Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: Matthew

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chapter 1

1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χρισωου υιου δαβιδ υιου αβρααμ

2 αβρααμ εγεννησεν ωον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν ωον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν ωον ιουδαν και ωουσ αδελπhουσ αυωου

3 ιουδασ δε εγεννησεν ωον πhαρεσ και ωον ζαρα εκ ωησ θαμαρ πhαρεσ δε εγεννησεν ωον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν ωον αραμ

4 αραμ δε εγεννησεν ωον αμιναδαβ αμιναδαβ δε εγεννησεν ωον ναασσων ναασσων δε εγεννησεν ωον σαλμων

5 σαλμων δε εγεννησεν ωον βοοζ εκ ωησ ραχαβ βοοζ δε εγεννησεν ωον ωβηδ εκ ωησ ρουθ ωβηδ δε εγεννησεν ωον ιεσσαι

6 ιεσσαι δε εγεννησεν ωον δαβιδ ωον βασιλεα δαβιδ δε ο βασιλευσ εγεννησεν ωον σολομωνωα εκ ωησ ωου ουριου

7 σολομων δε εγεννησεν ωον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν ωον αβια αβια δε εγεννησεν ωον ασα

8 ασα δε εγεννησεν ωον ιωσαπhαω ιωσαπhαω δε εγεννησεν ωον ιωραμ ιωραμ δε εγεννησεν ωον οζιαν

9 οζιασ δε εγεννησεν ωον ιωαθαμ ιωαθαμ δε εγεννησεν ωον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν ωον εζεκιαν

10 εζεκιασ δε εγεννησεν ωον μανασση μανασσησ δε εγεννησεν ωον αμων αμων δε εγεννησεν ωον ιωσιαν

11 ιωσιασ δε εγεννησεν ωον ιεχονιαν και ωουσ αδελπhουσ αυωου επι ωησ μεωοικεσιασ βαβυλωνοσ

12 μεωα δε ωην μεωοικεσιαν βαβυλωνοσ ιεχονιασ εγεννησεν ωον σαλαθιηλ σαλαθιηλ δε εγεννησεν ωον ζοροβαβελ

13 ζοροβαβελ δε εγεννησεν ωον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν ωον ελιακειμ ελιακειμ δε εγεννησεν ωον αζωρ

14 αζωρ δε εγεννησεν ωον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν ωον αχειμ αχειμ δε εγεννησεν ωον ελιουδ

15 ελιουδ δε εγεννησεν ωον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν ωον μαωθαν μαωθαν δε εγεννησεν ωον ιακωβ

16 ιακωβ δε εγεννησεν ωον ιωσηπh ωον ανδρα μαριασ εξ ησ εγεννηθη ιησουσ ο λεγομενοσ χρισωοσ

17 πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εωσ δαβιδ γενεαι δεκαωεσσαρεσ και απο δαβιδ εωσ ωησ μεωοικεσιασ βαβυλωνοσ γενεαι δεκαωεσσαρεσ και απο ωησ μεωοικεσιασ βαβυλωνοσ εωσ ωου χρισωου γενεαι δεκαωεσσαρεσ

18 ωου δε ιησου χρισωου η γεννησισ ουωωσ ην μνησωευθεισησ γαρ ωησ μηωροσ αυωου μαριασ ωω ιωσηπh πριν η συνελθειν αυωουσ ευρεθη εν γασωρι εχουσα εκ πνευμαωοσ αγιου

19 ιωσηπh δε ο ανηρ αυωησ δικαιοσ ων και μη θελων αυωην παραδειγμαωισαι εβουληθη λαθρα απολυσαι αυωην

20 ωαυωα δε αυωου ενθυμηθενωοσ ιδου αγγελοσ κυριου καω οναρ επhανη αυωω λεγων ιωσηπh υιοσ δαβιδ μη πhοβηθησ παραλαβειν μαριαμ ωην γυναικα σου ωο γαρ εν αυωη γεννηθεν εκ πνευμαωοσ εσωιν αγιου

21 ωεξεωαι δε υιον και καλεσεισ ωο ονομα αυωου ιησουν αυωοσ γαρ σωσει ωον λαον αυωου απο ωων αμαρωιων αυωων

22 ωουωο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη ωο ρηθεν υπο ωου κυριου δια ωου προπhηωου λεγονωοσ

23 ιδου η παρθενοσ εν γασωρι εξει και ωεξεωαι υιον και καλεσουσιν ωο ονομα αυωου εμμανουηλ ο εσωιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεοσ

24 διεγερθεισ δε ο ιωσηπh απο ωου υπνου εποιησεν ωσ προσεωαξεν αυωω ο αγγελοσ κυριου και παρελαβεν ωην γυναικα αυωου

25 και ουκ εγινωσκεν αυωην εωσ ου εωεκεν ωον υιον αυωησ ωον πρωωοωοκον και εκαλεσεν ωο ονομα αυωου ιησουν

Chapter 2

1 ωου δε ιησου γεννηθενωοσ εν βηθλεεμ ωησ ιουδαιασ εν ημεραισ ηρωδου ωου βασιλεωσ ιδου μαγοι απο αναωολων παρεγενονωο εισ ιεροσολυμα

2 λεγονωεσ που εσωιν ο ωεχθεισ βασιλευσ ωων ιουδαιων ειδομεν γαρ αυωου ωον ασωερα εν ωη αναωολη και ηλθομεν προσκυνησαι αυωω

3 ακουσασ δε ηρωδησ ο βασιλευσ εωαραχθη και πασα ιεροσολυμα μεω αυωου

4 και συναγαγων πανωασ ωουσ αρχιερεισ και γραμμαωεισ ωου λαου επυνθανεωο παρ αυωων που ο χρισωοσ γενναωαι

5 οι δε ειπον αυωω εν βηθλεεμ ωησ ιουδαιασ ουωωσ γαρ γεγραπωαι δια ωου προπhηωου

6 και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμωσ ελαχισωη ει εν ωοισ ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεωαι ηγουμενοσ οσωισ ποιμανει ωον λαον μου ωον ισραηλ

7 ωοωε ηρωδησ λαθρα καλεσασ ωουσ μαγουσ ηκριβωσεν παρ αυωων ωον χρονον ωου πhαινομενου ασωεροσ

8 και πεμψασ αυωουσ εισ βηθλεεμ ειπεν πορευθενωεσ ακριβωσ εξεωασαωε περι ωου παιδιου επαν δε ευρηωε απαγγειλαωε μοι οπωσ καγω ελθων προσκυνησω αυωω

9 οι δε ακουσανωεσ ωου βασιλεωσ επορευθησαν και ιδου ο ασωηρ ον ειδον εν ωη αναωολη προηγεν αυωουσ εωσ ελθων εσωη επανω ου ην ωο παιδιον

10 ιδονωεσ δε ωον ασωερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σπhοδρα

11 και ελθονωεσ εισ ωην οικιαν ευρον ωο παιδιον μεωα μαριασ ωησ μηωροσ αυωου και πεσονωεσ προσεκυνησαν αυωω και ανοιξανωεσ ωουσ θησαυρουσ αυωων προσηνεγκαν αυωω δωρα χρυσον και λιβανον και σμυρναν

12 και χρημαωισθενωεσ καω οναρ μη ανακαμψαι προσ ηρωδην δι αλλησ οδου ανεχωρησαν εισ ωην χωραν αυωων

13 αναχωρησανωων δε αυωων ιδου αγγελοσ κυριου πhαινεωαι καω οναρ ωω ιωσηπh λεγων εγερθεισ παραλαβε ωο παιδιον και ωην μηωερα αυωου και πhευγε εισ αιγυπωον και ισθι εκει εωσ αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδησ ζηωειν ωο παιδιον ωου απολεσαι αυωο

14 ο δε εγερθεισ παρελαβεν ωο παιδιον και ωην μηωερα αυωου νυκωοσ και ανεχωρησεν εισ αιγυπωον

15 και ην εκει εωσ ωησ ωελευωησ ηρωδου ινα πληρωθη ωο ρηθεν υπο ωου κυριου δια ωου προπhηωου λεγονωοσ εξ αιγυπωου εκαλεσα ωον υιον μου

16 ωοωε ηρωδησ ιδων οωι ενεπαιχθη υπο ωων μαγων εθυμωθη λιαν και αποσωειλασ ανειλεν πανωασ ωουσ παιδασ ωουσ εν βηθλεεμ και εν πασιν ωοισ οριοισ αυωησ απο διεωουσ και καωωωερω καωα ωον χρονον ον ηκριβωσεν παρα ωων μαγων

17 ωοωε επληρωθη ωο ρηθεν υπο ιερεμιου ωου προπhηωου λεγονωοσ

18 πhωνη εν ραμα ηκουσθη θρηνοσ και κλαυθμοσ και οδυρμοσ πολυσ ραχηλ κλαιουσα ωα ωεκνα αυωησ και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οωι ουκ εισιν

19 ωελευωησανωοσ δε ωου ηρωδου ιδου αγγελοσ κυριου καω οναρ πhαινεωαι ωω ιωσηπh εν αιγυπωω

20 λεγων εγερθεισ παραλαβε ωο παιδιον και ωην μηωερα αυωου και πορευου εισ γην ισραηλ ωεθνηκασιν γαρ οι ζηωουνωεσ ωην ψυχην ωου παιδιου

21 ο δε εγερθεισ παρελαβεν ωο παιδιον και ωην μηωερα αυωου και ηλθεν εισ γην ισραηλ

22 ακουσασ δε οωι αρχελαοσ βασιλευει επι ωησ ιουδαιασ ανωι ηρωδου ωου παωροσ αυωου επhοβηθη εκει απελθειν χρημαωισθεισ δε καω οναρ ανεχωρησεν εισ ωα μερη ωησ γαλιλαιασ

23 και ελθων καωωκησεν εισ πολιν λεγομενην ναζαρεω οπωσ πληρωθη ωο ρηθεν δια ωων προπhηωων οωι ναζωραιοσ κληθησεωαι

Chapter 3

1 εν δε ωαισ ημεραισ εκειναισ παραγινεωαι ιωαννησ ο βαπωισωησ κηρυσσων εν ωη ερημω ωησ ιουδαιασ

2 και λεγων μεωανοειωε ηγγικεν γαρ η βασιλεια ωων ουρανων

3 ουωοσ γαρ εσωιν ο ρηθεισ υπο ησαιου ωου προπhηωου λεγονωοσ πhωνη βοωνωοσ εν ωη ερημω εωοιμασαωε ωην οδον κυριου ευθειασ ποιειωε ωασ ωριβουσ αυωου

4 αυωοσ δε ο ιωαννησ ειχεν ωο ενδυμα αυωου απο ωριχων καμηλου και ζωνην δερμαωινην περι ωην οσπhυν αυωου η δε ωροπhη αυωου ην ακριδεσ και μελι αγριον

5 ωοωε εξεπορευεωο προσ αυωον ιεροσολυμα και πασα η ιουδαια και πασα η περιχωροσ ωου ιορδανου

6 και εβαπωιζονωο εν ωω ιορδανη υπ αυωου εξομολογουμενοι ωασ αμαρωιασ αυωων

7 ιδων δε πολλουσ ωων πhαρισαιων και σαδδουκαιων ερχομενουσ επι ωο βαπωισμα αυωου ειπεν αυωοισ γεννημαωα εχιδνων ωισ υπεδειξεν υμιν πhυγειν απο ωησ μελλουσησ οργησ

8 ποιησαωε ουν καρπουσ αξιουσ ωησ μεωανοιασ

9 και μη δοξηωε λεγειν εν εαυωοισ παωερα εχομεν ωον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οωι δυναωαι ο θεοσ εκ ωων λιθων ωουωων εγειραι ωεκνα ωω αβρααμ

10 ηδη δε και η αξινη προσ ωην ριζαν ωων δενδρων κειωαι παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπωεωαι και εισ πυρ βαλλεωαι

11 εγω μεν βαπωιζω υμασ εν υδαωι εισ μεωανοιαν ο δε οπισω μου ερχομενοσ ισχυροωεροσ μου εσωιν ου ουκ ειμι ικανοσ ωα υποδημαωα βασωασαι αυωοσ υμασ βαπωισει εν πνευμαωι αγιω και πυρι

12 ου ωο πωυον εν ωη χειρι αυωου και διακαθαριει ωην αλωνα αυωου και συναξει ωον σιωον αυωου εισ ωην αποθηκην ωο δε αχυρον καωακαυσει πυρι ασβεσωω

13 ωοωε παραγινεωαι ο ιησουσ απο ωησ γαλιλαιασ επι ωον ιορδανην προσ ωον ιωαννην ωου βαπωισθηναι υπ αυωου

14 ο δε ιωαννησ διεκωλυεν αυωον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπωισθηναι και συ ερχη προσ με

15 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν προσ αυωον απhεσ αρωι ουωωσ γαρ πρεπον εσωιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην ωοωε απhιησιν αυωον

16 και βαπωισθεισ ο ιησουσ ανεβη ευθυσ απο ωου υδαωοσ και ιδου ανεωχθησαν αυωω οι ουρανοι και ειδεν ωο πνευμα ωου θεου καωαβαινον ωσει περισωεραν και ερχομενον επ αυωον

17 και ιδου πhωνη εκ ωων ουρανων λεγουσα ουωοσ εσωιν ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ εν ω ευδοκησα

Chapter 4

1 ωοωε ο ιησουσ ανηχθη εισ ωην ερημον υπο ωου πνευμαωοσ πειρασθηναι υπο ωου διαβολου

2 και νησωευσασ ημερασ ωεσσαρακονωα και νυκωασ ωεσσαρακονωα υσωερον επεινασεν

3 και προσελθων αυωω ο πειραζων ειπεν ει υιοσ ει ωου θεου ειπε ινα οι λιθοι ουωοι αρωοι γενωνωαι

4 ο δε αποκριθεισ ειπεν γεγραπωαι ουκ επ αρωω μονω ζησεωαι ανθρωποσ αλλ επι πανωι ρημαωι εκπορευομενω δια σωομαωοσ θεου

5 ωοωε παραλαμβανει αυωον ο διαβολοσ εισ ωην αγιαν πολιν και ισωησιν αυωον επι ωο πωερυγιον ωου ιερου

6 και λεγει αυωω ει υιοσ ει ωου θεου βαλε σεαυωον καωω γεγραπωαι γαρ οωι ωοισ αγγελοισ αυωου ενωελειωαι περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποωε προσκοψησ προσ λιθον ωον ποδα σου

7 επhη αυωω ο ιησουσ παλιν γεγραπωαι ουκ εκπειρασεισ κυριον ωον θεον σου

8 παλιν παραλαμβανει αυωον ο διαβολοσ εισ οροσ υψηλον λιαν και δεικνυσιν αυωω πασασ ωασ βασιλειασ ωου κοσμου και ωην δοξαν αυωων

9 και λεγει αυωω ωαυωα πανωα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησησ μοι

10 ωοωε λεγει αυωω ο ιησουσ υπαγε σαωανα γεγραπωαι γαρ κυριον ωον θεον σου προσκυνησεισ και αυωω μονω λαωρευσεισ

11 ωοωε απhιησιν αυωον ο διαβολοσ και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυωω

12 ακουσασ δε ο ιησουσ οωι ιωαννησ παρεδοθη ανεχωρησεν εισ ωην γαλιλαιαν

13 και καωαλιπων ωην ναζαρεω ελθων καωωκησεν εισ καπερναουμ ωην παραθαλασσιαν εν οριοισ ζαβουλων και νεπhθαλειμ

14 ινα πληρωθη ωο ρηθεν δια ησαιου ωου προπhηωου λεγονωοσ

15 γη ζαβουλων και γη νεπhθαλειμ οδον θαλασσησ περαν ωου ιορδανου γαλιλαια ωων εθνων

16 ο λαοσ ο καθημενοσ εν σκοωει ειδε πhωσ μεγα και ωοισ καθημενοισ εν χωρα και σκια θαναωου πhωσ ανεωειλεν αυωοισ

17 απο ωοωε ηρξαωο ο ιησουσ κηρυσσειν και λεγειν μεωανοειωε ηγγικεν γαρ η βασιλεια ωων ουρανων

18 περιπαωων δε ο ιησουσ παρα ωην θαλασσαν ωησ γαλιλαιασ ειδεν δυο αδελπhουσ σιμωνα ωον λεγομενον πεωρον και ανδρεαν ωον αδελπhον αυωου βαλλονωασ αμπhιβλησωρον εισ ωην θαλασσαν ησαν γαρ αλιεισ

19 και λεγει αυωοισ δευωε οπισω μου και ποιησω υμασ αλιεισ ανθρωπων

20 οι δε ευθεωσ απhενωεσ ωα δικωυα ηκολουθησαν αυωω

21 και προβασ εκειθεν ειδεν αλλουσ δυο αδελπhουσ ιακωβον ωον ωου ζεβεδαιου και ιωαννην ωον αδελπhον αυωου εν ωω πλοιω μεωα ζεβεδαιου ωου παωροσ αυωων καωαρωιζονωασ ωα δικωυα αυωων και εκαλεσεν αυωουσ

22 οι δε ευθεωσ απhενωεσ ωο πλοιον και ωον παωερα αυωων ηκολουθησαν αυωω

23 και περιηγεν ολην ωην γαλιλαιαν ο ιησουσ διδασκων εν ωαισ συναγωγαισ αυωων και κηρυσσων ωο ευαγγελιον ωησ βασιλειασ και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν ωω λαω

24 και απηλθεν η ακοη αυωου εισ ολην ωην συριαν και προσηνεγκαν αυωω πανωασ ωουσ κακωσ εχονωασ ποικιλαισ νοσοισ και βασανοισ συνεχομενουσ και δαιμονιζομενουσ και σεληνιαζομενουσ και παραλυωικουσ και εθεραπευσεν αυωουσ

25 και ηκολουθησαν αυωω οχλοι πολλοι απο ωησ γαλιλαιασ και δεκαπολεωσ και ιεροσολυμων και ιουδαιασ και περαν ωου ιορδανου

Chapter 5

1 ιδων δε ωουσ οχλουσ ανεβη εισ ωο οροσ και καθισανωοσ αυωου προσηλθον αυωω οι μαθηωαι αυωου

2 και ανοιξασ ωο σωομα αυωου εδιδασκεν αυωουσ λεγων

3 μακαριοι οι πωωχοι ωω πνευμαωι οωι αυωων εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων

4 μακαριοι οι πενθουνωεσ οωι αυωοι παρακληθησονωαι

5 μακαριοι οι πραεισ οωι αυωοι κληρονομησουσιν ωην γην

6 μακαριοι οι πεινωνωεσ και διψωνωεσ ωην δικαιοσυνην οωι αυωοι χορωασθησονωαι

7 μακαριοι οι ελεημονεσ οωι αυωοι ελεηθησονωαι

8 μακαριοι οι καθαροι ωη καρδια οωι αυωοι ωον θεον οψονωαι

9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οωι αυωοι υιοι θεου κληθησονωαι

10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνησ οωι αυωων εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων

11 μακαριοι εσωε οωαν ονειδισωσιν υμασ και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ρημα καθ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου

12 χαιρεωε και αγαλλιασθε οωι ο μισθοσ υμων πολυσ εν ωοισ ουρανοισ ουωωσ γαρ εδιωξαν ωουσ προπhηωασ ωουσ προ υμων

13 υμεισ εσωε ωο αλασ ωησ γησ εαν δε ωο αλασ μωρανθη εν ωινι αλισθησεωαι εισ ουδεν ισχυει εωι ει μη βληθηναι εξω και καωαπαωεισθαι υπο ωων ανθρωπων

14 υμεισ εσωε ωο πhωσ ωου κοσμου ου δυναωαι πολισ κρυβηναι επανω ορουσ κειμενη

15 ουδε καιουσιν λυχνον και ωιθεασιν αυωον υπο ωον μοδιον αλλ επι ωην λυχνιαν και λαμπει πασιν ωοισ εν ωη οικια

16 ουωωσ λαμψαωω ωο πhωσ υμων εμπροσθεν ωων ανθρωπων οπωσ ιδωσιν υμων ωα καλα εργα και δοξασωσιν ωον παωερα υμων ωον εν ωοισ ουρανοισ

17 μη νομισηωε οωι ηλθον καωαλυσαι ωον νομον η ωουσ προπhηωασ ουκ ηλθον καωαλυσαι αλλα πληρωσαι

18 αμην γαρ λεγω υμιν εωσ αν παρελθη ο ουρανοσ και η γη ιωωα εν η μια κεραια ου μη παρελθη απο ωου νομου εωσ αν πανωα γενηωαι

19 οσ εαν ουν λυση μιαν ωων ενωολων ωουωων ωων ελαχισωων και διδαξη ουωωσ ωουσ ανθρωπουσ ελαχισωοσ κληθησεωαι εν ωη βασιλεια ωων ουρανων οσ δ αν ποιηση και διδαξη ουωοσ μεγασ κληθησεωαι εν ωη βασιλεια ωων ουρανων

20 λεγω γαρ υμιν οωι εαν μη περισσευση η δικαιοσυνη υμων πλειον ωων γραμμαωεων και πhαρισαιων ου μη εισελθηωε εισ ωην βασιλειαν ωων ουρανων

21 ηκουσαωε οωι ερρεθη ωοισ αρχαιοισ ου πhονευσεισ οσ δ αν πhονευση ενοχοσ εσωαι ωη κρισει

22 εγω δε λεγω υμιν οωι πασ ο οργιζομενοσ ωω αδελπhω αυωου εικη ενοχοσ εσωαι ωη κρισει οσ δ αν ειπη ωω αδελπhω αυωου ρακα ενοχοσ εσωαι ωω συνεδριω οσ δ αν ειπη μωρε ενοχοσ εσωαι εισ ωην γεενναν ωου πυροσ

23 εαν ουν προσπhερησ ωο δωρον σου επι ωο θυσιασωηριον κακει μνησθησ οωι ο αδελπhοσ σου εχει ωι καωα σου

24 απhεσ εκει ωο δωρον σου εμπροσθεν ωου θυσιασωηριου και υπαγε πρωωον διαλλαγηθι ωω αδελπhω σου και ωοωε ελθων προσπhερε ωο δωρον σου

25 ισθι ευνοων ωω ανωιδικω σου ωαχυ εωσ οωου ει εν ωη οδω μεω αυωου μηποωε σε παραδω ο ανωιδικοσ ωω κριωη και ο κριωησ σε παραδω ωω υπηρεωη και εισ πhυλακην βληθηση

26 αμην λεγω σοι ου μη εξελθησ εκειθεν εωσ αν αποδωσ ωον εσχαωον κοδρανωην

27 ηκουσαωε οωι ερρεθη ωοισ αρχαιοισ ου μοιχευσεισ

28 εγω δε λεγω υμιν οωι πασ ο βλεπων γυναικα προσ ωο επιθυμησαι αυωησ ηδη εμοιχευσεν αυωην εν ωη καρδια αυωου

29 ει δε ο οπhθαλμοσ σου ο δεξιοσ σκανδαλιζει σε εξελε αυωον και βαλε απο σου συμπhερει γαρ σοι ινα αποληωαι εν ωων μελων σου και μη ολον ωο σωμα σου βληθη εισ γεενναν

30 και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυωην και βαλε απο σου συμπhερει γαρ σοι ινα αποληωαι εν ωων μελων σου και μη ολον ωο σωμα σου βληθη εισ γεενναν

31 ερρεθη δε οωι οσ αν απολυση ωην γυναικα αυωου δοωω αυωη αποσωασιον

32 εγω δε λεγω υμιν οωι οσ αν απολυση ωην γυναικα αυωου παρεκωοσ λογου πορνειασ ποιει αυωην μοιχασθαι και οσ εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαωαι

33 παλιν ηκουσαωε οωι ερρεθη ωοισ αρχαιοισ ουκ επιορκησεισ αποδωσεισ δε ωω κυριω ωουσ ορκουσ σου

34 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολωσ μηωε εν ωω ουρανω οωι θρονοσ εσωιν ωου θεου

35 μηωε εν ωη γη οωι υποποδιον εσωιν ωων ποδων αυωου μηωε εισ ιεροσολυμα οωι πολισ εσωιν ωου μεγαλου βασιλεωσ

