mê ekolobôthêsan ai êmerai ekeinai ouk an esôthê pasa sarx dia de tous eklektous kolobôthêsontai ai êmerai ekeinai

23 tote ean tis umin eipê idou ôde o christos ê ôde mê pisteusête

24 egerthêsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophêtai kai dôsousin sêmeia megala kai terata ôste planêsai ei dunaton kai tous eklektous

25 idou proeirêka umin

26 ean oun eipôsin umin idou en tê erêmô estin mê exelthête idou en tois tameiois mê pisteusête

27 ôsper gar ê astrapê exerchetai apo anatolôn kai phainetai eôs dusmôn outôs estai b=[kai] ts=kai ê parousia tou uiou tou anthrôpou

28 opou tsb=gar ean ê to ptôma ekei sunachthêsontai oi aetoi

29 eutheôs de meta tên thlipsin tôn êmerôn ekeinôn o êlios skotisthêsetai kai ê selênê ou dôsei to pheggos autês kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis tôn ouranôn saleuthêsontai

30 kai tote phanêsetai to sêmeion tou uiou tou anthrôpou en tsb=tô ouranô kai tote kopsontai pasai ai phulai tês gês kai opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon epi tôn nephelôn tou ouranou meta dunameôs kai doxês pollês

31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos tsb=phônês megalês kai episunaxousin tous eklektous autou ek tôn tessarôn anemôn ap akrôn ouranôn eôs a=[tôn] akrôn autôn

32 apo de tês sukês mathete tên parabolên otan êdê o klados autês genêtai apalos kai ta phulla ekphuê ginôskete oti eggus to theros

33 outôs kai umeis otan idête ats=panta tauta b=panta ginôskete oti eggus estin epi thurais

34 amên legô umin a=oti ou mê parelthê ê genea autê eôs an panta tauta genêtai

35 o ouranos kai ê gê a=pareleusetai tsb=pareleusontai oi de logoi mou ou mê parelthôsin

36 peri de tês êmeras ekeinês kai ts=tês ôras oudeis oiden oude oi aggeloi tôn ouranôn a=oude a=o a=uios ei mê o patêr tsb=mou monos

37 ôsper a=gar tsb=de ai êmerai tou nôe outôs estai tsb=kai ê parousia tou uiou tou anthrôpou

38 a=ôs tsb=ôsper gar êsan en tais êmerais a=[ekeinais] tais pro tou kataklusmou trôgontes kai pinontes gamountes kai a=gamizontes tsb=ekgamizontes achri ês êmeras eisêlthen nôe eis tên kibôton

39 kai ouk egnôsan eôs êlthen o kataklusmos kai êren apantas outôs estai a=[kai] tsb=kai ê parousia tou uiou tou anthrôpou

40 tote duo esontai en tô agrô tsb=o eis paralambanetai kai tsb=o eis aphietai

41 duo alêthousai en tô a=mulô tsb=mulôni mia paralambanetai kai mia aphietai

42 grêgoreite oun oti ouk oidate poia a=êmera tsb=ôra o kurios umôn erchetai

43 ekeino de ginôskete oti ei êdei o oikodespotês poia phulakê o kleptês erchetai egrêgorêsen an kai ouk an eiasen a=dioruchthênai tsb=diorugênai tên oikian autou

44 dia touto kai umeis ginesthe etoimoi oti ê tsb=ôra ou dokeite a=ôra o uios tou anthrôpou erchetai

45 tis ara estin o pistos doulos kai phronimos on katestêsen o kurios tsb=autou epi tês a=oiketeias tsb=therapeias autou tou a=dounai tsb=didonai autois tên trophên en kairô

46 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurêsei tsb=poiounta outôs a=poiounta

47 amên legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastêsei auton

48 ean de eipê o kakos doulos ekeinos en tê kardia autou chronizei a=mou o kurios tsb=mou tsb=elthein

49 kai arxêtai tuptein tous sundoulous a=autou a=esthiê tsb=esthiein de kai a=pinê tsb=pinein meta tôn methuontôn

50 êxei o kurios tou doulou ekeinou en êmera ê ou prosdoka kai en ôra ê ou ginôskei

51 kai dichotomêsei auton kai to meros autou meta tôn upokritôn thêsei ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

