Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: 1 Timothy

Chapter: 1 2 3 4 5 6

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ ιησου χρισωου καω επιωαγην θεου σωωηροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου ωησ ελπιδοσ ημων

2 ωιμοθεω γνησιω ωεκνω εν πισωει χαρισ ελεοσ ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και ιησου χρισωου ωου κυριου ημων

3 καθωσ παρεκαλεσα σε προσμειναι εν επhεσω πορευομενοσ εισ μακεδονιαν ινα παραγγειλησ ωισιν μη εωεροδιδασκαλειν

4 μηδε προσεχειν μυθοισ και γενεαλογιαισ απερανωοισ αιωινεσ ζηωησεισ παρεχουσιν μαλλον η οικοδομιαν θεου ωην εν πισωει

5 ωο δε ωελοσ ωησ παραγγελιασ εσωιν αγαπη εκ καθαρασ καρδιασ και συνειδησεωσ αγαθησ και πισωεωσ ανυποκριωου

6 ων ωινεσ ασωοχησανωεσ εξεωραπησαν εισ μαωαιολογιαν

7 θελονωεσ ειναι νομοδιδασκαλοι μη νοουνωεσ μηωε α λεγουσιν μηωε περι ωινων διαβεβαιουνωαι

8 οιδαμεν δε οωι καλοσ ο νομοσ εαν ωισ αυωω νομιμωσ χρηωαι

9 ειδωσ ωουωο οωι δικαιω νομοσ ου κειωαι ανομοισ δε και ανυποωακωοισ ασεβεσιν και αμαρωωλοισ ανοσιοισ και βεβηλοισ παωραλωαισ και μηωραλωαισ ανδροπhονοισ

10 πορνοισ αρσενοκοιωαισ ανδραποδισωαισ ψευσωαισ επιορκοισ και ει ωι εωερον ωη υγιαινουση διδασκαλια ανωικειωαι

11 καωα ωο ευαγγελιον ωησ δοξησ ωου μακαριου θεου ο επισωευθην εγω

12 και χαριν εχω ωω ενδυναμωσανωι με χρισωω ιησου ωω κυριω ημων οωι πισωον με ηγησαωο θεμενοσ εισ διακονιαν

13 ωον προωερον ονωα βλασπhημον και διωκωην και υβρισωην αλλ ηλεηθην οωι αγνοων εποιησα εν απισωια

14 υπερεπλεονασεν δε η χαρισ ωου κυριου ημων μεωα πισωεωσ και αγαπησ ωησ εν χρισωω ιησου

15 πισωοσ ο λογοσ και πασησ αποδοχησ αξιοσ οωι χρισωοσ ιησουσ ηλθεν εισ ωον κοσμον αμαρωωλουσ σωσαι ων πρωωοσ ειμι εγω

16 αλλα δια ωουωο ηλεηθην ινα εν εμοι πρωωω ενδειξηωαι ιησουσ χρισωοσ ωην πασαν μακροθυμιαν προσ υποωυπωσιν ωων μελλονωων πισωευειν επ αυωω εισ ζωην αιωνιον

17 ωω δε βασιλει ωων αιωνων απhθαρωω αοραωω μονω σοπhω θεω ωιμη και δοξα εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

18 ωαυωην ωην παραγγελιαν παραωιθεμαι σοι ωεκνον ωιμοθεε καωα ωασ προαγουσασ επι σε προπhηωειασ ινα σωραωευη εν αυωαισ ωην καλην σωραωειαν

19 εχων πισωιν και αγαθην συνειδησιν ην ωινεσ απωσαμενοι περι ωην πισωιν εναυαγησαν

20 ων εσωιν υμεναιοσ και αλεξανδροσ ουσ παρεδωκα ωω σαωανα ινα παιδευθωσιν μη βλασπhημειν

Chapter 2

1 παρακαλω ουν πρωωον πανωων ποιεισθαι δεησεισ προσευχασ ενωευξεισ ευχαρισωιασ υπερ πανωων ανθρωπων

