Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Romans

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 paulos doulos tsb=iêsou christou a=iêsou klêtos apostolos aphôrismenos eis euaggelion theou

2 o proepêggeilato dia tôn prophêtôn autou en graphais agiais

3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos ab=dauid ts=dabid kata sarka

4 tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiôsunês ex anastaseôs nekrôn iêsou christou tou kuriou êmôn

5 di ou elabomen charin kai apostolên eis upakoên pisteôs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou

6 en ois este kai umeis klêtoi iêsou christou

7 pasin tois ousin en rômê agapêtois theou klêtois agiois charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

8 prôton men eucharistô tô theô mou dia iêsou christou a=peri tsb=uper pantôn umôn oti ê pistis umôn kataggelletai en olô tô kosmô

9 martus gar mou estin o theos ô latreuô en tô pneumati mou en tô euaggeliô tou uiou autou ôs adialeiptôs mneian umôn poioumai

10 pantote epi tôn proseuchôn mou deomenos a=ei a=pôs tsb=eipôs êdê pote euodôthêsomai en tô thelêmati tou theou elthein pros umas

11 epipothô gar idein umas ina ti metadô charisma umin pneumatikon eis to stêrichthênai umas

12 touto de estin sumparaklêthênai en umin dia tês en allêlois pisteôs umôn te kai emou

13 ou thelô de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemên elthein pros umas kai ekôluthên achri tou deuro ina ts=karpon tina ab=karpon schô kai en umin kathôs kai en tois loipois ethnesin

14 ellêsin te kai barbarois sophois te kai anoêtois opheiletês eimi

15 outôs to kat eme prothumon kai umin tois en rômê euaggelisasthai

16 ou gar epaischunomai to euaggelion tsb=tou tsb=christou dunamis gar theou estin eis sôtêrian panti tô pisteuonti ioudaiô te prôton kai ellêni

17 dikaiosunê gar theou en autô apokaluptetai ek pisteôs eis pistin kathôs gegraptai o de dikaios ek pisteôs zêsetai

18 apokaluptetai gar orgê theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrôpôn tôn tên alêtheian en adikia katechontôn

19 dioti to gnôston tou theou phaneron estin en autois o tsb=gar theos a=gar autois ephanerôsen

20 ta gar aorata autou apo ktiseôs kosmou tois poiêmasin nooumena kathoratai ê te aidios autou dunamis kai theiotês eis to einai autous anapologêtous

21 dioti gnontes ton theon ouch ôs theon edoxasan ê a=êucharistêsan tsb=eucharistêsan all emataiôthêsan en tois dialogismois autôn kai eskotisthê ê asunetos autôn kardia

22 phaskontes einai sophoi emôranthêsan

23 kai êllaxan tên doxan tou aphthartou theou en omoiômati eikonos phthartou anthrôpou kai peteinôn kai tetrapodôn kai erpetôn

24 dio tsb=kai paredôken autous o theos en tais epithumiais tôn kardiôn autôn eis akatharsian tou atimazesthai ta sômata autôn en a=autois tsb=eautois

25 oitines metêllaxan tên alêtheian tou theou en tô pseudei kai esebasthêsan kai elatreusan tê ktisei para ton ktisanta os estin eulogêtos eis tous aiônas amên

26 dia touto paredôken autous o theos eis pathê atimias ai te gar thêleiai autôn metêllaxan tên phusikên chrêsin eis tên para phusin

27 omoiôs te kai oi as=arsenes bt=arrenes aphentes tên phusikên chrêsin tês thêleias exekauthêsan en tê orexei autôn eis allêlous arsenes en arsesin tên aschêmosunên katergazomenoi kai tên antimisthian ên edei tês planês autôn en eautois apolambanontes

28 kai kathôs ouk edokimasan ton theon echein en epignôsei paredôken autous o theos eis adokimon noun poiein ta mê kathêkonta

29 peplêrômenous pasê adikia tsb=porneia ponêria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoêtheias psithuristas

30 katalalous theostugeis ubristas uperêphanous alazonas epheuretas kakôn goneusin apeitheis

31 asunetous asunthetous astorgous tsb=aspondous aneleêmonas

32 oitines to dikaiôma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin

Chapter 2

1 dio anapologêtos ei ô anthrôpe pas o krinôn en ô gar krineis ton eteron seauton katakrineis ta gar auta prasseis o krinôn

2 oidamen de oti to krima tou theou estin kata alêtheian epi tous ta toiauta prassontas

3 logizê de touto ô anthrôpe o krinôn tous ta toiauta prassontas kai poiôn auta oti su ekpheuxê to krima tou theou

4 ê tou ploutou tês chrêstotêtos autou kai tês anochês kai tês makrothumias kataphroneis agnoôn oti to chrêston tou theou eis metanoian se agei

5 kata de tên sklêrotêta sou kai ametanoêton kardian thêsaurizeis seautô orgên en êmera orgês kai apokalupseôs b=kai dikaiokrisias tou theou

6 os apodôsei ekastô kata ta erga autou

7 tois men kath upomonên ergou agathou doxan kai timên kai aphtharsian zêtousin zôên aiônion

8 tois de ex eritheias kai a=apeithousi tsb=apeithousin tsb=men tê alêtheia peithomenois de tê adikia tsb=thumos tsb=kai orgê a=kai a=thumos

9 thlipsis kai stenochôria epi pasan psuchên anthrôpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prôton kai ellênos

10 doxa de kai timê kai eirênê panti tô ergazomenô to agathon ioudaiô te prôton kai ellêni

11 ou gar estin a=prosôpolêmpsia tsb=prosôpolêpsia para tô theô

12 osoi gar anomôs êmarton anomôs kai apolountai kai osoi en nomô êmarton dia nomou krithêsontai

13 ou gar oi akroatai tsb=tou nomou dikaioi para a=[tô] tsb=tô theô all oi poiêtai tsb=tou nomou dikaiôthêsontai

14 otan gar ethnê ta mê nomon echonta phusei ta tou nomou a=poiôsin tsb=poiê outoi nomon mê echontes eautois eisin nomos

15 oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autôn summarturousês autôn tês suneidêseôs kai metaxu allêlôn tôn logismôn katêgorountôn ê kai apologoumenôn

16 en êmera ote krinei o theos ta krupta tôn anthrôpôn kata to euaggelion mou dia tsb=iêsou christou a=iêsou

17 a=ei a=de tsb=ide su ioudaios eponomazê kai epanapauê tsb=tô nomô kai kauchasai en theô

18 kai ginôskeis to thelêma kai dokimazeis ta diapheronta katêchoumenos ek tou nomou

19 pepoithas te seauton odêgon einai tuphlôn phôs tôn en skotei

20 paideutên aphronôn didaskalon nêpiôn echonta tên morphôsin tês gnôseôs kai tês alêtheias en tô nomô

21 o oun didaskôn eteron seauton ou didaskeis o kêrussôn mê kleptein klepteis

22 o legôn mê moicheuein moicheueis o bdelussomenos ta eidôla ierosuleis

23 os en nomô kauchasai dia tês parabaseôs tou nomou ton theon atimazeis

24 to gar onoma tou theou di umas blasphêmeitai en tois ethnesin kathôs gegraptai

25 peritomê men gar ôphelei ean nomon prassês ean de parabatês nomou ês ê peritomê sou akrobustia gegonen

26 ean oun ê akrobustia ta dikaiômata tou nomou phulassê a=ouch tsb=ouchi ê akrobustia autou eis peritomên logisthêsetai

27 kai krinei ê ek phuseôs akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomês parabatên nomou