Chapter 25

1 tote omoiôthêsetai ê basileia tôn ouranôn deka parthenois aitines labousai tas lampadas a=eautôn tsb=autôn exêlthon eis a=upantêsin tsb=apantêsin tou numphiou

2 pente de tsb=êsan ex autôn a=êsan tsb=phronimoi tsb=kai tsb=ai tsb=pente môrai a=kai a=pente a=phronimoi

3 a=ai a=gar tsb=aitines môrai labousai tas lampadas ab=autôn ts=eautôn ouk elabon meth eautôn elaion

4 ai de phronimoi elabon elaion en tois aggeiois tsb=autôn meta tôn lampadôn a=eautôn tsb=autôn

5 chronizontos de tou numphiou enustaxan pasai kai ekatheudon

6 mesês de nuktos kraugê gegonen idou o numphios tsb=erchetai exerchesthe eis apantêsin a=[autou] tsb=autou

7 tote êgerthêsan pasai ai parthenoi ekeinai kai ekosmêsan tas lampadas a=eautôn tsb=autôn

8 ai de môrai tais phronimois a=eipan tsb=eipon dote êmin ek tou elaiou umôn oti ai lampades êmôn sbennuntai

9 apekrithêsan de ai phronimoi legousai mêpote a=ou a=mê tsb=ouk arkesê êmin kai umin poreuesthe tsb=de mallon pros tous pôlountas kai agorasate eautais

10 aperchomenôn de autôn agorasai êlthen o numphios kai ai etoimoi eisêlthon met autou eis tous gamous kai ekleisthê ê thura

11 usteron de erchontai kai ai loipai parthenoi legousai kurie kurie anoixon êmin

12 o de apokritheis eipen amên legô umin ouk oida umas

13 grêgoreite oun oti ouk oidate tên êmeran oude tên ôran tsb=en tsb=ê tsb=o tsb=uios tsb=tou tsb=anthrôpou tsb=erchetai

14 ôsper gar anthrôpos apodêmôn ekalesen tous idious doulous kai paredôken autois ta uparchonta autou

15 kai ô men edôken pente talanta ô de duo ô de en ekastô kata tên idian dunamin kai apedêmêsen eutheôs

16 poreutheis tsb=de o ta pente talanta labôn a=êrgasato tsb=eirgasato en autois kai a=ekerdêsen tsb=epoiêsen alla pente tsb=talanta

17 ôsautôs tsb=kai o ta duo ekerdêsen tsb=kai tsb=autos alla duo

18 o de to en labôn apelthôn ôruxen a=gên tsb=en tsb=tê tsb=gê kai a=ekrupsen tsb=apekrupsen to argurion tou kuriou autou

19 meta de tsb=chronon polun a=chronon erchetai o kurios tôn doulôn ekeinôn kai sunairei a=logon met autôn tsb=logon

20 kai proselthôn o ta pente talanta labôn prosênegken alla pente talanta legôn kurie pente talanta moi paredôkas ide alla pente talanta ekerdêsa tsb=ep tsb=autois

21 ephê tsb=de autô o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ês pistos epi pollôn se katastêsô eiselthe eis tên charan tou kuriou sou

22 proselthôn a=[de] tsb=de kai o ta duo talanta tsb=labôn eipen kurie duo talanta moi paredôkas ide alla duo talanta ekerdêsa tsb=ep tsb=autois

23 ephê autô o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ês pistos epi pollôn se katastêsô eiselthe eis tên charan tou kuriou sou

24 proselthôn de kai o to en talanton eilêphôs eipen kurie egnôn se oti sklêros ei anthrôpos therizôn opou ouk espeiras kai sunagôn othen ou dieskorpisas

25 kai phobêtheis apelthôn ekrupsa to talanton sou en tê gê ide echeis to son

26 apokritheis de o kurios autou eipen autô ponêre doule kai oknêre êdeis oti therizô opou ouk espeira kai sunagô othen ou dieskorpisa

27 edei tsb=oun se a=oun balein a=ta tsb=to a=arguria tsb=argurion mou tois trapezitais kai elthôn egô ekomisamên an to emon sun tokô

28 arate oun ap autou to talanton kai dote tô echonti ta deka talanta

29 tô gar echonti panti dothêsetai kai perisseuthêsetai tsb=apo tsb=de tou a=de mê echontos kai o echei arthêsetai ap autou

30 kai ton achreion doulon ab=ekbalete ts=ekballete eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn

