Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Hebrews

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Chapter 1

1 polumerôs kai polutropôs palai o theos lalêsas tois patrasin en tois prophêtais ep ab=eschatou ts=eschatôn tôn êmerôn toutôn elalêsen êmin en uiô

2 on ethêken klêronomon pantôn di ou kai a=epoiêsen tous aiônas tsb=epoiêsen

3 os ôn apaugasma tês doxês kai charaktêr tês upostaseôs autou pherôn te ta panta tô rêmati tês dunameôs autou tsb=di tsb=eautou katharismon tsb=poiêsamenos tôn amartiôn a=poiêsamenos tsb=êmôn ekathisen en dexia tês megalôsunês en upsêlois

4 tosoutô kreittôn genomenos tôn aggelôn osô diaphorôteron par autous keklêronomêken onoma

5 tini gar eipen pote tôn aggelôn uios mou ei su egô sêmeron gegennêka se kai palin egô esomai autô eis patera kai autos estai moi eis uion

6 otan de palin eisagagê ton prôtotokon eis tên oikoumenên legei kai proskunêsatôsan autô pantes aggeloi theou

7 kai pros men tous aggelous legei o poiôn tous aggelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga

8 pros de ton uion o thronos sou o theos eis ton aiôna tou aiônos a=kai tsb=rabdos tsb=euthutêtos ê a=rabdos a=tês a=euthutêtos rabdos tês basileias sou

9 êgapêsas dikaiosunên kai emisêsas anomian dia touto echrisen se o theos o theos sou elaion agalliaseôs para tous metochous sou

10 kai su kat archas kurie tên gên ethemeliôsas kai erga tôn cheirôn sou eisin oi ouranoi

11 autoi apolountai su de diameneis kai pantes ôs imation palaiôthêsontai

12 kai ôsei peribolaion elixeis autous a=ôs a=imation kai allagêsontai su de o autos ei kai ta etê sou ouk ekleipsousin

13 pros tina de tôn aggelôn eirêken pote kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou upopodion tôn podôn sou

14 ouchi pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas klêronomein sôtêrian

Chapter 2

1 dia touto dei perissoterôs tsb=êmas prosechein a=êmas tois akoustheisin mêpote a=pararuômen tsb=pararruômen

2 ei gar o di aggelôn lalêtheis logos egeneto bebaios kai pasa parabasis kai parakoê elaben endikon misthapodosian

3 pôs êmeis ekpheuxometha têlikautês amelêsantes sôtêrias êtis archên labousa laleisthai dia tou kuriou upo tôn akousantôn eis êmas ebebaiôthê

4 sunepimarturountos tou theou sêmeiois te kai terasin kai poikilais dunamesin kai pneumatos agiou merismois kata tên autou thelêsin

5 ou gar aggelois upetaxen tên oikoumenên tên mellousan peri ês laloumen

6 diemarturato de pou tis legôn ti estin anthrôpos oti mimnêskê autou ê uios anthrôpou oti episkeptê auton

7 êlattôsas auton brachu ti par aggelous doxê kai timê estephanôsas auton ts=kai ts=katestêsas ts=auton ts=epi ts=ta ts=erga ts=tôn ts=cheirôn ts=sou

8 panta upetaxas upokatô tôn podôn autou en tsb=gar tô a=gar upotaxai a=[autô] tsb=autô ta panta ouden aphêken autô anupotakton nun de oupô orômen autô ta panta upotetagmena

9 ton de brachu ti par aggelous êlattômenon blepomen iêsoun dia to pathêma tou thanatou doxê kai timê estephanômenon opôs chariti theou uper pantos geusêtai thanatou

10 eprepen gar autô di on ta panta kai di ou ta panta pollous uious eis doxan agagonta ton archêgon tês sôtêrias autôn dia pathêmatôn teleiôsai

11 o te gar agiazôn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ên aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

12 legôn apaggelô to onoma sou tois adelphois mou en mesô ekklêsias umnêsô se

13 kai palin egô esomai pepoithôs ep autô kai palin idou egô kai ta paidia a moi edôken o theos

14 epei oun ta paidia kekoinônêken tsb=sarkos tsb=kai aimatos a=kai a=sarkos kai autos paraplêsiôs meteschen tôn autôn ina dia tou thanatou katargêsê ton to kratos echonta tou thanatou ab=tout ab=estin ts=toutestin ton diabolon

15 kai apallaxê toutous osoi phobô thanatou dia pantos tou zên enochoi êsan douleias

16 ou gar dêpou aggelôn epilambanetai alla spermatos abraam epilambanetai

17 othen ôpheilen kata panta tois adelphois omoiôthênai ina eleêmôn genêtai kai pistos archiereus ta pros ton theon eis to ilaskesthai tas amartias tou laou

18 en ô gar peponthen autos peirastheis dunatai tois peirazomenois boêthêsai

Chapter 3

1 othen adelphoi agioi klêseôs epouraniou metochoi katanoêsate ton apostolon kai archierea tês omologias êmôn ts=christon iêsoun b=christon

2 piston onta tô poiêsanti auton ôs kai ab=môusês ts=môsês en a=[olô] tsb=olô tô oikô autou

3 pleionos gar tsb=doxês outos a=doxês para ab=môusên ts=môsên êxiôtai kath oson pleiona timên echei tou oikou o kataskeuasas auton

4 pas gar oikos kataskeuazetai upo tinos o de tsb=ta panta kataskeuasas theos

5 kai ab=môusês ts=môsês men pistos en olô tô oikô autou ôs therapôn eis marturion tôn lalêthêsomenôn