28 ou gar o en tô phanerô ioudaios estin oude ê en tô phanerô en sarki peritomê

29 all o en tô kruptô ioudaios kai peritomê kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrôpôn all ek tou theou

Chapter 3

1 ti oun to perisson tou ioudaiou ê tis ê ôpheleia tês peritomês

2 polu kata panta tropon prôton men a=[gar] tsb=gar oti episteuthêsan ta logia tou theou

3 ti gar ei êpistêsan tines mê ê apistia autôn tên pistin tou theou katargêsei

4 mê genoito ginesthô de o theos alêthês pas de anthrôpos pseustês kathôs gegraptai opôs an dikaiôthês en tois logois sou kai a=nikêseis tsb=nikêsês en tô krinesthai se

5 ei de ê adikia êmôn theou dikaiosunên sunistêsin ti eroumen mê adikos o theos o epipherôn tên orgên kata anthrôpon legô

6 mê genoito epei pôs krinei o theos ton kosmon

7 ei a=de tsb=gar ê alêtheia tou theou en tô emô pseusmati eperisseusen eis tên doxan autou ti eti kagô ôs amartôlos krinomai

8 kai mê kathôs blasphêmoumetha kai kathôs phasin tines êmas legein oti poiêsômen ta kaka ina elthê ta agatha ôn to krima endikon estin

9 ti oun proechometha ou pantôs proêtiasametha gar ioudaious te kai ellênas pantas uph amartian einai

10 kathôs gegraptai b=[oti] ats=oti ouk estin dikaios oude eis

11 ouk estin o suniôn ouk estin o ekzêtôn ton theon

12 pantes exeklinan ama a=êchreôthêsan tsb=êchreiôthêsan ouk estin a=o poiôn chrêstotêta a=[ouk tsb=ouk a=estin] tsb=estin eôs enos

13 taphos aneôgmenos o larugx autôn tais glôssais autôn edoliousan ios aspidôn upo ta cheilê autôn

14 ôn to stoma aras kai pikrias gemei

15 oxeis oi podes autôn ekcheai aima

16 suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn

17 kai odon eirênês ouk egnôsan

18 ouk estin phobos theou apenanti tôn ophthalmôn autôn

19 oidamen de oti osa o nomos legei tois en tô nomô lalei ina pan stoma phragê kai upodikos genêtai pas o kosmos tô theô

20 dioti ex ergôn nomou ou dikaiôthêsetai pasa sarx enôpion autou dia gar nomou epignôsis amartias

21 nuni de chôris nomou dikaiosunê theou pephanerôtai marturoumenê upo tou nomou kai tôn prophêtôn

22 dikaiosunê de theou dia pisteôs iêsou christou eis pantas tsb=kai tsb=epi tsb=pantas tous pisteuontas ou gar estin diastolê

23 pantes gar êmarton kai usterountai tês doxês tou theou

24 dikaioumenoi dôrean tê autou chariti dia tês apolutrôseôs tês en christô iêsou

25 on proetheto o theos ilastêrion dia a=[tês] tsb=tês pisteôs en tô autou aimati eis endeixin tês dikaiosunês autou dia tên paresin tôn progegonotôn amartêmatôn

26 en tê anochê tou theou pros a=tên endeixin tês dikaiosunês autou en tô nun kairô eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pisteôs iêsou

27 pou oun ê kauchêsis exekleisthê dia poiou nomou tôn ergôn ouchi alla dia nomou pisteôs

28 logizometha a=gar tsb=oun tsb=pistei dikaiousthai a=pistei anthrôpon chôris ergôn nomou

29 ê ioudaiôn o theos monon ouchi tsb=de kai ethnôn nai kai ethnôn

30 a=eiper tsb=epeiper eis o theos os dikaiôsei peritomên ek pisteôs kai akrobustian dia tês pisteôs

31 nomon oun katargoumen dia tês pisteôs mê genoito alla nomon a=istanomen tsb=istômen

Chapter 4

1 ti oun eroumen a=eurêkenai abraam ton a=propatora tsb=patera êmôn tsb=eurêkenai kata sarka

2 ei gar abraam ex ergôn edikaiôthê echei kauchêma all ou pros tsb=ton theon

3 ti gar ê graphê legei episteusen de abraam tô theô kai elogisthê autô eis dikaiosunên

4 tô de ergazomenô o misthos ou logizetai kata charin alla kata ts=to opheilêma

5 tô de mê ergazomenô pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebê logizetai ê pistis autou eis dikaiosunên

6 kathaper kai ab=dauid ts=dabid legei ton makarismon tou anthrôpou ô o theos logizetai dikaiosunên chôris ergôn

7 makarioi ôn aphethêsan ai anomiai kai ôn epekaluphthêsan ai amartiai

8 makarios anêr a=ou tsb=ô ou mê logisêtai kurios amartian

9 o makarismos oun outos epi tên peritomên ê kai epi tên akrobustian legomen gar tsb=oti elogisthê tô abraam ê pistis eis dikaiosunên

10 pôs oun elogisthê en peritomê onti ê en akrobustia ouk en peritomê all en akrobustia

11 kai sêmeion elaben peritomês sphragida tês dikaiosunês tês pisteôs tês en tê akrobustia eis to einai auton patera pantôn tôn pisteuontôn di akrobustias eis to logisthênai a=[kai] tsb=kai autois a=[tên] tsb=tên dikaiosunên

12 kai patera peritomês tois ouk ek peritomês monon alla kai tois stoichousin tois ichnesin tês b=pisteôs b=tês en tsb=tê akrobustia ats=pisteôs tou patros êmôn abraam

13 ou gar dia nomou ê epaggelia tô abraam ê tô spermati autou to klêronomon auton einai tsb=tou kosmou alla dia dikaiosunês pisteôs

14 ei gar oi ek nomou klêronomoi kekenôtai ê pistis kai katêrgêtai ê epaggelia

15 o gar nomos orgên katergazetai ou a=de tsb=gar ouk estin nomos oude parabasis

16 dia touto ek pisteôs ina kata charin eis to einai bebaian tên epaggelian panti tô spermati ou tô ek tou nomou monon alla kai tô ek pisteôs abraam os estin patêr pantôn êmôn

17 kathôs gegraptai oti patera pollôn ethnôn tetheika se katenanti ou episteusen theou tou zôopoiountos tous nekrous kai kalountos ta mê onta ôs onta

18 os par elpida ep elpidi episteusen eis to genesthai auton patera pollôn ethnôn kata to eirêmenon outôs estai to sperma sou

19 kai mê asthenêsas tê pistei tsb=ou katenoêsen to eautou sôma a=[êdê] tsb=êdê nenekrômenon ekatontaetês pou uparchôn kai tên nekrôsin tês mêtras sarras

20 eis de tên epaggelian tou theou ou diekrithê tê apistia all enedunamôthê tê pistei dous doxan tô theô

21 kai plêrophorêtheis oti o epêggeltai dunatos estin kai poiêsai

22 dio a=[kai] tsb=kai elogisthê autô eis dikaiosunên

23 ouk egraphê de di auton monon oti elogisthê autô

24 alla kai di êmas ois mellei logizesthai tois pisteuousin epi ton egeiranta iêsoun ton kurion êmôn ek nekrôn

25 os paredothê dia ta paraptômata êmôn kai êgerthê dia tên dikaiôsin êmôn

Chapter 5

1 dikaiôthentes oun ek pisteôs eirênên echomen pros ton theon dia tou kuriou êmôn iêsou christou

2 di ou kai tên prosagôgên eschêkamen a=[tê tsb=tê a=pistei] tsb=pistei eis tên charin tautên en ê estêkamen kai kauchômetha ep elpidi tês doxês tou theou

