Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Acts

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chapter 1

1 ton men prôton logon epoiêsamên peri pantôn ô theophile ôn êrxato o iêsous poiein te kai didaskein

2 achri ês êmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato a=anelêmphthê tsb=anelêphthê

3 ois kai parestêsen eauton zônta meta to pathein auton en pollois tekmêriois di êmerôn a=tesserakonta tsb=tessarakonta optanomenos autois kai legôn ta peri tês basileias tou theou

4 kai sunalizomenos s=met s=autôn parêggeilen autois apo ierosolumôn mê chôrizesthai alla perimenein tên epaggelian tou patros ên êkousate mou

5 oti iôannês men ebaptisen udati umeis de tsb=baptisthêsesthe en pneumati a=baptisthêsesthe agiô ou meta pollas tautas êmeras

6 oi men oun sunelthontes a=êrôtôn tsb=epêrôtôn auton legontes kurie ei en tô chronô toutô apokathistaneis tên basileian tô israêl

7 eipen de pros autous ouch umôn estin gnônai chronous ê kairous ous o patêr etheto en tê idia exousia

8 alla a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe a=mou tsb=moi martures en te ierousalêm kai a=[en] tsb=en pasê tê ioudaia kai samareia kai eôs eschatou tês gês

9 kai tauta eipôn blepontôn autôn epêrthê kai nephelê upelaben auton apo tôn ophthalmôn autôn

10 kai ôs atenizontes êsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistêkeisan autois en a=esthêsesi tsb=esthêti a=leukais tsb=leukê

11 oi kai a=eipan tsb=eipon andres galilaioi ti estêkate a=<emblepontes> tsb=emblepontes eis ton ouranon outos o iêsous o a=analêmphtheis tsb=analêphtheis aph umôn eis ton ouranon outôs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon

12 tote upestrepsan eis ierousalêm apo orous tou kaloumenou elaiônos o estin eggus ierousalêm sabbatou echon odon

13 kai ote eisêlthon tsb=anebêsan eis to uperôon a=anebêsan ou êsan katamenontes o te petros kai tsb=iakôbos tsb=kai iôannês a=kai a=iakôbos kai andreas philippos kai thômas bartholomaios kai a=maththaios tsb=matthaios iakôbos alphaiou kai simôn o zêlôtês kai ioudas iakôbou

14 outoi pantes êsan proskarterountes omothumadon tê proseuchê tsb=kai tsb=tê tsb=deêsei sun gunaixin kai a=mariam tsb=maria tê mêtri tou iêsou kai tsb=sun tois adelphois autou

15 kai en tais êmerais tautais anastas petros en mesô tôn a=adelphôn tsb=mathêtôn eipen ên te ochlos onomatôn epi to auto a=ôsei tsb=ôs ekaton a=eikosi tsb=eikosin

16 andres adelphoi edei plêrôthênai tên graphên tsb=tautên ên proeipen to pneuma to agion dia stomatos ab=dauid ts=dabid peri iouda tou genomenou odêgou tois sullabousin tsb=ton iêsoun

17 oti katêrithmêmenos ên a=en tsb=sun êmin kai elachen ton klêron tês diakonias tautês

18 outos men oun ektêsato chôrion ek ts=tou misthou tês adikias kai prênês genomenos elakêsen mesos kai exechuthê panta ta splagchna autou

19 kai gnôston egeneto a=pasi tsb=pasin tois katoikousin ierousalêm ôste klêthênai to chôrion ekeino tê idia dialektô autôn a=akeldamach tsb=akeldama ab=tout ab=estin ts=toutestin chôrion aimatos

20 gegraptai gar en biblô psalmôn genêthêtô ê epaulis autou erêmos kai mê estô o katoikôn en autê kai tên episkopên autou a=labetô tsb=laboi eteros

21 dei oun tôn sunelthontôn êmin andrôn en panti chronô tsb=en ô eisêlthen kai exêlthen eph êmas o kurios iêsous

22 arxamenos apo tou baptismatos iôannou eôs tês êmeras ês a=anelêmphthê tsb=anelêphthê aph êmôn martura tês anastaseôs autou tsb=genesthai sun êmin a=genesthai ena toutôn

23 kai estêsan duo iôsêph ton kaloumenon a=barsabban tsb=barsaban os epeklêthê ioustos kai a=maththian tsb=matthian

24 kai proseuxamenoi a=eipan tsb=eipon su kurie kardiognôsta pantôn anadeixon ab=on ab=exelexô ek toutôn tôn duo abt=ena ts=on s=ena ts=exelexô

25 labein ton a=topon tsb=klêron tês diakonias tautês kai apostolês a=aph tsb=ex ês parebê ioudas poreuthênai eis ton topon ton idion

26 kai edôkan klêrous a=autois tsb=autôn kai epesen o klêros epi a=maththian tsb=matthian kai sugkatepsêphisthê meta tôn endeka apostolôn

Chapter 2

1 kai en tô sumplêrousthai tên êmeran tês pentêkostês êsan a=pantes tsb=apantes a=omou tsb=omothumadon epi to auto

2 kai egeneto aphnô ek tou ouranou êchos ôsper pheromenês pnoês biaias kai eplêrôsen olon ton oikon ou êsan kathêmenoi

3 kai ôphthêsan autois diamerizomenai glôssai ôsei puros a=kai ekathisen tsb=te eph ena ekaston autôn

4 kai eplêsthêsan a=pantes tsb=apantes pneumatos agiou kai êrxanto lalein eterais glôssais kathôs to pneuma edidou tsb=autois apophtheggesthai a=autois

5 êsan de a=eis tsb=en ierousalêm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos ethnous tôn upo ton ouranon

6 genomenês de tês phônês tautês sunêlthen to plêthos kai sunechuthê oti êkouon eis ekastos tê idia dialektô lalountôn autôn

7 existanto de ts=pantes kai ethaumazon legontes a=ouch tsb=pros tsb=allêlous tsb=ouk idou a=apantes tsb=pantes outoi eisin oi lalountes galilaioi

8 kai pôs êmeis akouomen ekastos tê idia dialektô êmôn en ê egennêthêmen

9 parthoi kai mêdoi kai elamitai kai oi katoikountes tên mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai tên asian

10 phrugian te kai pamphulian aigupton kai ta merê tês libuês tês kata kurênên kai oi epidêmountes rômaioi ioudaioi te kai prosêlutoi

11 krêtes kai arabes akouomen lalountôn autôn tais êmeterais glôssais ta megaleia tou theou

12 existanto de pantes kai diêporoun allos pros allon legontes ti a=thelei tsb=an tsb=theloi touto einai

13 eteroi de a=diachleuazontes tsb=chleuazontes elegon oti gleukous memestômenoi eisin

14 statheis de a=o petros sun tois endeka epêren tên phônên autou kai apephthegxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousalêm a=pantes tsb=apantes touto umin gnôston estô kai enôtisasthe ta rêmata mou

15 ou gar ôs umeis upolambanete outoi methuousin estin gar ôra tritê tês êmeras

16 alla touto estin to eirêmenon dia tou prophêtou iôêl

17 kai estai en tais eschatais êmerais legei o theos ekcheô apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai prophêteusousin oi uioi umôn kai ai thugateres umôn kai oi neaniskoi umôn oraseis opsontai kai oi presbuteroi umôn a=enupniois tsb=enupnia enupniasthêsontai

18 b=kaige ats=kai ats=ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais êmerais ekeinais ekcheô apo tou pneumatos mou kai prophêteusousin

19 kai dôsô terata en tô ouranô anô kai sêmeia epi tês gês katô aima kai pur kai atmida kapnou

20 o êlios metastraphêsetai eis skotos kai ê selênê eis aima prin tsb=ê elthein tsb=tên êmeran kuriou tên megalên kai epiphanê

21 kai estai pas os an epikalesêtai to onoma kuriou sôthêsetai

22 andres israêlitai akousate tous logous toutous iêsoun ton nazôraion andra a=apodedeigmenon apo tou theou tsb=apodedeigmenon eis umas a=dunamesi tsb=dunamesin kai a=terasi tsb=terasin kai sêmeiois ois epoiêsen di autou o theos en mesô umôn kathôs tsb=kai autoi oidate

23 touton tê ôrismenê boulê kai prognôsei tou theou ekdoton tsb=labontes dia a=cheiros tsb=cheirôn anomôn prospêxantes a=aneilate tsb=aneilete

24 on o theos anestêsen lusas tas ôdinas tou thanatou kathoti ouk ên dunaton krateisthai auton up autou

25 ab=dauid ts=dabid gar legei eis auton a=proorômên tsb=proôrômên ton kurion enôpion mou dia pantos oti ek dexiôn mou estin ina mê saleuthô

26 dia touto a=êuphranthê tsb=euphranthê ê kardia mou kai êgalliasato ê glôssa mou eti de kai ê sarx mou kataskênôsei ep elpidi

27 oti ouk egkataleipseis tên psuchên mou eis a=adên tsb=adou oude dôseis ton osion sou idein diaphthoran

28 egnôrisas moi odous zôês plêrôseis me euphrosunês meta tou prosôpou sou

29 andres adelphoi exon eipein meta parrêsias pros umas peri tou patriarchou ab=dauid ts=dabid oti kai eteleutêsen kai etaphê kai to mnêma autou estin en êmin achri tês êmeras tautês

30 prophêtês oun uparchôn kai eidôs oti orkô ômosen autô o theos ek karpou tês osphuos autou tsb=to tsb=kata tsb=sarka tsb=anastêsein tsb=ton tsb=christon kathisai epi a=ton tsb=tou a=thronon tsb=thronou autou

31 proidôn elalêsen peri tês anastaseôs tou christou oti a=oute a=egkateleiphthê tsb=ou tsb=kateleiphthê tsb=ê tsb=psuchê tsb=autou eis a=adên tsb=adou a=oute tsb=oude ê sarx autou eiden diaphthoran

32 touton ton iêsoun anestêsen o theos ou pantes êmeis esmen martures

33 tê dexia oun tou theou upsôtheis tên te epaggelian tou tsb=agiou pneumatos a=tou a=agiou labôn para tou patros execheen touto o tsb=nun umeis a=[kai] blepete kai akouete

34 ou gar ab=dauid ts=dabid anebê eis tous ouranous legei de autos eipen a=[o] tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou

35 eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou

36 asphalôs oun ginôsketô pas oikos israêl oti kai kurion a=auton kai christon a=epoiêsen tsb=auton o theos tsb=epoiêsen touton ton iêsoun on umeis estaurôsate

37 akousantes de katenugêsan a=tên tsb=tê a=kardian tsb=kardia eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti a=poiêsômen tsb=poiêsomen andres adelphoi

38 petros de tsb=ephê pros autous metanoêsate a=[phêsin] kai baptisthêtô ekastos umôn epi tô onomati iêsou christou eis aphesin a=tôn amartiôn a=umôn kai a=lêmpsesthe tsb=lêpsesthe tên dôrean tou agiou pneumatos

39 umin gar estin ê epaggelia kai tois teknois umôn kai pasin tois eis makran osous an proskalesêtai kurios o theos êmôn

40 eterois te logois pleiosin a=diemarturato tsb=diemartureto kai parekalei a=autous legôn sôthête apo tês geneas tês skolias tautês

41 oi men oun tsb=asmenôs apodexamenoi ton logon autou ebaptisthêsan kai prosetethêsan a=en tê êmera ekeinê psuchai ôsei trischiliai

42 êsan de proskarterountes tê didachê tôn apostolôn kai tê koinônia tsb=kai tê klasei tou artou kai tais proseuchais

43 a=egineto tsb=egeneto de pasê psuchê phobos polla te terata kai sêmeia dia tôn apostolôn egineto

44 pantes de oi pisteuontes êsan epi to auto kai eichon apanta koina

45 kai ta ktêmata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin kathoti an tis chreian eichen

46 kath êmeran te proskarterountes omothumadon en tô ierô klôntes te kat oikon arton metelambanon trophês en agalliasei kai aphelotêti kardias

47 ainountes ton theon kai echontes charin pros olon ton laon o de kurios prosetithei tous sôzomenous kath êmeran tsb=tê tsb=ekklêsia

Chapter 3

1 tsb=3:1 epi to auto a=3:1 tsb=de petros a=de kai iôannês anebainon eis to ieron epi tên ôran tês proseuchês tên ab=enatên ts=ennatên

2 kai tis anêr chôlos ek koilias mêtros autou uparchôn ebastazeto on etithoun kath êmeran pros tên thuran tou ierou tên legomenên ôraian tou aitein eleêmosunên para tôn eisporeuomenôn eis to ieron

3 os idôn petron kai iôannên mellontas eisienai eis to ieron êrôta eleêmosunên at=labein

4 atenisas de petros eis auton sun tô iôannê eipen blepson eis êmas

5 o de epeichen autois prosdokôn ti par autôn labein

6 eipen de petros argurion kai chrusion ouch uparchei moi o de echô touto soi didômi en tô onomati iêsou christou tou nazôraiou a=[egeire tsb=egeirai a=kai] tsb=kai peripatei

7 kai piasas auton tês dexias cheiros êgeiren a=auton parachrêma de estereôthêsan tsb=autou ai baseis a=autou kai ta a=sphudra tsb=sphura

8 kai exallomenos estê kai periepatei kai eisêlthen sun autois eis to ieron peripatôn kai allomenos kai ainôn ton theon

9 kai eiden tsb=auton pas o laos a=auton peripatounta kai ainounta ton theon

10 epeginôskon a=de tsb=te auton oti a=autos tsb=outos ên o pros tên eleêmosunên kathêmenos epi tê ôraia pulê tou ierou kai eplêsthêsan thambous kai ekstaseôs epi tô sumbebêkoti autô

11 kratountos de a=autou tsb=tou tsb=iathentos tsb=chôlou ton petron kai a=ton iôannên sunedramen tsb=pros tsb=autous pas o laos a=pros a=autous epi tê stoa tê kaloumenê solomôntos ekthamboi

12 idôn de a=o petros apekrinato pros ton laon andres israêlitai ti thaumazete epi toutô ê êmin ti atenizete ôs idia dunamei ê eusebeia pepoiêkosin tou peripatein auton

13 o theos abraam kai a=[o a=theos] isaak kai a=[o a=theos] iakôb o theos tôn paterôn êmôn edoxasen ton paida autou iêsoun on umeis ab=men paredôkate kai êrnêsasthe tsb=auton kata prosôpon pilatou krinantos ekeinou apoluein

14 umeis de ton agion kai dikaion êrnêsasthe kai êtêsasthe andra phonea charisthênai umin

15 ton de archêgon tês zôês apekteinate on o theos êgeiren ek nekrôn ou êmeis martures esmen

16 kai epi tê pistei tou onomatos autou touton on theôreite kai oidate estereôsen to onoma autou kai ê pistis ê di autou edôken autô tên oloklêrian tautên apenanti pantôn umôn

17 kai nun adelphoi oida oti kata agnoian epraxate ôsper kai oi archontes umôn

18 o de theos a prokatêggeilen dia stomatos pantôn tôn prophêtôn tsb=autou pathein ton christon a=autou eplêrôsen outôs

19 metanoêsate oun kai epistrepsate eis to exaleiphthênai umôn tas amartias

20 a=3:20 opôs an elthôsin kairoi anapsuxeôs apo prosôpou tou kuriou tsb=3:20 kai aposteilê ton ab=prokecheirismenon ts=prokekêrugmenon umin ts=iêsoun christon ab=iêsoun

21 on dei ouranon men dexasthai achri chronôn apokatastaseôs pantôn ôn elalêsen o theos dia stomatos tsb=pantôn ab=tôn agiôn tsb=autou tsb=prophêtôn ap aiônos a=autou a=prophêtôn

22 a=môusês tsb=môsês men tsb=gar tsb=pros tsb=tous tsb=pateras eipen oti prophêtên umin anastêsei kurios o theos b=êmôn ats=umôn ek tôn adelphôn umôn ôs eme autou akousesthe kata panta osa an lalêsê pros umas

23 estai de pasa psuchê êtis ab=ean ts=an mê akousê tou prophêtou ekeinou a=exolethreuthêsetai tsb=exolothreuthêsetai ek tou laou

24 kai pantes de oi prophêtai apo samouêl kai tôn kathexês osoi elalêsan kai ab=katêggeilan ts=prokatêggeilan tas êmeras tautas

25 umeis este a=oi uioi tôn prophêtôn kai tês diathêkês ês dietheto o theos pros tous pateras a=umôn tsb=êmôn legôn pros abraam kai ab=en tô spermati sou a=<eneulogêthêsontai> tsb=eneulogêthêsontai pasai ai patriai tês gês

26 umin prôton a=anastêsas o theos tsb=anastêsas ton paida autou tsb=iêsoun apesteilen auton eulogounta umas en tô apostrephein ekaston apo tôn ponêriôn umôn

Chapter 4

1 lalountôn de autôn pros ton laon epestêsan autois oi iereis kai o stratêgos tou ierou kai oi saddoukaioi

2 diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai kataggellein en tô iêsou tên anastasin b=tôn ats=tên ats=ek nekrôn

3 kai epebalon autois tas cheiras kai ethento eis têrêsin eis tên aurion ên gar espera êdê

4 polloi de tôn akousantôn ton logon episteusan kai egenêthê a=[o] tsb=o arithmos tôn andrôn a=[ôs] tsb=ôsei chiliades pente

5 egeneto de epi tên aurion sunachthênai autôn tous archontas kai a=tous presbuterous kai a=tous grammateis a=en tsb=eis ierousalêm

6 kai a=annas tsb=annan a=o tsb=ton a=archiereus tsb=archierea kai a=kaiaphas tsb=kaiaphan kai a=iôannês tsb=iôannên kai a=alexandros tsb=alexandron kai osoi êsan ek genous archieratikou

7 kai stêsantes autous en ats=tô mesô epunthanonto en poia dunamei ê en poiô onomati epoiêsate touto umeis

8 tote petros plêstheis pneumatos agiou eipen pros autous archontes tou laou kai presbuteroi tsb=tou tsb=israêl

9 ei êmeis sêmeron anakrinometha epi euergesia anthrôpou asthenous en tini outos a=sesôtai tsb=sesôstai

10 gnôston estô pasin umin kai panti tô laô israêl oti en tô onomati iêsou christou tou nazôraiou on umeis estaurôsate on o theos êgeiren ek nekrôn en toutô outos parestêken enôpion umôn ugiês

11 outos estin o lithos o exouthenêtheis uph umôn tôn a=oikodomôn tsb=oikodomountôn o genomenos eis kephalên gônias

12 kai ouk estin en allô oudeni ê sôtêria a=oude tsb=oute gar onoma estin eteron b=[upo ats=upo ton b=ouranon] ats=ouranon to dedomenon en anthrôpois en ô dei sôthênai êmas

13 theôrountes de tên tou petrou parrêsian kai iôannou kai katalabomenoi oti anthrôpoi agrammatoi eisin kai idiôtai ethaumazon epeginôskon te autous oti sun tô iêsou êsan

14 ton a=te tsb=de anthrôpon blepontes sun autois estôta ton tetherapeumenon ouden eichon anteipein

15 keleusantes de autous exô tou sunedriou apelthein ab=suneballon ts=sunebalon pros allêlous

16 legontes ti a=poiêsômen tsb=poiêsomen tois anthrôpois toutois oti men gar gnôston sêmeion gegonen di autôn pasin tois katoikousin ierousalêm phaneron kai ou dunametha a=arneisthai tsb=arnêsasthai

17 all ina mê epi pleion dianemêthê eis ton laon tsb=apeilê b=apeilêsometha ats=apeilêsômetha autois mêketi lalein epi tô onomati toutô mêdeni anthrôpôn

18 kai kalesantes autous parêggeilan tsb=autois to katholou mê phtheggesthai mêde didaskein epi tô onomati tou iêsou

19 o de petros kai iôannês apokrithentes a=eipon pros autous tsb=eipon ei dikaion estin enôpion tou theou umôn akouein mallon ê tou theou krinate

20 ou dunametha gar êmeis a a=eidamen tsb=eidomen kai êkousamen mê lalein

21 oi de prosapeilêsamenoi apelusan autous mêden euriskontes to pôs b=kolasontai ats=kolasôntai autous dia ton laon oti pantes edoxazon ton theon epi tô gegonoti

22 etôn gar ên pleionôn a=tesserakonta tsb=tessarakonta o anthrôpos eph on a=gegonei tsb=egegonei to sêmeion touto tês iaseôs

23 apoluthentes de êlthon pros tous idious kai apêggeilan osa pros autous oi archiereis kai oi presbuteroi a=eipan tsb=eipon

24 oi de akousantes omothumadon êran phônên pros ton theon kai a=eipan tsb=eipon despota su tsb=o tsb=theos o poiêsas ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai panta ta en autois

25 o a=tou a=patros a=êmôn dia a=pneumatos a=agiou stomatos ab=dauid ts=dabid ts=tou paidos sou eipôn b=ina b=ti ats=inati ephruaxan ethnê kai laoi emeletêsan kena

26 parestêsan oi basileis tês gês kai oi archontes sunêchthêsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou christou autou

27 sunêchthêsan gar ep alêtheias a=en a=tê a=polei a=tautê epi ton agion paida sou iêsoun on echrisas êrôdês te kai pontios pilatos sun ethnesin kai laois israêl

