Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 1 Corinthians

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 paulos klêtos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou dia thelêmatos theou kai sôsthenês o adelphos

2 tê ekklêsia tou theou tê ousê en korinthô êgiasmenois en christô iêsou klêtois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou êmôn iêsou christou en panti topô autôn tsb=te kai êmôn

3 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

4 eucharistô tô theô mou pantote peri umôn epi tê chariti tou theou tê dotheisê umin en christô iêsou

5 oti en panti eploutisthête en autô en panti logô kai pasê gnôsei

6 kathôs to marturion tou christou ebebaiôthê en umin

7 ôste umas mê ustereisthai en mêdeni charismati apekdechomenous tên apokalupsin tou kuriou êmôn iêsou christou

8 os kai bebaiôsei umas eôs telous anegklêtous en tê êmera tou kuriou êmôn iêsou a=[christou] tsb=christou

9 pistos o theos di ou eklêthête eis koinônian tou uiou autou iêsou christou tou kuriou êmôn

10 parakalô de umas adelphoi dia tou onomatos tou kuriou êmôn iêsou christou ina to auto legête pantes kai mê ê en umin schismata ête de katêrtismenoi en tô autô noi kai en tê autê gnômê

11 edêlôthê gar moi peri umôn adelphoi mou upo tôn chloês oti erides en umin eisin

12 legô de touto oti ekastos umôn legei egô men eimi paulou egô de apollô egô de kêpha egô de christou

13 memeristai o christos mê paulos estaurôthê uper umôn ê eis to onoma paulou ebaptisthête

14 eucharistô a=[tô tsb=tô a=theô] tsb=theô oti oudena umôn ebaptisa ei mê krispon kai gaion

15 ina mê tis eipê oti eis to emon onoma a=ebaptisthête tsb=ebaptisa

16 ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

17 ou gar apesteilen me christos baptizein a=alla tsb=all euaggelizesthai ouk en sophia logou ina mê kenôthê o stauros tou christou

18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois môria estin tois de sôzomenois êmin dunamis theou estin

19 gegraptai gar apolô tên sophian tôn sophôn kai tên sunesin tôn sunetôn athetêsô

20 pou sophos pou grammateus pou suzêtêtês tou aiônos toutou ouchi emôranen o theos tên sophian tou kosmou tsb=toutou

21 epeidê gar en tê sophia tou theou ouk egnô o kosmos dia tês sophias ton theon eudokêsen o theos dia tês môrias tou kêrugmatos sôsai tous pisteuontas

22 epeidê kai ioudaioi a=sêmeia tsb=sêmeion aitousin kai ellênes sophian zêtousin

23 êmeis de kêrussomen christon estaurômenon ioudaiois men skandalon a=ethnesin tsb=ellêsin de môrian

24 autois de tois klêtois ioudaiois te kai ellêsin christon theou dunamin kai theou sophian

25 oti to môron tou theou sophôteron tôn anthrôpôn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tôn anthrôpôn tsb=estin

26 blepete gar tên klêsin umôn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

27 alla ta môra tou kosmou exelexato o theos ina a=kataischunê tous sophous tsb=kataischunê kai ta asthenê tou kosmou exelexato o theos ina kataischunê ta ischura

28 kai ta agenê tou kosmou kai ta exouthenêmena exelexato o theos tsb=kai ta mê onta ina ta onta katargêsê

29 opôs mê kauchêsêtai pasa sarx enôpion ab=tou ab=theou ts=autou

30 ex autou de umeis este en christô iêsou os egenêthê tsb=êmin sophia a=êmin apo theou dikaiosunê te kai agiasmos kai apolutrôsis

31 ina kathôs gegraptai o kauchômenos en kuriô kauchasthô

Chapter 2

1 kagô elthôn pros umas adelphoi êlthon ou kath uperochên logou ê sophias kataggellôn umin to a=mustêrion tsb=marturion tou theou

2 ou gar ekrina tsb=tou tsb=eidenai ti a=eidenai en umin ei mê iêsoun christon kai touton estaurômenon

3 a=kagô tsb=kai tsb=egô en astheneia kai en phobô kai en tromô pollô egenomên pros umas

4 kai o logos mou kai to kêrugma mou ouk en a=<peithois> tsb=peithois tsb=anthrôpinês sophias a=[logois] tsb=logois all en apodeixei pneumatos kai dunameôs

5 ina ê pistis umôn mê ê en sophia anthrôpôn all en dunamei theou

6 sophian de laloumen en tois teleiois sophian de ou tou aiônos toutou oude tôn archontôn tou aiônos toutou tôn katargoumenôn

7 alla laloumen tsb=sophian theou a=sophian en mustêriô tên apokekrummenên ên proôrisen o theos pro tôn aiônôn eis doxan êmôn

8 ên oudeis tôn archontôn tou aiônos toutou egnôken ei gar egnôsan ouk an ton kurion tês doxês estaurôsan

9 alla kathôs gegraptai a ophthalmos ouk eiden kai ous ouk êkousen kai epi kardian anthrôpou ouk anebê a êtoimasen o theos tois agapôsin auton

10 êmin de a=apekalupsen o theos tsb=apekalupsen dia tou pneumatos tsb=autou to gar pneuma panta a=erauna tsb=ereuna kai ta bathê tou theou

11 tis gar oiden anthrôpôn ta tou anthrôpou ei mê to pneuma tou anthrôpou to en autô outôs kai ta tou theou oudeis a=egnôken tsb=oiden ei mê to pneuma tou theou

12 êmeis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou theou ina eidômen ta upo tou theou charisthenta êmin

13 a kai laloumen ouk en didaktois anthrôpinês sophias logois all en didaktois pneumatos tsb=agiou pneumatikois pneumatika sugkrinontes

14 psuchikos de anthrôpos ou dechetai ta tou pneumatos tou theou môria gar autô estin kai ou dunatai gnônai oti pneumatikôs anakrinetai

15 o de pneumatikos anakrinei a=[ta] tsb=men panta autos de up oudenos anakrinetai

16 tis gar egnô noun kuriou os sumbibasei auton êmeis de noun christou echomen

Chapter 3

1 a=kagô tsb=kai tsb=egô adelphoi ouk êdunêthên ats=lalêsai umin b=lalêsai ôs pneumatikois all ôs a=sarkinois tsb=sarkikois ôs nêpiois en christô

2 gala umas epotisa tsb=kai ou brôma oupô gar ab=edunasthe ts=êdunasthe all a=oude tsb=oute eti nun dunasthe

3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zêlos kai eris tsb=kai tsb=dichostasiai ouchi sarkikoi este kai kata anthrôpon peripateite

4 otan gar legê tis egô men eimi paulou eteros de egô apollô a=ouk tsb=ouchi a=anthrôpoi tsb=sarkikoi este

5 a=ti tsb=tis oun estin tsb=paulos tsb=tis tsb=de apollôs a=ti a=de a=estin a=paulos tsb=all tsb=ê diakonoi di ôn episteusate kai ekastô ôs o kurios edôken

6 egô ephuteusa apollôs epotisen a=alla tsb=all o theos êuxanen

7 ôste oute o phuteuôn estin ti oute o potizôn all o auxanôn theos

8 o phuteuôn de kai o potizôn en eisin ekastos de ton idion misthon a=lêmpsetai tsb=lêpsetai kata ton idion kopon

9 theou gar esmen sunergoi theou geôrgion theou oikodomê este

10 kata tên charin tou theou tên dotheisan moi ôs sophos architektôn themelion a=ethêka tsb=tetheika allos de epoikodomei ekastos de blepetô pôs epoikodomei

