Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Mark

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 archê tou euaggeliou iêsou christou a=[uiou a=theou] tsb=uiou tsb=tou tsb=theou

2 a=kathôs tsb=ôs gegraptai en a=tô a=êsaia a=tô a=prophêtê tsb=tois tsb=prophêtais idou tsb=egô apostellô ton aggelon mou pro prosôpou sou os kataskeuasei tên odon tsb=sou tsb=emprosthen sou

3 phônê boôntos en tê erêmô etoimasate tên odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou

4 egeneto iôannês a=[o] baptizôn en tê erêmô kai kêrussôn baptisma metanoias eis aphesin amartiôn

5 kai exeporeueto pros auton pasa ê ioudaia chôra kai oi ierosolumitai a=pantes kai ebaptizonto a=up a=autou tsb=pantes en tô iordanê potamô tsb=up tsb=autou exomologoumenoi tas amartias autôn

6 a=kai ên tsb=de ab=o iôannês endedumenos trichas kamêlou kai zônên dermatinên peri tên osphun autou kai esthiôn akridas kai meli agrion

7 kai ekêrussen legôn erchetai o ischuroteros mou opisô mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tôn upodêmatôn autou

8 egô tsb=men ebaptisa umas tsb=en udati autos de baptisei umas en pneumati agiô

9 kai egeneto en ekeinais tais êmerais êlthen iêsous apo s=nazareth abt=nazaret tês galilaias kai ebaptisthê tsb=upo tsb=iôannou eis ton iordanên a=upo a=iôannou

10 kai a=euthus tsb=eutheôs anabainôn a=ek tsb=apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma a=ôs tsb=ôsei peristeran katabainon a=eis tsb=ep auton

11 kai phônê egeneto ek tôn ouranôn su ei o uios mou o agapêtos en a=soi tsb=ô eudokêsa

12 kai euthus to pneuma auton ekballei eis tên erêmon

13 kai ên tsb=ekei en tê erêmô a=tesserakonta êmeras tsb=tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai ên meta tôn thêriôn kai oi aggeloi diêkonoun autô

14 meta de to paradothênai ton iôannên êlthen o iêsous eis tên galilaian kêrussôn to euaggelion tsb=tês tsb=basileias tou theou

15 kai legôn oti peplêrôtai o kairos kai êggiken ê basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tô euaggeliô

16 a=kai tsb=peripatôn a=paragôn tsb=de para tên thalassan tês galilaias eiden simôna kai andrean ton adelphon tsb=autou b=tou ab=simônos a=amphiballontas tsb=ballontas tsb=amphiblêstron en tê thalassê êsan gar alieis

17 kai eipen autois o iêsous deute opisô mou kai poiêsô umas genesthai alieis anthrôpôn

18 kai a=euthus tsb=eutheôs aphentes ta diktua tsb=autôn êkolouthêsan autô

19 kai probas tsb=ekeithen oligon eiden iakôbon ton tou zebedaiou kai iôannên ton adelphon autou kai autous en tô ploiô katartizontas ta diktua

20 kai a=euthus tsb=eutheôs ekalesen autous kai aphentes ton patera autôn zebedaion en tô ploiô meta tôn misthôtôn apêlthon opisô autou

21 kai eisporeuontai eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai a=euthus tsb=eutheôs tois sabbasin eiselthôn eis tên sunagôgên edidasken

22 kai exeplêssonto epi tê didachê autou ên gar didaskôn autous ôs exousian echôn kai ouch ôs oi grammateis

23 kai a=euthus ên en tê sunagôgê autôn anthrôpos en pneumati akathartô kai anekraxen

24 legôn tsb=ea ti êmin kai soi iêsou nazarêne êlthes apolesai êmas oida se tis ei o agios tou theou

25 kai epetimêsen autô o iêsous legôn phimôthêti kai exelthe ex autou

26 kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai a=phônêsan tsb=kraxan phônê megalê exêlthen ex autou

27 kai ethambêthêsan a=apantes tsb=pantes ôste suzêtein pros ab=eautous ts=autous legontas ti estin touto tsb=tis tsb=ê didachê tsb=ê kainê tsb=autê tsb=oti kat exousian kai tois a=pneumasi tsb=pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autô

28 a=kai exêlthen tsb=de ê akoê autou euthus a=pantachou eis olên tên perichôron tês galilaias

29 kai a=euthus tsb=eutheôs ek tês sunagôgês exelthontes êlthon eis tên oikian simônos kai andreou meta iakôbou kai iôannou

30 ê de penthera simônos katekeito puressousa kai a=euthus tsb=eutheôs legousin autô peri autês

31 kai proselthôn êgeiren autên kratêsas tês cheiros tsb=autês kai aphêken autên o puretos tsb=eutheôs kai diêkonei autois

32 opsias de genomenês ote edu o êlios epheron pros auton pantas tous kakôs echontas kai tous daimonizomenous

33 kai a=ên a=olê ê polis tsb=olê episunêgmenê tsb=ên pros tên thuran

34 kai etherapeusen pollous kakôs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk êphien lalein ta daimonia oti êdeisan auton

35 kai prôi a=ennucha tsb=ennuchon lian anastas exêlthen kai apêlthen eis erêmon topon kakei prosêucheto

36 kai a=katediôxen tsb=katediôxan auton tsb=o simôn kai oi met autou

37 kai a=euron tsb=eurontes auton a=kai legousin autô oti pantes ats=zêtousin se b=zêtousin

38 kai legei autois agômen a=allachou eis tas echomenas kômopoleis ina ab=kai ab=ekei ts=kakei kêruxô eis touto gar a=exêlthon tsb=exelêlutha

39 kai a=êlthen tsb=ên kêrussôn a=eis tsb=en a=tas tsb=tais a=sunagôgas tsb=sunagôgais autôn eis olên tên galilaian kai ta daimonia ekballôn

40 kai erchetai pros auton lepros parakalôn auton a=[kai a=gonupetôn] tsb=kai tsb=gonupetôn tsb=auton kai legôn autô oti ean thelês dunasai me katharisai

41 a=kai tsb=o tsb=de tsb=iêsous splagchnistheis ekteinas tên cheira tsb=êpsato autou a=êpsato kai legei autô thelô katharisthêti

42 kai a=euthus tsb=eipontos tsb=autou tsb=eutheôs apêlthen ap autou ê lepra kai ekatharisthê

43 kai embrimêsamenos autô a=euthus tsb=eutheôs exebalen auton

44 kai legei autô ora mêdeni mêden eipês a=alla tsb=all upage seauton deixon tô ierei kai prosenegke peri tou katharismou sou a prosetaxen a=môusês tsb=môsês eis marturion autois

45 o de exelthôn êrxato kêrussein polla kai diaphêmizein ton logon ôste mêketi auton dunasthai phanerôs eis polin eiselthein all exô a=ep tsb=en erêmois topois ên kai êrchonto pros auton a=pantothen tsb=pantachothen

Chapter 2

1 kai a=eiselthôn ats=palin tsb=eisêlthen b=palin eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum di êmerôn tsb=kai êkousthê oti a=en tsb=eis a=oikô tsb=oikon estin

2 kai tsb=eutheôs sunêchthêsan polloi ôste mêketi chôrein mêde ta pros tên thuran kai elalei autois ton logon

3 kai erchontai a=pherontes pros auton paralutikon tsb=pherontes airomenon upo tessarôn

4 kai mê dunamenoi a=prosenegkai tsb=proseggisai autô dia ton ochlon apestegasan tên stegên opou ên kai exoruxantes a=chalôsi tsb=chalôsin ton a=krabatton a=opou tsb=krabbaton tsb=eph tsb=ô o paralutikos katekeito

5 a=kai idôn tsb=de o iêsous tên pistin autôn legei tô paralutikô teknon a=aphientai tsb=apheôntai a=sou tsb=soi ai amartiai tsb=sou

6 êsan de tines tôn grammateôn ekei kathêmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autôn

7 ti outos outôs lalei a=blasphêmei tsb=blasphêmias tis dunatai aphienai amartias ei mê eis o theos

8 kai a=euthus tsb=eutheôs epignous o iêsous tô pneumati autou oti outôs b=autoi dialogizontai en eautois a=legei tsb=eipen autois ti tauta dialogizesthe en tais kardiais umôn

9 ti estin eukopôteron eipein tô paralutikô a=aphientai tsb=apheôntai ab=sou ts=soi ai amartiai ê eipein a=egeire tsb=egeirai kai aron tsb=sou ton a=krabatton a=sou tsb=krabbaton kai peripatei

10 ina de eidête oti exousian echei o uios tou anthrôpou aphienai a=amartias epi tês gês tsb=amartias legei tô paralutikô

11 soi legô a=egeire tsb=egeirai tsb=kai aron ton a=krabatton tsb=krabbaton sou kai upage eis ton oikon sou

12 kai êgerthê tsb=eutheôs kai a=euthus aras ton a=krabatton tsb=krabbaton exêlthen a=emprosthen tsb=enantion pantôn ôste existasthai pantas kai doxazein ton theon legontas oti tsb=oudepote outôs a=oudepote eidomen

13 kai exêlthen palin para tên thalassan kai pas o ochlos êrcheto pros auton kai edidasken autous

14 kai paragôn eiden leuin ton tou alphaiou kathêmenon epi to telônion kai legei autô akolouthei moi kai anastas êkolouthêsen autô

15 kai a=ginetai tsb=egeneto tsb=en tsb=tô katakeisthai auton en tê oikia autou kai polloi telônai kai amartôloi sunanekeinto tô iêsou kai tois mathêtais autou êsan gar polloi kai a=êkolouthoun tsb=êkolouthêsan autô

16 kai oi grammateis a=tôn a=pharisaiôn tsb=kai tsb=oi tsb=pharisaioi idontes a=oti tsb=auton a=esthiei tsb=esthionta meta tôn tsb=telônôn tsb=kai amartôlôn a=kai a=telônôn elegon tois mathêtais autou tsb=ti oti meta tôn telônôn kai amartôlôn esthiei tsb=kai tsb=pinei

17 kai akousas o iêsous legei autois a=[oti] ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakôs echontes ouk êlthon kalesai dikaious alla amartôlous tsb=eis tsb=metanoian

18 kai êsan oi mathêtai iôannou kai oi a=pharisaioi tsb=tôn tsb=pharisaiôn nêsteuontes kai erchontai kai legousin autô ab=dia ab=ti ts=diati oi mathêtai iôannou kai oi a=mathêtai tôn pharisaiôn nêsteuousin oi de soi mathêtai ou nêsteuousin

19 kai eipen autois o iêsous mê dunantai oi uioi tou numphônos en ô o numphios met autôn estin nêsteuein oson chronon tsb=meth tsb=eautôn echousin ton numphion a=met a=autôn ou dunantai nêsteuein

20 eleusontai de êmerai otan aparthê ap autôn o numphios kai tote nêsteusousin en a=ekeinê tsb=ekeinais a=tê tsb=tais a=êmera tsb=êmerais

21 tsb=kai oudeis epiblêma rakous agnaphou a=epiraptei tsb=epirraptei epi a=imation tsb=imatiô a=palaion tsb=palaiô ei de mê airei to plêrôma a=ap autou to kainon tou palaiou kai cheiron schisma ginetai

22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mê a=rêxei tsb=rêssei o oinos tsb=o tsb=neos tous askous kai o oinos a=apollutai tsb=ekcheitai kai oi askoi tsb=apolountai alla oinon neon eis askous kainous tsb=blêteon

23 kai egeneto tsb=paraporeuesthai auton en tois sabbasin a=paraporeuesthai dia tôn sporimôn kai tsb=êrxanto oi mathêtai autou a=êrxanto odon poiein tillontes tous stachuas

24 kai oi pharisaioi elegon autô ide ti poiousin tsb=en tois sabbasin o ouk exestin

25 kai a=legei tsb=autos tsb=elegen autois oudepote anegnôte ti epoiêsen ab=dauid ts=dabid ote chreian eschen kai epeinasen autos kai oi met autou

26 pôs eisêlthen eis ton oikon tou theou epi abiathar ts=tou archiereôs kai tous artous tês protheseôs ephagen ous ouk exestin phagein ei mê a=tous tsb=tois a=iereis tsb=iereusin kai edôken kai tois sun autô ousin

27 kai elegen autois to sabbaton dia ton anthrôpon egeneto a=kai ouch o anthrôpos dia to sabbaton

28 ôste kurios estin o uios tou anthrôpou kai tou sabbatou

Chapter 3

1 kai eisêlthen palin eis tên sunagôgên kai ên ekei anthrôpos exêrammenên echôn tên cheira

2 kai paretêroun auton ei tois sabbasin therapeusei auton ina katêgorêsôsin autou

3 kai legei tô anthrôpô tô tsb=exêrammenên tsb=echonti tên a=xêran cheira a=echonti a=egeire tsb=egeirai eis to meson

4 kai legei autois exestin tois sabbasin a=agathon a=poiêsai tsb=agathopoiêsai ê kakopoiêsai psuchên sôsai ê apokteinai oi de esiôpôn

5 kai periblepsamenos autous met orgês sullupoumenos epi tê pôrôsei tês kardias autôn legei tô anthrôpô ekteinon tên cheira tsb=sou kai exeteinen kai a=apekatestathê tsb=apokatestathê ê cheir autou tsb=ugiês tsb=ôs tsb=ê tsb=allê

6 kai exelthontes oi pharisaioi a=euthus tsb=eutheôs meta tôn êrôdianôn sumboulion a=edidoun tsb=epoioun kat autou opôs auton apolesôsin

7 kai o iêsous tsb=anechôrêsen meta tôn mathêtôn autou a=anechôrêsen pros tên thalassan kai polu plêthos apo tês galilaias a=[êkolouthêsen] tsb=êkolouthêsan tsb=autô kai apo tês ioudaias

8 kai apo ierosolumôn kai apo tês idoumaias kai peran tou iordanou kai tsb=oi peri turon kai sidôna plêthos polu a=akouontes tsb=akousantes osa epoiei êlthon pros auton

9 kai eipen tois mathêtais autou ina ploiarion proskarterê autô dia ton ochlon ina mê thlibôsin auton