28 poiêsai osa ê cheir sou kai ê boulê a=[sou] tsb=sou proôrisen genesthai

29 kai ta nun kurie epide epi tas apeilas autôn kai dos tois doulois sou meta parrêsias pasês lalein ton logon sou

30 en tô tên cheira a=[sou] tsb=sou ekteinein se eis iasin kai sêmeia kai terata ginesthai dia tou onomatos tou agiou paidos sou iêsou

31 kai deêthentôn autôn esaleuthê o topos en ô êsan sunêgmenoi kai eplêsthêsan apantes a=tou tsb=pneumatos agiou a=pneumatos kai elaloun ton logon tou theou meta parrêsias

32 tou de plêthous tôn pisteusantôn ên tsb=ê kardia kai tsb=ê psuchê mia kai s=oud abt=oude eis ti tôn uparchontôn b=autôn ats=autô elegen idion einai all ên autois apanta koina

33 kai tsb=megalê dunamei a=megalê apedidoun to marturion oi apostoloi tês anastaseôs tou kuriou iêsou charis te megalê ên epi pantas autous

34 oude gar endeês tis a=ên tsb=upêrchen en autois osoi gar ktêtores chôriôn ê oikiôn upêrchon pôlountes epheron tas timas tôn pipraskomenôn

35 kai etithoun para tous podas tôn apostolôn a=diedideto tsb=diedidoto de ekastô kathoti an tis chreian eichen

36 a=iôsêph tsb=iôsês de o epiklêtheis barnabas ab=apo ts=upo tôn apostolôn o estin methermêneuomenon uios paraklêseôs leuitês kuprios tô genei

37 uparchontos autô agrou pôlêsas ênegken to chrêma kai ethêken a=pros tsb=para tous podas tôn apostolôn

Chapter 5

1 anêr de tis ananias onomati sun a=sapphirê tsb=sappheirê tê gunaiki autou epôlêsen ktêma

2 kai enosphisato apo tês timês a=suneiduiês tsb=suneiduias kai tês gunaikos tsb=autou kai enegkas meros ti para tous podas tôn apostolôn ethêken

3 eipen de a=o petros anania ab=dia ab=ti ts=diati eplêrôsen o satanas tên kardian sou pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai b=se apo tês timês tou chôriou

4 ouchi menon soi emenen kai prathen en tê sê exousia upêrchen ti oti ethou en tê kardia sou to pragma touto ouk epseusô anthrôpois alla tô theô

5 akouôn de ab=o ananias tous logous toutous pesôn exepsuxen kai egeneto phobos megas epi pantas tous akouontas tsb=tauta

6 anastantes de oi neôteroi sunesteilan auton kai exenegkantes ethapsan

7 egeneto de ôs ôrôn triôn diastêma kai ê gunê autou mê eiduia to gegonos eisêlthen

8 apekrithê de a=pros tsb=autê a=autên tsb=o petros eipe moi ei tosoutou to chôrion apedosthe ê de eipen nai tosoutou

9 o de petros tsb=eipen pros autên ti oti sunephônêthê umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes tôn thapsantôn ton andra sou epi tê thura kai exoisousin se

10 epesen de parachrêma a=pros tsb=para tous podas autou kai exepsuxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autên nekran kai exenegkantes ethapsan pros ton andra autês

11 kai egeneto phobos megas eph olên tên ekklêsian kai epi pantas tous akouontas tauta

12 dia de tôn cheirôn tôn apostolôn abs=egineto t=egeneto sêmeia kai terata a=polla en tô laô tsb=polla kai êsan omothumadon apantes en tê stoa solomôntos

13 tôn de loipôn oudeis etolma kollasthai autois all emegalunen autous o laos

14 mallon de prosetithento pisteuontes tô kuriô plêthê andrôn te kai gunaikôn

15 ôste a=kai a=eis tsb=kata tas plateias ekpherein tous astheneis kai tithenai epi a=klinariôn tsb=klinôn kai a=krabattôn tsb=krabbatôn ina erchomenou petrou kan ê skia episkiasê tini autôn

16 sunêrcheto de kai to plêthos tôn perix poleôn tsb=eis ierousalêm pherontes astheneis kai ochloumenous upo pneumatôn akathartôn oitines etherapeuonto apantes

17 anastas de o archiereus kai pantes oi sun autô ê ousa airesis tôn saddoukaiôn eplêsthêsan zêlou

18 kai epebalon tas cheiras tsb=autôn epi tous apostolous kai ethento autous en têrêsei dêmosia

19 aggelos de kuriou dia tsb=tês nuktos a=anoixas tsb=ênoixen tas thuras tês phulakês exagagôn te autous eipen

20 poreuesthe kai stathentes laleite en tô ierô tô laô panta ta rêmata tês zôês tautês

21 akousantes de eisêlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autô sunekalesan to sunedrion kai pasan tên gerousian tôn uiôn israêl kai apesteilan eis to desmôtêrion achthênai autous

22 oi de tsb=upêretai paragenomenoi a=upêretai ouch euron autous en tê phulakê anastrepsantes de apêggeilan

23 legontes oti to tsb=men desmôtêrion euromen kekleismenon en pasê asphaleia kai tous phulakas ts=exô estôtas a=epi tsb=pro tôn thurôn anoixantes de esô oudena euromen

24 ôs de êkousan tous logous toutous o te tsb=iereus tsb=kai tsb=o stratêgos tou ierou kai oi archiereis diêporoun peri autôn ti an genoito touto

25 paragenomenos de tis apêggeilen autois ts=legôn oti idou oi andres ous ethesthe en tê phulakê eisin en tô ierô estôtes kai didaskontes ton laon

26 tote apelthôn o stratêgos sun tois upêretais a=êgen tsb=êgagen autous ou meta bias ephobounto gar ton laon tsb=ina mê lithasthôsin

27 agagontes de autous estêsan en tô sunedriô kai epêrôtêsen autous o archiereus

28 legôn a=[ou] tsb=ou paraggelia parêggeilamen umin mê didaskein epi tô onomati toutô kai idou peplêrôkate tên ierousalêm tês didachês umôn kai boulesthe epagagein eph êmas to aima tou anthrôpou toutou

29 apokritheis de ts=o petros kai oi apostoloi a=eipan tsb=eipon peitharchein dei theô mallon ê anthrôpois

30 o theos tôn paterôn êmôn êgeiren iêsoun on umeis diecheirisasthe kremasantes epi xulou

31 touton o theos archêgon kai sôtêra upsôsen tê dexia autou a=[tou] dounai metanoian tô israêl kai aphesin amartiôn

32 kai êmeis esmen tsb=autou martures tôn rêmatôn toutôn kai to pneuma tsb=de to agion o edôken o theos tois peitharchousin autô

33 oi de b=akouontes ats=akousantes dieprionto kai a=eboulonto tsb=ebouleuonto anelein autous

34 anastas de tis en tô sunedriô pharisaios onomati gamaliêl nomodidaskalos timios panti tô laô ekeleusen exô brachu tsb=ti tous a=anthrôpous tsb=apostolous poiêsai

35 eipen te pros autous andres israêlitai prosechete eautois epi tois anthrôpois toutois ti mellete prassein

36 pro gar toutôn tôn êmerôn anestê theudas legôn einai tina eauton ô a=proseklithê b=proseklêthê ts=prosekollêthê tsb=arithmos andrôn a=arithmos a=ôs tsb=ôsei tetrakosiôn os anêrethê kai pantes osoi epeithonto autô dieluthêsan kai egenonto eis ouden

37 meta touton anestê ioudas o galilaios en tais êmerais tês apographês kai apestêsen laon tsb=ikanon opisô autou kakeinos apôleto kai pantes osoi epeithonto autô dieskorpisthêsan

38 kai ta nun legô umin apostête apo tôn anthrôpôn toutôn kai a=aphete tsb=easate autous oti ean ê ex anthrôpôn ê boulê ats=autê ê to ergon touto kataluthêsetai

39 ei de ek theou estin ou a=dunêsesthe tsb=dunasthe katalusai a=autous tsb=auto mêpote kai theomachoi eurethête

40 epeisthêsan de autô kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parêggeilan mê lalein epi tô onomati tou iêsou kai apelusan tsb=autous

41 oi men oun eporeuonto chairontes apo prosôpou tou sunedriou oti a=katêxiôthêsan uper tou onomatos b=tou b=iêsou ts=autou tsb=katêxiôthêsan atimasthênai

42 pasan te êmeran en tô ierô kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euaggelizomenoi tsb=iêsoun ton christon a=iêsoun

Chapter 6

1 en de tais êmerais tautais plêthunontôn tôn mathêtôn egeneto goggusmos tôn ellênistôn pros tous ebraious oti paretheôrounto en tê diakonia tê kathêmerinê ai chêrai autôn

2 proskalesamenoi de oi dôdeka to plêthos tôn mathêtôn a=eipan tsb=eipon ouk areston estin êmas kataleipsantas ton logon tou theou diakonein trapezais

3 episkepsasthe a=de tsb=oun adelphoi andras ex umôn marturoumenous epta plêreis pneumatos tsb=agiou kai sophias ous b=katastêsômen ats=katastêsomen epi tês chreias tautês

4 êmeis de tê proseuchê kai tê diakonia tou logou proskarterêsomen

5 kai êresen o logos enôpion pantos tou plêthous kai exelexanto stephanon andra ab=plêrês ts=plêrê pisteôs kai pneumatos agiou kai philippon kai prochoron kai nikanora kai timôna kai parmenan kai nikolaon prosêluton antiochea

6 ous estêsan enôpion tôn apostolôn kai proseuxamenoi epethêkan autois tas cheiras

7 kai o logos tou theou êuxanen kai eplêthuneto o arithmos tôn mathêtôn en ierousalêm sphodra polus te ochlos tôn iereôn upêkouon tê pistei

8 stephanos de plêrês a=charitos tsb=pisteôs kai dunameôs epoiei terata kai sêmeia megala en tô laô

9 anestêsan de tines tôn ek tês sunagôgês tês legomenês libertinôn kai kurênaiôn kai alexandreôn kai tôn apo kilikias kai asias suzêtountes tô stephanô

10 kai ouk ischuon antistênai tê sophia kai tô pneumati ô elalei

11 tote upebalon andras legontas oti akêkoamen autou lalountos rêmata blasphêma eis a=môusên tsb=môsên kai ton theon

12 sunekinêsan te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sunêrpasan auton kai êgagon eis to sunedrion

13 estêsan te marturas pseudeis legontas o anthrôpos outos ou pauetai tsb=rêmata tsb=blasphêma lalôn a=rêmata kata tou topou tou agiou a=[toutou] ts=toutou kai tou nomou

14 akêkoamen gar autou legontos oti iêsous o nazôraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta ethê a paredôken êmin b=môsês ats=môusês

15 kai atenisantes eis auton a=pantes tsb=apantes oi kathezomenoi en tô sunedriô eidon to prosôpon autou ôsei prosôpon aggelou

Chapter 7

1 eipen de o archiereus ei tsb=ara tauta outôs echei

2 o de ephê andres adelphoi kai pateres akousate o theos tês doxês ôphthê tô patri êmôn abraam onti en tê mesopotamia prin ê katoikêsai auton en charran

3 kai eipen pros auton exelthe ek tês gês sou kai a=[ek] tsb=ek tês suggeneias sou kai deuro eis a=tên gên ên an soi deixô

4 tote exelthôn ek gês chaldaiôn katôkêsen en charran kakeithen meta to apothanein ton patera autou metôkisen auton eis tên gên tautên eis ên umeis nun katoikeite

5 kai ouk edôken autô klêronomian en autê oude bêma podos kai epêggeilato ts=autô dounai ab=autô eis kataschesin autên kai tô spermati autou met auton ouk ontos autô teknou

6 elalêsen de outôs o theos oti estai to sperma autou paroikon en gê allotria kai doulôsousin auto kai kakôsousin etê tetrakosia

7 kai to ethnos ô ean a=douleusousin tsb=douleusôsin krinô egô tsb=eipen o theos a=eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tô topô toutô

8 kai edôken autô diathêkên peritomês kai outôs egennêsen ton isaak kai perietemen auton tê êmera tê ogdoê kai tsb=o isaak ton iakôb kai tsb=o iakôb tous dôdeka patriarchas

9 kai oi patriarchai zêlôsantes ton iôsêph apedonto eis aigupton kai ên o theos met autou

10 kai a=exeilato tsb=exeileto auton ek pasôn tôn thlipseôn autou kai edôken autô charin kai sophian enantion pharaô basileôs aiguptou kai katestêsen auton êgoumenon ep aigupton kai a=[eph] olon ton oikon autou

11 êlthen de limos eph olên tên a=aigupton tsb=gên tsb=aiguptou kai chanaan kai thlipsis megalê kai ouch a=êuriskon tsb=euriskon chortasmata oi pateres êmôn

12 akousas de iakôb onta a=sitia tsb=sita a=eis tsb=en a=aigupton tsb=aiguptô exapesteilen tous pateras êmôn prôton

13 kai en tô deuterô anegnôristhê iôsêph tois adelphois autou kai phaneron egeneto tô pharaô to genos a=[tou] tsb=tou iôsêph

14 aposteilas de iôsêph metekalesato a=iakôb ton patera autou tsb=iakôb kai pasan tên suggeneian b=[autou] ts=autou en psuchais ebdomêkonta pente

15 a=kai katebê tsb=de iakôb eis aigupton kai eteleutêsen autos kai oi pateres êmôn

16 kai metetethêsan eis s=sichem abt=suchem kai etethêsan en tô mnêmati a=ô tsb=o ônêsato abraam timês arguriou para tôn uiôn a=emmôr s=emor bt=emmor a=en tsb=tou s=sichem abt=suchem

17 kathôs de êggizen o chronos tês epaggelias ês a=ômologêsen tsb=ômosen o theos tô abraam êuxêsen o laos kai eplêthunthê en aiguptô

18 a=achri tsb=achris ou anestê basileus eteros a=[ep a=aigupton] os ouk êdei ton iôsêph

19 outos katasophisamenos to genos êmôn ekakôsen tous pateras a=[êmôn] tsb=êmôn tou poiein tsb=ektheta ta brephê a=ektheta autôn eis to mê zôogoneisthai

20 en ô kairô egennêthê a=môusês tsb=môsês kai ên asteios tô theô os anetraphê mênas treis en tô oikô tou patros ts=autou

21 a=ektethentos tsb=ektethenta de a=autou a=aneilato auton tsb=aneileto ts=auton ê thugatêr pharaô kai anethrepsato auton eautê eis uion

22 kai epaideuthê a=môusês a=[en] tsb=môsês pasê sophia aiguptiôn ên de dunatos en logois kai ts=en ergois a=autou

23 ôs de eplêrouto autô a=tesserakontaetês tsb=tessarakontaetês chronos anebê epi tên kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous uious israêl

24 kai idôn tina adikoumenon êmunato kai epoiêsen ekdikêsin tô kataponoumenô pataxas ton aiguption

25 enomizen de sunienai tous adelphous a=[autou] tsb=autou oti o theos dia cheiros autou didôsin tsb=autois sôtêrian a=autois oi de ou sunêkan

26 tê s=de abt=te epiousê êmera ôphthê autois machomenois kai a=sunêllassen tsb=sunêlasen autous eis eirênên eipôn andres adelphoi este tsb=umeis b=ina b=ti ats=inati adikeite allêlous

27 o de adikôn ton plêsion apôsato auton eipôn tis se katestêsen archonta kai dikastên eph a=êmôn tsb=êmas

28 mê anelein me su theleis on tropon aneiles a=echthes tsb=chthes ton aiguption

29 ephugen de a=môusês tsb=môsês en tô logô toutô kai egeneto paroikos en gê madiam ou egennêsen uious duo

30 kai plêrôthentôn etôn a=tesserakonta tsb=tessarakonta ôphthê autô en tê erêmô tou orous sina aggelos tsb=kuriou en phlogi puros batou

31 o de a=môusês tsb=môsês idôn ab=ethaumazen ts=ethaumasen to orama proserchomenou de autou katanoêsai egeneto phônê kuriou tsb=pros tsb=auton

32 egô o theos tôn paterôn sou o theos abraam kai tsb=o tsb=theos isaak kai tsb=o tsb=theos iakôb entromos de genomenos a=môusês tsb=môsês ouk etolma katanoêsai

33 eipen de autô o kurios luson to upodêma tôn podôn sou o gar topos a=eph tsb=en ô estêkas gê agia estin

34 idôn eidon tên kakôsin tou laou mou tou en aiguptô kai tou stenagmou autôn êkousa kai katebên exelesthai autous kai nun deuro a=aposteilô tsb=apostelô se eis aigupton

35 touton ton b=môsên ats=môusên on êrnêsanto eipontes tis se katestêsen archonta kai dikastên touton o theos a=[kai] archonta kai lutrôtên a=apestalken tsb=apesteilen a=sun tsb=en cheiri aggelou tou ophthentos autô en tê batô

36 outos exêgagen autous poiêsas terata kai sêmeia en gê ab=aiguptô ts=aiguptou kai en eruthra thalassê kai en tê erêmô etê a=tesserakonta tsb=tessarakonta

37 outos estin o b=môsês ats=môusês o a=eipas tsb=eipôn tois uiois israêl prophêtên umin anastêsei tsb=kurios o theos b=êmôn ts=umôn ek tôn adelphôn umôn ôs eme ts=autou ts=akousesthe

38 outos estin o genomenos en tê ekklêsia en tê erêmô meta tou aggelou tou lalountos autô en tô orei sina kai tôn paterôn êmôn os edexato b=logon ats=logia zônta dounai êmin

39 ô ouk êthelêsan upêkooi genesthai oi pateres êmôn a=alla tsb=all apôsanto kai estraphêsan a=en b=tê ats=tais b=kardia ats=kardiais autôn eis aigupton

40 eipontes tô aarôn poiêson êmin theous oi proporeusontai êmôn o gar a=môusês tsb=môsês outos os exêgagen êmas ek gês aiguptou ouk oidamen ti a=egeneto tsb=gegonen autô

41 kai emoschopoiêsan en tais êmerais ekeinais kai anêgagon thusian tô eidôlô kai euphrainonto en tois ergois tôn cheirôn autôn

42 estrepsen de o theos kai paredôken autous latreuein tê stratia tou ouranou kathôs gegraptai en biblô tôn prophêtôn mê sphagia kai thusias prosênegkate moi etê a=tesserakonta tsb=tessarakonta en tê erêmô oikos israêl

43 kai anelabete tên skênên tou moloch kai to astron tou theou a=[umôn] tsb=umôn a=raiphan tsb=remphan tous tupous ous epoiêsate proskunein autois kai metoikiô umas epekeina babulônos

44 ê skênê tou marturiou ên t=en tois patrasin êmôn en tê erêmô kathôs dietaxato o lalôn tô a=môusê tsb=môsê poiêsai autên kata ton tupon on eôrakei

45 ên kai eisêgagon diadexamenoi oi pateres êmôn meta iêsou en tê kataschesei tôn ethnôn ôn exôsen o theos apo prosôpou tôn paterôn êmôn eôs tôn êmerôn ab=dauid ts=dabid

46 os euren charin enôpion tou theou kai êtêsato eurein skênôma tô a=oikô tsb=theô iakôb

47 solomôn de a=oikodomêsen tsb=ôkodomêsen autô oikon

48 all ouch o upsistos en cheiropoiêtois tsb=naois katoikei kathôs o prophêtês legei

49 o ouranos moi thronos ê de gê upopodion tôn podôn mou poion oikon oikodomêsete moi legei kurios ê tis topos tês katapauseôs mou

50 ouchi ê cheir mou epoiêsen tauta panta

51 sklêrotrachêloi kai aperitmêtoi a=kardiais tsb=tê tsb=kardia kai tois ôsin umeis aei tô pneumati tô agiô antipiptete ôs oi pateres umôn kai umeis

52 tina tôn prophêtôn ouk ediôxan oi pateres umôn kai apekteinan tous prokataggeilantas peri tês eleuseôs tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai phoneis a=egenesthe tsb=gegenêsthe

53 oitines elabete ton nomon eis diatagas aggelôn kai ouk ephulaxate

54 akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autôn kai ebruchon tous odontas ep auton

55 uparchôn de plêrês pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan theou kai iêsoun estôta ek dexiôn tou theou

56 kai eipen idou theôrô tous ouranous a=diênoigmenous tsb=aneôgmenous kai ton uion tou anthrôpou ek dexiôn estôta tou theou

57 kraxantes de phônê megalê suneschon ta ôta autôn kai ôrmêsan omothumadon ep auton

58 kai ekbalontes exô tês poleôs elithoboloun kai oi martures apethento ta imatia ats=autôn para tous podas neaniou kaloumenou saulou

59 kai elithoboloun ton stephanon epikaloumenon kai legonta kurie iêsou dexai to pneuma mou

60 theis de ta gonata ekraxen phônê megalê kurie mê stêsês autois a=tautên tên amartian tsb=tautên kai touto eipôn ekoimêthê

Chapter 8

1 saulos de ên suneudokôn tê anairesei autou egeneto de en ekeinê tê êmera diôgmos megas epi tên ekklêsian tên en ierosolumois pantes ab=de ts=te diesparêsan kata tas chôras tês ioudaias kai samareias plên tôn apostolôn

2 sunekomisan de ton stephanon andres eulabeis kai a=epoiêsan tsb=epoiêsanto kopeton megan ep autô