3 ou monon de alla kai kauchômetha en tais thlipsesin eidotes oti ê thlipsis upomonên katergazetai

4 ê de upomonê dokimên ê de dokimê elpida

5 ê de elpis ou kataischunei oti ê agapê tou theou ekkechutai en tais kardiais êmôn dia pneumatos agiou tou dothentos êmin

6 eti gar christos ontôn êmôn asthenôn a=eti kata kairon uper asebôn apethanen

7 molis gar uper dikaiou tis apothaneitai uper gar tou agathou tacha tis kai tolma apothanein

8 sunistêsin de tên eautou agapên eis êmas o theos oti eti amartôlôn ontôn êmôn christos uper êmôn apethanen

9 pollô oun mallon dikaiôthentes nun en tô aimati autou sôthêsometha di autou apo tês orgês

10 ei gar echthroi ontes katêllagêmen tô theô dia tou thanatou tou uiou autou pollô mallon katallagentes sôthêsometha en tê zôê autou

11 ou monon de alla kai kauchômenoi en tô theô dia tou kuriou êmôn iêsou christou di ou nun tên katallagên elabomen

12 dia touto ôsper di enos anthrôpou ê amartia eis ton kosmon eisêlthen kai dia tês amartias o thanatos kai outôs eis pantas anthrôpous o thanatos diêlthen eph ô pantes êmarton

13 achri gar nomou amartia ên en kosmô amartia de ouk ellogeitai mê ontos nomou

14 a=alla tsb=all ebasileusen o thanatos apo adam mechri a=môuseôs tsb=môseôs kai epi tous mê amartêsantas epi tô omoiômati tês parabaseôs adam os estin tupos tou mellontos

15 all ouch ôs to paraptôma outôs kai to charisma ei gar tô tou enos paraptômati oi polloi apethanon pollô mallon ê charis tou theou kai ê dôrea en chariti tê tou enos anthrôpou iêsou christou eis tous pollous eperisseusen

16 kai ouch ôs di enos amartêsantos to dôrêma to men gar krima ex enos eis katakrima to de charisma ek pollôn paraptômatôn eis dikaiôma

17 ei gar tô tou enos paraptômati o thanatos ebasileusen dia tou enos pollô mallon oi tên perisseian tês charitos kai tês dôreas tês dikaiosunês lambanontes en zôê basileusousin dia tou enos iêsou christou

18 ara oun ôs di enos paraptômatos eis pantas anthrôpous eis katakrima outôs kai di enos dikaiômatos eis pantas anthrôpous eis dikaiôsin zôês

19 ôsper gar dia tês parakoês tou enos anthrôpou amartôloi katestathêsan oi polloi outôs kai dia tês upakoês tou enos dikaioi katastathêsontai oi polloi

20 nomos de pareisêlthen ina pleonasê to paraptôma ou de epleonasen ê amartia upereperisseusen ê charis

21 ina ôsper ebasileusen ê amartia en tô thanatô outôs kai ê charis basileusê dia dikaiosunês eis zôên aiônion dia iêsou christou tou kuriou êmôn

Chapter 6

1 ti oun eroumen a=epimenômen tsb=epimenoumen tê amartia ina ê charis pleonasê

2 mê genoito oitines apethanomen tê amartia pôs eti zêsomen en autê

3 ê agnoeite oti osoi ebaptisthêmen eis christon iêsoun eis ton thanaton autou ebaptisthêmen

4 sunetaphêmen oun autô dia tou baptismatos eis ton thanaton ina ôsper êgerthê christos ek nekrôn dia tês doxês tou patros outôs kai êmeis en kainotêti zôês peripatêsômen

5 ei gar sumphutoi gegonamen tô omoiômati tou thanatou autou alla kai tês anastaseôs esometha

6 touto ginôskontes oti o palaios êmôn anthrôpos sunestaurôthê ina katargêthê to sôma tês amartias tou mêketi douleuein êmas tê amartia

7 o gar apothanôn dedikaiôtai apo tês amartias

8 ei de apethanomen sun christô pisteuomen oti kai suzêsomen autô

9 eidotes oti christos egertheis ek nekrôn ouketi apothnêskei thanatos autou ouketi kurieuei

10 o gar apethanen tê amartia apethanen ephapax o de zê zê tô theô

11 outôs kai umeis logizesthe eautous a=[einai] nekrous men tsb=einai tê amartia zôntas de tô theô en christô iêsou tsb=tô tsb=kuriô tsb=êmôn

12 mê oun basileuetô ê amartia en tô thnêtô umôn sômati eis to upakouein tsb=autê tsb=en tais epithumiais autou

13 mêde paristanete ta melê umôn opla adikias tê amartia alla parastêsate eautous tô theô a=ôsei tsb=ôs ek nekrôn zôntas kai ta melê umôn opla dikaiosunês tô theô

14 amartia gar umôn ou kurieusei ou gar este upo nomon a=alla tsb=all upo charin

15 ti oun a=amartêsômen tsb=amartêsomen oti ouk esmen upo nomon a=alla tsb=all upo charin mê genoito

16 ouk oidate oti ô paristanete eautous doulous eis upakoên douloi este ô upakouete êtoi amartias eis thanaton ê upakoês eis dikaiosunên

17 charis de tô theô oti ête douloi tês amartias upêkousate de ek kardias eis on paredothête tupon didachês

18 eleutherôthentes de apo tês amartias edoulôthête tê dikaiosunê

19 anthrôpinon legô dia tên astheneian tês sarkos umôn ôsper gar parestêsate ta melê umôn doula tê akatharsia kai tê anomia eis tên anomian outôs nun parastêsate ta melê umôn doula tê dikaiosunê eis agiasmon

20 ote gar douloi ête tês amartias eleutheroi ête tê dikaiosunê

21 tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinôn thanatos

22 nuni de eleutherôthentes apo tês amartias doulôthentes de tô theô echete ton karpon umôn eis agiasmon to de telos zôên aiônion

23 ta gar opsônia tês amartias thanatos to de charisma tou theou zôê aiônios en christô iêsou tô kuriô êmôn

Chapter 7

1 ê agnoeite adelphoi ginôskousin gar nomon lalô oti o nomos kurieuei tou anthrôpou eph oson chronon zê

2 ê gar upandros gunê tô zônti andri dedetai nomô ean de apothanê o anêr katêrgêtai apo tou nomou tou andros

3 ara oun zôntos tou andros moichalis chrêmatisei ean genêtai andri eterô ean de apothanê o anêr eleuthera estin apo tou nomou tou mê einai autên moichalida genomenên andri eterô

4 ôste adelphoi mou kai umeis ethanatôthête tô nomô dia tou sômatos tou christou eis to genesthai umas eterô tô ek nekrôn egerthenti ina karpophorêsômen tô theô

5 ote gar êmen en tê sarki ta pathêmata tôn amartiôn ta dia tou nomou enêrgeito en tois melesin êmôn eis to karpophorêsai tô thanatô

6 nuni de katêrgêthêmen apo tou nomou s=apothanontos abt=apothanontes en ô kateichometha ôste douleuein êmas en kainotêti pneumatos kai ou palaiotêti grammatos

7 ti oun eroumen o nomos amartia mê genoito alla tên amartian ouk egnôn ei mê dia nomou tên te gar epithumian ouk êdein ei mê o nomos elegen ouk epithumêseis

8 aphormên de labousa ê amartia dia tês entolês kateirgasato en emoi pasan epithumian chôris gar nomou amartia nekra