10 pollous gar etherapeusen ôste epipiptein autô ina autou apsôntai osoi eichon mastigas

11 kai ta pneumata ta akatharta otan auton a=etheôroun tsb=etheôrei a=prosepipton tsb=prosepipten autô kai a=ekrazon tsb=ekrazen a=legontes tsb=legonta oti su ei o uios tou theou

12 kai polla epetima autois ina mê ats=auton phaneron b=auton poiêsôsin

13 kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous êthelen autos kai apêlthon pros auton

14 kai epoiêsen dôdeka a=[ous a=kai a=apostolous a=ônomasen] ina ôsin met autou kai ina apostellê autous kêrussein

15 kai echein exousian tsb=therapeuein tsb=tas tsb=nosous tsb=kai ekballein ta daimonia

16 a=[kai a=epoiêsen a=tous a=dôdeka] kai epethêken a=onoma tô simôni tsb=onoma petron

17 kai iakôbon ton tou zebedaiou kai iôannên ton adelphon tou iakôbou kai epethêken autois a=<onomata> tsb=onomata a=boanêrges tsb=boanerges o estin uioi brontês

18 kai andrean kai philippon kai bartholomaion kai a=maththaion tsb=matthaion kai thôman kai iakôbon ton tou alphaiou kai thaddaion kai simôna ton a=kananaion tsb=kananitên

19 kai ioudan a=iskariôth tsb=iskariôtên os kai paredôken auton

20 a=3:20 kai a=erchetai tsb=erchontai eis oikon tsb=3:20 kai sunerchetai palin a=[o] ochlos ôste mê dunasthai autous a=mêde tsb=mête arton phagein

21 kai akousantes oi par autou exêlthon kratêsai auton elegon gar oti exestê

22 kai oi grammateis oi apo ierosolumôn katabantes elegon oti beelzeboul echei kai oti en tô archonti tôn daimoniôn ekballei ta daimonia

23 kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pôs dunatai satanas satanan ekballein

24 kai ean basileia eph eautên meristhê ou dunatai stathênai ê basileia ekeinê

25 kai ean oikia eph eautên meristhê ou a=dunêsetai tsb=dunatai tsb=stathênai ê oikia ekeinê a=stathênai

26 kai ei o satanas anestê eph eauton kai a=emeristhê tsb=memeristai ou dunatai a=stênai tsb=stathênai alla telos echei

27 a=all ats=ou ats=dunatai oudeis b=dunatai tsb=ta tsb=skeuê tsb=tou tsb=ischurou tsb=eiselthôn eis tên oikian a=tou a=ischurou a=eiselthôn a=ta a=skeuê autou diarpasai ean mê prôton ton ischuron dêsê kai tote tên oikian autou b=diarpasê ats=diarpasei

28 amên legô umin oti panta aphethêsetai tsb=ta tsb=amartêmata tois uiois tôn anthrôpôn a=ta a=amartêmata kai a=ai blasphêmiai a=osa tsb=osas a=ean tsb=an blasphêmêsôsin

29 os d an blasphêmêsê eis to pneuma to agion ouk echei aphesin eis ton aiôna a=alla tsb=all enochos estin aiôniou a=amartêmatos tsb=kriseôs

30 oti elegon pneuma akatharton echei

31 tsb=erchontai tsb=oun tsb=oi tsb=adelphoi kai a=erchetai ê mêtêr autou kai a=oi a=adelphoi a=autou a=kai exô a=stêkontes tsb=estôtes apesteilan pros auton a=kalountes tsb=phônountes auton

32 kai ekathêto tsb=ochlos peri auton a=ochlos a=kai a=legousin tsb=eipon tsb=de autô idou ê mêtêr sou kai oi adelphoi b=sou b=kai b=ai b=adelphai sou a=[kai a=ai a=adelphai a=sou] exô zêtousin se

33 kai a=apokritheis tsb=apekrithê autois a=legei tsb=legôn tis estin ê mêtêr mou a=kai tsb=ê oi adelphoi a=[mou] tsb=mou

34 kai periblepsamenos tsb=kuklô tous peri auton a=kuklô kathêmenous legei ide ê mêtêr mou kai oi adelphoi mou

35 os a=[gar] tsb=gar an poiêsê to thelêma tou theou outos adelphos mou kai adelphê tsb=mou kai mêtêr estin

Chapter 4

1 kai palin êrxato didaskein para tên thalassan kai a=sunagetai tsb=sunêchthê pros auton ochlos a=pleistos tsb=polus ôste auton tsb=embanta eis tsb=to ploion a=embanta kathêsthai en tê thalassê kai pas o ochlos pros tên thalassan epi tês gês a=êsan tsb=ên

2 kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en tê didachê autou

3 akouete idou exêlthen o speirôn tsb=tou speirai

4 kai egeneto en tô speirein o men epesen para tên odon kai êlthen ta peteina ts=tou ts=ouranou kai katephagen auto

5 a=kai allo tsb=de epesen epi to petrôdes opou ouk eichen gên pollên kai a=euthus tsb=eutheôs exaneteilen dia to mê echein bathos gês

6 a=kai a=ote a=aneteilen a=o a=êlios tsb=êliou tsb=de tsb=anateilantos ekaumatisthê kai dia to mê echein rizan exêranthê

7 kai allo epesen eis tas akanthas kai anebêsan ai akanthai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edôken

8 kai a=alla tsb=allo epesen eis tên gên tên kalên kai edidou karpon anabainonta kai a=auxanomena tsb=auxanonta kai epheren en triakonta kai en exêkonta kai en ekaton

9 kai elegen a=os a=echei ts=autois tsb=o tsb=echôn ôta akouein akouetô

10 a=kai ote tsb=de egeneto katamonas a=êrôtôn tsb=êrôtêsan auton oi peri auton sun tois dôdeka a=tas tsb=tên a=parabolas tsb=parabolên

11 kai elegen autois umin tsb=dedotai tsb=gnônai to mustêrion a=dedotai tês basileias tou theou ekeinois de tois exô en parabolais ta panta ginetai

12 ina blepontes blepôsin kai mê idôsin kai akouontes akouôsin kai mê suniôsin mêpote epistrepsôsin kai aphethê autois tsb=ta tsb=amartêmata

13 kai legei autois ouk oidate tên parabolên tautên kai pôs pasas tas parabolas gnôsesthe

14 o speirôn ton logon speirei

15 outoi de eisin oi para tên odon opou speiretai o logos kai otan akousôsin a=euthus tsb=eutheôs erchetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon a=eis a=autous tsb=en tsb=tais tsb=kardiais tsb=autôn

16 kai outoi eisin tsb=omoiôs oi epi ta petrôdê speiromenoi oi otan akousôsin ton logon a=euthus tsb=eutheôs meta charas lambanousin auton

17 kai ouk echousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomenês thlipseôs ê diôgmou dia ton logon a=euthus tsb=eutheôs skandalizontai

18 kai a=alloi tsb=outoi eisin oi eis tas akanthas speiromenoi at=outoi at=eisin oi ton logon a=akousantes tsb=akouontes

19 kai ai merimnai tou aiônos tsb=toutou kai ê apatê tou ploutou kai ai peri ta loipa epithumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai

20 kai a=ekeinoi tsb=outoi eisin oi epi tên gên tên kalên sparentes oitines akouousin ton logon kai paradechontai kai karpophorousin en triakonta kai en exêkonta kai en ekaton

21 kai elegen autois mêti a=erchetai o luchnos tsb=erchetai ina upo ton modion tethê ê upo tên klinên ouch ina epi tên luchnian a=tethê tsb=epitethê

22 ou gar estin tsb=ti krupton tsb=o ean mê a=ina phanerôthê oude egeneto apokruphon all ina a=elthê eis phaneron tsb=elthê

23 ei tis echei ôta akouein akouetô

24 kai elegen autois blepete ti akouete en ô metrô metreite metrêthêsetai umin kai prostethêsetai umin tsb=tois tsb=akouousin

25 os gar a=echei tsb=an tsb=echê dothêsetai autô kai os ouk echei kai o echei arthêsetai ap autou

26 kai elegen outôs estin ê basileia tou theou ôs tsb=ean anthrôpos balê ton sporon epi tês gês

27 kai katheudê kai egeirêtai nukta kai êmeran kai o sporos a=blasta tsb=blastanê kai mêkunêtai ôs ouk oiden autos

28 automatê tsb=gar ê gê karpophorei prôton chorton eita stachun eita a=<plêrês> tsb=plêrê siton en tô stachui

29 otan de a=paradoi tsb=paradô o karpos a=euthus tsb=eutheôs apostellei to drepanon oti parestêken o therismos

30 kai elegen a=pôs tsb=tini omoiôsômen tên basileian tou theou ê en a=tini tsb=poia tsb=parabolê tsb=parabalômen autên a=parabolê a=thômen

31 ôs b=kokkon ats=kokkô sinapeôs os otan sparê epi tês gês a=mikroteron a=on tsb=mikroteros pantôn tôn spermatôn tsb=estin tôn epi tês gês

32 kai otan sparê anabainei kai ginetai a=meizon pantôn tôn lachanôn tsb=meizôn kai poiei kladous megalous ôste dunasthai upo tên skian autou ta peteina tou ouranou kataskênoun

33 kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kathôs b=edunanto ats=êdunanto akouein

34 chôris de parabolês ouk elalei autois kat idian de tois a=idiois mathêtais tsb=autou epeluen panta

35 kai legei autois en ekeinê tê êmera opsias genomenês dielthômen eis to peran

36 kai aphentes ton ochlon paralambanousin auton ôs ên en tô ploiô kai alla a=ploia tsb=de tsb=ploiaria ên met autou

37 kai ginetai lailaps tsb=anemou megalê a=anemou a=kai ta tsb=de kumata epeballen eis to ploion ôste tsb=auto êdê gemizesthai a=to a=ploion

38 kai tsb=ên autos a=ên a=en tsb=epi tê prumnê epi to proskephalaion katheudôn kai a=egeirousin tsb=diegeirousin auton kai legousin autô didaskale ou melei soi oti apollumetha

39 kai diegertheis epetimêsen tô anemô kai eipen tê thalassê siôpa pephimôso kai ekopasen o anemos kai egeneto galênê megalê

40 kai eipen autois ti deiloi este a=oupô tsb=outôs tsb=pôs tsb=ouk echete pistin

41 kai ephobêthêsan phobon megan kai elegon pros allêlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai ê thalassa a=upakouei tsb=upakouousin autô

Chapter 5

1 kai êlthon eis to peran tês thalassês eis tên chôran tôn a=gerasênôn tsb=gadarênôn

2 kai a=exelthontos tsb=exelthonti a=autou tsb=autô ek tou ploiou a=euthus tsb=eutheôs a=upêntêsen tsb=apêntêsen autô ek tôn mnêmeiôn anthrôpos en pneumati akathartô

3 os tên katoikêsin eichen en tois ab=mnêmasin ts=mnêmeiois kai a=oude a=alusei a=ouketi tsb=oute tsb=alusesin oudeis ab=edunato ts=êdunato auton dêsai

4 dia to auton pollakis pedais kai alusesin dedesthai kai diespasthai up autou tas aluseis kai tas pedas suntetriphthai kai oudeis tsb=auton ischuen a=auton damasai

5 kai ab=dia ab=pantos ts=diapantos nuktos kai êmeras en tois a=mnêmasin tsb=oresin kai en tois a=oresin tsb=mnêmasin ên krazôn kai katakoptôn eauton lithois

6 a=kai idôn tsb=de ton iêsoun apo makrothen edramen kai prosekunêsen autô

7 kai kraxas phônê megalê a=legei tsb=eipen ti emoi kai soi iêsou uie tou theou tou upsistou orkizô se ton theon mê me basanisês

8 elegen gar autô exelthe to pneuma to akatharton ek tou anthrôpou

9 kai epêrôta auton ti tsb=soi onoma a=soi kai a=legei tsb=apekrithê a=autô tsb=legôn a=legiôn tsb=legeôn onoma moi oti polloi esmen

10 kai parekalei auton polla ina mê a=auta tsb=autous aposteilê exô tês chôras

11 ên de ekei pros ab=tô ts=ta ab=orei ts=orê agelê choirôn megalê boskomenê

12 kai parekalesan auton tsb=pantes tsb=oi tsb=daimones legontes pempson êmas eis tous choirous ina eis autous eiselthômen

13 kai epetrepsen autois tsb=eutheôs tsb=o tsb=iêsous kai exelthonta ta pneumata ta akatharta eisêlthon eis tous choirous kai ôrmêsen ê agelê kata tou krêmnou eis tên thalassan tsb=êsan tsb=de ôs dischilioi kai epnigonto en tê thalassê

14 a=kai oi tsb=de boskontes a=autous tsb=tous tsb=choirous ephugon kai a=apêggeilan tsb=anêggeilan eis tên polin kai eis tous agrous kai a=êlthon tsb=exêlthon idein ti estin to gegonos

15 kai erchontai pros ton iêsoun kai theôrousin ton daimonizomenon kathêmenon tsb=kai imatismenon kai sôphronounta ton eschêkota ton a=legiôna tsb=legeôna kai ephobêthêsan

16 ats=kai diêgêsanto b=de autois oi idontes pôs egeneto tô daimonizomenô kai peri tôn choirôn

17 kai êrxanto parakalein auton apelthein apo tôn oriôn autôn

18 kai a=embainontos tsb=embantos autou eis to ploion parekalei auton o daimonistheis ina tsb=ê met autou a=ê

19 a=kai tsb=o tsb=de tsb=iêsous ouk aphêken auton alla legei autô upage eis ton oikon sou pros tous sous kai a=apaggeilon tsb=anaggeilon autois osa tsb=soi o kurios a=soi ab=pepoiêken ts=epoiêsen kai êleêsen se

20 kai apêlthen kai êrxato kêrussein en tê dekapolei osa epoiêsen autô o iêsous kai pantes ethaumazon

21 kai diaperasantos tou iêsou a=[en tsb=en tô a=ploiô] tsb=ploiô palin eis to peran sunêchthê ochlos polus ep auton kai ên para tên thalassan