3 saulos de elumaineto tên ekklêsian kata tous oikous eisporeuomenos surôn te andras kai gunaikas paredidou eis phulakên

4 oi men oun diasparentes diêlthon euaggelizomenoi ton logon

5 philippos de katelthôn eis a=[tên] polin tês samareias ekêrussen autois ton christon

6 proseichon a=de tsb=te oi ochloi tois legomenois upo tou philippou omothumadon en tô akouein autous kai blepein ta sêmeia a epoiei

7 a=polloi tsb=pollôn gar tôn echontôn pneumata akatharta boônta ts=megalê phônê ab=megalê a=exêrchonto tsb=exêrcheto polloi de paralelumenoi kai chôloi etherapeuthêsan

8 tsb=kai egeneto a=de a=pollê chara tsb=megalê en tê polei ekeinê

9 anêr de tis onomati simôn proupêrchen en tê polei mageuôn kai a=existanôn tsb=existôn to ethnos tês samareias legôn einai tina eauton megan

10 ô proseichon ats=pantes apo mikrou eôs megalou legontes outos estin ê dunamis tou theou ê a=kaloumenê megalê

11 proseichon de autô dia to ikanô chronô tais mageiais exestakenai autous

12 ote de episteusan tô philippô euaggelizomenô tsb=ta peri tês basileias tou theou kai tou onomatos ts=tou iêsou christou ebaptizonto andres te kai gunaikes

13 o de simôn kai autos episteusen kai baptistheis ên proskarterôn tô philippô theôrôn te at=sêmeia at=kai dunameis bs=kai bs=sêmeia bs=ginomena at=megalas at=ginomenas existato

14 akousantes de oi en ierosolumois apostoloi oti dedektai ê samareia ton logon tou theou apesteilan pros autous tsb=ton petron kai iôannên

15 oitines katabantes prosêuxanto peri autôn opôs labôsin pneuma agion

16 a=oudepô tsb=oupô gar ên ep oudeni autôn epipeptôkos monon de bebaptismenoi upêrchon eis to onoma tou b=christou ats=kuriou iêsou

17 tote a=epetithesan tsb=epetithoun tas cheiras ep autous kai elambanon pneuma agion

18 a=idôn tsb=theasamenos de o simôn oti dia tês epitheseôs tôn cheirôn tôn apostolôn didotai to pneuma tsb=to tsb=agion prosênegken autois chrêmata

19 legôn dote kamoi tên exousian tautên ina ô abs=ean t=an epithô tas cheiras lambanê pneuma agion

20 petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi eiê eis apôleian oti tên dôrean tou theou enomisas dia chrêmatôn ktasthai

21 ouk estin soi meris oude klêros en tô logô toutô ê gar kardia sou ouk estin eutheia a=enanti tsb=enôpion tou theou

22 metanoêson oun apo tês kakias sou tautês kai deêthêti tou a=kuriou tsb=theou ei ara aphethêsetai soi ê epinoia tês kardias sou

23 eis gar cholên pikrias kai sundesmon adikias orô se onta

24 apokritheis de o simôn eipen deêthête umeis uper emou pros ton kurion opôs mêden epelthê ep eme ôn eirêkate

25 oi men oun diamarturamenoi kai lalêsantes ton logon tou kuriou a=upestrephon tsb=upestrepsan eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm pollas te kômas tôn a=samaritôn tsb=samareitôn a=euêggelizonto tsb=euêggelisanto

26 aggelos de kuriou elalêsen pros philippon legôn anastêthi kai poreuou kata mesêmbrian epi tên odon tên katabainousan apo ierousalêm eis gazan autê estin erêmos

27 kai anastas eporeuthê kai idou anêr aithiops eunouchos dunastês kandakês tsb=tês basilissês aithiopôn os ên epi pasês tês gazês autês os elêluthei proskunêsôn eis ierousalêm

28 ên te upostrephôn kai kathêmenos epi tou armatos autou abt=kai aneginôsken ton prophêtên êsaian

29 eipen de to pneuma tô philippô proselthe kai kollêthêti tô armati toutô

30 prosdramôn de o philippos êkousen autou anaginôskontos a=êsaian ton prophêtên tsb=êsaian kai eipen ara ge ginôskeis a anaginôskeis

31 o de eipen pôs gar an dunaimên ean mê tis a=odêgêsei tsb=odêgêsê me parekalesen te ton philippon anabanta kathisai sun autô

32 ê de periochê tês graphês ên aneginôsken ên autê ôs probaton epi sphagên êchthê kai ôs amnos enantion tou a=keirantos tsb=keirontos auton aphônos outôs ouk anoigei to stoma autou

33 en tê tapeinôsei a=[autou] tsb=autou ê krisis autou êrthê tên tsb=de genean autou tis diêgêsetai oti airetai apo tês gês ê zôê autou

34 apokritheis de o eunouchos tô philippô eipen deomai sou peri tinos o prophêtês legei touto peri eautou ê peri eterou tinos

35 anoixas de o philippos to stoma autou kai arxamenos apo tês graphês tautês euêggelisato autô ton iêsoun

36 ôs de eporeuonto kata tên odon êlthon epi ti udôr kai phêsin o eunouchos idou udôr ti kôluei me baptisthênai

37 ts=eipen ts=de ts=o ts=philippos ts=ei ts=pisteueis ts=ex ts=olês ts=tês ts=kardias ts=exestin ts=apokritheis ts=de ts=eipen ts=pisteuô ts=ton ts=uion ts=tou ts=theou ts=einai ts=ton ts=iêsoun ts=christon

38 kai ekeleusen stênai to arma kai katebêsan amphoteroi eis to udôr o te philippos kai o eunouchos kai ebaptisen auton

39 ote de anebêsan ek tou udatos pneuma kuriou êrpasen ton philippon kai ouk eiden auton ouketi o eunouchos eporeueto gar tên odon autou chairôn

40 philippos de eurethê eis azôton kai dierchomenos euêggelizeto tas poleis pasas eôs tou elthein auton eis kaisareian

Chapter 9

1 o de saulos eti empneôn apeilês kai phonou eis tous mathêtas tou kuriou proselthôn tô archierei

2 êtêsato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagôgas opôs ean tinas eurê tês odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agagê eis ierousalêm

3 en de tô poreuesthai egeneto auton eggizein tê damaskô tsb=kai exaiphnês a=te tsb=periêstrapsen auton a=periêstrapsen phôs a=ek tsb=apo tou ouranou

4 kai pesôn epi tên gên êkousen phônên legousan autô saoul saoul ti me diôkeis

5 eipen de tis ei kurie o de tsb=kurios tsb=eipen egô eimi iêsous on su diôkeis ts=sklêron ts=soi ts=pros ts=kentra ts=laktizein

6 ab=alla ts=tremôn ts=te ts=kai ts=thambôn ts=eipen ts=kurie ts=ti ts=me ts=theleis ts=poiêsai ts=kai ts=o ts=kurios ts=pros ts=auton anastêthi kai eiselthe eis tên polin kai lalêthêsetai soi a=o ti se dei poiein

7 oi de andres oi sunodeuontes autô eistêkeisan ab=eneoi ts=enneoi akouontes men tês phônês mêdena de theôrountes

8 êgerthê de tsb=o saulos apo tês gês aneôgmenôn b=te ats=de tôn ophthalmôn autou a=ouden tsb=oudena eblepen cheiragôgountes de auton eisêgagon eis damaskon

9 kai ên êmeras treis mê blepôn kai ouk ephagen oude epien

10 ên de tis mathêtês en damaskô onomati ananias kai eipen pros auton tsb=o tsb=kurios en oramati a=o a=kurios anania o de eipen idou egô kurie

11 o de kurios pros auton anastas poreuthêti epi tên rumên tên kaloumenên eutheian kai zêtêson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

12 kai eiden tsb=en tsb=oramati andra a=[en a=oramati] tsb=onomati ananian a=onomati eiselthonta kai epithenta autô a=[tas] a=cheiras tsb=cheira opôs anablepsê

13 apekrithê de ts=o ananias kurie a=êkousa tsb=akêkoa apo pollôn peri tou andros toutou osa kaka tsb=epoiêsen tois agiois sou a=epoiêsen en ierousalêm

14 kai ôde echei exousian para tôn archiereôn dêsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou

15 eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos eklogês tsb=moi estin a=moi outos tou bastasai to onoma mou enôpion ethnôn a=te kai basileôn uiôn te israêl

16 egô gar upodeixô autô osa dei auton uper tou onomatos mou pathein

17 apêlthen de ananias kai eisêlthen eis tên oikian kai epitheis ep auton tas cheiras eipen saoul adelphe o kurios apestalken me ats=iêsous o ophtheis soi en tê odô ê êrchou opôs anablepsês kai plêsthês pneumatos agiou

18 kai eutheôs a=apepesan a=autou tsb=apepeson apo tôn ophthalmôn a=ôs tsb=autou tsb=ôsei lepides aneblepsen te b=[parachrêma] ts=parachrêma kai anastas ebaptisthê

19 kai labôn trophên enischusen egeneto de tsb=o tsb=saulos meta tôn en damaskô mathêtôn êmeras tinas

20 kai eutheôs en tais sunagôgais ekêrussen ton a=iêsoun tsb=christon oti outos estin o uios tou theou

21 existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouch outos estin o porthêsas a=eis tsb=en ierousalêm tous epikaloumenous to onoma touto kai ôde eis touto b=elêluthen ats=elêluthei ina dedemenous autous agagê epi tous archiereis

22 saulos de mallon enedunamouto kai a=sunechunnen tsb=sunechunen a=[tous] tsb=tous ioudaious tous katoikountas en damaskô sumbibazôn oti outos estin o christos

23 ôs de eplêrounto êmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

24 egnôsthê de tô saulô ê epiboulê autôn a=paretêrounto a=de a=kai tsb=paretêroun tsb=te tas pulas êmeras te kai nuktos opôs auton anelôsin

25 labontes de tsb=auton oi mathêtai a=autou nuktos tsb=kathêkan dia tou teichous a=kathêkan a=auton chalasantes en spuridi

26 paragenomenos de tsb=o tsb=saulos b=en ats=eis ierousalêm a=epeirazen tsb=epeirato kollasthai tois mathêtais kai pantes ephobounto auton mê pisteuontes oti estin mathêtês

27 barnabas de epilabomenos auton êgagen pros tous apostolous kai diêgêsato autois pôs en tê odô eiden ton kurion kai oti elalêsen autô kai pôs en damaskô eparrêsiasato en tô onomati tou iêsou

28 kai ên met autôn eisporeuomenos b=[kai ts=kai b=ekporeuomenos] ts=ekporeuomenos b=eis ts=en tsb=ierousalêm kai a=ekporeuomenos a=eis a=ierousalêm parrêsiazomenos en tô onomati tou kuriou tsb=iêsou

29 elalei te kai sunezêtei pros tous ellênistas oi de epecheiroun tsb=auton anelein a=auton

30 epignontes de oi adelphoi katêgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

31 a=ê tsb=ai men oun a=ekklêsia tsb=ekklêsiai kath olês tês ioudaias kai galilaias kai samareias a=eichen tsb=eichon eirênên a=oikodomoumenê tsb=oikodomoumenai kai a=poreuomenê tsb=poreuomenai tô phobô tou kuriou kai tê paraklêsei tou agiou pneumatos a=eplêthuneto tsb=eplêthunonto

32 egeneto de petron dierchomenon dia pantôn katelthein kai pros tous agious tous katoikountas a=ludda tsb=luddan

33 euren de ekei anthrôpon tina tsb=ainean onomati a=ainean ex etôn oktô katakeimenon epi a=krabattou tsb=krabbatô os ên paralelumenos

34 kai eipen autô o petros ainea iatai se iêsous tsb=o christos anastêthi kai strôson seautô kai eutheôs anestê

35 kai a=eidan tsb=eidon auton pantes oi katoikountes a=ludda tsb=luddan kai ton b=assarôna as=sarôna t=sarônan oitines epestrepsan epi ton kurion

36 en ioppê de tis ên mathêtria onomati b=tabêtha ats=tabitha ê diermêneuomenê legetai dorkas autê ên plêrês tsb=agathôn ergôn a=agathôn kai eleêmosunôn ôn epoiei

37 egeneto de en tais êmerais ekeinais asthenêsasan autên apothanein lousantes de tsb=autên ethêkan a=[autên] en uperôô

38 eggus de ousês a=luddas tsb=luddês tê ioppê oi mathêtai akousantes oti petros estin en autê apesteilan ats=duo ats=andras pros auton parakalountes mê a=oknêsês tsb=oknêsai dielthein eôs a=êmôn tsb=autôn

39 anastas de petros sunêlthen autois on paragenomenon anêgagon eis to uperôon kai parestêsan autô pasai ai chêrai klaiousai kai epideiknumenai chitônas kai imatia osa epoiei met autôn ousa ê dorkas

40 ekbalôn de exô pantas o petros a=kai theis ta gonata prosêuxato kai epistrepsas pros to sôma eipen b=tabêtha ats=tabitha anastêthi ê de ênoixen tous ophthalmous autês kai idousa ton petron anekathisen

41 dous de autê cheira anestêsen autên phônêsas de tous agious kai tas chêras parestêsen autên zôsan

42 gnôston de egeneto kath olês tês ioppês kai tsb=polloi episteusan a=polloi epi ton kurion

43 egeneto de êmeras ikanas meinai tsb=auton en ioppê para tini simôni bursei

Chapter 10

1 anêr de tis tsb=ên en kaisareia onomati kornêlios ekatontarchês ek speirês tês kaloumenês italikês

2 eusebês kai phoboumenos ton theon sun panti tô oikô autou poiôn tsb=te eleêmosunas pollas tô laô kai deomenos tou theou ab=dia ab=pantos ts=diapantos

3 eiden en oramati phanerôs ôsei a=peri ôran a=enatên b=enatên ts=ennatên tês êmeras aggelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autô kornêlie

4 o de atenisas autô kai emphobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autô ai proseuchai sou kai ai eleêmosunai sou anebêsan eis mnêmosunon a=emprosthen tsb=enôpion tou theou

5 kai nun pempson a=andras eis ioppên tsb=andras kai metapempsai simôna a=tina b=ton ats=os b=epikaloumenon ats=epikaleitai b=petron ats=petros

6 outos xenizetai para tini simôni bursei ô estin oikia para thalassan ts=outos ts=lalêsei ts=soi ts=ti ts=se ts=dei ts=poiein

7 ôs de apêlthen o aggelos o lalôn a=autô tsb=tô tsb=kornêliô phônêsas duo tôn oiketôn tsb=autou kai stratiôtên eusebê tôn proskarterountôn autô

8 kai exêgêsamenos tsb=autois apanta a=autois apesteilen autous eis tên ioppên

9 tê de epaurion odoiporountôn ekeinôn kai tê polei eggizontôn anebê petros epi to dôma proseuxasthai peri ôran ektên

10 egeneto de prospeinos kai êthelen geusasthai paraskeuazontôn de a=autôn tsb=ekeinôn a=egeneto tsb=epepesen ep auton ekstasis

11 kai theôrei ton ouranon aneôgmenon kai katabainon tsb=ep tsb=auton skeuos ti ôs othonên megalên tessarsin archais tsb=dedemenon tsb=kai kathiemenon epi tês gês

12 en ô upêrchen panta ta tetrapoda a=kai a=erpeta tês gês kai tsb=ta tsb=thêria tsb=kai tsb=ta tsb=erpeta tsb=kai tsb=ta peteina tou ouranou

13 kai egeneto phônê pros auton anastas petre thuson kai phage

14 o de petros eipen mêdamôs kurie oti oudepote ephagon pan koinon a=kai tsb=ê akatharton

15 kai phônê palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen su mê koinou

16 touto de egeneto epi tris kai a=euthus tsb=palin a=anelêmphthê tsb=anelêphthê to skeuos eis ton ouranon

17 ôs de en eautô diêporei o petros ti an eiê to orama o eiden tsb=kai idou oi andres oi apestalmenoi a=upo tsb=apo tou kornêliou dierôtêsantes tên oikian a=tou simônos epestêsan epi ton pulôna

18 kai phônêsantes epunthanonto ei simôn o epikaloumenos petros enthade xenizetai

19 tou de petrou ab=dienthumoumenou ts=enthumoumenou peri tou oramatos eipen a=[autô] tsb=autô to pneuma idou andres ats=treis a=zêtountes tsb=zêtousin se

20 alla anastas katabêthi kai poreuou sun autois mêden diakrinomenos a=oti tsb=dioti egô apestalka autous

21 katabas de petros pros tous andras ts=tous ts=apestalmenous ts=apo ts=tou ts=kornêliou ts=pros ts=auton eipen idou egô eimi on zêteite tis ê aitia di ên pareste

22 oi de a=eipan tsb=eipon kornêlios ekatontarchês anêr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tôn ioudaiôn echrêmatisthê upo aggelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rêmata para sou

23 eiskalesamenos oun autous exenisen tê de epaurion a=anastas tsb=o tsb=petros exêlthen sun autois kai tines tôn adelphôn tôn apo ts=tês ioppês sunêlthon autô

24 tsb=kai tê a=de epaurion a=eisêlthen tsb=eisêlthon eis tên kaisareian o de kornêlios ên prosdokôn autous sugkalesamenos tous suggeneis autou kai tous anagkaious philous

25 ôs de egeneto ab=tou eiselthein ton petron sunantêsas autô o kornêlios pesôn epi tous podas prosekunêsen

26 o de petros tsb=auton êgeiren a=auton legôn anastêthi a=kai a=egô tsb=kagô autos anthrôpos eimi

27 kai sunomilôn autô eisêlthen kai euriskei sunelêluthotas pollous

28 ephê te pros autous umeis epistasthe ôs athemiton estin andri ioudaiô kollasthai ê proserchesthai allophulô a=kamoi tsb=kai tsb=emoi o theos edeixen mêdena koinon ê akatharton legein anthrôpon

29 dio kai anantirrêtôs êlthon metapemphtheis punthanomai oun tini logô metepempsasthe me

30 kai o kornêlios ephê apo tetartês êmeras mechri tautês tês ôras êmên tsb=nêsteuôn tsb=kai tên ab=enatên ts=ennatên tsb=ôran proseuchomenos en tô oikô mou kai idou anêr estê enôpion mou en esthêti lampra

31 kai phêsin kornêlie eisêkousthê sou ê proseuchê kai ai eleêmosunai sou emnêsthêsan enôpion tou theou

32 pempson oun eis ioppên kai metakalesai simôna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simônos burseôs para thalassan tsb=os tsb=paragenomenos tsb=lalêsei tsb=soi

33 exautês oun epempsa pros se su te kalôs epoiêsas paragenomenos nun oun pantes êmeis enôpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou a=kuriou tsb=theou

34 anoixas de petros to stoma eipen ep alêtheias katalambanomai oti ouk estin a=prosôpolêmptês tsb=prosôpolêptês o theos

35 all en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunên dektos autô estin

36 ton logon a=[on] tsb=on apesteilen tois uiois israêl euaggelizomenos eirênên dia iêsou christou outos estin pantôn kurios

37 umeis oidate to genomenon rêma kath olês tês ioudaias a=arxamenos tsb=arxamenon apo tês galilaias meta to baptisma o ekêruxen iôannês

38 iêsoun ton apo as=nazareth bt=nazaret ôs echrisen auton o theos pneumati agiô kai dunamei os diêlthen euergetôn kai iômenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o theos ên met autou

39 kai êmeis tsb=esmen martures pantôn ôn epoiêsen en te tê chôra tôn ioudaiôn kai a=[en] tsb=en ierousalêm on ab=kai a=aneilan tsb=aneilon kremasantes epi xulou

40 touton o theos êgeiren a=[en] tê tritê êmera kai edôken auton emphanê genesthai

41 ou panti tô laô alla martusin tois prokecheirotonêmenois upo tou theou êmin oitines sunephagomen kai sunepiomen autô meta to anastênai auton ek nekrôn

42 kai parêggeilen êmin kêruxai tô laô kai diamarturasthai oti a=outos tsb=autos estin o ôrismenos upo tou theou kritês zôntôn kai nekrôn

43 toutô pantes oi prophêtai marturousin aphesin amartiôn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

44 eti lalountos tou petrou ta rêmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon

45 kai exestêsan oi ek peritomês pistoi osoi a=sunêlthan tsb=sunêlthon tô petrô oti kai epi ta ethnê ê dôrea tou agiou pneumatos ekkechutai

46 êkouon gar autôn lalountôn glôssais kai megalunontôn ton theon tote apekrithê tsb=o petros

47 mêti to udôr tsb=kôlusai dunatai a=kôlusai tis tou mê baptisthênai toutous oitines to pneuma to agion elabon a=ôs tsb=kathôs kai êmeis

48 prosetaxen a=de tsb=te autous tsb=baptisthênai en tô onomati a=iêsou a=christou a=baptisthênai tsb=tou tsb=kuriou tote êrôtêsan auton epimeinai êmeras tinas

Chapter 11

1 êkousan de oi apostoloi kai oi adelphoi oi ontes kata tên ioudaian oti kai ta ethnê edexanto ton logon tou theou

2 tsb=kai ote a=de anebê petros eis a=ierousalêm tsb=ierosoluma diekrinonto pros auton oi ek peritomês