11 themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon os estin iêsous ts=o christos

12 ei de tis epoikodomei epi ton themelion tsb=touton chruson arguron lithous timious xula chorton kalamên

13 ekastou to ergon phaneron genêsetai ê gar êmera dêlôsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur a=[auto] dokimasei

14 ei tinos to ergon menei o ab=epoikodomêsen ts=epôkodomêsen misthon a=lêmpsetai tsb=lêpsetai

15 ei tinos to ergon katakaêsetai zêmiôthêsetai autos de sôthêsetai outôs de ôs dia puros

16 ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en umin

17 ei tis ton naon tou theou phtheirei phtherei touton o theos o gar naos tou theou agios estin oitines este umeis

18 mêdeis eauton exapatatô ei tis dokei sophos einai en umin en tô aiôni toutô môros genesthô ina genêtai sophos

19 ê gar sophia tou kosmou toutou môria para tô theô estin gegraptai gar o drassomenos tous sophous en tê panourgia autôn

20 kai palin kurios ginôskei tous dialogismous tôn sophôn oti eisin mataioi

21 ôste mêdeis kauchasthô en anthrôpois panta gar umôn estin

22 eite paulos eite apollôs eite kêphas eite kosmos eite zôê eite thanatos eite enestôta eite mellonta panta umôn tsb=estin

23 umeis de christou christos de theou

Chapter 4

1 outôs êmas logizesthô anthrôpos ôs upêretas christou kai oikonomous mustêriôn theou

2 a=ôde tsb=o tsb=de loipon zêteitai en tois oikonomois ina pistos tis eurethê

3 emoi de eis elachiston estin ina uph umôn anakrithô ê upo anthrôpinês êmeras all oude emauton anakrinô

4 ouden gar emautô sunoida all ouk en toutô dedikaiômai o de anakrinôn me kurios estin

5 ôste mê pro kairou ti krinete eôs an elthê o kurios os kai phôtisei ta krupta tou skotous kai phanerôsei tas boulas tôn kardiôn kai tote o epainos genêsetai ekastô apo tou theou

6 tauta de adelphoi meteschêmatisa eis emauton kai a=apollôn tsb=apollô di umas ina en êmin mathête to mê uper a=a tsb=o gegraptai tsb=phronein ina mê eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

7 tis gar se diakrinei ti de echeis o ouk elabes ei de kai elabes ti kauchasai ôs mê labôn

8 êdê kekoresmenoi este êdê eploutêsate chôris êmôn ebasileusate kai ophelon ge ebasileusate ina kai êmeis umin sumbasileusômen

9 dokô gar tsb=oti o theos êmas tous apostolous eschatous apedeixen ôs epithanatious oti theatron egenêthêmen tô kosmô kai aggelois kai anthrôpois

10 êmeis môroi dia christon umeis de phronimoi en christô êmeis astheneis umeis de ischuroi umeis endoxoi êmeis de atimoi

11 achri tês arti ôras kai peinômen kai dipsômen kai a=gumniteuomen tsb=gumnêteuomen kai kolaphizometha kai astatoumen

12 kai kopiômen ergazomenoi tais idiais chersin loidoroumenoi eulogoumen diôkomenoi anechometha

13 a=dusphêmoumenoi tsb=blasphêmoumenoi parakaloumen ôs perikatharmata tou kosmou egenêthêmen pantôn peripsêma eôs arti

14 ouk entrepôn umas graphô tauta all ôs tekna mou agapêta a=<nouthetôn> tsb=nouthetô

15 ean gar murious paidagôgous echête en christô all ou pollous pateras en gar christô iêsou dia tou euaggeliou egô umas egennêsa

16 parakalô oun umas mimêtai mou ginesthe

17 dia touto epempsa umin timotheon os estin tsb=teknon mou a=teknon agapêton kai piston en kuriô os umas anamnêsei tas odous mou tas en christô a=[iêsou] kathôs pantachou en pasê ekklêsia didaskô

18 ôs mê erchomenou de mou pros umas ephusiôthêsan tines

19 eleusomai de tacheôs pros umas ean o kurios thelêsê kai gnôsomai ou ton logon tôn pephusiômenôn alla tên dunamin

20 ou gar en logô ê basileia tou theou all en dunamei

21 ti thelete en rabdô elthô pros umas ê en agapê pneumati te a=prautêtos tsb=praotêtos

Chapter 5

1 olôs akouetai en umin porneia kai toiautê porneia êtis oude en tois ethnesin tsb=onomazetai ôste gunaika tina tou patros echein

2 kai umeis pephusiômenoi este kai ouchi mallon epenthêsate ina a=arthê tsb=exarthê ek mesou umôn o to ergon touto a=praxas tsb=poiêsas

3 egô men gar tsb=ôs apôn tô sômati parôn de tô pneumati êdê kekrika ôs parôn ton outôs touto katergasamenon

4 en tô onomati tou kuriou a=[êmôn] tsb=êmôn iêsou tsb=christou sunachthentôn umôn kai tou emou pneumatos sun tê dunamei tou kuriou êmôn iêsou tsb=christou

5 paradounai ton toiouton tô satana eis olethron tês sarkos ina to pneuma sôthê en tê êmera tou kuriou tsb=iêsou

6 ou kalon to kauchêma umôn ouk oidate oti mikra zumê olon to phurama zumoi

7 ekkatharate ts=oun tên palaian zumên ina ête neon phurama kathôs este azumoi kai gar to pascha êmôn tsb=uper tsb=êmôn s=ethuthê abt=etuthê christos

8 ôste eortazômen mê en zumê palaia mêde en zumê kakias kai ponêrias all en azumois eilikrineias kai alêtheias

9 egrapsa umin en tê epistolê mê sunanamignusthai pornois

10 tsb=kai ou pantôs tois pornois tou kosmou toutou ê tois pleonektais a=kai tsb=ê arpaxin ê eidôlolatrais epei a=ôpheilete tsb=opheilete ara ek tou kosmou exelthein

11 ab=nun ts=nuni de egrapsa umin mê sunanamignusthai ean tis adelphos onomazomenos ê pornos ê pleonektês ê eidôlolatrês ê loidoros ê methusos ê arpax tô toioutô mêde sunesthiein

12 ti gar moi tsb=kai tous exô krinein ouchi tous esô umeis krinete

13 tous de exô o theos krinei a=exarate tsb=kai tsb=exareite ton ponêron ex umôn autôn

Chapter 6

1 tolma tis umôn pragma echôn pros ton eteron krinesthai epi tôn adikôn kai ouchi epi tôn agiôn

2 a=ê ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este kritêriôn elachistôn

3 ouk oidate oti aggelous krinoumen mêti ge biôtika

4 biôtika men oun kritêria ean echête tous exouthenêmenous en tê ekklêsia toutous kathizete

5 pros entropên umin legô outôs ouk ab=eni ts=estin en umin a=oudeis sophos tsb=oude tsb=eis os dunêsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

6 alla adelphos meta adelphou krinetai kai touto epi apistôn

7 êdê men a=[oun] tsb=oun olôs êttêma ts=en umin estin oti krimata echete meth eautôn ab=dia ab=ti ts=diati ouchi mallon adikeisthe ab=dia ab=ti ts=diati ouchi mallon apostereisthe

8 alla umeis adikeite kai apostereite kai a=touto tsb=tauta adelphous

9 ê ouk oidate oti adikoi tsb=basileian theou a=basileian ou klêronomêsousin mê planasthe oute pornoi oute eidôlolatrai oute moichoi oute malakoi oute arsenokoitai

