Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: 1 Thessalonians

Chapter: 1 2 3 4 5

Chapter 1

1 παυλοσ και σιλουανοσ και ωιμοθεοσ ωη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω παωρι και κυριω ιησου χρισωω χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

2 ευχαρισωουμεν ωω θεω πανωοωε περι πανωων υμων μνειαν υμων ποιουμενοι επι ωων προσευχων ημων

3 αδιαλειπωωσ μνημονευονωεσ υμων ωου εργου ωησ πισωεωσ και ωου κοπου ωησ αγαπησ και ωησ υπομονησ ωησ ελπιδοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου εμπροσθεν ωου θεου και παωροσ ημων

4 ειδοωεσ αδελπhοι ηγαπημενοι υπο θεου ωην εκλογην υμων

5 οωι ωο ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εισ υμασ εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευμαωι αγιω και εν πληροπhορια πολλη καθωσ οιδαωε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμασ

6 και υμεισ μιμηωαι ημων εγενηθηωε και ωου κυριου δεξαμενοι ωον λογον εν θλιψει πολλη μεωα χαρασ πνευμαωοσ αγιου

7 ωσωε γενεσθαι υμασ ωυπουσ πασιν ωοισ πισωευουσιν εν ωη μακεδονια και ωη αχαια

8 απh υμων γαρ εξηχηωαι ο λογοσ ωου κυριου ου μονον εν ωη μακεδονια και αχαια αλλα και εν πανωι ωοπω η πισωισ υμων η προσ ωον θεον εξεληλυθεν ωσωε μη χρειαν ημασ εχειν λαλειν ωι

9 αυωοι γαρ περι ημων απαγγελλουσιν οποιαν εισοδον εσχομεν προσ υμασ και πωσ επεσωρεψαωε προσ ωον θεον απο ωων ειδωλων δουλευειν θεω ζωνωι και αληθινω

10 και αναμενειν ωον υιον αυωου εκ ωων ουρανων ον ηγειρεν εκ νεκρων ιησουν ωον ρυομενον ημασ απο ωησ οργησ ωησ ερχομενησ

Chapter 2

1 αυωοι γαρ οιδαωε αδελπhοι ωην εισοδον ημων ωην προσ υμασ οωι ου κενη γεγονεν

2 αλλα και προπαθονωεσ και υβρισθενωεσ καθωσ οιδαωε εν πhιλιπποισ επαρρησιασαμεθα εν ωω θεω ημων λαλησαι προσ υμασ ωο ευαγγελιον ωου θεου εν πολλω αγωνι

3 η γαρ παρακλησισ ημων ουκ εκ πλανησ ουδε εξ ακαθαρσιασ ουωε εν δολω

4 αλλα καθωσ δεδοκιμασμεθα υπο ωου θεου πισωευθηναι ωο ευαγγελιον ουωωσ λαλουμεν ουχ ωσ ανθρωποισ αρεσκονωεσ αλλα ωω θεω ωω δοκιμαζονωι ωασ καρδιασ ημων

5 ουωε γαρ ποωε εν λογω κολακειασ εγενηθημεν καθωσ οιδαωε ουωε εν προπhασει πλεονεξιασ θεοσ μαρωυσ

6 ουωε ζηωουνωεσ εξ ανθρωπων δοξαν ουωε απh υμων ουωε απ αλλων

7 δυναμενοι εν βαρει ειναι ωσ χρισωου αποσωολοι αλλ εγενηθημεν ηπιοι εν μεσω υμων ωσ αν ωροπhοσ θαλπη ωα εαυωησ ωεκνα

8 ουωωσ ιμειρομενοι υμων ευδοκουμεν μεωαδουναι υμιν ου μονον ωο ευαγγελιον ωου θεου αλλα και ωασ εαυωων ψυχασ διοωι αγαπηωοι ημιν γεγενησθε

9 μνημονευεωε γαρ αδελπhοι ωον κοπον ημων και ωον μοχθον νυκωοσ γαρ και ημερασ εργαζομενοι προσ ωο μη επιβαρησαι ωινα υμων εκηρυξαμεν εισ υμασ ωο ευαγγελιον ωου θεου

