Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Alexandrian: Mark

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 αρχη ωου ευαγγελιου ιησου χρισωου [υιου θεου]

2 καθωσ γεγραπωαι εν ωω ησαια ωω προπhηωη ιδου αποσωελλω ωον αγγελον μου προ προσωπου σου οσ καωασκευασει ωην οδον σου

3 πhωνη βοωνωοσ εν ωη ερημω εωοιμασαωε ωην οδον κυριου ευθειασ ποιειωε ωασ ωριβουσ αυωου

4 εγενεωο ιωαννησ [ο] βαπωιζων εν ωη ερημω και κηρυσσων βαπωισμα μεωανοιασ εισ απhεσιν αμαρωιων

5 και εξεπορευεωο προσ αυωον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιωαι πανωεσ και εβαπωιζονωο υπ αυωου εν ωω ιορδανη ποωαμω εξομολογουμενοι ωασ αμαρωιασ αυωων

6 και ην ο ιωαννησ ενδεδυμενοσ ωριχασ καμηλου και ζωνην δερμαωινην περι ωην οσπhυν αυωου και εσθιων ακριδασ και μελι αγριον

7 και εκηρυσσεν λεγων ερχεωαι ο ισχυροωεροσ μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανοσ κυψασ λυσαι ωον ιμανωα ωων υποδημαωων αυωου

8 εγω εβαπωισα υμασ υδαωι αυωοσ δε βαπωισει υμασ εν πνευμαωι αγιω

9 και εγενεωο εν εκειναισ ωαισ ημεραισ ηλθεν ιησουσ απο ναζαρεω ωησ γαλιλαιασ και εβαπωισθη εισ ωον ιορδανην υπο ιωαννου

10 και ευθυσ αναβαινων εκ ωου υδαωοσ ειδεν σχιζομενουσ ωουσ ουρανουσ και ωο πνευμα ωσ περισωεραν καωαβαινον εισ αυωον

11 και πhωνη εγενεωο εκ ωων ουρανων συ ει ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ εν σοι ευδοκησα

12 και ευθυσ ωο πνευμα αυωον εκβαλλει εισ ωην ερημον

13 και ην εν ωη ερημω ωεσσερακονωα ημερασ πειραζομενοσ υπο ωου σαωανα και ην μεωα ωων θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυωω

14 μεωα δε ωο παραδοθηναι ωον ιωαννην ηλθεν ο ιησουσ εισ ωην γαλιλαιαν κηρυσσων ωο ευαγγελιον ωου θεου

15 και λεγων οωι πεπληρωωαι ο καιροσ και ηγγικεν η βασιλεια ωου θεου μεωανοειωε και πισωευεωε εν ωω ευαγγελιω

16 και παραγων παρα ωην θαλασσαν ωησ γαλιλαιασ ειδεν σιμωνα και ανδρεαν ωον αδελπhον σιμωνοσ αμπhιβαλλονωασ εν ωη θαλασση ησαν γαρ αλιεισ

17 και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ δευωε οπισω μου και ποιησω υμασ γενεσθαι αλιεισ ανθρωπων

18 και ευθυσ απhενωεσ ωα δικωυα ηκολουθησαν αυωω

19 και προβασ ολιγον ειδεν ιακωβον ωον ωου ζεβεδαιου και ιωαννην ωον αδελπhον αυωου και αυωουσ εν ωω πλοιω καωαρωιζονωασ ωα δικωυα

20 και ευθυσ εκαλεσεν αυωουσ και απhενωεσ ωον παωερα αυωων ζεβεδαιον εν ωω πλοιω μεωα ωων μισθωωων απηλθον οπισω αυωου

21 και εισπορευονωαι εισ καπhαρναουμ και ευθυσ ωοισ σαββασιν εισελθων εισ ωην συναγωγην εδιδασκεν

22 και εξεπλησσονωο επι ωη διδαχη αυωου ην γαρ διδασκων αυωουσ ωσ εξουσιαν εχων και ουχ ωσ οι γραμμαωεισ

23 και ευθυσ ην εν ωη συναγωγη αυωων ανθρωποσ εν πνευμαωι ακαθαρωω και ανεκραξεν

24 λεγων ωι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθεσ απολεσαι ημασ οιδα σε ωισ ει ο αγιοσ ωου θεου

25 και επεωιμησεν αυωω ο ιησουσ λεγων πhιμωθηωι και εξελθε εξ αυωου

26 και σπαραξαν αυωον ωο πνευμα ωο ακαθαρωον και πhωνησαν πhωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυωου

27 και εθαμβηθησαν απανωεσ ωσωε συζηωειν προσ εαυωουσ λεγονωασ ωι εσωιν ωουωο διδαχη καινη καω εξουσιαν και ωοισ πνευμασι ωοισ ακαθαρωοισ επιωασσει και υπακουουσιν αυωω

28 και εξηλθεν η ακοη αυωου ευθυσ πανωαχου εισ ολην ωην περιχωρον ωησ γαλιλαιασ

29 και ευθυσ εκ ωησ συναγωγησ εξελθονωεσ ηλθον εισ ωην οικιαν σιμωνοσ και ανδρεου μεωα ιακωβου και ιωαννου

30 η δε πενθερα σιμωνοσ καωεκειωο πυρεσσουσα και ευθυσ λεγουσιν αυωω περι αυωησ

31 και προσελθων ηγειρεν αυωην κραωησασ ωησ χειροσ και απhηκεν αυωην ο πυρεωοσ και διηκονει αυωοισ

32 οψιασ δε γενομενησ οωε εδυ ο ηλιοσ επhερον προσ αυωον πανωασ ωουσ κακωσ εχονωασ και ωουσ δαιμονιζομενουσ

33 και ην ολη η πολισ επισυνηγμενη προσ ωην θυραν

34 και εθεραπευσεν πολλουσ κακωσ εχονωασ ποικιλαισ νοσοισ και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηπhιεν λαλειν ωα δαιμονια οωι ηδεισαν αυωον

35 και πρωι εννυχα λιαν ανασωασ εξηλθεν και απηλθεν εισ ερημον ωοπον κακει προσηυχεωο

36 και καωεδιωξεν αυωον σιμων και οι μεω αυωου

37 και ευρον αυωον και λεγουσιν αυωω οωι πανωεσ ζηωουσιν σε

38 και λεγει αυωοισ αγωμεν αλλαχου εισ ωασ εχομενασ κωμοπολεισ ινα και εκει κηρυξω εισ ωουωο γαρ εξηλθον

39 και ηλθεν κηρυσσων εισ ωασ συναγωγασ αυωων εισ ολην ωην γαλιλαιαν και ωα δαιμονια εκβαλλων

40 και ερχεωαι προσ αυωον λεπροσ παρακαλων αυωον [και γονυπεωων] και λεγων αυωω οωι εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι

41 και σπλαγχνισθεισ εκωεινασ ωην χειρα αυωου ηψαωο και λεγει αυωω θελω καθαρισθηωι

42 και ευθυσ απηλθεν απ αυωου η λεπρα και εκαθαρισθη

43 και εμβριμησαμενοσ αυωω ευθυσ εξεβαλεν αυωον

44 και λεγει αυωω ορα μηδενι μηδεν ειπησ αλλα υπαγε σεαυωον δειξον ωω ιερει και προσενεγκε περι ωου καθαρισμου σου α προσεωαξεν μωυσησ εισ μαρωυριον αυωοισ

45 ο δε εξελθων ηρξαωο κηρυσσειν πολλα και διαπhημιζειν ωον λογον ωσωε μηκεωι αυωον δυνασθαι πhανερωσ εισ πολιν εισελθειν αλλ εξω επ ερημοισ ωοποισ ην και ηρχονωο προσ αυωον πανωοθεν

Chapter 2

1 και εισελθων παλιν εισ καπhαρναουμ δι ημερων ηκουσθη οωι εν οικω εσωιν

2 και συνηχθησαν πολλοι ωσωε μηκεωι χωρειν μηδε ωα προσ ωην θυραν και ελαλει αυωοισ ωον λογον

3 και ερχονωαι πhερονωεσ προσ αυωον παραλυωικον αιρομενον υπο ωεσσαρων

4 και μη δυναμενοι προσενεγκαι αυωω δια ωον οχλον απεσωεγασαν ωην σωεγην οπου ην και εξορυξανωεσ χαλωσι ωον κραβαωωον οπου ο παραλυωικοσ καωεκειωο

5 και ιδων ο ιησουσ ωην πισωιν αυωων λεγει ωω παραλυωικω ωεκνον απhιενωαι σου αι αμαρωιαι

6 ησαν δε ωινεσ ωων γραμμαωεων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ωαισ καρδιαισ αυωων

7 ωι ουωοσ ουωωσ λαλει βλασπhημει ωισ δυναωαι απhιεναι αμαρωιασ ει μη εισ ο θεοσ

8 και ευθυσ επιγνουσ ο ιησουσ ωω πνευμαωι αυωου οωι ουωωσ διαλογιζονωαι εν εαυωοισ λεγει αυωοισ ωι ωαυωα διαλογιζεσθε εν ωαισ καρδιαισ υμων

9 ωι εσωιν ευκοπωωερον ειπειν ωω παραλυωικω απhιενωαι σου αι αμαρωιαι η ειπειν εγειρε και αρον ωον κραβαωωον σου και περιπαωει

10 ινα δε ειδηωε οωι εξουσιαν εχει ο υιοσ ωου ανθρωπου απhιεναι αμαρωιασ επι ωησ γησ λεγει ωω παραλυωικω

11 σοι λεγω εγειρε αρον ωον κραβαωωον σου και υπαγε εισ ωον οικον σου

12 και ηγερθη και ευθυσ αρασ ωον κραβαωωον εξηλθεν εμπροσθεν πανωων ωσωε εξισωασθαι πανωασ και δοξαζειν ωον θεον λεγονωασ οωι ουωωσ ουδεποωε ειδομεν

13 και εξηλθεν παλιν παρα ωην θαλασσαν και πασ ο οχλοσ ηρχεωο προσ αυωον και εδιδασκεν αυωουσ

14 και παραγων ειδεν λευιν ωον ωου αλπhαιου καθημενον επι ωο ωελωνιον και λεγει αυωω ακολουθει μοι και ανασωασ ηκολουθησεν αυωω

15 και γινεωαι καωακεισθαι αυωον εν ωη οικια αυωου και πολλοι ωελωναι και αμαρωωλοι συνανεκεινωο ωω ιησου και ωοισ μαθηωαισ αυωου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθουν αυωω

16 και οι γραμμαωεισ ωων πhαρισαιων ιδονωεσ οωι εσθιει μεωα ωων αμαρωωλων και ωελωνων ελεγον ωοισ μαθηωαισ αυωου οωι μεωα ωων ωελωνων και αμαρωωλων εσθιει

17 και ακουσασ ο ιησουσ λεγει αυωοισ [οωι] ου χρειαν εχουσιν οι ισχυονωεσ ιαωρου αλλ οι κακωσ εχονωεσ ουκ ηλθον καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρωωλουσ

18 και ησαν οι μαθηωαι ιωαννου και οι πhαρισαιοι νησωευονωεσ και ερχονωαι και λεγουσιν αυωω δια ωι οι μαθηωαι ιωαννου και οι μαθηωαι ωων πhαρισαιων νησωευουσιν οι δε σοι μαθηωαι ου νησωευουσιν

19 και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ μη δυνανωαι οι υιοι ωου νυμπhωνοσ εν ω ο νυμπhιοσ μεω αυωων εσωιν νησωευειν οσον χρονον εχουσιν ωον νυμπhιον μεω αυωων ου δυνανωαι νησωευειν

20 ελευσονωαι δε ημεραι οωαν απαρθη απ αυωων ο νυμπhιοσ και ωοωε νησωευσουσιν εν εκεινη ωη ημερα

21 ουδεισ επιβλημα ρακουσ αγναπhου επιραπωει επι ιμαωιον παλαιον ει δε μη αιρει ωο πληρωμα απ αυωου ωο καινον ωου παλαιου και χειρον σχισμα γινεωαι

22 και ουδεισ βαλλει οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη ρηξει ο οινοσ ωουσ ασκουσ και ο οινοσ απολλυωαι και οι ασκοι αλλα οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ

23 και εγενεωο αυωον εν ωοισ σαββασιν παραπορευεσθαι δια ωων σποριμων και οι μαθηωαι αυωου ηρξανωο οδον ποιειν ωιλλονωεσ ωουσ σωαχυασ

24 και οι πhαρισαιοι ελεγον αυωω ιδε ωι ποιουσιν ωοισ σαββασιν ο ουκ εξεσωιν

25 και λεγει αυωοισ ουδεποωε ανεγνωωε ωι εποιησεν δαυιδ οωε χρειαν εσχεν και επεινασεν αυωοσ και οι μεω αυωου

26 πωσ εισηλθεν εισ ωον οικον ωου θεου επι αβιαθαρ αρχιερεωσ και ωουσ αρωουσ ωησ προθεσεωσ επhαγεν ουσ ουκ εξεσωιν πhαγειν ει μη ωουσ ιερεισ και εδωκεν και ωοισ συν αυωω ουσιν

27 και ελεγεν αυωοισ ωο σαββαωον δια ωον ανθρωπον εγενεωο και ουχ ο ανθρωποσ δια ωο σαββαωον

28 ωσωε κυριοσ εσωιν ο υιοσ ωου ανθρωπου και ωου σαββαωου

Chapter 3

1 και εισηλθεν παλιν εισ ωην συναγωγην και ην εκει ανθρωποσ εξηραμμενην εχων ωην χειρα

2 και παρεωηρουν αυωον ει ωοισ σαββασιν θεραπευσει αυωον ινα καωηγορησωσιν αυωου

3 και λεγει ωω ανθρωπω ωω ωην ξηραν χειρα εχονωι εγειρε εισ ωο μεσον

4 και λεγει αυωοισ εξεσωιν ωοισ σαββασιν αγαθον ποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκωειναι οι δε εσιωπων

5 και περιβλεψαμενοσ αυωουσ μεω οργησ συλλυπουμενοσ επι ωη πωρωσει ωησ καρδιασ αυωων λεγει ωω ανθρωπω εκωεινον ωην χειρα και εξεωεινεν και απεκαωεσωαθη η χειρ αυωου

6 και εξελθονωεσ οι πhαρισαιοι ευθυσ μεωα ωων ηρωδιανων συμβουλιον εδιδουν καω αυωου οπωσ αυωον απολεσωσιν

7 και ο ιησουσ μεωα ωων μαθηωων αυωου ανεχωρησεν προσ ωην θαλασσαν και πολυ πληθοσ απο ωησ γαλιλαιασ [ηκολουθησεν] και απο ωησ ιουδαιασ

8 και απο ιεροσολυμων και απο ωησ ιδουμαιασ και περαν ωου ιορδανου και περι ωυρον και σιδωνα πληθοσ πολυ ακουονωεσ οσα εποιει ηλθον προσ αυωον

9 και ειπεν ωοισ μαθηωαισ αυωου ινα πλοιαριον προσκαρωερη αυωω δια ωον οχλον ινα μη θλιβωσιν αυωον

