Back to top

LA BIBBIA: Riveduta Luzzi in a Year - Finis Jennings Dake

Gennaio
Sa 1Genesi 1-2
Su 2Genesi 3-5
Mo 3Genesi 6-9
Tu 4Genesi 10-11
We 5Genesi 12-15
Th 6Genesi 16-19
Fr 7Genesi 20-22
Sa 8Genesi 23-26
Su 9Genesi 27-29
Mo 10Genesi 30-32
Tu 11Genesi 33-36
We 12Genesi 37-39
Th 13Genesi 40-42
Fr 14Genesi 43-46
Sa 15Genesi 47-50
Su 16Esodo 1-4
Mo 17Esodo 5-7
Tu 18Esodo 8-10
We 19Esodo 11-13
Th 20Esodo 14-17
Fr 21Esodo 18-20
Sa 22Esodo 21-24
Su 23Esodo 25-27
Mo 24Esodo 28-31
Tu 25Esodo 32-34
We 26Esodo 35-37
Th 27Esodo 38-40
Fr 28Levitico 1-4
Sa 29Levitico 5-7
Su 30Levitico 8-10
Mo 31Levitico 11-13
Febbraio
Tu 1Levitico 14-16
We 2Levitico 17-19
Th 3Levitico 20-23
Fr 4Levitico 24-27
Sa 5Numeri 1-3
Su 6Numeri 4-6
Mo 7Numeri 7-10
Tu 8Numeri 11-14
We 9Numeri 15-17
Th 10Numeri 18-20
Fr 11Numeri 21-24
Sa 12Numeri 25-27
Su 13Numeri 28-30
Mo 14Numeri 31-33
Tu 15Numeri 34-36
We 16Deuteronomio 1-3
Th 17Deuteronomio 4-6
Fr 18Deuteronomio 7-9
Sa 19Deuteronomio 10-12
Su 20Deuteronomio 13-16
Mo 21Deuteronomio 17-19
Tu 22Deuteronomio 20-22
We 23Deuteronomio 23-25
Th 24Deuteronomio 26-28
Fr 25Deuteronomio 29-31
Sa 26Deuteronomio 32-34
Su 27Giosuè 1-3
Mo 28Giosuè 4-6
Marzo
Tu 1Giosuè 7-9
We 2Giosuè 10-12
Th 3Giosuè 13-15
Fr 4Giosuè 16-18
Sa 5Giosuè 19-21
Su 6Giosuè 22-24
Mo 7Giudici 1-4
Tu 8Giudici 5-8
We 9Giudici 9-12
Th 10Giudici 13-15
Fr 11Giudici 16-18
Sa 12Giudici 19-21
Su 13Ruth 1-4
Mo 141 Samuele 1-3
Tu 151 Samuele 4-7
We 161 Samuele 8-10
Th 171 Samuele 11-13
Fr 181 Samuele 14-16
Sa 191 Samuele 17-20
Su 201 Samuele 21-24
Mo 211 Samuele 25-28
Tu 221 Samuele 29-31
We 232 Samuele 1-4
Th 242 Samuele 5-8
Fr 252 Samuele 9-12
Sa 262 Samuele 13-15
Su 272 Samuele 16-18
Mo 282 Samuele 19-21
Tu 292 Samuele 22-24
We 301 Re 1-4
Th 311 Re 5-7
Aprile
Fr 11 Re 8-10
Sa 21 Re 11-13
Su 31 Re 14-16
Mo 41 Re 17-19
Tu 51 Re 20-22
We 62 Re 1-3
Th 72 Re 4-6
Fr 82 Re 7-10
Sa 92 Re 11-14
Su 102 Re 15-17
Mo 112 Re 18-19
Tu 122 Re 20-21
We 132 Re 22-25
Th 141 Cronache 1-3
Fr 151 Cronache 4-6
Sa 161 Cronache 7-9
Su 171 Cronache 10-13
Mo 181 Cronache 14-16
Tu 191 Cronache 17-19
We 201 Cronache 20-23
Th 211 Cronache 24-26
Fr 221 Cronache 27-29
Sa 232 Cronache 1-3
Su 242 Cronache 4-6
Mo 252 Cronache 7-9
Tu 262 Cronache 10-13
We 272 Cronache 14-16
Th 282 Cronache 17-19
Fr 292 Cronache 20-22
Sa 302 Cronache 23-25
Maggio
Su 12 Cronache 26-29
Mo 22 Cronache 30-32