3 legontes oti a=eisêlthes pros andras akrobustian echontas tsb=eisêlthes kai sunephages autois

4 arxamenos de tsb=o petros exetitheto autois kathexês legôn

5 egô êmên en polei ioppê proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ôs othonên megalên tessarsin archais kathiemenên ek tou ouranou kai êlthen a=achri tsb=achris emou

6 eis ên atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda tês gês kai ta thêria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

7 êkousa de a=kai phônês legousês moi anastas petre thuson kai phage

8 eipon de mêdamôs kurie oti tsb=pan koinon ê akatharton oudepote eisêlthen eis to stoma mou

9 apekrithê de tsb=moi phônê ek deuterou ek tou ouranou a o theos ekatharisen su mê koinou

10 touto de egeneto epi tris kai tsb=palin anespasthê a=palin apanta eis ton ouranon

11 kai idou exautês treis andres epestêsan epi tên oikian en ê a=êmen tsb=êmên apestalmenoi apo kaisareias pros me

12 eipen de tsb=moi to pneuma a=moi sunelthein autois mêden a=diakrinanta tsb=diakrinomenon êlthon de sun emoi kai oi ex adelphoi outoi kai eisêlthomen eis ton oikon tou andros

13 apêggeilen a=de tsb=te êmin pôs eiden a=[ton] tsb=ton aggelon en tô oikô autou stathenta kai eiponta tsb=autô aposteilon eis ioppên tsb=andras kai metapempsai simôna ton epikaloumenon petron

14 os lalêsei rêmata pros se en ois sôthêsê su kai pas o oikos sou

15 en de tô arxasthai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous ôsper kai eph êmas en archê

16 emnêsthên de tou rêmatos a=tou kuriou ôs elegen iôannês men ebaptisen udati umeis de baptisthêsesthe en pneumati agiô

17 ei oun tên isên dôrean edôken autois o theos ôs kai êmin pisteusasin epi ton kurion iêsoun christon egô tsb=de tis êmên dunatos kôlusai ton theon

18 akousantes de tauta êsuchasan kai a=edoxasan tsb=edoxazon ton theon legontes a=ara tsb=arage kai tois ethnesin o theos tên metanoian tsb=edôken eis zôên a=edôken

19 oi men oun diasparentes apo tês thlipseôs tês genomenês epi stephanô diêlthon eôs phoinikês kai kuprou kai antiocheias mêdeni lalountes ton logon ei mê monon ioudaiois

20 êsan de tines ex autôn andres kuprioi kai kurênaioi oitines a=elthontes tsb=eiselthontes eis antiocheian elaloun a=kai pros tous ellênistas euaggelizomenoi ton kurion iêsoun

21 kai ên cheir kuriou met autôn polus te arithmos a=o pisteusas epestrepsen epi ton kurion

22 êkousthê de o logos eis ta ôta tês ekklêsias tês a=ousês en a=ierousalêm tsb=ierosolumois peri autôn kai exapesteilan barnaban a=[dielthein] tsb=dielthein eôs antiocheias

23 os paragenomenos kai idôn tên charin a=[tên] tou theou echarê kai parekalei pantas tê prothesei tês kardias prosmenein tô kuriô

24 oti ên anêr agathos kai plêrês pneumatos agiou kai pisteôs kai prosetethê ochlos ikanos tô kuriô

25 exêlthen de eis tarson tsb=o tsb=barnabas anazêtêsai saulon

26 kai eurôn ts=auton êgagen tsb=auton eis antiocheian egeneto de a=autois a=kai tsb=autous eniauton olon sunachthênai ats=en tê ekklêsia kai didaxai ochlon ikanon chrêmatisai te a=prôtôs tsb=prôton en antiocheia tous mathêtas christianous

27 en tautais de tais êmerais katêlthon apo ierosolumôn prophêtai eis antiocheian

28 anastas de eis ex autôn onomati agabos esêmanen dia tou pneumatos limon a=megalên tsb=megan mellein esesthai eph olên tên oikoumenên a=êtis tsb=ostis tsb=kai egeneto epi klaudiou tsb=kaisaros

29 tôn de mathêtôn kathôs ab=euporeito ts=êuporeito tis ôrisan ekastos autôn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tê ioudaia adelphois

30 o kai epoiêsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros barnaba kai saulou

Chapter 12

1 kat ekeinon de ton kairon epebalen êrôdês o basileus tas cheiras kakôsai tinas tôn apo tês ekklêsias

2 aneilen de iakôbon ton adelphon iôannou a=machairê tsb=machaira

3 tsb=kai idôn a=de oti areston estin tois ioudaiois prosetheto sullabein kai petron êsan de a=[ai] b=ai êmerai tôn azumôn

4 on kai piasas etheto eis phulakên paradous tessarsin tetradiois stratiôtôn phulassein auton boulomenos meta to pascha anagagein auton tô laô

5 o men oun petros etêreito en tê phulakê proseuchê de ên a=ektenôs tsb=ektenês ginomenê upo tês ekklêsias pros ton theon a=peri tsb=uper autou

6 ote de a=êmellen a=proagagein tsb=emellen auton tsb=proagein o êrôdês tê nukti ekeinê ên o petros koimômenos metaxu duo stratiôtôn dedemenos alusesin dusin phulakes te pro tês thuras etêroun tên phulakên

7 kai idou aggelos kuriou epestê kai phôs elampsen en tô oikêmati pataxas de tên pleuran tou petrou êgeiren auton legôn anasta en tachei kai a=exepesan tsb=exepeson autou ai aluseis ek tôn cheirôn

8 eipen a=de tsb=te o aggelos pros auton a=zôsai tsb=perizôsai kai upodêsai ta sandalia sou epoiêsen de outôs kai legei autô peribalou to imation sou kai akolouthei moi

9 kai exelthôn êkolouthei tsb=autô kai ouk êdei oti alêthes estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein

10 dielthontes de prôtên phulakên kai deuteran a=êlthan tsb=êlthon epi tên pulên tên sidêran tên pherousan eis tên polin êtis automatê a=ênoigê tsb=ênoichthê autois kai exelthontes proêlthon rumên mian kai eutheôs apestê o aggelos ap autou

11 kai o petros tsb=genomenos en eautô a=genomenos eipen nun oida alêthôs oti exapesteilen a=[o] kurios ton aggelon autou kai a=exeilato tsb=exeileto me ek cheiros êrôdou kai pasês tês prosdokias tou laou tôn ioudaiôn

12 sunidôn te êlthen epi tên oikian a=tês marias tês mêtros iôannou tou epikaloumenou markou ou êsan ikanoi sunêthroismenoi kai proseuchomenoi

13 krousantos de a=autou tsb=tou tsb=petrou tên thuran tou pulônos prosêlthen paidiskê upakousai onomati rodê

14 kai epignousa tên phônên tou petrou apo tês charas ouk ênoixen ton pulôna eisdramousa de apêggeilen estanai ton petron pro tou pulônos

15 oi de pros autên a=eipan tsb=eipon mainê ê de diischurizeto outôs echein oi ab=de ts=d elegon o aggelos tsb=autou estin a=autou

16 o de petros epemenen krouôn anoixantes de a=eidan tsb=eidon auton kai exestêsan

17 kataseisas de autois tê cheiri sigan diêgêsato a=[autois] tsb=autois pôs o kurios auton exêgagen ek tês phulakês eipen a=te tsb=de apaggeilate iakôbô kai tois adelphois tauta kai exelthôn eporeuthê eis eteron topon

18 genomenês de êmeras ên tarachos ouk oligos en tois stratiôtais ti ara o petros egeneto

19 êrôdês de epizêtêsas auton kai mê eurôn anakrinas tous phulakas ekeleusen apachthênai kai katelthôn apo tês ioudaias eis tsb=tên kaisareian dietriben

20 ên de tsb=o tsb=êrôdês thumomachôn turiois kai sidôniois omothumadon de parêsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitônos tou basileôs êtounto eirênên dia to trephesthai autôn tên chôran apo tês basilikês

21 taktê de êmera o êrôdês endusamenos esthêta basilikên a=[kai] tsb=kai kathisas epi tou bêmatos edêmêgorei pros autous

22 o de dêmos epephônei ats=theou phônê b=theou kai ouk anthrôpou

23 parachrêma de epataxen auton aggelos kuriou anth ôn ouk edôken ats=tên doxan tô theô kai genomenos skôlêkobrôtos exepsuxen

24 o de logos tou theou êuxanen kai eplêthuneto

25 barnabas de kai saulos upestrepsan ab=eis ts=ex ierousalêm plêrôsantes tên diakonian sumparalabontes tsb=kai iôannên ton epiklêthenta markon

Chapter 13

1 êsan de tsb=tines en antiocheia kata tên ousan ekklêsian prophêtai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeôn o kaloumenos niger kai loukios o kurênaios manaên te êrôdou tou a=tetraarchou tsb=tetrarchou suntrophos kai saulos

2 leitourgountôn de autôn tô kuriô kai nêsteuontôn eipen to pneuma to agion aphorisate dê moi ton ts=te barnaban kai tsb=ton saulon eis to ergon o proskeklêmai autous

3 tote nêsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan

4 a=autoi tsb=outoi men oun ekpemphthentes upo tou tsb=pneumatos tsb=tou agiou a=pneumatos katêlthon eis tsb=tên seleukeian ekeithen b=de ats=te apepleusan eis tsb=tên kupron

5 kai genomenoi en salamini katêggellon ton logon tou theou en tais sunagôgais tôn ioudaiôn eichon de kai iôannên upêretên

6 dielthontes de a=olên tên nêson achri paphou euron a=andra tina magon pseudoprophêtên ioudaion ô onoma a=bariêsou tsb=bariêsous

7 os ên sun tô anthupatô sergiô paulô andri sunetô outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezêtêsen akousai ton logon tou theou

8 anthistato de autois elumas o magos outôs gar methermêneuetai to onoma autou zêtôn diastrepsai ton anthupaton apo tês pisteôs

9 saulos de o kai paulos plêstheis pneumatos agiou tsb=kai atenisas eis auton

10 eipen ô plêrês pantos dolou kai pasês radiourgias uie diabolou echthre pasês dikaiosunês ou pausê diastrephôn tas odous a=[tou] kuriou tas eutheias

11 kai nun idou cheir ts=tou kuriou epi se kai esê tuphlos mê blepôn ton êlion achri kairou parachrêma a=te tsb=de a=epesen tsb=epepesen ep auton achlus kai skotos kai periagôn ezêtei cheiragôgous

12 tote idôn o anthupatos to gegonos episteusen ekplêssomenos epi tê didachê tou kuriou

13 anachthentes de apo tês paphou oi peri tsb=ton paulon êlthon eis pergên tês pamphulias iôannês de apochôrêsas ap autôn upestrepsen eis ierosoluma

14 autoi de dielthontes apo tês pergês paregenonto eis antiocheian a=tên tsb=tês a=pisidian tsb=pisidias kai a=<eiselthontes> tsb=eiselthontes eis tên sunagôgên tê êmera tôn sabbatôn ekathisan

15 meta de tên anagnôsin tou nomou kai tôn prophêtôn apesteilan oi archisunagôgoi pros autous legontes andres adelphoi ei a=tis estin tsb=logos en umin a=logos paraklêseôs pros ton laon legete

16 anastas de paulos kai kataseisas tê cheiri eipen andres israêlitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate

17 o theos tou laou toutou ats=israêl exelexato tous pateras êmôn kai ton laon upsôsen en tê paroikia en gê a=aiguptou tsb=aiguptô kai meta brachionos upsêlou exêgagen autous ex autês

18 kai ôs a=tesserakontaetê tsb=tessarakontaetê chronon etropophorêsen autous en tê erêmô

19 kai kathelôn ethnê epta en gê chanaan ab=kateklêronomêsen ts=kateklêrodotêsen tsb=autois tên gên autôn

20 tsb=kai tsb=meta tsb=tauta ôs etesin tetrakosiois kai pentêkonta a=kai a=meta a=tauta edôken kritas eôs samouêl a=[tou] tsb=tou prophêtou

21 kakeithen êtêsanto basilea kai edôken autois o theos ton saoul uion kis andra ek phulês beniamin etê a=tesserakonta tsb=tessarakonta

22 kai metastêsas auton êgeiren tsb=autois ton ab=dauid a=autois ts=dabid eis basilea ô kai eipen marturêsas euron ab=dauid ts=dabid ton tou iessai andra kata tên kardian mou os poiêsei panta ta thelêmata mou

23 toutou o theos apo tou spermatos kat epaggelian ab=êgagen ts=êgeiren tô israêl b=sôtêrian ats=sôtêra ats=iêsoun

24 prokêruxantos iôannou pro prosôpou tês eisodou autou baptisma metanoias ats=panti tô ats=laô israêl

25 ôs de eplêrou b=[o] ts=o iôannês ton dromon elegen a=ti tsb=tina a=eme tsb=me uponoeite einai ouk eimi egô all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodêma tôn podôn lusai

26 andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon a=êmin tsb=umin o logos tês sôtêrias tautês a=exapestalê tsb=apestalê

27 oi gar katoikountes b=[en] ats=en ierousalêm kai oi archontes autôn touton agnoêsantes kai tas phônas tôn prophêtôn tas kata pan sabbaton anaginôskomenas krinantes eplêrôsan

28 kai mêdemian aitian thanatou eurontes êtêsanto pilaton anairethênai auton

29 ôs de etelesan ab=panta ts=apanta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethêkan eis mnêmeion

30 o de theos êgeiren auton ek nekrôn

31 os ôphthê epi êmeras pleious tois sunanabasin autô apo tês galilaias eis ierousalêm oitines a=[nun] eisin martures autou pros ton laon

32 kai êmeis umas euaggelizometha tên pros tous pateras epaggelian genomenên

33 a=13:33 oti tautên o theos ekpeplêrôken tois teknois a=[autôn] tsb=autôn êmin anastêsas iêsoun tsb=13:33 ôs kai en tô psalmô a=gegraptai tô deuterô tsb=gegraptai uios mou ei su egô sêmeron gegennêka se

34 oti de anestêsen auton ek nekrôn mêketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outôs eirêken oti dôsô umin ta osia ab=dauid ts=dabid ta pista

35 a=dioti tsb=dio kai en eterô legei ou dôseis ton osion sou idein diaphthoran

36 ab=dauid ts=dabid men gar idia genea upêretêsas tê tou theou boulê ekoimêthê kai prosetethê pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran

37 on de o theos êgeiren ouk eiden diaphthoran

38 gnôston oun estô umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartiôn kataggelletai

39 a=[kai] tsb=kai apo pantôn ôn ouk êdunêthête en tsb=tô nomô ab=môuseôs ts=môseôs dikaiôthênai en toutô pas o pisteuôn dikaioutai

40 blepete oun mê epelthê tsb=eph tsb=umas to eirêmenon en tois prophêtais

41 idete oi kataphronêtai kai thaumasate kai aphanisthête oti ergon tsb=egô ergazomai a=egô en tais êmerais umôn b=o ats=ergon a=o ts=ô ou mê pisteusête ean tis ekdiêgêtai umin

42 exiontôn de a=autôn tsb=ek tsb=tês tsb=sunagôgês tsb=tôn tsb=ioudaiôn parekaloun tsb=ta tsb=ethnê eis to metaxu sabbaton lalêthênai autois ta rêmata b=[tauta] ats=tauta

43 lutheisês de tês sunagôgês êkolouthêsan polloi tôn ioudaiôn kai tôn sebomenôn prosêlutôn tô paulô kai tô barnaba oitines proslalountes ats=autois epeithon autous a=prosmenein tsb=epimenein tê chariti tou theou

44 tô b=te ats=de erchomenô sabbatô schedon pasa ê polis sunêchthê akousai ton logon tou a=kuriou tsb=theou

45 idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplêsthêsan zêlou kai antelegon tois upo tsb=tou paulou a=laloumenois tsb=legomenois tsb=antilegontes tsb=kai blasphêmountes

46 parrêsiasamenoi a=te tsb=de o paulos kai o barnabas a=eipan tsb=eipon umin ên anagkaion prôton lalêthênai ton logon tou theou epeidê tsb=de apôtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tês aiôniou zôês idou strephometha eis ta ethnê

47 outôs gar entetaltai êmin o kurios tetheika se eis phôs ethnôn tou einai se eis sôtêrian eôs eschatou tês gês

48 akouonta de ta ethnê b=echairen ats=echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi êsan tetagmenoi eis zôên aiônion

49 diephereto de o logos tou kuriou di olês tês chôras

50 oi de ioudaioi parôtrunan tas sebomenas gunaikas tsb=kai tas euschêmonas kai tous prôtous tês poleôs kai epêgeiran diôgmon epi ton paulon kai tsb=ton barnaban kai exebalon autous apo tôn oriôn autôn

51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton tôn podôn tsb=autôn ep autous êlthon eis ikonion

52 oi a=te tsb=de mathêtai eplêrounto charas kai pneumatos agiou

Chapter 14

1 egeneto de en ikoniô kata to auto eiselthein autous eis tên sunagôgên tôn ioudaiôn kai lalêsai outôs ôste pisteusai ioudaiôn te kai ellênôn polu plêthos

2 oi de a=apeithêsantes tsb=apeithountes ioudaioi epêgeiran kai ekakôsan tas psuchas tôn ethnôn kata tôn adelphôn

3 ikanon men oun chronon dietripsan parrêsiazomenoi epi tô kuriô tô marturounti a=[epi] tô logô tês charitos autou ts=kai didonti sêmeia kai terata ginesthai dia tôn cheirôn autôn

4 eschisthê de to plêthos tês poleôs kai oi men êsan sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois

5 ôs de egeneto ormê tôn ethnôn te kai ioudaiôn sun tois archousin autôn ubrisai kai lithobolêsai autous

6 sunidontes katephugon eis tas poleis tês lukaonias lustran kai derbên kai tên perichôron

7 kakei tsb=êsan euaggelizomenoi a=êsan

8 kai tis anêr a=adunatos en lustrois tsb=adunatos tois posin ekathêto chôlos ek koilias mêtros autou tsb=uparchôn os oudepote a=periepatêsen s=periepepatêkei bt=peripepatêkei

9 outos ab=êkousen ts=êkouen tou paulou lalountos os atenisas autô kai idôn oti tsb=pistin echei a=pistin tou sôthênai

10 eipen megalê tsb=tê phônê anastêthi epi tous podas sou b=orthôs ats=orthos kai a=êlato tsb=êlleto kai periepatei

11 oi a=te tsb=de ochloi idontes o epoiêsen tsb=o paulos epêran tên phônên autôn lukaonisti legontes oi theoi omoiôthentes anthrôpois katebêsan pros êmas

12 ekaloun te ton tsb=men barnaban dia ton de paulon ermên epeidê autos ên o êgoumenos tou logou

13 o a=te tsb=de iereus tou dios tou ontos pro tês poleôs tsb=autôn taurous kai stemmata epi tous pulônas enegkas sun tois ochlois êthelen thuein

14 akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarrêxantes ta imatia autôn a=exepêdêsan tsb=eisepêdêsan eis ton ochlon krazontes

15 kai legontes andres ti tauta poieite kai êmeis omoiopatheis esmen umin anthrôpoi euaggelizomenoi umas apo toutôn tôn mataiôn epistrephein epi tsb=ton theon tsb=ton zônta os epoiêsen ton ouranon kai tên gên kai tên thalassan kai panta ta en autois

16 os en tais parôchêmenais geneais eiasen panta ta ethnê poreuesthai tais odois autôn

17 a=kaitoi b=kaitoige ts=kai ts=toi ts=ge ouk amarturon a=auton tsb=eauton aphêken a=agathourgôn tsb=agathopoiôn ouranothen ab=umin ts=êmin uetous didous kai kairous karpophorous empiplôn trophês kai euphrosunês tas kardias a=umôn tsb=êmôn

18 kai tauta legontes molis katepausan tous ochlous tou mê thuein autois

19 a=epêlthan tsb=epêlthon de apo antiocheias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous ochlous kai lithasantes ton paulon esuron exô tês poleôs a=nomizontes tsb=nomisantes auton a=tethnêkenai tsb=tethnanai

20 kuklôsantôn de tsb=auton tôn mathêtôn a=auton anastas eisêlthen eis tên polin kai tê epaurion exêlthen sun tô barnaba eis derbên

21 euaggelisamenoi te tên polin ekeinên kai mathêteusantes ikanous upestrepsan eis tên lustran kai a=eis ikonion kai a=eis antiocheian

22 epistêrizontes tas psuchas tôn mathêtôn parakalountes emmenein tê pistei kai oti dia pollôn thlipseôn dei êmas eiselthein eis tên basileian tou theou

23 cheirotonêsantes de autois tsb=presbuterous kat ekklêsian a=presbuterous proseuxamenoi meta nêsteiôn parethento autous tô kuriô eis on pepisteukeisan

24 kai dielthontes tên pisidian êlthon eis a=tên pamphulian

25 kai lalêsantes en pergê ton logon katebêsan eis attaleian

26 kakeithen apepleusan eis antiocheian othen êsan paradedomenoi tê chariti tou theou eis to ergon o eplêrôsan

27 paragenomenoi de kai sunagagontes tên ekklêsian a=anêggellon tsb=anêggeilan osa epoiêsen o theos met autôn kai oti ênoixen tois ethnesin thuran pisteôs

