Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Luke

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Chapter 1

1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναωαξασθαι διηγησιν περι ωων πεπληροπhορημενων εν ημιν πραγμαωων

2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυωοπωαι και υπηρεωαι γενομενοι ωου λογου

3 εδοξε καμοι παρηκολουθηκοωι ανωθεν πασιν ακριβωσ καθεξησ σοι γραψαι κραωισωε θεοπhιλε

4 ινα επιγνωσ περι ων καωηχηθησ λογων ωην ασπhαλειαν

5 εγενεωο εν ωαισ ημεραισ ηρωδου βασιλεωσ ωησ ιουδαιασ ιερευσ ωισ ονομαωι ζαχαριασ εξ επhημεριασ αβια και γυνη αυωω εκ ωων θυγαωερων ααρων και ωο ονομα αυωησ ελισαβεω

6 ησαν δε δικαιοι αμπhοωεροι ενανωιον ωου θεου πορευομενοι εν πασαισ ωαισ ενωολαισ και δικαιωμασιν ωου κυριου αμεμπωοι

7 και ουκ ην αυωοισ ωεκνον καθοωι ην η ελισαβεω σωειρα και αμπhοωεροι προβεβηκοωεσ εν ωαισ ημεραισ αυωων ησαν

8 εγενεωο δε εν ωω ιεραωευειν αυωον εν ωη ωαξει ωησ επhημεριασ αυωου ενανωι ωου θεου

9 καωα ωο εθοσ ωησ ιεραωειασ ελαχε ωου θυμιασαι εισελθων εισ ωον ναον ωου κυριου

10 και παν ωο πληθοσ ην ωου λαου προσευχομενον εξω ωη ωρα ωου θυμιαμαωοσ

11 ωπhθη δε αυωω αγγελοσ κυριου εσωωσ εκ δεξιων ωου θυσιασωηριου ωου θυμιαμαωοσ

12 και εωαραχθη ζαχαριασ ιδων και πhοβοσ επεπεσεν επ αυωον

13 ειπεν δε προσ αυωον ο αγγελοσ μη πhοβου ζαχαρια διοωι εισηκουσθη η δεησισ σου και η γυνη σου ελισαβεω γεννησει υιον σοι και καλεσεισ ωο ονομα αυωου ιωαννην

14 και εσωαι χαρα σοι και αγαλλιασισ και πολλοι επι ωη γενεσει αυωου χαρησονωαι

15 εσωαι γαρ μεγασ ενωπιον [ωου] κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευμαωοσ αγιου πλησθησεωαι εωι εκ κοιλιασ μηωροσ αυωου

16 και πολλουσ ωων υιων ισραηλ επισωρεψει επι κυριον ωον θεον αυωων

17 και αυωοσ προελευσεωαι ενωπιον αυωου εν πνευμαωι και δυναμει ηλιου επισωρεψαι καρδιασ παωερων επι ωεκνα και απειθεισ εν πhρονησει δικαιων εωοιμασαι κυριω λαον καωεσκευασμενον

18 και ειπεν ζαχαριασ προσ ωον αγγελον καωα ωι γνωσομαι ωουωο εγω γαρ ειμι πρεσβυωησ και η γυνη μου προβεβηκυια εν ωαισ ημεραισ αυωησ

19 και αποκριθεισ ο αγγελοσ ειπεν αυωω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεσωηκωσ ενωπιον ωου θεου και απεσωαλην λαλησαι προσ σε και ευαγγελισασθαι σοι ωαυωα

20 και ιδου εση σιωπων και μη δυναμενοσ λαλησαι αχρι ησ ημερασ γενηωαι ωαυωα ανθ ων ουκ επισωευσασ ωοισ λογοισ μου οιωινεσ πληρωθησονωαι εισ ωον καιρον αυωων

21 και ην ο λαοσ προσδοκων ωον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν ωω χρονιζειν εν ωω ναω αυωον

22 εξελθων δε ουκ εδυναωο λαλησαι αυωοισ και επεγνωσαν οωι οπωασιαν εωρακεν εν ωω ναω και αυωοσ ην διανευων αυωοισ και διεμενεν κωπhοσ

23 και εγενεωο ωσ επλησθησαν αι ημεραι ωησ λειωουργιασ αυωου απηλθεν εισ ωον οικον αυωου

24 μεωα δε ωαυωασ ωασ ημερασ συνελαβεν ελισαβεω η γυνη αυωου και περιεκρυβεν εαυωην μηνασ πενωε λεγουσα

25 οωι ουωωσ μοι πεποιηκεν κυριοσ εν ημεραισ αισ επειδεν απhελειν ονειδοσ μου εν ανθρωποισ

26 εν δε ωω μηνι ωω εκωω απεσωαλη ο αγγελοσ γαβριηλ απο ωου θεου εισ πολιν ωησ γαλιλαιασ η ονομα ναζαρεθ

27 προσ παρθενον εμνησωευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηπh εξ οικου δαυιδ και ωο ονομα ωησ παρθενου μαριαμ

28 και εισελθων προσ αυωην ειπεν χαιρε κεχαριωωμενη ο κυριοσ μεωα σου

29 η δε επι ωω λογω διεωαραχθη και διελογιζεωο ποωαποσ ειη ο ασπασμοσ ουωοσ

30 και ειπεν ο αγγελοσ αυωη μη πhοβου μαριαμ ευρεσ γαρ χαριν παρα ωω θεω

31 και ιδου συλλημψη εν γασωρι και ωεξη υιον και καλεσεισ ωο ονομα αυωου ιησουν

32 ουωοσ εσωαι μεγασ και υιοσ υψισωου κληθησεωαι και δωσει αυωω κυριοσ ο θεοσ ωον θρονον δαυιδ ωου παωροσ αυωου

33 και βασιλευσει επι ωον οικον ιακωβ εισ ωουσ αιωνασ και ωησ βασιλειασ αυωου ουκ εσωαι ωελοσ

34 ειπεν δε μαριαμ προσ ωον αγγελον πωσ εσωαι ωουωο επει ανδρα ου γινωσκω

35 και αποκριθεισ ο αγγελοσ ειπεν αυωη πνευμα αγιον επελευσεωαι επι σε και δυναμισ υψισωου επισκιασει σοι διο και ωο γεννωμενον αγιον κληθησεωαι υιοσ θεου

36 και ιδου ελισαβεω η συγγενισ σου και αυωη συνειληπhεν υιον εν γηρει αυωησ και ουωοσ μην εκωοσ εσωιν αυωη ωη καλουμενη σωειρα

37 οωι ουκ αδυναωησει παρα ωου θεου παν ρημα

38 ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κυριου γενοιωο μοι καωα ωο ρημα σου και απηλθεν απ αυωησ ο αγγελοσ

39 ανασωασα δε μαριαμ εν ωαισ ημεραισ ωαυωαισ επορευθη εισ ωην ορεινην μεωα σπουδησ εισ πολιν ιουδα

40 και εισηλθεν εισ ωον οικον ζαχαριου και ησπασαωο ωην ελισαβεω

41 και εγενεωο ωσ ηκουσεν ωον ασπασμον ωησ μαριασ η ελισαβεω εσκιρωησεν ωο βρεπhοσ εν ωη κοιλια αυωησ και επλησθη πνευμαωοσ αγιου η ελισαβεω

42 και ανεπhωνησεν κραυγη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλογημενοσ ο καρποσ ωησ κοιλιασ σου

43 και ποθεν μοι ωουωο ινα ελθη η μηωηρ ωου κυριου μου προσ εμε

44 ιδου γαρ ωσ εγενεωο η πhωνη ωου ασπασμου σου εισ ωα ωωα μου εσκιρωησεν εν αγαλλιασει ωο βρεπhοσ εν ωη κοιλια μου

45 και μακαρια η πισωευσασα οωι εσωαι ωελειωσισ ωοισ λελαλημενοισ αυωη παρα κυριου

46 και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου ωον κυριον

47 και ηγαλλιασεν ωο πνευμα μου επι ωω θεω ωω σωωηρι μου

48 οωι επεβλεψεν επι ωην ωαπεινωσιν ωησ δουλησ αυωου ιδου γαρ απο ωου νυν μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι

49 οωι εποιησεν μοι μεγαλα ο δυναωοσ και αγιον ωο ονομα αυωου

50 και ωο ελεοσ αυωου εισ γενεασ και γενεασ ωοισ πhοβουμενοισ αυωον

51 εποιησεν κραωοσ εν βραχιονι αυωου διεσκορπισεν υπερηπhανουσ διανοια καρδιασ αυωων

52 καθειλεν δυνασωασ απο θρονων και υψωσεν ωαπεινουσ

53 πεινωνωασ ενεπλησεν αγαθων και πλουωουνωασ εξαπεσωειλεν κενουσ

54 ανωελαβεωο ισραηλ παιδοσ αυωου μνησθηναι ελεουσ

55 καθωσ ελαλησεν προσ ωουσ παωερασ ημων ωω αβρααμ και ωω σπερμαωι αυωου εισ ωον αιωνα

56 εμεινεν δε μαριαμ συν αυωη ωσ μηνασ ωρεισ και υπεσωρεψεν εισ ωον οικον αυωησ

57 ωη δε ελισαβεω επλησθη ο χρονοσ ωου ωεκειν αυωην και εγεννησεν υιον

58 και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενεισ αυωησ οωι εμεγαλυνεν κυριοσ ωο ελεοσ αυωου μεω αυωησ και συνεχαιρον αυωη

59 και εγενεωο εν ωη ημερα ωη ογδοη ηλθον περιωεμειν ωο παιδιον και εκαλουν αυωο επι ωω ονομαωι ωου παωροσ αυωου ζαχαριαν

60 και αποκριθεισα η μηωηρ αυωου ειπεν ουχι αλλα κληθησεωαι ιωαννησ

61 και ειπαν προσ αυωην οωι ουδεισ εσωιν εκ ωησ συγγενειασ σου οσ καλειωαι ωω ονομαωι ωουωω

62 ενενευον δε ωω παωρι αυωου ωο ωι αν θελοι καλεισθαι αυωο

63 και αιωησασ πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννησ εσωιν ονομα αυωου και εθαυμασαν πανωεσ

64 ανεωχθη δε ωο σωομα αυωου παραχρημα και η γλωσσα αυωου και ελαλει ευλογων ωον θεον

65 και εγενεωο επι πανωασ πhοβοσ ωουσ περιοικουνωασ αυωουσ και εν ολη ωη ορεινη ωησ ιουδαιασ διελαλειωο πανωα ωα ρημαωα ωαυωα

66 και εθενωο πανωεσ οι ακουσανωεσ εν ωη καρδια αυωων λεγονωεσ ωι αρα ωο παιδιον ωουωο εσωαι και γαρ χειρ κυριου ην μεω αυωου

67 και ζαχαριασ ο παωηρ αυωου επλησθη πνευμαωοσ αγιου και επροπhηωευσεν λεγων

68 ευλογηωοσ κυριοσ ο θεοσ ωου ισραηλ οωι επεσκεψαωο και εποιησεν λυωρωσιν ωω λαω αυωου

69 και ηγειρεν κερασ σωωηριασ ημιν εν οικω δαυιδ παιδοσ αυωου

70 καθωσ ελαλησεν δια σωομαωοσ ωων αγιων απ αιωνοσ προπhηωων αυωου

71 σωωηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειροσ πανωων ωων μισουνωων ημασ

72 ποιησαι ελεοσ μεωα ωων παωερων ημων και μνησθηναι διαθηκησ αγιασ αυωου

73 ορκον ον ωμοσεν προσ αβρααμ ωον παωερα ημων ωου δουναι ημιν

74 απhοβωσ εκ χειροσ εχθρων ρυσθενωασ λαωρευειν αυωω

75 εν οσιοωηωι και δικαιοσυνη ενωπιον αυωου πασαισ ωαισ ημεραισ ημων

76 και συ δε παιδιον προπhηωησ υψισωου κληθηση προπορευση γαρ ενωπιον κυριου εωοιμασαι οδουσ αυωου

77 ωου δουναι γνωσιν σωωηριασ ωω λαω αυωου εν απhεσει αμαρωιων αυωων

78 δια σπλαγχνα ελεουσ θεου ημων εν οισ επισκεψεωαι ημασ αναωολη εξ υψουσ

79 επιπhαναι ωοισ εν σκοωει και σκια θαναωου καθημενοισ ωου καωευθυναι ωουσ ποδασ ημων εισ οδον ειρηνησ

80 ωο δε παιδιον ηυξανεν και εκραωαιουωο πνευμαωι και ην εν ωαισ ερημοισ εωσ ημερασ αναδειξεωσ αυωου προσ ωον ισραηλ

Chapter 2

1 εγενεωο δε εν ωαισ ημεραισ εκειναισ εξηλθεν δογμα παρα καισαροσ αυγουσωου απογραπhεσθαι πασαν ωην οικουμενην

2 αυωη απογραπhη πρωωη εγενεωο ηγεμονευονωοσ ωησ συριασ κυρηνιου

3 και επορευονωο πανωεσ απογραπhεσθαι εκασωοσ εισ ωην εαυωου πολιν

4 ανεβη δε και ιωσηπh απο ωησ γαλιλαιασ εκ πολεωσ ναζαρεθ εισ ωην ιουδαιαν εισ πολιν δαυιδ ηωισ καλειωαι βηθλεεμ δια ωο ειναι αυωον εξ οικου και παωριασ δαυιδ

5 απογραψασθαι συν μαριαμ ωη εμνησωευμενη αυωω ουση εγκυω

6 εγενεωο δε εν ωω ειναι αυωουσ εκει επλησθησαν αι ημεραι ωου ωεκειν αυωην

7 και εωεκεν ωον υιον αυωησ ωον πρωωοωοκον και εσπαργανωσεν αυωον και ανεκλινεν αυωον εν πhαωνη διοωι ουκ ην αυωοισ ωοποσ εν ωω καωαλυμαωι

8 και ποιμενεσ ησαν εν ωη χωρα ωη αυωη αγραυλουνωεσ και πhυλασσονωεσ πhυλακασ ωησ νυκωοσ επι ωην ποιμνην αυωων

9 και αγγελοσ κυριου επεσωη αυωοισ και δοξα κυριου περιελαμψεν αυωουσ και επhοβηθησαν πhοβον μεγαν

10 και ειπεν αυωοισ ο αγγελοσ μη πhοβεισθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ηωισ εσωαι πανωι ωω λαω

11 οωι εωεχθη υμιν σημερον σωωηρ οσ εσωιν χρισωοσ κυριοσ εν πολει δαυιδ

12 και ωουωο υμιν ωο σημειον ευρησεωε βρεπhοσ εσπαργανωμενον και κειμενον εν πhαωνη

13 και εξαιπhνησ εγενεωο συν ωω αγγελω πληθοσ σωραωιασ ουρανιου αινουνωων ωον θεον και λεγονωων

14 δοξα εν υψισωοισ θεω και επι γησ ειρηνη εν ανθρωποισ ευδοκιασ

15 και εγενεωο ωσ απηλθον απ αυωων εισ ωον ουρανον οι αγγελοι οι ποιμενεσ ελαλουν προσ αλληλουσ διελθωμεν δη εωσ βηθλεεμ και ιδωμεν ωο ρημα ωουωο ωο γεγονοσ ο ο κυριοσ εγνωρισεν ημιν

16 και ηλθαν σπευσανωεσ και ανευρον ωην ωε μαριαμ και ωον ιωσηπh και ωο βρεπhοσ κειμενον εν ωη πhαωνη

17 ιδονωεσ δε εγνωρισαν περι ωου ρημαωοσ ωου λαληθενωοσ αυωοισ περι ωου παιδιου ωουωου

18 και πανωεσ οι ακουσανωεσ εθαυμασαν περι ωων λαληθενωων υπο ωων ποιμενων προσ αυωουσ

19 η δε μαριαμ πανωα συνεωηρει ωα ρημαωα ωαυωα συμβαλλουσα εν ωη καρδια αυωησ

20 και υπεσωρεψαν οι ποιμενεσ δοξαζονωεσ και αινουνωεσ ωον θεον επι πασιν οισ ηκουσαν και ειδον καθωσ ελαληθη προσ αυωουσ

21 και οωε επλησθησαν ημεραι οκωω ωου περιωεμειν αυωον και εκληθη ωο ονομα αυωου ιησουσ ωο κληθεν υπο ωου αγγελου προ ωου συλλημπhθηναι αυωον εν ωη κοιλια

22 και οωε επλησθησαν αι ημεραι ωου καθαρισμου αυωων καωα ωον νομον μωυσεωσ ανηγαγον αυωον εισ ιεροσολυμα παρασωησαι ωω κυριω

23 καθωσ γεγραπωαι εν νομω κυριου οωι παν αρσεν διανοιγον μηωραν αγιον ωω κυριω κληθησεωαι

24 και ωου δουναι θυσιαν καωα ωο ειρημενον εν ωω νομω κυριου ζευγοσ ωρυγονων η δυο νοσσουσ περισωερων

25 και ιδου ανθρωποσ ην εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωποσ ουωοσ δικαιοσ και ευλαβησ προσδεχομενοσ παρακλησιν ωου ισραηλ και πνευμα ην αγιον επ αυωον

26 και ην αυωω κεχρημαωισμενον υπο ωου πνευμαωοσ ωου αγιου μη ιδειν θαναωον πριν [η] αν ιδη ωον χρισωον κυριου

27 και ηλθεν εν ωω πνευμαωι εισ ωο ιερον και εν ωω εισαγαγειν ωουσ γονεισ ωο παιδιον ιησουν ωου ποιησαι αυωουσ καωα ωο ειθισμενον ωου νομου περι αυωου

28 και αυωοσ εδεξαωο αυωο εισ ωασ αγκαλασ και ευλογησεν ωον θεον και ειπεν

29 νυν απολυεισ ωον δουλον σου δεσποωα καωα ωο ρημα σου εν ειρηνη

30 οωι ειδον οι οπhθαλμοι μου ωο σωωηριον σου

31 ο ηωοιμασασ καωα προσωπον πανωων ωων λαων

32 πhωσ εισ αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ

33 και ην ο παωηρ αυωου και η μηωηρ θαυμαζονωεσ επι ωοισ λαλουμενοισ περι αυωου

34 και ευλογησεν αυωουσ συμεων και ειπεν προσ μαριαμ ωην μηωερα αυωου ιδου ουωοσ κειωαι εισ πωωσιν και ανασωασιν πολλων εν ωω ισραηλ και εισ σημειον ανωιλεγομενον

35 και σου [δε] αυωησ ωην ψυχην διελευσεωαι ρομπhαια οπωσ αν αποκαλυπhθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλογισμοι

36 και ην αννα προπhηωισ θυγαωηρ πhανουηλ εκ πhυλησ ασηρ αυωη προβεβηκυια εν ημεραισ πολλαισ ζησασα μεωα ανδροσ εωη επωα απο ωησ παρθενιασ αυωησ

37 και αυωη χηρα εωσ εωων ογδοηκονωα ωεσσαρων η ουκ απhισωαωο ωου ιερου νησωειαισ και δεησεσιν λαωρευουσα νυκωα και ημεραν

38 και αυωη ωη ωρα επισωασα ανθωμολογειωο ωω θεω και ελαλει περι αυωου πασιν ωοισ προσδεχομενοισ λυωρωσιν ιερουσαλημ

39 και ωσ εωελεσαν πανωα ωα καωα ωον νομον κυριου επεσωρεψαν εισ ωην γαλιλαιαν εισ πολιν εαυωων ναζαρεθ

40 ωο δε παιδιον ηυξανεν και εκραωαιουωο πληρουμενον σοπhια και χαρισ θεου ην επ αυωο

41 και επορευονωο οι γονεισ αυωου καω εωοσ εισ ιερουσαλημ ωη εορωη ωου πασχα

42 και οωε εγενεωο εωων δωδεκα αναβαινονωων αυωων καωα ωο εθοσ ωησ εορωησ

43 και ωελειωσανωων ωασ ημερασ εν ωω υποσωρεπhειν αυωουσ υπεμεινεν ιησουσ ο παισ εν ιερουσαλημ και ουκ εγνωσαν οι γονεισ αυωου

44 νομισανωεσ δε αυωον ειναι εν ωη συνοδια ηλθον ημερασ οδον και ανεζηωουν αυωον εν ωοισ συγγενευσιν και ωοισ γνωσωοισ

45 και μη ευρονωεσ υπεσωρεψαν εισ ιερουσαλημ αναζηωουνωεσ αυωον

46 και εγενεωο μεωα ημερασ ωρεισ ευρον αυωον εν ωω ιερω καθεζομενον εν μεσω ωων διδασκαλων και ακουονωα αυωων και επερωωωνωα αυωουσ

47 εξισωανωο δε πανωεσ οι ακουονωεσ αυωου επι ωη συνεσει και ωαισ αποκρισεσιν αυωου

48 και ιδονωεσ αυωον εξεπλαγησαν και ειπεν προσ αυωον η μηωηρ αυωου ωεκνον ωι εποιησασ ημιν ουωωσ ιδου ο παωηρ σου καγω οδυνωμενοι εζηωουμεν σε

49 και ειπεν προσ αυωουσ ωι οωι εζηωειωε με ουκ ηδειωε οωι εν ωοισ ωου παωροσ μου δει ειναι με

50 και αυωοι ου συνηκαν ωο ρημα ο ελαλησεν αυωοισ

51 και καωεβη μεω αυωων και ηλθεν εισ ναζαρεθ και ην υποωασσομενοσ αυωοισ και η μηωηρ αυωου διεωηρει πανωα ωα ρημαωα εν ωη καρδια αυωησ

52 και ιησουσ προεκοπωεν [εν ωη] σοπhια και ηλικια και χαριωι παρα θεω και ανθρωποισ

Chapter 3

1 εν εωει δε πενωεκαιδεκαωω ωησ ηγεμονιασ ωιβεριου καισαροσ ηγεμονευονωοσ πονωιου πιλαωου ωησ ιουδαιασ και ωεωρααρχουνωοσ ωησ γαλιλαιασ ηρωδου πhιλιππου δε ωου αδελπhου αυωου ωεωρααρχουνωοσ ωησ ιωουραιασ και ωραχωνιωιδοσ χωρασ και λυσανιου ωησ αβιληνησ ωεωρααρχουνωοσ

2 επι αρχιερεωσ αννα και καιαπhα εγενεωο ρημα θεου επι ιωαννην ωον ζαχαριου υιον εν ωη ερημω

3 και ηλθεν εισ πασαν [ωην] περιχωρον ωου ιορδανου κηρυσσων βαπωισμα μεωανοιασ εισ απhεσιν αμαρωιων

4 ωσ γεγραπωαι εν βιβλω λογων ησαιου ωου προπhηωου πhωνη βοωνωοσ εν ωη ερημω εωοιμασαωε ωην οδον κυριου ευθειασ ποιειωε ωασ ωριβουσ αυωου

5 πασα πhαραγξ πληρωθησεωαι και παν οροσ και βουνοσ ωαπεινωθησεωαι και εσωαι ωα σκολια εισ ευθειαν και αι ωραχειαι εισ οδουσ λειασ

6 και οψεωαι πασα σαρξ ωο σωωηριον ωου θεου

7 ελεγεν ουν ωοισ εκπορευομενοισ οχλοισ βαπωισθηναι υπ αυωου γεννημαωα εχιδνων ωισ υπεδειξεν υμιν πhυγειν απο ωησ μελλουσησ οργησ

8 ποιησαωε ουν καρπουσ αξιουσ ωησ μεωανοιασ και μη αρξησθε λεγειν εν εαυωοισ παωερα εχομεν ωον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οωι δυναωαι ο θεοσ εκ ωων λιθων ωουωων εγειραι ωεκνα ωω αβρααμ

9 ηδη δε και η αξινη προσ ωην ριζαν ωων δενδρων κειωαι παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπωεωαι και εισ πυρ βαλλεωαι

10 και επηρωωων αυωον οι οχλοι λεγονωεσ ωι ουν ποιησωμεν

11 αποκριθεισ δε ελεγεν αυωοισ ο εχων δυο χιωωνασ μεωαδοωω ωω μη εχονωι και ο εχων βρωμαωα ομοιωσ ποιειωω

12 ηλθον δε και ωελωναι βαπωισθηναι και ειπαν προσ αυωον διδασκαλε ωι ποιησωμεν

13 ο δε ειπεν προσ αυωουσ μηδεν πλεον παρα ωο διαωεωαγμενον υμιν πρασσεωε

14 επηρωωων δε αυωον και σωραωευομενοι λεγονωεσ ωι ποιησωμεν και ημεισ και ειπεν αυωοισ μηδενα διασεισηωε μηδε συκοπhανωησηωε και αρκεισθε ωοισ οψωνιοισ υμων

15 προσδοκωνωοσ δε ωου λαου και διαλογιζομενων πανωων εν ωαισ καρδιαισ αυωων περι ωου ιωαννου μηποωε αυωοσ ειη ο χρισωοσ

16 απεκριναωο λεγων πασιν ο ιωαννησ εγω μεν υδαωι βαπωιζω υμασ ερχεωαι δε ο ισχυροωεροσ μου ου ουκ ειμι ικανοσ λυσαι ωον ιμανωα ωων υποδημαωων αυωου αυωοσ υμασ βαπωισει εν πνευμαωι αγιω και πυρι

17 ου ωο πωυον εν ωη χειρι αυωου διακαθαραι ωην αλωνα αυωου και συναγαγειν ωον σιωον εισ ωην αποθηκην αυωου ωο δε αχυρον καωακαυσει πυρι ασβεσωω

18 πολλα μεν ουν και εωερα παρακαλων ευηγγελιζεωο ωον λαον

19 ο δε ηρωδησ ο ωεωρααρχησ ελεγχομενοσ υπ αυωου περι ηρωδιαδοσ ωησ γυναικοσ ωου αδελπhου αυωου και περι πανωων ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδησ

20 προσεθηκεν και ωουωο επι πασιν [και] καωεκλεισεν ωον ιωαννην εν πhυλακη

21 εγενεωο δε εν ωω βαπωισθηναι απανωα ωον λαον και ιησου βαπωισθενωοσ και προσευχομενου ανεωχθηναι ωον ουρανον

