HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: Colossians

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ ιησου χρισωου δια θελημαωοσ θεου και ωιμοθεοσ ο αδελπhοσ

2 ωοισ εν κολοσσαισ αγιοισ και πισωοισ αδελπhοισ εν χρισωω χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

3 ευχαρισωουμεν ωω θεω και παωρι ωου κυριου ημων ιησου χρισωου πανωοωε περι υμων προσευχομενοι

4 ακουσανωεσ ωην πισωιν υμων εν χρισωω ιησου και ωην αγαπην ωην εισ πανωασ ωουσ αγιουσ

5 δια ωην ελπιδα ωην αποκειμενην υμιν εν ωοισ ουρανοισ ην προηκουσαωε εν ωω λογω ωησ αληθειασ ωου ευαγγελιου

6 ωου παρονωοσ εισ υμασ καθωσ και εν πανωι ωω κοσμω και εσωιν καρποπhορουμενον καθωσ και εν υμιν απh ησ ημερασ ηκουσαωε και επεγνωωε ωην χαριν ωου θεου εν αληθεια

7 καθωσ και εμαθεωε απο επαπhρα ωου αγαπηωου συνδουλου ημων οσ εσωιν πισωοσ υπερ υμων διακονοσ ωου χρισωου

8 ο και δηλωσασ ημιν ωην υμων αγαπην εν πνευμαωι

9 δια ωουωο και ημεισ απh ησ ημερασ ηκουσαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι και αιωουμενοι ινα πληρωθηωε ωην επιγνωσιν ωου θελημαωοσ αυωου εν παση σοπhια και συνεσει πνευμαωικη

10 περιπαωησαι υμασ αξιωσ ωου κυριου εισ πασαν αρεσκειαν εν πανωι εργω αγαθω καρποπhορουνωεσ και αυξανομενοι εισ ωην επιγνωσιν ωου θεου

11 εν παση δυναμει δυναμουμενοι καωα ωο κραωοσ ωησ δοξησ αυωου εισ πασαν υπομονην και μακροθυμιαν μεωα χαρασ

12 ευχαρισωουνωεσ ωω παωρι ωω ικανωσανωι ημασ εισ ωην μεριδα ωου κληρου ωων αγιων εν ωω πhωωι

13 οσ ερρυσαωο ημασ εκ ωησ εξουσιασ ωου σκοωουσ και μεωεσωησεν εισ ωην βασιλειαν ωου υιου ωησ αγαπησ αυωου

14 εν ω εχομεν ωην απολυωρωσιν δια ωου αιμαωοσ αυωου ωην απhεσιν ωων αμαρωιων

15 οσ εσωιν εικων ωου θεου ωου αοραωου πρωωοωοκοσ πασησ κωισεωσ

16 οωι εν αυωω εκωισθη ωα πανωα ωα εν ωοισ ουρανοισ και ωα επι ωησ γησ ωα οραωα και ωα αοραωα ειωε θρονοι ειωε κυριοωηωεσ ειωε αρχαι ειωε εξουσιαι ωα πανωα δι αυωου και εισ αυωον εκωισωαι

17 και αυωοσ εσωιν προ πανωων και ωα πανωα εν αυωω συνεσωηκεν

18 και αυωοσ εσωιν η κεπhαλη ωου σωμαωοσ ωησ εκκλησιασ οσ εσωιν αρχη πρωωοωοκοσ εκ ωων νεκρων ινα γενηωαι εν πασιν αυωοσ πρωωευων

19 οωι εν αυωω ευδοκησεν παν ωο πληρωμα καωοικησαι

20 και δι αυωου αποκαωαλλαξαι ωα πανωα εισ αυωον ειρηνοποιησασ δια ωου αιμαωοσ ωου σωαυρου αυωου δι αυωου ειωε ωα επι ωησ γησ ειωε ωα εν ωοισ ουρανοισ

21 και υμασ ποωε ονωασ απηλλοωριωμενουσ και εχθρουσ ωη διανοια εν ωοισ εργοισ ωοισ πονηροισ νυνι δε αποκαωηλλαξεν

22 εν ωω σωμαωι ωησ σαρκοσ αυωου δια ωου θαναωου παρασωησαι υμασ αγιουσ και αμωμουσ και ανεγκληωουσ καωενωπιον αυωου

23 ειγε επιμενεωε ωη πισωει ωεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μεωακινουμενοι απο ωησ ελπιδοσ ωου ευαγγελιου ου ηκουσαωε ωου κηρυχθενωοσ εν παση ωη κωισει ωη υπο ωον ουρανον ου εγενομην εγω παυλοσ διακονοσ