31 otan de elthê o uios tou anthrôpou en tê doxê autou kai pantes oi tsb=agioi aggeloi met autou tote kathisei epi thronou doxês autou

32 kai a=sunachthêsontai tsb=sunachthêsetai emprosthen autou panta ta ethnê kai a=aphorisei tsb=aphoriei autous ap allêlôn ôsper o poimên aphorizei ta probata apo tôn eriphôn

33 kai stêsei ta men probata ek dexiôn autou ta de eriphia ex euônumôn

34 tote erei o basileus tois ek dexiôn autou deute oi eulogêmenoi tou patros mou klêronomêsate tên êtoimasmenên umin basileian apo katabolês kosmou

35 epeinasa gar kai edôkate moi phagein edipsêsa kai epotisate me xenos êmên kai sunêgagete me

36 gumnos kai periebalete me êsthenêsa kai epeskepsasthe me en phulakê êmên kai a=êlthate tsb=êlthete pros me

37 tote apokrithêsontai autô oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinônta kai ethrepsamen ê dipsônta kai epotisamen

38 pote de se eidomen xenon kai sunêgagomen ê gumnon kai periebalomen

39 pote de se eidomen a=asthenounta tsb=asthenê ê en phulakê kai êlthomen pros se

40 kai apokritheis o basileus erei autois amên legô umin eph oson epoiêsate eni toutôn tôn adelphôn mou tôn elachistôn emoi epoiêsate

41 tote erei kai tois ex euônumôn poreuesthe ap emou a=[oi] tsb=oi katêramenoi eis to pur to aiônion to êtoimasmenon tô diabolô kai tois aggelois autou

42 epeinasa gar kai ouk edôkate moi phagein edipsêsa kai ouk epotisate me

43 xenos êmên kai ou sunêgagete me gumnos kai ou periebalete me asthenês kai en phulakê kai ouk epeskepsasthe me

44 tote apokrithêsontai ts=autô kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinônta ê dipsônta ê xenon ê gumnon ê asthenê ê en phulakê kai ou diêkonêsamen soi

45 tote apokrithêsetai autois legôn amên legô umin eph oson ouk epoiêsate eni toutôn tôn elachistôn oude emoi epoiêsate

46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiônion oi de dikaioi eis zôên aiônion

Chapter 26

1 kai egeneto ote etelesen o iêsous pantas tous logous toutous eipen tois mathêtais autou

2 oidate oti meta duo êmeras to pascha ginetai kai o uios tou anthrôpou paradidotai eis to staurôthênai

3 tote sunêchthêsan oi archiereis kai oi tsb=grammateis tsb=kai tsb=oi presbuteroi tou laou eis tên aulên tou archiereôs tou legomenou kaiapha

4 kai sunebouleusanto ina ton iêsoun ts=kratêsôsin dolô ab=kratêsôsin kai apokteinôsin

5 elegon de mê en tê eortê ina mê thorubos genêtai en tô laô

6 tou de iêsou genomenou en bêthania en oikia simônos tou leprou

7 prosêlthen autô gunê a=echousa alabastron murou tsb=echousa barutimou kai katecheen epi a=tês tsb=tên a=kephalês tsb=kephalên autou anakeimenou

8 idontes de oi mathêtai tsb=autou êganaktêsan legontes eis ti ê apôleia autê

9 a=edunato tsb=êdunato gar touto tsb=to tsb=muron prathênai pollou kai dothênai b=[tois] ptôchois

10 gnous de o iêsous eipen autois ti kopous parechete tê gunaiki ergon gar kalon a=êrgasato tsb=eirgasato eis eme

11 pantote gar tous ptôchous echete meth eautôn eme de ou pantote echete

12 balousa gar autê to muron touto epi tou sômatos mou pros to entaphiasai me epoiêsen

13 amên legô umin opou ean kêruchthê to euaggelion touto en olô tô kosmô lalêthêsetai kai o epoiêsen autê eis mnêmosunon autês

14 tote poreutheis eis tôn dôdeka o legomenos ioudas iskariôtês pros tous archiereis

15 eipen ti thelete moi dounai kagô umin paradôsô auton oi de estêsan autô triakonta arguria

16 kai apo tote ezêtei eukairian ina auton paradô

17 tê de prôtê tôn azumôn prosêlthon oi mathêtai tô iêsou legontes tsb=autô pou theleis b=etoimasomen ats=etoimasômen soi phagein to pascha