28 dietribon de tsb=ekei chronon ouk oligon sun tois mathêtais

Chapter 15

1 kai tines katelthontes apo tês ioudaias edidaskon tous adelphous oti ean mê a=peritmêthête tsb=peritemnêsthe tô ethei a=tô môuseôs ou dunasthe sôthênai

2 genomenês a=de tsb=oun staseôs kai ab=zêtêseôs ts=suzêtêseôs ouk oligês tô paulô kai tô barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autôn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalêm peri tou zêtêmatos toutou

3 oi men oun propemphthentes upo tês ekklêsias diêrchonto tên a=te phoinikên kai samareian ekdiêgoumenoi tên epistrophên tôn ethnôn kai epoioun charan megalên pasin tois adelphois

4 paragenomenoi de eis ierousalêm a=paredechthêsan tsb=apedechthêsan a=apo tsb=upo tês ekklêsias kai tôn apostolôn kai tôn presbuterôn anêggeilan te osa o theos epoiêsen met autôn

5 exanestêsan de tines tôn apo tês aireseôs tôn pharisaiôn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te têrein ton nomon môuseôs

6 sunêchthêsan a=te tsb=de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

7 pollês de a=zêtêseôs tsb=suzêtêseôs genomenês anastas petros eipen pros autous andres adelphoi umeis epistasthe oti aph êmerôn archaiôn tsb=o tsb=theos en a=umin tsb=êmin exelexato a=o a=theos dia tou stomatos mou akousai ta ethnê ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

8 kai o kardiognôstês theos emarturêsen autois dous tsb=autois to pneuma to agion kathôs kai êmin

9 kai a=outhen tsb=ouden diekrinen metaxu êmôn te kai autôn tê pistei katharisas tas kardias autôn

10 nun oun ti peirazete ton theon epitheinai zugon epi ton trachêlon tôn mathêtôn on oute oi pateres êmôn oute êmeis ischusamen bastasai

11 alla dia tês charitos ab=tou kuriou iêsou ts=christou pisteuomen sôthênai kath on tropon kakeinoi

12 esigêsen de pan to plêthos kai êkouon barnaba kai paulou exêgoumenôn osa epoiêsen o theos sêmeia kai terata en tois ethnesin di autôn

13 meta de to sigêsai autous apekrithê iakôbos legôn andres adelphoi akousate mou

14 sumeôn exêgêsato kathôs prôton o theos epeskepsato labein ex ethnôn laon tsb=epi tô onomati autou

15 kai toutô sumphônousin oi logoi tôn prophêtôn kathôs gegraptai

16 meta tauta anastrepsô kai anoikodomêsô tên skênên ab=dauid ts=dabid tên peptôkuian kai ta kateskammena autês anoikodomêsô kai anorthôsô autên

17 opôs an ekzêtêsôsin oi kataloipoi tôn anthrôpôn ton kurion kai panta ta ethnê eph ous epikeklêtai to onoma mou ep autous legei kurios tsb=o poiôn tauta tsb=panta

18 gnôsta ap aiônos tsb=estin tsb=tô tsb=theô tsb=panta tsb=ta tsb=erga tsb=autou

19 dio egô krinô mê parenochlein tois apo tôn ethnôn epistrephousin epi ton theon

20 alla episteilai autois tou apechesthai tsb=apo tôn alisgêmatôn tôn eidôlôn kai tês porneias kai tou pniktou kai tou aimatos

21 ab=môusês ts=môsês gar ek geneôn archaiôn kata polin tous kêrussontas auton echei en tais sunagôgais kata pan sabbaton anaginôskomenos

22 tote a=edoxe tsb=edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olê tê ekklêsia eklexamenous andras ex autôn pempsai eis antiocheian sun ats=tô paulô kai barnaba ioudan ton a=kaloumenon tsb=epikaloumenon ab=barsabban ts=barsaban kai silan andras êgoumenous en tois adelphois

23 grapsantes dia cheiros autôn tsb=tade oi apostoloi kai oi presbuteroi tsb=kai tsb=oi adelphoi tois kata tên antiocheian kai surian kai kilikian adelphois tois ex ethnôn chairein

24 epeidê êkousamen oti tines ex êmôn a=[exelthontes] tsb=exelthontes etaraxan umas logois anaskeuazontes tas psuchas umôn tsb=legontes tsb=peritemnesthai tsb=kai tsb=têrein tsb=ton tsb=nomon ois ou diesteilametha

25 edoxen êmin genomenois omothumadon a=eklexamenois tsb=eklexamenous andras pempsai pros umas sun tois agapêtois êmôn barnaba kai paulô

26 anthrôpois a=paradedôkosi tsb=paradedôkosin tas psuchas autôn uper tou onomatos tou kuriou êmôn iêsou christou

27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas ta auta

28 edoxen gar tô tsb=agiô pneumati a=tô a=agiô kai êmin mêden pleon epitithesthai umin baros plên a=toutôn tôn epanagkes tsb=toutôn

29 apechesthai eidôlothutôn kai aimatos kai a=pniktôn tsb=pniktou kai porneias ex ôn diatêrountes eautous eu praxete errôsthe

30 oi men oun apoluthentes a=katêlthon tsb=êlthon eis antiocheian kai sunagagontes to plêthos epedôkan tên epistolên

31 anagnontes de echarêsan epi tê paraklêsei

32 ioudas s=de abt=te kai silas kai autoi prophêtai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelphous kai epestêrixan

33 poiêsantes de chronon apeluthêsan met eirênês apo tôn adelphôn pros tous a=aposteilantas a=autous tsb=apostolous

34 ts=edoxen ts=de ts=tô ts=sila ts=epimeinai ts=autou

35 paulos de kai barnabas dietribon en antiocheia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterôn pollôn ton logon tou kuriou

36 meta de tinas êmeras eipen tsb=paulos pros barnaban a=paulos epistrepsantes dê episkepsômetha tous adelphous tsb=êmôn kata tsb=pasan polin a=pasan en ais katêggeilamen ton logon tou kuriou pôs echousin

37 barnabas de a=ebouleto tsb=ebouleusato sumparalabein a=kai ton iôannên ton kaloumenon markon

38 paulos de êxiou ton apostanta ap autôn apo pamphulias kai mê sunelthonta autois eis to ergon mê a=sumparalambanein tsb=sumparalabein touton

39 egeneto a=de tsb=oun paroxusmos ôste apochôristhênai autous ap allêlôn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron

40 paulos de epilexamenos silan exêlthen paradotheis tê chariti tou a=kuriou tsb=theou upo tôn adelphôn

41 diêrcheto de tên surian kai a=[tên] kilikian epistêrizôn tas ekklêsias

Chapter 16

1 katêntêsen de a=[kai] eis derbên kai a=eis lustran kai idou mathêtês tis ên ekei onomati timotheos uios gunaikos tsb=tinos ioudaias pistês patros de ellênos

2 os emartureito upo tôn en lustrois kai ikoniô adelphôn

3 touton êthelêsen o paulos sun autô exelthein kai labôn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois êdeisan gar apantes tsb=ton tsb=patera tsb=autou oti ellên a=o a=patêr a=autou upêrchen

4 ôs de dieporeuonto tas poleis a=paredidosan tsb=paredidoun autois phulassein ta dogmata ta kekrimena upo tôn apostolôn kai tsb=tôn presbuterôn tôn en a=ierosolumois tsb=ierousalêm

5 ai men oun ekklêsiai estereounto tê pistei kai eperisseuon tô arithmô kath êmeran

6 a=diêlthon tsb=dielthontes de tên phrugian kai tsb=tên galatikên chôran kôluthentes upo tou agiou pneumatos lalêsai ton logon en tê asia

7 elthontes a=de kata tên musian epeirazon a=eis tsb=kata tên bithunian a=poreuthênai tsb=poreuesthai kai ouk eiasen autous to pneuma a=iêsou

8 parelthontes de tên musian katebêsan eis trôada

9 kai orama dia a=[tês] tsb=tês nuktos tsb=ôphthê tô paulô a=ôphthê anêr a=makedôn tis ên tsb=makedôn estôs a=kai parakalôn auton kai legôn diabas eis makedonian boêthêson êmin

10 ôs de to orama eiden eutheôs ezêtêsamen exelthein eis tsb=tên makedonian sumbibazontes oti proskeklêtai êmas o a=theos tsb=kurios euaggelisasthai autous

11 anachthentes a=de tsb=oun apo tsb=tês trôados euthudromêsamen eis samothrakên tê a=de tsb=te epiousê eis a=nean a=polin tsb=neapolin

12 a=kakeithen tsb=ekeithen tsb=te eis philippous êtis estin a=<prôtês> tsb=prôtê tsb=tês meridos tês makedonias polis b=kolôneia ats=kolônia êmen de en b=autê ats=tautê tê polei diatribontes êmeras tinas

13 tê te êmera tôn sabbatôn exêlthomen exô tês a=pulês tsb=poleôs para potamon ou a=enomizomen tsb=enomizeto a=proseuchên tsb=proseuchê einai kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin

14 kai tis gunê onomati ludia porphuropôlis poleôs thuateirôn sebomenê ton theon êkouen ês o kurios diênoixen tên kardian prosechein tois laloumenois upo tou paulou

15 ôs de ebaptisthê kai o oikos autês parekalesen legousa ei kekrikate me pistên tô kuriô einai eiselthontes eis ton oikon mou a=menete tsb=meinate kai parebiasato êmas

16 egeneto de poreuomenôn êmôn eis a=tên proseuchên paidiskên tina echousan pneuma a=puthôna tsb=puthônos a=upantêsai tsb=apantêsai êmin êtis ergasian pollên pareichen tois kuriois autês manteuomenê

17 autê a=katakolouthousa tsb=katakolouthêsasa tô paulô kai êmin ekrazen legousa outoi oi anthrôpoi douloi tou theou tou upsistou eisin oitines kataggellousin a=umin tsb=êmin odon sôtêrias

18 touto de epoiei epi pollas êmeras diaponêtheis de tsb=o paulos kai epistrepsas tô pneumati eipen paraggellô soi en tsb=tô onomati iêsou christou exelthein ap autês kai exêlthen autê tê ôra

19 idontes de oi kurioi autês oti exêlthen ê elpis tês ergasias autôn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tên agoran epi tous archontas

20 kai prosagagontes autous tois stratêgois a=eipan tsb=eipon outoi oi anthrôpoi ektarassousin êmôn tên polin ioudaioi uparchontes

21 kai kataggellousin ethê a ouk exestin êmin paradechesthai oude poiein rômaiois ousin

22 kai sunepestê o ochlos kat autôn kai oi stratêgoi a=perirêxantes tsb=perirrêxantes autôn ta imatia ekeleuon rabdizein

23 pollas te epithentes autois plêgas ebalon eis phulakên paraggeilantes tô desmophulaki asphalôs têrein autous

24 os paraggelian toiautên a=labôn tsb=eilêphôs ebalen autous eis tên esôteran phulakên kai tous podas tsb=autôn êsphalisato a=autôn eis to xulon

25 kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon epêkroônto de autôn oi desmioi

26 aphnô de seismos egeneto megas ôste saleuthênai ta themelia tou desmôtêriou a=êneôchthêsan tsb=aneôchthêsan a=de tsb=te parachrêma ai thurai pasai kai pantôn ta desma anethê

27 exupnos de genomenos o desmophulax kai idôn aneôgmenas tas thuras tês phulakês spasamenos a=[tên] machairan a=êmellen tsb=emellen eauton anairein nomizôn ekpepheugenai tous desmious

28 ephônêsen de tsb=phônê megalê a=phônê a=[o] tsb=o paulos legôn mêden praxês seautô kakon apantes gar esmen enthade

29 aitêsas de phôta eisepêdêsen kai entromos genomenos prosepesen tô paulô kai a=[tô] tsb=tô sila

30 kai proagagôn autous exô ephê kurioi ti me dei poiein ina sôthô

31 oi de a=eipan tsb=eipon pisteuson epi ton kurion iêsoun tsb=christon kai sôthêsê su kai o oikos sou

32 kai elalêsan autô ton logon tou kuriou a=sun tsb=kai pasin tois en tê oikia autou

33 kai paralabôn autous en ekeinê tê ôra tês nuktos elousen apo tôn plêgôn kai ebaptisthê autos kai oi autou pantes parachrêma

34 anagagôn te autous eis ton oikon tsb=autou parethêken trapezan kai b=êgalliato ats=êgalliasato tsb=panoiki a=panoikei pepisteukôs tô theô

35 êmeras de genomenês apesteilan oi stratêgoi tous rabdouchous legontes apoluson tous anthrôpous ekeinous

36 apêggeilen de o desmophulax tous logous a=[toutous] tsb=toutous pros ton paulon oti a=apestalkan tsb=apestalkasin oi stratêgoi ina apoluthête nun oun exelthontes poreuesthe en eirênê

37 o de paulos ephê pros autous deirantes êmas dêmosia akatakritous anthrôpous rômaious uparchontas a=ebalan tsb=ebalon eis phulakên kai nun lathra êmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ats=êmas exagagetôsan

38 a=apêggeilan tsb=anêggeilan de tois stratêgois oi rabdouchoi ta rêmata tauta tsb=kai ephobêthêsan a=de akousantes oti rômaioi eisin

39 kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes êrôtôn a=apelthein a=apo tsb=exelthein tês poleôs

40 exelthontes de a=apo tsb=ek tês phulakês eisêlthon ab=pros ts=eis tên ludian kai idontes tsb=tous tsb=adelphous parekalesan a=tous a=adelphous tsb=autous kai a=exêlthan tsb=exêlthon

Chapter 17

1 diodeusantes de tên amphipolin kai a=tên apollônian êlthon eis thessalonikên opou ên tsb=ê sunagôgê tôn ioudaiôn

2 kata de to eiôthos tô paulô eisêlthen pros autous kai epi sabbata tria ab=dielexato ts=dielegeto autois apo tôn graphôn

3 dianoigôn kai paratithemenos oti ton christon edei pathein kai anastênai ek nekrôn kai oti outos estin o christos a=[o] iêsous on egô kataggellô umin

4 kai tines ex autôn epeisthêsan kai proseklêrôthêsan tô paulô kai tô sila tôn te sebomenôn ellênôn tsb=polu plêthos a=polu gunaikôn te tôn prôtôn ouk oligai

5 b=proslabomenoi ats=zêlôsantes de oi ts=apeithountes ioudaioi b=oi ats=kai b=apeithountes ats=proslabomenoi tôn agoraiôn tsb=tinas andras a=tinas ponêrous kai ochlopoiêsantes ethoruboun tên polin a=kai epistantes tsb=te tê oikia iasonos ezêtoun autous a=proagagein tsb=agagein eis ton dêmon

6 mê eurontes de autous esuron tsb=ton iasona kai tinas adelphous epi tous politarchas boôntes oti oi tên oikoumenên anastatôsantes outoi kai enthade pareisin

7 ous upodedektai iasôn kai outoi pantes apenanti tôn dogmatôn kaisaros ab=prassousin ts=prattousin basilea tsb=legontes eteron a=legontes einai iêsoun

8 etaraxan de ton ochlon kai tous politarchas akouontas tauta

9 kai labontes to ikanon para tou iasonos kai tôn loipôn apelusan autous

10 oi de adelphoi eutheôs dia tsb=tês nuktos exepempsan ton te paulon kai ton silan eis beroian oitines paragenomenoi eis tên sunagôgên b=apêesan tôn ioudaiôn ats=apêesan

11 outoi de êsan eugenesteroi tôn en thessalonikê oitines edexanto ton logon meta pasês prothumias tsb=to kath êmeran anakrinontes tas graphas ei echoi tauta outôs

12 polloi men oun ex autôn episteusan kai tôn ellênidôn gunaikôn tôn euschêmonôn kai andrôn ouk oligoi

13 ôs de egnôsan oi apo tês thessalonikês ioudaioi oti kai en tê beroia katêggelê upo tou paulou o logos tou theou êlthon kakei saleuontes a=kai a=tarassontes tous ochlous

14 eutheôs de tote ton paulon exapesteilan oi adelphoi poreuesthai a=eôs tsb=ôs epi tên thalassan a=upemeinan tsb=upemenon a=te tsb=de o te silas kai o timotheos ekei

15 oi de a=kathistanontes tsb=kathistôntes ton paulon êgagon tsb=auton eôs athênôn kai labontes entolên pros ton silan kai a=ton timotheon ina ôs tachista elthôsin pros auton exêesan

16 en de tais athênais ekdechomenou autous tou paulou parôxuneto to pneuma autou en autô a=theôrountos tsb=theôrounti kateidôlon ousan tên polin

17 dielegeto men oun en tê sunagôgê tois ioudaiois kai tois sebomenois kai en tê agora kata pasan êmeran pros tous paratugchanontas

18 tines de ab=kai tôn epikoureiôn kai tsb=tôn ab=stoikôn ts=stôikôn philosophôn suneballon autô kai tines elegon ti an theloi o spermologos outos legein oi de xenôn daimoniôn dokei kataggeleus einai oti ton iêsoun kai tên anastasin ts=autois euêggelizeto

19 epilabomenoi te autou epi ton areion pagon êgagon legontes dunametha gnônai tis ê kainê autê ê upo sou laloumenê didachê

20 xenizonta gar tina eisphereis eis tas akoas êmôn boulometha oun gnônai a=tina a=thelei tsb=ti tsb=an tsb=theloi tauta einai

21 athênaioi de pantes kai oi epidêmountes xenoi eis ouden eteron a=êukairoun tsb=eukairoun ê legein ti a=ê tsb=kai akouein a=ti kainoteron

22 statheis de a=[o] tsb=o paulos en mesô tou areiou pagou ephê andres athênaioi kata panta ôs deisidaimonesterous umas theôrô

23 dierchomenos gar kai anatheôrôn ta sebasmata umôn euron kai bômon en ô epegegrapto agnôstô theô a=o tsb=on oun agnoountes eusebeite a=touto tsb=touton egô kataggellô umin

24 o theos o poiêsas ton kosmon kai panta ta en autô outos ouranou kai gês tsb=kurios uparchôn a=kurios ouk en cheiropoiêtois naois katoikei

25 oude upo cheirôn a=anthrôpinôn tsb=anthrôpôn therapeuetai prosdeomenos tinos autos didous a=pasi tsb=pasin zôên kai pnoên as=kai as=ta bt=kata panta

26 epoiêsen te ex enos tsb=aimatos pan ethnos anthrôpôn katoikein epi a=pantos a=prosôpou tsb=pan tsb=to tsb=prosôpon tês gês orisas ab=prostetagmenous ts=protetagmenous kairous kai tas orothesias tês katoikias autôn

27 zêtein ton a=theon tsb=kurion ei ara ge psêlaphêseian auton kai euroien a=kai a=ge b=kaige ts=kaitoige ou makran apo enos ekastou êmôn uparchonta

28 en autô gar zômen kai kinoumetha kai esmen ôs kai tines tôn kath umas poiêtôn eirêkasin tou gar kai genos esmen

29 genos oun uparchontes tou theou ouk opheilomen nomizein chrusô ê argurô ê lithô charagmati technês kai enthumêseôs anthrôpou to theion einai omoion

30 tous men oun chronous tês agnoias uperidôn o theos ta nun paraggellei tois anthrôpois a=pantas tsb=pasin pantachou metanoein

31 a=kathoti tsb=dioti estêsen êmeran en ê mellei krinein tên oikoumenên en dikaiosunê en andri ô ôrisen pistin paraschôn pasin anastêsas auton ek nekrôn

32 akousantes de anastasin nekrôn oi men echleuazon oi de a=eipan tsb=eipon akousometha sou tsb=palin peri toutou

33 tsb=17:33 kai a=palin a=17:33 outôs o paulos exêlthen ek mesou autôn

34 tines de andres kollêthentes autô episteusan en ois kai dionusios o areopagitês kai gunê onomati damaris kai eteroi sun autois

Chapter 18

1 meta tsb=de tauta chôristheis tsb=o tsb=paulos ek tôn athênôn êlthen eis korinthon

2 kai eurôn tina ioudaion onomati akulan pontikon tô genei prosphatôs elêluthota apo tês italias kai priskillan gunaika autou dia to b=tetachenai ats=diatetachenai klaudion chôrizesthai pantas tous ioudaious a=apo tsb=ek tês rômês prosêlthen autois

3 kai dia to omotechnon einai emenen par autois kai a=êrgazeto tsb=eirgazeto êsan gar skênopoioi a=tê tsb=tên a=technê tsb=technên

4 dielegeto de en tê sunagôgê kata pan sabbaton epeithen te ioudaious kai ellênas

5 ôs de katêlthon apo tês makedonias o te silas kai o timotheos suneicheto tô a=logô tsb=pneumati o paulos diamarturomenos tois ioudaiois a=einai ton christon iêsoun

6 antitassomenôn de autôn kai blasphêmountôn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umôn epi tên kephalên umôn katharos egô apo tou nun eis ta ethnê poreusomai

7 kai metabas ekeithen a=eisêlthen tsb=êlthen eis oikian tinos onomati a=titiou ioustou sebomenou ton theon ou ê oikia ên sunomorousa tê sunagôgê

8 krispos de o archisunagôgos episteusen tô kuriô sun olô tô oikô autou kai polloi tôn korinthiôn akouontes episteuon kai ebaptizonto

9 eipen de o kurios tsb=di tsb=oramatos en nukti a=di a=oramatos tô paulô mê phobou alla lalei kai mê siôpêsês