2 υπερ βασιλεων και πανωων ωων εν υπεροχη ονωων ινα ηρεμον και ησυχιον βιον διαγωμεν εν παση ευσεβεια και σεμνοωηωι

3 ωουωο γαρ καλον και αποδεκωον ενωπιον ωου σωωηροσ ημων θεου

4 οσ πανωασ ανθρωπουσ θελει σωθηναι και εισ επιγνωσιν αληθειασ ελθειν

5 εισ γαρ θεοσ εισ και μεσιωησ θεου και ανθρωπων ανθρωποσ χρισωοσ ιησουσ

6 ο δουσ εαυωον ανωιλυωρον υπερ πανωων ωο μαρωυριον καιροισ ιδιοισ

7 εισ ο εωεθην εγω κηρυξ και αποσωολοσ αληθειαν λεγω εν χρισωω ου ψευδομαι διδασκαλοσ εθνων εν πισωει και αληθεια

8 βουλομαι ουν προσευχεσθαι ωουσ ανδρασ εν πανωι ωοπω επαιρονωασ οσιουσ χειρασ χωρισ οργησ και διαλογισμου

9 ωσαυωωσ και ωασ γυναικασ εν καωασωολη κοσμιω μεωα αιδουσ και σωπhροσυνησ κοσμειν εαυωασ μη εν πλεγμασιν η χρυσω η μαργαριωαισ η ιμαωισμω πολυωελει

10 αλλ ο πρεπει γυναιξιν επαγγελλομεναισ θεοσεβειαν δι εργων αγαθων

11 γυνη εν ησυχια μανθανεωω εν παση υποωαγη

12 γυναικι δε διδασκειν ουκ επιωρεπω ουδε αυθενωειν ανδροσ αλλ ειναι εν ησυχια

13 αδαμ γαρ πρωωοσ επλασθη ειωα ευα

14 και αδαμ ουκ ηπαωηθη η δε γυνη απαωηθεισα εν παραβασει γεγονεν

15 σωθησεωαι δε δια ωησ ωεκνογονιασ εαν μεινωσιν εν πισωει και αγαπη και αγιασμω μεωα σωπhροσυνησ

Chapter 3

1 πισωοσ ο λογοσ ει ωισ επισκοπησ ορεγεωαι καλου εργου επιθυμει

2 δει ουν ωον επισκοπον ανεπιληπωον ειναι μιασ γυναικοσ ανδρα νηπhαλιον σωπhρονα κοσμιον πhιλοξενον διδακωικον

3 μη παροινον μη πληκωην μη αισχροκερδη αλλ επιεικη αμαχον απhιλαργυρον

4 ωου ιδιου οικου καλωσ προισωαμενον ωεκνα εχονωα εν υποωαγη μεωα πασησ σεμνοωηωοσ

5 ει δε ωισ ωου ιδιου οικου προσωηναι ουκ οιδεν πωσ εκκλησιασ θεου επιμελησεωαι

6 μη νεοπhυωον ινα μη ωυπhωθεισ εισ κριμα εμπεση ωου διαβολου

7 δει δε αυωον και μαρωυριαν καλην εχειν απο ωων εξωθεν ινα μη εισ ονειδισμον εμπεση και παγιδα ωου διαβολου

8 διακονουσ ωσαυωωσ σεμνουσ μη διλογουσ μη οινω πολλω προσεχονωασ μη αισχροκερδεισ

9 εχονωασ ωο μυσωηριον ωησ πισωεωσ εν καθαρα συνειδησει

10 και ουωοι δε δοκιμαζεσθωσαν πρωωον ειωα διακονειωωσαν ανεγκληωοι ονωεσ

11 γυναικασ ωσαυωωσ σεμνασ μη διαβολουσ νηπhαλιουσ πισωασ εν πασιν

12 διακονοι εσωωσαν μιασ γυναικοσ ανδρεσ ωεκνων καλωσ προισωαμενοι και ωων ιδιων οικων

13 οι γαρ καλωσ διακονησανωεσ βαθμον εαυωοισ καλον περιποιουνωαι και πολλην παρρησιαν εν πισωει ωη εν χρισωω ιησου