9 egô de ezôn chôris nomou pote elthousês de tês entolês ê amartia anezêsen egô de apethanon

10 kai eurethê moi ê entolê ê eis zôên autê eis thanaton

11 ê gar amartia aphormên labousa dia tês entolês exêpatêsen me kai di autês apekteinen

12 ôste o men nomos agios kai ê entolê agia kai dikaia kai agathê

13 to oun agathon emoi a=egeneto tsb=gegonen thanatos mê genoito alla ê amartia ina phanê amartia dia tou agathou moi katergazomenê thanaton ina genêtai kath uperbolên amartôlos ê amartia dia tês entolês

14 oidamen gar oti o nomos pneumatikos estin egô de a=sarkinos tsb=sarkikos eimi pepramenos upo tên amartian

15 o gar katergazomai ou ginôskô ou gar o thelô touto prassô all o misô touto poiô

16 ei de o ou thelô touto poiô sumphêmi tô nomô oti kalos

17 nuni de ouketi egô katergazomai auto a=alla tsb=all ê oikousa en emoi amartia

18 oida gar oti ouk oikei en emoi ab=tout ab=estin ts=toutestin en tê sarki mou agathon to gar thelein parakeitai moi to de katergazesthai to kalon a=ou tsb=ouch tsb=euriskô

19 ou gar o thelô poiô agathon a=alla tsb=all o ou thelô kakon touto prassô

20 ei de o ou thelô a=[egô] tsb=egô touto poiô ouketi egô katergazomai auto a=alla tsb=all ê oikousa en emoi amartia

21 euriskô ara ton nomon tô thelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai

22 sunêdomai gar tô nomô tou theou kata ton esô anthrôpon

23 blepô de eteron nomon en tois melesin mou antistrateuomenon tô nomô tou noos mou kai aichmalôtizonta me ab=en tô nomô tês amartias tô onti en tois melesin mou

24 talaipôros egô anthrôpos tis me rusetai ek tou sômatos tou thanatou toutou

25 a=charis a=de tsb=eucharistô tô theô dia iêsou christou tou kuriou êmôn ara oun autos egô tô men noi douleuô nomô theou tê de sarki nomô amartias

Chapter 8

1 ouden ara nun katakrima tois en christô iêsou tsb=mê tsb=kata tsb=sarka tsb=peripatousin tsb=alla tsb=kata tsb=pneuma

2 o gar nomos tou pneumatos tês zôês en christô iêsou êleutherôsen a=se tsb=me apo tou nomou tês amartias kai tou thanatou

3 to gar adunaton tou nomou en ô êsthenei dia tês sarkos o theos ton eautou uion pempsas en omoiômati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen tên amartian en tê sarki

4 ina to dikaiôma tou nomou plêrôthê en êmin tois mê kata sarka peripatousin alla kata pneuma

5 oi gar kata sarka ontes ta tês sarkos phronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos

6 to gar phronêma tês sarkos thanatos to de phronêma tou pneumatos zôê kai eirênê

7 dioti to phronêma tês sarkos echthra eis theon tô gar nomô tou theou ouch upotassetai oude gar dunatai

8 oi de en sarki ontes theô aresai ou dunantai

9 umeis de ouk este en sarki a=alla tsb=all en pneumati eiper pneuma theou oikei en umin ei de tis pneuma christou ouk echei outos ouk estin autou

10 ei de christos en umin to men sôma nekron ab=dia ts=di amartian to de pneuma zôê dia dikaiosunên

11 ei de to pneuma tou egeirantos a=ton iêsoun ek nekrôn oikei en umin o egeiras tsb=ton christon ek nekrôn zôopoiêsei kai ta thnêta sômata umôn dia as=tou bt=to as=enoikountos bt=enoikoun autou as=pneumatos bt=pneuma en umin

12 ara oun adelphoi opheiletai esmen ou tê sarki tou kata sarka zên

13 ei gar kata sarka zête mellete apothnêskein ei de pneumati tas praxeis tou sômatos thanatoute zêsesthe

14 osoi gar pneumati theou agontai outoi tsb=eisin uioi theou a=eisin

15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon a=alla tsb=all elabete pneuma uiothesias en ô krazomen abba o patêr

16 auto to pneuma summarturei tô pneumati êmôn oti esmen tekna theou

17 ei de tekna kai klêronomoi klêronomoi men theou sugklêronomoi de christou eiper sumpaschomen ina kai sundoxasthômen

18 logizomai gar oti ouk axia ta pathêmata tou nun kairou pros tên mellousan doxan apokaluphthênai eis êmas

19 ê gar apokaradokia tês ktiseôs tên apokalupsin tôn uiôn tou theou apekdechetai

20 tê gar mataiotêti ê ktisis upetagê ouch ekousa alla dia ton upotaxanta a=eph tsb=ep elpidi

21 oti kai autê ê ktisis eleutherôthêsetai apo tês douleias tês phthoras eis tên eleutherian tês doxês tôn teknôn tou theou

22 oidamen gar oti pasa ê ktisis sustenazei kai sunôdinei achri tou nun

23 ou monon de alla kai autoi tên aparchên tou pneumatos echontes tsb=kai êmeis a=kai autoi en eautois stenazomen uiothesian apekdechomenoi tên apolutrôsin tou sômatos êmôn

24 tê gar elpidi esôthêmen elpis de blepomenê ouk estin elpis o gar blepei tis tsb=ti tsb=kai elpizei

25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomonês apekdechometha

26 ôsautôs de kai to pneuma sunantilambanetai a=tê tsb=tais a=astheneia tsb=astheneiais êmôn to gar ti b=proseuxometha ats=proseuxômetha katho dei ouk oidamen a=alla tsb=all auto to pneuma uperentugchanei tsb=uper tsb=êmôn stenagmois alalêtois

27 o de a=eraunôn tsb=ereunôn tas kardias oiden ti to phronêma tou pneumatos oti kata theon entugchanei uper agiôn

28 oidamen de oti tois agapôsin ton theon panta sunergei eis agathon tois kata prothesin klêtois ousin

29 oti ous proegnô kai proôrisen summorphous tês eikonos tou uiou autou eis to einai auton prôtotokon en pollois adelphois

30 ous de proôrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiôsen ous de edikaiôsen toutous kai edoxasen

31 ti oun eroumen pros tauta ei o theos uper êmôn tis kath êmôn

32 os ge tou idiou uiou ouk epheisato a=alla tsb=all uper êmôn pantôn paredôken auton pôs ouchi kai sun autô ta panta êmin charisetai

33 tis egkalesei kata eklektôn theou theos o dikaiôn

34 tis o katakrinôn christos a=[iêsous] o apothanôn mallon de tsb=kai egertheis os kai estin en dexia tou theou os kai entugchanei uper êmôn

35 tis êmas chôrisei apo tês agapês tou christou thlipsis ê stenochôria ê diôgmos ê limos ê gumnotês ê kindunos ê machaira

36 kathôs gegraptai oti ab=eneken ts=eneka sou thanatoumetha olên tên êmeran elogisthêmen ôs probata sphagês

37 all en toutois pasin upernikômen dia tou agapêsantos êmas

38 pepeismai gar oti oute thanatos oute zôê oute aggeloi oute archai oute tsb=dunameis tsb=oute enestôta oute mellonta a=oute a=dunameis

39 oute upsôma oute bathos oute tis ktisis etera dunêsetai êmas chôrisai apo tês agapês tou theou tês en christô iêsou tô kuriô êmôn

Chapter 9

1 alêtheian legô en christô ou pseudomai summarturousês moi tês suneidêseôs mou en pneumati agiô