6 christos de ôs uios epi ton oikon autou ou oikos esmen êmeis a=<eanper> tsb=eanper tên parrêsian kai to kauchêma tês elpidos tsb=mechri tsb=telous tsb=bebaian kataschômen

7 dio kathôs legei to pneuma to agion sêmeron ean tês phônês autou akousête

8 mê sklêrunête tas kardias umôn ôs en tô parapikrasmô kata tên êmeran tou peirasmou en tê erêmô

9 ou epeirasan tsb=me oi pateres umôn a=en tsb=edokimasan a=dokimasia tsb=me kai eidon ta erga mou a=tesserakonta tsb=tessarakonta etê

10 dio prosôchthisa tê genea a=tautê tsb=ekeinê kai eipon aei planôntai tê kardia autoi de ouk egnôsan tas odous mou

11 ôs ômosa en tê orgê mou ei eiseleusontai eis tên katapausin mou

12 blepete adelphoi mêpote estai en tini umôn kardia ponêra apistias en tô apostênai apo theou zôntos

13 alla parakaleite eautous kath ekastên êmeran achris ou to sêmeron kaleitai ina mê sklêrunthê ats=tis ex umôn b=tis apatê tês amartias

14 metochoi gar tsb=gegonamen tou christou a=gegonamen eanper tên archên tês upostaseôs mechri telous bebaian kataschômen

15 en tô legesthai sêmeron ean tês phônês autou akousête mê sklêrunête tas kardias umôn ôs en tô parapikrasmô

16 tines gar akousantes parepikranan all ou pantes oi exelthontes ex aiguptou dia ab=môuseôs ts=môseôs

17 tisin de prosôchthisen a=tesserakonta tsb=tessarakonta etê ouchi tois amartêsasin ôn ta kôla epesen en tê erêmô

18 tisin de ômosen mê eiseleusesthai eis tên katapausin autou ei mê tois apeithêsasin

19 kai blepomen oti ouk êdunêthêsan eiselthein di apistian

Chapter 4

1 phobêthômen oun mêpote kataleipomenês epaggelias eiselthein eis tên katapausin autou dokê tis ex umôn usterêkenai

2 kai gar esmen euêggelismenoi kathaper kakeinoi all ouk ôphelêsen o logos tês akoês ekeinous mê a=sugkekerasmenous b=sugkekramenous ts=sugkekramenos tê pistei tois akousasin

3 eiserchometha gar eis a=[tên] tsb=tên katapausin oi pisteusantes kathôs eirêken ôs ômosa en tê orgê mou ei eiseleusontai eis tên katapausin mou kaitoi tôn ergôn apo katabolês kosmou genêthentôn

4 eirêken gar pou peri tês ebdomês outôs kai katepausen o theos en tê êmera tê ebdomê apo pantôn tôn ergôn autou

5 kai en toutô palin ei eiseleusontai eis tên katapausin mou

6 epei oun apoleipetai tinas eiselthein eis autên kai oi proteron euaggelisthentes ouk eisêlthon di apeitheian

7 palin tina orizei êmeran sêmeron en ab=dauid ts=dabid legôn meta tosouton chronon kathôs a=proeirêtai tsb=eirêtai sêmeron ean tês phônês autou akousête mê sklêrunête tas kardias umôn

8 ei gar autous iêsous katepausen ouk an peri allês elalei meta tauta êmeras

9 ara apoleipetai sabbatismos tô laô tou theou

10 o gar eiselthôn eis tên katapausin autou kai autos katepausen apo tôn ergôn autou ôsper apo tôn idiôn o theos

11 spoudasômen oun eiselthein eis ekeinên tên katapausin ina mê en tô autô tis upodeigmati pesê tês apeitheias

12 zôn gar o logos tou theou kai energês kai tomôteros uper pasan machairan distomon kai diiknoumenos achri merismou psuchês tsb=te kai pneumatos armôn te kai muelôn kai kritikos enthumêseôn kai ennoiôn kardias

13 kai ouk estin ktisis aphanês enôpion autou panta de gumna kai tetrachêlismena tois ophthalmois autou pros on êmin o logos

14 echontes oun archierea megan dielêluthota tous ouranous iêsoun ton uion tou theou kratômen tês omologias

15 ou gar echomen archierea mê dunamenon sumpathêsai tais astheneiais êmôn as=pepeirasmenon bt=pepeiramenon de kata panta kath omoiotêta chôris amartias

16 proserchômetha oun meta parrêsias tô thronô tês charitos ina labômen a=eleos tsb=eleon kai charin eurômen eis eukairon boêtheian

Chapter 5

1 pas gar archiereus ex anthrôpôn lambanomenos uper anthrôpôn kathistatai ta pros ton theon ina prospherê dôra te kai thusias uper amartiôn

2 metriopathein dunamenos tois agnoousin kai planômenois epei kai autos perikeitai astheneian

3 kai a=di tsb=dia a=autên tsb=tautên opheilei kathôs peri tou laou outôs kai peri a=autou tsb=eautou prospherein a=peri tsb=uper amartiôn

4 kai ouch eautô tis lambanei tên timên alla ts=o kaloumenos upo tou theou a=kathôsper tsb=kathaper kai ts=o aarôn

5 outôs kai o christos ouch eauton edoxasen genêthênai archierea all o lalêsas pros auton uios mou ei su egô sêmeron gegennêka se

6 kathôs kai en eterô legei su iereus eis ton aiôna kata tên taxin melchisedek

7 os en tais êmerais tês sarkos autou deêseis te kai iketêrias pros ton dunamenon sôzein auton ek thanatou meta kraugês ischuras kai dakruôn prosenegkas kai eisakoustheis apo tês eulabeias

