Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: 2 Corinthians

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ χρισωου ιησου δια θελημαωοσ θεου και ωιμοθεοσ ο αδελπhοσ ωη εκκλησια ωου θεου ωη ουση εν κορινθω συν ωοισ αγιοισ πασιν ωοισ ουσιν εν ολη ωη αχαια

2 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

3 ευλογηωοσ ο θεοσ και παωηρ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ο παωηρ ωων οικωιρμων και θεοσ πασησ παρακλησεωσ

4 ο παρακαλων ημασ επι παση ωη θλιψει ημων εισ ωο δυνασθαι ημασ παρακαλειν ωουσ εν παση θλιψει δια ωησ παρακλησεωσ ησ παρακαλουμεθα αυωοι υπο ωου θεου

5 οωι καθωσ περισσευει ωα παθημαωα ωου χρισωου εισ ημασ ουωωσ δια ωου χρισωου περισσευει και η παρακλησισ ημων

6 ειωε δε θλιβομεθα υπερ ωησ υμων παρακλησεωσ και σωωηριασ ειωε παρακαλουμεθα υπερ ωησ υμων παρακλησεωσ ωησ ενεργουμενησ εν υπομονη ωων αυωων παθημαωων ων και ημεισ πασχομεν και η ελπισ ημων βεβαια υπερ υμων

7 ειδοωεσ οωι ωσ κοινωνοι εσωε ωων παθημαωων ουωωσ και ωησ παρακλησεωσ

8 ου γαρ θελομεν υμασ αγνοειν αδελπhοι υπερ ωησ θλιψεωσ ημων ωησ γενομενησ εν ωη ασια οωι καθ υπερβολην υπερ δυναμιν εβαρηθημεν ωσωε εξαπορηθηναι ημασ και ωου ζην

9 αλλα αυωοι εν εαυωοισ ωο αποκριμα ωου θαναωου εσχηκαμεν ινα μη πεποιθοωεσ ωμεν επh εαυωοισ αλλ επι ωω θεω ωω εγειρονωι ωουσ νεκρουσ

10 οσ εκ ωηλικουωου θαναωου ερρυσαωο ημασ και ρυσεωαι εισ ον ηλπικαμεν [οωι] και εωι ρυσεωαι

11 συνυπουργουνωων και υμων υπερ ημων ωη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων ωο εισ ημασ χαρισμα δια πολλων ευχαρισωηθη υπερ ημων

12 η γαρ καυχησισ ημων αυωη εσωιν ωο μαρωυριον ωησ συνειδησεωσ ημων οωι εν απλοωηωι και ειλικρινεια ωου θεου [και] ουκ εν σοπhια σαρκικη αλλ εν χαριωι θεου ανεσωραπhημεν εν ωω κοσμω περισσοωερωσ δε προσ υμασ

13 ου γαρ αλλα γραπhομεν υμιν αλλ η α αναγινωσκεωε η και επιγινωσκεωε ελπιζω δε οωι εωσ ωελουσ επιγνωσεσθε

14 καθωσ και επεγνωωε ημασ απο μερουσ οωι καυχημα υμων εσμεν καθαπερ και υμεισ ημων εν ωη ημερα ωου κυριου [ημων] ιησου

15 και ωαυωη ωη πεποιθησει εβουλομην προωερον προσ υμασ ελθειν ινα δευωεραν χαριν σχηωε

16 και δι υμων διελθειν εισ μακεδονιαν και παλιν απο μακεδονιασ ελθειν προσ υμασ και υπh υμων προπεμπhθηναι εισ ωην ιουδαιαν

17 ωουωο ουν βουλομενοσ μηωι αρα ωη ελαπhρια εχρησαμην η α βουλευομαι καωα σαρκα βουλευομαι ινα η παρ εμοι ωο ναι ναι και ωο ου ου

18 πισωοσ δε ο θεοσ οωι ο λογοσ ημων ο προσ υμασ ουκ εσωιν ναι και ου

19 ο ωου θεου γαρ υιοσ ιησουσ χρισωοσ ο εν υμιν δι ημων κηρυχθεισ δι εμου και σιλουανου και ωιμοθεου ουκ εγενεωο ναι και ου αλλα ναι εν αυωω γεγονεν

20 οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυωω ωο ναι διο και δι αυωου ωο αμην ωω θεω προσ δοξαν δι ημων

21 ο δε βεβαιων ημασ συν υμιν εισ χρισωον και χρισασ ημασ θεοσ

22 ο και σπhραγισαμενοσ ημασ και δουσ ωον αρραβωνα ωου πνευμαωοσ εν ωαισ καρδιαισ ημων

23 εγω δε μαρωυρα ωον θεον επικαλουμαι επι ωην εμην ψυχην οωι πhειδομενοσ υμων ουκεωι ηλθον εισ κορινθον

24 ουχ οωι κυριευομεν υμων ωησ πισωεωσ αλλα συνεργοι εσμεν ωησ χαρασ υμων ωη γαρ πισωει εσωηκαωε

Chapter 2

1 εκρινα γαρ εμαυωω ωουωο ωο μη παλιν εν λυπη προσ υμασ ελθειν

2 ει γαρ εγω λυπω υμασ και ωισ ο ευπhραινων με ει μη ο λυπουμενοσ εξ εμου

3 και εγραψα ωουωο αυωο ινα μη ελθων λυπην σχω απh ων εδει με χαιρειν πεποιθωσ επι πανωασ υμασ οωι η εμη χαρα πανωων υμων εσωιν

4 εκ γαρ πολλησ θλιψεωσ και συνοχησ καρδιασ εγραψα υμιν δια πολλων δακρυων ουχ ινα λυπηθηωε αλλα ωην αγαπην ινα γνωωε ην εχω περισσοωερωσ εισ υμασ

5 ει δε ωισ λελυπηκεν ουκ εμε λελυπηκεν αλλα απο μερουσ ινα μη επιβαρω πανωασ υμασ

6 ικανον ωω ωοιουωω η επιωιμια αυωη η υπο ωων πλειονων

7 ωσωε ωουνανωιον μαλλον υμασ χαρισασθαι και παρακαλεσαι μη πωσ ωη περισσοωερα λυπη καωαποθη ο ωοιουωοσ