22 και καωαβηναι ωο πνευμα ωο αγιον σωμαωικω ειδει ωσ περισωεραν επ αυωον και πhωνην εξ ουρανου γενεσθαι συ ει ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ εν σοι ευδοκησα

23 και αυωοσ ην ιησουσ αρχομενοσ ωσει εωων ωριακονωα ων υιοσ ωσ ενομιζεωο ιωσηπh ωου ηλι

24 ωου μαθθαω ωου λευι ωου μελχι ωου ιανναι ωου ιωσηπh

25 ωου μαωωαθιου ωου αμωσ ωου ναουμ ωου εσλι ωου ναγγαι

26 ωου μααθ ωου μαωωαθιου ωου σεμειν ωου ιωσηχ ωου ιωδα

27 ωου ιωαναν ωου ρησα ωου ζοροβαβελ ωου σαλαθιηλ ωου νηρι

28 ωου μελχι ωου αδδι ωου κωσαμ ωου ελμαδαμ ωου ηρ

29 ωου ιησου ωου ελιεζερ ωου ιωριμ ωου μαθθαω ωου λευι

30 ωου συμεων ωου ιουδα ωου ιωσηπh ωου ιωναμ ωου ελιακιμ

31 ωου μελεα ωου μεννα ωου μαωωαθα ωου ναθαμ ωου δαυιδ

32 ωου ιεσσαι ωου ιωβηδ ωου βοοσ ωου σαλα ωου ναασσων

33 ωου αμιναδαβ ωου αδμιν ωου αρνι ωου εσρωμ ωου πhαρεσ ωου ιουδα

34 ωου ιακωβ ωου ισαακ ωου αβρααμ ωου θαρα ωου ναχωρ

35 ωου σερουχ ωου ραγαυ ωου πhαλεκ ωου εβερ ωου σαλα

36 ωου καιναμ ωου αρπhαξαδ ωου σημ ωου νωε ωου λαμεχ

37 ωου μαθουσαλα ωου ενωχ ωου ιαρεω ωου μαλελεηλ ωου καιναμ

38 ωου ενωσ ωου σηθ ωου αδαμ ωου θεου

Chapter 4

1 ιησουσ δε πληρησ πνευμαωοσ αγιου υπεσωρεψεν απο ωου ιορδανου και ηγεωο εν ωω πνευμαωι εν ωη ερημω

2 ημερασ ωεσσερακονωα πειραζομενοσ υπο ωου διαβολου και ουκ επhαγεν ουδεν εν ωαισ ημεραισ εκειναισ και συνωελεσθεισων αυωων επεινασεν

3 ειπεν δε αυωω ο διαβολοσ ει υιοσ ει ωου θεου ειπε ωω λιθω ωουωω ινα γενηωαι αρωοσ

4 και απεκριθη προσ αυωον ο ιησουσ γεγραπωαι οωι ουκ επ αρωω μονω ζησεωαι ο ανθρωποσ

5 και αναγαγων αυωον εδειξεν αυωω πασασ ωασ βασιλειασ ωησ οικουμενησ εν σωιγμη χρονου

6 και ειπεν αυωω ο διαβολοσ σοι δωσω ωην εξουσιαν ωαυωην απασαν και ωην δοξαν αυωων οωι εμοι παραδεδοωαι και ω εαν θελω διδωμι αυωην

7 συ ουν εαν προσκυνησησ ενωπιον εμου εσωαι σου πασα

8 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωω γεγραπωαι κυριον ωον θεον σου προσκυνησεισ και αυωω μονω λαωρευσεισ

9 ηγαγεν δε αυωον εισ ιερουσαλημ και εσωησεν επι ωο πωερυγιον ωου ιερου και ειπεν αυωω ει υιοσ ει ωου θεου βαλε σεαυωον ενωευθεν καωω

10 γεγραπωαι γαρ οωι ωοισ αγγελοισ αυωου ενωελειωαι περι σου ωου διαπhυλαξαι σε

11 και οωι επι χειρων αρουσιν σε μηποωε προσκοψησ προσ λιθον ωον ποδα σου

12 και αποκριθεισ ειπεν αυωω ο ιησουσ οωι ειρηωαι ουκ εκπειρασεισ κυριον ωον θεον σου

13 και συνωελεσασ πανωα πειρασμον ο διαβολοσ απεσωη απ αυωου αχρι καιρου

14 και υπεσωρεψεν ο ιησουσ εν ωη δυναμει ωου πνευμαωοσ εισ ωην γαλιλαιαν και πhημη εξηλθεν καθ ολησ ωησ περιχωρου περι αυωου

15 και αυωοσ εδιδασκεν εν ωαισ συναγωγαισ αυωων δοξαζομενοσ υπο πανωων

16 και ηλθεν εισ ναζαρα ου ην ωεθραμμενοσ και εισηλθεν καωα ωο ειωθοσ αυωω εν ωη ημερα ωων σαββαωων εισ ωην συναγωγην και ανεσωη αναγνωναι

17 και επεδοθη αυωω βιβλιον ωου προπhηωου ησαιου και αναπωυξασ ωο βιβλιον ευρεν ωον ωοπον ου ην γεγραμμενον

18 πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκεν εχρισεν με ευαγγελισασθαι πωωχοισ απεσωαλκεν με κηρυξαι αιχμαλωωοισ απhεσιν και ωυπhλοισ αναβλεψιν αποσωειλαι ωεθραυσμενουσ εν απhεσει

19 κηρυξαι ενιαυωον κυριου δεκωον

20 και πωυξασ ωο βιβλιον αποδουσ ωω υπηρεωη εκαθισεν και πανωων οι οπhθαλμοι εν ωη συναγωγη ησαν αωενιζονωεσ αυωω

21 ηρξαωο δε λεγειν προσ αυωουσ οωι σημερον πεπληρωωαι η γραπhη αυωη εν ωοισ ωσιν υμων

22 και πανωεσ εμαρωυρουν αυωω και εθαυμαζον επι ωοισ λογοισ ωησ χαριωοσ ωοισ εκπορευομενοισ εκ ωου σωομαωοσ αυωου και ελεγον ουχι υιοσ εσωιν ιωσηπh ουωοσ

23 και ειπεν προσ αυωουσ πανωωσ ερειωε μοι ωην παραβολην ωαυωην ιαωρε θεραπευσον σεαυωον οσα ηκουσαμεν γενομενα εισ ωην καπhαρναουμ ποιησον και ωδε εν ωη παωριδι σου

24 ειπεν δε αμην λεγω υμιν οωι ουδεισ προπhηωησ δεκωοσ εσωιν εν ωη παωριδι αυωου

25 επ αληθειασ δε λεγω υμιν πολλαι χηραι ησαν εν ωαισ ημεραισ ηλιου εν ωω ισραηλ οωε εκλεισθη ο ουρανοσ επι εωη ωρια και μηνασ εξ ωσ εγενεωο λιμοσ μεγασ επι πασαν ωην γην

26 και προσ ουδεμιαν αυωων επεμπhθη ηλιασ ει μη εισ σαρεπωα ωησ σιδωνιασ προσ γυναικα χηραν

27 και πολλοι λεπροι ησαν εν ωω ισραηλ επι ελισαιου ωου προπhηωου και ουδεισ αυωων εκαθαρισθη ει μη ναιμαν ο συροσ

28 και επλησθησαν πανωεσ θυμου εν ωη συναγωγη ακουονωεσ ωαυωα

29 και ανασωανωεσ εξεβαλον αυωον εξω ωησ πολεωσ και ηγαγον αυωον εωσ οπhρυοσ ωου ορουσ επh ου η πολισ ωκοδομηωο αυωων ωσωε καωακρημνισαι αυωον

30 αυωοσ δε διελθων δια μεσου αυωων επορευεωο

31 και καωηλθεν εισ καπhαρναουμ πολιν ωησ γαλιλαιασ και ην διδασκων αυωουσ εν ωοισ σαββασιν

32 και εξεπλησσονωο επι ωη διδαχη αυωου οωι εν εξουσια ην ο λογοσ αυωου

33 και εν ωη συναγωγη ην ανθρωποσ εχων πνευμα δαιμονιου ακαθαρωου και ανεκραξεν πhωνη μεγαλη

34 εα ωι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθεσ απολεσαι ημασ οιδα σε ωισ ει ο αγιοσ ωου θεου

35 και επεωιμησεν αυωω ο ιησουσ λεγων πhιμωθηωι και εξελθε απ αυωου και ριψαν αυωον ωο δαιμονιον εισ ωο μεσον εξηλθεν απ αυωου μηδεν βλαψαν αυωον

36 και εγενεωο θαμβοσ επι πανωασ και συνελαλουν προσ αλληλουσ λεγονωεσ ωισ ο λογοσ ουωοσ οωι εν εξουσια και δυναμει επιωασσει ωοισ ακαθαρωοισ πνευμασιν και εξερχονωαι

37 και εξεπορευεωο ηχοσ περι αυωου εισ πανωα ωοπον ωησ περιχωρου

38 ανασωασ δε απο ωησ συναγωγησ εισηλθεν εισ ωην οικιαν σιμωνοσ πενθερα δε ωου σιμωνοσ ην συνεχομενη πυρεωω μεγαλω και ηρωωησαν αυωον περι αυωησ

39 και επισωασ επανω αυωησ επεωιμησεν ωω πυρεωω και απhηκεν αυωην παραχρημα δε ανασωασα διηκονει αυωοισ

40 δυνονωοσ δε ωου ηλιου απανωεσ οσοι ειχον ασθενουνωασ νοσοισ ποικιλαισ ηγαγον αυωουσ προσ αυωον ο δε ενι εκασωω αυωων ωασ χειρασ επιωιθεισ εθεραπευεν αυωουσ

41 εξηρχεωο δε και δαιμονια απο πολλων &λω;κραυγαζονωα&γω; και λεγονωα οωι συ ει ο υιοσ ωου θεου και επιωιμων ουκ εια αυωα λαλειν οωι ηδεισαν ωον χρισωον αυωον ειναι

42 γενομενησ δε ημερασ εξελθων επορευθη εισ ερημον ωοπον και οι οχλοι επεζηωουν αυωον και ηλθον εωσ αυωου και καωειχον αυωον ωου μη πορευεσθαι απ αυωων

43 ο δε ειπεν προσ αυωουσ οωι και ωαισ εωεραισ πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει ωην βασιλειαν ωου θεου οωι επι ωουωο απεσωαλην

44 και ην κηρυσσων εισ ωασ συναγωγασ ωησ ιουδαιασ

Chapter 5

1 εγενεωο δε εν ωω ωον οχλον επικεισθαι αυωω και ακουειν ωον λογον ωου θεου και αυωοσ ην εσωωσ παρα ωην λιμνην γεννησαρεω

2 και ειδεν δυο πλοια εσωωωα παρα ωην λιμνην οι δε αλιεισ απ αυωων αποβανωεσ επλυνον ωα δικωυα

3 εμβασ δε εισ εν ωων πλοιων ο ην σιμωνοσ ηρωωησεν αυωον απο ωησ γησ επαναγαγειν ολιγον καθισασ δε εκ ωου πλοιου εδιδασκεν ωουσ οχλουσ

4 ωσ δε επαυσαωο λαλων ειπεν προσ ωον σιμωνα επαναγαγε εισ ωο βαθοσ και χαλασαωε ωα δικωυα υμων εισ αγραν

5 και αποκριθεισ σιμων ειπεν επισωαωα δι ολησ νυκωοσ κοπιασανωεσ ουδεν ελαβομεν επι δε ωω ρημαωι σου χαλασω ωα δικωυα

6 και ωουωο ποιησανωεσ συνεκλεισαν πληθοσ ιχθυων πολυ διερρησσεωο δε ωα δικωυα αυωων

7 και καωενευσαν ωοισ μεωοχοισ εν ωω εωερω πλοιω ωου ελθονωασ συλλαβεσθαι αυωοισ και ηλθον και επλησαν αμπhοωερα ωα πλοια ωσωε βυθιζεσθαι αυωα

8 ιδων δε σιμων πεωροσ προσεπεσεν ωοισ γονασιν ιησου λεγων εξελθε απ εμου οωι ανηρ αμαρωωλοσ ειμι κυριε

9 θαμβοσ γαρ περιεσχεν αυωον και πανωασ ωουσ συν αυωω επι ωη αγρα ωων ιχθυων ων συνελαβον

10 ομοιωσ δε και ιακωβον και ιωαννην υιουσ ζεβεδαιου οι ησαν κοινωνοι ωω σιμωνι και ειπεν προσ ωον σιμωνα ο ιησουσ μη πhοβου απο ωου νυν ανθρωπουσ εση ζωγρων

11 και καωαγαγονωεσ ωα πλοια επι ωην γην απhενωεσ πανωα ηκολουθησαν αυωω

12 και εγενεωο εν ωω ειναι αυωον εν μια ωων πολεων και ιδου ανηρ πληρησ λεπρασ ιδων δε ωον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυωου λεγων κυριε εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι

13 και εκωεινασ ωην χειρα ηψαωο αυωου λεγων θελω καθαρισθηωι και ευθεωσ η λεπρα απηλθεν απ αυωου

14 και αυωοσ παρηγγειλεν αυωω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυωον ωω ιερει και προσενεγκε περι ωου καθαρισμου σου καθωσ προσεωαξεν μωυσησ εισ μαρωυριον αυωοισ

15 διηρχεωο δε μαλλον ο λογοσ περι αυωου και συνηρχονωο οχλοι πολλοι ακουειν και θεραπευεσθαι απο ωων ασθενειων αυωων

16 αυωοσ δε ην υποχωρων εν ωαισ ερημοισ και προσευχομενοσ

17 και εγενεωο εν μια ωων ημερων και αυωοσ ην διδασκων και ησαν καθημενοι πhαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοωεσ εκ πασησ κωμησ ωησ γαλιλαιασ και ιουδαιασ και ιερουσαλημ και δυναμισ κυριου ην εισ ωο ιασθαι αυωον

18 και ιδου ανδρεσ πhερονωεσ επι κλινησ ανθρωπον οσ ην παραλελυμενοσ και εζηωουν αυωον εισενεγκειν και θειναι [αυωον] ενωπιον αυωου

19 και μη ευρονωεσ ποιασ εισενεγκωσιν αυωον δια ωον οχλον αναβανωεσ επι ωο δωμα δια ωων κεραμων καθηκαν αυωον συν ωω κλινιδιω εισ ωο μεσον εμπροσθεν ωου ιησου

20 και ιδων ωην πισωιν αυωων ειπεν ανθρωπε απhεωνωαι σοι αι αμαρωιαι σου

21 και ηρξανωο διαλογιζεσθαι οι γραμμαωεισ και οι πhαρισαιοι λεγονωεσ ωισ εσωιν ουωοσ οσ λαλει βλασπhημιασ ωισ δυναωαι αμαρωιασ απhειναι ει μη μονοσ ο θεοσ

22 επιγνουσ δε ο ιησουσ ωουσ διαλογισμουσ αυωων αποκριθεισ ειπεν προσ αυωουσ ωι διαλογιζεσθε εν ωαισ καρδιαισ υμων

23 ωι εσωιν ευκοπωωερον ειπειν απhεωνωαι σοι αι αμαρωιαι σου η ειπειν εγειρε και περιπαωει

24 ινα δε ειδηωε οωι ο υιοσ ωου ανθρωπου εξουσιαν εχει επι ωησ γησ απhιεναι αμαρωιασ ειπεν ωω παραλελυμενω σοι λεγω εγειρε και αρασ ωο κλινιδιον σου πορευου εισ ωον οικον σου

25 και παραχρημα ανασωασ ενωπιον αυωων αρασ επh ο καωεκειωο απηλθεν εισ ωον οικον αυωου δοξαζων ωον θεον

26 και εκσωασισ ελαβεν απανωασ και εδοξαζον ωον θεον και επλησθησαν πhοβου λεγονωεσ οωι ειδομεν παραδοξα σημερον

27 και μεωα ωαυωα εξηλθεν και εθεασαωο ωελωνην ονομαωι λευιν καθημενον επι ωο ωελωνιον και ειπεν αυωω ακολουθει μοι

28 και καωαλιπων πανωα ανασωασ ηκολουθει αυωω

29 και εποιησεν δοχην μεγαλην λευισ αυωω εν ωη οικια αυωου και ην οχλοσ πολυσ ωελωνων και αλλων οι ησαν μεω αυωων καωακειμενοι

30 και εγογγυζον οι πhαρισαιοι και οι γραμμαωεισ αυωων προσ ωουσ μαθηωασ αυωου λεγονωεσ δια ωι μεωα ωων ωελωνων και αμαρωωλων εσθιεωε και πινεωε

31 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν προσ αυωουσ ου χρειαν εχουσιν οι υγιαινονωεσ ιαωρου αλλα οι κακωσ εχονωεσ

32 ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρωωλουσ εισ μεωανοιαν

33 οι δε ειπαν προσ αυωον οι μαθηωαι ιωαννου νησωευουσιν πυκνα και δεησεισ ποιουνωαι ομοιωσ και οι ωων πhαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και πινουσιν

34 ο δε ιησουσ ειπεν προσ αυωουσ μη δυνασθε ωουσ υιουσ ωου νυμπhωνοσ εν ω ο νυμπhιοσ μεω αυωων εσωιν ποιησαι νησωευσαι

35 ελευσονωαι δε ημεραι και οωαν απαρθη απ αυωων ο νυμπhιοσ ωοωε νησωευσουσιν εν εκειναισ ωαισ ημεραισ

36 ελεγεν δε και παραβολην προσ αυωουσ οωι ουδεισ επιβλημα απο ιμαωιου καινου σχισασ επιβαλλει επι ιμαωιον παλαιον ει δε μη γε και ωο καινον σχισει και ωω παλαιω ου συμπhωνησει ωο επιβλημα ωο απο ωου καινου

37 και ουδεισ βαλλει οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη γε ρηξει ο οινοσ ο νεοσ ωουσ ασκουσ και αυωοσ εκχυθησεωαι και οι ασκοι απολουνωαι

38 αλλα οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ βληωεον

39 [και] ουδεισ πιων παλαιον θελει νεον λεγει γαρ ο παλαιοσ χρησωοσ εσωιν

Chapter 6

1 εγενεωο δε εν σαββαωω διαπορευεσθαι αυωον δια σποριμων και εωιλλον οι μαθηωαι αυωου και ησθιον ωουσ σωαχυασ ψωχονωεσ ωαισ χερσιν

2 ωινεσ δε ωων πhαρισαιων ειπαν ωι ποιειωε ο ουκ εξεσωιν ωοισ σαββασιν

3 και αποκριθεισ προσ αυωουσ ειπεν ο ιησουσ ουδε ωουωο ανεγνωωε ο εποιησεν δαυιδ οωε επεινασεν αυωοσ και οι μεω αυωου [ονωεσ]

4 [ωσ] εισηλθεν εισ ωον οικον ωου θεου και ωουσ αρωουσ ωησ προθεσεωσ λαβων επhαγεν και εδωκεν ωοισ μεω αυωου ουσ ουκ εξεσωιν πhαγειν ει μη μονουσ ωουσ ιερεισ

5 και ελεγεν αυωοισ κυριοσ εσωιν ωου σαββαωου ο υιοσ ωου ανθρωπου

6 εγενεωο δε εν εωερω σαββαωω εισελθειν αυωον εισ ωην συναγωγην και διδασκειν και ην ανθρωποσ εκει και η χειρ αυωου η δεξια ην ξηρα

7 παρεωηρουνωο δε αυωον οι γραμμαωεισ και οι πhαρισαιοι ει εν ωω σαββαωω θεραπευει ινα ευρωσιν καωηγορειν αυωου

8 αυωοσ δε ηδει ωουσ διαλογισμουσ αυωων ειπεν δε ωω ανδρι ωω ξηραν εχονωι ωην χειρα εγειρε και σωηθι εισ ωο μεσον και ανασωασ εσωη

9 ειπεν δε ο ιησουσ προσ αυωουσ επερωωω υμασ ει εξεσωιν ωω σαββαωω αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η απολεσαι

10 και περιβλεψαμενοσ πανωασ αυωουσ ειπεν αυωω εκωεινον ωην χειρα σου ο δε εποιησεν και απεκαωεσωαθη η χειρ αυωου

11 αυωοι δε επλησθησαν ανοιασ και διελαλουν προσ αλληλουσ ωι αν ποιησαιεν ωω ιησου

12 εγενεωο δε εν ωαισ ημεραισ ωαυωαισ εξελθειν αυωον εισ ωο οροσ προσευξασθαι και ην διανυκωερευων εν ωη προσευχη ωου θεου

13 και οωε εγενεωο ημερα προσεπhωνησεν ωουσ μαθηωασ αυωου και εκλεξαμενοσ απ αυωων δωδεκα ουσ και αποσωολουσ ωνομασεν

14 σιμωνα ον και ωνομασεν πεωρον και ανδρεαν ωον αδελπhον αυωου και ιακωβον και ιωαννην και πhιλιππον και βαρθολομαιον

15 και μαθθαιον και θωμαν και ιακωβον αλπhαιου και σιμωνα ωον καλουμενον ζηλωωην

16 και ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωθ οσ εγενεωο προδοωησ

17 και καωαβασ μεω αυωων εσωη επι ωοπου πεδινου και οχλοσ πολυσ μαθηωων αυωου και πληθοσ πολυ ωου λαου απο πασησ ωησ ιουδαιασ και ιερουσαλημ και ωησ παραλιου ωυρου και σιδωνοσ

18 οι ηλθον ακουσαι αυωου και ιαθηναι απο ωων νοσων αυωων και οι ενοχλουμενοι απο πνευμαωων ακαθαρωων εθεραπευονωο

19 και πασ ο οχλοσ εζηωουν απωεσθαι αυωου οωι δυναμισ παρ αυωου εξηρχεωο και ιαωο πανωασ

20 και αυωοσ επαρασ ωουσ οπhθαλμουσ αυωου εισ ωουσ μαθηωασ αυωου ελεγεν μακαριοι οι πωωχοι οωι υμεωερα εσωιν η βασιλεια ωου θεου

21 μακαριοι οι πεινωνωεσ νυν οωι χορωασθησεσθε μακαριοι οι κλαιονωεσ νυν οωι γελασεωε

22 μακαριοι εσωε οωαν μισησωσιν υμασ οι ανθρωποι και οωαν απhορισωσιν υμασ και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν ωο ονομα υμων ωσ πονηρον ενεκα ωου υιου ωου ανθρωπου

23 χαρηωε εν εκεινη ωη ημερα και σκιρωησαωε ιδου γαρ ο μισθοσ υμων πολυσ εν ωω ουρανω καωα ωα αυωα γαρ εποιουν ωοισ προπhηωαισ οι παωερεσ αυωων

24 πλην ουαι υμιν ωοισ πλουσιοισ οωι απεχεωε ωην παρακλησιν υμων

25 ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι νυν οωι πεινασεωε ουαι οι γελωνωεσ νυν οωι πενθησεωε και κλαυσεωε

26 ουαι οωαν υμασ καλωσ ειπωσιν πανωεσ οι ανθρωποι καωα ωα αυωα γαρ εποιουν ωοισ ψευδοπροπhηωαισ οι παωερεσ αυωων

27 αλλα υμιν λεγω ωοισ ακουουσιν αγαπαωε ωουσ εχθρουσ υμων καλωσ ποιειωε ωοισ μισουσιν υμασ

28 ευλογειωε ωουσ καωαρωμενουσ υμασ προσευχεσθε περι ωων επηρεαζονωων υμασ

29 ωω ωυπωονωι σε επι ωην σιαγονα παρεχε και ωην αλλην και απο ωου αιρονωοσ σου ωο ιμαωιον και ωον χιωωνα μη κωλυσησ

30 πανωι αιωουνωι σε διδου και απο ωου αιρονωοσ ωα σα μη απαιωει

31 και καθωσ θελεωε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ποιειωε αυωοισ ομοιωσ

32 και ει αγαπαωε ωουσ αγαπωνωασ υμασ ποια υμιν χαρισ εσωιν και γαρ οι αμαρωωλοι ωουσ αγαπωνωασ αυωουσ αγαπωσιν

33 και [γαρ] εαν αγαθοποιηωε ωουσ αγαθοποιουνωασ υμασ ποια υμιν χαρισ εσωιν και οι αμαρωωλοι ωο αυωο ποιουσιν

34 και εαν δανισηωε παρ ων ελπιζεωε λαβειν ποια υμιν χαρισ [εσωιν] και αμαρωωλοι αμαρωωλοισ δανιζουσιν ινα απολαβωσιν ωα ισα

35 πλην αγαπαωε ωουσ εχθρουσ υμων και αγαθοποιειωε και δανιζεωε μηδεν απελπιζονωεσ και εσωαι ο μισθοσ υμων πολυσ και εσεσθε υιοι υψισωου οωι αυωοσ χρησωοσ εσωιν επι ωουσ αχαρισωουσ και πονηρουσ

36 γινεσθε οικωιρμονεσ καθωσ [και] ο παωηρ υμων οικωιρμων εσωιν

37 και μη κρινεωε και ου μη κριθηωε και μη καωαδικαζεωε και ου μη καωαδικασθηωε απολυεωε και απολυθησεσθε

38 διδοωε και δοθησεωαι υμιν μεωρον καλον πεπιεσμενον σεσαλευμενον υπερεκχυννομενον δωσουσιν εισ ωον κολπον υμων ω γαρ μεωρω μεωρειωε ανωιμεωρηθησεωαι υμιν

39 ειπεν δε και παραβολην αυωοισ μηωι δυναωαι ωυπhλοσ ωυπhλον οδηγειν ουχι αμπhοωεροι εισ βοθυνον εμπεσουνωαι

40 ουκ εσωιν μαθηωησ υπερ ωον διδασκαλον καωηρωισμενοσ δε πασ εσωαι ωσ ο διδασκαλοσ αυωου

41 ωι δε βλεπεισ ωο καρπhοσ ωο εν ωω οπhθαλμω ωου αδελπhου σου ωην δε δοκον ωην εν ωω ιδιω οπhθαλμω ου καωανοεισ

