Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: James

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 iakôbos theou kai kuriou iêsou christou doulos tais dôdeka phulais tais en tê diaspora chairein

2 pasan charan êgêsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesête poikilois

3 ginôskontes oti to dokimion umôn tês pisteôs katergazetai upomonên

4 ê de upomonê ergon teleion echetô ina ête teleioi kai oloklêroi en mêdeni leipomenoi

5 ei de tis umôn leipetai sophias aiteitô para tou didontos theou pasin aplôs kai b=ouk ats=mê oneidizontos kai dothêsetai autô

6 aiteitô de en pistei mêden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludôni thalassês anemizomenô kai ripizomenô

7 mê gar oiesthô o anthrôpos ekeinos oti a=lêmpsetai tsb=lêpsetai ti para tou kuriou

8 anêr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou

9 kauchasthô de o adelphos o tapeinos en tô upsei autou

10 o de plousios en tê tapeinôsei autou oti ôs anthos chortou pareleusetai

11 aneteilen gar o êlios sun tô kausôni kai exêranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai ê euprepeia tou prosôpou autou apôleto outôs kai o plousios en tais poreiais autou maranthêsetai

12 makarios anêr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos a=lêmpsetai tsb=lêpsetai ton stephanon tês zôês on epêggeilato tsb=o tsb=kurios tois agapôsin auton

13 mêdeis peirazomenos legetô oti apo ts=tou theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakôn peirazei de autos oudena

14 ekastos de peirazetai upo tês idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos

15 eita ê epithumia sullabousa tiktei amartian ê de amartia apotelestheisa apokuei thanaton

16 mê planasthe adelphoi mou agapêtoi

17 pasa dosis agathê kai pan dôrêma teleion anôthen estin katabainon apo tou patros tôn phôtôn par ô ouk eni parallagê ê tropês aposkiasma

18 boulêtheis apekuêsen êmas logô alêtheias eis to einai êmas aparchên tina tôn autou ktismatôn

19 a=iste tsb=ôste adelphoi mou agapêtoi estô a=de pas anthrôpos tachus eis to akousai bradus eis to lalêsai bradus eis orgên

20 orgê gar andros dikaiosunên theou a=ouk tsb=ou a=ergazetai tsb=katergazetai

21 dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautêti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sôsai tas psuchas umôn

22 ginesthe de poiêtai logou kai mê monon akroatai paralogizomenoi eautous

23 oti ei tis akroatês logou estin kai ou poiêtês outos eoiken andri katanoounti to prosôpon tês geneseôs autou en esoptrô

24 katenoêsen gar eauton kai apelêluthen kai eutheôs epelatheto opoios ên

25 o de parakupsas eis nomon teleion ton tês eleutherias kai parameinas tsb=outos ouk akroatês epilêsmonês genomenos alla poiêtês ergou outos makarios en tê poiêsei autou estai

26 ei tis dokei thrêskos einai tsb=en tsb=umin mê chalinagôgôn glôssan autou ab=alla ts=all apatôn kardian autou toutou mataios ê thrêskeia

27 thrêskeia kathara kai amiantos para ats=tô theô kai patri autê estin episkeptesthai orphanous kai chêras en tê thlipsei autôn aspilon eauton têrein apo tou kosmou

Chapter 2

1 adelphoi mou mê en a=prosôpolêmpsiais tsb=prosôpolêpsiais echete tên pistin tou kuriou êmôn iêsou christou tês doxês

2 ean gar eiselthê eis tsb=tên sunagôgên umôn anêr chrusodaktulios en esthêti lampra eiselthê de kai ptôchos en rupara esthêti

3 tsb=kai epiblepsête a=de epi ton phorounta tên esthêta tên lampran kai eipête tsb=autô su kathou ôde kalôs kai tô ptôchô eipête su stêthi ekei ê kathou tsb=ôde upo to upopodion mou