22 kai tsb=idou erchetai eis tôn archisunagôgôn onomati a=iairos tsb=iaeiros kai idôn auton piptei pros tous podas autou

23 kai a=parakalei tsb=parekalei auton polla legôn oti to thugatrion mou eschatôs echei ina elthôn epithês tsb=autê tas cheiras a=autê a=ina tsb=opôs sôthê kai a=zêsê tsb=zêsetai

24 kai apêlthen met autou kai êkolouthei autô ochlos polus kai sunethlibon auton

25 kai gunê tsb=tis ousa en rusei aimatos tsb=etê dôdeka a=etê

26 kai polla pathousa upo pollôn iatrôn kai dapanêsasa ta par ab=autês ts=eautês panta kai mêden ôphelêtheisa alla mallon eis to cheiron elthousa

27 akousasa peri tou iêsou elthousa en tô ochlô opisthen êpsato tou imatiou autou

28 elegen gar oti a=ean a=apsômai kan tôn imatiôn autou tsb=apsômai sôthêsomai

29 kai a=euthus tsb=eutheôs exêranthê ê pêgê tou aimatos autês kai egnô tô sômati oti iatai apo tês mastigos

30 kai a=euthus tsb=eutheôs o iêsous epignous en eautô tên ex autou dunamin exelthousan epistrapheis en tô ochlô elegen tis mou êpsato tôn imatiôn

31 kai elegon autô oi mathêtai autou blepeis ton ochlon sunthlibonta se kai legeis tis mou êpsato

32 kai perieblepeto idein tên touto poiêsasan

33 ê de gunê phobêtheisa kai tremousa eiduia o gegonen tsb=ep autê êlthen kai prosepesen autô kai eipen autô pasan tên alêtheian

34 o de eipen autê a=thugatêr tsb=thugater ê pistis sou sesôken se upage eis eirênên kai isthi ugiês apo tês mastigos sou

35 eti autou lalountos erchontai apo tou archisunagôgou legontes oti ê thugatêr sou apethanen ti eti skulleis ton didaskalon

36 o de iêsous a=parakousas tsb=eutheôs tsb=akousas ton logon laloumenon legei tô archisunagôgô mê phobou monon pisteue

37 kai ouk aphêken oudena a=met a=autou tsb=autô sunakolouthêsai ei mê a=ton petron kai iakôbon kai iôannên ton adelphon iakôbou

38 kai a=erchontai tsb=erchetai eis ton oikon tou archisunagôgou kai theôrei thorubon as=kai klaiontas kai alalazontas polla

39 kai eiselthôn legei autois ti thorubeisthe kai klaiete to paidion ouk apethanen alla katheudei

40 kai kategelôn autou a=autos tsb=o de ekbalôn ab=pantas ts=apantas paralambanei ton patera tou paidiou kai tên mêtera kai tous met autou kai eisporeuetai opou ên to paidion tsb=anakeimenon

41 kai kratêsas tês cheiros tou paidiou legei autê talitha a=koum tsb=koumi o estin methermêneuomenon to korasion soi legô a=egeire tsb=egeirai

42 kai a=euthus tsb=eutheôs anestê to korasion kai periepatei ên gar etôn dôdeka kai exestêsan a=[euthus] ekstasei megalê

43 kai diesteilato autois polla ina mêdeis a=gnoi tsb=gnô touto kai eipen dothênai autê phagein

Chapter 6

1 kai exêlthen ekeithen kai a=erchetai tsb=êlthen eis tên patrida autou kai akolouthousin autô oi mathêtai autou

2 kai genomenou sabbatou êrxato a=didaskein en tê sunagôgê tsb=didaskein kai polloi akouontes exeplêssonto legontes pothen toutô tauta kai tis ê sophia ê dotheisa a=toutô tsb=autô ts=oti kai a=ai dunameis toiautai dia tôn cheirôn autou a=ginomenai tsb=ginontai

3 ouk outos estin o tektôn o uios a=tês marias a=kai adelphos tsb=de iakôbou kai a=iôsêtos tsb=iôsê kai iouda kai simônos kai ouk eisin ai adelphai autou ôde pros êmas kai eskandalizonto en autô

4 a=kai elegen tsb=de autois o iêsous oti ouk estin prophêtês atimos ei mê en tê patridi autou kai en tois a=suggeneusin a=autou tsb=suggenesin kai en tê oikia autou

5 kai ouk a=edunato tsb=êdunato ekei a=poiêsai oudemian dunamin tsb=poiêsai ei mê oligois arrôstois epitheis tas cheiras etherapeusen

6 kai ethaumazen dia tên apistian autôn kai periêgen tas kômas kuklô didaskôn

7 kai proskaleitai tous dôdeka kai êrxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian tôn pneumatôn tôn akathartôn

8 kai parêggeilen autois ina mêden airôsin eis odon ei mê rabdon monon mê tsb=pêran tsb=mê arton a=mê a=pêran mê eis tên zônên chalkon

9 a=alla tsb=all upodedemenous sandalia kai mê s=endusasthai abt=endusêsthe duo chitônas

10 kai elegen autois opou ean eiselthête eis oikian ekei menete eôs an exelthête ekeithen

11 kai a=os tsb=osoi an a=topos mê a=dexêtai tsb=dexôntai umas mêde akousôsin umôn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton upokatô tôn podôn umôn eis marturion autois tsb=amên tsb=legô tsb=umin tsb=anektoteron tsb=estai tsb=sodomois tsb=ê tsb=gomorrois tsb=en tsb=êmera tsb=kriseôs tsb=ê tsb=tê tsb=polei tsb=ekeinê

12 kai exelthontes a=ekêruxan tsb=ekêrusson ina a=metanoôsin tsb=metanoêsôsin

13 kai daimonia polla exeballon kai êleiphon elaiô pollous arrôstous kai etherapeuon

14 kai êkousen o basileus êrôdês phaneron gar egeneto to onoma autou kai a=elegon tsb=elegen oti iôannês o baptizôn a=egêgertai ek nekrôn tsb=êgerthê kai dia touto energousin ai dunameis en autô

15 alloi a=de elegon oti êlias estin alloi de elegon oti prophêtês tsb=estin ts=ê ôs eis tôn prophêtôn

16 akousas de b=[o] ats=o êrôdês a=elegen tsb=eipen tsb=oti on egô apekephalisa iôannên outos tsb=estin tsb=autos êgerthê tsb=ek tsb=nekrôn

17 autos gar o êrôdês aposteilas ekratêsen ton iôannên kai edêsen auton en ts=tê phulakê dia êrôdiada tên gunaika philippou tou adelphou autou oti autên egamêsen

18 elegen gar o iôannês tô êrôdê oti ouk exestin soi echein tên gunaika tou adelphou sou

19 ê de êrôdias eneichen autô kai êthelen auton apokteinai kai ouk êdunato

20 o gar êrôdês ephobeito ton iôannên eidôs auton andra dikaion kai agion kai sunetêrei auton kai akousas autou polla a=êporei tsb=epoiei kai êdeôs autou êkouen

21 kai genomenês êmeras eukairou ote êrôdês tois genesiois autou deipnon a=epoiêsen tsb=epoiei tois megistasin autou kai tois chiliarchois kai tois prôtois tês galilaias

22 kai eiselthousês tês thugatros a=autou tsb=autês tsb=tês êrôdiados kai orchêsamenês a=êresen tsb=kai tsb=aresasês tô êrôdê kai tois sunanakeimenois eipen o basileus tô korasiô aitêson me o ean thelês kai dôsô soi

23 kai ômosen autê a=[polla] tsb=oti o a=ti ean me aitêsês dôsô soi eôs êmisous tês basileias mou

24 a=kai tsb=ê tsb=de exelthousa eipen tê mêtri autês ti a=aitêsômai tsb=aitêsomai ê de eipen tên kephalên iôannou tou a=baptizontos tsb=baptistou

25 kai eiselthousa a=euthus tsb=eutheôs meta spoudês pros ton basilea êtêsato legousa thelô ina a=exautês tsb=moi dôs a=moi tsb=ex tsb=autês epi pinaki tên kephalên iôannou tou baptistou

26 kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous a=anakeimenous tsb=sunanakeimenous ouk êthelêsen tsb=autên athetêsai a=autên

27 kai a=euthus tsb=eutheôs aposteilas o basileus ab=spekoulatora ts=spekoulatôra epetaxen a=enegkai tsb=enechthênai tên kephalên autou a=kai

28 tsb=6:28 tsb=o tsb=de apelthôn apekephalisen auton en tê phulakê a=6:28 kai ênegken tên kephalên autou epi pinaki kai edôken autên tô korasiô kai to korasion edôken autên tê mêtri autês

29 kai akousantes oi mathêtai autou êlthon kai êran to ptôma autou kai ethêkan auto en t=tô mnêmeiô

30 kai sunagontai oi apostoloi pros ton iêsoun kai apêggeilan autô panta tsb=kai osa epoiêsan kai osa edidaxan

31 kai a=legei tsb=eipen autois deute umeis autoi kat idian eis erêmon topon kai a=anapausasthe tsb=anapauesthe oligon êsan gar oi erchomenoi kai oi upagontes polloi kai oude phagein ab=eukairoun ts=êukairoun

32 kai apêlthon a=en a=tô a=ploiô eis erêmon topon tsb=tô tsb=ploiô kat idian

33 kai eidon autous upagontas ts=oi ts=ochloi kai epegnôsan tsb=auton polloi kai pezê apo pasôn tôn poleôn sunedramon ekei kai proêlthon autous tsb=kai tsb=sunêlthon tsb=pros tsb=auton

34 kai exelthôn eiden tsb=o tsb=iêsous polun ochlon kai esplagchnisthê ep a=autous tsb=autois oti êsan ôs probata mê echonta poimena kai êrxato didaskein autous polla

35 kai êdê ôras pollês genomenês proselthontes autô oi mathêtai autou a=elegon tsb=legousin oti erêmos estin o topos kai êdê ôra pollê

36 apoluson autous ina apelthontes eis tous kuklô agrous kai kômas agorasôsin eautois tsb=artous ti tsb=gar phagôsin tsb=ouk tsb=echousin

37 o de apokritheis eipen autois dote autois umeis phagein kai legousin autô apelthontes agorasômen ts=diakosiôn dênariôn ab=diakosiôn artous kai a=dôsomen tsb=dômen autois phagein

38 o de legei autois posous artous echete upagete tsb=kai idete kai gnontes legousin pente kai duo ichthuas

39 kai epetaxen autois anaklinai pantas sumposia sumposia epi tô chlôrô chortô

40 kai a=anepesan tsb=anepeson prasiai prasiai a=kata tsb=ana ekaton kai a=kata tsb=ana pentêkonta

41 kai labôn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogêsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathêtais a=[autou] tsb=autou ina a=paratithôsin tsb=parathôsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin

42 kai ephagon pantes kai echortasthêsan

43 kai êran a=klasmata tsb=klasmatôn dôdeka a=kophinôn tsb=kophinous a=plêrômata tsb=plêreis kai apo tôn ichthuôn

44 kai êsan oi phagontes a=[tous a=artous] tsb=tous tsb=artous ts=ôsei pentakischilioi andres

45 kai a=euthus tsb=eutheôs ênagkasen tous mathêtas autou embênai eis to ploion kai proagein eis to peran pros s=bêthsaida abt=bêthsaidan eôs autos a=apoluei tsb=apolusê ton ochlon

46 kai apotaxamenos autois apêlthen eis to oros proseuxasthai

47 kai opsias genomenês ên to ploion en mesô tês thalassês kai autos monos epi tês gês

48 kai a=idôn tsb=eiden autous basanizomenous en tô elaunein ên gar o anemos enantios autois tsb=kai peri tetartên phulakên tês nuktos erchetai pros autous peripatôn epi tês thalassês kai êthelen parelthein autous

49 oi de idontes auton tsb=peripatounta epi tês thalassês a=peripatounta edoxan a=oti phantasma a=estin tsb=einai kai anekraxan

50 pantes gar auton eidon kai etarachthêsan a=o a=de a=euthus tsb=kai tsb=eutheôs elalêsen met autôn kai legei autois tharseite egô eimi mê phobeisthe

51 kai anebê pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian a=[ek tsb=ek a=perissou] tsb=perissou en eautois existanto tsb=kai tsb=ethaumazon

52 ou gar sunêkan epi tois artois a=all ên tsb=gar ab=autôn ê kardia ts=autôn pepôrômenê

53 kai diaperasantes tsb=êlthon epi tên gên a=êlthon a=eis abs=gennêsaret t=genêsaret kai prosôrmisthêsan

54 kai exelthontôn autôn ek tou ploiou a=euthus tsb=eutheôs epignontes auton

55 a=periedramon tsb=peridramontes olên tên a=chôran tsb=perichôron ekeinên a=kai êrxanto epi tois a=krabattois tsb=krabbatois tous kakôs echontas peripherein opou êkouon oti tsb=ekei estin

56 kai opou an eiseporeueto eis kômas ê a=eis poleis ê a=eis agrous en tais agorais a=etithesan tsb=etithoun tous asthenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou apsôntai kai osoi an a=êpsanto tsb=êptonto autou esôzonto

Chapter 7

1 kai sunagontai pros auton oi pharisaioi kai tines tôn grammateôn elthontes apo ierosolumôn

2 kai idontes tinas tôn mathêtôn autou a=oti koinais chersin tout estin aniptois a=esthiousin a=tous tsb=esthiontas artous tsb=emempsanto

3 oi gar pharisaioi kai pantes oi ioudaioi ean mê pugmê nipsôntai tas cheiras ouk esthiousin kratountes tên paradosin tôn presbuterôn

4 kai a=ap tsb=apo agoras ean mê baptisôntai ouk esthiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous potêriôn kai xestôn kai chalkiôn a=[kai tsb=kai a=klinôn] tsb=klinôn

5 a=kai tsb=epeita eperôtôsin auton oi pharisaioi kai oi grammateis ab=dia ab=ti ts=diati a=ou a=peripatousin oi mathêtai sou tsb=ou tsb=peripatousin kata tên paradosin tôn presbuterôn alla a=koinais tsb=aniptois chersin esthiousin ton arton

