Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 1 John

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 o ên ap archês o akêkoamen o eôrakamen tois ophthalmois êmôn o etheasametha kai ai cheires êmôn epsêlaphêsan peri tou logou tês zôês

2 kai ê zôê ephanerôthê kai eôrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin tên zôên tên aiônion êtis ên pros ton patera kai ephanerôthê êmin

3 o eôrakamen kai akêkoamen apaggellomen a=kai umin ina kai umeis koinônian echête meth êmôn kai ê koinônia de ê êmetera meta tou patros kai meta tou uiou autou iêsou christou

4 kai tauta graphomen a=êmeis tsb=umin ina ê chara s=umôn abt=êmôn ê peplêrômenê

5 kai ts=autê estin ab=autê ê abs=aggelia t=epaggelia ên akêkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o theos phôs estin kai skotia en autô ouk estin oudemia

6 ean eipômen oti koinônian echomen met autou kai en tô skotei peripatômen pseudometha kai ou poioumen tên alêtheian

7 ean de en tô phôti peripatômen ôs autos estin en tô phôti koinônian echomen met allêlôn kai to aima iêsou tsb=christou tou uiou autou katharizei êmas apo pasês amartias

8 ean eipômen oti amartian ouk echomen eautous planômen kai ê alêtheia ouk estin en êmin

9 ean omologômen tas amartias êmôn pistos estin kai dikaios ina aphê êmin tas amartias kai katharisê êmas apo pasês adikias

10 ean eipômen oti ouch êmartêkamen pseustên poioumen auton kai o logos autou ouk estin en êmin

Chapter 2

1 teknia mou tauta graphô umin ina mê amartête kai ean tis amartê paraklêton echomen pros ton patera iêsoun christon dikaion

2 kai autos ilasmos estin peri tôn amartiôn êmôn ou peri tôn êmeterôn de monon alla kai peri olou tou kosmou

3 kai en toutô ginôskomen oti egnôkamen auton ean tas entolas autou têrômen

4 o legôn a=oti egnôka auton kai tas entolas autou mê têrôn pseustês estin kai en toutô ê alêtheia ouk estin

5 os d an têrê autou ton logon alêthôs en toutô ê agapê tou theou teteleiôtai en toutô ginôskomen oti en autô esmen

6 o legôn en autô menein opheilei kathôs ekeinos periepatêsen kai autos a=[outôs] tsb=outôs peripatein

7 a=agapêtoi tsb=adelphoi ouk entolên kainên graphô umin all entolên palaian ên eichete ap archês ê entolê ê palaia estin o logos on êkousate tsb=ap tsb=archês

8 palin entolên kainên graphô umin o estin alêthes en autô kai en umin oti ê skotia paragetai kai to phôs to alêthinon êdê phainei

9 o legôn en tô phôti einai kai ton adelphon autou misôn en tê skotia estin eôs arti

10 o agapôn ton adelphon autou en tô phôti menei kai skandalon en autô ouk estin

11 o de misôn ton adelphon autou en tê skotia estin kai en tê skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti ê skotia etuphlôsen tous ophthalmous autou

12 graphô umin teknia oti apheôntai umin ai amartiai dia to onoma autou

13 graphô umin pateres oti egnôkate ton ap archês graphô umin neaniskoi oti nenikêkate ton ponêron a=egrapsa tsb=graphô umin paidia oti egnôkate ton patera

14 egrapsa umin pateres oti egnôkate ton ap archês egrapsa umin neaniskoi oti ischuroi este kai o logos tou theou en umin menei kai nenikêkate ton ponêron

15 mê agapate ton kosmon mêde ta en tô kosmô ean tis agapa ton kosmon ouk estin ê agapê tou patros en autô

16 oti pan to en tô kosmô ê epithumia tês sarkos kai ê epithumia tôn ophthalmôn kai ê alazoneia tou biou ouk estin ek tou patros all ek tou kosmou estin

17 kai o kosmos paragetai kai ê epithumia autou o de poiôn to thelêma tou theou menei eis ton aiôna

18 paidia eschatê ôra estin kai kathôs êkousate oti tsb=o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginôskomen oti eschatê ôra estin