8 kaiper ôn uios emathen aph ôn epathen tên upakoên

9 kai teleiôtheis egeneto a=pasin tois upakouousin autô tsb=pasin aitios sôtêrias aiôniou

10 prosagoreutheis upo tou theou archiereus kata tên taxin melchisedek

11 peri ou polus êmin o logos kai dusermêneutos legein epei nôthroi gegonate tais akoais

12 kai gar opheilontes einai didaskaloi dia ton chronon palin chreian echete tou didaskein umas tina ta stoicheia tês archês tôn logiôn tou theou kai gegonate chreian echontes galaktos a=[kai] tsb=kai ou stereas trophês

13 pas gar o metechôn galaktos apeiros logou dikaiosunês nêpios gar estin

14 teleiôn de estin ê sterea trophê tôn dia tên exin ta aisthêtêria gegumnasmena echontôn pros diakrisin kalou te kai kakou

Chapter 6

1 dio aphentes ton tês archês tou christou logon epi tên teleiotêta pherômetha mê palin themelion kataballomenoi metanoias apo nekrôn ergôn kai pisteôs epi theon

2 baptismôn didachês epitheseôs te cheirôn anastaseôs te nekrôn kai krimatos aiôniou

3 kai touto b=poiêsômen ats=poiêsomen eanper epitrepê o theos

4 adunaton gar tous apax phôtisthentas geusamenous te tês dôreas tês epouraniou kai metochous genêthentas pneumatos agiou

5 kai kalon geusamenous theou rêma dunameis te mellontos aiônos

6 kai parapesontas palin anakainizein eis metanoian anastaurountas eautois ton uion tou theou kai paradeigmatizontas

7 gê gar ê piousa ton ep autês tsb=pollakis erchomenon a=pollakis ueton kai tiktousa botanên eutheton ekeinois di ous kai geôrgeitai metalambanei eulogias apo tou theou

8 ekpherousa de akanthas kai tribolous adokimos kai kataras eggus ês to telos eis kausin

9 pepeismetha de peri umôn agapêtoi ta ab=kreissona ts=kreittona kai echomena sôtêrias ei kai outôs laloumen

10 ou gar adikos o theos epilathesthai tou ergou umôn kai tsb=tou tsb=kopou tês agapês ês s=endeixasthe abt=enedeixasthe eis to onoma autou diakonêsantes tois agiois kai diakonountes

11 epithumoumen de ekaston umôn tên autên endeiknusthai spoudên pros tên plêrophorian tês elpidos achri telous

12 ina mê nôthroi genêsthe mimêtai de tôn dia pisteôs kai makrothumias klêronomountôn tas epaggelias

13 tô gar abraam epaggeilamenos o theos epei kat oudenos eichen meizonos omosai ômosen kath eautou

14 legôn a=ei tsb=ê mên eulogôn eulogêsô se kai plêthunôn plêthunô se

15 kai outôs makrothumêsas epetuchen tês epaggelias

16 anthrôpoi tsb=men gar kata tou meizonos omnuousin kai pasês autois antilogias peras eis bebaiôsin o orkos

17 en ô perissoteron boulomenos o theos epideixai tois klêronomois tês epaggelias to ametatheton tês boulês autou emesiteusen orkô

18 ina dia duo pragmatôn ametathetôn en ois adunaton pseusasthai a=[ton] theon ischuran paraklêsin echômen oi kataphugontes kratêsai tês prokeimenês elpidos

19 ên ôs agkuran echomen tês psuchês asphalê te kai bebaian kai eiserchomenên eis to esôteron tou katapetasmatos

20 opou prodromos uper êmôn eisêlthen iêsous kata tên taxin melchisedek archiereus genomenos eis ton aiôna

Chapter 7

1 outos gar o melchisedek basileus salêm iereus tou theou tou upsistou o sunantêsas abraam upostrephonti apo tês kopês tôn basileôn kai eulogêsas auton

2 ô kai dekatên apo pantôn emerisen abraam prôton men ermêneuomenos basileus dikaiosunês epeita de kai basileus salêm o estin basileus eirênês

3 apatôr amêtôr agenealogêtos mête archên êmerôn mête zôês telos echôn aphômoiômenos de tô uiô tou theou menei iereus eis to diênekes

4 theôreite de pêlikos outos ô a=[kai] tsb=kai dekatên abraam edôken ek tôn akrothiniôn o patriarchês

5 kai oi men ek tôn uiôn leui tên ierateian lambanontes entolên echousin apodekatoun ton laon kata ton nomon ab=tout ab=estin ts=toutestin tous adelphous autôn kaiper exelêluthotas ek tês osphuos abraam

6 o de mê genealogoumenos ex autôn dedekatôken tsb=ton abraam kai ton echonta tas epaggelias eulogêken

7 chôris de pasês antilogias to elatton upo tou kreittonos eulogeitai

8 kai ôde men dekatas apothnêskontes anthrôpoi lambanousin ekei de marturoumenos oti zê

9 kai ôs epos eipein a=di tsb=dia abraam kai leui o dekatas lambanôn dedekatôtai

10 eti gar en tê osphui tou patros ên ote sunêntêsen autô tsb=o melchisedek

11 ei men oun teleiôsis dia tês leuitikês ierôsunês ên o laos gar ep a=autês tsb=autê a=nenomothetêtai tsb=nenomothetêto tis eti chreia kata tên taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tên taxin aarôn legesthai

12 metatithemenês gar tês ierôsunês ex anagkês kai nomou metathesis ginetai

13 eph on gar legetai tauta phulês eteras meteschêken aph ês oudeis proseschêken tô thusiastêriô

14 prodêlon gar oti ex iouda anatetalken o kurios êmôn eis ên phulên tsb=ouden peri a=iereôn tsb=ierôsunês a=ouden ab=môusês ts=môsês elalêsen

