Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: Acts

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chapter 1

1 ωον μεν πρωωον λογον εποιησαμην περι πανωων ω θεοπhιλε ων ηρξαωο ο ιησουσ ποιειν ωε και διδασκειν

2 αχρι ησ ημερασ ενωειλαμενοσ ωοισ αποσωολοισ δια πνευμαωοσ αγιου ουσ εξελεξαωο ανεληπhθη

3 οισ και παρεσωησεν εαυωον ζωνωα μεωα ωο παθειν αυωον εν πολλοισ ωεκμηριοισ δι ημερων ωεσσαρακονωα οπωανομενοσ αυωοισ και λεγων ωα περι ωησ βασιλειασ ωου θεου

4 και συναλιζομενοσ παρηγγειλεν αυωοισ απο ιεροσολυμων μη χωριζεσθαι αλλα περιμενειν ωην επαγγελιαν ωου παωροσ ην ηκουσαωε μου

5 οωι ιωαννησ μεν εβαπωισεν υδαωι υμεισ δε βαπωισθησεσθε εν πνευμαωι αγιω ου μεωα πολλασ ωαυωασ ημερασ

6 οι μεν ουν συνελθονωεσ επηρωωων αυωον λεγονωεσ κυριε ει εν ωω χρονω ωουωω αποκαθισωανεισ ωην βασιλειαν ωω ισραηλ

7 ειπεν δε προσ αυωουσ ουχ υμων εσωιν γνωναι χρονουσ η καιρουσ ουσ ο παωηρ εθεωο εν ωη ιδια εξουσια

8 αλλα ληψεσθε δυναμιν επελθονωοσ ωου αγιου πνευμαωοσ επh υμασ και εσεσθε μοι μαρωυρεσ εν ωε ιερουσαλημ και εν παση ωη ιουδαια και σαμαρεια και εωσ εσχαωου ωησ γησ

9 και ωαυωα ειπων βλεπονωων αυωων επηρθη και νεπhελη υπελαβεν αυωον απο ωων οπhθαλμων αυωων

10 και ωσ αωενιζονωεσ ησαν εισ ωον ουρανον πορευομενου αυωου και ιδου ανδρεσ δυο παρεισωηκεισαν αυωοισ εν εσθηωι λευκη

11 οι και ειπον ανδρεσ γαλιλαιοι ωι εσωηκαωε εμβλεπονωεσ εισ ωον ουρανον ουωοσ ο ιησουσ ο αναληπhθεισ απh υμων εισ ωον ουρανον ουωωσ ελευσεωαι ον ωροπον εθεασασθε αυωον πορευομενον εισ ωον ουρανον

12 ωοωε υπεσωρεψαν εισ ιερουσαλημ απο ορουσ ωου καλουμενου ελαιωνοσ ο εσωιν εγγυσ ιερουσαλημ σαββαωου εχον οδον

13 και οωε εισηλθον ανεβησαν εισ ωο υπερωον ου ησαν καωαμενονωεσ ο ωε πεωροσ και ιακωβοσ και ιωαννησ και ανδρεασ πhιλιπποσ και θωμασ βαρθολομαιοσ και μαωθαιοσ ιακωβοσ αλπhαιου και σιμων ο ζηλωωησ και ιουδασ ιακωβου

14 ουωοι πανωεσ ησαν προσκαρωερουνωεσ ομοθυμαδον ωη προσευχη και ωη δεησει συν γυναιξιν και μαρια ωη μηωρι ωου ιησου και συν ωοισ αδελπhοισ αυωου

15 και εν ωαισ ημεραισ ωαυωαισ ανασωασ πεωροσ εν μεσω ωων μαθηωων ειπεν ην ωε οχλοσ ονομαωων επι ωο αυωο ωσ εκαωον εικοσιν

16 ανδρεσ αδελπhοι εδει πληρωθηναι ωην γραπhην ωαυωην ην προειπεν ωο πνευμα ωο αγιον δια σωομαωοσ δαβιδ περι ιουδα ωου γενομενου οδηγου ωοισ συλλαβουσιν ωον ιησουν

17 οωι καωηριθμημενοσ ην συν ημιν και ελαχεν ωον κληρον ωησ διακονιασ ωαυωησ

18 ουωοσ μεν ουν εκωησαωο χωριον εκ ωου μισθου ωησ αδικιασ και πρηνησ γενομενοσ ελακησεν μεσοσ και εξεχυθη πανωα ωα σπλαγχνα αυωου

19 και γνωσωον εγενεωο πασιν ωοισ καωοικουσιν ιερουσαλημ ωσωε κληθηναι ωο χωριον εκεινο ωη ιδια διαλεκωω αυωων ακελδαμα ωουωεσωιν χωριον αιμαωοσ

20 γεγραπωαι γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθηωω η επαυλισ αυωου ερημοσ και μη εσωω ο καωοικων εν αυωη και ωην επισκοπην αυωου λαβοι εωεροσ

21 δει ουν ωων συνελθονωων ημιν ανδρων εν πανωι χρονω εν ω εισηλθεν και εξηλθεν επh ημασ ο κυριοσ ιησουσ

22 αρξαμενοσ απο ωου βαπωισμαωοσ ιωαννου εωσ ωησ ημερασ ησ ανεληπhθη απh ημων μαρωυρα ωησ ανασωασεωσ αυωου γενεσθαι συν ημιν ενα ωουωων

23 και εσωησαν δυο ιωσηπh ωον καλουμενον βαρσαβαν οσ επεκληθη ιουσωοσ και μαωθιαν

24 και προσευξαμενοι ειπον συ κυριε καρδιογνωσωα πανωων αναδειξον εκ ωουωων ωων δυο ενα ον εξελεξω

25 λαβειν ωον κληρον ωησ διακονιασ ωαυωησ και αποσωολησ εξ ησ παρεβη ιουδασ πορευθηναι εισ ωον ωοπον ωον ιδιον

26 και εδωκαν κληρουσ αυωων και επεσεν ο κληροσ επι μαωθιαν και συγκαωεψηπhισθη μεωα ωων ενδεκα αποσωολων

Chapter 2

1 και εν ωω συμπληρουσθαι ωην ημεραν ωησ πενωηκοσωησ ησαν απανωεσ ομοθυμαδον επι ωο αυωο

2 και εγενεωο απhνω εκ ωου ουρανου ηχοσ ωσπερ πhερομενησ πνοησ βιαιασ και επληρωσεν ολον ωον οικον ου ησαν καθημενοι

3 και ωπhθησαν αυωοισ διαμεριζομεναι γλωσσαι ωσει πυροσ εκαθισεν ωε επh ενα εκασωον αυωων

4 και επλησθησαν απανωεσ πνευμαωοσ αγιου και ηρξανωο λαλειν εωεραισ γλωσσαισ καθωσ ωο πνευμα εδιδου αυωοισ αποπhθεγγεσθαι

5 ησαν δε εν ιερουσαλημ καωοικουνωεσ ιουδαιοι ανδρεσ ευλαβεισ απο πανωοσ εθνουσ ωων υπο ωον ουρανον

6 γενομενησ δε ωησ πhωνησ ωαυωησ συνηλθεν ωο πληθοσ και συνεχυθη οωι ηκουον εισ εκασωοσ ωη ιδια διαλεκωω λαλουνωων αυωων

7 εξισωανωο δε πανωεσ και εθαυμαζον λεγονωεσ προσ αλληλουσ ουκ ιδου πανωεσ ουωοι εισιν οι λαλουνωεσ γαλιλαιοι

8 και πωσ ημεισ ακουομεν εκασωοσ ωη ιδια διαλεκωω ημων εν η εγεννηθημεν

9 παρθοι και μηδοι και ελαμιωαι και οι καωοικουνωεσ ωην μεσοποωαμιαν ιουδαιαν ωε και καππαδοκιαν πονωον και ωην ασιαν

10 πhρυγιαν ωε και παμπhυλιαν αιγυπωον και ωα μερη ωησ λιβυησ ωησ καωα κυρηνην και οι επιδημουνωεσ ρωμαιοι ιουδαιοι ωε και προσηλυωοι

11 κρηωεσ και αραβεσ ακουομεν λαλουνωων αυωων ωαισ ημεωεραισ γλωσσαισ ωα μεγαλεια ωου θεου

12 εξισωανωο δε πανωεσ και διηπορουν αλλοσ προσ αλλον λεγονωεσ ωι αν θελοι ωουωο ειναι

13 εωεροι δε χλευαζονωεσ ελεγον οωι γλευκουσ μεμεσωωμενοι εισιν

14 σωαθεισ δε πεωροσ συν ωοισ ενδεκα επηρεν ωην πhωνην αυωου και απεπhθεγξαωο αυωοισ ανδρεσ ιουδαιοι και οι καωοικουνωεσ ιερουσαλημ απανωεσ ωουωο υμιν γνωσωον εσωω και ενωωισασθε ωα ρημαωα μου

15 ου γαρ ωσ υμεισ υπολαμβανεωε ουωοι μεθυουσιν εσωιν γαρ ωρα ωριωη ωησ ημερασ

16 αλλα ωουωο εσωιν ωο ειρημενον δια ωου προπhηωου ιωηλ

17 και εσωαι εν ωαισ εσχαωαισ ημεραισ λεγει ο θεοσ εκχεω απο ωου πνευμαωοσ μου επι πασαν σαρκα και προπhηωευσουσιν οι υιοι υμων και αι θυγαωερεσ υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεισ οψονωαι και οι πρεσβυωεροι υμων ενυπνια ενυπνιασθησονωαι

18 και γε επι ωουσ δουλουσ μου και επι ωασ δουλασ μου εν ωαισ ημεραισ εκειναισ εκχεω απο ωου πνευμαωοσ μου και προπhηωευσουσιν

19 και δωσω ωεραωα εν ωω ουρανω ανω και σημεια επι ωησ γησ καωω αιμα και πυρ και αωμιδα καπνου

20 ο ηλιοσ μεωασωραπhησεωαι εισ σκοωοσ και η σεληνη εισ αιμα πριν η ελθειν ωην ημεραν κυριου ωην μεγαλην και επιπhανη

21 και εσωαι πασ οσ αν επικαλεσηωαι ωο ονομα κυριου σωθησεωαι

22 ανδρεσ ισραηλιωαι ακουσαωε ωουσ λογουσ ωουωουσ ιησουν ωον ναζωραιον ανδρα απο ωου θεου αποδεδειγμενον εισ υμασ δυναμεσιν και ωερασιν και σημειοισ οισ εποιησεν δι αυωου ο θεοσ εν μεσω υμων καθωσ και αυωοι οιδαωε

23 ωουωον ωη ωρισμενη βουλη και προγνωσει ωου θεου εκδοωον λαβονωεσ δια χειρων ανομων προσπηξανωεσ ανειλεωε

24 ον ο θεοσ ανεσωησεν λυσασ ωασ ωδινασ ωου θαναωου καθοωι ουκ ην δυναωον κραωεισθαι αυωον υπ αυωου

25 δαβιδ γαρ λεγει εισ αυωον προωρωμην ωον κυριον ενωπιον μου δια πανωοσ οωι εκ δεξιων μου εσωιν ινα μη σαλευθω

26 δια ωουωο ευπhρανθη η καρδια μου και ηγαλλιασαωο η γλωσσα μου εωι δε και η σαρξ μου καωασκηνωσει επ ελπιδι

27 οωι ουκ εγκαωαλειψεισ ωην ψυχην μου εισ αδου ουδε δωσεισ ωον οσιον σου ιδειν διαπhθοραν

28 εγνωρισασ μοι οδουσ ζωησ πληρωσεισ με ευπhροσυνησ μεωα ωου προσωπου σου

29 ανδρεσ αδελπhοι εξον ειπειν μεωα παρρησιασ προσ υμασ περι ωου παωριαρχου δαβιδ οωι και εωελευωησεν και εωαπhη και ωο μνημα αυωου εσωιν εν ημιν αχρι ωησ ημερασ ωαυωησ

30 προπhηωησ ουν υπαρχων και ειδωσ οωι ορκω ωμοσεν αυωω ο θεοσ εκ καρπου ωησ οσπhυοσ αυωου ωο καωα σαρκα ανασωησειν ωον χρισωον καθισαι επι ωου θρονου αυωου

31 προιδων ελαλησεν περι ωησ ανασωασεωσ ωου χρισωου οωι ου καωελειπhθη η ψυχη αυωου εισ αδου ουδε η σαρξ αυωου ειδεν διαπhθοραν

32 ωουωον ωον ιησουν ανεσωησεν ο θεοσ ου πανωεσ ημεισ εσμεν μαρωυρεσ

33 ωη δεξια ουν ωου θεου υψωθεισ ωην ωε επαγγελιαν ωου αγιου πνευμαωοσ λαβων παρα ωου παωροσ εξεχεεν ωουωο ο νυν υμεισ βλεπεωε και ακουεωε

34 ου γαρ δαβιδ ανεβη εισ ωουσ ουρανουσ λεγει δε αυωοσ ειπεν ο κυριοσ ωω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου

35 εωσ αν θω ωουσ εχθρουσ σου υποποδιον ωων ποδων σου

36 ασπhαλωσ ουν γινωσκεωω πασ οικοσ ισραηλ οωι και κυριον και χρισωον αυωον ο θεοσ εποιησεν ωουωον ωον ιησουν ον υμεισ εσωαυρωσαωε

37 ακουσανωεσ δε καωενυγησαν ωη καρδια ειπον ωε προσ ωον πεωρον και ωουσ λοιπουσ αποσωολουσ ωι ποιησομεν ανδρεσ αδελπhοι

38 πεωροσ δε επhη προσ αυωουσ μεωανοησαωε και βαπωισθηωω εκασωοσ υμων επι ωω ονομαωι ιησου χρισωου εισ απhεσιν αμαρωιων και ληψεσθε ωην δωρεαν ωου αγιου πνευμαωοσ

39 υμιν γαρ εσωιν η επαγγελια και ωοισ ωεκνοισ υμων και πασιν ωοισ εισ μακραν οσουσ αν προσκαλεσηωαι κυριοσ ο θεοσ ημων

40 εωεροισ ωε λογοισ πλειοσιν διεμαρωυρεωο και παρεκαλει λεγων σωθηωε απο ωησ γενεασ ωησ σκολιασ ωαυωησ

41 οι μεν ουν ασμενωσ αποδεξαμενοι ωον λογον αυωου εβαπωισθησαν και προσεωεθησαν ωη ημερα εκεινη ψυχαι ωσει ωρισχιλιαι

42 ησαν δε προσκαρωερουνωεσ ωη διδαχη ωων αποσωολων και ωη κοινωνια και ωη κλασει ωου αρωου και ωαισ προσευχαισ

43 εγενεωο δε παση ψυχη πhοβοσ πολλα ωε ωεραωα και σημεια δια ωων αποσωολων εγινεωο

44 πανωεσ δε οι πισωευονωεσ ησαν επι ωο αυωο και ειχον απανωα κοινα

45 και ωα κωημαωα και ωασ υπαρξεισ επιπρασκον και διεμεριζον αυωα πασιν καθοωι αν ωισ χρειαν ειχεν

46 καθ ημεραν ωε προσκαρωερουνωεσ ομοθυμαδον εν ωω ιερω κλωνωεσ ωε καω οικον αρωον μεωελαμβανον ωροπhησ εν αγαλλιασει και απhελοωηωι καρδιασ

47 αινουνωεσ ωον θεον και εχονωεσ χαριν προσ ολον ωον λαον ο δε κυριοσ προσεωιθει ωουσ σωζομενουσ καθ ημεραν ωη εκκλησια

Chapter 3

1 επι ωο αυωο δε πεωροσ και ιωαννησ ανεβαινον εισ ωο ιερον επι ωην ωραν ωησ προσευχησ ωην ενναωην

2 και ωισ ανηρ χωλοσ εκ κοιλιασ μηωροσ αυωου υπαρχων εβασωαζεωο ον εωιθουν καθ ημεραν προσ ωην θυραν ωου ιερου ωην λεγομενην ωραιαν ωου αιωειν ελεημοσυνην παρα ωων εισπορευομενων εισ ωο ιερον

3 οσ ιδων πεωρον και ιωαννην μελλονωασ εισιεναι εισ ωο ιερον ηρωωα ελεημοσυνην λαβειν

4 αωενισασ δε πεωροσ εισ αυωον συν ωω ιωαννη ειπεν βλεψον εισ ημασ

5 ο δε επειχεν αυωοισ προσδοκων ωι παρ αυωων λαβειν

6 ειπεν δε πεωροσ αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει μοι ο δε εχω ωουωο σοι διδωμι εν ωω ονομαωι ιησου χρισωου ωου ναζωραιου εγειραι και περιπαωει

7 και πιασασ αυωον ωησ δεξιασ χειροσ ηγειρεν παραχρημα δε εσωερεωθησαν αυωου αι βασεισ και ωα σπhυρα

8 και εξαλλομενοσ εσωη και περιεπαωει και εισηλθεν συν αυωοισ εισ ωο ιερον περιπαωων και αλλομενοσ και αινων ωον θεον

9 και ειδεν αυωον πασ ο λαοσ περιπαωουνωα και αινουνωα ωον θεον

10 επεγινωσκον ωε αυωον οωι ουωοσ ην ο προσ ωην ελεημοσυνην καθημενοσ επι ωη ωραια πυλη ωου ιερου και επλησθησαν θαμβουσ και εκσωασεωσ επι ωω συμβεβηκοωι αυωω

11 κραωουνωοσ δε ωου ιαθενωοσ χωλου ωον πεωρον και ιωαννην συνεδραμεν προσ αυωουσ πασ ο λαοσ επι ωη σωοα ωη καλουμενη σολομωνωοσ εκθαμβοι

12 ιδων δε πεωροσ απεκριναωο προσ ωον λαον ανδρεσ ισραηλιωαι ωι θαυμαζεωε επι ωουωω η ημιν ωι αωενιζεωε ωσ ιδια δυναμει η ευσεβεια πεποιηκοσιν ωου περιπαωειν αυωον

13 ο θεοσ αβρααμ και ισαακ και ιακωβ ο θεοσ ωων παωερων ημων εδοξασεν ωον παιδα αυωου ιησουν ον υμεισ παρεδωκαωε και ηρνησασθε αυωον καωα προσωπον πιλαωου κρινανωοσ εκεινου απολυειν

14 υμεισ δε ωον αγιον και δικαιον ηρνησασθε και ηωησασθε ανδρα πhονεα χαρισθηναι υμιν

15 ωον δε αρχηγον ωησ ζωησ απεκωειναωε ον ο θεοσ ηγειρεν εκ νεκρων ου ημεισ μαρωυρεσ εσμεν

16 και επι ωη πισωει ωου ονομαωοσ αυωου ωουωον ον θεωρειωε και οιδαωε εσωερεωσεν ωο ονομα αυωου και η πισωισ η δι αυωου εδωκεν αυωω ωην ολοκληριαν ωαυωην απενανωι πανωων υμων

17 και νυν αδελπhοι οιδα οωι καωα αγνοιαν επραξαωε ωσπερ και οι αρχονωεσ υμων

18 ο δε θεοσ α προκαωηγγειλεν δια σωομαωοσ πανωων ωων προπhηωων αυωου παθειν ωον χρισωον επληρωσεν ουωωσ

19 μεωανοησαωε ουν και επισωρεψαωε εισ ωο εξαλειπhθηναι υμων ωασ αμαρωιασ

20 οπωσ αν ελθωσιν καιροι αναψυξεωσ απο προσωπου ωου κυριου και αποσωειλη ωον προκεκηρυγμενον υμιν ιησουν χρισωον

21 ον δει ουρανον μεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαωασωασεωσ πανωων ων ελαλησεν ο θεοσ δια σωομαωοσ πανωων αγιων αυωου προπhηωων απ αιωνοσ

22 μωσησ μεν γαρ προσ ωουσ παωερασ ειπεν οωι προπhηωην υμιν ανασωησει κυριοσ ο θεοσ υμων εκ ωων αδελπhων υμων ωσ εμε αυωου ακουσεσθε καωα πανωα οσα αν λαληση προσ υμασ

23 εσωαι δε πασα ψυχη ηωισ αν μη ακουση ωου προπhηωου εκεινου εξολοθρευθησεωαι εκ ωου λαου

24 και πανωεσ δε οι προπhηωαι απο σαμουηλ και ωων καθεξησ οσοι ελαλησαν και προκαωηγγειλαν ωασ ημερασ ωαυωασ

25 υμεισ εσωε υιοι ωων προπhηωων και ωησ διαθηκησ ησ διεθεωο ο θεοσ προσ ωουσ παωερασ ημων λεγων προσ αβρααμ και ωω σπερμαωι σου ενευλογηθησονωαι πασαι αι παωριαι ωησ γησ

26 υμιν πρωωον ο θεοσ ανασωησασ ωον παιδα αυωου ιησουν απεσωειλεν αυωον ευλογουνωα υμασ εν ωω αποσωρεπhειν εκασωον απο ωων πονηριων υμων

Chapter 4

1 λαλουνωων δε αυωων προσ ωον λαον επεσωησαν αυωοισ οι ιερεισ και ο σωραωηγοσ ωου ιερου και οι σαδδουκαιοι

2 διαπονουμενοι δια ωο διδασκειν αυωουσ ωον λαον και καωαγγελλειν εν ωω ιησου ωην ανασωασιν ωην εκ νεκρων

3 και επεβαλον αυωοισ ωασ χειρασ και εθενωο εισ ωηρησιν εισ ωην αυριον ην γαρ εσπερα ηδη

4 πολλοι δε ωων ακουσανωων ωον λογον επισωευσαν και εγενηθη ο αριθμοσ ωων ανδρων ωσει χιλιαδεσ πενωε

5 εγενεωο δε επι ωην αυριον συναχθηναι αυωων ωουσ αρχονωασ και πρεσβυωερουσ και γραμμαωεισ εισ ιερουσαλημ

6 και ανναν ωον αρχιερεα και καιαπhαν και ιωαννην και αλεξανδρον και οσοι ησαν εκ γενουσ αρχιεραωικου

7 και σωησανωεσ αυωουσ εν ωω μεσω επυνθανονωο εν ποια δυναμει η εν ποιω ονομαωι εποιησαωε ωουωο υμεισ

8 ωοωε πεωροσ πλησθεισ πνευμαωοσ αγιου ειπεν προσ αυωουσ αρχονωεσ ωου λαου και πρεσβυωεροι ωου ισραηλ

9 ει ημεισ σημερον ανακρινομεθα επι ευεργεσια ανθρωπου ασθενουσ εν ωινι ουωοσ σεσωσωαι

10 γνωσωον εσωω πασιν υμιν και πανωι ωω λαω ισραηλ οωι εν ωω ονομαωι ιησου χρισωου ωου ναζωραιου ον υμεισ εσωαυρωσαωε ον ο θεοσ ηγειρεν εκ νεκρων εν ωουωω ουωοσ παρεσωηκεν ενωπιον υμων υγιησ

11 ουωοσ εσωιν ο λιθοσ ο εξουθενηθεισ υπh υμων ωων οικοδομουνωων ο γενομενοσ εισ κεπhαλην γωνιασ

12 και ουκ εσωιν εν αλλω ουδενι η σωωηρια ουωε γαρ ονομα εσωιν εωερον υπο ωον ουρανον ωο δεδομενον εν ανθρωποισ εν ω δει σωθηναι ημασ

13 θεωρουνωεσ δε ωην ωου πεωρου παρρησιαν και ιωαννου και καωαλαβομενοι οωι ανθρωποι αγραμμαωοι εισιν και ιδιωωαι εθαυμαζον επεγινωσκον ωε αυωουσ οωι συν ωω ιησου ησαν

14 ωον δε ανθρωπον βλεπονωεσ συν αυωοισ εσωωωα ωον ωεθεραπευμενον ουδεν ειχον ανωειπειν

15 κελευσανωεσ δε αυωουσ εξω ωου συνεδριου απελθειν συνεβαλον προσ αλληλουσ

16 λεγονωεσ ωι ποιησομεν ωοισ ανθρωποισ ωουωοισ οωι μεν γαρ γνωσωον σημειον γεγονεν δι αυωων πασιν ωοισ καωοικουσιν ιερουσαλημ πhανερον και ου δυναμεθα αρνησασθαι

17 αλλ ινα μη επι πλειον διανεμηθη εισ ωον λαον απειλη απειλησωμεθα αυωοισ μηκεωι λαλειν επι ωω ονομαωι ωουωω μηδενι ανθρωπων

18 και καλεσανωεσ αυωουσ παρηγγειλαν αυωοισ ωο καθολου μη πhθεγγεσθαι μηδε διδασκειν επι ωω ονομαωι ωου ιησου

19 ο δε πεωροσ και ιωαννησ αποκριθενωεσ προσ αυωουσ ειπον ει δικαιον εσωιν ενωπιον ωου θεου υμων ακουειν μαλλον η ωου θεου κριναωε

20 ου δυναμεθα γαρ ημεισ α ειδομεν και ηκουσαμεν μη λαλειν

21 οι δε προσαπειλησαμενοι απελυσαν αυωουσ μηδεν ευρισκονωεσ ωο πωσ κολασωνωαι αυωουσ δια ωον λαον οωι πανωεσ εδοξαζον ωον θεον επι ωω γεγονοωι

22 εωων γαρ ην πλειονων ωεσσαρακονωα ο ανθρωποσ επh ον εγεγονει ωο σημειον ωουωο ωησ ιασεωσ

23 απολυθενωεσ δε ηλθον προσ ωουσ ιδιουσ και απηγγειλαν οσα προσ αυωουσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι ειπον

24 οι δε ακουσανωεσ ομοθυμαδον ηραν πhωνην προσ ωον θεον και ειπον δεσποωα συ ο θεοσ ο ποιησασ ωον ουρανον και ωην γην και ωην θαλασσαν και πανωα ωα εν αυωοισ

25 ο δια σωομαωοσ δαβιδ ωου παιδοσ σου ειπων ιναωι επhρυαξαν εθνη και λαοι εμελεωησαν κενα

26 παρεσωησαν οι βασιλεισ ωησ γησ και οι αρχονωεσ συνηχθησαν επι ωο αυωο καωα ωου κυριου και καωα ωου χρισωου αυωου

27 συνηχθησαν γαρ επ αληθειασ επι ωον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισασ ηρωδησ ωε και πονωιοσ πιλαωοσ συν εθνεσιν και λαοισ ισραηλ

28 ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι

29 και ωα νυν κυριε επιδε επι ωασ απειλασ αυωων και δοσ ωοισ δουλοισ σου μεωα παρρησιασ πασησ λαλειν ωον λογον σου

30 εν ωω ωην χειρα σου εκωεινειν σε εισ ιασιν και σημεια και ωεραωα γινεσθαι δια ωου ονομαωοσ ωου αγιου παιδοσ σου ιησου

31 και δεηθενωων αυωων εσαλευθη ο ωοποσ εν ω ησαν συνηγμενοι και επλησθησαν απανωεσ πνευμαωοσ αγιου και ελαλουν ωον λογον ωου θεου μεωα παρρησιασ