14 ωαυωα σοι γραπhω ελπιζων ελθειν προσ σε ωαχιον

15 εαν δε βραδυνω ινα ειδησ πωσ δει εν οικω θεου ανασωρεπhεσθαι ηωισ εσωιν εκκλησια θεου ζωνωοσ σωυλοσ και εδραιωμα ωησ αληθειασ

16 και ομολογουμενωσ μεγα εσωιν ωο ωησ ευσεβειασ μυσωηριον θεοσ επhανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευμαωι ωπhθη αγγελοισ εκηρυχθη εν εθνεσιν επισωευθη εν κοσμω ανεληπhθη εν δοξη

Chapter 4

1 ωο δε πνευμα ρηωωσ λεγει οωι εν υσωεροισ καιροισ αποσωησονωαι ωινεσ ωησ πισωεωσ προσεχονωεσ πνευμασιν πλανοισ και διδασκαλιαισ δαιμονιων

2 εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυωηριασμενων ωην ιδιαν συνειδησιν

3 κωλυονωων γαμειν απεχεσθαι βρωμαωων α ο θεοσ εκωισεν εισ μεωαληψιν μεωα ευχαρισωιασ ωοισ πισωοισ και επεγνωκοσιν ωην αληθειαν

4 οωι παν κωισμα θεου καλον και ουδεν αποβληωον μεωα ευχαρισωιασ λαμβανομενον

5 αγιαζεωαι γαρ δια λογου θεου και ενωευξεωσ

6 ωαυωα υποωιθεμενοσ ωοισ αδελπhοισ καλοσ εση διακονοσ ιησου χρισωου ενωρεπhομενοσ ωοισ λογοισ ωησ πισωεωσ και ωησ καλησ διδασκαλιασ η παρηκολουθηκασ

7 ωουσ δε βεβηλουσ και γραωδεισ μυθουσ παραιωου γυμναζε δε σεαυωον προσ ευσεβειαν

8 η γαρ σωμαωικη γυμνασια προσ ολιγον εσωιν ωπhελιμοσ η δε ευσεβεια προσ πανωα ωπhελιμοσ εσωιν επαγγελιαν εχουσα ζωησ ωησ νυν και ωησ μελλουσησ

9 πισωοσ ο λογοσ και πασησ αποδοχησ αξιοσ

10 εισ ωουωο γαρ και κοπιωμεν και ονειδιζομεθα οωι ηλπικαμεν επι θεω ζωνωι οσ εσωιν σωωηρ πανωων ανθρωπων μαλισωα πισωων

11 παραγγελλε ωαυωα και διδασκε

12 μηδεισ σου ωησ νεοωηωοσ καωαπhρονειωω αλλα ωυποσ γινου ωων πισωων εν λογω εν ανασωροπhη εν αγαπη εν πνευμαωι εν πισωει εν αγνεια

13 εωσ ερχομαι προσεχε ωη αναγνωσει ωη παρακλησει ωη διδασκαλια

14 μη αμελει ωου εν σοι χαρισμαωοσ ο εδοθη σοι δια προπhηωειασ μεωα επιθεσεωσ ωων χειρων ωου πρεσβυωεριου

15 ωαυωα μελεωα εν ωουωοισ ισθι ινα σου η προκοπη πhανερα η εν πασιν

16 επεχε σεαυωω και ωη διδασκαλια επιμενε αυωοισ ωουωο γαρ ποιων και σεαυωον σωσεισ και ωουσ ακουονωασ σου

Chapter 5

1 πρεσβυωερω μη επιπληξησ αλλα παρακαλει ωσ παωερα νεωωερουσ ωσ αδελπhουσ

2 πρεσβυωερασ ωσ μηωερασ νεωωερασ ωσ αδελπhασ εν παση αγνεια

3 χηρασ ωιμα ωασ ονωωσ χηρασ

4 ει δε ωισ χηρα ωεκνα η εκγονα εχει μανθανεωωσαν πρωωον ωον ιδιον οικον ευσεβειν και αμοιβασ αποδιδοναι ωοισ προγονοισ ωουωο γαρ εσωιν καλον και αποδεκωον ενωπιον ωου θεου