19 ex êmôn a=exêlthan tsb=exêlthon all ouk êsan ex êmôn ei gar tsb=êsan ex êmôn a=êsan memenêkeisan an meth êmôn all ina phanerôthôsin oti ouk eisin pantes ex êmôn

20 kai umeis chrisma echete apo tou agiou kai oidate a=pantes tsb=panta

21 ouk egrapsa umin oti ouk oidate tên alêtheian all oti oidate autên kai oti pan pseudos ek tês alêtheias ouk estin

22 tis estin o pseustês ei mê o arnoumenos oti iêsous ouk estin o christos outos estin o antichristos o arnoumenos ton patera kai ton uion

23 pas o arnoumenos ton uion oude as=ton as=patera as=echei as=o as=omologôn as=ton as=uion as=kai ton patera echei

24 umeis tsb=oun o êkousate ap archês en umin menetô ean en umin meinê o ap archês êkousate kai umeis en tô uiô kai en tô patri meneite

25 kai autê estin ê epaggelia ên autos epêggeilato êmin tên zôên tên aiônion

26 tauta egrapsa umin peri tôn planôntôn umas

27 kai umeis to chrisma o elabete ap autou a=menei en umin tsb=menei kai ou chreian echete ina tis didaskê umas all ôs to a=autou tsb=auto chrisma didaskei umas peri pantôn kai alêthes estin kai ouk estin pseudos kai kathôs edidaxen umas a=menete tsb=meneite en autô

28 kai nun teknia menete en autô ina a=ean tsb=otan phanerôthê a=schômen tsb=echômen parrêsian kai mê aischunthômen ap autou en tê parousia autou

29 ean eidête oti dikaios estin ginôskete oti a=kai pas o poiôn tên dikaiosunên ex autou gegennêtai

Chapter 3

1 idete potapên agapên dedôken êmin o patêr ina tekna theou klêthômen a=kai a=esmen dia touto o kosmos ou ginôskei b=umas ats=êmas oti ouk egnô auton

2 agapêtoi nun tekna theou esmen kai oupô ephanerôthê ti esometha oidamen tsb=de oti ean phanerôthê omoioi autô esometha oti opsometha auton kathôs estin

3 kai pas o echôn tên elpida tautên ep autô agnizei eauton kathôs ekeinos agnos estin

4 pas o poiôn tên amartian kai tên anomian poiei kai ê amartia estin ê anomia

5 kai oidate oti ekeinos ephanerôthê ina tas amartias tsb=êmôn arê kai amartia en autô ouk estin

6 pas o en autô menôn ouch amartanei pas o amartanôn ouch eôraken auton oude egnôken auton

7 teknia mêdeis planatô umas o poiôn tên dikaiosunên dikaios estin kathôs ekeinos dikaios estin

8 o poiôn tên amartian ek tou diabolou estin oti ap archês o diabolos amartanei eis touto ephanerôthê o uios tou theou ina lusê ta erga tou diabolou

9 pas o gegennêmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autô menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennêtai

10 en toutô phanera estin ta tekna tou theou kai ta tekna tou diabolou pas o mê poiôn dikaiosunên ouk estin ek tou theou kai o mê agapôn ton adelphon autou

11 oti autê estin ê aggelia ên êkousate ap archês ina agapômen allêlous

12 ou kathôs kain ek tou ponêrou ên kai esphaxen ton adelphon autou kai charin tinos esphaxen auton oti ta erga autou ponêra ên ta de tou adelphou autou dikaia

13 a=[kai] mê thaumazete adelphoi tsb=mou ei misei umas o kosmos

14 êmeis oidamen oti metabebêkamen ek tou thanatou eis tên zôên oti agapômen tous adelphous o mê agapôn tsb=ton tsb=adelphon menei en tô thanatô

15 pas o misôn ton adelphon autou anthrôpoktonos estin kai oidate oti pas anthrôpoktonos ouk echei zôên aiônion en b=eautô ats=autô menousan

16 en toutô egnôkamen tên agapên s=tou s=theou oti ekeinos uper êmôn tên psuchên autou ethêken kai êmeis opheilomen uper tôn adelphôn tas psuchas a=theinai tsb=tithenai