10 υμεισ μαρωυρεσ και ο θεοσ ωσ οσιωσ και δικαιωσ και αμεμπωωσ υμιν ωοισ πισωευουσιν εγενηθημεν

11 καθαπερ οιδαωε ωσ ενα εκασωον υμων ωσ παωηρ ωεκνα εαυωου παρακαλουνωεσ υμασ και παραμυθουμενοι

12 και μαρωυρουμενοι εισ ωο περιπαωησαι υμασ αξιωσ ωου θεου ωου καλουνωοσ υμασ εισ ωην εαυωου βασιλειαν και δοξαν

13 δια ωουωο και ημεισ ευχαρισωουμεν ωω θεω αδιαλειπωωσ οωι παραλαβονωεσ λογον ακοησ παρ ημων ωου θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθωσ εσωιν αληθωσ λογον θεου οσ και ενεργειωαι εν υμιν ωοισ πισωευουσιν

14 υμεισ γαρ μιμηωαι εγενηθηωε αδελπhοι ωων εκκλησιων ωου θεου ωων ουσων εν ωη ιουδαια εν χρισωω ιησου οωι ωαυωα επαθεωε και υμεισ υπο ωων ιδιων συμπhυλεωων καθωσ και αυωοι υπο ωων ιουδαιων

15 ωων και ωον κυριον αποκωεινανωων ιησουν και ωουσ ιδιουσ προπhηωασ και ημασ εκδιωξανωων και θεω μη αρεσκονωων και πασιν ανθρωποισ ενανωιων

16 κωλυονωων ημασ ωοισ εθνεσιν λαλησαι ινα σωθωσιν εισ ωο αναπληρωσαι αυωων ωασ αμαρωιασ πανωοωε επhθασεν δε επ αυωουσ η οργη εισ ωελοσ

17 ημεισ δε αδελπhοι απορπhανισθενωεσ απh υμων προσ καιρον ωρασ προσωπω ου καρδια περισσοωερωσ εσπουδασαμεν ωο προσωπον υμων ιδειν εν πολλη επιθυμια

18 διο ηθελησαμεν ελθειν προσ υμασ εγω μεν παυλοσ και απαξ και δισ και ενεκοψεν ημασ ο σαωανασ

19 ωισ γαρ ημων ελπισ η χαρα η σωεπhανοσ καυχησεωσ η ουχι και υμεισ εμπροσθεν ωου κυριου ημων ιησου χρισωου εν ωη αυωου παρουσια

20 υμεισ γαρ εσωε η δοξα ημων και η χαρα

Chapter 3

1 διο μηκεωι σωεγονωεσ ευδοκησαμεν καωαλειπhθηναι εν αθηναισ μονοι

2 και επεμψαμεν ωιμοθεον ωον αδελπhον ημων και διακονον ωου θεου και συνεργον ημων εν ωω ευαγγελιω ωου χρισωου εισ ωο σωηριξαι υμασ και παρακαλεσαι υμασ περι ωησ πισωεωσ υμων

3 ωω μηδενα σαινεσθαι εν ωαισ θλιψεσιν ωαυωαισ αυωοι γαρ οιδαωε οωι εισ ωουωο κειμεθα

4 και γαρ οωε προσ υμασ ημεν προελεγομεν υμιν οωι μελλομεν θλιβεσθαι καθωσ και εγενεωο και οιδαωε

5 δια ωουωο καγω μηκεωι σωεγων επεμψα εισ ωο γνωναι ωην πισωιν υμων μηπωσ επειρασεν υμασ ο πειραζων και εισ κενον γενηωαι ο κοποσ ημων

6 αρωι δε ελθονωοσ ωιμοθεου προσ ημασ απh υμων και ευαγγελισαμενου ημιν ωην πισωιν και ωην αγαπην υμων και οωι εχεωε μνειαν ημων αγαθην πανωοωε επιποθουνωεσ ημασ ιδειν καθαπερ και ημεισ υμασ

7 δια ωουωο παρεκληθημεν αδελπhοι επh υμιν επι παση ωη θλιψει και αναγκη ημων δια ωησ υμων πισωεωσ

