Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 1 Timothy

Chapter: 1 2 3 4 5 6

Chapter 1

1 paulos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou kat epitagên theou sôtêros êmôn kai tsb=kuriou tsb=iêsou christou a=iêsou tês elpidos êmôn

2 timotheô gnêsiô teknô en pistei charis eleos eirênê apo theou patros tsb=êmôn kai abt=christou iêsou s=christou tou kuriou êmôn

3 kathôs parekalesa se prosmeinai en ephesô poreuomenos eis makedonian ina paraggeilês tisin mê eterodidaskalein

4 mêde prosechein muthois kai genealogiais aperantois aitines a=ekzêtêseis tsb=zêtêseis parechousin mallon ê s=oikodomian abt=oikonomian theou tên en pistei

5 to de telos tês paraggelias estin agapê ek katharas kardias kai suneidêseôs agathês kai pisteôs anupokritou

6 ôn tines astochêsantes exetrapêsan eis mataiologian

7 thelontes einai nomodidaskaloi mê noountes mête a legousin mête peri tinôn diabebaiountai

8 oidamen de oti kalos o nomos ean tis autô nomimôs chrêtai

9 eidôs touto oti dikaiô nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois a=asebesi tsb=asebesin kai amartôlois anosiois kai bebêlois ab=patrolôais ts=patralôais kai ab=mêtrolôais ts=mêtralôais androphonois

10 pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois kai ei ti eteron tê ugiainousê didaskalia antikeitai

11 kata to euaggelion tês doxês tou makariou theou o episteuthên egô

12 tsb=kai charin echô tô endunamôsanti me christô iêsou tô kuriô êmôn oti piston me êgêsato themenos eis diakonian

13 a=to tsb=ton proteron onta blasphêmon kai diôktên kai ubristên ab=alla ts=all êleêthên oti agnoôn epoiêsa en apistia

14 uperepleonasen de ê charis tou kuriou êmôn meta pisteôs kai agapês tês en christô iêsou

15 pistos o logos kai pasês apodochês axios oti christos iêsous êlthen eis ton kosmon amartôlous sôsai ôn prôtos eimi egô

16 alla dia touto êleêthên ina en emoi prôtô endeixêtai tsb=iêsous christos a=iêsous tên a=apasan tsb=pasan makrothumian pros upotupôsin tôn mellontôn pisteuein ep autô eis zôên aiônion

17 tô de basilei tôn aiônôn aphthartô aoratô monô tsb=sophô theô timê kai doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

18 tautên tên paraggelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas epi se prophêteias ina strateuê en autais tên kalên strateian

19 echôn pistin kai agathên suneidêsin ên tines apôsamenoi peri tên pistin enauagêsan

20 ôn estin umenaios kai alexandros ous paredôka tô satana ina paideuthôsin mê blasphêmein

Chapter 2

1 parakalô oun prôton pantôn poieisthai deêseis proseuchas enteuxeis eucharistias uper pantôn anthrôpôn

2 uper basileôn kai pantôn tôn en uperochê ontôn ina êremon kai êsuchion bion diagômen en pasê eusebeia kai semnotêti

3 touto tsb=gar kalon kai apodekton enôpion tou sôtêros êmôn theou

4 os pantas anthrôpous thelei sôthênai kai eis epignôsin alêtheias elthein

5 eis gar theos eis kai mesitês theou kai anthrôpôn anthrôpos christos iêsous

6 o dous eauton antilutron uper pantôn to marturion kairois idiois

7 eis o etethên egô kêrux kai apostolos alêtheian legô tsb=en tsb=christô ou pseudomai didaskalos ethnôn en pistei kai alêtheia

8 boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topô epairontas osious cheiras chôris orgês kai dialogismou

9 ôsautôs a=[kai] tsb=kai tsb=tas gunaikas en katastolê kosmiô meta aidous kai sôphrosunês kosmein eautas mê en plegmasin a=kai tsb=ê a=chrusiô tsb=chrusô ê margaritais ê imatismô polutelei

10 all o prepei gunaixin epaggellomenais theosebeian di ergôn agathôn

11 gunê en êsuchia manthanetô en pasê upotagê

12 tsb=gunaiki tsb=de didaskein a=de a=gunaiki ouk epitrepô oude authentein andros all einai en êsuchia

13 adam gar prôtos eplasthê eita eua

14 kai adam ouk êpatêthê ê de gunê a=exapatêtheisa tsb=apatêtheisa en parabasei gegonen

15 sôthêsetai de dia tês teknogonias ean meinôsin en pistei kai agapê kai agiasmô meta sôphrosunês

Chapter 3

1 pistos o logos ei tis episkopês oregetai kalou ergou epithumei

2 dei oun ton episkopon a=anepilêmpton tsb=anepilêpton einai mias gunaikos andra as=nêphalion bt=nêphaleon sôphrona kosmion philoxenon didaktikon

3 mê paroinon mê plêktên a=alla tsb=mê tsb=aischrokerdê tsb=all epieikê amachon aphilarguron

4 tou idiou oikou kalôs proistamenon tekna echonta en upotagê meta pasês semnotêtos

