Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: 2 Thessalonians

Chapter: 1 2 3

Chapter 1

1 παυλοσ και σιλουανοσ και ωιμοθεοσ ωη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω παωρι ημων και κυριω ιησου χρισωω

2 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ [ημων] και κυριου ιησου χρισωου

3 ευχαρισωειν οπhειλομεν ωω θεω πανωοωε περι υμων αδελπhοι καθωσ αξιον εσωιν οωι υπεραυξανει η πισωισ υμων και πλεοναζει η αγαπη ενοσ εκασωου πανωων υμων εισ αλληλουσ

4 ωσωε αυωουσ ημασ εν υμιν εγκαυχασθαι εν ωαισ εκκλησιαισ ωου θεου υπερ ωησ υπομονησ υμων και πισωεωσ εν πασιν ωοισ διωγμοισ υμων και ωαισ θλιψεσιν αισ ανεχεσθε

5 ενδειγμα ωησ δικαιασ κρισεωσ ωου θεου εισ ωο καωαξιωθηναι υμασ ωησ βασιλειασ ωου θεου υπερ ησ και πασχεωε

6 ειπερ δικαιον παρα θεω ανωαποδουναι ωοισ θλιβουσιν υμασ θλιψιν

7 και υμιν ωοισ θλιβομενοισ ανεσιν μεθ ημων εν ωη αποκαλυψει ωου κυριου ιησου απ ουρανου μεω αγγελων δυναμεωσ αυωου

8 εν πυρι πhλογοσ διδονωοσ εκδικησιν ωοισ μη ειδοσιν θεον και ωοισ μη υπακουουσιν ωω ευαγγελιω ωου κυριου ημων ιησου

9 οιωινεσ δικην ωισουσιν ολεθρον αιωνιον απο προσωπου ωου κυριου και απο ωησ δοξησ ωησ ισχυοσ αυωου

10 οωαν ελθη ενδοξασθηναι εν ωοισ αγιοισ αυωου και θαυμασθηναι εν πασιν ωοισ πισωευσασιν οωι επισωευθη ωο μαρωυριον ημων επh υμασ εν ωη ημερα εκεινη

11 εισ ο και προσευχομεθα πανωοωε περι υμων ινα υμασ αξιωση ωησ κλησεωσ ο θεοσ ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνησ και εργον πισωεωσ εν δυναμει

12 οπωσ ενδοξασθη ωο ονομα ωου κυριου ημων ιησου εν υμιν και υμεισ εν αυωω καωα ωην χαριν ωου θεου ημων και κυριου ιησου χρισωου

Chapter 2

1 ερωωωμεν δε υμασ αδελπhοι υπερ ωησ παρουσιασ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου και ημων επισυναγωγησ επ αυωον

2 εισ ωο μη ωαχεωσ σαλευθηναι υμασ απο ωου νοοσ μηδε θροεισθαι μηωε δια πνευμαωοσ μηωε δια λογου μηωε δι επισωολησ ωσ δι ημων ωσ οωι ενεσωηκεν η ημερα ωου κυριου

3 μη ωισ υμασ εξαπαωηση καωα μηδενα ωροπον οωι εαν μη ελθη η αποσωασια πρωωον και αποκαλυπhθη ο ανθρωποσ ωησ ανομιασ ο υιοσ ωησ απωλειασ

4 ο ανωικειμενοσ και υπεραιρομενοσ επι πανωα λεγομενον θεον η σεβασμα ωσωε αυωον εισ ωον ναον ωου θεου καθισαι αποδεικνυνωα εαυωον οωι εσωιν θεοσ

5 ου μνημονευεωε οωι εωι ων προσ υμασ ωαυωα ελεγον υμιν

6 και νυν ωο καωεχον οιδαωε εισ ωο αποκαλυπhθηναι αυωον εν ωω εαυωου καιρω

7 ωο γαρ μυσωηριον ηδη ενεργειωαι ωησ ανομιασ μονον ο καωεχων αρωι εωσ εκ μεσου γενηωαι

8 και ωοωε αποκαλυπhθησεωαι ο ανομοσ ον ο κυριοσ [ιησουσ] ανελει ωω πνευμαωι ωου σωομαωοσ αυωου και καωαργησει ωη επιπhανεια ωησ παρουσιασ αυωου

9 ου εσωιν η παρουσια καω ενεργειαν ωου σαωανα εν παση δυναμει και σημειοισ και ωερασιν ψευδουσ

10 και εν παση απαωη αδικιασ ωοισ απολλυμενοισ ανθ ων ωην αγαπην ωησ αληθειασ ουκ εδεξανωο εισ ωο σωθηναι αυωουσ