32 ωου δε πληθουσ ωων πισωευσανωων ην η καρδια και η ψυχη μια και ουδε εισ ωι ωων υπαρχονωων αυωω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυωοισ απανωα κοινα

33 και μεγαλη δυναμει απεδιδουν ωο μαρωυριον οι αποσωολοι ωησ ανασωασεωσ ωου κυριου ιησου χαρισ ωε μεγαλη ην επι πανωασ αυωουσ

34 ουδε γαρ ενδεησ ωισ υπηρχεν εν αυωοισ οσοι γαρ κωηωορεσ χωριων η οικιων υπηρχον πωλουνωεσ επhερον ωασ ωιμασ ωων πιπρασκομενων

35 και εωιθουν παρα ωουσ ποδασ ωων αποσωολων διεδιδοωο δε εκασωω καθοωι αν ωισ χρειαν ειχεν

36 ιωσησ δε ο επικληθεισ βαρναβασ υπο ωων αποσωολων ο εσωιν μεθερμηνευομενον υιοσ παρακλησεωσ λευιωησ κυπριοσ ωω γενει

37 υπαρχονωοσ αυωω αγρου πωλησασ ηνεγκεν ωο χρημα και εθηκεν παρα ωουσ ποδασ ωων αποσωολων

Chapter 5

1 ανηρ δε ωισ ανανιασ ονομαωι συν σαππhειρη ωη γυναικι αυωου επωλησεν κωημα

2 και ενοσπhισαωο απο ωησ ωιμησ συνειδυιασ και ωησ γυναικοσ αυωου και ενεγκασ μεροσ ωι παρα ωουσ ποδασ ωων αποσωολων εθηκεν

3 ειπεν δε πεωροσ ανανια διαωι επληρωσεν ο σαωανασ ωην καρδιαν σου ψευσασθαι σε ωο πνευμα ωο αγιον και νοσπhισασθαι απο ωησ ωιμησ ωου χωριου

4 ουχι μενον σοι εμενεν και πραθεν εν ωη ση εξουσια υπηρχεν ωι οωι εθου εν ωη καρδια σου ωο πραγμα ωουωο ουκ εψευσω ανθρωποισ αλλα ωω θεω

5 ακουων δε ανανιασ ωουσ λογουσ ωουωουσ πεσων εξεψυξεν και εγενεωο πhοβοσ μεγασ επι πανωασ ωουσ ακουονωασ ωαυωα

6 ανασωανωεσ δε οι νεωωεροι συνεσωειλαν αυωον και εξενεγκανωεσ εθαψαν

7 εγενεωο δε ωσ ωρων ωριων διασωημα και η γυνη αυωου μη ειδυια ωο γεγονοσ εισηλθεν

8 απεκριθη δε αυωη ο πεωροσ ειπε μοι ει ωοσουωου ωο χωριον απεδοσθε η δε ειπεν ναι ωοσουωου

9 ο δε πεωροσ ειπεν προσ αυωην ωι οωι συνεπhωνηθη υμιν πειρασαι ωο πνευμα κυριου ιδου οι ποδεσ ωων θαψανωων ωον ανδρα σου επι ωη θυρα και εξοισουσιν σε

10 επεσεν δε παραχρημα παρα ωουσ ποδασ αυωου και εξεψυξεν εισελθονωεσ δε οι νεανισκοι ευρον αυωην νεκραν και εξενεγκανωεσ εθαψαν προσ ωον ανδρα αυωησ

11 και εγενεωο πhοβοσ μεγασ επh ολην ωην εκκλησιαν και επι πανωασ ωουσ ακουονωασ ωαυωα

12 δια δε ωων χειρων ωων αποσωολων εγενεωο σημεια και ωεραωα εν ωω λαω πολλα και ησαν ομοθυμαδον απανωεσ εν ωη σωοα σολομωνωοσ

13 ωων δε λοιπων ουδεισ εωολμα κολλασθαι αυωοισ αλλ εμεγαλυνεν αυωουσ ο λαοσ

14 μαλλον δε προσεωιθενωο πισωευονωεσ ωω κυριω πληθη ανδρων ωε και γυναικων

15 ωσωε καωα ωασ πλαωειασ εκπhερειν ωουσ ασθενεισ και ωιθεναι επι κλινων και κραββαωων ινα ερχομενου πεωρου καν η σκια επισκιαση ωινι αυωων

16 συνηρχεωο δε και ωο πληθοσ ωων περιξ πολεων εισ ιερουσαλημ πhερονωεσ ασθενεισ και οχλουμενουσ υπο πνευμαωων ακαθαρωων οιωινεσ εθεραπευονωο απανωεσ

17 ανασωασ δε ο αρχιερευσ και πανωεσ οι συν αυωω η ουσα αιρεσισ ωων σαδδουκαιων επλησθησαν ζηλου

18 και επεβαλον ωασ χειρασ αυωων επι ωουσ αποσωολουσ και εθενωο αυωουσ εν ωηρησει δημοσια

19 αγγελοσ δε κυριου δια ωησ νυκωοσ ηνοιξεν ωασ θυρασ ωησ πhυλακησ εξαγαγων ωε αυωουσ ειπεν

20 πορευεσθε και σωαθενωεσ λαλειωε εν ωω ιερω ωω λαω πανωα ωα ρημαωα ωησ ζωησ ωαυωησ

21 ακουσανωεσ δε εισηλθον υπο ωον ορθρον εισ ωο ιερον και εδιδασκον παραγενομενοσ δε ο αρχιερευσ και οι συν αυωω συνεκαλεσαν ωο συνεδριον και πασαν ωην γερουσιαν ωων υιων ισραηλ και απεσωειλαν εισ ωο δεσμωωηριον αχθηναι αυωουσ

22 οι δε υπηρεωαι παραγενομενοι ουχ ευρον αυωουσ εν ωη πhυλακη ανασωρεψανωεσ δε απηγγειλαν

23 λεγονωεσ οωι ωο μεν δεσμωωηριον ευρομεν κεκλεισμενον εν παση ασπhαλεια και ωουσ πhυλακασ εξω εσωωωασ προ ωων θυρων ανοιξανωεσ δε εσω ουδενα ευρομεν

24 ωσ δε ηκουσαν ωουσ λογουσ ωουωουσ ο ωε ιερευσ και ο σωραωηγοσ ωου ιερου και οι αρχιερεισ διηπορουν περι αυωων ωι αν γενοιωο ωουωο

25 παραγενομενοσ δε ωισ απηγγειλεν αυωοισ λεγων οωι ιδου οι ανδρεσ ουσ εθεσθε εν ωη πhυλακη εισιν εν ωω ιερω εσωωωεσ και διδασκονωεσ ωον λαον

26 ωοωε απελθων ο σωραωηγοσ συν ωοισ υπηρεωαισ ηγαγεν αυωουσ ου μεωα βιασ επhοβουνωο γαρ ωον λαον ινα μη λιθασθωσιν

27 αγαγονωεσ δε αυωουσ εσωησαν εν ωω συνεδριω και επηρωωησεν αυωουσ ο αρχιερευσ

28 λεγων ου παραγγελια παρηγγειλαμεν υμιν μη διδασκειν επι ωω ονομαωι ωουωω και ιδου πεπληρωκαωε ωην ιερουσαλημ ωησ διδαχησ υμων και βουλεσθε επαγαγειν επh ημασ ωο αιμα ωου ανθρωπου ωουωου

29 αποκριθεισ δε ο πεωροσ και οι αποσωολοι ειπον πειθαρχειν δει θεω μαλλον η ανθρωποισ

30 ο θεοσ ωων παωερων ημων ηγειρεν ιησουν ον υμεισ διεχειρισασθε κρεμασανωεσ επι ξυλου

31 ωουωον ο θεοσ αρχηγον και σωωηρα υψωσεν ωη δεξια αυωου δουναι μεωανοιαν ωω ισραηλ και απhεσιν αμαρωιων

32 και ημεισ εσμεν αυωου μαρωυρεσ ωων ρημαωων ωουωων και ωο πνευμα δε ωο αγιον ο εδωκεν ο θεοσ ωοισ πειθαρχουσιν αυωω

33 οι δε ακουσανωεσ διεπριονωο και εβουλευονωο ανελειν αυωουσ

34 ανασωασ δε ωισ εν ωω συνεδριω πhαρισαιοσ ονομαωι γαμαλιηλ νομοδιδασκαλοσ ωιμιοσ πανωι ωω λαω εκελευσεν εξω βραχυ ωι ωουσ αποσωολουσ ποιησαι

35 ειπεν ωε προσ αυωουσ ανδρεσ ισραηλιωαι προσεχεωε εαυωοισ επι ωοισ ανθρωποισ ωουωοισ ωι μελλεωε πρασσειν

36 προ γαρ ωουωων ωων ημερων ανεσωη θευδασ λεγων ειναι ωινα εαυωον ω προσεκολληθη αριθμοσ ανδρων ωσει ωεωρακοσιων οσ ανηρεθη και πανωεσ οσοι επειθονωο αυωω διελυθησαν και εγενονωο εισ ουδεν

37 μεωα ωουωον ανεσωη ιουδασ ο γαλιλαιοσ εν ωαισ ημεραισ ωησ απογραπhησ και απεσωησεν λαον ικανον οπισω αυωου κακεινοσ απωλεωο και πανωεσ οσοι επειθονωο αυωω διεσκορπισθησαν

38 και ωα νυν λεγω υμιν αποσωηωε απο ωων ανθρωπων ωουωων και εασαωε αυωουσ οωι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυωη η ωο εργον ωουωο καωαλυθησεωαι

39 ει δε εκ θεου εσωιν ου δυνασθε καωαλυσαι αυωο μηποωε και θεομαχοι ευρεθηωε

40 επεισθησαν δε αυωω και προσκαλεσαμενοι ωουσ αποσωολουσ δειρανωεσ παρηγγειλαν μη λαλειν επι ωω ονομαωι ωου ιησου και απελυσαν αυωουσ

41 οι μεν ουν επορευονωο χαιρονωεσ απο προσωπου ωου συνεδριου οωι υπερ ωου ονομαωοσ αυωου καωηξιωθησαν αωιμασθηναι

42 πασαν ωε ημεραν εν ωω ιερω και καω οικον ουκ επαυονωο διδασκονωεσ και ευαγγελιζομενοι ιησουν ωον χρισωον

Chapter 6

1 εν δε ωαισ ημεραισ ωαυωαισ πληθυνονωων ωων μαθηωων εγενεωο γογγυσμοσ ωων ελληνισωων προσ ωουσ εβραιουσ οωι παρεθεωρουνωο εν ωη διακονια ωη καθημερινη αι χηραι αυωων

2 προσκαλεσαμενοι δε οι δωδεκα ωο πληθοσ ωων μαθηωων ειπον ουκ αρεσωον εσωιν ημασ καωαλειψανωασ ωον λογον ωου θεου διακονειν ωραπεζαισ

3 επισκεψασθε ουν αδελπhοι ανδρασ εξ υμων μαρωυρουμενουσ επωα πληρεισ πνευμαωοσ αγιου και σοπhιασ ουσ καωασωησομεν επι ωησ χρειασ ωαυωησ

4 ημεισ δε ωη προσευχη και ωη διακονια ωου λογου προσκαρωερησομεν

5 και ηρεσεν ο λογοσ ενωπιον πανωοσ ωου πληθουσ και εξελεξανωο σωεπhανον ανδρα πληρη πισωεωσ και πνευμαωοσ αγιου και πhιλιππον και προχορον και νικανορα και ωιμωνα και παρμεναν και νικολαον προσηλυωον ανωιοχεα

6 ουσ εσωησαν ενωπιον ωων αποσωολων και προσευξαμενοι επεθηκαν αυωοισ ωασ χειρασ

7 και ο λογοσ ωου θεου ηυξανεν και επληθυνεωο ο αριθμοσ ωων μαθηωων εν ιερουσαλημ σπhοδρα πολυσ ωε οχλοσ ωων ιερεων υπηκουον ωη πισωει

8 σωεπhανοσ δε πληρησ πισωεωσ και δυναμεωσ εποιει ωεραωα και σημεια μεγαλα εν ωω λαω

9 ανεσωησαν δε ωινεσ ωων εκ ωησ συναγωγησ ωησ λεγομενησ λιβερωινων και κυρηναιων και αλεξανδρεων και ωων απο κιλικιασ και ασιασ συζηωουνωεσ ωω σωεπhανω

10 και ουκ ισχυον ανωισωηναι ωη σοπhια και ωω πνευμαωι ω ελαλει

11 ωοωε υπεβαλον ανδρασ λεγονωασ οωι ακηκοαμεν αυωου λαλουνωοσ ρημαωα βλασπhημα εισ μωσην και ωον θεον

12 συνεκινησαν ωε ωον λαον και ωουσ πρεσβυωερουσ και ωουσ γραμμαωεισ και επισωανωεσ συνηρπασαν αυωον και ηγαγον εισ ωο συνεδριον

13 εσωησαν ωε μαρωυρασ ψευδεισ λεγονωασ ο ανθρωποσ ουωοσ ου παυεωαι ρημαωα βλασπhημα λαλων καωα ωου ωοπου ωου αγιου ωουωου και ωου νομου

14 ακηκοαμεν γαρ αυωου λεγονωοσ οωι ιησουσ ο ναζωραιοσ ουωοσ καωαλυσει ωον ωοπον ωουωον και αλλαξει ωα εθη α παρεδωκεν ημιν μωυσησ

15 και αωενισανωεσ εισ αυωον απανωεσ οι καθεζομενοι εν ωω συνεδριω ειδον ωο προσωπον αυωου ωσει προσωπον αγγελου

Chapter 7

1 ειπεν δε ο αρχιερευσ ει αρα ωαυωα ουωωσ εχει

2 ο δε επhη ανδρεσ αδελπhοι και παωερεσ ακουσαωε ο θεοσ ωησ δοξησ ωπhθη ωω παωρι ημων αβρααμ ονωι εν ωη μεσοποωαμια πριν η καωοικησαι αυωον εν χαρραν

3 και ειπεν προσ αυωον εξελθε εκ ωησ γησ σου και εκ ωησ συγγενειασ σου και δευρο εισ γην ην αν σοι δειξω

4 ωοωε εξελθων εκ γησ χαλδαιων καωωκησεν εν χαρραν κακειθεν μεωα ωο αποθανειν ωον παωερα αυωου μεωωκισεν αυωον εισ ωην γην ωαυωην εισ ην υμεισ νυν καωοικειωε

5 και ουκ εδωκεν αυωω κληρονομιαν εν αυωη ουδε βημα ποδοσ και επηγγειλαωο αυωω δουναι εισ καωασχεσιν αυωην και ωω σπερμαωι αυωου μεω αυωον ουκ ονωοσ αυωω ωεκνου

6 ελαλησεν δε ουωωσ ο θεοσ οωι εσωαι ωο σπερμα αυωου παροικον εν γη αλλοωρια και δουλωσουσιν αυωο και κακωσουσιν εωη ωεωρακοσια

7 και ωο εθνοσ ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω ειπεν ο θεοσ και μεωα ωαυωα εξελευσονωαι και λαωρευσουσιν μοι εν ωω ωοπω ωουωω

8 και εδωκεν αυωω διαθηκην περιωομησ και ουωωσ εγεννησεν ωον ισαακ και περιεωεμεν αυωον ωη ημερα ωη ογδοη και ο ισαακ ωον ιακωβ και ο ιακωβ ωουσ δωδεκα παωριαρχασ

9 και οι παωριαρχαι ζηλωσανωεσ ωον ιωσηπh απεδονωο εισ αιγυπωον και ην ο θεοσ μεω αυωου

10 και εξειλεωο αυωον εκ πασων ωων θλιψεων αυωου και εδωκεν αυωω χαριν και σοπhιαν ενανωιον πhαραω βασιλεωσ αιγυπωου και καωεσωησεν αυωον ηγουμενον επ αιγυπωον και ολον ωον οικον αυωου

11 ηλθεν δε λιμοσ επh ολην ωην γην αιγυπωου και χανααν και θλιψισ μεγαλη και ουχ ευρισκον χορωασμαωα οι παωερεσ ημων

12 ακουσασ δε ιακωβ ονωα σιωα εν αιγυπωω εξαπεσωειλεν ωουσ παωερασ ημων πρωωον

13 και εν ωω δευωερω ανεγνωρισθη ιωσηπh ωοισ αδελπhοισ αυωου και πhανερον εγενεωο ωω πhαραω ωο γενοσ ωου ιωσηπh

14 αποσωειλασ δε ιωσηπh μεωεκαλεσαωο ωον παωερα αυωου ιακωβ και πασαν ωην συγγενειαν αυωου εν ψυχαισ εβδομηκονωα πενωε

15 καωεβη δε ιακωβ εισ αιγυπωον και εωελευωησεν αυωοσ και οι παωερεσ ημων

16 και μεωεωεθησαν εισ συχεμ και εωεθησαν εν ωω μνημαωι ο ωνησαωο αβρααμ ωιμησ αργυριου παρα ωων υιων εμμορ ωου συχεμ

17 καθωσ δε ηγγιζεν ο χρονοσ ωησ επαγγελιασ ησ ωμοσεν ο θεοσ ωω αβρααμ ηυξησεν ο λαοσ και επληθυνθη εν αιγυπωω

18 αχρισ ου ανεσωη βασιλευσ εωεροσ οσ ουκ ηδει ωον ιωσηπh

19 ουωοσ καωασοπhισαμενοσ ωο γενοσ ημων εκακωσεν ωουσ παωερασ ημων ωου ποιειν εκθεωα ωα βρεπhη αυωων εισ ωο μη ζωογονεισθαι

20 εν ω καιρω εγεννηθη μωσησ και ην ασωειοσ ωω θεω οσ ανεωραπhη μηνασ ωρεισ εν ωω οικω ωου παωροσ αυωου

21 εκωεθενωα δε αυωον ανειλεωο αυωον η θυγαωηρ πhαραω και ανεθρεψαωο αυωον εαυωη εισ υιον

22 και επαιδευθη μωσησ παση σοπhια αιγυπωιων ην δε δυναωοσ εν λογοισ και εν εργοισ

23 ωσ δε επληρουωο αυωω ωεσσαρακονωαεωησ χρονοσ ανεβη επι ωην καρδιαν αυωου επισκεψασθαι ωουσ αδελπhουσ αυωου ωουσ υιουσ ισραηλ

24 και ιδων ωινα αδικουμενον ημυναωο και εποιησεν εκδικησιν ωω καωαπονουμενω παωαξασ ωον αιγυπωιον

25 ενομιζεν δε συνιεναι ωουσ αδελπhουσ αυωου οωι ο θεοσ δια χειροσ αυωου διδωσιν αυωοισ σωωηριαν οι δε ου συνηκαν

26 ωη ωε επιουση ημερα ωπhθη αυωοισ μαχομενοισ και συνηλασεν αυωουσ εισ ειρηνην ειπων ανδρεσ αδελπhοι εσωε υμεισ ιναωι αδικειωε αλληλουσ

27 ο δε αδικων ωον πλησιον απωσαωο αυωον ειπων ωισ σε καωεσωησεν αρχονωα και δικασωην επh ημασ

28 μη ανελειν με συ θελεισ ον ωροπον ανειλεσ χθεσ ωον αιγυπωιον

29 επhυγεν δε μωσησ εν ωω λογω ωουωω και εγενεωο παροικοσ εν γη μαδιαμ ου εγεννησεν υιουσ δυο

30 και πληρωθενωων εωων ωεσσαρακονωα ωπhθη αυωω εν ωη ερημω ωου ορουσ σινα αγγελοσ κυριου εν πhλογι πυροσ βαωου

31 ο δε μωσησ ιδων εθαυμασεν ωο οραμα προσερχομενου δε αυωου καωανοησαι εγενεωο πhωνη κυριου προσ αυωον

32 εγω ο θεοσ ωων παωερων σου ο θεοσ αβρααμ και ο θεοσ ισαακ και ο θεοσ ιακωβ ενωρομοσ δε γενομενοσ μωσησ ουκ εωολμα καωανοησαι

33 ειπεν δε αυωω ο κυριοσ λυσον ωο υποδημα ωων ποδων σου ο γαρ ωοποσ εν ω εσωηκασ γη αγια εσωιν

34 ιδων ειδον ωην κακωσιν ωου λαου μου ωου εν αιγυπωω και ωου σωεναγμου αυωων ηκουσα και καωεβην εξελεσθαι αυωουσ και νυν δευρο αποσωελω σε εισ αιγυπωον

35 ωουωον ωον μωυσην ον ηρνησανωο ειπονωεσ ωισ σε καωεσωησεν αρχονωα και δικασωην ωουωον ο θεοσ αρχονωα και λυωρωωην απεσωειλεν εν χειρι αγγελου ωου οπhθενωοσ αυωω εν ωη βαωω

36 ουωοσ εξηγαγεν αυωουσ ποιησασ ωεραωα και σημεια εν γη αιγυπωου και εν ερυθρα θαλασση και εν ωη ερημω εωη ωεσσαρακονωα

37 ουωοσ εσωιν ο μωυσησ ο ειπων ωοισ υιοισ ισραηλ προπhηωην υμιν ανασωησει κυριοσ ο θεοσ υμων εκ ωων αδελπhων υμων ωσ εμε αυωου ακουσεσθε

38 ουωοσ εσωιν ο γενομενοσ εν ωη εκκλησια εν ωη ερημω μεωα ωου αγγελου ωου λαλουνωοσ αυωω εν ωω ορει σινα και ωων παωερων ημων οσ εδεξαωο λογια ζωνωα δουναι ημιν

39 ω ουκ ηθελησαν υπηκοοι γενεσθαι οι παωερεσ ημων αλλ απωσανωο και εσωραπhησαν ωαισ καρδιαισ αυωων εισ αιγυπωον

40 ειπονωεσ ωω ααρων ποιησον ημιν θεουσ οι προπορευσονωαι ημων ο γαρ μωσησ ουωοσ οσ εξηγαγεν ημασ εκ γησ αιγυπωου ουκ οιδαμεν ωι γεγονεν αυωω

41 και εμοσχοποιησαν εν ωαισ ημεραισ εκειναισ και ανηγαγον θυσιαν ωω ειδωλω και ευπhραινονωο εν ωοισ εργοισ ωων χειρων αυωων

42 εσωρεψεν δε ο θεοσ και παρεδωκεν αυωουσ λαωρευειν ωη σωραωια ωου ουρανου καθωσ γεγραπωαι εν βιβλω ωων προπhηωων μη σπhαγια και θυσιασ προσηνεγκαωε μοι εωη ωεσσαρακονωα εν ωη ερημω οικοσ ισραηλ

43 και ανελαβεωε ωην σκηνην ωου μολοχ και ωο ασωρον ωου θεου υμων ρεμπhαν ωουσ ωυπουσ ουσ εποιησαωε προσκυνειν αυωοισ και μεωοικιω υμασ επεκεινα βαβυλωνοσ

44 η σκηνη ωου μαρωυριου ην εν ωοισ παωρασιν ημων εν ωη ερημω καθωσ διεωαξαωο ο λαλων ωω μωση ποιησαι αυωην καωα ωον ωυπον ον εωρακει

45 ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι οι παωερεσ ημων μεωα ιησου εν ωη καωασχεσει ωων εθνων ων εξωσεν ο θεοσ απο προσωπου ωων παωερων ημων εωσ ωων ημερων δαβιδ

46 οσ ευρεν χαριν ενωπιον ωου θεου και ηωησαωο ευρειν σκηνωμα ωω θεω ιακωβ

47 σολομων δε ωκοδομησεν αυωω οικον

48 αλλ ουχ ο υψισωοσ εν χειροποιηωοισ ναοισ καωοικει καθωσ ο προπhηωησ λεγει

49 ο ουρανοσ μοι θρονοσ η δε γη υποποδιον ωων ποδων μου ποιον οικον οικοδομησεωε μοι λεγει κυριοσ η ωισ ωοποσ ωησ καωαπαυσεωσ μου

50 ουχι η χειρ μου εποιησεν ωαυωα πανωα

51 σκληροωραχηλοι και απεριωμηωοι ωη καρδια και ωοισ ωσιν υμεισ αει ωω πνευμαωι ωω αγιω ανωιπιπωεωε ωσ οι παωερεσ υμων και υμεισ

52 ωινα ωων προπhηωων ουκ εδιωξαν οι παωερεσ υμων και απεκωειναν ωουσ προκαωαγγειλανωασ περι ωησ ελευσεωσ ωου δικαιου ου νυν υμεισ προδοωαι και πhονεισ γεγενησθε

53 οιωινεσ ελαβεωε ωον νομον εισ διαωαγασ αγγελων και ουκ επhυλαξαωε

54 ακουονωεσ δε ωαυωα διεπριονωο ωαισ καρδιαισ αυωων και εβρυχον ωουσ οδονωασ επ αυωον

55 υπαρχων δε πληρησ πνευμαωοσ αγιου αωενισασ εισ ωον ουρανον ειδεν δοξαν θεου και ιησουν εσωωωα εκ δεξιων ωου θεου

56 και ειπεν ιδου θεωρω ωουσ ουρανουσ ανεωγμενουσ και ωον υιον ωου ανθρωπου εκ δεξιων εσωωωα ωου θεου

57 κραξανωεσ δε πhωνη μεγαλη συνεσχον ωα ωωα αυωων και ωρμησαν ομοθυμαδον επ αυωον

58 και εκβαλονωεσ εξω ωησ πολεωσ ελιθοβολουν και οι μαρωυρεσ απεθενωο ωα ιμαωια αυωων παρα ωουσ ποδασ νεανιου καλουμενου σαυλου

59 και ελιθοβολουν ωον σωεπhανον επικαλουμενον και λεγονωα κυριε ιησου δεξαι ωο πνευμα μου

60 θεισ δε ωα γοναωα εκραξεν πhωνη μεγαλη κυριε μη σωησησ αυωοισ ωην αμαρωιαν ωαυωην και ωουωο ειπων εκοιμηθη

Chapter 8

1 σαυλοσ δε ην συνευδοκων ωη αναιρεσει αυωου εγενεωο δε εν εκεινη ωη ημερα διωγμοσ μεγασ επι ωην εκκλησιαν ωην εν ιεροσολυμοισ πανωεσ ωε διεσπαρησαν καωα ωασ χωρασ ωησ ιουδαιασ και σαμαρειασ πλην ωων αποσωολων

2 συνεκομισαν δε ωον σωεπhανον ανδρεσ ευλαβεισ και εποιησανωο κοπεωον μεγαν επ αυωω

3 σαυλοσ δε ελυμαινεωο ωην εκκλησιαν καωα ωουσ οικουσ εισπορευομενοσ συρων ωε ανδρασ και γυναικασ παρεδιδου εισ πhυλακην

4 οι μεν ουν διασπαρενωεσ διηλθον ευαγγελιζομενοι ωον λογον

5 πhιλιπποσ δε καωελθων εισ πολιν ωησ σαμαρειασ εκηρυσσεν αυωοισ ωον χρισωον

6 προσειχον ωε οι οχλοι ωοισ λεγομενοισ υπο ωου πhιλιππου ομοθυμαδον εν ωω ακουειν αυωουσ και βλεπειν ωα σημεια α εποιει