6 o de tsb=apokritheis eipen autois tsb=oti kalôs a=eprophêteusen tsb=proephêteusen êsaias peri umôn tôn upokritôn ôs gegraptai a=[oti] outos o laos tois cheilesin me tima ê de kardia autôn porrô apechei ap emou

7 matên de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrôpôn

8 aphentes tsb=gar tên entolên tou theou krateite tên paradosin tôn anthrôpôn tsb=baptismous tsb=xestôn tsb=kai tsb=potêriôn tsb=kai tsb=alla tsb=paromoia tsb=toiauta tsb=polla tsb=poieite

9 kai elegen autois kalôs atheteite tên entolên tou theou ina tên paradosin umôn a=stêsête tsb=têrêsête

10 a=môusês tsb=môsês gar eipen tima ton patera sou kai tên mêtera sou kai o kakologôn patera ê mêtera thanatô teleutatô

11 umeis de legete ean eipê anthrôpos tô patri ê tê mêtri korban o estin dôron o ean ex emou ôphelêthês

12 tsb=kai ouketi aphiete auton ouden poiêsai tô patri tsb=autou ê tê mêtri tsb=autou

13 akurountes ton logon tou theou tê paradosei umôn ê paredôkate kai paromoia toiauta polla poieite

14 kai proskalesamenos a=palin tsb=panta ton ochlon elegen autois a=akousate tsb=akouete mou pantes kai a=sunete tsb=suniete

15 ouden estin exôthen tou anthrôpou eisporeuomenon eis auton o dunatai tsb=auton koinôsai a=auton alla ta a=ek a=tou a=anthrôpou ekporeuomena tsb=ap tsb=autou tsb=ekeina estin ta koinounta ton anthrôpon

16 tsb=ei tsb=tis tsb=echei tsb=ôta tsb=akouein tsb=akouetô

17 kai ote eisêlthen eis oikon apo tou ochlou epêrôtôn auton oi mathêtai autou a=tên a=parabolên tsb=peri tsb=tês tsb=parabolês

18 kai legei autois outôs kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exôthen eisporeuomenon eis ton anthrôpon ou dunatai auton koinôsai

19 oti ouk eisporeuetai autou eis tên kardian all eis tên koilian kai eis ton aphedrôna ekporeuetai a=katharizôn tsb=katharizon panta ta brômata

20 elegen de oti to ek tou anthrôpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anthrôpon

21 esôthen gar ek tês kardias tôn anthrôpôn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai tsb=moicheiai porneiai a=klopai phonoi

22 a=moicheiai tsb=klopai pleonexiai ponêriai dolos aselgeia ophthalmos ponêros blasphêmia uperêphania aphrosunê

23 panta tauta ta ponêra esôthen ekporeuetai kai koinoi ton anthrôpon

24 tsb=kai ekeithen a=de anastas apêlthen eis ta a=oria tsb=methoria turou tsb=kai tsb=sidônos kai eiselthôn eis ts=tên oikian oudena êthelen gnônai kai ouk êdunêthê lathein

25 a=all a=euthus akousasa tsb=gar gunê peri autou ês eichen to thugatrion autês pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou

26 tsb=ên tsb=de ê a=de gunê a=ên ellênis b=suraphoinikissa ts=surophoinissa a=surophoinikissa tô genei kai êrôta auton ina to daimonion ab=ekbalê ts=ekballê ek tês thugatros autês

27 a=kai a=elegen tsb=o tsb=de tsb=iêsous tsb=eipen autê aphes prôton chortasthênai ta tekna ou gar tsb=kalon estin a=kalon labein ton arton tôn teknôn kai tsb=balein tois kunariois a=balein

28 ê de apekrithê kai legei autô tsb=nai kurie kai tsb=gar ta kunaria upokatô tês trapezês a=esthiousin tsb=esthiei apo tôn psichiôn tôn paidiôn

29 kai eipen autê dia touton ton logon upage exelêluthen tsb=to tsb=daimonion ek tês thugatros sou a=to a=daimonion

30 kai apelthousa eis ton oikon autês euren to a=paidion a=beblêmenon a=epi a=tên a=klinên a=kai a=to daimonion exelêluthos tsb=kai tsb=tên tsb=thugatera tsb=beblêmenên tsb=epi tsb=tês tsb=klinês

31 kai palin exelthôn ek tôn oriôn turou tsb=kai tsb=sidônos êlthen a=dia a=sidônos a=eis tsb=pros tên thalassan tês galilaias ana meson tôn oriôn dekapoleôs

32 kai pherousin autô kôphon a=kai b=moggilalon ats=mogilalon kai parakalousin auton ina epithê autô tên cheira

33 kai apolabomenos auton apo tou ochlou kat idian ebalen tous daktulous autou eis ta ôta autou kai ptusas êpsato tês glôssês autou

34 kai anablepsas eis ton ouranon estenaxen kai legei autô ephphatha o estin dianoichthêti

35 kai a=[eutheôs] tsb=eutheôs a=ênoigêsan tsb=diênoichthêsan autou ai akoai kai eluthê o desmos tês glôssês autou kai elalei orthôs

36 kai diesteilato autois ina mêdeni a=legôsin tsb=eipôsin oson de tsb=autos autois diestelleto a=autoi mallon perissoteron ekêrusson

37 kai uperperissôs exeplêssonto legontes kalôs panta pepoiêken kai tous kôphous poiei akouein kai a=[tous] tsb=tous alalous lalein

Chapter 8

1 en ekeinais tais êmerais a=palin a=pollou tsb=pampollou ochlou ontos kai mê echontôn ti phagôsin proskalesamenos tsb=o tsb=iêsous tous mathêtas tsb=autou legei autois

2 splagchnizomai epi ton ochlon oti êdê ab=êmerai ts=êmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagôsin

3 kai ean apolusô autous nêsteis eis oikon autôn ekluthêsontai en tê odô a=kai tines tsb=gar autôn a=apo makrothen b=êkousin ats=êkasin

4 kai apekrithêsan autô oi mathêtai autou a=oti pothen toutous dunêsetai tis ôde chortasai artôn ep erêmias

5 kai a=êrôta tsb=epêrôta autous posous echete artous oi de a=eipan tsb=eipon epta

6 kai a=paraggellei tsb=parêggeilen tô ochlô anapesein epi tês gês kai labôn tous epta artous eucharistêsas eklasen kai edidou tois mathêtais autou ina a=paratithôsin tsb=parathôsin kai parethêkan tô ochlô

7 kai eichon ichthudia oliga kai eulogêsas tsb=eipen tsb=paratheinai tsb=kai auta a=eipen a=kai a=tauta a=paratithenai

8 a=kai ephagon tsb=de kai echortasthêsan kai êran perisseumata klasmatôn epta spuridas

9 êsan de tsb=oi tsb=phagontes ôs tetrakischilioi kai apelusen autous

10 kai a=euthus tsb=eutheôs embas eis to ploion meta tôn mathêtôn autou êlthen eis ta merê dalmanoutha

11 kai exêlthon oi pharisaioi kai êrxanto suzêtein autô zêtountes par autou sêmeion apo tou ouranou peirazontes auton

12 kai anastenaxas tô pneumati autou legei ti ê genea autê a=zêtei sêmeion tsb=epizêtei amên legô umin ei dothêsetai tê genea tautê sêmeion

13 kai apheis autous tsb=embas palin a=embas tsb=eis ts=to tsb=ploion apêlthen eis to peran

14 kai epelathonto s=oi s=mathêtai labein artous kai ei mê ena arton ouk eichon meth eautôn en tô ploiô

15 kai diestelleto autois legôn orate blepete apo tês zumês tôn pharisaiôn kai tês zumês êrôdou

16 kai dielogizonto pros allêlous tsb=legontes oti artous ouk a=echousin tsb=echomen

17 kai gnous tsb=o tsb=iêsous legei autois ti dialogizesthe oti artous ouk echete oupô noeite oude suniete tsb=eti pepôrômenên echete tên kardian umôn

18 ophthalmous echontes ou blepete kai ôta echontes ouk akouete kai ou mnêmoneuete

19 ote tous pente artous eklasa eis tous pentakischilious posous kophinous tsb=plêreis klasmatôn a=plêreis êrate legousin autô dôdeka

20 ote tsb=de tous epta eis tous tetrakischilious posôn spuridôn plêrômata klasmatôn êrate a=kai tsb=oi a=legousin tsb=de a=[autô] tsb=eipon epta

21 kai elegen autois a=oupô tsb=pôs tsb=ou suniete

22 kai a=erchontai tsb=erchetai eis s=bêthsaida abt=bêthsaidan kai pherousin autô tuphlon kai parakalousin auton ina autou apsêtai

23 kai epilabomenos tês cheiros tou tuphlou a=exênegken tsb=exêgagen auton exô tês kômês kai ptusas eis ta ommata autou epitheis tas cheiras autô epêrôta auton ei ti a=blepeis tsb=blepei

24 kai anablepsas elegen blepô tous anthrôpous abt=oti ôs dendra abt=orô peripatountas

25 eita palin epethêken tas cheiras epi tous ophthalmous autou kai a=dieblepsen tsb=epoiêsen tsb=auton tsb=anablepsai kai a=apekatestê tsb=apokatestathê kai a=eneblepen tsb=eneblepsen têlaugôs a=apanta tsb=apantas

26 kai apesteilen auton eis b=[ton] ts=ton oikon autou legôn mêde eis tên kômên eiselthês tsb=mêde tsb=eipês tsb=tini tsb=en tsb=tê tsb=kômê

27 kai exêlthen o iêsous kai oi mathêtai autou eis tas kômas kaisareias tês philippou kai en tê odô epêrôta tous mathêtas autou legôn autois tina me legousin oi anthrôpoi einai

28 oi de a=eipan a=autô a=legontes a=[oti] tsb=apekrithêsan iôannên ton baptistên kai alloi êlian alloi de a=oti a=eis tsb=ena tôn prophêtôn

29 kai autos a=epêrôta tsb=legei a=autous tsb=autois umeis de tina me legete einai apokritheis tsb=de o petros legei autô su ei o christos

30 kai epetimêsen autois ina mêdeni legôsin peri autou

31 kai êrxato didaskein autous oti dei ton uion tou anthrôpou polla pathein kai apodokimasthênai a=upo tsb=apo tôn presbuterôn kai ab=tôn archiereôn kai ab=tôn grammateôn kai apoktanthênai kai meta treis êmeras anastênai

32 kai parrêsia ton logon elalei kai proslabomenos tsb=auton o petros a=auton êrxato epitiman autô

33 o de epistrapheis kai idôn tous mathêtas autou epetimêsen tsb=tô petrô a=kai a=legei tsb=legôn upage opisô mou satana oti ou phroneis ta tou theou alla ta tôn anthrôpôn

34 kai proskalesamenos ton ochlon sun tois mathêtais autou eipen autois a=ei a=tis tsb=ostis thelei opisô mou ab=akolouthein ts=elthein aparnêsasthô eauton kai aratô ton stauron autou kai akoloutheitô moi

35 os gar a=ean tsb=an thelê tên psuchên autou sôsai apolesei autên os d an a=apolesei tsb=apolesê tên b=eautou psuchên ats=autou eneken emou kai tou euaggeliou tsb=outos sôsei autên

36 ti gar a=ôphelei tsb=ôphelêsei anthrôpon a=kerdêsai tsb=ean tsb=kerdêsê ton kosmon olon kai a=zêmiôthênai tsb=zêmiôthê tên psuchên autou

37 tsb=ê ti a=gar a=doi tsb=dôsei anthrôpos antallagma tês psuchês autou

38 os gar ab=ean ts=an epaischunthê me kai tous emous logous en tê genea tautê tê moichalidi kai amartôlô kai o uios tou anthrôpou epaischunthêsetai auton otan elthê en tê doxê tou patros autou meta tôn aggelôn tôn agiôn

Chapter 9

1 kai elegen autois amên legô umin oti eisin tines tsb=tôn ôde a=tôn estêkotôn oitines ou mê geusôntai thanatou eôs an idôsin tên basileian tou theou elêluthuian en dunamei

2 kai a=meta tsb=meth êmeras ex paralambanei o iêsous ton petron kai ton iakôbon kai b=[ton] ats=ton iôannên kai anapherei autous eis oros upsêlon kat idian monous kai metemorphôthê emprosthen autôn

3 kai ta imatia autou b=egenonto ats=egeneto stilbonta leuka lian tsb=ôs tsb=chiôn oia gnapheus epi tês gês ou dunatai a=outôs leukanai

4 kai ôphthê autois êlias sun a=môusei tsb=môsei kai êsan sullalountes tô iêsou

5 kai apokritheis o petros legei tô iêsou rabbi kalon estin êmas ôde einai kai poiêsômen tsb=skênas treis a=skênas soi mian kai a=môusei tsb=môsei mian kai êlia mian

6 ou gar êdei ti a=apokrithê b=lalêsei ts=lalêsê tsb=êsan tsb=gar ekphoboi a=gar a=egenonto

7 kai egeneto nephelê episkiazousa autois kai a=egeneto tsb=êlthen phônê ek tês nephelês ts=legousa outos estin o uios mou o agapêtos tsb=autou akouete a=autou

8 kai exapina periblepsamenoi ouketi oudena eidon alla ton iêsoun monon meth eautôn

9 a=kai katabainontôn tsb=de autôn a=ek tsb=apo tou orous diesteilato autois ina mêdeni tsb=diêgêsôntai a eidon a=diêgêsôntai ei mê otan o uios tou anthrôpou ek nekrôn anastê

10 kai ton logon ekratêsan pros eautous suzêtountes ti estin to ek nekrôn anastênai

11 kai epêrôtôn auton legontes oti legousin oi grammateis oti êlian dei elthein prôton

12 o de a=ephê tsb=apokritheis tsb=eipen autois êlias men elthôn prôton a=apokathistanei tsb=apokathista panta kai pôs gegraptai epi ton uion tou anthrôpou ina polla pathê kai a=exoudenêthê tsb=exoudenôthê