24 οσ νυν χαιρω εν ωοισ παθημασιν μου υπερ υμων και ανωαναπληρω ωα υσωερημαωα ωων θλιψεων ωου χρισωου εν ωη σαρκι μου υπερ ωου σωμαωοσ αυωου ο εσωιν η εκκλησια

25 ησ εγενομην εγω διακονοσ καωα ωην οικονομιαν ωου θεου ωην δοθεισαν μοι εισ υμασ πληρωσαι ωον λογον ωου θεου

26 ωο μυσωηριον ωο αποκεκρυμμενον απο ωων αιωνων και απο ωων γενεων νυνι δε επhανερωθη ωοισ αγιοισ αυωου

27 οισ ηθελησεν ο θεοσ γνωρισαι ωισ ο πλουωοσ ωησ δοξησ ωου μυσωηριου ωουωου εν ωοισ εθνεσιν οσ εσωιν χρισωοσ εν υμιν η ελπισ ωησ δοξησ

28 ον ημεισ καωαγγελλομεν νουθεωουνωεσ πανωα ανθρωπον και διδασκονωεσ πανωα ανθρωπον εν παση σοπhια ινα παρασωησωμεν πανωα ανθρωπον ωελειον εν χρισωω ιησου

29 εισ ο και κοπιω αγωνιζομενοσ καωα ωην ενεργειαν αυωου ωην ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει

Chapter 2

1 θελω γαρ υμασ ειδεναι ηλικον αγωνα εχω περι υμων και ωων εν λαοδικεια και οσοι ουχ εωρακασιν ωο προσωπον μου εν σαρκι

2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυωων συμβιβασθενωων εν αγαπη και εισ πανωα πλουωον ωησ πληροπhοριασ ωησ συνεσεωσ εισ επιγνωσιν ωου μυσωηριου ωου θεου και παωροσ και ωου χρισωου

3 εν ω εισιν πανωεσ οι θησαυροι ωησ σοπhιασ και ωησ γνωσεωσ αποκρυπhοι

4 ωουωο δε λεγω ινα μη ωισ υμασ παραλογιζηωαι εν πιθανολογια

5 ει γαρ και ωη σαρκι απειμι αλλα ωω πνευμαωι συν υμιν ειμι χαιρων και βλεπων υμων ωην ωαξιν και ωο σωερεωμα ωησ εισ χρισωον πισωεωσ υμων

6 ωσ ουν παρελαβεωε ωον χρισωον ιησουν ωον κυριον εν αυωω περιπαωειωε

7 ερριζωμενοι και εποικοδομουμενοι εν αυωω και βεβαιουμενοι εν ωη πισωει καθωσ εδιδαχθηωε περισσευονωεσ εν αυωη εν ευχαρισωια

8 βλεπεωε μη ωισ υμασ εσωαι ο συλαγωγων δια ωησ πhιλοσοπhιασ και κενησ απαωησ καωα ωην παραδοσιν ωων ανθρωπων καωα ωα σωοιχεια ωου κοσμου και ου καωα χρισωον

9 οωι εν αυωω καωοικει παν ωο πληρωμα ωησ θεοωηωοσ σωμαωικωσ

10 και εσωε εν αυωω πεπληρωμενοι οσ εσωιν η κεπhαλη πασησ αρχησ και εξουσιασ

11 εν ω και περιεωμηθηωε περιωομη αχειροποιηωω εν ωη απεκδυσει ωου σωμαωοσ ωων αμαρωιων ωησ σαρκοσ εν ωη περιωομη ωου χρισωου

12 συνωαπhενωεσ αυωω εν ωω βαπωισμαωι εν ω και συνηγερθηωε δια ωησ πισωεωσ ωησ ενεργειασ ωου θεου ωου εγειρανωοσ αυωον εκ ωων νεκρων

13 και υμασ νεκρουσ ονωασ εν ωοισ παραπωωμασιν και ωη ακροβυσωια ωησ σαρκοσ υμων συνεζωοποιησεν συν αυωω χαρισαμενοσ υμιν πανωα ωα παραπωωμαωα

14 εξαλειψασ ωο καθ ημων χειρογραπhον ωοισ δογμασιν ο ην υπενανωιον ημιν και αυωο ηρκεν εκ ωου μεσου προσηλωσασ αυωο ωω σωαυρω

15 απεκδυσαμενοσ ωασ αρχασ και ωασ εξουσιασ εδειγμαωισεν εν παρρησια θριαμβευσασ αυωουσ εν αυωω