2 oti lupê moi estin megalê kai adialeiptos odunê tê kardia mou

3 b=euchomên ats=êuchomên gar tsb=autos tsb=egô anathema einai a=autos a=egô apo tou christou uper tôn adelphôn mou tôn suggenôn mou kata sarka

4 oitines eisin israêlitai ôn ê uiothesia kai ê doxa kai ai diathêkai kai ê nomothesia kai ê latreia kai ai epaggeliai

5 ôn oi pateres kai ex ôn o christos to kata sarka o ôn epi pantôn theos eulogêtos eis tous aiônas amên

6 ouch oion de oti ekpeptôken o logos tou theou ou gar pantes oi ex israêl outoi israêl

7 oud oti eisin sperma abraam pantes tekna all en isaak klêthêsetai soi sperma

8 ab=tout ab=estin ts=toutestin ou ta tekna tês sarkos tauta tekna tou theou alla ta tekna tês epaggelias logizetai eis sperma

9 epaggelias gar o logos outos kata ton kairon touton eleusomai kai estai tê sarra uios

10 ou monon de alla kai rebekka ex enos koitên echousa isaak tou patros êmôn

11 mêpô gar gennêthentôn mêde praxantôn ti agathon ê a=phaulon tsb=kakon ina ê kat eklogên ab=prothesis tou theou ts=prothesis menê ouk ex ergôn all ek tou kalountos

12 a=errethê tsb=errêthê autê oti o meizôn douleusei tô elassoni

13 kathôs gegraptai ton iakôb êgapêsa ton de êsau emisêsa

14 ti oun eroumen mê adikia para tô theô mê genoito

15 tô a=môusê gar b=môusê ts=môsê legei eleêsô on an eleô kai a=oiktirêsô tsb=oikteirêsô on an a=oiktirô tsb=oikteirô

16 ara oun ou tou thelontos oude tou trechontos alla tou a=eleôntos tsb=eleountos theou

17 legei gar ê graphê tô pharaô oti eis auto touto exêgeira se opôs endeixômai en soi tên dunamin mou kai opôs diaggelê to onoma mou en pasê tê gê

18 ara oun on thelei eleei on de thelei sklêrunei

19 ereis tsb=oun moi a=oun ti a=[oun] eti memphetai tô gar boulêmati autou tis anthestêken

20 tsb=menounge ô anthrôpe a=menounge su tis ei o antapokrinomenos tô theô mê erei to plasma tô plasanti ti me epoiêsas outôs

21 ê ouk echei exousian o kerameus tou pêlou ek tou autou phuramatos poiêsai o men eis timên skeuos o de eis atimian

22 ei de thelôn o theos endeixasthai tên orgên kai gnôrisai to dunaton autou ênegken en pollê makrothumia skeuê orgês katêrtismena eis apôleian

23 kai ina gnôrisê ton plouton tês doxês autou epi skeuê eleous a proêtoimasen eis doxan

24 ous kai ekalesen êmas ou monon ex ioudaiôn alla kai ex ethnôn

25 ôs kai en tô ôsêe legei kalesô ton ou laon mou laon mou kai tên ouk êgapêmenên êgapêmenên

26 kai estai en tô topô ou a=errethê tsb=errêthê autois ou laos mou umeis ekei klêthêsontai uioi theou zôntos

27 êsaias de krazei uper tou israêl ean ê o arithmos tôn uiôn israêl ôs ê ammos tês thalassês to a=upoleimma tsb=kataleimma sôthêsetai

28 logon gar suntelôn kai suntemnôn tsb=en tsb=dikaiosunê tsb=oti tsb=logon tsb=suntetmêmenon poiêsei kurios epi tês gês

29 kai kathôs proeirêken êsaias ei mê kurios sabaôth egkatelipen êmin sperma ôs sodoma an egenêthêmen kai ôs gomorra an ômoiôthêmen

30 ti oun eroumen oti ethnê ta mê diôkonta dikaiosunên katelaben dikaiosunên dikaiosunên de tên ek pisteôs

31 israêl de diôkôn nomon dikaiosunês eis nomon tsb=dikaiosunês ouk ephthasen

32 ab=dia ab=ti ts=diati oti ouk ek pisteôs all ôs ex ergôn tsb=nomou prosekopsan tsb=gar tô lithô tou proskommatos

33 kathôs gegraptai idou tithêmi en siôn lithon proskommatos kai petran skandalou kai tsb=pas o pisteuôn ep autô ou kataischunthêsetai

Chapter 10

1 adelphoi ê men eudokia tês emês kardias kai ê deêsis tsb=ê pros ton theon uper a=autôn tsb=tou tsb=israêl tsb=estin eis sôtêrian

2 marturô gar autois oti zêlon theou echousin all ou kat epignôsin

3 agnoountes gar tên tou theou dikaiosunên kai tên idian a=[dikaiosunên] tsb=dikaiosunên zêtountes stêsai tê dikaiosunê tou theou ouch upetagêsan

4 telos gar nomou christos eis dikaiosunên panti tô pisteuonti

5 ab=môusês ts=môsês gar graphei tên dikaiosunên tên ek a=[tou] tsb=tou nomou oti o poiêsas auta anthrôpos zêsetai en autois

6 ê de ek pisteôs dikaiosunê outôs legei mê eipês en tê kardia sou tis anabêsetai eis ton ouranon tout estin christon katagagein

7 ê tis katabêsetai eis tên abusson tout estin christon ek nekrôn anagagein

8 alla ti legei eggus sou to rêma estin en tô stomati sou kai en tê kardia sou tout estin to rêma tês pisteôs o kêrussomen

9 oti ean omologêsês en tô stomati sou kurion iêsoun kai pisteusês en tê kardia sou oti o theos auton êgeiren ek nekrôn sôthêsê

10 kardia gar pisteuetai eis dikaiosunên stomati de omologeitai eis sôtêrian

11 legei gar ê graphê pas o pisteuôn ep autô ou kataischunthêsetai

12 ou gar estin diastolê ioudaiou te kai ellênos o gar autos kurios pantôn ploutôn eis pantas tous epikaloumenous auton

13 pas gar os an epikalesêtai to onoma kuriou sôthêsetai

14 pôs oun a=epikalesôntai tsb=epikalesontai eis on ouk episteusan pôs de a=pisteusôsin tsb=pisteusousin ou ouk êkousan pôs de a=akousôsin tsb=akousousin chôris kêrussontos

15 pôs de a=kêruxôsin tsb=kêruxousin ean mê apostalôsin kathôs gegraptai ôs ôraioi oi podes tôn euaggelizomenôn a=[ta] tsb=eirênên tsb=tôn tsb=euaggelizomenôn tsb=ta agatha

16 all ou pantes upêkousan tô euaggeliô êsaias gar legei kurie tis episteusen tê akoê êmôn

17 ara ê pistis ex akoês ê de akoê dia rêmatos a=christou tsb=theou

18 alla legô mê ouk êkousan menounge eis pasan tên gên exêlthen o phthoggos autôn kai eis ta perata tês oikoumenês ta rêmata autôn

19 alla legô mê tsb=ouk tsb=egnô israêl a=ouk a=egnô prôtos ab=môusês ts=môsês legei egô parazêlôsô umas ep ouk ethnei a=ep tsb=epi ethnei asunetô parorgiô umas

20 êsaias de apotolma kai legei eurethên a=[en] tois eme mê zêtousin emphanês egenomên tois eme mê eperôtôsin

21 pros de ton israêl legei olên tên êmeran exepetasa tas cheiras mou pros laon apeithounta kai antilegonta