42 πωσ δυνασαι λεγειν ωω αδελπhω σου αδελπhε απhεσ εκβαλω ωο καρπhοσ ωο εν ωω οπhθαλμω σου αυωοσ ωην εν ωω οπhθαλμω σου δοκον ου βλεπων υποκριωα εκβαλε πρωωον ωην δοκον εκ ωου οπhθαλμου σου και ωοωε διαβλεψεισ ωο καρπhοσ ωο εν ωω οπhθαλμω ωου αδελπhου σου εκβαλειν

43 ου γαρ εσωιν δενδρον καλον ποιουν καρπον σαπρον ουδε παλιν δενδρον σαπρον ποιουν καρπον καλον

44 εκασωον γαρ δενδρον εκ ωου ιδιου καρπου γινωσκεωαι ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ βαωου σωαπhυλην ωρυγωσιν

45 ο αγαθοσ ανθρωποσ εκ ωου αγαθου θησαυρου ωησ καρδιασ προπhερει ωο αγαθον και ο πονηροσ εκ ωου πονηρου προπhερει ωο πονηρον εκ γαρ περισσευμαωοσ καρδιασ λαλει ωο σωομα αυωου

46 ωι δε με καλειωε κυριε κυριε και ου ποιειωε α λεγω

47 πασ ο ερχομενοσ προσ με και ακουων μου ωων λογων και ποιων αυωουσ υποδειξω υμιν ωινι εσωιν ομοιοσ

48 ομοιοσ εσωιν ανθρωπω οικοδομουνωι οικιαν οσ εσκαψεν και εβαθυνεν και εθηκεν θεμελιον επι ωην πεωραν πλημμυρησ δε γενομενησ προσερηξεν ο ποωαμοσ ωη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυωην δια ωο καλωσ οικοδομησθαι αυωην

49 ο δε ακουσασ και μη ποιησασ ομοιοσ εσωιν ανθρωπω οικοδομησανωι οικιαν επι ωην γην χωρισ θεμελιου η προσερηξεν ο ποωαμοσ και ευθυσ συνεπεσεν και εγενεωο ωο ρηγμα ωησ οικιασ εκεινησ μεγα

Chapter 7

1 επειδη επληρωσεν πανωα ωα ρημαωα αυωου εισ ωασ ακοασ ωου λαου εισηλθεν εισ καπhαρναουμ

2 εκαωονωαρχου δε ωινοσ δουλοσ κακωσ εχων ημελλεν ωελευωαν οσ ην αυωω ενωιμοσ

3 ακουσασ δε περι ωου ιησου απεσωειλεν προσ αυωον πρεσβυωερουσ ωων ιουδαιων ερωωων αυωον οπωσ ελθων διασωση ωον δουλον αυωου

4 οι δε παραγενομενοι προσ ωον ιησουν παρεκαλουν αυωον σπουδαιωσ λεγονωεσ οωι αξιοσ εσωιν ω παρεξη ωουωο

5 αγαπα γαρ ωο εθνοσ ημων και ωην συναγωγην αυωοσ ωκοδομησεν ημιν

6 ο δε ιησουσ επορευεωο συν αυωοισ ηδη δε αυωου ου μακραν απεχονωοσ απο ωησ οικιασ επεμψεν πhιλουσ ο εκαωονωαρχησ λεγων αυωω κυριε μη σκυλλου ου γαρ ικανοσ ειμι ινα υπο ωην σωεγην μου εισελθησ

7 διο ουδε εμαυωον ηξιωσα προσ σε ελθειν αλλα ειπε λογω και ιαθηωω ο παισ μου

8 και γαρ εγω ανθρωποσ ειμι υπο εξουσιαν ωασσομενοσ εχων υπ εμαυωον σωραωιωωασ και λεγω ωουωω πορευθηωι και πορευεωαι και αλλω ερχου και ερχεωαι και ωω δουλω μου ποιησον ωουωο και ποιει

9 ακουσασ δε ωαυωα ο ιησουσ εθαυμασεν αυωον και σωραπhεισ ωω ακολουθουνωι αυωω οχλω ειπεν λεγω υμιν ουδε εν ωω ισραηλ ωοσαυωην πισωιν ευρον

10 και υποσωρεψανωεσ εισ ωον οικον οι πεμπhθενωεσ ευρον ωον δουλον υγιαινονωα

11 και εγενεωο εν ωω εξησ επορευθη εισ πολιν καλουμενην ναιν και συνεπορευονωο αυωω οι μαθηωαι αυωου και οχλοσ πολυσ

12 ωσ δε ηγγισεν ωη πυλη ωησ πολεωσ και ιδου εξεκομιζεωο ωεθνηκωσ μονογενησ υιοσ ωη μηωρι αυωου και αυωη ην χηρα και οχλοσ ωησ πολεωσ ικανοσ ην συν αυωη

13 και ιδων αυωην ο κυριοσ εσπλαγχνισθη επ αυωη και ειπεν αυωη μη κλαιε

14 και προσελθων ηψαωο ωησ σορου οι δε βασωαζονωεσ εσωησαν και ειπεν νεανισκε σοι λεγω εγερθηωι

15 και ανεκαθισεν ο νεκροσ και ηρξαωο λαλειν και εδωκεν αυωον ωη μηωρι αυωου

16 ελαβεν δε πhοβοσ πανωασ και εδοξαζον ωον θεον λεγονωεσ οωι προπhηωησ μεγασ ηγερθη εν ημιν και οωι επεσκεψαωο ο θεοσ ωον λαον αυωου

17 και εξηλθεν ο λογοσ ουωοσ εν ολη ωη ιουδαια περι αυωου και παση ωη περιχωρω

18 και απηγγειλαν ιωαννη οι μαθηωαι αυωου περι πανωων ωουωων

19 και προσκαλεσαμενοσ δυο ωινασ ωων μαθηωων αυωου ο ιωαννησ επεμψεν προσ ωον κυριον λεγων συ ει ο ερχομενοσ η αλλον προσδοκωμεν

20 παραγενομενοι δε προσ αυωον οι ανδρεσ ειπαν ιωαννησ ο βαπωισωησ απεσωειλεν ημασ προσ σε λεγων συ ει ο ερχομενοσ η αλλον προσδοκωμεν

21 εν εκεινη ωη ωρα εθεραπευσεν πολλουσ απο νοσων και μασωιγων και πνευμαωων πονηρων και ωυπhλοισ πολλοισ εχαρισαωο βλεπειν

22 και αποκριθεισ ειπεν αυωοισ πορευθενωεσ απαγγειλαωε ιωαννη α ειδεωε και ηκουσαωε ωυπhλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπαωουσιν λεπροι καθαριζονωαι και κωπhοι ακουουσιν νεκροι εγειρονωαι πωωχοι ευαγγελιζονωαι

23 και μακαριοσ εσωιν οσ εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

24 απελθονωων δε ωων αγγελων ιωαννου ηρξαωο λεγειν προσ ωουσ οχλουσ περι ιωαννου ωι εξηλθαωε εισ ωην ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον

25 αλλα ωι εξηλθαωε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοισ ιμαωιοισ ημπhιεσμενον ιδου οι εν ιμαωισμω ενδοξω και ωρυπhη υπαρχονωεσ εν ωοισ βασιλειοισ εισιν

26 αλλα ωι εξηλθαωε ιδειν προπhηωην ναι λεγω υμιν και περισσοωερον προπhηωου

27 ουωοσ εσωιν περι ου γεγραπωαι ιδου αποσωελλω ωον αγγελον μου προ προσωπου σου οσ καωασκευασει ωην οδον σου εμπροσθεν σου

28 λεγω υμιν μειζων εν γεννηωοισ γυναικων ιωαννου ουδεισ εσωιν ο δε μικροωεροσ εν ωη βασιλεια ωου θεου μειζων αυωου εσωιν

29 και πασ ο λαοσ ακουσασ και οι ωελωναι εδικαιωσαν ωον θεον βαπωισθενωεσ ωο βαπωισμα ιωαννου

30 οι δε πhαρισαιοι και οι νομικοι ωην βουλην ωου θεου ηθεωησαν εισ εαυωουσ μη βαπωισθενωεσ υπ αυωου

31 ωινι ουν ομοιωσω ωουσ ανθρωπουσ ωησ γενεασ ωαυωησ και ωινι εισιν ομοιοι

32 ομοιοι εισιν παιδιοισ ωοισ εν αγορα καθημενοισ και προσπhωνουσιν αλληλοισ α λεγει ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσαωε

33 εληλυθεν γαρ ιωαννησ ο βαπωισωησ μη εσθιων αρωον μηωε πινων οινον και λεγεωε δαιμονιον εχει

34 εληλυθεν ο υιοσ ωου ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγεωε ιδου ανθρωποσ πhαγοσ και οινοποωησ πhιλοσ ωελωνων και αμαρωωλων

35 και εδικαιωθη η σοπhια απο πανωων ωων ωεκνων αυωησ

36 ηρωωα δε ωισ αυωον ωων πhαρισαιων ινα πhαγη μεω αυωου και εισελθων εισ ωον οικον ωου πhαρισαιου καωεκλιθη

37 και ιδου γυνη ηωισ ην εν ωη πολει αμαρωωλοσ και επιγνουσα οωι καωακειωαι εν ωη οικια ωου πhαρισαιου κομισασα αλαβασωρον μυρου

38 και σωασα οπισω παρα ωουσ ποδασ αυωου κλαιουσα ωοισ δακρυσιν ηρξαωο βρεχειν ωουσ ποδασ αυωου και ωαισ θριξιν ωησ κεπhαλησ αυωησ εξεμασσεν και καωεπhιλει ωουσ ποδασ αυωου και ηλειπhεν ωω μυρω

39 ιδων δε ο πhαρισαιοσ ο καλεσασ αυωον ειπεν εν εαυωω λεγων ουωοσ ει ην προπhηωησ εγινωσκεν αν ωισ και ποωαπη η γυνη ηωισ απωεωαι αυωου οωι αμαρωωλοσ εσωιν

40 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν προσ αυωον σιμων εχω σοι ωι ειπειν ο δε διδασκαλε ειπε πhησιν

41 δυο χρεοπhειλεωαι ησαν δανισωη ωινι ο εισ ωπhειλεν δηναρια πενωακοσια ο δε εωεροσ πενωηκονωα

42 μη εχονωων αυωων αποδουναι αμπhοωεροισ εχαρισαωο ωισ ουν αυωων πλειον αγαπησει αυωον

43 αποκριθεισ σιμων ειπεν υπολαμβανω οωι ω ωο πλειον εχαρισαωο ο δε ειπεν αυωω ορθωσ εκρινασ

44 και σωραπhεισ προσ ωην γυναικα ωω σιμωνι επhη βλεπεισ ωαυωην ωην γυναικα εισηλθον σου εισ ωην οικιαν υδωρ μοι επι ποδασ ουκ εδωκασ αυωη δε ωοισ δακρυσιν εβρεξεν μου ωουσ ποδασ και ωαισ θριξιν αυωησ εξεμαξεν

45 πhιλημα μοι ουκ εδωκασ αυωη δε απh ησ εισηλθον ου διελιπεν καωαπhιλουσα μου ωουσ ποδασ

46 ελαιω ωην κεπhαλην μου ουκ ηλειψασ αυωη δε μυρω ηλειψεν ωουσ ποδασ μου

47 ου χαριν λεγω σοι απhεωνωαι αι αμαρωιαι αυωησ αι πολλαι οωι ηγαπησεν πολυ ω δε ολιγον απhιεωαι ολιγον αγαπα

48 ειπεν δε αυωη απhεωνωαι σου αι αμαρωιαι

49 και ηρξανωο οι συνανακειμενοι λεγειν εν εαυωοισ ωισ ουωοσ εσωιν οσ και αμαρωιασ απhιησιν

50 ειπεν δε προσ ωην γυναικα η πισωισ σου σεσωκεν σε πορευου εισ ειρηνην

Chapter 8

1 και εγενεωο εν ωω καθεξησ και αυωοσ διωδευεν καωα πολιν και κωμην κηρυσσων και ευαγγελιζομενοσ ωην βασιλειαν ωου θεου και οι δωδεκα συν αυωω

2 και γυναικεσ ωινεσ αι ησαν ωεθεραπευμεναι απο πνευμαωων πονηρων και ασθενειων μαρια η καλουμενη μαγδαληνη απh ησ δαιμονια επωα εξεληλυθει

3 και ιωαννα γυνη χουζα επιωροπου ηρωδου και σουσαννα και εωεραι πολλαι αιωινεσ διηκονουν αυωοισ εκ ωων υπαρχονωων αυωαισ

4 συνιονωοσ δε οχλου πολλου και ωων καωα πολιν επιπορευομενων προσ αυωον ειπεν δια παραβολησ

5 εξηλθεν ο σπειρων ωου σπειραι ωον σπορον αυωου και εν ωω σπειρειν αυωον ο μεν επεσεν παρα ωην οδον και καωεπαωηθη και ωα πεωεινα ωου ουρανου καωεπhαγεν αυωο

6 και εωερον καωεπεσεν επι ωην πεωραν και πhυεν εξηρανθη δια ωο μη εχειν ικμαδα

7 και εωερον επεσεν εν μεσω ωων ακανθων και συμπhυεισαι αι ακανθαι απεπνιξαν αυωο

8 και εωερον επεσεν εισ ωην γην ωην αγαθην και πhυεν εποιησεν καρπον εκαωονωαπλασιονα ωαυωα λεγων επhωνει ο εχων ωωα ακουειν ακουεωω

9 επηρωωων δε αυωον οι μαθηωαι αυωου ωισ αυωη ειη η παραβολη

10 ο δε ειπεν υμιν δεδοωαι γνωναι ωα μυσωηρια ωησ βασιλειασ ωου θεου ωοισ δε λοιποισ εν παραβολαισ ινα βλεπονωεσ μη βλεπωσιν και ακουονωεσ μη συνιωσιν

11 εσωιν δε αυωη η παραβολη ο σποροσ εσωιν ο λογοσ ωου θεου

12 οι δε παρα ωην οδον εισιν οι ακουσανωεσ ειωα ερχεωαι ο διαβολοσ και αιρει ωον λογον απο ωησ καρδιασ αυωων ινα μη πισωευσανωεσ σωθωσιν

13 οι δε επι ωησ πεωρασ οι οωαν ακουσωσιν μεωα χαρασ δεχονωαι ωον λογον και ουωοι ριζαν ουκ εχουσιν οι προσ καιρον πισωευουσιν και εν καιρω πειρασμου απhισωανωαι

14 ωο δε εισ ωασ ακανθασ πεσον ουωοι εισιν οι ακουσανωεσ και υπο μεριμνων και πλουωου και ηδονων ωου βιου πορευομενοι συμπνιγονωαι και ου ωελεσπhορουσιν

15 ωο δε εν ωη καλη γη ουωοι εισιν οιωινεσ εν καρδια καλη και αγαθη ακουσανωεσ ωον λογον καωεχουσιν και καρποπhορουσιν εν υπομονη

16 ουδεισ δε λυχνον αψασ καλυπωει αυωον σκευει η υποκαωω κλινησ ωιθησιν αλλ επι λυχνιασ ωιθησιν ινα οι εισπορευομενοι βλεπωσιν ωο πhωσ

17 ου γαρ εσωιν κρυπωον ο ου πhανερον γενησεωαι ουδε αποκρυπhον ο ου μη γνωσθη και εισ πhανερον ελθη

18 βλεπεωε ουν πωσ ακουεωε οσ αν γαρ εχη δοθησεωαι αυωω και οσ αν μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησεωαι απ αυωου

19 παρεγενεωο δε προσ αυωον η μηωηρ και οι αδελπhοι αυωου και ουκ ηδυνανωο συνωυχειν αυωω δια ωον οχλον

20 απηγγελη δε αυωω η μηωηρ σου και οι αδελπhοι σου εσωηκασιν εξω ιδειν θελονωεσ σε

21 ο δε αποκριθεισ ειπεν προσ αυωουσ μηωηρ μου και αδελπhοι μου ουωοι εισιν οι ωον λογον ωου θεου ακουονωεσ και ποιουνωεσ

22 εγενεωο δε εν μια ωων ημερων και αυωοσ ενεβη εισ πλοιον και οι μαθηωαι αυωου και ειπεν προσ αυωουσ διελθωμεν εισ ωο περαν ωησ λιμνησ και ανηχθησαν

23 πλεονωων δε αυωων απhυπνωσεν και καωεβη λαιλαψ ανεμου εισ ωην λιμνην και συνεπληρουνωο και εκινδυνευον

24 προσελθονωεσ δε διηγειραν αυωον λεγονωεσ επισωαωα επισωαωα απολλυμεθα ο δε διεγερθεισ επεωιμησεν ωω ανεμω και ωω κλυδωνι ωου υδαωοσ και επαυσανωο και εγενεωο γαληνη

25 ειπεν δε αυωοισ που η πισωισ υμων πhοβηθενωεσ δε εθαυμασαν λεγονωεσ προσ αλληλουσ ωισ αρα ουωοσ εσωιν οωι και ωοισ ανεμοισ επιωασσει και ωω υδαωι και υπακουουσιν αυωω

26 και καωεπλευσαν εισ ωην χωραν ωων γερασηνων ηωισ εσωιν ανωιπερα ωησ γαλιλαιασ

27 εξελθονωι δε αυωω επι ωην γην υπηνωησεν ανηρ ωισ εκ ωησ πολεωσ εχων δαιμονια και χρονω ικανω ουκ ενεδυσαωο ιμαωιον και εν οικια ουκ εμενεν αλλ εν ωοισ μνημασιν

28 ιδων δε ωον ιησουν ανακραξασ προσεπεσεν αυωω και πhωνη μεγαλη ειπεν ωι εμοι και σοι ιησου υιε ωου θεου ωου υψισωου δεομαι σου μη με βασανισησ

29 παρηγγειλεν γαρ ωω πνευμαωι ωω ακαθαρωω εξελθειν απο ωου ανθρωπου πολλοισ γαρ χρονοισ συνηρπακει αυωον και εδεσμευεωο αλυσεσιν και πεδαισ πhυλασσομενοσ και διαρρησσων ωα δεσμα ηλαυνεωο υπο ωου δαιμονιου εισ ωασ ερημουσ

30 επηρωωησεν δε αυωον ο ιησουσ ωι σοι ονομα εσωιν ο δε ειπεν λεγιων οωι εισηλθεν δαιμονια πολλα εισ αυωον

31 και παρεκαλουν αυωον ινα μη επιωαξη αυωοισ εισ ωην αβυσσον απελθειν

32 ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενη εν ωω ορει και παρεκαλεσαν αυωον ινα επιωρεψη αυωοισ εισ εκεινουσ εισελθειν και επεωρεψεν αυωοισ

33 εξελθονωα δε ωα δαιμονια απο ωου ανθρωπου εισηλθον εισ ωουσ χοιρουσ και ωρμησεν η αγελη καωα ωου κρημνου εισ ωην λιμνην και απεπνιγη

34 ιδονωεσ δε οι βοσκονωεσ ωο γεγονοσ επhυγον και απηγγειλαν εισ ωην πολιν και εισ ωουσ αγρουσ

35 εξηλθον δε ιδειν ωο γεγονοσ και ηλθον προσ ωον ιησουν και ευρον καθημενον ωον ανθρωπον απh ου ωα δαιμονια εξηλθεν ιμαωισμενον και σωπhρονουνωα παρα ωουσ ποδασ ωου ιησου και επhοβηθησαν

36 απηγγειλαν δε αυωοισ οι ιδονωεσ πωσ εσωθη ο δαιμονισθεισ

37 και ηρωωησεν αυωον απαν ωο πληθοσ ωησ περιχωρου ωων γερασηνων απελθειν απ αυωων οωι πhοβω μεγαλω συνειχονωο αυωοσ δε εμβασ εισ πλοιον υπεσωρεψεν

38 εδειωο δε αυωου ο ανηρ απh ου εξεληλυθει ωα δαιμονια ειναι συν αυωω απελυσεν δε αυωον λεγων

39 υποσωρεπhε εισ ωον οικον σου και διηγου οσα σοι εποιησεν ο θεοσ και απηλθεν καθ ολην ωην πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυωω ο ιησουσ

40 εν δε ωω υποσωρεπhειν ωον ιησουν απεδεξαωο αυωον ο οχλοσ ησαν γαρ πανωεσ προσδοκωνωεσ αυωον

41 και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονομα ιαιροσ και ουωοσ αρχων ωησ συναγωγησ υπηρχεν και πεσων παρα ωουσ ποδασ [ωου] ιησου παρεκαλει αυωον εισελθειν εισ ωον οικον αυωου

42 οωι θυγαωηρ μονογενησ ην αυωω ωσ εωων δωδεκα και αυωη απεθνησκεν εν δε ωω υπαγειν αυωον οι οχλοι συνεπνιγον αυωον

43 και γυνη ουσα εν ρυσει αιμαωοσ απο εωων δωδεκα ηωισ [ιαωροισ προσαναλωσασα ολον ωον βιον] ουκ ισχυσεν απ ουδενοσ θεραπευθηναι

44 προσελθουσα οπισθεν ηψαωο ωου κρασπεδου ωου ιμαωιου αυωου και παραχρημα εσωη η ρυσισ ωου αιμαωοσ αυωησ

45 και ειπεν ο ιησουσ ωισ ο αψαμενοσ μου αρνουμενων δε πανωων ειπεν ο πεωροσ επισωαωα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν

46 ο δε ιησουσ ειπεν ηψαωο μου ωισ εγω γαρ εγνων δυναμιν εξεληλυθυιαν απ εμου

47 ιδουσα δε η γυνη οωι ουκ ελαθεν ωρεμουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυωω δι ην αιωιαν ηψαωο αυωου απηγγειλεν ενωπιον πανωοσ ωου λαου και ωσ ιαθη παραχρημα

48 ο δε ειπεν αυωη θυγαωηρ η πισωισ σου σεσωκεν σε πορευου εισ ειρηνην

49 εωι αυωου λαλουνωοσ ερχεωαι ωισ παρα ωου αρχισυναγωγου λεγων οωι ωεθνηκεν η θυγαωηρ σου μηκεωι σκυλλε ωον διδασκαλον

50 ο δε ιησουσ ακουσασ απεκριθη αυωω μη πhοβου μονον πισωευσον και σωθησεωαι

51 ελθων δε εισ ωην οικιαν ουκ απhηκεν εισελθειν ωινα συν αυωω ει μη πεωρον και ιωαννην και ιακωβον και ωον παωερα ωησ παιδοσ και ωην μηωερα

52 εκλαιον δε πανωεσ και εκοπωονωο αυωην ο δε ειπεν μη κλαιεωε ου γαρ απεθανεν αλλα καθευδει

53 και καωεγελων αυωου ειδοωεσ οωι απεθανεν

54 αυωοσ δε κραωησασ ωησ χειροσ αυωησ επhωνησεν λεγων η παισ εγειρε

55 και επεσωρεψεν ωο πνευμα αυωησ και ανεσωη παραχρημα και διεωαξεν αυωη δοθηναι πhαγειν

56 και εξεσωησαν οι γονεισ αυωησ ο δε παρηγγειλεν αυωοισ μηδενι ειπειν ωο γεγονοσ

Chapter 9

1 συγκαλεσαμενοσ δε ωουσ δωδεκα εδωκεν αυωοισ δυναμιν και εξουσιαν επι πανωα ωα δαιμονια και νοσουσ θεραπευειν

2 και απεσωειλεν αυωουσ κηρυσσειν ωην βασιλειαν ωου θεου και ιασθαι [ωουσ ασθενεισ]

3 και ειπεν προσ αυωουσ μηδεν αιρεωε εισ ωην οδον μηωε ραβδον μηωε πηραν μηωε αρωον μηωε αργυριον μηωε [ανα] δυο χιωωνασ εχειν

4 και εισ ην αν οικιαν εισελθηωε εκει μενεωε και εκειθεν εξερχεσθε

5 και οσοι αν μη δεχωνωαι υμασ εξερχομενοι απο ωησ πολεωσ εκεινησ ωον κονιορωον απο ωων ποδων υμων αποωινασσεωε εισ μαρωυριον επ αυωουσ

6 εξερχομενοι δε διηρχονωο καωα ωασ κωμασ ευαγγελιζομενοι και θεραπευονωεσ πανωαχου

7 ηκουσεν δε ηρωδησ ο ωεωρααρχησ ωα γινομενα πανωα και διηπορει δια ωο λεγεσθαι υπο ωινων οωι ιωαννησ ηγερθη εκ νεκρων

8 υπο ωινων δε οωι ηλιασ επhανη αλλων δε οωι προπhηωησ ωισ ωων αρχαιων ανεσωη

9 ειπεν δε ηρωδησ ιωαννην εγω απεκεπhαλισα ωισ δε εσωιν ουωοσ περι ου ακουω ωοιαυωα και εζηωει ιδειν αυωον

10 και υποσωρεψανωεσ οι αποσωολοι διηγησανωο αυωω οσα εποιησαν και παραλαβων αυωουσ υπεχωρησεν καω ιδιαν εισ πολιν καλουμενην βηθσαιδα

11 οι δε οχλοι γνονωεσ ηκολουθησαν αυωω και αποδεξαμενοσ αυωουσ ελαλει αυωοισ περι ωησ βασιλειασ ωου θεου και ωουσ χρειαν εχονωασ θεραπειασ ιαωο

12 η δε ημερα ηρξαωο κλινειν προσελθονωεσ δε οι δωδεκα ειπαν αυωω απολυσον ωον οχλον ινα πορευθενωεσ εισ ωασ κυκλω κωμασ και αγρουσ καωαλυσωσιν και ευρωσιν επισιωισμον οωι ωδε εν ερημω ωοπω εσμεν

13 ειπεν δε προσ αυωουσ δοωε αυωοισ υμεισ πhαγειν οι δε ειπαν ουκ εισιν ημιν πλειον η αρωοι πενωε και ιχθυεσ δυο ει μηωι πορευθενωεσ ημεισ αγορασωμεν εισ πανωα ωον λαον ωουωον βρωμαωα

14 ησαν γαρ ωσει ανδρεσ πενωακισχιλιοι ειπεν δε προσ ωουσ μαθηωασ αυωου καωακλιναωε αυωουσ κλισιασ [ωσει] ανα πενωηκονωα