13 alla legô umin oti kai êlias elêluthen kai epoiêsan autô osa a=êthelon tsb=êthelêsan kathôs gegraptai ep auton

14 kai a=elthontes tsb=elthôn pros tous mathêtas a=eidon tsb=eiden ochlon polun peri autous kai grammateis suzêtountas a=pros a=autous tsb=autois

15 kai a=euthus tsb=eutheôs pas o ochlos a=idontes tsb=idôn auton a=exethambêthêsan tsb=exethambêthê kai prostrechontes êspazonto auton

16 kai epêrôtêsen a=autous tsb=tous tsb=grammateis ti suzêteite pros autous

17 kai a=apekrithê a=autô tsb=apokritheis eis ek tou ochlou tsb=eipen didaskale ênegka ton uion mou pros se echonta pneuma alalon

18 kai opou a=ean tsb=an auton katalabê rêssei auton kai aphrizei kai trizei tous odontas tsb=autou kai xêrainetai kai a=eipa tsb=eipon tois mathêtais sou ina auto ekbalôsin kai ouk ischusan

19 o de apokritheis a=autois tsb=autô legei ô genea apistos eôs pote pros umas esomai eôs pote anexomai umôn pherete auton pros me

20 kai ênegkan auton pros auton kai idôn auton tsb=eutheôs to pneuma a=euthus a=sunesparaxen tsb=esparaxen auton kai pesôn epi tês gês ekulieto aphrizôn

21 kai epêrôtêsen ton patera autou posos chronos estin ôs touto gegonen autô o de eipen a=ek paidiothen

22 kai pollakis tsb=auton kai eis b=to pur a=auton ebalen kai eis udata ina apolesê auton all ei ti a=dunê tsb=dunasai boêthêson êmin splagchnistheis eph êmas

23 o de iêsous eipen autô to ei a=dunê tsb=dunasai tsb=pisteusai panta dunata tô pisteuonti

24 a=euthus tsb=kai tsb=eutheôs kraxas o patêr tou paidiou tsb=meta tsb=dakruôn elegen pisteuô tsb=kurie boêthei mou tê apistia

25 idôn de o iêsous oti episuntrechei ochlos epetimêsen tô pneumati tô akathartô legôn autô to tsb=pneuma tsb=to alalon kai kôphon a=pneuma egô tsb=soi epitassô a=soi exelthe ex autou kai mêketi eiselthês eis auton

26 kai a=kraxas tsb=kraxan kai polla a=sparaxas tsb=sparaxan tsb=auton exêlthen kai egeneto ôsei nekros ôste a=tous pollous legein oti apethanen

27 o de iêsous kratêsas tsb=auton tês cheiros a=autou êgeiren auton kai anestê

28 kai a=eiselthontos tsb=eiselthonta a=autou tsb=auton eis oikon oi mathêtai autou tsb=epêrôtôn tsb=auton kat idian a=epêrôtôn a=auton oti êmeis ouk êdunêthêmen ekbalein auto

29 kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelthein ei mê en proseuchê tsb=kai tsb=nêsteia

30 a=kakeithen tsb=kai tsb=ekeithen exelthontes pareporeuonto dia tês galilaias kai ouk êthelen ina tis a=gnoi tsb=gnô

31 edidasken gar tous mathêtas autou kai elegen autois oti o uios tou anthrôpou paradidotai eis cheiras anthrôpôn kai apoktenousin auton kai apoktantheis a=meta tsb=tê a=treis tsb=tritê a=êmeras tsb=êmera anastêsetai

32 oi de êgnooun to rêma kai ephobounto auton eperôtêsai

33 kai a=êlthon tsb=êlthen eis a=kapharnaoum tsb=kapernaoum kai en tê oikia genomenos epêrôta autous ti en tê odô tsb=pros tsb=eautous dielogizesthe

34 oi de esiôpôn pros allêlous gar dielechthêsan en tê odô tis meizôn

35 kai kathisas ephônêsen tous dôdeka kai legei autois ei tis thelei prôtos einai estai pantôn eschatos kai pantôn diakonos

36 kai labôn paidion estêsen auto en mesô autôn kai enagkalisamenos auto eipen autois

37 os a=an tsb=ean en tôn toioutôn paidiôn dexêtai epi tô onomati mou eme dechetai kai os a=an tsb=ean eme a=dechêtai tsb=dexêtai ouk eme dechetai alla ton aposteilanta me

38 a=ephê tsb=apekrithê tsb=de autô b=[o] ats=o iôannês tsb=legôn didaskale eidomen tina as=en tô onomati sou ekballonta daimonia tsb=os tsb=ouk tsb=akolouthei tsb=êmin kai a=ekôluomen tsb=ekôlusamen auton oti ouk a=êkolouthei tsb=akolouthei êmin

39 o de iêsous eipen mê kôluete auton oudeis gar estin os poiêsei dunamin epi tô onomati mou kai dunêsetai tachu kakologêsai me

40 os gar ouk estin kath as=êmôn bt=umôn uper as=êmôn bt=umôn estin

41 os gar an potisê umas potêrion udatos en ts=tô onomati tsb=mou oti christou este amên legô umin a=oti ou mê apolesê ton misthon autou

42 kai os b=ean ats=an skandalisê ena tôn mikrôn as=toutôn tôn pisteuontôn a=[eis tsb=eis a=eme] tsb=eme kalon estin autô mallon ei perikeitai a=mulos tsb=lithos a=onikos tsb=mulikos peri ton trachêlon autou kai beblêtai eis tên thalassan

43 kai ean skandalizê se ê cheir sou apokopson autên kalon tsb=soi estin a=se kullon a=eiselthein eis tên zôên tsb=eiselthein ê tas duo cheiras echonta apelthein eis tên geennan eis to pur to asbeston

44 tsb=opou tsb=o tsb=skôlêx tsb=autôn tsb=ou tsb=teleuta tsb=kai tsb=to tsb=pur tsb=ou tsb=sbennutai

45 kai ean o pous sou skandalizê se apokopson auton kalon estin a=se tsb=soi eiselthein eis tên zôên chôlon ê tous duo podas echonta blêthênai eis tên geennan tsb=eis tsb=to tsb=pur tsb=to tsb=asbeston

46 tsb=opou tsb=o tsb=skôlêx tsb=autôn tsb=ou tsb=teleuta tsb=kai tsb=to tsb=pur tsb=ou tsb=sbennutai

47 kai ean o ophthalmos sou skandalizê se ekbale auton kalon a=se tsb=soi estin monophthalmon eiselthein eis tên basileian tou theou ê duo ophthalmous echonta blêthênai eis tên geennan tsb=tou tsb=puros

48 opou o skôlêx autôn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

49 pas gar puri tsb=alisthêsetai tsb=kai tsb=pasa tsb=thusia tsb=ali alisthêsetai

50 kalon to alas ean de to alas analon genêtai en tini auto artusete echete en eautois a=ala tsb=alas kai eirêneuete en allêlois

Chapter 10

1 a=kai a=ekeithen tsb=kakeithen anastas erchetai eis ta oria tês ioudaias a=[kai] tsb=dia tsb=tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ochloi pros auton kai ôs eiôthei palin edidasken autous

2 kai proselthontes b=[oi] ts=oi pharisaioi a=epêrôtôn tsb=epêrôtêsan auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

3 o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato a=môusês tsb=môsês

4 oi de a=eipan tsb=eipon tsb=môsês epetrepsen a=môusês biblion apostasiou grapsai kai apolusai

5 tsb=kai tsb=apokritheis o a=de iêsous eipen autois pros tên sklêrokardian umôn egrapsen umin tên entolên tautên

6 apo de archês ktiseôs arsen kai thêlu epoiêsen autous tsb=o tsb=theos

7 eneken toutou kataleipsei anthrôpos ton patera autou kai tên mêtera a=[kai tsb=kai proskollêthêsetai pros tên gunaika a=autou] tsb=autou

8 kai esontai oi duo eis sarka mian ôste ouketi eisin duo alla mia sarx

9 o oun o theos sunezeuxen anthrôpos mê chôrizetô

10 kai a=eis tsb=en a=tên tsb=tê a=oikian tsb=oikia palin oi mathêtai tsb=autou peri a=toutou a=epêrôtôn tsb=tou tsb=autou tsb=epêrôtêsan auton

11 kai legei autois os a=an tsb=ean apolusê tên gunaika autou kai gamêsê allên moichatai ep autên

12 kai ean a=autê tsb=gunê a=apolusasa tsb=apolusê ton andra autês a=gamêsê a=allon tsb=kai tsb=gamêthê tsb=allô moichatai

13 kai prosepheron autô paidia ina tsb=apsêtai autôn a=apsêtai oi de mathêtai a=epetimêsan a=autois tsb=epetimôn tsb=tois tsb=prospherousin

14 idôn de o iêsous êganaktêsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me ts=kai mê kôluete auta tôn gar toioutôn estin ê basileia tou theou

15 amên legô umin os a=an tsb=ean mê dexêtai tên basileian tou theou ôs paidion ou mê eiselthê eis autên

16 kai enagkalisamenos auta a=kateulogei titheis tas cheiras ep tsb=auta b=eulogei ts=êulogei auta

17 kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramôn eis kai gonupetêsas auton epêrôta auton didaskale agathe ti poiêsô ina zôên aiônion klêronomêsô

18 o de iêsous eipen autô ti me legeis agathon oudeis agathos ei mê eis o theos

19 tas entolas oidas mê tsb=moicheusês tsb=mê phoneusês a=mê a=moicheusês mê klepsês mê pseudomarturêsês mê aposterêsês tima ton patera sou kai tên mêtera

20 o de a=ephê tsb=apokritheis tsb=eipen autô didaskale tauta panta ephulaxamên ek neotêtos mou

21 o de iêsous emblepsas autô êgapêsen auton kai eipen autô en a=se tsb=soi usterei upage osa echeis pôlêson kai dos a=[tois] ts=tois ptôchois kai exeis thêsauron en ouranô kai deuro akolouthei moi tsb=aras tsb=ton tsb=stauron

22 o de stugnasas epi tô logô apêlthen lupoumenos ên gar echôn ktêmata polla

23 kai periblepsamenos o iêsous legei tois mathêtais autou pôs duskolôs oi ta chrêmata echontes eis tên basileian tou theou eiseleusontai

24 oi de mathêtai ethambounto epi tois logois autou o de iêsous palin apokritheis legei autois tekna pôs duskolon estin tsb=tous tsb=pepoithotas tsb=epi ts=tois tsb=chrêmasin eis tên basileian tou theou eiselthein

25 eukopôteron estin kamêlon dia a=[tês] tsb=tês trumalias a=[tês] tsb=tês raphidos as=dielthein bt=eiselthein ê plousion eis tên basileian tou theou eiselthein

26 oi de perissôs exeplêssonto legontes pros eautous kai tis dunatai sôthênai

27 emblepsas tsb=de autois o iêsous legei para anthrôpois adunaton all ou para ts=tô theô panta gar dunata tsb=estin para tô theô

28 ts=kai êrxato a=legein o petros tsb=legein autô idou êmeis aphêkamen panta kai a=êkolouthêkamen tsb=êkolouthêsamen soi

29 a=ephê tsb=apokritheis b=[de] ts=de o iêsous tsb=eipen amên legô umin oudeis estin os aphêken oikian ê adelphous ê adelphas ê tsb=patera tsb=ê mêtera ê a=patera tsb=gunaika ê tekna ê agrous eneken emou kai a=eneken b=[eneken] tou euaggeliou

30 ean mê labê ekatontaplasiona nun en tô kairô toutô oikias kai adelphous kai adelphas kai mêteras kai tekna kai agrous meta diôgmôn kai en tô aiôni tô erchomenô zôên aiônion

31 polloi de esontai prôtoi eschatoi kai ab=[oi] ts=oi eschatoi prôtoi

32 êsan de en tê odô anabainontes eis ierosoluma kai ên proagôn autous o iêsous kai ethambounto a=oi a=de tsb=kai akolouthountes ephobounto kai paralabôn palin tous dôdeka êrxato autois legein ta mellonta autô sumbainein

33 oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrôpou paradothêsetai tois archiereusin kai ats=tois grammateusin kai katakrinousin auton thanatô kai paradôsousin auton tois ethnesin

34 kai empaixousin autô kai tsb=mastigôsousin tsb=auton tsb=kai emptusousin autô kai a=mastigôsousin tsb=apoktenousin auton kai a=apoktenousin a=kai a=meta a=treis a=êmeras tsb=tê tsb=tritê tsb=êmera anastêsetai

35 kai prosporeuontai autô iakôbos kai iôannês oi uioi zebedaiou legontes a=autô didaskale thelomen ina o ean aitêsômen a=se poiêsês êmin

36 o de eipen autois ti thelete a=[me] tsb=poiêsai a=poiêsô tsb=me umin

37 oi de a=eipan tsb=eipon autô dos êmin ina eis a=sou ek dexiôn tsb=sou kai eis ex a=aristerôn tsb=euônumôn tsb=sou kathisômen en tê doxê sou

38 o de iêsous eipen autois ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potêrion o egô pinô a=ê tsb=kai to baptisma o egô baptizomai baptisthênai

39 oi de a=eipan tsb=eipon autô dunametha o de iêsous eipen autois to tsb=men potêrion o egô pinô piesthe kai to baptisma o egô baptizomai baptisthêsesthe

40 to de kathisai ek dexiôn mou a=ê tsb=kai ex euônumôn ts=mou ouk estin emon dounai all ois êtoimastai

41 kai akousantes oi deka êrxanto aganaktein peri iakôbou kai iôannou

42 a=kai tsb=o tsb=de tsb=iêsous proskalesamenos autous a=o a=iêsous legei autois oidate oti oi dokountes archein tôn ethnôn katakurieuousin autôn kai oi megaloi autôn katexousiazousin autôn

43 ouch outôs de a=estin tsb=estai en umin all os a=an tsb=ean thelê tsb=genesthai megas a=genesthai en umin estai ts=diakonos umôn ab=diakonos

44 kai os b=ean ats=an thelê a=en a=umin a=einai tsb=umôn tsb=genesthai prôtos estai pantôn doulos