Chapter 11

1 legô oun mê apôsato o theos ton laon autou mê genoito kai gar egô israêlitês eimi ek spermatos abraam phulês beniamin

2 ouk apôsato o theos ton laon autou on proegnô ê ouk oidate en êlia ti legei ê graphê ôs entugchanei tô theô kata tou israêl tsb=legôn

3 kurie tous prophêtas sou apekteinan tsb=kai ta thusiastêria sou kateskapsan kagô upeleiphthên monos kai zêtousin tên psuchên mou

4 alla ti legei autô o chrêmatismos katelipon emautô eptakischilious andras oitines ouk ekampsan gonu tê baal

5 outôs oun kai en tô nun kairô leimma kat eklogên charitos gegonen

6 ei de chariti ouketi ex ergôn epei ê charis ouketi ginetai charis tsb=ei tsb=de tsb=ex tsb=ergôn tsb=ouketi tsb=estin tsb=charis tsb=epei tsb=to tsb=ergon tsb=ouketi tsb=estin tsb=ergon

7 ti oun o epizêtei israêl ab=touto ts=toutou ouk epetuchen ê de eklogê epetuchen oi de loipoi epôrôthêsan

8 kathôs gegraptai edôken autois o theos pneuma katanuxeôs ophthalmous tou mê blepein kai ôta tou mê akouein eôs tês sêmeron êmeras

9 kai ab=dauid ts=dabid legei genêthêtô ê trapeza autôn eis pagida kai eis thêran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois

10 skotisthêtôsan oi ophthalmoi autôn tou mê blepein kai ton nôton autôn a=dia a=pantos tsb=diapantos sugkampson

11 legô oun mê eptaisan ina pesôsin mê genoito alla tô autôn paraptômati ê sôtêria tois ethnesin eis to parazêlôsai autous

12 ei de to paraptôma autôn ploutos kosmou kai to êttêma autôn ploutos ethnôn posô mallon to plêrôma autôn

13 umin a=de tsb=gar legô tois ethnesin eph oson men a=oun eimi egô ethnôn apostolos tên diakonian mou doxazô

14 ei pôs parazêlôsô mou tên sarka kai sôsô tinas ex autôn

15 ei gar ê apobolê autôn katallagê kosmou tis ê a=proslêmpsis tsb=proslêpsis ei mê zôê ek nekrôn

16 ei de ê aparchê agia kai to phurama kai ei ê riza agia kai oi kladoi

17 ei de tines tôn kladôn exeklasthêsan su de agrielaios ôn enekentristhês en autois kai sugkoinônos tês rizês tsb=kai tês piotêtos tês elaias egenou

18 mê katakauchô tôn kladôn ei de katakauchasai ou su tên rizan bastazeis a=alla tsb=all ê riza se

19 ereis oun exeklasthêsan ts=oi kladoi ina egô egkentristhô

20 kalôs tê apistia exeklasthêsan su de tê pistei estêkas mê a=upsêla a=phronei tsb=upsêlophronei alla phobou

21 ei gar o theos tôn kata phusin kladôn ouk epheisato a=[mê a=pôs] tsb=mêpôs oude sou ab=pheisetai ts=pheisêtai

22 ide oun chrêstotêta kai apotomian theou epi men tous pesontas a=apotomia tsb=apotomian epi de se a=chrêstotês a=theou tsb=chrêstotêta ean a=epimenês tsb=epimeinês tê chrêstotêti epei kai su ekkopêsê

23 a=kakeinoi tsb=kai tsb=ekeinoi de ean mê a=epimenôsin tsb=epimeinôsin tê apistia egkentristhêsontai dunatos gar ats=estin o theos b=estin palin egkentrisai autous

24 ei gar su ek tês kata phusin exekopês agrielaiou kai para phusin enekentristhês eis kallielaion posô mallon outoi oi kata phusin egkentristhêsontai tê idia elaia

25 ou gar thelô umas agnoein adelphoi to mustêrion touto ina mê ête a=[par] tsb=par eautois phronimoi oti pôrôsis apo merous tô israêl gegonen a=achri tsb=achris ou to plêrôma tôn ethnôn eiselthê

26 kai outôs pas israêl sôthêsetai kathôs gegraptai êxei ek siôn o ruomenos tsb=kai apostrepsei asebeias apo iakôb

27 kai autê autois ê par emou diathêkê otan aphelômai tas amartias autôn

28 kata men to euaggelion echthroi di umas kata de tên eklogên agapêtoi dia tous pateras

29 ametamelêta gar ta charismata kai ê klêsis tou theou

30 ôsper gar tsb=kai umeis pote êpeithêsate tô theô nun de êleêthête tê toutôn apeitheia

31 outôs kai outoi nun êpeithêsan tô umeterô eleei ina kai autoi a=[nun] eleêthôsin

32 sunekleisen gar o theos tous pantas eis apeitheian ina tous pantas eleêsê

33 ô bathos ploutou kai sophias kai gnôseôs theou ôs a=anexeraunêta tsb=anexereunêta ta krimata autou kai anexichniastoi ai odoi autou

34 tis gar egnô noun kuriou ê tis sumboulos autou egeneto

35 ê tis proedôken autô kai antapodothêsetai autô

36 oti ex autou kai di autou kai eis auton ta panta autô ê doxa eis tous aiônas amên

Chapter 12

1 parakalô oun umas adelphoi dia tôn oiktirmôn tou theou parastêsai ta sômata umôn thusian zôsan agian euareston tô theô tên logikên latreian umôn

2 kai mê b=suschêmatizesthai ats=suschêmatizesthe tô aiôni toutô alla b=metamorphousthai ats=metamorphousthe tê anakainôsei tou noos tsb=umôn eis to dokimazein umas ti to thelêma tou theou to agathon kai euareston kai teleion

3 legô gar dia tês charitos tês dotheisês moi panti tô onti en umin mê uperphronein par o dei phronein alla phronein eis to sôphronein ekastô ôs o theos emerisen metron pisteôs

4 kathaper gar en eni sômati tsb=melê polla a=melê echomen ta de melê panta ou tên autên echei praxin

5 outôs oi polloi en sôma esmen en christô a=to tsb=o de kath eis allêlôn melê

6 echontes de charismata kata tên charin tên dotheisan êmin diaphora eite prophêteian kata tên analogian tês pisteôs

7 eite diakonian en tê diakonia eite o didaskôn en tê didaskalia

8 eite o parakalôn en tê paraklêsei o metadidous en aplotêti o proistamenos en spoudê o eleôn en ilarotêti

9 ê agapê anupokritos apostugountes to ponêron kollômenoi tô agathô

10 tê philadelphia eis allêlous philostorgoi tê timê allêlous proêgoumenoi

11 tê spoudê mê oknêroi tô pneumati zeontes tô abs=kuriô t=kairô douleuontes

12 tê elpidi chairontes tê thlipsei upomenontes tê proseuchê proskarterountes

13 tais chreiais tôn agiôn koinônountes tên philoxenian diôkontes

14 eulogeite tous diôkontas a=[umas] tsb=umas eulogeite kai mê katarasthe

15 chairein meta chairontôn tsb=kai klaiein meta klaiontôn

16 to auto eis allêlous phronountes mê ta upsêla phronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi mê ginesthe phronimoi par eautois

17 mêdeni kakon anti kakou apodidontes pronooumenoi kala enôpion pantôn anthrôpôn

18 ei dunaton to ex umôn meta pantôn anthrôpôn eirêneuontes

19 mê eautous ekdikountes agapêtoi alla dote topon tê orgê gegraptai gar emoi ekdikêsis egô antapodôsô legei kurios