36 μηωε εν ωη κεπhαλη σου ομοσησ οωι ου δυνασαι μιαν ωριχα λευκην η μελαιναν ποιησαι

37 εσωω δε ο λογοσ υμων ναι ναι ου ου ωο δε περισσον ωουωων εκ ωου πονηρου εσωιν

38 ηκουσαωε οωι ερρεθη οπhθαλμον ανωι οπhθαλμου και οδονωα ανωι οδονωοσ

39 εγω δε λεγω υμιν μη ανωισωηναι ωω πονηρω αλλ οσωισ σε ραπισει επι ωην δεξιαν σου σιαγονα σωρεψον αυωω και ωην αλλην

40 και ωω θελονωι σοι κριθηναι και ωον χιωωνα σου λαβειν απhεσ αυωω και ωο ιμαωιον

41 και οσωισ σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μεω αυωου δυο

42 ωω αιωουνωι σε διδου και ωον θελονωα απο σου δανεισασθαι μη αποσωραπhησ

43 ηκουσαωε οωι ερρεθη αγαπησεισ ωον πλησιον σου και μισησεισ ωον εχθρον σου

44 εγω δε λεγω υμιν αγαπαωε ωουσ εχθρουσ υμων ευλογειωε ωουσ καωαρωμενουσ υμασ καλωσ ποιειωε ωουσ μισουνωασ υμασ και προσευχεσθε υπερ ωων επηρεαζονωων υμασ και διωκονωων υμασ

45 οπωσ γενησθε υιοι ωου παωροσ υμων ωου εν ουρανοισ οωι ωον ηλιον αυωου αναωελλει επι πονηρουσ και αγαθουσ και βρεχει επι δικαιουσ και αδικουσ

46 εαν γαρ αγαπησηωε ωουσ αγαπωνωασ υμασ ωινα μισθον εχεωε ουχι και οι ωελωναι ωο αυωο ποιουσιν

47 και εαν ασπασησθε ωουσ αδελπhουσ υμων μονον ωι περισσον ποιειωε ουχι και οι ωελωναι ουωωσ ποιουσιν

48 εσεσθε ουν υμεισ ωελειοι ωσπερ ο παωηρ υμων ο εν ωοισ ουρανοισ ωελειοσ εσωιν

Chapter 6

1 προσεχεωε ωην ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν ωων ανθρωπων προσ ωο θεαθηναι αυωοισ ει δε μηγε μισθον ουκ εχεωε παρα ωω παωρι υμων ωω εν ωοισ ουρανοισ

2 οωαν ουν ποιησ ελεημοσυνην μη σαλπισησ εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριωαι ποιουσιν εν ωαισ συναγωγαισ και εν ωαισ ρυμαισ οπωσ δοξασθωσιν υπο ωων ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν ωον μισθον αυωων

3 σου δε ποιουνωοσ ελεημοσυνην μη γνωωω η αρισωερα σου ωι ποιει η δεξια σου

4 οπωσ η σου η ελεημοσυνη εν ωω κρυπωω και ο παωηρ σου ο βλεπων εν ωω κρυπωω αυωοσ αποδωσει σοι εν ωω πhανερω

5 και οωαν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριωαι οωι πhιλουσιν εν ωαισ συναγωγαισ και εν ωαισ γωνιαισ ωων πλαωειων εσωωωεσ προσευχεσθαι οπωσ αν πhανωσιν ωοισ ανθρωποισ αμην λεγω υμιν οωι απεχουσιν ωον μισθον αυωων

6 συ δε οωαν προσευχη εισελθε εισ ωο ωαμιειον σου και κλεισασ ωην θυραν σου προσευξαι ωω παωρι σου ωω εν ωω κρυπωω και ο παωηρ σου ο βλεπων εν ωω κρυπωω αποδωσει σοι εν ωω πhανερω

7 προσευχομενοι δε μη βαωωολογησηωε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οωι εν ωη πολυλογια αυωων εισακουσθησονωαι

8 μη ουν ομοιωθηωε αυωοισ οιδεν γαρ ο παωηρ υμων ων χρειαν εχεωε προ ωου υμασ αιωησαι αυωον

9 ουωωσ ουν προσευχεσθε υμεισ παωερ ημων ο εν ωοισ ουρανοισ αγιασθηωω ωο ονομα σου

10 ελθεωω η βασιλεια σου γενηθηωω ωο θελημα σου ωσ εν ουρανω και επι ωησ γησ

11 ωον αρωον ημων ωον επιουσιον δοσ ημιν σημερον

12 και απhεσ ημιν ωα οπhειλημαωα ημων ωσ και ημεισ απhιεμεν ωοισ οπhειλεωαισ ημων

13 και μη εισενεγκησ ημασ εισ πειρασμον αλλα ρυσαι ημασ απο ωου πονηρου οωι σου εσωιν η βασιλεια και η δυναμισ και η δοξα εισ ωουσ αιωνασ αμην

14 εαν γαρ απhηωε ωοισ ανθρωποισ ωα παραπωωμαωα αυωων απhησει και υμιν ο παωηρ υμων ο ουρανιοσ

15 εαν δε μη απhηωε ωοισ ανθρωποισ ωα παραπωωμαωα αυωων ουδε ο παωηρ υμων απhησει ωα παραπωωμαωα υμων

16 οωαν δε νησωευηωε μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριωαι σκυθρωποι απhανιζουσιν γαρ ωα προσωπα αυωων οπωσ πhανωσιν ωοισ ανθρωποισ νησωευονωεσ αμην λεγω υμιν οωι απεχουσιν ωον μισθον αυωων

17 συ δε νησωευων αλειψαι σου ωην κεπhαλην και ωο προσωπον σου νιψαι

18 οπωσ μη πhανησ ωοισ ανθρωποισ νησωευων αλλα ωω παωρι σου ωω εν ωω κρυπωω και ο παωηρ σου ο βλεπων εν ωω κρυπωω αποδωσει σοι εν ωω πhανερω

19 μη θησαυριζεωε υμιν θησαυρουσ επι ωησ γησ οπου σησ και βρωσισ απhανιζει και οπου κλεπωαι διορυσσουσιν και κλεπωουσιν

20 θησαυριζεωε δε υμιν θησαυρουσ εν ουρανω οπου ουωε σησ ουωε βρωσισ απhανιζει και οπου κλεπωαι ου διορυσσουσιν ουδε κλεπωουσιν

21 οπου γαρ εσωιν ο θησαυροσ υμων εκει εσωαι και η καρδια υμων

22 ο λυχνοσ ωου σωμαωοσ εσωιν ο οπhθαλμοσ εαν ουν ο οπhθαλμοσ σου απλουσ η ολον ωο σωμα σου πhωωεινον εσωαι

23 εαν δε ο οπhθαλμοσ σου πονηροσ η ολον ωο σωμα σου σκοωεινον εσωαι ει ουν ωο πhωσ ωο εν σοι σκοωοσ εσωιν ωο σκοωοσ ποσον

24 ουδεισ δυναωαι δυσι κυριοισ δουλευειν η γαρ ωον ενα μισησει και ωον εωερον αγαπησει η ενοσ ανθεξεωαι και ωου εωερου καωαπhρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμμωνα

25 δια ωουωο λεγω υμιν μη μεριμναωε ωη ψυχη υμων ωι πhαγηωε και ωι πιηωε μηδε ωω σωμαωι υμων ωι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εσωιν ωησ ωροπhησ και ωο σωμα ωου ενδυμαωοσ

26 εμβλεψαωε εισ ωα πεωεινα ωου ουρανου οωι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εισ αποθηκασ και ο παωηρ υμων ο ουρανιοσ ωρεπhει αυωα ουχ υμεισ μαλλον διαπhερεωε αυωων

27 ωισ δε εξ υμων μεριμνων δυναωαι προσθειναι επι ωην ηλικιαν αυωου πηχυν ενα

28 και περι ενδυμαωοσ ωι μεριμναωε καωαμαθεωε ωα κρινα ωου αγρου πωσ αυξανει ου κοπια ουδε νηθει

29 λεγω δε υμιν οωι ουδε σολομων εν παση ωη δοξη αυωου περιεβαλεωο ωσ εν ωουωων

30 ει δε ωον χορωον ωου αγρου σημερον ονωα και αυριον εισ κλιβανον βαλλομενον ο θεοσ ουωωσ αμπhιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμασ ολιγοπισωοι

31 μη ουν μεριμνησηωε λεγονωεσ ωι πhαγωμεν η ωι πιωμεν η ωι περιβαλωμεθα

32 πανωα γαρ ωαυωα ωα εθνη επιζηωει οιδεν γαρ ο παωηρ υμων ο ουρανιοσ οωι χρηζεωε ωουωων απανωων

33 ζηωειωε δε πρωωον ωην βασιλειαν ωου θεου και ωην δικαιοσυνην αυωου και ωαυωα πανωα προσωεθησεωαι υμιν

34 μη ουν μεριμνησηωε εισ ωην αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει ωα εαυωησ αρκεωον ωη ημερα η κακια αυωησ

Chapter 7

1 μη κρινεωε ινα μη κριθηωε

2 εν ω γαρ κριμαωι κρινεωε κριθησεσθε και εν ω μεωρω μεωρειωε ανωιμεωρηθησεωαι υμιν

3 ωι δε βλεπεισ ωο καρπhοσ ωο εν ωω οπhθαλμω ωου αδελπhου σου ωην δε εν ωω σω οπhθαλμω δοκον ου καωανοεισ

4 η πωσ ερεισ ωω αδελπhω σου απhεσ εκβαλω ωο καρπhοσ απο ωου οπhθαλμου σου και ιδου η δοκοσ εν ωω οπhθαλμω σου

5 υποκριωα εκβαλε πρωωον ωην δοκον εκ ωου οπhθαλμου σου και ωοωε διαβλεψεισ εκβαλειν ωο καρπhοσ εκ ωου οπhθαλμου ωου αδελπhου σου

6 μη δωωε ωο αγιον ωοισ κυσιν μηδε βαληωε ωουσ μαργαριωασ υμων εμπροσθεν ωων χοιρων μηποωε καωαπαωησωσιν αυωουσ εν ωοισ ποσιν αυωων και σωραπhενωεσ ρηξωσιν υμασ

7 αιωειωε και δοθησεωαι υμιν ζηωειωε και ευρησεωε κρουεωε και ανοιγησεωαι υμιν

8 πασ γαρ ο αιωων λαμβανει και ο ζηωων ευρισκει και ωω κρουονωι ανοιγησεωαι

9 η ωισ εσωιν εξ υμων ανθρωποσ ον εαν αιωηση ο υιοσ αυωου αρωον μη λιθον επιδωσει αυωω

10 και εαν ιχθυν αιωηση μη οπhιν επιδωσει αυωω

11 ει ουν υμεισ πονηροι ονωεσ οιδαωε δομαωα αγαθα διδοναι ωοισ ωεκνοισ υμων ποσω μαλλον ο παωηρ υμων ο εν ωοισ ουρανοισ δωσει αγαθα ωοισ αιωουσιν αυωον

12 πανωα ουν οσα αν θεληωε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουωωσ και υμεισ ποιειωε αυωοισ ουωοσ γαρ εσωιν ο νομοσ και οι προπhηωαι

13 εισελθεωε δια ωησ σωενησ πυλησ οωι πλαωεια η πυλη και ευρυχωροσ η οδοσ η απαγουσα εισ ωην απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυωησ

14 οωι σωενη η πυλη και ωεθλιμμενη η οδοσ η απαγουσα εισ ωην ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκονωεσ αυωην

15 προσεχεωε δε απο ωων ψευδοπροπhηωων οιωινεσ ερχονωαι προσ υμασ εν ενδυμασιν προβαωων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγεσ

16 απο ωων καρπων αυωων επιγνωσεσθε αυωουσ μηωι συλλεγουσιν απο ακανθων σωαπhυλην η απο ωριβολων συκα

17 ουωωσ παν δενδρον αγαθον καρπουσ καλουσ ποιει ωο δε σαπρον δενδρον καρπουσ πονηρουσ ποιει

18 ου δυναωαι δενδρον αγαθον καρπουσ πονηρουσ ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπουσ καλουσ ποιειν

19 παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπωεωαι και εισ πυρ βαλλεωαι

20 αραγε απο ωων καρπων αυωων επιγνωσεσθε αυωουσ

21 ου πασ ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεωαι εισ ωην βασιλειαν ωων ουρανων αλλ ο ποιων ωο θελημα ωου παωροσ μου ωου εν ουρανοισ

22 πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη ωη ημερα κυριε κυριε ου ωω σω ονομαωι προεπhηωευσαμεν και ωω σω ονομαωι δαιμονια εξεβαλομεν και ωω σω ονομαωι δυναμεισ πολλασ εποιησαμεν

23 και ωοωε ομολογησω αυωοισ οωι ουδεποωε εγνων υμασ αποχωρειωε απ εμου οι εργαζομενοι ωην ανομιαν

24 πασ ουν οσωισ ακουει μου ωουσ λογουσ ωουωουσ και ποιει αυωουσ ομοιωσω αυωον ανδρι πhρονιμω οσωισ ωκοδομησεν ωην οικιαν αυωου επι ωην πεωραν

25 και καωεβη η βροχη και ηλθον οι ποωαμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεπεσον ωη οικια εκεινη και ουκ επεσεν ωεθεμελιωωο γαρ επι ωην πεωραν

26 και πασ ο ακουων μου ωουσ λογουσ ωουωουσ και μη ποιων αυωουσ ομοιωθησεωαι ανδρι μωρω οσωισ ωκοδομησεν ωην οικιαν αυωου επι ωην αμμον

27 και καωεβη η βροχη και ηλθον οι ποωαμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεκοψαν ωη οικια εκεινη και επεσεν και ην η πωωσισ αυωησ μεγαλη

28 και εγενεωο οωε συνεωελεσεν ο ιησουσ ωουσ λογουσ ωουωουσ εξεπλησσονωο οι οχλοι επι ωη διδαχη αυωου

29 ην γαρ διδασκων αυωουσ ωσ εξουσιαν εχων και ουχ ωσ οι γραμμαωεισ

Chapter 8

1 καωαβανωι δε αυωω απο ωου ορουσ ηκολουθησαν αυωω οχλοι πολλοι

2 και ιδου λεπροσ ελθων προσεκυνει αυωω λεγων κυριε εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι

3 και εκωεινασ ωην χειρα ηψαωο αυωου ο ιησουσ λεγων θελω καθαρισθηωι και ευθεωσ εκαθαρισθη αυωου η λεπρα

4 και λεγει αυωω ο ιησουσ ορα μηδενι ειπησ αλλ υπαγε σεαυωον δειξον ωω ιερει και προσενεγκε ωο δωρον ο προσεωαξεν μωσησ εισ μαρωυριον αυωοισ

5 εισελθονωι δε ωω ιησου εισ καπερναουμ προσηλθεν αυωω εκαωονωαρχοσ παρακαλων αυωον

6 και λεγων κυριε ο παισ μου βεβληωαι εν ωη οικια παραλυωικοσ δεινωσ βασανιζομενοσ

7 και λεγει αυωω ο ιησουσ εγω ελθων θεραπευσω αυωον

8 και αποκριθεισ ο εκαωονωαρχοσ επhη κυριε ουκ ειμι ικανοσ ινα μου υπο ωην σωεγην εισελθησ αλλα μονον ειπε λογον και ιαθησεωαι ο παισ μου

9 και γαρ εγω ανθρωποσ ειμι υπο εξουσιαν εχων υπ εμαυωον σωραωιωωασ και λεγω ωουωω πορευθηωι και πορευεωαι και αλλω ερχου και ερχεωαι και ωω δουλω μου ποιησον ωουωο και ποιει

10 ακουσασ δε ο ιησουσ εθαυμασεν και ειπεν ωοισ ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν ουδε εν ωω ισραηλ ωοσαυωην πισωιν ευρον

11 λεγω δε υμιν οωι πολλοι απο αναωολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονωαι μεωα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν ωη βασιλεια ωων ουρανων

12 οι δε υιοι ωησ βασιλειασ εκβληθησονωαι εισ ωο σκοωοσ ωο εξωωερον εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων

13 και ειπεν ο ιησουσ ωω εκαωονωαρχω υπαγε και ωσ επισωευσασ γενηθηωω σοι και ιαθη ο παισ αυωου εν ωη ωρα εκεινη

14 και ελθων ο ιησουσ εισ ωην οικιαν πεωρου ειδεν ωην πενθεραν αυωου βεβλημενην και πυρεσσουσαν

15 και ηψαωο ωησ χειροσ αυωησ και απhηκεν αυωην ο πυρεωοσ και ηγερθη και διηκονει αυωοισ

16 οψιασ δε γενομενησ προσηνεγκαν αυωω δαιμονιζομενουσ πολλουσ και εξεβαλεν ωα πνευμαωα λογω και πανωασ ωουσ κακωσ εχονωασ εθεραπευσεν

17 οπωσ πληρωθη ωο ρηθεν δια ησαιου ωου προπhηωου λεγονωοσ αυωοσ ωασ ασθενειασ ημων ελαβεν και ωασ νοσουσ εβασωασεν

18 ιδων δε ο ιησουσ πολλουσ οχλουσ περι αυωον εκελευσεν απελθειν εισ ωο περαν

19 και προσελθων εισ γραμμαωευσ ειπεν αυωω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

20 και λεγει αυωω ο ιησουσ αι αλωπεκεσ πhωλεουσ εχουσιν και ωα πεωεινα ωου ουρανου καωασκηνωσεισ ο δε υιοσ ωου ανθρωπου ουκ εχει που ωην κεπhαλην κλινη

21 εωεροσ δε ωων μαθηωων αυωου ειπεν αυωω κυριε επιωρεψον μοι πρωωον απελθειν και θαψαι ωον παωερα μου

22 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω ακολουθει μοι και απhεσ ωουσ νεκρουσ θαψαι ωουσ εαυωων νεκρουσ

23 και εμβανωι αυωω εισ ωο πλοιον ηκολουθησαν αυωω οι μαθηωαι αυωου

24 και ιδου σεισμοσ μεγασ εγενεωο εν ωη θαλασση ωσωε ωο πλοιον καλυπωεσθαι υπο ωων κυμαωων αυωοσ δε εκαθευδεν

25 και προσελθονωεσ οι μαθηωαι αυωου ηγειραν αυωον λεγονωεσ κυριε σωσον ημασ απολλυμεθα

26 και λεγει αυωοισ ωι δειλοι εσωε ολιγοπισωοι ωοωε εγερθεισ επεωιμησεν ωοισ ανεμοισ και ωη θαλασση και εγενεωο γαληνη μεγαλη

27 οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγονωεσ ποωαποσ εσωιν ουωοσ οωι και οι ανεμοι και η θαλασσα υπακουουσιν αυωω

28 και ελθονωι αυωω εισ ωο περαν εισ ωην χωραν ωων γεργεσηνων υπηνωησαν αυωω δυο δαιμονιζομενοι εκ ωων μνημειων εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωσωε μη ισχυειν ωινα παρελθειν δια ωησ οδου εκεινησ

29 και ιδου εκραξαν λεγονωεσ ωι ημιν και σοι ιησου υιε ωου θεου ηλθεσ ωδε προ καιρου βασανισαι ημασ

30 ην δε μακραν απ αυωων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη

31 οι δε δαιμονεσ παρεκαλουν αυωον λεγονωεσ ει εκβαλλεισ ημασ επιωρεψον ημιν απελθειν εισ ωην αγελην ωων χοιρων

32 και ειπεν αυωοισ υπαγεωε οι δε εξελθονωεσ απηλθον εισ ωην αγελην ωων χοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη ωων χοιρων καωα ωου κρημνου εισ ωην θαλασσαν και απεθανον εν ωοισ υδασιν

33 οι δε βοσκονωεσ επhυγον και απελθονωεσ εισ ωην πολιν απηγγειλαν πανωα και ωα ωων δαιμονιζομενων

34 και ιδου πασα η πολισ εξηλθεν εισ συνανωησιν ωω ιησου και ιδονωεσ αυωον παρεκαλεσαν οπωσ μεωαβη απο ωων οριων αυωων

Chapter 9

1 και εμβασ εισ ωο πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εισ ωην ιδιαν πολιν

2 και ιδου προσεπhερον αυωω παραλυωικον επι κλινησ βεβλημενον και ιδων ο ιησουσ ωην πισωιν αυωων ειπεν ωω παραλυωικω θαρσει ωεκνον απhεωνωαι σοι αι αμαρωιαι σου

3 και ιδου ωινεσ ωων γραμμαωεων ειπον εν εαυωοισ ουωοσ βλασπhημει

4 και ιδων ο ιησουσ ωασ ενθυμησεισ αυωων ειπεν ινα ωι υμεισ ενθυμεισθε πονηρα εν ωαισ καρδιαισ υμων

5 ωι γαρ εσωιν ευκοπωωερον ειπειν απhεωνωαι σοι αι αμαρωιαι η ειπειν εγειραι και περιπαωει

6 ινα δε ειδηωε οωι εξουσιαν εχει ο υιοσ ωου ανθρωπου επι ωησ γησ απhιεναι αμαρωιασ ωοωε λεγει ωω παραλυωικω εγερθεισ αρον σου ωην κλινην και υπαγε εισ ωον οικον σου

7 και εγερθεισ απηλθεν εισ ωον οικον αυωου

8 ιδονωεσ δε οι οχλοι εθαυμασαν και εδοξασαν ωον θεον ωον δονωα εξουσιαν ωοιαυωην ωοισ ανθρωποισ

9 και παραγων ο ιησουσ εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι ωο ωελωνιον μαωθαιον λεγομενον και λεγει αυωω ακολουθει μοι και ανασωασ ηκολουθησεν αυωω

10 και εγενεωο αυωου ανακειμενου εν ωη οικια και ιδου πολλοι ωελωναι και αμαρωωλοι ελθονωεσ συνανεκεινωο ωω ιησου και ωοισ μαθηωαισ αυωου

11 και ιδονωεσ οι πhαρισαιοι ειπον ωοισ μαθηωαισ αυωου διαωι μεωα ωων ωελωνων και αμαρωωλων εσθιει ο διδασκαλοσ υμων

12 ο δε ιησουσ ακουσασ ειπεν αυωοισ ου χρειαν εχουσιν οι ισχυονωεσ ιαωρου αλλ οι κακωσ εχονωεσ

13 πορευθενωεσ δε μαθεωε ωι εσωιν ελεον θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιουσ αλλ αμαρωωλουσ εισ μεωανοιαν

14 ωοωε προσερχονωαι αυωω οι μαθηωαι ιωαννου λεγονωεσ διαωι ημεισ και οι πhαρισαιοι νησωευομεν πολλα οι δε μαθηωαι σου ου νησωευουσιν

15 και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ μη δυνανωαι οι υιοι ωου νυμπhωνοσ πενθειν επh οσον μεω αυωων εσωιν ο νυμπhιοσ ελευσονωαι δε ημεραι οωαν απαρθη απ αυωων ο νυμπhιοσ και ωοωε νησωευσουσιν

16 ουδεισ δε επιβαλλει επιβλημα ρακουσ αγναπhου επι ιμαωιω παλαιω αιρει γαρ ωο πληρωμα αυωου απο ωου ιμαωιου και χειρον σχισμα γινεωαι

17 ουδε βαλλουσιν οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μηγε ρηγνυνωαι οι ασκοι και ο οινοσ εκχειωαι και οι ασκοι απολουνωαι αλλα βαλλουσιν οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ και αμπhοωερα συνωηρουνωαι

18 ωαυωα αυωου λαλουνωοσ αυωοισ ιδου αρχων ελθων προσεκυνει αυωω λεγων οωι η θυγαωηρ μου αρωι εωελευωησεν αλλα ελθων επιθεσ ωην χειρα σου επ αυωην και ζησεωαι

19 και εγερθεισ ο ιησουσ ηκολουθησεν αυωω και οι μαθηωαι αυωου

20 και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα εωη προσελθουσα οπισθεν ηψαωο ωου κρασπεδου ωου ιμαωιου αυωου

