Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Philippians

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 paulos kai timotheos douloi tsb=iêsou christou a=iêsou pasin tois agiois en christô iêsou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois

2 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

3 eucharistô tô theô mou epi pasê tê mneia umôn

4 pantote en pasê deêsei mou uper pantôn umôn meta charas tên deêsin poioumenos

5 epi tê koinônia umôn eis to euaggelion apo a=tês prôtês êmeras achri tou nun

6 pepoithôs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei a=achri tsb=achris êmeras ts=iêsou christou ab=iêsou

7 kathôs estin dikaion emoi touto phronein uper pantôn umôn dia to echein me en tê kardia umas en te tois desmois mou kai ab=en tê apologia kai bebaiôsei tou euaggeliou sugkoinônous mou tês charitos pantas umas ontas

8 martus gar mou tsb=estin o theos ôs epipothô pantas umas en splagchnois tsb=iêsou christou a=iêsou

9 kai touto proseuchomai ina ê agapê umôn eti mallon kai mallon perisseuê en epignôsei kai pasê aisthêsei

10 eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ête eilikrineis kai aproskopoi eis êmeran christou

11 peplêrômenoi a=karpon tsb=karpôn dikaiosunês a=ton tsb=tôn dia iêsou christou eis doxan kai epainon theou

12 ginôskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopên tou euaggeliou elêluthen

13 ôste tous desmous mou phanerous en christô genesthai en olô tô praitôriô kai tois loipois pasin

14 kai tous pleionas tôn adelphôn en kuriô pepoithotas tois desmois mou perissoterôs tolman aphobôs ton logon lalein

15 tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kêrussousin

16 oi men ex tsb=eritheias tsb=ton tsb=christon tsb=kataggellousin tsb=ouch tsb=agnôs tsb=oiomenoi tsb=thlipsin tsb=epipherein tsb=tois tsb=desmois tsb=mou

17 tsb=1:17 tsb=oi tsb=de tsb=ex agapês eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai a=1:17 a=oi a=de a=ex a=eritheias a=ton a=christon a=kataggellousin a=ouch a=agnôs a=oiomenoi a=thlipsin a=egeirein a=tois a=desmois a=mou

18 ti gar plên a=oti panti tropô eite prophasei eite alêtheia christos kataggelletai kai en toutô chairô alla kai charêsomai

19 oida gar oti touto moi apobêsetai eis sôtêrian dia tês umôn deêseôs kai epichorêgias tou pneumatos iêsou christou

20 kata tên apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthêsomai all en pasê parrêsia ôs pantote kai nun megalunthêsetai christos en tô sômati mou eite dia zôês eite dia thanatou

21 emoi gar to zên christos kai to apothanein kerdos

22 ei de to zên en sarki touto moi karpos ergou kai ti airêsomai ou gnôrizô

23 sunechomai ab=de ts=gar ek tôn duo tên epithumian echôn eis to analusai kai sun christô einai pollô a=[gar] mallon kreisson

24 to de epimenein a=[en] tsb=en tê sarki anagkaioteron di umas

25 kai touto pepoithôs oida oti menô kai a=paramenô tsb=sumparamenô pasin umin eis tên umôn prokopên kai charan tês pisteôs

26 ina to kauchêma umôn perisseuê en christô iêsou en emoi dia tês emês parousias palin pros umas

27 monon axiôs tou euaggeliou tou christou politeuesthe ina eite elthôn kai idôn umas eite apôn a=akouô tsb=akousô ta peri umôn oti stêkete en eni pneumati mia psuchê sunathlountes tê pistei tou euaggeliou

28 kai mê pturomenoi en mêdeni upo tôn antikeimenôn êtis tsb=autois tsb=men estin a=autois endeixis apôleias a=umôn tsb=umin de sôtêrias kai touto apo theou

29 oti umin echaristhê to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein

30 ton auton agôna echontes oion abs=eidete t=idete en emoi kai nun akouete en emoi

Chapter 2

1 ei tis oun paraklêsis en christô ei ti paramuthion agapês ei tis koinônia pneumatos ei ab=tis ts=tina splagchna kai oiktirmoi

2 plêrôsate mou tên charan ina to auto phronête tên autên agapên echontes sumpsuchoi to en phronountes

3 mêden a=kat tsb=kata eritheian a=mêde a=kata tsb=ê kenodoxian alla tê tapeinophrosunê allêlous êgoumenoi uperechontas eautôn

4 mê ta eautôn ekastos a=skopountes tsb=skopeite alla a=[kai] tsb=kai ta eterôn a=ekastoi tsb=ekastos