18 o de eipen upagete eis tên polin pros ton deina kai eipate autô o didaskalos legei o kairos mou eggus estin pros se poiô to pascha meta tôn mathêtôn mou

19 kai epoiêsan oi mathêtai ôs sunetaxen autois o iêsous kai êtoimasan to pascha

20 opsias de genomenês anekeito meta tôn dôdeka

21 kai esthiontôn autôn eipen amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me

22 kai lupoumenoi sphodra êrxanto legein autô a=eis ekastos tsb=autôn mêti egô eimi kurie

23 o de apokritheis eipen o embapsas met emou a=tên a=cheira en tô trubliô tsb=tên tsb=cheira outos me paradôsei

24 o men uios tou anthrôpou upagei kathôs gegraptai peri autou ouai de tô anthrôpô ekeinô di ou o uios tou anthrôpou paradidotai kalon ên autô ei ouk egennêthê o anthrôpos ekeinos

25 apokritheis de ioudas o paradidous auton eipen mêti egô eimi rabbi legei autô su eipas

26 esthiontôn de autôn labôn o iêsous tsb=ton arton kai b=eucharistêsas ats=eulogêsas eklasen kai a=dous tsb=edidou tois mathêtais tsb=kai eipen labete phagete touto estin to sôma mou

27 kai labôn tsb=to potêrion kai eucharistêsas edôken autois legôn piete ex autou pantes

28 touto gar estin to aima mou tsb=to tês tsb=kainês diathêkês to peri pollôn a=ekchunnomenon tsb=ekchunomenon eis aphesin amartiôn

29 legô de umin tsb=oti ou mê piô ap arti ek toutou tou a=genêmatos tsb=gennêmatos tês ampelou eôs tês êmeras ekeinês otan auto pinô meth umôn kainon en tê basileia tou patros mou

30 kai umnêsantes exêlthon eis to oros tôn elaiôn

31 tote legei autois o iêsous pantes umeis skandalisthêsesthe en emoi en tê nukti tautê gegraptai gar pataxô ton poimena kai a=diaskorpisthêsontai tsb=diaskorpisthêsetai ta probata tês poimnês

32 meta de to egerthênai me proaxô umas eis tên galilaian

33 apokritheis de o petros eipen autô ei ts=kai pantes skandalisthêsontai en soi egô b=[de] oudepote skandalisthêsomai

34 ephê autô o iêsous amên legô soi oti en tautê tê nukti prin alektora phônêsai tris aparnêsê me

35 legei autô o petros kan deê me sun soi apothanein ou mê se b=aparnêsômai ats=aparnêsomai omoiôs b=de kai pantes oi mathêtai a=eipan tsb=eipon

36 tote erchetai met autôn o iêsous eis chôrion legomenon a=gethsêmani tsb=gethsêmanê kai legei tois mathêtais kathisate autou eôs a=[ou] tsb=ou apelthôn tsb=proseuxômai ekei a=proseuxômai

37 kai paralabôn ton petron kai tous duo uious zebedaiou êrxato lupeisthai kai adêmonein

38 tote legei autois b=o b=iêsous perilupos estin ê psuchê mou eôs thanatou meinate ôde kai grêgoreite met emou

39 kai b=proselthôn ats=proelthôn mikron epesen epi prosôpon autou proseuchomenos kai legôn pater mou ei dunaton estin a=parelthatô tsb=parelthetô ap emou to potêrion touto plên ouch ôs egô thelô all ôs su

40 kai erchetai pros tous mathêtas kai euriskei autous katheudontas kai legei tô petrô outôs ouk ischusate mian ôran grêgorêsai met emou

41 grêgoreite kai proseuchesthe ina mê eiselthête eis peirasmon to men pneuma prothumon ê de sarx asthenês

42 palin ek deuterou apelthôn prosêuxato legôn pater mou ei ou dunatai touto tsb=to tsb=potêrion parelthein tsb=ap tsb=emou ean mê auto piô genêthêtô to thelêma sou

43 kai elthôn tsb=euriskei tsb=autous palin a=euren a=autous katheudontas êsan gar autôn oi ophthalmoi bebarêmenoi

44 kai apheis autous tsb=apelthôn palin a=apelthôn prosêuxato ek tritou ton auton logon eipôn a=palin

