Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Titus

Chapter: 1 2 3

Chapter 1

1 paulos doulos theou apostolos de iêsou christou kata pistin eklektôn theou kai epignôsin alêtheias tês kat eusebeian

2 ep elpidi zôês aiôniou ên epêggeilato o apseudês theos pro chronôn aiôniôn

3 ephanerôsen de kairois idiois ton logon autou en kêrugmati o episteuthên egô kat epitagên tou sôtêros êmôn theou

4 titô gnêsiô teknô kata koinên pistin charis a=kai tsb=eleos eirênê apo theou patros kai tsb=kuriou tsb=iêsou christou a=iêsou tou sôtêros êmôn

5 toutou charin a=apelipon tsb=katelipon se en krêtê ina ta leiponta epidiorthôsê kai katastêsês kata polin presbuterous ôs egô soi dietaxamên

6 ei tis estin anegklêtos mias gunaikos anêr tekna echôn pista mê en katêgoria asôtias ê anupotakta

7 dei gar ton episkopon anegklêton einai ôs theou oikonomon mê authadê mê orgilon mê paroinon mê plêktên mê aischrokerdê

8 alla philoxenon philagathon sôphrona dikaion osion egkratê

9 antechomenon tou kata tên didachên pistou logou ina dunatos ê kai parakalein en tê didaskalia tê ugiainousê kai tous antilegontas elegchein

10 eisin gar polloi a=[kai] tsb=kai anupotaktoi mataiologoi kai phrenapatai malista oi ek a=tês peritomês

11 ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mê dei aischrou kerdous charin

12 eipen tis ex autôn idios autôn prophêtês krêtes aei pseustai kaka thêria gasteres argai

13 ê marturia autê estin alêthês di ên aitian elegche autous apotomôs ina ugiainôsin en tê pistei

14 mê prosechontes ioudaikois muthois kai entolais anthrôpôn apostrephomenôn tên alêtheian

15 panta tsb=men kathara tois katharois tois de a=memiammenois tsb=memiasmenois kai apistois ouden katharon alla memiantai autôn kai o nous kai ê suneidêsis

16 theon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeitheis kai pros pan ergon agathon adokimoi

Chapter 2

1 su de lalei a prepei tê ugiainousê didaskalia

2 presbutas b=nêphaleous ats=nêphalious einai semnous sôphronas ugiainontas tê pistei tê agapê tê upomonê

3 presbutidas ôsautôs en katastêmati ieroprepeis mê diabolous mê oinô pollô dedoulômenas kalodidaskalous

4 ina sôphronizôsin tas neas philandrous einai philoteknous

5 sôphronas agnas a=oikourgous tsb=oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mê o logos tou theou blasphêmêtai

6 tous neôterous ôsautôs parakalei sôphronein

7 peri panta seauton parechomenos tupon kalôn ergôn en tê didaskalia a=aphthorian tsb=adiaphthorian semnotêta tsb=aphtharsian

8 logon ugiê akatagnôston ina o ex enantias entrapê mêden echôn tsb=peri b=êmôn ts=umôn legein a=peri a=êmôn phaulon

9 doulous idiois despotais upotassesthai en pasin euarestous einai mê antilegontas

10 mê nosphizomenous alla tsb=pistin pasan a=pistin endeiknumenous agathên ina tên didaskalian a=tên tou sôtêros abs=êmôn t=umôn theou kosmôsin en pasin

11 epephanê gar ê charis tou theou tsb=ê sôtêrios pasin anthrôpois

12 paideuousa êmas ina arnêsamenoi tên asebeian kai tas kosmikas epithumias sôphronôs kai dikaiôs kai eusebôs zêsômen en tô nun aiôni

13 prosdechomenoi tên makarian elpida kai epiphaneian tês doxês tou megalou theou kai sôtêros êmôn iêsou christou

14 os edôken eauton uper êmôn ina lutrôsêtai êmas apo pasês anomias kai katharisê eautô laon periousion zêlôtên kalôn ergôn

15 tauta lalei kai parakalei kai elegche meta pasês epitagês mêdeis sou periphroneitô

Chapter 3

1 upomimnêske autous archais tsb=kai exousiais upotassesthai peitharchein pros pan ergon agathon etoimous einai

2 mêdena blasphêmein amachous einai epieikeis pasan endeiknumenous a=prautêta tsb=praotêta pros pantas anthrôpous

3 êmen gar pote kai êmeis anoêtoi apeitheis planômenoi douleuontes epithumiais kai êdonais poikilais en kakia kai phthonô diagontes stugêtoi misountes allêlous

4 ote de ê chrêstotês kai ê philanthrôpia epephanê tou sôtêros êmôn theou

5 ouk ex ergôn tôn en dikaiosunê a=a tsb=ôn epoiêsamen êmeis alla kata a=to tsb=ton autou a=eleos tsb=eleon esôsen êmas dia loutrou paliggenesias kai anakainôseôs pneumatos agiou

6 ou execheen eph êmas plousiôs dia iêsou christou tou sôtêros êmôn

7 ina dikaiôthentes tê ekeinou chariti klêronomoi a=genêthômen tsb=genômetha kat elpida zôês aiôniou

8 pistos o logos kai peri toutôn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizôsin kalôn ergôn proistasthai oi pepisteukotes ts=tô theô tauta estin tsb=ta kala kai ôphelima tois anthrôpois

9 môras de zêtêseis kai genealogias kai ereis kai machas nomikas periistaso eisin gar anôpheleis kai mataioi

10 airetikon anthrôpon meta mian kai deuteran nouthesian paraitou

11 eidôs oti exestraptai o toioutos kai amartanei ôn autokatakritos

12 otan pempsô arteman pros se ê tuchikon spoudason elthein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika paracheimasai

13 zênan ton nomikon kai a=apollôn tsb=apollô spoudaiôs propempson ina mêden autois leipê

14 manthanetôsan de kai oi êmeteroi kalôn ergôn proistasthai eis tas anagkaias chreias ina mê ôsin akarpoi

15 aspazontai se oi met emou pantes aspasai tous philountas êmas en pistei ê charis meta pantôn umôn tsb=amên t=[pros t=titon t=tês t=krêtôn t=ekklêsias t=prôton t=episkopon t=cheirotonêthenta t=egraphê t=apo t=nikopoleôs t=tês t=makedonias]