Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 2 Timothy

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 paulos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou dia thelêmatos theou kat epaggelian zôês tês en christô iêsou

2 timotheô agapêtô teknô charis eleos eirênê apo theou patros kai christou iêsou tou kuriou êmôn

3 charin echô tô theô ô latreuô apo progonôn en kathara suneidêsei ôs adialeipton echô tên peri sou mneian en tais deêsesin mou nuktos kai êmeras

4 epipothôn se idein memnêmenos sou tôn dakruôn ina charas plêrôthô

5 upomnêsin a=labôn tsb=lambanôn tês en soi anupokritou pisteôs êtis enôkêsen prôton en tê mammê sou lôidi kai tê mêtri sou abs=eunikê t=euneikê pepeismai de oti kai en soi

6 di ên aitian anamimnêskô se anazôpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tês epitheseôs tôn cheirôn mou

7 ou gar edôken êmin o theos pneuma deilias alla dunameôs kai agapês kai sôphronismou

8 mê oun epaischunthês to marturion tou kuriou êmôn mêde eme ton desmion autou alla sugkakopathêson tô euaggeliô kata dunamin theou

9 tou sôsantos êmas kai kalesantos klêsei agia ou kata ta erga êmôn alla a=kata tsb=kat idian prothesin kai charin tên dotheisan êmin en christô iêsou pro chronôn aiôniôn

10 phanerôtheisan de nun dia tês epiphaneias tou sôtêros êmôn tsb=iêsou christou a=iêsou katargêsantos men ton thanaton phôtisantos de zôên kai aphtharsian dia tou euaggeliou

11 eis o etethên egô kêrux kai apostolos kai didaskalos tsb=ethnôn

12 di ên aitian kai tauta paschô all ouk epaischunomai oida gar ô pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin tên parathêkên mou phulaxai eis ekeinên tên êmeran

13 upotupôsin eche ugiainontôn logôn ôn par emou êkousas en pistei kai agapê tê en christô iêsou

14 tên kalên ab=parathêkên ts=parakatathêkên phulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en êmin

15 oidas touto oti apestraphêsan me pantes oi en tê asia ôn estin ab=phugelos ts=phugellos kai ermogenês

16 dôê eleos o kurios tô onêsiphorou oikô oti pollakis me anepsuxen kai tên alusin mou ouk ab=epaischunthê ts=epêschunthê

17 alla genomenos en rômê a=spoudaiôs tsb=spoudaioteron ezêtêsen me kai euren

18 dôê autô o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinê tê êmera kai osa en ephesô diêkonêsen beltion su ginôskeis

Chapter 2

1 su oun teknon mou endunamou en tê chariti tê en christô iêsou

2 kai a êkousas par emou dia pollôn marturôn tauta parathou pistois anthrôpois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai

3 a=sugkakopathêson tsb=su tsb=oun tsb=kakopathêson ôs kalos stratiôtês tsb=iêsou christou a=iêsou

4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina tô stratologêsanti aresê

5 ean de kai athlê tis ou stephanoutai ean mê nomimôs athlêsê

6 ton kopiônta geôrgon dei prôton tôn karpôn metalambanein

7 noei a=o tsb=a legô a=dôsei tsb=dôê gar soi o kurios sunesin en pasin

8 mnêmoneue iêsoun christon egêgermenon ek nekrôn ek spermatos ab=dauid ts=dabid kata to euaggelion mou

9 en ô kakopathô mechri desmôn ôs kakourgos a=alla tsb=all o logos tou theou ou dedetai

10 dia touto panta upomenô dia tous eklektous ina kai autoi sôtêrias tuchôsin tês en christô iêsou meta doxês aiôniou

11 pistos o logos ei gar sunapethanomen kai suzêsomen

12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei a=arnêsometha tsb=arnoumetha kakeinos arnêsetai êmas

13 ei apistoumen ekeinos pistos menei arnêsasthai a=gar eauton ou dunatai

14 tauta upomimnêske diamarturomenos enôpion tou a=theou tsb=kuriou mê logomachein a=ep tsb=eis ouden chrêsimon epi katastrophê tôn akouontôn

15 spoudason seauton dokimon parastêsai tô theô ergatên anepaischunton orthotomounta ton logon tês alêtheias

16 tas de bebêlous kenophônias periistaso epi pleion gar prokopsousin asebeias

17 kai o logos autôn ôs gaggraina nomên exei ôn estin umenaios kai philêtos

18 oitines peri tên alêtheian êstochêsan legontes a=[tên] tsb=tên anastasin êdê gegonenai kai anatrepousin tên tinôn pistin

19 o mentoi stereos themelios tou theou estêken echôn tên sphragida tautên egnô kurios tous ontas autou kai apostêtô apo adikias pas o onomazôn to onoma ab=kuriou ts=christou

20 en megalê de oikia ouk estin monon skeuê chrusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis timên a de eis atimian

21 ean oun tis ekkatharê eauton apo toutôn estai skeuos eis timên êgiasmenon tsb=kai euchrêston tô despotê eis pan ergon agathon êtoimasmenon

22 tas de neôterikas epithumias pheuge diôke de dikaiosunên pistin agapên eirênên meta tôn epikaloumenôn ton kurion ek katharas kardias

23 tas de môras kai apaideutous zêtêseis paraitou eidôs oti gennôsin machas

24 doulon de kuriou ou dei machesthai a=alla tsb=all êpion einai pros pantas didaktikon anexikakon

25 en a=prautêti tsb=praotêti paideuonta tous antidiatithemenous mêpote a=dôê tsb=dô autois o theos metanoian eis epignôsin alêtheias