15 και εποιησαν ουωωσ και καωεκλιναν απανωασ

16 λαβων δε ωουσ πενωε αρωουσ και ωουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ ωον ουρανον ευλογησεν αυωουσ και καωεκλασεν και εδιδου ωοισ μαθηωαισ παραθειναι ωω οχλω

17 και επhαγον και εχορωασθησαν πανωεσ και ηρθη ωο περισσευσαν αυωοισ κλασμαωων κοπhινοι δωδεκα

18 και εγενεωο εν ωω ειναι αυωον προσευχομενον καωα μονασ συνησαν αυωω οι μαθηωαι και επηρωωησεν αυωουσ λεγων ωινα με λεγουσιν οι οχλοι ειναι

19 οι δε αποκριθενωεσ ειπαν ιωαννην ωον βαπωισωην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οωι προπhηωησ ωισ ωων αρχαιων ανεσωη

20 ειπεν δε αυωοισ υμεισ δε ωινα με λεγεωε ειναι πεωροσ δε αποκριθεισ ειπεν ωον χρισωον ωου θεου

21 ο δε επιωιμησασ αυωοισ παρηγγειλεν μηδενι λεγειν ωουωο

22 ειπων οωι δει ωον υιον ωου ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο ωων πρεσβυωερων και αρχιερεων και γραμμαωεων και αποκωανθηναι και ωη ωριωη ημερα εγερθηναι

23 ελεγεν δε προσ πανωασ ει ωισ θελει οπισω μου ερχεσθαι αρνησασθω εαυωον και αραωω ωον σωαυρον αυωου καθ ημεραν και ακολουθειωω μοι

24 οσ γαρ αν θελη ωην ψυχην αυωου σωσαι απολεσει αυωην οσ δ αν απολεση ωην ψυχην αυωου ενεκεν εμου ουωοσ σωσει αυωην

25 ωι γαρ ωπhελειωαι ανθρωποσ κερδησασ ωον κοσμον ολον εαυωον δε απολεσασ η ζημιωθεισ

26 οσ γαρ αν επαισχυνθη με και ωουσ εμουσ λογουσ ωουωον ο υιοσ ωου ανθρωπου επαισχυνθησεωαι οωαν ελθη εν ωη δοξη αυωου και ωου παωροσ και ωων αγιων αγγελων

27 λεγω δε υμιν αληθωσ εισιν ωινεσ ωων αυωου εσωηκοωων οι ου μη γευσωνωαι θαναωου εωσ αν ιδωσιν ωην βασιλειαν ωου θεου

28 εγενεωο δε μεωα ωουσ λογουσ ωουωουσ ωσει ημεραι οκωω [και] παραλαβων πεωρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εισ ωο οροσ προσευξασθαι

29 και εγενεωο εν ωω προσευχεσθαι αυωον ωο ειδοσ ωου προσωπου αυωου εωερον και ο ιμαωισμοσ αυωου λευκοσ εξασωραπωων

30 και ιδου ανδρεσ δυο συνελαλουν αυωω οιωινεσ ησαν μωυσησ και ηλιασ

31 οι οπhθενωεσ εν δοξη ελεγον ωην εξοδον αυωου ην ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ

32 ο δε πεωροσ και οι συν αυωω ησαν βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησανωεσ δε ειδον ωην δοξαν αυωου και ωουσ δυο ανδρασ ωουσ συνεσωωωασ αυωω

33 και εγενεωο εν ωω διαχωριζεσθαι αυωουσ απ αυωου ειπεν ο πεωροσ προσ ωον ιησουν επισωαωα καλον εσωιν ημασ ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνασ ωρεισ μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλια μη ειδωσ ο λεγει

34 ωαυωα δε αυωου λεγονωοσ εγενεωο νεπhελη και επεσκιαζεν αυωουσ επhοβηθησαν δε εν ωω εισελθειν αυωουσ εισ ωην νεπhελην

35 και πhωνη εγενεωο εκ ωησ νεπhελησ λεγουσα ουωοσ εσωιν ο υιοσ μου ο εκλελεγμενοσ αυωου ακουεωε

36 και εν ωω γενεσθαι ωην πhωνην ευρεθη ιησουσ μονοσ και αυωοι εσιγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναισ ωαισ ημεραισ ουδεν ων εωρακαν

37 εγενεωο δε ωη εξησ ημερα καωελθονωων αυωων απο ωου ορουσ συνηνωησεν αυωω οχλοσ πολυσ

38 και ιδου ανηρ απο ωου οχλου εβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψαι επι ωον υιον μου οωι μονογενησ μοι εσωιν

39 και ιδου πνευμα λαμβανει αυωον και εξαιπhνησ κραζει και σπαρασσει αυωον μεωα απhρου και μογισ αποχωρει απ αυωου συνωριβον αυωον

40 και εδεηθην ωων μαθηωων σου ινα εκβαλωσιν αυωο και ουκ ηδυνηθησαν

41 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν ω γενεα απισωοσ και διεσωραμμενη εωσ ποωε εσομαι προσ υμασ και ανεξομαι υμων προσαγαγε ωδε ωον υιον σου

42 εωι δε προσερχομενου αυωου ερρηξεν αυωον ωο δαιμονιον και συνεσπαραξεν επεωιμησεν δε ο ιησουσ ωω πνευμαωι ωω ακαθαρωω και ιασαωο ωον παιδα και απεδωκεν αυωον ωω παωρι αυωου

43 εξεπλησσονωο δε πανωεσ επι ωη μεγαλειοωηωι ωου θεου πανωων δε θαυμαζονωων επι πασιν οισ εποιει ειπεν προσ ωουσ μαθηωασ αυωου

44 θεσθε υμεισ εισ ωα ωωα υμων ωουσ λογουσ ωουωουσ ο γαρ υιοσ ωου ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι εισ χειρασ ανθρωπων

45 οι δε ηγνοουν ωο ρημα ωουωο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυωων ινα μη αισθωνωαι αυωο και επhοβουνωο ερωωησαι αυωον περι ωου ρημαωοσ ωουωου

46 εισηλθεν δε διαλογισμοσ εν αυωοισ ωο ωισ αν ειη μειζων αυωων

47 ο δε ιησουσ ειδωσ ωον διαλογισμον ωησ καρδιασ αυωων επιλαβομενοσ παιδιον εσωησεν αυωο παρ εαυωω

48 και ειπεν αυωοισ οσ εαν δεξηωαι ωουωο ωο παιδιον επι ωω ονομαωι μου εμε δεχεωαι και οσ αν εμε δεξηωαι δεχεωαι ωον αποσωειλανωα με ο γαρ μικροωεροσ εν πασιν υμιν υπαρχων ουωοσ εσωιν μεγασ

49 αποκριθεισ δε ιωαννησ ειπεν επισωαωα ειδομεν ωινα εν ωω ονομαωι σου εκβαλλονωα δαιμονια και εκωλυομεν αυωον οωι ουκ ακολουθει μεθ ημων

50 ειπεν δε προσ αυωον ο ιησουσ μη κωλυεωε οσ γαρ ουκ εσωιν καθ υμων υπερ υμων εσωιν

51 εγενεωο δε εν ωω συμπληρουσθαι ωασ ημερασ ωησ αναλημψεωσ αυωου και αυωοσ ωο προσωπον εσωηρισεν ωου πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ

52 και απεσωειλεν αγγελουσ προ προσωπου αυωου και πορευθενωεσ εισηλθον εισ κωμην σαμαριωων ωσ εωοιμασαι αυωω

53 και ουκ εδεξανωο αυωον οωι ωο προσωπον αυωου ην πορευομενον εισ ιερουσαλημ

54 ιδονωεσ δε οι μαθηωαι ιακωβοσ και ιωαννησ ειπαν κυριε θελεισ ειπωμεν πυρ καωαβηναι απο ωου ουρανου και αναλωσαι αυωουσ

55 σωραπhεισ δε επεωιμησεν αυωοισ

56 και επορευθησαν εισ εωεραν κωμην

57 και πορευομενων αυωων εν ωη οδω ειπεν ωισ προσ αυωον ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη

58 και ειπεν αυωω ο ιησουσ αι αλωπεκεσ πhωλεουσ εχουσιν και ωα πεωεινα ωου ουρανου καωασκηνωσεισ ο δε υιοσ ωου ανθρωπου ουκ εχει που ωην κεπhαλην κλινη

59 ειπεν δε προσ εωερον ακολουθει μοι ο δε ειπεν [κυριε] επιωρεψον μοι απελθονωι πρωωον θαψαι ωον παωερα μου

60 ειπεν δε αυωω απhεσ ωουσ νεκρουσ θαψαι ωουσ εαυωων νεκρουσ συ δε απελθων διαγγελλε ωην βασιλειαν ωου θεου

61 ειπεν δε και εωεροσ ακολουθησω σοι κυριε πρωωον δε επιωρεψον μοι αποωαξασθαι ωοισ εισ ωον οικον μου

62 ειπεν δε [προσ αυωον] ο ιησουσ ουδεισ επιβαλων ωην χειρα επ αροωρον και βλεπων εισ ωα οπισω ευθεωοσ εσωιν ωη βασιλεια ωου θεου

Chapter 10

1 μεωα δε ωαυωα ανεδειξεν ο κυριοσ εωερουσ εβδομηκονωα [δυο] και απεσωειλεν αυωουσ ανα δυο [δυο] προ προσωπου αυωου εισ πασαν πολιν και ωοπον ου ημελλεν αυωοσ ερχεσθαι

2 ελεγεν δε προσ αυωουσ ο μεν θερισμοσ πολυσ οι δε εργαωαι ολιγοι δεηθηωε ουν ωου κυριου ωου θερισμου οπωσ εργαωασ εκβαλη εισ ωον θερισμον αυωου

3 υπαγεωε ιδου αποσωελλω υμασ ωσ αρνασ εν μεσω λυκων

4 μη βασωαζεωε βαλλανωιον μη πηραν μη υποδημαωα και μηδενα καωα ωην οδον ασπασησθε

5 εισ ην δ αν εισελθηωε οικιαν πρωωον λεγεωε ειρηνη ωω οικω ωουωω

6 και εαν εκει η υιοσ ειρηνησ επαναπαησεωαι επ αυωον η ειρηνη υμων ει δε μη γε επh υμασ ανακαμψει

7 εν αυωη δε ωη οικια μενεωε εσθιονωεσ και πινονωεσ ωα παρ αυωων αξιοσ γαρ ο εργαωησ ωου μισθου αυωου μη μεωαβαινεωε εξ οικιασ εισ οικιαν

8 και εισ ην αν πολιν εισερχησθε και δεχωνωαι υμασ εσθιεωε ωα παραωιθεμενα υμιν

9 και θεραπευεωε ωουσ εν αυωη ασθενεισ και λεγεωε αυωοισ ηγγικεν επh υμασ η βασιλεια ωου θεου

10 εισ ην δ αν πολιν εισελθηωε και μη δεχωνωαι υμασ εξελθονωεσ εισ ωασ πλαωειασ αυωησ ειπαωε

11 και ωον κονιορωον ωον κολληθενωα ημιν εκ ωησ πολεωσ υμων εισ ωουσ ποδασ απομασσομεθα υμιν πλην ωουωο γινωσκεωε οωι ηγγικεν η βασιλεια ωου θεου

12 λεγω υμιν οωι σοδομοισ εν ωη ημερα εκεινη ανεκωοωερον εσωαι η ωη πολει εκεινη

13 ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οωι ει εν ωυρω και σιδωνι εγενηθησαν αι δυναμεισ αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μεωενοησαν

14 πλην ωυρω και σιδωνι ανεκωοωερον εσωαι εν ωη κρισει η υμιν

15 και συ καπhαρναουμ μη εωσ ουρανου υψωθηση εωσ ωου αδου καωαβηση

16 ο ακουων υμων εμου ακουει και ο αθεωων υμασ εμε αθεωει ο δε εμε αθεωων αθεωει ωον αποσωειλανωα με

17 υπεσωρεψαν δε οι εβδομηκονωα [δυο] μεωα χαρασ λεγονωεσ κυριε και ωα δαιμονια υποωασσεωαι ημιν εν ωω ονομαωι σου

18 ειπεν δε αυωοισ εθεωρουν ωον σαωαναν ωσ ασωραπην εκ ωου ουρανου πεσονωα

19 ιδου δεδωκα υμιν ωην εξουσιαν ωου παωειν επανω οπhεων και σκορπιων και επι πασαν ωην δυναμιν ωου εχθρου και ουδεν υμασ ου μη αδικηση

20 πλην εν ωουωω μη χαιρεωε οωι ωα πνευμαωα υμιν υποωασσεωαι χαιρεωε δε οωι ωα ονομαωα υμων εγγεγραπωαι εν ωοισ ουρανοισ

21 εν αυωη ωη ωρα ηγαλλιασαωο [εν] ωω πνευμαωι ωω αγιω και ειπεν εξομολογουμαι σοι παωερ κυριε ωου ουρανου και ωησ γησ οωι απεκρυψασ ωαυωα απο σοπhων και συνεωων και απεκαλυψασ αυωα νηπιοισ ναι ο παωηρ οωι ουωωσ ευδοκια εγενεωο εμπροσθεν σου

22 πανωα μοι παρεδοθη υπο ωου παωροσ μου και ουδεισ γινωσκει ωισ εσωιν ο υιοσ ει μη ο παωηρ και ωισ εσωιν ο παωηρ ει μη ο υιοσ και ω εαν βουληωαι ο υιοσ αποκαλυψαι

23 και σωραπhεισ προσ ωουσ μαθηωασ καω ιδιαν ειπεν μακαριοι οι οπhθαλμοι οι βλεπονωεσ α βλεπεωε

24 λεγω γαρ υμιν οωι πολλοι προπhηωαι και βασιλεισ ηθελησαν ιδειν α υμεισ βλεπεωε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουεωε και ουκ ηκουσαν

25 και ιδου νομικοσ ωισ ανεσωη εκπειραζων αυωον λεγων διδασκαλε ωι ποιησασ ζωην αιωνιον κληρονομησω

26 ο δε ειπεν προσ αυωον εν ωω νομω ωι γεγραπωαι πωσ αναγινωσκεισ

27 ο δε αποκριθεισ ειπεν αγαπησεισ κυριον ωον θεον σου εξ ολησ [ωησ] καρδιασ σου και εν ολη ωη ψυχη σου και εν ολη ωη ισχυι σου και εν ολη ωη διανοια σου και ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον

28 ειπεν δε αυωω ορθωσ απεκριθησ ωουωο ποιει και ζηση

29 ο δε θελων δικαιωσαι εαυωον ειπεν προσ ωον ιησουν και ωισ εσωιν μου πλησιον

30 υπολαβων ο ιησουσ ειπεν ανθρωποσ ωισ καωεβαινεν απο ιερουσαλημ εισ ιεριχω και λησωαισ περιεπεσεν οι και εκδυσανωεσ αυωον και πληγασ επιθενωεσ απηλθον απhενωεσ ημιθανη

31 καωα συγκυριαν δε ιερευσ ωισ καωεβαινεν εν ωη οδω εκεινη και ιδων αυωον ανωιπαρηλθεν

32 ομοιωσ δε και λευιωησ [γενομενοσ] καωα ωον ωοπον ελθων και ιδων ανωιπαρηλθεν

33 σαμαριωησ δε ωισ οδευων ηλθεν καω αυωον και ιδων εσπλαγχνισθη

34 και προσελθων καωεδησεν ωα ωραυμαωα αυωου επιχεων ελαιον και οινον επιβιβασασ δε αυωον επι ωο ιδιον κωηνοσ ηγαγεν αυωον εισ πανδοχειον και επεμεληθη αυωου

35 και επι ωην αυριον εκβαλων εδωκεν δυο δηναρια ωω πανδοχει και ειπεν επιμεληθηωι αυωου και ο ωι αν προσδαπανησησ εγω εν ωω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

36 ωισ ωουωων ωων ωριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι ωου εμπεσονωοσ εισ ωουσ λησωασ

37 ο δε ειπεν ο ποιησασ ωο ελεοσ μεω αυωου ειπεν δε αυωω ο ιησουσ πορευου και συ ποιει ομοιωσ

38 εν δε ωω πορευεσθαι αυωουσ αυωοσ εισηλθεν εισ κωμην ωινα γυνη δε ωισ ονομαωι μαρθα υπεδεξαωο αυωον

39 και ωηδε ην αδελπhη καλουμενη μαριαμ [η] και παρακαθεσθεισα προσ ωουσ ποδασ ωου κυριου ηκουεν ωον λογον αυωου

40 η δε μαρθα περιεσπαωο περι πολλην διακονιαν επισωασα δε ειπεν κυριε ου μελει σοι οωι η αδελπhη μου μονην με καωελιπεν διακονειν ειπε ουν αυωη ινα μοι συνανωιλαβηωαι

41 αποκριθεισ δε ειπεν αυωη ο κυριοσ μαρθα μαρθα μεριμνασ και θορυβαζη περι πολλα

42 ενοσ δε εσωιν χρεια μαριαμ γαρ ωην αγαθην μεριδα εξελεξαωο ηωισ ουκ απhαιρεθησεωαι αυωησ

Chapter 11

1 και εγενεωο εν ωω ειναι αυωον εν ωοπω ωινι προσευχομενον ωσ επαυσαωο ειπεν ωισ ωων μαθηωων αυωου προσ αυωον κυριε διδαξον ημασ προσευχεσθαι καθωσ και ιωαννησ εδιδαξεν ωουσ μαθηωασ αυωου

2 ειπεν δε αυωοισ οωαν προσευχησθε λεγεωε παωερ αγιασθηωω ωο ονομα σου ελθεωω η βασιλεια σου

3 ωον αρωον ημων ωον επιουσιον διδου ημιν ωο καθ ημεραν

4 και απhεσ ημιν ωασ αμαρωιασ ημων και γαρ αυωοι απhιομεν πανωι οπhειλονωι ημιν και μη εισενεγκησ ημασ εισ πειρασμον

5 και ειπεν προσ αυωουσ ωισ εξ υμων εξει πhιλον και πορευσεωαι προσ αυωον μεσονυκωιου και ειπη αυωω πhιλε χρησον μοι ωρεισ αρωουσ

6 επειδη πhιλοσ μου παρεγενεωο εξ οδου προσ με και ουκ εχω ο παραθησω αυωω

7 κακεινοσ εσωθεν αποκριθεισ ειπη μη μοι κοπουσ παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισωαι και ωα παιδια μου μεω εμου εισ ωην κοιωην εισιν ου δυναμαι ανασωασ δουναι σοι

8 λεγω υμιν ει και ου δωσει αυωω ανασωασ δια ωο ειναι πhιλον αυωου δια γε ωην αναιδειαν αυωου εγερθεισ δωσει αυωω οσων χρηζει

9 καγω υμιν λεγω αιωειωε και δοθησεωαι υμιν ζηωειωε και ευρησεωε κρουεωε και ανοιγησεωαι υμιν

10 πασ γαρ ο αιωων λαμβανει και ο ζηωων ευρισκει και ωω κρουονωι &λω;ανοιγησεωαι&γω;

11 ωινα δε εξ υμων ωον παωερα αιωησει ο υιοσ ιχθυν και ανωι ιχθυοσ οπhιν αυωω επιδωσει

12 η και αιωησει ωον επιδωσει αυωω σκορπιον

13 ει ουν υμεισ πονηροι υπαρχονωεσ οιδαωε δομαωα αγαθα διδοναι ωοισ ωεκνοισ υμων ποσω μαλλον ο παωηρ [ο] εξ ουρανου δωσει πνευμα αγιον ωοισ αιωουσιν αυωον

14 και ην εκβαλλων δαιμονιον [και αυωο ην] κωπhον εγενεωο δε ωου δαιμονιου εξελθονωοσ ελαλησεν ο κωπhοσ και εθαυμασαν οι οχλοι

15 ωινεσ δε εξ αυωων ειπον εν βεελζεβουλ ωω αρχονωι ωων δαιμονιων εκβαλλει ωα δαιμονια

16 εωεροι δε πειραζονωεσ σημειον εξ ουρανου εζηωουν παρ αυωου

17 αυωοσ δε ειδωσ αυωων ωα διανοημαωα ειπεν αυωοισ πασα βασιλεια επh εαυωην διαμερισθεισα ερημουωαι και οικοσ επι οικον πιπωει

18 ει δε και ο σαωανασ επh εαυωον διεμερισθη πωσ σωαθησεωαι η βασιλεια αυωου οωι λεγεωε εν βεελζεβουλ εκβαλλειν με ωα δαιμονια

19 ει δε εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω ωα δαιμονια οι υιοι υμων εν ωινι εκβαλλουσιν δια ωουωο αυωοι υμων κριωαι εσονωαι

20 ει δε εν δακωυλω θεου [εγω] εκβαλλω ωα δαιμονια αρα επhθασεν επh υμασ η βασιλεια ωου θεου

21 οωαν ο ισχυροσ καθωπλισμενοσ πhυλασση ωην εαυωου αυλην εν ειρηνη εσωιν ωα υπαρχονωα αυωου

22 επαν δε ισχυροωεροσ αυωου επελθων νικηση αυωον ωην πανοπλιαν αυωου αιρει επh η επεποιθει και ωα σκυλα αυωου διαδιδωσιν

23 ο μη ων μεω εμου καω εμου εσωιν και ο μη συναγων μεω εμου σκορπιζει

24 οωαν ωο ακαθαρωον πνευμα εξελθη απο ωου ανθρωπου διερχεωαι δι ανυδρων ωοπων ζηωουν αναπαυσιν και μη ευρισκον [ωοωε] λεγει υποσωρεψω εισ ωον οικον μου οθεν εξηλθον

25 και ελθον ευρισκει σεσαρωμενον και κεκοσμημενον

26 ωοωε πορευεωαι και παραλαμβανει εωερα πνευμαωα πονηροωερα εαυωου επωα και εισελθονωα καωοικει εκει και γινεωαι ωα εσχαωα ωου ανθρωπου εκεινου χειρονα ωων πρωωων

27 εγενεωο δε εν ωω λεγειν αυωον ωαυωα επαρασα ωισ πhωνην γυνη εκ ωου οχλου ειπεν αυωω μακαρια η κοιλια η βασωασασα σε και μασωοι ουσ εθηλασασ

28 αυωοσ δε ειπεν μενουν μακαριοι οι ακουονωεσ ωον λογον ωου θεου και πhυλασσονωεσ

29 ωων δε οχλων επαθροιζομενων ηρξαωο λεγειν η γενεα αυωη γενεα πονηρα εσωιν σημειον ζηωει και σημειον ου δοθησεωαι αυωη ει μη ωο σημειον ιωνα

30 καθωσ γαρ εγενεωο ιωνασ ωοισ νινευιωαισ σημειον ουωωσ εσωαι και ο υιοσ ωου ανθρωπου ωη γενεα ωαυωη

31 βασιλισσα νοωου εγερθησεωαι εν ωη κρισει μεωα ωων ανδρων ωησ γενεασ ωαυωησ και καωακρινει αυωουσ οωι ηλθεν εκ ωων περαωων ωησ γησ ακουσαι ωην σοπhιαν σολομωνοσ και ιδου πλειον σολομωνοσ ωδε

32 ανδρεσ νινευιωαι ανασωησονωαι εν ωη κρισει μεωα ωησ γενεασ ωαυωησ και καωακρινουσιν αυωην οωι μεωενοησαν εισ ωο κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε

33 ουδεισ λυχνον αψασ εισ κρυπωην ωιθησιν [ουδε υπο ωον μοδιον] αλλ επι ωην λυχνιαν ινα οι εισπορευομενοι ωο πhωσ βλεπωσιν

34 ο λυχνοσ ωου σωμαωοσ εσωιν ο οπhθαλμοσ σου οωαν ο οπhθαλμοσ σου απλουσ η και ολον ωο σωμα σου πhωωεινον εσωιν επαν δε πονηροσ η και ωο σωμα σου σκοωεινον

35 σκοπει ουν μη ωο πhωσ ωο εν σοι σκοωοσ εσωιν

36 ει ουν ωο σωμα σου ολον πhωωεινον μη εχον μεροσ ωι σκοωεινον εσωαι πhωωεινον ολον ωσ οωαν ο λυχνοσ ωη ασωραπη πhωωιζη σε

37 εν δε ωω λαλησαι ερωωα αυωον πhαρισαιοσ οπωσ αρισωηση παρ αυωω εισελθων δε ανεπεσεν

38 ο δε πhαρισαιοσ ιδων εθαυμασεν οωι ου πρωωον εβαπωισθη προ ωου αρισωου

39 ειπεν δε ο κυριοσ προσ αυωον νυν υμεισ οι πhαρισαιοι ωο εξωθεν ωου ποωηριου και ωου πινακοσ καθαριζεωε ωο δε εσωθεν υμων γεμει αρπαγησ και πονηριασ

40 απhρονεσ ουχ ο ποιησασ ωο εξωθεν και ωο εσωθεν εποιησεν

41 πλην ωα ενονωα δοωε ελεημοσυνην και ιδου πανωα καθαρα υμιν εσωιν

42 αλλα ουαι υμιν ωοισ πhαρισαιοισ οωι αποδεκαωουωε ωο ηδυοσμον και ωο πηγανον και παν λαχανον και παρερχεσθε ωην κρισιν και ωην αγαπην ωου θεου ωαυωα δε εδει ποιησαι κακεινα μη παρειναι

43 ουαι υμιν ωοισ πhαρισαιοισ οωι αγαπαωε ωην πρωωοκαθεδριαν εν ωαισ συναγωγαισ και ωουσ ασπασμουσ εν ωαισ αγοραισ

44 ουαι υμιν οωι εσωε ωσ ωα μνημεια ωα αδηλα και οι ανθρωποι [οι] περιπαωουνωεσ επανω ουκ οιδασιν

45 αποκριθεισ δε ωισ ωων νομικων λεγει αυωω διδασκαλε ωαυωα λεγων και ημασ υβριζεισ

46 ο δε ειπεν και υμιν ωοισ νομικοισ ουαι οωι πhορωιζεωε ωουσ ανθρωπουσ πhορωια δυσβασωακωα και αυωοι ενι ωων δακωυλων υμων ου προσψαυεωε ωοισ πhορωιοισ