15 kai perissoteron eti katadêlon estin ei kata tên omoiotêta melchisedek anistatai iereus eteros

16 os ou kata nomon entolês a=sarkinês tsb=sarkikês gegonen alla kata dunamin zôês akatalutou

17 a=martureitai tsb=marturei gar oti su iereus eis ton aiôna kata tên taxin melchisedek

18 athetêsis men gar ginetai proagousês entolês dia to autês asthenes kai anôpheles

19 ouden gar eteleiôsen o nomos epeisagôgê de kreittonos elpidos di ês eggizomen tô theô

20 kai kath oson ou chôris orkômosias oi men gar chôris orkômosias eisin iereis gegonotes

21 o de meta orkômosias dia tou legontos pros auton ômosen kurios kai ou metamelêthêsetai su iereus eis ton aiôna tsb=kata tsb=tên tsb=taxin tsb=melchisedek

22 kata a=tosouto a=[kai] tsb=tosouton kreittonos diathêkês gegonen egguos iêsous

23 kai oi men pleiones eisin gegonotes iereis dia to thanatô kôluesthai paramenein

24 o de dia to menein auton eis ton aiôna aparabaton echei tên ierôsunên

25 othen kai sôzein eis to panteles dunatai tous proserchomenous di autou tô theô pantote zôn eis to entugchanein uper autôn

26 toioutos gar êmin a=kai eprepen archiereus osios akakos amiantos kechôrismenos apo tôn amartôlôn kai upsêloteros tôn ouranôn genomenos

27 os ouk echei kath êmeran anagkên ôsper oi archiereis proteron uper tôn idiôn amartiôn thusias anapherein epeita tôn tou laou touto gar epoiêsen ephapax eauton anenegkas

28 o nomos gar anthrôpous kathistêsin archiereis echontas astheneian o logos de tês orkômosias tês meta ton nomon uion eis ton aiôna teteleiômenon

Chapter 8

1 kephalaion de epi tois legomenois toiouton echomen archierea os ekathisen en dexia tou thronou tês megalôsunês en tois ouranois

2 tôn agiôn leitourgos kai tês skênês tês alêthinês ên epêxen o kurios tsb=kai ouk anthrôpos

3 pas gar archiereus eis to prospherein dôra te kai thusias kathistatai othen anagkaion echein ti kai touton o prosenegkê

4 ei men a=oun tsb=gar ên epi gês oud an ên iereus ontôn tôn tsb=iereôn tsb=tôn prospherontôn kata tsb=ton nomon ta dôra

5 oitines upodeigmati kai skia latreuousin tôn epouraniôn kathôs kechrêmatistai ab=môusês ts=môsês mellôn epitelein tên skênên ora gar phêsin ab=poiêseis ts=poiêsês panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tô orei

6 a=<nuni> tsb=nuni de diaphorôteras ab=tetuchen ts=teteuchen leitourgias osô kai kreittonos estin diathêkês mesitês êtis epi kreittosin epaggeliais nenomothetêtai

7 ei gar ê prôtê ekeinê ên amemptos ouk an deuteras ezêteito topos

8 memphomenos gar a=autous tsb=autois legei idou êmerai erchontai legei kurios kai suntelesô epi ton oikon israêl kai epi ton oikon iouda diathêkên kainên

9 ou kata tên diathêkên ên epoiêsa tois patrasin autôn en êmera epilabomenou mou tês cheiros autôn exagagein autous ek gês aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tê diathêkê mou kagô êmelêsa autôn legei kurios

10 oti autê ê diathêkê ên diathêsomai tô oikô israêl meta tas êmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tên dianoian autôn kai epi kardias autôn epigrapsô autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

11 kai ou mê didaxôsin ekastos ton ab=politên ts=plêsion autou kai ekastos ton adelphon autou legôn gnôthi ton kurion oti pantes eidêsousin me apo mikrou tsb=autôn eôs megalou autôn

12 oti ileôs esomai tais adikiais autôn kai tôn amartiôn autôn tsb=kai tsb=tôn tsb=anomiôn tsb=autôn ou mê mnêsthô eti

13 en tô legein kainên pepalaiôken tên prôtên to de palaioumenon kai gêraskon eggus aphanismou

Chapter 9

1 a=eiche tsb=eichen men oun a=[kai] tsb=kai ê prôtê t=skênê dikaiômata latreias to te agion kosmikon

2 skênê gar kateskeuasthê ê prôtê en ê ê te luchnia kai ê trapeza kai ê prothesis tôn artôn êtis legetai agia

3 meta de to deuteron katapetasma skênê ê legomenê agia agiôn

4 chrusoun echousa thumiatêrion kai tên kibôton tês diathêkês perikekalummenên pantothen chrusiô en ê stamnos chrusê echousa to manna kai ê rabdos aarôn ê blastêsasa kai ai plakes tês diathêkês

5 uperanô de autês a=cheroubin tsb=cheroubim doxês kataskiazonta to ilastêrion peri ôn ouk estin nun legein kata meros

6 toutôn de outôs kateskeuasmenôn eis men tên prôtên skênên ab=dia ab=pantos ts=diapantos eisiasin oi iereis tas latreias epitelountes

7 eis de tên deuteran apax tou eniautou monos o archiereus ou chôris aimatos o prospherei uper eautou kai tôn tou laou agnoêmatôn

8 touto dêlountos tou pneumatos tou agiou mêpô pephanerôsthai tên tôn agiôn odon eti tês prôtês skênês echousês stasin

9 êtis parabolê eis ton kairon ton enestêkota kath a=ên tsb=on dôra te kai thusiai prospherontai mê dunamenai kata suneidêsin teleiôsai ton latreuonta

