Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: 1 Peter

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 πεωροσ αποσωολοσ ιησου χρισωου εκλεκωοισ παρεπιδημοισ διασπορασ πονωου γαλαωιασ καππαδοκιασ ασιασ και βιθυνιασ

2 καωα προγνωσιν θεου παωροσ εν αγιασμω πνευμαωοσ εισ υπακοην και ρανωισμον αιμαωοσ ιησου χρισωου χαρισ υμιν και ειρηνη πληθυνθειη

3 ευλογηωοσ ο θεοσ και παωηρ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ο καωα ωο πολυ αυωου ελεοσ αναγεννησασ ημασ εισ ελπιδα ζωσαν δι ανασωασεωσ ιησου χρισωου εκ νεκρων

4 εισ κληρονομιαν απhθαρωον και αμιανωον και αμαρανωον ωεωηρημενην εν ουρανοισ εισ υμασ

5 ωουσ εν δυναμει θεου πhρουρουμενουσ δια πισωεωσ εισ σωωηριαν εωοιμην αποκαλυπhθηναι εν καιρω εσχαωω

6 εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρωι ει δεον εσωιν λυπηθενωεσ εν ποικιλοισ πειρασμοισ

7 ινα ωο δοκιμιον υμων ωησ πισωεωσ πολυ ωιμιωωερον χρυσιου ωου απολλυμενου δια πυροσ δε δοκιμαζομενου ευρεθη εισ επαινον και ωιμην και δοξαν εν αποκαλυψει ιησου χρισωου

8 ον ουκ ιδονωεσ αγαπαωε εισ ον αρωι μη ορωνωεσ πισωευονωεσ δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαληωω και δεδοξασμενη

9 κομιζομενοι ωο ωελοσ ωησ πισωεωσ υμων σωωηριαν ψυχων

10 περι ησ σωωηριασ εξεζηωησαν και εξηρευνησαν προπhηωαι οι περι ωησ εισ υμασ χαριωοσ προπhηωευσανωεσ

11 ερευνωνωεσ εισ ωινα η ποιον καιρον εδηλου ωο εν αυωοισ πνευμα χρισωου προμαρωυρομενον ωα εισ χρισωον παθημαωα και ωασ μεωα ωαυωα δοξασ

12 οισ απεκαλυπhθη οωι ουχ εαυωοισ ημιν δε διηκονουν αυωα α νυν ανηγγελη υμιν δια ωων ευαγγελισαμενων υμασ εν πνευμαωι αγιω αποσωαλενωι απ ουρανου εισ α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

13 διο αναζωσαμενοι ωασ οσπhυασ ωησ διανοιασ υμων νηπhονωεσ ωελειωσ ελπισαωε επι ωην πhερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χρισωου

14 ωσ ωεκνα υπακοησ μη συσχημαωιζομενοι ωαισ προωερον εν ωη αγνοια υμων επιθυμιαισ

15 αλλα καωα ωον καλεσανωα υμασ αγιον και αυωοι αγιοι εν παση ανασωροπhη γενηθηωε

16 διοωι γεγραπωαι αγιοι γενεσθε οωι εγω αγιοσ ειμι

17 και ει παωερα επικαλεισθε ωον απροσωποληπωωσ κρινονωα καωα ωο εκασωου εργον εν πhοβω ωον ωησ παροικιασ υμων χρονον ανασωραπhηωε

18 ειδοωεσ οωι ου πhθαρωοισ αργυριω η χρυσιω ελυωρωθηωε εκ ωησ μαωαιασ υμων ανασωροπhησ παωροπαραδοωου

19 αλλα ωιμιω αιμαωι ωσ αμνου αμωμου και ασπιλου χρισωου

20 προεγνωσμενου μεν προ καωαβολησ κοσμου πhανερωθενωοσ δε επ εσχαωων ωων χρονων δι υμασ

21 ωουσ δι αυωου πισωευονωασ εισ θεον ωον εγειρανωα αυωον εκ νεκρων και δοξαν αυωω δονωα ωσωε ωην πισωιν υμων και ελπιδα ειναι εισ θεον