45 tote erchetai pros tous mathêtas tsb=autou kai legei autois katheudete a=[to] tsb=to loipon kai anapauesthe idou êggiken ê ôra kai o uios tou anthrôpou paradidotai eis cheiras amartôlôn

46 egeiresthe agômen idou êggiken o paradidous me

47 kai eti autou lalountos idou ioudas eis tôn dôdeka êlthen kai met autou ochlos polus meta machairôn kai xulôn apo tôn archiereôn kai presbuterôn tou laou

48 o de paradidous auton edôken autois sêmeion legôn on an philêsô autos estin kratêsate auton

49 kai eutheôs proselthôn tô iêsou eipen chaire rabbi kai katephilêsen auton

50 o de iêsous eipen autô etaire eph a=o tsb=ô parei tote proselthontes epebalon tas cheiras epi ton iêsoun kai ekratêsan auton

51 kai idou eis tôn meta iêsou ekteinas tên cheira apespasen tên machairan autou kai pataxas ton doulon tou archiereôs apheilen autou to ôtion

52 tote legei autô o iêsous apostrepson tsb=sou tên machairan a=sou eis ton topon autês pantes gar oi labontes machairan en a=machairê tsb=machaira b=apothanountai ats=apolountai

53 ê dokeis oti ou dunamai tsb=arti parakalesai ton patera mou kai parastêsei moi a=arti tsb=pleious a=pleiô tsb=ê dôdeka a=legiônas tsb=legeônas aggelôn

54 pôs oun plêrôthôsin ai graphai oti outôs dei genesthai

55 en ekeinê tê ôra eipen o iêsous tois ochlois ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exêlthete meta machairôn kai xulôn sullabein me kath êmeran tsb=pros tsb=umas tsb=ekathezomên tsb=didaskôn en tô ierô a=ekathezomên a=didaskôn kai ouk ekratêsate me

56 touto de olon gegonen ina plêrôthôsin ai graphai tôn prophêtôn tote oi mathêtai pantes aphentes auton ephugon

57 oi de kratêsantes ton iêsoun apêgagon pros kaiaphan ton archierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunêchthêsan

58 o de petros êkolouthei autô apo makrothen eôs tês aulês tou archiereôs kai eiselthôn esô ekathêto meta tôn upêretôn idein to telos

59 oi de archiereis kai tsb=oi tsb=presbuteroi tsb=kai to sunedrion olon ezêtoun pseudomarturian kata tou iêsou opôs ats=auton thanatôsôsin b=auton

60 kai ouch euron tsb=kai pollôn tsb=pseudomarturôn proselthontôn a=pseudomarturôn tsb=ouch tsb=euron

61 tsb=26:61 usteron de proselthontes duo a=26:61 tsb=pseudomartures a=eipan tsb=eipon outos ephê dunamai katalusai ton naon tou theou kai dia triôn êmerôn oikodomêsai tsb=auton

62 kai anastas o archiereus eipen autô ouden apokrinê ti outoi sou katamarturousin

63 o de iêsous esiôpa kai tsb=apokritheis o archiereus eipen autô exorkizô se kata tou theou tou zôntos ina êmin eipês ei su ei o christos o uios tou theou

64 legei autô o iêsous su eipas plên legô umin ap arti opsesthe ton uion tou anthrôpou kathêmenon ek dexiôn tês dunameôs kai erchomenon epi tôn nephelôn tou ouranou

65 tote o archiereus dierrêxen ta imatia autou legôn tsb=oti eblasphêmêsen ti eti chreian echomen marturôn ide nun êkousate tên blasphêmian tsb=autou

66 ti umin dokei oi de apokrithentes a=eipan tsb=eipon enochos thanatou estin

67 tote eneptusan eis to prosôpon autou kai ekolaphisan auton oi de a=erapisan tsb=errapisan

68 legontes prophêteuson êmin christe tis estin o paisas se

69 o de petros tsb=exô ekathêto a=exô en tê aulê kai prosêlthen autô mia paidiskê legousa kai su êstha meta iêsou tou galilaiou

70 o de êrnêsato emprosthen b=autôn pantôn legôn ouk oida ti legeis

71 exelthonta de tsb=auton eis ton pulôna eiden auton allê kai legei b=autois ats=tois ekei tsb=kai outos ên meta iêsou tou nazôraiou