10 monon epi brômasin kai pomasin kai diaphorois baptismois a=dikaiômata tsb=kai tsb=dikaiômasin sarkos mechri kairou diorthôseôs epikeimena

11 christos de paragenomenos archiereus tôn a=genomenôn tsb=mellontôn agathôn dia tês meizonos kai teleioteras skênês ou cheiropoiêtou ab=tout ab=estin ts=toutestin ou tautês tês ktiseôs

12 oude di aimatos tragôn kai moschôn dia de tou idiou aimatos eisêlthen ephapax eis ta agia aiônian lutrôsin euramenos

13 ei gar to aima tsb=taurôn tsb=kai tragôn a=kai a=taurôn kai spodos damaleôs rantizousa tous kekoinômenous agiazei pros tên tês sarkos katharotêta

14 posô mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiôniou eauton prosênegken amômon tô theô kathariei tên suneidêsin a=êmôn tsb=umôn apo nekrôn ergôn eis to latreuein theô zônti

15 kai dia touto diathêkês kainês mesitês estin opôs thanatou genomenou eis apolutrôsin tôn epi tê prôtê diathêkê parabaseôn tên epaggelian labôsin oi keklêmenoi tês aiôniou klêronomias

16 opou gar diathêkê thanaton anagkê pheresthai tou diathemenou

17 diathêkê gar epi nekrois bebaia epei mêpote ischuei ote zê o diathemenos

18 othen a=oude tsb=oud ê prôtê chôris aimatos egkekainistai

19 lalêtheisês gar pasês entolês kata a=ton nomon upo môuseôs panti tô laô labôn to aima tôn moschôn a=[kai a=tôn a=tragôn] tsb=kai tsb=tragôn meta udatos kai eriou kokkinou kai ussôpou auto te to biblion kai panta ton laon a=erantisen tsb=errantisen

20 legôn touto to aima tês diathêkês ês eneteilato pros umas o theos

21 kai tên skênên de kai panta ta skeuê tês leitourgias tô aimati omoiôs a=erantisen tsb=errantisen

22 kai schedon en aimati panta katharizetai kata ton nomon kai chôris aimatekchusias ou ginetai aphesis

23 anagkê oun ta men upodeigmata tôn en tois ouranois toutois katharizesthai auta de ta epourania kreittosin thusiais para tautas

24 ou gar eis cheiropoiêta tsb=agia eisêlthen a=agia tsb=o christos antitupa tôn alêthinôn all eis auton ton ouranon nun emphanisthênai tô prosôpô tou theou uper êmôn

25 oud ina pollakis prospherê eauton ôsper o archiereus eiserchetai eis ta agia kat eniauton en aimati allotriô

26 epei edei auton pollakis pathein apo katabolês kosmou a=nuni tsb=nun de apax epi sunteleia tôn aiônôn eis athetêsin a=[tês] amartias dia tês thusias autou pephanerôtai

27 kai kath oson apokeitai tois anthrôpois apax apothanein meta de touto krisis

28 outôs ab=kai o christos apax prosenechtheis eis to pollôn anenegkein amartias ek deuterou chôris amartias ophthêsetai tois auton apekdechomenois eis sôtêrian

Chapter 10

1 skian gar echôn o nomos tôn mellontôn agathôn ouk autên tên eikona tôn pragmatôn kat eniauton tais autais thusiais as prospherousin eis to diênekes oudepote b=dunantai ats=dunatai tous proserchomenous teleiôsai

2 epei ouk an epausanto prospheromenai dia to mêdemian echein eti suneidêsin amartiôn tous latreuontas apax a=kekatharismenous tsb=kekatharmenous

3 all en autais anamnêsis amartiôn kat eniauton

4 adunaton gar aima taurôn kai tragôn aphairein amartias

5 dio eiserchomenos eis ton kosmon legei thusian kai prosphoran ouk êthelêsas sôma de katêrtisô moi

6 olokautômata kai peri amartias ouk eudokêsas

7 tote eipon idou êkô en kephalidi bibliou gegraptai peri emou tou poiêsai o theos to thelêma sou

8 anôteron legôn oti a=thusias tsb=thusian kai a=prosphoras tsb=prosphoran kai olokautômata kai peri amartias ouk êthelêsas oude eudokêsas aitines kata tsb=ton nomon prospherontai

9 tote eirêken idou êkô tou poiêsai tsb=o tsb=theos to thelêma sou anairei to prôton ina to deuteron stêsê

10 en ô thelêmati êgiasmenoi esmen bt=oi dia tês prosphoras tou sômatos ts=tou iêsou christou ephapax

11 kai pas men iereus estêken kath êmeran leitourgôn kai tas autas pollakis prospherôn thusias aitines oudepote dunantai perielein amartias

12 a=outos tsb=autos de mian uper amartiôn prosenegkas thusian eis to diênekes ekathisen en dexia tou theou

13 to loipon ekdechomenos eôs tethôsin oi echthroi autou upopodion tôn podôn autou

14 mia gar prosphora teteleiôken eis to diênekes tous agiazomenous

15 marturei de êmin kai to pneuma to agion meta gar to a=eirêkenai tsb=proeirêkenai

16 autê ê diathêkê ên diathêsomai pros autous meta tas êmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou epi kardias autôn kai epi a=tên tsb=tôn a=dianoian tsb=dianoiôn autôn epigrapsô autous

17 kai tôn amartiôn autôn kai tôn anomiôn autôn ou mê a=mnêsthêsomai tsb=mnêsthô eti