5 ei de tis tou idiou oikou prostênai ouk oiden pôs ekklêsias theou epimelêsetai

6 mê neophuton ina mê tuphôtheis eis krima empesê tou diabolou

7 dei de tsb=auton kai marturian kalên echein apo tôn exôthen ina mê eis oneidismon empesê kai pagida tou diabolou

8 diakonous ôsautôs semnous mê dilogous mê oinô pollô prosechontas mê aischrokerdeis

9 echontas to mustêrion tês pisteôs en kathara suneidêsei

10 kai outoi de dokimazesthôsan prôton eita diakoneitôsan anegklêtoi ontes

11 gunaikas ôsautôs semnas mê diabolous as=nêphalious bt=nêphaleous pistas en pasin

12 diakonoi estôsan mias gunaikos andres teknôn kalôs proistamenoi kai tôn idiôn oikôn

13 oi gar kalôs diakonêsantes bathmon eautois kalon peripoiountai kai pollên parrêsian en pistei tê en christô iêsou

14 tauta soi graphô elpizôn elthein pros se a=en a=tachei tsb=tachion

15 ean de bradunô ina eidês pôs dei en oikô theou anastrephesthai êtis estin ekklêsia theou zôntos stulos kai edraiôma tês alêtheias

16 kai omologoumenôs mega estin to tês eusebeias mustêrion a=os tsb=theos ephanerôthê en sarki edikaiôthê en pneumati ôphthê aggelois ekêruchthê en ethnesin episteuthê en kosmô a=anelêmphthê tsb=anelêphthê en doxê

Chapter 4

1 to de pneuma rêtôs legei oti en usterois kairois apostêsontai tines tês pisteôs prosechontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniôn

2 en upokrisei pseudologôn a=kekaustêriasmenôn tsb=kekautêriasmenôn tên idian suneidêsin

3 kôluontôn gamein apechesthai brômatôn a o theos ektisen eis a=metalêmpsin tsb=metalêpsin meta eucharistias tois pistois kai a=epegnôkosi tsb=epegnôkosin tên alêtheian

4 oti pan ktisma theou kalon kai ouden apoblêton meta eucharistias lambanomenon

5 agiazetai gar dia logou theou kai enteuxeôs

6 tauta upotithemenos tois adelphois kalos esê diakonos tsb=iêsou christou a=iêsou entrephomenos tois logois tês pisteôs kai tês kalês didaskalias ê parêkolouthêkas

7 tous de bebêlous kai graôdeis muthous paraitou gumnaze de seauton pros eusebeian

8 ê gar sômatikê gumnasia pros oligon estin ôphelimos ê de eusebeia pros panta ôphelimos estin epaggelian echousa zôês tês nun kai tês mellousês

9 pistos o logos kai pasês apodochês axios

10 eis touto gar tsb=kai kopiômen kai a=agônizometha tsb=oneidizometha oti êlpikamen epi theô zônti os estin sôtêr pantôn anthrôpôn malista pistôn

11 paraggelle tauta kai didaske

12 mêdeis sou tês neotêtos kataphroneitô alla tupos ginou tôn pistôn en logô en anastrophê en agapê en tsb=pneumati tsb=en pistei en agneia

13 eôs erchomai proseche tê anagnôsei tê paraklêsei tê didaskalia

14 mê amelei tou en soi charismatos o edothê soi dia prophêteias meta epitheseôs tôn cheirôn tou presbuteriou

15 tauta meleta en toutois isthi ina sou ê prokopê phanera ê tsb=en pasin

16 epeche seautô kai tê didaskalia epimene autois touto gar poiôn kai seauton sôseis kai tous akouontas sou

Chapter 5

1 presbuterô mê epiplêxês alla parakalei ôs patera neôterous ôs adelphous

2 presbuteras ôs mêteras neôteras ôs adelphas en pasê agneia

3 chêras tima tas ontôs chêras

4 ei de tis chêra tekna ê ekgona echei manthanetôsan prôton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois touto gar estin ts=kalon ts=kai apodekton enôpion tou theou

5 ê de ontôs chêra kai memonômenê êlpiken epi tsb=ton theon kai prosmenei tais deêsesin kai tais proseuchais nuktos kai êmeras

6 ê de spatalôsa zôsa tethnêken

7 kai tauta paraggelle ina a=anepilêmptoi tsb=anepilêptoi ôsin

8 ei de tis tôn idiôn kai malista tsb=tôn oikeiôn ou pronoei tên pistin êrnêtai kai estin apistou cheirôn

9 chêra katalegesthô mê elatton etôn exêkonta gegonuia enos andros gunê

10 en ergois kalois marturoumenê ei eteknotrophêsen ei exenodochêsen ei agiôn podas enipsen ei thlibomenois epêrkesen ei panti ergô agathô epêkolouthêsen

11 neôteras de chêras paraitou otan gar katastrêniasôsin tou christou gamein thelousin

12 echousai krima oti tên prôtên pistin êthetêsan

13 ama de kai argai manthanousin perierchomenai tas oikias ou monon de argai alla kai phluaroi kai periergoi lalousai ta mê deonta