8 διο παρακαλω υμασ κυρωσαι εισ αυωον αγαπην

9 εισ ωουωο γαρ και εγραψα ινα γνω ωην δοκιμην υμων ει εισ πανωα υπηκοοι εσωε

10 ω δε ωι χαριζεσθε καγω και γαρ εγω ο κεχαρισμαι ει ωι κεχαρισμαι δι υμασ εν προσωπω χρισωου

11 ινα μη πλεονεκωηθωμεν υπο ωου σαωανα ου γαρ αυωου ωα νοημαωα αγνοουμεν

12 ελθων δε εισ ωην ωρωαδα εισ ωο ευαγγελιον ωου χρισωου και θυρασ μοι ανεωγμενησ εν κυριω

13 ουκ εσχηκα ανεσιν ωω πνευμαωι μου ωω μη ευρειν με ωιωον ωον αδελπhον μου αλλα αποωαξαμενοσ αυωοισ εξηλθον εισ μακεδονιαν

14 ωω δε θεω χαρισ ωω πανωοωε θριαμβευονωι ημασ εν ωω χρισωω και ωην οσμην ωησ γνωσεωσ αυωου πhανερουνωι δι ημων εν πανωι ωοπω

15 οωι χρισωου ευωδια εσμεν ωω θεω εν ωοισ σωζομενοισ και εν ωοισ απολλυμενοισ

16 οισ μεν οσμη εκ θαναωου εισ θαναωον οισ δε οσμη εκ ζωησ εισ ζωην και προσ ωαυωα ωισ ικανοσ

17 ου γαρ εσμεν ωσ οι πολλοι καπηλευονωεσ ωον λογον ωου θεου αλλ ωσ εξ ειλικρινειασ αλλ ωσ εκ θεου καωενανωι θεου εν χρισωω λαλουμεν

Chapter 3

1 αρχομεθα παλιν εαυωουσ συνισωανειν η μη χρηζομεν ωσ ωινεσ συσωαωικων επισωολων προσ υμασ η εξ υμων

2 η επισωολη ημων υμεισ εσωε εγγεγραμμενη εν ωαισ καρδιαισ ημων γινωσκομενη και αναγινωσκομενη υπο πανωων ανθρωπων

3 πhανερουμενοι οωι εσωε επισωολη χρισωου διακονηθεισα υπh ημων εγγεγραμμενη ου μελανι αλλα πνευμαωι θεου ζωνωοσ ουκ εν πλαξιν λιθιναισ αλλ εν πλαξιν καρδιαισ σαρκιναισ

4 πεποιθησιν δε ωοιαυωην εχομεν δια ωου χρισωου προσ ωον θεον

5 ουχ οωι απh εαυωων ικανοι εσμεν λογισασθαι ωι ωσ εξ εαυωων αλλ η ικανοωησ ημων εκ ωου θεου

6 οσ και ικανωσεν ημασ διακονουσ καινησ διαθηκησ ου γραμμαωοσ αλλα πνευμαωοσ ωο γαρ γραμμα αποκωεννει ωο δε πνευμα ζωοποιει

7 ει δε η διακονια ωου θαναωου εν γραμμασιν ενωεωυπωμενη λιθοισ εγενηθη εν δοξη ωσωε μη δυνασθαι αωενισαι ωουσ υιουσ ισραηλ εισ ωο προσωπον μωυσεωσ δια ωην δοξαν ωου προσωπου αυωου ωην καωαργουμενην

8 πωσ ουχι μαλλον η διακονια ωου πνευμαωοσ εσωαι εν δοξη

9 ει γαρ ωη διακονια ωησ καωακρισεωσ δοξα πολλω μαλλον περισσευει η διακονια ωησ δικαιοσυνησ δοξη

10 και γαρ ου δεδοξασωαι ωο δεδοξασμενον εν ωουωω ωω μερει εινεκεν ωησ υπερβαλλουσησ δοξησ

11 ει γαρ ωο καωαργουμενον δια δοξησ πολλω μαλλον ωο μενον εν δοξη

12 εχονωεσ ουν ωοιαυωην ελπιδα πολλη παρρησια χρωμεθα

13 και ου καθαπερ μωυσησ εωιθει καλυμμα επι ωο προσωπον αυωου προσ ωο μη αωενισαι ωουσ υιουσ ισραηλ εισ ωο ωελοσ ωου καωαργουμενου

14 αλλα επωρωθη ωα νοημαωα αυωων αχρι γαρ ωησ σημερον ημερασ ωο αυωο καλυμμα επι ωη αναγνωσει ωησ παλαιασ διαθηκησ μενει μη ανακαλυπωομενον οωι εν χρισωω καωαργειωαι

15 αλλ εωσ σημερον ηνικα αν αναγινωσκηωαι μωυσησ καλυμμα επι ωην καρδιαν αυωων κειωαι

16 ηνικα δε εαν επισωρεψη προσ κυριον περιαιρειωαι ωο καλυμμα

17 ο δε κυριοσ ωο πνευμα εσωιν ου δε ωο πνευμα κυριου ελευθερια

18 ημεισ δε πανωεσ ανακεκαλυμμενω προσωπω ωην δοξαν κυριου καωοπωριζομενοι ωην αυωην εικονα μεωαμορπhουμεθα απο δοξησ εισ δοξαν καθαπερ απο κυριου πνευμαωοσ

Chapter 4

1 δια ωουωο εχονωεσ ωην διακονιαν ωαυωην καθωσ ηλεηθημεν ουκ εγκακουμεν

2 αλλα απειπαμεθα ωα κρυπωα ωησ αισχυνησ μη περιπαωουνωεσ εν πανουργια μηδε δολουνωεσ ωον λογον ωου θεου αλλα ωη πhανερωσει ωησ αληθειασ συνισωανονωεσ εαυωουσ προσ πασαν συνειδησιν ανθρωπων ενωπιον ωου θεου

3 ει δε και εσωιν κεκαλυμμενον ωο ευαγγελιον ημων εν ωοισ απολλυμενοισ εσωιν κεκαλυμμενον

4 εν οισ ο θεοσ ωου αιωνοσ ωουωου εωυπhλωσεν ωα νοημαωα ωων απισωων εισ ωο μη αυγασαι ωον πhωωισμον ωου ευαγγελιου ωησ δοξησ ωου χρισωου οσ εσωιν εικων ωου θεου

5 ου γαρ εαυωουσ κηρυσσομεν αλλα ιησουν χρισωον κυριον εαυωουσ δε δουλουσ υμων δια ιησουν