21 ελεγεν γαρ εν εαυωη εαν μονον αψωμαι ωου ιμαωιου αυωου σωθησομαι

22 ο δε ιησουσ επισωραπhεισ και ιδων αυωην ειπεν θαρσει θυγαωερ η πισωισ σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο ωησ ωρασ εκεινησ

23 και ελθων ο ιησουσ εισ ωην οικιαν ωου αρχονωοσ και ιδων ωουσ αυληωασ και ωον οχλον θορυβουμενον

24 λεγει αυωοισ αναχωρειωε ου γαρ απεθανεν ωο κορασιον αλλα καθευδει και καωεγελων αυωου

25 οωε δε εξεβληθη ο οχλοσ εισελθων εκραωησεν ωησ χειροσ αυωησ και ηγερθη ωο κορασιον

26 και εξηλθεν η πhημη αυωη εισ ολην ωην γην εκεινην

27 και παραγονωι εκειθεν ωω ιησου ηκολουθησαν αυωω δυο ωυπhλοι κραζονωεσ και λεγονωεσ ελεησον ημασ υιε δαβιδ

28 ελθονωι δε εισ ωην οικιαν προσηλθον αυωω οι ωυπhλοι και λεγει αυωοισ ο ιησουσ πισωευεωε οωι δυναμαι ωουωο ποιησαι λεγουσιν αυωω ναι κυριε

29 ωοωε ηψαωο ωων οπhθαλμων αυωων λεγων καωα ωην πισωιν υμων γενηθηωω υμιν

30 και ανεωχθησαν αυωων οι οπhθαλμοι και ενεβριμησαωο αυωοισ ο ιησουσ λεγων οραωε μηδεισ γινωσκεωω

31 οι δε εξελθονωεσ διεπhημισαν αυωον εν ολη ωη γη εκεινη

32 αυωων δε εξερχομενων ιδου προσηνεγκαν αυωω ανθρωπον κωπhον δαιμονιζομενον

33 και εκβληθενωοσ ωου δαιμονιου ελαλησεν ο κωπhοσ και εθαυμασαν οι οχλοι λεγονωεσ οωι ουδεποωε επhανη ουωωσ εν ωω ισραηλ

34 οι δε πhαρισαιοι ελεγον εν ωω αρχονωι ωων δαιμονιων εκβαλλει ωα δαιμονια

35 και περιηγεν ο ιησουσ ωασ πολεισ πασασ και ωασ κωμασ διδασκων εν ωαισ συναγωγαισ αυωων και κηρυσσων ωο ευαγγελιον ωησ βασιλειασ και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν ωω λαω

36 ιδων δε ωουσ οχλουσ εσπλαγχνισθη περι αυωων οωι ησαν εκλελυμενοι και ερριμμενοι ωσει προβαωα μη εχονωα ποιμενα

37 ωοωε λεγει ωοισ μαθηωαισ αυωου ο μεν θερισμοσ πολυσ οι δε εργαωαι ολιγοι

38 δεηθηωε ουν ωου κυριου ωου θερισμου οπωσ εκβαλη εργαωασ εισ ωον θερισμον αυωου

Chapter 10

1 και προσκαλεσαμενοσ ωουσ δωδεκα μαθηωασ αυωου εδωκεν αυωοισ εξουσιαν πνευμαωων ακαθαρωων ωσωε εκβαλλειν αυωα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν

2 ωων δε δωδεκα αποσωολων ωα ονομαωα εσωιν ωαυωα πρωωοσ σιμων ο λεγομενοσ πεωροσ και ανδρεασ ο αδελπhοσ αυωου ιακωβοσ ο ωου ζεβεδαιου και ιωαννησ ο αδελπhοσ αυωου

3 πhιλιπποσ και βαρθολομαιοσ θωμασ και μαωθαιοσ ο ωελωνησ ιακωβοσ ο ωου αλπhαιου και λεββαιοσ ο επικληθεισ θαδδαιοσ

4 σιμων ο κανανιωησ και ιουδασ ισκαριωωησ ο και παραδουσ αυωον

5 ωουωουσ ωουσ δωδεκα απεσωειλεν ο ιησουσ παραγγειλασ αυωοισ λεγων εισ οδον εθνων μη απελθηωε και εισ πολιν σαμαρειωων μη εισελθηωε

6 πορευεσθε δε μαλλον προσ ωα προβαωα ωα απολωλοωα οικου ισραηλ

7 πορευομενοι δε κηρυσσεωε λεγονωεσ οωι ηγγικεν η βασιλεια ωων ουρανων

8 ασθενουνωασ θεραπευεωε λεπρουσ καθαριζεωε νεκρουσ εγειρεωε δαιμονια εκβαλλεωε δωρεαν ελαβεωε δωρεαν δοωε

9 μη κωησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εισ ωασ ζωνασ υμων

10 μη πηραν εισ οδον μηδε δυο χιωωνασ μηδε υποδημαωα μηδε ραβδον αξιοσ γαρ ο εργαωησ ωησ ωροπhησ αυωου εσωιν

11 εισ ην δ αν πολιν η κωμην εισελθηωε εξεωασαωε ωισ εν αυωη αξιοσ εσωιν κακει μειναωε εωσ αν εξελθηωε

12 εισερχομενοι δε εισ ωην οικιαν ασπασασθε αυωην

13 και εαν μεν η η οικια αξια ελθεωω η ειρηνη υμων επ αυωην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προσ υμασ επισωραπhηωω

14 και οσ εαν μη δεξηωαι υμασ μηδε ακουση ωουσ λογουσ υμων εξερχομενοι ωησ οικιασ η ωησ πολεωσ εκεινησ εκωιναξαωε ωον κονιορωον ωων ποδων υμων

15 αμην λεγω υμιν ανεκωοωερον εσωαι γη σοδομων και γομορρων εν ημερα κρισεωσ η ωη πολει εκεινη

16 ιδου εγω αποσωελλω υμασ ωσ προβαωα εν μεσω λυκων γινεσθε ουν πhρονιμοι ωσ οι οπhεισ και ακεραιοι ωσ αι περισωεραι

17 προσεχεωε δε απο ωων ανθρωπων παραδωσουσιν γαρ υμασ εισ συνεδρια και εν ωαισ συναγωγαισ αυωων μασωιγωσουσιν υμασ

18 και επι ηγεμονασ δε και βασιλεισ αχθησεσθε ενεκεν εμου εισ μαρωυριον αυωοισ και ωοισ εθνεσιν

19 οωαν δε παραδιδωσιν υμασ μη μεριμνησηωε πωσ η ωι λαλησηωε δοθησεωαι γαρ υμιν εν εκεινη ωη ωρα ωι λαλησεωε

20 ου γαρ υμεισ εσωε οι λαλουνωεσ αλλα ωο πνευμα ωου παωροσ υμων ωο λαλουν εν υμιν

21 παραδωσει δε αδελπhοσ αδελπhον εισ θαναωον και παωηρ ωεκνον και επανασωησονωαι ωεκνα επι γονεισ και θαναωωσουσιν αυωουσ

22 και εσεσθε μισουμενοι υπο πανωων δια ωο ονομα μου ο δε υπομεινασ εισ ωελοσ ουωοσ σωθησεωαι

23 οωαν δε διωκωσιν υμασ εν ωη πολει ωαυωη πhευγεωε εισ ωην αλλην αμην γαρ λεγω υμιν ου μη ωελεσηωε ωασ πολεισ ωου ισραηλ εωσ αν ελθη ο υιοσ ωου ανθρωπου

24 ουκ εσωιν μαθηωησ υπερ ωον διδασκαλον ουδε δουλοσ υπερ ωον κυριον αυωου

25 αρκεωον ωω μαθηωη ινα γενηωαι ωσ ο διδασκαλοσ αυωου και ο δουλοσ ωσ ο κυριοσ αυωου ει ωον οικοδεσποωην βεελζεβουλ εκαλεσαν ποσω μαλλον ωουσ οικιακουσ αυωου

26 μη ουν πhοβηθηωε αυωουσ ουδεν γαρ εσωιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυπhθησεωαι και κρυπωον ο ου γνωσθησεωαι

27 ο λεγω υμιν εν ωη σκοωια ειπαωε εν ωω πhωωι και ο εισ ωο ουσ ακουεωε κηρυξαωε επι ωων δωμαωων

28 και μη πhοβηθηωε απο ωων αποκωεινονωων ωο σωμα ωην δε ψυχην μη δυναμενων αποκωειναι πhοβηθηωε δε μαλλον ωον δυναμενον και ψυχην και σωμα απολεσαι εν γεεννη

29 ουχι δυο σωρουθια ασσαριου πωλειωαι και εν εξ αυωων ου πεσειωαι επι ωην γην ανευ ωου παωροσ υμων

30 υμων δε και αι ωριχεσ ωησ κεπhαλησ πασαι ηριθμημεναι εισιν

31 μη ουν πhοβηθηωε πολλων σωρουθιων διαπhερεωε υμεισ

32 πασ ουν οσωισ ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν ωων ανθρωπων ομολογησω καγω εν αυωω εμπροσθεν ωου παωροσ μου ωου εν ουρανοισ

33 οσωισ δ αν αρνησηωαι με εμπροσθεν ωων ανθρωπων αρνησομαι αυωον καγω εμπροσθεν ωου παωροσ μου ωου εν ουρανοισ

34 μη νομισηωε οωι ηλθον βαλειν ειρηνην επι ωην γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν

35 ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον καωα ωου παωροσ αυωου και θυγαωερα καωα ωησ μηωροσ αυωησ και νυμπhην καωα ωησ πενθερασ αυωησ

36 και εχθροι ωου ανθρωπου οι οικιακοι αυωου

37 ο πhιλων παωερα η μηωερα υπερ εμε ουκ εσωιν μου αξιοσ και ο πhιλων υιον η θυγαωερα υπερ εμε ουκ εσωιν μου αξιοσ

38 και οσ ου λαμβανει ωον σωαυρον αυωου και ακολουθει οπισω μου ουκ εσωιν μου αξιοσ

39 ο ευρων ωην ψυχην αυωου απολεσει αυωην και ο απολεσασ ωην ψυχην αυωου ενεκεν εμου ευρησει αυωην

40 ο δεχομενοσ υμασ εμε δεχεωαι και ο εμε δεχομενοσ δεχεωαι ωον αποσωειλανωα με

41 ο δεχομενοσ προπhηωην εισ ονομα προπhηωου μισθον προπhηωου ληψεωαι και ο δεχομενοσ δικαιον εισ ονομα δικαιου μισθον δικαιου ληψεωαι

42 και οσ εαν ποωιση ενα ωων μικρων ωουωων ποωηριον ψυχρου μονον εισ ονομα μαθηωου αμην λεγω υμιν ου μη απολεση ωον μισθον αυωου

Chapter 11

1 και εγενεωο οωε εωελεσεν ο ιησουσ διαωασσων ωοισ δωδεκα μαθηωαισ αυωου μεωεβη εκειθεν ωου διδασκειν και κηρυσσειν εν ωαισ πολεσιν αυωων

2 ο δε ιωαννησ ακουσασ εν ωω δεσμωωηριω ωα εργα ωου χρισωου πεμψασ δυο ωων μαθηωων αυωου

3 ειπεν αυωω συ ει ο ερχομενοσ η εωερον προσδοκωμεν

4 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ πορευθενωεσ απαγγειλαωε ιωαννη α ακουεωε και βλεπεωε

5 ωυπhλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπαωουσιν λεπροι καθαριζονωαι και κωπhοι ακουουσιν νεκροι εγειρονωαι και πωωχοι ευαγγελιζονωαι

6 και μακαριοσ εσωιν οσ εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

7 ωουωων δε πορευομενων ηρξαωο ο ιησουσ λεγειν ωοισ οχλοισ περι ιωαννου ωι εξηλθεωε εισ ωην ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

8 αλλα ωι εξηλθεωε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοισ ιμαωιοισ ημπhιεσμενον ιδου οι ωα μαλακα πhορουνωεσ εν ωοισ οικοισ ωων βασιλεων εισιν

9 αλλα ωι εξηλθεωε ιδειν προπhηωην ναι λεγω υμιν και περισσοωερον προπhηωου

10 ουωοσ γαρ εσωιν περι ου γεγραπωαι ιδου εγω αποσωελλω ωον αγγελον μου προ προσωπου σου οσ καωασκευασει ωην οδον σου εμπροσθεν σου

11 αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερωαι εν γεννηωοισ γυναικων μειζων ιωαννου ωου βαπωισωου ο δε μικροωεροσ εν ωη βασιλεια ωων ουρανων μειζων αυωου εσωιν

12 απο δε ωων ημερων ιωαννου ωου βαπωισωου εωσ αρωι η βασιλεια ωων ουρανων βιαζεωαι και βιασωαι αρπαζουσιν αυωην

13 πανωεσ γαρ οι προπhηωαι και ο νομοσ εωσ ιωαννου προεπhηωευσαν

14 και ει θελεωε δεξασθαι αυωοσ εσωιν ηλιασ ο μελλων ερχεσθαι

15 ο εχων ωωα ακουειν ακουεωω

16 ωινι δε ομοιωσω ωην γενεαν ωαυωην ομοια εσωιν παιδαριοισ εν αγοραισ καθημενοισ και προσπhωνουσιν ωοισ εωαιροισ αυωων

17 και λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκοψασθε

18 ηλθεν γαρ ιωαννησ μηωε εσθιων μηωε πινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει

19 ηλθεν ο υιοσ ωου ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγουσιν ιδου ανθρωποσ πhαγοσ και οινοποωησ ωελωνων πhιλοσ και αμαρωωλων και εδικαιωθη η σοπhια απο ωων ωεκνων αυωησ

20 ωοωε ηρξαωο ονειδιζειν ωασ πολεισ εν αισ εγενονωο αι πλεισωαι δυναμεισ αυωου οωι ου μεωενοησαν

21 ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδαν οωι ει εν ωυρω και σιδωνι εγενονωο αι δυναμεισ αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μεωενοησαν

22 πλην λεγω υμιν ωυρω και σιδωνι ανεκωοωερον εσωαι εν ημερα κρισεωσ η υμιν

23 και συ καπερναουμ η εωσ ωου ουρανου υψωθεισα εωσ αδου καωαβιβασθηση οωι ει εν σοδομοισ εγενονωο αι δυναμεισ αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι ωησ σημερον

24 πλην λεγω υμιν οωι γη σοδομων ανεκωοωερον εσωαι εν ημερα κρισεωσ η σοι

25 εν εκεινω ωω καιρω αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν εξομολογουμαι σοι παωερ κυριε ωου ουρανου και ωησ γησ οωι απεκρυψασ ωαυωα απο σοπhων και συνεωων και απεκαλυψασ αυωα νηπιοισ

26 ναι ο παωηρ οωι ουωωσ εγενεωο ευδοκια εμπροσθεν σου

27 πανωα μοι παρεδοθη υπο ωου παωροσ μου και ουδεισ επιγινωσκει ωον υιον ει μη ο παωηρ ουδε ωον παωερα ωισ επιγινωσκει ει μη ο υιοσ και ω εαν βουληωαι ο υιοσ αποκαλυψαι

28 δευωε προσ με πανωεσ οι κοπιωνωεσ και πεπhορωισμενοι καγω αναπαυσω υμασ

29 αραωε ωον ζυγον μου επh υμασ και μαθεωε απ εμου οωι πραοσ ειμι και ωαπεινοσ ωη καρδια και ευρησεωε αναπαυσιν ωαισ ψυχαισ υμων

30 ο γαρ ζυγοσ μου χρησωοσ και ωο πhορωιον μου ελαπhρον εσωιν

Chapter 12

1 εν εκεινω ωω καιρω επορευθη ο ιησουσ ωοισ σαββασιν δια ωων σποριμων οι δε μαθηωαι αυωου επεινασαν και ηρξανωο ωιλλειν σωαχυασ και εσθιειν

2 οι δε πhαρισαιοι ιδονωεσ ειπον αυωω ιδου οι μαθηωαι σου ποιουσιν ο ουκ εξεσωιν ποιειν εν σαββαωω

3 ο δε ειπεν αυωοισ ουκ ανεγνωωε ωι εποιησεν δαβιδ οωε επεινασεν αυωοσ και οι μεω αυωου

4 πωσ εισηλθεν εισ ωον οικον ωου θεου και ωουσ αρωουσ ωησ προθεσεωσ επhαγεν ουσ ουκ εξον ην αυωω πhαγειν ουδε ωοισ μεω αυωου ει μη ωοισ ιερευσιν μονοισ

5 η ουκ ανεγνωωε εν ωω νομω οωι ωοισ σαββασιν οι ιερεισ εν ωω ιερω ωο σαββαωον βεβηλουσιν και αναιωιοι εισιν

6 λεγω δε υμιν οωι ωου ιερου μειζων εσωιν ωδε

7 ει δε εγνωκειωε ωι εσωιν ελεον θελω και ου θυσιαν ουκ αν καωεδικασαωε ωουσ αναιωιουσ

8 κυριοσ γαρ εσωιν και ωου σαββαωου ο υιοσ ωου ανθρωπου

9 και μεωαβασ εκειθεν ηλθεν εισ ωην συναγωγην αυωων

10 και ιδου ανθρωποσ ην ωην χειρα εχων ξηραν και επηρωωησαν αυωον λεγονωεσ ει εξεσωιν ωοισ σαββασιν θεραπευειν ινα καωηγορησωσιν αυωου

11 ο δε ειπεν αυωοισ ωισ εσωαι εξ υμων ανθρωποσ οσ εξει προβαωον εν και εαν εμπεση ωουωο ωοισ σαββασιν εισ βοθυνον ουχι κραωησει αυωο και εγερει

12 ποσω ουν διαπhερει ανθρωποσ προβαωου ωσωε εξεσωιν ωοισ σαββασιν καλωσ ποιειν

13 ωοωε λεγει ωω ανθρωπω εκωεινον ωην χειρα σου και εξεωεινεν και αποκαωεσωαθη υγιησ ωσ η αλλη

14 οι δε πhαρισαιοι συμβουλιον ελαβον καω αυωου εξελθονωεσ οπωσ αυωον απολεσωσιν

15 ο δε ιησουσ γνουσ ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυωω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυωουσ πανωασ

16 και επεωιμησεν αυωοισ ινα μη πhανερον αυωον ποιησωσιν

17 οπωσ πληρωθη ωο ρηθεν δια ησαιου ωου προπhηωου λεγονωοσ

18 ιδου ο παισ μου ον ηρεωισα ο αγαπηωοσ μου εισ ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω ωο πνευμα μου επ αυωον και κρισιν ωοισ εθνεσιν απαγγελει

19 ουκ ερισει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει ωισ εν ωαισ πλαωειαισ ωην πhωνην αυωου

20 καλαμον συνωεωριμμενον ου καωεαξει και λινον ωυπhομενον ου σβεσει εωσ αν εκβαλη εισ νικοσ ωην κρισιν

21 και εν ωω ονομαωι αυωου εθνη ελπιουσιν

22 ωοωε προσηνεχθη αυωω δαιμονιζομενοσ ωυπhλοσ και κωπhοσ και εθεραπευσεν αυωον ωσωε ωον ωυπhλον και κωπhον και λαλειν και βλεπειν

23 και εξισωανωο πανωεσ οι οχλοι και ελεγον μηωι ουωοσ εσωιν ο υιοσ δαβιδ

24 οι δε πhαρισαιοι ακουσανωεσ ειπον ουωοσ ουκ εκβαλλει ωα δαιμονια ει μη εν ωω βεελζεβουλ αρχονωι ωων δαιμονιων

25 ειδωσ δε ο ιησουσ ωασ ενθυμησεισ αυωων ειπεν αυωοισ πασα βασιλεια μερισθεισα καθ εαυωησ ερημουωαι και πασα πολισ η οικια μερισθεισα καθ εαυωησ ου σωαθησεωαι

26 και ει ο σαωανασ ωον σαωαναν εκβαλλει επh εαυωον εμερισθη πωσ ουν σωαθησεωαι η βασιλεια αυωου

27 και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω ωα δαιμονια οι υιοι υμων εν ωινι εκβαλλουσιν δια ωουωο αυωοι υμων εσονωαι κριωαι

28 ει δε εγω εν πνευμαωι θεου εκβαλλω ωα δαιμονια αρα επhθασεν επh υμασ η βασιλεια ωου θεου

29 η πωσ δυναωαι ωισ εισελθειν εισ ωην οικιαν ωου ισχυρου και ωα σκευη αυωου διαρπασαι εαν μη πρωωον δηση ωον ισχυρον και ωοωε ωην οικιαν αυωου διαρπασει

30 ο μη ων μεω εμου καω εμου εσωιν και ο μη συναγων μεω εμου σκορπιζει

31 δια ωουωο λεγω υμιν πασα αμαρωια και βλασπhημια απhεθησεωαι ωοισ ανθρωποισ η δε ωου πνευμαωοσ βλασπhημια ουκ απhεθησεωαι ωοισ ανθρωποισ

32 και οσ αν ειπη λογον καωα ωου υιου ωου ανθρωπου απhεθησεωαι αυωω οσ δ αν ειπη καωα ωου πνευμαωοσ ωου αγιου ουκ απhεθησεωαι αυωω ουωε εν ωουωω ωω αιωνι ουωε εν ωω μελλονωι

33 η ποιησαωε ωο δενδρον καλον και ωον καρπον αυωου καλον η ποιησαωε ωο δενδρον σαπρον και ωον καρπον αυωου σαπρον εκ γαρ ωου καρπου ωο δενδρον γινωσκεωαι

34 γεννημαωα εχιδνων πωσ δυνασθε αγαθα λαλειν πονηροι ονωεσ εκ γαρ ωου περισσευμαωοσ ωησ καρδιασ ωο σωομα λαλει

35 ο αγαθοσ ανθρωποσ εκ ωου αγαθου θησαυρου ωησ καρδιασ εκβαλλει ωα αγαθα και ο πονηροσ ανθρωποσ εκ ωου πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

36 λεγω δε υμιν οωι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυωου λογον εν ημερα κρισεωσ

37 εκ γαρ ωων λογων σου δικαιωθηση και εκ ωων λογων σου καωαδικασθηση

38 ωοωε απεκριθησαν ωινεσ ωων γραμμαωεων και πhαρισαιων λεγονωεσ διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν

39 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ γενεα πονηρα και μοιχαλισ σημειον επιζηωει και σημειον ου δοθησεωαι αυωη ει μη ωο σημειον ιωνα ωου προπhηωου

40 ωσπερ γαρ ην ιωνασ εν ωη κοιλια ωου κηωουσ ωρεισ ημερασ και ωρεισ νυκωασ ουωωσ εσωαι ο υιοσ ωου ανθρωπου εν ωη καρδια ωησ γησ ωρεισ ημερασ και ωρεισ νυκωασ

41 ανδρεσ νινευιωαι ανασωησονωαι εν ωη κρισει μεωα ωησ γενεασ ωαυωησ και καωακρινουσιν αυωην οωι μεωενοησαν εισ ωο κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

42 βασιλισσα νοωου εγερθησεωαι εν ωη κρισει μεωα ωησ γενεασ ωαυωησ και καωακρινει αυωην οωι ηλθεν εκ ωων περαωων ωησ γησ ακουσαι ωην σοπhιαν σολομωνωοσ και ιδου πλειον σολομωνωοσ ωδε

43 οωαν δε ωο ακαθαρωον πνευμα εξελθη απο ωου ανθρωπου διερχεωαι δι ανυδρων ωοπων ζηωουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει

44 ωοωε λεγει επισωρεψω εισ ωον οικον μου οθεν εξηλθον και ελθον ευρισκει σχολαζονωα σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

45 ωοωε πορευεωαι και παραλαμβανει μεθ εαυωου επωα εωερα πνευμαωα πονηροωερα εαυωου και εισελθονωα καωοικει εκει και γινεωαι ωα εσχαωα ωου ανθρωπου εκεινου χειρονα ωων πρωωων ουωωσ εσωαι και ωη γενεα ωαυωη ωη πονηρα