Tu 32 Cronache 33-36
We 4Esdra 1-4
Th 5Esdra 5-7
Fr 6Esdra 8-10
Sa 7Nehemia 1-3
Su 8Nehemia 4-6
Mo 9Nehemia 7-9
Tu 10Nehemia 10-13
We 11Ester 1-3
Th 12Ester 4-7
Fr 13Ester 8-10
Sa 14Giobbe 1-4
Su 15Giobbe 5-7
Mo 16Giobbe 8-10
Tu 17Giobbe 11-13
We 18Giobbe 14-17
Th 19Giobbe 18-20
Fr 20Giobbe 21-24
Sa 21Giobbe 25-27
Su 22Giobbe 28-31
Mo 23Giobbe 32-34
Tu 24Giobbe 35-37
We 25Giobbe 38-42
Th 26Salmi 1-3
Fr 27Salmi 4-6
Sa 28Salmi 7-9
Su 29Salmi 10-12
Mo 30Salmi 13-15
Tu 31Salmi 16-18
Giugno
We 1Salmi 19-21
Th 2Salmi 22-24
Fr 3Salmi 25-27
Sa 4Salmi 28-30
Su 5Salmi 31-33
Mo 6Salmi 34-36
Tu 7Salmi 37-39
We 8Salmi 40-42
Th 9Salmi 43-45
Fr 10Salmi 46-48
Sa 11Salmi 49-51
Su 12Salmi 52-54
Mo 13Salmi 55-57
Tu 14Salmi 58-60
We 15Salmi 61-63
Th 16Salmi 64-66
Fr 17Salmi 67-69
Sa 18Salmi 70-72
Su 19Salmi 73-75
Mo 20Salmi 76-78
Tu 21Salmi 79-81
We 22Salmi 82-84
Th 23Salmi 85-87
Fr 24Salmi 88-90
Sa 25Salmi 91-93
Su 26Salmi 94-96
Mo 27Salmi 97-99
Tu 28Salmi 100-102
We 29Salmi 103-105
Th 30Salmi 106-108
Luglio
Fr 1Salmi 109-111
Sa 2Salmi 112-114
Su 3Salmi 115-118
Mo 4Salmi 119
Tu 5Salmi 120-123
We 6Salmi 124-126
Th 7Salmi 127-129
Fr 8Salmi 130-132
Sa 9Salmi 133-135
Su 10Salmi 136-138
Mo 11Salmi 139-141
Tu 12Salmi 142-144
We 13Salmi 145-147
Th 14Salmi 148-150
Fr 15Proverbi 1-3
Sa 16Proverbi 4-7
Su 17Proverbi 8-11
Mo 18Proverbi 12-14
Tu 19Proverbi 15-18
We 20Proverbi 19-21
Th 21Proverbi 22-24
Fr 22Proverbi 25-28
Sa 23Proverbi 29-31
Su 24Ecclesiaste 1-3
Mo 25Ecclesiaste 4-6
Tu 26Ecclesiaste 7-9
We 27Ecclesiaste 10-12
Th 28Cantico dei cantici 1-4
Fr 29Cantico dei cantici 5-8
Sa 30Isaia 1-3
Su 31Isaia 4-6
Agosto
Mo 1Isaia 7-9
Tu 2Isaia 10-12
We 3Isaia 13-15
Th 4Isaia 16-18
Fr 5Isaia 19-21
Sa 6Isaia 22-24
Su 7Isaia 25-27
Mo 8Isaia 28-30
Tu 9Isaia 31-33
We 10Isaia 34-36
Th 11Isaia 37-39
Fr 12Isaia 40-42
Sa 13Isaia 43-45
Su 14Isaia 46-48
Mo 15Isaia 49-51
Tu 16Isaia 52-54
We 17Isaia 55-57
Th 18Isaia 58-60
Fr 19Isaia 61-63
Sa 20Isaia 64-66
Su 21Geremia 1-3
Mo 22Geremia 4-7
Tu 23Geremia 8-11
We 24Geremia 12-16
Th 25Geremia 17-19
Fr 26Geremia 20-22
Sa 27Geremia 23-25
Su 28Geremia 26-29
Mo 29Geremia 30-32
Tu 30Geremia 33-36
We 31Geremia 37-39
Settembre
Th 1Geremia 40-42
Fr 2Geremia 43-46
Sa 3Geremia 47-49
Su 4Geremia 50-52
Mo 5Lamentazioni 1-5
Tu 6Ezechiele 1-3
We 7Ezechiele 4-7
Th 8Ezechiele 8-11
Fr 9Ezechiele 12-14
Sa 10Ezechiele 15-18
Su 11Ezechiele 19-21