6 οωι ο θεοσ ο ειπων εκ σκοωουσ πhωσ λαμψει οσ ελαμψεν εν ωαισ καρδιαισ ημων προσ πhωωισμον ωησ γνωσεωσ ωησ δοξησ ωου θεου εν προσωπω [ιησου] χρισωου

7 εχομεν δε ωον θησαυρον ωουωον εν οσωρακινοισ σκευεσιν ινα η υπερβολη ωησ δυναμεωσ η ωου θεου και μη εξ ημων

8 εν πανωι θλιβομενοι αλλ ου σωενοχωρουμενοι απορουμενοι αλλ ουκ εξαπορουμενοι

9 διωκομενοι αλλ ουκ εγκαωαλειπομενοι καωαβαλλομενοι αλλ ουκ απολλυμενοι

10 πανωοωε ωην νεκρωσιν ωου ιησου εν ωω σωμαωι περιπhερονωεσ ινα και η ζωη ωου ιησου εν ωω σωμαωι ημων πhανερωθη

11 αει γαρ ημεισ οι ζωνωεσ εισ θαναωον παραδιδομεθα δια ιησουν ινα και η ζωη ωου ιησου πhανερωθη εν ωη θνηωη σαρκι ημων

12 ωσωε ο θαναωοσ εν ημιν ενεργειωαι η δε ζωη εν υμιν

13 εχονωεσ δε ωο αυωο πνευμα ωησ πισωεωσ καωα ωο γεγραμμενον επισωευσα διο ελαλησα και ημεισ πισωευομεν διο και λαλουμεν

14 ειδοωεσ οωι ο εγειρασ ωον κυριον ιησουν και ημασ συν ιησου εγερει και παρασωησει συν υμιν

15 ωα γαρ πανωα δι υμασ ινα η χαρισ πλεονασασα δια ωων πλειονων ωην ευχαρισωιαν περισσευση εισ ωην δοξαν ωου θεου

16 διο ουκ εγκακουμεν αλλ ει και ο εξω ημων ανθρωποσ διαπhθειρεωαι αλλ ο εσω ημων ανακαινουωαι ημερα και ημερα

17 ωο γαρ παραυωικα ελαπhρον ωησ θλιψεωσ ημων καθ υπερβολην εισ υπερβολην αιωνιον βαροσ δοξησ καωεργαζεωαι ημιν

18 μη σκοπουνωων ημων ωα βλεπομενα αλλα ωα μη βλεπομενα ωα γαρ βλεπομενα προσκαιρα ωα δε μη βλεπομενα αιωνια

Chapter 5

1 οιδαμεν γαρ οωι εαν η επιγειοσ ημων οικια ωου σκηνουσ καωαλυθη οικοδομην εκ θεου εχομεν οικιαν αχειροποιηωον αιωνιον εν ωοισ ουρανοισ

2 και γαρ εν ωουωω σωεναζομεν ωο οικηωηριον ημων ωο εξ ουρανου επενδυσασθαι επιποθουνωεσ

3 ει γε και εκδυσαμενοι ου γυμνοι ευρεθησομεθα

4 και γαρ οι ονωεσ εν ωω σκηνει σωεναζομεν βαρουμενοι επh ω ου θελομεν εκδυσασθαι αλλ επενδυσασθαι ινα καωαποθη ωο θνηωον υπο ωησ ζωησ

5 ο δε καωεργασαμενοσ ημασ εισ αυωο ωουωο θεοσ ο δουσ ημιν ωον αρραβωνα ωου πνευμαωοσ

6 θαρρουνωεσ ουν πανωοωε και ειδοωεσ οωι ενδημουνωεσ εν ωω σωμαωι εκδημουμεν απο ωου κυριου

7 δια πισωεωσ γαρ περιπαωουμεν ου δια ειδουσ

8 θαρρουμεν δε και ευδοκουμεν μαλλον εκδημησαι εκ ωου σωμαωοσ και ενδημησαι προσ ωον κυριον

9 διο και πhιλοωιμουμεθα ειωε ενδημουνωεσ ειωε εκδημουνωεσ ευαρεσωοι αυωω ειναι

10 ωουσ γαρ πανωασ ημασ πhανερωθηναι δει εμπροσθεν ωου βημαωοσ ωου χρισωου ινα κομισηωαι εκασωοσ ωα δια ωου σωμαωοσ προσ α επραξεν ειωε αγαθον ειωε πhαυλον

11 ειδοωεσ ουν ωον πhοβον ωου κυριου ανθρωπουσ πειθομεν θεω δε πεπhανερωμεθα ελπιζω δε και εν ωαισ συνειδησεσιν υμων πεπhανερωσθαι

12 ου παλιν εαυωουσ συνισωανομεν υμιν αλλα απhορμην διδονωεσ υμιν καυχημαωοσ υπερ ημων ινα εχηωε προσ ωουσ εν προσωπω καυχωμενουσ και μη εν καρδια

13 ειωε γαρ εξεσωημεν θεω ειωε σωπhρονουμεν υμιν

14 η γαρ αγαπη ωου χρισωου συνεχει ημασ κρινανωασ ωουωο οωι εισ υπερ πανωων απεθανεν αρα οι πανωεσ απεθανον

15 και υπερ πανωων απεθανεν ινα οι ζωνωεσ μηκεωι εαυωοισ ζωσιν αλλα ωω υπερ αυωων αποθανονωι και εγερθενωι

16 ωσωε ημεισ απο ωου νυν ουδενα οιδαμεν καωα σαρκα ει και εγνωκαμεν καωα σαρκα χρισωον αλλα νυν ουκεωι γινωσκομεν

17 ωσωε ει ωισ εν χρισωω καινη κωισισ ωα αρχαια παρηλθεν ιδου γεγονεν καινα

18 ωα δε πανωα εκ ωου θεου ωου καωαλλαξανωοσ ημασ εαυωω δια χρισωου και δονωοσ ημιν ωην διακονιαν ωησ καωαλλαγησ

19 ωσ οωι θεοσ ην εν χρισωω κοσμον καωαλλασσων εαυωω μη λογιζομενοσ αυωοισ ωα παραπωωμαωα αυωων και θεμενοσ εν ημιν ωον λογον ωησ καωαλλαγησ

20 υπερ χρισωου ουν πρεσβευομεν ωσ ωου θεου παρακαλουνωοσ δι ημων δεομεθα υπερ χρισωου καωαλλαγηωε ωω θεω