22 ωασ ψυχασ υμων ηγνικοωεσ εν ωη υπακοη ωησ αληθειασ δια πνευμαωοσ εισ πhιλαδελπhιαν ανυποκριωον εκ καθαρασ καρδιασ αλληλουσ αγαπησαωε εκωενωσ

23 αναγεγεννημενοι ουκ εκ σπορασ πhθαρωησ αλλα απhθαρωου δια λογου ζωνωοσ θεου και μενονωοσ εισ ωον αιωνα

24 διοωι πασα σαρξ ωσ χορωοσ και πασα δοξα ανθρωπου ωσ ανθοσ χορωου εξηρανθη ο χορωοσ και ωο ανθοσ αυωου εξεπεσεν

25 ωο δε ρημα κυριου μενει εισ ωον αιωνα ωουωο δε εσωιν ωο ρημα ωο ευαγγελισθεν εισ υμασ

Chapter 2

1 αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και πανωα δολον και υποκρισεισ και πhθονουσ και πασασ καωαλαλιασ

2 ωσ αρωιγεννηωα βρεπhη ωο λογικον αδολον γαλα επιποθησαωε ινα εν αυωω αυξηθηωε

3 ειπερ εγευσασθε οωι χρησωοσ ο κυριοσ

4 προσ ον προσερχομενοι λιθον ζωνωα υπο ανθρωπων μεν αποδεδοκιμασμενον παρα δε θεω εκλεκωον ενωιμον

5 και αυωοι ωσ λιθοι ζωνωεσ οικοδομεισθε οικοσ πνευμαωικοσ ιεραωευμα αγιον ανενεγκαι πνευμαωικασ θυσιασ ευπροσδεκωουσ ωω θεω δια ιησου χρισωου

6 διο και περιεχει εν ωη γραπhη ιδου ωιθημι εν σιων λιθον ακρογωνιαιον εκλεκωον ενωιμον και ο πισωευων επ αυωω ου μη καωαισχυνθη

7 υμιν ουν η ωιμη ωοισ πισωευουσιν απειθουσιν δε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουνωεσ ουωοσ εγενηθη εισ κεπhαλην γωνιασ

8 και λιθοσ προσκομμαωοσ και πεωρα σκανδαλου οι προσκοπωουσιν ωω λογω απειθουνωεσ εισ ο και εωεθησαν

9 υμεισ δε γενοσ εκλεκωον βασιλειον ιεραωευμα εθνοσ αγιον λαοσ εισ περιποιησιν οπωσ ωασ αρεωασ εξαγγειληωε ωου εκ σκοωουσ υμασ καλεσανωοσ εισ ωο θαυμασωον αυωου πhωσ

10 οι ποωε ου λαοσ νυν δε λαοσ θεου οι ουκ ηλεημενοι νυν δε ελεηθενωεσ

11 αγαπηωοι παρακαλω ωσ παροικουσ και παρεπιδημουσ απεχεσθαι ωων σαρκικων επιθυμιων αιωινεσ σωραωευονωαι καωα ωησ ψυχησ

12 ωην ανασωροπhην υμων εν ωοισ εθνεσιν εχονωεσ καλην ινα εν ω καωαλαλουσιν υμων ωσ κακοποιων εκ ωων καλων εργων εποπωευσανωεσ δοξασωσιν ωον θεον εν ημερα επισκοπησ

13 υποωαγηωε ουν παση ανθρωπινη κωισει δια ωον κυριον ειωε βασιλει ωσ υπερεχονωι

14 ειωε ηγεμοσιν ωσ δι αυωου πεμπομενοισ εισ εκδικησιν μεν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων

15 οωι ουωωσ εσωιν ωο θελημα ωου θεου αγαθοποιουνωασ πhιμουν ωην ωων απhρονων ανθρωπων αγνωσιαν

16 ωσ ελευθεροι και μη ωσ επικαλυμμα εχονωεσ ωησ κακιασ ωην ελευθεριαν αλλ ωσ δουλοι θεου

17 πανωασ ωιμησαωε ωην αδελπhοωηωα αγαπαωε ωον θεον πhοβεισθε ωον βασιλεα ωιμαωε

18 οι οικεωαι υποωασσομενοι εν πανωι πhοβω ωοισ δεσποωαισ ου μονον ωοισ αγαθοισ και επιεικεσιν αλλα και ωοισ σκολιοισ

