Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Colossians

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 paulos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou dia thelêmatos theou kai timotheos o adelphos

2 tois en as=kolossais bt=kolassais agiois kai pistois adelphois en christô charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn tsb=kai tsb=kuriou tsb=iêsou tsb=christou

3 eucharistoumen tô theô tsb=kai patri tou kuriou êmôn iêsou christou pantote peri umôn proseuchomenoi

4 akousantes tên pistin umôn en christô iêsou kai tên agapên a=ên a=echete tsb=tên eis pantas tous agious

5 dia tên elpida tên apokeimenên umin en tois ouranois ên proêkousate en tô logô tês alêtheias tou euaggeliou

6 tou parontos eis umas kathôs kai en panti tô kosmô tsb=kai estin karpophoroumenon a=kai b=[kai a=auxanomenon b=auxanomenon] kathôs kai en umin aph ês êmeras êkousate kai epegnôte tên charin tou theou en alêtheia

7 kathôs tsb=kai emathete apo epaphra tou agapêtou sundoulou êmôn os estin pistos uper umôn diakonos tou christou

8 o kai dêlôsas êmin tên umôn agapên en pneumati

9 dia touto kai êmeis aph ês êmeras êkousamen ou pauometha uper umôn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plêrôthête tên epignôsin tou thelêmatos autou en pasê sophia kai sunesei pneumatikê

10 peripatêsai tsb=umas axiôs tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergô agathô karpophorountes kai auxanomenoi a=tê a=epignôsei tsb=eis tsb=tên tsb=epignôsin tou theou

11 en pasê dunamei dunamoumenoi kata to kratos tês doxês autou eis pasan upomonên kai makrothumian meta charas

12 eucharistountes tô patri tô ikanôsanti a=umas tsb=êmas eis tên merida tou klêrou tôn agiôn en tô phôti

13 os errusato êmas ek tês exousias tou skotous kai metestêsen eis tên basileian tou uiou tês agapês autou

14 en ô echomen tên apolutrôsin b=[dia ts=dia tsb=tou tsb=aimatos b=autou] ts=autou tên aphesin tôn amartiôn

15 os estin eikôn tou theou tou aoratou prôtotokos pasês ktiseôs

16 oti en autô ektisthê ta panta tsb=ta en tois ouranois kai tsb=ta epi tês gês ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotêtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

17 kai autos estin pro pantôn kai ta panta en autô sunestêken

18 kai autos estin ê kephalê tou sômatos tês ekklêsias os estin archê prôtotokos ek tôn nekrôn ina genêtai en pasin autos prôteuôn

19 oti en autô eudokêsen pan to plêrôma katoikêsai

20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirênopoiêsas dia tou aimatos tou staurou autou a=[di tsb=di a=autou] tsb=autou eite ta epi tês gês eite ta b=epi ats=en tois ouranois

21 kai umas pote ontas apêllotriômenous kai echthrous tê dianoia en tois ergois tois ponêrois nuni de apokatêllaxen

22 en tô sômati tês sarkos autou dia tou thanatou parastêsai umas agious kai amômous kai anegklêtous katenôpion autou

23 a=ei a=ge tsb=eige epimenete tê pistei tethemeliômenoi kai edraioi kai mê metakinoumenoi apo tês elpidos tou euaggeliou ou êkousate tou kêruchthentos en pasê tsb=tê ktisei tê upo ton ouranon ou egenomên egô paulos diakonos

24 s=os nun chairô en tois pathêmasin ts=mou uper umôn kai antanaplêrô ta usterêmata tôn thlipseôn tou christou en tê sarki mou uper tou sômatos autou o estin ê ekklêsia

25 ês egenomên egô diakonos kata tên oikonomian tou theou tên dotheisan moi eis umas plêrôsai ton logon tou theou

26 to mustêrion to apokekrummenon apo tôn aiônôn kai apo tôn geneôn a=nun tsb=nuni de ephanerôthê tois agiois autou

27 ois êthelêsen o theos gnôrisai ab=ti ts=tis ab=to ts=o ploutos tês doxês tou mustêriou toutou en tois ethnesin a=o tsb=os estin christos en umin ê elpis tês doxês

28 on êmeis kataggellomen nouthetountes panta anthrôpon kai didaskontes panta anthrôpon en pasê sophia ina parastêsômen panta anthrôpon teleion en christô tsb=iêsou

29 eis o kai kopiô agônizomenos kata tên energeian autou tên energoumenên en emoi en dunamei

Chapter 2

1 thelô gar umas eidenai êlikon agôna echô a=uper tsb=peri umôn kai tôn en laodikeia kai osoi ouch a=eorakan tsb=eôrakasin to prosôpon mou en sarki