20 a=alla ean tsb=oun peina o echthros sou psômize auton ean dipsa potize auton touto gar poiôn anthrakas puros sôreuseis epi tên kephalên autou

21 mê nikô upo tou kakou alla nika en tô agathô to kakon

Chapter 13

1 pasa psuchê exousiais uperechousais upotassesthô ou gar estin exousia ei mê ab=upo ts=apo theou ai de ousai a=upo tsb=exousiai tsb=upo tsb=tou theou tetagmenai eisin

2 ôste o antitassomenos tê exousia tê tou theou diatagê anthestêken oi de anthestêkotes eautois krima a=lêmpsontai tsb=lêpsontai

3 oi gar archontes ouk eisin phobos a=tô tsb=tôn a=agathô tsb=agathôn a=ergô tsb=ergôn alla a=tô tsb=tôn a=kakô tsb=kakôn theleis de mê phobeisthai tên exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autês

4 theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiês phobou ou gar eikê tên machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgên tô to kakon prassonti

5 dio anagkê upotassesthai ou monon dia tên orgên alla kai dia tên suneidêsin

6 dia touto gar kai phorous teleite leitourgoi gar theou eisin eis auto touto proskarterountes

7 apodote tsb=oun pasin tas opheilas tô ton phoron ton phoron tô to telos to telos tô ton phobon ton phobon tô tên timên tên timên

8 mêdeni mêden opheilete ei mê to tsb=agapan allêlous a=agapan o gar agapôn ton eteron nomon peplêrôken

9 to gar ou moicheuseis ou phoneuseis ou klepseis b=[ou ts=ou b=pseudomarturêseis] ts=pseudomarturêseis ouk epithumêseis kai ei tis etera entolê en tsb=toutô tô logô a=toutô anakephalaioutai a=[en tsb=en a=tô] tsb=tô agapêseis ton plêsion sou ôs ab=seauton ts=eauton

10 ê agapê tô plêsion kakon ouk ergazetai plêrôma oun nomou ê agapê

11 kai touto eidotes ton kairon oti ôra tsb=êmas êdê a=umas ex upnou egerthênai nun gar egguteron êmôn ê sôtêria ê ote episteusamen

12 ê nux proekopsen ê de êmera êggiken apothômetha oun ta erga tou skotous tsb=kai endusômetha a=[de] ta opla tou phôtos

13 ôs en êmera euschêmonôs peripatêsômen mê kômois kai methais mê koitais kai aselgeiais mê eridi kai zêlô

14 a=alla tsb=all endusasthe ton kurion iêsoun christon kai tês sarkos pronoian mê poieisthe eis epithumias

Chapter 14

1 ton de asthenounta tê pistei proslambanesthe mê eis diakriseis dialogismôn

2 os men pisteuei phagein panta o de asthenôn lachana esthiei

3 o esthiôn ton mê esthionta mê exoutheneitô tsb=kai o a=de mê esthiôn ton esthionta mê krinetô o theos gar auton proselabeto

4 su tis ei o krinôn allotrion oiketên tô idiô kuriô stêkei ê piptei stathêsetai de a=dunatei tsb=dunatos gar tsb=estin o a=kurios tsb=theos stêsai auton

5 os men a=[gar] krinei êmeran par êmeran os de krinei pasan êmeran ekastos en tô idiô noi plêrophoreisthô

6 o phronôn tên êmeran kuriô phronei kai tsb=o tsb=mê tsb=phronôn tsb=tên tsb=êmeran tsb=kuriô tsb=ou tsb=phronei b=kai o esthiôn kuriô esthiei eucharistei gar tô theô kai o mê esthiôn kuriô ouk esthiei kai eucharistei tô theô

7 oudeis gar êmôn eautô zê kai oudeis eautô apothnêskei

8 ean te gar zômen tô kuriô zômen ean te apothnêskômen tô kuriô apothnêskomen ean te oun zômen ean te apothnêskômen tou kuriou esmen

9 eis touto gar christos tsb=kai apethanen kai tsb=anestê tsb=kai ab=ezêsen ts=anezêsen ina kai nekrôn kai zôntôn kurieusê

10 su de ti krineis ton adelphon sou ê kai su ti exoutheneis ton adelphon sou pantes gar parastêsometha tô bêmati tou a=theou tsb=christou

11 gegraptai gar zô egô legei kurios oti emoi kampsei pan gonu kai pasa glôssa exomologêsetai tô theô

12 ara a=[oun] tsb=oun ekastos êmôn peri eautou logon dôsei a=[tô tsb=tô a=theô] tsb=theô

13 mêketi oun allêlous krinômen alla touto krinate mallon to mê tithenai proskomma tô adelphô ê skandalon

14 oida kai pepeismai en kuriô iêsou oti ouden koinon di b=autou ats=eautou ei mê tô logizomenô ti koinon einai ekeinô koinon

15 ei a=gar tsb=de dia brôma o adelphos sou lupeitai ouketi kata agapên peripateis mê tô brômati sou ekeinon apollue uper ou christos apethanen

16 mê blasphêmeisthô oun umôn to agathon

17 ou gar estin ê basileia tou theou brôsis kai posis alla dikaiosunê kai eirênê kai chara en pneumati agiô

18 o gar en a=toutô tsb=toutois douleuôn tô christô euarestos tô theô kai dokimos tois anthrôpois

19 ara oun ta tês eirênês diôkômen kai ta tês oikodomês tês eis allêlous

20 mê eneken brômatos katalue to ergon tou theou panta men kathara alla kakon tô anthrôpô tô dia proskommatos esthionti

21 kalon to mê phagein krea mêde piein oinon mêde en ô o adelphos sou proskoptei tsb=ê tsb=skandalizetai tsb=ê tsb=asthenei

22 su pistin a=[ên] echeis kata ab=seauton ts=sauton eche enôpion tou theou makarios o mê krinôn eauton en ô dokimazei

23 o de diakrinomenos ean phagê katakekritai oti ouk ek pisteôs pan de o ouk ek pisteôs amartia estin

Chapter 15

1 opheilomen de êmeis oi dunatoi ta asthenêmata tôn adunatôn bastazein kai mê eautois areskein

2 ekastos ts=gar êmôn tô plêsion aresketô eis to agathon pros oikodomên

3 kai gar o christos ouch eautô êresen alla kathôs gegraptai oi oneidismoi tôn oneidizontôn se a=epepesan tsb=epepeson ep eme

4 osa gar proegraphê eis tên êmeteran didaskalian a=egraphê tsb=proegraphê ina dia tês upomonês kai ab=dia tês paraklêseôs tôn graphôn tên elpida echômen

5 o de theos tês upomonês kai tês paraklêseôs dôê umin to auto phronein en allêlois kata christon iêsoun

6 ina omothumadon en eni stomati doxazête ton theon kai patera tou kuriou êmôn iêsou christou

7 dio proslambanesthe allêlous kathôs kai o christos proselabeto ab=umas ts=êmas eis doxan a=tou theou

8 legô a=gar tsb=de ts=iêsoun christon b=iêsoun diakonon gegenêsthai peritomês uper alêtheias theou eis to bebaiôsai tas epaggelias tôn paterôn

9 ta de ethnê uper eleous doxasai ton theon kathôs gegraptai dia touto exomologêsomai soi en ethnesin kai tô onomati sou psalô

10 kai palin legei euphranthête ethnê meta tou laou autou

11 kai palin aineite tsb=ton tsb=kurion panta ta ethnê a=ton a=kurion kai a=epainesatôsan tsb=epainesate auton pantes oi laoi