10 dioti egô eimi meta sou kai oudeis epithêsetai soi tou kakôsai se dioti laos a=esti tsb=estin moi polus en tê polei tautê

11 ekathisen a=de tsb=te eniauton kai mênas ex didaskôn en autois ton logon tou theou

12 galliônos de a=anthupatou a=ontos tsb=anthupateuontos tês achaias katepestêsan omothumadon oi ioudaioi tô paulô kai êgagon auton epi to bêma

13 legontes oti para ton nomon tsb=outos anapeithei a=outos tous anthrôpous sebesthai ton theon

14 mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliôn pros tous ioudaious ei men tsb=oun ên adikêma ti ê radiourgêma ponêron ô ioudaioi kata logon an a=aneschomên tsb=êneschomên umôn

15 ei de a=zêtêmata tsb=zêtêma estin peri logou kai onomatôn kai nomou tou kath umas opsesthe autoi kritês tsb=gar egô toutôn ou boulomai einai

16 kai apêlasen autous apo tou bêmatos

17 epilabomenoi de pantes tsb=oi tsb=ellênes sôsthenên ton archisunagôgon etupton emprosthen tou bêmatos kai ouden toutôn tô galliôni b=emellen ats=emelen

18 o de paulos eti prosmeinas êmeras ikanas tois adelphois apotaxamenos exeplei eis tên surian kai sun autô priskilla kai akulas keiramenos tsb=tên tsb=kephalên en kegchreais a=tên a=kephalên eichen gar euchên

19 a=katêntêsan tsb=katêntêsen de eis epheson b=kai b=ekeinous ats=kakeinous katelipen autou autos de eiselthôn eis tên sunagôgên a=dielexato tsb=dielechthê tois ioudaiois

20 erôtôntôn de autôn epi pleiona chronon meinai tsb=par tsb=autois ouk epeneusen

21 a=alla tsb=all a=apotaxamenos tsb=apetaxato a=kai tsb=autois eipôn tsb=dei tsb=me tsb=pantôs tsb=tên tsb=eortên tsb=tên tsb=erchomenên tsb=poiêsai tsb=eis tsb=ierosoluma palin tsb=de anakampsô pros umas tou theou thelontos tsb=kai anêchthê apo tês ephesou

22 kai katelthôn eis kaisareian anabas kai aspasamenos tên ekklêsian katebê eis antiocheian

23 kai poiêsas chronon tina exêlthen dierchomenos kathexês tên galatikên chôran kai phrugian epistêrizôn pantas tous mathêtas

24 ioudaios de tis apollôs onomati alexandreus tô genei anêr logios katêntêsen eis epheson dunatos ôn en tais graphais

25 outos ên katêchêmenos tên odon tou kuriou kai zeôn tô pneumati elalei kai edidasken akribôs ta peri tou a=iêsou tsb=kuriou epistamenos monon to baptisma iôannou

26 outos te êrxato parrêsiazesthai en tê sunagôgê akousantes de autou tsb=akulas tsb=kai priskilla a=kai a=akulas proselabonto auton kai akribesteron autô exethento tên tsb=tou tsb=theou odon a=[tou a=theou]

27 boulomenou de autou dielthein eis tên achaian protrepsamenoi oi adelphoi egrapsan tois mathêtais apodexasthai auton os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia tês charitos

28 eutonôs gar tois ioudaiois diakatêlegcheto dêmosia epideiknus dia tôn graphôn einai ton christon iêsoun

Chapter 19

1 egeneto de en tô ton apollô einai en korinthô paulon dielthonta ta anôterika merê a=<katelthein> tsb=elthein eis epheson kai a=eurein tsb=eurôn tinas mathêtas

2 eipen a=te pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de tsb=eipon pros auton all a=oud tsb=oude ei pneuma agion estin êkousamen

3 eipen te tsb=pros tsb=autous eis ti oun ebaptisthête oi de a=eipan tsb=eipon eis to iôannou baptisma

4 eipen de paulos iôannês tsb=men ebaptisen baptisma metanoias tô laô legôn eis ton erchomenon met auton ina pisteusôsin ab=tout ab=estin ts=toutestin eis ton tsb=christon iêsoun

5 akousantes de ebaptisthêsan eis to onoma tou kuriou iêsou

6 kai epithentos autois tou paulou a=[tas] tsb=tas cheiras a=êlthe tsb=êlthen to pneuma to agion ep autous elaloun te glôssais kai a=eprophêteuon tsb=proephêteuon

7 êsan de oi pantes andres ôsei a=dôdeka tsb=dekaduo

8 eiselthôn de eis tên sunagôgên eparrêsiazeto epi mênas treis dialegomenos kai peithôn a=[ta] tsb=ta peri tês basileias tou theou

9 ôs de tines esklêrunonto kai êpeithoun kakologountes tên odon enôpion tou plêthous apostas ap autôn aphôrisen tous mathêtas kath êmeran dialegomenos en tê scholê turannou tsb=tinos

10 touto de egeneto epi etê duo ôste pantas tous katoikountas tên asian akousai ton logon tou kuriou tsb=iêsou ioudaious te kai ellênas

11 dunameis te ou tas tuchousas tsb=epoiei o theos a=epoiei dia tôn cheirôn paulou

12 ôste kai epi tous asthenountas a=apopheresthai tsb=epipheresthai apo tou chrôtos autou soudaria ê simikinthia kai apallassesthai ap autôn tas nosous ta te pneumata ta ponêra a=ekporeuesthai tsb=exerchesthai tsb=ap tsb=autôn

13 epecheirêsan de tines a=kai tsb=apo tôn perierchomenôn ioudaiôn exorkistôn onomazein epi tous echontas ta pneumata ta ponêra to onoma tou kuriou iêsou legontes a=orkizô tsb=orkizomen umas ton iêsoun on tsb=o paulos kêrussei

14 êsan de a=tinos tsb=tines tsb=uioi skeua ioudaiou archiereôs epta a=uioi tsb=oi touto poiountes

15 apokrithen de to pneuma to ponêron eipen a=autois ton a=[men] iêsoun ginôskô kai ton paulon epistamai umeis de tines este

16 kai a=ephalomenos tsb=ephallomenos tsb=ep tsb=autous o anthrôpos a=ep a=autous en ô ên to pneuma to ponêron tsb=kai b=katakurieusan ats=katakurieusas a=amphoterôn tsb=autôn ischusen kat autôn ôste gumnous kai tetraumatismenous ekphugein ek tou oikou ekeinou

17 touto de egeneto gnôston pasin ioudaiois te kai ellêsin tois katoikousin tên epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou iêsou

18 polloi te tôn pepisteukotôn êrchonto exomologoumenoi kai anaggellontes tas praxeis autôn

19 ikanoi de tôn ta perierga praxantôn sunenegkantes tas biblous katekaion enôpion pantôn kai sunepsêphisan tas timas autôn kai euron arguriou muriadas pente

20 outôs kata kratos tsb=o tsb=logos tou kuriou a=o a=logos êuxanen kai ischuen

21 ôs de eplêrôthê tauta etheto o paulos en tô pneumati dielthôn tên makedonian kai achaian poreuesthai eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm eipôn oti meta to genesthai me ekei dei me kai rômên idein

22 aposteilas de eis tên makedonian duo tôn diakonountôn autô timotheon kai eraston autos epeschen chronon eis tên asian

23 egeneto de kata ton kairon ekeinon tarachos ouk oligos peri tês odou

24 dêmêtrios gar tis onomati argurokopos poiôn naous argurous artemidos pareicheto tois technitais tsb=ergasian ouk oligên a=ergasian

25 ous sunathroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasthe oti ek tautês tês ergasias ê euporia a=êmin tsb=êmôn estin

26 kai theôreite kai akouete oti ou monon ephesou alla schedon pasês tês asias o paulos outos peisas metestêsen ikanon ochlon legôn oti ouk eisin theoi oi dia cheirôn ginomenoi

27 ou monon de touto kinduneuei êmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tês megalês theas ats=artemidos ieron b=artemidos eis ab=outhen ts=ouden logisthênai mellein as=te bt=de kai kathaireisthai a=tês tsb=tên a=megaleiotêtos tsb=megaleiotêta autês ên olê ê asia kai ê oikoumenê sebetai

28 akousantes de kai genomenoi plêreis thumou ekrazon legontes megalê ê artemis ephesiôn

29 kai eplêsthê ê polis tsb=olê ab=tês sugchuseôs ôrmêsan te omothumadon eis to theatron sunarpasantes gaion kai aristarchon makedonas sunekdêmous ts=tou paulou

30 a=paulou tsb=tou de tsb=paulou boulomenou eiselthein eis ton dêmon ouk eiôn auton oi mathêtai

31 tines de kai tôn asiarchôn ontes autô philoi pempsantes pros auton parekaloun mê dounai eauton eis to theatron

32 alloi men oun allo ti ekrazon ên gar ê ekklêsia sugkechumenê kai oi pleious ouk êdeisan tinos a=eneka tsb=eneken sunelêlutheisan

33 ek de tou ochlou a=sunebibasan tsb=proebibasan alexandron a=probalontôn s=proballontôn bt=probalontôn auton tôn ioudaiôn o de alexandros kataseisas tên cheira êthelen apologeisthai tô dêmô

34 ab=epignontes ts=epignontôn de oti ioudaios estin phônê egeneto mia ek pantôn ôs epi ôras duo krazontôn megalê ê artemis ephesiôn

35 katasteilas de o grammateus ton ochlon phêsin andres ephesioi tis gar estin a=anthrôpôn tsb=anthrôpos os ou ginôskei tên ephesiôn polin neôkoron ousan tês megalês tsb=theas artemidos kai tou diopetous

36 anantirrêtôn oun ontôn toutôn deon estin umas katestalmenous uparchein kai mêden propetes ab=prassein ts=prattein

37 êgagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasphêmountas tên ab=theon ts=thean tsb=umôn a=êmôn

38 ei men oun dêmêtrios kai oi sun autô technitai a=echousi b=echousin pros tina logon ts=echousin agoraioi agontai kai anthupatoi eisin egkaleitôsan allêlois

39 ei de ti a=peraiterô tsb=peri tsb=eterôn epizêteite en tê ennomô ekklêsia epiluthêsetai

40 kai gar kinduneuomen egkaleisthai staseôs peri tês sêmeron mêdenos aitiou uparchontos peri ou a=[ou] b=ou dunêsometha b=dounai ats=apodounai logon a=peri tês sustrophês tautês

41 kai tauta eipôn apelusen tên ekklêsian

Chapter 20

1 meta de to pausasthai ton thorubon a=metapempsamenos tsb=proskalesamenos o paulos tous mathêtas kai a=parakalesas aspasamenos exêlthen a=poreuesthai tsb=poreuthênai eis tsb=tên makedonian

2 dielthôn de ta merê ekeina kai parakalesas autous logô pollô êlthen eis tên ellada

3 poiêsas te mênas treis genomenês tsb=autô epiboulês a=autô upo tôn ioudaiôn mellonti anagesthai eis tên surian egeneto a=gnômês tsb=gnômê tou upostrephein dia makedonias

4 suneipeto de autô tsb=achri tsb=tês tsb=asias sôpatros a=purrou beroiaios thessalonikeôn de aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de tuchikos kai trophimos

5 outoi a=de b=proselthontes ats=proelthontes emenon êmas en trôadi

6 êmeis de exepleusamen meta tas êmeras tôn azumôn apo philippôn kai êlthomen pros autous eis tên trôada ab=achri ts=achris êmerôn pente a=opou tsb=ou dietripsamen êmeras epta

7 en de tê mia tôn sabbatôn sunêgmenôn a=êmôn tsb=tôn tsb=mathêtôn ts=tou klasai arton o paulos dielegeto autois mellôn exienai tê epaurion pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou

8 êsan de lampades ikanai en tô uperôô ou ab=êmen ts=êsan sunêgmenoi

9 a=kathezomenos tsb=kathêmenos de tis neanias onomati eutuchos epi tês thuridos katapheromenos upnô bathei dialegomenou tou paulou epi pleion katenechtheis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katô kai êrthê nekros

10 katabas de o paulos epepesen autô kai sumperilabôn eipen mê thorubeisthe ê gar psuchê autou en autô estin

11 anabas de kai klasas a=ton arton kai geusamenos eph ikanon te omilêsas a=achri tsb=achris augês outôs exêlthen

12 êgagon de ton paida zônta kai pareklêthêsan ou metriôs

13 êmeis de b=proselthontes ats=proelthontes epi to ploion anêchthêmen a=epi tsb=eis tên asson ekeithen mellontes analambanein ton paulon outôs gar tsb=ên diatetagmenos a=ên mellôn autos pezeuein

14 ôs de a=suneballen tsb=sunebalen êmin eis tên asson analabontes auton êlthomen eis mitulênên

15 kakeithen apopleusantes tê epiousê katêntêsamen a=antikrus tsb=antikru chiou tê de etera parebalomen eis samon tsb=kai tsb=meinantes tsb=en tsb=trôgulliô tê a=de echomenê êlthomen eis milêton

16 a=kekrikei tsb=ekrinen gar o paulos parapleusai tên epheson opôs mê genêtai autô chronotribêsai en tê asia espeuden gar ei dunaton a=eiê tsb=ên autô tên êmeran tês pentêkostês genesthai eis ierosoluma

17 apo de tês milêtou pempsas eis epheson metekalesato tous presbuterous tês ekklêsias

18 ôs de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasthe apo prôtês êmeras aph ês epebên eis tên asian pôs meth umôn ton panta chronon egenomên

19 douleuôn tô kuriô meta pasês tapeinophrosunês kai tsb=pollôn dakruôn kai peirasmôn tôn sumbantôn moi en tais epiboulais tôn ioudaiôn

20 ôs ouden upesteilamên tôn sumpherontôn tou mê anaggeilai umin kai didaxai umas dêmosia kai kat oikous

21 diamarturomenos ioudaiois te kai ellêsin tên eis tsb=ton theon metanoian kai pistin tsb=tên eis ton kurion êmôn iêsoun ts=christon

22 kai nun idou tsb=egô dedemenos a=egô tô pneumati poreuomai eis ierousalêm ta en autê sunantêsonta moi mê eidôs

23 plên oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai a=moi legon oti desma tsb=me kai thlipseis a=me menousin

24 all oudenos a=logou tsb=logon poioumai tsb=oude tsb=echô tên psuchên tsb=mou timian emautô ôs teleiôsai ton dromon mou tsb=meta tsb=charas kai tên diakonian ên elabon para tou kuriou iêsou diamarturasthai to euaggelion tês charitos tou theou

25 kai nun idou egô oida oti ouketi opsesthe to prosôpon mou umeis pantes en ois diêlthon kêrussôn tên basileian tsb=tou tsb=theou

26 ab=dioti ts=dio marturomai umin en tê sêmeron êmera oti katharos a=eimi tsb=egô apo tou aimatos pantôn

27 ou gar upesteilamên tou mê anaggeilai tsb=umin pasan tên boulên tou theou a=umin

28 prosechete tsb=oun eautois kai panti tô poimniô en ô umas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tên ekklêsian tou b=kuriou b=kai theou ên periepoiêsato dia tou tsb=idiou aimatos a=tou a=idiou

29 egô tsb=gar oida tsb=touto oti eiseleusontai meta tên aphixin mou lukoi bareis eis umas mê pheidomenoi tou poimniou

30 kai ex umôn autôn anastêsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous mathêtas opisô autôn

31 dio grêgoreite mnêmoneuontes oti trietian nukta kai êmeran ouk epausamên meta dakruôn nouthetôn ena ekaston

32 kai abs=ta abs=nun t=tanun paratithemai umas tsb=adelphoi tô theô kai tô logô tês charitos autou tô dunamenô a=oikodomêsai tsb=epoikodomêsai kai dounai a=tên tsb=umin klêronomian en tois êgiasmenois pasin

33 arguriou ê chrusiou ê imatismou oudenos epethumêsa

34 autoi ts=de ginôskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met emou upêretêsan ai cheires autai

35 panta upedeixa umin oti outôs kopiôntas dei antilambanesthai tôn asthenountôn mnêmoneuein te tôn logôn tou kuriou iêsou oti autos eipen makarion estin ts=didonai mallon ab=didonai ê lambanein

36 kai tauta eipôn theis ta gonata autou sun pasin autois prosêuxato

37 ikanos de tsb=egeneto klauthmos a=egeneto pantôn kai epipesontes epi ton trachêlon tou paulou katephiloun auton

38 odunômenoi malista epi tô logô ô eirêkei oti ouketi mellousin to prosôpon autou theôrein proepempon de auton eis to ploion

Chapter 21

1 ôs de egeneto anachthênai êmas apospasthentas ap autôn euthudromêsantes êlthomen eis tên a=kô tsb=kôn tê de exês eis tên rodon kakeithen eis patara

2 kai eurontes ploion diaperôn eis phoinikên epibantes anêchthêmen

3 b=anaphanentes ats=anaphanantes de tên kupron kai katalipontes autên euônumon epleomen eis surian kai a=katêlthomen tsb=katêchthêmen eis turon ekeise gar tsb=ên to ploion a=ên apophortizomenon ton gomon

4 tsb=kai aneurontes a=de at=tous mathêtas epemeinamen autou êmeras epta oitines tô paulô elegon dia tou pneumatos mê a=epibainein tsb=anabainein eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

5 ote de egeneto êmas exartisai tas êmeras exelthontes eporeuometha propempontôn êmas pantôn sun a=gunaixi tsb=gunaixin kai teknois eôs exô tês poleôs kai thentes ta gonata epi ton aigialon a=proseuxamenoi tsb=prosêuxametha

6 a=apêspasametha tsb=kai tsb=aspasamenoi allêlous a=kai a=anebêmen tsb=epebêmen eis to ploion ekeinoi de upestrepsan eis ta idia

7 êmeis de ton ploun dianusantes apo turou katêntêsamen eis ptolemaida kai aspasamenoi tous adelphous emeinamen êmeran mian par autois

8 tê de epaurion exelthontes tsb=oi tsb=peri tsb=ton tsb=paulon as=êlthomen bt=êlthon eis kaisareian kai eiselthontes eis ton oikon philippou tou euaggelistou ts=tou ontos ek tôn epta emeinamen par autô

9 toutô de êsan thugateres tsb=parthenoi tessares a=parthenoi prophêteuousai

10 epimenontôn de tsb=êmôn êmeras pleious katêlthen tis apo tês ioudaias prophêtês onomati agabos

11 kai elthôn pros êmas kai aras tên zônên tou paulou dêsas a=eautou tsb=te tsb=autou ts=tas ts=cheiras ts=kai tous podas ab=kai ab=tas ab=cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ê zônê autê outôs dêsousin en ierousalêm oi ioudaioi kai paradôsousin eis cheiras ethnôn

12 ôs de êkousamen tauta parekaloumen êmeis te kai oi entopioi tou mê anabainein auton eis ierousalêm

13 a=tote apekrithê b=te ts=de o paulos ti poieite klaiontes kai sunthruptontes mou tên kardian egô gar ou monon dethênai alla kai apothanein eis ierousalêm etoimôs echô uper tou onomatos tou kuriou iêsou

14 mê peithomenou de autou êsuchasamen eipontes tsb=to tsb=thelêma tou kuriou a=to a=thelêma a=ginesthô tsb=genesthô

15 meta de tas êmeras tautas ab=episkeuasamenoi ts=aposkeuasamenoi anebainomen eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm

16 sunêlthon de kai tôn mathêtôn apo kaisareias sun êmin agontes par ô xenisthômen mnasôni tini kupriô archaiô mathêtê

17 genomenôn de êmôn eis ierosoluma asmenôs a=apedexanto tsb=edexanto êmas oi adelphoi

18 tê de epiousê eisêei o paulos sun êmin pros iakôbon pantes te paregenonto oi presbuteroi

19 kai aspasamenos autous exêgeito kath en ekaston ôn epoiêsen o theos en tois ethnesin dia tês diakonias autou

20 oi de akousantes edoxazon ton tsb=kurion b=eipontes a=theon ats=eipon ats=te autô theôreis adelphe posai muriades eisin a=en a=tois a=ioudaiois tsb=ioudaiôn tôn pepisteukotôn kai pantes zêlôtai tou nomou uparchousin

21 katêchêthêsan de peri sou oti apostasian didaskeis apo ab=môuseôs ts=môseôs tous kata ta ethnê pantas ioudaious legôn mê peritemnein autous ta tekna mêde tois ethesin peripatein

22 ti oun estin pantôs tsb=dei tsb=plêthos tsb=sunelthein akousontai tsb=gar oti elêluthas

23 touto oun poiêson o soi legomen eisin êmin andres tessares euchên echontes eph eautôn

24 toutous paralabôn agnisthêti sun autois kai dapanêson ep autois ina a=xurêsontai tsb=xurêsôntai tên kephalên kai a=gnôsontai tsb=gnôsin pantes oti ôn katêchêntai peri sou ouden estin alla stoicheis kai autos a=phulassôn ton nomon tsb=phulassôn

25 peri de tôn pepisteukotôn ethnôn êmeis epesteilamen krinantes tsb=mêden b=toiouto ts=toiouton tsb=têrein tsb=autous tsb=ei tsb=mê phulassesthai autous to te eidôlothuton kai tsb=to aima kai pnikton kai porneian