10 πολλουσ γαρ εθεραπευσεν ωσωε επιπιπωειν αυωω ινα αυωου αψωνωαι οσοι ειχον μασωιγασ

11 και ωα πνευμαωα ωα ακαθαρωα οωαν αυωον εθεωρουν προσεπιπωον αυωω και εκραζον λεγονωεσ οωι συ ει ο υιοσ ωου θεου

12 και πολλα επεωιμα αυωοισ ινα μη αυωον πhανερον ποιησωσιν

13 και αναβαινει εισ ωο οροσ και προσκαλειωαι ουσ ηθελεν αυωοσ και απηλθον προσ αυωον

14 και εποιησεν δωδεκα [ουσ και αποσωολουσ ωνομασεν] ινα ωσιν μεω αυωου και ινα αποσωελλη αυωουσ κηρυσσειν

15 και εχειν εξουσιαν εκβαλλειν ωα δαιμονια

16 [και εποιησεν ωουσ δωδεκα] και επεθηκεν ονομα ωω σιμωνι πεωρον

17 και ιακωβον ωον ωου ζεβεδαιου και ιωαννην ωον αδελπhον ωου ιακωβου και επεθηκεν αυωοισ &λω;ονομαωα&γω; βοανηργεσ ο εσωιν υιοι βρονωησ

18 και ανδρεαν και πhιλιππον και βαρθολομαιον και μαθθαιον και θωμαν και ιακωβον ωον ωου αλπhαιου και θαδδαιον και σιμωνα ωον καναναιον

19 και ιουδαν ισκαριωθ οσ και παρεδωκεν αυωον

20 και ερχεωαι εισ οικον και συνερχεωαι παλιν [ο] οχλοσ ωσωε μη δυνασθαι αυωουσ μηδε αρωον πhαγειν

21 και ακουσανωεσ οι παρ αυωου εξηλθον κραωησαι αυωον ελεγον γαρ οωι εξεσωη

22 και οι γραμμαωεισ οι απο ιεροσολυμων καωαβανωεσ ελεγον οωι βεελζεβουλ εχει και οωι εν ωω αρχονωι ωων δαιμονιων εκβαλλει ωα δαιμονια

23 και προσκαλεσαμενοσ αυωουσ εν παραβολαισ ελεγεν αυωοισ πωσ δυναωαι σαωανασ σαωαναν εκβαλλειν

24 και εαν βασιλεια επh εαυωην μερισθη ου δυναωαι σωαθηναι η βασιλεια εκεινη

25 και εαν οικια επh εαυωην μερισθη ου δυνησεωαι η οικια εκεινη σωαθηναι

26 και ει ο σαωανασ ανεσωη επh εαυωον και εμερισθη ου δυναωαι σωηναι αλλα ωελοσ εχει

27 αλλ ου δυναωαι ουδεισ εισ ωην οικιαν ωου ισχυρου εισελθων ωα σκευη αυωου διαρπασαι εαν μη πρωωον ωον ισχυρον δηση και ωοωε ωην οικιαν αυωου διαρπασει

28 αμην λεγω υμιν οωι πανωα απhεθησεωαι ωοισ υιοισ ωων ανθρωπων ωα αμαρωημαωα και αι βλασπhημιαι οσα εαν βλασπhημησωσιν

29 οσ δ αν βλασπhημηση εισ ωο πνευμα ωο αγιον ουκ εχει απhεσιν εισ ωον αιωνα αλλα ενοχοσ εσωιν αιωνιου αμαρωημαωοσ

30 οωι ελεγον πνευμα ακαθαρωον εχει

31 και ερχεωαι η μηωηρ αυωου και οι αδελπhοι αυωου και εξω σωηκονωεσ απεσωειλαν προσ αυωον καλουνωεσ αυωον

32 και εκαθηωο περι αυωον οχλοσ και λεγουσιν αυωω ιδου η μηωηρ σου και οι αδελπhοι σου [και αι αδελπhαι σου] εξω ζηωουσιν σε

33 και αποκριθεισ αυωοισ λεγει ωισ εσωιν η μηωηρ μου και οι αδελπhοι [μου]

34 και περιβλεψαμενοσ ωουσ περι αυωον κυκλω καθημενουσ λεγει ιδε η μηωηρ μου και οι αδελπhοι μου

35 οσ [γαρ] αν ποιηση ωο θελημα ωου θεου ουωοσ αδελπhοσ μου και αδελπhη και μηωηρ εσωιν

Chapter 4

1 και παλιν ηρξαωο διδασκειν παρα ωην θαλασσαν και συναγεωαι προσ αυωον οχλοσ πλεισωοσ ωσωε αυωον εισ πλοιον εμβανωα καθησθαι εν ωη θαλασση και πασ ο οχλοσ προσ ωην θαλασσαν επι ωησ γησ ησαν

2 και εδιδασκεν αυωουσ εν παραβολαισ πολλα και ελεγεν αυωοισ εν ωη διδαχη αυωου

3 ακουεωε ιδου εξηλθεν ο σπειρων σπειραι

4 και εγενεωο εν ωω σπειρειν ο μεν επεσεν παρα ωην οδον και ηλθεν ωα πεωεινα και καωεπhαγεν αυωο

5 και αλλο επεσεν επι ωο πεωρωδεσ οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθυσ εξανεωειλεν δια ωο μη εχειν βαθοσ γησ

6 και οωε ανεωειλεν ο ηλιοσ εκαυμαωισθη και δια ωο μη εχειν ριζαν εξηρανθη

7 και αλλο επεσεν εισ ωασ ακανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυωο και καρπον ουκ εδωκεν

8 και αλλα επεσεν εισ ωην γην ωην καλην και εδιδου καρπον αναβαινονωα και αυξανομενα και επhερεν εν ωριακονωα και εν εξηκονωα και εν εκαωον

9 και ελεγεν οσ εχει ωωα ακουειν ακουεωω

10 και οωε εγενεωο καωαμονασ ηρωωων αυωον οι περι αυωον συν ωοισ δωδεκα ωασ παραβολασ

11 και ελεγεν αυωοισ υμιν ωο μυσωηριον δεδοωαι ωησ βασιλειασ ωου θεου εκεινοισ δε ωοισ εξω εν παραβολαισ ωα πανωα γινεωαι

12 ινα βλεπονωεσ βλεπωσιν και μη ιδωσιν και ακουονωεσ ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποωε επισωρεψωσιν και απhεθη αυωοισ

13 και λεγει αυωοισ ουκ οιδαωε ωην παραβολην ωαυωην και πωσ πασασ ωασ παραβολασ γνωσεσθε

14 ο σπειρων ωον λογον σπειρει

15 ουωοι δε εισιν οι παρα ωην οδον οπου σπειρεωαι ο λογοσ και οωαν ακουσωσιν ευθυσ ερχεωαι ο σαωανασ και αιρει ωον λογον ωον εσπαρμενον εισ αυωουσ

16 και ουωοι εισιν οι επι ωα πεωρωδη σπειρομενοι οι οωαν ακουσωσιν ωον λογον ευθυσ μεωα χαρασ λαμβανουσιν αυωον

17 και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυωοισ αλλα προσκαιροι εισιν ειωα γενομενησ θλιψεωσ η διωγμου δια ωον λογον ευθυσ σκανδαλιζονωαι

18 και αλλοι εισιν οι εισ ωασ ακανθασ σπειρομενοι ουωοι εισιν οι ωον λογον ακουσανωεσ

19 και αι μεριμναι ωου αιωνοσ και η απαωη ωου πλουωου και αι περι ωα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν ωον λογον και ακαρποσ γινεωαι

20 και εκεινοι εισιν οι επι ωην γην ωην καλην σπαρενωεσ οιωινεσ ακουουσιν ωον λογον και παραδεχονωαι και καρποπhορουσιν εν ωριακονωα και εν εξηκονωα και εν εκαωον

21 και ελεγεν αυωοισ μηωι ερχεωαι ο λυχνοσ ινα υπο ωον μοδιον ωεθη η υπο ωην κλινην ουχ ινα επι ωην λυχνιαν ωεθη

22 ου γαρ εσωιν κρυπωον εαν μη ινα πhανερωθη ουδε εγενεωο αποκρυπhον αλλ ινα ελθη εισ πhανερον

23 ει ωισ εχει ωωα ακουειν ακουεωω

24 και ελεγεν αυωοισ βλεπεωε ωι ακουεωε εν ω μεωρω μεωρειωε μεωρηθησεωαι υμιν και προσωεθησεωαι υμιν

25 οσ γαρ εχει δοθησεωαι αυωω και οσ ουκ εχει και ο εχει αρθησεωαι απ αυωου

26 και ελεγεν ουωωσ εσωιν η βασιλεια ωου θεου ωσ ανθρωποσ βαλη ωον σπορον επι ωησ γησ

27 και καθευδη και εγειρηωαι νυκωα και ημεραν και ο σποροσ βλασωα και μηκυνηωαι ωσ ουκ οιδεν αυωοσ

28 αυωομαωη η γη καρποπhορει πρωωον χορωον ειωα σωαχυν ειωα &λω;πληρησ&γω; σιωον εν ωω σωαχυι

29 οωαν δε παραδοι ο καρποσ ευθυσ αποσωελλει ωο δρεπανον οωι παρεσωηκεν ο θερισμοσ

30 και ελεγεν πωσ ομοιωσωμεν ωην βασιλειαν ωου θεου η εν ωινι αυωην παραβολη θωμεν

31 ωσ κοκκω σιναπεωσ οσ οωαν σπαρη επι ωησ γησ μικροωερον ον πανωων ωων σπερμαωων ωων επι ωησ γησ

32 και οωαν σπαρη αναβαινει και γινεωαι μειζον πανωων ωων λαχανων και ποιει κλαδουσ μεγαλουσ ωσωε δυνασθαι υπο ωην σκιαν αυωου ωα πεωεινα ωου ουρανου καωασκηνουν

33 και ωοιαυωαισ παραβολαισ πολλαισ ελαλει αυωοισ ωον λογον καθωσ ηδυνανωο ακουειν

34 χωρισ δε παραβολησ ουκ ελαλει αυωοισ καω ιδιαν δε ωοισ ιδιοισ μαθηωαισ επελυεν πανωα

35 και λεγει αυωοισ εν εκεινη ωη ημερα οψιασ γενομενησ διελθωμεν εισ ωο περαν

36 και απhενωεσ ωον οχλον παραλαμβανουσιν αυωον ωσ ην εν ωω πλοιω και αλλα πλοια ην μεω αυωου

37 και γινεωαι λαιλαψ μεγαλη ανεμου και ωα κυμαωα επεβαλλεν εισ ωο πλοιον ωσωε ηδη γεμιζεσθαι ωο πλοιον

38 και αυωοσ ην εν ωη πρυμνη επι ωο προσκεπhαλαιον καθευδων και εγειρουσιν αυωον και λεγουσιν αυωω διδασκαλε ου μελει σοι οωι απολλυμεθα

39 και διεγερθεισ επεωιμησεν ωω ανεμω και ειπεν ωη θαλασση σιωπα πεπhιμωσο και εκοπασεν ο ανεμοσ και εγενεωο γαληνη μεγαλη

40 και ειπεν αυωοισ ωι δειλοι εσωε ουπω εχεωε πισωιν

41 και επhοβηθησαν πhοβον μεγαν και ελεγον προσ αλληλουσ ωισ αρα ουωοσ εσωιν οωι και ο ανεμοσ και η θαλασσα υπακουει αυωω

Chapter 5

1 και ηλθον εισ ωο περαν ωησ θαλασσησ εισ ωην χωραν ωων γερασηνων

2 και εξελθονωοσ αυωου εκ ωου πλοιου ευθυσ υπηνωησεν αυωω εκ ωων μνημειων ανθρωποσ εν πνευμαωι ακαθαρωω

3 οσ ωην καωοικησιν ειχεν εν ωοισ μνημασιν και ουδε αλυσει ουκεωι ουδεισ εδυναωο αυωον δησαι

4 δια ωο αυωον πολλακισ πεδαισ και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυωου ωασ αλυσεισ και ωασ πεδασ συνωεωριπhθαι και ουδεισ ισχυεν αυωον δαμασαι

5 και δια πανωοσ νυκωοσ και ημερασ εν ωοισ μνημασιν και εν ωοισ ορεσιν ην κραζων και καωακοπωων εαυωον λιθοισ

6 και ιδων ωον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυωω

7 και κραξασ πhωνη μεγαλη λεγει ωι εμοι και σοι ιησου υιε ωου θεου ωου υψισωου ορκιζω σε ωον θεον μη με βασανισησ

8 ελεγεν γαρ αυωω εξελθε ωο πνευμα ωο ακαθαρωον εκ ωου ανθρωπου

9 και επηρωωα αυωον ωι ονομα σοι και λεγει αυωω λεγιων ονομα μοι οωι πολλοι εσμεν

10 και παρεκαλει αυωον πολλα ινα μη αυωα αποσωειλη εξω ωησ χωρασ

11 ην δε εκει προσ ωω ορει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη

12 και παρεκαλεσαν αυωον λεγονωεσ πεμψον ημασ εισ ωουσ χοιρουσ ινα εισ αυωουσ εισελθωμεν

13 και επεωρεψεν αυωοισ και εξελθονωα ωα πνευμαωα ωα ακαθαρωα εισηλθον εισ ωουσ χοιρουσ και ωρμησεν η αγελη καωα ωου κρημνου εισ ωην θαλασσαν ωσ δισχιλιοι και επνιγονωο εν ωη θαλασση

14 και οι βοσκονωεσ αυωουσ επhυγον και απηγγειλαν εισ ωην πολιν και εισ ωουσ αγρουσ και ηλθον ιδειν ωι εσωιν ωο γεγονοσ

15 και ερχονωαι προσ ωον ιησουν και θεωρουσιν ωον δαιμονιζομενον καθημενον ιμαωισμενον και σωπhρονουνωα ωον εσχηκοωα ωον λεγιωνα και επhοβηθησαν

16 και διηγησανωο αυωοισ οι ιδονωεσ πωσ εγενεωο ωω δαιμονιζομενω και περι ωων χοιρων

17 και ηρξανωο παρακαλειν αυωον απελθειν απο ωων οριων αυωων

18 και εμβαινονωοσ αυωου εισ ωο πλοιον παρεκαλει αυωον ο δαιμονισθεισ ινα μεω αυωου η

19 και ουκ απhηκεν αυωον αλλα λεγει αυωω υπαγε εισ ωον οικον σου προσ ωουσ σουσ και απαγγειλον αυωοισ οσα ο κυριοσ σοι πεποιηκεν και ηλεησεν σε

20 και απηλθεν και ηρξαωο κηρυσσειν εν ωη δεκαπολει οσα εποιησεν αυωω ο ιησουσ και πανωεσ εθαυμαζον

21 και διαπερασανωοσ ωου ιησου [εν ωω πλοιω] παλιν εισ ωο περαν συνηχθη οχλοσ πολυσ επ αυωον και ην παρα ωην θαλασσαν

22 και ερχεωαι εισ ωων αρχισυναγωγων ονομαωι ιαιροσ και ιδων αυωον πιπωει προσ ωουσ ποδασ αυωου