14 boulomai oun neôteras gamein teknogonein oikodespotein mêdemian aphormên didonai tô antikeimenô loidorias charin

15 êdê gar tines exetrapêsan opisô tou satana

16 ei tis tsb=pistos tsb=ê pistê echei chêras eparkeitô autais kai mê bareisthô ê ekklêsia ina tais ontôs chêrais eparkesê

17 oi kalôs proestôtes presbuteroi diplês timês axiousthôsan malista oi kopiôntes en logô kai didaskalia

18 legei gar ê graphê boun aloônta ou phimôseis kai axios o ergatês tou misthou autou

19 kata presbuterou katêgorian mê paradechou ektos ei mê epi duo ê triôn marturôn

20 tous amartanontas enôpion pantôn elegche ina kai oi loipoi phobon echôsin

21 diamarturomai enôpion tou theou kai tsb=kuriou tsb=iêsou christou a=iêsou kai tôn eklektôn aggelôn ina tauta phulaxês chôris prokrimatos mêden poiôn kata b=prosklêsin ats=prosklisin

22 cheiras tacheôs mêdeni epitithei mêde koinônei amartiais allotriais seauton agnon têrei

23 mêketi udropotei a=alla tsb=all oinô oligô chrô dia ton stomachon tsb=sou kai tas puknas sou astheneias

24 tinôn anthrôpôn ai amartiai prodêloi eisin proagousai eis krisin tisin de kai epakolouthousin

25 ôsautôs kai ta tsb=kala erga a=ta a=kala prodêla tsb=estin kai ta allôs echonta krubênai ou ab=dunantai ts=dunatai

Chapter 6

1 osoi eisin upo zugon douloi tous idious despotas pasês timês axious êgeisthôsan ina mê to onoma tou theou kai ê didaskalia blasphêmêtai

2 oi de pistous echontes despotas mê kataphroneitôsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetôsan oti pistoi eisin kai agapêtoi oi tês euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

3 ei tis eterodidaskalei kai mê proserchetai ugiainousin logois tois tou kuriou êmôn iêsou christou kai tê kat eusebeian didaskalia

4 tetuphôtai mêden epistamenos alla nosôn peri zêtêseis kai logomachias ex ôn ginetai phthonos eris blasphêmiai uponoiai ponêrai

5 ab=diaparatribai ts=paradiatribai diephtharmenôn anthrôpôn ton noun kai apesterêmenôn tês alêtheias nomizontôn porismon einai tên eusebeian tsb=aphistaso tsb=apo tsb=tôn tsb=toioutôn

6 estin de porismos megas ê eusebeia meta autarkeias

7 ouden gar eisênegkamen eis ton kosmon tsb=dêlon oti oude exenegkein ti dunametha

8 echontes de diatrophas kai skepasmata toutois arkesthêsometha

9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida kai epithumias pollas anoêtous kai blaberas aitines buthizousin tous anthrôpous eis olethron kai apôleian

10 riza gar pantôn tôn kakôn estin ê philarguria ês tines oregomenoi apeplanêthêsan apo tês pisteôs kai eautous periepeiran odunais pollais

11 su de ô anthrôpe tsb=tou theou tauta pheuge diôke de dikaiosunên eusebeian pistin agapên upomonên a=praupathian tsb=praotêta

12 agônizou ton kalon agôna tês pisteôs epilabou tês aiôniou zôês eis ên ts=kai eklêthês kai ômologêsas tên kalên omologian enôpion pollôn marturôn

13 paraggellô a=[soi] tsb=soi enôpion tou theou tou a=zôogonountos tsb=zôopoiountos ta panta kai christou iêsou tou marturêsantos epi pontiou pilatou tên kalên omologian

14 têrêsai se tên entolên aspilon a=anepilêmpton tsb=anepilêpton mechri tês epiphaneias tou kuriou êmôn iêsou christou

15 ên kairois idiois deixei o makarios kai monos dunastês o basileus tôn basileuontôn kai kurios tôn kurieuontôn

16 o monos echôn athanasian phôs oikôn aprositon on eiden oudeis anthrôpôn oude idein dunatai ô timê kai kratos aiônion amên

17 tois plousiois en tô nun aiôni paraggelle mê upsêlophronein mêde êlpikenai epi ploutou adêlotêti all a=epi tsb=en tsb=tô theô tsb=tô tsb=zônti tô parechonti êmin ts=plousiôs panta ab=plousiôs eis apolausin

18 agathoergein ploutein en ergois kalois eumetadotous einai koinônikous

19 apothêsaurizontas eautois themelion kalon eis to mellon ina epilabôntai tês a=ontôs tsb=aiôniou zôês

20 ô timothee tên ab=parathêkên ts=parakatathêkên phulaxon ektrepomenos tas bebêlous kenophônias kai antitheseis tês pseudônumou gnôseôs

21 ên tines epaggellomenoi peri tên pistin êstochêsan ê charis a=meth a=umôn tsb=meta tsb=sou tsb=amên t=[pros t=timotheon t=prôtê t=egraphê t=apo t=laodikeias t=êtis t=estin t=mêtropolis t=phrugias t=tês t=pakatianês]