26 tote o paulos paralabôn tous andras tê echomenê êmera sun autois agnistheis eisêei eis to ieron diaggellôn tên ekplêrôsin tôn êmerôn tou agnismou eôs ou prosênechthê uper enos ekastou autôn ê prosphora

27 ôs de emellon ai epta êmerai sunteleisthai oi apo tês asias ioudaioi theasamenoi auton en tô ierô sunecheon panta ton ochlon kai epebalon tsb=tas tsb=cheiras ep auton a=tas a=cheiras

28 krazontes andres israêlitai boêtheite outos estin o anthrôpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas a=pantachê tsb=pantachou didaskôn eti te kai ellênas eisêgagen eis to ieron kai kekoinôken ton agion topon touton

29 êsan gar b=eôrakotes ats=proeôrakotes trophimon ton ephesion en tê polei sun autô on enomizon oti eis to ieron eisêgagen o paulos

30 ekinêthê te ê polis olê kai egeneto sundromê tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exô tou ierou kai eutheôs ekleisthêsan ai thurai

31 zêtountôn a=te tsb=de auton apokteinai anebê phasis tô chiliarchô tês speirês oti olê a=sugchunnetai tsb=sugkechutai ierousalêm

32 os exautês paralabôn stratiôtas kai a=ekatontarchas tsb=ekatontarchous katedramen ep autous oi de idontes ton chiliarchon kai tous stratiôtas epausanto tuptontes ton paulon

33 ats=tote eggisas b=de o chiliarchos epelabeto autou kai ekeleusen dethênai a=alusesi tsb=alusesin a=dusi tsb=dusin kai epunthaneto tis tsb=an eiê kai ti estin pepoiêkôs

34 alloi de allo ti a=epephônoun tsb=eboôn en tô ochlô mê a=dunamenou tsb=dunamenos de a=autou gnônai to asphales dia ton thorubon ekeleusen agesthai auton eis tên parembolên

35 ote de egeneto epi tous anabathmous sunebê bastazesthai auton upo tôn stratiôtôn dia tên bian tou ochlou

36 êkolouthei gar to plêthos tou laou a=krazontes tsb=krazon aire auton

37 mellôn te eisagesthai eis tên parembolên o paulos legei tô chiliarchô ei exestin moi eipein ats=ti pros se o de ephê ellênisti ginôskeis

38 ouk ara su ei o aiguptios o pro toutôn tôn êmerôn anastatôsas kai exagagôn eis tên erêmon tous tetrakischilious andras tôn sikariôn

39 eipen de o paulos egô anthrôpos men eimi ioudaios tarseus tês kilikias ouk asêmou poleôs politês deomai de sou epitrepson moi lalêsai pros ton laon

40 epitrepsantos de autou o paulos estôs epi tôn anabathmôn kateseisen tê cheiri tô laô pollês de sigês genomenês b=prosephônei ats=prosephônêsen tê ebraidi dialektô legôn

Chapter 22

1 andres adelphoi kai pateres akousate mou tês pros umas ab=nuni ts=nun apologias

2 akousantes de oti tê ebraidi dialektô prosephônei autois mallon pareschon êsuchian kai phêsin

3 egô tsb=men eimi anêr ioudaios gegennêmenos en tarsô tês kilikias anatethrammenos de en tê polei tautê para tous podas gamaliêl pepaideumenos kata akribeian tou patrôou nomou zêlôtês uparchôn tou theou kathôs pantes umeis este sêmeron

4 os tautên tên odon ediôxa achri thanatou desmeuôn kai paradidous eis phulakas andras te kai gunaikas

5 ôs kai o archiereus marturei moi kai pan to presbuterion par ôn kai epistolas dexamenos pros tous adelphous eis damaskon eporeuomên axôn kai tous ekeise ontas dedemenous eis ierousalêm ina timôrêthôsin

6 egeneto de moi poreuomenô kai eggizonti tê damaskô peri mesêmbrian exaiphnês ek tou ouranou periastrapsai phôs ikanon peri eme

7 ab=epesa ts=epeson te eis to edaphos kai êkousa phônês legousês moi saoul saoul ti me diôkeis

8 egô de apekrithên tis ei kurie eipen te pros me egô eimi iêsous o nazôraios on su diôkeis

9 oi de sun emoi ontes to men phôs etheasanto tsb=kai tsb=emphoboi tsb=egenonto tên de phônên ouk êkousan tou lalountos moi

10 eipon de ti poiêsô kurie o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon kakei soi lalêthêsetai peri pantôn ôn tetaktai soi poiêsai

11 ôs de ouk eneblepon apo tês doxês tou phôtos ekeinou cheiragôgoumenos upo tôn sunontôn moi êlthon eis damaskon

12 ananias de tis anêr a=eulabês tsb=eusebês kata ton nomon marturoumenos upo pantôn tôn katoikountôn ioudaiôn

13 elthôn pros me kai epistas eipen moi saoul adelphe anablepson kagô autê tê ôra aneblepsa eis auton

14 o de eipen o theos tôn paterôn êmôn proecheirisato se gnônai to thelêma autou kai idein ton dikaion kai akousai phônên ek tou stomatos autou

15 oti esê martus autô pros pantas anthrôpous ôn eôrakas kai êkousas

16 kai nun ti melleis anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma a=autou tsb=tou tsb=kuriou

17 egeneto de moi upostrepsanti eis ierousalêm kai proseuchomenou mou en tô ierô genesthai me en ekstasei

18 kai idein auton legonta moi speuson kai exelthe en tachei ex ierousalêm dioti ou paradexontai sou tsb=tên marturian peri emou

19 kagô eipon kurie autoi epistantai oti egô êmên phulakizôn kai derôn kata tas sunagôgas tous pisteuontas epi se

20 kai ote a=exechunneto tsb=execheito to aima stephanou tou marturos sou kai autos êmên ephestôs kai suneudokôn tsb=tê tsb=anairesei tsb=autou b=[kai] ats=kai phulassôn ta imatia tôn anairountôn auton

21 kai eipen pros me poreuou oti egô eis ethnê makran exapostelô se

22 êkouon de autou achri toutou tou logou kai epêran tên phônên autôn legontes aire apo tês gês ton toiouton ou gar ab=kathêken ts=kathêkon auton zên

23 b=krazontôn ats=kraugazontôn a=te tsb=de autôn kai riptountôn ta imatia kai koniorton ballontôn eis ton aera

24 ekeleusen tsb=auton o chiliarchos a=eisagesthai a=auton tsb=agesthai eis tên parembolên a=eipas tsb=eipôn mastixin anetazesthai auton ina epignô di ên aitian outôs epephônoun autô

25 ôs de as=proeteinan bt=proeteinen auton tois imasin eipen pros ton estôta ekatontarchon o paulos ei anthrôpon rômaion kai akatakriton exestin umin mastizein

26 akousas de o a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos proselthôn tsb=apêggeilen tô chiliarchô a=apêggeilen legôn tsb=ora ti melleis poiein o gar anthrôpos outos rômaios estin

27 proselthôn de o chiliarchos eipen autô lege moi tsb=ei su rômaios ei o de ephê nai

28 apekrithê a=de tsb=te o chiliarchos egô pollou kephalaiou tên politeian tautên ektêsamên o de paulos ephê egô de kai gegennêmai

29 eutheôs oun apestêsan ap autou oi mellontes auton anetazein kai o chiliarchos de ephobêthê epignous oti rômaios estin kai oti tsb=ên auton a=ên dedekôs

30 tê de epaurion boulomenos gnônai to asphales to ti katêgoreitai a=upo tsb=para tôn ioudaiôn elusen auton tsb=apo tsb=tôn tsb=desmôn kai ekeleusen a=sunelthein tsb=elthein tous archiereis kai a=pan tsb=olon to sunedrion tsb=autôn kai katagagôn ton paulon estêsen eis autous

Chapter 23

1 atenisas de o paulos tô sunedriô eipen andres adelphoi egô pasê suneidêsei agathê pepoliteumai tô theô achri tautês tês êmeras

2 o de archiereus ananias epetaxen tois parestôsin autô tuptein autou to stoma

3 tote o paulos pros auton eipen tuptein se mellei o theos toiche kekoniamene kai su kathê krinôn me kata ton nomon kai paranomôn keleueis me tuptesthai

4 oi de parestôtes a=eipan tsb=eipon ton archierea tou theou loidoreis

5 ephê te o paulos ouk êdein adelphoi oti estin archiereus gegraptai gar a=oti archonta tou laou sou ouk ereis kakôs

6 gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiôn to de eteron pharisaiôn a=ekrazen tsb=ekraxen en tô sunedriô andres adelphoi egô pharisaios eimi uios a=pharisaiôn tsb=pharisaiou peri elpidos kai anastaseôs nekrôn a=[egô] tsb=egô krinomai

7 touto de autou a=eipontos tsb=lalêsantos egeneto stasis tôn pharisaiôn b=[kai ats=kai tsb=tôn b=saddoukaiôn] ats=saddoukaiôn kai eschisthê to plêthos

8 saddoukaioi men gar legousin mê einai anastasin a=mête tsb=mêde aggelon mête pneuma pharisaioi de omologousin ta amphotera

9 egeneto de kraugê megalê kai anastantes a=tines a=tôn a=grammateôn tsb=oi tsb=grammateis tou merous tôn pharisaiôn diemachonto legontes ouden kakon euriskomen en tô anthrôpô toutô ei de pneuma elalêsen autô ê aggelos tsb=mê tsb=theomachômen

10 pollês de a=ginomenês tsb=genomenês staseôs a=phobêtheis tsb=eulabêtheis o chiliarchos mê diaspasthê o paulos up autôn ekeleusen to strateuma b=katabênai b=kai ats=kataban arpasai auton ek mesou autôn agein te eis tên parembolên

11 tê de epiousê nukti epistas autô o kurios eipen tharsei tsb=paule ôs gar diemarturô ta peri emou eis ierousalêm a=outô tsb=outôs se dei kai eis rômên marturêsai

12 genomenês de êmeras poiêsantes tsb=tines tsb=tôn tsb=ioudaiôn sustrophên a=oi a=ioudaioi anethematisan eautous legontes mête phagein mête piein eôs ou apokteinôsin ton paulon

13 êsan de pleious a=tesserakonta tsb=tessarakonta oi tautên tên sunômosian a=poiêsamenoi tsb=pepoiêkotes

14 oitines proselthontes tois archiereusin kai tois presbuterois a=eipan tsb=eipon anathemati anethematisamen eautous mêdenos geusasthai eôs ou apokteinômen ton paulon

15 nun oun umeis emphanisate tô chiliarchô sun tô sunedriô opôs tsb=aurion tsb=auton katagagê a=auton a=eis tsb=pros umas ôs mellontas diaginôskein akribesteron ta peri autou êmeis de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

16 akousas de o uios tês adelphês paulou as=tên bt=to as=enedran bt=enedron paragenomenos kai eiselthôn eis tên parembolên apêggeilen tô paulô

17 proskalesamenos de o paulos ena tôn ekatontarchôn ephê ton neanian touton apagage pros ton chiliarchon echei gar tsb=ti apaggeilai a=ti autô

18 o men oun paralabôn auton êgagen pros ton chiliarchon kai phêsin o desmios paulos proskalesamenos me êrôtêsen touton ton a=neaniskon tsb=neanian agagein pros se echonta ti lalêsai soi

19 epilabomenos de tês cheiros autou o chiliarchos kai anachôrêsas kat idian epunthaneto ti estin o echeis apaggeilai moi

20 eipen de oti oi ioudaioi sunethento tou erôtêsai se opôs aurion a=ton a=paulon a=katagagês eis to sunedrion tsb=katagagês tsb=ton tsb=paulon ôs a=mellon b=mellonta ts=mellontes ti akribesteron punthanesthai peri autou

21 su oun mê peisthês autois enedreuousin gar auton ex autôn andres pleious a=tesserakonta tsb=tessarakonta oitines anethematisan eautous mête phagein mête piein eôs ou anelôsin auton kai nun tsb=etoimoi eisin a=etoimoi prosdechomenoi tên apo sou epaggelian

22 o men oun chiliarchos a=apeluse tsb=apelusen ton a=neaniskon tsb=neanian paraggeilas mêdeni eklalêsai oti tauta enephanisas pros me

23 kai proskalesamenos duo a=[tinas] tsb=tinas tôn ekatontarchôn eipen etoimasate stratiôtas diakosious opôs poreuthôsin eôs kaisareias kai ippeis ebdomêkonta kai dexiolabous diakosious apo tritês ôras tês nuktos

24 ktênê te parastêsai ina epibibasantes ton paulon a=diasôsôsi tsb=diasôsôsin pros phêlika ton êgemona

25 grapsas epistolên a=echousan tsb=periechousan ton tupon touton

26 klaudios lusias tô kratistô êgemoni phêliki chairein

27 ton andra touton a=sullêmphthenta tsb=sullêphthenta upo tôn ioudaiôn kai mellonta anaireisthai up autôn epistas sun tô strateumati a=exeilamên tsb=exeilomên tsb=auton mathôn oti rômaios estin

28 boulomenos a=te tsb=de a=epignônai tsb=gnônai tên aitian di ên enekaloun autô katêgagon tsb=auton eis to sunedrion autôn

29 on euron egkaloumenon peri zêtêmatôn tou nomou autôn mêden ats=de axion thanatou ê desmôn tsb=egklêma echonta a=egklêma

30 mênutheisês de moi epiboulês eis ton andra tsb=mellein esesthai tsb=upo tsb=tôn tsb=ioudaiôn exautês epempsa pros se paraggeilas kai tois katêgorois legein a=[ta] tsb=ta pros auton epi sou tsb=errôso

31 oi men oun stratiôtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon êgagon dia tsb=tês nuktos eis tên antipatrida

32 tê de epaurion easantes tous ippeis a=aperchesthai tsb=poreuesthai sun autô upestrepsan eis tên parembolên

33 oitines eiselthontes eis tên kaisareian kai anadontes tên epistolên tô êgemoni parestêsan kai ton paulon autô

34 anagnous de tsb=o tsb=êgemôn kai eperôtêsas ek poias a=eparcheias tsb=eparchias estin kai puthomenos oti apo kilikias

35 diakousomai sou ephê otan kai oi katêgoroi sou paragenôntai a=keleusas tsb=ekeleusen tsb=te tsb=auton en tô praitôriô ats=tou êrôdou phulassesthai a=auton

Chapter 24

1 meta de pente êmeras katebê o archiereus ananias meta tsb=tôn presbuterôn a=tinôn kai rêtoros tertullou tinos oitines enephanisan tô êgemoni kata tou paulou

2 klêthentos de autou êrxato katêgorein o tertullos legôn

3 tsb=24:3 pollês eirênês tugchanontes dia sou kai a=diorthômatôn tsb=katorthômatôn ginomenôn tô ethnei toutô dia tês sês pronoias a=24:3 pantê te kai pantachou apodechometha kratiste phêlix meta pasês eucharistias

4 ina de mê epi pleion se egkoptô parakalô akousai se êmôn suntomôs tê sê epieikeia

5 eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta a=staseis tsb=stasin pasin tois ioudaiois tois kata tên oikoumenên prôtostatên te tês tôn nazôraiôn aireseôs

6 os kai to ieron epeirasen bebêlôsai on kai ekratêsamen ts=kai ts=kata ts=ton ts=êmeteron ts=nomon ts=êthelêsamen ts=krinein

7 ts=parelthôn ts=de ts=lusias ts=o ts=chiliarchos ts=meta ts=pollês ts=bias ts=ek ts=tôn ts=cheirôn ts=êmôn ts=apêgagen

8 ts=keleusas ts=tous ts=katêgorous ts=autou ts=erchesthai ts=epi ts=se par ou dunêsê autos anakrinas peri pantôn toutôn epignônai ôn êmeis katêgoroumen autou

9 ab=sunepethento ts=sunethento de kai oi ioudaioi phaskontes tauta outôs echein

10 apekrithê a=te tsb=de o paulos neusantos autô tou êgemonos legein ek pollôn etôn onta se kritên tô ethnei toutô epistamenos a=euthumôs tsb=euthumoteron ta peri emautou apologoumai

11 dunamenou sou a=epignônai tsb=gnônai oti ou pleious eisin moi êmerai ts=ê a=dôdeka tsb=dekaduo aph ês anebên proskunêsôn a=eis tsb=en ierousalêm

12 kai oute en tô ierô euron me pros tina dialegomenon ê a=epistasin tsb=episustasin poiounta ochlou oute en tais sunagôgais oute kata tên polin

13 a=oude tsb=oute parastêsai bt=me dunantai a=soi peri ôn a=nuni tsb=nun katêgorousin mou

14 omologô de touto soi oti kata tên odon ên legousin airesin outôs latreuô tô patrôô theô pisteuôn a=pasi tsb=pasin tois kata ton nomon kai a=tois a=en tois prophêtais gegrammenois

15 elpida echôn eis ton theon ên kai autoi outoi prosdechontai anastasin mellein esesthai tsb=nekrôn dikaiôn te kai adikôn

16 en toutô a=kai tsb=de autos askô aproskopon suneidêsin b=echôn ats=echein pros ton theon kai tous anthrôpous ab=dia ab=pantos ts=diapantos

17 di etôn de pleionôn tsb=paregenomên eleêmosunas poiêsôn eis to ethnos mou a=paregenomên kai prosphoras

18 en a=ais tsb=ois euron me êgnismenon en tô ierô ou meta ochlou oude meta thorubou tines at=de apo tês asias ioudaioi

19 ous as=edei bt=dei epi sou pareinai kai katêgorein ei ti echoien pros a=eme tsb=me

20 ê autoi outoi eipatôsan ts=ei ti euron tsb=en tsb=emoi adikêma stantos mou epi tou sunedriou

21 ê peri mias tautês phônês ês a=ekekraxa tsb=ekraxa tsb=estôs en autois a=estôs oti peri anastaseôs nekrôn egô krinomai sêmeron a=eph tsb=uph umôn

22 a=anebaleto tsb=akousas de a=autous tsb=tauta o phêlix tsb=anebaleto tsb=autous akribesteron eidôs ta peri tês odou a=eipas tsb=eipôn otan lusias o chiliarchos katabê diagnôsomai ta kath umas

23 diataxamenos tsb=te tô ekatontarchê têreisthai a=auton tsb=ton tsb=paulon echein te anesin kai mêdena kôluein tôn idiôn autou upêretein tsb=ê tsb=proserchesthai autô

24 meta de êmeras tinas paragenomenos o phêlix sun drousillê tê a=idia gunaiki ts=autou ousê ioudaia metepempsato ton paulon kai êkousen autou peri tês eis christon a=iêsoun pisteôs

25 dialegomenou de autou peri dikaiosunês kai egkrateias kai tou krimatos tou mellontos tsb=esesthai emphobos genomenos o phêlix apekrithê to nun echon poreuou kairon de metalabôn metakalesomai se

26 ama ts=de kai elpizôn oti chrêmata dothêsetai autô upo tou paulou tsb=opôs tsb=lusê tsb=auton dio kai puknoteron auton metapempomenos ômilei autô

27 dietias de plêrôtheisês elaben diadochon o phêlix porkion phêston thelôn te a=charita tsb=charitas katathesthai tois ioudaiois o phêlix a=katelipe tsb=katelipen ton paulon dedemenon

Chapter 25

1 phêstos oun epibas tê a=eparcheia tsb=eparchia meta treis êmeras anebê eis ierosoluma apo kaisareias

2 enephanisan a=te tsb=de autô a=oi tsb=o a=archiereis tsb=archiereus kai oi prôtoi tôn ioudaiôn kata tou paulou kai parekaloun auton

3 aitoumenoi charin kat autou opôs metapempsêtai auton eis ierousalêm enedran poiountes anelein auton kata tên odon

4 o men oun phêstos apekrithê têreisthai ton paulon a=eis tsb=en a=kaisareian tsb=kaisareia eauton de mellein en tachei ekporeuesthai

5 oi oun tsb=dunatoi en umin phêsin a=dunatoi sugkatabantes ei ti estin s=atopon en tô andri a=atopon tsb=toutô katêgoreitôsan autou

6 diatripsas de en autois êmeras a=ou pleious a=oktô ê deka katabas eis kaisareian tê epaurion kathisas epi tou bêmatos ekeleusen ton paulon achthênai

7 paragenomenou de autou periestêsan a=auton oi apo ierosolumôn katabebêkotes ioudaioi polla kai barea ab=aitiômata ts=aitiamata tsb=pherontes a=katapherontes tsb=kata tsb=tou tsb=paulou a ouk ischuon apodeixai

8 a=tou a=paulou apologoumenou tsb=autou oti oute eis ton nomon tôn ioudaiôn oute eis to ieron oute eis kaisara ti êmarton

9 o phêstos de a=thelôn tois ioudaiois tsb=thelôn charin katathesthai apokritheis tô paulô eipen theleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutôn a=krithênai tsb=krinesthai ep emou

10 eipen de o paulos epi tou bêmatos kaisaros estôs eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden êdikêsa ôs kai su kallion epiginôskeis

11 ei men a=oun tsb=gar adikô kai axion thanatou pepracha ti ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin ôn outoi katêgorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai

12 tote o phêstos sullalêsas meta tou sumbouliou apekrithê kaisara epikeklêsai epi kaisara poreusê