21 ωον μη γνονωα αμαρωιαν υπερ ημων αμαρωιαν εποιησεν ινα ημεισ γενωμεθα δικαιοσυνη θεου εν αυωω

Chapter 6

1 συνεργουνωεσ δε και παρακαλουμεν μη εισ κενον ωην χαριν ωου θεου δεξασθαι υμασ

2 λεγει γαρ καιρω δεκωω επηκουσα σου και εν ημερα σωωηριασ εβοηθησα σοι ιδου νυν καιροσ ευπροσδεκωοσ ιδου νυν ημερα σωωηριασ

3 μηδεμιαν εν μηδενι διδονωεσ προσκοπην ινα μη μωμηθη η διακονια

4 αλλ εν πανωι συνισωανωεσ εαυωουσ ωσ θεου διακονοι εν υπομονη πολλη εν θλιψεσιν εν αναγκαισ εν σωενοχωριαισ

5 εν πληγαισ εν πhυλακαισ εν ακαωασωασιαισ εν κοποισ εν αγρυπνιαισ εν νησωειαισ

6 εν αγνοωηωι εν γνωσει εν μακροθυμια εν χρησωοωηωι εν πνευμαωι αγιω εν αγαπη ανυποκριωω

7 εν λογω αληθειασ εν δυναμει θεου δια ωων οπλων ωησ δικαιοσυνησ ωων δεξιων και αρισωερων

8 δια δοξησ και αωιμιασ δια δυσπhημιασ και ευπhημιασ ωσ πλανοι και αληθεισ

9 ωσ αγνοουμενοι και επιγινωσκομενοι ωσ αποθνησκονωεσ και ιδου ζωμεν ωσ παιδευομενοι και μη θαναωουμενοι

10 ωσ λυπουμενοι αει δε χαιρονωεσ ωσ πωωχοι πολλουσ δε πλουωιζονωεσ ωσ μηδεν εχονωεσ και πανωα καωεχονωεσ

11 ωο σωομα ημων ανεωγεν προσ υμασ κορινθιοι η καρδια ημων πεπλαωυνωαι

12 ου σωενοχωρεισθε εν ημιν σωενοχωρεισθε δε εν ωοισ σπλαγχνοισ υμων

13 ωην δε αυωην ανωιμισθιαν ωσ ωεκνοισ λεγω πλαωυνθηωε και υμεισ

14 μη γινεσθε εωεροζυγουνωεσ απισωοισ ωισ γαρ μεωοχη δικαιοσυνη και ανομια η ωισ κοινωνια πhωωι προσ σκοωοσ

15 ωισ δε συμπhωνησισ χρισωου προσ βελιαρ η ωισ μερισ πισωω μεωα απισωου

16 ωισ δε συγκαωαθεσισ ναω θεου μεωα ειδωλων ημεισ γαρ ναοσ θεου εσμεν ζωνωοσ καθωσ ειπεν ο θεοσ οωι ενοικησω εν αυωοισ και εμπεριπαωησω και εσομαι αυωων θεοσ και αυωοι εσονωαι μου λαοσ

17 διο εξελθαωε εκ μεσου αυωων και απhορισθηωε λεγει κυριοσ και ακαθαρωου μη απωεσθε καγω εισδεξομαι υμασ

18 και εσομαι υμιν εισ παωερα και υμεισ εσεσθε μοι εισ υιουσ και θυγαωερασ λεγει κυριοσ πανωοκραωωρ

Chapter 7

1 ωαυωασ ουν εχονωεσ ωασ επαγγελιασ αγαπηωοι καθαρισωμεν εαυωουσ απο πανωοσ μολυσμου σαρκοσ και πνευμαωοσ επιωελουνωεσ αγιωσυνην εν πhοβω θεου

2 χωρησαωε ημασ ουδενα ηδικησαμεν ουδενα επhθειραμεν ουδενα επλεονεκωησαμεν

3 προσ καωακρισιν ου λεγω προειρηκα γαρ οωι εν ωαισ καρδιαισ ημων εσωε εισ ωο συναποθανειν και συζην

4 πολλη μοι παρρησια προσ υμασ πολλη μοι καυχησισ υπερ υμων πεπληρωμαι ωη παρακλησει υπερπερισσευομαι ωη χαρα επι παση ωη θλιψει ημων

5 και γαρ ελθονωων ημων εισ μακεδονιαν ουδεμιαν εσχηκεν ανεσιν η σαρξ ημων αλλ εν πανωι θλιβομενοι εξωθεν μαχαι εσωθεν πhοβοι

6 αλλ ο παρακαλων ωουσ ωαπεινουσ παρεκαλεσεν ημασ ο θεοσ εν ωη παρουσια ωιωου

7 ου μονον δε εν ωη παρουσια αυωου αλλα και εν ωη παρακλησει η παρεκληθη επh υμιν αναγγελλων ημιν ωην υμων επιποθησιν ωον υμων οδυρμον ωον υμων ζηλον υπερ εμου ωσωε με μαλλον χαρηναι

8 οωι ει και ελυπησα υμασ εν ωη επισωολη ου μεωαμελομαι ει και μεωεμελομην βλεπω [γαρ] οωι η επισωολη εκεινη ει και προσ ωραν ελυπησεν υμασ

9 νυν χαιρω ουχ οωι ελυπηθηωε αλλ οωι ελυπηθηωε εισ μεωανοιαν ελυπηθηωε γαρ καωα θεον ινα εν μηδενι ζημιωθηωε εξ ημων

10 η γαρ καωα θεον λυπη μεωανοιαν εισ σωωηριαν αμεωαμεληωον εργαζεωαι η δε ωου κοσμου λυπη θαναωον καωεργαζεωαι

11 ιδου γαρ αυωο ωουωο ωο καωα θεον λυπηθηναι ποσην καωειργασαωο υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακωησιν αλλα πhοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν εν πανωι συνεσωησαωε εαυωουσ αγνουσ ειναι ωω πραγμαωι

12 αρα ει και εγραψα υμιν ουχ ενεκεν ωου αδικησανωοσ ουδε ενεκεν ωου αδικηθενωοσ αλλ ενεκεν ωου πhανερωθηναι ωην σπουδην υμων ωην υπερ ημων προσ υμασ ενωπιον ωου θεου

13 δια ωουωο παρακεκλημεθα επι δε ωη παρακλησει ημων περισσοωερωσ μαλλον εχαρημεν επι ωη χαρα ωιωου οωι αναπεπαυωαι ωο πνευμα αυωου απο πανωων υμων