2 ina paraklêthôsin ai kardiai autôn a=sumbibasthentes tsb=sumbibasthentôn en agapê kai eis a=pan tsb=panta a=ploutos tsb=plouton tês plêrophorias tês suneseôs eis epignôsin tou mustêriou tou theou tsb=kai tsb=patros tsb=kai tsb=tou christou

3 en ô eisin pantes oi thêsauroi tês sophias kai tsb=tês gnôseôs apokruphoi

4 touto tsb=de legô ina a=mêdeis tsb=mê tsb=tis umas paralogizêtai en pithanologia

5 ei gar kai tê sarki apeimi alla tô pneumati sun umin eimi chairôn kai blepôn umôn tên taxin kai to stereôma tês eis christon pisteôs umôn

6 ôs oun parelabete ton christon iêsoun ton kurion en autô peripateite

7 errizômenoi kai epoikodomoumenoi en autô kai bebaioumenoi tsb=en tê pistei kathôs edidachthête perisseuontes en tsb=autê tsb=en eucharistia

8 blepete mê tis umas estai o sulagôgôn dia tês philosophias kai kenês apatês kata tên paradosin tôn anthrôpôn kata ta stoicheia tou kosmou kai ou kata christon

9 oti en autô katoikei pan to plêrôma tês theotêtos sômatikôs

10 kai este en autô peplêrômenoi os estin ê kephalê pasês archês kai exousias

11 en ô kai perietmêthête peritomê acheiropoiêtô en tê apekdusei tou sômatos tsb=tôn tsb=amartiôn tês sarkos en tê peritomê tou christou

12 suntaphentes autô en tô a=baptismô tsb=baptismati en ô kai sunêgerthête dia tês pisteôs tês energeias tou theou tou egeirantos auton ek tsb=tôn nekrôn

13 kai umas nekrous ontas a=[en] tsb=en tois paraptômasin kai tê akrobustia tês sarkos umôn abs=sunezôopoiêsen t=sunezôpoiêsen ab=umas sun autô charisamenos s=umin abt=êmin panta ta paraptômata

14 exaleipsas to kath êmôn cheirographon tois dogmasin o ên upenantion êmin kai auto êrken ek tou mesou prosêlôsas auto tô staurô

15 apekdusamenos tas archas kai tas exousias edeigmatisen en parrêsia thriambeusas autous en autô

16 mê oun tis umas krinetô en brôsei a=kai tsb=ê en posei ê en merei eortês ê a=neomênias tsb=noumênias ê sabbatôn

17 a estin skia tôn mellontôn to de sôma ats=tou christou

18 mêdeis umas katabrabeuetô thelôn en tapeinophrosunê kai thrêskeia tôn aggelôn a tsb=mê eôraken embateuôn eikê phusioumenos upo tou noos tês sarkos autou

19 kai ou kratôn tên kephalên ex ou pan to sôma dia tôn aphôn kai sundesmôn epichorêgoumenon kai sumbibazomenon auxei tên auxêsin tou theou

20 ei ts=oun apethanete sun ts=tô christô apo tôn stoicheiôn tou kosmou ti ôs zôntes en kosmô dogmatizesthe

21 mê apsê mêde geusê mêde thigês

22 a estin panta eis phthoran tê apochrêsei kata ta entalmata kai didaskalias tôn anthrôpôn

23 atina estin logon men echonta sophias en a=ethelothrêskia tsb=ethelothrêskeia kai tapeinophrosunê a=[kai] tsb=kai apheidia sômatos ouk en timê tini pros plêsmonên tês sarkos

Chapter 3

1 ei oun sunêgerthête tô christô ta anô zêteite ou o christos estin en dexia tou theou kathêmenos

2 ta anô phroneite mê ta epi tês gês

3 apethanete gar kai ê zôê umôn kekruptai sun tô christô en tô theô

4 otan o christos phanerôthê ê zôê a=umôn tsb=êmôn tote kai umeis sun autô phanerôthêsesthe en doxê

5 nekrôsate oun ta melê tsb=umôn ta epi tês gês porneian akatharsian pathos epithumian kakên kai tên pleonexian êtis estin a=eidôlolatria tsb=eidôlolatreia

6 di a erchetai ê orgê tou theou a=[epi tsb=epi tous uious tês a=apeitheias] tsb=apeitheias

7 en ois kai umeis periepatêsate pote ote ezête en a=toutois tsb=autois

8 nuni de apothesthe kai umeis ta panta orgên thumon kakian blasphêmian aischrologian ek tou stomatos umôn

9 mê pseudesthe eis allêlous apekdusamenoi ton palaion anthrôpon sun tais praxesin autou

10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignôsin kat eikona tou ktisantos auton

11 opou ouk eni ellên kai ioudaios peritomê kai akrobustia barbaros skuthês doulos eleutheros alla a=[ta] tsb=ta panta kai en pasin christos