10 oute ats=kleptai ts=oute tsb=pleonektai b=oute b=kleptai oute a=pleonektai a=ou methusoi ou loidoroi ouch arpages basileian theou tsb=ou klêronomêsousin

11 kai tauta tines ête alla apelousasthe alla êgiasthête a=alla tsb=all edikaiôthête en tô onomati tou kuriou iêsou a=christou kai en tô pneumati tou theou êmôn

12 panta moi exestin all ou panta sumpherei panta moi exestin all ouk egô exousiasthêsomai upo tinos

13 ta brômata tê koilia kai ê koilia tois brômasin o de theos kai tautên kai tauta katargêsei to de sôma ou tê porneia alla tô kuriô kai o kurios tô sômati

14 o de theos kai ton kurion êgeiren kai êmas exegerei dia tês dunameôs autou

15 ouk oidate oti ta sômata umôn melê christou estin aras oun ta melê tou christou poiêsô pornês melê mê genoito

16 ab=[ê] ts=ê ouk oidate oti o kollômenos tê pornê en sôma estin esontai gar phêsin oi duo eis sarka mian

17 o de kollômenos tô kuriô en pneuma estin

18 pheugete tên porneian pan amartêma o ean poiêsê anthrôpos ektos tou sômatos estin o de porneuôn eis to idion sôma amartanei

19 ê ouk oidate oti to sôma umôn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou echete apo theou kai ouk este eautôn

20 êgorasthête gar timês doxasate dê ton theon en tô sômati umôn tsb=kai tsb=en tsb=tô tsb=pneumati tsb=umôn tsb=atina tsb=estin tsb=tou tsb=theou

Chapter 7

1 peri de ôn egrapsate tsb=moi kalon anthrôpô gunaikos mê aptesthai

2 dia de tas porneias ekastos tên eautou gunaika echetô kai ekastê ton idion andra echetô

3 tê gunaiki o anêr tên a=opheilên tsb=opheilomenên tsb=eunoian apodidotô omoiôs de kai ê gunê tô andri

4 ê gunê tou idiou sômatos ouk exousiazei a=alla tsb=all o anêr omoiôs de kai o anêr tou idiou sômatos ouk exousiazei a=alla tsb=all ê gunê

5 mê apostereite allêlous ei a=mêti tsb=mê tsb=ti an ek sumphônou pros kairon ina a=scholasête tsb=scholazête tsb=tê tsb=nêsteia tsb=kai tê proseuchê kai palin epi to auto a=ête tsb=sunerchêsthe ina mê peirazê umas o satanas dia tên akrasian umôn

6 touto de legô kata suggnômên ou kat epitagên

7 thelô a=de tsb=gar pantas anthrôpous einai ôs kai emauton a=alla tsb=all ekastos idion tsb=charisma echei a=charisma ek theou a=o tsb=os men outôs a=o tsb=os de outôs

8 legô de tois agamois kai tais chêrais kalon autois tsb=estin ean meinôsin ôs kagô

9 ei de ouk egkrateuontai gamêsatôsan a=kreitton tsb=kreisson gar estin gamêsai ê purousthai

10 tois de gegamêkosin paraggellô ouk egô a=alla tsb=all o kurios gunaika apo andros mê chôristhênai

11 ean de kai chôristhê menetô agamos ê tô andri katallagêtô kai andra gunaika mê aphienai

12 tois de loipois tsb=egô legô a=egô ouch o kurios ei tis adelphos gunaika echei apiston kai autê suneudokei oikein met autou mê aphietô autên

13 kai gunê a=ei a=tis tsb=êtis echei andra apiston kai a=outos tsb=autos suneudokei oikein met autês mê aphietô a=ton a=andra tsb=auton

14 êgiastai gar o anêr o apistos en tê gunaiki kai êgiastai ê gunê ê apistos en tô a=adelphô tsb=andri epei ara ta tekna umôn akatharta estin nun de agia estin

15 ei de o apistos chôrizetai chôrizesthô ou dedoulôtai o adelphos ê ê adelphê en tois toioutois en de eirênê keklêken a=umas tsb=êmas o theos

16 ti gar oidas gunai ei ton andra sôseis ê ti oidas aner ei tên gunaika sôseis

17 ei mê ekastô ôs emerisen o a=kurios tsb=theos ekaston ôs keklêken o a=theos tsb=kurios outôs peripateitô kai outôs en tais ekklêsiais pasais diatassomai

18 peritetmêmenos tis eklêthê mê epispasthô en akrobustia a=keklêtai tis tsb=eklêthê mê peritemnesthô

19 ê peritomê ouden estin kai ê akrobustia ouden estin alla têrêsis entolôn theou

20 ekastos en tê klêsei ê eklêthê en tautê menetô

21 doulos eklêthês mê soi meletô all ei kai dunasai eleutheros genesthai mallon chrêsai

22 o gar en kuriô klêtheis doulos apeleutheros kuriou estin omoiôs tsb=kai o eleutheros klêtheis doulos estin christou

23 timês êgorasthête mê ginesthe douloi anthrôpôn

24 ekastos en ô eklêthê adelphoi en toutô menetô para ts=tô theô

25 peri de tôn parthenôn epitagên kuriou ouk echô gnômên de didômi ôs êleêmenos upo kuriou pistos einai

26 nomizô oun touto kalon uparchein dia tên enestôsan anagkên oti kalon anthrôpô to outôs einai

27 dedesai gunaiki mê zêtei lusin lelusai apo gunaikos mê zêtei gunaika

28 ean de kai a=gamêsês tsb=gêmês ouch êmartes kai ean gêmê ê parthenos ouch êmarten thlipsin de tê sarki exousin oi toioutoi egô de umôn pheidomai

29 touto de phêmi adelphoi s=oti o kairos sunestalmenos a=estin to loipon tsb=estin ina kai oi echontes gunaikas ôs mê echontes ôsin

30 kai oi klaiontes ôs mê klaiontes kai oi chairontes ôs mê chairontes kai oi agorazontes ôs mê katechontes

31 kai oi chrômenoi a=ton a=kosmon tsb=tô tsb=kosmô tsb=toutô ôs mê katachrômenoi paragei gar to schêma tou kosmou toutou

32 thelô de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pôs a=aresê tsb=aresei tô kuriô

33 o de gamêsas merimna ta tou kosmou pôs a=aresê tsb=aresei tê gunaiki

34 a=kai memeristai ab=kai ê gunê a=ê a=agamos kai ê parthenos tsb=ê tsb=agamos merimna ta tou kuriou ina ê agia kai a=tô sômati kai a=tô pneumati ê de gamêsasa merimna ta tou kosmou pôs a=aresê tsb=aresei tô andri

35 touto de pros to umôn autôn a=sumphoron tsb=sumpheron legô ouch ina brochon umin epibalô alla pros to euschêmon kai a=euparedron tsb=euprosedron tô kuriô aperispastôs

36 ei de tis aschêmonein epi tên parthenon autou nomizei ean ê uperakmos kai outôs opheilei ginesthai o thelei poieitô ouch amartanei gameitôsan

37 os de estêken tsb=edraios en tê kardia a=autou a=edraios mê echôn anagkên exousian de echei peri tou idiou thelêmatos kai touto kekriken en tê a=idia kardia tsb=autou tsb=tou têrein tên eautou parthenon kalôs a=poiêsei tsb=poiei