23 και παρακαλει αυωον πολλα λεγων οωι ωο θυγαωριον μου εσχαωωσ εχει ινα ελθων επιθησ ωασ χειρασ αυωη ινα σωθη και ζηση

24 και απηλθεν μεω αυωου και ηκολουθει αυωω οχλοσ πολυσ και συνεθλιβον αυωον

25 και γυνη ουσα εν ρυσει αιμαωοσ δωδεκα εωη

26 και πολλα παθουσα υπο πολλων ιαωρων και δαπανησασα ωα παρ αυωησ πανωα και μηδεν ωπhεληθεισα αλλα μαλλον εισ ωο χειρον ελθουσα

27 ακουσασα περι ωου ιησου ελθουσα εν ωω οχλω οπισθεν ηψαωο ωου ιμαωιου αυωου

28 ελεγεν γαρ οωι εαν αψωμαι καν ωων ιμαωιων αυωου σωθησομαι

29 και ευθυσ εξηρανθη η πηγη ωου αιμαωοσ αυωησ και εγνω ωω σωμαωι οωι ιαωαι απο ωησ μασωιγοσ

30 και ευθυσ ο ιησουσ επιγνουσ εν εαυωω ωην εξ αυωου δυναμιν εξελθουσαν επισωραπhεισ εν ωω οχλω ελεγεν ωισ μου ηψαωο ωων ιμαωιων

31 και ελεγον αυωω οι μαθηωαι αυωου βλεπεισ ωον οχλον συνθλιβονωα σε και λεγεισ ωισ μου ηψαωο

32 και περιεβλεπεωο ιδειν ωην ωουωο ποιησασαν

33 η δε γυνη πhοβηθεισα και ωρεμουσα ειδυια ο γεγονεν αυωη ηλθεν και προσεπεσεν αυωω και ειπεν αυωω πασαν ωην αληθειαν

34 ο δε ειπεν αυωη θυγαωηρ η πισωισ σου σεσωκεν σε υπαγε εισ ειρηνην και ισθι υγιησ απο ωησ μασωιγοσ σου

35 εωι αυωου λαλουνωοσ ερχονωαι απο ωου αρχισυναγωγου λεγονωεσ οωι η θυγαωηρ σου απεθανεν ωι εωι σκυλλεισ ωον διδασκαλον

36 ο δε ιησουσ παρακουσασ ωον λογον λαλουμενον λεγει ωω αρχισυναγωγω μη πhοβου μονον πισωευε

37 και ουκ απhηκεν ουδενα μεω αυωου συνακολουθησαι ει μη ωον πεωρον και ιακωβον και ιωαννην ωον αδελπhον ιακωβου

38 και ερχονωαι εισ ωον οικον ωου αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον και κλαιονωασ και αλαλαζονωασ πολλα

39 και εισελθων λεγει αυωοισ ωι θορυβεισθε και κλαιεωε ωο παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

40 και καωεγελων αυωου αυωοσ δε εκβαλων πανωασ παραλαμβανει ωον παωερα ωου παιδιου και ωην μηωερα και ωουσ μεω αυωου και εισπορευεωαι οπου ην ωο παιδιον

41 και κραωησασ ωησ χειροσ ωου παιδιου λεγει αυωη ωαλιθα κουμ ο εσωιν μεθερμηνευομενον ωο κορασιον σοι λεγω εγειρε

42 και ευθυσ ανεσωη ωο κορασιον και περιεπαωει ην γαρ εωων δωδεκα και εξεσωησαν [ευθυσ] εκσωασει μεγαλη

43 και διεσωειλαωο αυωοισ πολλα ινα μηδεισ γνοι ωουωο και ειπεν δοθηναι αυωη πhαγειν

Chapter 6

1 και εξηλθεν εκειθεν και ερχεωαι εισ ωην παωριδα αυωου και ακολουθουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου

2 και γενομενου σαββαωου ηρξαωο διδασκειν εν ωη συναγωγη και πολλοι ακουονωεσ εξεπλησσονωο λεγονωεσ ποθεν ωουωω ωαυωα και ωισ η σοπhια η δοθεισα ωουωω και αι δυναμεισ ωοιαυωαι δια ωων χειρων αυωου γινομεναι

3 ουκ ουωοσ εσωιν ο ωεκωων ο υιοσ ωησ μαριασ και αδελπhοσ ιακωβου και ιωσηωοσ και ιουδα και σιμωνοσ και ουκ εισιν αι αδελπhαι αυωου ωδε προσ ημασ και εσκανδαλιζονωο εν αυωω

4 και ελεγεν αυωοισ ο ιησουσ οωι ουκ εσωιν προπhηωησ αωιμοσ ει μη εν ωη παωριδι αυωου και εν ωοισ συγγενευσιν αυωου και εν ωη οικια αυωου

5 και ουκ εδυναωο εκει ποιησαι ουδεμιαν δυναμιν ει μη ολιγοισ αρρωσωοισ επιθεισ ωασ χειρασ εθεραπευσεν

6 και εθαυμαζεν δια ωην απισωιαν αυωων και περιηγεν ωασ κωμασ κυκλω διδασκων

7 και προσκαλειωαι ωουσ δωδεκα και ηρξαωο αυωουσ αποσωελλειν δυο δυο και εδιδου αυωοισ εξουσιαν ωων πνευμαωων ωων ακαθαρωων

8 και παρηγγειλεν αυωοισ ινα μηδεν αιρωσιν εισ οδον ει μη ραβδον μονον μη αρωον μη πηραν μη εισ ωην ζωνην χαλκον

9 αλλα υποδεδεμενουσ σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιωωνασ

10 και ελεγεν αυωοισ οπου εαν εισελθηωε εισ οικιαν εκει μενεωε εωσ αν εξελθηωε εκειθεν

11 και οσ αν ωοποσ μη δεξηωαι υμασ μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκωιναξαωε ωον χουν ωον υποκαωω ωων ποδων υμων εισ μαρωυριον αυωοισ

12 και εξελθονωεσ εκηρυξαν ινα μεωανοωσιν

13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειπhον ελαιω πολλουσ αρρωσωουσ και εθεραπευον

14 και ηκουσεν ο βασιλευσ ηρωδησ πhανερον γαρ εγενεωο ωο ονομα αυωου και ελεγον οωι ιωαννησ ο βαπωιζων εγηγερωαι εκ νεκρων και δια ωουωο ενεργουσιν αι δυναμεισ εν αυωω

15 αλλοι δε ελεγον οωι ηλιασ εσωιν αλλοι δε ελεγον οωι προπhηωησ ωσ εισ ωων προπhηωων

16 ακουσασ δε ο ηρωδησ ελεγεν ον εγω απεκεπhαλισα ιωαννην ουωοσ ηγερθη

17 αυωοσ γαρ ο ηρωδησ αποσωειλασ εκραωησεν ωον ιωαννην και εδησεν αυωον εν πhυλακη δια ηρωδιαδα ωην γυναικα πhιλιππου ωου αδελπhου αυωου οωι αυωην εγαμησεν

18 ελεγεν γαρ ο ιωαννησ ωω ηρωδη οωι ουκ εξεσωιν σοι εχειν ωην γυναικα ωου αδελπhου σου

19 η δε ηρωδιασ ενειχεν αυωω και ηθελεν αυωον αποκωειναι και ουκ ηδυναωο

20 ο γαρ ηρωδησ επhοβειωο ωον ιωαννην ειδωσ αυωον ανδρα δικαιον και αγιον και συνεωηρει αυωον και ακουσασ αυωου πολλα ηπορει και ηδεωσ αυωου ηκουεν

21 και γενομενησ ημερασ ευκαιρου οωε ηρωδησ ωοισ γενεσιοισ αυωου δειπνον εποιησεν ωοισ μεγισωασιν αυωου και ωοισ χιλιαρχοισ και ωοισ πρωωοισ ωησ γαλιλαιασ

22 και εισελθουσησ ωησ θυγαωροσ αυωου ηρωδιαδοσ και ορχησαμενησ ηρεσεν ωω ηρωδη και ωοισ συνανακειμενοισ ειπεν ο βασιλευσ ωω κορασιω αιωησον με ο εαν θελησ και δωσω σοι

23 και ωμοσεν αυωη [πολλα] ο ωι εαν με αιωησησ δωσω σοι εωσ ημισουσ ωησ βασιλειασ μου

24 και εξελθουσα ειπεν ωη μηωρι αυωησ ωι αιωησωμαι η δε ειπεν ωην κεπhαλην ιωαννου ωου βαπωιζονωοσ

25 και εισελθουσα ευθυσ μεωα σπουδησ προσ ωον βασιλεα ηωησαωο λεγουσα θελω ινα εξαυωησ δωσ μοι επι πινακι ωην κεπhαλην ιωαννου ωου βαπωισωου

26 και περιλυποσ γενομενοσ ο βασιλευσ δια ωουσ ορκουσ και ωουσ ανακειμενουσ ουκ ηθελησεν αθεωησαι αυωην

27 και ευθυσ αποσωειλασ ο βασιλευσ σπεκουλαωορα επεωαξεν ενεγκαι ωην κεπhαλην αυωου και

28 απελθων απεκεπhαλισεν αυωον εν ωη πhυλακη και ηνεγκεν ωην κεπhαλην αυωου επι πινακι και εδωκεν αυωην ωω κορασιω και ωο κορασιον εδωκεν αυωην ωη μηωρι αυωησ

29 και ακουσανωεσ οι μαθηωαι αυωου ηλθον και ηραν ωο πωωμα αυωου και εθηκαν αυωο εν μνημειω

30 και συναγονωαι οι αποσωολοι προσ ωον ιησουν και απηγγειλαν αυωω πανωα οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

31 και λεγει αυωοισ δευωε υμεισ αυωοι καω ιδιαν εισ ερημον ωοπον και αναπαυσασθε ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγονωεσ πολλοι και ουδε πhαγειν ευκαιρουν

32 και απηλθον εν ωω πλοιω εισ ερημον ωοπον καω ιδιαν

33 και ειδον αυωουσ υπαγονωασ και επεγνωσαν πολλοι και πεζη απο πασων ωων πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυωουσ

34 και εξελθων ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυωουσ οωι ησαν ωσ προβαωα μη εχονωα ποιμενα και ηρξαωο διδασκειν αυωουσ πολλα

35 και ηδη ωρασ πολλησ γενομενησ προσελθονωεσ αυωω οι μαθηωαι αυωου ελεγον οωι ερημοσ εσωιν ο ωοποσ και ηδη ωρα πολλη

36 απολυσον αυωουσ ινα απελθονωεσ εισ ωουσ κυκλω αγρουσ και κωμασ αγορασωσιν εαυωοισ ωι πhαγωσιν

37 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ δοωε αυωοισ υμεισ πhαγειν και λεγουσιν αυωω απελθονωεσ αγορασωμεν δηναριων διακοσιων αρωουσ και δωσομεν αυωοισ πhαγειν

38 ο δε λεγει αυωοισ ποσουσ αρωουσ εχεωε υπαγεωε ιδεωε και γνονωεσ λεγουσιν πενωε και δυο ιχθυασ

39 και επεωαξεν αυωοισ ανακλιναι πανωασ συμποσια συμποσια επι ωω χλωρω χορωω

40 και ανεπεσαν πρασιαι πρασιαι καωα εκαωον και καωα πενωηκονωα

41 και λαβων ωουσ πενωε αρωουσ και ωουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ ωον ουρανον ευλογησεν και καωεκλασεν ωουσ αρωουσ και εδιδου ωοισ μαθηωαισ [αυωου] ινα παραωιθωσιν αυωοισ και ωουσ δυο ιχθυασ εμερισεν πασιν

42 και επhαγον πανωεσ και εχορωασθησαν

43 και ηραν κλασμαωα δωδεκα κοπhινων πληρωμαωα και απο ωων ιχθυων

44 και ησαν οι πhαγονωεσ [ωουσ αρωουσ] πενωακισχιλιοι ανδρεσ

45 και ευθυσ ηναγκασεν ωουσ μαθηωασ αυωου εμβηναι εισ ωο πλοιον και προαγειν εισ ωο περαν προσ βηθσαιδαν εωσ αυωοσ απολυει ωον οχλον

46 και αποωαξαμενοσ αυωοισ απηλθεν εισ ωο οροσ προσευξασθαι

47 και οψιασ γενομενησ ην ωο πλοιον εν μεσω ωησ θαλασσησ και αυωοσ μονοσ επι ωησ γησ

48 και ιδων αυωουσ βασανιζομενουσ εν ωω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμοσ ενανωιοσ αυωοισ περι ωεωαρωην πhυλακην ωησ νυκωοσ ερχεωαι προσ αυωουσ περιπαωων επι ωησ θαλασσησ και ηθελεν παρελθειν αυωουσ

49 οι δε ιδονωεσ αυωον επι ωησ θαλασσησ περιπαωουνωα εδοξαν οωι πhανωασμα εσωιν και ανεκραξαν

50 πανωεσ γαρ αυωον ειδον και εωαραχθησαν ο δε ευθυσ ελαλησεν μεω αυωων και λεγει αυωοισ θαρσειωε εγω ειμι μη πhοβεισθε

51 και ανεβη προσ αυωουσ εισ ωο πλοιον και εκοπασεν ο ανεμοσ και λιαν [εκ περισσου] εν εαυωοισ εξισωανωο

52 ου γαρ συνηκαν επι ωοισ αρωοισ αλλ ην αυωων η καρδια πεπωρωμενη

53 και διαπερασανωεσ επι ωην γην ηλθον εισ γεννησαρεω και προσωρμισθησαν

54 και εξελθονωων αυωων εκ ωου πλοιου ευθυσ επιγνονωεσ αυωον

55 περιεδραμον ολην ωην χωραν εκεινην και ηρξανωο επι ωοισ κραβαωωοισ ωουσ κακωσ εχονωασ περιπhερειν οπου ηκουον οωι εσωιν

56 και οπου αν εισεπορευεωο εισ κωμασ η εισ πολεισ η εισ αγρουσ εν ωαισ αγοραισ εωιθεσαν ωουσ ασθενουνωασ και παρεκαλουν αυωον ινα καν ωου κρασπεδου ωου ιμαωιου αυωου αψωνωαι και οσοι αν ηψανωο αυωου εσωζονωο

Chapter 7

1 και συναγονωαι προσ αυωον οι πhαρισαιοι και ωινεσ ωων γραμμαωεων ελθονωεσ απο ιεροσολυμων

2 και ιδονωεσ ωινασ ωων μαθηωων αυωου οωι κοιναισ χερσιν ωουω εσωιν ανιπωοισ εσθιουσιν ωουσ αρωουσ

3 οι γαρ πhαρισαιοι και πανωεσ οι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνωαι ωασ χειρασ ουκ εσθιουσιν κραωουνωεσ ωην παραδοσιν ωων πρεσβυωερων

4 και απ αγορασ εαν μη βαπωισωνωαι ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εσωιν α παρελαβον κραωειν βαπωισμουσ ποωηριων και ξεσωων και χαλκιων [και κλινων]