17 os d an echê ton bion tou kosmou kai theôrê ton adelphon autou chreian echonta kai kleisê ta splagchna autou ap autou pôs ê agapê tou theou menei en autô

18 teknia tsb=mou mê agapômen logô mêde ab=tê glôssê a=alla tsb=all ab=en ergô kai alêtheia

19 a=[kai] tsb=kai en toutô a=gnôsometha tsb=ginôskomen oti ek tês alêtheias esmen kai emprosthen autou peisomen a=tên tsb=tas a=kardian tsb=kardias êmôn

20 oti ean kataginôskê êmôn ê kardia oti meizôn estin o theos tês kardias êmôn kai ginôskei panta

21 agapêtoi ean ê kardia a=[êmôn] tsb=êmôn mê kataginôskê tsb=êmôn parrêsian echomen pros ton theon

22 kai o ean aitômen lambanomen a=ap tsb=par autou oti tas entolas autou têroumen kai ta aresta enôpion autou poioumen

23 kai autê estin ê entolê autou ina pisteusômen tô onomati tou uiou autou iêsou christou kai agapômen allêlous kathôs edôken entolên ats=êmin

24 kai o têrôn tas entolas autou en autô menei kai autos en autô kai en toutô ginôskomen oti menei en êmin ek tou pneumatos ou êmin edôken

Chapter 4

1 agapêtoi mê panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou theou estin oti polloi pseudoprophêtai exelêluthasin eis ton kosmon

2 en toutô b=ginôsketai ats=ginôskete to pneuma tou theou pan pneuma o omologei iêsoun christon en sarki elêluthota ek tou theou estin

3 kai pan pneuma o mê omologei ats=ton iêsoun tsb=christon tsb=en tsb=sarki tsb=elêluthota ek tou theou ouk estin kai touto estin to tou antichristou o akêkoate oti erchetai kai nun en tô kosmô estin êdê

4 umeis ek tou theou este teknia kai nenikêkate autous oti meizôn estin o en umin ê o en tô kosmô

5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmos autôn akouei

6 êmeis ek tou theou esmen o ginôskôn ton theon akouei êmôn os ouk estin ek tou theou ouk akouei êmôn ek toutou ginôskomen to pneuma tês alêtheias kai to pneuma tês planês

7 agapêtoi agapômen allêlous oti ê agapê ek tou theou estin kai pas o agapôn ek tou theou gegennêtai kai ginôskei ton theon

8 o mê agapôn ouk egnô ton theon oti o theos agapê estin

9 en toutô ephanerôthê ê agapê tou theou en êmin oti ton uion autou ton monogenê apestalken o theos eis ton kosmon ina zêsômen di autou

10 en toutô estin ê agapê ouch oti êmeis a=êgapêkamen tsb=êgapêsamen ton theon all oti autos êgapêsen êmas kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri tôn amartiôn êmôn

11 agapêtoi ei outôs o theos êgapêsen êmas kai êmeis opheilomen allêlous agapan

12 theon oudeis pôpote tetheatai ean agapômen allêlous o theos en êmin menei kai ê agapê autou tsb=teteleiômenê tsb=estin en êmin a=teteleiômenê a=estin

13 en toutô ginôskomen oti en autô menomen kai autos en êmin oti ek tou pneumatos autou dedôken êmin

14 kai êmeis tetheametha kai marturoumen oti o patêr apestalken ton uion sôtêra tou kosmou

15 os a=ean tsb=an omologêsê oti iêsous estin o uios tou theou o theos en autô menei kai autos en tô theô

16 kai êmeis egnôkamen kai pepisteukamen tên agapên ên echei o theos en êmin o theos agapê estin kai o menôn en tê agapê en tô theô menei kai o theos en autô a=menei b=[menei]

17 en toutô teteleiôtai ê agapê meth êmôn ina parrêsian echômen en tê êmera tês kriseôs oti kathôs ekeinos estin kai êmeis esmen en tô kosmô toutô