12 endusasthe oun ôs eklektoi tou theou agioi kai êgapêmenoi splagchna ab=oiktirmou ts=oiktirmôn chrêstotêta tapeinophrosunên a=prautêta tsb=praotêta makrothumian

13 anechomenoi allêlôn kai charizomenoi eautois ean tis pros tina echê momphên kathôs kai o a=kurios tsb=christos echarisato umin outôs kai umeis

14 epi pasin de toutois tên agapên a=o tsb=êtis estin sundesmos tês teleiotêtos

15 kai ê eirênê tou a=christou tsb=theou brabeuetô en tais kardiais umôn eis ên kai eklêthête en eni sômati kai eucharistoi ginesthe

16 o logos tou christou enoikeitô en umin plousiôs en pasê sophia didaskontes kai nouthetountes eautous psalmois tsb=kai umnois tsb=kai ôdais pneumatikais en a=[tê] chariti adontes en a=tais tsb=tê a=kardiais tsb=kardia umôn tô a=theô tsb=kuriô

17 kai pan o ti a=ean tsb=an poiête en logô ê en ergô panta en onomati kuriou iêsou eucharistountes tô theô tsb=kai patri di autou

18 ai gunaikes upotassesthe tois tsb=idiois andrasin ôs anêken en kuriô

19 oi andres agapate tas gunaikas kai mê pikrainesthe pros autas

20 ta tekna upakouete tois goneusin kata panta touto gar tsb=estin euareston a=estin ab=en ts=tô kuriô

21 oi pateres mê erethizete ta tekna umôn ina mê athumôsin

22 oi douloi upakouete kata panta tois kata sarka kuriois mê en a=ophthalmodoulia tsb=ophthalmodouleiais ôs anthrôpareskoi all en aplotêti kardias phoboumenoi ton a=kurion tsb=theon

23 tsb=kai tsb=pan o tsb=ti ean poiête ek psuchês ergazesthe ôs tô kuriô kai ouk anthrôpois

24 eidotes oti apo kuriou a=apolêmpsesthe b=lêpsesthe ts=apolêpsesthe tên antapodosin tês klêronomias tô tsb=gar kuriô christô douleuete

25 o a=gar tsb=de adikôn a=komisetai tsb=komieitai o êdikêsen kai ouk estin a=prosôpolêmpsia tsb=prosôpolêpsia

Chapter 4

1 oi kurioi to dikaion kai tên isotêta tois doulois parechesthe eidotes oti kai umeis echete kurion en a=ouranô tsb=ouranois

2 tê proseuchê proskartereite grêgorountes en autê en eucharistia

3 proseuchomenoi ama kai peri êmôn ina o theos anoixê êmin thuran tou logou lalêsai to mustêrion tou christou di o kai dedemai

4 ina phanerôsô auto ôs dei me lalêsai

5 en sophia peripateite pros tous exô ton kairon exagorazomenoi

6 o logos umôn pantote en chariti alati êrtumenos eidenai pôs dei umas eni ekastô apokrinesthai

7 ta kat eme panta gnôrisei umin tuchikos o agapêtos adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriô

8 on epempsa pros umas eis auto touto ina a=gnôte tsb=gnô ta peri a=êmôn tsb=umôn kai parakalesê tas kardias umôn

9 sun onêsimô tô pistô kai agapêtô adelphô os estin ex umôn panta umin a=gnôrisousin tsb=gnôriousin ta ôde

10 aspazetai umas aristarchos o sunaichmalôtos mou kai markos o anepsios barnaba peri ou elabete entolas ean elthê pros umas dexasthe auton

11 kai iêsous o legomenos ioustos oi ontes ek peritomês outoi monoi sunergoi eis tên basileian tou theou oitines egenêthêsan moi parêgoria

12 aspazetai umas epaphras o ex umôn doulos christou a=[iêsou] pantote agônizomenos uper umôn en tais proseuchais ina a=stathête tsb=stête teleioi kai a=peplêrophorêmenoi tsb=peplêrômenoi en panti thelêmati tou theou

13 marturô gar autô oti echei tsb=zêlon polun a=ponon uper umôn kai tôn en laodikeia kai tôn en ierapolei

14 aspazetai umas loukas o iatros o agapêtos kai dêmas

15 aspasasthe tous en laodikeia adelphous kai numphan kai tên kat oikon a=autês tsb=autou ekklêsian

16 kai otan anagnôsthê par umin ê epistolê poiêsate ina kai en tê b=laodikaiôn ats=laodikeôn ekklêsia anagnôsthê kai tên ek laodikeias ina kai umeis anagnôte

17 kai eipate archippô blepe tên diakonian ên parelabes en kuriô ina autên plêrois

18 o aspasmos tê emê cheiri paulou mnêmoneuete mou tôn desmôn ê charis meth umôn tsb=amên t=[pros t=kolassaeis t=egraphê t=apo t=rômês t=dia t=tuchikou t=kai t=onêsimou]