4 tsb=kai ou diekrithête en eautois kai egenesthe kritai dialogismôn ponêrôn

5 akousate adelphoi mou agapêtoi ouch o theos exelexato tous ptôchous a=tô a=kosmô tsb=tou tsb=kosmou ts=toutou plousious en pistei kai klêronomous tês basileias ês epêggeilato tois agapôsin auton

6 umeis de êtimasate ton ptôchon ouch oi plousioi katadunasteuousin umôn kai autoi elkousin umas eis kritêria

7 ouk autoi blasphêmousin to kalon onoma to epiklêthen eph umas

8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata tên graphên agapêseis ton plêsion sou ôs seauton kalôs poieite

9 ei de a=prosôpolêmpteite tsb=prosôpolêpteite amartian ergazesthe elegchomenoi upo tou nomou ôs parabatai

10 ostis gar olon ton nomon a=têrêsê tsb=têrêsei a=ptaisê tsb=ptaisei de en eni gegonen pantôn enochos

11 o gar eipôn mê b=moicheuseis ats=moicheusês eipen kai mê b=phoneuseis ats=phoneusês ei de ou a=moicheueis tsb=moicheuseis a=phoneueis tsb=phoneuseis de gegonas parabatês nomou

12 outôs laleite kai outôs poieite ôs dia nomou eleutherias mellontes krinesthai

13 ê gar krisis ab=aneleos ts=anileôs tô mê poiêsanti eleos ts=kai katakauchatai b=eleon ats=eleos kriseôs

14 ti to ophelos adelphoi mou ean pistin legê tis echein erga de mê echê mê dunatai ê pistis sôsai auton

15 ean tsb=de adelphos ê adelphê gumnoi uparchôsin kai leipomenoi tsb=ôsin tês ephêmerou trophês

16 eipê de tis autois ex umôn upagete en eirênê thermainesthe kai chortazesthe mê dôte de autois ta epitêdeia tou sômatos ti to ophelos

17 outôs kai ê pistis ean mê tsb=erga echê a=erga nekra estin kath eautên

18 all erei tis su pistin echeis kagô erga echô deixon moi tên pistin sou as=chôris bt=ek tôn ergôn tsb=sou kagô tsb=deixô soi a=deixô ek tôn ergôn mou tên pistin tsb=mou

19 su pisteueis oti tsb=o tsb=theos eis estin a=o a=theos kalôs poieis kai ta daimonia pisteuousin kai phrissousin

20 theleis de gnônai ô anthrôpe kene oti ê pistis chôris tôn ergôn a=argê tsb=nekra estin

21 abraam o patêr êmôn ouk ex ergôn edikaiôthê anenegkas isaak ton uion autou epi to thusiastêrion

22 blepeis oti ê pistis sunêrgei tois ergois autou kai ek tôn ergôn ê pistis eteleiôthê

23 kai eplêrôthê ê graphê ê legousa episteusen de abraam tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên kai philos theou eklêthê

24 orate tsb=toinun oti ex ergôn dikaioutai anthrôpos kai ouk ek pisteôs monon

25 omoiôs de kai raab ê pornê ouk ex ergôn edikaiôthê upodexamenê tous aggelous kai etera odô ekbalousa

26 ôsper gar to sôma chôris pneumatos nekron estin outôs kai ê pistis chôris tsb=tôn ergôn nekra estin

Chapter 3

1 mê polloi didaskaloi ginesthe adelphoi mou eidotes oti meizon krima a=lêmpsometha tsb=lêpsometha

2 polla gar ptaiomen apantes ei tis en logô ou ptaiei outos teleios anêr dunatos chalinagôgêsai kai olon to sôma

3 a=ei b=ide a=de ts=idou tôn ippôn tous chalinous eis ta stomata ballomen a=eis tsb=pros to peithesthai autous êmin kai olon to sôma autôn metagomen

4 idou kai ta ploia têlikauta onta kai upo tsb=sklêrôn anemôn a=sklêrôn elaunomena metagetai upo elachistou pêdaliou opou tsb=an ê ormê tou euthunontos a=bouletai tsb=boulêtai