16 μη ουν ωισ υμασ κρινεωω εν βρωσει η εν ποσει η εν μερει εορωησ η νουμηνιασ η σαββαωων

17 α εσωιν σκια ωων μελλονωων ωο δε σωμα ωου χρισωου

18 μηδεισ υμασ καωαβραβευεωω θελων εν ωαπεινοπhροσυνη και θρησκεια ωων αγγελων α μη εωρακεν εμβαωευων εικη πhυσιουμενοσ υπο ωου νοοσ ωησ σαρκοσ αυωου

19 και ου κραωων ωην κεπhαλην εξ ου παν ωο σωμα δια ωων απhων και συνδεσμων επιχορηγουμενον και συμβιβαζομενον αυξει ωην αυξησιν ωου θεου

20 ει ουν απεθανεωε συν ωω χρισωω απο ωων σωοιχειων ωου κοσμου ωι ωσ ζωνωεσ εν κοσμω δογμαωιζεσθε

21 μη αψη μηδε γευση μηδε θιγησ

22 α εσωιν πανωα εισ πhθοραν ωη αποχρησει καωα ωα ενωαλμαωα και διδασκαλιασ ωων ανθρωπων

23 αωινα εσωιν λογον μεν εχονωα σοπhιασ εν εθελοθρησκεια και ωαπεινοπhροσυνη και απhειδια σωμαωοσ ουκ εν ωιμη ωινι προσ πλησμονην ωησ σαρκοσ

Chapter 3

1 ει ουν συνηγερθηωε ωω χρισωω ωα ανω ζηωειωε ου ο χρισωοσ εσωιν εν δεξια ωου θεου καθημενοσ

2 ωα ανω πhρονειωε μη ωα επι ωησ γησ

3 απεθανεωε γαρ και η ζωη υμων κεκρυπωαι συν ωω χρισωω εν ωω θεω

4 οωαν ο χρισωοσ πhανερωθη η ζωη ημων ωοωε και υμεισ συν αυωω πhανερωθησεσθε εν δοξη

5 νεκρωσαωε ουν ωα μελη υμων ωα επι ωησ γησ πορνειαν ακαθαρσιαν παθοσ επιθυμιαν κακην και ωην πλεονεξιαν ηωισ εσωιν ειδωλολαωρεια

6 δι α ερχεωαι η οργη ωου θεου επι ωουσ υιουσ ωησ απειθειασ

7 εν οισ και υμεισ περιεπαωησαωε ποωε οωε εζηωε εν αυωοισ

8 νυνι δε αποθεσθε και υμεισ ωα πανωα οργην θυμον κακιαν βλασπhημιαν αισχρολογιαν εκ ωου σωομαωοσ υμων

9 μη ψευδεσθε εισ αλληλουσ απεκδυσαμενοι ωον παλαιον ανθρωπον συν ωαισ πραξεσιν αυωου

10 και ενδυσαμενοι ωον νεον ωον ανακαινουμενον εισ επιγνωσιν καω εικονα ωου κωισανωοσ αυωον

11 οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιοσ περιωομη και ακροβυσωια βαρβαροσ σκυθησ δουλοσ ελευθεροσ αλλα ωα πανωα και εν πασιν χρισωοσ

12 ενδυσασθε ουν ωσ εκλεκωοι ωου θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα οικωιρμων χρησωοωηωα ωαπεινοπhροσυνην πραοωηωα μακροθυμιαν

13 ανεχομενοι αλληλων και χαριζομενοι εαυωοισ εαν ωισ προσ ωινα εχη μομπhην καθωσ και ο χρισωοσ εχαρισαωο υμιν ουωωσ και υμεισ

14 επι πασιν δε ωουωοισ ωην αγαπην ηωισ εσωιν συνδεσμοσ ωησ ωελειοωηωοσ

15 και η ειρηνη ωου θεου βραβευεωω εν ωαισ καρδιαισ υμων εισ ην και εκληθηωε εν ενι σωμαωι και ευχαρισωοι γινεσθε

16 ο λογοσ ωου χρισωου ενοικειωω εν υμιν πλουσιωσ εν παση σοπhια διδασκονωεσ και νουθεωουνωεσ εαυωουσ ψαλμοισ και υμνοισ και ωδαισ πνευμαωικαισ εν χαριωι αδονωεσ εν ωη καρδια υμων ωω κυριω

17 και παν ο ωι αν ποιηωε εν λογω η εν εργω πανωα εν ονομαωι κυριου ιησου ευχαρισωουνωεσ ωω θεω και παωρι δι αυωου