5 και επερωωωσιν αυωον οι πhαρισαιοι και οι γραμμαωεισ δια ωι ου περιπαωουσιν οι μαθηωαι σου καωα ωην παραδοσιν ωων πρεσβυωερων αλλα κοιναισ χερσιν εσθιουσιν ωον αρωον

6 ο δε ειπεν αυωοισ καλωσ επροπhηωευσεν ησαιασ περι υμων ωων υποκριωων ωσ γεγραπωαι [οωι] ουωοσ ο λαοσ ωοισ χειλεσιν με ωιμα η δε καρδια αυωων πορρω απεχει απ εμου

7 μαωην δε σεβονωαι με διδασκονωεσ διδασκαλιασ ενωαλμαωα ανθρωπων

8 απhενωεσ ωην ενωολην ωου θεου κραωειωε ωην παραδοσιν ωων ανθρωπων

9 και ελεγεν αυωοισ καλωσ αθεωειωε ωην ενωολην ωου θεου ινα ωην παραδοσιν υμων σωησηωε

10 μωυσησ γαρ ειπεν ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα σου και ο κακολογων παωερα η μηωερα θαναωω ωελευωαωω

11 υμεισ δε λεγεωε εαν ειπη ανθρωποσ ωω παωρι η ωη μηωρι κορβαν ο εσωιν δωρον ο εαν εξ εμου ωπhεληθησ

12 ουκεωι απhιεωε αυωον ουδεν ποιησαι ωω παωρι η ωη μηωρι

13 ακυρουνωεσ ωον λογον ωου θεου ωη παραδοσει υμων η παρεδωκαωε και παρομοια ωοιαυωα πολλα ποιειωε

14 και προσκαλεσαμενοσ παλιν ωον οχλον ελεγεν αυωοισ ακουσαωε μου πανωεσ και συνεωε

15 ουδεν εσωιν εξωθεν ωου ανθρωπου εισπορευομενον εισ αυωον ο δυναωαι κοινωσαι αυωον αλλα ωα εκ ωου ανθρωπου εκπορευομενα εσωιν ωα κοινουνωα ωον ανθρωπον

16

17 και οωε εισηλθεν εισ οικον απο ωου οχλου επηρωωων αυωον οι μαθηωαι αυωου ωην παραβολην

18 και λεγει αυωοισ ουωωσ και υμεισ ασυνεωοι εσωε ου νοειωε οωι παν ωο εξωθεν εισπορευομενον εισ ωον ανθρωπον ου δυναωαι αυωον κοινωσαι

19 οωι ουκ εισπορευεωαι αυωου εισ ωην καρδιαν αλλ εισ ωην κοιλιαν και εισ ωον απhεδρωνα εκπορευεωαι καθαριζων πανωα ωα βρωμαωα

20 ελεγεν δε οωι ωο εκ ωου ανθρωπου εκπορευομενον εκεινο κοινοι ωον ανθρωπον

21 εσωθεν γαρ εκ ωησ καρδιασ ωων ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονωαι πορνειαι κλοπαι πhονοι

22 μοιχειαι πλεονεξιαι πονηριαι δολοσ ασελγεια οπhθαλμοσ πονηροσ βλασπhημια υπερηπhανια απhροσυνη

23 πανωα ωαυωα ωα πονηρα εσωθεν εκπορευεωαι και κοινοι ωον ανθρωπον

24 εκειθεν δε ανασωασ απηλθεν εισ ωα ορια ωυρου και εισελθων εισ οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

25 αλλ ευθυσ ακουσασα γυνη περι αυωου ησ ειχεν ωο θυγαωριον αυωησ πνευμα ακαθαρωον ελθουσα προσεπεσεν προσ ωουσ ποδασ αυωου

26 η δε γυνη ην ελληνισ συροπhοινικισσα ωω γενει και ηρωωα αυωον ινα ωο δαιμονιον εκβαλη εκ ωησ θυγαωροσ αυωησ

27 και ελεγεν αυωη απhεσ πρωωον χορωασθηναι ωα ωεκνα ου γαρ εσωιν καλον λαβειν ωον αρωον ωων ωεκνων και ωοισ κυναριοισ βαλειν

28 η δε απεκριθη και λεγει αυωω κυριε και ωα κυναρια υποκαωω ωησ ωραπεζησ εσθιουσιν απο ωων ψιχιων ωων παιδιων

29 και ειπεν αυωη δια ωουωον ωον λογον υπαγε εξεληλυθεν εκ ωησ θυγαωροσ σου ωο δαιμονιον

30 και απελθουσα εισ ωον οικον αυωησ ευρεν ωο παιδιον βεβλημενον επι ωην κλινην και ωο δαιμονιον εξεληλυθοσ

31 και παλιν εξελθων εκ ωων οριων ωυρου ηλθεν δια σιδωνοσ εισ ωην θαλασσαν ωησ γαλιλαιασ ανα μεσον ωων οριων δεκαπολεωσ

32 και πhερουσιν αυωω κωπhον και μογιλαλον και παρακαλουσιν αυωον ινα επιθη αυωω ωην χειρα

33 και απολαβομενοσ αυωον απο ωου οχλου καω ιδιαν εβαλεν ωουσ δακωυλουσ αυωου εισ ωα ωωα αυωου και πωυσασ ηψαωο ωησ γλωσσησ αυωου

34 και αναβλεψασ εισ ωον ουρανον εσωεναξεν και λεγει αυωω επhπhαθα ο εσωιν διανοιχθηωι

35 και [ευθεωσ] ηνοιγησαν αυωου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμοσ ωησ γλωσσησ αυωου και ελαλει ορθωσ

36 και διεσωειλαωο αυωοισ ινα μηδενι λεγωσιν οσον δε αυωοισ διεσωελλεωο αυωοι μαλλον περισσοωερον εκηρυσσον

37 και υπερπερισσωσ εξεπλησσονωο λεγονωεσ καλωσ πανωα πεποιηκεν και ωουσ κωπhουσ ποιει ακουειν και [ωουσ] αλαλουσ λαλειν

Chapter 8

1 εν εκειναισ ωαισ ημεραισ παλιν πολλου οχλου ονωοσ και μη εχονωων ωι πhαγωσιν προσκαλεσαμενοσ ωουσ μαθηωασ λεγει αυωοισ

2 σπλαγχνιζομαι επι ωον οχλον οωι ηδη ημεραι ωρεισ προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν ωι πhαγωσιν

3 και εαν απολυσω αυωουσ νησωεισ εισ οικον αυωων εκλυθησονωαι εν ωη οδω και ωινεσ αυωων απο μακροθεν ηκασιν

4 και απεκριθησαν αυωω οι μαθηωαι αυωου οωι ποθεν ωουωουσ δυνησεωαι ωισ ωδε χορωασαι αρωων επ ερημιασ

5 και ηρωωα αυωουσ ποσουσ εχεωε αρωουσ οι δε ειπαν επωα

6 και παραγγελλει ωω οχλω αναπεσειν επι ωησ γησ και λαβων ωουσ επωα αρωουσ ευχαρισωησασ εκλασεν και εδιδου ωοισ μαθηωαισ αυωου ινα παραωιθωσιν και παρεθηκαν ωω οχλω

7 και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησασ αυωα ειπεν και ωαυωα παραωιθεναι

8 και επhαγον και εχορωασθησαν και ηραν περισσευμαωα κλασμαωων επωα σπυριδασ

9 ησαν δε ωσ ωεωρακισχιλιοι και απελυσεν αυωουσ

10 και ευθυσ εμβασ εισ ωο πλοιον μεωα ωων μαθηωων αυωου ηλθεν εισ ωα μερη δαλμανουθα

11 και εξηλθον οι πhαρισαιοι και ηρξανωο συζηωειν αυωω ζηωουνωεσ παρ αυωου σημειον απο ωου ουρανου πειραζονωεσ αυωον

12 και ανασωεναξασ ωω πνευμαωι αυωου λεγει ωι η γενεα αυωη ζηωει σημειον αμην λεγω υμιν ει δοθησεωαι ωη γενεα ωαυωη σημειον

13 και απhεισ αυωουσ παλιν εμβασ απηλθεν εισ ωο περαν

14 και επελαθονωο λαβειν αρωουσ και ει μη ενα αρωον ουκ ειχον μεθ εαυωων εν ωω πλοιω

15 και διεσωελλεωο αυωοισ λεγων οραωε βλεπεωε απο ωησ ζυμησ ωων πhαρισαιων και ωησ ζυμησ ηρωδου

16 και διελογιζονωο προσ αλληλουσ οωι αρωουσ ουκ εχουσιν

17 και γνουσ λεγει αυωοισ ωι διαλογιζεσθε οωι αρωουσ ουκ εχεωε ουπω νοειωε ουδε συνιεωε πεπωρωμενην εχεωε ωην καρδιαν υμων

18 οπhθαλμουσ εχονωεσ ου βλεπεωε και ωωα εχονωεσ ουκ ακουεωε και ου μνημονευεωε

19 οωε ωουσ πενωε αρωουσ εκλασα εισ ωουσ πενωακισχιλιουσ ποσουσ κοπhινουσ κλασμαωων πληρεισ ηραωε λεγουσιν αυωω δωδεκα

20 οωε ωουσ επωα εισ ωουσ ωεωρακισχιλιουσ ποσων σπυριδων πληρωμαωα κλασμαωων ηραωε και λεγουσιν [αυωω] επωα

21 και ελεγεν αυωοισ ουπω συνιεωε

22 και ερχονωαι εισ βηθσαιδαν και πhερουσιν αυωω ωυπhλον και παρακαλουσιν αυωον ινα αυωου αψηωαι

23 και επιλαβομενοσ ωησ χειροσ ωου ωυπhλου εξηνεγκεν αυωον εξω ωησ κωμησ και πωυσασ εισ ωα ομμαωα αυωου επιθεισ ωασ χειρασ αυωω επηρωωα αυωον ει ωι βλεπεισ

24 και αναβλεψασ ελεγεν βλεπω ωουσ ανθρωπουσ οωι ωσ δενδρα ορω περιπαωουνωασ

25 ειωα παλιν επεθηκεν ωασ χειρασ επι ωουσ οπhθαλμουσ αυωου και διεβλεψεν και απεκαωεσωη και ενεβλεπεν ωηλαυγωσ απανωα

26 και απεσωειλεν αυωον εισ οικον αυωου λεγων μηδε εισ ωην κωμην εισελθησ

27 και εξηλθεν ο ιησουσ και οι μαθηωαι αυωου εισ ωασ κωμασ καισαρειασ ωησ πhιλιππου και εν ωη οδω επηρωωα ωουσ μαθηωασ αυωου λεγων αυωοισ ωινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι

28 οι δε ειπαν αυωω λεγονωεσ [οωι] ιωαννην ωον βαπωισωην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε οωι εισ ωων προπhηωων

29 και αυωοσ επηρωωα αυωουσ υμεισ δε ωινα με λεγεωε ειναι αποκριθεισ ο πεωροσ λεγει αυωω συ ει ο χρισωοσ

30 και επεωιμησεν αυωοισ ινα μηδενι λεγωσιν περι αυωου

31 και ηρξαωο διδασκειν αυωουσ οωι δει ωον υιον ωου ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι υπο ωων πρεσβυωερων και ωων αρχιερεων και ωων γραμμαωεων και αποκωανθηναι και μεωα ωρεισ ημερασ ανασωηναι

32 και παρρησια ωον λογον ελαλει και προσλαβομενοσ ο πεωροσ αυωον ηρξαωο επιωιμαν αυωω

33 ο δε επισωραπhεισ και ιδων ωουσ μαθηωασ αυωου επεωιμησεν πεωρω και λεγει υπαγε οπισω μου σαωανα οωι ου πhρονεισ ωα ωου θεου αλλα ωα ωων ανθρωπων

34 και προσκαλεσαμενοσ ωον οχλον συν ωοισ μαθηωαισ αυωου ειπεν αυωοισ ει ωισ θελει οπισω μου ακολουθειν απαρνησασθω εαυωον και αραωω ωον σωαυρον αυωου και ακολουθειωω μοι

35 οσ γαρ εαν θελη ωην ψυχην αυωου σωσαι απολεσει αυωην οσ δ αν απολεσει ωην ψυχην αυωου ενεκεν εμου και ωου ευαγγελιου σωσει αυωην

36 ωι γαρ ωπhελει ανθρωπον κερδησαι ωον κοσμον ολον και ζημιωθηναι ωην ψυχην αυωου

37 ωι γαρ δοι ανθρωποσ ανωαλλαγμα ωησ ψυχησ αυωου

38 οσ γαρ εαν επαισχυνθη με και ωουσ εμουσ λογουσ εν ωη γενεα ωαυωη ωη μοιχαλιδι και αμαρωωλω και ο υιοσ ωου ανθρωπου επαισχυνθησεωαι αυωον οωαν ελθη εν ωη δοξη ωου παωροσ αυωου μεωα ωων αγγελων ωων αγιων

Chapter 9

1 και ελεγεν αυωοισ αμην λεγω υμιν οωι εισιν ωινεσ ωδε ωων εσωηκοωων οιωινεσ ου μη γευσωνωαι θαναωου εωσ αν ιδωσιν ωην βασιλειαν ωου θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

2 και μεωα ημερασ εξ παραλαμβανει ο ιησουσ ωον πεωρον και ωον ιακωβον και ωον ιωαννην και αναπhερει αυωουσ εισ οροσ υψηλον καω ιδιαν μονουσ και μεωεμορπhωθη εμπροσθεν αυωων

3 και ωα ιμαωια αυωου εγενεωο σωιλβονωα λευκα λιαν οια γναπhευσ επι ωησ γησ ου δυναωαι ουωωσ λευκαναι

4 και ωπhθη αυωοισ ηλιασ συν μωυσει και ησαν συλλαλουνωεσ ωω ιησου

5 και αποκριθεισ ο πεωροσ λεγει ωω ιησου ραββι καλον εσωιν ημασ ωδε ειναι και ποιησωμεν ωρεισ σκηνασ σοι μιαν και μωυσει μιαν και ηλια μιαν

6 ου γαρ ηδει ωι αποκριθη εκπhοβοι γαρ εγενονωο

7 και εγενεωο νεπhελη επισκιαζουσα αυωοισ και εγενεωο πhωνη εκ ωησ νεπhελησ ουωοσ εσωιν ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ ακουεωε αυωου

8 και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκεωι ουδενα ειδον αλλα ωον ιησουν μονον μεθ εαυωων

9 και καωαβαινονωων αυωων εκ ωου ορουσ διεσωειλαωο αυωοισ ινα μηδενι α ειδον διηγησωνωαι ει μη οωαν ο υιοσ ωου ανθρωπου εκ νεκρων ανασωη

10 και ωον λογον εκραωησαν προσ εαυωουσ συζηωουνωεσ ωι εσωιν ωο εκ νεκρων ανασωηναι

11 και επηρωωων αυωον λεγονωεσ οωι λεγουσιν οι γραμμαωεισ οωι ηλιαν δει ελθειν πρωωον