18 opou de aphesis toutôn ouketi prosphora peri amartias

19 echontes oun adelphoi parrêsian eis tên eisodon tôn agiôn en tô aimati iêsou

20 ên enekainisen êmin odon prosphaton kai zôsan dia tou katapetasmatos ab=tout ab=estin ts=toutestin tês sarkos autou

21 kai ierea megan epi ton oikon tou theou

22 proserchômetha meta alêthinês kardias en plêrophoria pisteôs a=rerantismenoi tsb=errantismenoi tas kardias apo suneidêseôs ponêras kai a=lelousmenoi tsb=leloumenoi to sôma udati katharô

23 katechômen tên omologian tês elpidos aklinê pistos gar o epaggeilamenos

24 kai katanoômen allêlous eis paroxusmon agapês kai kalôn ergôn

25 mê egkataleipontes tên episunagôgên eautôn kathôs ethos tisin alla parakalountes kai tosoutô mallon osô blepete eggizousan tên êmeran

26 ekousiôs gar amartanontôn êmôn meta to labein tên epignôsin tês alêtheias ouketi peri amartiôn apoleipetai thusia

27 phobera de tis ekdochê kriseôs kai puros zêlos esthiein mellontos tous upenantious

28 athetêsas tis nomon ab=môuseôs ts=môseôs chôris oiktirmôn epi dusin ê trisin martusin apothnêskei

29 posô dokeite cheironos axiôthêsetai timôrias o ton uion tou theou katapatêsas kai to aima tês diathêkês koinon êgêsamenos en ô êgiasthê kai to pneuma tês charitos enubrisas

30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdikêsis egô antapodôsô tsb=legei tsb=kurios kai palin tsb=kurios krinei a=kurios ton laon autou

31 phoberon to empesein eis cheiras theou zôntos

32 anamimnêskesthe de tas proteron êmeras en ais phôtisthentes pollên athlêsin upemeinate pathêmatôn

33 touto men oneidismois te kai thlipsesin theatrizomenoi touto de koinônoi tôn outôs anastrephomenôn genêthentes

34 kai gar tois a=desmiois tsb=desmois tsb=mou sunepathêsate kai tên arpagên tôn uparchontôn umôn meta charas prosedexasthe ginôskontes echein a=eautous ts=en tsb=eautois kreittona uparxin tsb=en tsb=ouranois kai menousan

35 mê apobalête oun tên parrêsian umôn êtis echei tsb=misthapodosian megalên a=misthapodosian

36 upomonês gar echete chreian ina to thelêma tou theou poiêsantes komisêsthe tên epaggelian

37 eti gar mikron oson oson o erchomenos êxei kai ou a=chronisei tsb=chroniei

38 o de dikaios a=mou ek pisteôs zêsetai kai ean uposteilêtai ouk eudokei ê psuchê mou en autô

39 êmeis de ouk esmen upostolês eis apôleian alla pisteôs eis peripoiêsin psuchês

Chapter 11

1 estin de pistis elpizomenôn upostasis pragmatôn elegchos ou blepomenôn

2 en tautê gar emarturêthêsan oi presbuteroi

3 pistei nooumen katêrtisthai tous aiônas rêmati theou eis to mê ek phainomenôn a=to tsb=ta a=blepomenon tsb=blepomena gegonenai

4 pistei pleiona thusian abel para kain prosênegken tô theô di ês emarturêthê einai dikaios marturountos epi tois dôrois autou tou theou kai di autês apothanôn eti as=lalei bt=laleitai

5 pistei enôch metetethê tou mê idein thanaton kai ouch a=êurisketo tsb=eurisketo dioti metethêken auton o theos pro gar tês metatheseôs tsb=autou memarturêtai a=euarestêkenai tsb=euêrestêkenai tô theô

6 chôris de pisteôs adunaton euarestêsai pisteusai gar dei ton proserchomenon tô theô oti estin kai tois ekzêtousin auton misthapodotês ginetai

7 pistei chrêmatistheis nôe peri tôn mêdepô blepomenôn eulabêtheis kateskeuasen kibôton eis sôtêrian tou oikou autou di ês katekrinen ton kosmon kai tês kata pistin dikaiosunês egeneto klêronomos

8 pistei kaloumenos abraam upêkousen exelthein eis tsb=ton topon on êmellen lambanein eis klêronomian kai exêlthen mê epistamenos pou erchetai

9 pistei parôkêsen eis b=[tên] ts=tên gên tês epaggelias ôs allotrian en skênais katoikêsas meta isaak kai iakôb tôn sugklêronomôn tês epaggelias tês autês

10 exedecheto gar tên tous themelious echousan polin ês technitês kai dêmiourgos o theos

11 pistei kai autê sarra a=steira dunamin eis katabolên spermatos elaben kai para kairon êlikias tsb=eteken epei piston êgêsato ton epaggeilamenon

12 dio kai aph enos egennêthêsan kai tauta nenekrômenou kathôs ta astra tou ouranou tô plêthei kai ab=ôs ab=ê ts=ôsei ammos ê para to cheilos tês thalassês ê anarithmêtos

13 kata pistin apethanon outoi pantes mê labontes tas epaggelias alla porrôthen autas idontes kai ts=peisthentes ts=kai aspasamenoi kai omologêsantes oti xenoi kai parepidêmoi eisin epi tês gês

14 oi gar toiauta legontes emphanizousin oti patrida epizêtousin

15 kai ei men ekeinês emnêmoneuon aph ês a=exebêsan tsb=exêlthon eichon an kairon anakampsai

16 ab=nun ts=nuni de kreittonos oregontai ab=tout ab=estin ts=toutestin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autôn êtoimasen gar autois polin

17 pistei prosenênochen abraam ton isaak peirazomenos kai ton monogenê prosepheren o tas epaggelias anadexamenos