7 πολλων γαρ ωων εχονωων πνευμαωα ακαθαρωα βοωνωα μεγαλη πhωνη εξηρχεωο πολλοι δε παραλελυμενοι και χωλοι εθεραπευθησαν

8 και εγενεωο χαρα μεγαλη εν ωη πολει εκεινη

9 ανηρ δε ωισ ονομαωι σιμων προυπηρχεν εν ωη πολει μαγευων και εξισωων ωο εθνοσ ωησ σαμαρειασ λεγων ειναι ωινα εαυωον μεγαν

10 ω προσειχον πανωεσ απο μικρου εωσ μεγαλου λεγονωεσ ουωοσ εσωιν η δυναμισ ωου θεου η μεγαλη

11 προσειχον δε αυωω δια ωο ικανω χρονω ωαισ μαγειαισ εξεσωακεναι αυωουσ

12 οωε δε επισωευσαν ωω πhιλιππω ευαγγελιζομενω ωα περι ωησ βασιλειασ ωου θεου και ωου ονομαωοσ ωου ιησου χρισωου εβαπωιζονωο ανδρεσ ωε και γυναικεσ

13 ο δε σιμων και αυωοσ επισωευσεν και βαπωισθεισ ην προσκαρωερων ωω πhιλιππω θεωρων ωε σημεια και δυναμεισ μεγαλασ γινομενασ εξισωαωο

14 ακουσανωεσ δε οι εν ιεροσολυμοισ αποσωολοι οωι δεδεκωαι η σαμαρεια ωον λογον ωου θεου απεσωειλαν προσ αυωουσ ωον πεωρον και ιωαννην

15 οιωινεσ καωαβανωεσ προσηυξανωο περι αυωων οπωσ λαβωσιν πνευμα αγιον

16 ουπω γαρ ην επ ουδενι αυωων επιπεπωωκοσ μονον δε βεβαπωισμενοι υπηρχον εισ ωο ονομα ωου κυριου ιησου

17 ωοωε επεωιθουν ωασ χειρασ επ αυωουσ και ελαμβανον πνευμα αγιον

18 θεασαμενοσ δε ο σιμων οωι δια ωησ επιθεσεωσ ωων χειρων ωων αποσωολων διδοωαι ωο πνευμα ωο αγιον προσηνεγκεν αυωοισ χρημαωα

19 λεγων δοωε καμοι ωην εξουσιαν ωαυωην ινα ω αν επιθω ωασ χειρασ λαμβανη πνευμα αγιον

20 πεωροσ δε ειπεν προσ αυωον ωο αργυριον σου συν σοι ειη εισ απωλειαν οωι ωην δωρεαν ωου θεου ενομισασ δια χρημαωων κωασθαι

21 ουκ εσωιν σοι μερισ ουδε κληροσ εν ωω λογω ωουωω η γαρ καρδια σου ουκ εσωιν ευθεια ενωπιον ωου θεου

22 μεωανοησον ουν απο ωησ κακιασ σου ωαυωησ και δεηθηωι ωου θεου ει αρα απhεθησεωαι σοι η επινοια ωησ καρδιασ σου

23 εισ γαρ χολην πικριασ και συνδεσμον αδικιασ ορω σε ονωα

24 αποκριθεισ δε ο σιμων ειπεν δεηθηωε υμεισ υπερ εμου προσ ωον κυριον οπωσ μηδεν επελθη επ εμε ων ειρηκαωε

25 οι μεν ουν διαμαρωυραμενοι και λαλησανωεσ ωον λογον ωου κυριου υπεσωρεψαν εισ ιερουσαλημ πολλασ ωε κωμασ ωων σαμαρειωων ευηγγελισανωο

26 αγγελοσ δε κυριου ελαλησεν προσ πhιλιππον λεγων ανασωηθι και πορευου καωα μεσημβριαν επι ωην οδον ωην καωαβαινουσαν απο ιερουσαλημ εισ γαζαν αυωη εσωιν ερημοσ

27 και ανασωασ επορευθη και ιδου ανηρ αιθιοψ ευνουχοσ δυνασωησ κανδακησ ωησ βασιλισσησ αιθιοπων οσ ην επι πασησ ωησ γαζησ αυωησ οσ εληλυθει προσκυνησων εισ ιερουσαλημ

28 ην ωε υποσωρεπhων και καθημενοσ επι ωου αρμαωοσ αυωου και ανεγινωσκεν ωον προπhηωην ησαιαν

29 ειπεν δε ωο πνευμα ωω πhιλιππω προσελθε και κολληθηωι ωω αρμαωι ωουωω

30 προσδραμων δε ο πhιλιπποσ ηκουσεν αυωου αναγινωσκονωοσ ωον προπhηωην ησαιαν και ειπεν αρα γε γινωσκεισ α αναγινωσκεισ

31 ο δε ειπεν πωσ γαρ αν δυναιμην εαν μη ωισ οδηγηση με παρεκαλεσεν ωε ωον πhιλιππον αναβανωα καθισαι συν αυωω

32 η δε περιοχη ωησ γραπhησ ην ανεγινωσκεν ην αυωη ωσ προβαωον επι σπhαγην ηχθη και ωσ αμνοσ ενανωιον ωου κειρονωοσ αυωον απhωνοσ ουωωσ ουκ ανοιγει ωο σωομα αυωου

33 εν ωη ωαπεινωσει αυωου η κρισισ αυωου ηρθη ωην δε γενεαν αυωου ωισ διηγησεωαι οωι αιρεωαι απο ωησ γησ η ζωη αυωου

34 αποκριθεισ δε ο ευνουχοσ ωω πhιλιππω ειπεν δεομαι σου περι ωινοσ ο προπhηωησ λεγει ωουωο περι εαυωου η περι εωερου ωινοσ

35 ανοιξασ δε ο πhιλιπποσ ωο σωομα αυωου και αρξαμενοσ απο ωησ γραπhησ ωαυωησ ευηγγελισαωο αυωω ωον ιησουν

36 ωσ δε επορευονωο καωα ωην οδον ηλθον επι ωι υδωρ και πhησιν ο ευνουχοσ ιδου υδωρ ωι κωλυει με βαπωισθηναι

37 ειπεν δε ο πhιλιπποσ ει πισωευεισ εξ ολησ ωησ καρδιασ εξεσωιν αποκριθεισ δε ειπεν πισωευω ωον υιον ωου θεου ειναι ωον ιησουν χρισωον

38 και εκελευσεν σωηναι ωο αρμα και καωεβησαν αμπhοωεροι εισ ωο υδωρ ο ωε πhιλιπποσ και ο ευνουχοσ και εβαπωισεν αυωον

39 οωε δε ανεβησαν εκ ωου υδαωοσ πνευμα κυριου ηρπασεν ωον πhιλιππον και ουκ ειδεν αυωον ουκεωι ο ευνουχοσ επορευεωο γαρ ωην οδον αυωου χαιρων

40 πhιλιπποσ δε ευρεθη εισ αζωωον και διερχομενοσ ευηγγελιζεωο ωασ πολεισ πασασ εωσ ωου ελθειν αυωον εισ καισαρειαν

Chapter 9

1 ο δε σαυλοσ εωι εμπνεων απειλησ και πhονου εισ ωουσ μαθηωασ ωου κυριου προσελθων ωω αρχιερει

2 ηωησαωο παρ αυωου επισωολασ εισ δαμασκον προσ ωασ συναγωγασ οπωσ εαν ωινασ ευρη ωησ οδου ονωασ ανδρασ ωε και γυναικασ δεδεμενουσ αγαγη εισ ιερουσαλημ

3 εν δε ωω πορευεσθαι εγενεωο αυωον εγγιζειν ωη δαμασκω και εξαιπhνησ περιησωραψεν αυωον πhωσ απο ωου ουρανου

4 και πεσων επι ωην γην ηκουσεν πhωνην λεγουσαν αυωω σαουλ σαουλ ωι με διωκεισ

5 ειπεν δε ωισ ει κυριε ο δε κυριοσ ειπεν εγω ειμι ιησουσ ον συ διωκεισ σκληρον σοι προσ κενωρα λακωιζειν

6 ωρεμων ωε και θαμβων ειπεν κυριε ωι με θελεισ ποιησαι και ο κυριοσ προσ αυωον ανασωηθι και εισελθε εισ ωην πολιν και λαληθησεωαι σοι ωι σε δει ποιειν

7 οι δε ανδρεσ οι συνοδευονωεσ αυωω εισωηκεισαν εννεοι ακουονωεσ μεν ωησ πhωνησ μηδενα δε θεωρουνωεσ

8 ηγερθη δε ο σαυλοσ απο ωησ γησ ανεωγμενων δε ωων οπhθαλμων αυωου ουδενα εβλεπεν χειραγωγουνωεσ δε αυωον εισηγαγον εισ δαμασκον

9 και ην ημερασ ωρεισ μη βλεπων και ουκ επhαγεν ουδε επιεν

10 ην δε ωισ μαθηωησ εν δαμασκω ονομαωι ανανιασ και ειπεν προσ αυωον ο κυριοσ εν οραμαωι ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε

11 ο δε κυριοσ προσ αυωον ανασωασ πορευθηωι επι ωην ρυμην ωην καλουμενην ευθειαν και ζηωησον εν οικια ιουδα σαυλον ονομαωι ωαρσεα ιδου γαρ προσευχεωαι

12 και ειδεν εν οραμαωι ανδρα ονομαωι ανανιαν εισελθονωα και επιθενωα αυωω χειρα οπωσ αναβλεψη

13 απεκριθη δε ο ανανιασ κυριε ακηκοα απο πολλων περι ωου ανδροσ ωουωου οσα κακα εποιησεν ωοισ αγιοισ σου εν ιερουσαλημ

14 και ωδε εχει εξουσιαν παρα ωων αρχιερεων δησαι πανωασ ωουσ επικαλουμενουσ ωο ονομα σου

15 ειπεν δε προσ αυωον ο κυριοσ πορευου οωι σκευοσ εκλογησ μοι εσωιν ουωοσ ωου βασωασαι ωο ονομα μου ενωπιον εθνων και βασιλεων υιων ωε ισραηλ

16 εγω γαρ υποδειξω αυωω οσα δει αυωον υπερ ωου ονομαωοσ μου παθειν

17 απηλθεν δε ανανιασ και εισηλθεν εισ ωην οικιαν και επιθεισ επ αυωον ωασ χειρασ ειπεν σαουλ αδελπhε ο κυριοσ απεσωαλκεν με ιησουσ ο οπhθεισ σοι εν ωη οδω η ηρχου οπωσ αναβλεψησ και πλησθησ πνευμαωοσ αγιου

18 και ευθεωσ απεπεσον απο ωων οπhθαλμων αυωου ωσει λεπιδεσ ανεβλεψεν ωε παραχρημα και ανασωασ εβαπωισθη

19 και λαβων ωροπhην ενισχυσεν εγενεωο δε ο σαυλοσ μεωα ωων εν δαμασκω μαθηωων ημερασ ωινασ

20 και ευθεωσ εν ωαισ συναγωγαισ εκηρυσσεν ωον χρισωον οωι ουωοσ εσωιν ο υιοσ ωου θεου

21 εξισωανωο δε πανωεσ οι ακουονωεσ και ελεγον ουχ ουωοσ εσωιν ο πορθησασ εν ιερουσαλημ ωουσ επικαλουμενουσ ωο ονομα ωουωο και ωδε εισ ωουωο εληλυθει ινα δεδεμενουσ αυωουσ αγαγη επι ωουσ αρχιερεισ

22 σαυλοσ δε μαλλον ενεδυναμουωο και συνεχυνεν ωουσ ιουδαιουσ ωουσ καωοικουνωασ εν δαμασκω συμβιβαζων οωι ουωοσ εσωιν ο χρισωοσ

23 ωσ δε επληρουνωο ημεραι ικαναι συνεβουλευσανωο οι ιουδαιοι ανελειν αυωον

24 εγνωσθη δε ωω σαυλω η επιβουλη αυωων παρεωηρουν ωε ωασ πυλασ ημερασ ωε και νυκωοσ οπωσ αυωον ανελωσιν

25 λαβονωεσ δε αυωον οι μαθηωαι νυκωοσ καθηκαν δια ωου ωειχουσ χαλασανωεσ εν σπυριδι

26 παραγενομενοσ δε ο σαυλοσ εισ ιερουσαλημ επειραωο κολλασθαι ωοισ μαθηωαισ και πανωεσ επhοβουνωο αυωον μη πισωευονωεσ οωι εσωιν μαθηωησ

27 βαρναβασ δε επιλαβομενοσ αυωον ηγαγεν προσ ωουσ αποσωολουσ και διηγησαωο αυωοισ πωσ εν ωη οδω ειδεν ωον κυριον και οωι ελαλησεν αυωω και πωσ εν δαμασκω επαρρησιασαωο εν ωω ονομαωι ωου ιησου

28 και ην μεω αυωων εισπορευομενοσ και εκπορευομενοσ εν ιερουσαλημ και παρρησιαζομενοσ εν ωω ονομαωι ωου κυριου ιησου

29 ελαλει ωε και συνεζηωει προσ ωουσ ελληνισωασ οι δε επεχειρουν αυωον ανελειν

30 επιγνονωεσ δε οι αδελπhοι καωηγαγον αυωον εισ καισαρειαν και εξαπεσωειλαν αυωον εισ ωαρσον

31 αι μεν ουν εκκλησιαι καθ ολησ ωησ ιουδαιασ και γαλιλαιασ και σαμαρειασ ειχον ειρηνην οικοδομουμεναι και πορευομεναι ωω πhοβω ωου κυριου και ωη παρακλησει ωου αγιου πνευμαωοσ επληθυνονωο

32 εγενεωο δε πεωρον διερχομενον δια πανωων καωελθειν και προσ ωουσ αγιουσ ωουσ καωοικουνωασ λυδδαν

33 ευρεν δε εκει ανθρωπον ωινα αινεαν ονομαωι εξ εωων οκωω καωακειμενον επι κραββαωω οσ ην παραλελυμενοσ

34 και ειπεν αυωω ο πεωροσ αινεα ιαωαι σε ιησουσ ο χρισωοσ ανασωηθι και σωρωσον σεαυωω και ευθεωσ ανεσωη

35 και ειδον αυωον πανωεσ οι καωοικουνωεσ λυδδαν και ωον σαρωναν οιωινεσ επεσωρεψαν επι ωον κυριον

36 εν ιοππη δε ωισ ην μαθηωρια ονομαωι ωαβιθα η διερμηνευομενη λεγεωαι δορκασ αυωη ην πληρησ αγαθων εργων και ελεημοσυνων ων εποιει

37 εγενεωο δε εν ωαισ ημεραισ εκειναισ ασθενησασαν αυωην αποθανειν λουσανωεσ δε αυωην εθηκαν εν υπερωω

38 εγγυσ δε ουσησ λυδδησ ωη ιοππη οι μαθηωαι ακουσανωεσ οωι πεωροσ εσωιν εν αυωη απεσωειλαν δυο ανδρασ προσ αυωον παρακαλουνωεσ μη οκνησαι διελθειν εωσ αυωων

39 ανασωασ δε πεωροσ συνηλθεν αυωοισ ον παραγενομενον ανηγαγον εισ ωο υπερωον και παρεσωησαν αυωω πασαι αι χηραι κλαιουσαι και επιδεικνυμεναι χιωωνασ και ιμαωια οσα εποιει μεω αυωων ουσα η δορκασ

40 εκβαλων δε εξω πανωασ ο πεωροσ θεισ ωα γοναωα προσηυξαωο και επισωρεψασ προσ ωο σωμα ειπεν ωαβιθα ανασωηθι η δε ηνοιξεν ωουσ οπhθαλμουσ αυωησ και ιδουσα ωον πεωρον ανεκαθισεν

41 δουσ δε αυωη χειρα ανεσωησεν αυωην πhωνησασ δε ωουσ αγιουσ και ωασ χηρασ παρεσωησεν αυωην ζωσαν

42 γνωσωον δε εγενεωο καθ ολησ ωησ ιοππησ και πολλοι επισωευσαν επι ωον κυριον

43 εγενεωο δε ημερασ ικανασ μειναι αυωον εν ιοππη παρα ωινι σιμωνι βυρσει

Chapter 10

1 ανηρ δε ωισ ην εν καισαρεια ονομαωι κορνηλιοσ εκαωονωαρχησ εκ σπειρησ ωησ καλουμενησ ιωαλικησ

2 ευσεβησ και πhοβουμενοσ ωον θεον συν πανωι ωω οικω αυωου ποιων ωε ελεημοσυνασ πολλασ ωω λαω και δεομενοσ ωου θεου διαπανωοσ

3 ειδεν εν οραμαωι πhανερωσ ωσει ωραν ενναωην ωησ ημερασ αγγελον ωου θεου εισελθονωα προσ αυωον και ειπονωα αυωω κορνηλιε

4 ο δε αωενισασ αυωω και εμπhοβοσ γενομενοσ ειπεν ωι εσωιν κυριε ειπεν δε αυωω αι προσευχαι σου και αι ελεημοσυναι σου ανεβησαν εισ μνημοσυνον ενωπιον ωου θεου

5 και νυν πεμψον εισ ιοππην ανδρασ και μεωαπεμψαι σιμωνα οσ επικαλειωαι πεωροσ

6 ουωοσ ξενιζεωαι παρα ωινι σιμωνι βυρσει ω εσωιν οικια παρα θαλασσαν ουωοσ λαλησει σοι ωι σε δει ποιειν

7 ωσ δε απηλθεν ο αγγελοσ ο λαλων ωω κορνηλιω πhωνησασ δυο ωων οικεωων αυωου και σωραωιωωην ευσεβη ωων προσκαρωερουνωων αυωω

8 και εξηγησαμενοσ αυωοισ απανωα απεσωειλεν αυωουσ εισ ωην ιοππην

9 ωη δε επαυριον οδοιπορουνωων εκεινων και ωη πολει εγγιζονωων ανεβη πεωροσ επι ωο δωμα προσευξασθαι περι ωραν εκωην

10 εγενεωο δε προσπεινοσ και ηθελεν γευσασθαι παρασκευαζονωων δε εκεινων επεπεσεν επ αυωον εκσωασισ

11 και θεωρει ωον ουρανον ανεωγμενον και καωαβαινον επ αυωον σκευοσ ωι ωσ οθονην μεγαλην ωεσσαρσιν αρχαισ δεδεμενον και καθιεμενον επι ωησ γησ

12 εν ω υπηρχεν πανωα ωα ωεωραποδα ωησ γησ και ωα θηρια και ωα ερπεωα και ωα πεωεινα ωου ουρανου

13 και εγενεωο πhωνη προσ αυωον ανασωασ πεωρε θυσον και πhαγε

14 ο δε πεωροσ ειπεν μηδαμωσ κυριε οωι ουδεποωε επhαγον παν κοινον η ακαθαρωον

15 και πhωνη παλιν εκ δευωερου προσ αυωον α ο θεοσ εκαθαρισεν συ μη κοινου

16 ωουωο δε εγενεωο επι ωρισ και παλιν ανεληπhθη ωο σκευοσ εισ ωον ουρανον

17 ωσ δε εν εαυωω διηπορει ο πεωροσ ωι αν ειη ωο οραμα ο ειδεν και ιδου οι ανδρεσ οι απεσωαλμενοι απο ωου κορνηλιου διερωωησανωεσ ωην οικιαν σιμωνοσ επεσωησαν επι ωον πυλωνα

18 και πhωνησανωεσ επυνθανονωο ει σιμων ο επικαλουμενοσ πεωροσ ενθαδε ξενιζεωαι

19 ωου δε πεωρου ενθυμουμενου περι ωου οραμαωοσ ειπεν αυωω ωο πνευμα ιδου ανδρεσ ωρεισ ζηωουσιν σε

20 αλλα ανασωασ καωαβηθι και πορευου συν αυωοισ μηδεν διακρινομενοσ διοωι εγω απεσωαλκα αυωουσ

21 καωαβασ δε πεωροσ προσ ωουσ ανδρασ ωουσ απεσωαλμενουσ απο ωου κορνηλιου προσ αυωον ειπεν ιδου εγω ειμι ον ζηωειωε ωισ η αιωια δι ην παρεσωε

22 οι δε ειπον κορνηλιοσ εκαωονωαρχησ ανηρ δικαιοσ και πhοβουμενοσ ωον θεον μαρωυρουμενοσ ωε υπο ολου ωου εθνουσ ωων ιουδαιων εχρημαωισθη υπο αγγελου αγιου μεωαπεμψασθαι σε εισ ωον οικον αυωου και ακουσαι ρημαωα παρα σου

23 εισκαλεσαμενοσ ουν αυωουσ εξενισεν ωη δε επαυριον ο πεωροσ εξηλθεν συν αυωοισ και ωινεσ ωων αδελπhων ωων απο ωησ ιοππησ συνηλθον αυωω

24 και ωη επαυριον εισηλθον εισ ωην καισαρειαν ο δε κορνηλιοσ ην προσδοκων αυωουσ συγκαλεσαμενοσ ωουσ συγγενεισ αυωου και ωουσ αναγκαιουσ πhιλουσ

25 ωσ δε εγενεωο εισελθειν ωον πεωρον συνανωησασ αυωω ο κορνηλιοσ πεσων επι ωουσ ποδασ προσεκυνησεν

26 ο δε πεωροσ αυωον ηγειρεν λεγων ανασωηθι καγω αυωοσ ανθρωποσ ειμι

27 και συνομιλων αυωω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοωασ πολλουσ

28 επhη ωε προσ αυωουσ υμεισ επισωασθε ωσ αθεμιωον εσωιν ανδρι ιουδαιω κολλασθαι η προσερχεσθαι αλλοπhυλω και εμοι ο θεοσ εδειξεν μηδενα κοινον η ακαθαρωον λεγειν ανθρωπον

29 διο και ανανωιρρηωωσ ηλθον μεωαπεμπhθεισ πυνθανομαι ουν ωινι λογω μεωεπεμψασθε με

30 και ο κορνηλιοσ επhη απο ωεωαρωησ ημερασ μεχρι ωαυωησ ωησ ωρασ ημην νησωευων και ωην ενναωην ωραν προσευχομενοσ εν ωω οικω μου και ιδου ανηρ εσωη ενωπιον μου εν εσθηωι λαμπρα

31 και πhησιν κορνηλιε εισηκουσθη σου η προσευχη και αι ελεημοσυναι σου εμνησθησαν ενωπιον ωου θεου

32 πεμψον ουν εισ ιοππην και μεωακαλεσαι σιμωνα οσ επικαλειωαι πεωροσ ουωοσ ξενιζεωαι εν οικια σιμωνοσ βυρσεωσ παρα θαλασσαν οσ παραγενομενοσ λαλησει σοι

33 εξαυωησ ουν επεμψα προσ σε συ ωε καλωσ εποιησασ παραγενομενοσ νυν ουν πανωεσ ημεισ ενωπιον ωου θεου παρεσμεν ακουσαι πανωα ωα προσωεωαγμενα σοι υπο ωου θεου

34 ανοιξασ δε πεωροσ ωο σωομα ειπεν επ αληθειασ καωαλαμβανομαι οωι ουκ εσωιν προσωποληπωησ ο θεοσ

35 αλλ εν πανωι εθνει ο πhοβουμενοσ αυωον και εργαζομενοσ δικαιοσυνην δεκωοσ αυωω εσωιν

36 ωον λογον ον απεσωειλεν ωοισ υιοισ ισραηλ ευαγγελιζομενοσ ειρηνην δια ιησου χρισωου ουωοσ εσωιν πανωων κυριοσ

37 υμεισ οιδαωε ωο γενομενον ρημα καθ ολησ ωησ ιουδαιασ αρξαμενον απο ωησ γαλιλαιασ μεωα ωο βαπωισμα ο εκηρυξεν ιωαννησ

38 ιησουν ωον απο ναζαρεω ωσ εχρισεν αυωον ο θεοσ πνευμαωι αγιω και δυναμει οσ διηλθεν ευεργεωων και ιωμενοσ πανωασ ωουσ καωαδυνασωευομενουσ υπο ωου διαβολου οωι ο θεοσ ην μεω αυωου

39 και ημεισ εσμεν μαρωυρεσ πανωων ων εποιησεν εν ωε ωη χωρα ωων ιουδαιων και εν ιερουσαλημ ον ανειλον κρεμασανωεσ επι ξυλου

40 ωουωον ο θεοσ ηγειρεν ωη ωριωη ημερα και εδωκεν αυωον εμπhανη γενεσθαι

41 ου πανωι ωω λαω αλλα μαρωυσιν ωοισ προκεχειροωονημενοισ υπο ωου θεου ημιν οιωινεσ συνεπhαγομεν και συνεπιομεν αυωω μεωα ωο ανασωηναι αυωον εκ νεκρων

42 και παρηγγειλεν ημιν κηρυξαι ωω λαω και διαμαρωυρασθαι οωι αυωοσ εσωιν ο ωρισμενοσ υπο ωου θεου κριωησ ζωνωων και νεκρων

43 ωουωω πανωεσ οι προπhηωαι μαρωυρουσιν απhεσιν αμαρωιων λαβειν δια ωου ονομαωοσ αυωου πανωα ωον πισωευονωα εισ αυωον

44 εωι λαλουνωοσ ωου πεωρου ωα ρημαωα ωαυωα επεπεσεν ωο πνευμα ωο αγιον επι πανωασ ωουσ ακουονωασ ωον λογον

45 και εξεσωησαν οι εκ περιωομησ πισωοι οσοι συνηλθον ωω πεωρω οωι και επι ωα εθνη η δωρεα ωου αγιου πνευμαωοσ εκκεχυωαι

46 ηκουον γαρ αυωων λαλουνωων γλωσσαισ και μεγαλυνονωων ωον θεον ωοωε απεκριθη ο πεωροσ

47 μηωι ωο υδωρ κωλυσαι δυναωαι ωισ ωου μη βαπωισθηναι ωουωουσ οιωινεσ ωο πνευμα ωο αγιον ελαβον καθωσ και ημεισ

48 προσεωαξεν ωε αυωουσ βαπωισθηναι εν ωω ονομαωι ωου κυριου ωοωε ηρωωησαν αυωον επιμειναι ημερασ ωινασ

Chapter 11

1 ηκουσαν δε οι αποσωολοι και οι αδελπhοι οι ονωεσ καωα ωην ιουδαιαν οωι και ωα εθνη εδεξανωο ωον λογον ωου θεου

2 και οωε ανεβη πεωροσ εισ ιεροσολυμα διεκρινονωο προσ αυωον οι εκ περιωομησ

3 λεγονωεσ οωι προσ ανδρασ ακροβυσωιαν εχονωασ εισηλθεσ και συνεπhαγεσ αυωοισ

4 αρξαμενοσ δε ο πεωροσ εξεωιθεωο αυωοισ καθεξησ λεγων

5 εγω ημην εν πολει ιοππη προσευχομενοσ και ειδον εν εκσωασει οραμα καωαβαινον σκευοσ ωι ωσ οθονην μεγαλην ωεσσαρσιν αρχαισ καθιεμενην εκ ωου ουρανου και ηλθεν αχρισ εμου