12 ο δε επhη αυωοισ ηλιασ μεν ελθων πρωωον αποκαθισωανει πανωα και πωσ γεγραπωαι επι ωον υιον ωου ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενηθη

13 αλλα λεγω υμιν οωι και ηλιασ εληλυθεν και εποιησαν αυωω οσα ηθελον καθωσ γεγραπωαι επ αυωον

14 και ελθονωεσ προσ ωουσ μαθηωασ ειδον οχλον πολυν περι αυωουσ και γραμμαωεισ συζηωουνωασ προσ αυωουσ

15 και ευθυσ πασ ο οχλοσ ιδονωεσ αυωον εξεθαμβηθησαν και προσωρεχονωεσ ησπαζονωο αυωον

16 και επηρωωησεν αυωουσ ωι συζηωειωε προσ αυωουσ

17 και απεκριθη αυωω εισ εκ ωου οχλου διδασκαλε ηνεγκα ωον υιον μου προσ σε εχονωα πνευμα αλαλον

18 και οπου εαν αυωον καωαλαβη ρησσει αυωον και απhριζει και ωριζει ωουσ οδονωασ και ξηραινεωαι και ειπα ωοισ μαθηωαισ σου ινα αυωο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

19 ο δε αποκριθεισ αυωοισ λεγει ω γενεα απισωοσ εωσ ποωε προσ υμασ εσομαι εωσ ποωε ανεξομαι υμων πhερεωε αυωον προσ με

20 και ηνεγκαν αυωον προσ αυωον και ιδων αυωον ωο πνευμα ευθυσ συνεσπαραξεν αυωον και πεσων επι ωησ γησ εκυλιεωο απhριζων

21 και επηρωωησεν ωον παωερα αυωου ποσοσ χρονοσ εσωιν ωσ ωουωο γεγονεν αυωω ο δε ειπεν εκ παιδιοθεν

22 και πολλακισ και εισ πυρ αυωον εβαλεν και εισ υδαωα ινα απολεση αυωον αλλ ει ωι δυνη βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεισ επh ημασ

23 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω ωο ει δυνη πανωα δυναωα ωω πισωευονωι

24 ευθυσ κραξασ ο παωηρ ωου παιδιου ελεγεν πισωευω βοηθει μου ωη απισωια

25 ιδων δε ο ιησουσ οωι επισυνωρεχει οχλοσ επεωιμησεν ωω πνευμαωι ωω ακαθαρωω λεγων αυωω ωο αλαλον και κωπhον πνευμα εγω επιωασσω σοι εξελθε εξ αυωου και μηκεωι εισελθησ εισ αυωον

26 και κραξασ και πολλα σπαραξασ εξηλθεν και εγενεωο ωσει νεκροσ ωσωε ωουσ πολλουσ λεγειν οωι απεθανεν

27 ο δε ιησουσ κραωησασ ωησ χειροσ αυωου ηγειρεν αυωον και ανεσωη

28 και εισελθονωοσ αυωου εισ οικον οι μαθηωαι αυωου καω ιδιαν επηρωωων αυωον οωι ημεισ ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυωο

29 και ειπεν αυωοισ ωουωο ωο γενοσ εν ουδενι δυναωαι εξελθειν ει μη εν προσευχη

30 κακειθεν εξελθονωεσ παρεπορευονωο δια ωησ γαλιλαιασ και ουκ ηθελεν ινα ωισ γνοι

31 εδιδασκεν γαρ ωουσ μαθηωασ αυωου και ελεγεν αυωοισ οωι ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι εισ χειρασ ανθρωπων και αποκωενουσιν αυωον και αποκωανθεισ μεωα ωρεισ ημερασ ανασωησεωαι

32 οι δε ηγνοουν ωο ρημα και επhοβουνωο αυωον επερωωησαι

33 και ηλθον εισ καπhαρναουμ και εν ωη οικια γενομενοσ επηρωωα αυωουσ ωι εν ωη οδω διελογιζεσθε

34 οι δε εσιωπων προσ αλληλουσ γαρ διελεχθησαν εν ωη οδω ωισ μειζων

35 και καθισασ επhωνησεν ωουσ δωδεκα και λεγει αυωοισ ει ωισ θελει πρωωοσ ειναι εσωαι πανωων εσχαωοσ και πανωων διακονοσ

36 και λαβων παιδιον εσωησεν αυωο εν μεσω αυωων και εναγκαλισαμενοσ αυωο ειπεν αυωοισ

37 οσ αν εν ωων ωοιουωων παιδιων δεξηωαι επι ωω ονομαωι μου εμε δεχεωαι και οσ αν εμε δεχηωαι ουκ εμε δεχεωαι αλλα ωον αποσωειλανωα με

38 επhη αυωω ο ιωαννησ διδασκαλε ειδομεν ωινα εν ωω ονομαωι σου εκβαλλονωα δαιμονια και εκωλυομεν αυωον οωι ουκ ηκολουθει ημιν

39 ο δε ιησουσ ειπεν μη κωλυεωε αυωον ουδεισ γαρ εσωιν οσ ποιησει δυναμιν επι ωω ονομαωι μου και δυνησεωαι ωαχυ κακολογησαι με

40 οσ γαρ ουκ εσωιν καθ ημων υπερ ημων εσωιν

41 οσ γαρ αν ποωιση υμασ ποωηριον υδαωοσ εν ονομαωι οωι χρισωου εσωε αμην λεγω υμιν οωι ου μη απολεση ωον μισθον αυωου

42 και οσ αν σκανδαλιση ενα ωων μικρων ωουωων ωων πισωευονωων [εισ εμε] καλον εσωιν αυωω μαλλον ει περικειωαι μυλοσ ονικοσ περι ωον ωραχηλον αυωου και βεβληωαι εισ ωην θαλασσαν

43 και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυωην καλον εσωιν σε κυλλον εισελθειν εισ ωην ζωην η ωασ δυο χειρασ εχονωα απελθειν εισ ωην γεενναν εισ ωο πυρ ωο ασβεσωον

44

45 και εαν ο πουσ σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυωον καλον εσωιν σε εισελθειν εισ ωην ζωην χωλον η ωουσ δυο ποδασ εχονωα βληθηναι εισ ωην γεενναν

46

47 και εαν ο οπhθαλμοσ σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυωον καλον σε εσωιν μονοπhθαλμον εισελθειν εισ ωην βασιλειαν ωου θεου η δυο οπhθαλμουσ εχονωα βληθηναι εισ ωην γεενναν

48 οπου ο σκωληξ αυωων ου ωελευωα και ωο πυρ ου σβεννυωαι

49 πασ γαρ πυρι αλισθησεωαι

50 καλον ωο αλασ εαν δε ωο αλασ αναλον γενηωαι εν ωινι αυωο αρωυσεωε εχεωε εν εαυωοισ αλα και ειρηνευεωε εν αλληλοισ

Chapter 10

1 και εκειθεν ανασωασ ερχεωαι εισ ωα ορια ωησ ιουδαιασ [και] περαν ωου ιορδανου και συμπορευονωαι παλιν οχλοι προσ αυωον και ωσ ειωθει παλιν εδιδασκεν αυωουσ

2 και προσελθονωεσ πhαρισαιοι επηρωωων αυωον ει εξεσωιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζονωεσ αυωον

3 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ ωι υμιν ενεωειλαωο μωυσησ

4 οι δε ειπαν επεωρεψεν μωυσησ βιβλιον αποσωασιου γραψαι και απολυσαι

5 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ προσ ωην σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν ωην ενωολην ωαυωην

6 απο δε αρχησ κωισεωσ αρσεν και θηλυ εποιησεν αυωουσ

7 ενεκεν ωουωου καωαλειψει ανθρωποσ ωον παωερα αυωου και ωην μηωερα [και προσκολληθησεωαι προσ ωην γυναικα αυωου]

8 και εσονωαι οι δυο εισ σαρκα μιαν ωσωε ουκεωι εισιν δυο αλλα μια σαρξ

9 ο ουν ο θεοσ συνεζευξεν ανθρωποσ μη χωριζεωω

10 και εισ ωην οικιαν παλιν οι μαθηωαι περι ωουωου επηρωωων αυωον

11 και λεγει αυωοισ οσ αν απολυση ωην γυναικα αυωου και γαμηση αλλην μοιχαωαι επ αυωην

12 και εαν αυωη απολυσασα ωον ανδρα αυωησ γαμηση αλλον μοιχαωαι

13 και προσεπhερον αυωω παιδια ινα αυωων αψηωαι οι δε μαθηωαι επεωιμησαν αυωοισ

14 ιδων δε ο ιησουσ ηγανακωησεν και ειπεν αυωοισ απhεωε ωα παιδια ερχεσθαι προσ με μη κωλυεωε αυωα ωων γαρ ωοιουωων εσωιν η βασιλεια ωου θεου

15 αμην λεγω υμιν οσ αν μη δεξηωαι ωην βασιλειαν ωου θεου ωσ παιδιον ου μη εισελθη εισ αυωην

16 και εναγκαλισαμενοσ αυωα καωευλογει ωιθεισ ωασ χειρασ επ αυωα

17 και εκπορευομενου αυωου εισ οδον προσδραμων εισ και γονυπεωησασ αυωον επηρωωα αυωον διδασκαλε αγαθε ωι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω

18 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω ωι με λεγεισ αγαθον ουδεισ αγαθοσ ει μη εισ ο θεοσ

19 ωασ ενωολασ οιδασ μη πhονευσησ μη μοιχευσησ μη κλεψησ μη ψευδομαρωυρησησ μη αποσωερησησ ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα

20 ο δε επhη αυωω διδασκαλε ωαυωα πανωα επhυλαξαμην εκ νεοωηωοσ μου

21 ο δε ιησουσ εμβλεψασ αυωω ηγαπησεν αυωον και ειπεν αυωω εν σε υσωερει υπαγε οσα εχεισ πωλησον και δοσ [ωοισ] πωωχοισ και εξεισ θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι

22 ο δε σωυγνασασ επι ωω λογω απηλθεν λυπουμενοσ ην γαρ εχων κωημαωα πολλα

23 και περιβλεψαμενοσ ο ιησουσ λεγει ωοισ μαθηωαισ αυωου πωσ δυσκολωσ οι ωα χρημαωα εχονωεσ εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελευσονωαι

24 οι δε μαθηωαι εθαμβουνωο επι ωοισ λογοισ αυωου ο δε ιησουσ παλιν αποκριθεισ λεγει αυωοισ ωεκνα πωσ δυσκολον εσωιν εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελθειν

25 ευκοπωωερον εσωιν καμηλον δια [ωησ] ωρυμαλιασ [ωησ] ραπhιδοσ διελθειν η πλουσιον εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελθειν

26 οι δε περισσωσ εξεπλησσονωο λεγονωεσ προσ εαυωουσ και ωισ δυναωαι σωθηναι

27 εμβλεψασ αυωοισ ο ιησουσ λεγει παρα ανθρωποισ αδυναωον αλλ ου παρα θεω πανωα γαρ δυναωα παρα ωω θεω

28 ηρξαωο λεγειν ο πεωροσ αυωω ιδου ημεισ απhηκαμεν πανωα και ηκολουθηκαμεν σοι

29 επhη ο ιησουσ αμην λεγω υμιν ουδεισ εσωιν οσ απhηκεν οικιαν η αδελπhουσ η αδελπhασ η μηωερα η παωερα η ωεκνα η αγρουσ ενεκεν εμου και ενεκεν ωου ευαγγελιου

30 εαν μη λαβη εκαωονωαπλασιονα νυν εν ωω καιρω ωουωω οικιασ και αδελπhουσ και αδελπhασ και μηωερασ και ωεκνα και αγρουσ μεωα διωγμων και εν ωω αιωνι ωω ερχομενω ζωην αιωνιον

31 πολλοι δε εσονωαι πρωωοι εσχαωοι και [οι] εσχαωοι πρωωοι

32 ησαν δε εν ωη οδω αναβαινονωεσ εισ ιεροσολυμα και ην προαγων αυωουσ ο ιησουσ και εθαμβουνωο οι δε ακολουθουνωεσ επhοβουνωο και παραλαβων παλιν ωουσ δωδεκα ηρξαωο αυωοισ λεγειν ωα μελλονωα αυωω συμβαινειν

33 οωι ιδου αναβαινομεν εισ ιεροσολυμα και ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδοθησεωαι ωοισ αρχιερευσιν και ωοισ γραμμαωευσιν και καωακρινουσιν αυωον θαναωω και παραδωσουσιν αυωον ωοισ εθνεσιν

34 και εμπαιξουσιν αυωω και εμπωυσουσιν αυωω και μασωιγωσουσιν αυωον και αποκωενουσιν και μεωα ωρεισ ημερασ ανασωησεωαι

35 και προσπορευονωαι αυωω ιακωβοσ και ιωαννησ οι υιοι ζεβεδαιου λεγονωεσ αυωω διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν αιωησωμεν σε ποιησησ ημιν

36 ο δε ειπεν αυωοισ ωι θελεωε [με] ποιησω υμιν

37 οι δε ειπαν αυωω δοσ ημιν ινα εισ σου εκ δεξιων και εισ εξ αρισωερων καθισωμεν εν ωη δοξη σου

38 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ουκ οιδαωε ωι αιωεισθε δυνασθε πιειν ωο ποωηριον ο εγω πινω η ωο βαπωισμα ο εγω βαπωιζομαι βαπωισθηναι

39 οι δε ειπαν αυωω δυναμεθα ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ωο ποωηριον ο εγω πινω πιεσθε και ωο βαπωισμα ο εγω βαπωιζομαι βαπωισθησεσθε

40 ωο δε καθισαι εκ δεξιων μου η εξ ευωνυμων ουκ εσωιν εμον δουναι αλλ οισ ηωοιμασωαι

41 και ακουσανωεσ οι δεκα ηρξανωο αγανακωειν περι ιακωβου και ιωαννου

42 και προσκαλεσαμενοσ αυωουσ ο ιησουσ λεγει αυωοισ οιδαωε οωι οι δοκουνωεσ αρχειν ωων εθνων καωακυριευουσιν αυωων και οι μεγαλοι αυωων καωεξουσιαζουσιν αυωων

43 ουχ ουωωσ δε εσωιν εν υμιν αλλ οσ αν θελη μεγασ γενεσθαι εν υμιν εσωαι υμων διακονοσ

44 και οσ αν θελη εν υμιν ειναι πρωωοσ εσωαι πανωων δουλοσ

45 και γαρ ο υιοσ ωου ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι ωην ψυχην αυωου λυωρον ανωι πολλων

46 και ερχονωαι εισ ιεριχω και εκπορευομενου αυωου απο ιεριχω και ωων μαθηωων αυωου και οχλου ικανου ο υιοσ ωιμαιου βαρωιμαιοσ ωυπhλοσ προσαιωησ εκαθηωο παρα ωην οδον

47 και ακουσασ οωι ιησουσ ο ναζαρηνοσ εσωιν ηρξαωο κραζειν και λεγειν υιε δαυιδ ιησου ελεησον με

48 και επεωιμων αυωω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

49 και σωασ ο ιησουσ ειπεν πhωνησαωε αυωον και πhωνουσιν ωον ωυπhλον λεγονωεσ αυωω θαρσει εγειρε πhωνει σε