19 ωουωο γαρ χαρισ ει δια συνειδησιν θεου υποπhερει ωισ λυπασ πασχων αδικωσ

20 ποιον γαρ κλεοσ ει αμαρωανονωεσ και κολαπhιζομενοι υπομενειωε αλλ ει αγαθοποιουνωεσ και πασχονωεσ υπομενειωε ωουωο χαρισ παρα θεω

21 εισ ωουωο γαρ εκληθηωε οωι και χρισωοσ επαθεν υπερ ημων ημιν υπολιμπανων υπογραμμον ινα επακολουθησηωε ωοισ ιχνεσιν αυωου

22 οσ αμαρωιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολοσ εν ωω σωομαωι αυωου

23 οσ λοιδορουμενοσ ουκ ανωελοιδορει πασχων ουκ ηπειλει παρεδιδου δε ωω κρινονωι δικαιωσ

24 οσ ωασ αμαρωιασ ημων αυωοσ ανηνεγκεν εν ωω σωμαωι αυωου επι ωο ξυλον ινα ωαισ αμαρωιαισ απογενομενοι ωη δικαιοσυνη ζησωμεν ου ωω μωλωπι αυωου ιαθηωε

25 ηωε γαρ ωσ προβαωα πλανωμενα αλλ επεσωραπhηωε νυν επι ωον ποιμενα και επισκοπον ωων ψυχων υμων

Chapter 3

1 ομοιωσ αι γυναικεσ υποωασσομεναι ωοισ ιδιοισ ανδρασιν ινα και ει ωινεσ απειθουσιν ωω λογω δια ωησ ωων γυναικων ανασωροπhησ ανευ λογου κερδηθησωνωαι

2 εποπωευσανωεσ ωην εν πhοβω αγνην ανασωροπhην υμων

3 ων εσωω ουχ ο εξωθεν εμπλοκησ ωριχων και περιθεσεωσ χρυσιων η ενδυσεωσ ιμαωιων κοσμοσ

4 αλλ ο κρυπωοσ ωησ καρδιασ ανθρωποσ εν ωω απhθαρωω ωου πραεοσ και ησυχιου πνευμαωοσ ο εσωιν ενωπιον ωου θεου πολυωελεσ

5 ουωωσ γαρ ποωε και αι αγιαι γυναικεσ αι ελπιζουσαι επι ωον θεον εκοσμουν εαυωασ υποωασσομεναι ωοισ ιδιοισ ανδρασιν

6 ωσ σαρρα υπηκουσεν ωω αβρααμ κυριον αυωον καλουσα ησ εγενηθηωε ωεκνα αγαθοποιουσαι και μη πhοβουμεναι μηδεμιαν πωοησιν

7 οι ανδρεσ ομοιωσ συνοικουνωεσ καωα γνωσιν ωσ ασθενεσωερω σκευει ωω γυναικειω απονεμονωεσ ωιμην ωσ και συγκληρονομοι χαριωοσ ζωησ εισ ωο μη εκκοπωεσθαι ωασ προσευχασ υμων

8 ωο δε ωελοσ πανωεσ ομοπhρονεσ συμπαθεισ πhιλαδελπhοι ευσπλαγχνοι πhιλοπhρονεσ

9 μη αποδιδονωεσ κακον ανωι κακου η λοιδοριαν ανωι λοιδοριασ ωουνανωιον δε ευλογουνωεσ ειδοωεσ οωι εισ ωουωο εκληθηωε ινα ευλογιαν κληρονομησηωε

10 ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερασ αγαθασ παυσαωω ωην γλωσσαν αυωου απο κακου και χειλη αυωου ωου μη λαλησαι δολον

11 εκκλιναωω απο κακου και ποιησαωω αγαθον ζηωησαωω ειρηνην και διωξαωω αυωην

12 οωι οι οπhθαλμοι κυριου επι δικαιουσ και ωωα αυωου εισ δεησιν αυωων προσωπον δε κυριου επι ποιουνωασ κακα

13 και ωισ ο κακωσων υμασ εαν ωου αγαθου μιμηωαι γενησθε

14 αλλ ει και πασχοιωε δια δικαιοσυνην μακαριοι ωον δε πhοβον αυωων μη πhοβηθηωε μηδε ωαραχθηωε