12 kai palin êsaias legei estai ê riza tou iessai kai o anistamenos archein ethnôn ep autô ethnê elpiousin

13 o de theos tês elpidos plêrôsai umas pasês charas kai eirênês en tô pisteuein eis to perisseuein umas en tê elpidi en dunamei pneumatos agiou

14 pepeismai de adelphoi mou kai autos egô peri umôn oti kai autoi mestoi este agathôsunês peplêrômenoi pasês a=[tês] gnôseôs dunamenoi kai b=allous ats=allêlous nouthetein

15 tolmêroteron de egrapsa umin tsb=adelphoi apo merous ôs epanamimnêskôn umas dia tên charin tên dotheisan moi upo tou theou

16 eis to einai me leitourgon tsb=iêsou christou a=iêsou eis ta ethnê ierourgounta to euaggelion tou theou ina genêtai ê prosphora tôn ethnôn euprosdektos êgiasmenê en pneumati agiô

17 echô oun a=[tên] kauchêsin en christô iêsou ta pros ab=ton theon

18 ou gar tolmêsô tsb=lalein ti a=lalein ôn ou kateirgasato christos di emou eis upakoên ethnôn logô kai ergô

19 en dunamei sêmeiôn kai teratôn en dunamei pneumatos a=[theou] tsb=theou ôste me apo ierousalêm kai kuklô mechri tou illurikou peplêrôkenai to euaggelion tou christou

20 outôs de philotimoumenon euaggelizesthai ouch opou ônomasthê christos ina mê ep allotrion themelion oikodomô

21 alla kathôs gegraptai ois ouk anêggelê peri autou opsontai kai oi ouk akêkoasin sunêsousin

22 dio kai enekoptomên ta polla tou elthein pros umas

23 nuni de mêketi topon echôn en tois a=klimasi tsb=klimasin toutois epipothian de echôn tou elthein pros umas apo pollôn etôn

24 ôs a=an tsb=ean poreuômai eis tên spanian tsb=eleusomai tsb=pros tsb=umas elpizô gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uph umôn propemphthênai ekei ean umôn prôton apo merous emplêsthô

25 nuni de poreuomai eis ierousalêm diakonôn tois agiois

26 eudokêsan gar makedonia kai achaia koinônian tina poiêsasthai eis tous ptôchous tôn agiôn tôn en ierousalêm

27 eudokêsan gar kai opheiletai tsb=autôn eisin a=autôn ei gar tois pneumatikois autôn ekoinônêsan ta ethnê opheilousin kai en tois sarkikois leitourgêsai autois

28 touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umôn eis tsb=tên spanian

29 oida de oti erchomenos pros umas en plêrômati eulogias tsb=tou tsb=euaggeliou tsb=tou christou eleusomai

30 parakalô de umas a=[adelphoi] tsb=adelphoi dia tou kuriou êmôn iêsou christou kai dia tês agapês tou pneumatos sunagônisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon

31 ina rusthô apo tôn apeithountôn en tê ioudaia kai tsb=ina ê diakonia mou ê eis ierousalêm euprosdektos tsb=genêtai tois agiois a=genêtai

32 ina en chara a=elthôn tsb=elthô pros umas dia thelêmatos theou tsb=kai sunanapausômai umin

33 o de theos tês eirênês meta pantôn umôn amên

Chapter 16

1 sunistêmi de umin phoibên tên adelphên êmôn ousan a=[kai] diakonon tês ekklêsias tês en kegchreais

2 ina autên prosdexêsthe en kuriô axiôs tôn agiôn kai parastête autê en ô an umôn chrêzê pragmati kai gar autê prostatis pollôn egenêthê kai tsb=autou emou a=autou

3 aspasasthe ab=priskan ts=priskillan kai akulan tous sunergous mou en christô iêsou

4 oitines uper tês psuchês mou ton eautôn trachêlon upethêkan ois ouk egô monos eucharistô alla kai pasai ai ekklêsiai tôn ethnôn

5 kai tên kat oikon autôn ekklêsian aspasasthe epaineton ton agapêton mou os estin aparchê tês a=asias tsb=achaias eis christon

6 aspasasthe a=marian tsb=mariam êtis polla ekopiasen eis a=umas tsb=êmas

7 aspasasthe andronikon kai iounian tous suggeneis mou kai sunaichmalôtous mou oitines eisin episêmoi en tois apostolois oi kai pro emou a=gegonan tsb=gegonasin en christô

8 aspasasthe a=ampliaton tsb=amplian ton agapêton mou en kuriô

9 aspasasthe ourbanon ton sunergon êmôn en christô kai stachun ton agapêton mou

10 aspasasthe apellên ton dokimon en christô aspasasthe tous ek tôn aristoboulou

11 aspasasthe ab=êrôdiôna ts=êrodiôna ton suggenê mou aspasasthe tous ek tôn narkissou tous ontas en kuriô

12 aspasasthe truphainan kai truphôsan tas kopiôsas en kuriô aspasasthe persida tên agapêtên êtis polla ekopiasen en kuriô

13 aspasasthe rouphon ton eklekton en kuriô kai tên mêtera autou kai emou

14 aspasasthe asugkriton phlegonta tsb=erman tsb=patroban ermên a=patroban a=erman kai tous sun autois adelphous

15 aspasasthe philologon kai ioulian nêrea kai tên adelphên autou kai olumpan kai tous sun autois pantas agious

16 aspasasthe allêlous en philêmati agiô aspazontai umas ai ekklêsiai a=pasai tou christou

17 parakalô de umas adelphoi skopein tous tas dichostasias kai ta skandala para tên didachên ên umeis emathete poiountas kai a=ekklinete tsb=ekklinate ap autôn

18 oi gar toioutoi tô kuriô êmôn tsb=iêsou christô ou douleuousin alla tê eautôn koilia kai dia tês chrêstologias kai eulogias exapatôsin tas kardias tôn akakôn

19 ê gar umôn upakoê eis pantas aphiketo tsb=chairô tsb=oun tsb=to eph umin a=oun a=chairô thelô de umas sophous tsb=men einai eis to agathon akeraious de eis to kakon

20 o de theos tês eirênês suntripsei ton satanan upo tous podas umôn en tachei ê charis tou kuriou êmôn iêsou tsb=christou meth umôn s=amên

21 a=aspazetai tsb=aspazontai umas timotheos o sunergos mou kai loukios kai iasôn kai sôsipatros oi suggeneis mou

22 aspazomai umas egô tertios o grapsas tên epistolên en kuriô

23 aspazetai umas gaios o xenos mou kai tsb=tês tsb=ekklêsias olês a=tês a=ekklêsias aspazetai umas erastos o oikonomos tês poleôs kai kouartos o adelphos

24 tsb=ê tsb=charis tsb=tou tsb=kuriou tsb=êmôn tsb=iêsou tsb=christou tsb=meta tsb=pantôn tsb=umôn tsb=amên

25 a=[tô b=[14:24] tsb=tô de dunamenô umas stêrixai kata to euaggelion mou kai to kêrugma iêsou christou kata apokalupsin mustêriou chronois aiôniois sesigêmenou

26 b=[14:25] phanerôthentos de nun dia te graphôn prophêtikôn kat epitagên tou aiôniou theou eis upakoên pisteôs eis panta ta ethnê gnôristhentos

27 b=[14:26] monô sophô theô dia iêsou christou abt=ô ê doxa eis tous aiônas a=amên] tsb=amên t=[pros t=rômaious t=egraphê t=apo t=korinthou t=dia t=phoibês t=tês t=diakonou t=tês t=en t=kegchreais t=ekklêsias]