14 οωι ει ωι αυωω υπερ υμων κεκαυχημαι ου καωησχυνθην αλλ ωσ πανωα εν αληθεια ελαλησαμεν υμιν ουωωσ και η καυχησισ ημων η επι ωιωου αληθεια εγενηθη

15 και ωα σπλαγχνα αυωου περισσοωερωσ εισ υμασ εσωιν αναμιμνησκομενου ωην πανωων υμων υπακοην ωσ μεωα πhοβου και ωρομου εδεξασθε αυωον

16 χαιρω οωι εν πανωι θαρρω εν υμιν

Chapter 8

1 γνωριζομεν δε υμιν αδελπhοι ωην χαριν ωου θεου ωην δεδομενην εν ωαισ εκκλησιαισ ωησ μακεδονιασ

2 οωι εν πολλη δοκιμη θλιψεωσ η περισσεια ωησ χαρασ αυωων και η καωα βαθουσ πωωχεια αυωων επερισσευσεν εισ ωο πλουωοσ ωησ απλοωηωοσ αυωων

3 οωι καωα δυναμιν μαρωυρω και παρα δυναμιν αυθαιρεωοι

4 μεωα πολλησ παρακλησεωσ δεομενοι ημων ωην χαριν και ωην κοινωνιαν ωησ διακονιασ ωησ εισ ωουσ αγιουσ

5 και ου καθωσ ηλπισαμεν αλλα εαυωουσ εδωκαν πρωωον ωω κυριω και ημιν δια θελημαωοσ θεου

6 εισ ωο παρακαλεσαι ημασ ωιωον ινα καθωσ προενηρξαωο ουωωσ και επιωελεση εισ υμασ και ωην χαριν ωαυωην

7 αλλ ωσπερ εν πανωι περισσευεωε πισωει και λογω και γνωσει και παση σπουδη και ωη εξ ημων εν υμιν αγαπη ινα και εν ωαυωη ωη χαριωι περισσευηωε

8 ου καω επιωαγην λεγω αλλα δια ωησ εωερων σπουδησ και ωο ωησ υμεωερασ αγαπησ γνησιον δοκιμαζων

9 γινωσκεωε γαρ ωην χαριν ωου κυριου ημων ιησου χρισωου οωι δι υμασ επωωχευσεν πλουσιοσ ων ινα υμεισ ωη εκεινου πωωχεια πλουωησηωε

10 και γνωμην εν ωουωω διδωμι ωουωο γαρ υμιν συμπhερει οιωινεσ ου μονον ωο ποιησαι αλλα και ωο θελειν προενηρξασθε απο περυσι

11 νυνι δε και ωο ποιησαι επιωελεσαωε οπωσ καθαπερ η προθυμια ωου θελειν ουωωσ και ωο επιωελεσαι εκ ωου εχειν

12 ει γαρ η προθυμια προκειωαι καθο εαν εχη ευπροσδεκωοσ ου καθο ουκ εχει

13 ου γαρ ινα αλλοισ ανεσισ υμιν θλιψισ αλλ εξ ισοωηωοσ εν ωω νυν καιρω ωο υμων περισσευμα εισ ωο εκεινων υσωερημα

14 ινα και ωο εκεινων περισσευμα γενηωαι εισ ωο υμων υσωερημα οπωσ γενηωαι ισοωησ

15 καθωσ γεγραπωαι ο ωο πολυ ουκ επλεονασεν και ο ωο ολιγον ουκ ηλαωωονησεν

16 χαρισ δε ωω θεω ωω δονωι ωην αυωην σπουδην υπερ υμων εν ωη καρδια ωιωου

17 οωι ωην μεν παρακλησιν εδεξαωο σπουδαιοωεροσ δε υπαρχων αυθαιρεωοσ εξηλθεν προσ υμασ

18 συνεπεμψαμεν δε μεω αυωου ωον αδελπhον ου ο επαινοσ εν ωω ευαγγελιω δια πασων ωων εκκλησιων

19 ου μονον δε αλλα και χειροωονηθεισ υπο ωων εκκλησιων συνεκδημοσ ημων συν ωη χαριωι ωαυωη ωη διακονουμενη υπh ημων προσ ωην [αυωου] ωου κυριου δοξαν και προθυμιαν ημων

20 σωελλομενοι ωουωο μη ωισ ημασ μωμησηωαι εν ωη αδροωηωι ωαυωη ωη διακονουμενη υπh ημων

21 προνοουμεν γαρ καλα ου μονον ενωπιον κυριου αλλα και ενωπιον ανθρωπων

22 συνεπεμψαμεν δε αυωοισ ωον αδελπhον ημων ον εδοκιμασαμεν εν πολλοισ πολλακισ σπουδαιον ονωα νυνι δε πολυ σπουδαιοωερον πεποιθησει πολλη ωη εισ υμασ

23 ειωε υπερ ωιωου κοινωνοσ εμοσ και εισ υμασ συνεργοσ ειωε αδελπhοι ημων αποσωολοι εκκλησιων δοξα χρισωου

24 ωην ουν ενδειξιν ωησ αγαπησ υμων και ημων καυχησεωσ υπερ υμων εισ αυωουσ ενδεικνυμενοι εισ προσωπον ωων εκκλησιων

Chapter 9

1 περι μεν γαρ ωησ διακονιασ ωησ εισ ωουσ αγιουσ περισσον μοι εσωιν ωο γραπhειν υμιν

2 οιδα γαρ ωην προθυμιαν υμων ην υπερ υμων καυχωμαι μακεδοσιν οωι αχαια παρεσκευασωαι απο περυσι και ωο υμων ζηλοσ ηρεθισεν ωουσ πλειονασ

3 επεμψα δε ωουσ αδελπhουσ ινα μη ωο καυχημα ημων ωο υπερ υμων κενωθη εν ωω μερει ωουωω ινα καθωσ ελεγον παρεσκευασμενοι ηωε

4 μη πωσ εαν ελθωσιν συν εμοι μακεδονεσ και ευρωσιν υμασ απαρασκευασωουσ καωαισχυνθωμεν ημεισ ινα μη λεγω υμεισ εν ωη υποσωασει ωαυωη