Mo 12Ezechiele 22-24
Tu 13Ezechiele 25-27
We 14Ezechiele 28-30
Th 15Ezechiele 31-33
Fr 16Ezechiele 34-36
Sa 17Ezechiele 37-39
Su 18Ezechiele 40-42
Mo 19Ezechiele 43-45
Tu 20Ezechiele 46-48
We 21Daniele 1-3
Th 22Daniele 4-6
Fr 23Daniele 7-9
Sa 24Daniele 10-12
Su 25Osea 1-4
Mo 26Osea 5-7
Tu 27Osea 8-10
We 28Osea 11-14
Th 29Gioele 1-3
Fr 30Amos 1-3
Ottobre
Sa 1Amos 4-6
Su 2Amos 7-9
Mo 3Abdia 1, Giona 1-4
Tu 4Michea 1-4
We 5Michea 5-7
Th 6Nahum 1-3
Fr 7Habacuc 1-3
Sa 8Sofonia 1-3
Su 9Aggeo 1-2
Mo 10Zaccaria 1-5
Tu 11Zaccaria 6-10
We 12Zaccaria 11-14
Th 13Malachia 1-4
Fr 14Matteo 1-4
Sa 15Matteo 5-7
Su 16Matteo 8-11
Mo 17Matteo 12-15
Tu 18Matteo 16-19
We 19Matteo 20-22
Th 20Matteo 23-25
Fr 21Matteo 26-28
Sa 22Marco 1-3
Su 23Marco 4-6
Mo 24Marco 7-10
Tu 25Marco 11-13
We 26Marco 14-16
Th 27Luca 1-3
Fr 28Luca 4-6
Sa 29Luca 7-9
Su 30Luca 10-13
Mo 31Luca 14-17
Novembre
Tu 1Luca 18-21
We 2Luca 22-24
Th 3Giovanni 1-3
Fr 4Giovanni 4-6
Sa 5Giovanni 7-10
Su 6Giovanni 11-13
Mo 7Giovanni 14-17
Tu 8Giovanni 18-21
We 9Atti degli apostoli 1-2
Th 10Atti degli apostoli 3-5
Fr 11Atti degli apostoli 6-9
Sa 12Atti degli apostoli 10-12
Su 13Atti degli apostoli 13-14
Mo 14Atti degli apostoli 15-18
Tu 15Atti degli apostoli 19-20
We 16Atti degli apostoli 21-22
Th 17Atti degli apostoli 23-25
Fr 18Atti degli apostoli 26-28
Sa 19Romani 1-4
Su 20Romani 5-8
Mo 21Romani 9-11
Tu 22Romani 12-16
We 231 Corinzi 1-4
Th 241 Corinzi 5-8
Fr 251 Corinzi 9-12
Sa 261 Corinzi 13-16
Su 272 Corinzi 1-3
Mo 282 Corinzi 4-6
Tu 292 Corinzi 7-9
We 302 Corinzi 10-13
Dicembre
Th 1Galati 1-3
Fr 2Galati 4-6
Sa 3Efesini 1-3
Su 4Efesini 4-6
Mo 5Filippesi 1-4
Tu 6Colossesi 1-4
We 71 Tessalonicesi 1-5
Th 82 Tessalonicesi 1-3
Fr 91 Timoteo 1-3
Sa 101 Timoteo 4-6
Su 112 Timoteo 1-4
Mo 12Tito 1-3, Filemone 1
Tu 13Ebrei 1-4
We 14Ebrei 5-7
Th 15Ebrei 8-10
Fr 16Ebrei 11-13
Sa 17Giacomo 1-2
Su 18Giacomo 3-5
Mo 191 Pietro 1-2
Tu 201 Pietro 3-5
We 212 Pietro 1-3
Th 221 Giovanni 1-2
Fr 231 Giovanni 3-5
Sa 242 Giovanni 1, 3 Giovanni 1, Guida 1
Su 25Apocalisse 1-3
Mo 26Apocalisse 4-5
Tu 27Apocalisse 6-9
We 28Apocalisse 10-13
Th 29Apocalisse 14-16
Fr 30Apocalisse 17-18
Sa 31Apocalisse 19-22

This reading schedule is taken from Dake's Annotated Reference Bible, © 1961, 1963 by Finis Jennings Dake, and is reproduced on our web site with permission from representatives of Dake Publishing.