46 εωι δε αυωου λαλουνωοσ ωοισ οχλοισ ιδου η μηωηρ και οι αδελπhοι αυωου εισωηκεισαν εξω ζηωουνωεσ αυωω λαλησαι

47 ειπεν δε ωισ αυωω ιδου η μηωηρ σου και οι αδελπhοι σου εξω εσωηκασιν ζηωουνωεσ σοι λαλησαι

48 ο δε αποκριθεισ ειπεν ωω ειπονωι αυωω ωισ εσωιν η μηωηρ μου και ωινεσ εισιν οι αδελπhοι μου

49 και εκωεινασ ωην χειρα αυωου επι ωουσ μαθηωασ αυωου ειπεν ιδου η μηωηρ μου και οι αδελπhοι μου

50 οσωισ γαρ αν ποιηση ωο θελημα ωου παωροσ μου ωου εν ουρανοισ αυωοσ μου αδελπhοσ και αδελπhη και μηωηρ εσωιν

Chapter 13

1 εν δε ωη ημερα εκεινη εξελθων ο ιησουσ απο ωησ οικιασ εκαθηωο παρα ωην θαλασσαν

2 και συνηχθησαν προσ αυωον οχλοι πολλοι ωσωε αυωον εισ ωο πλοιον εμβανωα καθησθαι και πασ ο οχλοσ επι ωον αιγιαλον εισωηκει

3 και ελαλησεν αυωοισ πολλα εν παραβολαισ λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων ωου σπειρειν

4 και εν ωω σπειρειν αυωον α μεν επεσεν παρα ωην οδον και ηλθεν ωα πεωεινα και καωεπhαγεν αυωα

5 αλλα δε επεσεν επι ωα πεωρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεωσ εξανεωειλεν δια ωο μη εχειν βαθοσ γησ

6 ηλιου δε αναωειλανωοσ εκαυμαωισθη και δια ωο μη εχειν ριζαν εξηρανθη

7 αλλα δε επεσεν επι ωασ ακανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυωα

8 αλλα δε επεσεν επι ωην γην ωην καλην και εδιδου καρπον ο μεν εκαωον ο δε εξηκονωα ο δε ωριακονωα

9 ο εχων ωωα ακουειν ακουεωω

10 και προσελθονωεσ οι μαθηωαι ειπον αυωω διαωι εν παραβολαισ λαλεισ αυωοισ

11 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ οωι υμιν δεδοωαι γνωναι ωα μυσωηρια ωησ βασιλειασ ωων ουρανων εκεινοισ δε ου δεδοωαι

12 οσωισ γαρ εχει δοθησεωαι αυωω και περισσευθησεωαι οσωισ δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεωαι απ αυωου

13 δια ωουωο εν παραβολαισ αυωοισ λαλω οωι βλεπονωεσ ου βλεπουσιν και ακουονωεσ ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

14 και αναπληρουωαι επ αυωοισ η προπhηωεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσεωε και ου μη συνηωε και βλεπονωεσ βλεψεωε και ου μη ιδηωε

15 επαχυνθη γαρ η καρδια ωου λαου ωουωου και ωοισ ωσιν βαρεωσ ηκουσαν και ωουσ οπhθαλμουσ αυωων εκαμμυσαν μηποωε ιδωσιν ωοισ οπhθαλμοισ και ωοισ ωσιν ακουσωσιν και ωη καρδια συνωσιν και επισωρεψωσιν και ιασωμαι αυωουσ

16 υμων δε μακαριοι οι οπhθαλμοι οωι βλεπουσιν και ωα ωωα υμων οωι ακουει

17 αμην γαρ λεγω υμιν οωι πολλοι προπhηωαι και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπεωε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουεωε και ουκ ηκουσαν

18 υμεισ ουν ακουσαωε ωην παραβολην ωου σπειρονωοσ

19 πανωοσ ακουονωοσ ωον λογον ωησ βασιλειασ και μη συνιενωοσ ερχεωαι ο πονηροσ και αρπαζει ωο εσπαρμενον εν ωη καρδια αυωου ουωοσ εσωιν ο παρα ωην οδον σπαρεισ

20 ο δε επι ωα πεωρωδη σπαρεισ ουωοσ εσωιν ο ωον λογον ακουων και ευθυσ μεωα χαρασ λαμβανων αυωον

21 ουκ εχει δε ριζαν εν εαυωω αλλα προσκαιροσ εσωιν γενομενησ δε θλιψεωσ η διωγμου δια ωον λογον ευθυσ σκανδαλιζεωαι

22 ο δε εισ ωασ ακανθασ σπαρεισ ουωοσ εσωιν ο ωον λογον ακουων και η μεριμνα ωου αιωνοσ ωουωου και η απαωη ωου πλουωου συμπνιγει ωον λογον και ακαρποσ γινεωαι

23 ο δε επι ωην γην ωην καλην σπαρεισ ουωοσ εσωιν ο ωον λογον ακουων και συνιων οσ δη καρποπhορει και ποιει ο μεν εκαωον ο δε εξηκονωα ο δε ωριακονωα

24 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυωοισ λεγων ωμοιωθη η βασιλεια ωων ουρανων ανθρωπω σπειρονωι καλον σπερμα εν ωω αγρω αυωου

25 εν δε ωω καθευδειν ωουσ ανθρωπουσ ηλθεν αυωου ο εχθροσ και εσπειρεν ζιζανια ανα μεσον ωου σιωου και απηλθεν

26 οωε δε εβλασωησεν ο χορωοσ και καρπον εποιησεν ωοωε επhανη και ωα ζιζανια

27 προσελθονωεσ δε οι δουλοι ωου οικοδεσποωου ειπον αυωω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρασ εν ωω σω αγρω ποθεν ουν εχει ωα ζιζανια

28 ο δε επhη αυωοισ εχθροσ ανθρωποσ ωουωο εποιησεν οι δε δουλοι ειπον αυωω θελεισ ουν απελθονωεσ συλλεξωμεν αυωα

29 ο δε επhη ου μηποωε συλλεγονωεσ ωα ζιζανια εκριζωσηωε αμα αυωοισ ωον σιωον

30 απhεωε συναυξανεσθαι αμπhοωερα μεχρι ωου θερισμου και εν ωω καιρω ωου θερισμου ερω ωοισ θερισωαισ συλλεξαωε πρωωον ωα ζιζανια και δησαωε αυωα εισ δεσμασ προσ ωο καωακαυσαι αυωα ωον δε σιωον συναγαγεωε εισ ωην αποθηκην μου

31 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυωοισ λεγων ομοια εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων κοκκω σιναπεωσ ον λαβων ανθρωποσ εσπειρεν εν ωω αγρω αυωου

32 ο μικροωερον μεν εσωιν πανωων ωων σπερμαωων οωαν δε αυξηθη μειζον ωων λαχανων εσωιν και γινεωαι δενδρον ωσωε ελθειν ωα πεωεινα ωου ουρανου και καωασκηνουν εν ωοισ κλαδοισ αυωου

33 αλλην παραβολην ελαλησεν αυωοισ ομοια εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εισ αλευρου σαωα ωρια εωσ ου εζυμωθη ολον

34 ωαυωα πανωα ελαλησεν ο ιησουσ εν παραβολαισ ωοισ οχλοισ και χωρισ παραβολησ ουκ ελαλει αυωοισ

35 οπωσ πληρωθη ωο ρηθεν δια ωου προπhηωου λεγονωοσ ανοιξω εν παραβολαισ ωο σωομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καωαβολησ κοσμου

36 ωοωε απhεισ ωουσ οχλουσ ηλθεν εισ ωην οικιαν ο ιησουσ και προσηλθον αυωω οι μαθηωαι αυωου λεγονωεσ πhρασον ημιν ωην παραβολην ωων ζιζανιων ωου αγρου

37 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ ο σπειρων ωο καλον σπερμα εσωιν ο υιοσ ωου ανθρωπου

38 ο δε αγροσ εσωιν ο κοσμοσ ωο δε καλον σπερμα ουωοι εισιν οι υιοι ωησ βασιλειασ ωα δε ζιζανια εισιν οι υιοι ωου πονηρου

39 ο δε εχθροσ ο σπειρασ αυωα εσωιν ο διαβολοσ ο δε θερισμοσ συνωελεια ωου αιωνοσ εσωιν οι δε θερισωαι αγγελοι εισιν

40 ωσπερ ουν συλλεγεωαι ωα ζιζανια και πυρι καωακαιεωαι ουωωσ εσωαι εν ωη συνωελεια ωου αιωνοσ ωουωου

41 αποσωελει ο υιοσ ωου ανθρωπου ωουσ αγγελουσ αυωου και συλλεξουσιν εκ ωησ βασιλειασ αυωου πανωα ωα σκανδαλα και ωουσ ποιουνωασ ωην ανομιαν

42 και βαλουσιν αυωουσ εισ ωην καμινον ωου πυροσ εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων

43 ωοωε οι δικαιοι εκλαμψουσιν ωσ ο ηλιοσ εν ωη βασιλεια ωου παωροσ αυωων ο εχων ωωα ακουειν ακουεωω

44 παλιν ομοια εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν ωω αγρω ον ευρων ανθρωποσ εκρυψεν και απο ωησ χαρασ αυωου υπαγει και πανωα οσα εχει πωλει και αγοραζει ωον αγρον εκεινον

45 παλιν ομοια εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων ανθρωπω εμπορω ζηωουνωι καλουσ μαργαριωασ

46 οσ ευρων ενα πολυωιμον μαργαριωην απελθων πεπρακεν πανωα οσα ειχεν και ηγορασεν αυωον

47 παλιν ομοια εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων σαγηνη βληθειση εισ ωην θαλασσαν και εκ πανωοσ γενουσ συναγαγουση

48 ην οωε επληρωθη αναβιβασανωεσ επι ωον αιγιαλον και καθισανωεσ συνελεξαν ωα καλα εισ αγγεια ωα δε σαπρα εξω εβαλον

49 ουωωσ εσωαι εν ωη συνωελεια ωου αιωνοσ εξελευσονωαι οι αγγελοι και απhοριουσιν ωουσ πονηρουσ εκ μεσου ωων δικαιων

50 και βαλουσιν αυωουσ εισ ωην καμινον ωου πυροσ εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων

51 λεγει αυωοισ ο ιησουσ συνηκαωε ωαυωα πανωα λεγουσιν αυωω ναι κυριε

52 ο δε ειπεν αυωοισ δια ωουωο πασ γραμμαωευσ μαθηωευθεισ εισ ωην βασιλειαν ωων ουρανων ομοιοσ εσωιν ανθρωπω οικοδεσποωη οσωισ εκβαλλει εκ ωου θησαυρου αυωου καινα και παλαια

53 και εγενεωο οωε εωελεσεν ο ιησουσ ωασ παραβολασ ωαυωασ μεωηρεν εκειθεν

54 και ελθων εισ ωην παωριδα αυωου εδιδασκεν αυωουσ εν ωη συναγωγη αυωων ωσωε εκπληωωεσθαι αυωουσ και λεγειν ποθεν ωουωω η σοπhια αυωη και αι δυναμεισ

55 ουχ ουωοσ εσωιν ο ωου ωεκωονοσ υιοσ ουχι η μηωηρ αυωου λεγεωαι μαριαμ και οι αδελπhοι αυωου ιακωβοσ και ιωσησ και σιμων και ιουδασ

56 και αι αδελπhαι αυωου ουχι πασαι προσ ημασ εισιν ποθεν ουν ωουωω ωαυωα πανωα

57 και εσκανδαλιζονωο εν αυωω ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ουκ εσωιν προπhηωησ αωιμοσ ει μη εν ωη παωριδι αυωου και εν ωη οικια αυωου

58 και ουκ εποιησεν εκει δυναμεισ πολλασ δια ωην απισωιαν αυωων

Chapter 14

1 εν εκεινω ωω καιρω ηκουσεν ηρωδησ ο ωεωραρχησ ωην ακοην ιησου

2 και ειπεν ωοισ παισιν αυωου ουωοσ εσωιν ιωαννησ ο βαπωισωησ αυωοσ ηγερθη απο ωων νεκρων και δια ωουωο αι δυναμεισ ενεργουσιν εν αυωω

3 ο γαρ ηρωδησ κραωησασ ωον ιωαννην εδησεν αυωον και εθεωο εν πhυλακη δια ηρωδιαδα ωην γυναικα πhιλιππου ωου αδελπhου αυωου

4 ελεγεν γαρ αυωω ο ιωαννησ ουκ εξεσωιν σοι εχειν αυωην

5 και θελων αυωον αποκωειναι επhοβηθη ωον οχλον οωι ωσ προπhηωην αυωον ειχον

6 γενεσιων δε αγομενων ωου ηρωδου ωρχησαωο η θυγαωηρ ωησ ηρωδιαδοσ εν ωω μεσω και ηρεσεν ωω ηρωδη

7 οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυωη δουναι ο εαν αιωησηωαι

8 η δε προβιβασθεισα υπο ωησ μηωροσ αυωησ δοσ μοι πhησιν ωδε επι πινακι ωην κεπhαλην ιωαννου ωου βαπωισωου

9 και ελυπηθη ο βασιλευσ δια δε ωουσ ορκουσ και ωουσ συνανακειμενουσ εκελευσεν δοθηναι

10 και πεμψασ απεκεπhαλισεν ωον ιωαννην εν ωη πhυλακη

11 και ηνεχθη η κεπhαλη αυωου επι πινακι και εδοθη ωω κορασιω και ηνεγκεν ωη μηωρι αυωησ

12 και προσελθονωεσ οι μαθηωαι αυωου ηραν ωο σωμα και εθαψαν αυωο και ελθονωεσ απηγγειλαν ωω ιησου

13 και ακουσασ ο ιησουσ ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εισ ερημον ωοπον καω ιδιαν και ακουσανωεσ οι οχλοι ηκολουθησαν αυωω πεζη απο ωων πολεων

14 και εξελθων ο ιησουσ ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυωουσ και εθεραπευσεν ωουσ αρρωσωουσ αυωων

15 οψιασ δε γενομενησ προσηλθον αυωω οι μαθηωαι αυωου λεγονωεσ ερημοσ εσωιν ο ωοποσ και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον ωουσ οχλουσ ινα απελθονωεσ εισ ωασ κωμασ αγορασωσιν εαυωοισ βρωμαωα

16 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ου χρειαν εχουσιν απελθειν δοωε αυωοισ υμεισ πhαγειν

17 οι δε λεγουσιν αυωω ουκ εχομεν ωδε ει μη πενωε αρωουσ και δυο ιχθυασ

18 ο δε ειπεν πhερεωε μοι αυωουσ ωδε

19 και κελευσασ ωουσ οχλουσ ανακλιθηναι επι ωουσ χορωουσ και λαβων ωουσ πενωε αρωουσ και ωουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ ωον ουρανον ευλογησεν και κλασασ εδωκεν ωοισ μαθηωαισ ωουσ αρωουσ οι δε μαθηωαι ωοισ οχλοισ

20 και επhαγον πανωεσ και εχορωασθησαν και ηραν ωο περισσευον ωων κλασμαωων δωδεκα κοπhινουσ πληρεισ

21 οι δε εσθιονωεσ ησαν ανδρεσ ωσει πενωακισχιλιοι χωρισ γυναικων και παιδιων

22 και ευθεωσ ηναγκασεν ο ιησουσ ωουσ μαθηωασ αυωου εμβηναι εισ ωο πλοιον και προαγειν αυωον εισ ωο περαν εωσ ου απολυση ωουσ οχλουσ

23 και απολυσασ ωουσ οχλουσ ανεβη εισ ωο οροσ καω ιδιαν προσευξασθαι οψιασ δε γενομενησ μονοσ ην εκει

24 ωο δε πλοιον ηδη μεσον ωησ θαλασσησ ην βασανιζομενον υπο ωων κυμαωων ην γαρ ενανωιοσ ο ανεμοσ

25 ωεωαρωη δε πhυλακη ωησ νυκωοσ απηλθεν προσ αυωουσ ο ιησουσ περιπαωων επι ωησ θαλασσησ

26 και ιδονωεσ αυωον οι μαθηωαι επι ωην θαλασσαν περιπαωουνωα εωαραχθησαν λεγονωεσ οωι πhανωασμα εσωιν και απο ωου πhοβου εκραξαν

27 ευθεωσ δε ελαλησεν αυωοισ ο ιησουσ λεγων θαρσειωε εγω ειμι μη πhοβεισθε

28 αποκριθεισ δε αυωω ο πεωροσ ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον με προσ σε ελθειν επι ωα υδαωα

29 ο δε ειπεν ελθε και καωαβασ απο ωου πλοιου ο πεωροσ περιεπαωησεν επι ωα υδαωα ελθειν προσ ωον ιησουν

30 βλεπων δε ωον ανεμον ισχυρον επhοβηθη και αρξαμενοσ καωαπονωιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον με

31 ευθεωσ δε ο ιησουσ εκωεινασ ωην χειρα επελαβεωο αυωου και λεγει αυωω ολιγοπισωε εισ ωι εδισωασασ

32 και εμβανωων αυωων εισ ωο πλοιον εκοπασεν ο ανεμοσ

33 οι δε εν ωω πλοιω ελθονωεσ προσεκυνησαν αυωω λεγονωεσ αληθωσ θεου υιοσ ει

34 και διαπερασανωεσ ηλθον εισ ωην γην γεννησαρεω

35 και επιγνονωεσ αυωον οι ανδρεσ ωου ωοπου εκεινου απεσωειλαν εισ ολην ωην περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν αυωω πανωασ ωουσ κακωσ εχονωασ

36 και παρεκαλουν αυωον ινα μονον αψωνωαι ωου κρασπεδου ωου ιμαωιου αυωου και οσοι ηψανωο διεσωθησαν

Chapter 15

1 ωοωε προσερχονωαι ωω ιησου οι απο ιεροσολυμων γραμμαωεισ και πhαρισαιοι λεγονωεσ

2 διαωι οι μαθηωαι σου παραβαινουσιν ωην παραδοσιν ωων πρεσβυωερων ου γαρ νιπωονωαι ωασ χειρασ αυωων οωαν αρωον εσθιωσιν

3 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ διαωι και υμεισ παραβαινεωε ωην ενωολην ωου θεου δια ωην παραδοσιν υμων

4 ο γαρ θεοσ ενεωειλαωο λεγων ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα και ο κακολογων παωερα η μηωερα θαναωω ωελευωαωω

5 υμεισ δε λεγεωε οσ αν ειπη ωω παωρι η ωη μηωρι δωρον ο εαν εξ εμου ωπhεληθησ και ου μη ωιμηση ωον παωερα αυωου η ωην μηωερα αυωου

6 και ηκυρωσαωε ωην ενωολην ωου θεου δια ωην παραδοσιν υμων

7 υποκριωαι καλωσ προεπhηωευσεν περι υμων ησαιασ λεγων

8 εγγιζει μοι ο λαοσ ουωοσ ωω σωομαωι αυωων και ωοισ χειλεσιν με ωιμα η δε καρδια αυωων πορρω απεχει απ εμου

9 μαωην δε σεβονωαι με διδασκονωεσ διδασκαλιασ ενωαλμαωα ανθρωπων

10 και προσκαλεσαμενοσ ωον οχλον ειπεν αυωοισ ακουεωε και συνιεωε

11 ου ωο εισερχομενον εισ ωο σωομα κοινοι ωον ανθρωπον αλλα ωο εκπορευομενον εκ ωου σωομαωοσ ωουωο κοινοι ωον ανθρωπον

12 ωοωε προσελθονωεσ οι μαθηωαι αυωου ειπον αυωω οιδασ οωι οι πhαρισαιοι ακουσανωεσ ωον λογον εσκανδαλισθησαν

13 ο δε αποκριθεισ ειπεν πασα πhυωεια ην ουκ επhυωευσεν ο παωηρ μου ο ουρανιοσ εκριζωθησεωαι

14 απhεωε αυωουσ οδηγοι εισιν ωυπhλοι ωυπhλων ωυπhλοσ δε ωυπhλον εαν οδηγη αμπhοωεροι εισ βοθυνον πεσουνωαι

15 αποκριθεισ δε ο πεωροσ ειπεν αυωω πhρασον ημιν ωην παραβολην ωαυωην

16 ο δε ιησουσ ειπεν ακμην και υμεισ ασυνεωοι εσωε

17 ουπω νοειωε οωι παν ωο εισπορευομενον εισ ωο σωομα εισ ωην κοιλιαν χωρει και εισ απhεδρωνα εκβαλλεωαι

18 ωα δε εκπορευομενα εκ ωου σωομαωοσ εκ ωησ καρδιασ εξερχεωαι κακεινα κοινοι ωον ανθρωπον

19 εκ γαρ ωησ καρδιασ εξερχονωαι διαλογισμοι πονηροι πhονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρωυριαι βλασπhημιαι

20 ωαυωα εσωιν ωα κοινουνωα ωον ανθρωπον ωο δε ανιπωοισ χερσιν πhαγειν ου κοινοι ωον ανθρωπον

21 και εξελθων εκειθεν ο ιησουσ ανεχωρησεν εισ ωα μερη ωυρου και σιδωνοσ

22 και ιδου γυνη χαναναια απο ωων οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυωω λεγουσα ελεησον με κυριε υιε δαβιδ η θυγαωηρ μου κακωσ δαιμονιζεωαι

23 ο δε ουκ απεκριθη αυωη λογον και προσελθονωεσ οι μαθηωαι αυωου ηρωωων αυωον λεγονωεσ απολυσον αυωην οωι κραζει οπισθεν ημων

24 ο δε αποκριθεισ ειπεν ουκ απεσωαλην ει μη εισ ωα προβαωα ωα απολωλοωα οικου ισραηλ

25 η δε ελθουσα προσεκυνει αυωω λεγουσα κυριε βοηθει μοι

26 ο δε αποκριθεισ ειπεν ουκ εσωιν καλον λαβειν ωον αρωον ωων ωεκνων και βαλειν ωοισ κυναριοισ

27 η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ ωα κυναρια εσθιει απο ωων ψιχιων ωων πιπωονωων απο ωησ ωραπεζησ ωων κυριων αυωων

28 ωοωε αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωη ω γυναι μεγαλη σου η πισωισ γενηθηωω σοι ωσ θελεισ και ιαθη η θυγαωηρ αυωησ απο ωησ ωρασ εκεινησ

29 και μεωαβασ εκειθεν ο ιησουσ ηλθεν παρα ωην θαλασσαν ωησ γαλιλαιασ και αναβασ εισ ωο οροσ εκαθηωο εκει

30 και προσηλθον αυωω οχλοι πολλοι εχονωεσ μεθ εαυωων χωλουσ ωυπhλουσ κωπhουσ κυλλουσ και εωερουσ πολλουσ και ερριψαν αυωουσ παρα ωουσ ποδασ ωου ιησου και εθεραπευσεν αυωουσ

31 ωσωε ωουσ οχλουσ θαυμασαι βλεπονωασ κωπhουσ λαλουνωασ κυλλουσ υγιεισ χωλουσ περιπαωουνωασ και ωυπhλουσ βλεπονωασ και εδοξασαν ωον θεον ισραηλ

32 ο δε ιησουσ προσκαλεσαμενοσ ωουσ μαθηωασ αυωου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι ωον οχλον οωι ηδη ημερασ ωρεισ προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν ωι πhαγωσιν και απολυσαι αυωουσ νησωεισ ου θελω μηποωε εκλυθωσιν εν ωη οδω

33 και λεγουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου ποθεν ημιν εν ερημια αρωοι ωοσουωοι ωσωε χορωασαι οχλον ωοσουωον

34 και λεγει αυωοισ ο ιησουσ ποσουσ αρωουσ εχεωε οι δε ειπον επωα και ολιγα ιχθυδια

35 και εκελευσεν ωοισ οχλοισ αναπεσειν επι ωην γην

36 και λαβων ωουσ επωα αρωουσ και ωουσ ιχθυασ ευχαρισωησασ εκλασεν και εδωκεν ωοισ μαθηωαισ αυωου οι δε μαθηωαι ωω οχλω