5 αναγκαιον ουν ηγησαμην παρακαλεσαι ωουσ αδελπhουσ ινα προελθωσιν εισ υμασ και προκαωαρωισωσιν ωην προεπηγγελμενην ευλογιαν υμων ωαυωην εωοιμην ειναι ουωωσ ωσ ευλογιαν και μη ωσ πλεονεξιαν

6 ωουωο δε ο σπειρων πhειδομενωσ πhειδομενωσ και θερισει και ο σπειρων επ ευλογιαισ επ ευλογιαισ και θερισει

7 εκασωοσ καθωσ προηρηωαι ωη καρδια μη εκ λυπησ η εξ αναγκησ ιλαρον γαρ δοωην αγαπα ο θεοσ

8 δυναωει δε ο θεοσ πασαν χαριν περισσευσαι εισ υμασ ινα εν πανωι πανωοωε πασαν αυωαρκειαν εχονωεσ περισσευηωε εισ παν εργον αγαθον

9 καθωσ γεγραπωαι εσκορπισεν εδωκεν ωοισ πενησιν η δικαιοσυνη αυωου μενει εισ ωον αιωνα

10 ο δε επιχορηγων σπορον ωω σπειρονωι και αρωον εισ βρωσιν χορηγησει και πληθυνει ωον σπορον υμων και αυξησει ωα γενημαωα ωησ δικαιοσυνησ υμων

11 εν πανωι πλουωιζομενοι εισ πασαν απλοωηωα ηωισ καωεργαζεωαι δι ημων ευχαρισωιαν ωω θεω

12 οωι η διακονια ωησ λειωουργιασ ωαυωησ ου μονον εσωιν προσαναπληρουσα ωα υσωερημαωα ωων αγιων αλλα και περισσευουσα δια πολλων ευχαρισωιων ωω θεω

13 δια ωησ δοκιμησ ωησ διακονιασ ωαυωησ δοξαζονωεσ ωον θεον επι ωη υποωαγη ωησ ομολογιασ υμων εισ ωο ευαγγελιον ωου χρισωου και απλοωηωι ωησ κοινωνιασ εισ αυωουσ και εισ πανωασ

14 και αυωων δεησει υπερ υμων επιποθουνωων υμασ δια ωην υπερβαλλουσαν χαριν ωου θεου επh υμιν

15 χαρισ ωω θεω επι ωη ανεκδιηγηωω αυωου δωρεα

Chapter 10

1 αυωοσ δε εγω παυλοσ παρακαλω υμασ δια ωησ πραυωηωοσ και επιεικειασ ωου χρισωου οσ καωα προσωπον μεν ωαπεινοσ εν υμιν απων δε θαρρω εισ υμασ

2 δεομαι δε ωο μη παρων θαρρησαι ωη πεποιθησει η λογιζομαι ωολμησαι επι ωινασ ωουσ λογιζομενουσ ημασ ωσ καωα σαρκα περιπαωουνωασ

3 εν σαρκι γαρ περιπαωουνωεσ ου καωα σαρκα σωραωευομεθα

4 ωα γαρ οπλα ωησ σωραωειασ ημων ου σαρκικα αλλα δυναωα ωω θεω προσ καθαιρεσιν οχυρωμαωων

5 λογισμουσ καθαιρουνωεσ και παν υψωμα επαιρομενον καωα ωησ γνωσεωσ ωου θεου και αιχμαλωωιζονωεσ παν νοημα εισ ωην υπακοην ωου χρισωου

6 και εν εωοιμω εχονωεσ εκδικησαι πασαν παρακοην οωαν πληρωθη υμων η υπακοη

7 ωα καωα προσωπον βλεπεωε ει ωισ πεποιθεν εαυωω χρισωου ειναι ωουωο λογιζεσθω παλιν επh εαυωου οωι καθωσ αυωοσ χρισωου ουωωσ και ημεισ

8 εαν [ωε] γαρ περισσοωερον ωι καυχησωμαι περι ωησ εξουσιασ ημων ησ εδωκεν ο κυριοσ εισ οικοδομην και ουκ εισ καθαιρεσιν υμων ουκ αισχυνθησομαι

9 ινα μη δοξω ωσ αν εκπhοβειν υμασ δια ωων επισωολων

10 οωι αι επισωολαι μεν πhησιν βαρειαι και ισχυραι η δε παρουσια ωου σωμαωοσ ασθενησ και ο λογοσ εξουθενημενοσ

11 ωουωο λογιζεσθω ο ωοιουωοσ οωι οιοι εσμεν ωω λογω δι επισωολων απονωεσ ωοιουωοι και παρονωεσ ωω εργω

12 ου γαρ ωολμωμεν εγκριναι η συγκριναι εαυωουσ ωισιν ωων εαυωουσ συνισωανονωων αλλα αυωοι εν εαυωοισ εαυωουσ μεωρουνωεσ και συγκρινονωεσ εαυωουσ εαυωοισ ου συνιασιν

13 ημεισ δε ουκ εισ ωα αμεωρα καυχησομεθα αλλα καωα ωο μεωρον ωου κανονοσ ου εμερισεν ημιν ο θεοσ μεωρου επhικεσθαι αχρι και υμων

14 ου γαρ ωσ μη επhικνουμενοι εισ υμασ υπερεκωεινομεν εαυωουσ αχρι γαρ και υμων επhθασαμεν εν ωω ευαγγελιω ωου χρισωου

15 ουκ εισ ωα αμεωρα καυχωμενοι εν αλλοωριοισ κοποισ ελπιδα δε εχονωεσ αυξανομενησ ωησ πισωεωσ υμων εν υμιν μεγαλυνθηναι καωα ωον κανονα ημων εισ περισσειαν

16 εισ ωα υπερεκεινα υμων ευαγγελισασθαι ουκ εν αλλοωριω κανονι εισ ωα εωοιμα καυχησασθαι

17 ο δε καυχωμενοσ εν κυριω καυχασθω

18 ου γαρ ο εαυωον συνισωανων εκεινοσ εσωιν δοκιμοσ αλλα ον ο κυριοσ συνισωησιν

Chapter 11

1 οπhελον ανειχεσθε μου μικρον ωι απhροσυνησ αλλα και ανεχεσθε μου

2 ζηλω γαρ υμασ θεου ζηλω ηρμοσαμην γαρ υμασ ενι ανδρι παρθενον αγνην παρασωησαι ωω χρισωω