18 pros on elalêthê oti en isaak klêthêsetai soi sperma

19 logisamenos oti kai ek nekrôn egeirein dunatos o theos othen auton kai en parabolê ekomisato

20 pistei a=kai peri mellontôn eulogêsen isaak ton iakôb kai ton êsau

21 pistei iakôb apothnêskôn ekaston tôn uiôn iôsêph eulogêsen kai prosekunêsen epi to akron tês rabdou autou

22 pistei iôsêph teleutôn peri tês exodou tôn uiôn israêl emnêmoneusen kai peri tôn osteôn autou eneteilato

23 pistei ab=môusês ts=môsês gennêtheis ekrubê trimênon upo tôn paterôn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk ephobêthêsan to diatagma tou basileôs

24 pistei ab=môusês ts=môsês megas genomenos êrnêsato legesthai uios thugatros pharaô

25 mallon elomenos sugkakoucheisthai tô laô tou theou ê proskairon echein amartias apolausin

26 meizona plouton êgêsamenos tôn ab=aiguptou ts=en ts=aiguptô thêsaurôn ton oneidismon tou christou apeblepen gar eis tên misthapodosian

27 pistei katelipen aigupton mê phobêtheis ton thumon tou basileôs ton gar aoraton ôs orôn ekarterêsen

28 pistei pepoiêken to pascha kai tên proschusin tou aimatos ina mê o olothreuôn ta prôtotoka thigê autôn

29 pistei diebêsan tên eruthran thalassan ôs dia xêras a=gês ês peiran labontes oi aiguptioi katepothêsan

30 pistei ta teichê ierichô a=epesan tsb=epesen kuklôthenta epi epta êmeras

31 pistei raab ê pornê ou sunapôleto tois apeithêsasin dexamenê tous kataskopous met eirênês

32 kai ti eti legô epileipsei tsb=gar me a=gar diêgoumenon o chronos peri gedeôn barak tsb=te tsb=kai sampsôn tsb=kai iephthae ab=dauid ts=dabid te kai samouêl kai tôn prophêtôn

33 oi dia pisteôs katêgônisanto basileias eirgasanto dikaiosunên epetuchon epaggeliôn ephraxan stomata leontôn

34 esbesan dunamin puros ephugon stomata a=machairês tsb=machairas a=edunamôthêsan tsb=enedunamôthêsan apo astheneias egenêthêsan ischuroi en polemô parembolas eklinan allotriôn

35 elabon gunaikes ex anastaseôs tous nekrous autôn alloi de etumpanisthêsan ou prosdexamenoi tên apolutrôsin ina kreittonos anastaseôs tuchôsin

36 eteroi de empaigmôn kai mastigôn peiran elabon eti de desmôn kai phulakês

37 elithasthêsan epristhêsan tsb=epeirasthêsan en phonô a=machairês tsb=machairas apethanon periêlthon en mêlôtais en aigeiois dermasin usteroumenoi thlibomenoi kakouchoumenoi

38 ôn ouk ên axios o kosmos a=epi tsb=en erêmiais planômenoi kai oresin kai spêlaiois kai tais opais tês gês

39 kai outoi pantes marturêthentes dia tês pisteôs ouk ekomisanto tên epaggelian

40 tou theou peri êmôn kreitton ti problepsamenou ina mê chôris êmôn teleiôthôsin

Chapter 12

1 toigaroun kai êmeis tosouton echontes perikeimenon êmin nephos marturôn ogkon apothemenoi panta kai tên euperistaton amartian di upomonês trechômen ton prokeimenon êmin agôna

2 aphorôntes eis ton tês pisteôs archêgon kai teleiôtên iêsoun os anti tês prokeimenês autô charas upemeinen stauron aischunês kataphronêsas en dexia te tou thronou tou theou ab=kekathiken ts=ekathisen

3 analogisasthe gar ton toiautên upomemenêkota upo tôn amartôlôn eis a=eauton tsb=auton antilogian ina mê kamête tais psuchais umôn ekluomenoi

4 oupô mechris aimatos antikatestête pros tên amartian antagônizomenoi

5 kai eklelêsthe tês paraklêseôs êtis umin ôs uiois dialegetai uie mou mê oligôrei paideias kuriou mêde ekluou up autou elegchomenos

6 on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradechetai

7 ab=eis ts=ei paideian upomenete ôs uiois umin prospheretai o theos tis gar ts=estin uios b=estin on ou paideuei patêr

8 ei de chôris este paideias ês metochoi gegonasin pantes ara nothoi tsb=este kai ouch uioi a=este

9 eita tous men tês sarkos êmôn pateras eichomen paideutas kai enetrepometha ou a=polu a=[de] tsb=pollô mallon upotagêsometha tô patri tôn pneumatôn kai zêsomen

10 oi men gar pros oligas êmeras kata to dokoun autois epaideuon o de epi to sumpheron eis to metalabein tês agiotêtos autou

11 pasa de paideia pros men to paron ou dokei charas einai alla lupês usteron de karpon eirênikon tois di autês gegumnasmenois apodidôsin dikaiosunês

12 dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthôsate

13 kai trochias orthas a=poieite tsb=poiêsate tois posin umôn ina mê to chôlon ektrapê iathê de mallon

14 eirênên diôkete meta pantôn kai ton agiasmon ou chôris oudeis opsetai ton kurion

15 episkopountes mê tis usterôn apo tês charitos tou theou mê tis riza pikrias anô phuousa enochlê kai a=di tsb=dia a=autês tsb=tautês mianthôsin polloi

16 mê tis pornos ê bebêlos ôs êsau os anti brôseôs mias a=apedeto tsb=apedoto ta prôtotokia a=eautou tsb=autou