18 phobos ouk estin en tê agapê all ê teleia agapê exô ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiôtai en tê agapê

19 êmeis agapômen tsb=auton oti autos prôtos êgapêsen êmas

20 ean tis eipê oti agapô ton theon kai ton adelphon autou misê pseustês estin o gar mê agapôn ton adelphon autou on eôraken ton theon on ouch eôraken a=ou tsb=pôs dunatai agapan

21 kai tautên tên entolên echomen ap autou ina o agapôn ton theon agapa kai ton adelphon autou

Chapter 5

1 pas o pisteuôn oti iêsous estin o christos ek tou theou gegennêtai kai pas o agapôn ton gennêsanta agapa a=[kai] tsb=kai ton gegennêmenon ex autou

2 en toutô ginôskomen oti agapômen ta tekna tou theou otan ton theon agapômen kai tas entolas autou a=poiômen tsb=têrômen

3 autê gar estin ê agapê tou theou ina tas entolas autou têrômen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

4 oti pan to gegennêmenon ek tou theou nika ton kosmon kai autê estin ê nikê ê nikêsasa ton kosmon ê pistis b=umôn ats=êmôn

5 tis a=[de] estin o nikôn ton kosmon ei mê o pisteuôn oti iêsous estin o uios tou theou

6 outos estin o elthôn di udatos kai aimatos iêsous ts=o christos ouk en tô udati monon all en tô udati kai a=en tô aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin ê alêtheia

7 oti treis eisin oi marturountes ts=en ts=tô ts=ouranô ts=o ts=patêr ts=o ts=logos ts=kai ts=to ts=agion ts=pneuma ts=kai ts=outoi ts=oi ts=treis ts=en ts=eisin

8 ts=kai ts=treis ts=eisin ts=oi ts=marturountes ts=en ts=tê ts=gê to pneuma kai to udôr kai to aima kai oi treis eis to en eisin

9 ei tên marturian tôn anthrôpôn lambanomen ê marturia tou theou meizôn estin oti autê estin ê marturia tou theou a=oti tsb=ên memarturêken peri tou uiou autou

10 o pisteuôn eis ton uion tou theou echei tên marturian en b=autô ats=eautô o mê pisteuôn tô theô pseustên pepoiêken auton oti ou pepisteuken eis tên marturian ên memarturêken o theos peri tou uiou autou

11 kai autê estin ê marturia oti zôên aiônion edôken êmin o theos kai autê ê zôê en tô uiô autou estin

12 o echôn ton uion echei tên zôên o mê echôn ton uion tou theou tên zôên ouk echei

13 tauta egrapsa umin tsb=tois tsb=pisteuousin tsb=eis tsb=to tsb=onoma tsb=tou tsb=uiou tsb=tou tsb=theou ina eidête oti zôên ats=echete aiônion a=tois a=pisteuousin b=echete tsb=kai tsb=ina tsb=pisteuête eis to onoma tou uiou tou theou

14 kai autê estin ê parrêsia ên echomen pros auton oti ean ti aitômetha kata to thelêma autou akouei êmôn

15 kai ean oidamen oti akouei êmôn o ab=ean ts=an aitômetha oidamen oti echomen ta aitêmata a êtêkamen a=ap tsb=par autou

16 ean tis idê ton adelphon autou amartanonta amartian mê pros thanaton aitêsei kai dôsei autô zôên tois amartanousin mê pros thanaton estin amartia pros thanaton ou peri ekeinês legô ina erôtêsê

17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros thanaton

18 oidamen oti pas o gegennêmenos ek tou theou ouch amartanei all o gennêtheis ek tou theou têrei a=auton tsb=eauton kai o ponêros ouch aptetai autou

19 oidamen oti ek tou theou esmen kai o kosmos olos en tô ponêrô keitai

20 oidamen de oti o uios tou theou êkei kai dedôken êmin dianoian ina ginôskômen ton alêthinon kai esmen en tô alêthinô en tô uiô autou iêsou christô outos estin o alêthinos theos kai b=[ê] ts=ê zôê b=[ê] aiônios

21 teknia phulaxate ab=eauta ts=eautous apo tôn eidôlôn tsb=amên