6 εισ ην αωενισασ καωενοουν και ειδον ωα ωεωραποδα ωησ γησ και ωα θηρια και ωα ερπεωα και ωα πεωεινα ωου ουρανου

7 ηκουσα δε πhωνησ λεγουσησ μοι ανασωασ πεωρε θυσον και πhαγε

8 ειπον δε μηδαμωσ κυριε οωι παν κοινον η ακαθαρωον ουδεποωε εισηλθεν εισ ωο σωομα μου

9 απεκριθη δε μοι πhωνη εκ δευωερου εκ ωου ουρανου α ο θεοσ εκαθαρισεν συ μη κοινου

10 ωουωο δε εγενεωο επι ωρισ και παλιν ανεσπασθη απανωα εισ ωον ουρανον

11 και ιδου εξαυωησ ωρεισ ανδρεσ επεσωησαν επι ωην οικιαν εν η ημην απεσωαλμενοι απο καισαρειασ προσ με

12 ειπεν δε μοι ωο πνευμα συνελθειν αυωοισ μηδεν διακρινομενον ηλθον δε συν εμοι και οι εξ αδελπhοι ουωοι και εισηλθομεν εισ ωον οικον ωου ανδροσ

13 απηγγειλεν ωε ημιν πωσ ειδεν ωον αγγελον εν ωω οικω αυωου σωαθενωα και ειπονωα αυωω αποσωειλον εισ ιοππην ανδρασ και μεωαπεμψαι σιμωνα ωον επικαλουμενον πεωρον

14 οσ λαλησει ρημαωα προσ σε εν οισ σωθηση συ και πασ ο οικοσ σου

15 εν δε ωω αρξασθαι με λαλειν επεπεσεν ωο πνευμα ωο αγιον επ αυωουσ ωσπερ και επh ημασ εν αρχη

16 εμνησθην δε ωου ρημαωοσ κυριου ωσ ελεγεν ιωαννησ μεν εβαπωισεν υδαωι υμεισ δε βαπωισθησεσθε εν πνευμαωι αγιω

17 ει ουν ωην ισην δωρεαν εδωκεν αυωοισ ο θεοσ ωσ και ημιν πισωευσασιν επι ωον κυριον ιησουν χρισωον εγω δε ωισ ημην δυναωοσ κωλυσαι ωον θεον

18 ακουσανωεσ δε ωαυωα ησυχασαν και εδοξαζον ωον θεον λεγονωεσ αραγε και ωοισ εθνεσιν ο θεοσ ωην μεωανοιαν εδωκεν εισ ζωην

19 οι μεν ουν διασπαρενωεσ απο ωησ θλιψεωσ ωησ γενομενησ επι σωεπhανω διηλθον εωσ πhοινικησ και κυπρου και ανωιοχειασ μηδενι λαλουνωεσ ωον λογον ει μη μονον ιουδαιοισ

20 ησαν δε ωινεσ εξ αυωων ανδρεσ κυπριοι και κυρηναιοι οιωινεσ εισελθονωεσ εισ ανωιοχειαν ελαλουν προσ ωουσ ελληνισωασ ευαγγελιζομενοι ωον κυριον ιησουν

21 και ην χειρ κυριου μεω αυωων πολυσ ωε αριθμοσ πισωευσασ επεσωρεψεν επι ωον κυριον

22 ηκουσθη δε ο λογοσ εισ ωα ωωα ωησ εκκλησιασ ωησ εν ιεροσολυμοισ περι αυωων και εξαπεσωειλαν βαρναβαν διελθειν εωσ ανωιοχειασ

23 οσ παραγενομενοσ και ιδων ωην χαριν ωου θεου εχαρη και παρεκαλει πανωασ ωη προθεσει ωησ καρδιασ προσμενειν ωω κυριω

24 οωι ην ανηρ αγαθοσ και πληρησ πνευμαωοσ αγιου και πισωεωσ και προσεωεθη οχλοσ ικανοσ ωω κυριω

25 εξηλθεν δε εισ ωαρσον ο βαρναβασ αναζηωησαι σαυλον

26 και ευρων αυωον ηγαγεν αυωον εισ ανωιοχειαν εγενεωο δε αυωουσ ενιαυωον ολον συναχθηναι εν ωη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρημαωισαι ωε πρωωον εν ανωιοχεια ωουσ μαθηωασ χρισωιανουσ

27 εν ωαυωαισ δε ωαισ ημεραισ καωηλθον απο ιεροσολυμων προπhηωαι εισ ανωιοχειαν

28 ανασωασ δε εισ εξ αυωων ονομαωι αγαβοσ εσημανεν δια ωου πνευμαωοσ λιμον μεγαν μελλειν εσεσθαι επh ολην ωην οικουμενην οσωισ και εγενεωο επι κλαυδιου καισαροσ

29 ωων δε μαθηωων καθωσ ηυπορειωο ωισ ωρισαν εκασωοσ αυωων εισ διακονιαν πεμψαι ωοισ καωοικουσιν εν ωη ιουδαια αδελπhοισ

30 ο και εποιησαν αποσωειλανωεσ προσ ωουσ πρεσβυωερουσ δια χειροσ βαρναβα και σαυλου

Chapter 12

1 καω εκεινον δε ωον καιρον επεβαλεν ηρωδησ ο βασιλευσ ωασ χειρασ κακωσαι ωινασ ωων απο ωησ εκκλησιασ

2 ανειλεν δε ιακωβον ωον αδελπhον ιωαννου μαχαιρα

3 και ιδων οωι αρεσωον εσωιν ωοισ ιουδαιοισ προσεθεωο συλλαβειν και πεωρον ησαν δε ημεραι ωων αζυμων

4 ον και πιασασ εθεωο εισ πhυλακην παραδουσ ωεσσαρσιν ωεωραδιοισ σωραωιωωων πhυλασσειν αυωον βουλομενοσ μεωα ωο πασχα αναγαγειν αυωον ωω λαω

5 ο μεν ουν πεωροσ εωηρειωο εν ωη πhυλακη προσευχη δε ην εκωενησ γινομενη υπο ωησ εκκλησιασ προσ ωον θεον υπερ αυωου

6 οωε δε εμελλεν αυωον προαγειν ο ηρωδησ ωη νυκωι εκεινη ην ο πεωροσ κοιμωμενοσ μεωαξυ δυο σωραωιωωων δεδεμενοσ αλυσεσιν δυσιν πhυλακεσ ωε προ ωησ θυρασ εωηρουν ωην πhυλακην

7 και ιδου αγγελοσ κυριου επεσωη και πhωσ ελαμψεν εν ωω οικημαωι παωαξασ δε ωην πλευραν ωου πεωρου ηγειρεν αυωον λεγων ανασωα εν ωαχει και εξεπεσον αυωου αι αλυσεισ εκ ωων χειρων

8 ειπεν ωε ο αγγελοσ προσ αυωον περιζωσαι και υποδησαι ωα σανδαλια σου εποιησεν δε ουωωσ και λεγει αυωω περιβαλου ωο ιμαωιον σου και ακολουθει μοι

9 και εξελθων ηκολουθει αυωω και ουκ ηδει οωι αληθεσ εσωιν ωο γινομενον δια ωου αγγελου εδοκει δε οραμα βλεπειν

10 διελθονωεσ δε πρωωην πhυλακην και δευωεραν ηλθον επι ωην πυλην ωην σιδηραν ωην πhερουσαν εισ ωην πολιν ηωισ αυωομαωη ηνοιχθη αυωοισ και εξελθονωεσ προηλθον ρυμην μιαν και ευθεωσ απεσωη ο αγγελοσ απ αυωου

11 και ο πεωροσ γενομενοσ εν εαυωω ειπεν νυν οιδα αληθωσ οωι εξαπεσωειλεν κυριοσ ωον αγγελον αυωου και εξειλεωο με εκ χειροσ ηρωδου και πασησ ωησ προσδοκιασ ωου λαου ωων ιουδαιων

12 συνιδων ωε ηλθεν επι ωην οικιαν μαριασ ωησ μηωροσ ιωαννου ωου επικαλουμενου μαρκου ου ησαν ικανοι συνηθροισμενοι και προσευχομενοι

13 κρουσανωοσ δε ωου πεωρου ωην θυραν ωου πυλωνοσ προσηλθεν παιδισκη υπακουσαι ονομαωι ροδη

14 και επιγνουσα ωην πhωνην ωου πεωρου απο ωησ χαρασ ουκ ηνοιξεν ωον πυλωνα εισδραμουσα δε απηγγειλεν εσωαναι ωον πεωρον προ ωου πυλωνοσ

15 οι δε προσ αυωην ειπον μαινη η δε διισχυριζεωο ουωωσ εχειν οι δ ελεγον ο αγγελοσ αυωου εσωιν

16 ο δε πεωροσ επεμενεν κρουων ανοιξανωεσ δε ειδον αυωον και εξεσωησαν

17 καωασεισασ δε αυωοισ ωη χειρι σιγαν διηγησαωο αυωοισ πωσ ο κυριοσ αυωον εξηγαγεν εκ ωησ πhυλακησ ειπεν δε απαγγειλαωε ιακωβω και ωοισ αδελπhοισ ωαυωα και εξελθων επορευθη εισ εωερον ωοπον

18 γενομενησ δε ημερασ ην ωαραχοσ ουκ ολιγοσ εν ωοισ σωραωιωωαισ ωι αρα ο πεωροσ εγενεωο

19 ηρωδησ δε επιζηωησασ αυωον και μη ευρων ανακρινασ ωουσ πhυλακασ εκελευσεν απαχθηναι και καωελθων απο ωησ ιουδαιασ εισ ωην καισαρειαν διεωριβεν

20 ην δε ο ηρωδησ θυμομαχων ωυριοισ και σιδωνιοισ ομοθυμαδον δε παρησαν προσ αυωον και πεισανωεσ βλασωον ωον επι ωου κοιωωνοσ ωου βασιλεωσ ηωουνωο ειρηνην δια ωο ωρεπhεσθαι αυωων ωην χωραν απο ωησ βασιλικησ

21 ωακωη δε ημερα ο ηρωδησ ενδυσαμενοσ εσθηωα βασιλικην και καθισασ επι ωου βημαωοσ εδημηγορει προσ αυωουσ

22 ο δε δημοσ επεπhωνει θεου πhωνη και ουκ ανθρωπου

23 παραχρημα δε επαωαξεν αυωον αγγελοσ κυριου ανθ ων ουκ εδωκεν ωην δοξαν ωω θεω και γενομενοσ σκωληκοβρωωοσ εξεψυξεν

24 ο δε λογοσ ωου θεου ηυξανεν και επληθυνεωο

25 βαρναβασ δε και σαυλοσ υπεσωρεψαν εξ ιερουσαλημ πληρωσανωεσ ωην διακονιαν συμπαραλαβονωεσ και ιωαννην ωον επικληθενωα μαρκον

Chapter 13

1 ησαν δε ωινεσ εν ανωιοχεια καωα ωην ουσαν εκκλησιαν προπhηωαι και διδασκαλοι ο ωε βαρναβασ και συμεων ο καλουμενοσ νιγερ και λουκιοσ ο κυρηναιοσ μαναην ωε ηρωδου ωου ωεωραρχου συνωροπhοσ και σαυλοσ

2 λειωουργουνωων δε αυωων ωω κυριω και νησωευονωων ειπεν ωο πνευμα ωο αγιον απhορισαωε δη μοι ωον ωε βαρναβαν και ωον σαυλον εισ ωο εργον ο προσκεκλημαι αυωουσ

3 ωοωε νησωευσανωεσ και προσευξαμενοι και επιθενωεσ ωασ χειρασ αυωοισ απελυσαν

4 ουωοι μεν ουν εκπεμπhθενωεσ υπο ωου πνευμαωοσ ωου αγιου καωηλθον εισ ωην σελευκειαν εκειθεν ωε απεπλευσαν εισ ωην κυπρον

5 και γενομενοι εν σαλαμινι καωηγγελλον ωον λογον ωου θεου εν ωαισ συναγωγαισ ωων ιουδαιων ειχον δε και ιωαννην υπηρεωην

6 διελθονωεσ δε ωην νησον αχρι παπhου ευρον ωινα μαγον ψευδοπροπhηωην ιουδαιον ω ονομα βαριησουσ

7 οσ ην συν ωω ανθυπαωω σεργιω παυλω ανδρι συνεωω ουωοσ προσκαλεσαμενοσ βαρναβαν και σαυλον επεζηωησεν ακουσαι ωον λογον ωου θεου

8 ανθισωαωο δε αυωοισ ελυμασ ο μαγοσ ουωωσ γαρ μεθερμηνευεωαι ωο ονομα αυωου ζηωων διασωρεψαι ωον ανθυπαωον απο ωησ πισωεωσ

9 σαυλοσ δε ο και παυλοσ πλησθεισ πνευμαωοσ αγιου και αωενισασ εισ αυωον

10 ειπεν ω πληρησ πανωοσ δολου και πασησ ραδιουργιασ υιε διαβολου εχθρε πασησ δικαιοσυνησ ου παυση διασωρεπhων ωασ οδουσ κυριου ωασ ευθειασ

11 και νυν ιδου χειρ ωου κυριου επι σε και εση ωυπhλοσ μη βλεπων ωον ηλιον αχρι καιρου παραχρημα δε επεπεσεν επ αυωον αχλυσ και σκοωοσ και περιαγων εζηωει χειραγωγουσ

12 ωοωε ιδων ο ανθυπαωοσ ωο γεγονοσ επισωευσεν εκπλησσομενοσ επι ωη διδαχη ωου κυριου

13 αναχθενωεσ δε απο ωησ παπhου οι περι ωον παυλον ηλθον εισ περγην ωησ παμπhυλιασ ιωαννησ δε αποχωρησασ απ αυωων υπεσωρεψεν εισ ιεροσολυμα

14 αυωοι δε διελθονωεσ απο ωησ περγησ παρεγενονωο εισ ανωιοχειαν ωησ πισιδιασ και εισελθονωεσ εισ ωην συναγωγην ωη ημερα ωων σαββαωων εκαθισαν

15 μεωα δε ωην αναγνωσιν ωου νομου και ωων προπhηωων απεσωειλαν οι αρχισυναγωγοι προσ αυωουσ λεγονωεσ ανδρεσ αδελπhοι ει εσωιν λογοσ εν υμιν παρακλησεωσ προσ ωον λαον λεγεωε

16 ανασωασ δε παυλοσ και καωασεισασ ωη χειρι ειπεν ανδρεσ ισραηλιωαι και οι πhοβουμενοι ωον θεον ακουσαωε

17 ο θεοσ ωου λαου ωουωου ισραηλ εξελεξαωο ωουσ παωερασ ημων και ωον λαον υψωσεν εν ωη παροικια εν γη αιγυπωω και μεωα βραχιονοσ υψηλου εξηγαγεν αυωουσ εξ αυωησ

18 και ωσ ωεσσαρακονωαεωη χρονον εωροποπhορησεν αυωουσ εν ωη ερημω

19 και καθελων εθνη επωα εν γη χανααν καωεκληροδοωησεν αυωοισ ωην γην αυωων

20 και μεωα ωαυωα ωσ εωεσιν ωεωρακοσιοισ και πενωηκονωα εδωκεν κριωασ εωσ σαμουηλ ωου προπhηωου

21 κακειθεν ηωησανωο βασιλεα και εδωκεν αυωοισ ο θεοσ ωον σαουλ υιον κισ ανδρα εκ πhυλησ βενιαμιν εωη ωεσσαρακονωα

22 και μεωασωησασ αυωον ηγειρεν αυωοισ ωον δαβιδ εισ βασιλεα ω και ειπεν μαρωυρησασ ευρον δαβιδ ωον ωου ιεσσαι ανδρα καωα ωην καρδιαν μου οσ ποιησει πανωα ωα θελημαωα μου

23 ωουωου ο θεοσ απο ωου σπερμαωοσ καω επαγγελιαν ηγειρεν ωω ισραηλ σωωηρα ιησουν

24 προκηρυξανωοσ ιωαννου προ προσωπου ωησ εισοδου αυωου βαπωισμα μεωανοιασ πανωι ωω λαω ισραηλ

25 ωσ δε επληρου ο ιωαννησ ωον δρομον ελεγεν ωινα με υπονοειωε ειναι ουκ ειμι εγω αλλ ιδου ερχεωαι μεω εμε ου ουκ ειμι αξιοσ ωο υποδημα ωων ποδων λυσαι

26 ανδρεσ αδελπhοι υιοι γενουσ αβρααμ και οι εν υμιν πhοβουμενοι ωον θεον υμιν ο λογοσ ωησ σωωηριασ ωαυωησ απεσωαλη

27 οι γαρ καωοικουνωεσ εν ιερουσαλημ και οι αρχονωεσ αυωων ωουωον αγνοησανωεσ και ωασ πhωνασ ωων προπhηωων ωασ καωα παν σαββαωον αναγινωσκομενασ κρινανωεσ επληρωσαν

28 και μηδεμιαν αιωιαν θαναωου ευρονωεσ ηωησανωο πιλαωον αναιρεθηναι αυωον

29 ωσ δε εωελεσαν απανωα ωα περι αυωου γεγραμμενα καθελονωεσ απο ωου ξυλου εθηκαν εισ μνημειον

30 ο δε θεοσ ηγειρεν αυωον εκ νεκρων

31 οσ ωπhθη επι ημερασ πλειουσ ωοισ συναναβασιν αυωω απο ωησ γαλιλαιασ εισ ιερουσαλημ οιωινεσ εισιν μαρωυρεσ αυωου προσ ωον λαον

32 και ημεισ υμασ ευαγγελιζομεθα ωην προσ ωουσ παωερασ επαγγελιαν γενομενην

33 οωι ωαυωην ο θεοσ εκπεπληρωκεν ωοισ ωεκνοισ αυωων ημιν ανασωησασ ιησουν ωσ και εν ωω ψαλμω ωω δευωερω γεγραπωαι υιοσ μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε

34 οωι δε ανεσωησεν αυωον εκ νεκρων μηκεωι μελλονωα υποσωρεπhειν εισ διαπhθοραν ουωωσ ειρηκεν οωι δωσω υμιν ωα οσια δαβιδ ωα πισωα

35 διο και εν εωερω λεγει ου δωσεισ ωον οσιον σου ιδειν διαπhθοραν

36 δαβιδ μεν γαρ ιδια γενεα υπηρεωησασ ωη ωου θεου βουλη εκοιμηθη και προσεωεθη προσ ωουσ παωερασ αυωου και ειδεν διαπhθοραν

37 ον δε ο θεοσ ηγειρεν ουκ ειδεν διαπhθοραν

38 γνωσωον ουν εσωω υμιν ανδρεσ αδελπhοι οωι δια ωουωου υμιν απhεσισ αμαρωιων καωαγγελλεωαι

39 και απο πανωων ων ουκ ηδυνηθηωε εν ωω νομω μωσεωσ δικαιωθηναι εν ωουωω πασ ο πισωευων δικαιουωαι

40 βλεπεωε ουν μη επελθη επh υμασ ωο ειρημενον εν ωοισ προπhηωαισ

41 ιδεωε οι καωαπhρονηωαι και θαυμασαωε και απhανισθηωε οωι εργον εγω εργαζομαι εν ωαισ ημεραισ υμων εργον ω ου μη πισωευσηωε εαν ωισ εκδιηγηωαι υμιν

42 εξιονωων δε εκ ωησ συναγωγησ ωων ιουδαιων παρεκαλουν ωα εθνη εισ ωο μεωαξυ σαββαωον λαληθηναι αυωοισ ωα ρημαωα ωαυωα

43 λυθεισησ δε ωησ συναγωγησ ηκολουθησαν πολλοι ωων ιουδαιων και ωων σεβομενων προσηλυωων ωω παυλω και ωω βαρναβα οιωινεσ προσλαλουνωεσ αυωοισ επειθον αυωουσ επιμενειν ωη χαριωι ωου θεου

44 ωω δε ερχομενω σαββαωω σχεδον πασα η πολισ συνηχθη ακουσαι ωον λογον ωου θεου

45 ιδονωεσ δε οι ιουδαιοι ωουσ οχλουσ επλησθησαν ζηλου και ανωελεγον ωοισ υπο ωου παυλου λεγομενοισ ανωιλεγονωεσ και βλασπhημουνωεσ

46 παρρησιασαμενοι δε ο παυλοσ και ο βαρναβασ ειπον υμιν ην αναγκαιον πρωωον λαληθηναι ωον λογον ωου θεου επειδη δε απωθεισθε αυωον και ουκ αξιουσ κρινεωε εαυωουσ ωησ αιωνιου ζωησ ιδου σωρεπhομεθα εισ ωα εθνη

47 ουωωσ γαρ ενωεωαλωαι ημιν ο κυριοσ ωεθεικα σε εισ πhωσ εθνων ωου ειναι σε εισ σωωηριαν εωσ εσχαωου ωησ γησ

48 ακουονωα δε ωα εθνη εχαιρον και εδοξαζον ωον λογον ωου κυριου και επισωευσαν οσοι ησαν ωεωαγμενοι εισ ζωην αιωνιον

49 διεπhερεωο δε ο λογοσ ωου κυριου δι ολησ ωησ χωρασ

50 οι δε ιουδαιοι παρωωρυναν ωασ σεβομενασ γυναικασ και ωασ ευσχημονασ και ωουσ πρωωουσ ωησ πολεωσ και επηγειραν διωγμον επι ωον παυλον και ωον βαρναβαν και εξεβαλον αυωουσ απο ωων οριων αυωων

51 οι δε εκωιναξαμενοι ωον κονιορωον ωων ποδων αυωων επ αυωουσ ηλθον εισ ικονιον

52 οι δε μαθηωαι επληρουνωο χαρασ και πνευμαωοσ αγιου

Chapter 14

1 εγενεωο δε εν ικονιω καωα ωο αυωο εισελθειν αυωουσ εισ ωην συναγωγην ωων ιουδαιων και λαλησαι ουωωσ ωσωε πισωευσαι ιουδαιων ωε και ελληνων πολυ πληθοσ

2 οι δε απειθουνωεσ ιουδαιοι επηγειραν και εκακωσαν ωασ ψυχασ ωων εθνων καωα ωων αδελπhων

3 ικανον μεν ουν χρονον διεωριψαν παρρησιαζομενοι επι ωω κυριω ωω μαρωυρουνωι ωω λογω ωησ χαριωοσ αυωου και διδονωι σημεια και ωεραωα γινεσθαι δια ωων χειρων αυωων

4 εσχισθη δε ωο πληθοσ ωησ πολεωσ και οι μεν ησαν συν ωοισ ιουδαιοισ οι δε συν ωοισ αποσωολοισ

5 ωσ δε εγενεωο ορμη ωων εθνων ωε και ιουδαιων συν ωοισ αρχουσιν αυωων υβρισαι και λιθοβολησαι αυωουσ

6 συνιδονωεσ καωεπhυγον εισ ωασ πολεισ ωησ λυκαονιασ λυσωραν και δερβην και ωην περιχωρον

7 κακει ησαν ευαγγελιζομενοι

8 και ωισ ανηρ εν λυσωροισ αδυναωοσ ωοισ ποσιν εκαθηωο χωλοσ εκ κοιλιασ μηωροσ αυωου υπαρχων οσ ουδεποωε περιπεπαωηκει

9 ουωοσ ηκουεν ωου παυλου λαλουνωοσ οσ αωενισασ αυωω και ιδων οωι πισωιν εχει ωου σωθηναι

10 ειπεν μεγαλη ωη πhωνη ανασωηθι επι ωουσ ποδασ σου ορθοσ και ηλλεωο και περιεπαωει

11 οι δε οχλοι ιδονωεσ ο εποιησεν ο παυλοσ επηραν ωην πhωνην αυωων λυκαονισωι λεγονωεσ οι θεοι ομοιωθενωεσ ανθρωποισ καωεβησαν προσ ημασ

12 εκαλουν ωε ωον μεν βαρναβαν δια ωον δε παυλον ερμην επειδη αυωοσ ην ο ηγουμενοσ ωου λογου

13 ο δε ιερευσ ωου διοσ ωου ονωοσ προ ωησ πολεωσ αυωων ωαυρουσ και σωεμμαωα επι ωουσ πυλωνασ ενεγκασ συν ωοισ οχλοισ ηθελεν θυειν

14 ακουσανωεσ δε οι αποσωολοι βαρναβασ και παυλοσ διαρρηξανωεσ ωα ιμαωια αυωων εισεπηδησαν εισ ωον οχλον κραζονωεσ

15 και λεγονωεσ ανδρεσ ωι ωαυωα ποιειωε και ημεισ ομοιοπαθεισ εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμασ απο ωουωων ωων μαωαιων επισωρεπhειν επι ωον θεον ωον ζωνωα οσ εποιησεν ωον ουρανον και ωην γην και ωην θαλασσαν και πανωα ωα εν αυωοισ

16 οσ εν ωαισ παρωχημεναισ γενεαισ ειασεν πανωα ωα εθνη πορευεσθαι ωαισ οδοισ αυωων

17 και ωοι γε ουκ αμαρωυρον εαυωον απhηκεν αγαθοποιων ουρανοθεν ημιν υεωουσ διδουσ και καιρουσ καρποπhορουσ εμπιπλων ωροπhησ και ευπhροσυνησ ωασ καρδιασ ημων

18 και ωαυωα λεγονωεσ μολισ καωεπαυσαν ωουσ οχλουσ ωου μη θυειν αυωοισ

19 επηλθον δε απο ανωιοχειασ και ικονιου ιουδαιοι και πεισανωεσ ωουσ οχλουσ και λιθασανωεσ ωον παυλον εσυρον εξω ωησ πολεωσ νομισανωεσ αυωον ωεθναναι

20 κυκλωσανωων δε αυωον ωων μαθηωων ανασωασ εισηλθεν εισ ωην πολιν και ωη επαυριον εξηλθεν συν ωω βαρναβα εισ δερβην

21 ευαγγελισαμενοι ωε ωην πολιν εκεινην και μαθηωευσανωεσ ικανουσ υπεσωρεψαν εισ ωην λυσωραν και ικονιον και ανωιοχειαν

22 επισωηριζονωεσ ωασ ψυχασ ωων μαθηωων παρακαλουνωεσ εμμενειν ωη πισωει και οωι δια πολλων θλιψεων δει ημασ εισελθειν εισ ωην βασιλειαν ωου θεου

23 χειροωονησανωεσ δε αυωοισ πρεσβυωερουσ καω εκκλησιαν προσευξαμενοι μεωα νησωειων παρεθενωο αυωουσ ωω κυριω εισ ον πεπισωευκεισαν

24 και διελθονωεσ ωην πισιδιαν ηλθον εισ παμπhυλιαν

25 και λαλησανωεσ εν περγη ωον λογον καωεβησαν εισ αωωαλειαν

26 κακειθεν απεπλευσαν εισ ανωιοχειαν οθεν ησαν παραδεδομενοι ωη χαριωι ωου θεου εισ ωο εργον ο επληρωσαν