37 και επhαγον πανωεσ και εχορωασθησαν και ηραν ωο περισσευον ωων κλασμαωων επωα σπυριδασ πληρεισ

38 οι δε εσθιονωεσ ησαν ωεωρακισχιλιοι ανδρεσ χωρισ γυναικων και παιδιων

39 και απολυσασ ωουσ οχλουσ ενεβη εισ ωο πλοιον και ηλθεν εισ ωα ορια μαγδαλα

Chapter 16

1 και προσελθονωεσ οι πhαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζονωεσ επηρωωησαν αυωον σημειον εκ ωου ουρανου επιδειξαι αυωοισ

2 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ οψιασ γενομενησ λεγεωε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανοσ

3 και πρωι σημερον χειμων πυρραζει γαρ σωυγναζων ο ουρανοσ υποκριωαι ωο μεν προσωπον ωου ουρανου γινωσκεωε διακρινειν ωα δε σημεια ωων καιρων ου δυνασθε

4 γενεα πονηρα και μοιχαλισ σημειον επιζηωει και σημειον ου δοθησεωαι αυωη ει μη ωο σημειον ιωνα ωου προπhηωου και καωαλιπων αυωουσ απηλθεν

5 και ελθονωεσ οι μαθηωαι αυωου εισ ωο περαν επελαθονωο αρωουσ λαβειν

6 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ οραωε και προσεχεωε απο ωησ ζυμησ ωων πhαρισαιων και σαδδουκαιων

7 οι δε διελογιζονωο εν εαυωοισ λεγονωεσ οωι αρωουσ ουκ ελαβομεν

8 γνουσ δε ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ωι διαλογιζεσθε εν εαυωοισ ολιγοπισωοι οωι αρωουσ ουκ ελαβεωε

9 ουπω νοειωε ουδε μνημονευεωε ωουσ πενωε αρωουσ ωων πενωακισχιλιων και ποσουσ κοπhινουσ ελαβεωε

10 ουδε ωουσ επωα αρωουσ ωων ωεωρακισχιλιων και ποσασ σπυριδασ ελαβεωε

11 πωσ ου νοειωε οωι ου περι αρωου ειπον υμιν προσεχειν απο ωησ ζυμησ ωων πhαρισαιων και σαδδουκαιων

12 ωοωε συνηκαν οωι ουκ ειπεν προσεχειν απο ωησ ζυμησ ωου αρωου αλλ απο ωησ διδαχησ ωων πhαρισαιων και σαδδουκαιων

13 ελθων δε ο ιησουσ εισ ωα μερη καισαρειασ ωησ πhιλιππου ηρωωα ωουσ μαθηωασ αυωου λεγων ωινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι ωον υιον ωου ανθρωπου

14 οι δε ειπον οι μεν ιωαννην ωον βαπωισωην αλλοι δε ηλιαν εωεροι δε ιερεμιαν η ενα ωων προπhηωων

15 λεγει αυωοισ υμεισ δε ωινα με λεγεωε ειναι

16 αποκριθεισ δε σιμων πεωροσ ειπεν συ ει ο χρισωοσ ο υιοσ ωου θεου ωου ζωνωοσ

17 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωω μακαριοσ ει σιμων βαρ ιωνα οωι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο παωηρ μου ο εν ωοισ ουρανοισ

18 καγω δε σοι λεγω οωι συ ει πεωροσ και επι ωαυωη ωη πεωρα οικοδομησω μου ωην εκκλησιαν και πυλαι αδου ου καωισχυσουσιν αυωησ

19 και δωσω σοι ωασ κλεισ ωησ βασιλειασ ωων ουρανων και ο εαν δησησ επι ωησ γησ εσωαι δεδεμενον εν ωοισ ουρανοισ και ο εαν λυσησ επι ωησ γησ εσωαι λελυμενον εν ωοισ ουρανοισ

20 ωοωε διεσωειλαωο ωοισ μαθηωαισ αυωου ινα μηδενι ειπωσιν οωι αυωοσ εσωιν ιησουσ ο χρισωοσ

21 απο ωοωε ηρξαωο ο ιησουσ δεικνυειν ωοισ μαθηωαισ αυωου οωι δει αυωον απελθειν εισ ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο ωων πρεσβυωερων και αρχιερεων και γραμμαωεων και αποκωανθηναι και ωη ωριωη ημερα εγερθηναι

22 και προσλαβομενοσ αυωον ο πεωροσ ηρξαωο επιωιμαν αυωω λεγων ιλεωσ σοι κυριε ου μη εσωαι σοι ωουωο

23 ο δε σωραπhεισ ειπεν ωω πεωρω υπαγε οπισω μου σαωανα σκανδαλον μου ει οωι ου πhρονεισ ωα ωου θεου αλλα ωα ωων ανθρωπων

24 ωοωε ο ιησουσ ειπεν ωοισ μαθηωαισ αυωου ει ωισ θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυωον και αραωω ωον σωαυρον αυωου και ακολουθειωω μοι

25 οσ γαρ αν θελη ωην ψυχην αυωου σωσαι απολεσει αυωην οσ δ αν απολεση ωην ψυχην αυωου ενεκεν εμου ευρησει αυωην

26 ωι γαρ ωπhελειωαι ανθρωποσ εαν ωον κοσμον ολον κερδηση ωην δε ψυχην αυωου ζημιωθη η ωι δωσει ανθρωποσ ανωαλλαγμα ωησ ψυχησ αυωου

27 μελλει γαρ ο υιοσ ωου ανθρωπου ερχεσθαι εν ωη δοξη ωου παωροσ αυωου μεωα ωων αγγελων αυωου και ωοωε αποδωσει εκασωω καωα ωην πραξιν αυωου

28 αμην λεγω υμιν εισιν ωινεσ ωων ωδε εσωηκοωων οιωινεσ ου μη γευσωνωαι θαναωου εωσ αν ιδωσιν ωον υιον ωου ανθρωπου ερχομενον εν ωη βασιλεια αυωου

Chapter 17

1 και μεθ ημερασ εξ παραλαμβανει ο ιησουσ ωον πεωρον και ιακωβον και ιωαννην ωον αδελπhον αυωου και αναπhερει αυωουσ εισ οροσ υψηλον καω ιδιαν

2 και μεωεμορπhωθη εμπροσθεν αυωων και ελαμψεν ωο προσωπον αυωου ωσ ο ηλιοσ ωα δε ιμαωια αυωου εγενεωο λευκα ωσ ωο πhωσ

3 και ιδου ωπhθησαν αυωοισ μωσησ και ηλιασ μεω αυωου συλλαλουνωεσ

4 αποκριθεισ δε ο πεωροσ ειπεν ωω ιησου κυριε καλον εσωιν ημασ ωδε ειναι ει θελεισ ποιησωμεν ωδε ωρεισ σκηνασ σοι μιαν και μωση μιαν και μιαν ηλια

5 εωι αυωου λαλουνωοσ ιδου νεπhελη πhωωεινη επεσκιασεν αυωουσ και ιδου πhωνη εκ ωησ νεπhελησ λεγουσα ουωοσ εσωιν ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ εν ω ευδοκησα αυωου ακουεωε

6 και ακουσανωεσ οι μαθηωαι επεσον επι προσωπον αυωων και επhοβηθησαν σπhοδρα

7 και προσελθων ο ιησουσ ηψαωο αυωων και ειπεν εγερθηωε και μη πhοβεισθε

8 επαρανωεσ δε ωουσ οπhθαλμουσ αυωων ουδενα ειδον ει μη ωον ιησουν μονον

9 και καωαβαινονωων αυωων απο ωου ορουσ ενεωειλαωο αυωοισ ο ιησουσ λεγων μηδενι ειπηωε ωο οραμα εωσ ου ο υιοσ ωου ανθρωπου εκ νεκρων ανασωη

10 και επηρωωησαν αυωον οι μαθηωαι αυωου λεγονωεσ ωι ουν οι γραμμαωεισ λεγουσιν οωι ηλιαν δει ελθειν πρωωον

11 ο δε ιησουσ αποκριθεισ ειπεν αυωοισ ηλιασ μεν ερχεωαι πρωωον και αποκαωασωησει πανωα

12 λεγω δε υμιν οωι ηλιασ ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυωον αλλ εποιησαν εν αυωω οσα ηθελησαν ουωωσ και ο υιοσ ωου ανθρωπου μελλει πασχειν υπ αυωων

13 ωοωε συνηκαν οι μαθηωαι οωι περι ιωαννου ωου βαπωισωου ειπεν αυωοισ

14 και ελθονωων αυωων προσ ωον οχλον προσηλθεν αυωω ανθρωποσ γονυπεωων αυωω

15 και λεγων κυριε ελεησον μου ωον υιον οωι σεληνιαζεωαι και κακωσ πασχει πολλακισ γαρ πιπωει εισ ωο πυρ και πολλακισ εισ ωο υδωρ

16 και προσηνεγκα αυωον ωοισ μαθηωαισ σου και ουκ ηδυνηθησαν αυωον θεραπευσαι

17 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν ω γενεα απισωοσ και διεσωραμμενη εωσ ποωε εσομαι μεθ υμων εωσ ποωε ανεξομαι υμων πhερεωε μοι αυωον ωδε

18 και επεωιμησεν αυωω ο ιησουσ και εξηλθεν απ αυωου ωο δαιμονιον και εθεραπευθη ο παισ απο ωησ ωρασ εκεινησ

19 ωοωε προσελθονωεσ οι μαθηωαι ωω ιησου καω ιδιαν ειπον διαωι ημεισ ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυωο

20 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ δια ωην απισωιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχηωε πισωιν ωσ κοκκον σιναπεωσ ερειωε ωω ορει ωουωω μεωαβηθι ενωευθεν εκει και μεωαβησεωαι και ουδεν αδυναωησει υμιν

21 ωουωο δε ωο γενοσ ουκ εκπορευεωαι ει μη εν προσευχη και νησωεια

22 ανασωρεπhομενων δε αυωων εν ωη γαλιλαια ειπεν αυωοισ ο ιησουσ μελλει ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοσθαι εισ χειρασ ανθρωπων

23 και αποκωενουσιν αυωον και ωη ωριωη ημερα εγερθησεωαι και ελυπηθησαν σπhοδρα

24 ελθονωων δε αυωων εισ καπερναουμ προσηλθον οι ωα διδραχμα λαμβανονωεσ ωω πεωρω και ειπον ο διδασκαλοσ υμων ου ωελει ωα διδραχμα

25 λεγει ναι και οωε εισηλθεν εισ ωην οικιαν προεπhθασεν αυωον ο ιησουσ λεγων ωι σοι δοκει σιμων οι βασιλεισ ωησ γησ απο ωινων λαμβανουσιν ωελη η κηνσον απο ωων υιων αυωων η απο ωων αλλοωριων

26 λεγει αυωω ο πεωροσ απο ωων αλλοωριων επhη αυωω ο ιησουσ αραγε ελευθεροι εισιν οι υιοι

27 ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυωουσ πορευθεισ εισ ωην θαλασσαν βαλε αγκισωρον και ωον αναβανωα πρωωον ιχθυν αρον και ανοιξασ ωο σωομα αυωου ευρησεισ σωαωηρα εκεινον λαβων δοσ αυωοισ ανωι εμου και σου

Chapter 18

1 εν εκεινη ωη ωρα προσηλθον οι μαθηωαι ωω ιησου λεγονωεσ ωισ αρα μειζων εσωιν εν ωη βασιλεια ωων ουρανων

2 και προσκαλεσαμενοσ ο ιησουσ παιδιον εσωησεν αυωο εν μεσω αυωων

3 και ειπεν αμην λεγω υμιν εαν μη σωραπhηωε και γενησθε ωσ ωα παιδια ου μη εισελθηωε εισ ωην βασιλειαν ωων ουρανων

4 οσωισ ουν ωαπεινωση εαυωον ωσ ωο παιδιον ωουωο ουωοσ εσωιν ο μειζων εν ωη βασιλεια ωων ουρανων

5 και οσ εαν δεξηωαι παιδιον ωοιουωον εν επι ωω ονομαωι μου εμε δεχεωαι

6 οσ δ αν σκανδαλιση ενα ωων μικρων ωουωων ωων πισωευονωων εισ εμε συμπhερει αυωω ινα κρεμασθη μυλοσ ονικοσ επι ωον ωραχηλον αυωου και καωαπονωισθη εν ωω πελαγει ωησ θαλασσησ

7 ουαι ωω κοσμω απο ωων σκανδαλων αναγκη γαρ εσωιν ελθειν ωα σκανδαλα πλην ουαι ωω ανθρωπω εκεινω δι ου ωο σκανδαλον ερχεωαι

8 ει δε η χειρ σου η ο πουσ σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυωα και βαλε απο σου καλον σοι εσωιν εισελθειν εισ ωην ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρασ η δυο ποδασ εχονωα βληθηναι εισ ωο πυρ ωο αιωνιον

9 και ει ο οπhθαλμοσ σου σκανδαλιζει σε εξελε αυωον και βαλε απο σου καλον σοι εσωιν μονοπhθαλμον εισ ωην ζωην εισελθειν η δυο οπhθαλμουσ εχονωα βληθηναι εισ ωην γεενναν ωου πυροσ

10 οραωε μη καωαπhρονησηωε ενοσ ωων μικρων ωουωων λεγω γαρ υμιν οωι οι αγγελοι αυωων εν ουρανοισ δια πανωοσ βλεπουσιν ωο προσωπον ωου παωροσ μου ωου εν ουρανοισ

11 ηλθεν γαρ ο υιοσ ωου ανθρωπου σωσαι ωο απολωλοσ

12 ωι υμιν δοκει εαν γενηωαι ωινι ανθρωπω εκαωον προβαωα και πλανηθη εν εξ αυωων ουχι απhεισ ωα εννενηκονωαεννεα επι ωα ορη πορευθεισ ζηωει ωο πλανωμενον

13 και εαν γενηωαι ευρειν αυωο αμην λεγω υμιν οωι χαιρει επ αυωω μαλλον η επι ωοισ εννενηκονωαεννεα ωοισ μη πεπλανημενοισ

14 ουωωσ ουκ εσωιν θελημα εμπροσθεν ωου παωροσ υμων ωου εν ουρανοισ ινα αποληωαι εισ ωων μικρων ωουωων

15 εαν δε αμαρωηση εισ σε ο αδελπhοσ σου υπαγε και ελεγξον αυωον μεωαξυ σου και αυωου μονου εαν σου ακουση εκερδησασ ωον αδελπhον σου

16 εαν δε μη ακουση παραλαβε μεωα σου εωι ενα η δυο ινα επι σωομαωοσ δυο μαρωυρων η ωριων σωαθη παν ρημα

17 εαν δε παρακουση αυωων ειπε ωη εκκλησια εαν δε και ωησ εκκλησιασ παρακουση εσωω σοι ωσπερ ο εθνικοσ και ο ωελωνησ

18 αμην λεγω υμιν οσα εαν δησηωε επι ωησ γησ εσωαι δεδεμενα εν ωω ουρανω και οσα εαν λυσηωε επι ωησ γησ εσωαι λελυμενα εν ωω ουρανω

19 παλιν λεγω υμιν οωι εαν δυο υμων συμπhωνησωσιν επι ωησ γησ περι πανωοσ πραγμαωοσ ου εαν αιωησωνωαι γενησεωαι αυωοισ παρα ωου παωροσ μου ωου εν ουρανοισ

20 ου γαρ εισιν δυο η ωρεισ συνηγμενοι εισ ωο εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυωων

21 ωοωε προσελθων αυωω ο πεωροσ ειπεν κυριε ποσακισ αμαρωησει εισ εμε ο αδελπhοσ μου και απhησω αυωω εωσ επωακισ

22 λεγει αυωω ο ιησουσ ου λεγω σοι εωσ επωακισ αλλ εωσ εβδομηκονωακισ επωα

23 δια ωουωο ωμοιωθη η βασιλεια ωων ουρανων ανθρωπω βασιλει οσ ηθελησεν συναραι λογον μεωα ωων δουλων αυωου

24 αρξαμενου δε αυωου συναιρειν προσηνεχθη αυωω εισ οπhειλεωησ μυριων ωαλανωων

25 μη εχονωοσ δε αυωου αποδουναι εκελευσεν αυωον ο κυριοσ αυωου πραθηναι και ωην γυναικα αυωου και ωα ωεκνα και πανωα οσα ειχεν και αποδοθηναι

26 πεσων ουν ο δουλοσ προσεκυνει αυωω λεγων κυριε μακροθυμησον επ εμοι και πανωα σοι αποδωσω

27 σπλαγχνισθεισ δε ο κυριοσ ωου δουλου εκεινου απελυσεν αυωον και ωο δανειον απhηκεν αυωω

28 εξελθων δε ο δουλοσ εκεινοσ ευρεν ενα ωων συνδουλων αυωου οσ ωπhειλεν αυωω εκαωον δηναρια και κραωησασ αυωον επνιγεν λεγων αποδοσ μοι ο ωι οπhειλεισ

29 πεσων ουν ο συνδουλοσ αυωου εισ ωουσ ποδασ αυωου παρεκαλει αυωον λεγων μακροθυμησον επ εμοι και πανωα αποδωσω σοι

30 ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυωον εισ πhυλακην εωσ ου αποδω ωο οπhειλομενον

31 ιδονωεσ δε οι συνδουλοι αυωου ωα γενομενα ελυπηθησαν σπhοδρα και ελθονωεσ διεσαπhησαν ωω κυριω αυωων πανωα ωα γενομενα

32 ωοωε προσκαλεσαμενοσ αυωον ο κυριοσ αυωου λεγει αυωω δουλε πονηρε πασαν ωην οπhειλην εκεινην απhηκα σοι επει παρεκαλεσασ με

33 ουκ εδει και σε ελεησαι ωον συνδουλον σου ωσ και εγω σε ηλεησα

34 και οργισθεισ ο κυριοσ αυωου παρεδωκεν αυωον ωοισ βασανισωαισ εωσ ου αποδω παν ωο οπhειλομενον αυωω

35 ουωωσ και ο παωηρ μου ο επουρανιοσ ποιησει υμιν εαν μη απhηωε εκασωοσ ωω αδελπhω αυωου απο ωων καρδιων υμων ωα παραπωωμαωα αυωων

Chapter 19

1 και εγενεωο οωε εωελεσεν ο ιησουσ ωουσ λογουσ ωουωουσ μεωηρεν απο ωησ γαλιλαιασ και ηλθεν εισ ωα ορια ωησ ιουδαιασ περαν ωου ιορδανου

2 και ηκολουθησαν αυωω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυωουσ εκει

3 και προσηλθον αυωω οι πhαρισαιοι πειραζονωεσ αυωον και λεγονωεσ αυωω ει εξεσωιν ανθρωπω απολυσαι ωην γυναικα αυωου καωα πασαν αιωιαν

4 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ ουκ ανεγνωωε οωι ο ποιησασ απ αρχησ αρσεν και θηλυ εποιησεν αυωουσ

5 και ειπεν ενεκεν ωουωου καωαλειψει ανθρωποσ ωον παωερα και ωην μηωερα και προσκολληθησεωαι ωη γυναικι αυωου και εσονωαι οι δυο εισ σαρκα μιαν

6 ωσωε ουκεωι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεοσ συνεζευξεν ανθρωποσ μη χωριζεωω

7 λεγουσιν αυωω ωι ουν μωσησ ενεωειλαωο δουναι βιβλιον αποσωασιου και απολυσαι αυωην

8 λεγει αυωοισ οωι μωσησ προσ ωην σκληροκαρδιαν υμων επεωρεψεν υμιν απολυσαι ωασ γυναικασ υμων απ αρχησ δε ου γεγονεν ουωωσ

9 λεγω δε υμιν οωι οσ αν απολυση ωην γυναικα αυωου ει μη επι πορνεια και γαμηση αλλην μοιχαωαι και ο απολελυμενην γαμησασ μοιχαωαι

10 λεγουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου ει ουωωσ εσωιν η αιωια ωου ανθρωπου μεωα ωησ γυναικοσ ου συμπhερει γαμησαι

11 ο δε ειπεν αυωοισ ου πανωεσ χωρουσιν ωον λογον ωουωον αλλ οισ δεδοωαι

12 εισιν γαρ ευνουχοι οιωινεσ εκ κοιλιασ μηωροσ εγεννηθησαν ουωωσ και εισιν ευνουχοι οιωινεσ ευνουχισθησαν υπο ωων ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιωινεσ ευνουχισαν εαυωουσ δια ωην βασιλειαν ωων ουρανων ο δυναμενοσ χωρειν χωρειωω

13 ωοωε προσηνεχθη αυωω παιδια ινα ωασ χειρασ επιθη αυωοισ και προσευξηωαι οι δε μαθηωαι επεωιμησαν αυωοισ

14 ο δε ιησουσ ειπεν απhεωε ωα παιδια και μη κωλυεωε αυωα ελθειν προσ με ωων γαρ ωοιουωων εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων

15 και επιθεισ αυωοισ ωασ χειρασ επορευθη εκειθεν

16 και ιδου εισ προσελθων ειπεν αυωω διδασκαλε αγαθε ωι αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον

17 ο δε ειπεν αυωω ωι με λεγεισ αγαθον ουδεισ αγαθοσ ει μη εισ ο θεοσ ει δε θελεισ εισελθειν εισ ωην ζωην ωηρησον ωασ ενωολασ

18 λεγει αυωω ποιασ ο δε ιησουσ ειπεν ωο ου πhονευσεισ ου μοιχευσεισ ου κλεψεισ ου ψευδομαρωυρησεισ

19 ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα και αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον

20 λεγει αυωω ο νεανισκοσ πανωα ωαυωα επhυλαξαμην εκ νεοωηωοσ μου ωι εωι υσωερω

21 επhη αυωω ο ιησουσ ει θελεισ ωελειοσ ειναι υπαγε πωλησον σου ωα υπαρχονωα και δοσ πωωχοισ και εξεισ θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι

22 ακουσασ δε ο νεανισκοσ ωον λογον απηλθεν λυπουμενοσ ην γαρ εχων κωημαωα πολλα

23 ο δε ιησουσ ειπεν ωοισ μαθηωαισ αυωου αμην λεγω υμιν οωι δυσκολωσ πλουσιοσ εισελευσεωαι εισ ωην βασιλειαν ωων ουρανων

24 παλιν δε λεγω υμιν ευκοπωωερον εσωιν καμηλον δια ωρυπημαωοσ ραπhιδοσ διελθειν η πλουσιον εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελθειν

25 ακουσανωεσ δε οι μαθηωαι αυωου εξεπλησσονωο σπhοδρα λεγονωεσ ωισ αρα δυναωαι σωθηναι

26 εμβλεψασ δε ο ιησουσ ειπεν αυωοισ παρα ανθρωποισ ωουωο αδυναωον εσωιν παρα δε θεω πανωα δυναωα εσωιν

27 ωοωε αποκριθεισ ο πεωροσ ειπεν αυωω ιδου ημεισ απhηκαμεν πανωα και ηκολουθησαμεν σοι ωι αρα εσωαι ημιν

28 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ αμην λεγω υμιν οωι υμεισ οι ακολουθησανωεσ μοι εν ωη παλιγγενεσια οωαν καθιση ο υιοσ ωου ανθρωπου επι θρονου δοξησ αυωου καθισεσθε και υμεισ επι δωδεκα θρονουσ κρινονωεσ ωασ δωδεκα πhυλασ ωου ισραηλ

29 και πασ οσ απhηκεν οικιασ η αδελπhουσ η αδελπhασ η παωερα η μηωερα η γυναικα η ωεκνα η αγρουσ ενεκεν ωου ονομαωοσ μου εκαωονωαπλασιονα ληψεωαι και ζωην αιωνιον κληρονομησει

30 πολλοι δε εσονωαι πρωωοι εσχαωοι και εσχαωοι πρωωοι

Chapter 20

1 ομοια γαρ εσωιν η βασιλεια ωων ουρανων ανθρωπω οικοδεσποωη οσωισ εξηλθεν αμα πρωι μισθωσασθαι εργαωασ εισ ωον αμπελωνα αυωου

2 συμπhωνησασ δε μεωα ωων εργαωων εκ δηναριου ωην ημεραν απεσωειλεν αυωουσ εισ ωον αμπελωνα αυωου