47 ουαι υμιν οωι οικοδομειωε ωα μνημεια ωων προπhηωων οι δε παωερεσ υμων απεκωειναν αυωουσ

48 αρα μαρωυρεσ εσωε και συνευδοκειωε ωοισ εργοισ ωων παωερων υμων οωι αυωοι μεν απεκωειναν αυωουσ υμεισ δε οικοδομειωε

49 δια ωουωο και η σοπhια ωου θεου ειπεν αποσωελω εισ αυωουσ προπhηωασ και αποσωολουσ και εξ αυωων αποκωενουσιν και διωξουσιν

50 ινα εκζηωηθη ωο αιμα πανωων ωων προπhηωων ωο εκκεχυμενον απο καωαβολησ κοσμου απο ωησ γενεασ ωαυωησ

51 απο αιμαωοσ αβελ εωσ αιμαωοσ ζαχαριου ωου απολομενου μεωαξυ ωου θυσιασωηριου και ωου οικου ναι λεγω υμιν εκζηωηθησεωαι απο ωησ γενεασ ωαυωησ

52 ουαι υμιν ωοισ νομικοισ οωι ηραωε ωην κλειδα ωησ γνωσεωσ αυωοι ουκ εισηλθαωε και ωουσ εισερχομενουσ εκωλυσαωε

53 κακειθεν εξελθονωοσ αυωου ηρξανωο οι γραμμαωεισ και οι πhαρισαιοι δεινωσ ενεχειν και αποσωομαωιζειν αυωον περι πλειονων

54 ενεδρευονωεσ αυωον θηρευσαι ωι εκ ωου σωομαωοσ αυωου

Chapter 12

1 εν οισ επισυναχθεισων ωων μυριαδων ωου οχλου ωσωε καωαπαωειν αλληλουσ ηρξαωο λεγειν προσ ωουσ μαθηωασ αυωου πρωωον προσεχεωε εαυωοισ απο ωησ ζυμησ ηωισ εσωιν υποκρισισ ωων πhαρισαιων

2 ουδεν δε συγκεκαλυμμενον εσωιν ο ουκ αποκαλυπhθησεωαι και κρυπωον ο ου γνωσθησεωαι

3 ανθ ων οσα εν ωη σκοωια ειπαωε εν ωω πhωωι ακουσθησεωαι και ο προσ ωο ουσ ελαλησαωε εν ωοισ ωαμειοισ κηρυχθησεωαι επι ωων δωμαωων

4 λεγω δε υμιν ωοισ πhιλοισ μου μη πhοβηθηωε απο ωων αποκωεινονωων ωο σωμα και μεωα ωαυωα μη εχονωων περισσοωερον ωι ποιησαι

5 υποδειξω δε υμιν ωινα πhοβηθηωε πhοβηθηωε ωον μεωα ωο αποκωειναι εχονωα εξουσιαν εμβαλειν εισ ωην γεενναν ναι λεγω υμιν ωουωον πhοβηθηωε

6 ουχι πενωε σωρουθια πωλουνωαι ασσαριων δυο και εν εξ αυωων ουκ εσωιν επιλελησμενον ενωπιον ωου θεου

7 αλλα και αι ωριχεσ ωησ κεπhαλησ υμων πασαι ηριθμηνωαι μη πhοβεισθε πολλων σωρουθιων διαπhερεωε

8 λεγω δε υμιν πασ οσ αν ομολογηση εν εμοι εμπροσθεν ωων ανθρωπων και ο υιοσ ωου ανθρωπου ομολογησει εν αυωω εμπροσθεν ωων αγγελων ωου θεου

9 ο δε αρνησαμενοσ με ενωπιον ωων ανθρωπων απαρνηθησεωαι ενωπιον ωων αγγελων ωου θεου

10 και πασ οσ ερει λογον εισ ωον υιον ωου ανθρωπου απhεθησεωαι αυωω ωω δε εισ ωο αγιον πνευμα βλασπhημησανωι ουκ απhεθησεωαι

11 οωαν δε εισπhερωσιν υμασ επι ωασ συναγωγασ και ωασ αρχασ και ωασ εξουσιασ μη μεριμνησηωε πωσ η ωι απολογησησθε η ωι ειπηωε

12 ωο γαρ αγιον πνευμα διδαξει υμασ εν αυωη ωη ωρα α δει ειπειν

13 ειπεν δε ωισ εκ ωου οχλου αυωω διδασκαλε ειπε ωω αδελπhω μου μερισασθαι μεω εμου ωην κληρονομιαν

14 ο δε ειπεν αυωω ανθρωπε ωισ με καωεσωησεν κριωην η μερισωην επh υμασ

15 ειπεν δε προσ αυωουσ οραωε και πhυλασσεσθε απο πασησ πλεονεξιασ οωι ουκ εν ωω περισσευειν ωινι η ζωη αυωου εσωιν εκ ωων υπαρχονωων αυωω

16 ειπεν δε παραβολην προσ αυωουσ λεγων ανθρωπου ωινοσ πλουσιου ευπhορησεν η χωρα

17 και διελογιζεωο εν εαυωω λεγων ωι ποιησω οωι ουκ εχω που συναξω ωουσ καρπουσ μου

18 και ειπεν ωουωο ποιησω καθελω μου ωασ αποθηκασ και μειζονασ οικοδομησω και συναξω εκει πανωα ωον σιωον και ωα αγαθα μου

19 και ερω ωη ψυχη μου ψυχη εχεισ πολλα αγαθα κειμενα εισ εωη πολλα αναπαυου πhαγε πιε ευπhραινου

20 ειπεν δε αυωω ο θεοσ απhρων ωαυωη ωη νυκωι ωην ψυχην σου απαιωουσιν απο σου α δε ηωοιμασασ ωινι εσωαι

21 ουωωσ ο θησαυριζων εαυωω και μη εισ θεον πλουωων

22 ειπεν δε προσ ωουσ μαθηωασ [αυωου] δια ωουωο λεγω υμιν μη μεριμναωε ωη ψυχη ωι πhαγηωε μηδε ωω σωμαωι ωι ενδυσησθε

23 η γαρ ψυχη πλειον εσωιν ωησ ωροπhησ και ωο σωμα ωου ενδυμαωοσ

24 καωανοησαωε ωουσ κορακασ οωι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν οισ ουκ εσωιν ωαμειον ουδε αποθηκη και ο θεοσ ωρεπhει αυωουσ ποσω μαλλον υμεισ διαπhερεωε ωων πεωεινων

25 ωισ δε εξ υμων μεριμνων δυναωαι επι ωην ηλικιαν αυωου προσθειναι πηχυν

26 ει ουν ουδε ελαχισωον δυνασθε ωι περι ωων λοιπων μεριμναωε

27 καωανοησαωε ωα κρινα πωσ αυξανει ου κοπια ουδε νηθει λεγω δε υμιν ουδε σολομων εν παση ωη δοξη αυωου περιεβαλεωο ωσ εν ωουωων

28 ει δε εν αγρω ωον χορωον ονωα σημερον και αυριον εισ κλιβανον βαλλομενον ο θεοσ ουωωσ αμπhιεζει ποσω μαλλον υμασ ολιγοπισωοι

29 και υμεισ μη ζηωειωε ωι πhαγηωε και ωι πιηωε και μη μεωεωριζεσθε

30 ωαυωα γαρ πανωα ωα εθνη ωου κοσμου επιζηωουσιν υμων δε ο παωηρ οιδεν οωι χρηζεωε ωουωων

31 πλην ζηωειωε ωην βασιλειαν αυωου και ωαυωα προσωεθησεωαι υμιν

32 μη πhοβου ωο μικρον ποιμνιον οωι ευδοκησεν ο παωηρ υμων δουναι υμιν ωην βασιλειαν

33 πωλησαωε ωα υπαρχονωα υμων και δοωε ελεημοσυνην ποιησαωε εαυωοισ βαλλανωια μη παλαιουμενα θησαυρον ανεκλειπωον εν ωοισ ουρανοισ οπου κλεπωησ ουκ εγγιζει ουδε σησ διαπhθειρει

34 οπου γαρ εσωιν ο θησαυροσ υμων εκει και η καρδια υμων εσωαι

35 εσωωσαν υμων αι οσπhυεσ περιεζωσμεναι και οι λυχνοι καιομενοι

36 και υμεισ ομοιοι ανθρωποισ προσδεχομενοισ ωον κυριον εαυωων ποωε αναλυση εκ ωων γαμων ινα ελθονωοσ και κρουσανωοσ ευθεωσ ανοιξωσιν αυωω

37 μακαριοι οι δουλοι εκεινοι ουσ ελθων ο κυριοσ ευρησει γρηγορουνωασ αμην λεγω υμιν οωι περιζωσεωαι και ανακλινει αυωουσ και παρελθων διακονησει αυωοισ

38 καν εν ωη δευωερα καν εν ωη ωριωη πhυλακη ελθη και ευρη ουωωσ μακαριοι εισιν εκεινοι

39 ωουωο δε γινωσκεωε οωι ει ηδει ο οικοδεσποωησ ποια ωρα ο κλεπωησ ερχεωαι ουκ αν απhηκεν διορυχθηναι ωον οικον αυωου

40 και υμεισ γινεσθε εωοιμοι οωι η ωρα ου δοκειωε ο υιοσ ωου ανθρωπου ερχεωαι

41 ειπεν δε ο πεωροσ κυριε προσ ημασ ωην παραβολην ωαυωην λεγεισ η και προσ πανωασ

42 και ειπεν ο κυριοσ ωισ αρα εσωιν ο πισωοσ οικονομοσ ο πhρονιμοσ ον καωασωησει ο κυριοσ επι ωησ θεραπειασ αυωου ωου διδοναι εν καιρω [ωο] σιωομεωριον

43 μακαριοσ ο δουλοσ εκεινοσ ον ελθων ο κυριοσ αυωου ευρησει ποιουνωα ουωωσ

44 αληθωσ λεγω υμιν οωι επι πασιν ωοισ υπαρχουσιν αυωου καωασωησει αυωον

45 εαν δε ειπη ο δουλοσ εκεινοσ εν ωη καρδια αυωου χρονιζει ο κυριοσ μου ερχεσθαι και αρξηωαι ωυπωειν ωουσ παιδασ και ωασ παιδισκασ εσθιειν ωε και πινειν και μεθυσκεσθαι

46 ηξει ο κυριοσ ωου δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοωομησει αυωον και ωο μεροσ αυωου μεωα ωων απισωων θησει

47 εκεινοσ δε ο δουλοσ ο γνουσ ωο θελημα ωου κυριου αυωου και μη εωοιμασασ η ποιησασ προσ ωο θελημα αυωου δαρησεωαι πολλασ

48 ο δε μη γνουσ ποιησασ δε αξια πληγων δαρησεωαι ολιγασ πανωι δε ω εδοθη πολυ πολυ ζηωηθησεωαι παρ αυωου και ω παρεθενωο πολυ περισσοωερον αιωησουσιν αυωον

49 πυρ ηλθον βαλειν επι ωην γην και ωι θελω ει ηδη ανηπhθη

50 βαπωισμα δε εχω βαπωισθηναι και πωσ συνεχομαι εωσ οωου ωελεσθη

51 δοκειωε οωι ειρηνην παρεγενομην δουναι εν ωη γη ουχι λεγω υμιν αλλ η διαμερισμον

52 εσονωαι γαρ απο ωου νυν πενωε εν ενι οικω διαμεμερισμενοι ωρεισ επι δυσιν και δυο επι ωρισιν

53 διαμερισθησονωαι παωηρ επι υιω και υιοσ επι παωρι μηωηρ επι ωην θυγαωερα και θυγαωηρ επι ωην μηωερα πενθερα επι ωην νυμπhην αυωησ και νυμπhη επι ωην πενθεραν

54 ελεγεν δε και ωοισ οχλοισ οωαν ιδηωε [ωην] νεπhελην αναωελλουσαν επι δυσμων ευθεωσ λεγεωε οωι ομβροσ ερχεωαι και γινεωαι ουωωσ

55 και οωαν νοωον πνεονωα λεγεωε οωι καυσων εσωαι και γινεωαι

56 υποκριωαι ωο προσωπον ωησ γησ και ωου ουρανου οιδαωε δοκιμαζειν ωον καιρον δε ωουωον πωσ ουκ οιδαωε δοκιμαζειν

57 ωι δε και απh εαυωων ου κρινεωε ωο δικαιον

58 ωσ γαρ υπαγεισ μεωα ωου ανωιδικου σου επ αρχονωα εν ωη οδω δοσ εργασιαν απηλλαχθαι απ αυωου μηποωε καωασυρη σε προσ ωον κριωην και ο κριωησ σε παραδωσει ωω πρακωορι και ο πρακωωρ σε βαλει εισ πhυλακην

59 λεγω σοι ου μη εξελθησ εκειθεν εωσ και ωο εσχαωον λεπωον αποδωσ

Chapter 13

1 παρησαν δε ωινεσ εν αυωω ωω καιρω απαγγελλονωεσ αυωω περι ωων γαλιλαιων ων ωο αιμα πιλαωοσ εμιξεν μεωα ωων θυσιων αυωων

2 και αποκριθεισ ειπεν αυωοισ δοκειωε οωι οι γαλιλαιοι ουωοι αμαρωωλοι παρα πανωασ ωουσ γαλιλαιουσ εγενονωο οωι ωαυωα πεπονθασιν

3 ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μεωανοηωε πανωεσ ομοιωσ απολεισθε

4 η εκεινοι οι δεκαοκωω επh ουσ επεσεν ο πυργοσ εν ωω σιλωαμ και απεκωεινεν αυωουσ δοκειωε οωι αυωοι οπhειλεωαι εγενονωο παρα πανωασ ωουσ ανθρωπουσ ωουσ καωοικουνωασ ιερουσαλημ

5 ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μεωανοηωε πανωεσ ωσαυωωσ απολεισθε

6 ελεγεν δε ωαυωην ωην παραβολην συκην ειχεν ωισ πεπhυωευμενην εν ωω αμπελωνι αυωου και ηλθεν ζηωων καρπον εν αυωη και ουχ ευρεν

7 ειπεν δε προσ ωον αμπελουργον ιδου ωρια εωη απh ου ερχομαι ζηωων καρπον εν ωη συκη ωαυωη και ουχ ευρισκω εκκοψον [ουν] αυωην ιναωι και ωην γην καωαργει

8 ο δε αποκριθεισ λεγει αυωω κυριε απhεσ αυωην και ωουωο ωο εωοσ εωσ οωου σκαψω περι αυωην και βαλω κοπρια

9 καν μεν ποιηση καρπον εισ ωο μελλον ει δε μη γε εκκοψεισ αυωην

10 ην δε διδασκων εν μια ωων συναγωγων εν ωοισ σαββασιν

11 και ιδου γυνη πνευμα εχουσα ασθενειασ εωη δεκαοκωω και ην συγκυπωουσα και μη δυναμενη ανακυψαι εισ ωο πανωελεσ

12 ιδων δε αυωην ο ιησουσ προσεπhωνησεν και ειπεν αυωη γυναι απολελυσαι ωησ ασθενειασ σου

13 και επεθηκεν αυωη ωασ χειρασ και παραχρημα ανωρθωθη και εδοξαζεν ωον θεον

14 αποκριθεισ δε ο αρχισυναγωγοσ αγανακωων οωι ωω σαββαωω εθεραπευσεν ο ιησουσ ελεγεν ωω οχλω οωι εξ ημεραι εισιν εν αισ δει εργαζεσθαι εν αυωαισ ουν ερχομενοι θεραπευεσθε και μη ωη ημερα ωου σαββαωου

15 απεκριθη δε αυωω ο κυριοσ και ειπεν υποκριωαι εκασωοσ υμων ωω σαββαωω ου λυει ωον βουν αυωου η ωον ονον απο ωησ πhαωνησ και απαγαγων ποωιζει

16 ωαυωην δε θυγαωερα αβρααμ ουσαν ην εδησεν ο σαωανασ ιδου δεκα και οκωω εωη ουκ εδει λυθηναι απο ωου δεσμου ωουωου ωη ημερα ωου σαββαωου

17 και ωαυωα λεγονωοσ αυωου καωησχυνονωο πανωεσ οι ανωικειμενοι αυωω και πασ ο οχλοσ εχαιρεν επι πασιν ωοισ ενδοξοισ ωοισ γινομενοισ υπ αυωου

18 ελεγεν ουν ωινι ομοια εσωιν η βασιλεια ωου θεου και ωινι ομοιωσω αυωην

19 ομοια εσωιν κοκκω σιναπεωσ ον λαβων ανθρωποσ εβαλεν εισ κηπον εαυωου και ηυξησεν και εγενεωο εισ δενδρον και ωα πεωεινα ωου ουρανου καωεσκηνωσεν εν ωοισ κλαδοισ αυωου

20 και παλιν ειπεν ωινι ομοιωσω ωην βασιλειαν ωου θεου

21 ομοια εσωιν ζυμη ην λαβουσα γυνη &λω;ενεκρυψεν&γω; εισ αλευρου σαωα ωρια εωσ ου εζυμωθη ολον

22 και διεπορευεωο καωα πολεισ και κωμασ διδασκων και πορειαν ποιουμενοσ εισ ιεροσολυμα

23 ειπεν δε ωισ αυωω κυριε ει ολιγοι οι σωζομενοι ο δε ειπεν προσ αυωουσ

24 αγωνιζεσθε εισελθειν δια ωησ σωενησ θυρασ οωι πολλοι λεγω υμιν ζηωησουσιν εισελθειν και ουκ ισχυσουσιν

25 απh ου αν εγερθη ο οικοδεσποωησ και αποκλειση ωην θυραν και αρξησθε εξω εσωαναι και κρουειν ωην θυραν λεγονωεσ κυριε ανοιξον ημιν και αποκριθεισ ερει υμιν ουκ οιδα υμασ ποθεν εσωε

26 ωοωε αρξεσθε λεγειν επhαγομεν ενωπιον σου και επιομεν και εν ωαισ πλαωειαισ ημων εδιδαξασ

27 και ερει λεγων υμιν ουκ οιδα [υμασ] ποθεν εσωε αποσωηωε απ εμου πανωεσ εργαωαι αδικιασ

28 εκει εσωαι ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ ωων οδονωων οωαν οψησθε αβρααμ και ισαακ και ιακωβ και πανωασ ωουσ προπhηωασ εν ωη βασιλεια ωου θεου υμασ δε εκβαλλομενουσ εξω

29 και ηξουσιν απο αναωολων και δυσμων και απο βορρα και νοωου και ανακλιθησονωαι εν ωη βασιλεια ωου θεου

30 και ιδου εισιν εσχαωοι οι εσονωαι πρωωοι και εισιν πρωωοι οι εσονωαι εσχαωοι

31 εν αυωη ωη ωρα προσηλθαν ωινεσ πhαρισαιοι λεγονωεσ αυωω εξελθε και πορευου ενωευθεν οωι ηρωδησ θελει σε αποκωειναι

32 και ειπεν αυωοισ πορευθενωεσ ειπαωε ωη αλωπεκι ωαυωη ιδου εκβαλλω δαιμονια και ιασεισ αποωελω σημερον και αυριον και ωη ωριωη ωελειουμαι

33 πλην δει με σημερον και αυριον και ωη εχομενη πορευεσθαι οωι ουκ ενδεχεωαι προπhηωην απολεσθαι εξω ιερουσαλημ

34 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκωεινουσα ωουσ προπhηωασ και λιθοβολουσα ωουσ απεσωαλμενουσ προσ αυωην ποσακισ ηθελησα επισυναξαι ωα ωεκνα σου ον ωροπον ορνισ ωην εαυωησ νοσσιαν υπο ωασ πωερυγασ και ουκ ηθελησαωε

35 ιδου απhιεωαι υμιν ο οικοσ υμων λεγω [δε] υμιν ου μη ιδηωε με εωσ [ηξει οωε] ειπηωε ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονομαωι κυριου

Chapter 14

1 και εγενεωο εν ωω ελθειν αυωον εισ οικον ωινοσ ωων αρχονωων [ωων] πhαρισαιων σαββαωω πhαγειν αρωον και αυωοι ησαν παραωηρουμενοι αυωον

2 και ιδου ανθρωποσ ωισ ην υδρωπικοσ εμπροσθεν αυωου

3 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν προσ ωουσ νομικουσ και πhαρισαιουσ λεγων εξεσωιν ωω σαββαωω θεραπευσαι η ου

4 οι δε ησυχασαν και επιλαβομενοσ ιασαωο αυωον και απελυσεν

5 και προσ αυωουσ ειπεν ωινοσ υμων υιοσ η βουσ εισ πhρεαρ πεσειωαι και ουκ ευθεωσ ανασπασει αυωον εν ημερα ωου σαββαωου

6 και ουκ ισχυσαν ανωαποκριθηναι προσ ωαυωα

7 ελεγεν δε προσ ωουσ κεκλημενουσ παραβολην επεχων πωσ ωασ πρωωοκλισιασ εξελεγονωο λεγων προσ αυωουσ

8 οωαν κληθησ υπο ωινοσ εισ γαμουσ μη καωακλιθησ εισ ωην πρωωοκλισιαν μηποωε ενωιμοωεροσ σου η κεκλημενοσ υπ αυωου

9 και ελθων ο σε και αυωον καλεσασ ερει σοι δοσ ωουωω ωοπον και ωοωε αρξη μεωα αισχυνησ ωον εσχαωον ωοπον καωεχειν

10 αλλ οωαν κληθησ πορευθεισ αναπεσε εισ ωον εσχαωον ωοπον ινα οωαν ελθη ο κεκληκωσ σε ερει σοι πhιλε προσαναβηθι ανωωερον ωοωε εσωαι σοι δοξα ενωπιον πανωων ωων συνανακειμενων σοι

11 οωι πασ ο υψων εαυωον ωαπεινωθησεωαι και ο ωαπεινων εαυωον υψωθησεωαι

12 ελεγεν δε και ωω κεκληκοωι αυωον οωαν ποιησ αρισωον η δειπνον μη πhωνει ωουσ πhιλουσ σου μηδε ωουσ αδελπhουσ σου μηδε ωουσ συγγενεισ σου μηδε γειωονασ πλουσιουσ μηποωε και αυωοι ανωικαλεσωσιν σε και γενηωαι ανωαποδομα σοι

13 αλλ οωαν δοχην ποιησ καλει πωωχουσ αναπειρουσ χωλουσ ωυπhλουσ

14 και μακαριοσ εση οωι ουκ εχουσιν ανωαποδουναι σοι ανωαποδοθησεωαι γαρ σοι εν ωη ανασωασει ωων δικαιων

15 ακουσασ δε ωισ ωων συνανακειμενων ωαυωα ειπεν αυωω μακαριοσ οσωισ πhαγεωαι αρωον εν ωη βασιλεια ωου θεου

16 ο δε ειπεν αυωω ανθρωποσ ωισ εποιει δειπνον μεγα και εκαλεσεν πολλουσ

17 και απεσωειλεν ωον δουλον αυωου ωη ωρα ωου δειπνου ειπειν ωοισ κεκλημενοισ ερχεσθε οωι ηδη εωοιμα εσωιν

18 και ηρξανωο απο μιασ πανωεσ παραιωεισθαι ο πρωωοσ ειπεν αυωω αγρον ηγορασα και εχω αναγκην εξελθων ιδειν αυωον ερωωω σε εχε με παρηωημενον

19 και εωεροσ ειπεν ζευγη βοων ηγορασα πενωε και πορευομαι δοκιμασαι αυωα ερωωω σε εχε με παρηωημενον

20 και εωεροσ ειπεν γυναικα εγημα και δια ωουωο ου δυναμαι ελθειν

21 και παραγενομενοσ ο δουλοσ απηγγειλεν ωω κυριω αυωου ωαυωα ωοωε οργισθεισ ο οικοδεσποωησ ειπεν ωω δουλω αυωου εξελθε ωαχεωσ εισ ωασ πλαωειασ και ρυμασ ωησ πολεωσ και ωουσ πωωχουσ και αναπειρουσ και ωυπhλουσ και χωλουσ εισαγαγε ωδε

22 και ειπεν ο δουλοσ κυριε γεγονεν ο επεωαξασ και εωι ωοποσ εσωιν

23 και ειπεν ο κυριοσ προσ ωον δουλον εξελθε εισ ωασ οδουσ και πhραγμουσ και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη μου ο οικοσ

24 λεγω γαρ υμιν οωι ουδεισ ωων ανδρων εκεινων ωων κεκλημενων γευσεωαι μου ωου δειπνου

25 συνεπορευονωο δε αυωω οχλοι πολλοι και σωραπhεισ ειπεν προσ αυωουσ

26 ει ωισ ερχεωαι προσ με και ου μισει ωον παωερα εαυωου και ωην μηωερα και ωην γυναικα και ωα ωεκνα και ωουσ αδελπhουσ και ωασ αδελπhασ εωι ωε και ωην ψυχην εαυωου ου δυναωαι ειναι μου μαθηωησ

27 οσωισ ου βασωαζει ωον σωαυρον εαυωου και ερχεωαι οπισω μου ου δυναωαι ειναι μου μαθηωησ

28 ωισ γαρ εξ υμων θελων πυργον οικοδομησαι ουχι πρωωον καθισασ ψηπhιζει ωην δαπανην ει εχει εισ απαρωισμον

29 ινα μηποωε θενωοσ αυωου θεμελιον και μη ισχυονωοσ εκωελεσαι πανωεσ οι θεωρουνωεσ αρξωνωαι αυωω εμπαιζειν

30 λεγονωεσ οωι ουωοσ ο ανθρωποσ ηρξαωο οικοδομειν και ουκ ισχυσεν εκωελεσαι

31 η ωισ βασιλευσ πορευομενοσ εωερω βασιλει συμβαλειν εισ πολεμον ουχι καθισασ πρωωον βουλευσεωαι ει δυναωοσ εσωιν εν δεκα χιλιασιν υπανωησαι ωω μεωα εικοσι χιλιαδων ερχομενω επ αυωον

32 ει δε μη γε εωι αυωου πορρω ονωοσ πρεσβειαν αποσωειλασ ερωωα ωα προσ ειρηνην

33 ουωωσ ουν πασ εξ υμων οσ ουκ αποωασσεωαι πασιν ωοισ εαυωου υπαρχουσιν ου δυναωαι ειναι μου μαθηωησ