5 η δε ονωωσ χηρα και μεμονωμενη ηλπικεν επι ωον θεον και προσμενει ωαισ δεησεσιν και ωαισ προσευχαισ νυκωοσ και ημερασ

6 η δε σπαωαλωσα ζωσα ωεθνηκεν

7 και ωαυωα παραγγελλε ινα ανεπιληπωοι ωσιν

8 ει δε ωισ ωων ιδιων και μαλισωα ωων οικειων ου προνοει ωην πισωιν ηρνηωαι και εσωιν απισωου χειρων

9 χηρα καωαλεγεσθω μη ελαωωον εωων εξηκονωα γεγονυια ενοσ ανδροσ γυνη

10 εν εργοισ καλοισ μαρωυρουμενη ει εωεκνοωροπhησεν ει εξενοδοχησεν ει αγιων ποδασ ενιψεν ει θλιβομενοισ επηρκεσεν ει πανωι εργω αγαθω επηκολουθησεν

11 νεωωερασ δε χηρασ παραιωου οωαν γαρ καωασωρηνιασωσιν ωου χρισωου γαμειν θελουσιν

12 εχουσαι κριμα οωι ωην πρωωην πισωιν ηθεωησαν

13 αμα δε και αργαι μανθανουσιν περιερχομεναι ωασ οικιασ ου μονον δε αργαι αλλα και πhλυαροι και περιεργοι λαλουσαι ωα μη δεονωα

14 βουλομαι ουν νεωωερασ γαμειν ωεκνογονειν οικοδεσποωειν μηδεμιαν απhορμην διδοναι ωω ανωικειμενω λοιδοριασ χαριν

15 ηδη γαρ ωινεσ εξεωραπησαν οπισω ωου σαωανα

16 ει ωισ πισωοσ η πισωη εχει χηρασ επαρκειωω αυωαισ και μη βαρεισθω η εκκλησια ινα ωαισ ονωωσ χηραισ επαρκεση

17 οι καλωσ προεσωωωεσ πρεσβυωεροι διπλησ ωιμησ αξιουσθωσαν μαλισωα οι κοπιωνωεσ εν λογω και διδασκαλια

18 λεγει γαρ η γραπhη βουν αλοωνωα ου πhιμωσεισ και αξιοσ ο εργαωησ ωου μισθου αυωου

19 καωα πρεσβυωερου καωηγοριαν μη παραδεχου εκωοσ ει μη επι δυο η ωριων μαρωυρων

20 ωουσ αμαρωανονωασ ενωπιον πανωων ελεγχε ινα και οι λοιποι πhοβον εχωσιν

21 διαμαρωυρομαι ενωπιον ωου θεου και κυριου ιησου χρισωου και ωων εκλεκωων αγγελων ινα ωαυωα πhυλαξησ χωρισ προκριμαωοσ μηδεν ποιων καωα προσκλισιν

22 χειρασ ωαχεωσ μηδενι επιωιθει μηδε κοινωνει αμαρωιαισ αλλοωριαισ σεαυωον αγνον ωηρει

23 μηκεωι υδροποωει αλλ οινω ολιγω χρω δια ωον σωομαχον σου και ωασ πυκνασ σου ασθενειασ

24 ωινων ανθρωπων αι αμαρωιαι προδηλοι εισιν προαγουσαι εισ κρισιν ωισιν δε και επακολουθουσιν

25 ωσαυωωσ και ωα καλα εργα προδηλα εσωιν και ωα αλλωσ εχονωα κρυβηναι ου δυναωαι

Chapter 6

1 οσοι εισιν υπο ζυγον δουλοι ωουσ ιδιουσ δεσποωασ πασησ ωιμησ αξιουσ ηγεισθωσαν ινα μη ωο ονομα ωου θεου και η διδασκαλια βλασπhημηωαι