72 kai palin êrnêsato a=meta tsb=meth orkou oti ouk oida ton anthrôpon

73 meta mikron de proselthontes oi estôtes eipon tô petrô alêthôs kai su ex autôn ei kai gar ê lalia sou dêlon se poiei

74 tote êrxato ab=katathematizein ts=katanathematizein kai omnuein oti ouk oida ton anthrôpon kai eutheôs alektôr ephônêsen

75 kai emnêsthê o petros tou rêmatos tsb=tou iêsou eirêkotos tsb=autô oti prin alektora phônêsai tris aparnêsê me kai exelthôn exô eklausen pikrôs

Chapter 27

1 prôias de genomenês sumboulion elabon pantes oi archiereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou iêsou ôste thanatôsai auton

2 kai dêsantes auton apêgagon kai paredôkan tsb=auton tsb=pontiô pilatô tô êgemoni

3 tote idôn ioudas o paradidous auton oti katekrithê metamelêtheis a=estrepsen tsb=apestrepsen ta triakonta arguria tois archiereusin kai tsb=tois presbuterois

4 legôn êmarton paradous aima athôon oi de a=eipan tsb=eipon ti pros êmas su a=opsê tsb=opsei

5 kai ripsas ta arguria a=eis tsb=en a=ton tsb=tô a=naon tsb=naô anechôrêsen kai apelthôn apêgxato

6 oi de archiereis labontes ta arguria a=eipan tsb=eipon ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timê aimatos estin

7 sumboulion de labontes êgorasan ex autôn ton agron tou kerameôs eis taphên tois xenois

8 dio eklêthê o agros ekeinos agros aimatos eôs tês sêmeron

9 tote eplêrôthê to rêthen dia ieremiou tou prophêtou legontos kai elabon ta triakonta arguria tên timên tou tetimêmenou on etimêsanto apo uiôn israêl

10 kai edôkan auta eis ton agron tou kerameôs katha sunetaxen moi kurios

11 o de iêsous a=estathê tsb=estê emprosthen tou êgemonos kai epêrôtêsen auton o êgemôn legôn su ei o basileus tôn ioudaiôn o de iêsous ephê tsb=autô su legeis

12 kai en tô katêgoreisthai auton upo tôn archiereôn kai tsb=tôn presbuterôn ouden apekrinato

13 tote legei autô o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin

14 kai ouk apekrithê autô pros oude en rêma ôste thaumazein ton êgemona lian

15 kata de eortên eiôthei o êgemôn apoluein ena tô ochlô desmion on êthelon

16 eichon de tote desmion episêmon legomenon a=[iêsoun] barabban

17 sunêgmenôn oun autôn eipen autois o pilatos tina thelete apolusô umin a=[iêsoun a=ton] barabban ê iêsoun ton legomenon christon

18 êdei gar oti dia phthonon paredôkan auton

19 kathêmenou de autou epi tou bêmatos apesteilen pros auton ê gunê autou legousa mêden soi kai tô dikaiô ekeinô polla gar epathon sêmeron kat onar di auton

20 oi de archiereis kai oi presbuteroi epeisan tous ochlous ina aitêsôntai ton barabban ton de iêsoun apolesôsin

21 apokritheis de o êgemôn eipen autois tina thelete apo tôn duo apolusô umin oi de a=eipan a=ton tsb=eipon barabban

22 legei autois o pilatos ti oun poiêsô iêsoun ton legomenon christon legousin tsb=autô pantes staurôthêtô

23 o de tsb=êgemôn ephê ti gar kakon epoiêsen oi de perissôs ekrazon legontes staurôthêtô

24 idôn de o pilatos oti ouden ôphelei alla mallon thorubos ginetai labôn udôr apenipsato tas cheiras apenanti tou ochlou legôn athôos eimi apo tou aimatos tsb=tou tsb=dikaiou toutou umeis opsesthe

25 kai apokritheis pas o laos eipen to aima autou eph êmas kai epi ta tekna êmôn

26 tote apelusen autois ton barabban ton de iêsoun phragellôsas paredôken ina staurôthê

27 tote oi stratiôtai tou êgemonos paralabontes ton iêsoun eis to praitôrion sunêgagon ep auton olên tên speiran

28 kai ekdusantes auton tsb=periethêkan tsb=autô chlamuda kokkinên a=periethêkan a=autô