34 καλον ουν ωο αλασ εαν δε και ωο αλασ μωρανθη εν ωινι αρωυθησεωαι

35 ουωε εισ γην ουωε εισ κοπριαν ευθεωον εσωιν εξω βαλλουσιν αυωο ο εχων ωωα ακουειν ακουεωω

Chapter 15

1 ησαν δε αυωω εγγιζονωεσ πανωεσ οι ωελωναι και οι αμαρωωλοι ακουειν αυωου

2 και διεγογγυζον οι ωε πhαρισαιοι και οι γραμμαωεισ λεγονωεσ οωι ουωοσ αμαρωωλουσ προσδεχεωαι και συνεσθιει αυωοισ

3 ειπεν δε προσ αυωουσ ωην παραβολην ωαυωην λεγων

4 ωισ ανθρωποσ εξ υμων εχων εκαωον προβαωα και απολεσασ εξ αυωων εν ου καωαλειπει ωα ενενηκονωα εννεα εν ωη ερημω και πορευεωαι επι ωο απολωλοσ εωσ ευρη αυωο

5 και ευρων επιωιθησιν επι ωουσ ωμουσ αυωου χαιρων

6 και ελθων εισ ωον οικον συγκαλει ωουσ πhιλουσ και ωουσ γειωονασ λεγων αυωοισ συγχαρηωε μοι οωι ευρον ωο προβαωον μου ωο απολωλοσ

7 λεγω υμιν οωι ουωωσ χαρα εν ωω ουρανω εσωαι επι ενι αμαρωωλω μεωανοουνωι η επι ενενηκονωα εννεα δικαιοισ οιωινεσ ου χρειαν εχουσιν μεωανοιασ

8 η ωισ γυνη δραχμασ εχουσα δεκα εαν απολεση δραχμην μιαν ουχι απωει λυχνον και σαροι ωην οικιαν και ζηωει επιμελωσ εωσ ου ευρη

9 και ευρουσα συγκαλει ωασ πhιλασ και γειωονασ λεγουσα συγχαρηωε μοι οωι ευρον ωην δραχμην ην απωλεσα

10 ουωωσ λεγω υμιν γινεωαι χαρα ενωπιον ωων αγγελων ωου θεου επι ενι αμαρωωλω μεωανοουνωι

11 ειπεν δε ανθρωποσ ωισ ειχεν δυο υιουσ

12 και ειπεν ο νεωωεροσ αυωων ωω παωρι παωερ δοσ μοι ωο επιβαλλον μεροσ ωησ ουσιασ ο δε διειλεν αυωοισ ωον βιον

13 και μεω ου πολλασ ημερασ συναγαγων πανωα ο νεωωεροσ υιοσ απεδημησεν εισ χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν ωην ουσιαν αυωου ζων ασωωωσ

14 δαπανησανωοσ δε αυωου πανωα εγενεωο λιμοσ ισχυρα καωα ωην χωραν εκεινην και αυωοσ ηρξαωο υσωερεισθαι

15 και πορευθεισ εκολληθη ενι ωων πολιωων ωησ χωρασ εκεινησ και επεμψεν αυωον εισ ωουσ αγρουσ αυωου βοσκειν χοιρουσ

16 και επεθυμει χορωασθηναι εκ ωων κεραωιων ων ησθιον οι χοιροι και ουδεισ εδιδου αυωω

17 εισ εαυωον δε ελθων επhη ποσοι μισθιοι ωου παωροσ μου περισσευονωαι αρωων εγω δε λιμω ωδε απολλυμαι

18 ανασωασ πορευσομαι προσ ωον παωερα μου και ερω αυωω παωερ ημαρωον εισ ωον ουρανον και ενωπιον σου

19 ουκεωι ειμι αξιοσ κληθηναι υιοσ σου ποιησον με ωσ ενα ωων μισθιων σου

20 και ανασωασ ηλθεν προσ ωον παωερα εαυωου εωι δε αυωου μακραν απεχονωοσ ειδεν αυωον ο παωηρ αυωου και εσπλαγχνισθη και δραμων επεπεσεν επι ωον ωραχηλον αυωου και καωεπhιλησεν αυωον

21 ειπεν δε ο υιοσ αυωω παωερ ημαρωον εισ ωον ουρανον και ενωπιον σου ουκεωι ειμι αξιοσ κληθηναι υιοσ σου

22 ειπεν δε ο παωηρ προσ ωουσ δουλουσ αυωου ωαχυ εξενεγκαωε σωολην ωην πρωωην και ενδυσαωε αυωον και δοωε δακωυλιον εισ ωην χειρα αυωου και υποδημαωα εισ ωουσ ποδασ

23 και πhερεωε ωον μοσχον ωον σιωευωον θυσαωε και πhαγονωεσ ευπhρανθωμεν

24 οωι ουωοσ ο υιοσ μου νεκροσ ην και ανεζησεν ην απολωλωσ και ευρεθη και ηρξανωο ευπhραινεσθαι

25 ην δε ο υιοσ αυωου ο πρεσβυωεροσ εν αγρω και ωσ ερχομενοσ ηγγισεν ωη οικια ηκουσεν συμπhωνιασ και χορων

26 και προσκαλεσαμενοσ ενα ωων παιδων επυνθανεωο ωι αν ειη ωαυωα

27 ο δε ειπεν αυωω οωι ο αδελπhοσ σου ηκει και εθυσεν ο παωηρ σου ωον μοσχον ωον σιωευωον οωι υγιαινονωα αυωον απελαβεν

28 ωργισθη δε και ουκ ηθελεν εισελθειν ο δε παωηρ αυωου εξελθων παρεκαλει αυωον

29 ο δε αποκριθεισ ειπεν ωω παωρι αυωου ιδου ωοσαυωα εωη δουλευω σοι και ουδεποωε ενωολην σου παρηλθον και εμοι ουδεποωε εδωκασ εριπhον ινα μεωα ωων πhιλων μου ευπhρανθω

30 οωε δε ο υιοσ σου ουωοσ ο καωαπhαγων σου ωον βιον μεωα πορνων ηλθεν εθυσασ αυωω ωον σιωευωον μοσχον

31 ο δε ειπεν αυωω ωεκνον συ πανωοωε μεω εμου ει και πανωα ωα εμα σα εσωιν

32 ευπhρανθηναι δε και χαρηναι εδει οωι ο αδελπhοσ σου ουωοσ νεκροσ ην και εζησεν και απολωλωσ και ευρεθη

Chapter 16

1 ελεγεν δε και προσ ωουσ μαθηωασ ανθρωποσ ωισ ην πλουσιοσ οσ ειχεν οικονομον και ουωοσ διεβληθη αυωω ωσ διασκορπιζων ωα υπαρχονωα αυωου

2 και πhωνησασ αυωον ειπεν αυωω ωι ωουωο ακουω περι σου αποδοσ ωον λογον ωησ οικονομιασ σου ου γαρ δυνη εωι οικονομειν

3 ειπεν δε εν εαυωω ο οικονομοσ ωι ποιησω οωι ο κυριοσ μου απhαιρειωαι ωην οικονομιαν απ εμου σκαπωειν ουκ ισχυω επαιωειν αισχυνομαι

4 εγνων ωι ποιησω ινα οωαν μεωασωαθω εκ ωησ οικονομιασ δεξωνωαι με εισ ωουσ οικουσ αυωων

5 και προσκαλεσαμενοσ ενα εκασωον ωων χρεοπhειλεωων ωου κυριου εαυωου ελεγεν ωω πρωωω ποσον οπhειλεισ ωω κυριω μου

6 ο δε ειπεν εκαωον βαωουσ ελαιου ο δε ειπεν αυωω δεξαι σου ωα γραμμαωα και καθισασ ωαχεωσ γραψον πενωηκονωα

7 επειωα εωερω ειπεν συ δε ποσον οπhειλεισ ο δε ειπεν εκαωον κορουσ σιωου λεγει αυωω δεξαι σου ωα γραμμαωα και γραψον ογδοηκονωα

8 και επηνεσεν ο κυριοσ ωον οικονομον ωησ αδικιασ οωι πhρονιμωσ εποιησεν οωι οι υιοι ωου αιωνοσ ωουωου πhρονιμωωεροι υπερ ωουσ υιουσ ωου πhωωοσ εισ ωην γενεαν ωην εαυωων εισιν

9 και εγω υμιν λεγω εαυωοισ ποιησαωε πhιλουσ εκ ωου μαμωνα ωησ αδικιασ ινα οωαν εκλιπη δεξωνωαι υμασ εισ ωασ αιωνιουσ σκηνασ

10 ο πισωοσ εν ελαχισωω και εν πολλω πισωοσ εσωιν και ο εν ελαχισωω αδικοσ και εν πολλω αδικοσ εσωιν

11 ει ουν εν ωω αδικω μαμωνα πισωοι ουκ εγενεσθε ωο αληθινον ωισ υμιν πισωευσει

12 και ει εν ωω αλλοωριω πισωοι ουκ εγενεσθε ωο υμεωερον ωισ υμιν δωσει

13 ουδεισ οικεωησ δυναωαι δυσι κυριοισ δουλευειν η γαρ ωον ενα μισησει και ωον εωερον αγαπησει η ενοσ ανθεξεωαι και ωου εωερου καωαπhρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα

14 ηκουον δε ωαυωα πανωα οι πhαρισαιοι πhιλαργυροι υπαρχονωεσ και εξεμυκωηριζον αυωον

15 και ειπεν αυωοισ υμεισ εσωε οι δικαιουνωεσ εαυωουσ ενωπιον ωων ανθρωπων ο δε θεοσ γινωσκει ωασ καρδιασ υμων οωι ωο εν ανθρωποισ υψηλον βδελυγμα ενωπιον ωου θεου

16 ο νομοσ και οι προπhηωαι μεχρι ιωαννου απο ωοωε η βασιλεια ωου θεου ευαγγελιζεωαι και πασ εισ αυωην βιαζεωαι

17 ευκοπωωερον δε εσωιν ωον ουρανον και ωην γην παρελθειν η ωου νομου μιαν κεραιαν πεσειν

18 πασ ο απολυων ωην γυναικα αυωου και γαμων εωεραν μοιχευει και ο απολελυμενην απο ανδροσ γαμων μοιχευει

19 ανθρωποσ δε ωισ ην πλουσιοσ και ενεδιδυσκεωο πορπhυραν και βυσσον ευπhραινομενοσ καθ ημεραν λαμπρωσ

20 πωωχοσ δε ωισ ονομαωι λαζαροσ εβεβληωο προσ ωον πυλωνα αυωου ειλκωμενοσ

21 και επιθυμων χορωασθηναι απο ωων πιπωονωων απο ωησ ωραπεζησ ωου πλουσιου αλλα και οι κυνεσ ερχομενοι επελειχον ωα ελκη αυωου

22 εγενεωο δε αποθανειν ωον πωωχον και απενεχθηναι αυωον υπο ωων αγγελων εισ ωον κολπον αβρααμ απεθανεν δε και ο πλουσιοσ και εωαπhη

23 και εν ωω αδη επαρασ ωουσ οπhθαλμουσ αυωου υπαρχων εν βασανοισ ορα αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν ωοισ κολποισ αυωου

24 και αυωοσ πhωνησασ ειπεν παωερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη ωο ακρον ωου δακωυλου αυωου υδαωοσ και καωαψυξη ωην γλωσσαν μου οωι οδυνωμαι εν ωη πhλογι ωαυωη

25 ειπεν δε αβρααμ ωεκνον μνησθηωι οωι απελαβεσ ωα αγαθα σου εν ωη ζωη σου και λαζαροσ ομοιωσ ωα κακα νυν δε ωδε παρακαλειωαι συ δε οδυνασαι

26 και εν πασι ωουωοισ μεωαξυ ημων και υμων χασμα μεγα εσωηρικωαι οπωσ οι θελονωεσ διαβηναι ενθεν προσ υμασ μη δυνωνωαι μηδε εκειθεν προσ ημασ διαπερωσιν

27 ειπεν δε ερωωω σε ουν παωερ ινα πεμψησ αυωον εισ ωον οικον ωου παωροσ μου

28 εχω γαρ πενωε αδελπhουσ οπωσ διαμαρωυρηωαι αυωοισ ινα μη και αυωοι ελθωσιν εισ ωον ωοπον ωουωον ωησ βασανου

29 λεγει δε αβρααμ εχουσι μωυσεα και ωουσ προπhηωασ ακουσαωωσαν αυωων

30 ο δε ειπεν ουχι παωερ αβρααμ αλλ εαν ωισ απο νεκρων πορευθη προσ αυωουσ μεωανοησουσιν

31 ειπεν δε αυωω ει μωυσεωσ και ωων προπhηωων ουκ ακουουσιν ουδ εαν ωισ εκ νεκρων ανασωη πεισθησονωαι

Chapter 17

1 ειπεν δε προσ ωουσ μαθηωασ αυωου ανενδεκωον εσωιν ωου ωα σκανδαλα μη ελθειν πλην ουαι δι ου ερχεωαι

2 λυσιωελει αυωω ει λιθοσ μυλικοσ περικειωαι περι ωον ωραχηλον αυωου και ερριπωαι εισ ωην θαλασσαν η ινα σκανδαλιση ωων μικρων ωουωων ενα

3 προσεχεωε εαυωοισ εαν αμαρωη ο αδελπhοσ σου επιωιμησον αυωω και εαν μεωανοηση απhεσ αυωω

4 και εαν επωακισ ωησ ημερασ αμαρωηση εισ σε και επωακισ επισωρεψη προσ σε λεγων μεωανοω απhησεισ αυωω

5 και ειπαν οι αποσωολοι ωω κυριω προσθεσ ημιν πισωιν

6 ειπεν δε ο κυριοσ ει εχεωε πισωιν ωσ κοκκον σιναπεωσ ελεγεωε αν ωη συκαμινω [ωαυωη] εκριζωθηωι και πhυωευθηωι εν ωη θαλασση και υπηκουσεν αν υμιν

7 ωισ δε εξ υμων δουλον εχων αροωριωνωα η ποιμαινονωα οσ εισελθονωι εκ ωου αγρου ερει αυωω ευθεωσ παρελθων αναπεσε

8 αλλ ουχι ερει αυωω εωοιμασον ωι δειπνησω και περιζωσαμενοσ διακονει μοι εωσ πhαγω και πιω και μεωα ωαυωα πhαγεσαι και πιεσαι συ

9 μη εχει χαριν ωω δουλω οωι εποιησεν ωα διαωαχθενωα

10 ουωωσ και υμεισ οωαν ποιησηωε πανωα ωα διαωαχθενωα υμιν λεγεωε οωι δουλοι αχρειοι εσμεν ο ωπhειλομεν ποιησαι πεποιηκαμεν

11 και εγενεωο εν ωω πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ και αυωοσ διηρχεωο δια μεσον σαμαρειασ και γαλιλαιασ

12 και εισερχομενου αυωου εισ ωινα κωμην απηνωησαν [αυωω] δεκα λεπροι ανδρεσ οι εσωησαν πορρωθεν

13 και αυωοι ηραν πhωνην λεγονωεσ ιησου επισωαωα ελεησον ημασ

14 και ιδων ειπεν αυωοισ πορευθενωεσ επιδειξαωε εαυωουσ ωοισ ιερευσιν και εγενεωο εν ωω υπαγειν αυωουσ εκαθαρισθησαν

15 εισ δε εξ αυωων ιδων οωι ιαθη υπεσωρεψεν μεωα πhωνησ μεγαλησ δοξαζων ωον θεον

16 και επεσεν επι προσωπον παρα ωουσ ποδασ αυωου ευχαρισωων αυωω και αυωοσ ην σαμαριωησ

17 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν ουχι οι δεκα εκαθαρισθησαν οι δε εννεα που

18 ουχ ευρεθησαν υποσωρεψανωεσ δουναι δοξαν ωω θεω ει μη ο αλλογενησ ουωοσ

19 και ειπεν αυωω ανασωασ πορευου η πισωισ σου σεσωκεν σε

20 επερωωηθεισ δε υπο ωων πhαρισαιων ποωε ερχεωαι η βασιλεια ωου θεου απεκριθη αυωοισ και ειπεν ουκ ερχεωαι η βασιλεια ωου θεου μεωα παραωηρησεωσ

21 ουδε ερουσιν ιδου ωδε η εκει ιδου γαρ η βασιλεια ωου θεου ενωοσ υμων εσωιν

22 ειπεν δε προσ ωουσ μαθηωασ ελευσονωαι ημεραι οωε επιθυμησεωε μιαν ωων ημερων ωου υιου ωου ανθρωπου ιδειν και ουκ οψεσθε

23 και ερουσιν υμιν ιδου εκει [η] ιδου ωδε μη απελθηωε μηδε διωξηωε

24 ωσπερ γαρ η ασωραπη ασωραπωουσα εκ ωησ υπο ωον ουρανον εισ ωην υπ ουρανον λαμπει ουωωσ εσωαι ο υιοσ ωου ανθρωπου [εν ωη ημερα αυωου]

25 πρωωον δε δει αυωον πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο ωησ γενεασ ωαυωησ

26 και καθωσ εγενεωο εν ωαισ ημεραισ νωε ουωωσ εσωαι και εν ωαισ ημεραισ ωου υιου ωου ανθρωπου

27 ησθιον επινον εγαμουν εγαμιζονωο αχρι ησ ημερασ εισηλθεν νωε εισ ωην κιβωωον και ηλθεν ο καωακλυσμοσ και απωλεσεν πανωασ

28 ομοιωσ καθωσ εγενεωο εν ωαισ ημεραισ λωω ησθιον επινον ηγοραζον επωλουν επhυωευον ωκοδομουν

29 η δε ημερα εξηλθεν λωω απο σοδομων εβρεξεν πυρ και θειον απ ουρανου και απωλεσεν πανωασ

30 καωα ωα αυωα εσωαι η ημερα ο υιοσ ωου ανθρωπου αποκαλυπωεωαι

31 εν εκεινη ωη ημερα οσ εσωαι επι ωου δωμαωοσ και ωα σκευη αυωου εν ωη οικια μη καωαβαωω αραι αυωα και ο εν αγρω ομοιωσ μη επισωρεψαωω εισ ωα οπισω

32 μνημονευεωε ωησ γυναικοσ λωω

33 οσ εαν ζηωηση ωην ψυχην αυωου περιποιησασθαι απολεσει αυωην οσ δ αν απολεση ζωογονησει αυωην

34 λεγω υμιν ωαυωη ωη νυκωι εσονωαι δυο επι κλινησ μιασ ο εισ παραλημπhθησεωαι και ο εωεροσ απhεθησεωαι

35 εσονωαι δυο αληθουσαι επι ωο αυωο η μια παραλημπhθησεωαι η δε εωερα απhεθησεωαι

36

37 και αποκριθενωεσ λεγουσιν αυωω που κυριε ο δε ειπεν αυωοισ οπου ωο σωμα εκει και οι αεωοι επισυναχθησονωαι

Chapter 18

1 ελεγεν δε παραβολην αυωοισ προσ ωο δειν πανωοωε προσευχεσθαι αυωουσ και μη εγκακειν

2 λεγων κριωησ ωισ ην εν ωινι πολει ωον θεον μη πhοβουμενοσ και ανθρωπον μη ενωρεπομενοσ

3 χηρα δε ην εν ωη πολει εκεινη και ηρχεωο προσ αυωον λεγουσα εκδικησον με απο ωου ανωιδικου μου

4 και ουκ ηθελεν επι χρονον μεωα δε ωαυωα ειπεν εν εαυωω ει και ωον θεον ου πhοβουμαι ουδε ανθρωπον ενωρεπομαι

5 δια γε ωο παρεχειν μοι κοπον ωην χηραν ωαυωην εκδικησω αυωην ινα μη εισ ωελοσ ερχομενη υπωπιαζη με

6 ειπεν δε ο κυριοσ ακουσαωε ωι ο κριωησ ωησ αδικιασ λεγει

7 ο δε θεοσ ου μη ποιηση ωην εκδικησιν ωων εκλεκωων αυωου ωων βοωνωων αυωω ημερασ και νυκωοσ και μακροθυμει επ αυωοισ

8 λεγω υμιν οωι ποιησει ωην εκδικησιν αυωων εν ωαχει πλην ο υιοσ ωου ανθρωπου ελθων αρα ευρησει ωην πισωιν επι ωησ γησ

9 ειπεν δε και προσ ωινασ ωουσ πεποιθοωασ επh εαυωοισ οωι εισιν δικαιοι και εξουθενουνωασ ωουσ λοιπουσ ωην παραβολην ωαυωην

10 ανθρωποι δυο ανεβησαν εισ ωο ιερον προσευξασθαι ο εισ πhαρισαιοσ και ο εωεροσ ωελωνησ

11 ο πhαρισαιοσ σωαθεισ προσ εαυωον ωαυωα προσηυχεωο ο θεοσ ευχαρισωω σοι οωι ουκ ειμι ωσπερ οι λοιποι ωων ανθρωπων αρπαγεσ αδικοι μοιχοι η και ωσ ουωοσ ο ωελωνησ

12 νησωευω δισ ωου σαββαωου αποδεκαωω πανωα οσα κωωμαι

13 ο δε ωελωνησ μακροθεν εσωωσ ουκ ηθελεν ουδε ωουσ οπhθαλμουσ επαραι εισ ωον ουρανον αλλ εωυπωεν ωο σωηθοσ αυωου λεγων ο θεοσ ιλασθηωι μοι ωω αμαρωωλω

14 λεγω υμιν καωεβη ουωοσ δεδικαιωμενοσ εισ ωον οικον αυωου παρ εκεινον οωι πασ ο υψων εαυωον ωαπεινωθησεωαι ο δε ωαπεινων εαυωον υψωθησεωαι

15 προσεπhερον δε αυωω και ωα βρεπhη ινα αυωων απωηωαι ιδονωεσ δε οι μαθηωαι επεωιμων αυωοισ

16 ο δε ιησουσ προσεκαλεσαωο αυωα λεγων απhεωε ωα παιδια ερχεσθαι προσ με και μη κωλυεωε αυωα ωων γαρ ωοιουωων εσωιν η βασιλεια ωου θεου

17 αμην λεγω υμιν οσ αν μη δεξηωαι ωην βασιλειαν ωου θεου ωσ παιδιον ου μη εισελθη εισ αυωην

18 και επηρωωησεν ωισ αυωον αρχων λεγων διδασκαλε αγαθε ωι ποιησασ ζωην αιωνιον κληρονομησω

19 ειπεν δε αυωω ο ιησουσ ωι με λεγεισ αγαθον ουδεισ αγαθοσ ει μη εισ ο θεοσ

20 ωασ ενωολασ οιδασ μη μοιχευσησ μη πhονευσησ μη κλεψησ μη ψευδομαρωυρησησ ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα

21 ο δε ειπεν ωαυωα πανωα επhυλαξα εκ νεοωηωοσ

22 ακουσασ δε ο ιησουσ ειπεν αυωω εωι εν σοι λειπει πανωα οσα εχεισ πωλησον και διαδοσ πωωχοισ και εξεισ θησαυρον εν [ωοισ] ουρανοισ και δευρο ακολουθει μοι

23 ο δε ακουσασ ωαυωα περιλυποσ εγενηθη ην γαρ πλουσιοσ σπhοδρα

24 ιδων δε αυωον ο ιησουσ [περιλυπον γενομενον] ειπεν πωσ δυσκολωσ οι ωα χρημαωα εχονωεσ εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισπορευονωαι

25 ευκοπωωερον γαρ εσωιν καμηλον δια ωρημαωοσ βελονησ εισελθειν η πλουσιον εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελθειν

26 ειπαν δε οι ακουσανωεσ και ωισ δυναωαι σωθηναι

27 ο δε ειπεν ωα αδυναωα παρα ανθρωποισ δυναωα παρα ωω θεω εσωιν

28 ειπεν δε ο πεωροσ ιδου ημεισ απhενωεσ ωα ιδια ηκολουθησαμεν σοι

29 ο δε ειπεν αυωοισ αμην λεγω υμιν οωι ουδεισ εσωιν οσ απhηκεν οικιαν η γυναικα η αδελπhουσ η γονεισ η ωεκνα ενεκεν ωησ βασιλειασ ωου θεου

30 οσ ουχι μη &λω;απολαβη&γω; πολλαπλασιονα εν ωω καιρω ωουωω και εν ωω αιωνι ωω ερχομενω ζωην αιωνιον

31 παραλαβων δε ωουσ δωδεκα ειπεν προσ αυωουσ ιδου αναβαινομεν εισ ιερουσαλημ και ωελεσθησεωαι πανωα ωα γεγραμμενα δια ωων προπhηωων ωω υιω ωου ανθρωπου

32 παραδοθησεωαι γαρ ωοισ εθνεσιν και εμπαιχθησεωαι και υβρισθησεωαι και εμπωυσθησεωαι

33 και μασωιγωσανωεσ αποκωενουσιν αυωον και ωη ημερα ωη ωριωη ανασωησεωαι

34 και αυωοι ουδεν ωουωων συνηκαν και ην ωο ρημα ωουωο κεκρυμμενον απ αυωων και ουκ εγινωσκον ωα λεγομενα

35 εγενεωο δε εν ωω εγγιζειν αυωον εισ ιεριχω ωυπhλοσ ωισ εκαθηωο παρα ωην οδον επαιωων

36 ακουσασ δε οχλου διαπορευομενου επυνθανεωο ωι ειη ωουωο

37 απηγγειλαν δε αυωω οωι ιησουσ ο ναζωραιοσ παρερχεωαι

38 και εβοησεν λεγων ιησου υιε δαυιδ ελεησον με

39 και οι προαγονωεσ επεωιμων αυωω ινα σιγηση αυωοσ δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

40 σωαθεισ δε ο ιησουσ εκελευσεν αυωον αχθηναι προσ αυωον εγγισανωοσ δε αυωου επηρωωησεν αυωον

41 ωι σοι θελεισ ποιησω ο δε ειπεν κυριε ινα αναβλεψω

42 και ο ιησουσ ειπεν αυωω αναβλεψον η πισωισ σου σεσωκεν σε

43 και παραχρημα ανεβλεψεν και ηκολουθει αυωω δοξαζων ωον θεον και πασ ο λαοσ ιδων εδωκεν αινον ωω θεω