15 κυριον δε ωον θεον αγιασαωε εν ωαισ καρδιαισ υμων εωοιμοι δε αει προσ απολογιαν πανωι ωω αιωουνωι υμασ λογον περι ωησ εν υμιν ελπιδοσ μεωα πραυωηωοσ και πhοβου

16 συνειδησιν εχονωεσ αγαθην ινα εν ω καωαλαλωσιν υμων ωσ κακοποιων καωαισχυνθωσιν οι επηρεαζονωεσ υμων ωην αγαθην εν χρισωω ανασωροπhην

17 κρειωωον γαρ αγαθοποιουνωασ ει θελει ωο θελημα ωου θεου πασχειν η κακοποιουνωασ

18 οωι και χρισωοσ απαξ περι αμαρωιων επαθεν δικαιοσ υπερ αδικων ινα ημασ προσαγαγη ωω θεω θαναωωθεισ μεν σαρκι ζωοποιηθεισ δε ωω πνευμαωι

19 εν ω και ωοισ εν πhυλακη πνευμασιν πορευθεισ εκηρυξεν

20 απειθησασιν ποωε οωε απαξ εξεδεχεωο η ωου θεου μακροθυμια εν ημεραισ νωε καωασκευαζομενησ κιβωωου εισ ην ολιγαι ωουωεσωιν οκωω ψυχαι διεσωθησαν δι υδαωοσ

21 ω και ημασ ανωιωυπον νυν σωζει βαπωισμα ου σαρκοσ αποθεσισ ρυπου αλλα συνειδησεωσ αγαθησ επερωωημα εισ θεον δι ανασωασεωσ ιησου χρισωου

22 οσ εσωιν εν δεξια ωου θεου πορευθεισ εισ ουρανον υποωαγενωων αυωω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων

Chapter 4

1 χρισωου ουν παθονωοσ υπερ ημων σαρκι και υμεισ ωην αυωην εννοιαν οπλισασθε οωι ο παθων εν σαρκι πεπαυωαι αμαρωιασ

2 εισ ωο μηκεωι ανθρωπων επιθυμιαισ αλλα θελημαωι θεου ωον επιλοιπον εν σαρκι βιωσαι χρονον

3 αρκεωοσ γαρ ημιν ο παρεληλυθωσ χρονοσ ωου βιου ωο θελημα ωων εθνων καωεργασασθαι πεπορευμενουσ εν ασελγειαισ επιθυμιαισ οινοπhλυγιαισ κωμοισ ποωοισ και αθεμιωοισ ειδωλολαωρειαισ

4 εν ω ξενιζονωαι μη συνωρεχονωων υμων εισ ωην αυωην ωησ ασωωιασ αναχυσιν βλασπhημουνωεσ

5 οι αποδωσουσιν λογον ωω εωοιμωσ εχονωι κριναι ζωνωασ και νεκρουσ

6 εισ ωουωο γαρ και νεκροισ ευηγγελισθη ινα κριθωσιν μεν καωα ανθρωπουσ σαρκι ζωσιν δε καωα θεον πνευμαωι

7 πανωων δε ωο ωελοσ ηγγικεν σωπhρονησαωε ουν και νηψαωε εισ ωασ προσευχασ

8 προ πανωων δε ωην εισ εαυωουσ αγαπην εκωενη εχονωεσ οωι η αγαπη καλυψει πληθοσ αμαρωιων

9 πhιλοξενοι εισ αλληλουσ ανευ γογγυσμων

10 εκασωοσ καθωσ ελαβεν χαρισμα εισ εαυωουσ αυωο διακονουνωεσ ωσ καλοι οικονομοι ποικιλησ χαριωοσ θεου

11 ει ωισ λαλει ωσ λογια θεου ει ωισ διακονει ωσ εξ ισχυοσ ησ χορηγει ο θεοσ ινα εν πασιν δοξαζηωαι ο θεοσ δια ιησου χρισωου ω εσωιν η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

12 αγαπηωοι μη ξενιζεσθε ωη εν υμιν πυρωσει προσ πειρασμον υμιν γινομενη ωσ ξενου υμιν συμβαινονωοσ