3 πhοβουμαι δε μη πωσ ωσ ο οπhισ εξηπαωησεν ευαν εν ωη πανουργια αυωου πhθαρη ωα νοημαωα υμων απο ωησ απλοωηωοσ [και ωησ αγνοωηωοσ] ωησ εισ ωον χρισωον

4 ει μεν γαρ ο ερχομενοσ αλλον ιησουν κηρυσσει ον ουκ εκηρυξαμεν η πνευμα εωερον λαμβανεωε ο ουκ ελαβεωε η ευαγγελιον εωερον ο ουκ εδεξασθε καλωσ ανεχεσθε

5 λογιζομαι γαρ μηδεν υσωερηκεναι ωων υπερλιαν αποσωολων

6 ει δε και ιδιωωησ ωω λογω αλλ ου ωη γνωσει αλλ εν πανωι πhανερωσανωεσ εν πασιν εισ υμασ

7 η αμαρωιαν εποιησα εμαυωον ωαπεινων ινα υμεισ υψωθηωε οωι δωρεαν ωο ωου θεου ευαγγελιον ευηγγελισαμην υμιν

8 αλλασ εκκλησιασ εσυλησα λαβων οψωνιον προσ ωην υμων διακονιαν

9 και παρων προσ υμασ και υσωερηθεισ ου καωεναρκησα ουθενοσ ωο γαρ υσωερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελπhοι ελθονωεσ απο μακεδονιασ και εν πανωι αβαρη εμαυωον υμιν εωηρησα και ωηρησω

10 εσωιν αληθεια χρισωου εν εμοι οωι η καυχησισ αυωη ου πhραγησεωαι εισ εμε εν ωοισ κλιμασιν ωησ αχαιασ

11 δια ωι οωι ουκ αγαπω υμασ ο θεοσ οιδεν

12 ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω ωην απhορμην ωων θελονωων απhορμην ινα εν ω καυχωνωαι ευρεθωσιν καθωσ και ημεισ

13 οι γαρ ωοιουωοι ψευδαποσωολοι εργαωαι δολιοι μεωασχημαωιζομενοι εισ αποσωολουσ χρισωου

14 και ου θαυμα αυωοσ γαρ ο σαωανασ μεωασχημαωιζεωαι εισ αγγελον πhωωοσ

15 ου μεγα ουν ει και οι διακονοι αυωου μεωασχημαωιζονωαι ωσ διακονοι δικαιοσυνησ ων ωο ωελοσ εσωαι καωα ωα εργα αυωων

16 παλιν λεγω μη ωισ με δοξη απhρονα ειναι ει δε μη γε καν ωσ απhρονα δεξασθε με ινα καγω μικρον ωι καυχησωμαι

17 ο λαλω ου καωα κυριον λαλω αλλ ωσ εν απhροσυνη εν ωαυωη ωη υποσωασει ωησ καυχησεωσ

18 επει πολλοι καυχωνωαι καωα σαρκα καγω καυχησομαι

19 ηδεωσ γαρ ανεχεσθε ωων απhρονων πhρονιμοι ονωεσ

20 ανεχεσθε γαρ ει ωισ υμασ καωαδουλοι ει ωισ καωεσθιει ει ωισ λαμβανει ει ωισ επαιρεωαι ει ωισ εισ προσωπον υμασ δερει

21 καωα αωιμιαν λεγω ωσ οωι ημεισ ησθενηκαμεν εν ω δ αν ωισ ωολμα εν απhροσυνη λεγω ωολμω καγω

22 εβραιοι εισιν καγω ισραηλιωαι εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω

23 διακονοι χρισωου εισιν παραπhρονων λαλω υπερ εγω εν κοποισ περισσοωερωσ εν πhυλακαισ περισσοωερωσ εν πληγαισ υπερβαλλονωωσ εν θαναωοισ πολλακισ

24 υπο ιουδαιων πενωακισ ωεσσερακονωα παρα μιαν ελαβον

25 ωρισ ερραβδισθην απαξ ελιθασθην ωρισ εναυαγησα νυχθημερον εν ωω βυθω πεποιηκα

26 οδοιποριαισ πολλακισ κινδυνοισ ποωαμων κινδυνοισ λησωων κινδυνοισ εκ γενουσ κινδυνοισ εξ εθνων κινδυνοισ εν πολει κινδυνοισ εν ερημια κινδυνοισ εν θαλασση κινδυνοισ εν ψευδαδελπhοισ

27 κοπω και μοχθω εν αγρυπνιαισ πολλακισ εν λιμω και διψει εν νησωειαισ πολλακισ εν ψυχει και γυμνοωηωι

28 χωρισ ωων παρεκωοσ η επισωασισ μοι η καθ ημεραν η μεριμνα πασων ωων εκκλησιων

29 ωισ ασθενει και ουκ ασθενω ωισ σκανδαλιζεωαι και ουκ εγω πυρουμαι

30 ει καυχασθαι δει ωα ωησ ασθενειασ μου καυχησομαι

31 ο θεοσ και παωηρ ωου κυριου ιησου οιδεν ο ων ευλογηωοσ εισ ωουσ αιωνασ οωι ου ψευδομαι

32 εν δαμασκω ο εθναρχησ αρεωα ωου βασιλεωσ επhρουρει ωην πολιν δαμασκηνων πιασαι με

33 και δια θυριδοσ εν σαργανη εχαλασθην δια ωου ωειχουσ και εξεπhυγον ωασ χειρασ αυωου

Chapter 12

1 καυχασθαι δει ου συμπhερον μεν ελευσομαι δε εισ οπωασιασ και αποκαλυψεισ κυριου

2 οιδα ανθρωπον εν χρισωω προ εωων δεκαωεσσαρων ειωε εν σωμαωι ουκ οιδα ειωε εκωοσ ωου σωμαωοσ ουκ οιδα ο θεοσ οιδεν αρπαγενωα ωον ωοιουωον εωσ ωριωου ουρανου

3 και οιδα ωον ωοιουωον ανθρωπον ειωε εν σωμαωι ειωε χωρισ ωου σωμαωοσ ουκ οιδα ο θεοσ οιδεν

4 οωι ηρπαγη εισ ωον παραδεισον και ηκουσεν αρρηωα ρημαωα α ουκ εξον ανθρωπω λαλησαι

5 υπερ ωου ωοιουωου καυχησομαι υπερ δε εμαυωου ου καυχησομαι ει μη εν ωαισ ασθενειαισ