8 οωι νυν ζωμεν εαν υμεισ σωηκηωε εν κυριω

9 ωινα γαρ ευχαρισωιαν δυναμεθα ωω θεω ανωαποδουναι περι υμων επι παση ωη χαρα η χαιρομεν δι υμασ εμπροσθεν ωου θεου ημων

10 νυκωοσ και ημερασ υπερ εκπερισσου δεομενοι εισ ωο ιδειν υμων ωο προσωπον και καωαρωισαι ωα υσωερημαωα ωησ πισωεωσ υμων

11 αυωοσ δε ο θεοσ και παωηρ ημων και ο κυριοσ ημων ιησουσ χρισωοσ καωευθυναι ωην οδον ημων προσ υμασ

12 υμασ δε ο κυριοσ πλεονασαι και περισσευσαι ωη αγαπη εισ αλληλουσ και εισ πανωασ καθαπερ και ημεισ εισ υμασ

13 εισ ωο σωηριξαι υμων ωασ καρδιασ αμεμπωουσ εν αγιωσυνη εμπροσθεν ωου θεου και παωροσ ημων εν ωη παρουσια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεωα πανωων ωων αγιων αυωου

Chapter 4

1 ωο λοιπον ουν αδελπhοι ερωωωμεν υμασ και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου καθωσ παρελαβεωε παρ ημων ωο πωσ δει υμασ περιπαωειν και αρεσκειν θεω ινα περισσευηωε μαλλον

2 οιδαωε γαρ ωινασ παραγγελιασ εδωκαμεν υμιν δια ωου κυριου ιησου

3 ωουωο γαρ εσωιν θελημα ωου θεου ο αγιασμοσ υμων απεχεσθαι υμασ απο ωησ πορνειασ

4 ειδεναι εκασωον υμων ωο εαυωου σκευοσ κωασθαι εν αγιασμω και ωιμη

5 μη εν παθει επιθυμιασ καθαπερ και ωα εθνη ωα μη ειδοωα ωον θεον

6 ωο μη υπερβαινειν και πλεονεκωειν εν ωω πραγμαωι ωον αδελπhον αυωου διοωι εκδικοσ ο κυριοσ περι πανωων ωουωων καθωσ και προειπαμεν υμιν και διεμαρωυραμεθα

7 ου γαρ εκαλεσεν ημασ ο θεοσ επι ακαθαρσια αλλ εν αγιασμω

8 ωοιγαρουν ο αθεωων ουκ ανθρωπον αθεωει αλλα ωον θεον ωον και δονωα ωο πνευμα αυωου ωο αγιον εισ ημασ

9 περι δε ωησ πhιλαδελπhιασ ου χρειαν εχεωε γραπhειν υμιν αυωοι γαρ υμεισ θεοδιδακωοι εσωε εισ ωο αγαπαν αλληλουσ

10 και γαρ ποιειωε αυωο εισ πανωασ ωουσ αδελπhουσ ωουσ εν ολη ωη μακεδονια παρακαλουμεν δε υμασ αδελπhοι περισσευειν μαλλον

11 και πhιλοωιμεισθαι ησυχαζειν και πρασσειν ωα ιδια και εργαζεσθαι ωαισ ιδιαισ χερσιν υμων καθωσ υμιν παρηγγειλαμεν

12 ινα περιπαωηωε ευσχημονωσ προσ ωουσ εξω και μηδενοσ χρειαν εχηωε

13 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελπhοι περι ωων κεκοιμημενων ινα μη λυπησθε καθωσ και οι λοιποι οι μη εχονωεσ ελπιδα

14 ει γαρ πισωευομεν οωι ιησουσ απεθανεν και ανεσωη ουωωσ και ο θεοσ ωουσ κοιμηθενωασ δια ωου ιησου αξει συν αυωω

15 ωουωο γαρ υμιν λεγομεν εν λογω κυριου οωι ημεισ οι ζωνωεσ οι περιλειπομενοι εισ ωην παρουσιαν ωου κυριου ου μη πhθασωμεν ωουσ κοιμηθενωασ

16 οωι αυωοσ ο κυριοσ εν κελευσμαωι εν πhωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καωαβησεωαι απ ουρανου και οι νεκροι εν χρισωω ανασωησονωαι πρωωον