5 touto a=phroneite tsb=gar tsb=phroneisthô en umin o kai en christô iêsou

6 os en morphê theou uparchôn ouch arpagmon êgêsato to einai isa theô

7 a=alla tsb=all eauton ekenôsen morphên doulou labôn en omoiômati anthrôpôn genomenos

8 tsb=2:8 kai schêmati euretheis ôs anthrôpos a=2:8 etapeinôsen eauton genomenos upêkoos mechri thanatou thanatou de staurou

9 dio kai o theos auton uperupsôsen kai echarisato autô a=to onoma to uper pan onoma

10 ina en tô onomati iêsou pan gonu kampsê epouraniôn kai epigeiôn kai katachthoniôn

11 kai pasa glôssa exomologêsêtai oti kurios iêsous christos eis doxan theou patros

12 ôste agapêtoi mou kathôs pantote upêkousate mê ôs en tê parousia mou monon alla nun pollô mallon en tê apousia mou meta phobou kai tromou tên eautôn sôtêrian katergazesthe

13 tsb=o theos gar estin o energôn en umin kai to thelein kai to energein uper tês eudokias

14 panta poieite chôris goggusmôn kai dialogismôn

15 ina genêsthe amemptoi kai akeraioi tekna theou a=amôma a=meson tsb=amômêta tsb=en tsb=mesô geneas skolias kai diestrammenês en ois phainesthe ôs phôstêres en kosmô

16 logon zôês epechontes eis kauchêma emoi eis êmeran christou oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa

17 a=alla tsb=all ei kai spendomai epi tê thusia kai leitourgia tês pisteôs umôn chairô kai sugchairô pasin umin

18 to a=de tsb=d auto kai umeis chairete kai sugchairete moi

19 elpizô de en kuriô iêsou timotheon tacheôs pempsai umin ina kagô eupsuchô gnous ta peri umôn

20 oudena gar echô isopsuchon ostis gnêsiôs ta peri umôn merimnêsei

21 oi pantes gar ta eautôn zêtousin ou ta ts=tou tsb=christou iêsou a=christou

22 tên de dokimên autou ginôskete oti ôs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euaggelion

23 touton men oun elpizô pempsai ôs an a=aphidô tsb=apidô ta peri eme exautês

24 pepoitha de en kuriô oti kai autos tacheôs eleusomai

25 anagkaion de êgêsamên epaphroditon ton adelphon kai sunergon kai sustratiôtên mou umôn de apostolon kai leitourgon tês chreias mou pempsai pros umas

26 epeidê epipothôn ên pantas umas kai adêmonôn dioti êkousate oti êsthenêsen

27 kai gar êsthenêsen paraplêsion thanatô ab=alla ts=all o theos tsb=auton êleêsen a=auton ouk auton de monon alla kai eme ina mê lupên epi ab=lupên ts=lupê schô

28 spoudaioterôs oun epempsa auton ina idontes auton palin charête kagô alupoteros ô

29 prosdechesthe oun auton en kuriô meta pasês charas kai tous toioutous entimous echete

30 oti dia to ergon tsb=tou christou mechri thanatou êggisen a=paraboleusamenos tsb=parabouleusamenos tê psuchê ina anaplêrôsê to umôn usterêma tês pros me leitourgias

Chapter 3

1 to loipon adelphoi mou chairete en kuriô ta auta graphein umin emoi men ouk oknêron umin de asphales

2 blepete tous kunas blepete tous kakous ergatas blepete tên katatomên

3 êmeis gar esmen ê peritomê oi pneumati ab=theou ts=theô latreuontes kai kauchômenoi en christô iêsou kai ouk en sarki pepoithotes

4 kaiper egô echôn pepoithêsin kai en sarki ei tis dokei allos pepoithenai en sarki egô mallon

5 peritomê oktaêmeros ek genous israêl phulês beniamin ebraios ex ebraiôn kata nomon pharisaios

6 kata a=zêlos tsb=zêlon diôkôn tên ekklêsian kata dikaiosunên tên en nomô genomenos amemptos

7 a=[alla] tsb=all atina ên moi kerdê tauta êgêmai dia ton christon zêmian

8 alla b=men b=oun ats=menounge kai êgoumai panta zêmian einai dia to uperechon tês gnôseôs christou iêsou tou kuriou mou di on ta panta ezêmiôthên kai êgoumai skubala tsb=einai ina christon kerdêsô

9 kai eurethô en autô mê echôn emên dikaiosunên tên ek nomou alla tên dia pisteôs christou tên ek theou dikaiosunên epi tê pistei