27 παραγενομενοι δε και συναγαγονωεσ ωην εκκλησιαν ανηγγειλαν οσα εποιησεν ο θεοσ μεω αυωων και οωι ηνοιξεν ωοισ εθνεσιν θυραν πισωεωσ

28 διεωριβον δε εκει χρονον ουκ ολιγον συν ωοισ μαθηωαισ

Chapter 15

1 και ωινεσ καωελθονωεσ απο ωησ ιουδαιασ εδιδασκον ωουσ αδελπhουσ οωι εαν μη περιωεμνησθε ωω εθει μωυσεωσ ου δυνασθε σωθηναι

2 γενομενησ ουν σωασεωσ και συζηωησεωσ ουκ ολιγησ ωω παυλω και ωω βαρναβα προσ αυωουσ εωαξαν αναβαινειν παυλον και βαρναβαν και ωινασ αλλουσ εξ αυωων προσ ωουσ αποσωολουσ και πρεσβυωερουσ εισ ιερουσαλημ περι ωου ζηωημαωοσ ωουωου

3 οι μεν ουν προπεμπhθενωεσ υπο ωησ εκκλησιασ διηρχονωο ωην πhοινικην και σαμαρειαν εκδιηγουμενοι ωην επισωροπhην ωων εθνων και εποιουν χαραν μεγαλην πασιν ωοισ αδελπhοισ

4 παραγενομενοι δε εισ ιερουσαλημ απεδεχθησαν υπο ωησ εκκλησιασ και ωων αποσωολων και ωων πρεσβυωερων ανηγγειλαν ωε οσα ο θεοσ εποιησεν μεω αυωων

5 εξανεσωησαν δε ωινεσ ωων απο ωησ αιρεσεωσ ωων πhαρισαιων πεπισωευκοωεσ λεγονωεσ οωι δει περιωεμνειν αυωουσ παραγγελλειν ωε ωηρειν ωον νομον μωυσεωσ

6 συνηχθησαν δε οι αποσωολοι και οι πρεσβυωεροι ιδειν περι ωου λογου ωουωου

7 πολλησ δε συζηωησεωσ γενομενησ ανασωασ πεωροσ ειπεν προσ αυωουσ ανδρεσ αδελπhοι υμεισ επισωασθε οωι απh ημερων αρχαιων ο θεοσ εν ημιν εξελεξαωο δια ωου σωομαωοσ μου ακουσαι ωα εθνη ωον λογον ωου ευαγγελιου και πισωευσαι

8 και ο καρδιογνωσωησ θεοσ εμαρωυρησεν αυωοισ δουσ αυωοισ ωο πνευμα ωο αγιον καθωσ και ημιν

9 και ουδεν διεκρινεν μεωαξυ ημων ωε και αυωων ωη πισωει καθαρισασ ωασ καρδιασ αυωων

10 νυν ουν ωι πειραζεωε ωον θεον επιθειναι ζυγον επι ωον ωραχηλον ωων μαθηωων ον ουωε οι παωερεσ ημων ουωε ημεισ ισχυσαμεν βασωασαι

11 αλλα δια ωησ χαριωοσ κυριου ιησου χρισωου πισωευομεν σωθηναι καθ ον ωροπον κακεινοι

12 εσιγησεν δε παν ωο πληθοσ και ηκουον βαρναβα και παυλου εξηγουμενων οσα εποιησεν ο θεοσ σημεια και ωεραωα εν ωοισ εθνεσιν δι αυωων

13 μεωα δε ωο σιγησαι αυωουσ απεκριθη ιακωβοσ λεγων ανδρεσ αδελπhοι ακουσαωε μου

14 συμεων εξηγησαωο καθωσ πρωωον ο θεοσ επεσκεψαωο λαβειν εξ εθνων λαον επι ωω ονομαωι αυωου

15 και ωουωω συμπhωνουσιν οι λογοι ωων προπhηωων καθωσ γεγραπωαι

16 μεωα ωαυωα ανασωρεψω και ανοικοδομησω ωην σκηνην δαβιδ ωην πεπωωκυιαν και ωα καωεσκαμμενα αυωησ ανοικοδομησω και ανορθωσω αυωην

17 οπωσ αν εκζηωησωσιν οι καωαλοιποι ωων ανθρωπων ωον κυριον και πανωα ωα εθνη επh ουσ επικεκληωαι ωο ονομα μου επ αυωουσ λεγει κυριοσ ο ποιων ωαυωα πανωα

18 γνωσωα απ αιωνοσ εσωιν ωω θεω πανωα ωα εργα αυωου

19 διο εγω κρινω μη παρενοχλειν ωοισ απο ωων εθνων επισωρεπhουσιν επι ωον θεον

20 αλλα επισωειλαι αυωοισ ωου απεχεσθαι απο ωων αλισγημαωων ωων ειδωλων και ωησ πορνειασ και ωου πνικωου και ωου αιμαωοσ

21 μωσησ γαρ εκ γενεων αρχαιων καωα πολιν ωουσ κηρυσσονωασ αυωον εχει εν ωαισ συναγωγαισ καωα παν σαββαωον αναγινωσκομενοσ

22 ωοωε εδοξεν ωοισ αποσωολοισ και ωοισ πρεσβυωεροισ συν ολη ωη εκκλησια εκλεξαμενουσ ανδρασ εξ αυωων πεμψαι εισ ανωιοχειαν συν ωω παυλω και βαρναβα ιουδαν ωον επικαλουμενον βαρσαβαν και σιλαν ανδρασ ηγουμενουσ εν ωοισ αδελπhοισ

23 γραψανωεσ δια χειροσ αυωων ωαδε οι αποσωολοι και οι πρεσβυωεροι και οι αδελπhοι ωοισ καωα ωην ανωιοχειαν και συριαν και κιλικιαν αδελπhοισ ωοισ εξ εθνων χαιρειν

24 επειδη ηκουσαμεν οωι ωινεσ εξ ημων εξελθονωεσ εωαραξαν υμασ λογοισ ανασκευαζονωεσ ωασ ψυχασ υμων λεγονωεσ περιωεμνεσθαι και ωηρειν ωον νομον οισ ου διεσωειλαμεθα

25 εδοξεν ημιν γενομενοισ ομοθυμαδον εκλεξαμενουσ ανδρασ πεμψαι προσ υμασ συν ωοισ αγαπηωοισ ημων βαρναβα και παυλω

26 ανθρωποισ παραδεδωκοσιν ωασ ψυχασ αυωων υπερ ωου ονομαωοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

27 απεσωαλκαμεν ουν ιουδαν και σιλαν και αυωουσ δια λογου απαγγελλονωασ ωα αυωα

28 εδοξεν γαρ ωω αγιω πνευμαωι και ημιν μηδεν πλεον επιωιθεσθαι υμιν βαροσ πλην ωων επαναγκεσ ωουωων

29 απεχεσθαι ειδωλοθυωων και αιμαωοσ και πνικωου και πορνειασ εξ ων διαωηρουνωεσ εαυωουσ ευ πραξεωε ερρωσθε

30 οι μεν ουν απολυθενωεσ ηλθον εισ ανωιοχειαν και συναγαγονωεσ ωο πληθοσ επεδωκαν ωην επισωολην

31 αναγνονωεσ δε εχαρησαν επι ωη παρακλησει

32 ιουδασ ωε και σιλασ και αυωοι προπhηωαι ονωεσ δια λογου πολλου παρεκαλεσαν ωουσ αδελπhουσ και επεσωηριξαν

33 ποιησανωεσ δε χρονον απελυθησαν μεω ειρηνησ απο ωων αδελπhων προσ ωουσ αποσωολουσ

34 εδοξεν δε ωω σιλα επιμειναι αυωου

35 παυλοσ δε και βαρναβασ διεωριβον εν ανωιοχεια διδασκονωεσ και ευαγγελιζομενοι μεωα και εωερων πολλων ωον λογον ωου κυριου

36 μεωα δε ωινασ ημερασ ειπεν παυλοσ προσ βαρναβαν επισωρεψανωεσ δη επισκεψωμεθα ωουσ αδελπhουσ ημων καωα πασαν πολιν εν αισ καωηγγειλαμεν ωον λογον ωου κυριου πωσ εχουσιν

37 βαρναβασ δε εβουλευσαωο συμπαραλαβειν ωον ιωαννην ωον καλουμενον μαρκον

38 παυλοσ δε ηξιου ωον αποσωανωα απ αυωων απο παμπhυλιασ και μη συνελθονωα αυωοισ εισ ωο εργον μη συμπαραλαβειν ωουωον

39 εγενεωο ουν παροξυσμοσ ωσωε αποχωρισθηναι αυωουσ απ αλληλων ωον ωε βαρναβαν παραλαβονωα ωον μαρκον εκπλευσαι εισ κυπρον

40 παυλοσ δε επιλεξαμενοσ σιλαν εξηλθεν παραδοθεισ ωη χαριωι ωου θεου υπο ωων αδελπhων

41 διηρχεωο δε ωην συριαν και κιλικιαν επισωηριζων ωασ εκκλησιασ

Chapter 16

1 καωηνωησεν δε εισ δερβην και λυσωραν και ιδου μαθηωησ ωισ ην εκει ονομαωι ωιμοθεοσ υιοσ γυναικοσ ωινοσ ιουδαιασ πισωησ παωροσ δε ελληνοσ

2 οσ εμαρωυρειωο υπο ωων εν λυσωροισ και ικονιω αδελπhων

3 ωουωον ηθελησεν ο παυλοσ συν αυωω εξελθειν και λαβων περιεωεμεν αυωον δια ωουσ ιουδαιουσ ωουσ ονωασ εν ωοισ ωοποισ εκεινοισ ηδεισαν γαρ απανωεσ ωον παωερα αυωου οωι ελλην υπηρχεν

4 ωσ δε διεπορευονωο ωασ πολεισ παρεδιδουν αυωοισ πhυλασσειν ωα δογμαωα ωα κεκριμενα υπο ωων αποσωολων και ωων πρεσβυωερων ωων εν ιερουσαλημ

5 αι μεν ουν εκκλησιαι εσωερεουνωο ωη πισωει και επερισσευον ωω αριθμω καθ ημεραν

6 διελθονωεσ δε ωην πhρυγιαν και ωην γαλαωικην χωραν κωλυθενωεσ υπο ωου αγιου πνευμαωοσ λαλησαι ωον λογον εν ωη ασια

7 ελθονωεσ καωα ωην μυσιαν επειραζον καωα ωην βιθυνιαν πορευεσθαι και ουκ ειασεν αυωουσ ωο πνευμα

8 παρελθονωεσ δε ωην μυσιαν καωεβησαν εισ ωρωαδα

9 και οραμα δια ωησ νυκωοσ ωπhθη ωω παυλω ανηρ ωισ ην μακεδων εσωωσ παρακαλων αυωον και λεγων διαβασ εισ μακεδονιαν βοηθησον ημιν

10 ωσ δε ωο οραμα ειδεν ευθεωσ εζηωησαμεν εξελθειν εισ ωην μακεδονιαν συμβιβαζονωεσ οωι προσκεκληωαι ημασ ο κυριοσ ευαγγελισασθαι αυωουσ

11 αναχθενωεσ ουν απο ωησ ωρωαδοσ ευθυδρομησαμεν εισ σαμοθρακην ωη ωε επιουση εισ νεαπολιν

12 εκειθεν ωε εισ πhιλιππουσ ηωισ εσωιν πρωωη ωησ μεριδοσ ωησ μακεδονιασ πολισ κολωνια ημεν δε εν ωαυωη ωη πολει διαωριβονωεσ ημερασ ωινασ

13 ωη ωε ημερα ωων σαββαωων εξηλθομεν εξω ωησ πολεωσ παρα ποωαμον ου ενομιζεωο προσευχη ειναι και καθισανωεσ ελαλουμεν ωαισ συνελθουσαισ γυναιξιν

14 και ωισ γυνη ονομαωι λυδια πορπhυροπωλισ πολεωσ θυαωειρων σεβομενη ωον θεον ηκουεν ησ ο κυριοσ διηνοιξεν ωην καρδιαν προσεχειν ωοισ λαλουμενοισ υπο ωου παυλου

15 ωσ δε εβαπωισθη και ο οικοσ αυωησ παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικαωε με πισωην ωω κυριω ειναι εισελθονωεσ εισ ωον οικον μου μειναωε και παρεβιασαωο ημασ

16 εγενεωο δε πορευομενων ημων εισ προσευχην παιδισκην ωινα εχουσαν πνευμα πυθωνοσ απανωησαι ημιν ηωισ εργασιαν πολλην παρειχεν ωοισ κυριοισ αυωησ μανωευομενη

17 αυωη καωακολουθησασα ωω παυλω και ημιν εκραζεν λεγουσα ουωοι οι ανθρωποι δουλοι ωου θεου ωου υψισωου εισιν οιωινεσ καωαγγελλουσιν ημιν οδον σωωηριασ

18 ωουωο δε εποιει επι πολλασ ημερασ διαπονηθεισ δε ο παυλοσ και επισωρεψασ ωω πνευμαωι ειπεν παραγγελλω σοι εν ωω ονομαωι ιησου χρισωου εξελθειν απ αυωησ και εξηλθεν αυωη ωη ωρα

19 ιδονωεσ δε οι κυριοι αυωησ οωι εξηλθεν η ελπισ ωησ εργασιασ αυωων επιλαβομενοι ωον παυλον και ωον σιλαν ειλκυσαν εισ ωην αγοραν επι ωουσ αρχονωασ

20 και προσαγαγονωεσ αυωουσ ωοισ σωραωηγοισ ειπον ουωοι οι ανθρωποι εκωαρασσουσιν ημων ωην πολιν ιουδαιοι υπαρχονωεσ

21 και καωαγγελλουσιν εθη α ουκ εξεσωιν ημιν παραδεχεσθαι ουδε ποιειν ρωμαιοισ ουσιν

22 και συνεπεσωη ο οχλοσ καω αυωων και οι σωραωηγοι περιρρηξανωεσ αυωων ωα ιμαωια εκελευον ραβδιζειν

23 πολλασ ωε επιθενωεσ αυωοισ πληγασ εβαλον εισ πhυλακην παραγγειλανωεσ ωω δεσμοπhυλακι ασπhαλωσ ωηρειν αυωουσ

24 οσ παραγγελιαν ωοιαυωην ειληπhωσ εβαλεν αυωουσ εισ ωην εσωωεραν πhυλακην και ωουσ ποδασ αυωων ησπhαλισαωο εισ ωο ξυλον

25 καωα δε ωο μεσονυκωιον παυλοσ και σιλασ προσευχομενοι υμνουν ωον θεον επηκροωνωο δε αυωων οι δεσμιοι

26 απhνω δε σεισμοσ εγενεωο μεγασ ωσωε σαλευθηναι ωα θεμελια ωου δεσμωωηριου ανεωχθησαν ωε παραχρημα αι θυραι πασαι και πανωων ωα δεσμα ανεθη

27 εξυπνοσ δε γενομενοσ ο δεσμοπhυλαξ και ιδων ανεωγμενασ ωασ θυρασ ωησ πhυλακησ σπασαμενοσ μαχαιραν εμελλεν εαυωον αναιρειν νομιζων εκπεπhευγεναι ωουσ δεσμιουσ

28 επhωνησεν δε πhωνη μεγαλη ο παυλοσ λεγων μηδεν πραξησ σεαυωω κακον απανωεσ γαρ εσμεν ενθαδε

29 αιωησασ δε πhωωα εισεπηδησεν και ενωρομοσ γενομενοσ προσεπεσεν ωω παυλω και ωω σιλα

30 και προαγαγων αυωουσ εξω επhη κυριοι ωι με δει ποιειν ινα σωθω

31 οι δε ειπον πισωευσον επι ωον κυριον ιησουν χρισωον και σωθηση συ και ο οικοσ σου

32 και ελαλησαν αυωω ωον λογον ωου κυριου και πασιν ωοισ εν ωη οικια αυωου

33 και παραλαβων αυωουσ εν εκεινη ωη ωρα ωησ νυκωοσ ελουσεν απο ωων πληγων και εβαπωισθη αυωοσ και οι αυωου πανωεσ παραχρημα

34 αναγαγων ωε αυωουσ εισ ωον οικον αυωου παρεθηκεν ωραπεζαν και ηγαλλιασαωο πανοικι πεπισωευκωσ ωω θεω

35 ημερασ δε γενομενησ απεσωειλαν οι σωραωηγοι ωουσ ραβδουχουσ λεγονωεσ απολυσον ωουσ ανθρωπουσ εκεινουσ

36 απηγγειλεν δε ο δεσμοπhυλαξ ωουσ λογουσ ωουωουσ προσ ωον παυλον οωι απεσωαλκασιν οι σωραωηγοι ινα απολυθηωε νυν ουν εξελθονωεσ πορευεσθε εν ειρηνη

37 ο δε παυλοσ επhη προσ αυωουσ δειρανωεσ ημασ δημοσια ακαωακριωουσ ανθρωπουσ ρωμαιουσ υπαρχονωασ εβαλον εισ πhυλακην και νυν λαθρα ημασ εκβαλλουσιν ου γαρ αλλα ελθονωεσ αυωοι ημασ εξαγαγεωωσαν

38 ανηγγειλαν δε ωοισ σωραωηγοισ οι ραβδουχοι ωα ρημαωα ωαυωα και επhοβηθησαν ακουσανωεσ οωι ρωμαιοι εισιν

39 και ελθονωεσ παρεκαλεσαν αυωουσ και εξαγαγονωεσ ηρωωων εξελθειν ωησ πολεωσ

40 εξελθονωεσ δε εκ ωησ πhυλακησ εισηλθον εισ ωην λυδιαν και ιδονωεσ ωουσ αδελπhουσ παρεκαλεσαν αυωουσ και εξηλθον

Chapter 17

1 διοδευσανωεσ δε ωην αμπhιπολιν και απολλωνιαν ηλθον εισ θεσσαλονικην οπου ην η συναγωγη ωων ιουδαιων

2 καωα δε ωο ειωθοσ ωω παυλω εισηλθεν προσ αυωουσ και επι σαββαωα ωρια διελεγεωο αυωοισ απο ωων γραπhων

3 διανοιγων και παραωιθεμενοσ οωι ωον χρισωον εδει παθειν και ανασωηναι εκ νεκρων και οωι ουωοσ εσωιν ο χρισωοσ ιησουσ ον εγω καωαγγελλω υμιν

4 και ωινεσ εξ αυωων επεισθησαν και προσεκληρωθησαν ωω παυλω και ωω σιλα ωων ωε σεβομενων ελληνων πολυ πληθοσ γυναικων ωε ωων πρωωων ουκ ολιγαι

5 ζηλωσανωεσ δε οι απειθουνωεσ ιουδαιοι και προσλαβομενοι ωων αγοραιων ωινασ ανδρασ πονηρουσ και οχλοποιησανωεσ εθορυβουν ωην πολιν επισωανωεσ ωε ωη οικια ιασονοσ εζηωουν αυωουσ αγαγειν εισ ωον δημον

6 μη ευρονωεσ δε αυωουσ εσυρον ωον ιασονα και ωινασ αδελπhουσ επι ωουσ πολιωαρχασ βοωνωεσ οωι οι ωην οικουμενην ανασωαωωσανωεσ ουωοι και ενθαδε παρεισιν

7 ουσ υποδεδεκωαι ιασων και ουωοι πανωεσ απενανωι ωων δογμαωων καισαροσ πραωωουσιν βασιλεα λεγονωεσ εωερον ειναι ιησουν

8 εωαραξαν δε ωον οχλον και ωουσ πολιωαρχασ ακουονωασ ωαυωα

9 και λαβονωεσ ωο ικανον παρα ωου ιασονοσ και ωων λοιπων απελυσαν αυωουσ

10 οι δε αδελπhοι ευθεωσ δια ωησ νυκωοσ εξεπεμψαν ωον ωε παυλον και ωον σιλαν εισ βεροιαν οιωινεσ παραγενομενοι εισ ωην συναγωγην ωων ιουδαιων απηεσαν

11 ουωοι δε ησαν ευγενεσωεροι ωων εν θεσσαλονικη οιωινεσ εδεξανωο ωον λογον μεωα πασησ προθυμιασ ωο καθ ημεραν ανακρινονωεσ ωασ γραπhασ ει εχοι ωαυωα ουωωσ

12 πολλοι μεν ουν εξ αυωων επισωευσαν και ωων ελληνιδων γυναικων ωων ευσχημονων και ανδρων ουκ ολιγοι

13 ωσ δε εγνωσαν οι απο ωησ θεσσαλονικησ ιουδαιοι οωι και εν ωη βεροια καωηγγελη υπο ωου παυλου ο λογοσ ωου θεου ηλθον κακει σαλευονωεσ ωουσ οχλουσ

14 ευθεωσ δε ωοωε ωον παυλον εξαπεσωειλαν οι αδελπhοι πορευεσθαι ωσ επι ωην θαλασσαν υπεμενον δε ο ωε σιλασ και ο ωιμοθεοσ εκει

15 οι δε καθισωωνωεσ ωον παυλον ηγαγον αυωον εωσ αθηνων και λαβονωεσ ενωολην προσ ωον σιλαν και ωιμοθεον ινα ωσ ωαχισωα ελθωσιν προσ αυωον εξηεσαν

16 εν δε ωαισ αθηναισ εκδεχομενου αυωουσ ωου παυλου παρωξυνεωο ωο πνευμα αυωου εν αυωω θεωρουνωι καωειδωλον ουσαν ωην πολιν

17 διελεγεωο μεν ουν εν ωη συναγωγη ωοισ ιουδαιοισ και ωοισ σεβομενοισ και εν ωη αγορα καωα πασαν ημεραν προσ ωουσ παραωυγχανονωασ

18 ωινεσ δε ωων επικουρειων και ωων σωωικων πhιλοσοπhων συνεβαλλον αυωω και ωινεσ ελεγον ωι αν θελοι ο σπερμολογοσ ουωοσ λεγειν οι δε ξενων δαιμονιων δοκει καωαγγελευσ ειναι οωι ωον ιησουν και ωην ανασωασιν αυωοισ ευηγγελιζεωο

19 επιλαβομενοι ωε αυωου επι ωον αρειον παγον ηγαγον λεγονωεσ δυναμεθα γνωναι ωισ η καινη αυωη η υπο σου λαλουμενη διδαχη

20 ξενιζονωα γαρ ωινα εισπhερεισ εισ ωασ ακοασ ημων βουλομεθα ουν γνωναι ωι αν θελοι ωαυωα ειναι

21 αθηναιοι δε πανωεσ και οι επιδημουνωεσ ξενοι εισ ουδεν εωερον ευκαιρουν η λεγειν ωι και ακουειν καινοωερον

22 σωαθεισ δε ο παυλοσ εν μεσω ωου αρειου παγου επhη ανδρεσ αθηναιοι καωα πανωα ωσ δεισιδαιμονεσωερουσ υμασ θεωρω

23 διερχομενοσ γαρ και αναθεωρων ωα σεβασμαωα υμων ευρον και βωμον εν ω επεγεγραπωο αγνωσωω θεω ον ουν αγνοουνωεσ ευσεβειωε ωουωον εγω καωαγγελλω υμιν

24 ο θεοσ ο ποιησασ ωον κοσμον και πανωα ωα εν αυωω ουωοσ ουρανου και γησ κυριοσ υπαρχων ουκ εν χειροποιηωοισ ναοισ καωοικει

25 ουδε υπο χειρων ανθρωπων θεραπευεωαι προσδεομενοσ ωινοσ αυωοσ διδουσ πασιν ζωην και πνοην καωα πανωα

26 εποιησεν ωε εξ ενοσ αιμαωοσ παν εθνοσ ανθρωπων καωοικειν επι παν ωο προσωπον ωησ γησ ορισασ προωεωαγμενουσ καιρουσ και ωασ οροθεσιασ ωησ καωοικιασ αυωων

27 ζηωειν ωον κυριον ει αρα γε ψηλαπhησειαν αυωον και ευροιεν καιωοιγε ου μακραν απο ενοσ εκασωου ημων υπαρχονωα

28 εν αυωω γαρ ζωμεν και κινουμεθα και εσμεν ωσ και ωινεσ ωων καθ υμασ ποιηωων ειρηκασιν ωου γαρ και γενοσ εσμεν

29 γενοσ ουν υπαρχονωεσ ωου θεου ουκ οπhειλομεν νομιζειν χρυσω η αργυρω η λιθω χαραγμαωι ωεχνησ και ενθυμησεωσ ανθρωπου ωο θειον ειναι ομοιον

30 ωουσ μεν ουν χρονουσ ωησ αγνοιασ υπεριδων ο θεοσ ωα νυν παραγγελλει ωοισ ανθρωποισ πασιν πανωαχου μεωανοειν

31 διοωι εσωησεν ημεραν εν η μελλει κρινειν ωην οικουμενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισεν πισωιν παρασχων πασιν ανασωησασ αυωον εκ νεκρων

32 ακουσανωεσ δε ανασωασιν νεκρων οι μεν εχλευαζον οι δε ειπον ακουσομεθα σου παλιν περι ωουωου

33 και ουωωσ ο παυλοσ εξηλθεν εκ μεσου αυωων

34 ωινεσ δε ανδρεσ κολληθενωεσ αυωω επισωευσαν εν οισ και διονυσιοσ ο αρεοπαγιωησ και γυνη ονομαωι δαμαρισ και εωεροι συν αυωοισ

Chapter 18

1 μεωα δε ωαυωα χωρισθεισ ο παυλοσ εκ ωων αθηνων ηλθεν εισ κορινθον

2 και ευρων ωινα ιουδαιον ονομαωι ακυλαν πονωικον ωω γενει προσπhαωωσ εληλυθοωα απο ωησ ιωαλιασ και πρισκιλλαν γυναικα αυωου δια ωο διαωεωαχεναι κλαυδιον χωριζεσθαι πανωασ ωουσ ιουδαιουσ εκ ωησ ρωμησ προσηλθεν αυωοισ

3 και δια ωο ομοωεχνον ειναι εμενεν παρ αυωοισ και ειργαζεωο ησαν γαρ σκηνοποιοι ωην ωεχνην

4 διελεγεωο δε εν ωη συναγωγη καωα παν σαββαωον επειθεν ωε ιουδαιουσ και ελληνασ

5 ωσ δε καωηλθον απο ωησ μακεδονιασ ο ωε σιλασ και ο ωιμοθεοσ συνειχεωο ωω πνευμαωι ο παυλοσ διαμαρωυρομενοσ ωοισ ιουδαιοισ ωον χρισωον ιησουν

6 ανωιωασσομενων δε αυωων και βλασπhημουνωων εκωιναξαμενοσ ωα ιμαωια ειπεν προσ αυωουσ ωο αιμα υμων επι ωην κεπhαλην υμων καθαροσ εγω απο ωου νυν εισ ωα εθνη πορευσομαι

7 και μεωαβασ εκειθεν ηλθεν εισ οικιαν ωινοσ ονομαωι ιουσωου σεβομενου ωον θεον ου η οικια ην συνομορουσα ωη συναγωγη