13 êmerôn de diagenomenôn tinôn agrippas o basileus kai bernikê katêntêsan eis kaisareian ab=aspasamenoi ts=aspasomenoi ton phêston

14 ôs de pleious êmeras b=dietriben ats=dietribon ekei o phêstos tô basilei anetheto ta kata ton paulon legôn anêr tis estin kataleleimmenos upo phêlikos desmios

15 peri ou genomenou mou eis ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi tôn ioudaiôn aitoumenoi kat autou a=katadikên tsb=dikên

16 pros ous apekrithên oti ouk estin ethos rômaiois charizesthai tina anthrôpon tsb=eis tsb=apôleian prin ê o katêgoroumenos kata prosôpon echoi tous katêgorous topon te apologias laboi peri tou egklêmatos

17 sunelthontôn oun a=[autôn] tsb=autôn enthade anabolên mêdemian poiêsamenos tê exês kathisas epi tou bêmatos ekeleusa achthênai ton andra

18 peri ou stathentes oi katêgoroi oudemian aitian a=epheron tsb=epepheron ôn tsb=upenooun egô a=upenooun a=ponêrôn

19 zêtêmata de tina peri tês idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos iêsou tethnêkotos on ephasken o paulos zên

20 aporoumenos de egô ts=eis tên peri a=toutôn tsb=toutou zêtêsin elegon ei bouloito poreuesthai eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm kakei krinesthai peri toutôn

21 tou de paulou epikalesamenou têrêthênai auton eis tên tou sebastou diagnôsin ekeleusa têreisthai auton eôs ou a=anapempsô tsb=pempsô auton pros kaisara

22 agrippas de pros ton phêston tsb=ephê eboulomên kai autos tou anthrôpou akousai tsb=o tsb=de aurion phêsin akousê autou

23 tê oun epaurion elthontos tou agrippa kai tês bernikês meta pollês phantasias kai eiselthontôn eis to akroatêrion sun te tsb=tois chiliarchois kai andrasin tois kat exochên tsb=ousin tês poleôs kai keleusantos tou phêstou êchthê o paulos

24 kai phêsin o phêstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes êmin andres theôreite touton peri ou a=apan tsb=pan to plêthos tôn ioudaiôn enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade a=boôntes tsb=epiboôntes mê dein tsb=zên auton a=zên mêketi

25 egô de a=katelabomên tsb=katalabomenos mêden axion tsb=thanatou auton a=thanatou peprachenai tsb=kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein tsb=auton

26 peri ou asphales ti grapsai tô kuriô ouk echô dio proêgagon auton eph umôn kai malista epi sou basileu agrippa opôs tês anakriseôs genomenês schô ti a=grapsô tsb=grapsai

27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mê kai tas kat autou aitias sêmanai

Chapter 26

1 agrippas de pros ton paulon ephê epitrepetai soi a=peri tsb=uper seautou legein tote o paulos tsb=apelogeito ekteinas tên cheira a=apelogeito

2 peri pantôn ôn egkaloumai upo ioudaiôn basileu agrippa êgêmai emauton makarion ts=mellôn ts=apologeisthai epi sou ab=mellôn b=apologeisthai sêmeron a=apologeisthai

3 malista gnôstên onta se s=eidôs pantôn tôn kata ioudaious b=êthôn ats=ethôn te kai zêtêmatôn dio deomai tsb=sou makrothumôs akousai mou

4 tên men oun biôsin mou a=[tên] tsb=tên ek neotêtos tên ap archês genomenên en tô ethnei mou en a=te ierosolumois a=isasi tsb=isasin pantes a=[oi] tsb=oi ioudaioi

5 proginôskontes me anôthen ean a=thelôsi tsb=thelôsin marturein oti kata tên akribestatên airesin tês êmeteras thrêskeias ezêsa pharisaios

6 kai nun ep elpidi tês a=eis tsb=pros tous pateras a=êmôn epaggelias genomenês upo tou theou estêka krinomenos

7 eis ên to dôdekaphulon êmôn en ekteneia nukta kai êmeran latreuon elpizei katantêsai peri ês elpidos egkaloumai tsb=basileu tsb=agrippa upo ts=tôn ioudaiôn a=basileu

8 ti apiston krinetai par umin ei o theos nekrous egeirei

9 egô men oun edoxa emautô pros to onoma iêsou tou nazôraiou dein polla enantia praxai

10 o kai epoiêsa en ierosolumois kai pollous a=te tôn agiôn egô a=en phulakais katekleisa tên para tôn archiereôn exousian labôn anairoumenôn te autôn katênegka psêphon

11 kai kata pasas tas sunagôgas pollakis timôrôn autous ênagkazon blasphêmein perissôs te emmainomenos autois ediôkon eôs kai eis tas exô poleis

12 en ois tsb=kai poreuomenos eis tên damaskon met exousias kai epitropês tês tsb=para tôn archiereôn

13 êmeras mesês kata tên odon eidon basileu ouranothen uper tên lamprotêta tou êliou perilampsan me phôs kai tous sun emoi poreuomenous

14 pantôn a=te tsb=de katapesontôn êmôn eis tên gên êkousa phônên a=legousan tsb=lalousan pros me tsb=kai tsb=legousan tê ebraidi dialektô saoul saoul ti me diôkeis sklêron soi pros kentra laktizein

15 egô de a=eipa tsb=eipon tis ei kurie o de a=kurios eipen egô eimi iêsous on su diôkeis

16 alla anastêthi kai stêthi epi tous podas sou eis touto gar ôphthên soi procheirisasthai se upêretên kai martura ôn te eides a=[me] ôn te ophthêsomai soi

17 exairoumenos se ek tou laou kai a=ek tôn ethnôn eis ous ab=egô ts=nun tsb=se apostellô a=se

18 anoixai ophthalmous autôn s=kai abt=tou ats=epistrepsai b=upostrepsai apo skotous eis phôs kai tês exousias tou satana epi ton theon tou labein autous aphesin amartiôn kai klêron en tois êgiasmenois pistei tê eis eme

19 othen basileu agrippa ouk egenomên apeithês tê ouraniô optasia

20 alla tois en damaskô prôton a=te kai ierosolumois tsb=eis pasan te tên chôran tês ioudaias kai tois ethnesin as=apêggellon bt=apaggellôn metanoein kai epistrephein epi ton theon axia tês metanoias erga prassontas

21 eneka toutôn ats=me tsb=oi ioudaioi b=me sullabomenoi a=[onta] en tô ierô epeirônto diacheirisasthai

22 epikourias oun tuchôn tês a=apo tsb=para tou theou achri tês êmeras tautês estêka ab=marturomenos ts=marturoumenos mikrô te kai megalô ouden ektos legôn ôn te oi prophêtai elalêsan mellontôn ginesthai kai ab=môusês ts=môsês

23 ei pathêtos o christos ei prôtos ex anastaseôs nekrôn phôs mellei kataggellein tô a=te laô kai tois ethnesin

24 tauta de autou apologoumenou o phêstos megalê tê phônê a=phêsin tsb=ephê mainê paule ta polla se grammata eis manian peritrepei

25 o de a=paulos ou mainomai phêsin kratiste phêste ab=alla ts=all alêtheias kai sôphrosunês rêmata apophtheggomai

26 epistatai gar peri toutôn o basileus pros on kai parrêsiazomenos lalô lanthanein gar auton a=[ti] tsb=ti toutôn ou peithomai a=outhen tsb=ouden ou gar ats=estin en gônia pepragmenon touto

27 pisteueis basileu agrippa tois prophêtais oida oti pisteueis

28 o de agrippas pros ton paulon tsb=ephê en oligô me peitheis christianon a=poiêsai tsb=genesthai

29 o de paulos tsb=eipen euxaimên an tô theô kai en oligô kai en a=megalô tsb=pollô ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou sêmeron genesthai toioutous opoios a=kai a=egô tsb=kagô eimi parektos tôn desmôn toutôn

30 tsb=kai tsb=tauta tsb=eipontos tsb=autou anestê a=te o basileus kai o êgemôn ê te bernikê kai oi sugkathêmenoi autois

31 kai anachôrêsantes elaloun pros allêlous legontes oti ouden thanatou tsb=axion ê desmôn a=axion a=[ti] prassei o anthrôpos outos

32 agrippas de tô phêstô ephê apolelusthai edunato o anthrôpos outos ei mê epekeklêto kaisara

Chapter 27

1 ôs de ekrithê tou apoplein êmas eis tên italian paredidoun ton te paulon kai tinas eterous desmôtas ekatontarchê onomati iouliô speirês sebastês

2 epibantes de ploiô adramuttênô a=mellonti tsb=mellontes plein a=eis tous kata tên asian topous anêchthêmen ontos sun êmin aristarchou makedonos thessalonikeôs

3 tê te etera katêchthêmen eis sidôna philanthrôpôs te o ioulios tô paulô chrêsamenos epetrepsen pros abs=tous philous a=poreuthenti tsb=poreuthenta epimeleias tuchein

4 kakeithen anachthentes upepleusamen tên kupron dia to tous anemous einai enantious

5 to te pelagos to kata tên kilikian kai pamphulian diapleusantes katêlthomen eis mura tês lukias

6 kakei eurôn o a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos ploion alexandrinon pleon eis tên italian enebibasen êmas eis auto

7 en ikanais de êmerais braduploountes kai molis genomenoi kata tên knidon mê proseôntos êmas tou anemou upepleusamen tên krêtên kata salmônên

8 molis te paralegomenoi autên êlthomen eis topon tina kaloumenon kalous limenas ô eggus tsb=ên polis a=ên lasaia

9 ikanou de chronou diagenomenou kai ontos êdê episphalous tou ploos dia to kai tên nêsteian êdê parelêluthenai parênei o paulos

10 legôn autois andres theôrô oti meta ubreôs kai pollês zêmias ou monon tou ab=phortiou ts=phortou kai tou ploiou alla kai tôn psuchôn êmôn mellein esesthai ton ploun

11 o de ab=ekatontarchês ts=ekatontarchos tô kubernêtê kai tô nauklêrô tsb=epeitheto mallon a=epeitheto ê tois a=upo tsb=upo tsb=tou paulou legomenois

12 aneuthetou de tou limenos uparchontos pros paracheimasian oi a=pleiones tsb=pleious ethento boulên anachthênai a=ekeithen tsb=kakeithen eipôs dunainto katantêsantes eis phoinika paracheimasai limena tês krêtês bleponta kata liba kai kata chôron

13 upopneusantos de notou doxantes tês protheseôs kekratêkenai arantes asson parelegonto tên krêtên

14 met ou polu de ebalen kat autês anemos tuphônikos o kaloumenos a=eurakulôn tsb=eurokludôn

15 sunarpasthentos de tou ploiou kai mê dunamenou antophthalmein tô anemô epidontes epherometha

16 nêsion de ti upodramontes kaloumenon a=kauda tsb=klaudên tsb=molis ischusamen a=molis perikrateis genesthai tês skaphês

17 ên arantes boêtheiais echrônto upozônnuntes to ploion phoboumenoi te mê eis tên b=surtên ats=surtin ekpesôsin chalasantes to skeuos outôs epheronto

18 sphodrôs de cheimazomenôn êmôn tê exês ekbolên epoiounto

19 kai tê tritê autocheires tên skeuên tou ploiou a=erripsan tsb=erripsamen

20 mête de êliou mête astrôn epiphainontôn epi pleionas êmeras cheimônos te ouk oligou epikeimenou loipon periêreito tsb=pasa elpis a=pasa tou sôzesthai êmas

21 pollês a=te tsb=de asitias uparchousês tote statheis o paulos en mesô autôn eipen edei men ô andres peitharchêsantas moi mê anagesthai apo tês krêtês kerdêsai te tên ubrin tautên kai tên zêmian

22 kai abs=ta abs=nun t=tanun parainô umas euthumein apobolê gar psuchês oudemia estai ex umôn plên tou ploiou

23 parestê gar moi ab=tautê tê nukti ts=tautê tsb=aggelos tou theou ou eimi a=[egô] ô kai latreuô a=aggelos

24 legôn mê phobou paule kaisari se dei parastênai kai idou kecharistai soi o theos pantas tous pleontas meta sou

25 dio euthumeite andres pisteuô gar tô theô oti outôs estai kath on tropon lelalêtai moi

26 eis nêson de tina dei êmas ekpesein

27 ôs de tessareskaidekatê nux egeneto diapheromenôn êmôn en tô adria kata meson tês nuktos upenooun oi nautai prosagein tina autois chôran

28 kai bolisantes euron orguias eikosi brachu de diastêsantes kai palin bolisantes euron orguias dekapente

29 phoboumenoi te a=mêpou tsb=mêpôs a=kata tsb=eis tracheis topous abs=ekpesômen t=ekpesôsin ek prumnês ripsantes agkuras tessaras êuchonto êmeran genesthai

30 tôn de nautôn zêtountôn phugein ek tou ploiou kai chalasantôn tên skaphên eis tên thalassan prophasei ôs ek a=prôrês tsb=prôras tsb=mellontôn agkuras a=mellontôn ekteinein

31 eipen o paulos tô ekatontarchê kai tois stratiôtais ean mê outoi meinôsin en tô ploiô umeis sôthênai ou dunasthe

32 tote a=apekopsan oi stratiôtai tsb=apekopsan ta schoinia tês skaphês kai eiasan autên ekpesein

33 achri de ou b=êmellen ts=emellen êmera a=êmellen ginesthai parekalei o paulos apantas metalabein trophês legôn tessareskaidekatên sêmeron êmeran prosdokôntes asitoi diateleite a=mêthen tsb=mêden proslabomenoi

34 dio parakalô umas a=metalabein tsb=proslabein trophês touto gar pros tês umeteras sôtêrias uparchei oudenos gar umôn thrix a=apo tsb=ek tês kephalês a=apoleitai tsb=peseitai

35 a=eipas tsb=eipôn de tauta kai labôn arton eucharistêsen tô theô enôpion pantôn kai klasas êrxato esthiein

36 euthumoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto trophês

37 a=êmetha tsb=êmen de tsb=en tsb=tô tsb=ploiô ai pasai psuchai a=en a=tô a=ploiô diakosiai ab=ebdomêkonta ab=ex ts=ebdomêkontaex

38 koresthentes de b=tês trophês ekouphizon to ploion ekballomenoi ton siton eis tên thalassan

39 ote de êmera egeneto tên gên ouk epeginôskon kolpon de tina katenooun echonta aigialon eis on a=ebouleuonto tsb=ebouleusanto ei b=dunaton ats=dunainto exôsai to ploion

40 kai tas agkuras perielontes eiôn eis tên thalassan ama anentes tas zeuktêrias tôn pêdaliôn kai eparantes ton a=artemôna tsb=artemona tê pneousê kateichon eis ton aigialon

41 peripesontes de eis topon dithalasson a=epekeilan tsb=epôkeilan tên naun kai ê men prôra ereisasa emeinen asaleutos ê de prumna elueto upo tês bias a=[tôn tsb=tôn a=kumatôn] tsb=kumatôn

42 tôn de stratiôtôn boulê egeneto ina tous desmôtas apokteinôsin ab=mê ab=tis ts=mêtis ekkolumbêsas ab=diaphugê ts=diaphugoi

43 o de a=ekatontarchês tsb=ekatontarchos boulomenos diasôsai ton paulon ekôlusen autous tou boulêmatos ekeleusen te tous dunamenous kolumban a=aporipsantas tsb=aporripsantas prôtous epi tên gên exienai

44 kai tous loipous ous men epi sanisin ous de epi tinôn tôn apo tou ploiou kai outôs egeneto pantas diasôthênai epi tên gên

Chapter 28

1 kai diasôthentes tote a=epegnômen tsb=epegnôsan oti melitê ê nêsos kaleitai

2 oi a=te tsb=de barbaroi pareichon ou tên tuchousan philanthrôpian êmin a=apsantes tsb=anapsantes gar puran proselabonto pantas êmas dia ton ueton ton ephestôta kai dia to psuchos

3 sustrepsantos de tou paulou phruganôn a=ti plêthos kai epithentos epi tên puran echidna a=apo tsb=ek tês thermês b=diexelthousa ats=exelthousa kathêpsen tês cheiros autou

4 ôs de eidon oi barbaroi kremamenon to thêrion ek tês cheiros autou tsb=elegon pros allêlous a=elegon pantôs phoneus estin o anthrôpos outos on diasôthenta ek tês thalassês ê dikê zên ouk eiasen

5 o men oun apotinaxas to thêrion eis to pur epathen ouden kakon

6 oi de prosedokôn auton mellein pimprasthai ê katapiptein aphnô nekron epi polu de autôn prosdokôntôn kai theôrountôn mêden atopon eis auton ginomenon a=metabalomenoi tsb=metaballomenoi elegon tsb=theon auton einai a=theon

7 en de tois peri ton topon ekeinon upêrchen chôria tô prôtô tês nêsou onomati popliô os anadexamenos êmas treis êmeras philophronôs exenisen

8 egeneto de ton patera tou popliou puretois kai a=dusenteriô tsb=dusenteria sunechomenon katakeisthai pros on o paulos eiselthôn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autô iasato auton

9 toutou a=de tsb=oun genomenou kai oi loipoi oi tsb=echontes tsb=astheneias en tê nêsô a=echontes a=astheneias prosêrchonto kai etherapeuonto

10 oi kai pollais timais etimêsan êmas kai anagomenois epethento ta pros a=tas tsb=tên a=chreias tsb=chreian

11 meta de treis mênas b=êchthêmen ats=anêchthêmen en ploiô parakecheimakoti en tê nêsô alexandrinô parasêmô dioskourois

12 kai katachthentes eis surakousas epemeinamen êmeras treis

13 othen a=perielontes tsb=perielthontes katêntêsamen eis rêgion kai meta mian êmeran epigenomenou notou deuteraioi êlthomen eis potiolous

14 ou eurontes adelphous pareklêthêmen a=par tsb=ep autois epimeinai êmeras epta kai outôs eis tên rômên a=êlthamen tsb=êlthomen

15 kakeithen oi adelphoi akousantes ta peri êmôn a=êlthan tsb=exêlthon eis apantêsin êmin a=achri tsb=achris appiou phorou kai triôn tabernôn ous idôn o paulos eucharistêsas tô theô a=elabe tsb=elaben tharsos

16 ote de a=eisêlthomen tsb=êlthomen eis rômên tsb=o tsb=ekatontarchos tsb=paredôken tsb=tous tsb=desmious tsb=tô b=stratopedarchô ts=stratopedarchê tsb=tô tsb=de tsb=paulô epetrapê a=tô a=paulô menein kath eauton sun tô phulassonti auton stratiôtê

17 egeneto de meta êmeras treis sugkalesasthai a=auton tsb=ton tsb=paulon tous ontas tôn ioudaiôn prôtous sunelthontôn de autôn elegen pros autous a=egô andres adelphoi tsb=egô ouden enantion poiêsas tô laô ê tois a=ethesi tsb=ethesin tois patrôois desmios ex ierosolumôn paredothên eis tas cheiras tôn rômaiôn

18 oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mêdemian aitian thanatou uparchein en emoi

19 antilegontôn de tôn ioudaiôn ênagkasthên epikalesasthai kaisara ouch ôs tou ethnous mou echôn ti a=katêgorein tsb=katêgorêsai

20 dia tautên oun tên aitian parekalesa umas idein kai proslalêsai eneken gar tês elpidos tou israêl tên alusin tautên perikeimai

21 oi de pros auton a=eipan tsb=eipon êmeis oute grammata peri sou edexametha apo tês ioudaias oute paragenomenos tis tôn adelphôn apêggeilen ê elalêsen ti peri sou ponêron

22 axioumen de para sou akousai a phroneis peri men gar tês aireseôs tautês gnôston tsb=estin êmin a=estin oti pantachou antilegetai

23 taxamenoi de autô êmeran a=êlthon tsb=êkon pros auton eis tên xenian pleiones ois exetitheto diamarturomenos tên basileian tou theou peithôn te autous tsb=ta peri tou iêsou apo te tou nomou a=môuseôs tsb=môseôs kai tôn prophêtôn apo prôi eôs esperas

24 kai oi men epeithonto tois legomenois oi de êpistoun

25 asumphônoi de ontes pros allêlous apeluonto eipontos tou paulou rêma en oti kalôs to pneuma to agion elalêsen dia êsaiou tou prophêtou pros tous pateras a=umôn tsb=êmôn

26 a=legôn tsb=legon poreuthêti pros ton laon touton kai ab=eipon ts=eipe akoê akousete kai ou mê sunête kai blepontes blepsete kai ou mê idête

27 epachunthê gar ê kardia tou laou toutou kai tois ôsin bareôs êkousan kai tous ophthalmous autôn ekammusan mêpote idôsin tois ophthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tê kardia sunôsin kai epistrepsôsin kai ab=iasomai ts=iasômai autous

28 gnôston oun estô umin oti tois ethnesin apestalê a=touto to sôtêrion tou theou autoi kai akousontai

29 tsb=kai tsb=tauta tsb=autou tsb=eipontos tsb=apêlthon tsb=oi tsb=ioudaioi tsb=pollên tsb=echontes tsb=en tsb=eautois tsb=suzêtêsin

30 a=enemeinen tsb=emeinen de tsb=o tsb=paulos dietian olên en idiô misthômati kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton

31 kêrussôn tên basileian tou theou kai didaskôn ta peri tou kuriou iêsou christou meta pasês parrêsias akôlutôs