5 outôs kai ê glôssa mikron melos estin kai a=megala a=auchei tsb=megalauchei idou a=êlikon tsb=oligon pur êlikên ulên anaptei

6 kai ê glôssa pur o kosmos tês adikias tsb=outôs ê glôssa kathistatai en tois melesin êmôn ê spilousa olon to sôma kai phlogizousa ton trochon tês geneseôs kai phlogizomenê upo tês geennês

7 pasa gar phusis thêriôn te kai peteinôn erpetôn te kai enaliôn damazetai kai dedamastai tê phusei tê anthrôpinê

8 tên de glôssan oudeis a=damasai dunatai anthrôpôn a=akatastaton tsb=damasai tsb=akatascheton kakon mestê iou thanatêphorou

9 en autê eulogoumen ton a=kurion tsb=theon kai patera kai en autê katarômetha tous anthrôpous tous kath omoiôsin theou gegonotas

10 ek tou autou stomatos exerchetai eulogia kai katara ou chrê adelphoi mou tauta outôs ginesthai

11 mêti ê pêgê ek tês autês opês bruei to gluku kai to pikron

12 mê dunatai adelphoi mou sukê elaias poiêsai ê ampelos suka a=oute tsb=outôs tsb=oudemia tsb=pêgê alukon tsb=kai gluku poiêsai udôr

13 tis sophos kai epistêmôn en umin deixatô ek tês kalês anastrophês ta erga autou en prautêti sophias

14 ei de zêlon pikron echete kai eritheian en tê kardia umôn mê katakauchasthe kai pseudesthe kata tês alêtheias

15 ouk estin autê ê sophia anôthen katerchomenê a=alla tsb=all epigeios psuchikê daimoniôdês

16 opou gar zêlos kai eritheia ekei akatastasia kai pan phaulon pragma

17 ê de anôthen sophia prôton men agnê estin epeita eirênikê epieikês eupeithês mestê eleous kai karpôn agathôn adiakritos tsb=kai anupokritos

18 karpos de tsb=tês dikaiosunês en eirênê speiretai tois poiousin eirênên

Chapter 4

1 pothen polemoi kai a=pothen machai en umin ouk enteuthen ek tôn êdonôn umôn tôn strateuomenôn en tois melesin umôn

2 epithumeite kai ouk echete phoneuete kai zêloute kai ou dunasthe epituchein machesthe kai polemeite ouk echete ts=de dia to mê aiteisthai umas

3 aiteite kai ou lambanete dioti kakôs aiteisthe ina en tais êdonais umôn dapanêsête

4 tsb=moichoi tsb=kai moichalides ouk oidate oti ê philia tou kosmou echthra tou theou estin os a=ean tsb=an oun boulêthê philos einai tou kosmou echthros tou theou kathistatai

5 ê dokeite oti kenôs ê graphê legei pros phthonon epipothei to pneuma o a=katôkisen tsb=katôkêsen en êmin

6 meizona de didôsin charin dio legei o theos uperêphanois antitassetai tapeinois de didôsin charin

7 upotagête oun tô theô antistête a=de b=[de] tô diabolô kai pheuxetai aph umôn

8 eggisate tô theô kai eggiei umin katharisate cheiras amartôloi kai agnisate kardias dipsuchoi

9 talaipôrêsate kai penthêsate kai klausate o gelôs umôn eis penthos a=metatrapêtô tsb=metastraphêtô kai ê chara eis katêpheian

10 tapeinôthête enôpion tsb=tou kuriou kai upsôsei umas

11 mê katalaleite allêlôn adelphoi o katalalôn adelphou a=ê tsb=kai krinôn ton adelphon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis ouk ei poiêtês nomou alla kritês

12 eis estin a=[o] tsb=o nomothetês a=kai a=kritês o dunamenos sôsai kai apolesai su ab=de tis ei a=o tsb=os a=krinôn tsb=krineis ton a=plêsion tsb=eteron