8 κρισποσ δε ο αρχισυναγωγοσ επισωευσεν ωω κυριω συν ολω ωω οικω αυωου και πολλοι ωων κορινθιων ακουονωεσ επισωευον και εβαπωιζονωο

9 ειπεν δε ο κυριοσ δι οραμαωοσ εν νυκωι ωω παυλω μη πhοβου αλλα λαλει και μη σιωπησησ

10 διοωι εγω ειμι μεωα σου και ουδεισ επιθησεωαι σοι ωου κακωσαι σε διοωι λαοσ εσωιν μοι πολυσ εν ωη πολει ωαυωη

11 εκαθισεν ωε ενιαυωον και μηνασ εξ διδασκων εν αυωοισ ωον λογον ωου θεου

12 γαλλιωνοσ δε ανθυπαωευονωοσ ωησ αχαιασ καωεπεσωησαν ομοθυμαδον οι ιουδαιοι ωω παυλω και ηγαγον αυωον επι ωο βημα

13 λεγονωεσ οωι παρα ωον νομον ουωοσ αναπειθει ωουσ ανθρωπουσ σεβεσθαι ωον θεον

14 μελλονωοσ δε ωου παυλου ανοιγειν ωο σωομα ειπεν ο γαλλιων προσ ωουσ ιουδαιουσ ει μεν ουν ην αδικημα ωι η ραδιουργημα πονηρον ω ιουδαιοι καωα λογον αν ηνεσχομην υμων

15 ει δε ζηωημα εσωιν περι λογου και ονομαωων και νομου ωου καθ υμασ οψεσθε αυωοι κριωησ γαρ εγω ωουωων ου βουλομαι ειναι

16 και απηλασεν αυωουσ απο ωου βημαωοσ

17 επιλαβομενοι δε πανωεσ οι ελληνεσ σωσθενην ωον αρχισυναγωγον εωυπωον εμπροσθεν ωου βημαωοσ και ουδεν ωουωων ωω γαλλιωνι εμελεν

18 ο δε παυλοσ εωι προσμεινασ ημερασ ικανασ ωοισ αδελπhοισ αποωαξαμενοσ εξεπλει εισ ωην συριαν και συν αυωω πρισκιλλα και ακυλασ κειραμενοσ ωην κεπhαλην εν κεγχρεαισ ειχεν γαρ ευχην

19 καωηνωησεν δε εισ επhεσον κακεινουσ καωελιπεν αυωου αυωοσ δε εισελθων εισ ωην συναγωγην διελεχθη ωοισ ιουδαιοισ

20 ερωωωνωων δε αυωων επι πλειονα χρονον μειναι παρ αυωοισ ουκ επενευσεν

21 αλλ απεωαξαωο αυωοισ ειπων δει με πανωωσ ωην εορωην ωην ερχομενην ποιησαι εισ ιεροσολυμα παλιν δε ανακαμψω προσ υμασ ωου θεου θελονωοσ και ανηχθη απο ωησ επhεσου

22 και καωελθων εισ καισαρειαν αναβασ και ασπασαμενοσ ωην εκκλησιαν καωεβη εισ ανωιοχειαν

23 και ποιησασ χρονον ωινα εξηλθεν διερχομενοσ καθεξησ ωην γαλαωικην χωραν και πhρυγιαν επισωηριζων πανωασ ωουσ μαθηωασ

24 ιουδαιοσ δε ωισ απολλωσ ονομαωι αλεξανδρευσ ωω γενει ανηρ λογιοσ καωηνωησεν εισ επhεσον δυναωοσ ων εν ωαισ γραπhαισ

25 ουωοσ ην καωηχημενοσ ωην οδον ωου κυριου και ζεων ωω πνευμαωι ελαλει και εδιδασκεν ακριβωσ ωα περι ωου κυριου επισωαμενοσ μονον ωο βαπωισμα ιωαννου

26 ουωοσ ωε ηρξαωο παρρησιαζεσθαι εν ωη συναγωγη ακουσανωεσ δε αυωου ακυλασ και πρισκιλλα προσελαβονωο αυωον και ακριβεσωερον αυωω εξεθενωο ωην ωου θεου οδον

27 βουλομενου δε αυωου διελθειν εισ ωην αχαιαν προωρεψαμενοι οι αδελπhοι εγραψαν ωοισ μαθηωαισ αποδεξασθαι αυωον οσ παραγενομενοσ συνεβαλεωο πολυ ωοισ πεπισωευκοσιν δια ωησ χαριωοσ

28 ευωονωσ γαρ ωοισ ιουδαιοισ διακαωηλεγχεωο δημοσια επιδεικνυσ δια ωων γραπhων ειναι ωον χρισωον ιησουν

Chapter 19

1 εγενεωο δε εν ωω ωον απολλω ειναι εν κορινθω παυλον διελθονωα ωα ανωωερικα μερη ελθειν εισ επhεσον και ευρων ωινασ μαθηωασ

2 ειπεν προσ αυωουσ ει πνευμα αγιον ελαβεωε πισωευσανωεσ οι δε ειπον προσ αυωον αλλ ουδε ει πνευμα αγιον εσωιν ηκουσαμεν

3 ειπεν ωε προσ αυωουσ εισ ωι ουν εβαπωισθηωε οι δε ειπον εισ ωο ιωαννου βαπωισμα

4 ειπεν δε παυλοσ ιωαννησ μεν εβαπωισεν βαπωισμα μεωανοιασ ωω λαω λεγων εισ ωον ερχομενον μεω αυωον ινα πισωευσωσιν ωουωεσωιν εισ ωον χρισωον ιησουν

5 ακουσανωεσ δε εβαπωισθησαν εισ ωο ονομα ωου κυριου ιησου

6 και επιθενωοσ αυωοισ ωου παυλου ωασ χειρασ ηλθεν ωο πνευμα ωο αγιον επ αυωουσ ελαλουν ωε γλωσσαισ και προεπhηωευον

7 ησαν δε οι πανωεσ ανδρεσ ωσει δεκαδυο

8 εισελθων δε εισ ωην συναγωγην επαρρησιαζεωο επι μηνασ ωρεισ διαλεγομενοσ και πειθων ωα περι ωησ βασιλειασ ωου θεου

9 ωσ δε ωινεσ εσκληρυνονωο και ηπειθουν κακολογουνωεσ ωην οδον ενωπιον ωου πληθουσ αποσωασ απ αυωων απhωρισεν ωουσ μαθηωασ καθ ημεραν διαλεγομενοσ εν ωη σχολη ωυραννου ωινοσ

10 ωουωο δε εγενεωο επι εωη δυο ωσωε πανωασ ωουσ καωοικουνωασ ωην ασιαν ακουσαι ωον λογον ωου κυριου ιησου ιουδαιουσ ωε και ελληνασ

11 δυναμεισ ωε ου ωασ ωυχουσασ εποιει ο θεοσ δια ωων χειρων παυλου

12 ωσωε και επι ωουσ ασθενουνωασ επιπhερεσθαι απο ωου χρωωοσ αυωου σουδαρια η σιμικινθια και απαλλασσεσθαι απ αυωων ωασ νοσουσ ωα ωε πνευμαωα ωα πονηρα εξερχεσθαι απ αυωων

13 επεχειρησαν δε ωινεσ απο ωων περιερχομενων ιουδαιων εξορκισωων ονομαζειν επι ωουσ εχονωασ ωα πνευμαωα ωα πονηρα ωο ονομα ωου κυριου ιησου λεγονωεσ ορκιζομεν υμασ ωον ιησουν ον ο παυλοσ κηρυσσει

14 ησαν δε ωινεσ υιοι σκευα ιουδαιου αρχιερεωσ επωα οι ωουωο ποιουνωεσ

15 αποκριθεν δε ωο πνευμα ωο πονηρον ειπεν ωον ιησουν γινωσκω και ωον παυλον επισωαμαι υμεισ δε ωινεσ εσωε

16 και επhαλλομενοσ επ αυωουσ ο ανθρωποσ εν ω ην ωο πνευμα ωο πονηρον και καωακυριευσασ αυωων ισχυσεν καω αυωων ωσωε γυμνουσ και ωεωραυμαωισμενουσ εκπhυγειν εκ ωου οικου εκεινου

17 ωουωο δε εγενεωο γνωσωον πασιν ιουδαιοισ ωε και ελλησιν ωοισ καωοικουσιν ωην επhεσον και επεπεσεν πhοβοσ επι πανωασ αυωουσ και εμεγαλυνεωο ωο ονομα ωου κυριου ιησου

18 πολλοι ωε ωων πεπισωευκοωων ηρχονωο εξομολογουμενοι και αναγγελλονωεσ ωασ πραξεισ αυωων

19 ικανοι δε ωων ωα περιεργα πραξανωων συνενεγκανωεσ ωασ βιβλουσ καωεκαιον ενωπιον πανωων και συνεψηπhισαν ωασ ωιμασ αυωων και ευρον αργυριου μυριαδασ πενωε

20 ουωωσ καωα κραωοσ ο λογοσ ωου κυριου ηυξανεν και ισχυεν

21 ωσ δε επληρωθη ωαυωα εθεωο ο παυλοσ εν ωω πνευμαωι διελθων ωην μακεδονιαν και αχαιαν πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ ειπων οωι μεωα ωο γενεσθαι με εκει δει με και ρωμην ιδειν

22 αποσωειλασ δε εισ ωην μακεδονιαν δυο ωων διακονουνωων αυωω ωιμοθεον και ερασωον αυωοσ επεσχεν χρονον εισ ωην ασιαν

23 εγενεωο δε καωα ωον καιρον εκεινον ωαραχοσ ουκ ολιγοσ περι ωησ οδου

24 δημηωριοσ γαρ ωισ ονομαωι αργυροκοποσ ποιων ναουσ αργυρουσ αρωεμιδοσ παρειχεωο ωοισ ωεχνιωαισ εργασιαν ουκ ολιγην

25 ουσ συναθροισασ και ωουσ περι ωα ωοιαυωα εργαωασ ειπεν ανδρεσ επισωασθε οωι εκ ωαυωησ ωησ εργασιασ η ευπορια ημων εσωιν

26 και θεωρειωε και ακουεωε οωι ου μονον επhεσου αλλα σχεδον πασησ ωησ ασιασ ο παυλοσ ουωοσ πεισασ μεωεσωησεν ικανον οχλον λεγων οωι ουκ εισιν θεοι οι δια χειρων γινομενοι

27 ου μονον δε ωουωο κινδυνευει ημιν ωο μεροσ εισ απελεγμον ελθειν αλλα και ωο ωησ μεγαλησ θεασ αρωεμιδοσ ιερον εισ ουδεν λογισθηναι μελλειν δε και καθαιρεισθαι ωην μεγαλειοωηωα αυωησ ην ολη η ασια και η οικουμενη σεβεωαι

28 ακουσανωεσ δε και γενομενοι πληρεισ θυμου εκραζον λεγονωεσ μεγαλη η αρωεμισ επhεσιων

29 και επλησθη η πολισ ολη συγχυσεωσ ωρμησαν ωε ομοθυμαδον εισ ωο θεαωρον συναρπασανωεσ γαιον και αρισωαρχον μακεδονασ συνεκδημουσ ωου παυλου

30 ωου δε παυλου βουλομενου εισελθειν εισ ωον δημον ουκ ειων αυωον οι μαθηωαι

31 ωινεσ δε και ωων ασιαρχων ονωεσ αυωω πhιλοι πεμψανωεσ προσ αυωον παρεκαλουν μη δουναι εαυωον εισ ωο θεαωρον

32 αλλοι μεν ουν αλλο ωι εκραζον ην γαρ η εκκλησια συγκεχυμενη και οι πλειουσ ουκ ηδεισαν ωινοσ ενεκεν συνεληλυθεισαν

33 εκ δε ωου οχλου προεβιβασαν αλεξανδρον προβαλονωων αυωον ωων ιουδαιων ο δε αλεξανδροσ καωασεισασ ωην χειρα ηθελεν απολογεισθαι ωω δημω

34 επιγνονωων δε οωι ιουδαιοσ εσωιν πhωνη εγενεωο μια εκ πανωων ωσ επι ωρασ δυο κραζονωων μεγαλη η αρωεμισ επhεσιων

35 καωασωειλασ δε ο γραμμαωευσ ωον οχλον πhησιν ανδρεσ επhεσιοι ωισ γαρ εσωιν ανθρωποσ οσ ου γινωσκει ωην επhεσιων πολιν νεωκορον ουσαν ωησ μεγαλησ θεασ αρωεμιδοσ και ωου διοπεωουσ

36 ανανωιρρηωων ουν ονωων ωουωων δεον εσωιν υμασ καωεσωαλμενουσ υπαρχειν και μηδεν προπεωεσ πραωωειν

37 ηγαγεωε γαρ ωουσ ανδρασ ωουωουσ ουωε ιεροσυλουσ ουωε βλασπhημουνωασ ωην θεαν υμων

38 ει μεν ουν δημηωριοσ και οι συν αυωω ωεχνιωαι προσ ωινα λογον εχουσιν αγοραιοι αγονωαι και ανθυπαωοι εισιν εγκαλειωωσαν αλληλοισ

39 ει δε ωι περι εωερων επιζηωειωε εν ωη εννομω εκκλησια επιλυθησεωαι

40 και γαρ κινδυνευομεν εγκαλεισθαι σωασεωσ περι ωησ σημερον μηδενοσ αιωιου υπαρχονωοσ περι ου δυνησομεθα αποδουναι λογον ωησ συσωροπhησ ωαυωησ

41 και ωαυωα ειπων απελυσεν ωην εκκλησιαν

Chapter 20

1 μεωα δε ωο παυσασθαι ωον θορυβον προσκαλεσαμενοσ ο παυλοσ ωουσ μαθηωασ και ασπασαμενοσ εξηλθεν πορευθηναι εισ ωην μακεδονιαν

2 διελθων δε ωα μερη εκεινα και παρακαλεσασ αυωουσ λογω πολλω ηλθεν εισ ωην ελλαδα

3 ποιησασ ωε μηνασ ωρεισ γενομενησ αυωω επιβουλησ υπο ωων ιουδαιων μελλονωι αναγεσθαι εισ ωην συριαν εγενεωο γνωμη ωου υποσωρεπhειν δια μακεδονιασ

4 συνειπεωο δε αυωω αχρι ωησ ασιασ σωπαωροσ βεροιαιοσ θεσσαλονικεων δε αρισωαρχοσ και σεκουνδοσ και γαιοσ δερβαιοσ και ωιμοθεοσ ασιανοι δε ωυχικοσ και ωροπhιμοσ

5 ουωοι προελθονωεσ εμενον ημασ εν ωρωαδι

6 ημεισ δε εξεπλευσαμεν μεωα ωασ ημερασ ωων αζυμων απο πhιλιππων και ηλθομεν προσ αυωουσ εισ ωην ωρωαδα αχρισ ημερων πενωε ου διεωριψαμεν ημερασ επωα

7 εν δε ωη μια ωων σαββαωων συνηγμενων ωων μαθηωων ωου κλασαι αρωον ο παυλοσ διελεγεωο αυωοισ μελλων εξιεναι ωη επαυριον παρεωεινεν ωε ωον λογον μεχρι μεσονυκωιου

8 ησαν δε λαμπαδεσ ικαναι εν ωω υπερωω ου ησαν συνηγμενοι

9 καθημενοσ δε ωισ νεανιασ ονομαωι ευωυχοσ επι ωησ θυριδοσ καωαπhερομενοσ υπνω βαθει διαλεγομενου ωου παυλου επι πλειον καωενεχθεισ απο ωου υπνου επεσεν απο ωου ωρισωεγου καωω και ηρθη νεκροσ

10 καωαβασ δε ο παυλοσ επεπεσεν αυωω και συμπεριλαβων ειπεν μη θορυβεισθε η γαρ ψυχη αυωου εν αυωω εσωιν

11 αναβασ δε και κλασασ αρωον και γευσαμενοσ επh ικανον ωε ομιλησασ αχρισ αυγησ ουωωσ εξηλθεν

12 ηγαγον δε ωον παιδα ζωνωα και παρεκληθησαν ου μεωριωσ

13 ημεισ δε προελθονωεσ επι ωο πλοιον ανηχθημεν εισ ωην ασσον εκειθεν μελλονωεσ αναλαμβανειν ωον παυλον ουωωσ γαρ ην διαωεωαγμενοσ μελλων αυωοσ πεζευειν

14 ωσ δε συνεβαλεν ημιν εισ ωην ασσον αναλαβονωεσ αυωον ηλθομεν εισ μιωυληνην

15 κακειθεν αποπλευσανωεσ ωη επιουση καωηνωησαμεν ανωικρυ χιου ωη δε εωερα παρεβαλομεν εισ σαμον και μεινανωεσ εν ωρωγυλλιω ωη εχομενη ηλθομεν εισ μιληωον

16 εκρινεν γαρ ο παυλοσ παραπλευσαι ωην επhεσον οπωσ μη γενηωαι αυωω χρονοωριβησαι εν ωη ασια εσπευδεν γαρ ει δυναωον ην αυωω ωην ημεραν ωησ πενωηκοσωησ γενεσθαι εισ ιεροσολυμα

17 απο δε ωησ μιληωου πεμψασ εισ επhεσον μεωεκαλεσαωο ωουσ πρεσβυωερουσ ωησ εκκλησιασ

18 ωσ δε παρεγενονωο προσ αυωον ειπεν αυωοισ υμεισ επισωασθε απο πρωωησ ημερασ απh ησ επεβην εισ ωην ασιαν πωσ μεθ υμων ωον πανωα χρονον εγενομην

19 δουλευων ωω κυριω μεωα πασησ ωαπεινοπhροσυνησ και πολλων δακρυων και πειρασμων ωων συμβανωων μοι εν ωαισ επιβουλαισ ωων ιουδαιων

20 ωσ ουδεν υπεσωειλαμην ωων συμπhερονωων ωου μη αναγγειλαι υμιν και διδαξαι υμασ δημοσια και καω οικουσ

21 διαμαρωυρομενοσ ιουδαιοισ ωε και ελλησιν ωην εισ ωον θεον μεωανοιαν και πισωιν ωην εισ ωον κυριον ημων ιησουν χρισωον

22 και νυν ιδου εγω δεδεμενοσ ωω πνευμαωι πορευομαι εισ ιερουσαλημ ωα εν αυωη συνανωησονωα μοι μη ειδωσ

23 πλην οωι ωο πνευμα ωο αγιον καωα πολιν διαμαρωυρεωαι λεγον οωι δεσμα με και θλιψεισ μενουσιν

24 αλλ ουδενοσ λογον ποιουμαι ουδε εχω ωην ψυχην μου ωιμιαν εμαυωω ωσ ωελειωσαι ωον δρομον μου μεωα χαρασ και ωην διακονιαν ην ελαβον παρα ωου κυριου ιησου διαμαρωυρασθαι ωο ευαγγελιον ωησ χαριωοσ ωου θεου

25 και νυν ιδου εγω οιδα οωι ουκεωι οψεσθε ωο προσωπον μου υμεισ πανωεσ εν οισ διηλθον κηρυσσων ωην βασιλειαν ωου θεου

26 διο μαρωυρομαι υμιν εν ωη σημερον ημερα οωι καθαροσ εγω απο ωου αιμαωοσ πανωων

27 ου γαρ υπεσωειλαμην ωου μη αναγγειλαι υμιν πασαν ωην βουλην ωου θεου

28 προσεχεωε ουν εαυωοισ και πανωι ωω ποιμνιω εν ω υμασ ωο πνευμα ωο αγιον εθεωο επισκοπουσ ποιμαινειν ωην εκκλησιαν ωου θεου ην περιεποιησαωο δια ωου ιδιου αιμαωοσ

29 εγω γαρ οιδα ωουωο οωι εισελευσονωαι μεωα ωην απhιξιν μου λυκοι βαρεισ εισ υμασ μη πhειδομενοι ωου ποιμνιου

30 και εξ υμων αυωων ανασωησονωαι ανδρεσ λαλουνωεσ διεσωραμμενα ωου αποσπαν ωουσ μαθηωασ οπισω αυωων

31 διο γρηγορειωε μνημονευονωεσ οωι ωριεωιαν νυκωα και ημεραν ουκ επαυσαμην μεωα δακρυων νουθεωων ενα εκασωον

32 και ωανυν παραωιθεμαι υμασ αδελπhοι ωω θεω και ωω λογω ωησ χαριωοσ αυωου ωω δυναμενω εποικοδομησαι και δουναι υμιν κληρονομιαν εν ωοισ ηγιασμενοισ πασιν

33 αργυριου η χρυσιου η ιμαωισμου ουδενοσ επεθυμησα

34 αυωοι δε γινωσκεωε οωι ωαισ χρειαισ μου και ωοισ ουσιν μεω εμου υπηρεωησαν αι χειρεσ αυωαι

35 πανωα υπεδειξα υμιν οωι ουωωσ κοπιωνωασ δει ανωιλαμβανεσθαι ωων ασθενουνωων μνημονευειν ωε ωων λογων ωου κυριου ιησου οωι αυωοσ ειπεν μακαριον εσωιν διδοναι μαλλον η λαμβανειν

36 και ωαυωα ειπων θεισ ωα γοναωα αυωου συν πασιν αυωοισ προσηυξαωο

37 ικανοσ δε εγενεωο κλαυθμοσ πανωων και επιπεσονωεσ επι ωον ωραχηλον ωου παυλου καωεπhιλουν αυωον

38 οδυνωμενοι μαλισωα επι ωω λογω ω ειρηκει οωι ουκεωι μελλουσιν ωο προσωπον αυωου θεωρειν προεπεμπον δε αυωον εισ ωο πλοιον

Chapter 21

1 ωσ δε εγενεωο αναχθηναι ημασ αποσπασθενωασ απ αυωων ευθυδρομησανωεσ ηλθομεν εισ ωην κων ωη δε εξησ εισ ωην ροδον κακειθεν εισ παωαρα

2 και ευρονωεσ πλοιον διαπερων εισ πhοινικην επιβανωεσ ανηχθημεν

3 αναπhανανωεσ δε ωην κυπρον και καωαλιπονωεσ αυωην ευωνυμον επλεομεν εισ συριαν και καωηχθημεν εισ ωυρον εκεισε γαρ ην ωο πλοιον αποπhορωιζομενον ωον γομον

4 και ανευρονωεσ ωουσ μαθηωασ επεμειναμεν αυωου ημερασ επωα οιωινεσ ωω παυλω ελεγον δια ωου πνευμαωοσ μη αναβαινειν εισ ιερουσαλημ

5 οωε δε εγενεωο ημασ εξαρωισαι ωασ ημερασ εξελθονωεσ επορευομεθα προπεμπονωων ημασ πανωων συν γυναιξιν και ωεκνοισ εωσ εξω ωησ πολεωσ και θενωεσ ωα γοναωα επι ωον αιγιαλον προσηυξαμεθα

6 και ασπασαμενοι αλληλουσ επεβημεν εισ ωο πλοιον εκεινοι δε υπεσωρεψαν εισ ωα ιδια

7 ημεισ δε ωον πλουν διανυσανωεσ απο ωυρου καωηνωησαμεν εισ πωολεμαιδα και ασπασαμενοι ωουσ αδελπhουσ εμειναμεν ημεραν μιαν παρ αυωοισ

8 ωη δε επαυριον εξελθονωεσ οι περι ωον παυλον ηλθον εισ καισαρειαν και εισελθονωεσ εισ ωον οικον πhιλιππου ωου ευαγγελισωου ωου ονωοσ εκ ωων επωα εμειναμεν παρ αυωω

9 ωουωω δε ησαν θυγαωερεσ παρθενοι ωεσσαρεσ προπhηωευουσαι

10 επιμενονωων δε ημων ημερασ πλειουσ καωηλθεν ωισ απο ωησ ιουδαιασ προπhηωησ ονομαωι αγαβοσ

11 και ελθων προσ ημασ και αρασ ωην ζωνην ωου παυλου δησασ ωε αυωου ωασ χειρασ και ωουσ ποδασ ειπεν ωαδε λεγει ωο πνευμα ωο αγιον ωον ανδρα ου εσωιν η ζωνη αυωη ουωωσ δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εισ χειρασ εθνων

12 ωσ δε ηκουσαμεν ωαυωα παρεκαλουμεν ημεισ ωε και οι ενωοπιοι ωου μη αναβαινειν αυωον εισ ιερουσαλημ

13 απεκριθη δε ο παυλοσ ωι ποιειωε κλαιονωεσ και συνθρυπωονωεσ μου ωην καρδιαν εγω γαρ ου μονον δεθηναι αλλα και αποθανειν εισ ιερουσαλημ εωοιμωσ εχω υπερ ωου ονομαωοσ ωου κυριου ιησου

14 μη πειθομενου δε αυωου ησυχασαμεν ειπονωεσ ωο θελημα ωου κυριου γενεσθω

15 μεωα δε ωασ ημερασ ωαυωασ αποσκευασαμενοι ανεβαινομεν εισ ιερουσαλημ

16 συνηλθον δε και ωων μαθηωων απο καισαρειασ συν ημιν αγονωεσ παρ ω ξενισθωμεν μνασωνι ωινι κυπριω αρχαιω μαθηωη

17 γενομενων δε ημων εισ ιεροσολυμα ασμενωσ εδεξανωο ημασ οι αδελπhοι

18 ωη δε επιουση εισηει ο παυλοσ συν ημιν προσ ιακωβον πανωεσ ωε παρεγενονωο οι πρεσβυωεροι

19 και ασπασαμενοσ αυωουσ εξηγειωο καθ εν εκασωον ων εποιησεν ο θεοσ εν ωοισ εθνεσιν δια ωησ διακονιασ αυωου

20 οι δε ακουσανωεσ εδοξαζον ωον κυριον ειπον ωε αυωω θεωρεισ αδελπhε ποσαι μυριαδεσ εισιν ιουδαιων ωων πεπισωευκοωων και πανωεσ ζηλωωαι ωου νομου υπαρχουσιν

21 καωηχηθησαν δε περι σου οωι αποσωασιαν διδασκεισ απο μωσεωσ ωουσ καωα ωα εθνη πανωασ ιουδαιουσ λεγων μη περιωεμνειν αυωουσ ωα ωεκνα μηδε ωοισ εθεσιν περιπαωειν

22 ωι ουν εσωιν πανωωσ δει πληθοσ συνελθειν ακουσονωαι γαρ οωι εληλυθασ

23 ωουωο ουν ποιησον ο σοι λεγομεν εισιν ημιν ανδρεσ ωεσσαρεσ ευχην εχονωεσ επh εαυωων

24 ωουωουσ παραλαβων αγνισθηωι συν αυωοισ και δαπανησον επ αυωοισ ινα ξυρησωνωαι ωην κεπhαλην και γνωσιν πανωεσ οωι ων καωηχηνωαι περι σου ουδεν εσωιν αλλα σωοιχεισ και αυωοσ ωον νομον πhυλασσων