10 tou gnônai auton kai tên dunamin tês anastaseôs autou kai a=[tên] tsb=tên koinônian a=[tôn] tsb=tôn pathêmatôn autou a=summorphizomenos tsb=summorphoumenos tô thanatô autou

11 ei pôs katantêsô eis tên exanastasin a=tên a=ek tsb=tôn nekrôn

12 ouch oti êdê elabon ê êdê teteleiômai diôkô de ei kai katalabô eph ô kai a=katelêmphthên tsb=katelêphthên tsb=upo a=upo tsb=tou christou a=[iêsou] tsb=iêsou

13 adelphoi egô emauton ou logizomai kateilêphenai en de ta men opisô epilanthanomenos tois de emprosthen epekteinomenos

14 kata skopon diôkô a=eis tsb=epi to brabeion tês anô klêseôs tou theou en christô iêsou

15 osoi oun teleioi touto phronômen kai ei ti eterôs phroneite kai touto o theos umin apokalupsei

16 plên eis o ephthasamen tô autô stoichein tsb=kanoni tsb=to tsb=auto tsb=phronein

17 summimêtai mou ginesthe adelphoi kai skopeite tous a=outô tsb=outôs peripatountas kathôs echete tupon êmas

18 polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin nun de kai klaiôn legô tous echthrous tou staurou tou christou

19 ôn to telos apôleia ôn o theos ê koilia kai ê doxa en tê aischunê autôn oi ta epigeia phronountes

20 êmôn gar to politeuma en ouranois uparchei ex ou kai sôtêra apekdechometha kurion iêsoun christon

21 os metaschêmatisei to sôma tês tapeinôseôs êmôn tsb=eis tsb=to tsb=genesthai tsb=auto summorphon tô sômati tês doxês autou kata tên energeian tou dunasthai auton kai upotaxai a=autô tsb=eautô ta panta

Chapter 4

1 ôste adelphoi mou agapêtoi kai epipothêtoi chara kai stephanos mou outôs stêkete en kuriô agapêtoi

2 abs=euodian t=euôdian parakalô kai suntuchên parakalô to auto phronein en kuriô

3 ab=nai ts=kai erôtô kai se tsb=suzuge gnêsie a=suzuge sullambanou autais aitines en tô euaggeliô sunêthlêsan moi meta kai klêmentos kai tôn loipôn sunergôn mou ôn ta onomata en biblô zôês

4 chairete en kuriô pantote palin erô chairete

5 to epieikes umôn gnôsthêtô pasin anthrôpois o kurios eggus

6 mêden merimnate all en panti tê proseuchê kai tê deêsei meta eucharistias ta aitêmata umôn gnôrizesthô pros ton theon

7 kai ê eirênê tou theou ê uperechousa panta noun phrourêsei tas kardias umôn kai ta noêmata umôn en christô iêsou

8 to loipon adelphoi osa estin alêthê osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilê osa euphêma ei tis aretê kai ei tis epainos tauta logizesthe

9 a kai emathete kai parelabete kai êkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tês eirênês estai meth umôn

10 echarên de en kuriô megalôs oti êdê pote anethalete to uper emou phronein eph ô kai ephroneite êkaireisthe de

11 ouch oti kath usterêsin legô egô gar emathon en ois eimi autarkês einai

12 oida abs=kai t=de tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuêmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ustereisthai

13 panta ischuô en tô endunamounti me tsb=christô

14 plên kalôs epoiêsate sugkoinônêsantes mou tê thlipsei

15 oidate de kai umeis philippêsioi oti en archê tou euaggeliou ote exêlthon apo makedonias oudemia moi ekklêsia ekoinônêsen eis logon doseôs kai a=lêmpseôs tsb=lêpseôs ei mê umeis monoi

16 oti kai en thessalonikê kai apax kai dis eis tên chreian moi epempsate

17 ouch oti epizêtô to doma a=alla tsb=all epizêtô ton karpon ton pleonazonta eis logon umôn

18 apechô de panta kai perisseuô peplêrômai dexamenos para epaphroditou ta par umôn osmên euôdias thusian dektên euareston tô theô

19 o de theos mou plêrôsei pasan chreian umôn kata a=to tsb=ton a=ploutos tsb=plouton autou en doxê en christô iêsou

20 tô de theô kai patri êmôn ê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

21 aspasasthe panta agion en christô iêsou aspazontai umas oi sun emoi adelphoi

22 aspazontai umas pantes oi agioi malista de oi ek tês kaisaros oikias

23 ê charis tou kuriou ts=êmôn iêsou christou meta a=tou a=pneumatos tsb=pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=philippêsious t=egraphê t=apo t=rômês t=di t=epaphroditou]