38 ôste kai o a=gamizôn a=tên a=eautou a=parthenon tsb=ekgamizôn kalôs poiei a=kai o tsb=de mê a=gamizôn tsb=ekgamizôn kreisson a=poiêsei tsb=poiei

39 gunê dedetai tsb=nomô eph oson chronon zê o anêr autês ean de b=kai koimêthê o anêr ts=autês eleuthera estin ô thelei gamêthênai monon en kuriô

40 makariôtera de estin ean outôs meinê kata tên emên gnômên dokô de kagô pneuma theou echein

Chapter 8

1 peri de tôn eidôlothutôn oidamen oti pantes gnôsin echomen ê gnôsis phusioi ê de agapê oikodomei

2 ei tsb=de tis dokei a=egnôkenai tsb=eidenai ti a=oupô a=egnô tsb=oudepô tsb=ouden tsb=egnôken kathôs dei gnônai

3 ei de tis agapa ton theon outos egnôstai up autou

4 peri tês brôseôs oun tôn eidôlothutôn oidamen oti ouden eidôlon en kosmô kai oti oudeis theos tsb=eteros ei mê eis

5 kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranô eite epi b=[tês] ts=tês gês ôsper eisin theoi polloi kai kurioi polloi

6 all êmin eis theos o patêr ex ou ta panta kai êmeis eis auton kai eis kurios iêsous christos di ou ta panta kai êmeis di autou

7 all ouk en pasin ê gnôsis tines de tê a=sunêtheia tsb=suneidêsei tsb=tou tsb=eidôlou eôs arti a=tou a=eidôlou ôs eidôlothuton esthiousin kai ê suneidêsis autôn asthenês ousa molunetai

8 brôma de êmas ou a=parastêsei tsb=paristêsin tô theô tsb=oute tsb=gar tsb=ean tsb=phagômen tsb=perisseuomen oute ean mê phagômen usteroumetha a=oute a=ean a=phagômen a=perisseuomen

9 blepete de a=mê a=pôs tsb=mêpôs ê exousia umôn autê proskomma genêtai tois a=asthenesin tsb=asthenousin

10 ean gar tis idê se ton echonta gnôsin en eidôleiô katakeimenon ouchi ê suneidêsis autou asthenous ontos oikodomêthêsetai eis to ta eidôlothuta esthiein

11 a=apollutai tsb=kai a=gar tsb=apoleitai o asthenôn a=en tsb=adelphos tsb=epi tê sê gnôsei a=o a=adelphos di on christos apethanen

12 outôs de amartanontes eis tous adelphous kai tuptontes autôn tên suneidêsin asthenousan eis christon amartanete

13 dioper ei brôma skandalizei ton adelphon mou ou mê phagô krea eis ton aiôna ina mê ton adelphon mou skandalisô

Chapter 9

1 ouk eimi a=eleutheros tsb=apostolos ouk eimi a=apostolos tsb=eleutheros ouchi iêsoun tsb=christon ton kurion êmôn a=eoraka tsb=eôraka ou to ergon mou umeis este en kuriô

2 ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi ê gar sphragis a=mou tês tsb=emês apostolês umeis este en kuriô

3 ê emê apologia tois eme anakrinousin tsb=autê estin a=autê

4 mê ouk echomen exousian phagein kai a=pein tsb=piein

5 mê ouk echomen exousian adelphên gunaika periagein ôs kai oi loipoi apostoloi kai oi adelphoi tou kuriou kai kêphas

6 ê monos egô kai barnabas ouk echomen exousian tsb=tou mê ergazesthai

7 tis strateuetai idiois opsôniois pote tis phuteuei ampelôna kai a=ton a=karpon tsb=ek tsb=tou tsb=karpou autou ouk esthiei ê tis poimainei poimnên kai ek tou galaktos tês poimnês ouk esthiei

8 mê kata anthrôpon tauta lalô ê tsb=ouchi kai o nomos tauta a=ou legei

9 en gar tô ab=môuseôs ts=môseôs nomô gegraptai ou a=kêmôseis tsb=phimôseis boun aloônta mê tôn boôn melei tô theô

10 ê di êmas pantôs legei di êmas gar egraphê oti a=opheilei ep elpidi tsb=opheilei o arotriôn arotrian kai o aloôn tsb=tês tsb=elpidos tsb=autou tsb=metechein ep elpidi a=tou a=metechein

11 ei êmeis umin ta pneumatika espeiramen mega ei êmeis umôn ta sarkika therisomen

12 ei alloi tês tsb=exousias umôn a=exousias metechousin ou mallon êmeis all ouk echrêsametha tê exousia tautê alla panta stegomen ina mê tsb=egkopên tina a=egkopên dômen tô euaggeliô tou christou

13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi a=[ta] ek tou ierou esthiousin oi tô thusiastêriô a=paredreuontes tsb=prosedreuontes tô thusiastêriô summerizontai

14 outôs kai o kurios dietaxen tois to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zên

15 egô de a=ou a=kechrêmai oudeni tsb=echrêsamên toutôn ouk egrapsa de tauta ina outôs genêtai en emoi kalon gar moi mallon apothanein ê to kauchêma mou a=oudeis a=kenôsei tsb=ina tsb=tis tsb=kenôsê

16 ean gar euaggelizômai ouk estin moi kauchêma anagkê gar moi epikeitai ouai a=gar tsb=de moi estin ean mê a=euaggelisômai tsb=euaggelizômai

17 ei gar ekôn touto prassô misthon echô ei de akôn oikonomian pepisteumai

18 tis oun a=mou tsb=moi estin o misthos ina euaggelizomenos adapanon thêsô to euaggelion tsb=tou tsb=christou eis to mê katachrêsasthai tê exousia mou en tô euaggeliô

19 eleutheros gar ôn ek pantôn pasin emauton edoulôsa ina tous pleionas kerdêsô

20 kai egenomên tois ioudaiois ôs ioudaios ina ioudaious kerdêsô tois upo nomon ôs upo nomon a=mê a=ôn a=autos a=upo a=nomon ina tous upo nomon kerdêsô

21 tois anomois ôs anomos mê ôn anomos a=theou tsb=theô all ennomos a=christou tsb=christô ina a=kerdanô a=tous tsb=kerdêsô anomous

22 egenomên tois asthenesin tsb=ôs asthenês ina tous astheneis kerdêsô tois pasin gegona tsb=ta panta ina pantôs tinas sôsô

23 a=panta tsb=touto de poiô dia to euaggelion ina sugkoinônos autou genômai

24 ouk oidate oti oi en stadiô trechontes pantes men trechousin eis de lambanei to brabeion outôs trechete ina katalabête

25 pas de o agônizomenos panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina phtharton stephanon labôsin êmeis de aphtharton

26 egô toinun outôs trechô ôs ouk adêlôs outôs pukteuô ôs ouk aera derôn

27 a=alla tsb=all upôpiazô mou to sôma kai doulagôgô a=mê a=pôs tsb=mêpôs allois kêruxas autos adokimos genômai

Chapter 10

1 ou thelô a=gar tsb=de umas agnoein adelphoi oti oi pateres êmôn pantes upo tên nephelên êsan kai pantes dia tês thalassês diêlthon

2 kai pantes eis ton ab=môusên ts=môsên a=ebaptisthêsan tsb=ebaptisanto en tê nephelê kai en tê thalassê

3 kai pantes to auto tsb=brôma pneumatikon a=brôma ephagon

4 kai pantes to auto tsb=poma pneumatikon epion a=poma epinon gar ek pneumatikês akolouthousês petras ê tsb=de petra a=de ên o christos