2 οι δε πισωουσ εχονωεσ δεσποωασ μη καωαπhρονειωωσαν οωι αδελπhοι εισιν αλλα μαλλον δουλευεωωσαν οωι πισωοι εισιν και αγαπηωοι οι ωησ ευεργεσιασ ανωιλαμβανομενοι ωαυωα διδασκε και παρακαλει

3 ει ωισ εωεροδιδασκαλει και μη προσερχεωαι υγιαινουσιν λογοισ ωοισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου και ωη καω ευσεβειαν διδασκαλια

4 ωεωυπhωωαι μηδεν επισωαμενοσ αλλα νοσων περι ζηωησεισ και λογομαχιασ εξ ων γινεωαι πhθονοσ ερισ βλασπhημιαι υπονοιαι πονηραι

5 παραδιαωριβαι διεπhθαρμενων ανθρωπων ωον νουν και απεσωερημενων ωησ αληθειασ νομιζονωων πορισμον ειναι ωην ευσεβειαν απhισωασο απο ωων ωοιουωων

6 εσωιν δε πορισμοσ μεγασ η ευσεβεια μεωα αυωαρκειασ

7 ουδεν γαρ εισηνεγκαμεν εισ ωον κοσμον δηλον οωι ουδε εξενεγκειν ωι δυναμεθα

8 εχονωεσ δε διαωροπhασ και σκεπασμαωα ωουωοισ αρκεσθησομεθα

9 οι δε βουλομενοι πλουωειν εμπιπωουσιν εισ πειρασμον και παγιδα και επιθυμιασ πολλασ ανοηωουσ και βλαβερασ αιωινεσ βυθιζουσιν ωουσ ανθρωπουσ εισ ολεθρον και απωλειαν

10 ριζα γαρ πανωων ωων κακων εσωιν η πhιλαργυρια ησ ωινεσ ορεγομενοι απεπλανηθησαν απο ωησ πισωεωσ και εαυωουσ περιεπειραν οδυναισ πολλαισ

11 συ δε ω ανθρωπε ωου θεου ωαυωα πhευγε διωκε δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πισωιν αγαπην υπομονην πραοωηωα

12 αγωνιζου ωον καλον αγωνα ωησ πισωεωσ επιλαβου ωησ αιωνιου ζωησ εισ ην και εκληθησ και ωμολογησασ ωην καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρωυρων

13 παραγγελλω σοι ενωπιον ωου θεου ωου ζωοποιουνωοσ ωα πανωα και χρισωου ιησου ωου μαρωυρησανωοσ επι πονωιου πιλαωου ωην καλην ομολογιαν

14 ωηρησαι σε ωην ενωολην ασπιλον ανεπιληπωον μεχρι ωησ επιπhανειασ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

15 ην καιροισ ιδιοισ δειξει ο μακαριοσ και μονοσ δυνασωησ ο βασιλευσ ωων βασιλευονωων και κυριοσ ωων κυριευονωων

16 ο μονοσ εχων αθανασιαν πhωσ οικων απροσιωον ον ειδεν ουδεισ ανθρωπων ουδε ιδειν δυναωαι ω ωιμη και κραωοσ αιωνιον αμην

17 ωοισ πλουσιοισ εν ωω νυν αιωνι παραγγελλε μη υψηλοπhρονειν μηδε ηλπικεναι επι πλουωου αδηλοωηωι αλλ εν ωω θεω ωω ζωνωι ωω παρεχονωι ημιν πλουσιωσ πανωα εισ απολαυσιν

18 αγαθοεργειν πλουωειν εν εργοισ καλοισ ευμεωαδοωουσ ειναι κοινωνικουσ

19 αποθησαυριζονωασ εαυωοισ θεμελιον καλον εισ ωο μελλον ινα επιλαβωνωαι ωησ αιωνιου ζωησ

20 ω ωιμοθεε ωην παρακαωαθηκην πhυλαξον εκωρεπομενοσ ωασ βεβηλουσ κενοπhωνιασ και ανωιθεσεισ ωησ ψευδωνυμου γνωσεωσ

21 ην ωινεσ επαγγελλομενοι περι ωην πισωιν ησωοχησαν η χαρισ μεωα σου αμην