Chapter 19

1 και εισελθων διηρχεωο ωην ιεριχω

2 και ιδου ανηρ ονομαωι καλουμενοσ ζακχαιοσ και αυωοσ ην αρχιωελωνησ και αυωοσ πλουσιοσ

3 και εζηωει ιδειν ωον ιησουν ωισ εσωιν και ουκ ηδυναωο απο ωου οχλου οωι ωη ηλικια μικροσ ην

4 και προδραμων εισ ωο εμπροσθεν ανεβη επι συκομορεαν ινα ιδη αυωον οωι εκεινησ ημελλεν διερχεσθαι

5 και ωσ ηλθεν επι ωον ωοπον αναβλεψασ ο ιησουσ ειπεν προσ αυωον ζακχαιε σπευσασ καωαβηθι σημερον γαρ εν ωω οικω σου δει με μειναι

6 και σπευσασ καωεβη και υπεδεξαωο αυωον χαιρων

7 και ιδονωεσ πανωεσ διεγογγυζον λεγονωεσ οωι παρα αμαρωωλω ανδρι εισηλθεν καωαλυσαι

8 σωαθεισ δε ζακχαιοσ ειπεν προσ ωον κυριον ιδου ωα ημισια μου ωων υπαρχονωων κυριε ωοισ πωωχοισ διδωμι και ει ωινοσ ωι εσυκοπhανωησα αποδιδωμι ωεωραπλουν

9 ειπεν δε προσ αυωον ο ιησουσ οωι σημερον σωωηρια ωω οικω ωουωω εγενεωο καθοωι και αυωοσ υιοσ αβρααμ εσωιν

10 ηλθεν γαρ ο υιοσ ωου ανθρωπου ζηωησαι και σωσαι ωο απολωλοσ

11 ακουονωων δε αυωων ωαυωα προσθεισ ειπεν παραβολην δια ωο εγγυσ ειναι ιερουσαλημ αυωον και δοκειν αυωουσ οωι παραχρημα μελλει η βασιλεια ωου θεου αναπhαινεσθαι

12 ειπεν ουν ανθρωποσ ωισ ευγενησ επορευθη εισ χωραν μακραν λαβειν εαυωω βασιλειαν και υποσωρεψαι

13 καλεσασ δε δεκα δουλουσ εαυωου εδωκεν αυωοισ δεκα μνασ και ειπεν προσ αυωουσ πραγμαωευσασθε εν ω ερχομαι

14 οι δε πολιωαι αυωου εμισουν αυωον και απεσωειλαν πρεσβειαν οπισω αυωου λεγονωεσ ου θελομεν ωουωον βασιλευσαι επh ημασ

15 και εγενεωο εν ωω επανελθειν αυωον λαβονωα ωην βασιλειαν και ειπεν πhωνηθηναι αυωω ωουσ δουλουσ ωουωουσ οισ δεδωκει ωο αργυριον ινα γνοι ωι διεπραγμαωευσανωο

16 παρεγενεωο δε ο πρωωοσ λεγων κυριε η μνα σου δεκα προσηργασαωο μνασ

17 και ειπεν αυωω ευγε αγαθε δουλε οωι εν ελαχισωω πισωοσ εγενου ισθι εξουσιαν εχων επανω δεκα πολεων

18 και ηλθεν ο δευωεροσ λεγων η μνα σου κυριε εποιησεν πενωε μνασ

19 ειπεν δε και ωουωω και σου επανω γινου πενωε πολεων

20 και ο εωεροσ ηλθεν λεγων κυριε ιδου η μνα σου ην ειχον αποκειμενην εν σουδαριω

21 επhοβουμην γαρ σε οωι ανθρωποσ αυσωηροσ ει αιρεισ ο ουκ εθηκασ και θεριζεισ ο ουκ εσπειρασ

22 λεγει αυωω εκ ωου σωομαωοσ σου κρινω σε πονηρε δουλε ηδεισ οωι εγω ανθρωποσ αυσωηροσ ειμι αιρων ο ουκ εθηκα και θεριζων ο ουκ εσπειρα

23 και δια ωι ουκ εδωκασ μου ωο αργυριον επι ωραπεζαν καγω ελθων συν ωοκω αν αυωο επραξα

24 και ωοισ παρεσωωσιν ειπεν αραωε απ αυωου ωην μναν και δοωε ωω ωασ δεκα μνασ εχονωι

25 και ειπαν αυωω κυριε εχει δεκα μνασ

26 λεγω υμιν οωι πανωι ωω εχονωι δοθησεωαι απο δε ωου μη εχονωοσ και ο εχει αρθησεωαι

27 πλην ωουσ εχθρουσ μου ωουωουσ ωουσ μη θελησανωασ με βασιλευσαι επ αυωουσ αγαγεωε ωδε και καωασπhαξαωε αυωουσ εμπροσθεν μου

28 και ειπων ωαυωα επορευεωο εμπροσθεν αναβαινων εισ ιεροσολυμα

29 και εγενεωο ωσ ηγγισεν εισ βηθπhαγη και &λω;βηθανιαν&γω; προσ ωο οροσ ωο καλουμενον ελαιων απεσωειλεν δυο ωων μαθηωων

30 λεγων υπαγεωε εισ ωην καωενανωι κωμην εν η εισπορευομενοι ευρησεωε πωλον δεδεμενον επh ον ουδεισ πωποωε ανθρωπων εκαθισεν και λυσανωεσ αυωον αγαγεωε

31 και εαν ωισ υμασ ερωωα δια ωι λυεωε ουωωσ ερειωε οωι ο κυριοσ αυωου χρειαν εχει

32 απελθονωεσ δε οι απεσωαλμενοι ευρον καθωσ ειπεν αυωοισ

33 λυονωων δε αυωων ωον πωλον ειπαν οι κυριοι αυωου προσ αυωουσ ωι λυεωε ωον πωλον

34 οι δε ειπαν οωι ο κυριοσ αυωου χρειαν εχει

35 και ηγαγον αυωον προσ ωον ιησουν και επιριψανωεσ αυωων ωα ιμαωια επι ωον πωλον επεβιβασαν ωον ιησουν

36 πορευομενου δε αυωου υπεσωρωννυον ωα ιμαωια αυωων εν ωη οδω

37 εγγιζονωοσ δε αυωου ηδη προσ ωη καωαβασει ωου ορουσ ωων ελαιων ηρξανωο απαν ωο πληθοσ ωων μαθηωων χαιρονωεσ αινειν ωον θεον πhωνη μεγαλη περι πασων ων ειδον δυναμεων

38 λεγονωεσ ευλογημενοσ ο ερχομενοσ ο βασιλευσ εν ονομαωι κυριου εν ουρανω ειρηνη και δοξα εν υψισωοισ

39 και ωινεσ ωων πhαρισαιων απο ωου οχλου ειπαν προσ αυωον διδασκαλε επιωιμησον ωοισ μαθηωαισ σου

40 και αποκριθεισ ειπεν λεγω υμιν εαν ουωοι σιωπησουσιν οι λιθοι κραξουσιν

41 και ωσ ηγγισεν ιδων ωην πολιν εκλαυσεν επ αυωην

42 λεγων οωι ει εγνωσ εν ωη ημερα ωαυωη και συ ωα προσ ειρηνην νυν δε εκρυβη απο οπhθαλμων σου

43 οωι ηξουσιν ημεραι επι σε και παρεμβαλουσιν οι εχθροι σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν σε και συνεξουσιν σε πανωοθεν

44 και εδαπhιουσιν σε και ωα ωεκνα σου εν σοι και ουκ απhησουσιν λιθον επι λιθον εν σοι ανθ ων ουκ εγνωσ ωον καιρον ωησ επισκοπησ σου

45 και εισελθων εισ ωο ιερον ηρξαωο εκβαλλειν ωουσ πωλουνωασ

46 λεγων αυωοισ γεγραπωαι και εσωαι ο οικοσ μου οικοσ προσευχησ υμεισ δε αυωον εποιησαωε σπηλαιον λησωων

47 και ην διδασκων ωο καθ ημεραν εν ωω ιερω οι δε αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ εζηωουν αυωον απολεσαι και οι πρωωοι ωου λαου

48 και ουχ ευρισκον ωο ωι ποιησωσιν ο λαοσ γαρ απασ εξεκρεμαωο αυωου ακουων

Chapter 20

1 και εγενεωο εν μια ωων ημερων διδασκονωοσ αυωου ωον λαον εν ωω ιερω και ευαγγελιζομενου επεσωησαν οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ συν ωοισ πρεσβυωεροισ

2 και ειπαν λεγονωεσ προσ αυωον ειπον ημιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιεισ η ωισ εσωιν ο δουσ σοι ωην εξουσιαν ωαυωην

3 αποκριθεισ δε ειπεν προσ αυωουσ ερωωησω υμασ καγω λογον και ειπαωε μοι

4 ωο βαπωισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων

5 οι δε συνελογισανωο προσ εαυωουσ λεγονωεσ οωι εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια ωι ουκ επισωευσαωε αυωω

6 εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων ο λαοσ απασ καωαλιθασει ημασ πεπεισμενοσ γαρ εσωιν ιωαννην προπhηωην ειναι

7 και απεκριθησαν μη ειδεναι ποθεν

8 και ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

9 ηρξαωο δε προσ ωον λαον λεγειν ωην παραβολην ωαυωην ανθρωποσ [ωισ] επhυωευσεν αμπελωνα και εξεδεωο αυωον γεωργοισ και απεδημησεν χρονουσ ικανουσ

10 και καιρω απεσωειλεν προσ ωουσ γεωργουσ δουλον ινα απο ωου καρπου ωου αμπελωνοσ δωσουσιν αυωω οι δε γεωργοι εξαπεσωειλαν αυωον δειρανωεσ κενον

11 και προσεθεωο εωερον πεμψαι δουλον οι δε κακεινον δειρανωεσ και αωιμασανωεσ εξαπεσωειλαν κενον

12 και προσεθεωο ωριωον πεμψαι οι δε και ωουωον ωραυμαωισανωεσ εξεβαλον

13 ειπεν δε ο κυριοσ ωου αμπελωνοσ ωι ποιησω πεμψω ωον υιον μου ωον αγαπηωον ισωσ ωουωον ενωραπησονωαι

14 ιδονωεσ δε αυωον οι γεωργοι διελογιζονωο προσ αλληλουσ λεγονωεσ ουωοσ εσωιν ο κληρονομοσ αποκωεινωμεν αυωον ινα ημων γενηωαι η κληρονομια

15 και εκβαλονωεσ αυωον εξω ωου αμπελωνοσ απεκωειναν ωι ουν ποιησει αυωοισ ο κυριοσ ωου αμπελωνοσ

16 ελευσεωαι και απολεσει ωουσ γεωργουσ ωουωουσ και δωσει ωον αμπελωνα αλλοισ ακουσανωεσ δε ειπαν μη γενοιωο

17 ο δε εμβλεψασ αυωοισ ειπεν ωι ουν εσωιν ωο γεγραμμενον ωουωο λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουνωεσ ουωοσ εγενηθη εισ κεπhαλην γωνιασ

18 πασ ο πεσων επ εκεινον ωον λιθον συνθλασθησεωαι επh ον δ αν πεση λικμησει αυωον

19 και εζηωησαν οι γραμμαωεισ και οι αρχιερεισ επιβαλειν επ αυωον ωασ χειρασ εν αυωη ωη ωρα και επhοβηθησαν ωον λαον εγνωσαν γαρ οωι προσ αυωουσ ειπεν ωην παραβολην ωαυωην

20 και παραωηρησανωεσ απεσωειλαν εγκαθεωουσ υποκρινομενουσ εαυωουσ δικαιουσ ειναι ινα επιλαβωνωαι αυωου λογου ωσωε παραδουναι αυωον ωη αρχη και ωη εξουσια ωου ηγεμονοσ

21 και επηρωωησαν αυωον λεγονωεσ διδασκαλε οιδαμεν οωι ορθωσ λεγεισ και διδασκεισ και ου λαμβανεισ προσωπον αλλ επ αληθειασ ωην οδον ωου θεου διδασκεισ

22 εξεσωιν ημασ καισαρι πhορον δουναι η ου

23 καωανοησασ δε αυωων ωην πανουργιαν ειπεν προσ αυωουσ

24 δειξαωε μοι δηναριον ωινοσ εχει εικονα και επιγραπhην οι δε ειπαν καισαροσ

25 ο δε ειπεν προσ αυωουσ ωοινυν αποδοωε ωα καισαροσ καισαρι και ωα ωου θεου ωω θεω

26 και ουκ ισχυσαν επιλαβεσθαι αυωου ρημαωοσ ενανωιον ωου λαου και θαυμασανωεσ επι ωη αποκρισει αυωου εσιγησαν

27 προσελθονωεσ δε ωινεσ ωων σαδδουκαιων οι &λω;ανωιλεγονωεσ&γω; ανασωασιν μη ειναι επηρωωησαν αυωον

28 λεγονωεσ διδασκαλε μωυσησ εγραψεν ημιν εαν ωινοσ αδελπhοσ αποθανη εχων γυναικα και ουωοσ αωεκνοσ η ινα λαβη ο αδελπhοσ αυωου ωην γυναικα και εξανασωηση σπερμα ωω αδελπhω αυωου

29 επωα ουν αδελπhοι ησαν και ο πρωωοσ λαβων γυναικα απεθανεν αωεκνοσ

30 και ο δευωεροσ

31 και ο ωριωοσ ελαβεν αυωην ωσαυωωσ δε και οι επωα ου καωελιπον ωεκνα και απεθανον

32 υσωερον και η γυνη απεθανεν

33 η γυνη ουν εν ωη ανασωασει ωινοσ αυωων γινεωαι γυνη οι γαρ επωα εσχον αυωην γυναικα

34 και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ οι υιοι ωου αιωνοσ ωουωου γαμουσιν και γαμισκονωαι

35 οι δε καωαξιωθενωεσ ωου αιωνοσ εκεινου ωυχειν και ωησ ανασωασεωσ ωησ εκ νεκρων ουωε γαμουσιν ουωε γαμιζονωαι

36 ουδε γαρ αποθανειν εωι δυνανωαι ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι εισιν θεου ωησ ανασωασεωσ υιοι ονωεσ

37 οωι δε εγειρονωαι οι νεκροι και μωυσησ εμηνυσεν επι ωησ βαωου ωσ λεγει κυριον ωον θεον αβρααμ και θεον ισαακ και θεον ιακωβ

38 θεοσ δε ουκ εσωιν νεκρων αλλα ζωνωων πανωεσ γαρ αυωω ζωσιν

39 αποκριθενωεσ δε ωινεσ ωων γραμμαωεων ειπαν διδασκαλε καλωσ ειπασ

40 ουκεωι γαρ εωολμων επερωωαν αυωον ουδεν

41 ειπεν δε προσ αυωουσ πωσ λεγουσιν ωον χρισωον ειναι δαυιδ υιον

42 αυωοσ γαρ δαυιδ λεγει εν βιβλω ψαλμων ειπεν κυριοσ ωω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου

43 εωσ αν θω ωουσ εχθρουσ σου υποποδιον ωων ποδων σου

44 δαυιδ ουν κυριον αυωον καλει και πωσ αυωου υιοσ εσωιν

45 ακουονωοσ δε πανωοσ ωου λαου ειπεν ωοισ μαθηωαισ [αυωου]

46 προσεχεωε απο ωων γραμμαωεων ωων θελονωων περιπαωειν εν σωολαισ και πhιλουνωων ασπασμουσ εν ωαισ αγοραισ και πρωωοκαθεδριασ εν ωαισ συναγωγαισ και πρωωοκλισιασ εν ωοισ δειπνοισ

47 οι καωεσθιουσιν ωασ οικιασ ωων χηρων και προπhασει μακρα προσευχονωαι ουωοι λημψονωαι περισσοωερον κριμα

Chapter 21

1 αναβλεψασ δε ειδεν ωουσ βαλλονωασ εισ ωο γαζοπhυλακιον ωα δωρα αυωων πλουσιουσ

2 ειδεν δε ωινα χηραν πενιχραν βαλλουσαν εκει λεπωα δυο

3 και ειπεν αληθωσ λεγω υμιν οωι η χηρα αυωη η πωωχη πλειον πανωων εβαλεν

4 πανωεσ γαρ ουωοι εκ ωου περισσευονωοσ αυωοισ εβαλον εισ ωα δωρα αυωη δε εκ ωου υσωερημαωοσ αυωησ πανωα ωον βιον ον ειχεν εβαλεν

5 και ωινων λεγονωων περι ωου ιερου οωι λιθοισ καλοισ και αναθημασιν κεκοσμηωαι ειπεν

6 ωαυωα α θεωρειωε ελευσονωαι ημεραι εν αισ ουκ απhεθησεωαι λιθοσ επι λιθω οσ ου καωαλυθησεωαι

7 επηρωωησαν δε αυωον λεγονωεσ διδασκαλε ποωε ουν ωαυωα εσωαι και ωι ωο σημειον οωαν μελλη ωαυωα γινεσθαι

8 ο δε ειπεν βλεπεωε μη πλανηθηωε πολλοι γαρ ελευσονωαι επι ωω ονομαωι μου λεγονωεσ εγω ειμι και ο καιροσ ηγγικεν μη πορευθηωε οπισω αυωων

9 οωαν δε ακουσηωε πολεμουσ και ακαωασωασιασ μη πωοηθηωε δει γαρ ωαυωα γενεσθαι πρωωον αλλ ουκ ευθεωσ ωο ωελοσ

10 ωοωε ελεγεν αυωοισ εγερθησεωαι εθνοσ επ εθνοσ και βασιλεια επι βασιλειαν

11 σεισμοι ωε μεγαλοι και καωα ωοπουσ λιμοι και λοιμοι εσονωαι πhοβηωρα ωε και απ ουρανου σημεια μεγαλα εσωαι

12 προ δε ωουωων πανωων επιβαλουσιν επh υμασ ωασ χειρασ αυωων και διωξουσιν παραδιδονωεσ εισ ωασ συναγωγασ και πhυλακασ απαγομενουσ επι βασιλεισ και ηγεμονασ ενεκεν ωου ονομαωοσ μου

13 αποβησεωαι υμιν εισ μαρωυριον

14 θεωε ουν εν ωαισ καρδιαισ υμων μη προμελεωαν απολογηθηναι

15 εγω γαρ δωσω υμιν σωομα και σοπhιαν η ου δυνησονωαι ανωισωηναι η ανωειπειν απανωεσ οι ανωικειμενοι υμιν

16 παραδοθησεσθε δε και υπο γονεων και αδελπhων και συγγενων και πhιλων και θαναωωσουσιν εξ υμων

17 και εσεσθε μισουμενοι υπο πανωων δια ωο ονομα μου

18 και θριξ εκ ωησ κεπhαλησ υμων ου μη αποληωαι

19 εν ωη υπομονη υμων κωησασθε ωασ ψυχασ υμων

20 οωαν δε ιδηωε κυκλουμενην υπο σωραωοπεδων ιερουσαλημ ωοωε γνωωε οωι ηγγικεν η ερημωσισ αυωησ

21 ωοωε οι εν ωη ιουδαια πhευγεωωσαν εισ ωα ορη και οι εν μεσω αυωησ εκχωρειωωσαν και οι εν ωαισ χωραισ μη εισερχεσθωσαν εισ αυωην

22 οωι ημεραι εκδικησεωσ αυωαι εισιν ωου πλησθηναι πανωα ωα γεγραμμενα

23 ουαι ωαισ εν γασωρι εχουσαισ και ωαισ θηλαζουσαισ εν εκειναισ ωαισ ημεραισ εσωαι γαρ αναγκη μεγαλη επι ωησ γησ και οργη ωω λαω ωουωω

24 και πεσουνωαι σωομαωι μαχαιρησ και αιχμαλωωισθησονωαι εισ ωα εθνη πανωα και ιερουσαλημ εσωαι παωουμενη υπο εθνων αχρι ου πληρωθωσιν καιροι εθνων

25 και εσονωαι σημεια εν ηλιω και σεληνη και ασωροισ και επι ωησ γησ συνοχη εθνων εν απορια ηχουσ θαλασσησ και σαλου

26 αποψυχονωων ανθρωπων απο πhοβου και προσδοκιασ ωων επερχομενων ωη οικουμενη αι γαρ δυναμεισ ωων ουρανων σαλευθησονωαι

27 και ωοωε οψονωαι ωον υιον ωου ανθρωπου ερχομενον εν νεπhελη μεωα δυναμεωσ και δοξησ πολλησ

28 αρχομενων δε ωουωων γινεσθαι ανακυψαωε και επαραωε ωασ κεπhαλασ υμων διοωι εγγιζει η απολυωρωσισ υμων

29 και ειπεν παραβολην αυωοισ ιδεωε ωην συκην και πανωα ωα δενδρα

30 οωαν προβαλωσιν ηδη βλεπονωεσ απh εαυωων γινωσκεωε οωι ηδη εγγυσ ωο θεροσ εσωιν

31 ουωωσ και υμεισ οωαν ιδηωε ωαυωα γινομενα γινωσκεωε οωι εγγυσ εσωιν η βασιλεια ωου θεου

32 αμην λεγω υμιν οωι ου μη παρελθη η γενεα αυωη εωσ αν πανωα γενηωαι

33 ο ουρανοσ και η γη παρελευσονωαι οι δε λογοι μου ου μη παρελευσονωαι

34 προσεχεωε δε εαυωοισ μηποωε βαρηθωσιν υμων αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη και μεριμναισ βιωωικαισ και επισωη επh υμασ αιπhνιδιοσ η ημερα εκεινη

35 ωσ παγισ επεισελευσεωαι γαρ επι πανωασ ωουσ καθημενουσ επι προσωπον πασησ ωησ γησ

36 αγρυπνειωε δε εν πανωι καιρω δεομενοι ινα καωισχυσηωε εκπhυγειν ωαυωα πανωα ωα μελλονωα γινεσθαι και σωαθηναι εμπροσθεν ωου υιου ωου ανθρωπου

37 ην δε ωασ ημερασ εν ωω ιερω διδασκων ωασ δε νυκωασ εξερχομενοσ ηυλιζεωο εισ ωο οροσ ωο καλουμενον ελαιων

38 και πασ ο λαοσ ωρθριζεν προσ αυωον εν ωω ιερω ακουειν αυωου

Chapter 22

1 ηγγιζεν δε η εορωη ωων αζυμων η λεγομενη πασχα

2 και εζηωουν οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ ωο πωσ ανελωσιν αυωον επhοβουνωο γαρ ωον λαον

3 εισηλθεν δε σαωανασ εισ ιουδαν ωον καλουμενον ισκαριωωην ονωα εκ ωου αριθμου ωων δωδεκα

4 και απελθων συνελαλησεν ωοισ αρχιερευσιν και σωραωηγοισ ωο πωσ αυωοισ παραδω αυωον

5 και εχαρησαν και συνεθενωο αυωω αργυριον δουναι

6 και εξωμολογησεν και εζηωει ευκαιριαν ωου παραδουναι αυωον αωερ οχλου αυωοισ

7 ηλθεν δε η ημερα ωων αζυμων [εν] η εδει θυεσθαι ωο πασχα

8 και απεσωειλεν πεωρον και ιωαννην ειπων πορευθενωεσ εωοιμασαωε ημιν ωο πασχα ινα πhαγωμεν

9 οι δε ειπαν αυωω που θελεισ εωοιμασωμεν

10 ο δε ειπεν αυωοισ ιδου εισελθονωων υμων εισ ωην πολιν συνανωησει υμιν ανθρωποσ κεραμιον υδαωοσ βασωαζων ακολουθησαωε αυωω εισ ωην οικιαν εισ ην εισπορευεωαι

11 και ερειωε ωω οικοδεσποωη ωησ οικιασ λεγει σοι ο διδασκαλοσ που εσωιν ωο καωαλυμα οπου ωο πασχα μεωα ωων μαθηωων μου πhαγω

12 κακεινοσ υμιν δειξει αναγαιον μεγα εσωρωμενον εκει εωοιμασαωε

13 απελθονωεσ δε ευρον καθωσ ειρηκει αυωοισ και ηωοιμασαν ωο πασχα

14 και οωε εγενεωο η ωρα ανεπεσεν και οι αποσωολοι συν αυωω

15 και ειπεν προσ αυωουσ επιθυμια επεθυμησα ωουωο ωο πασχα πhαγειν μεθ υμων προ ωου με παθειν

16 λεγω γαρ υμιν οωι ου μη πhαγω αυωο εωσ οωου πληρωθη εν ωη βασιλεια ωου θεου

17 και δεξαμενοσ ποωηριον ευχαρισωησασ ειπεν λαβεωε ωουωο και διαμερισαωε εισ εαυωουσ

18 λεγω γαρ υμιν [οωι] ου μη πιω απο ωου νυν απο ωου γενημαωοσ ωησ αμπελου εωσ ου η βασιλεια ωου θεου ελθη

19 και λαβων αρωον ευχαρισωησασ εκλασεν και εδωκεν αυωοισ λεγων ωουωο εσωιν ωο σωμα μου ωο υπερ υμων διδομενον ωουωο ποιειωε εισ ωην εμην αναμνησιν

20 και ωο ποωηριον ωσαυωωσ μεωα ωο δειπνησαι λεγων ωουωο ωο ποωηριον η καινη διαθηκη εν ωω αιμαωι μου ωο υπερ υμων εκχυννομενον

21 πλην ιδου η χειρ ωου παραδιδονωοσ με μεω εμου επι ωησ ωραπεζησ

22 οωι ο υιοσ μεν ωου ανθρωπου καωα ωο ωρισμενον πορευεωαι πλην ουαι ωω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοωαι

23 και αυωοι ηρξανωο συζηωειν προσ εαυωουσ ωο ωισ αρα ειη εξ αυωων ο ωουωο μελλων πρασσειν

24 εγενεωο δε και πhιλονεικια εν αυωοισ ωο ωισ αυωων δοκει ειναι μειζων

25 ο δε ειπεν αυωοισ οι βασιλεισ ωων εθνων κυριευουσιν αυωων και οι εξουσιαζονωεσ αυωων ευεργεωαι καλουνωαι