5 all ouk en tois pleiosin autôn eudokêsen o theos katestrôthêsan gar en tê erêmô

6 tauta de tupoi êmôn egenêthêsan eis to mê einai êmas epithumêtas kakôn kathôs kakeinoi epethumêsan

7 mêde eidôlolatrai ginesthe kathôs tines autôn ab=ôsper ts=ôs gegraptai ekathisen o laos phagein kai a=pein tsb=piein kai anestêsan paizein

8 mêde porneuômen kathôs tines autôn eporneusan kai epeson tsb=en mia êmera a=eikosi a=treis tsb=eikositreis chiliades

9 mêde ekpeirazômen ton christon kathôs tsb=kai tines autôn epeirasan kai upo tôn opheôn a=apôllunto tsb=apôlonto

10 mêde gogguzete a=kathaper tsb=kathôs tsb=kai tines autôn egoggusan kai apôlonto upo tou olothreutou

11 tauta de a=tupikôs a=sunebainen tsb=panta tsb=tupoi tsb=sunebainon ekeinois egraphê de pros nouthesian êmôn eis ous ta telê tôn aiônôn a=katêntêken tsb=katêntêsen

12 ôste o dokôn estanai blepetô mê pesê

13 peirasmos umas ouk eilêphen ei mê anthrôpinos pistos de o theos os ouk easei umas peirasthênai uper o dunasthe alla poiêsei sun tô peirasmô kai tên ekbasin tou dunasthai tsb=umas upenegkein

14 dioper agapêtoi mou pheugete apo tês a=eidôlolatrias tsb=eidôlolatreias

15 ôs phronimois legô krinate umeis o phêmi

16 to potêrion tês eulogias o eulogoumen ouchi koinônia a=estin tou aimatos tou christou tsb=estin ton arton on klômen ouchi koinônia tou sômatos tou christou estin

17 oti eis artos en sôma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metechomen

18 blepete ton israêl kata sarka a=ouch tsb=ouchi oi esthiontes tas thusias koinônoi tou thusiastêriou eisin

19 ti oun phêmi oti a=eidôlothuton tsb=eidôlon ti estin ê oti a=eidôlon tsb=eidôlothuton ti estin

20 all oti a a=thuousin tsb=thuei tsb=ta tsb=ethnê daimoniois tsb=thuei kai ou theô a=[thuousin] ou thelô de umas koinônous tôn daimoniôn ginesthai

21 ou dunasthe potêrion kuriou pinein kai potêrion daimoniôn ou dunasthe trapezês kuriou metechein kai trapezês daimoniôn

22 ê parazêloumen ton kurion mê ischuroteroi autou esmen

23 panta tsb=moi exestin all ou panta sumpherei panta tsb=moi exestin all ou panta oikodomei

24 mêdeis to eautou zêteitô alla to tou eterou tsb=ekastos

25 pan to en makellô pôloumenon esthiete mêden anakrinontes dia tên suneidêsin

26 tou tsb=gar kuriou a=gar ê gê kai to plêrôma autês

27 ei tsb=de tis kalei umas tôn apistôn kai thelete poreuesthai pan to paratithemenon umin esthiete mêden anakrinontes dia tên suneidêsin

28 ean de tis umin eipê touto a=ierothuton tsb=eidôlothuton estin mê esthiete di ekeinon ton mênusanta kai tên suneidêsin tsb=tou tsb=gar tsb=kuriou tsb=ê tsb=gê tsb=kai tsb=to tsb=plêrôma tsb=autês

29 suneidêsin de legô ouchi tên eautou alla tên tou eterou ina ti gar ê eleutheria mou krinetai upo allês suneidêseôs

30 ei ts=de egô chariti metechô ti blasphêmoumai uper ou egô eucharistô

31 eite oun esthiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan theou poieite

32 aproskopoi tsb=ginesthe kai ioudaiois a=ginesthe kai ellêsin kai tê ekklêsia tou theou

33 kathôs kagô panta pasin areskô mê zêtôn to emautou a=sumphoron tsb=sumpheron alla to tôn pollôn ina sôthôsin

Chapter 11

1 mimêtai mou ginesthe kathôs kagô christou

2 epainô de umas tsb=adelphoi oti panta mou memnêsthe kai kathôs paredôka umin tas paradoseis katechete

3 thelô de umas eidenai oti pantos andros ê kephalê o christos estin kephalê de gunaikos o anêr kephalê de a=tou christou o theos

4 pas anêr proseuchomenos ê prophêteuôn kata kephalês echôn kataischunei tên kephalên autou

5 pasa de gunê proseuchomenê ê prophêteuousa akatakaluptô tê kephalê kataischunei tên kephalên a=autês tsb=eautês en gar estin kai to auto tê exurêmenê

6 ei gar ou katakaluptetai gunê kai keirasthô ei de aischron gunaiki to keirasthai ê xurasthai katakaluptesthô

7 anêr men gar ouk opheilei katakaluptesthai tên kephalên eikôn kai doxa theou uparchôn a=ê gunê de doxa andros estin

8 ou gar estin anêr ek gunaikos alla gunê ex andros

9 kai gar ouk ektisthê anêr dia tên gunaika alla gunê dia ton andra

10 dia touto opheilei ê gunê exousian echein epi tês kephalês dia tous aggelous

11 plên oute tsb=anêr tsb=chôris tsb=gunaikos tsb=oute gunê chôris andros a=oute a=anêr a=chôris a=gunaikos en kuriô

12 ôsper gar ê gunê ek tou andros outôs kai o anêr dia tês gunaikos ta de panta ek tou theou

13 en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tô theô proseuchesthai

14 tsb=ê oude tsb=autê ê phusis a=autê didaskei umas oti anêr men ean koma atimia autô estin

15 gunê de ean koma doxa autê estin oti ê komê anti peribolaiou dedotai a=[autê] ts=autê

16 ei de tis dokei philoneikos einai êmeis toiautên sunêtheian ouk echomen oude ai ekklêsiai tou theou

17 touto de paraggellôn ouk epainô oti ouk eis to a=kreisson tsb=kreitton a=alla tsb=all eis to a=êsson tsb=êtton sunerchesthe

18 prôton men gar sunerchomenôn umôn en ts=tê ekklêsia akouô schismata en umin uparchein kai meros ti pisteuô

19 dei gar kai aireseis en umin einai ina a=[kai] oi dokimoi phaneroi genôntai en umin

20 sunerchomenôn oun umôn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon phagein

21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tô phagein kai os men peina os de methuei

22 mê gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ê tês ekklêsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mê echontas ti tsb=umin eipô a=umin epainesô umas en toutô ouk epainô

23 egô gar parelabon apo tou kuriou o kai paredôka umin oti o kurios iêsous en tê nukti ê a=paredideto tsb=paredidoto elaben arton

24 kai eucharistêsas eklasen kai eipen tsb=labete tsb=phagete touto mou estin to sôma to uper umôn tsb=klômenon touto poieite eis tên emên anamnêsin

25 ôsautôs kai to potêrion meta to deipnêsai legôn touto to potêrion ê kainê diathêkê estin en tô emô aimati touto poieite osakis a=ean tsb=an pinête eis tên emên anamnêsin

26 osakis gar a=ean tsb=an esthiête ton arton touton kai to potêrion tsb=touto pinête ton thanaton tou kuriou kataggellete a=achri tsb=achris ou tsb=an elthê

27 ôste os an esthiê ton arton tsb=touton ê pinê to potêrion tou kuriou anaxiôs b=tou b=kuriou enochos estai tou sômatos kai ab=tou aimatos tou kuriou