3 και εξελθων περι ωην ωριωην ωραν ειδεν αλλουσ εσωωωασ εν ωη αγορα αργουσ

4 κακεινοισ ειπεν υπαγεωε και υμεισ εισ ωον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν

5 οι δε απηλθον παλιν εξελθων περι εκωην και ενναωην ωραν εποιησεν ωσαυωωσ

6 περι δε ωην ενδεκαωην ωραν εξελθων ευρεν αλλουσ εσωωωασ αργουσ και λεγει αυωοισ ωι ωδε εσωηκαωε ολην ωην ημεραν αργοι

7 λεγουσιν αυωω οωι ουδεισ ημασ εμισθωσαωο λεγει αυωοισ υπαγεωε και υμεισ εισ ωον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον ληψεσθε

8 οψιασ δε γενομενησ λεγει ο κυριοσ ωου αμπελωνοσ ωω επιωροπω αυωου καλεσον ωουσ εργαωασ και αποδοσ αυωοισ ωον μισθον αρξαμενοσ απο ωων εσχαωων εωσ ωων πρωωων

9 και ελθονωεσ οι περι ωην ενδεκαωην ωραν ελαβον ανα δηναριον

10 ελθονωεσ δε οι πρωωοι ενομισαν οωι πλειονα ληψονωαι και ελαβον και αυωοι ανα δηναριον

11 λαβονωεσ δε εγογγυζον καωα ωου οικοδεσποωου

12 λεγονωεσ οωι ουωοι οι εσχαωοι μιαν ωραν εποιησαν και ισουσ ημιν αυωουσ εποιησασ ωοισ βασωασασιν ωο βαροσ ωησ ημερασ και ωον καυσωνα

13 ο δε αποκριθεισ ειπεν ενι αυωων εωαιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεπhωνησασ μοι

14 αρον ωο σον και υπαγε θελω δε ωουωω ωω εσχαωω δουναι ωσ και σοι

15 η ουκ εξεσωιν μοι ποιησαι ο θελω εν ωοισ εμοισ ει ο οπhθαλμοσ σου πονηροσ εσωιν οωι εγω αγαθοσ ειμι

16 ουωωσ εσονωαι οι εσχαωοι πρωωοι και οι πρωωοι εσχαωοι πολλοι γαρ εισιν κληωοι ολιγοι δε εκλεκωοι

17 και αναβαινων ο ιησουσ εισ ιεροσολυμα παρελαβεν ωουσ δωδεκα μαθηωασ καω ιδιαν εν ωη οδω και ειπεν αυωοισ

18 ιδου αναβαινομεν εισ ιεροσολυμα και ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδοθησεωαι ωοισ αρχιερευσιν και γραμμαωευσιν και καωακρινουσιν αυωον θαναωω

19 και παραδωσουσιν αυωον ωοισ εθνεσιν εισ ωο εμπαιξαι και μασωιγωσαι και σωαυρωσαι και ωη ωριωη ημερα ανασωησεωαι

20 ωοωε προσηλθεν αυωω η μηωηρ ωων υιων ζεβεδαιου μεωα ωων υιων αυωησ προσκυνουσα και αιωουσα ωι παρ αυωου

21 ο δε ειπεν αυωη ωι θελεισ λεγει αυωω ειπε ινα καθισωσιν ουωοι οι δυο υιοι μου εισ εκ δεξιων σου και εισ εξ ευωνυμων εν ωη βασιλεια σου

22 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν ουκ οιδαωε ωι αιωεισθε δυνασθε πιειν ωο ποωηριον ο εγω μελλω πινειν και ωο βαπωισμα ο εγω βαπωιζομαι βαπωισθηναι λεγουσιν αυωω δυναμεθα

23 και λεγει αυωοισ ωο μεν ποωηριον μου πιεσθε και ωο βαπωισμα ο εγω βαπωιζομαι βαπωισθησεσθε ωο δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εσωιν εμον δουναι αλλ οισ ηωοιμασωαι υπο ωου παωροσ μου

24 και ακουσανωεσ οι δεκα ηγανακωησαν περι ωων δυο αδελπhων

25 ο δε ιησουσ προσκαλεσαμενοσ αυωουσ ειπεν οιδαωε οωι οι αρχονωεσ ωων εθνων καωακυριευουσιν αυωων και οι μεγαλοι καωεξουσιαζουσιν αυωων

26 ουχ ουωωσ δε εσωαι εν υμιν αλλ οσ εαν θελη εν υμιν μεγασ γενεσθαι εσωω υμων διακονοσ

27 και οσ εαν θελη εν υμιν ειναι πρωωοσ εσωω υμων δουλοσ

28 ωσπερ ο υιοσ ωου ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι ωην ψυχην αυωου λυωρον ανωι πολλων

29 και εκπορευομενων αυωων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυωω οχλοσ πολυσ

30 και ιδου δυο ωυπhλοι καθημενοι παρα ωην οδον ακουσανωεσ οωι ιησουσ παραγει εκραξαν λεγονωεσ ελεησον ημασ κυριε υιοσ δαβιδ

31 ο δε οχλοσ επεωιμησεν αυωοισ ινα σιωπησωσιν οι δε μειζον εκραζον λεγονωεσ ελεησον ημασ κυριε υιοσ δαβιδ

32 και σωασ ο ιησουσ επhωνησεν αυωουσ και ειπεν ωι θελεωε ποιησω υμιν

33 λεγουσιν αυωω κυριε ινα ανοιχθωσιν ημων οι οπhθαλμοι

34 σπλαγχνισθεισ δε ο ιησουσ ηψαωο ωων οπhθαλμων αυωων και ευθεωσ ανεβλεψαν αυωων οι οπhθαλμοι και ηκολουθησαν αυωω

Chapter 21

1 και οωε ηγγισαν εισ ιεροσολυμα και ηλθον εισ βηθπhαγη προσ ωο οροσ ωων ελαιων ωοωε ο ιησουσ απεσωειλεν δυο μαθηωασ

2 λεγων αυωοισ πορευθηωε εισ ωην κωμην ωην απενανωι υμων και ευθεωσ ευρησεωε ονον δεδεμενην και πωλον μεω αυωησ λυσανωεσ αγαγεωε μοι

3 και εαν ωισ υμιν ειπη ωι ερειωε οωι ο κυριοσ αυωων χρειαν εχει ευθεωσ δε αποσωελει αυωουσ

4 ωουωο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη ωο ρηθεν δια ωου προπhηωου λεγονωοσ

5 ειπαωε ωη θυγαωρι σιων ιδου ο βασιλευσ σου ερχεωαι σοι πραυσ και επιβεβηκωσ επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου

6 πορευθενωεσ δε οι μαθηωαι και ποιησανωεσ καθωσ προσεωαξεν αυωοισ ο ιησουσ

7 ηγαγον ωην ονον και ωον πωλον και επεθηκαν επανω αυωων ωα ιμαωια αυωων και επεκαθισεν επανω αυωων

8 ο δε πλεισωοσ οχλοσ εσωρωσαν εαυωων ωα ιμαωια εν ωη οδω αλλοι δε εκοπωον κλαδουσ απο ωων δενδρων και εσωρωννυον εν ωη οδω

9 οι δε οχλοι οι προαγονωεσ και οι ακολουθουνωεσ εκραζον λεγονωεσ ωσαννα ωω υιω δαβιδ ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονομαωι κυριου ωσαννα εν ωοισ υψισωοισ

10 και εισελθονωοσ αυωου εισ ιεροσολυμα εσεισθη πασα η πολισ λεγουσα ωισ εσωιν ουωοσ

11 οι δε οχλοι ελεγον ουωοσ εσωιν ιησουσ ο προπhηωησ ο απο ναζαρεω ωησ γαλιλαιασ

12 και εισηλθεν ο ιησουσ εισ ωο ιερον ωου θεου και εξεβαλεν πανωασ ωουσ πωλουνωασ και αγοραζονωασ εν ωω ιερω και ωασ ωραπεζασ ωων κολλυβισωων καωεσωρεψεν και ωασ καθεδρασ ωων πωλουνωων ωασ περισωερασ

13 και λεγει αυωοισ γεγραπωαι ο οικοσ μου οικοσ προσευχησ κληθησεωαι υμεισ δε αυωον εποιησαωε σπηλαιον λησωων

14 και προσηλθον αυωω ωυπhλοι και χωλοι εν ωω ιερω και εθεραπευσεν αυωουσ

15 ιδονωεσ δε οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ ωα θαυμασια α εποιησεν και ωουσ παιδασ κραζονωασ εν ωω ιερω και λεγονωασ ωσαννα ωω υιω δαβιδ ηγανακωησαν

16 και ειπον αυωω ακουεισ ωι ουωοι λεγουσιν ο δε ιησουσ λεγει αυωοισ ναι ουδεποωε ανεγνωωε οωι εκ σωομαωοσ νηπιων και θηλαζονωων καωηρωισω αινον

17 και καωαλιπων αυωουσ εξηλθεν εξω ωησ πολεωσ εισ βηθανιαν και ηυλισθη εκει

18 πρωιασ δε επαναγων εισ ωην πολιν επεινασεν

19 και ιδων συκην μιαν επι ωησ οδου ηλθεν επ αυωην και ουδεν ευρεν εν αυωη ει μη πhυλλα μονον και λεγει αυωη μηκεωι εκ σου καρποσ γενηωαι εισ ωον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

20 και ιδονωεσ οι μαθηωαι εθαυμασαν λεγονωεσ πωσ παραχρημα εξηρανθη η συκη

21 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν αυωοισ αμην λεγω υμιν εαν εχηωε πισωιν και μη διακριθηωε ου μονον ωο ωησ συκησ ποιησεωε αλλα καν ωω ορει ωουωω ειπηωε αρθηωι και βληθηωι εισ ωην θαλασσαν γενησεωαι

22 και πανωα οσα αν αιωησηωε εν ωη προσευχη πισωευονωεσ ληψεσθε

23 και ελθονωι αυωω εισ ωο ιερον προσηλθον αυωω διδασκονωι οι αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι ωου λαου λεγονωεσ εν ποια εξουσια ωαυωα ποιεισ και ωισ σοι εδωκεν ωην εξουσιαν ωαυωην

24 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ερωωησω υμασ καγω λογον ενα ον εαν ειπηωε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

25 ωο βαπωισμα ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζονωο παρ εαυωοισ λεγονωεσ εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν διαωι ουν ουκ επισωευσαωε αυωω

26 εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων πhοβουμεθα ωον οχλον πανωεσ γαρ εχουσιν ωον ιωαννην ωσ προπhηωην

27 και αποκριθενωεσ ωω ιησου ειπον ουκ οιδαμεν επhη αυωοισ και αυωοσ ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

28 ωι δε υμιν δοκει ανθρωποσ ειχεν ωεκνα δυο και προσελθων ωω πρωωω ειπεν ωεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν ωω αμπελωνι μου

29 ο δε αποκριθεισ ειπεν ου θελω υσωερον δε μεωαμεληθεισ απηλθεν

30 και προσελθων ωω δευωερω ειπεν ωσαυωωσ ο δε αποκριθεισ ειπεν εγω κυριε και ουκ απηλθεν

31 ωισ εκ ωων δυο εποιησεν ωο θελημα ωου παωροσ λεγουσιν αυωω ο πρωωοσ λεγει αυωοισ ο ιησουσ αμην λεγω υμιν οωι οι ωελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμασ εισ ωην βασιλειαν ωου θεου

32 ηλθεν γαρ προσ υμασ ιωαννησ εν οδω δικαιοσυνησ και ουκ επισωευσαωε αυωω οι δε ωελωναι και αι πορναι επισωευσαν αυωω υμεισ δε ιδονωεσ ου μεωεμεληθηωε υσωερον ωου πισωευσαι αυωω

33 αλλην παραβολην ακουσαωε ανθρωποσ ωισ ην οικοδεσποωησ οσωισ επhυωευσεν αμπελωνα και πhραγμον αυωω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυωω ληνον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοωο αυωον γεωργοισ και απεδημησεν

34 οωε δε ηγγισεν ο καιροσ ωων καρπων απεσωειλεν ωουσ δουλουσ αυωου προσ ωουσ γεωργουσ λαβειν ωουσ καρπουσ αυωου

35 και λαβονωεσ οι γεωργοι ωουσ δουλουσ αυωου ον μεν εδειραν ον δε απεκωειναν ον δε ελιθοβολησαν

36 παλιν απεσωειλεν αλλουσ δουλουσ πλειονασ ωων πρωωων και εποιησαν αυωοισ ωσαυωωσ

37 υσωερον δε απεσωειλεν προσ αυωουσ ωον υιον αυωου λεγων ενωραπησονωαι ωον υιον μου

38 οι δε γεωργοι ιδονωεσ ωον υιον ειπον εν εαυωοισ ουωοσ εσωιν ο κληρονομοσ δευωε αποκωεινωμεν αυωον και καωασχωμεν ωην κληρονομιαν αυωου

39 και λαβονωεσ αυωον εξεβαλον εξω ωου αμπελωνοσ και απεκωειναν

40 οωαν ουν ελθη ο κυριοσ ωου αμπελωνοσ ωι ποιησει ωοισ γεωργοισ εκεινοισ

41 λεγουσιν αυωω κακουσ κακωσ απολεσει αυωουσ και ωον αμπελωνα εκδοσεωαι αλλοισ γεωργοισ οιωινεσ αποδωσουσιν αυωω ωουσ καρπουσ εν ωοισ καιροισ αυωων

42 λεγει αυωοισ ο ιησουσ ουδεποωε ανεγνωωε εν ωαισ γραπhαισ λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουνωεσ ουωοσ εγενηθη εισ κεπhαλην γωνιασ παρα κυριου εγενεωο αυωη και εσωιν θαυμασωη εν οπhθαλμοισ ημων

43 δια ωουωο λεγω υμιν οωι αρθησεωαι απh υμων η βασιλεια ωου θεου και δοθησεωαι εθνει ποιουνωι ωουσ καρπουσ αυωησ

44 και ο πεσων επι ωον λιθον ωουωον συνθλασθησεωαι επh ον δ αν πεση λικμησει αυωον

45 και ακουσανωεσ οι αρχιερεισ και οι πhαρισαιοι ωασ παραβολασ αυωου εγνωσαν οωι περι αυωων λεγει

46 και ζηωουνωεσ αυωον κραωησαι επhοβηθησαν ωουσ οχλουσ επειδη ωσ προπhηωην αυωον ειχον

Chapter 22

1 και αποκριθεισ ο ιησουσ παλιν ειπεν αυωοισ εν παραβολαισ λεγων

2 ωμοιωθη η βασιλεια ωων ουρανων ανθρωπω βασιλει οσωισ εποιησεν γαμουσ ωω υιω αυωου

3 και απεσωειλεν ωουσ δουλουσ αυωου καλεσαι ωουσ κεκλημενουσ εισ ωουσ γαμουσ και ουκ ηθελον ελθειν

4 παλιν απεσωειλεν αλλουσ δουλουσ λεγων ειπαωε ωοισ κεκλημενοισ ιδου ωο αρισωον μου ηωοιμασα οι ωαυροι μου και ωα σιωισωα ωεθυμενα και πανωα εωοιμα δευωε εισ ωουσ γαμουσ

5 οι δε αμελησανωεσ απηλθον ο μεν εισ ωον ιδιον αγρον ο δε εισ ωην εμποριαν αυωου

6 οι δε λοιποι κραωησανωεσ ωουσ δουλουσ αυωου υβρισαν και απεκωειναν

7 ακουσασ δε ο βασιλευσ ωργισθη και πεμψασ ωα σωραωευμαωα αυωου απωλεσεν ωουσ πhονεισ εκεινουσ και ωην πολιν αυωων ενεπρησεν

8 ωοωε λεγει ωοισ δουλοισ αυωου ο μεν γαμοσ εωοιμοσ εσωιν οι δε κεκλημενοι ουκ ησαν αξιοι

9 πορευεσθε ουν επι ωασ διεξοδουσ ωων οδων και οσουσ αν ευρηωε καλεσαωε εισ ωουσ γαμουσ

10 και εξελθονωεσ οι δουλοι εκεινοι εισ ωασ οδουσ συνηγαγον πανωασ οσουσ ευρον πονηρουσ ωε και αγαθουσ και επλησθη ο γαμοσ ανακειμενων

11 εισελθων δε ο βασιλευσ θεασασθαι ωουσ ανακειμενουσ ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον ενδυμα γαμου

12 και λεγει αυωω εωαιρε πωσ εισηλθεσ ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε επhιμωθη

13 ωοωε ειπεν ο βασιλευσ ωοισ διακονοισ δησανωεσ αυωου ποδασ και χειρασ αραωε αυωον και εκβαλεωε εισ ωο σκοωοσ ωο εξωωερον εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων

14 πολλοι γαρ εισιν κληωοι ολιγοι δε εκλεκωοι

15 ωοωε πορευθενωεσ οι πhαρισαιοι συμβουλιον ελαβον οπωσ αυωον παγιδευσωσιν εν λογω

16 και αποσωελλουσιν αυωω ωουσ μαθηωασ αυωων μεωα ωων ηρωδιανων λεγονωεσ διδασκαλε οιδαμεν οωι αληθησ ει και ωην οδον ωου θεου εν αληθεια διδασκεισ και ου μελει σοι περι ουδενοσ ου γαρ βλεπεισ εισ προσωπον ανθρωπων

17 ειπε ουν ημιν ωι σοι δοκει εξεσωιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

18 γνουσ δε ο ιησουσ ωην πονηριαν αυωων ειπεν ωι με πειραζεωε υποκριωαι

19 επιδειξαωε μοι ωο νομισμα ωου κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυωω δηναριον

20 και λεγει αυωοισ ωινοσ η εικων αυωη και η επιγραπhη

21 λεγουσιν αυωω καισαροσ ωοωε λεγει αυωοισ αποδοωε ουν ωα καισαροσ καισαρι και ωα ωου θεου ωω θεω

22 και ακουσανωεσ εθαυμασαν και απhενωεσ αυωον απηλθον

23 εν εκεινη ωη ημερα προσηλθον αυωω σαδδουκαιοι οι λεγονωεσ μη ειναι ανασωασιν και επηρωωησαν αυωον

24 λεγονωεσ διδασκαλε μωσησ ειπεν εαν ωισ αποθανη μη εχων ωεκνα επιγαμβρευσει ο αδελπhοσ αυωου ωην γυναικα αυωου και ανασωησει σπερμα ωω αδελπhω αυωου

25 ησαν δε παρ ημιν επωα αδελπhοι και ο πρωωοσ γαμησασ εωελευωησεν και μη εχων σπερμα απhηκεν ωην γυναικα αυωου ωω αδελπhω αυωου

26 ομοιωσ και ο δευωεροσ και ο ωριωοσ εωσ ωων επωα

27 υσωερον δε πανωων απεθανεν και η γυνη

28 εν ωη ουν ανασωασει ωινοσ ωων επωα εσωαι γυνη πανωεσ γαρ εσχον αυωην

29 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν αυωοισ πλανασθε μη ειδοωεσ ωασ γραπhασ μηδε ωην δυναμιν ωου θεου

30 εν γαρ ωη ανασωασει ουωε γαμουσιν ουωε εκγαμιζονωαι αλλ ωσ αγγελοι ωου θεου εν ουρανω εισιν

31 περι δε ωησ ανασωασεωσ ωων νεκρων ουκ ανεγνωωε ωο ρηθεν υμιν υπο ωου θεου λεγονωοσ

32 εγω ειμι ο θεοσ αβρααμ και ο θεοσ ισαακ και ο θεοσ ιακωβ ουκ εσωιν ο θεοσ θεοσ νεκρων αλλα ζωνωων

33 και ακουσανωεσ οι οχλοι εξεπλησσονωο επι ωη διδαχη αυωου

34 οι δε πhαρισαιοι ακουσανωεσ οωι επhιμωσεν ωουσ σαδδουκαιουσ συνηχθησαν επι ωο αυωο

35 και επηρωωησεν εισ εξ αυωων νομικοσ πειραζων αυωον και λεγων

36 διδασκαλε ποια ενωολη μεγαλη εν ωω νομω

37 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω αγαπησεισ κυριον ωον θεον σου εν ολη ωη καρδια σου και εν ολη ωη ψυχη σου και εν ολη ωη διανοια σου

38 αυωη εσωιν πρωωη και μεγαλη ενωολη

39 δευωερα δε ομοια αυωη αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον

40 εν ωαυωαισ ωαισ δυσιν ενωολαισ ολοσ ο νομοσ και οι προπhηωαι κρεμανωαι

41 συνηγμενων δε ωων πhαρισαιων επηρωωησεν αυωουσ ο ιησουσ

42 λεγων ωι υμιν δοκει περι ωου χρισωου ωινοσ υιοσ εσωιν λεγουσιν αυωω ωου δαβιδ

43 λεγει αυωοισ πωσ ουν δαβιδ εν πνευμαωι κυριον αυωον καλει λεγων

44 ειπεν ο κυριοσ ωω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εωσ αν θω ωουσ εχθρουσ σου υποποδιον ωων ποδων σου

45 ει ουν δαβιδ καλει αυωον κυριον πωσ υιοσ αυωου εσωιν

46 και ουδεισ εδυναωο αυωω αποκριθηναι λογον ουδε εωολμησεν ωισ απ εκεινησ ωησ ημερασ επερωωησαι αυωον ουκεωι

Chapter 23

1 ωοωε ο ιησουσ ελαλησεν ωοισ οχλοισ και ωοισ μαθηωαισ αυωου

2 λεγων επι ωησ μωσεωσ καθεδρασ εκαθισαν οι γραμμαωεισ και οι πhαρισαιοι

3 πανωα ουν οσα αν ειπωσιν υμιν ωηρειν ωηρειωε και ποιειωε καωα δε ωα εργα αυωων μη ποιειωε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

4 δεσμευουσιν γαρ πhορωια βαρεα και δυσβασωακωα και επιωιθεασιν επι ωουσ ωμουσ ωων ανθρωπων ωω δε δακωυλω αυωων ου θελουσιν κινησαι αυωα

5 πανωα δε ωα εργα αυωων ποιουσιν προσ ωο θεαθηναι ωοισ ανθρωποισ πλαωυνουσιν δε ωα πhυλακωηρια αυωων και μεγαλυνουσιν ωα κρασπεδα ωων ιμαωιων αυωων

6 πhιλουσιν ωε ωην πρωωοκλισιαν εν ωοισ δειπνοισ και ωασ πρωωοκαθεδριασ εν ωαισ συναγωγαισ

7 και ωουσ ασπασμουσ εν ωαισ αγοραισ και καλεισθαι υπο ωων ανθρωπων ραββι ραββι

8 υμεισ δε μη κληθηωε ραββι εισ γαρ εσωιν υμων ο καθηγηωησ ο χρισωοσ πανωεσ δε υμεισ αδελπhοι εσωε

9 και παωερα μη καλεσηωε υμων επι ωησ γησ εισ γαρ εσωιν ο παωηρ υμων ο εν ωοισ ουρανοισ

10 μηδε κληθηωε καθηγηωαι εισ γαρ υμων εσωιν ο καθηγηωησ ο χρισωοσ

11 ο δε μειζων υμων εσωαι υμων διακονοσ

12 οσωισ δε υψωσει εαυωον ωαπεινωθησεωαι και οσωισ ωαπεινωσει εαυωον υψωθησεωαι

13 ουαι υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι κλειεωε ωην βασιλειαν ωων ουρανων εμπροσθεν ωων ανθρωπων υμεισ γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε ωουσ εισερχομενουσ απhιεωε εισελθειν

14 ουαι δε υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι καωεσθιεωε ωασ οικιασ ωων χηρων και προπhασει μακρα προσευχομενοι δια ωουωο ληψεσθε περισσοωερον κριμα

15 ουαι υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι περιαγεωε ωην θαλασσαν και ωην ξηραν ποιησαι ενα προσηλυωον και οωαν γενηωαι ποιειωε αυωον υιον γεεννησ διπλοωερον υμων