45 kai gar o uios tou anthrôpou ouk êlthen diakonêthênai alla diakonêsai kai dounai tên psuchên autou lutron anti pollôn

46 kai erchontai eis ierichô kai ekporeuomenou autou apo ierichô kai tôn mathêtôn autou kai ochlou ikanou a=o uios timaiou bartimaios tsb=o tuphlos a=prosaitês ekathêto para tên odon tsb=prosaitôn

47 kai akousas oti iêsous o a=nazarênos tsb=nazôraios estin êrxato krazein kai legein tsb=o tsb=uios a=uie ab=dauid ts=dabid iêsou eleêson me

48 kai epetimôn autô polloi ina siôpêsê o de pollô mallon ekrazen uie ab=dauid ts=dabid eleêson me

49 kai stas o iêsous eipen a=phônêsate auton tsb=phônêthênai kai phônousin ton tuphlon legontes autô tharsei a=egeire tsb=egeirai phônei se

50 o de apobalôn to imation autou a=anapêdêsas tsb=anastas êlthen pros ton iêsoun

51 kai apokritheis tsb=legei autô o iêsous a=eipen ti a=soi theleis poiêsô tsb=soi o de tuphlos eipen autô ab=rabbouni ts=rabboni ina anablepsô

52 a=kai o tsb=de iêsous eipen autô upage ê pistis sou sesôken se kai a=euthus tsb=eutheôs aneblepsen kai êkolouthei a=autô tsb=tô tsb=iêsou en tê odô

Chapter 11

1 kai ote eggizousin eis a=ierosoluma tsb=ierousalêm eis b=bêthsphagê ats=bêthphagê kai bêthanian pros to oros tôn elaiôn apostellei duo tôn mathêtôn autou

2 kai legei autois upagete eis tên kômên tên katenanti umôn kai a=euthus tsb=eutheôs eisporeuomenoi eis autên eurêsete pôlon dedemenon eph on oudeis a=oupô anthrôpôn a=ekathisen tsb=kekathiken a=lusate tsb=lusantes auton a=kai a=pherete tsb=agagete

3 kai ean tis umin eipê ti poieite touto eipate tsb=oti o kurios autou chreian echei kai a=euthus tsb=eutheôs auton ab=apostellei a=palin ts=apostelei ôde

4 a=kai apêlthon tsb=de kai euron b=[ton] ts=ton pôlon dedemenon pros tsb=tên thuran exô epi tou amphodou kai luousin auton

5 kai tines tôn ekei estêkotôn elegon autois ti poieite luontes ton pôlon

6 oi de a=eipan tsb=eipon autois kathôs a=eipen tsb=eneteilato o iêsous kai aphêkan autous

7 kai a=pherousin tsb=êgagon ton pôlon pros ton iêsoun kai a=epiballousin tsb=epebalon autô ta imatia autôn kai ekathisen ep a=auton tsb=autô

8 a=kai polloi tsb=de ta imatia autôn estrôsan eis tên odon alloi de a=stibadas tsb=stoibadas a=kopsantes tsb=ekopton ek tôn a=agrôn tsb=dendrôn tsb=kai tsb=estrônnuon tsb=eis tsb=tên tsb=odon

9 kai oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon tsb=legontes ôsanna eulogêmenos o erchomenos en onomati kuriou

10 eulogêmenê ê erchomenê basileia tsb=en tsb=onomati tsb=kuriou tou patros êmôn ab=dauid ts=dabid ôsanna en tois upsistois

11 kai eisêlthen eis ierosoluma tsb=o tsb=iêsous tsb=kai eis to ieron kai periblepsamenos panta opsias êdê ousês tês ôras exêlthen eis bêthanian meta tôn dôdeka

12 kai tê epaurion exelthontôn autôn apo bêthanias epeinasen

13 kai idôn sukên a=apo makrothen echousan phulla êlthen ei ara tsb=eurêsei ti a=eurêsei en autê kai elthôn ep autên ouden euren ei mê phulla a=o tsb=ou gar tsb=ên kairos a=ouk a=ên sukôn

14 kai apokritheis tsb=o tsb=iêsous eipen autê mêketi tsb=ek tsb=sou eis ton aiôna a=ek a=sou mêdeis karpon phagoi kai êkouon oi mathêtai autou

15 kai erchontai eis ierosoluma kai eiselthôn tsb=o tsb=iêsous eis to ieron êrxato ekballein tous pôlountas kai a=tous agorazontas en tô ierô kai tas trapezas tôn kollubistôn kai tas kathedras tôn pôlountôn tas peristeras katestrepsen

16 kai ouk êphien ina tis dienegkê skeuos dia tou ierou

17 kai edidasken a=kai a=elegen tsb=legôn autois ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseuchês klêthêsetai pasin tois ethnesin umeis de a=pepoiêkate tsb=epoiêsate auton spêlaion lêstôn

18 kai êkousan oi a=archiereis tsb=grammateis kai oi a=grammateis tsb=archiereis kai ezêtoun pôs auton ab=apolesôsin ts=apolesousin ephobounto gar auton tsb=oti pas a=gar o ochlos exeplêsseto epi tê didachê autou

19 kai a=otan tsb=ote opse egeneto a=exeporeuonto tsb=exeporeueto exô tês poleôs

20 kai tsb=prôi paraporeuomenoi a=prôi eidon tên sukên exêrammenên ek rizôn

21 kai anamnêstheis o petros legei autô rabbi ide ê sukê ên katêrasô exêrantai

22 kai apokritheis ab=o iêsous legei autois echete pistin theou

23 amên tsb=gar legô umin oti os an eipê tô orei toutô arthêti kai blêthêti eis tên thalassan kai mê diakrithê en tê kardia autou alla a=pisteuê tsb=pisteusê oti a=o tsb=a a=lalei tsb=legei ginetai estai autô tsb=o tsb=ean tsb=eipê

24 dia touto legô umin panta osa a=proseuchesthe a=kai tsb=an tsb=proseuchomenoi b=aitêsthe ats=aiteisthe pisteuete oti a=elabete tsb=lambanete kai estai umin

25 kai otan a=stêkete tsb=stêkête proseuchomenoi aphiete ei ti echete kata tinos ina kai o patêr umôn o en tois ouranois aphê umin ta paraptômata umôn

26 tsb=ei tsb=de tsb=umeis tsb=ouk tsb=aphiete tsb=oude tsb=o tsb=patêr tsb=umôn tsb=o tsb=en tsb=tois tsb=ouranois tsb=aphêsei tsb=ta tsb=paraptômata tsb=umôn

27 kai erchontai palin eis ierosoluma kai en tô ierô peripatountos autou erchontai pros auton oi archiereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi

28 kai a=elegon tsb=legousin autô en poia exousia tauta poieis a=ê tsb=kai tis soi a=edôken tên exousian tautên tsb=edôken ina tauta poiês

29 o de iêsous tsb=apokritheis eipen autois eperôtêsô umas b=kai b=egô ts=kagô ena logon kai apokrithête moi kai erô umin en poia exousia tauta poiô

30 to baptisma a=to iôannou ex ouranou ên ê ex anthrôpôn apokrithête moi

31 kai a=dielogizonto tsb=elogizonto pros eautous legontes ean eipômen ex ouranou erei ab=dia ab=ti ts=diati a=[oun] tsb=oun ouk episteusate autô

32 a=alla tsb=all ts=ean eipômen ex anthrôpôn ephobounto ton a=ochlon tsb=laon apantes gar eichon ton iôannên tsb=oti ontôs a=oti prophêtês ên

33 kai apokrithentes tsb=legousin tô iêsou a=legousin ouk oidamen kai o iêsous tsb=apokritheis legei autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô

Chapter 12

1 kai êrxato autois en parabolais a=lalein tsb=legein ampelôna tsb=ephuteusen anthrôpos a=ephuteusen kai periethêken phragmon kai ôruxen upolênion kai ôkodomêsen purgon kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen

2 kai apesteilen pros tous geôrgous tô kairô doulon ina para tôn geôrgôn labê apo a=tôn tsb=tou a=karpôn tsb=karpou tou ampelônos

3 a=kai tsb=oi tsb=de labontes auton edeiran kai apesteilan kenon

4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon a=ekephaliôsan tsb=lithobolêsantes tsb=ekephalaiôsan kai a=êtimasan tsb=apesteilan tsb=êtimômenon

5 kai tsb=palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous a=ous tsb=tous men derontes a=ous tsb=tous de a=apoktennontes b=apoktenontes ts=apokteinontes

6 eti tsb=oun ena a=eichen uion tsb=echôn agapêton tsb=autou apesteilen tsb=kai auton a=eschaton pros autous tsb=eschaton legôn oti entrapêsontai ton uion mou

7 ekeinoi de oi geôrgoi tsb=eipon pros eautous a=eipan oti outos estin o klêronomos deute apokteinômen auton kai êmôn estai ê klêronomia

8 kai labontes tsb=auton apekteinan a=auton kai exebalon a=auton exô tou ampelônos

9 ti a=[oun] tsb=oun poiêsei o kurios tou ampelônos eleusetai kai apolesei tous geôrgous kai dôsei ton ampelôna allois

10 oude tên graphên tautên anegnôte lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

11 para kuriou egeneto autê kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn

12 kai ezêtoun auton kratêsai kai ephobêthêsan ton ochlon egnôsan gar oti pros autous tên parabolên eipen kai aphentes auton apêlthon

13 kai apostellousin pros auton tinas tôn pharisaiôn kai tôn êrôdianôn ina auton agreusôsin logô

14 a=kai tsb=oi tsb=de elthontes legousin autô didaskale oidamen oti alêthês ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn all ep alêtheias tên odon tou theou didaskeis exestin a=dounai kênson kaisari tsb=dounai ê ou

15 tsb=12:15 dômen ê mê dômen a=12:15 o de eidôs autôn tên upokrisin eipen autois ti me peirazete pherete moi dênarion ina idô

16 oi de ênegkan kai legei autois tinos ê eikôn autê kai ê epigraphê oi de a=eipan tsb=eipon autô kaisaros

17 tsb=kai tsb=apokritheis o a=de iêsous eipen autois tsb=apodote ta kaisaros a=apodote kaisari kai ta tou theou tô theô kai a=exethaumazon tsb=ethaumasan ep autô

18 kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mê einai kai a=epêrôtôn tsb=epêrôtêsan auton legontes

19 didaskale a=môusês tsb=môsês egrapsen êmin oti ean tinos adelphos apothanê kai katalipê gunaika kai tsb=tekna mê aphê a=teknon ina labê o adelphos autou tên gunaika tsb=autou kai exanastêsê sperma tô adelphô autou

20 epta s=oun adelphoi êsan kai o prôtos elaben gunaika kai apothnêskôn ouk aphêken sperma

21 kai o deuteros elaben autên kai apethanen a=mê a=katalipôn tsb=kai tsb=oude tsb=autos tsb=aphêken sperma kai o tritos ôsautôs

22 kai tsb=elabon tsb=autên oi epta tsb=kai ouk aphêkan sperma a=eschaton tsb=eschatê pantôn tsb=apethanen kai ê gunê a=apethanen

23 en tê ts=oun anastasei a=[otan tsb=otan a=anastôsin] tsb=anastôsin tinos autôn estai gunê oi gar epta eschon autên gunaika

24 a=ephê tsb=kai a=autois tsb=apokritheis o iêsous tsb=eipen tsb=autois ou dia touto planasthe mê eidotes tas graphas mêde tên dunamin tou theou

25 otan gar ek nekrôn anastôsin oute gamousin oute a=gamizontai tsb=gamiskontai all eisin ôs aggeloi tsb=oi en tois ouranois

26 peri de tôn nekrôn oti egeirontai ouk anegnôte en tê biblô a=môuseôs tsb=môseôs epi ab=tou ts=tês batou a=pôs tsb=ôs eipen autô o theos legôn egô o theos abraam kai a=[o] tsb=o theos isaak kai a=[o] tsb=o theos iakôb

27 ouk estin tsb=o theos nekrôn alla tsb=theos zôntôn tsb=umeis tsb=oun polu planasthe

28 kai proselthôn eis tôn grammateôn akousas autôn suzêtountôn a=idôn tsb=eidôs oti kalôs tsb=autois apekrithê a=autois epêrôtêsen auton poia estin tsb=prôtê b=pantôn ts=pasôn entolê a=prôtê a=pantôn

29 tsb=o tsb=de tsb=iêsous apekrithê a=o a=iêsous tsb=autô oti prôtê a=estin b=pantôn ts=pasôn tsb=tôn tsb=entolôn akoue israêl kurios o theos êmôn kurios eis estin

30 kai agapêseis kurion ton theon sou ex olês tês kardias sou kai ex olês tês psuchês sou kai ex olês tês dianoias sou kai ex olês tês ischuos sou tsb=autê tsb=prôtê tsb=entolê

31 tsb=kai deutera tsb=omoia autê agapêseis ton plêsion sou ôs seauton meizôn toutôn allê entolê ouk estin

32 kai eipen autô o grammateus kalôs didaskale ep alêtheias eipas oti eis estin ts=theos kai ouk estin allos plên autou

33 kai to agapan auton ex olês tês kardias kai ex olês tês suneseôs kai ex olês tês tsb=psuchês tsb=kai tsb=ex tsb=olês tsb=tês ischuos kai to agapan ton plêsion ôs eauton a=perissoteron tsb=pleion estin pantôn tôn olokautômatôn kai ts=tôn thusiôn

34 kai o iêsous idôn a=[auton] tsb=auton oti nounechôs apekrithê eipen autô ou makran ei apo tês basileias tou theou kai oudeis ouketi etolma auton eperôtêsai

35 kai apokritheis o iêsous elegen didaskôn en tô ierô pôs legousin oi grammateis oti o christos uios a=dauid estin b=dauid ts=dabid

36 autos tsb=gar ab=dauid ts=dabid eipen en ats=tô pneumati ats=tô agiô b=legei ats=eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou a=upokatô tsb=upopodion tôn podôn sou

37 autos tsb=oun ab=dauid ts=dabid legei auton kurion kai pothen tsb=uios autou estin a=uios kai a=[o] tsb=o polus ochlos êkouen autou êdeôs