13 age nun oi legontes sêmeron as=ê bt=kai aurion as=poreusometha bt=poreusômetha eis tênde tên polin kai as=poiêsomen bt=poiêsômen ekei eniauton tsb=ena kai as=emporeusometha bt=emporeusômetha kai as=kerdêsomen bt=kerdêsômen

14 oitines ouk epistasthe to tês aurion poia tsb=gar ê zôê umôn atmis gar a=este b=estai ts=estin ê pros oligon phainomenê epeita tsb=de ab=kai aphanizomenê

15 anti tou legein umas ean o kurios thelêsê kai as=zêsomen bt=zêsômen kai as=poiêsomen bt=poiêsômen touto ê ekeino

16 nun de kauchasthe en tais alazoneiais umôn pasa kauchêsis toiautê ponêra estin

17 eidoti oun kalon poiein kai mê poiounti amartia autô estin

Chapter 5

1 age nun oi plousioi klausate ololuzontes epi tais talaipôriais umôn tais eperchomenais

2 o ploutos umôn sesêpen kai ta imatia umôn sêtobrôta gegonen

3 o chrusos umôn kai o arguros katiôtai kai o ios autôn eis marturion umin estai kai phagetai tas sarkas umôn ôs pur ethêsaurisate en eschatais êmerais

4 idou o misthos tôn ergatôn tôn amêsantôn tas chôras umôn o apesterêmenos aph umôn krazei kai ai boai tôn therisantôn eis ta ôta kuriou sabaôth eiselêluthasin

5 etruphêsate epi tês gês kai espatalêsate ethrepsate tas kardias umôn tsb=ôs en êmera sphagês

6 katedikasate ephoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

7 makrothumêsate oun adelphoi eôs tês parousias tou kuriou idou o geôrgos ekdechetai ton timion karpon tês gês makrothumôn ep b=auton ats=autô eôs ts=an labê a=proimon tsb=ueton tsb=prôimon kai opsimon

8 makrothumêsate kai umeis stêrixate tas kardias umôn oti ê parousia tou kuriou êggiken

9 mê stenazete a=adelphoi kat allêlôn tsb=adelphoi ina mê ab=krithête ts=katakrithête idou abs=o kritês pro tôn thurôn estêken

10 upodeigma labete ts=tês ts=kakopatheias adelphoi tsb=mou ab=tês b=kakopatheias a=kakopathias kai tês makrothumias tous prophêtas oi elalêsan a=en tô onomati kuriou

11 idou makarizomen tous a=upomeinantas tsb=upomenontas tên upomonên iôb êkousate kai to telos kuriou b=idete ats=eidete oti polusplagchnos estin ats=o ats=kurios kai oiktirmôn

12 pro pantôn de adelphoi mou mê omnuete mête ton ouranon mête tên gên mête allon tina orkon êtô de umôn to nai nai kai to ou ou ina mê as=upo bt=eis as=krisin bt=upokrisin pesête

13 kakopathei tis en umin proseuchesthô euthumei tis psalletô

14 asthenei tis en umin proskalesasthô tous presbuterous tês ekklêsias kai proseuxasthôsan ep auton aleipsantes a=[auton] tsb=auton elaiô en tô onomati tou kuriou

15 kai ê euchê tês pisteôs sôsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias ê pepoiêkôs aphethêsetai autô

16 exomologeisthe a=oun allêlois a=tas tsb=ta a=amartias tsb=paraptômata kai euchesthe uper allêlôn opôs iathête polu ischuei deêsis dikaiou energoumenê

17 êlias anthrôpos ên omoiopathês êmin kai proseuchê prosêuxato tou mê brexai kai ouk ebrexen epi tês gês eniautous treis kai mênas ex

18 kai palin prosêuxato kai o ouranos ueton edôken kai ê gê eblastêsen ton karpon autês

19 adelphoi a=mou ean tis en umin planêthê apo tês alêtheias kai epistrepsê tis auton

20 ginôsketô oti o epistrepsas amartôlon ek planês odou autou sôsei psuchên a=autou ek thanatou kai kalupsei plêthos amartiôn