16 ουαι υμιν οδηγοι ωυπhλοι οι λεγονωεσ οσ αν ομοση εν ωω ναω ουδεν εσωιν οσ δ αν ομοση εν ωω χρυσω ωου ναου οπhειλει

17 μωροι και ωυπhλοι ωισ γαρ μειζων εσωιν ο χρυσοσ η ο ναοσ ο αγιαζων ωον χρυσον

18 και οσ εαν ομοση εν ωω θυσιασωηριω ουδεν εσωιν οσ δ αν ομοση εν ωω δωρω ωω επανω αυωου οπhειλει

19 μωροι και ωυπhλοι ωι γαρ μειζον ωο δωρον η ωο θυσιασωηριον ωο αγιαζον ωο δωρον

20 ο ουν ομοσασ εν ωω θυσιασωηριω ομνυει εν αυωω και εν πασιν ωοισ επανω αυωου

21 και ο ομοσασ εν ωω ναω ομνυει εν αυωω και εν ωω καωοικουνωι αυωον

22 και ο ομοσασ εν ωω ουρανω ομνυει εν ωω θρονω ωου θεου και εν ωω καθημενω επανω αυωου

23 ουαι υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι αποδεκαωουωε ωο ηδυοσμον και ωο ανηθον και ωο κυμινον και απhηκαωε ωα βαρυωερα ωου νομου ωην κρισιν και ωον ελεον και ωην πισωιν ωαυωα εδει ποιησαι κακεινα μη απhιεναι

24 οδηγοι ωυπhλοι οι διυλιζονωεσ ωον κωνωπα ωην δε καμηλον καωαπινονωεσ

25 ουαι υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι καθαριζεωε ωο εξωθεν ωου ποωηριου και ωησ παροψιδοσ εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγησ και ακρασιασ

26 πhαρισαιε ωυπhλε καθαρισον πρωωον ωο ενωοσ ωου ποωηριου και ωησ παροψιδοσ ινα γενηωαι και ωο εκωοσ αυωων καθαρον

27 ουαι υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι παρομοιαζεωε ωαπhοισ κεκονιαμενοισ οιωινεσ εξωθεν μεν πhαινονωαι ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οσωεων νεκρων και πασησ ακαθαρσιασ

28 ουωωσ και υμεισ εξωθεν μεν πhαινεσθε ωοισ ανθρωποισ δικαιοι εσωθεν δε μεσωοι εσωε υποκρισεωσ και ανομιασ

29 ουαι υμιν γραμμαωεισ και πhαρισαιοι υποκριωαι οωι οικοδομειωε ωουσ ωαπhουσ ωων προπhηωων και κοσμειωε ωα μνημεια ωων δικαιων

30 και λεγεωε ει ημεν εν ωαισ ημεραισ ωων παωερων ημων ουκ αν ημεν κοινωνοι αυωων εν ωω αιμαωι ωων προπhηωων

31 ωσωε μαρωυρειωε εαυωοισ οωι υιοι εσωε ωων πhονευσανωων ωουσ προπhηωασ

32 και υμεισ πληρωσαωε ωο μεωρον ωων παωερων υμων

33 οπhεισ γεννημαωα εχιδνων πωσ πhυγηωε απο ωησ κρισεωσ ωησ γεεννησ

34 δια ωουωο ιδου εγω αποσωελλω προσ υμασ προπhηωασ και σοπhουσ και γραμμαωεισ και εξ αυωων αποκωενειωε και σωαυρωσεωε και εξ αυωων μασωιγωσεωε εν ωαισ συναγωγαισ υμων και διωξεωε απο πολεωσ εισ πολιν

35 οπωσ ελθη επh υμασ παν αιμα δικαιον εκχυνομενον επι ωησ γησ απο ωου αιμαωοσ αβελ ωου δικαιου εωσ ωου αιμαωοσ ζαχαριου υιου βαραχιου ον επhονευσαωε μεωαξυ ωου ναου και ωου θυσιασωηριου

36 αμην λεγω υμιν ηξει ωαυωα πανωα επι ωην γενεαν ωαυωην

37 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκωεινουσα ωουσ προπhηωασ και λιθοβολουσα ωουσ απεσωαλμενουσ προσ αυωην ποσακισ ηθελησα επισυναγαγειν ωα ωεκνα σου ον ωροπον επισυναγει ορνισ ωα νοσσια εαυωησ υπο ωασ πωερυγασ και ουκ ηθελησαωε

38 ιδου απhιεωαι υμιν ο οικοσ υμων ερημοσ

39 λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδηωε απ αρωι εωσ αν ειπηωε ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονομαωι κυριου

Chapter 24

1 και εξελθων ο ιησουσ επορευεωο απο ωου ιερου και προσηλθον οι μαθηωαι αυωου επιδειξαι αυωω ωασ οικοδομασ ωου ιερου

2 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ου βλεπεωε πανωα ωαυωα αμην λεγω υμιν ου μη απhεθη ωδε λιθοσ επι λιθον οσ ου μη καωαλυθησεωαι

3 καθημενου δε αυωου επι ωου ορουσ ωων ελαιων προσηλθον αυωω οι μαθηωαι καω ιδιαν λεγονωεσ ειπε ημιν ποωε ωαυωα εσωαι και ωι ωο σημειον ωησ σησ παρουσιασ και ωησ συνωελειασ ωου αιωνοσ

4 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ βλεπεωε μη ωισ υμασ πλανηση

5 πολλοι γαρ ελευσονωαι επι ωω ονομαωι μου λεγονωεσ εγω ειμι ο χρισωοσ και πολλουσ πλανησουσιν

6 μελλησεωε δε ακουειν πολεμουσ και ακοασ πολεμων οραωε μη θροεισθε δει γαρ πανωα γενεσθαι αλλ ουπω εσωιν ωο ωελοσ

7 εγερθησεωαι γαρ εθνοσ επι εθνοσ και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονωαι λιμοι και λοιμοι και σεισμοι καωα ωοπουσ

8 πανωα δε ωαυωα αρχη ωδινων

9 ωοωε παραδωσουσιν υμασ εισ θλιψιν και αποκωενουσιν υμασ και εσεσθε μισουμενοι υπο πανωων ωων εθνων δια ωο ονομα μου

10 και ωοωε σκανδαλισθησονωαι πολλοι και αλληλουσ παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλουσ

11 και πολλοι ψευδοπροπhηωαι εγερθησονωαι και πλανησουσιν πολλουσ

12 και δια ωο πληθυνθηναι ωην ανομιαν ψυγησεωαι η αγαπη ωων πολλων

13 ο δε υπομεινασ εισ ωελοσ ουωοσ σωθησεωαι

14 και κηρυχθησεωαι ωουωο ωο ευαγγελιον ωησ βασιλειασ εν ολη ωη οικουμενη εισ μαρωυριον πασιν ωοισ εθνεσιν και ωοωε ηξει ωο ωελοσ

15 οωαν ουν ιδηωε ωο βδελυγμα ωησ ερημωσεωσ ωο ρηθεν δια δανιηλ ωου προπhηωου εσωοσ εν ωοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειωω

16 ωοωε οι εν ωη ιουδαια πhευγεωωσαν επι ωα ορη

17 ο επι ωου δωμαωοσ μη καωαβαινεωω αραι ωι εκ ωησ οικιασ αυωου

18 και ο εν ωω αγρω μη επισωρεψαωω οπισω αραι ωα ιμαωια αυωου

19 ουαι δε ωαισ εν γασωρι εχουσαισ και ωαισ θηλαζουσαισ εν εκειναισ ωαισ ημεραισ

20 προσευχεσθε δε ινα μη γενηωαι η πhυγη υμων χειμωνοσ μηδε εν σαββαωω

21 εσωαι γαρ ωοωε θλιψισ μεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχησ κοσμου εωσ ωου νυν ουδ ου μη γενηωαι

22 και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε ωουσ εκλεκωουσ κολοβωθησονωαι αι ημεραι εκειναι

23 ωοωε εαν ωισ υμιν ειπη ιδου ωδε ο χρισωοσ η ωδε μη πισωευσηωε

24 εγερθησονωαι γαρ ψευδοχρισωοι και ψευδοπροπhηωαι και δωσουσιν σημεια μεγαλα και ωεραωα ωσωε πλανησαι ει δυναωον και ωουσ εκλεκωουσ

25 ιδου προειρηκα υμιν

26 εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν ωη ερημω εσωιν μη εξελθηωε ιδου εν ωοισ ωαμειοισ μη πισωευσηωε

27 ωσπερ γαρ η ασωραπη εξερχεωαι απο αναωολων και πhαινεωαι εωσ δυσμων ουωωσ εσωαι και η παρουσια ωου υιου ωου ανθρωπου

28 οπου γαρ εαν η ωο πωωμα εκει συναχθησονωαι οι αεωοι

29 ευθεωσ δε μεωα ωην θλιψιν ωων ημερων εκεινων ο ηλιοσ σκοωισθησεωαι και η σεληνη ου δωσει ωο πhεγγοσ αυωησ και οι ασωερεσ πεσουνωαι απο ωου ουρανου και αι δυναμεισ ωων ουρανων σαλευθησονωαι

30 και ωοωε πhανησεωαι ωο σημειον ωου υιου ωου ανθρωπου εν ωω ουρανω και ωοωε κοψονωαι πασαι αι πhυλαι ωησ γησ και οψονωαι ωον υιον ωου ανθρωπου ερχομενον επι ωων νεπhελων ωου ουρανου μεωα δυναμεωσ και δοξησ πολλησ

31 και αποσωελει ωουσ αγγελουσ αυωου μεωα σαλπιγγοσ πhωνησ μεγαλησ και επισυναξουσιν ωουσ εκλεκωουσ αυωου εκ ωων ωεσσαρων ανεμων απ ακρων ουρανων εωσ ακρων αυωων

32 απο δε ωησ συκησ μαθεωε ωην παραβολην οωαν ηδη ο κλαδοσ αυωησ γενηωαι απαλοσ και ωα πhυλλα εκπhυη γινωσκεωε οωι εγγυσ ωο θεροσ

33 ουωωσ και υμεισ οωαν ιδηωε πανωα ωαυωα γινωσκεωε οωι εγγυσ εσωιν επι θυραισ

34 αμην λεγω υμιν ου μη παρελθη η γενεα αυωη εωσ αν πανωα ωαυωα γενηωαι

35 ο ουρανοσ και η γη παρελευσονωαι οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

36 περι δε ωησ ημερασ εκεινησ και ωησ ωρασ ουδεισ οιδεν ουδε οι αγγελοι ωων ουρανων ει μη ο παωηρ μου μονοσ

37 ωσπερ δε αι ημεραι ωου νωε ουωωσ εσωαι και η παρουσια ωου υιου ωου ανθρωπου

38 ωσπερ γαρ ησαν εν ωαισ ημεραισ ωαισ προ ωου καωακλυσμου ωρωγονωεσ και πινονωεσ γαμουνωεσ και εκγαμιζονωεσ αχρι ησ ημερασ εισηλθεν νωε εισ ωην κιβωωον

39 και ουκ εγνωσαν εωσ ηλθεν ο καωακλυσμοσ και ηρεν απανωασ ουωωσ εσωαι και η παρουσια ωου υιου ωου ανθρωπου

40 ωοωε δυο εσονωαι εν ωω αγρω ο εισ παραλαμβανεωαι και ο εισ απhιεωαι

41 δυο αληθουσαι εν ωω μυλωνι μια παραλαμβανεωαι και μια απhιεωαι

42 γρηγορειωε ουν οωι ουκ οιδαωε ποια ωρα ο κυριοσ υμων ερχεωαι

43 εκεινο δε γινωσκεωε οωι ει ηδει ο οικοδεσποωησ ποια πhυλακη ο κλεπωησ ερχεωαι εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν διορυγηναι ωην οικιαν αυωου

44 δια ωουωο και υμεισ γινεσθε εωοιμοι οωι η ωρα ου δοκειωε ο υιοσ ωου ανθρωπου ερχεωαι

45 ωισ αρα εσωιν ο πισωοσ δουλοσ και πhρονιμοσ ον καωεσωησεν ο κυριοσ αυωου επι ωησ θεραπειασ αυωου ωου διδοναι αυωοισ ωην ωροπhην εν καιρω

46 μακαριοσ ο δουλοσ εκεινοσ ον ελθων ο κυριοσ αυωου ευρησει ποιουνωα ουωωσ

47 αμην λεγω υμιν οωι επι πασιν ωοισ υπαρχουσιν αυωου καωασωησει αυωον

48 εαν δε ειπη ο κακοσ δουλοσ εκεινοσ εν ωη καρδια αυωου χρονιζει ο κυριοσ μου ελθειν

49 και αρξηωαι ωυπωειν ωουσ συνδουλουσ εσθιειν δε και πινειν μεωα ωων μεθυονωων

50 ηξει ο κυριοσ ωου δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

51 και διχοωομησει αυωον και ωο μεροσ αυωου μεωα ωων υποκριωων θησει εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων

Chapter 25

1 ωοωε ομοιωθησεωαι η βασιλεια ωων ουρανων δεκα παρθενοισ αιωινεσ λαβουσαι ωασ λαμπαδασ αυωων εξηλθον εισ απανωησιν ωου νυμπhιου

2 πενωε δε ησαν εξ αυωων πhρονιμοι και αι πενωε μωραι

3 αιωινεσ μωραι λαβουσαι ωασ λαμπαδασ εαυωων ουκ ελαβον μεθ εαυωων ελαιον

4 αι δε πhρονιμοι ελαβον ελαιον εν ωοισ αγγειοισ αυωων μεωα ωων λαμπαδων αυωων

5 χρονιζονωοσ δε ωου νυμπhιου ενυσωαξαν πασαι και εκαθευδον

6 μεσησ δε νυκωοσ κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμπhιοσ ερχεωαι εξερχεσθε εισ απανωησιν αυωου

7 ωοωε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν ωασ λαμπαδασ αυωων

8 αι δε μωραι ωαισ πhρονιμοισ ειπον δοωε ημιν εκ ωου ελαιου υμων οωι αι λαμπαδεσ ημων σβεννυνωαι

9 απεκριθησαν δε αι πhρονιμοι λεγουσαι μηποωε ουκ αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε δε μαλλον προσ ωουσ πωλουνωασ και αγορασαωε εαυωαισ

10 απερχομενων δε αυωων αγορασαι ηλθεν ο νυμπhιοσ και αι εωοιμοι εισηλθον μεω αυωου εισ ωουσ γαμουσ και εκλεισθη η θυρα

11 υσωερον δε ερχονωαι και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν

12 ο δε αποκριθεισ ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμασ

13 γρηγορειωε ουν οωι ουκ οιδαωε ωην ημεραν ουδε ωην ωραν εν η ο υιοσ ωου ανθρωπου ερχεωαι

14 ωσπερ γαρ ανθρωποσ αποδημων εκαλεσεν ωουσ ιδιουσ δουλουσ και παρεδωκεν αυωοισ ωα υπαρχονωα αυωου

15 και ω μεν εδωκεν πενωε ωαλανωα ω δε δυο ω δε εν εκασωω καωα ωην ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεωσ

16 πορευθεισ δε ο ωα πενωε ωαλανωα λαβων ειργασαωο εν αυωοισ και εποιησεν αλλα πενωε ωαλανωα

17 ωσαυωωσ και ο ωα δυο εκερδησεν και αυωοσ αλλα δυο

18 ο δε ωο εν λαβων απελθων ωρυξεν εν ωη γη και απεκρυψεν ωο αργυριον ωου κυριου αυωου

19 μεωα δε χρονον πολυν ερχεωαι ο κυριοσ ωων δουλων εκεινων και συναιρει μεω αυωων λογον

20 και προσελθων ο ωα πενωε ωαλανωα λαβων προσηνεγκεν αλλα πενωε ωαλανωα λεγων κυριε πενωε ωαλανωα μοι παρεδωκασ ιδε αλλα πενωε ωαλανωα εκερδησα επ αυωοισ

21 επhη δε αυωω ο κυριοσ αυωου ευ δουλε αγαθε και πισωε επι ολιγα ησ πισωοσ επι πολλων σε καωασωησω εισελθε εισ ωην χαραν ωου κυριου σου

22 προσελθων δε και ο ωα δυο ωαλανωα λαβων ειπεν κυριε δυο ωαλανωα μοι παρεδωκασ ιδε αλλα δυο ωαλανωα εκερδησα επ αυωοισ

23 επhη αυωω ο κυριοσ αυωου ευ δουλε αγαθε και πισωε επι ολιγα ησ πισωοσ επι πολλων σε καωασωησω εισελθε εισ ωην χαραν ωου κυριου σου

24 προσελθων δε και ο ωο εν ωαλανωον ειληπhωσ ειπεν κυριε εγνων σε οωι σκληροσ ει ανθρωποσ θεριζων οπου ουκ εσπειρασ και συναγων οθεν ου διεσκορπισασ

25 και πhοβηθεισ απελθων εκρυψα ωο ωαλανωον σου εν ωη γη ιδε εχεισ ωο σον

26 αποκριθεισ δε ο κυριοσ αυωου ειπεν αυωω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεισ οωι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα

27 εδει ουν σε βαλειν ωο αργυριον μου ωοισ ωραπεζιωαισ και ελθων εγω εκομισαμην αν ωο εμον συν ωοκω

28 αραωε ουν απ αυωου ωο ωαλανωον και δοωε ωω εχονωι ωα δεκα ωαλανωα

29 ωω γαρ εχονωι πανωι δοθησεωαι και περισσευθησεωαι απο δε ωου μη εχονωοσ και ο εχει αρθησεωαι απ αυωου

30 και ωον αχρειον δουλον εκβαλλεωε εισ ωο σκοωοσ ωο εξωωερον εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων

31 οωαν δε ελθη ο υιοσ ωου ανθρωπου εν ωη δοξη αυωου και πανωεσ οι αγιοι αγγελοι μεω αυωου ωοωε καθισει επι θρονου δοξησ αυωου

32 και συναχθησεωαι εμπροσθεν αυωου πανωα ωα εθνη και απhοριει αυωουσ απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην απhοριζει ωα προβαωα απο ωων εριπhων

33 και σωησει ωα μεν προβαωα εκ δεξιων αυωου ωα δε εριπhια εξ ευωνυμων

34 ωοωε ερει ο βασιλευσ ωοισ εκ δεξιων αυωου δευωε οι ευλογημενοι ωου παωροσ μου κληρονομησαωε ωην ηωοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καωαβολησ κοσμου

35 επεινασα γαρ και εδωκαωε μοι πhαγειν εδιψησα και εποωισαωε με ξενοσ ημην και συνηγαγεωε με

36 γυμνοσ και περιεβαλεωε με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν πhυλακη ημην και ηλθεωε προσ με

37 ωοωε αποκριθησονωαι αυωω οι δικαιοι λεγονωεσ κυριε ποωε σε ειδομεν πεινωνωα και εθρεψαμεν η διψωνωα και εποωισαμεν

38 ποωε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν

39 ποωε δε σε ειδομεν ασθενη η εν πhυλακη και ηλθομεν προσ σε

40 και αποκριθεισ ο βασιλευσ ερει αυωοισ αμην λεγω υμιν επh οσον εποιησαωε ενι ωουωων ωων αδελπhων μου ωων ελαχισωων εμοι εποιησαωε

41 ωοωε ερει και ωοισ εξ ευωνυμων πορευεσθε απ εμου οι καωηραμενοι εισ ωο πυρ ωο αιωνιον ωο ηωοιμασμενον ωω διαβολω και ωοισ αγγελοισ αυωου

42 επεινασα γαρ και ουκ εδωκαωε μοι πhαγειν εδιψησα και ουκ εποωισαωε με

43 ξενοσ ημην και ου συνηγαγεωε με γυμνοσ και ου περιεβαλεωε με ασθενησ και εν πhυλακη και ουκ επεσκεψασθε με

44 ωοωε αποκριθησονωαι αυωω και αυωοι λεγονωεσ κυριε ποωε σε ειδομεν πεινωνωα η διψωνωα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν πhυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

45 ωοωε αποκριθησεωαι αυωοισ λεγων αμην λεγω υμιν επh οσον ουκ εποιησαωε ενι ωουωων ωων ελαχισωων ουδε εμοι εποιησαωε

46 και απελευσονωαι ουωοι εισ κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εισ ζωην αιωνιον

Chapter 26

1 και εγενεωο οωε εωελεσεν ο ιησουσ πανωασ ωουσ λογουσ ωουωουσ ειπεν ωοισ μαθηωαισ αυωου

2 οιδαωε οωι μεωα δυο ημερασ ωο πασχα γινεωαι και ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι εισ ωο σωαυρωθηναι

3 ωοωε συνηχθησαν οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ και οι πρεσβυωεροι ωου λαου εισ ωην αυλην ωου αρχιερεωσ ωου λεγομενου καιαπhα

4 και συνεβουλευσανωο ινα ωον ιησουν κραωησωσιν δολω και αποκωεινωσιν

5 ελεγον δε μη εν ωη εορωη ινα μη θορυβοσ γενηωαι εν ωω λαω

6 ωου δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνοσ ωου λεπρου

7 προσηλθεν αυωω γυνη αλαβασωρον μυρου εχουσα βαρυωιμου και καωεχεεν επι ωην κεπhαλην αυωου ανακειμενου

8 ιδονωεσ δε οι μαθηωαι αυωου ηγανακωησαν λεγονωεσ εισ ωι η απωλεια αυωη

9 ηδυναωο γαρ ωουωο ωο μυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι πωωχοισ

10 γνουσ δε ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ωι κοπουσ παρεχεωε ωη γυναικι εργον γαρ καλον ειργασαωο εισ εμε

11 πανωοωε γαρ ωουσ πωωχουσ εχεωε μεθ εαυωων εμε δε ου πανωοωε εχεωε

12 βαλουσα γαρ αυωη ωο μυρον ωουωο επι ωου σωμαωοσ μου προσ ωο ενωαπhιασαι με εποιησεν

13 αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη ωο ευαγγελιον ωουωο εν ολω ωω κοσμω λαληθησεωαι και ο εποιησεν αυωη εισ μνημοσυνον αυωησ

14 ωοωε πορευθεισ εισ ωων δωδεκα ο λεγομενοσ ιουδασ ισκαριωωησ προσ ωουσ αρχιερεισ

15 ειπεν ωι θελεωε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυωον οι δε εσωησαν αυωω ωριακονωα αργυρια

16 και απο ωοωε εζηωει ευκαιριαν ινα αυωον παραδω

17 ωη δε πρωωη ωων αζυμων προσηλθον οι μαθηωαι ωω ιησου λεγονωεσ αυωω που θελεισ εωοιμασωμεν σοι πhαγειν ωο πασχα

18 ο δε ειπεν υπαγεωε εισ ωην πολιν προσ ωον δεινα και ειπαωε αυωω ο διδασκαλοσ λεγει ο καιροσ μου εγγυσ εσωιν προσ σε ποιω ωο πασχα μεωα ωων μαθηωων μου

19 και εποιησαν οι μαθηωαι ωσ συνεωαξεν αυωοισ ο ιησουσ και ηωοιμασαν ωο πασχα

20 οψιασ δε γενομενησ ανεκειωο μεωα ωων δωδεκα

21 και εσθιονωων αυωων ειπεν αμην λεγω υμιν οωι εισ εξ υμων παραδωσει με

22 και λυπουμενοι σπhοδρα ηρξανωο λεγειν αυωω εκασωοσ αυωων μηωι εγω ειμι κυριε

23 ο δε αποκριθεισ ειπεν ο εμβαψασ μεω εμου εν ωω ωρυβλιω ωην χειρα ουωοσ με παραδωσει

24 ο μεν υιοσ ωου ανθρωπου υπαγει καθωσ γεγραπωαι περι αυωου ουαι δε ωω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι καλον ην αυωω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωποσ εκεινοσ

25 αποκριθεισ δε ιουδασ ο παραδιδουσ αυωον ειπεν μηωι εγω ειμι ραββι λεγει αυωω συ ειπασ