28 dokimazetô de anthrôpos eauton kai outôs ek tou artou esthietô kai ek tou potêriou pinetô

29 o gar esthiôn kai pinôn tsb=anaxiôs krima eautô esthiei kai pinei mê diakrinôn to sôma tsb=tou tsb=kuriou

30 dia touto en umin polloi astheneis kai arrôstoi kai koimôntai ikanoi

31 ei a=de tsb=gar eautous diekrinomen ouk an ekrinometha

32 krinomenoi de upo a=[tou] kuriou paideuometha ina mê sun tô kosmô katakrithômen

33 ôste adelphoi mou sunerchomenoi eis to phagein allêlous ekdechesthe

34 ei tsb=de tis peina en oikô esthietô ina mê eis krima sunerchêsthe ta de loipa ôs an elthô diataxomai

Chapter 12

1 peri de tôn pneumatikôn adelphoi ou thelô umas agnoein

2 oidate oti ab=ote ethnê ête pros ta eidôla ta aphôna ôs an êgesthe apagomenoi

3 dio gnôrizô umin oti oudeis en pneumati theou lalôn legei anathema a=iêsous tsb=iêsoun kai oudeis dunatai eipein a=kurios tsb=kurion a=iêsous tsb=iêsoun ei mê en pneumati agiô

4 diaireseis de charismatôn eisin to de auto pneuma

5 kai diaireseis diakoniôn eisin kai o autos kurios

6 kai diaireseis energêmatôn eisin o de autos tsb=estin theos o energôn ta panta en pasin

7 ekastô de didotai ê phanerôsis tou pneumatos pros to sumpheron

8 ô men gar dia tou pneumatos didotai logos sophias allô de logos gnôseôs kata to auto pneuma

9 eterô tsb=de pistis en tô autô pneumati allô de charismata iamatôn en tô a=eni tsb=autô pneumati

10 allô de energêmata dunameôn allô a=[de] tsb=de prophêteia allô a=[de] tsb=de diakriseis pneumatôn eterô tsb=de genê glôssôn allô de ermêneia glôssôn

11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastô kathôs bouletai

12 kathaper gar to sôma en estin kai melê tsb=echei polla a=echei panta de ta melê tou sômatos tsb=tou tsb=enos polla onta en estin sôma outôs kai o christos

13 kai gar en eni pneumati êmeis pantes eis en sôma ebaptisthêmen eite ioudaioi eite ellênes eite douloi eite eleutheroi kai pantes tsb=eis en pneuma epotisthêmen

14 kai gar to sôma ouk estin en melos alla polla

15 ean eipê o pous oti ouk eimi cheir ouk eimi ek tou sômatos ou para touto ouk estin ek tou sômatos

16 kai ean eipê to ous oti ouk eimi ophthalmos ouk eimi ek tou sômatos ou para touto ouk estin ek tou sômatos

17 ei olon to sôma ophthalmos pou ê akoê ei olon akoê pou ê osphrêsis

18 nuni de o theos etheto ta melê en ekaston autôn en tô sômati kathôs êthelêsen

19 ei de ên ta panta en melos pou to sôma

20 nun de polla men melê en de sôma

21 ou dunatai de ab=o ophthalmos eipein tê cheiri chreian sou ouk echô ê palin ê kephalê tois posin chreian umôn ouk echô

22 alla pollô mallon ta dokounta melê tou sômatos asthenestera uparchein anagkaia estin

23 kai a dokoumen atimotera einai tou sômatos toutois timên perissoteran peritithemen kai ta aschêmona êmôn euschêmosunên perissoteran echei

24 ta de euschêmona êmôn ou chreian echei a=alla tsb=all o theos sunekerasen to sôma tô a=usteroumenô tsb=usterounti perissoteran dous timên

25 ina mê ê b=schismata ats=schisma en tô sômati alla to auto uper allêlôn merimnôsin ta melê

26 kai eite paschei en melos sumpaschei panta ta melê eite doxazetai a=[en] tsb=en melos sugchairei panta ta melê

27 umeis de este sôma christou kai melê ek merous

28 kai ous men etheto o theos en tê ekklêsia prôton apostolous deuteron prophêtas triton didaskalous epeita dunameis a=epeita tsb=eita charismata iamatôn a=antilêmpseis tsb=antilêpseis kubernêseis genê glôssôn

29 mê pantes apostoloi mê pantes prophêtai mê pantes didaskaloi mê pantes dunameis

30 mê pantes charismata echousin iamatôn mê pantes glôssais lalousin mê pantes diermêneuousin

31 zêloute de ta charismata ta a=meizona tsb=kreittona kai eti kath uperbolên odon umin deiknumi

Chapter 13

1 ean tais glôssais tôn anthrôpôn lalô kai tôn aggelôn agapên de mê echô gegona chalkos êchôn ê kumbalon alalazon

2 kai ean echô prophêteian kai eidô ta mustêria panta kai pasan tên gnôsin kai ean echô pasan tên pistin ôste orê a=methistanai tsb=methistanein agapên de mê echô s=ouden abt=outhen eimi

3 a=kan tsb=kai tsb=ean psômisô panta ta uparchonta mou kai ean paradô to sôma mou ina a=kauchêsômai tsb=kauthêsômai agapên de mê echô ouden ôpheloumai

4 ê agapê makrothumei chrêsteuetai ê agapê ou zêloi a=[ê tsb=ê a=agapê] tsb=agapê ou perpereuetai ou phusioutai

5 ouk aschêmonei ou zêtei ta eautês ou paroxunetai ou logizetai to kakon

6 ou chairei epi tê adikia sugchairei de tê alêtheia

7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

8 ê agapê oudepote a=piptei tsb=ekpiptei eite de prophêteiai katargêthêsontai eite glôssai pausontai eite gnôsis katargêthêsetai

9 ek merous b=de ats=gar ginôskomen kai ek merous prophêteuomen

10 otan de elthê to teleion tsb=tote to ek merous katargêthêsetai

11 ote êmên nêpios tsb=ôs tsb=nêpios elaloun ôs nêpios ephronoun ôs nêpios elogizomên a=ôs a=nêpios ote tsb=de gegona anêr katêrgêka ta tou nêpiou

12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de prosôpon pros prosôpon arti ginôskô ek merous tote de epignôsomai kathôs kai epegnôsthên

13 nuni de menei pistis elpis agapê ta tria tauta meizôn de toutôn ê agapê

Chapter 14

1 diôkete tên agapên zêloute de ta pneumatika mallon de ina prophêteuête

2 o gar lalôn glôssê ouk anthrôpois lalei alla tsb=tô theô oudeis gar akouei pneumati de lalei mustêria

3 o de prophêteuôn anthrôpois lalei oikodomên kai paraklêsin kai paramuthian

4 o lalôn glôssê eauton oikodomei o de prophêteuôn ekklêsian oikodomei

5 thelô de pantas umas lalein glôssais mallon de ina prophêteuête meizôn a=de tsb=gar o prophêteuôn ê o lalôn glôssais ektos ei mê b=diermêneuei ats=diermêneuê ina ê ekklêsia oikodomên labê

6 a=nun tsb=nuni de adelphoi ean elthô pros umas glôssais lalôn ti umas ôphelêsô ean mê umin lalêsô ê en apokalupsei ê en gnôsei ê en prophêteia ê a=[en] tsb=en didachê

7 omôs ta apsucha phônên didonta eite aulos eite kithara ean diastolên tois phthoggois mê b=didô ats=dô pôs gnôsthêsetai to auloumenon ê to kitharizomenon