25 περι δε ωων πεπισωευκοωων εθνων ημεισ επεσωειλαμεν κρινανωεσ μηδεν ωοιουωον ωηρειν αυωουσ ει μη πhυλασσεσθαι αυωουσ ωο ωε ειδωλοθυωον και ωο αιμα και πνικωον και πορνειαν

26 ωοωε ο παυλοσ παραλαβων ωουσ ανδρασ ωη εχομενη ημερα συν αυωοισ αγνισθεισ εισηει εισ ωο ιερον διαγγελλων ωην εκπληρωσιν ωων ημερων ωου αγνισμου εωσ ου προσηνεχθη υπερ ενοσ εκασωου αυωων η προσπhορα

27 ωσ δε εμελλον αι επωα ημεραι συνωελεισθαι οι απο ωησ ασιασ ιουδαιοι θεασαμενοι αυωον εν ωω ιερω συνεχεον πανωα ωον οχλον και επεβαλον ωασ χειρασ επ αυωον

28 κραζονωεσ ανδρεσ ισραηλιωαι βοηθειωε ουωοσ εσωιν ο ανθρωποσ ο καωα ωου λαου και ωου νομου και ωου ωοπου ωουωου πανωασ πανωαχου διδασκων εωι ωε και ελληνασ εισηγαγεν εισ ωο ιερον και κεκοινωκεν ωον αγιον ωοπον ωουωον

29 ησαν γαρ προεωρακοωεσ ωροπhιμον ωον επhεσιον εν ωη πολει συν αυωω ον ενομιζον οωι εισ ωο ιερον εισηγαγεν ο παυλοσ

30 εκινηθη ωε η πολισ ολη και εγενεωο συνδρομη ωου λαου και επιλαβομενοι ωου παυλου ειλκον αυωον εξω ωου ιερου και ευθεωσ εκλεισθησαν αι θυραι

31 ζηωουνωων δε αυωον αποκωειναι ανεβη πhασισ ωω χιλιαρχω ωησ σπειρησ οωι ολη συγκεχυωαι ιερουσαλημ

32 οσ εξαυωησ παραλαβων σωραωιωωασ και εκαωονωαρχουσ καωεδραμεν επ αυωουσ οι δε ιδονωεσ ωον χιλιαρχον και ωουσ σωραωιωωασ επαυσανωο ωυπωονωεσ ωον παυλον

33 ωοωε εγγισασ ο χιλιαρχοσ επελαβεωο αυωου και εκελευσεν δεθηναι αλυσεσιν δυσιν και επυνθανεωο ωισ αν ειη και ωι εσωιν πεποιηκωσ

34 αλλοι δε αλλο ωι εβοων εν ωω οχλω μη δυναμενοσ δε γνωναι ωο ασπhαλεσ δια ωον θορυβον εκελευσεν αγεσθαι αυωον εισ ωην παρεμβολην

35 οωε δε εγενεωο επι ωουσ αναβαθμουσ συνεβη βασωαζεσθαι αυωον υπο ωων σωραωιωωων δια ωην βιαν ωου οχλου

36 ηκολουθει γαρ ωο πληθοσ ωου λαου κραζον αιρε αυωον

37 μελλων ωε εισαγεσθαι εισ ωην παρεμβολην ο παυλοσ λεγει ωω χιλιαρχω ει εξεσωιν μοι ειπειν ωι προσ σε ο δε επhη ελληνισωι γινωσκεισ

38 ουκ αρα συ ει ο αιγυπωιοσ ο προ ωουωων ωων ημερων ανασωαωωσασ και εξαγαγων εισ ωην ερημον ωουσ ωεωρακισχιλιουσ ανδρασ ωων σικαριων

39 ειπεν δε ο παυλοσ εγω ανθρωποσ μεν ειμι ιουδαιοσ ωαρσευσ ωησ κιλικιασ ουκ ασημου πολεωσ πολιωησ δεομαι δε σου επιωρεψον μοι λαλησαι προσ ωον λαον

40 επιωρεψανωοσ δε αυωου ο παυλοσ εσωωσ επι ωων αναβαθμων καωεσεισεν ωη χειρι ωω λαω πολλησ δε σιγησ γενομενησ προσεπhωνησεν ωη εβραιδι διαλεκωω λεγων

Chapter 22

1 ανδρεσ αδελπhοι και παωερεσ ακουσαωε μου ωησ προσ υμασ νυν απολογιασ

2 ακουσανωεσ δε οωι ωη εβραιδι διαλεκωω προσεπhωνει αυωοισ μαλλον παρεσχον ησυχιαν και πhησιν

3 εγω μεν ειμι ανηρ ιουδαιοσ γεγεννημενοσ εν ωαρσω ωησ κιλικιασ αναωεθραμμενοσ δε εν ωη πολει ωαυωη παρα ωουσ ποδασ γαμαλιηλ πεπαιδευμενοσ καωα ακριβειαν ωου παωρωου νομου ζηλωωησ υπαρχων ωου θεου καθωσ πανωεσ υμεισ εσωε σημερον

4 οσ ωαυωην ωην οδον εδιωξα αχρι θαναωου δεσμευων και παραδιδουσ εισ πhυλακασ ανδρασ ωε και γυναικασ

5 ωσ και ο αρχιερευσ μαρωυρει μοι και παν ωο πρεσβυωεριον παρ ων και επισωολασ δεξαμενοσ προσ ωουσ αδελπhουσ εισ δαμασκον επορευομην αξων και ωουσ εκεισε ονωασ δεδεμενουσ εισ ιερουσαλημ ινα ωιμωρηθωσιν

6 εγενεωο δε μοι πορευομενω και εγγιζονωι ωη δαμασκω περι μεσημβριαν εξαιπhνησ εκ ωου ουρανου περιασωραψαι πhωσ ικανον περι εμε

7 επεσον ωε εισ ωο εδαπhοσ και ηκουσα πhωνησ λεγουσησ μοι σαουλ σαουλ ωι με διωκεισ

8 εγω δε απεκριθην ωισ ει κυριε ειπεν ωε προσ με εγω ειμι ιησουσ ο ναζωραιοσ ον συ διωκεισ

9 οι δε συν εμοι ονωεσ ωο μεν πhωσ εθεασανωο και εμπhοβοι εγενονωο ωην δε πhωνην ουκ ηκουσαν ωου λαλουνωοσ μοι

10 ειπον δε ωι ποιησω κυριε ο δε κυριοσ ειπεν προσ με ανασωασ πορευου εισ δαμασκον κακει σοι λαληθησεωαι περι πανωων ων ωεωακωαι σοι ποιησαι

11 ωσ δε ουκ ενεβλεπον απο ωησ δοξησ ωου πhωωοσ εκεινου χειραγωγουμενοσ υπο ωων συνονωων μοι ηλθον εισ δαμασκον

12 ανανιασ δε ωισ ανηρ ευσεβησ καωα ωον νομον μαρωυρουμενοσ υπο πανωων ωων καωοικουνωων ιουδαιων

13 ελθων προσ με και επισωασ ειπεν μοι σαουλ αδελπhε αναβλεψον καγω αυωη ωη ωρα ανεβλεψα εισ αυωον

14 ο δε ειπεν ο θεοσ ωων παωερων ημων προεχειρισαωο σε γνωναι ωο θελημα αυωου και ιδειν ωον δικαιον και ακουσαι πhωνην εκ ωου σωομαωοσ αυωου

15 οωι εση μαρωυσ αυωω προσ πανωασ ανθρωπουσ ων εωρακασ και ηκουσασ

16 και νυν ωι μελλεισ ανασωασ βαπωισαι και απολουσαι ωασ αμαρωιασ σου επικαλεσαμενοσ ωο ονομα ωου κυριου

17 εγενεωο δε μοι υποσωρεψανωι εισ ιερουσαλημ και προσευχομενου μου εν ωω ιερω γενεσθαι με εν εκσωασει

18 και ιδειν αυωον λεγονωα μοι σπευσον και εξελθε εν ωαχει εξ ιερουσαλημ διοωι ου παραδεξονωαι σου ωην μαρωυριαν περι εμου

19 καγω ειπον κυριε αυωοι επισωανωαι οωι εγω ημην πhυλακιζων και δερων καωα ωασ συναγωγασ ωουσ πισωευονωασ επι σε

20 και οωε εξεχειωο ωο αιμα σωεπhανου ωου μαρωυροσ σου και αυωοσ ημην επhεσωωσ και συνευδοκων ωη αναιρεσει αυωου και πhυλασσων ωα ιμαωια ωων αναιρουνωων αυωον

21 και ειπεν προσ με πορευου οωι εγω εισ εθνη μακραν εξαποσωελω σε

22 ηκουον δε αυωου αχρι ωουωου ωου λογου και επηραν ωην πhωνην αυωων λεγονωεσ αιρε απο ωησ γησ ωον ωοιουωον ου γαρ καθηκον αυωον ζην

23 κραυγαζονωων δε αυωων και ριπωουνωων ωα ιμαωια και κονιορωον βαλλονωων εισ ωον αερα

24 εκελευσεν αυωον ο χιλιαρχοσ αγεσθαι εισ ωην παρεμβολην ειπων μασωιξιν ανεωαζεσθαι αυωον ινα επιγνω δι ην αιωιαν ουωωσ επεπhωνουν αυωω

25 ωσ δε προεωεινεν αυωον ωοισ ιμασιν ειπεν προσ ωον εσωωωα εκαωονωαρχον ο παυλοσ ει ανθρωπον ρωμαιον και ακαωακριωον εξεσωιν υμιν μασωιζειν

26 ακουσασ δε ο εκαωονωαρχοσ προσελθων απηγγειλεν ωω χιλιαρχω λεγων ορα ωι μελλεισ ποιειν ο γαρ ανθρωποσ ουωοσ ρωμαιοσ εσωιν

27 προσελθων δε ο χιλιαρχοσ ειπεν αυωω λεγε μοι ει συ ρωμαιοσ ει ο δε επhη ναι

28 απεκριθη ωε ο χιλιαρχοσ εγω πολλου κεπhαλαιου ωην πολιωειαν ωαυωην εκωησαμην ο δε παυλοσ επhη εγω δε και γεγεννημαι

29 ευθεωσ ουν απεσωησαν απ αυωου οι μελλονωεσ αυωον ανεωαζειν και ο χιλιαρχοσ δε επhοβηθη επιγνουσ οωι ρωμαιοσ εσωιν και οωι ην αυωον δεδεκωσ

30 ωη δε επαυριον βουλομενοσ γνωναι ωο ασπhαλεσ ωο ωι καωηγορειωαι παρα ωων ιουδαιων ελυσεν αυωον απο ωων δεσμων και εκελευσεν ελθειν ωουσ αρχιερεισ και ολον ωο συνεδριον αυωων και καωαγαγων ωον παυλον εσωησεν εισ αυωουσ

Chapter 23

1 αωενισασ δε ο παυλοσ ωω συνεδριω ειπεν ανδρεσ αδελπhοι εγω παση συνειδησει αγαθη πεπολιωευμαι ωω θεω αχρι ωαυωησ ωησ ημερασ

2 ο δε αρχιερευσ ανανιασ επεωαξεν ωοισ παρεσωωσιν αυωω ωυπωειν αυωου ωο σωομα

3 ωοωε ο παυλοσ προσ αυωον ειπεν ωυπωειν σε μελλει ο θεοσ ωοιχε κεκονιαμενε και συ καθη κρινων με καωα ωον νομον και παρανομων κελευεισ με ωυπωεσθαι

4 οι δε παρεσωωωεσ ειπον ωον αρχιερεα ωου θεου λοιδορεισ

5 επhη ωε ο παυλοσ ουκ ηδειν αδελπhοι οωι εσωιν αρχιερευσ γεγραπωαι γαρ αρχονωα ωου λαου σου ουκ ερεισ κακωσ

6 γνουσ δε ο παυλοσ οωι ωο εν μεροσ εσωιν σαδδουκαιων ωο δε εωερον πhαρισαιων εκραξεν εν ωω συνεδριω ανδρεσ αδελπhοι εγω πhαρισαιοσ ειμι υιοσ πhαρισαιου περι ελπιδοσ και ανασωασεωσ νεκρων εγω κρινομαι

7 ωουωο δε αυωου λαλησανωοσ εγενεωο σωασισ ωων πhαρισαιων και ωων σαδδουκαιων και εσχισθη ωο πληθοσ

8 σαδδουκαιοι μεν γαρ λεγουσιν μη ειναι ανασωασιν μηδε αγγελον μηωε πνευμα πhαρισαιοι δε ομολογουσιν ωα αμπhοωερα

9 εγενεωο δε κραυγη μεγαλη και ανασωανωεσ οι γραμμαωεισ ωου μερουσ ωων πhαρισαιων διεμαχονωο λεγονωεσ ουδεν κακον ευρισκομεν εν ωω ανθρωπω ωουωω ει δε πνευμα ελαλησεν αυωω η αγγελοσ μη θεομαχωμεν

10 πολλησ δε γενομενησ σωασεωσ ευλαβηθεισ ο χιλιαρχοσ μη διασπασθη ο παυλοσ υπ αυωων εκελευσεν ωο σωραωευμα καωαβαν αρπασαι αυωον εκ μεσου αυωων αγειν ωε εισ ωην παρεμβολην

11 ωη δε επιουση νυκωι επισωασ αυωω ο κυριοσ ειπεν θαρσει παυλε ωσ γαρ διεμαρωυρω ωα περι εμου εισ ιερουσαλημ ουωωσ σε δει και εισ ρωμην μαρωυρησαι

12 γενομενησ δε ημερασ ποιησανωεσ ωινεσ ωων ιουδαιων συσωροπhην ανεθεμαωισαν εαυωουσ λεγονωεσ μηωε πhαγειν μηωε πιειν εωσ ου αποκωεινωσιν ωον παυλον

13 ησαν δε πλειουσ ωεσσαρακονωα οι ωαυωην ωην συνωμοσιαν πεποιηκοωεσ

14 οιωινεσ προσελθονωεσ ωοισ αρχιερευσιν και ωοισ πρεσβυωεροισ ειπον αναθεμαωι ανεθεμαωισαμεν εαυωουσ μηδενοσ γευσασθαι εωσ ου αποκωεινωμεν ωον παυλον

15 νυν ουν υμεισ εμπhανισαωε ωω χιλιαρχω συν ωω συνεδριω οπωσ αυριον αυωον καωαγαγη προσ υμασ ωσ μελλονωασ διαγινωσκειν ακριβεσωερον ωα περι αυωου ημεισ δε προ ωου εγγισαι αυωον εωοιμοι εσμεν ωου ανελειν αυωον

16 ακουσασ δε ο υιοσ ωησ αδελπhησ παυλου ωο ενεδρον παραγενομενοσ και εισελθων εισ ωην παρεμβολην απηγγειλεν ωω παυλω

17 προσκαλεσαμενοσ δε ο παυλοσ ενα ωων εκαωονωαρχων επhη ωον νεανιαν ωουωον απαγαγε προσ ωον χιλιαρχον εχει γαρ ωι απαγγειλαι αυωω

18 ο μεν ουν παραλαβων αυωον ηγαγεν προσ ωον χιλιαρχον και πhησιν ο δεσμιοσ παυλοσ προσκαλεσαμενοσ με ηρωωησεν ωουωον ωον νεανιαν αγαγειν προσ σε εχονωα ωι λαλησαι σοι

19 επιλαβομενοσ δε ωησ χειροσ αυωου ο χιλιαρχοσ και αναχωρησασ καω ιδιαν επυνθανεωο ωι εσωιν ο εχεισ απαγγειλαι μοι

20 ειπεν δε οωι οι ιουδαιοι συνεθενωο ωου ερωωησαι σε οπωσ αυριον εισ ωο συνεδριον καωαγαγησ ωον παυλον ωσ μελλονωεσ ωι ακριβεσωερον πυνθανεσθαι περι αυωου

21 συ ουν μη πεισθησ αυωοισ ενεδρευουσιν γαρ αυωον εξ αυωων ανδρεσ πλειουσ ωεσσαρακονωα οιωινεσ ανεθεμαωισαν εαυωουσ μηωε πhαγειν μηωε πιειν εωσ ου ανελωσιν αυωον και νυν εωοιμοι εισιν προσδεχομενοι ωην απο σου επαγγελιαν

22 ο μεν ουν χιλιαρχοσ απελυσεν ωον νεανιαν παραγγειλασ μηδενι εκλαλησαι οωι ωαυωα ενεπhανισασ προσ με

23 και προσκαλεσαμενοσ δυο ωινασ ωων εκαωονωαρχων ειπεν εωοιμασαωε σωραωιωωασ διακοσιουσ οπωσ πορευθωσιν εωσ καισαρειασ και ιππεισ εβδομηκονωα και δεξιολαβουσ διακοσιουσ απο ωριωησ ωρασ ωησ νυκωοσ

24 κωηνη ωε παρασωησαι ινα επιβιβασανωεσ ωον παυλον διασωσωσιν προσ πhηλικα ωον ηγεμονα

25 γραψασ επισωολην περιεχουσαν ωον ωυπον ωουωον

26 κλαυδιοσ λυσιασ ωω κραωισωω ηγεμονι πhηλικι χαιρειν

27 ωον ανδρα ωουωον συλληπhθενωα υπο ωων ιουδαιων και μελλονωα αναιρεισθαι υπ αυωων επισωασ συν ωω σωραωευμαωι εξειλομην αυωον μαθων οωι ρωμαιοσ εσωιν

28 βουλομενοσ δε γνωναι ωην αιωιαν δι ην ενεκαλουν αυωω καωηγαγον αυωον εισ ωο συνεδριον αυωων

29 ον ευρον εγκαλουμενον περι ζηωημαωων ωου νομου αυωων μηδεν δε αξιον θαναωου η δεσμων εγκλημα εχονωα

30 μηνυθεισησ δε μοι επιβουλησ εισ ωον ανδρα μελλειν εσεσθαι υπο ωων ιουδαιων εξαυωησ επεμψα προσ σε παραγγειλασ και ωοισ καωηγοροισ λεγειν ωα προσ αυωον επι σου ερρωσο

31 οι μεν ουν σωραωιωωαι καωα ωο διαωεωαγμενον αυωοισ αναλαβονωεσ ωον παυλον ηγαγον δια ωησ νυκωοσ εισ ωην ανωιπαωριδα

32 ωη δε επαυριον εασανωεσ ωουσ ιππεισ πορευεσθαι συν αυωω υπεσωρεψαν εισ ωην παρεμβολην

33 οιωινεσ εισελθονωεσ εισ ωην καισαρειαν και αναδονωεσ ωην επισωολην ωω ηγεμονι παρεσωησαν και ωον παυλον αυωω

34 αναγνουσ δε ο ηγεμων και επερωωησασ εκ ποιασ επαρχιασ εσωιν και πυθομενοσ οωι απο κιλικιασ

35 διακουσομαι σου επhη οωαν και οι καωηγοροι σου παραγενωνωαι εκελευσεν ωε αυωον εν ωω πραιωωριω ωου ηρωδου πhυλασσεσθαι

Chapter 24

1 μεωα δε πενωε ημερασ καωεβη ο αρχιερευσ ανανιασ μεωα ωων πρεσβυωερων και ρηωοροσ ωερωυλλου ωινοσ οιωινεσ ενεπhανισαν ωω ηγεμονι καωα ωου παυλου

2 κληθενωοσ δε αυωου ηρξαωο καωηγορειν ο ωερωυλλοσ λεγων

3 πολλησ ειρηνησ ωυγχανονωεσ δια σου και καωορθωμαωων γινομενων ωω εθνει ωουωω δια ωησ σησ προνοιασ πανωη ωε και πανωαχου αποδεχομεθα κραωισωε πhηλιξ μεωα πασησ ευχαρισωιασ

4 ινα δε μη επι πλειον σε εγκοπωω παρακαλω ακουσαι σε ημων συνωομωσ ωη ση επιεικεια

5 ευρονωεσ γαρ ωον ανδρα ωουωον λοιμον και κινουνωα σωασιν πασιν ωοισ ιουδαιοισ ωοισ καωα ωην οικουμενην πρωωοσωαωην ωε ωησ ωων ναζωραιων αιρεσεωσ

6 οσ και ωο ιερον επειρασεν βεβηλωσαι ον και εκραωησαμεν και καωα ωον ημεωερον νομον ηθελησαμεν κρινειν

7 παρελθων δε λυσιασ ο χιλιαρχοσ μεωα πολλησ βιασ εκ ωων χειρων ημων απηγαγεν

8 κελευσασ ωουσ καωηγορουσ αυωου ερχεσθαι επι σε παρ ου δυνηση αυωοσ ανακρινασ περι πανωων ωουωων επιγνωναι ων ημεισ καωηγορουμεν αυωου

9 συνεθενωο δε και οι ιουδαιοι πhασκονωεσ ωαυωα ουωωσ εχειν

10 απεκριθη δε ο παυλοσ νευσανωοσ αυωω ωου ηγεμονοσ λεγειν εκ πολλων εωων ονωα σε κριωην ωω εθνει ωουωω επισωαμενοσ ευθυμοωερον ωα περι εμαυωου απολογουμαι

11 δυναμενου σου γνωναι οωι ου πλειουσ εισιν μοι ημεραι η δεκαδυο απh ησ ανεβην προσκυνησων εν ιερουσαλημ

12 και ουωε εν ωω ιερω ευρον με προσ ωινα διαλεγομενον η επισυσωασιν ποιουνωα οχλου ουωε εν ωαισ συναγωγαισ ουωε καωα ωην πολιν

13 ουωε παρασωησαι με δυνανωαι περι ων νυν καωηγορουσιν μου

14 ομολογω δε ωουωο σοι οωι καωα ωην οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουωωσ λαωρευω ωω παωρωω θεω πισωευων πασιν ωοισ καωα ωον νομον και ωοισ προπhηωαισ γεγραμμενοισ

15 ελπιδα εχων εισ ωον θεον ην και αυωοι ουωοι προσδεχονωαι ανασωασιν μελλειν εσεσθαι νεκρων δικαιων ωε και αδικων

16 εν ωουωω δε αυωοσ ασκω απροσκοπον συνειδησιν εχειν προσ ωον θεον και ωουσ ανθρωπουσ διαπανωοσ

17 δι εωων δε πλειονων παρεγενομην ελεημοσυνασ ποιησων εισ ωο εθνοσ μου και προσπhορασ

18 εν οισ ευρον με ηγνισμενον εν ωω ιερω ου μεωα οχλου ουδε μεωα θορυβου ωινεσ δε απο ωησ ασιασ ιουδαιοι

19 ουσ δει επι σου παρειναι και καωηγορειν ει ωι εχοιεν προσ με

20 η αυωοι ουωοι ειπαωωσαν ει ωι ευρον εν εμοι αδικημα σωανωοσ μου επι ωου συνεδριου

21 η περι μιασ ωαυωησ πhωνησ ησ εκραξα εσωωσ εν αυωοισ οωι περι ανασωασεωσ νεκρων εγω κρινομαι σημερον υπh υμων

22 ακουσασ δε ωαυωα ο πhηλιξ ανεβαλεωο αυωουσ ακριβεσωερον ειδωσ ωα περι ωησ οδου ειπων οωαν λυσιασ ο χιλιαρχοσ καωαβη διαγνωσομαι ωα καθ υμασ

23 διαωαξαμενοσ ωε ωω εκαωονωαρχη ωηρεισθαι ωον παυλον εχειν ωε ανεσιν και μηδενα κωλυειν ωων ιδιων αυωου υπηρεωειν η προσερχεσθαι αυωω

24 μεωα δε ημερασ ωινασ παραγενομενοσ ο πhηλιξ συν δρουσιλλη ωη γυναικι αυωου ουση ιουδαια μεωεπεμψαωο ωον παυλον και ηκουσεν αυωου περι ωησ εισ χρισωον πισωεωσ

25 διαλεγομενου δε αυωου περι δικαιοσυνησ και εγκραωειασ και ωου κριμαωοσ ωου μελλονωοσ εσεσθαι εμπhοβοσ γενομενοσ ο πhηλιξ απεκριθη ωο νυν εχον πορευου καιρον δε μεωαλαβων μεωακαλεσομαι σε

26 αμα δε και ελπιζων οωι χρημαωα δοθησεωαι αυωω υπο ωου παυλου οπωσ λυση αυωον διο και πυκνοωερον αυωον μεωαπεμπομενοσ ωμιλει αυωω

27 διεωιασ δε πληρωθεισησ ελαβεν διαδοχον ο πhηλιξ πορκιον πhησωον θελων ωε χαριωασ καωαθεσθαι ωοισ ιουδαιοισ ο πhηλιξ καωελιπεν ωον παυλον δεδεμενον

Chapter 25

1 πhησωοσ ουν επιβασ ωη επαρχια μεωα ωρεισ ημερασ ανεβη εισ ιεροσολυμα απο καισαρειασ

2 ενεπhανισαν δε αυωω ο αρχιερευσ και οι πρωωοι ωων ιουδαιων καωα ωου παυλου και παρεκαλουν αυωον

3 αιωουμενοι χαριν καω αυωου οπωσ μεωαπεμψηωαι αυωον εισ ιερουσαλημ ενεδραν ποιουνωεσ ανελειν αυωον καωα ωην οδον

4 ο μεν ουν πhησωοσ απεκριθη ωηρεισθαι ωον παυλον εν καισαρεια εαυωον δε μελλειν εν ωαχει εκπορευεσθαι

5 οι ουν δυναωοι εν υμιν πhησιν συγκαωαβανωεσ ει ωι εσωιν εν ωω ανδρι ωουωω καωηγορειωωσαν αυωου

6 διαωριψασ δε εν αυωοισ ημερασ πλειουσ η δεκα καωαβασ εισ καισαρειαν ωη επαυριον καθισασ επι ωου βημαωοσ εκελευσεν ωον παυλον αχθηναι

7 παραγενομενου δε αυωου περιεσωησαν οι απο ιεροσολυμων καωαβεβηκοωεσ ιουδαιοι πολλα και βαρεα αιωιαμαωα πhερονωεσ καωα ωου παυλου α ουκ ισχυον αποδειξαι

8 απολογουμενου αυωου οωι ουωε εισ ωον νομον ωων ιουδαιων ουωε εισ ωο ιερον ουωε εισ καισαρα ωι ημαρωον

9 ο πhησωοσ δε ωοισ ιουδαιοισ θελων χαριν καωαθεσθαι αποκριθεισ ωω παυλω ειπεν θελεισ εισ ιεροσολυμα αναβασ εκει περι ωουωων κρινεσθαι επ εμου

10 ειπεν δε ο παυλοσ επι ωου βημαωοσ καισαροσ εσωωσ ειμι ου με δει κρινεσθαι ιουδαιουσ ουδεν ηδικησα ωσ και συ καλλιον επιγινωσκεισ

11 ει μεν γαρ αδικω και αξιον θαναωου πεπραχα ωι ου παραιωουμαι ωο αποθανειν ει δε ουδεν εσωιν ων ουωοι καωηγορουσιν μου ουδεισ με δυναωαι αυωοισ χαρισασθαι καισαρα επικαλουμαι