38 kai tsb=elegen tsb=autois en tê didachê autou a=elegen blepete apo tôn grammateôn tôn thelontôn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais

39 kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois

40 oi katesthiontes tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi a=lêmpsontai tsb=lêpsontai perissoteron krima

41 kai kathisas tsb=o tsb=iêsous katenanti tou gazophulakiou etheôrei pôs o ochlos ballei chalkon eis to gazophulakion kai polloi plousioi eballon polla

42 kai elthousa mia chêra ptôchê ebalen lepta duo o estin kodrantês

43 kai proskalesamenos tous mathêtas autou a=eipen tsb=legei autois amên legô umin oti ê chêra autê ê ptôchê pleion pantôn a=ebalen tsb=beblêken tôn ab=ballontôn ts=balontôn eis to gazophulakion

44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon autê de ek tês usterêseôs autês panta osa eichen ebalen olon ton bion autês

Chapter 13

1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autô eis tôn mathêtôn autou didaskale ide potapoi lithoi kai potapai oikodomai

2 kai o iêsous tsb=apokritheis eipen autô blepeis tautas tas megalas oikodomas ou mê aphethê a=ôde lithos epi a=lithon tsb=lithô os ou mê kataluthê

3 kai kathêmenou autou eis to oros tôn elaiôn katenanti tou ierou a=epêrôta tsb=epêrôtôn auton kat idian petros kai iakôbos kai iôannês kai andreas

4 a=eipon tsb=eipe êmin pote tauta estai kai ti to sêmeion otan mellê tsb=panta tauta sunteleisthai a=panta

5 o de iêsous tsb=apokritheis tsb=autois êrxato legein a=autois blepete mê tis umas planêsê

6 polloi tsb=gar eleusontai epi tô onomati mou legontes oti egô eimi kai pollous planêsousin

7 otan de akousête polemous kai akoas polemôn mê throeisthe dei tsb=gar genesthai all oupô to telos

8 egerthêsetai gar ethnos a=ep tsb=epi ethnos kai basileia epi basileian tsb=kai esontai seismoi kata topous tsb=kai esontai limoi a=archê tsb=kai tsb=tarachai tsb=archai ôdinôn tauta

9 blepete de umeis eautous paradôsousin tsb=gar umas eis sunedria kai eis sunagôgas darêsesthe kai epi êgemonôn kai basileôn s=achthêsesthe abt=stathêsesthe eneken emou eis marturion autois

10 kai eis panta ta ethnê tsb=dei prôton a=dei kêruchthênai to euaggelion

11 a=kai otan a=agôsin tsb=de tsb=agagôsin umas paradidontes mê promerimnate ti lalêsête tsb=mêde tsb=meletate all o ean dothê umin en ekeinê tê ôra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion

12 a=kai paradôsei tsb=de adelphos adelphon eis thanaton kai patêr teknon kai epanastêsontai tekna epi goneis kai thanatôsousin autous

13 kai esesthe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sôthêsetai

14 otan de idête to bdelugma tês erêmôseôs a=estêkota tsb=to tsb=rêthen tsb=upo tsb=daniêl tsb=tou tsb=prophêtou bs=estôs t=estos opou ou dei o anaginôskôn noeitô tote oi en tê ioudaia pheugetôsan eis ta orê

15 o a=[de] tsb=de epi tou dômatos mê katabatô tsb=eis tsb=tên tsb=oikian mêde a=eiselthatô tsb=eiselthetô arai ti ek tês oikias autou

16 kai o eis ton agron tsb=ôn mê epistrepsatô eis ta opisô arai to imation autou

17 ouai de tais en gastri echousais kai tais thêlazousais en ekeinais tais êmerais

18 proseuchesthe de ina mê genêtai tsb=ê tsb=phugê tsb=umôn cheimônos

19 esontai gar ai êmerai ekeinai thlipsis oia ou gegonen toiautê ap archês ktiseôs a=ên tsb=ês ektisen o theos eôs tou nun kai ou mê genêtai

20 kai ei mê tsb=kurios ekolobôsen a=kurios tas êmeras ouk an esôthê pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobôsen tas êmeras

21 b=[kai] ats=kai tote ean tis umin eipê a=ide tsb=idou ôde o christos a=ide tsb=ê tsb=idou ekei mê ab=pisteuete ts=pisteusête

22 egerthêsontai gar pseudochristoi kai pseudoprophêtai kai dôsousin sêmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton tsb=kai tous eklektous

23 umeis de blepete tsb=idou proeirêka umin panta

24 a=alla tsb=all en ekeinais tais êmerais meta tên thlipsin ekeinên o êlios skotisthêsetai kai ê selênê ou dôsei to pheggos autês

25 kai oi asteres a=esontai a=ek tou ouranou a=piptontes tsb=esontai tsb=ekpiptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuthêsontai

26 kai tote opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon en nephelais meta dunameôs pollês kai doxês

27 kai tote apostelei tous aggelous tsb=autou kai episunaxei tous eklektous a=[autou] tsb=autou ek tôn tessarôn anemôn ap akrou gês eôs akrou ouranou

28 apo de tês sukês mathete tên parabolên otan tsb=autês êdê o klados a=autês apalos genêtai kai ekphuê ta phulla ginôskete oti eggus to theros estin

29 outôs kai umeis otan tsb=tauta idête a=tauta ginomena ginôskete oti eggus estin epi thurais

30 amên legô umin oti ou mê parelthê ê genea autê mechris ou tsb=panta tauta a=panta genêtai

31 o ouranos kai ê gê b=pareleusetai ats=pareleusontai oi de logoi mou ou mê a=pareleusontai tsb=parelthôsin

32 peri de tês êmeras ekeinês ab=ê ts=kai ats=tês ôras oudeis oiden oude oi aggeloi tsb=oi en ouranô oude o uios ei mê o patêr

33 blepete agrupneite tsb=kai tsb=proseuchesthe ouk oidate gar pote o kairos estin

34 ôs anthrôpos apodêmos apheis tên oikian autou kai dous tois doulois autou tên exousian tsb=kai ekastô to ergon autou kai tô thurôrô eneteilato ina grêgorê

35 grêgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios tês oikias erchetai a=ê opse ê a=mesonuktion tsb=mesonuktiou ê alektorophônias ê prôi

36 mê elthôn exaiphnês eurê umas katheudontas

37 a=o tsb=a de umin legô pasin legô grêgoreite

Chapter 14

1 ên de to pascha kai ta azuma meta duo êmeras kai ezêtoun oi archiereis kai oi grammateis pôs auton en dolô kratêsantes apokteinôsin

2 elegon a=gar tsb=de mê en tê eortê mêpote tsb=thorubos estai a=thorubos tou laou

3 kai ontos autou en bêthania en tê oikia simônos tou leprou katakeimenou autou êlthen gunê echousa alabastron murou nardou pistikês polutelous tsb=kai suntripsasa a=tên tsb=to alabastron katecheen autou tsb=kata tês kephalês

4 êsan de tines aganaktountes pros eautous tsb=kai tsb=legontes eis ti ê apôleia autê tou murou gegonen

5 êdunato gar touto a=to a=muron prathênai epanô tsb=triakosiôn dênariôn a=triakosiôn kai dothênai tois ptôchois kai enebrimônto autê

6 o de iêsous eipen aphete autên ti autê kopous parechete kalon ergon a=êrgasato tsb=eirgasato ab=en ts=eis ab=emoi ts=eme

7 pantote gar tous ptôchous echete meth eautôn kai otan thelête dunasthe a=autois tsb=autous eu poiêsai eme de ou pantote echete

8 o ab=eschen ts=eichen tsb=autê epoiêsen proelaben murisai tsb=mou to sôma a=mou eis ton entaphiasmon

9 amên a=de b=[de] legô umin opou ab=ean ts=an kêruchthê to euaggelion tsb=touto eis olon ton kosmon kai o epoiêsen autê lalêthêsetai eis mnêmosunon autês

10 kai tsb=o ioudas a=iskariôth o tsb=iskariôtês eis tôn dôdeka apêlthen pros tous archiereis ina tsb=paradô auton a=paradoi autois

11 oi de akousantes echarêsan kai epêggeilanto autô argurion dounai kai ezêtei pôs tsb=eukairôs auton a=eukairôs a=paradoi tsb=paradô

12 kai tê prôtê êmera tôn azumôn ote to pascha ethuon legousin autô oi mathêtai autou pou theleis apelthontes etoimasômen ina phagês to pascha

13 kai apostellei duo tôn mathêtôn autou kai legei autois upagete eis tên polin kai apantêsei umin anthrôpos keramion udatos bastazôn akolouthêsate autô

14 kai opou ean eiselthê eipate tô oikodespotê oti o didaskalos legei pou estin to kataluma a=mou opou to pascha meta tôn mathêtôn mou phagô

15 kai autos umin deixei a=anagaion tsb=anôgeon mega estrômenon etoimon a=kai ekei etoimasate êmin

16 kai exêlthon oi mathêtai tsb=autou kai êlthon eis tên polin kai euron kathôs eipen autois kai êtoimasan to pascha

17 kai opsias genomenês erchetai meta tôn dôdeka

18 kai anakeimenôn autôn kai esthiontôn tsb=eipen o iêsous a=eipen amên legô umin oti eis ex umôn paradôsei me o esthiôn met emou

19 tsb=oi tsb=de êrxanto lupeisthai kai legein autô eis a=kata tsb=kath eis tsb=mêti tsb=egô tsb=kai tsb=allos mêti egô

20 o de tsb=apokritheis eipen autois eis tsb=ek tôn dôdeka o embaptomenos met emou eis to trublion

21 a=oti o men uios tou anthrôpou upagei kathôs gegraptai peri autou ouai de tô anthrôpô ekeinô di ou o uios tou anthrôpou paradidotai kalon tsb=ên autô ei ouk egennêthê o anthrôpos ekeinos

22 kai esthiontôn autôn labôn tsb=o tsb=iêsous arton eulogêsas eklasen kai edôken autois kai eipen labete tsb=phagete touto estin to sôma mou

23 kai labôn tsb=to potêrion eucharistêsas edôken autois kai epion ex autou pantes

24 kai eipen autois touto estin to aima mou tsb=to tês tsb=kainês diathêkês to a=ekchunnomenon a=uper tsb=peri pollôn tsb=ekchunomenon

25 amên legô umin oti ouketi ou mê piô ek tou ab=genêmatos ts=gennêmatos tês ampelou eôs tês êmeras ekeinês otan auto pinô kainon en tê basileia tou theou

26 kai umnêsantes exêlthon eis to oros tôn elaiôn

27 kai legei autois o iêsous oti pantes skandalisthêsesthe tsb=en tsb=emoi tsb=en tsb=tê tsb=nukti tsb=tautê oti gegraptai pataxô ton poimena kai tsb=diaskorpisthêsetai ta probata a=diaskorpisthêsontai

28 alla meta to egerthênai me proaxô umas eis tên galilaian

29 o de petros ephê autô tsb=kai ei a=kai pantes skandalisthêsontai all ouk egô

30 kai legei autô o iêsous amên legô soi oti ab=su sêmeron a=tautê tsb=en tê nukti tsb=tautê prin ê dis alektora phônêsai tris tsb=aparnêsê me a=aparnêsê

31 o de a=ekperissôs a=elalei tsb=ek tsb=perissou tsb=elegen tsb=mallon ean tsb=me deê a=me sunapothanein soi ou mê se b=aparnêsômai ats=aparnêsomai ôsautôs de kai pantes elegon

32 kai erchontai eis chôrion ou to onoma a=gethsêmani tsb=gethsêmanê kai legei tois mathêtais autou kathisate ôde eôs proseuxômai

33 kai paralambanei ton petron kai a=[ton] ts=ton iakôbon kai a=[ton] iôannên a=met tsb=meth a=autou tsb=eautou kai êrxato ekthambeisthai kai adêmonein

34 kai legei autois perilupos estin ê psuchê mou eôs thanatou meinate ôde kai grêgoreite

35 kai b=proselthôn ats=proelthôn mikron a=epipten tsb=epesen epi tês gês kai prosêucheto ina ei dunaton estin parelthê ap autou ê ôra

36 kai elegen abba o patêr panta dunata soi parenegke to potêrion a=touto ap emou tsb=touto all ou ti egô thelô alla ti su

37 kai erchetai kai euriskei autous katheudontas kai legei tô petrô simôn katheudeis ouk ischusas mian ôran grêgorêsai

38 grêgoreite kai proseuchesthe ina mê a=elthête tsb=eiselthête eis peirasmon to men pneuma prothumon ê de sarx asthenês

39 kai palin apelthôn prosêuxato ton auton logon eipôn

40 kai a=palin a=elthôn tsb=upostrepsas euren autous tsb=palin katheudontas êsan gar a=autôn oi ophthalmoi a=katabarunomenoi tsb=autôn tsb=bebarêmenoi kai ouk êdeisan ti tsb=autô apokrithôsin a=autô

41 kai erchetai to triton kai legei autois katheudete ats=to loipon kai anapauesthe apechei êlthen ê ôra idou paradidotai o uios tou anthrôpou eis tas cheiras tôn amartôlôn

42 egeiresthe agômen idou o paradidous me êggiken

43 kai a=euthus tsb=eutheôs eti autou lalountos paraginetai ioudas eis tsb=ôn tôn dôdeka kai met autou ochlos tsb=polus meta machairôn kai xulôn para tôn archiereôn kai tôn grammateôn kai tôn presbuterôn

44 dedôkei de o paradidous auton sussêmon autois legôn on an philêsô autos estin kratêsate auton kai a=apagete tsb=apagagete asphalôs

45 kai elthôn a=euthus tsb=eutheôs proselthôn autô legei b=autô tsb=rabbi rabbi kai katephilêsen auton

46 oi de epebalon tsb=ep tsb=auton tas cheiras a=autô tsb=autôn kai ekratêsan auton

47 eis de a=[tis] tsb=tis tôn parestêkotôn spasamenos tên machairan epaisen ton doulon tou archiereôs kai apheilen autou to a=ôtarion tsb=ôtion