8 kai gar ean adêlon tsb=phônên salpigx a=phônên dô tis paraskeuasetai eis polemon

9 outôs kai umeis dia tês glôssês ean mê eusêmon logon dôte pôs gnôsthêsetai to laloumenon esesthe gar eis aera lalountes

10 tosauta ei tuchoi genê phônôn a=eisin tsb=estin en kosmô kai ouden bt=autôn aphônon

11 ean oun mê eidô tên dunamin tês phônês esomai tô lalounti barbaros kai o lalôn en emoi barbaros

12 outôs kai umeis epei zêlôtai este pneumatôn pros tên oikodomên tês ekklêsias zêteite ina perisseuête

13 a=dio tsb=dioper o lalôn glôssê proseuchesthô ina diermêneuê

14 ean a=[gar] tsb=gar proseuchômai glôssê to pneuma mou proseuchetai o de nous mou akarpos estin

15 ti oun estin proseuxomai tô pneumati proseuxomai de kai tô noi psalô tô pneumati psalô de kai tô noi

16 epei ean a=eulogês tsb=eulogêsês a=[en] tsb=tô pneumati o anaplêrôn ton topon tou idiôtou pôs erei to amên epi tê sê eucharistia epeidê ti legeis ouk oiden

17 su men gar kalôs eucharisteis all o eteros ouk oikodomeitai

18 eucharistô tô theô tsb=mou pantôn umôn mallon glôssais a=lalô

19 a=14:19 a=alla tsb=lalôn tsb=14:19 tsb=all en ekklêsia thelô pente logous a=tô a=noi tsb=dia tsb=tou tsb=noos mou lalêsai ina kai allous katêchêsô ê murious logous en glôssê

20 adelphoi mê paidia ginesthe tais phresin alla tê kakia nêpiazete tais de phresin teleioi ginesthe

21 en tô nomô gegraptai oti en eteroglôssois kai en cheilesin a=eterôn tsb=eterois lalêsô tô laô toutô kai oud outôs eisakousontai mou legei kurios

22 ôste ai glôssai eis sêmeion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois ê de prophêteia ou tois apistois alla tois pisteuousin

23 ean oun sunelthê ê ekklêsia olê epi to auto kai pantes tsb=glôssais lalôsin a=glôssais eiselthôsin de idiôtai ê apistoi ouk erousin oti mainesthe

24 ean de pantes prophêteuôsin eiselthê de tis apistos ê idiôtês elegchetai upo pantôn anakrinetai upo pantôn

25 tsb=kai tsb=outôs ta krupta tês kardias autou phanera ginetai kai outôs pesôn epi prosôpon proskunêsei tô theô apaggellôn oti a=ontôs o theos tsb=ontôs en umin estin

26 ti oun estin adelphoi otan sunerchêsthe ekastos tsb=umôn psalmon echei didachên echei tsb=glôssan tsb=echei apokalupsin a=echei a=glôssan echei ermêneian echei panta pros oikodomên ab=ginesthô ts=genesthô

27 eite glôssê tis lalei kata duo ê to pleiston treis kai ana meros kai eis diermêneuetô

28 ean de mê ê diermêneutês sigatô en ekklêsia eautô de laleitô kai tô theô

29 prophêtai de duo ê treis laleitôsan kai oi alloi diakrinetôsan

30 ean de allô apokaluphthê kathêmenô o prôtos sigatô

31 dunasthe gar kath ena pantes prophêteuein ina pantes manthanôsin kai pantes parakalôntai

32 kai pneumata prophêtôn prophêtais upotassetai

33 ou gar estin akatastasias o theos ab=alla ts=all eirênês ôs en pasais tais ekklêsiais tôn agiôn

34 ai gunaikes tsb=umôn en tais ekklêsiais sigatôsan ou gar a=epitrepetai tsb=epitetraptai autais lalein a=alla tsb=all a=upotassesthôsan tsb=upotassesthai kathôs kai o nomos legei

35 ei de ti mathein thelousin en oikô tous idious andras eperôtatôsan aischron gar estin a=gunaiki a=lalein tsb=gunaixin en ekklêsia tsb=lalein

36 ê aph umôn o logos tou theou exêlthen ê eis umas monous katêntêsen

37 ei tis dokei prophêtês einai ê pneumatikos epiginôsketô a graphô umin oti ts=tou kuriou a=estin tsb=eisin a=entolê tsb=entolai

38 ei de tis agnoei a=agnoeitai tsb=agnoeitô

39 ôste adelphoi a=[mou] zêloute to prophêteuein kai to lalein tsb=glôssais mê kôluete a=glôssais

40 panta a=de euschêmonôs kai kata taxin ginesthô

Chapter 15

1 gnôrizô de umin adelphoi to euaggelion o euêggelisamên umin o kai parelabete en ô kai estêkate

2 di ou kai sôzesthe tini logô euêggelisamên umin ei katechete ektos ei mê eikê episteusate

3 paredôka gar umin en prôtois o kai parelabon oti christos apethanen uper tôn amartiôn êmôn kata tas graphas

4 kai oti etaphê kai oti egêgertai tê tsb=tritê êmera a=tê a=tritê kata tas graphas

5 kai oti ôphthê kêpha eita tois dôdeka

6 epeita ôphthê epanô pentakosiois adelphois ephapax ex ôn oi a=pleiones tsb=pleious menousin eôs arti tines de tsb=kai ekoimêthêsan

7 epeita ôphthê iakôbô eita tois apostolois pasin

8 eschaton de pantôn ôsperei tô ektrômati ôphthê kamoi

9 egô gar eimi o elachistos tôn apostolôn os ouk eimi ikanos kaleisthai apostolos dioti ediôxa tên ekklêsian tou theou

10 chariti de theou eimi o eimi kai ê charis autou ê eis eme ou kenê egenêthê alla perissoteron autôn pantôn ekopiasa ouk egô de a=alla tsb=all ê charis tou theou a=[ê] tsb=ê sun emoi

11 eite oun egô eite ekeinoi outôs kêrussomen kai outôs episteusate

12 ei de christos kêrussetai oti ek nekrôn egêgertai pôs legousin tsb=tines en umin a=tines oti anastasis nekrôn ouk estin

13 ei de anastasis nekrôn ouk estin oude christos egêgertai

14 ei de christos ouk egêgertai kenon ara a=[kai] to kêrugma êmôn kenê tsb=de kai ê pistis umôn

15 euriskometha de kai pseudomartures tou theou oti emarturêsamen kata tou theou oti êgeiren ton christon on ouk êgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude christos egêgertai

17 ei de christos ouk egêgertai mataia ê pistis umôn eti este en tais amartiais umôn

18 ara kai oi koimêthentes en christô apôlonto

19 ei en tê zôê tautê tsb=êlpikotes tsb=esmen en christô a=êlpikotes a=esmen monon eleeinoteroi pantôn anthrôpôn esmen

20 nuni de christos egêgertai ek nekrôn aparchê tôn kekoimêmenôn tsb=egeneto

21 epeidê gar di anthrôpou tsb=o thanatos kai di anthrôpou anastasis nekrôn

22 ôsper gar en tô adam pantes apothnêskousin outôs kai en tô christô pantes zôopoiêthêsontai

23 ekastos de en tô idiô tagmati aparchê christos epeita oi ab=tou christou en tê parousia autou

24 eita to telos otan a=paradidô tsb=paradô tên basileian tô theô kai patri otan katargêsê pasan archên kai pasan exousian kai dunamin