26 kai ananêpsôsin ek tês tou diabolou pagidos ezôgrêmenoi up autou eis to ekeinou thelêma

Chapter 3

1 touto de ginôske oti en eschatais êmerais enstêsontai kairoi chalepoi

2 esontai gar oi anthrôpoi philautoi philarguroi alazones uperêphanoi blasphêmoi goneusin apeitheis acharistoi anosioi

3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anêmeroi aphilagathoi

4 prodotai propeteis tetuphômenoi philêdonoi mallon ê philotheoi

5 echontes morphôsin eusebeias tên de dunamin autês êrnêmenoi kai toutous apotrepou

6 ek toutôn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai a=aichmalôtizontes tsb=aichmalôteuontes ts=ta gunaikaria sesôreumena amartiais agomena epithumiais poikilais

7 pantote manthanonta kai mêdepote eis epignôsin alêtheias elthein dunamena

8 on tropon de iannês kai iambrês antestêsan môusei outôs kai outoi anthistantai tê alêtheia anthrôpoi katephtharmenoi ton noun adokimoi peri tên pistin

9 all ou prokopsousin epi pleion ê gar anoia autôn ekdêlos estai pasin ôs kai ê ekeinôn egeneto

10 su de a=parêkolouthêsas tsb=parêkolouthêkas mou tê didaskalia tê agôgê tê prothesei tê pistei tê makrothumia tê agapê tê upomonê

11 tois diôgmois tois pathêmasin oia moi egeneto en antiocheia en ikoniô en lustrois oious diôgmous upênegka kai ek pantôn me errusato o kurios

12 kai pantes de oi thelontes eusebôs zên en christô iêsou diôchthêsontai

13 ponêroi de anthrôpoi kai goêtes prokopsousin epi to cheiron planôntes kai planômenoi

14 su de mene en ois emathes kai epistôthês eidôs para a=tinôn tsb=tinos emathes

15 kai oti apo brephous a=[ta] tsb=ta iera grammata oidas ta dunamena se sophisai eis sôtêrian dia pisteôs tês en christô iêsou

16 pasa graphê theopneustos kai ôphelimos pros didaskalian pros a=elegmon tsb=elegchon pros epanorthôsin pros paideian tên en dikaiosunê

17 ina artios ê o tou theou anthrôpos pros pan ergon agathon exêrtismenos

Chapter 4

1 diamarturomai tsb=oun tsb=egô enôpion tou theou kai tsb=tou tsb=kuriou tsb=iêsou christou a=iêsou tou mellontos krinein zôntas kai nekrous a=kai tsb=kata tên epiphaneian autou kai tên basileian autou

2 kêruxon ton logon epistêthi eukairôs akairôs elegxon epitimêson parakaleson en pasê makrothumia kai didachê

3 estai gar kairos ote tês ugiainousês didaskalias ouk anexontai alla kata tas tsb=epithumias tsb=tas idias a=epithumias eautois episôreusousin didaskalous knêthomenoi tên akoên

4 kai apo men tês alêtheias tên akoên apostrepsousin epi de tous muthous ektrapêsontai

5 su de nêphe en pasin kakopathêson ergon poiêson euaggelistou tên diakonian sou plêrophorêson

6 egô gar êdê spendomai kai o kairos tês tsb=emês analuseôs a=mou ephestêken

7 ton tsb=agôna tsb=ton kalon a=agôna êgônismai ton dromon teteleka tên pistin tetêrêka

8 loipon apokeitai moi o tês dikaiosunês stephanos on apodôsei moi o kurios en ekeinê tê êmera o dikaios kritês ou monon de emoi alla kai a=pasi tsb=pasin tois a=êgapêkosi tsb=êgapêkosin tên epiphaneian autou

9 spoudason elthein pros me tacheôs

10 dêmas gar me egkatelipen agapêsas ton nun aiôna kai eporeuthê eis thessalonikên krêskês eis galatian titos eis dalmatian

11 loukas estin monos met emou markon analabôn age meta seautou estin gar moi euchrêstos eis diakonian

12 tuchikon de apesteila eis epheson

13 ton bs=phelonên at=phailonên on apelipon en trôadi para karpô erchomenos phere kai ta biblia malista tas membranas

14 alexandros o chalkeus polla moi kaka enedeixato a=apodôsei tsb=apodôê autô o kurios kata ta erga autou

15 on kai su phulassou lian gar a=antestê tsb=anthestêken tois êmeterois logois

16 en tê prôtê mou apologia oudeis moi a=paregeneto tsb=sumparegeneto alla pantes me egkatelipon mê autois logistheiê

17 o de kurios moi parestê kai enedunamôsen me ina di emou to kêrugma plêrophorêthê kai a=akousôsin tsb=akousê panta ta ethnê kai errusthên ek stomatos leontos

18 tsb=kai rusetai me o kurios apo pantos ergou ponêrou kai sôsei eis tên basileian autou tên epouranion ô ê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

19 aspasai priskan kai akulan kai ton onêsiphorou oikon

20 erastos emeinen en korinthô trophimon de apelipon en milêtô asthenounta

21 spoudason pro cheimônos elthein aspazetai se euboulos kai poudês kai linos kai klaudia kai oi adelphoi pantes

22 o kurios tsb=iêsous tsb=christos meta tou pneumatos sou ê charis meth umôn tsb=amên t=[pros t=timotheon t=deutera t=tês t=ephesiôn t=ekklêsias t=prôton t=episkopon t=cheirotonêthenta t=egraphê t=apo t=rômês t=ote t=ek t=deuterou t=parestê t=paulos t=tô t=kaisari t=nerôni]