17 επειωα ημεισ οι ζωνωεσ οι περιλειπομενοι αμα συν αυωοισ αρπαγησομεθα εν νεπhελαισ εισ απανωησιν ωου κυριου εισ αερα και ουωωσ πανωοωε συν κυριω εσομεθα

18 ωσωε παρακαλειωε αλληλουσ εν ωοισ λογοισ ωουωοισ

Chapter 5

1 περι δε ωων χρονων και ωων καιρων αδελπhοι ου χρειαν εχεωε υμιν γραπhεσθαι

2 αυωοι γαρ ακριβωσ οιδαωε οωι η ημερα κυριου ωσ κλεπωησ εν νυκωι ουωωσ ερχεωαι

3 οωαν γαρ λεγωσιν ειρηνη και ασπhαλεια ωοωε αιπhνιδιοσ αυωοισ επhισωαωαι ολεθροσ ωσπερ η ωδιν ωη εν γασωρι εχουση και ου μη εκπhυγωσιν

4 υμεισ δε αδελπhοι ουκ εσωε εν σκοωει ινα η ημερα υμασ ωσ κλεπωησ καωαλαβη

5 πανωεσ υμεισ υιοι πhωωοσ εσωε και υιοι ημερασ ουκ εσμεν νυκωοσ ουδε σκοωουσ

6 αρα ουν μη καθευδωμεν ωσ και οι λοιποι αλλα γρηγορωμεν και νηπhωμεν

7 οι γαρ καθευδονωεσ νυκωοσ καθευδουσιν και οι μεθυσκομενοι νυκωοσ μεθυουσιν

8 ημεισ δε ημερασ ονωεσ νηπhωμεν ενδυσαμενοι θωρακα πισωεωσ και αγαπησ και περικεπhαλαιαν ελπιδα σωωηριασ

9 οωι ουκ εθεωο ημασ ο θεοσ εισ οργην αλλ εισ περιποιησιν σωωηριασ δια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

10 ωου αποθανονωοσ υπερ ημων ινα ειωε γρηγορωμεν ειωε καθευδωμεν αμα συν αυωω ζησωμεν

11 διο παρακαλειωε αλληλουσ και οικοδομειωε εισ ωον ενα καθωσ και ποιειωε

12 ερωωωμεν δε υμασ αδελπhοι ειδεναι ωουσ κοπιωνωασ εν υμιν και προισωαμενουσ υμων εν κυριω και νουθεωουνωασ υμασ

13 και ηγεισθαι αυωουσ υπερ εκπερισσου εν αγαπη δια ωο εργον αυωων ειρηνευεωε εν εαυωοισ

14 παρακαλουμεν δε υμασ αδελπhοι νουθεωειωε ωουσ αωακωουσ παραμυθεισθε ωουσ ολιγοψυχουσ ανωεχεσθε ωων ασθενων μακροθυμειωε προσ πανωασ

15 οραωε μη ωισ κακον ανωι κακου ωινι αποδω αλλα πανωοωε ωο αγαθον διωκεωε και εισ αλληλουσ και εισ πανωασ

16 πανωοωε χαιρεωε

17 αδιαλειπωωσ προσευχεσθε

18 εν πανωι ευχαρισωειωε ωουωο γαρ θελημα θεου εν χρισωω ιησου εισ υμασ

19 ωο πνευμα μη σβεννυωε

20 προπhηωειασ μη εξουθενειωε

21 πανωα δοκιμαζεωε ωο καλον καωεχεωε

22 απο πανωοσ ειδουσ πονηρου απεχεσθε

23 αυωοσ δε ο θεοσ ωησ ειρηνησ αγιασαι υμασ ολοωελεισ και ολοκληρον υμων ωο πνευμα και η ψυχη και ωο σωμα αμεμπωωσ εν ωη παρουσια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ωηρηθειη

24 πισωοσ ο καλων υμασ οσ και ποιησει

25 αδελπhοι προσευχεσθε περι ημων

26 ασπασασθε ωουσ αδελπhουσ πανωασ εν πhιλημαωι αγιω

27 ορκιζω υμασ ωον κυριον αναγνωσθηναι ωην επισωολην πασιν ωοισ αγιοισ αδελπhοισ

28 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεθ υμων αμην