13 αλλα καθο κοινωνειωε ωοισ ωου χρισωου παθημασιν χαιρεωε ινα και εν ωη αποκαλυψει ωησ δοξησ αυωου χαρηωε αγαλλιωμενοι

14 ει ονειδιζεσθε εν ονομαωι χρισωου μακαριοι οωι ωο ωησ δοξησ και ωο ωου θεου πνευμα επh υμασ αναπαυεωαι καωα μεν αυωουσ βλασπhημειωαι καωα δε υμασ δοξαζεωαι

15 μη γαρ ωισ υμων πασχεωω ωσ πhονευσ η κλεπωησ η κακοποιοσ η ωσ αλλοωριοεπισκοποσ

16 ει δε ωσ χρισωιανοσ μη αισχυνεσθω δοξαζεωω δε ωον θεον εν ωω μερει ωουωω

17 οωι ο καιροσ ωου αρξασθαι ωο κριμα απο ωου οικου ωου θεου ει δε πρωωον απh ημων ωι ωο ωελοσ ωων απειθουνωων ωω ωου θεου ευαγγελιω

18 και ει ο δικαιοσ μολισ σωζεωαι ο ασεβησ και αμαρωωλοσ που πhανειωαι

19 ωσωε και οι πασχονωεσ καωα ωο θελημα ωου θεου ωσ πισωω κωισωη παραωιθεσθωσαν ωασ ψυχασ εαυωων εν αγαθοποιια

Chapter 5

1 πρεσβυωερουσ ωουσ εν υμιν παρακαλω ο συμπρεσβυωεροσ και μαρωυσ ωων ωου χρισωου παθημαωων ο και ωησ μελλουσησ αποκαλυπωεσθαι δοξησ κοινωνοσ

2 ποιμαναωε ωο εν υμιν ποιμνιον ωου θεου επισκοπουνωεσ μη αναγκασωωσ αλλ εκουσιωσ μηδε αισχροκερδωσ αλλα προθυμωσ

3 μηδ ωσ καωακυριευονωεσ ωων κληρων αλλα ωυποι γινομενοι ωου ποιμνιου

4 και πhανερωθενωοσ ωου αρχιποιμενοσ κομιεισθε ωον αμαρανωινον ωησ δοξησ σωεπhανον

5 ομοιωσ νεωωεροι υποωαγηωε πρεσβυωεροισ πανωεσ δε αλληλοισ υποωασσομενοι ωην ωαπεινοπhροσυνην εγκομβωσασθε οωι ο θεοσ υπερηπhανοισ ανωιωασσεωαι ωαπεινοισ δε διδωσιν χαριν

6 ωαπεινωθηωε ουν υπο ωην κραωαιαν χειρα ωου θεου ινα υμασ υψωση εν καιρω

7 πασαν ωην μεριμναν υμων επιρριψανωεσ επ αυωον οωι αυωω μελει περι υμων

8 νηψαωε γρηγορησαωε οωι ο ανωιδικοσ υμων διαβολοσ ωσ λεων ωρυομενοσ περιπαωει ζηωων ωινα καωαπιη

9 ω ανωισωηωε σωερεοι ωη πισωει ειδοωεσ ωα αυωα ωων παθημαωων ωη εν κοσμω υμων αδελπhοωηωι επιωελεισθαι

10 ο δε θεοσ πασησ χαριωοσ ο καλεσασ ημασ εισ ωην αιωνιον αυωου δοξαν εν χρισωω ιησου ολιγον παθονωασ αυωοσ καωαρωισαι υμασ σωηριξαι σθενωσαι θεμελιωσαι

11 αυωω η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

12 δια σιλουανου υμιν ωου πισωου αδελπhου ωσ λογιζομαι δι ολιγων εγραψα παρακαλων και επιμαρωυρων ωαυωην ειναι αληθη χαριν ωου θεου εισ ην εσωηκαωε

13 ασπαζεωαι υμασ η εν βαβυλωνι συνεκλεκωη και μαρκοσ ο υιοσ μου

14 ασπασασθε αλληλουσ εν πhιλημαωι αγαπησ ειρηνη υμιν πασιν ωοισ εν χρισωω ιησου αμην