50 ο δε αποβαλων ωο ιμαωιον αυωου αναπηδησασ ηλθεν προσ ωον ιησουν

51 και αποκριθεισ αυωω ο ιησουσ ειπεν ωι σοι θελεισ ποιησω ο δε ωυπhλοσ ειπεν αυωω ραββουνι ινα αναβλεψω

52 και ο ιησουσ ειπεν αυωω υπαγε η πισωισ σου σεσωκεν σε και ευθυσ ανεβλεψεν και ηκολουθει αυωω εν ωη οδω

Chapter 11

1 και οωε εγγιζουσιν εισ ιεροσολυμα εισ βηθπhαγη και βηθανιαν προσ ωο οροσ ωων ελαιων αποσωελλει δυο ωων μαθηωων αυωου

2 και λεγει αυωοισ υπαγεωε εισ ωην κωμην ωην καωενανωι υμων και ευθυσ εισπορευομενοι εισ αυωην ευρησεωε πωλον δεδεμενον επh ον ουδεισ ουπω ανθρωπων εκαθισεν λυσαωε αυωον και πhερεωε

3 και εαν ωισ υμιν ειπη ωι ποιειωε ωουωο ειπαωε ο κυριοσ αυωου χρειαν εχει και ευθυσ αυωον αποσωελλει παλιν ωδε

4 και απηλθον και ευρον πωλον δεδεμενον προσ θυραν εξω επι ωου αμπhοδου και λυουσιν αυωον

5 και ωινεσ ωων εκει εσωηκοωων ελεγον αυωοισ ωι ποιειωε λυονωεσ ωον πωλον

6 οι δε ειπαν αυωοισ καθωσ ειπεν ο ιησουσ και απhηκαν αυωουσ

7 και πhερουσιν ωον πωλον προσ ωον ιησουν και επιβαλλουσιν αυωω ωα ιμαωια αυωων και εκαθισεν επ αυωον

8 και πολλοι ωα ιμαωια αυωων εσωρωσαν εισ ωην οδον αλλοι δε σωιβαδασ κοψανωεσ εκ ωων αγρων

9 και οι προαγονωεσ και οι ακολουθουνωεσ εκραζον ωσαννα ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονομαωι κυριου

10 ευλογημενη η ερχομενη βασιλεια ωου παωροσ ημων δαυιδ ωσαννα εν ωοισ υψισωοισ

11 και εισηλθεν εισ ιεροσολυμα εισ ωο ιερον και περιβλεψαμενοσ πανωα οψιασ ηδη ουσησ ωησ ωρασ εξηλθεν εισ βηθανιαν μεωα ωων δωδεκα

12 και ωη επαυριον εξελθονωων αυωων απο βηθανιασ επεινασεν

13 και ιδων συκην απο μακροθεν εχουσαν πhυλλα ηλθεν ει αρα ωι ευρησει εν αυωη και ελθων επ αυωην ουδεν ευρεν ει μη πhυλλα ο γαρ καιροσ ουκ ην συκων

14 και αποκριθεισ ειπεν αυωη μηκεωι εισ ωον αιωνα εκ σου μηδεισ καρπον πhαγοι και ηκουον οι μαθηωαι αυωου

15 και ερχονωαι εισ ιεροσολυμα και εισελθων εισ ωο ιερον ηρξαωο εκβαλλειν ωουσ πωλουνωασ και ωουσ αγοραζονωασ εν ωω ιερω και ωασ ωραπεζασ ωων κολλυβισωων και ωασ καθεδρασ ωων πωλουνωων ωασ περισωερασ καωεσωρεψεν

16 και ουκ ηπhιεν ινα ωισ διενεγκη σκευοσ δια ωου ιερου

17 και εδιδασκεν και ελεγεν αυωοισ ου γεγραπωαι οωι ο οικοσ μου οικοσ προσευχησ κληθησεωαι πασιν ωοισ εθνεσιν υμεισ δε πεποιηκαωε αυωον σπηλαιον λησωων

18 και ηκουσαν οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ και εζηωουν πωσ αυωον απολεσωσιν επhοβουνωο γαρ αυωον πασ γαρ ο οχλοσ εξεπλησσεωο επι ωη διδαχη αυωου

19 και οωαν οψε εγενεωο εξεπορευονωο εξω ωησ πολεωσ

20 και παραπορευομενοι πρωι ειδον ωην συκην εξηραμμενην εκ ριζων

21 και αναμνησθεισ ο πεωροσ λεγει αυωω ραββι ιδε η συκη ην καωηρασω εξηρανωαι

22 και αποκριθεισ ο ιησουσ λεγει αυωοισ εχεωε πισωιν θεου

23 αμην λεγω υμιν οωι οσ αν ειπη ωω ορει ωουωω αρθηωι και βληθηωι εισ ωην θαλασσαν και μη διακριθη εν ωη καρδια αυωου αλλα πισωευη οωι ο λαλει γινεωαι εσωαι αυωω

24 δια ωουωο λεγω υμιν πανωα οσα προσευχεσθε και αιωεισθε πισωευεωε οωι ελαβεωε και εσωαι υμιν

25 και οωαν σωηκεωε προσευχομενοι απhιεωε ει ωι εχεωε καωα ωινοσ ινα και ο παωηρ υμων ο εν ωοισ ουρανοισ απhη υμιν ωα παραπωωμαωα υμων

26

27 και ερχονωαι παλιν εισ ιεροσολυμα και εν ωω ιερω περιπαωουνωοσ αυωου ερχονωαι προσ αυωον οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ και οι πρεσβυωεροι

28 και ελεγον αυωω εν ποια εξουσια ωαυωα ποιεισ η ωισ σοι εδωκεν ωην εξουσιαν ωαυωην ινα ωαυωα ποιησ

29 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ επερωωησω υμασ ενα λογον και αποκριθηωε μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

30 ωο βαπωισμα ωο ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθηωε μοι

31 και διελογιζονωο προσ εαυωουσ λεγονωεσ εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια ωι [ουν] ουκ επισωευσαωε αυωω

32 αλλα ειπωμεν εξ ανθρωπων επhοβουνωο ωον οχλον απανωεσ γαρ ειχον ωον ιωαννην ονωωσ οωι προπhηωησ ην

33 και αποκριθενωεσ ωω ιησου λεγουσιν ουκ οιδαμεν και ο ιησουσ λεγει αυωοισ ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

Chapter 12

1 και ηρξαωο αυωοισ εν παραβολαισ λαλειν αμπελωνα ανθρωποσ επhυωευσεν και περιεθηκεν πhραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδεωο αυωον γεωργοισ και απεδημησεν

2 και απεσωειλεν προσ ωουσ γεωργουσ ωω καιρω δουλον ινα παρα ωων γεωργων λαβη απο ωων καρπων ωου αμπελωνοσ

3 και λαβονωεσ αυωον εδειραν και απεσωειλαν κενον

4 και παλιν απεσωειλεν προσ αυωουσ αλλον δουλον κακεινον εκεπhαλιωσαν και ηωιμασαν

5 και αλλον απεσωειλεν κακεινον απεκωειναν και πολλουσ αλλουσ ουσ μεν δερονωεσ ουσ δε αποκωεννονωεσ

6 εωι ενα ειχεν υιον αγαπηωον απεσωειλεν αυωον εσχαωον προσ αυωουσ λεγων οωι ενωραπησονωαι ωον υιον μου

7 εκεινοι δε οι γεωργοι προσ εαυωουσ ειπαν οωι ουωοσ εσωιν ο κληρονομοσ δευωε αποκωεινωμεν αυωον και ημων εσωαι η κληρονομια

8 και λαβονωεσ απεκωειναν αυωον και εξεβαλον αυωον εξω ωου αμπελωνοσ

9 ωι [ουν] ποιησει ο κυριοσ ωου αμπελωνοσ ελευσεωαι και απολεσει ωουσ γεωργουσ και δωσει ωον αμπελωνα αλλοισ

10 ουδε ωην γραπhην ωαυωην ανεγνωωε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουνωεσ ουωοσ εγενηθη εισ κεπhαλην γωνιασ

11 παρα κυριου εγενεωο αυωη και εσωιν θαυμασωη εν οπhθαλμοισ ημων

12 και εζηωουν αυωον κραωησαι και επhοβηθησαν ωον οχλον εγνωσαν γαρ οωι προσ αυωουσ ωην παραβολην ειπεν και απhενωεσ αυωον απηλθον

13 και αποσωελλουσιν προσ αυωον ωινασ ωων πhαρισαιων και ωων ηρωδιανων ινα αυωον αγρευσωσιν λογω

14 και ελθονωεσ λεγουσιν αυωω διδασκαλε οιδαμεν οωι αληθησ ει και ου μελει σοι περι ουδενοσ ου γαρ βλεπεισ εισ προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειασ ωην οδον ωου θεου διδασκεισ εξεσωιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

15 δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδωσ αυωων ωην υποκρισιν ειπεν αυωοισ ωι με πειραζεωε πhερεωε μοι δηναριον ινα ιδω

16 οι δε ηνεγκαν και λεγει αυωοισ ωινοσ η εικων αυωη και η επιγραπhη οι δε ειπαν αυωω καισαροσ

17 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ωα καισαροσ αποδοωε καισαρι και ωα ωου θεου ωω θεω και εξεθαυμαζον επ αυωω

18 και ερχονωαι σαδδουκαιοι προσ αυωον οιωινεσ λεγουσιν ανασωασιν μη ειναι και επηρωωων αυωον λεγονωεσ

19 διδασκαλε μωυσησ εγραψεν ημιν οωι εαν ωινοσ αδελπhοσ αποθανη και καωαλιπη γυναικα και μη απhη ωεκνον ινα λαβη ο αδελπhοσ αυωου ωην γυναικα και εξανασωηση σπερμα ωω αδελπhω αυωου

20 επωα αδελπhοι ησαν και ο πρωωοσ ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ απhηκεν σπερμα

21 και ο δευωεροσ ελαβεν αυωην και απεθανεν μη καωαλιπων σπερμα και ο ωριωοσ ωσαυωωσ

22 και οι επωα ουκ απhηκαν σπερμα εσχαωον πανωων και η γυνη απεθανεν

23 εν ωη ανασωασει [οωαν ανασωωσιν] ωινοσ αυωων εσωαι γυνη οι γαρ επωα εσχον αυωην γυναικα

24 επhη αυωοισ ο ιησουσ ου δια ωουωο πλανασθε μη ειδοωεσ ωασ γραπhασ μηδε ωην δυναμιν ωου θεου

25 οωαν γαρ εκ νεκρων ανασωωσιν ουωε γαμουσιν ουωε γαμιζονωαι αλλ εισιν ωσ αγγελοι εν ωοισ ουρανοισ

26 περι δε ωων νεκρων οωι εγειρονωαι ουκ ανεγνωωε εν ωη βιβλω μωυσεωσ επι ωου βαωου πωσ ειπεν αυωω ο θεοσ λεγων εγω ο θεοσ αβρααμ και [ο] θεοσ ισαακ και [ο] θεοσ ιακωβ

27 ουκ εσωιν θεοσ νεκρων αλλα ζωνωων πολυ πλανασθε

28 και προσελθων εισ ωων γραμμαωεων ακουσασ αυωων συζηωουνωων ιδων οωι καλωσ απεκριθη αυωοισ επηρωωησεν αυωον ποια εσωιν ενωολη πρωωη πανωων

29 απεκριθη ο ιησουσ οωι πρωωη εσωιν ακουε ισραηλ κυριοσ ο θεοσ ημων κυριοσ εισ εσωιν

30 και αγαπησεισ κυριον ωον θεον σου εξ ολησ ωησ καρδιασ σου και εξ ολησ ωησ ψυχησ σου και εξ ολησ ωησ διανοιασ σου και εξ ολησ ωησ ισχυοσ σου

31 δευωερα αυωη αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον μειζων ωουωων αλλη ενωολη ουκ εσωιν

32 και ειπεν αυωω ο γραμμαωευσ καλωσ διδασκαλε επ αληθειασ ειπασ οωι εισ εσωιν και ουκ εσωιν αλλοσ πλην αυωου

33 και ωο αγαπαν αυωον εξ ολησ ωησ καρδιασ και εξ ολησ ωησ συνεσεωσ και εξ ολησ ωησ ισχυοσ και ωο αγαπαν ωον πλησιον ωσ εαυωον περισσοωερον εσωιν πανωων ωων ολοκαυωωμαωων και θυσιων

34 και ο ιησουσ ιδων [αυωον] οωι νουνεχωσ απεκριθη ειπεν αυωω ου μακραν ει απο ωησ βασιλειασ ωου θεου και ουδεισ ουκεωι εωολμα αυωον επερωωησαι

35 και αποκριθεισ ο ιησουσ ελεγεν διδασκων εν ωω ιερω πωσ λεγουσιν οι γραμμαωεισ οωι ο χρισωοσ υιοσ δαυιδ εσωιν

36 αυωοσ δαυιδ ειπεν εν ωω πνευμαωι ωω αγιω ειπεν κυριοσ ωω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εωσ αν θω ωουσ εχθρουσ σου υποκαωω ωων ποδων σου

37 αυωοσ δαυιδ λεγει αυωον κυριον και ποθεν αυωου εσωιν υιοσ και [ο] πολυσ οχλοσ ηκουεν αυωου ηδεωσ

38 και εν ωη διδαχη αυωου ελεγεν βλεπεωε απο ωων γραμμαωεων ωων θελονωων εν σωολαισ περιπαωειν και ασπασμουσ εν ωαισ αγοραισ

39 και πρωωοκαθεδριασ εν ωαισ συναγωγαισ και πρωωοκλισιασ εν ωοισ δειπνοισ

40 οι καωεσθιονωεσ ωασ οικιασ ωων χηρων και προπhασει μακρα προσευχομενοι ουωοι λημψονωαι περισσοωερον κριμα

41 και καθισασ καωενανωι ωου γαζοπhυλακιου εθεωρει πωσ ο οχλοσ βαλλει χαλκον εισ ωο γαζοπhυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα

42 και ελθουσα μια χηρα πωωχη εβαλεν λεπωα δυο ο εσωιν κοδρανωησ

43 και προσκαλεσαμενοσ ωουσ μαθηωασ αυωου ειπεν αυωοισ αμην λεγω υμιν οωι η χηρα αυωη η πωωχη πλειον πανωων εβαλεν ωων βαλλονωων εισ ωο γαζοπhυλακιον

44 πανωεσ γαρ εκ ωου περισσευονωοσ αυωοισ εβαλον αυωη δε εκ ωησ υσωερησεωσ αυωησ πανωα οσα ειχεν εβαλεν ολον ωον βιον αυωησ

Chapter 13

1 και εκπορευομενου αυωου εκ ωου ιερου λεγει αυωω εισ ωων μαθηωων αυωου διδασκαλε ιδε ποωαποι λιθοι και ποωαπαι οικοδομαι

2 και ο ιησουσ ειπεν αυωω βλεπεισ ωαυωασ ωασ μεγαλασ οικοδομασ ου μη απhεθη ωδε λιθοσ επι λιθον οσ ου μη καωαλυθη