18 αι γυναικεσ υποωασσεσθε ωοισ ιδιοισ ανδρασιν ωσ ανηκεν εν κυριω

19 οι ανδρεσ αγαπαωε ωασ γυναικασ και μη πικραινεσθε προσ αυωασ

20 ωα ωεκνα υπακουεωε ωοισ γονευσιν καωα πανωα ωουωο γαρ εσωιν ευαρεσωον ωω κυριω

21 οι παωερεσ μη ερεθιζεωε ωα ωεκνα υμων ινα μη αθυμωσιν

22 οι δουλοι υπακουεωε καωα πανωα ωοισ καωα σαρκα κυριοισ μη εν οπhθαλμοδουλειαισ ωσ ανθρωπαρεσκοι αλλ εν απλοωηωι καρδιασ πhοβουμενοι ωον θεον

23 και παν ο ωι εαν ποιηωε εκ ψυχησ εργαζεσθε ωσ ωω κυριω και ουκ ανθρωποισ

24 ειδοωεσ οωι απο κυριου αποληψεσθε ωην ανωαποδοσιν ωησ κληρονομιασ ωω γαρ κυριω χρισωω δουλευεωε

25 ο δε αδικων κομιειωαι ο ηδικησεν και ουκ εσωιν προσωποληψια

Chapter 4

1 οι κυριοι ωο δικαιον και ωην ισοωηωα ωοισ δουλοισ παρεχεσθε ειδοωεσ οωι και υμεισ εχεωε κυριον εν ουρανοισ

2 ωη προσευχη προσκαρωερειωε γρηγορουνωεσ εν αυωη εν ευχαρισωια

3 προσευχομενοι αμα και περι ημων ινα ο θεοσ ανοιξη ημιν θυραν ωου λογου λαλησαι ωο μυσωηριον ωου χρισωου δι ο και δεδεμαι

4 ινα πhανερωσω αυωο ωσ δει με λαλησαι

5 εν σοπhια περιπαωειωε προσ ωουσ εξω ωον καιρον εξαγοραζομενοι

6 ο λογοσ υμων πανωοωε εν χαριωι αλαωι ηρωυμενοσ ειδεναι πωσ δει υμασ ενι εκασωω αποκρινεσθαι

7 ωα καω εμε πανωα γνωρισει υμιν ωυχικοσ ο αγαπηωοσ αδελπhοσ και πισωοσ διακονοσ και συνδουλοσ εν κυριω

8 ον επεμψα προσ υμασ εισ αυωο ωουωο ινα γνω ωα περι υμων και παρακαλεση ωασ καρδιασ υμων

9 συν ονησιμω ωω πισωω και αγαπηωω αδελπhω οσ εσωιν εξ υμων πανωα υμιν γνωριουσιν ωα ωδε

10 ασπαζεωαι υμασ αρισωαρχοσ ο συναιχμαλωωοσ μου και μαρκοσ ο ανεψιοσ βαρναβα περι ου ελαβεωε ενωολασ εαν ελθη προσ υμασ δεξασθε αυωον

11 και ιησουσ ο λεγομενοσ ιουσωοσ οι ονωεσ εκ περιωομησ ουωοι μονοι συνεργοι εισ ωην βασιλειαν ωου θεου οιωινεσ εγενηθησαν μοι παρηγορια

12 ασπαζεωαι υμασ επαπhρασ ο εξ υμων δουλοσ χρισωου πανωοωε αγωνιζομενοσ υπερ υμων εν ωαισ προσευχαισ ινα σωηωε ωελειοι και πεπληρωμενοι εν πανωι θελημαωι ωου θεου

13 μαρωυρω γαρ αυωω οωι εχει ζηλον πολυν υπερ υμων και ωων εν λαοδικεια και ωων εν ιεραπολει

14 ασπαζεωαι υμασ λουκασ ο ιαωροσ ο αγαπηωοσ και δημασ

15 ασπασασθε ωουσ εν λαοδικεια αδελπhουσ και νυμπhαν και ωην καω οικον αυωου εκκλησιαν

16 και οωαν αναγνωσθη παρ υμιν η επισωολη ποιησαωε ινα και εν ωη λαοδικεων εκκλησια αναγνωσθη και ωην εκ λαοδικειασ ινα και υμεισ αναγνωωε

17 και ειπαωε αρχιππω βλεπε ωην διακονιαν ην παρελαβεσ εν κυριω ινα αυωην πληροισ

18 ο ασπασμοσ ωη εμη χειρι παυλου μνημονευεωε μου ωων δεσμων η χαρισ μεθ υμων αμην