48 kai apokritheis o iêsous eipen autois ôs epi lêstên a=exêlthate tsb=exêlthete meta machairôn kai xulôn sullabein me

49 kath êmeran êmên pros umas en tô ierô didaskôn kai ouk ekratêsate me all ina plêrôthôsin ai graphai

50 kai aphentes auton tsb=pantes ephugon a=pantes

51 kai tsb=eis tsb=tis neaniskos a=tis b=êkolouthêsen a=sunêkolouthei ts=êkolouthei autô peribeblêmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton tsb=oi tsb=neaniskoi

52 o de katalipôn tên sindona gumnos ephugen tsb=ap tsb=autôn

53 kai apêgagon ton iêsoun pros ton archierea kai sunerchontai tsb=autô pantes oi archiereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis

54 kai o petros apo makrothen êkolouthêsen autô eôs esô eis tên aulên tou archiereôs kai ên sugkathêmenos meta tôn upêretôn kai thermainomenos pros to phôs

55 oi de archiereis kai olon to sunedrion ezêtoun kata tou iêsou marturian eis to thanatôsai auton kai ouch a=êuriskon tsb=euriskon

56 polloi gar epseudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk êsan

57 kai tines anastantes epseudomarturoun kat autou legontes

58 oti êmeis êkousamen autou legontos oti egô katalusô ton naon touton ton cheiropoiêton kai dia triôn êmerôn allon acheiropoiêton oikodomêsô

59 kai oude outôs isê ên ê marturia autôn

60 kai anastas o archiereus eis ts=to meson epêrôtêsen ton iêsoun legôn ouk apokrinê ouden ti outoi sou katamarturousin

61 o de esiôpa kai a=ouk tsb=ouden apekrinato a=ouden palin o archiereus epêrôta auton kai legei autô su ei o christos o uios tou eulogêtou

62 o de iêsous eipen egô eimi kai opsesthe ton uion tou anthrôpou ts=kathêmenon ek dexiôn ab=kathêmenon tês dunameôs kai erchomenon meta tôn nephelôn tou ouranou

63 o de archiereus diarrêxas tous chitônas autou legei ti eti chreian echomen marturôn

64 êkousate tês blasphêmias ti umin phainetai oi de pantes katekrinan auton tsb=einai enochon a=einai thanatou

65 kai êrxanto tines emptuein autô kai perikaluptein a=autou to prosôpon tsb=autou kai kolaphizein auton kai legein autô prophêteuson kai oi upêretai rapismasin auton a=elabon tsb=eballon

66 kai ontos tou petrou a=katô en tê aulê tsb=katô erchetai mia tôn paidiskôn tou archiereôs

67 kai idousa ton petron thermainomenon emblepsasa autô legei kai su meta tou nazarênou tsb=iêsou êstha a=tou a=iêsou

68 o de êrnêsato legôn a=oute tsb=ouk oida a=oute tsb=oude epistamai tsb=ti su a=ti legeis kai exêlthen exô eis to proaulion a=[kai tsb=kai alektôr a=ephônêsen] tsb=ephônêsen

69 kai ê paidiskê idousa auton tsb=palin êrxato a=palin legein tois a=parestôsin tsb=parestêkosin oti outos ex autôn estin

70 o de palin êrneito kai meta mikron palin oi parestôtes elegon tô petrô alêthôs ex autôn ei kai gar galilaios ei tsb=kai tsb=ê tsb=lalia tsb=sou tsb=omoiazei

71 o de êrxato anathematizein kai ab=omnunai ts=omnuein oti ouk oida ton anthrôpon touton on legete

72 kai a=euthus ek deuterou alektôr ephônêsen kai anemnêsthê o petros ab=to ts=tou ab=rêma ts=rêmatos a=ôs b=o ts=ou eipen autô o iêsous oti prin alektora phônêsai dis tsb=aparnêsê tsb=me tris a=me a=aparnêsê kai epibalôn eklaien

Chapter 15

1 kai a=euthus tsb=eutheôs tsb=epi tsb=to prôi sumboulion poiêsantes oi archiereis meta tôn presbuterôn kai grammateôn kai olon to sunedrion dêsantes ton iêsoun apênegkan kai paredôkan tsb=tô pilatô

2 kai epêrôtêsen auton o pilatos su ei o basileus tôn ioudaiôn o de apokritheis tsb=eipen autô a=legei su legeis

3 kai katêgoroun autou oi archiereis polla s=autos s=de s=ouden s=apekrinato

4 o de pilatos palin a=epêrôta tsb=epêrôtêsen auton legôn ouk apokrinê ouden ide posa sou a=katêgorousin tsb=katamarturousin

5 o de iêsous ouketi ouden apekrithê ôste thaumazein ton pilaton

6 kata de eortên apeluen autois ena desmion a=on tsb=onper a=parêtounto tsb=êtounto

7 ên de o legomenos barabbas meta tôn a=stasiastôn tsb=sustasiastôn dedemenos oitines en tê stasei phonon pepoiêkeisan

8 kai a=anabas tsb=anaboêsas o ochlos êrxato aiteisthai kathôs tsb=aei epoiei autois

9 o de pilatos apekrithê autois legôn thelete apolusô umin ton basilea tôn ioudaiôn

10 eginôsken gar oti dia phthonon paradedôkeisan auton oi archiereis

11 oi de archiereis aneseisan ton ochlon ina mallon ton barabban apolusê autois

12 o de pilatos tsb=apokritheis palin a=apokritheis a=elegen tsb=eipen autois ti oun a=[thelete] tsb=thelete poiêsô a=[on a=legete] a=ton tsb=on tsb=legete basilea tôn ioudaiôn

13 oi de palin ekraxan staurôson auton

14 o de pilatos elegen autois ti gar tsb=kakon epoiêsen a=kakon oi de a=perissôs tsb=perissoterôs ekraxan staurôson auton

15 o de pilatos boulomenos tô ochlô to ikanon poiêsai apelusen autois ton barabban kai paredôken ton iêsoun phragellôsas ina staurôthê

16 oi de stratiôtai apêgagon auton esô tês aulês o estin praitôrion kai sugkalousin olên tên speiran

17 kai a=endiduskousin tsb=enduousin auton porphuran kai perititheasin autô plexantes akanthinon stephanon

18 kai êrxanto aspazesthai auton chaire b=o b=basileus ats=basileu tôn ioudaiôn

19 kai etupton autou tên kephalên kalamô kai eneptuon autô kai tithentes ta gonata prosekunoun autô

20 kai ote enepaixan autô exedusan auton tên porphuran kai enedusan auton ta imatia a=autou tsb=ta tsb=idia kai exagousin auton ina staurôsôsin auton

21 kai aggareuousin paragonta tina simôna kurênaion erchomenon ap agrou ton patera alexandrou kai rouphou ina arê ton stauron autou

22 kai pherousin auton epi a=ton a=golgothan tsb=golgotha topon o estin methermêneuomenon kraniou topos

23 kai edidoun autô tsb=piein esmurnismenon oinon a=os tsb=o de ouk elaben

24 kai a=staurousin tsb=staurôsantes auton a=kai ab=diamerizontai ts=diemerizon ta imatia autou ballontes klêron ep auta tis ti arê

25 ên de ôra tritê kai estaurôsan auton

26 kai ên ê epigraphê tês aitias autou epigegrammenê o basileus tôn ioudaiôn

27 kai sun autô staurousin duo lêstas ena ek dexiôn kai ena ex euônumôn autou

28 tsb=kai tsb=eplêrôthê tsb=ê tsb=graphê tsb=ê tsb=legousa tsb=kai tsb=meta tsb=anomôn tsb=elogisthê

29 kai oi paraporeuomenoi eblasphêmoun auton kinountes tas kephalas autôn kai legontes oua o kataluôn ton naon kai a=oikodomôn en trisin êmerais tsb=oikodomôn

30 sôson seauton a=katabas tsb=kai tsb=kataba apo tou staurou

31 omoiôs ts=de kai oi archiereis empaizontes pros allêlous meta tôn grammateôn elegon allous esôsen eauton ou dunatai sôsai

32 o christos o basileus tsb=tou israêl katabatô nun apo tou staurou ina idômen kai pisteusômen b=[autô] kai oi sunestaurômenoi a=sun autô ôneidizon auton

33 a=kai genomenês tsb=de ôras ektês skotos egeneto eph olên tên gên eôs ôras ab=enatês ts=ennatês

34 kai tê a=enatê ôra tsb=tê b=enatê ts=ennatê eboêsen o iêsous phônê megalê tsb=legôn elôi elôi a=lema b=lima ts=lamma sabachthani o estin methermêneuomenon o theos mou o theos mou eis ti tsb=me egkatelipes a=me

35 kai tines tôn parestêkotôn akousantes elegon a=ide tsb=idou êlian phônei

36 dramôn de a=tis tsb=eis a=[kai] tsb=kai gemisas spoggon oxous peritheis tsb=te kalamô epotizen auton legôn aphete idômen ei erchetai êlias kathelein auton

37 o de iêsous apheis phônên megalên exepneusen

38 kai to katapetasma tou naou eschisthê eis duo a=ap tsb=apo anôthen eôs katô

39 idôn de o kenturiôn o parestêkôs ex enantias autou oti outôs tsb=kraxas exepneusen eipen alêthôs tsb=o tsb=anthrôpos outos a=o a=anthrôpos uios tsb=ên theou a=ên

40 êsan de kai gunaikes apo makrothen theôrousai en ais tsb=ên kai maria ê magdalênê kai maria ê tsb=tou iakôbou tou mikrou kai a=iôsêtos tsb=iôsê mêtêr kai salômê

41 ai tsb=kai ote ên en tê galilaia êkolouthoun autô kai diêkonoun autô kai allai pollai ai sunanabasai autô eis ierosoluma

42 kai êdê opsias genomenês epei ên paraskeuê o estin prosabbaton

43 a=elthôn tsb=êlthen iôsêph a=[o] tsb=o apo arimathaias euschêmôn bouleutês os kai autos ên prosdechomenos tên basileian tou theou tolmêsas eisêlthen pros a=ton pilaton kai êtêsato to sôma tou iêsou

44 o de pilatos ethaumasen ei êdê tethnêken kai proskalesamenos ton kenturiôna epêrôtêsen auton ei palai apethanen

45 kai gnous apo tou kenturiônos edôrêsato to a=ptôma tsb=sôma tô iôsêph

46 kai agorasas sindona tsb=kai kathelôn auton eneilêsen tê sindoni kai a=ethêken tsb=katethêken auton en mnêmeiô o ên lelatomêmenon ek petras kai prosekulisen lithon epi tên thuran tou mnêmeiou

47 ê de maria ê magdalênê kai maria a=ê a=iôsêtos tsb=iôsê etheôroun pou a=tetheitai tsb=tithetai

Chapter 16

1 kai diagenomenou tou sabbatou maria ê magdalênê kai maria b=[ê ats=ê b=tou] a=[tou] ts=tou iakôbou kai salômê êgorasan arômata ina elthousai aleipsôsin auton

2 kai lian prôi a=tê a=mia a=tôn tsb=tês tsb=mias sabbatôn erchontai epi to mnêmeion anateilantos tou êliou

3 kai elegon pros eautas tis apokulisei êmin ton lithon ek tês thuras tou mnêmeiou

4 kai anablepsasai theôrousin oti apokekulistai o lithos ên gar megas sphodra

5 kai eiselthousai eis to mnêmeion eidon neaniskon kathêmenon en tois dexiois peribeblêmenon stolên leukên kai exethambêthêsan

6 o de legei autais mê ekthambeisthe iêsoun zêteite ton nazarênon ton estaurômenon êgerthê ouk estin ôde ide o topos opou ethêkan auton

7 a=alla tsb=all upagete eipate tois mathêtais autou kai tô petrô oti proagei umas eis tên galilaian ekei auton opsesthe kathôs eipen umin

8 kai exelthousai ts=tachu ephugon apo tou mnêmeiou eichen a=gar tsb=de autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden a=eipan tsb=eipon ephobounto a=gar[[panta a=de a=ta a=parêggelmena a=tois a=peri a=ton a=petron a=suntomôs a=exêggeilan a=meta a=de a=tauta a=kai a=autos a=o a=iêsous a=apo a=anatolês a=kai a=achri a=duseôs a=exapesteilen a=di a=autôn a=to a=ieron a=kai a=aphtharton a=kêrugma a=tês a=aiôniou a=sôtêrias a=amên]] tsb=gar

9 a=[[anastas tsb=anastas de prôi prôtê sabbatou ephanê prôton maria tê magdalênê a=par tsb=aph ês ekbeblêkei epta daimonia

10 ekeinê poreutheisa apêggeilen tois met autou genomenois a=penthousi tsb=penthousin kai klaiousin

11 kakeinoi akousantes oti zê kai etheathê up autês êpistêsan

12 meta de tauta dusin ex autôn peripatousin ephanerôthê en etera morphê poreuomenois eis agron

13 kakeinoi apelthontes apêggeilan tois loipois oude ekeinois episteusan

14 usteron a=[de] anakeimenois autois tois endeka ephanerôthê kai ôneidisen tên apistian autôn kai sklêrokardian oti tois theasamenois auton egêgermenon ouk episteusan

15 kai eipen autois poreuthentes eis ton kosmon apanta kêruxate to euaggelion pasê tê ktisei

16 o pisteusas kai baptistheis sôthêsetai o de apistêsas katakrithêsetai

17 sêmeia de tois pisteusasin tauta parakolouthêsei en tô onomati mou daimonia ekbalousin glôssais lalêsousin kainais

18 a=[kai a=en a=tais a=chersin] opheis arousin kan thanasimon ti piôsin ou mê autous ab=blapsê ts=blapsei epi arrôstous cheiras epithêsousin kai kalôs exousin

19 o men oun kurios a=iêsous meta to lalêsai autois a=anelêmphthê tsb=anelêphthê eis ton ouranon kai ekathisen ek dexiôn tou theou

20 ekeinoi de exelthontes ekêruxan pantachou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia tôn epakolouthountôn a=sêmeiôn]] tsb=sêmeiôn tsb=amên