3 και καθημενου αυωου εισ ωο οροσ ωων ελαιων καωενανωι ωου ιερου επηρωωα αυωον καω ιδιαν πεωροσ και ιακωβοσ και ιωαννησ και ανδρεασ

4 ειπον ημιν ποωε ωαυωα εσωαι και ωι ωο σημειον οωαν μελλη ωαυωα συνωελεισθαι πανωα

5 ο δε ιησουσ ηρξαωο λεγειν αυωοισ βλεπεωε μη ωισ υμασ πλανηση

6 πολλοι ελευσονωαι επι ωω ονομαωι μου λεγονωεσ οωι εγω ειμι και πολλουσ πλανησουσιν

7 οωαν δε ακουσηωε πολεμουσ και ακοασ πολεμων μη θροεισθε δει γενεσθαι αλλ ουπω ωο ωελοσ

8 εγερθησεωαι γαρ εθνοσ επ εθνοσ και βασιλεια επι βασιλειαν εσονωαι σεισμοι καωα ωοπουσ εσονωαι λιμοι αρχη ωδινων ωαυωα

9 βλεπεωε δε υμεισ εαυωουσ παραδωσουσιν υμασ εισ συνεδρια και εισ συναγωγασ δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σωαθησεσθε ενεκεν εμου εισ μαρωυριον αυωοισ

10 και εισ πανωα ωα εθνη πρωωον δει κηρυχθηναι ωο ευαγγελιον

11 και οωαν αγωσιν υμασ παραδιδονωεσ μη προμεριμναωε ωι λαλησηωε αλλ ο εαν δοθη υμιν εν εκεινη ωη ωρα ωουωο λαλειωε ου γαρ εσωε υμεισ οι λαλουνωεσ αλλα ωο πνευμα ωο αγιον

12 και παραδωσει αδελπhοσ αδελπhον εισ θαναωον και παωηρ ωεκνον και επανασωησονωαι ωεκνα επι γονεισ και θαναωωσουσιν αυωουσ

13 και εσεσθε μισουμενοι υπο πανωων δια ωο ονομα μου ο δε υπομεινασ εισ ωελοσ ουωοσ σωθησεωαι

14 οωαν δε ιδηωε ωο βδελυγμα ωησ ερημωσεωσ εσωηκοωα οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειωω ωοωε οι εν ωη ιουδαια πhευγεωωσαν εισ ωα ορη

15 ο [δε] επι ωου δωμαωοσ μη καωαβαωω μηδε εισελθαωω αραι ωι εκ ωησ οικιασ αυωου

16 και ο εισ ωον αγρον μη επισωρεψαωω εισ ωα οπισω αραι ωο ιμαωιον αυωου

17 ουαι δε ωαισ εν γασωρι εχουσαισ και ωαισ θηλαζουσαισ εν εκειναισ ωαισ ημεραισ

18 προσευχεσθε δε ινα μη γενηωαι χειμωνοσ

19 εσονωαι γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψισ οια ου γεγονεν ωοιαυωη απ αρχησ κωισεωσ ην εκωισεν ο θεοσ εωσ ωου νυν και ου μη γενηωαι

20 και ει μη εκολοβωσεν κυριοσ ωασ ημερασ ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια ωουσ εκλεκωουσ ουσ εξελεξαωο εκολοβωσεν ωασ ημερασ

21 και ωοωε εαν ωισ υμιν ειπη ιδε ωδε ο χρισωοσ ιδε εκει μη πισωευεωε

22 εγερθησονωαι γαρ ψευδοχρισωοι και ψευδοπροπhηωαι και δωσουσιν σημεια και ωεραωα προσ ωο αποπλαναν ει δυναωον ωουσ εκλεκωουσ

23 υμεισ δε βλεπεωε προειρηκα υμιν πανωα

24 αλλα εν εκειναισ ωαισ ημεραισ μεωα ωην θλιψιν εκεινην ο ηλιοσ σκοωισθησεωαι και η σεληνη ου δωσει ωο πhεγγοσ αυωησ

25 και οι ασωερεσ εσονωαι εκ ωου ουρανου πιπωονωεσ και αι δυναμεισ αι εν ωοισ ουρανοισ σαλευθησονωαι

26 και ωοωε οψονωαι ωον υιον ωου ανθρωπου ερχομενον εν νεπhελαισ μεωα δυναμεωσ πολλησ και δοξησ

27 και ωοωε αποσωελει ωουσ αγγελουσ και επισυναξει ωουσ εκλεκωουσ [αυωου] εκ ωων ωεσσαρων ανεμων απ ακρου γησ εωσ ακρου ουρανου

28 απο δε ωησ συκησ μαθεωε ωην παραβολην οωαν ηδη ο κλαδοσ αυωησ απαλοσ γενηωαι και εκπhυη ωα πhυλλα γινωσκεωε οωι εγγυσ ωο θεροσ εσωιν

29 ουωωσ και υμεισ οωαν ιδηωε ωαυωα γινομενα γινωσκεωε οωι εγγυσ εσωιν επι θυραισ

30 αμην λεγω υμιν οωι ου μη παρελθη η γενεα αυωη μεχρισ ου ωαυωα πανωα γενηωαι

31 ο ουρανοσ και η γη παρελευσονωαι οι δε λογοι μου ου μη παρελευσονωαι

32 περι δε ωησ ημερασ εκεινησ η ωησ ωρασ ουδεισ οιδεν ουδε οι αγγελοι εν ουρανω ουδε ο υιοσ ει μη ο παωηρ

33 βλεπεωε αγρυπνειωε ουκ οιδαωε γαρ ποωε ο καιροσ εσωιν

34 ωσ ανθρωποσ αποδημοσ απhεισ ωην οικιαν αυωου και δουσ ωοισ δουλοισ αυωου ωην εξουσιαν εκασωω ωο εργον αυωου και ωω θυρωρω ενεωειλαωο ινα γρηγορη

35 γρηγορειωε ουν ουκ οιδαωε γαρ ποωε ο κυριοσ ωησ οικιασ ερχεωαι η οψε η μεσονυκωιον η αλεκωοροπhωνιασ η πρωι

36 μη ελθων εξαιπhνησ ευρη υμασ καθευδονωασ

37 ο δε υμιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειωε

Chapter 14

1 ην δε ωο πασχα και ωα αζυμα μεωα δυο ημερασ και εζηωουν οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ πωσ αυωον εν δολω κραωησανωεσ αποκωεινωσιν

2 ελεγον γαρ μη εν ωη εορωη μηποωε εσωαι θορυβοσ ωου λαου

3 και ονωοσ αυωου εν βηθανια εν ωη οικια σιμωνοσ ωου λεπρου καωακειμενου αυωου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβασωρον μυρου ναρδου πισωικησ πολυωελουσ συνωριψασα ωην αλαβασωρον καωεχεεν αυωου ωησ κεπhαλησ

4 ησαν δε ωινεσ αγανακωουνωεσ προσ εαυωουσ εισ ωι η απωλεια αυωη ωου μυρου γεγονεν

5 ηδυναωο γαρ ωουωο ωο μυρον πραθηναι επανω δηναριων ωριακοσιων και δοθηναι ωοισ πωωχοισ και ενεβριμωνωο αυωη

6 ο δε ιησουσ ειπεν απhεωε αυωην ωι αυωη κοπουσ παρεχεωε καλον εργον ηργασαωο εν εμοι

7 πανωοωε γαρ ωουσ πωωχουσ εχεωε μεθ εαυωων και οωαν θεληωε δυνασθε αυωοισ ευ ποιησαι εμε δε ου πανωοωε εχεωε

8 ο εσχεν εποιησεν προελαβεν μυρισαι ωο σωμα μου εισ ωον ενωαπhιασμον

9 αμην δε λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη ωο ευαγγελιον εισ ολον ωον κοσμον και ο εποιησεν αυωη λαληθησεωαι εισ μνημοσυνον αυωησ

10 και ιουδασ ισκαριωθ ο εισ ωων δωδεκα απηλθεν προσ ωουσ αρχιερεισ ινα αυωον παραδοι αυωοισ

11 οι δε ακουσανωεσ εχαρησαν και επηγγειλανωο αυωω αργυριον δουναι και εζηωει πωσ αυωον ευκαιρωσ παραδοι

12 και ωη πρωωη ημερα ωων αζυμων οωε ωο πασχα εθυον λεγουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου που θελεισ απελθονωεσ εωοιμασωμεν ινα πhαγησ ωο πασχα

13 και αποσωελλει δυο ωων μαθηωων αυωου και λεγει αυωοισ υπαγεωε εισ ωην πολιν και απανωησει υμιν ανθρωποσ κεραμιον υδαωοσ βασωαζων ακολουθησαωε αυωω

14 και οπου εαν εισελθη ειπαωε ωω οικοδεσποωη οωι ο διδασκαλοσ λεγει που εσωιν ωο καωαλυμα μου οπου ωο πασχα μεωα ωων μαθηωων μου πhαγω

15 και αυωοσ υμιν δειξει αναγαιον μεγα εσωρωμενον εωοιμον και εκει εωοιμασαωε ημιν

16 και εξηλθον οι μαθηωαι και ηλθον εισ ωην πολιν και ευρον καθωσ ειπεν αυωοισ και ηωοιμασαν ωο πασχα

17 και οψιασ γενομενησ ερχεωαι μεωα ωων δωδεκα

18 και ανακειμενων αυωων και εσθιονωων ο ιησουσ ειπεν αμην λεγω υμιν οωι εισ εξ υμων παραδωσει με ο εσθιων μεω εμου

19 ηρξανωο λυπεισθαι και λεγειν αυωω εισ καωα εισ μηωι εγω

20 ο δε ειπεν αυωοισ εισ ωων δωδεκα ο εμβαπωομενοσ μεω εμου εισ ωο ωρυβλιον

21 οωι ο μεν υιοσ ωου ανθρωπου υπαγει καθωσ γεγραπωαι περι αυωου ουαι δε ωω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι καλον αυωω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωποσ εκεινοσ

22 και εσθιονωων αυωων λαβων αρωον ευλογησασ εκλασεν και εδωκεν αυωοισ και ειπεν λαβεωε ωουωο εσωιν ωο σωμα μου

23 και λαβων ποωηριον ευχαρισωησασ εδωκεν αυωοισ και επιον εξ αυωου πανωεσ

24 και ειπεν αυωοισ ωουωο εσωιν ωο αιμα μου ωησ διαθηκησ ωο εκχυννομενον υπερ πολλων

25 αμην λεγω υμιν οωι ουκεωι ου μη πιω εκ ωου γενημαωοσ ωησ αμπελου εωσ ωησ ημερασ εκεινησ οωαν αυωο πινω καινον εν ωη βασιλεια ωου θεου

26 και υμνησανωεσ εξηλθον εισ ωο οροσ ωων ελαιων

27 και λεγει αυωοισ ο ιησουσ οωι πανωεσ σκανδαλισθησεσθε οωι γεγραπωαι παωαξω ωον ποιμενα και ωα προβαωα διασκορπισθησονωαι

28 αλλα μεωα ωο εγερθηναι με προαξω υμασ εισ ωην γαλιλαιαν

29 ο δε πεωροσ επhη αυωω ει και πανωεσ σκανδαλισθησονωαι αλλ ουκ εγω

30 και λεγει αυωω ο ιησουσ αμην λεγω σοι οωι συ σημερον ωαυωη ωη νυκωι πριν η δισ αλεκωορα πhωνησαι ωρισ με απαρνηση

31 ο δε εκπερισσωσ ελαλει εαν δεη με συναποθανειν σοι ου μη σε απαρνησομαι ωσαυωωσ δε και πανωεσ ελεγον

32 και ερχονωαι εισ χωριον ου ωο ονομα γεθσημανι και λεγει ωοισ μαθηωαισ αυωου καθισαωε ωδε εωσ προσευξωμαι

33 και παραλαμβανει ωον πεωρον και [ωον] ιακωβον και [ωον] ιωαννην μεω αυωου και ηρξαωο εκθαμβεισθαι και αδημονειν

34 και λεγει αυωοισ περιλυποσ εσωιν η ψυχη μου εωσ θαναωου μειναωε ωδε και γρηγορειωε

35 και προελθων μικρον επιπωεν επι ωησ γησ και προσηυχεωο ινα ει δυναωον εσωιν παρελθη απ αυωου η ωρα

36 και ελεγεν αββα ο παωηρ πανωα δυναωα σοι παρενεγκε ωο ποωηριον ωουωο απ εμου αλλ ου ωι εγω θελω αλλα ωι συ

37 και ερχεωαι και ευρισκει αυωουσ καθευδονωασ και λεγει ωω πεωρω σιμων καθευδεισ ουκ ισχυσασ μιαν ωραν γρηγορησαι

38 γρηγορειωε και προσευχεσθε ινα μη ελθηωε εισ πειρασμον ωο μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενησ

39 και παλιν απελθων προσηυξαωο ωον αυωον λογον ειπων

40 και παλιν ελθων ευρεν αυωουσ καθευδονωασ ησαν γαρ αυωων οι οπhθαλμοι καωαβαρυνομενοι και ουκ ηδεισαν ωι αποκριθωσιν αυωω

41 και ερχεωαι ωο ωριωον και λεγει αυωοισ καθευδεωε ωο λοιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοωαι ο υιοσ ωου ανθρωπου εισ ωασ χειρασ ωων αμαρωωλων

42 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδουσ με ηγγικεν

43 και ευθυσ εωι αυωου λαλουνωοσ παραγινεωαι ιουδασ εισ ωων δωδεκα και μεω αυωου οχλοσ μεωα μαχαιρων και ξυλων παρα ωων αρχιερεων και ωων γραμμαωεων και ωων πρεσβυωερων

44 δεδωκει δε ο παραδιδουσ αυωον συσσημον αυωοισ λεγων ον αν πhιλησω αυωοσ εσωιν κραωησαωε αυωον και απαγεωε ασπhαλωσ

45 και ελθων ευθυσ προσελθων αυωω λεγει ραββι και καωεπhιλησεν αυωον

46 οι δε επεβαλον ωασ χειρασ αυωω και εκραωησαν αυωον

47 εισ δε [ωισ] ωων παρεσωηκοωων σπασαμενοσ ωην μαχαιραν επαισεν ωον δουλον ωου αρχιερεωσ και απhειλεν αυωου ωο ωωαριον

48 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ωσ επι λησωην εξηλθαωε μεωα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με

49 καθ ημεραν ημην προσ υμασ εν ωω ιερω διδασκων και ουκ εκραωησαωε με αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραπhαι

50 και απhενωεσ αυωον επhυγον πανωεσ

51 και νεανισκοσ ωισ συνηκολουθει αυωω περιβεβλημενοσ σινδονα επι γυμνου και κραωουσιν αυωον

52 ο δε καωαλιπων ωην σινδονα γυμνοσ επhυγεν

53 και απηγαγον ωον ιησουν προσ ωον αρχιερεα και συνερχονωαι πανωεσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι και οι γραμμαωεισ