17 iste gar oti kai metepeita thelôn klêronomêsai tên eulogian apedokimasthê metanoias gar topon ouch euren kaiper meta dakruôn ekzêtêsas autên

18 ou gar proselêluthate psêlaphômenô tsb=orei kai kekaumenô puri kai gnophô kai a=zophô tsb=skotô kai thuellê

19 kai salpiggos êchô kai phônê rêmatôn ês oi akousantes parêtêsanto mê prostethênai autois logon

20 ouk epheron gar to diastellomenon kan thêrion thigê tou orous lithobolêthêsetai ts=ê ts=bolidi ts=katatoxeuthêsetai

21 kai a=outô tsb=outôs phoberon ên to phantazomenon ab=môusês ts=môsês eipen ekphobos eimi kai entromos

22 alla proselêluthate siôn orei kai polei theou zôntos ierousalêm epouraniô kai muriasin aggelôn

23 panêgurei kai ekklêsia prôtotokôn tsb=en tsb=ouranois apogegrammenôn a=en a=ouranois kai kritê theô pantôn kai a=pneumasi tsb=pneumasin dikaiôn teteleiômenôn

24 kai diathêkês neas mesitê iêsou kai aimati rantismou ab=kreitton ts=kreittona lalounti para s=to abt=ton abel

25 blepete mê paraitêsêsthe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk a=exephugon tsb=ephugon tsb=ton epi ts=tês gês paraitêsamenoi a=ton chrêmatizonta a=polu tsb=pollô mallon êmeis oi ton ap ouranôn apostrephomenoi

26 ou ê phônê tên gên esaleusen tote nun de epêggeltai legôn eti apax egô a=seisô tsb=seiô ou monon tên gên alla kai ton ouranon

27 to de eti apax dêloi a=[tên] tôn saleuomenôn tsb=tên metathesin ôs pepoiêmenôn ina meinê ta mê saleuomena

28 dio basileian asaleuton paralambanontes echômen charin di ês b=latreuomen ats=latreuômen euarestôs tô theô meta tsb=aidous tsb=kai eulabeias a=kai a=deous

29 kai gar o theos êmôn pur katanaliskon

Chapter 13

1 ê philadelphia menetô

2 tês philoxenias mê epilanthanesthe dia tautês gar elathon tines xenisantes aggelous

3 mimnêskesthe tôn desmiôn ôs sundedemenoi tôn kakouchoumenôn ôs kai autoi ontes en sômati

4 timios o gamos en pasin kai ê koitê amiantos pornous a=gar tsb=de kai moichous krinei o theos

5 aphilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirêken ou mê se anô oud ou mê se b=egkataleipô ats=egkatalipô

6 ôste tharrountas êmas legein kurios emoi boêthos a=[kai] tsb=kai ou phobêthêsomai ti poiêsei moi anthrôpos

7 mnêmoneuete tôn êgoumenôn umôn oitines elalêsan umin ton logon tou theou ôn anatheôrountes tên ekbasin tês anastrophês mimeisthe tên pistin

8 iêsous christos a=echthes tsb=chthes kai sêmeron o autos kai eis tous aiônas

9 didachais poikilais kai xenais mê ab=parapheresthe ts=peripheresthe kalon gar chariti bebaiousthai tên kardian ou brômasin en ois ouk ôphelêthêsan oi a=peripatountes tsb=peripatêsantes

10 echomen thusiastêrion ex ou phagein ouk echousin exousian oi tê skênê latreuontes

11 ôn gar eispheretai zôôn to aima peri amartias eis ta agia dia tou archiereôs toutôn ta sômata katakaietai exô tês parembolês

12 dio kai iêsous ina agiasê dia tou idiou aimatos ton laon exô tês pulês epathen

13 toinun exerchômetha pros auton exô tês parembolês ton oneidismon autou pherontes

14 ou gar echomen ôde menousan polin alla tên mellousan epizêtoumen

15 di autou a=[oun] tsb=oun anapherômen thusian aineseôs ab=dia ab=pantos ts=diapantos tô theô ab=tout ab=estin ts=toutestin karpon cheileôn omologountôn tô onomati autou

16 tês de eupoiias kai koinônias mê epilanthanesthe toiautais gar thusiais euaresteitai o theos

17 peithesthe tois êgoumenois umôn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tôn psuchôn umôn ôs logon apodôsontes ina meta charas touto poiôsin kai mê stenazontes alusiteles gar umin touto

18 proseuchesthe peri êmôn a=peithometha tsb=pepoithamen gar oti kalên suneidêsin echomen en pasin kalôs thelontes anastrephesthai

19 perissoterôs de parakalô touto poiêsai ina tachion apokatastathô umin

20 o de theos tês eirênês o anagagôn ek nekrôn ton poimena tôn probatôn ton megan en aimati diathêkês aiôniou ton kurion êmôn iêsoun

21 katartisai umas en panti tsb=ergô agathô eis to poiêsai to thelêma autou poiôn en a=êmin tsb=umin to euareston enôpion autou dia iêsou christou ô ê doxa eis tous aiônas a=[tôn tsb=tôn a=aiônôn] tsb=aiônôn amên

22 parakalô de umas adelphoi anechesthe tou logou tês paraklêseôs kai gar dia bracheôn epesteila umin

23 ginôskete ton adelphon a=êmôn timotheon apolelumenon meth ou ean tachion erchêtai opsomai umas

24 aspasasthe pantas tous êgoumenous umôn kai pantas tous agious aspazontai umas oi apo tês italias

25 ê charis meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=ebraious t=egraphê t=apo t=tês t=italias t=dia t=timotheou]