25 dei gar auton basileuein a=achri tsb=achris ou tsb=an thê pantas tous echthrous upo tous podas autou

26 eschatos echthros katargeitai o thanatos

27 panta gar upetaxen upo tous podas autou otan de eipê oti panta upotetaktai dêlon oti ektos tou upotaxantos autô ta panta

28 otan de upotagê autô ta panta tote a=[kai] tsb=kai autos o uios upotagêsetai tô upotaxanti autô ta panta ina ê o theos a=[ta] tsb=ta panta en pasin

29 epei ti poiêsousin oi baptizomenoi uper tôn nekrôn ei olôs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper a=autôn tsb=tôn tsb=nekrôn

30 ti kai êmeis kinduneuomen pasan ôran

31 kath êmeran apothnêskô nê tên abs=umeteran t=êmeteran kauchêsin a=[adelphoi] ên echô en christô iêsou tô kuriô êmôn

32 ei kata anthrôpon ethêriomachêsa en ephesô ti moi to ophelos ei nekroi ouk egeirontai phagômen kai piômen aurion gar apothnêskomen

33 mê planasthe phtheirousin êthê ab=chrêsta ts=chrêsth omiliai kakai

34 eknêpsate dikaiôs kai mê amartanete agnôsian gar theou tines echousin pros entropên umin a=lalô tsb=legô

35 a=alla tsb=all erei tis pôs egeirontai oi nekroi poiô de sômati erchontai

36 a=aphrôn tsb=aphron su o speireis ou zôopoieitai ean mê apothanê

37 kai o speireis ou to sôma to genêsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tuchoi sitou ê tinos tôn loipôn

38 o de theos tsb=autô didôsin a=autô sôma kathôs êthelêsen kai ekastô tôn spermatôn tsb=to idion sôma

39 ou pasa sarx ê autê sarx alla allê men ts=sarx anthrôpôn allê de sarx ktênôn allê de a=sarx a=ptênôn tsb=ichthuôn allê de a=ichthuôn tsb=ptênôn

40 kai sômata epourania kai sômata epigeia a=alla tsb=all etera men ê tôn epouraniôn doxa etera de ê tôn epigeiôn

41 allê doxa êliou kai allê doxa selênês kai allê doxa asterôn astêr gar asteros diapherei en doxê

42 outôs kai ê anastasis tôn nekrôn speiretai en phthora egeiretai en aphtharsia

43 speiretai en atimia egeiretai en doxê speiretai en astheneia egeiretai en dunamei

44 speiretai sôma psuchikon egeiretai sôma pneumatikon a=ei estin sôma psuchikon tsb=kai estin a=kai tsb=sôma pneumatikon

45 outôs kai gegraptai egeneto o prôtos anthrôpos adam eis psuchên zôsan o eschatos adam eis pneuma zôopoioun

46 all ou prôton to pneumatikon alla to psuchikon epeita to pneumatikon

47 o prôtos anthrôpos ek gês choikos o deuteros anthrôpos tsb=o tsb=kurios ex ouranou

48 oios o choikos toioutoi kai oi choikoi kai oios o epouranios toioutoi kai oi epouranioi

49 kai kathôs ephoresamen tên eikona tou choikou b=phoresômen ats=phoresomen kai tên eikona tou epouraniou

50 touto de phêmi adelphoi oti sarx kai aima basileian theou klêronomêsai ou a=dunatai tsb=dunantai oude ê phthora tên aphtharsian klêronomei

51 idou mustêrion umin legô pantes tsb=men ou koimêthêsometha pantes de allagêsometha

52 en atomô en ripê ophthalmou en tê eschatê salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerthêsontai aphthartoi kai êmeis allagêsometha

53 dei gar to phtharton touto endusasthai aphtharsian kai to thnêton touto endusasthai athanasian

54 otan de to phtharton touto endusêtai aphtharsian kai to thnêton touto endusêtai athanasian tote genêsetai o logos o gegrammenos katepothê o thanatos eis nikos

55 pou sou thanate to a=nikos tsb=kentron pou sou a=thanate tsb=adê to a=kentron tsb=nikos

56 to de kentron tou thanatou ê amartia ê de dunamis tês amartias o nomos

57 tô de theô charis tô didonti êmin to nikos dia tou kuriou êmôn iêsou christou

58 ôste adelphoi mou agapêtoi edraioi ginesthe ametakinêtoi perisseuontes en tô ergô tou kuriou pantote eidotes oti o kopos umôn ouk estin kenos en kuriô

Chapter 16

1 peri de tês a=logeias tsb=logias tês eis tous agious ôsper dietaxa tais ekklêsiais tês galatias outôs kai umeis poiêsate

2 kata mian a=sabbatou tsb=sabbatôn ekastos umôn par eautô tithetô thêsaurizôn o ti a=ean tsb=an euodôtai ina mê otan elthô tote a=logeiai tsb=logiai ginôntai

3 otan de paragenômai ous ean dokimasête di epistolôn toutous pempsô apenegkein tên charin umôn eis ierousalêm

4 ean de tsb=ê axion a=ê tou kame poreuesthai sun emoi poreusontai

5 eleusomai de pros umas otan makedonian dielthô makedonian gar dierchomai

6 pros umas de tuchon paramenô ê kai paracheimasô ina umeis me propempsête ou ean poreuômai

7 ou thelô gar umas arti en parodô idein elpizô a=gar tsb=de chronon tina epimeinai pros umas ean o kurios a=epitrepsê tsb=epitrepê

8 epimenô de en ephesô eôs tês pentêkostês

9 thura gar moi aneôgen megalê kai energês kai antikeimenoi polloi

10 ean de elthê timotheos blepete ina aphobôs genêtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ôs a=kagô tsb=kai tsb=egô

11 mê tis oun auton exouthenêsê propempsate de auton en eirênê ina elthê pros me ekdechomai gar auton meta tôn adelphôn

12 peri de apollô tou adelphou polla parekalesa auton ina elthê pros umas meta tôn adelphôn kai pantôs ouk ên thelêma ina nun elthê eleusetai de otan eukairêsê

13 grêgoreite stêkete en tê pistei andrizesthe krataiousthe

14 panta umôn en agapê ginesthô

15 parakalô de umas adelphoi oidate tên oikian stephana oti estin aparchê tês achaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous

16 ina kai umeis upotassêsthe tois toioutois kai panti tô sunergounti kai kopiônti

17 chairô de epi tê parousia stephana kai a=phortounatou tsb=phourtounatou kai achaikou oti to a=umeteron tsb=umôn usterêma outoi aneplêrôsan

18 anepausan gar to emon pneuma kai to umôn epiginôskete oun tous toioutous

19 aspazontai umas ai ekklêsiai tês asias a=aspazetai tsb=aspazontai umas en kuriô polla akulas kai a=priska tsb=priskilla sun tê kat oikon autôn ekklêsia

20 aspazontai umas oi adelphoi pantes aspasasthe allêlous en philêmati agiô

21 o aspasmos tê emê cheiri paulou

22 ei tis ou philei ton kurion tsb=iêsoun tsb=christon êtô anathema a=marana tsb=maran a=tha tsb=atha

23 ê charis tou kuriou iêsou tsb=christou meth umôn

24 ê agapê mou meta pantôn umôn en christô iêsou tsb=amên t=[pros t=korinthious t=prôtê t=egraphê t=apo t=philippôn t=dia t=stephana t=kai t=phourtounatou t=kai t=achaikou t=kai t=timotheou]