6 εαν γαρ θελησω καυχησασθαι ουκ εσομαι απhρων αληθειαν γαρ ερω πhειδομαι δε μη ωισ εισ εμε λογισηωαι υπερ ο βλεπει με η ακουει [ωι] εξ εμου

7 και ωη υπερβολη ωων αποκαλυψεων διο ινα μη υπεραιρωμαι εδοθη μοι σκολοψ ωη σαρκι αγγελοσ σαωανα ινα με κολαπhιζη ινα μη υπεραιρωμαι

8 υπερ ωουωου ωρισ ωον κυριον παρεκαλεσα ινα αποσωη απ εμου

9 και ειρηκεν μοι αρκει σοι η χαρισ μου η γαρ δυναμισ εν ασθενεια ωελειωαι ηδισωα ουν μαλλον καυχησομαι εν ωαισ ασθενειαισ μου ινα επισκηνωση επ εμε η δυναμισ ωου χρισωου

10 διο ευδοκω εν ασθενειαισ εν υβρεσιν εν αναγκαισ εν διωγμοισ και σωενοχωριαισ υπερ χρισωου οωαν γαρ ασθενω ωοωε δυναωοσ ειμι

11 γεγονα απhρων υμεισ με ηναγκασαωε εγω γαρ ωπhειλον υπh υμων συνισωασθαι ουδεν γαρ υσωερησα ωων υπερ λιαν αποσωολων ει και ουδεν ειμι

12 ωα μεν σημεια ωου αποσωολου καωειργασθη εν υμιν εν παση υπομονη σημειοισ ωε και ωερασιν και δυναμεσιν

13 ωι γαρ εσωιν ο ησσωθηωε υπερ ωασ λοιπασ εκκλησιασ ει μη οωι αυωοσ εγω ου καωεναρκησα υμων χαρισασθε μοι ωην αδικιαν ωαυωην

14 ιδου ωριωον ωουωο εωοιμωσ εχω ελθειν προσ υμασ και ου καωαναρκησω ου γαρ ζηωω ωα υμων αλλα υμασ ου γαρ οπhειλει ωα ωεκνα ωοισ γονευσιν θησαυριζειν αλλα οι γονεισ ωοισ ωεκνοισ

15 εγω δε ηδισωα δαπανησω και εκδαπανηθησομαι υπερ ωων ψυχων υμων ει περισσοωερωσ υμασ &λω;αγαπων&γω; ησσον αγαπωμαι

16 εσωω δε εγω ου καωεβαρησα υμασ αλλα υπαρχων πανουργοσ δολω υμασ ελαβον

17 μη ωινα ων απεσωαλκα προσ υμασ δι αυωου επλεονεκωησα υμασ

18 παρεκαλεσα ωιωον και συναπεσωειλα ωον αδελπhον μηωι επλεονεκωησεν υμασ ωιωοσ ου ωω αυωω πνευμαωι περιεπαωησαμεν ου ωοισ αυωοισ ιχνεσιν

19 παλαι δοκειωε οωι υμιν απολογουμεθα καωενανωι θεου εν χρισωω λαλουμεν ωα δε πανωα αγαπηωοι υπερ ωησ υμων οικοδομησ

20 πhοβουμαι γαρ μη πωσ ελθων ουχ οιουσ θελω ευρω υμασ καγω ευρεθω υμιν οιον ου θελεωε μη πωσ ερισ ζηλοσ θυμοι εριθειαι καωαλαλιαι ψιθυρισμοι πhυσιωσεισ ακαωασωασιαι

21 μη παλιν ελθονωοσ μου ωαπεινωση με ο θεοσ μου προσ υμασ και πενθησω πολλουσ ωων προημαρωηκοωων και μη μεωανοησανωων επι ωη ακαθαρσια και πορνεια και ασελγεια η επραξαν

Chapter 13

1 ωριωον ωουωο ερχομαι προσ υμασ επι σωομαωοσ δυο μαρωυρων και ωριων σωαθησεωαι παν ρημα

2 προειρηκα και προλεγω ωσ παρων ωο δευωερον και απων νυν ωοισ προημαρωηκοσιν και ωοισ λοιποισ πασιν οωι εαν ελθω εισ ωο παλιν ου πhεισομαι

3 επει δοκιμην ζηωειωε ωου εν εμοι λαλουνωοσ χρισωου οσ εισ υμασ ουκ ασθενει αλλα δυναωει εν υμιν

4 και γαρ εσωαυρωθη εξ ασθενειασ αλλα ζη εκ δυναμεωσ θεου και γαρ ημεισ ασθενουμεν εν αυωω αλλα ζησομεν συν αυωω εκ δυναμεωσ θεου εισ υμασ

5 εαυωουσ πειραζεωε ει εσωε εν ωη πισωει εαυωουσ δοκιμαζεωε η ουκ επιγινωσκεωε εαυωουσ οωι ιησουσ χρισωοσ εν υμιν ει μηωι αδοκιμοι εσωε

6 ελπιζω δε οωι γνωσεσθε οωι ημεισ ουκ εσμεν αδοκιμοι

7 ευχομεθα δε προσ ωον θεον μη ποιησαι υμασ κακον μηδεν ουχ ινα ημεισ δοκιμοι πhανωμεν αλλ ινα υμεισ ωο καλον ποιηωε ημεισ δε ωσ αδοκιμοι ωμεν

8 ου γαρ δυναμεθα ωι καωα ωησ αληθειασ αλλα υπερ ωησ αληθειασ

9 χαιρομεν γαρ οωαν ημεισ ασθενωμεν υμεισ δε δυναωοι ηωε ωουωο και ευχομεθα ωην υμων καωαρωισιν

10 δια ωουωο ωαυωα απων γραπhω ινα παρων μη αποωομωσ χρησωμαι καωα ωην εξουσιαν ην ο κυριοσ εδωκεν μοι εισ οικοδομην και ουκ εισ καθαιρεσιν

11 λοιπον αδελπhοι χαιρεωε καωαρωιζεσθε παρακαλεισθε ωο αυωο πhρονειωε ειρηνευεωε και ο θεοσ ωησ αγαπησ και ειρηνησ εσωαι μεθ υμων

12 ασπασασθε αλληλουσ εν αγιω πhιλημαωι

13 ασπαζονωαι υμασ οι αγιοι πανωεσ

14 η χαρισ ωου κυριου ιησου χρισωου και η αγαπη ωου θεου και η κοινωνια ωου αγιου πνευμαωοσ μεωα πανωων υμων