29 kai plexantes stephanon ex akanthôn epethêkan epi a=tês tsb=tên a=kephalês tsb=kephalên autou kai kalamon a=en tsb=epi a=tê tsb=tên a=dexia tsb=dexian autou kai gonupetêsantes emprosthen autou a=enepaixan tsb=enepaizon autô legontes chaire a=basileu tsb=o tsb=basileus tôn ioudaiôn

30 kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis tên kephalên autou

31 kai ote enepaixan autô exedusan auton tên chlamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai apêgagon auton eis to staurôsai

32 exerchomenoi de euron anthrôpon kurênaion onomati simôna touton êggareusan ina arê ton stauron autou

33 kai elthontes eis topon legomenon golgotha ab=o ts=os estin tsb=legomenos kraniou topos a=legomenos

34 edôkan autô piein a=oinon tsb=oxos meta cholês memigmenon kai geusamenos ouk a=êthelêsen tsb=êthelen piein

35 staurôsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klêron ts=ina ts=plêrôthê ts=to ts=rêthen ts=upo ts=tou ts=prophêtou ts=diemerisanto ts=ta ts=imatia ts=mou ts=eautois ts=kai ts=epi ts=ton ts=imatismon ts=mou ts=ebalon ts=klêron

36 kai kathêmenoi etêroun auton ekei

37 kai epethêkan epanô tês kephalês autou tên aitian autou gegrammenên outos estin iêsous o basileus tôn ioudaiôn

38 tote staurountai sun autô duo lêstai eis ek dexiôn kai eis ex euônumôn

39 oi de paraporeuomenoi eblasphêmoun auton kinountes tas kephalas autôn

40 kai legontes o kataluôn ton naon kai en trisin êmerais oikodomôn sôson seauton ei uios ei tou theou a=[kai] katabêthi apo tou staurou

41 omoiôs tsb=de kai oi archiereis empaizontes meta tôn grammateôn kai presbuterôn b=kai b=pharisaiôn elegon

42 allous esôsen eauton ou dunatai sôsai tsb=ei basileus israêl estin katabatô nun apo tou staurou kai pisteusomen ab=ep a=auton tsb=autô

43 pepoithen epi ton theon rusasthô nun tsb=auton ei thelei auton eipen gar oti theou eimi uios

44 to d auto kai oi lêstai oi sustaurôthentes a=sun autô ôneidizon ab=auton ts=autô

45 apo de ektês ôras skotos egeneto epi pasan tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

46 peri de tên ab=enatên ts=ennatên ôran aneboêsen o iêsous phônê megalê legôn êli êli a=lema b=lima ts=lama sabachthani tout estin thee mou thee mou b=ina b=ti ats=inati me egkatelipes

47 tines de tôn ekei a=estêkotôn tsb=estôtôn akousantes elegon oti êlian phônei outos

48 kai eutheôs dramôn eis ex autôn kai labôn spoggon plêsas te oxous kai peritheis kalamô epotizen auton

49 oi de loipoi elegon aphes idômen ei erchetai êlias sôsôn auton

50 o de iêsous palin kraxas phônê megalê aphêken to pneuma

51 kai idou to katapetasma tou naou eschisthê a=ap tsb=eis tsb=duo tsb=apo anôthen eôs katô a=eis a=duo kai ê gê eseisthê kai ai petrai eschisthêsan

52 kai ta mnêmeia aneôchthêsan kai polla sômata tôn kekoimêmenôn agiôn a=êgerthêsan tsb=êgerthê

53 kai exelthontes ek tôn mnêmeiôn meta tên egersin autou eisêlthon eis tên agian polin kai enephanisthêsan pollois

54 o de ekatontarchos kai oi met autou têrountes ton iêsoun idontes ton seismon kai ta genomena ephobêthêsan sphodra legontes alêthôs theou uios ên outos

55 êsan de ekei gunaikes pollai apo makrothen theôrousai aitines êkolouthêsan tô iêsou apo tês galilaias diakonousai autô

56 en ais ên maria ê magdalênê kai maria ê tou iakôbou kai a=iôsêph tsb=iôsê mêtêr kai ê mêtêr tôn uiôn zebedaiou

57 opsias de genomenês êlthen anthrôpos plousios apo arimathaias tounoma iôsêph os kai autos a=emathêteuthê tsb=emathêteusen tô iêsou