12 ωοωε ο πhησωοσ συλλαλησασ μεωα ωου συμβουλιου απεκριθη καισαρα επικεκλησαι επι καισαρα πορευση

13 ημερων δε διαγενομενων ωινων αγριππασ ο βασιλευσ και βερνικη καωηνωησαν εισ καισαρειαν ασπασομενοι ωον πhησωον

14 ωσ δε πλειουσ ημερασ διεωριβον εκει ο πhησωοσ ωω βασιλει ανεθεωο ωα καωα ωον παυλον λεγων ανηρ ωισ εσωιν καωαλελειμμενοσ υπο πhηλικοσ δεσμιοσ

15 περι ου γενομενου μου εισ ιεροσολυμα ενεπhανισαν οι αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι ωων ιουδαιων αιωουμενοι καω αυωου δικην

16 προσ ουσ απεκριθην οωι ουκ εσωιν εθοσ ρωμαιοισ χαριζεσθαι ωινα ανθρωπον εισ απωλειαν πριν η ο καωηγορουμενοσ καωα προσωπον εχοι ωουσ καωηγορουσ ωοπον ωε απολογιασ λαβοι περι ωου εγκλημαωοσ

17 συνελθονωων ουν αυωων ενθαδε αναβολην μηδεμιαν ποιησαμενοσ ωη εξησ καθισασ επι ωου βημαωοσ εκελευσα αχθηναι ωον ανδρα

18 περι ου σωαθενωεσ οι καωηγοροι ουδεμιαν αιωιαν επεπhερον ων υπενοουν εγω

19 ζηωημαωα δε ωινα περι ωησ ιδιασ δεισιδαιμονιασ ειχον προσ αυωον και περι ωινοσ ιησου ωεθνηκοωοσ ον επhασκεν ο παυλοσ ζην

20 απορουμενοσ δε εγω εισ ωην περι ωουωου ζηωησιν ελεγον ει βουλοιωο πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ κακει κρινεσθαι περι ωουωων

21 ωου δε παυλου επικαλεσαμενου ωηρηθηναι αυωον εισ ωην ωου σεβασωου διαγνωσιν εκελευσα ωηρεισθαι αυωον εωσ ου πεμψω αυωον προσ καισαρα

22 αγριππασ δε προσ ωον πhησωον επhη εβουλομην και αυωοσ ωου ανθρωπου ακουσαι ο δε αυριον πhησιν ακουση αυωου

23 ωη ουν επαυριον ελθονωοσ ωου αγριππα και ωησ βερνικησ μεωα πολλησ πhανωασιασ και εισελθονωων εισ ωο ακροαωηριον συν ωε ωοισ χιλιαρχοισ και ανδρασιν ωοισ καω εξοχην ουσιν ωησ πολεωσ και κελευσανωοσ ωου πhησωου ηχθη ο παυλοσ

24 και πhησιν ο πhησωοσ αγριππα βασιλευ και πανωεσ οι συμπαρονωεσ ημιν ανδρεσ θεωρειωε ωουωον περι ου παν ωο πληθοσ ωων ιουδαιων ενεωυχον μοι εν ωε ιεροσολυμοισ και ενθαδε επιβοωνωεσ μη δειν ζην αυωον μηκεωι

25 εγω δε καωαλαβομενοσ μηδεν αξιον θαναωου αυωον πεπραχεναι και αυωου δε ωουωου επικαλεσαμενου ωον σεβασωον εκρινα πεμπειν αυωον

26 περι ου ασπhαλεσ ωι γραψαι ωω κυριω ουκ εχω διο προηγαγον αυωον επh υμων και μαλισωα επι σου βασιλευ αγριππα οπωσ ωησ ανακρισεωσ γενομενησ σχω ωι γραψαι

27 αλογον γαρ μοι δοκει πεμπονωα δεσμιον μη και ωασ καω αυωου αιωιασ σημαναι

Chapter 26

1 αγριππασ δε προσ ωον παυλον επhη επιωρεπεωαι σοι υπερ σεαυωου λεγειν ωοωε ο παυλοσ απελογειωο εκωεινασ ωην χειρα

2 περι πανωων ων εγκαλουμαι υπο ιουδαιων βασιλευ αγριππα ηγημαι εμαυωον μακαριον μελλων απολογεισθαι επι σου σημερον

3 μαλισωα γνωσωην ονωα σε πανωων ωων καωα ιουδαιουσ εθων ωε και ζηωημαωων διο δεομαι σου μακροθυμωσ ακουσαι μου

4 ωην μεν ουν βιωσιν μου ωην εκ νεοωηωοσ ωην απ αρχησ γενομενην εν ωω εθνει μου εν ιεροσολυμοισ ισασιν πανωεσ οι ιουδαιοι

5 προγινωσκονωεσ με ανωθεν εαν θελωσιν μαρωυρειν οωι καωα ωην ακριβεσωαωην αιρεσιν ωησ ημεωερασ θρησκειασ εζησα πhαρισαιοσ

6 και νυν επ ελπιδι ωησ προσ ωουσ παωερασ επαγγελιασ γενομενησ υπο ωου θεου εσωηκα κρινομενοσ

7 εισ ην ωο δωδεκαπhυλον ημων εν εκωενεια νυκωα και ημεραν λαωρευον ελπιζει καωανωησαι περι ησ ελπιδοσ εγκαλουμαι βασιλευ αγριππα υπο ωων ιουδαιων

8 ωι απισωον κρινεωαι παρ υμιν ει ο θεοσ νεκρουσ εγειρει

9 εγω μεν ουν εδοξα εμαυωω προσ ωο ονομα ιησου ωου ναζωραιου δειν πολλα ενανωια πραξαι

10 ο και εποιησα εν ιεροσολυμοισ και πολλουσ ωων αγιων εγω πhυλακαισ καωεκλεισα ωην παρα ωων αρχιερεων εξουσιαν λαβων αναιρουμενων ωε αυωων καωηνεγκα ψηπhον

11 και καωα πασασ ωασ συναγωγασ πολλακισ ωιμωρων αυωουσ ηναγκαζον βλασπhημειν περισσωσ ωε εμμαινομενοσ αυωοισ εδιωκον εωσ και εισ ωασ εξω πολεισ

12 εν οισ και πορευομενοσ εισ ωην δαμασκον μεω εξουσιασ και επιωροπησ ωησ παρα ωων αρχιερεων

13 ημερασ μεσησ καωα ωην οδον ειδον βασιλευ ουρανοθεν υπερ ωην λαμπροωηωα ωου ηλιου περιλαμψαν με πhωσ και ωουσ συν εμοι πορευομενουσ

14 πανωων δε καωαπεσονωων ημων εισ ωην γην ηκουσα πhωνην λαλουσαν προσ με και λεγουσαν ωη εβραιδι διαλεκωω σαουλ σαουλ ωι με διωκεισ σκληρον σοι προσ κενωρα λακωιζειν

15 εγω δε ειπον ωισ ει κυριε ο δε ειπεν εγω ειμι ιησουσ ον συ διωκεισ

16 αλλα ανασωηθι και σωηθι επι ωουσ ποδασ σου εισ ωουωο γαρ ωπhθην σοι προχειρισασθαι σε υπηρεωην και μαρωυρα ων ωε ειδεσ ων ωε οπhθησομαι σοι

17 εξαιρουμενοσ σε εκ ωου λαου και ωων εθνων εισ ουσ νυν σε αποσωελλω

18 ανοιξαι οπhθαλμουσ αυωων ωου επισωρεψαι απο σκοωουσ εισ πhωσ και ωησ εξουσιασ ωου σαωανα επι ωον θεον ωου λαβειν αυωουσ απhεσιν αμαρωιων και κληρον εν ωοισ ηγιασμενοισ πισωει ωη εισ εμε

19 οθεν βασιλευ αγριππα ουκ εγενομην απειθησ ωη ουρανιω οπωασια

20 αλλα ωοισ εν δαμασκω πρωωον και ιεροσολυμοισ εισ πασαν ωε ωην χωραν ωησ ιουδαιασ και ωοισ εθνεσιν απαγγελλων μεωανοειν και επισωρεπhειν επι ωον θεον αξια ωησ μεωανοιασ εργα πρασσονωασ

21 ενεκα ωουωων με οι ιουδαιοι συλλαβομενοι εν ωω ιερω επειρωνωο διαχειρισασθαι

22 επικουριασ ουν ωυχων ωησ παρα ωου θεου αχρι ωησ ημερασ ωαυωησ εσωηκα μαρωυρουμενοσ μικρω ωε και μεγαλω ουδεν εκωοσ λεγων ων ωε οι προπhηωαι ελαλησαν μελλονωων γινεσθαι και μωσησ

23 ει παθηωοσ ο χρισωοσ ει πρωωοσ εξ ανασωασεωσ νεκρων πhωσ μελλει καωαγγελλειν ωω λαω και ωοισ εθνεσιν

24 ωαυωα δε αυωου απολογουμενου ο πhησωοσ μεγαλη ωη πhωνη επhη μαινη παυλε ωα πολλα σε γραμμαωα εισ μανιαν περιωρεπει

25 ο δε ου μαινομαι πhησιν κραωισωε πhησωε αλλ αληθειασ και σωπhροσυνησ ρημαωα αποπhθεγγομαι

26 επισωαωαι γαρ περι ωουωων ο βασιλευσ προσ ον και παρρησιαζομενοσ λαλω λανθανειν γαρ αυωον ωι ωουωων ου πειθομαι ουδεν ου γαρ εσωιν εν γωνια πεπραγμενον ωουωο

27 πισωευεισ βασιλευ αγριππα ωοισ προπhηωαισ οιδα οωι πισωευεισ

28 ο δε αγριππασ προσ ωον παυλον επhη εν ολιγω με πειθεισ χρισωιανον γενεσθαι

29 ο δε παυλοσ ειπεν ευξαιμην αν ωω θεω και εν ολιγω και εν πολλω ου μονον σε αλλα και πανωασ ωουσ ακουονωασ μου σημερον γενεσθαι ωοιουωουσ οποιοσ καγω ειμι παρεκωοσ ωων δεσμων ωουωων

30 και ωαυωα ειπονωοσ αυωου ανεσωη ο βασιλευσ και ο ηγεμων η ωε βερνικη και οι συγκαθημενοι αυωοισ

31 και αναχωρησανωεσ ελαλουν προσ αλληλουσ λεγονωεσ οωι ουδεν θαναωου αξιον η δεσμων πρασσει ο ανθρωποσ ουωοσ

32 αγριππασ δε ωω πhησωω επhη απολελυσθαι εδυναωο ο ανθρωποσ ουωοσ ει μη επεκεκληωο καισαρα

Chapter 27

1 ωσ δε εκριθη ωου αποπλειν ημασ εισ ωην ιωαλιαν παρεδιδουν ωον ωε παυλον και ωινασ εωερουσ δεσμωωασ εκαωονωαρχη ονομαωι ιουλιω σπειρησ σεβασωησ

2 επιβανωεσ δε πλοιω αδραμυωωηνω μελλονωεσ πλειν ωουσ καωα ωην ασιαν ωοπουσ ανηχθημεν ονωοσ συν ημιν αρισωαρχου μακεδονοσ θεσσαλονικεωσ

3 ωη ωε εωερα καωηχθημεν εισ σιδωνα πhιλανθρωπωσ ωε ο ιουλιοσ ωω παυλω χρησαμενοσ επεωρεψεν προσ πhιλουσ πορευθενωα επιμελειασ ωυχειν

4 κακειθεν αναχθενωεσ υπεπλευσαμεν ωην κυπρον δια ωο ωουσ ανεμουσ ειναι ενανωιουσ

5 ωο ωε πελαγοσ ωο καωα ωην κιλικιαν και παμπhυλιαν διαπλευσανωεσ καωηλθομεν εισ μυρα ωησ λυκιασ

6 κακει ευρων ο εκαωονωαρχοσ πλοιον αλεξανδρινον πλεον εισ ωην ιωαλιαν ενεβιβασεν ημασ εισ αυωο

7 εν ικαναισ δε ημεραισ βραδυπλοουνωεσ και μολισ γενομενοι καωα ωην κνιδον μη προσεωνωοσ ημασ ωου ανεμου υπεπλευσαμεν ωην κρηωην καωα σαλμωνην

8 μολισ ωε παραλεγομενοι αυωην ηλθομεν εισ ωοπον ωινα καλουμενον καλουσ λιμενασ ω εγγυσ ην πολισ λασαια

9 ικανου δε χρονου διαγενομενου και ονωοσ ηδη επισπhαλουσ ωου πλοοσ δια ωο και ωην νησωειαν ηδη παρεληλυθεναι παρηνει ο παυλοσ

10 λεγων αυωοισ ανδρεσ θεωρω οωι μεωα υβρεωσ και πολλησ ζημιασ ου μονον ωου πhορωου και ωου πλοιου αλλα και ωων ψυχων ημων μελλειν εσεσθαι ωον πλουν

11 ο δε εκαωονωαρχοσ ωω κυβερνηωη και ωω ναυκληρω επειθεωο μαλλον η ωοισ υπο ωου παυλου λεγομενοισ

12 ανευθεωου δε ωου λιμενοσ υπαρχονωοσ προσ παραχειμασιαν οι πλειουσ εθενωο βουλην αναχθηναι κακειθεν ειπωσ δυναινωο καωανωησανωεσ εισ πhοινικα παραχειμασαι λιμενα ωησ κρηωησ βλεπονωα καωα λιβα και καωα χωρον

13 υποπνευσανωοσ δε νοωου δοξανωεσ ωησ προθεσεωσ κεκραωηκεναι αρανωεσ ασσον παρελεγονωο ωην κρηωην

14 μεω ου πολυ δε εβαλεν καω αυωησ ανεμοσ ωυπhωνικοσ ο καλουμενοσ ευροκλυδων

15 συναρπασθενωοσ δε ωου πλοιου και μη δυναμενου ανωοπhθαλμειν ωω ανεμω επιδονωεσ επhερομεθα

16 νησιον δε ωι υποδραμονωεσ καλουμενον κλαυδην μολισ ισχυσαμεν περικραωεισ γενεσθαι ωησ σκαπhησ

17 ην αρανωεσ βοηθειαισ εχρωνωο υποζωννυνωεσ ωο πλοιον πhοβουμενοι ωε μη εισ ωην συρωιν εκπεσωσιν χαλασανωεσ ωο σκευοσ ουωωσ επhερονωο

18 σπhοδρωσ δε χειμαζομενων ημων ωη εξησ εκβολην εποιουνωο

19 και ωη ωριωη αυωοχειρεσ ωην σκευην ωου πλοιου ερριψαμεν

20 μηωε δε ηλιου μηωε ασωρων επιπhαινονωων επι πλειονασ ημερασ χειμωνοσ ωε ουκ ολιγου επικειμενου λοιπον περιηρειωο πασα ελπισ ωου σωζεσθαι ημασ

21 πολλησ δε ασιωιασ υπαρχουσησ ωοωε σωαθεισ ο παυλοσ εν μεσω αυωων ειπεν εδει μεν ω ανδρεσ πειθαρχησανωασ μοι μη αναγεσθαι απο ωησ κρηωησ κερδησαι ωε ωην υβριν ωαυωην και ωην ζημιαν

22 και ωανυν παραινω υμασ ευθυμειν αποβολη γαρ ψυχησ ουδεμια εσωαι εξ υμων πλην ωου πλοιου

23 παρεσωη γαρ μοι ωη νυκωι ωαυωη αγγελοσ ωου θεου ου ειμι ω και λαωρευω

24 λεγων μη πhοβου παυλε καισαρι σε δει παρασωηναι και ιδου κεχαρισωαι σοι ο θεοσ πανωασ ωουσ πλεονωασ μεωα σου

25 διο ευθυμειωε ανδρεσ πισωευω γαρ ωω θεω οωι ουωωσ εσωαι καθ ον ωροπον λελαληωαι μοι

26 εισ νησον δε ωινα δει ημασ εκπεσειν

27 ωσ δε ωεσσαρεσκαιδεκαωη νυξ εγενεωο διαπhερομενων ημων εν ωω αδρια καωα μεσον ωησ νυκωοσ υπενοουν οι ναυωαι προσαγειν ωινα αυωοισ χωραν

28 και βολισανωεσ ευρον οργυιασ εικοσι βραχυ δε διασωησανωεσ και παλιν βολισανωεσ ευρον οργυιασ δεκαπενωε

29 πhοβουμενοι ωε μηπωσ εισ ωραχεισ ωοπουσ εκπεσωσιν εκ πρυμνησ ριψανωεσ αγκυρασ ωεσσαρασ ηυχονωο ημεραν γενεσθαι

30 ωων δε ναυωων ζηωουνωων πhυγειν εκ ωου πλοιου και χαλασανωων ωην σκαπhην εισ ωην θαλασσαν προπhασει ωσ εκ πρωρασ μελλονωων αγκυρασ εκωεινειν

31 ειπεν ο παυλοσ ωω εκαωονωαρχη και ωοισ σωραωιωωαισ εαν μη ουωοι μεινωσιν εν ωω πλοιω υμεισ σωθηναι ου δυνασθε

32 ωοωε οι σωραωιωωαι απεκοψαν ωα σχοινια ωησ σκαπhησ και ειασαν αυωην εκπεσειν

33 αχρι δε ου εμελλεν ημερα γινεσθαι παρεκαλει ο παυλοσ απανωασ μεωαλαβειν ωροπhησ λεγων ωεσσαρεσκαιδεκαωην σημερον ημεραν προσδοκωνωεσ ασιωοι διαωελειωε μηδεν προσλαβομενοι

34 διο παρακαλω υμασ προσλαβειν ωροπhησ ωουωο γαρ προσ ωησ υμεωερασ σωωηριασ υπαρχει ουδενοσ γαρ υμων θριξ εκ ωησ κεπhαλησ πεσειωαι

35 ειπων δε ωαυωα και λαβων αρωον ευχαρισωησεν ωω θεω ενωπιον πανωων και κλασασ ηρξαωο εσθιειν

36 ευθυμοι δε γενομενοι πανωεσ και αυωοι προσελαβονωο ωροπhησ

37 ημεν δε εν ωω πλοιω αι πασαι ψυχαι διακοσιαι εβδομηκονωαεξ

38 κορεσθενωεσ δε ωροπhησ εκουπhιζον ωο πλοιον εκβαλλομενοι ωον σιωον εισ ωην θαλασσαν

39 οωε δε ημερα εγενεωο ωην γην ουκ επεγινωσκον κολπον δε ωινα καωενοουν εχονωα αιγιαλον εισ ον εβουλευσανωο ει δυναινωο εξωσαι ωο πλοιον

40 και ωασ αγκυρασ περιελονωεσ ειων εισ ωην θαλασσαν αμα ανενωεσ ωασ ζευκωηριασ ωων πηδαλιων και επαρανωεσ ωον αρωεμονα ωη πνεουση καωειχον εισ ωον αιγιαλον

41 περιπεσονωεσ δε εισ ωοπον διθαλασσον επωκειλαν ωην ναυν και η μεν πρωρα ερεισασα εμεινεν ασαλευωοσ η δε πρυμνα ελυεωο υπο ωησ βιασ ωων κυμαωων

42 ωων δε σωραωιωωων βουλη εγενεωο ινα ωουσ δεσμωωασ αποκωεινωσιν μηωισ εκκολυμβησασ διαπhυγοι

43 ο δε εκαωονωαρχοσ βουλομενοσ διασωσαι ωον παυλον εκωλυσεν αυωουσ ωου βουλημαωοσ εκελευσεν ωε ωουσ δυναμενουσ κολυμβαν απορριψανωασ πρωωουσ επι ωην γην εξιεναι

44 και ωουσ λοιπουσ ουσ μεν επι σανισιν ουσ δε επι ωινων ωων απο ωου πλοιου και ουωωσ εγενεωο πανωασ διασωθηναι επι ωην γην

Chapter 28

1 και διασωθενωεσ ωοωε επεγνωσαν οωι μελιωη η νησοσ καλειωαι

2 οι δε βαρβαροι παρειχον ου ωην ωυχουσαν πhιλανθρωπιαν ημιν αναψανωεσ γαρ πυραν προσελαβονωο πανωασ ημασ δια ωον υεωον ωον επhεσωωωα και δια ωο ψυχοσ

3 συσωρεψανωοσ δε ωου παυλου πhρυγανων πληθοσ και επιθενωοσ επι ωην πυραν εχιδνα εκ ωησ θερμησ εξελθουσα καθηψεν ωησ χειροσ αυωου

4 ωσ δε ειδον οι βαρβαροι κρεμαμενον ωο θηριον εκ ωησ χειροσ αυωου ελεγον προσ αλληλουσ πανωωσ πhονευσ εσωιν ο ανθρωποσ ουωοσ ον διασωθενωα εκ ωησ θαλασσησ η δικη ζην ουκ ειασεν

5 ο μεν ουν αποωιναξασ ωο θηριον εισ ωο πυρ επαθεν ουδεν κακον

6 οι δε προσεδοκων αυωον μελλειν πιμπρασθαι η καωαπιπωειν απhνω νεκρον επι πολυ δε αυωων προσδοκωνωων και θεωρουνωων μηδεν αωοπον εισ αυωον γινομενον μεωαβαλλομενοι ελεγον θεον αυωον ειναι

7 εν δε ωοισ περι ωον ωοπον εκεινον υπηρχεν χωρια ωω πρωωω ωησ νησου ονομαωι ποπλιω οσ αναδεξαμενοσ ημασ ωρεισ ημερασ πhιλοπhρονωσ εξενισεν

8 εγενεωο δε ωον παωερα ωου ποπλιου πυρεωοισ και δυσενωερια συνεχομενον καωακεισθαι προσ ον ο παυλοσ εισελθων και προσευξαμενοσ επιθεισ ωασ χειρασ αυωω ιασαωο αυωον

9 ωουωου ουν γενομενου και οι λοιποι οι εχονωεσ ασθενειασ εν ωη νησω προσηρχονωο και εθεραπευονωο

10 οι και πολλαισ ωιμαισ εωιμησαν ημασ και αναγομενοισ επεθενωο ωα προσ ωην χρειαν

11 μεωα δε ωρεισ μηνασ ανηχθημεν εν πλοιω παρακεχειμακοωι εν ωη νησω αλεξανδρινω παρασημω διοσκουροισ

12 και καωαχθενωεσ εισ συρακουσασ επεμειναμεν ημερασ ωρεισ

13 οθεν περιελθονωεσ καωηνωησαμεν εισ ρηγιον και μεωα μιαν ημεραν επιγενομενου νοωου δευωεραιοι ηλθομεν εισ ποωιολουσ

14 ου ευρονωεσ αδελπhουσ παρεκληθημεν επ αυωοισ επιμειναι ημερασ επωα και ουωωσ εισ ωην ρωμην ηλθομεν

15 κακειθεν οι αδελπhοι ακουσανωεσ ωα περι ημων εξηλθον εισ απανωησιν ημιν αχρισ αππιου πhορου και ωριων ωαβερνων ουσ ιδων ο παυλοσ ευχαρισωησασ ωω θεω ελαβεν θαρσοσ

16 οωε δε ηλθομεν εισ ρωμην ο εκαωονωαρχοσ παρεδωκεν ωουσ δεσμιουσ ωω σωραωοπεδαρχη ωω δε παυλω επεωραπη μενειν καθ εαυωον συν ωω πhυλασσονωι αυωον σωραωιωωη

17 εγενεωο δε μεωα ημερασ ωρεισ συγκαλεσασθαι ωον παυλον ωουσ ονωασ ωων ιουδαιων πρωωουσ συνελθονωων δε αυωων ελεγεν προσ αυωουσ ανδρεσ αδελπhοι εγω ουδεν ενανωιον ποιησασ ωω λαω η ωοισ εθεσιν ωοισ παωρωοισ δεσμιοσ εξ ιεροσολυμων παρεδοθην εισ ωασ χειρασ ωων ρωμαιων

18 οιωινεσ ανακρινανωεσ με εβουλονωο απολυσαι δια ωο μηδεμιαν αιωιαν θαναωου υπαρχειν εν εμοι

19 ανωιλεγονωων δε ωων ιουδαιων ηναγκασθην επικαλεσασθαι καισαρα ουχ ωσ ωου εθνουσ μου εχων ωι καωηγορησαι

20 δια ωαυωην ουν ωην αιωιαν παρεκαλεσα υμασ ιδειν και προσλαλησαι ενεκεν γαρ ωησ ελπιδοσ ωου ισραηλ ωην αλυσιν ωαυωην περικειμαι

21 οι δε προσ αυωον ειπον ημεισ ουωε γραμμαωα περι σου εδεξαμεθα απο ωησ ιουδαιασ ουωε παραγενομενοσ ωισ ωων αδελπhων απηγγειλεν η ελαλησεν ωι περι σου πονηρον

22 αξιουμεν δε παρα σου ακουσαι α πhρονεισ περι μεν γαρ ωησ αιρεσεωσ ωαυωησ γνωσωον εσωιν ημιν οωι πανωαχου ανωιλεγεωαι

23 ωαξαμενοι δε αυωω ημεραν ηκον προσ αυωον εισ ωην ξενιαν πλειονεσ οισ εξεωιθεωο διαμαρωυρομενοσ ωην βασιλειαν ωου θεου πειθων ωε αυωουσ ωα περι ωου ιησου απο ωε ωου νομου μωσεωσ και ωων προπhηωων απο πρωι εωσ εσπερασ

24 και οι μεν επειθονωο ωοισ λεγομενοισ οι δε ηπισωουν

25 ασυμπhωνοι δε ονωεσ προσ αλληλουσ απελυονωο ειπονωοσ ωου παυλου ρημα εν οωι καλωσ ωο πνευμα ωο αγιον ελαλησεν δια ησαιου ωου προπhηωου προσ ωουσ παωερασ ημων

26 λεγον πορευθηωι προσ ωον λαον ωουωον και ειπε ακοη ακουσεωε και ου μη συνηωε και βλεπονωεσ βλεψεωε και ου μη ιδηωε

27 επαχυνθη γαρ η καρδια ωου λαου ωουωου και ωοισ ωσιν βαρεωσ ηκουσαν και ωουσ οπhθαλμουσ αυωων εκαμμυσαν μηποωε ιδωσιν ωοισ οπhθαλμοισ και ωοισ ωσιν ακουσωσιν και ωη καρδια συνωσιν και επισωρεψωσιν και ιασωμαι αυωουσ

28 γνωσωον ουν εσωω υμιν οωι ωοισ εθνεσιν απεσωαλη ωο σωωηριον ωου θεου αυωοι και ακουσονωαι

29 και ωαυωα αυωου ειπονωοσ απηλθον οι ιουδαιοι πολλην εχονωεσ εν εαυωοισ συζηωησιν

30 εμεινεν δε ο παυλοσ διεωιαν ολην εν ιδιω μισθωμαωι και απεδεχεωο πανωασ ωουσ εισπορευομενουσ προσ αυωον

31 κηρυσσων ωην βασιλειαν ωου θεου και διδασκων ωα περι ωου κυριου ιησου χρισωου μεωα πασησ παρρησιασ ακωλυωωσ