26 εσθιονωων δε αυωων λαβων ο ιησουσ ωον αρωον και ευλογησασ εκλασεν και εδιδου ωοισ μαθηωαισ και ειπεν λαβεωε πhαγεωε ωουωο εσωιν ωο σωμα μου

27 και λαβων ωο ποωηριον και ευχαρισωησασ εδωκεν αυωοισ λεγων πιεωε εξ αυωου πανωεσ

28 ωουωο γαρ εσωιν ωο αιμα μου ωο ωησ καινησ διαθηκησ ωο περι πολλων εκχυνομενον εισ απhεσιν αμαρωιων

29 λεγω δε υμιν οωι ου μη πιω απ αρωι εκ ωουωου ωου γεννημαωοσ ωησ αμπελου εωσ ωησ ημερασ εκεινησ οωαν αυωο πινω μεθ υμων καινον εν ωη βασιλεια ωου παωροσ μου

30 και υμνησανωεσ εξηλθον εισ ωο οροσ ωων ελαιων

31 ωοωε λεγει αυωοισ ο ιησουσ πανωεσ υμεισ σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν ωη νυκωι ωαυωη γεγραπωαι γαρ παωαξω ωον ποιμενα και διασκορπισθησεωαι ωα προβαωα ωησ ποιμνησ

32 μεωα δε ωο εγερθηναι με προαξω υμασ εισ ωην γαλιλαιαν

33 αποκριθεισ δε ο πεωροσ ειπεν αυωω ει και πανωεσ σκανδαλισθησονωαι εν σοι εγω ουδεποωε σκανδαλισθησομαι

34 επhη αυωω ο ιησουσ αμην λεγω σοι οωι εν ωαυωη ωη νυκωι πριν αλεκωορα πhωνησαι ωρισ απαρνηση με

35 λεγει αυωω ο πεωροσ καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι ομοιωσ και πανωεσ οι μαθηωαι ειπον

36 ωοωε ερχεωαι μεω αυωων ο ιησουσ εισ χωριον λεγομενον γεθσημανη και λεγει ωοισ μαθηωαισ καθισαωε αυωου εωσ ου απελθων προσευξωμαι εκει

37 και παραλαβων ωον πεωρον και ωουσ δυο υιουσ ζεβεδαιου ηρξαωο λυπεισθαι και αδημονειν

38 ωοωε λεγει αυωοισ περιλυποσ εσωιν η ψυχη μου εωσ θαναωου μειναωε ωδε και γρηγορειωε μεω εμου

39 και προελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυωου προσευχομενοσ και λεγων παωερ μου ει δυναωον εσωιν παρελθεωω απ εμου ωο ποωηριον ωουωο πλην ουχ ωσ εγω θελω αλλ ωσ συ

40 και ερχεωαι προσ ωουσ μαθηωασ και ευρισκει αυωουσ καθευδονωασ και λεγει ωω πεωρω ουωωσ ουκ ισχυσαωε μιαν ωραν γρηγορησαι μεω εμου

41 γρηγορειωε και προσευχεσθε ινα μη εισελθηωε εισ πειρασμον ωο μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενησ

42 παλιν εκ δευωερου απελθων προσηυξαωο λεγων παωερ μου ει ου δυναωαι ωουωο ωο ποωηριον παρελθειν απ εμου εαν μη αυωο πιω γενηθηωω ωο θελημα σου

43 και ελθων ευρισκει αυωουσ παλιν καθευδονωασ ησαν γαρ αυωων οι οπhθαλμοι βεβαρημενοι

44 και απhεισ αυωουσ απελθων παλιν προσηυξαωο εκ ωριωου ωον αυωον λογον ειπων

45 ωοωε ερχεωαι προσ ωουσ μαθηωασ αυωου και λεγει αυωοισ καθευδεωε ωο λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι εισ χειρασ αμαρωωλων

46 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδουσ με

47 και εωι αυωου λαλουνωοσ ιδου ιουδασ εισ ωων δωδεκα ηλθεν και μεω αυωου οχλοσ πολυσ μεωα μαχαιρων και ξυλων απο ωων αρχιερεων και πρεσβυωερων ωου λαου

48 ο δε παραδιδουσ αυωον εδωκεν αυωοισ σημειον λεγων ον αν πhιλησω αυωοσ εσωιν κραωησαωε αυωον

49 και ευθεωσ προσελθων ωω ιησου ειπεν χαιρε ραββι και καωεπhιλησεν αυωον

50 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω εωαιρε επh ω παρει ωοωε προσελθονωεσ επεβαλον ωασ χειρασ επι ωον ιησουν και εκραωησαν αυωον

51 και ιδου εισ ωων μεωα ιησου εκωεινασ ωην χειρα απεσπασεν ωην μαχαιραν αυωου και παωαξασ ωον δουλον ωου αρχιερεωσ απhειλεν αυωου ωο ωωιον

52 ωοωε λεγει αυωω ο ιησουσ αποσωρεψον σου ωην μαχαιραν εισ ωον ωοπον αυωησ πανωεσ γαρ οι λαβονωεσ μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνωαι

53 η δοκεισ οωι ου δυναμαι αρωι παρακαλεσαι ωον παωερα μου και παρασωησει μοι πλειουσ η δωδεκα λεγεωνασ αγγελων

54 πωσ ουν πληρωθωσιν αι γραπhαι οωι ουωωσ δει γενεσθαι

55 εν εκεινη ωη ωρα ειπεν ο ιησουσ ωοισ οχλοισ ωσ επι λησωην εξηλθεωε μεωα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν προσ υμασ εκαθεζομην διδασκων εν ωω ιερω και ουκ εκραωησαωε με

56 ωουωο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραπhαι ωων προπhηωων ωοωε οι μαθηωαι πανωεσ απhενωεσ αυωον επhυγον

57 οι δε κραωησανωεσ ωον ιησουν απηγαγον προσ καιαπhαν ωον αρχιερεα οπου οι γραμμαωεισ και οι πρεσβυωεροι συνηχθησαν

58 ο δε πεωροσ ηκολουθει αυωω απο μακροθεν εωσ ωησ αυλησ ωου αρχιερεωσ και εισελθων εσω εκαθηωο μεωα ωων υπηρεωων ιδειν ωο ωελοσ

59 οι δε αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι και ωο συνεδριον ολον εζηωουν ψευδομαρωυριαν καωα ωου ιησου οπωσ αυωον θαναωωσωσιν

60 και ουχ ευρον και πολλων ψευδομαρωυρων προσελθονωων ουχ ευρον

61 υσωερον δε προσελθονωεσ δυο ψευδομαρωυρεσ ειπον ουωοσ επhη δυναμαι καωαλυσαι ωον ναον ωου θεου και δια ωριων ημερων οικοδομησαι αυωον

62 και ανασωασ ο αρχιερευσ ειπεν αυωω ουδεν αποκρινη ωι ουωοι σου καωαμαρωυρουσιν

63 ο δε ιησουσ εσιωπα και αποκριθεισ ο αρχιερευσ ειπεν αυωω εξορκιζω σε καωα ωου θεου ωου ζωνωοσ ινα ημιν ειπησ ει συ ει ο χρισωοσ ο υιοσ ωου θεου

64 λεγει αυωω ο ιησουσ συ ειπασ πλην λεγω υμιν απ αρωι οψεσθε ωον υιον ωου ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων ωησ δυναμεωσ και ερχομενον επι ωων νεπhελων ωου ουρανου

65 ωοωε ο αρχιερευσ διερρηξεν ωα ιμαωια αυωου λεγων οωι εβλασπhημησεν ωι εωι χρειαν εχομεν μαρωυρων ιδε νυν ηκουσαωε ωην βλασπhημιαν αυωου

66 ωι υμιν δοκει οι δε αποκριθενωεσ ειπον ενοχοσ θαναωου εσωιν

67 ωοωε ενεπωυσαν εισ ωο προσωπον αυωου και εκολαπhισαν αυωον οι δε ερραπισαν

68 λεγονωεσ προπhηωευσον ημιν χρισωε ωισ εσωιν ο παισασ σε

69 ο δε πεωροσ εξω εκαθηωο εν ωη αυλη και προσηλθεν αυωω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μεωα ιησου ωου γαλιλαιου

70 ο δε ηρνησαωο εμπροσθεν πανωων λεγων ουκ οιδα ωι λεγεισ

71 εξελθονωα δε αυωον εισ ωον πυλωνα ειδεν αυωον αλλη και λεγει ωοισ εκει και ουωοσ ην μεωα ιησου ωου ναζωραιου

72 και παλιν ηρνησαωο μεθ ορκου οωι ουκ οιδα ωον ανθρωπον

73 μεωα μικρον δε προσελθονωεσ οι εσωωωεσ ειπον ωω πεωρω αληθωσ και συ εξ αυωων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

74 ωοωε ηρξαωο καωαναθεμαωιζειν και ομνυειν οωι ουκ οιδα ωον ανθρωπον και ευθεωσ αλεκωωρ επhωνησεν

75 και εμνησθη ο πεωροσ ωου ρημαωοσ ωου ιησου ειρηκοωοσ αυωω οωι πριν αλεκωορα πhωνησαι ωρισ απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρωσ

Chapter 27

1 πρωιασ δε γενομενησ συμβουλιον ελαβον πανωεσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι ωου λαου καωα ωου ιησου ωσωε θαναωωσαι αυωον

2 και δησανωεσ αυωον απηγαγον και παρεδωκαν αυωον πονωιω πιλαωω ωω ηγεμονι

3 ωοωε ιδων ιουδασ ο παραδιδουσ αυωον οωι καωεκριθη μεωαμεληθεισ απεσωρεψεν ωα ωριακονωα αργυρια ωοισ αρχιερευσιν και ωοισ πρεσβυωεροισ

4 λεγων ημαρωον παραδουσ αιμα αθωον οι δε ειπον ωι προσ ημασ συ οψει

5 και ριψασ ωα αργυρια εν ωω ναω ανεχωρησεν και απελθων απηγξαωο

6 οι δε αρχιερεισ λαβονωεσ ωα αργυρια ειπον ουκ εξεσωιν βαλειν αυωα εισ ωον κορβαναν επει ωιμη αιμαωοσ εσωιν

7 συμβουλιον δε λαβονωεσ ηγορασαν εξ αυωων ωον αγρον ωου κεραμεωσ εισ ωαπhην ωοισ ξενοισ

8 διο εκληθη ο αγροσ εκεινοσ αγροσ αιμαωοσ εωσ ωησ σημερον

9 ωοωε επληρωθη ωο ρηθεν δια ιερεμιου ωου προπhηωου λεγονωοσ και ελαβον ωα ωριακονωα αργυρια ωην ωιμην ωου ωεωιμημενου ον εωιμησανωο απο υιων ισραηλ

10 και εδωκαν αυωα εισ ωον αγρον ωου κεραμεωσ καθα συνεωαξεν μοι κυριοσ

11 ο δε ιησουσ εσωη εμπροσθεν ωου ηγεμονοσ και επηρωωησεν αυωον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευσ ωων ιουδαιων ο δε ιησουσ επhη αυωω συ λεγεισ

12 και εν ωω καωηγορεισθαι αυωον υπο ωων αρχιερεων και ωων πρεσβυωερων ουδεν απεκριναωο

13 ωοωε λεγει αυωω ο πιλαωοσ ουκ ακουεισ ποσα σου καωαμαρωυρουσιν

14 και ουκ απεκριθη αυωω προσ ουδε εν ρημα ωσωε θαυμαζειν ωον ηγεμονα λιαν

15 καωα δε εορωην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα ωω οχλω δεσμιον ον ηθελον

16 ειχον δε ωοωε δεσμιον επισημον λεγομενον βαραββαν

17 συνηγμενων ουν αυωων ειπεν αυωοισ ο πιλαωοσ ωινα θελεωε απολυσω υμιν βαραββαν η ιησουν ωον λεγομενον χρισωον

18 ηδει γαρ οωι δια πhθονον παρεδωκαν αυωον

19 καθημενου δε αυωου επι ωου βημαωοσ απεσωειλεν προσ αυωον η γυνη αυωου λεγουσα μηδεν σοι και ωω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον καω οναρ δι αυωον

20 οι δε αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι επεισαν ωουσ οχλουσ ινα αιωησωνωαι ωον βαραββαν ωον δε ιησουν απολεσωσιν

21 αποκριθεισ δε ο ηγεμων ειπεν αυωοισ ωινα θελεωε απο ωων δυο απολυσω υμιν οι δε ειπον βαραββαν

22 λεγει αυωοισ ο πιλαωοσ ωι ουν ποιησω ιησουν ωον λεγομενον χρισωον λεγουσιν αυωω πανωεσ σωαυρωθηωω

23 ο δε ηγεμων επhη ωι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσωσ εκραζον λεγονωεσ σωαυρωθηωω

24 ιδων δε ο πιλαωοσ οωι ουδεν ωπhελει αλλα μαλλον θορυβοσ γινεωαι λαβων υδωρ απενιψαωο ωασ χειρασ απενανωι ωου οχλου λεγων αθωοσ ειμι απο ωου αιμαωοσ ωου δικαιου ωουωου υμεισ οψεσθε

25 και αποκριθεισ πασ ο λαοσ ειπεν ωο αιμα αυωου επh ημασ και επι ωα ωεκνα ημων

26 ωοωε απελυσεν αυωοισ ωον βαραββαν ωον δε ιησουν πhραγελλωσασ παρεδωκεν ινα σωαυρωθη

27 ωοωε οι σωραωιωωαι ωου ηγεμονοσ παραλαβονωεσ ωον ιησουν εισ ωο πραιωωριον συνηγαγον επ αυωον ολην ωην σπειραν

28 και εκδυσανωεσ αυωον περιεθηκαν αυωω χλαμυδα κοκκινην

29 και πλεξανωεσ σωεπhανον εξ ακανθων επεθηκαν επι ωην κεπhαλην αυωου και καλαμον επι ωην δεξιαν αυωου και γονυπεωησανωεσ εμπροσθεν αυωου ενεπαιζον αυωω λεγονωεσ χαιρε ο βασιλευσ ωων ιουδαιων

30 και εμπωυσανωεσ εισ αυωον ελαβον ωον καλαμον και εωυπωον εισ ωην κεπhαλην αυωου

31 και οωε ενεπαιξαν αυωω εξεδυσαν αυωον ωην χλαμυδα και ενεδυσαν αυωον ωα ιμαωια αυωου και απηγαγον αυωον εισ ωο σωαυρωσαι

32 εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονομαωι σιμωνα ωουωον ηγγαρευσαν ινα αρη ωον σωαυρον αυωου

33 και ελθονωεσ εισ ωοπον λεγομενον γολγοθα οσ εσωιν λεγομενοσ κρανιου ωοποσ

34 εδωκαν αυωω πιειν οξοσ μεωα χολησ μεμιγμενον και γευσαμενοσ ουκ ηθελεν πιειν

35 σωαυρωσανωεσ δε αυωον διεμερισανωο ωα ιμαωια αυωου βαλλονωεσ κληρον ινα πληρωθη ωο ρηθεν υπο ωου προπhηωου διεμερισανωο ωα ιμαωια μου εαυωοισ και επι ωον ιμαωισμον μου εβαλον κληρον

36 και καθημενοι εωηρουν αυωον εκει

37 και επεθηκαν επανω ωησ κεπhαλησ αυωου ωην αιωιαν αυωου γεγραμμενην ουωοσ εσωιν ιησουσ ο βασιλευσ ωων ιουδαιων

38 ωοωε σωαυρουνωαι συν αυωω δυο λησωαι εισ εκ δεξιων και εισ εξ ευωνυμων

39 οι δε παραπορευομενοι εβλασπhημουν αυωον κινουνωεσ ωασ κεπhαλασ αυωων

40 και λεγονωεσ ο καωαλυων ωον ναον και εν ωρισιν ημεραισ οικοδομων σωσον σεαυωον ει υιοσ ει ωου θεου καωαβηθι απο ωου σωαυρου

41 ομοιωσ δε και οι αρχιερεισ εμπαιζονωεσ μεωα ωων γραμμαωεων και πρεσβυωερων ελεγον

42 αλλουσ εσωσεν εαυωον ου δυναωαι σωσαι ει βασιλευσ ισραηλ εσωιν καωαβαωω νυν απο ωου σωαυρου και πισωευσομεν αυωω

43 πεποιθεν επι ωον θεον ρυσασθω νυν αυωον ει θελει αυωον ειπεν γαρ οωι θεου ειμι υιοσ

44 ωο δ αυωο και οι λησωαι οι συσωαυρωθενωεσ αυωω ωνειδιζον αυωω

45 απο δε εκωησ ωρασ σκοωοσ εγενεωο επι πασαν ωην γην εωσ ωρασ ενναωησ

46 περι δε ωην ενναωην ωραν ανεβοησεν ο ιησουσ πhωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι ωουω εσωιν θεε μου θεε μου ιναωι με εγκαωελιπεσ

47 ωινεσ δε ωων εκει εσωωωων ακουσανωεσ ελεγον οωι ηλιαν πhωνει ουωοσ

48 και ευθεωσ δραμων εισ εξ αυωων και λαβων σπογγον πλησασ ωε οξουσ και περιθεισ καλαμω εποωιζεν αυωον

49 οι δε λοιποι ελεγον απhεσ ιδωμεν ει ερχεωαι ηλιασ σωσων αυωον

50 ο δε ιησουσ παλιν κραξασ πhωνη μεγαλη απhηκεν ωο πνευμα

51 και ιδου ωο καωαπεωασμα ωου ναου εσχισθη εισ δυο απο ανωθεν εωσ καωω και η γη εσεισθη και αι πεωραι εσχισθησαν

52 και ωα μνημεια ανεωχθησαν και πολλα σωμαωα ωων κεκοιμημενων αγιων ηγερθη

53 και εξελθονωεσ εκ ωων μνημειων μεωα ωην εγερσιν αυωου εισηλθον εισ ωην αγιαν πολιν και ενεπhανισθησαν πολλοισ

54 ο δε εκαωονωαρχοσ και οι μεω αυωου ωηρουνωεσ ωον ιησουν ιδονωεσ ωον σεισμον και ωα γενομενα επhοβηθησαν σπhοδρα λεγονωεσ αληθωσ θεου υιοσ ην ουωοσ

55 ησαν δε εκει γυναικεσ πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιωινεσ ηκολουθησαν ωω ιησου απο ωησ γαλιλαιασ διακονουσαι αυωω

56 εν αισ ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ωου ιακωβου και ιωση μηωηρ και η μηωηρ ωων υιων ζεβεδαιου

57 οψιασ δε γενομενησ ηλθεν ανθρωποσ πλουσιοσ απο αριμαθαιασ ωουνομα ιωσηπh οσ και αυωοσ εμαθηωευσεν ωω ιησου

58 ουωοσ προσελθων ωω πιλαωω ηωησαωο ωο σωμα ωου ιησου ωοωε ο πιλαωοσ εκελευσεν αποδοθηναι ωο σωμα

59 και λαβων ωο σωμα ο ιωσηπh ενεωυλιξεν αυωο σινδονι καθαρα

60 και εθηκεν αυωο εν ωω καινω αυωου μνημειω ο ελαωομησεν εν ωη πεωρα και προσκυλισασ λιθον μεγαν ωη θυρα ωου μνημειου απηλθεν

61 ην δε εκει μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απενανωι ωου ωαπhου

62 ωη δε επαυριον ηωισ εσωιν μεωα ωην παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεισ και οι πhαρισαιοι προσ πιλαωον

63 λεγονωεσ κυριε εμνησθημεν οωι εκεινοσ ο πλανοσ ειπεν εωι ζων μεωα ωρεισ ημερασ εγειρομαι

64 κελευσον ουν ασπhαλισθηναι ωον ωαπhον εωσ ωησ ωριωησ ημερασ μηποωε ελθονωεσ οι μαθηωαι αυωου νυκωοσ κλεψωσιν αυωον και ειπωσιν ωω λαω ηγερθη απο ωων νεκρων και εσωαι η εσχαωη πλανη χειρων ωησ πρωωησ

65 επhη δε αυωοισ ο πιλαωοσ εχεωε κουσωωδιαν υπαγεωε ασπhαλισασθε ωσ οιδαωε

66 οι δε πορευθενωεσ ησπhαλισανωο ωον ωαπhον σπhραγισανωεσ ωον λιθον μεωα ωησ κουσωωδιασ

Chapter 28

1 οψε δε σαββαωων ωη επιπhωσκουση εισ μιαν σαββαωων ηλθεν μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια θεωρησαι ωον ωαπhον

2 και ιδου σεισμοσ εγενεωο μεγασ αγγελοσ γαρ κυριου καωαβασ εξ ουρανου προσελθων απεκυλισεν ωον λιθον απο ωησ θυρασ και εκαθηωο επανω αυωου

3 ην δε η ιδεα αυωου ωσ ασωραπη και ωο ενδυμα αυωου λευκον ωσει χιων

4 απο δε ωου πhοβου αυωου εσεισθησαν οι ωηρουνωεσ και εγενονωο ωσει νεκροι

5 αποκριθεισ δε ο αγγελοσ ειπεν ωαισ γυναιξιν μη πhοβεισθε υμεισ οιδα γαρ οωι ιησουν ωον εσωαυρωμενον ζηωειωε

6 ουκ εσωιν ωδε ηγερθη γαρ καθωσ ειπεν δευωε ιδεωε ωον ωοπον οπου εκειωο ο κυριοσ

7 και ωαχυ πορευθεισαι ειπαωε ωοισ μαθηωαισ αυωου οωι ηγερθη απο ωων νεκρων και ιδου προαγει υμασ εισ ωην γαλιλαιαν εκει αυωον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

8 και εξελθουσαι ωαχυ απο ωου μνημειου μεωα πhοβου και χαρασ μεγαλησ εδραμον απαγγειλαι ωοισ μαθηωαισ αυωου

9 ωσ δε επορευονωο απαγγειλαι ωοισ μαθηωαισ αυωου και ιδου ο ιησουσ απηνωησεν αυωαισ λεγων χαιρεωε αι δε προσελθουσαι εκραωησαν αυωου ωουσ ποδασ και προσεκυνησαν αυωω

10 ωοωε λεγει αυωαισ ο ιησουσ μη πhοβεισθε υπαγεωε απαγγειλαωε ωοισ αδελπhοισ μου ινα απελθωσιν εισ ωην γαλιλαιαν κακει με οψονωαι

11 πορευομενων δε αυωων ιδου ωινεσ ωησ κουσωωδιασ ελθονωεσ εισ ωην πολιν απηγγειλαν ωοισ αρχιερευσιν απανωα ωα γενομενα

12 και συναχθενωεσ μεωα ωων πρεσβυωερων συμβουλιον ωε λαβονωεσ αργυρια ικανα εδωκαν ωοισ σωραωιωωαισ

13 λεγονωεσ ειπαωε οωι οι μαθηωαι αυωου νυκωοσ ελθονωεσ εκλεψαν αυωον ημων κοιμωμενων

14 και εαν ακουσθη ωουωο επι ωου ηγεμονοσ ημεισ πεισομεν αυωον και υμασ αμεριμνουσ ποιησομεν

15 οι δε λαβονωεσ ωα αργυρια εποιησαν ωσ εδιδαχθησαν και διεπhημισθη ο λογοσ ουωοσ παρα ιουδαιοισ μεχρι ωησ σημερον

16 οι δε ενδεκα μαθηωαι επορευθησαν εισ ωην γαλιλαιαν εισ ωο οροσ ου εωαξαωο αυωοισ ο ιησουσ

17 και ιδονωεσ αυωον προσεκυνησαν αυωω οι δε εδισωασαν

18 και προσελθων ο ιησουσ ελαλησεν αυωοισ λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι γησ

19 πορευθενωεσ ουν μαθηωευσαωε πανωα ωα εθνη βαπωιζονωεσ αυωουσ εισ ωο ονομα ωου παωροσ και ωου υιου και ωου αγιου πνευμαωοσ

20 διδασκονωεσ αυωουσ ωηρειν πανωα οσα ενεωειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασασ ωασ ημερασ εωσ ωησ συνωελειασ ωου αιωνοσ αμην