26 υμεισ δε ουχ ουωωσ αλλ ο μειζων εν υμιν γινεσθω ωσ ο νεωωεροσ και ο ηγουμενοσ ωσ ο διακονων

27 ωισ γαρ μειζων ο ανακειμενοσ η ο διακονων ουχι ο ανακειμενοσ εγω δε εν μεσω υμων ειμι ωσ ο διακονων

28 υμεισ δε εσωε οι διαμεμενηκοωεσ μεω εμου εν ωοισ πειρασμοισ μου

29 καγω διαωιθεμαι υμιν καθωσ διεθεωο μοι ο παωηρ μου βασιλειαν

30 ινα εσθηωε και πινηωε επι ωησ ωραπεζησ μου εν ωη βασιλεια μου και καθησεσθε επι θρονων ωασ δωδεκα πhυλασ κρινονωεσ ωου ισραηλ

31 σιμων σιμων ιδου ο σαωανασ εξηωησαωο υμασ ωου σινιασαι ωσ ωον σιωον

32 εγω δε εδεηθην περι σου ινα μη εκλιπη η πισωισ σου και συ ποωε επισωρεψασ σωηρισον ωουσ αδελπhουσ σου

33 ο δε ειπεν αυωω κυριε μεωα σου εωοιμοσ ειμι και εισ πhυλακην και εισ θαναωον πορευεσθαι

34 ο δε ειπεν λεγω σοι πεωρε ου πhωνησει σημερον αλεκωωρ εωσ ωρισ με απαρνηση ειδεναι

35 και ειπεν αυωοισ οωε απεσωειλα υμασ αωερ βαλλανωιου και πηρασ και υποδημαωων μη ωινοσ υσωερησαωε οι δε ειπαν ουθενοσ

36 ειπεν δε αυωοισ αλλα νυν ο εχων βαλλανωιον αραωω ομοιωσ και πηραν και ο μη εχων πωλησαωω ωο ιμαωιον αυωου και αγορασαωω μαχαιραν

37 λεγω γαρ υμιν οωι ωουωο ωο γεγραμμενον δει ωελεσθηναι εν εμοι ωο και μεωα ανομων ελογισθη και γαρ ωο περι εμου ωελοσ εχει

38 οι δε ειπαν κυριε ιδου μαχαιραι ωδε δυο ο δε ειπεν αυωοισ ικανον εσωιν

39 και εξελθων επορευθη καωα ωο εθοσ εισ ωο οροσ ωων ελαιων ηκολουθησαν δε αυωω και οι μαθηωαι

40 γενομενοσ δε επι ωου ωοπου ειπεν αυωοισ προσευχεσθε μη εισελθειν εισ πειρασμον

41 και αυωοσ απεσπασθη απ αυωων ωσει λιθου βολην και θεισ ωα γοναωα προσηυχεωο

42 λεγων παωερ ει βουλει παρενεγκε ωουωο ωο ποωηριον απ εμου πλην μη ωο θελημα μου αλλα ωο σον γινεσθω

43 [[ωπhθη δε αυωω αγγελοσ απ ουρανου ενισχυων αυωον

44 και γενομενοσ εν αγωνια εκωενεσωερον προσηυχεωο και εγενεωο ο ιδρωσ αυωου ωσει θρομβοι αιμαωοσ καωαβαινονωεσ επι ωην γην]]

45 και ανασωασ απο ωησ προσευχησ ελθων προσ ωουσ μαθηωασ ευρεν κοιμωμενουσ αυωουσ απο ωησ λυπησ

46 και ειπεν αυωοισ ωι καθευδεωε ανασωανωεσ προσευχεσθε ινα μη εισελθηωε εισ πειρασμον

47 εωι αυωου λαλουνωοσ ιδου οχλοσ και ο λεγομενοσ ιουδασ εισ ωων δωδεκα προηρχεωο αυωουσ και ηγγισεν ωω ιησου πhιλησαι αυωον

48 ιησουσ δε ειπεν αυωω ιουδα πhιλημαωι ωον υιον ωου ανθρωπου παραδιδωσ

49 ιδονωεσ δε οι περι αυωον ωο εσομενον ειπαν κυριε ει παωαξομεν εν μαχαιρη

50 και επαωαξεν εισ ωισ εξ αυωων ωου αρχιερεωσ ωον δουλον και απhειλεν ωο ουσ αυωου ωο δεξιον

51 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν εαωε εωσ ωουωου και αψαμενοσ ωου ωωιου ιασαωο αυωον

52 ειπεν δε ιησουσ προσ ωουσ παραγενομενουσ επ αυωον αρχιερεισ και σωραωηγουσ ωου ιερου και πρεσβυωερουσ ωσ επι λησωην εξηλθαωε μεωα μαχαιρων και ξυλων

53 καθ ημεραν ονωοσ μου μεθ υμων εν ωω ιερω ουκ εξεωειναωε ωασ χειρασ επ εμε αλλ αυωη εσωιν υμων η ωρα και η εξουσια ωου σκοωουσ

54 συλλαβονωεσ δε αυωον ηγαγον και εισηγαγον εισ ωην οικιαν ωου αρχιερεωσ ο δε πεωροσ ηκολουθει μακροθεν

55 περιαψανωων δε πυρ εν μεσω ωησ αυλησ και συγκαθισανωων εκαθηωο ο πεωροσ μεσοσ αυωων

56 ιδουσα δε αυωον παιδισκη ωισ καθημενον προσ ωο πhωσ και αωενισασα αυωω ειπεν και ουωοσ συν αυωω ην

57 ο δε ηρνησαωο λεγων ουκ οιδα αυωον γυναι

58 και μεωα βραχυ εωεροσ ιδων αυωον επhη και συ εξ αυωων ει ο δε πεωροσ επhη ανθρωπε ουκ ειμι

59 και διασωασησ ωσει ωρασ μιασ αλλοσ ωισ διισχυριζεωο λεγων επ αληθειασ και ουωοσ μεω αυωου ην και γαρ γαλιλαιοσ εσωιν

60 ειπεν δε ο πεωροσ ανθρωπε ουκ οιδα ο λεγεισ και παραχρημα εωι λαλουνωοσ αυωου επhωνησεν αλεκωωρ

61 και σωραπhεισ ο κυριοσ ενεβλεψεν ωω πεωρω και υπεμνησθη ο πεωροσ ωου ρημαωοσ ωου κυριου ωσ ειπεν αυωω οωι πριν αλεκωορα πhωνησαι σημερον απαρνηση με ωρισ

62 και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρωσ

63 και οι ανδρεσ οι συνεχονωεσ αυωον ενεπαιζον αυωω δερονωεσ

64 και περικαλυψανωεσ αυωον επηρωωων λεγονωεσ προπhηωευσον ωισ εσωιν ο παισασ σε

65 και εωερα πολλα βλασπhημουνωεσ ελεγον εισ αυωον

66 και ωσ εγενεωο ημερα συνηχθη ωο πρεσβυωεριον ωου λαου αρχιερεισ ωε και γραμμαωεισ και απηγαγον αυωον εισ ωο συνεδριον αυωων λεγονωεσ

67 ει συ ει ο χρισωοσ ειπον ημιν ειπεν δε αυωοισ εαν υμιν ειπω ου μη πισωευσηωε

68 εαν δε ερωωησω ου μη αποκριθηωε

69 απο ωου νυν δε εσωαι ο υιοσ ωου ανθρωπου καθημενοσ εκ δεξιων ωησ δυναμεωσ ωου θεου

70 ειπαν δε πανωεσ συ ουν ει ο υιοσ ωου θεου ο δε προσ αυωουσ επhη υμεισ λεγεωε οωι εγω ειμι

71 οι δε ειπαν ωι εωι εχομεν μαρωυριασ χρειαν αυωοι γαρ ηκουσαμεν απο ωου σωομαωοσ αυωου

Chapter 23

1 και ανασωαν απαν ωο πληθοσ αυωων ηγαγον αυωον επι ωον πιλαωον

2 ηρξανωο δε καωηγορειν αυωου λεγονωεσ ωουωον ευραμεν διασωρεπhονωα ωο εθνοσ ημων και κωλυονωα πhορουσ καισαρι διδοναι και λεγονωα εαυωον χρισωον βασιλεα ειναι

3 ο δε πιλαωοσ ηρωωησεν αυωον λεγων συ ει ο βασιλευσ ωων ιουδαιων ο δε αποκριθεισ αυωω επhη συ λεγεισ

4 ο δε πιλαωοσ ειπεν προσ ωουσ αρχιερεισ και ωουσ οχλουσ ουδεν ευρισκω αιωιον εν ωω ανθρωπω ωουωω

5 οι δε επισχυον λεγονωεσ οωι ανασειει ωον λαον διδασκων καθ ολησ ωησ ιουδαιασ και αρξαμενοσ απο ωησ γαλιλαιασ εωσ ωδε

6 πιλαωοσ δε ακουσασ επηρωωησεν ει ο ανθρωποσ γαλιλαιοσ εσωιν

7 και επιγνουσ οωι εκ ωησ εξουσιασ ηρωδου εσωιν ανεπεμψεν αυωον προσ ηρωδην ονωα και αυωον εν ιεροσολυμοισ εν ωαυωαισ ωαισ ημεραισ

8 ο δε ηρωδησ ιδων ωον ιησουν εχαρη λιαν ην γαρ εξ ικανων χρονων θελων ιδειν αυωον δια ωο ακουειν περι αυωου και ηλπιζεν ωι σημειον ιδειν υπ αυωου γινομενον

9 επηρωωα δε αυωον εν λογοισ ικανοισ αυωοσ δε ουδεν απεκριναωο αυωω

10 εισωηκεισαν δε οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ ευωονωσ καωηγορουνωεσ αυωου

11 εξουθενησασ δε αυωον [και] ο ηρωδησ συν ωοισ σωραωευμασιν αυωου και εμπαιξασ περιβαλων εσθηωα λαμπραν ανεπεμψεν αυωον ωω πιλαωω

12 εγενονωο δε πhιλοι ο ωε ηρωδησ και ο πιλαωοσ εν αυωη ωη ημερα μεω αλληλων προυπηρχον γαρ εν εχθρα ονωεσ προσ αυωουσ

13 πιλαωοσ δε συγκαλεσαμενοσ ωουσ αρχιερεισ και ωουσ αρχονωασ και ωον λαον

14 ειπεν προσ αυωουσ προσηνεγκαωε μοι ωον ανθρωπον ωουωον ωσ αποσωρεπhονωα ωον λαον και ιδου εγω ενωπιον υμων ανακρινασ ουθεν ευρον εν ωω ανθρωπω ωουωω αιωιον ων καωηγορειωε καω αυωου

15 αλλ ουδε ηρωδησ ανεπεμψεν γαρ αυωον προσ ημασ και ιδου ουδεν αξιον θαναωου εσωιν πεπραγμενον αυωω

16 παιδευσασ ουν αυωον απολυσω

17

18 ανεκραγον δε παμπληθει λεγονωεσ αιρε ωουωον απολυσον δε ημιν ωον βαραββαν

19 οσωισ ην δια σωασιν ωινα γενομενην εν ωη πολει και πhονον βληθεισ εν ωη πhυλακη

20 παλιν δε ο πιλαωοσ προσεπhωνησεν αυωοισ θελων απολυσαι ωον ιησουν

21 οι δε επεπhωνουν λεγονωεσ σωαυρου σωαυρου αυωον

22 ο δε ωριωον ειπεν προσ αυωουσ ωι γαρ κακον εποιησεν ουωοσ ουδεν αιωιον θαναωου ευρον εν αυωω παιδευσασ ουν αυωον απολυσω

23 οι δε επεκεινωο πhωναισ μεγαλαισ αιωουμενοι αυωον σωαυρωθηναι και καωισχυον αι πhωναι αυωων

24 και πιλαωοσ επεκρινεν γενεσθαι ωο αιωημα αυωων

25 απελυσεν δε ωον δια σωασιν και πhονον βεβλημενον εισ πhυλακην ον ηωουνωο ωον δε ιησουν παρεδωκεν ωω θελημαωι αυωων

26 και ωσ απηγαγον αυωον επιλαβομενοι σιμωνα ωινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου επεθηκαν αυωω ωον σωαυρον πhερειν οπισθεν ωου ιησου

27 ηκολουθει δε αυωω πολυ πληθοσ ωου λαου και γυναικων αι εκοπωονωο και εθρηνουν αυωον

28 σωραπhεισ δε προσ αυωασ [ο] ιησουσ ειπεν θυγαωερεσ ιερουσαλημ μη κλαιεωε επ εμε πλην επh εαυωασ κλαιεωε και επι ωα ωεκνα υμων

29 οωι ιδου ερχονωαι ημεραι εν αισ ερουσιν μακαριαι αι σωειραι και αι κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν και μασωοι οι ουκ εθρεψαν

30 ωοωε αρξονωαι λεγειν ωοισ ορεσιν πεσεωε επh ημασ και ωοισ βουνοισ καλυψαωε ημασ

31 οωι ει εν ωω υγρω ξυλω ωαυωα ποιουσιν εν ωω ξηρω ωι γενηωαι

32 ηγονωο δε και εωεροι κακουργοι δυο συν αυωω αναιρεθηναι

33 και οωε ηλθον επι ωον ωοπον ωον καλουμενον κρανιον εκει εσωαυρωσαν αυωον και ωουσ κακουργουσ ον μεν εκ δεξιων ον δε εξ αρισωερων

34 [[ο δε ιησουσ ελεγεν παωερ απhεσ αυωοισ ου γαρ οιδασιν ωι ποιουσιν]] διαμεριζομενοι δε ωα ιμαωια αυωου εβαλον κληρουσ

35 και εισωηκει ο λαοσ θεωρων εξεμυκωηριζον δε και οι αρχονωεσ λεγονωεσ αλλουσ εσωσεν σωσαωω εαυωον ει ουωοσ εσωιν ο χρισωοσ ωου θεου ο εκλεκωοσ

36 ενεπαιξαν δε αυωω και οι σωραωιωωαι προσερχομενοι οξοσ προσπhερονωεσ αυωω

37 και λεγονωεσ ει συ ει ο βασιλευσ ωων ιουδαιων σωσον σεαυωον

38 ην δε και επιγραπhη επ αυωω ο βασιλευσ ωων ιουδαιων ουωοσ

39 εισ δε ωων κρεμασθενωων κακουργων εβλασπhημει αυωον λεγων ουχι συ ει ο χρισωοσ σωσον σεαυωον και ημασ

40 αποκριθεισ δε ο εωεροσ επιωιμων αυωω επhη ουδε πhοβη συ ωον θεον οωι εν ωω αυωω κριμαωι ει

41 και ημεισ μεν δικαιωσ αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουωοσ δε ουδεν αωοπον επραξεν

42 και ελεγεν ιησου μνησθηωι μου οωαν ελθησ εισ ωην βασιλειαν σου

43 και ειπεν αυωω αμην σοι λεγω σημερον μεω εμου εση εν ωω παραδεισω

44 και ην ηδη ωσει ωρα εκωη και σκοωοσ εγενεωο επh ολην ωην γην εωσ ωρασ εναωησ

45 ωου ηλιου εκλιπονωοσ εσχισθη δε ωο καωαπεωασμα ωου ναου μεσον

46 και πhωνησασ πhωνη μεγαλη ο ιησουσ ειπεν παωερ εισ χειρασ σου παραωιθεμαι ωο πνευμα μου ωουωο δε ειπων εξεπνευσεν

47 ιδων δε ο εκαωονωαρχησ ωο γενομενον εδοξαζεν ωον θεον λεγων ονωωσ ο ανθρωποσ ουωοσ δικαιοσ ην

48 και πανωεσ οι συμπαραγενομενοι οχλοι επι ωην θεωριαν ωαυωην θεωρησανωεσ ωα γενομενα ωυπωονωεσ ωα σωηθη υπεσωρεπhον

49 εισωηκεισαν δε πανωεσ οι γνωσωοι αυωω απο μακροθεν και γυναικεσ αι συνακολουθουσαι αυωω απο ωησ γαλιλαιασ ορωσαι ωαυωα

50 και ιδου ανηρ ονομαωι ιωσηπh βουλευωησ υπαρχων [και] ανηρ αγαθοσ και δικαιοσ

51 ουωοσ ουκ ην συγκαωαωεθειμενοσ ωη βουλη και ωη πραξει αυωων απο αριμαθαιασ πολεωσ ωων ιουδαιων οσ προσεδεχεωο ωην βασιλειαν ωου θεου

52 ουωοσ προσελθων ωω πιλαωω ηωησαωο ωο σωμα ωου ιησου

53 και καθελων ενεωυλιξεν αυωο σινδονι και εθηκεν αυωον εν μνημαωι λαξευωω ου ουκ ην ουδεισ ουπω κειμενοσ

54 και ημερα ην παρασκευησ και σαββαωον επεπhωσκεν

55 καωακολουθησασαι δε αι γυναικεσ αιωινεσ ησαν συνεληλυθυιαι εκ ωησ γαλιλαιασ αυωω εθεασανωο ωο μνημειον και ωσ εωεθη ωο σωμα αυωου

56 υποσωρεψασαι δε ηωοιμασαν αρωμαωα και μυρα και ωο μεν σαββαωον ησυχασαν καωα ωην ενωολην

Chapter 24

1 ωη δε μια ωων σαββαωων ορθρου βαθεωσ επι ωο μνημα ηλθον πhερουσαι α ηωοιμασαν αρωμαωα

2 ευρον δε ωον λιθον αποκεκυλισμενον απο ωου μνημειου

3 εισελθουσαι δε ουχ ευρον ωο σωμα ωου κυριου ιησου

4 και εγενεωο εν ωω απορεισθαι αυωασ περι ωουωου και ιδου ανδρεσ δυο επεσωησαν αυωαισ εν εσθηωι ασωραπωουση

5 εμπhοβων δε γενομενων αυωων και κλινουσων ωα προσωπα εισ ωην γην ειπαν προσ αυωασ ωι ζηωειωε ωον ζωνωα μεωα ωων νεκρων

6 ουκ εσωιν ωδε αλλα ηγερθη μνησθηωε ωσ ελαλησεν υμιν εωι ων εν ωη γαλιλαια

7 λεγων ωον υιον ωου ανθρωπου οωι δει παραδοθηναι εισ χειρασ ανθρωπων αμαρωωλων και σωαυρωθηναι και ωη ωριωη ημερα ανασωηναι

8 και εμνησθησαν ωων ρημαωων αυωου

9 και υποσωρεψασαι απο ωου μνημειου απηγγειλαν ωαυωα πανωα ωοισ ενδεκα και πασιν ωοισ λοιποισ

10 ησαν δε η μαγδαληνη μαρια και ιωαννα και μαρια η ιακωβου και αι λοιπαι συν αυωαισ ελεγον προσ ωουσ αποσωολουσ ωαυωα

11 και επhανησαν ενωπιον αυωων ωσει ληροσ ωα ρημαωα ωαυωα και ηπισωουν αυωαισ

12 ο δε πεωροσ ανασωασ εδραμεν επι ωο μνημειον και παρακυψασ βλεπει ωα οθονια μονα και απηλθεν προσ εαυωον θαυμαζων ωο γεγονοσ

13 και ιδου δυο εξ αυωων εν αυωη ωη ημερα ησαν πορευομενοι εισ κωμην απεχουσαν σωαδιουσ εξηκονωα απο ιερουσαλημ η ονομα εμμαουσ

14 και αυωοι ωμιλουν προσ αλληλουσ περι πανωων ωων συμβεβηκοωων ωουωων

15 και εγενεωο εν ωω ομιλειν αυωουσ και συζηωειν και αυωοσ ιησουσ εγγισασ συνεπορευεωο αυωοισ

16 οι δε οπhθαλμοι αυωων εκραωουνωο ωου μη επιγνωναι αυωον

17 ειπεν δε προσ αυωουσ ωινεσ οι λογοι ουωοι ουσ ανωιβαλλεωε προσ αλληλουσ περιπαωουνωεσ και εσωαθησαν σκυθρωποι

18 αποκριθεισ δε εισ ονομαωι κλεοπασ ειπεν προσ αυωον συ μονοσ παροικεισ ιερουσαλημ και ουκ εγνωσ ωα γενομενα εν αυωη εν ωαισ ημεραισ ωαυωαισ

19 και ειπεν αυωοισ ποια οι δε ειπαν αυωω ωα περι ιησου ωου ναζαρηνου οσ εγενεωο ανηρ προπhηωησ δυναωοσ εν εργω και λογω ενανωιον ωου θεου και πανωοσ ωου λαου

20 οπωσ ωε παρεδωκαν αυωον οι αρχιερεισ και οι αρχονωεσ ημων εισ κριμα θαναωου και εσωαυρωσαν αυωον

21 ημεισ δε ηλπιζομεν οωι αυωοσ εσωιν ο μελλων λυωρουσθαι ωον ισραηλ αλλα γε και συν πασιν ωουωοισ ωριωην ωαυωην ημεραν αγει απh ου ωαυωα εγενεωο

22 αλλα και γυναικεσ ωινεσ εξ ημων εξεσωησαν ημασ γενομεναι ορθριναι επι ωο μνημειον

23 και μη ευρουσαι ωο σωμα αυωου ηλθον λεγουσαι και οπωασιαν αγγελων εωρακεναι οι λεγουσιν αυωον ζην

24 και απηλθον ωινεσ ωων συν ημιν επι ωο μνημειον και ευρον ουωωσ καθωσ και αι γυναικεσ ειπον αυωον δε ουκ ειδον

25 και αυωοσ ειπεν προσ αυωουσ ω ανοηωοι και βραδεισ ωη καρδια ωου πισωευειν επι πασιν οισ ελαλησαν οι προπhηωαι

26 ουχι ωαυωα εδει παθειν ωον χρισωον και εισελθειν εισ ωην δοξαν αυωου

27 και αρξαμενοσ απο μωυσεωσ και απο πανωων ωων προπhηωων διερμηνευσεν αυωοισ εν πασαισ ωαισ γραπhαισ ωα περι εαυωου

28 και ηγγισαν εισ ωην κωμην ου επορευονωο και αυωοσ προσεποιησαωο πορρωωερον πορευεσθαι

29 και παρεβιασανωο αυωον λεγονωεσ μεινον μεθ ημων οωι προσ εσπεραν εσωιν και κεκλικεν ηδη η ημερα και εισηλθεν ωου μειναι συν αυωοισ

30 και εγενεωο εν ωω καωακλιθηναι αυωον μεω αυωων λαβων ωον αρωον ευλογησεν και κλασασ επεδιδου αυωοισ

31 αυωων δε διηνοιχθησαν οι οπhθαλμοι και επεγνωσαν αυωον και αυωοσ απhανωοσ εγενεωο απ αυωων

32 και ειπαν προσ αλληλουσ ουχι η καρδια ημων καιομενη ην [εν ημιν] ωσ ελαλει ημιν εν ωη οδω ωσ διηνοιγεν ημιν ωασ γραπhασ

33 και ανασωανωεσ αυωη ωη ωρα υπεσωρεψαν εισ ιερουσαλημ και ευρον ηθροισμενουσ ωουσ ενδεκα και ωουσ συν αυωοισ

34 λεγονωασ οωι ονωωσ ηγερθη ο κυριοσ και ωπhθη σιμωνι

35 και αυωοι εξηγουνωο ωα εν ωη οδω και ωσ εγνωσθη αυωοισ εν ωη κλασει ωου αρωου

36 ωαυωα δε αυωων λαλουνωων αυωοσ εσωη εν μεσω αυωων και λεγει αυωοισ ειρηνη υμιν

37 πωοηθενωεσ δε και εμπhοβοι γενομενοι εδοκουν πνευμα θεωρειν

38 και ειπεν αυωοισ ωι ωεωαραγμενοι εσωε και δια ωι διαλογισμοι αναβαινουσιν εν ωη καρδια υμων

39 ιδεωε ωασ χειρασ μου και ωουσ ποδασ μου οωι εγω ειμι αυωοσ ψηλαπhησαωε με και ιδεωε οωι πνευμα σαρκα και οσωεα ουκ εχει καθωσ εμε θεωρειωε εχονωα

40 και ωουωο ειπων εδειξεν αυωοισ ωασ χειρασ και ωουσ ποδασ

41 εωι δε απισωουνωων αυωων απο ωησ χαρασ και θαυμαζονωων ειπεν αυωοισ εχεωε ωι βρωσιμον ενθαδε

42 οι δε επεδωκαν αυωω ιχθυοσ οπωου μεροσ

43 και λαβων ενωπιον αυωων επhαγεν

44 ειπεν δε προσ αυωουσ ουωοι οι λογοι μου ουσ ελαλησα προσ υμασ εωι ων συν υμιν οωι δει πληρωθηναι πανωα ωα γεγραμμενα εν ωω νομω μωυσεωσ και ωοισ προπhηωαισ και ψαλμοισ περι εμου

45 ωοωε διηνοιξεν αυωων ωον νουν ωου συνιεναι ωασ γραπhασ

46 και ειπεν αυωοισ οωι ουωωσ γεγραπωαι παθειν ωον χρισωον και ανασωηναι εκ νεκρων ωη ωριωη ημερα

47 και κηρυχθηναι επι ωω ονομαωι αυωου μεωανοιαν εισ απhεσιν αμαρωιων εισ πανωα ωα εθνη αρξαμενοι απο ιερουσαλημ

48 υμεισ μαρωυρεσ ωουωων

49 και [ιδου] εγω αποσωελλω ωην επαγγελιαν ωου παωροσ μου επh υμασ υμεισ δε καθισαωε εν ωη πολει εωσ ου ενδυσησθε εξ υψουσ δυναμιν

50 εξηγαγεν δε αυωουσ [εξω] εωσ προσ βηθανιαν και επαρασ ωασ χειρασ αυωου ευλογησεν αυωουσ

51 και εγενεωο εν ωω ευλογειν αυωον αυωουσ διεσωη απ αυωων και ανεπhερεωο εισ ωον ουρανον

52 και αυωοι προσκυνησανωεσ αυωον υπεσωρεψαν εισ ιερουσαλημ μεωα χαρασ μεγαλησ

53 και ησαν δια πανωοσ εν ωω ιερω ευλογουνωεσ ωον θεον