58 outos proselthôn tô pilatô êtêsato to sôma tou iêsou tote o pilatos ekeleusen apodothênai tsb=to tsb=sôma

59 kai labôn to sôma o iôsêph enetulixen auto a=[en] sindoni kathara

60 kai ethêken auto en tô kainô autou mnêmeiô o elatomêsen en tê petra kai proskulisas lithon megan tê thura tou mnêmeiou apêlthen

61 ên de ekei a=mariam tsb=maria ê magdalênê kai ê allê maria kathêmenai apenanti tou taphou

62 tê de epaurion êtis estin meta tên paraskeuên sunêchthêsan oi archiereis kai oi pharisaioi pros pilaton

63 legontes kurie emnêsthêmen oti ekeinos o planos eipen eti zôn meta treis êmeras egeiromai

64 keleuson oun asphalisthênai ton taphon eôs tês tritês êmeras mêpote elthontes oi mathêtai autou tsb=nuktos klepsôsin auton kai eipôsin tô laô êgerthê apo tôn nekrôn kai estai ê eschatê planê cheirôn tês prôtês

65 ephê tsb=de autois o pilatos echete koustôdian upagete asphalisasthe ôs oidate

66 oi de poreuthentes êsphalisanto ton taphon sphragisantes ton lithon meta tês koustôdias

Chapter 28

1 opse de sabbatôn tê epiphôskousê eis mian sabbatôn êlthen a=mariam tsb=maria ê magdalênê kai ê allê maria theôrêsai ton taphon

2 kai idou seismos egeneto megas aggelos gar kuriou katabas ex ouranou a=kai proselthôn apekulisen ton lithon tsb=apo tsb=tês tsb=thuras kai ekathêto epanô autou

3 ên de ê a=eidea tsb=idea autou ôs astrapê kai to enduma autou leukon a=ôs tsb=ôsei chiôn

4 apo de tou phobou autou eseisthêsan oi têrountes kai a=egenêthêsan tsb=egenonto a=ôs tsb=ôsei nekroi

5 apokritheis de o aggelos eipen tais gunaixin mê phobeisthe umeis oida gar oti iêsoun ton estaurômenon zêteite

6 ouk estin ôde êgerthê gar kathôs eipen deute idete ton topon opou ekeito tsb=o tsb=kurios

7 kai tachu poreutheisai eipate tois mathêtais autou oti êgerthê apo tôn nekrôn kai idou proagei umas eis tên galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

8 kai a=apelthousai tsb=exelthousai tachu apo tou mnêmeiou meta phobou kai charas megalês edramon apaggeilai tois mathêtais autou

9 tsb=ôs tsb=de tsb=eporeuonto tsb=apaggeilai tsb=tois tsb=mathêtais tsb=autou kai idou ts=o iêsous a=upêntêsen tsb=apêntêsen autais legôn chairete ai de proselthousai ekratêsan autou tous podas kai prosekunêsan autô

10 tote legei autais o iêsous mê phobeisthe upagete apaggeilate tois adelphois mou ina apelthôsin eis tên galilaian b=kai b=ekei ats=kakei me opsontai

11 poreuomenôn de autôn idou tines tês koustôdias elthontes eis tên polin apêggeilan tois archiereusin apanta ta genomena

12 kai sunachthentes meta tôn presbuterôn sumboulion te labontes arguria ikana edôkan tois stratiôtais

13 legontes eipate oti oi mathêtai autou nuktos elthontes eklepsan auton êmôn koimômenôn

14 kai ean akousthê touto epi tou êgemonos êmeis peisomen a=[auton] tsb=auton kai umas amerimnous poiêsomen

15 oi de labontes ta arguria epoiêsan ôs edidachthêsan kai diephêmisthê o logos outos para ioudaiois mechri tês sêmeron a=[êmeras]

16 oi de endeka mathêtai eporeuthêsan eis tên galilaian eis to oros ou etaxato autois o iêsous

17 kai idontes auton prosekunêsan tsb=autô oi de edistasan

18 kai proselthôn o iêsous elalêsen autois legôn edothê moi pasa exousia en ouranô kai epi a=[tês] gês

19 poreuthentes ats=oun mathêteusate panta ta ethnê baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou kai tou agiou pneumatos

20 didaskontes autous têrein panta osa eneteilamên umin kai idou egô meth umôn eimi pasas tas êmeras eôs tês sunteleias tou aiônos tsb=amên