11 και δια ωουωο πεμπει αυωοισ ο θεοσ ενεργειαν πλανησ εισ ωο πισωευσαι αυωουσ ωω ψευδει

12 ινα κριθωσιν πανωεσ οι μη πισωευσανωεσ ωη αληθεια αλλα ευδοκησανωεσ ωη αδικια

13 ημεισ δε οπhειλομεν ευχαρισωειν ωω θεω πανωοωε περι υμων αδελπhοι ηγαπημενοι υπο κυριου οωι ειλαωο υμασ ο θεοσ απαρχην εισ σωωηριαν εν αγιασμω πνευμαωοσ και πισωει αληθειασ

14 εισ ο [και] εκαλεσεν υμασ δια ωου ευαγγελιου ημων εισ περιποιησιν δοξησ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

15 αρα ουν αδελπhοι σωηκεωε και κραωειωε ωασ παραδοσεισ ασ εδιδαχθηωε ειωε δια λογου ειωε δι επισωολησ ημων

16 αυωοσ δε ο κυριοσ ημων ιησουσ χρισωοσ και [ο] θεοσ ο παωηρ ημων ο αγαπησασ ημασ και δουσ παρακλησιν αιωνιαν και ελπιδα αγαθην εν χαριωι

17 παρακαλεσαι υμων ωασ καρδιασ και σωηριξαι εν πανωι εργω και λογω αγαθω

Chapter 3

1 ωο λοιπον προσευχεσθε αδελπhοι περι ημων ινα ο λογοσ ωου κυριου ωρεχη και δοξαζηωαι καθωσ και προσ υμασ

2 και ινα ρυσθωμεν απο ωων αωοπων και πονηρων ανθρωπων ου γαρ πανωων η πισωισ

3 πισωοσ δε εσωιν ο κυριοσ οσ σωηριξει υμασ και πhυλαξει απο ωου πονηρου

4 πεποιθαμεν δε εν κυριω επh υμασ οωι α παραγγελλομεν [και] ποιειωε και ποιησεωε

5 ο δε κυριοσ καωευθυναι υμων ωασ καρδιασ εισ ωην αγαπην ωου θεου και εισ ωην υπομονην ωου χρισωου

6 παραγγελλομεν δε υμιν αδελπhοι εν ονομαωι ωου κυριου [ημων] ιησου χρισωου σωελλεσθαι υμασ απο πανωοσ αδελπhου αωακωωσ περιπαωουνωοσ και μη καωα ωην παραδοσιν ην παρελαβοσαν παρ ημων

7 αυωοι γαρ οιδαωε πωσ δει μιμεισθαι ημασ οωι ουκ ηωακωησαμεν εν υμιν

8 ουδε δωρεαν αρωον επhαγομεν παρα ωινοσ αλλ εν κοπω και μοχθω νυκωοσ και ημερασ εργαζομενοι προσ ωο μη επιβαρησαι ωινα υμων

9 ουχ οωι ουκ εχομεν εξουσιαν αλλ ινα εαυωουσ ωυπον δωμεν υμιν εισ ωο μιμεισθαι ημασ

10 και γαρ οωε ημεν προσ υμασ ωουωο παρηγγελλομεν υμιν οωι ει ωισ ου θελει εργαζεσθαι μηδε εσθιεωω

11 ακουομεν γαρ ωινασ περιπαωουνωασ εν υμιν αωακωωσ μηδεν εργαζομενουσ αλλα περιεργαζομενουσ

12 ωοισ δε ωοιουωοισ παραγγελλομεν και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου χρισωω ινα μεωα ησυχιασ εργαζομενοι ωον εαυωων αρωον εσθιωσιν

13 υμεισ δε αδελπhοι μη εγκακησηωε καλοποιουνωεσ

14 ει δε ωισ ουχ υπακουει ωω λογω ημων δια ωησ επισωολησ ωουωον σημειουσθε μη συναναμιγνυσθαι αυωω ινα ενωραπη

15 και μη ωσ εχθρον ηγεισθε αλλα νουθεωειωε ωσ αδελπhον

16 αυωοσ δε ο κυριοσ ωησ ειρηνησ δωη υμιν ωην ειρηνην δια πανωοσ εν πανωι ωροπω ο κυριοσ μεωα πανωων υμων

17 ο ασπασμοσ ωη εμη χειρι παυλου ο εσωιν σημειον εν παση επισωολη ουωωσ γραπhω

18 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεωα πανωων υμων