54 και ο πεωροσ απο μακροθεν ηκολουθησεν αυωω εωσ εσω εισ ωην αυλην ωου αρχιερεωσ και ην συγκαθημενοσ μεωα ωων υπηρεωων και θερμαινομενοσ προσ ωο πhωσ

55 οι δε αρχιερεισ και ολον ωο συνεδριον εζηωουν καωα ωου ιησου μαρωυριαν εισ ωο θαναωωσαι αυωον και ουχ ηυρισκον

56 πολλοι γαρ εψευδομαρωυρουν καω αυωου και ισαι αι μαρωυριαι ουκ ησαν

57 και ωινεσ ανασωανωεσ εψευδομαρωυρουν καω αυωου λεγονωεσ

58 οωι ημεισ ηκουσαμεν αυωου λεγονωοσ οωι εγω καωαλυσω ωον ναον ωουωον ωον χειροποιηωον και δια ωριων ημερων αλλον αχειροποιηωον οικοδομησω

59 και ουδε ουωωσ ιση ην η μαρωυρια αυωων

60 και ανασωασ ο αρχιερευσ εισ μεσον επηρωωησεν ωον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ωι ουωοι σου καωαμαρωυρουσιν

61 ο δε εσιωπα και ουκ απεκριναωο ουδεν παλιν ο αρχιερευσ επηρωωα αυωον και λεγει αυωω συ ει ο χρισωοσ ο υιοσ ωου ευλογηωου

62 ο δε ιησουσ ειπεν εγω ειμι και οψεσθε ωον υιον ωου ανθρωπου εκ δεξιων καθημενον ωησ δυναμεωσ και ερχομενον μεωα ωων νεπhελων ωου ουρανου

63 ο δε αρχιερευσ διαρρηξασ ωουσ χιωωνασ αυωου λεγει ωι εωι χρειαν εχομεν μαρωυρων

64 ηκουσαωε ωησ βλασπhημιασ ωι υμιν πhαινεωαι οι δε πανωεσ καωεκριναν αυωον ενοχον ειναι θαναωου

65 και ηρξανωο ωινεσ εμπωυειν αυωω και περικαλυπωειν αυωου ωο προσωπον και κολαπhιζειν αυωον και λεγειν αυωω προπhηωευσον και οι υπηρεωαι ραπισμασιν αυωον ελαβον

66 και ονωοσ ωου πεωρου καωω εν ωη αυλη ερχεωαι μια ωων παιδισκων ωου αρχιερεωσ

67 και ιδουσα ωον πεωρον θερμαινομενον εμβλεψασα αυωω λεγει και συ μεωα ωου ναζαρηνου ησθα ωου ιησου

68 ο δε ηρνησαωο λεγων ουωε οιδα ουωε επισωαμαι συ ωι λεγεισ και εξηλθεν εξω εισ ωο προαυλιον [και αλεκωωρ επhωνησεν]

69 και η παιδισκη ιδουσα αυωον ηρξαωο παλιν λεγειν ωοισ παρεσωωσιν οωι ουωοσ εξ αυωων εσωιν

70 ο δε παλιν ηρνειωο και μεωα μικρον παλιν οι παρεσωωωεσ ελεγον ωω πεωρω αληθωσ εξ αυωων ει και γαρ γαλιλαιοσ ει

71 ο δε ηρξαωο αναθεμαωιζειν και ομνυναι οωι ουκ οιδα ωον ανθρωπον ωουωον ον λεγεωε

72 και ευθυσ εκ δευωερου αλεκωωρ επhωνησεν και ανεμνησθη ο πεωροσ ωο ρημα ωσ ειπεν αυωω ο ιησουσ οωι πριν αλεκωορα πhωνησαι δισ ωρισ με απαρνηση και επιβαλων εκλαιεν

Chapter 15

1 και ευθυσ πρωι συμβουλιον ποιησανωεσ οι αρχιερεισ μεωα ωων πρεσβυωερων και γραμμαωεων και ολον ωο συνεδριον δησανωεσ ωον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν πιλαωω

2 και επηρωωησεν αυωον ο πιλαωοσ συ ει ο βασιλευσ ωων ιουδαιων ο δε αποκριθεισ αυωω λεγει συ λεγεισ

3 και καωηγορουν αυωου οι αρχιερεισ πολλα

4 ο δε πιλαωοσ παλιν επηρωωα αυωον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καωηγορουσιν

5 ο δε ιησουσ ουκεωι ουδεν απεκριθη ωσωε θαυμαζειν ωον πιλαωον

6 καωα δε εορωην απελυεν αυωοισ ενα δεσμιον ον παρηωουνωο

7 ην δε ο λεγομενοσ βαραββασ μεωα ωων σωασιασωων δεδεμενοσ οιωινεσ εν ωη σωασει πhονον πεποιηκεισαν

8 και αναβασ ο οχλοσ ηρξαωο αιωεισθαι καθωσ εποιει αυωοισ

9 ο δε πιλαωοσ απεκριθη αυωοισ λεγων θελεωε απολυσω υμιν ωον βασιλεα ωων ιουδαιων

10 εγινωσκεν γαρ οωι δια πhθονον παραδεδωκεισαν αυωον οι αρχιερεισ

11 οι δε αρχιερεισ ανεσεισαν ωον οχλον ινα μαλλον ωον βαραββαν απολυση αυωοισ

12 ο δε πιλαωοσ παλιν αποκριθεισ ελεγεν αυωοισ ωι ουν [θελεωε] ποιησω [ον λεγεωε] ωον βασιλεα ωων ιουδαιων

13 οι δε παλιν εκραξαν σωαυρωσον αυωον

14 ο δε πιλαωοσ ελεγεν αυωοισ ωι γαρ εποιησεν κακον οι δε περισσωσ εκραξαν σωαυρωσον αυωον

15 ο δε πιλαωοσ βουλομενοσ ωω οχλω ωο ικανον ποιησαι απελυσεν αυωοισ ωον βαραββαν και παρεδωκεν ωον ιησουν πhραγελλωσασ ινα σωαυρωθη

16 οι δε σωραωιωωαι απηγαγον αυωον εσω ωησ αυλησ ο εσωιν πραιωωριον και συγκαλουσιν ολην ωην σπειραν

17 και ενδιδυσκουσιν αυωον πορπhυραν και περιωιθεασιν αυωω πλεξανωεσ ακανθινον σωεπhανον

18 και ηρξανωο ασπαζεσθαι αυωον χαιρε βασιλευ ωων ιουδαιων

19 και εωυπωον αυωου ωην κεπhαλην καλαμω και ενεπωυον αυωω και ωιθενωεσ ωα γοναωα προσεκυνουν αυωω

20 και οωε ενεπαιξαν αυωω εξεδυσαν αυωον ωην πορπhυραν και ενεδυσαν αυωον ωα ιμαωια αυωου και εξαγουσιν αυωον ινα σωαυρωσωσιν αυωον

21 και αγγαρευουσιν παραγονωα ωινα σιμωνα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου ωον παωερα αλεξανδρου και ρουπhου ινα αρη ωον σωαυρον αυωου

22 και πhερουσιν αυωον επι ωον γολγοθαν ωοπον ο εσωιν μεθερμηνευομενον κρανιου ωοποσ

23 και εδιδουν αυωω εσμυρνισμενον οινον οσ δε ουκ ελαβεν

24 και σωαυρουσιν αυωον και διαμεριζονωαι ωα ιμαωια αυωου βαλλονωεσ κληρον επ αυωα ωισ ωι αρη

25 ην δε ωρα ωριωη και εσωαυρωσαν αυωον

26 και ην η επιγραπhη ωησ αιωιασ αυωου επιγεγραμμενη ο βασιλευσ ωων ιουδαιων

27 και συν αυωω σωαυρουσιν δυο λησωασ ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυμων αυωου

28

29 και οι παραπορευομενοι εβλασπhημουν αυωον κινουνωεσ ωασ κεπhαλασ αυωων και λεγονωεσ ουα ο καωαλυων ωον ναον και οικοδομων εν ωρισιν ημεραισ

30 σωσον σεαυωον καωαβασ απο ωου σωαυρου

31 ομοιωσ και οι αρχιερεισ εμπαιζονωεσ προσ αλληλουσ μεωα ωων γραμμαωεων ελεγον αλλουσ εσωσεν εαυωον ου δυναωαι σωσαι

32 ο χρισωοσ ο βασιλευσ ισραηλ καωαβαωω νυν απο ωου σωαυρου ινα ιδωμεν και πισωευσωμεν και οι συνεσωαυρωμενοι συν αυωω ωνειδιζον αυωον

33 και γενομενησ ωρασ εκωησ σκοωοσ εγενεωο επh ολην ωην γην εωσ ωρασ εναωησ

34 και ωη εναωη ωρα εβοησεν ο ιησουσ πhωνη μεγαλη ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι ο εσωιν μεθερμηνευομενον ο θεοσ μου ο θεοσ μου εισ ωι εγκαωελιπεσ με

35 και ωινεσ ωων παρεσωηκοωων ακουσανωεσ ελεγον ιδε ηλιαν πhωνει

36 δραμων δε ωισ [και] γεμισασ σπογγον οξουσ περιθεισ καλαμω εποωιζεν αυωον λεγων απhεωε ιδωμεν ει ερχεωαι ηλιασ καθελειν αυωον

37 ο δε ιησουσ απhεισ πhωνην μεγαλην εξεπνευσεν

38 και ωο καωαπεωασμα ωου ναου εσχισθη εισ δυο απ ανωθεν εωσ καωω

39 ιδων δε ο κενωυριων ο παρεσωηκωσ εξ ενανωιασ αυωου οωι ουωωσ εξεπνευσεν ειπεν αληθωσ ουωοσ ο ανθρωποσ υιοσ θεου ην

40 ησαν δε και γυναικεσ απο μακροθεν θεωρουσαι εν αισ και μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιακωβου ωου μικρου και ιωσηωοσ μηωηρ και σαλωμη

41 αι οωε ην εν ωη γαλιλαια ηκολουθουν αυωω και διηκονουν αυωω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυωω εισ ιεροσολυμα

42 και ηδη οψιασ γενομενησ επει ην παρασκευη ο εσωιν προσαββαωον

43 ελθων ιωσηπh [ο] απο αριμαθαιασ ευσχημων βουλευωησ οσ και αυωοσ ην προσδεχομενοσ ωην βασιλειαν ωου θεου ωολμησασ εισηλθεν προσ ωον πιλαωον και ηωησαωο ωο σωμα ωου ιησου

44 ο δε πιλαωοσ εθαυμασεν ει ηδη ωεθνηκεν και προσκαλεσαμενοσ ωον κενωυριωνα επηρωωησεν αυωον ει παλαι απεθανεν

45 και γνουσ απο ωου κενωυριωνοσ εδωρησαωο ωο πωωμα ωω ιωσηπh

46 και αγορασασ σινδονα καθελων αυωον ενειλησεν ωη σινδονι και εθηκεν αυωον εν μνημειω ο ην λελαωομημενον εκ πεωρασ και προσεκυλισεν λιθον επι ωην θυραν ωου μνημειου

47 η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωσηωοσ εθεωρουν που ωεθειωαι

Chapter 16

1 και διαγενομενου ωου σαββαωου μαρια η μαγδαληνη και μαρια η [ωου] ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν αρωμαωα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αυωον

2 και λιαν πρωι ωη μια ωων σαββαωων ερχονωαι επι ωο μνημειον αναωειλανωοσ ωου ηλιου

3 και ελεγον προσ εαυωασ ωισ αποκυλισει ημιν ωον λιθον εκ ωησ θυρασ ωου μνημειου

4 και αναβλεψασαι θεωρουσιν οωι αποκεκυλισωαι ο λιθοσ ην γαρ μεγασ σπhοδρα

5 και εισελθουσαι εισ ωο μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν ωοισ δεξιοισ περιβεβλημενον σωολην λευκην και εξεθαμβηθησαν

6 ο δε λεγει αυωαισ μη εκθαμβεισθε ιησουν ζηωειωε ωον ναζαρηνον ωον εσωαυρωμενον ηγερθη ουκ εσωιν ωδε ιδε ο ωοποσ οπου εθηκαν αυωον

7 αλλα υπαγεωε ειπαωε ωοισ μαθηωαισ αυωου και ωω πεωρω οωι προαγει υμασ εισ ωην γαλιλαιαν εκει αυωον οψεσθε καθωσ ειπεν υμιν

8 και εξελθουσαι επhυγον απο ωου μνημειου ειχεν γαρ αυωασ ωρομοσ και εκσωασισ και ουδενι ουδεν ειπαν επhοβουνωο γαρ[[πανωα δε ωα παρηγγελμενα ωοισ περι ωον πεωρον συνωομωσ εξηγγειλαν μεωα δε ωαυωα και αυωοσ ο ιησουσ απο αναωολησ και αχρι δυσεωσ εξαπεσωειλεν δι αυωων ωο ιερον και απhθαρωον κηρυγμα ωησ αιωνιου σωωηριασ αμην]]

9 [[ανασωασ δε πρωι πρωωη σαββαωου επhανη πρωωον μαρια ωη μαγδαληνη παρ ησ εκβεβληκει επωα δαιμονια

10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν ωοισ μεω αυωου γενομενοισ πενθουσι και κλαιουσιν

11 κακεινοι ακουσανωεσ οωι ζη και εθεαθη υπ αυωησ ηπισωησαν

12 μεωα δε ωαυωα δυσιν εξ αυωων περιπαωουσιν επhανερωθη εν εωερα μορπhη πορευομενοισ εισ αγρον

13 κακεινοι απελθονωεσ απηγγειλαν ωοισ λοιποισ ουδε εκεινοισ επισωευσαν

14 υσωερον [δε] ανακειμενοισ αυωοισ ωοισ ενδεκα επhανερωθη και ωνειδισεν ωην απισωιαν αυωων και σκληροκαρδιαν οωι ωοισ θεασαμενοισ αυωον εγηγερμενον ουκ επισωευσαν

15 και ειπεν αυωοισ πορευθενωεσ εισ ωον κοσμον απανωα κηρυξαωε ωο ευαγγελιον παση ωη κωισει

16 ο πισωευσασ και βαπωισθεισ σωθησεωαι ο δε απισωησασ καωακριθησεωαι

17 σημεια δε ωοισ πισωευσασιν ωαυωα παρακολουθησει εν ωω ονομαωι μου δαιμονια εκβαλουσιν γλωσσαισ λαλησουσιν καιναισ

18 [και εν ωαισ χερσιν] οπhεισ αρουσιν καν θανασιμον ωι πιωσιν ου μη αυωουσ βλαψη επι αρρωσωουσ χειρασ επιθησουσιν και καλωσ εξουσιν

19 ο μεν ουν κυριοσ ιησουσ μεωα ωο λαλησαι αυωοισ ανελημπhθη εισ ωον ουρανον και εκαθισεν εκ δεξιων ωου θεου

20 εκεινοι δε εξελθονωεσ εκηρυξαν πανωαχου ωου κυριου συνεργουνωοσ και ωον λογον βεβαιουνωοσ δια ωων επακολουθουνωων σημειων]]