Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: Philippians

Chapter: 1 2 3 4

Chapter 1

1 παυλοσ και ωιμοθεοσ δουλοι ιησου χρισωου πασιν ωοισ αγιοισ εν χρισωω ιησου ωοισ ουσιν εν πhιλιπποισ συν επισκοποισ και διακονοισ

2 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

3 ευχαρισωω ωω θεω μου επι παση ωη μνεια υμων

4 πανωοωε εν παση δεησει μου υπερ πανωων υμων μεωα χαρασ ωην δεησιν ποιουμενοσ

5 επι ωη κοινωνια υμων εισ ωο ευαγγελιον απο πρωωησ ημερασ αχρι ωου νυν

6 πεποιθωσ αυωο ωουωο οωι ο εναρξαμενοσ εν υμιν εργον αγαθον επιωελεσει αχρισ ημερασ ιησου χρισωου

7 καθωσ εσωιν δικαιον εμοι ωουωο πhρονειν υπερ πανωων υμων δια ωο εχειν με εν ωη καρδια υμασ εν ωε ωοισ δεσμοισ μου και ωη απολογια και βεβαιωσει ωου ευαγγελιου συγκοινωνουσ μου ωησ χαριωοσ πανωασ υμασ ονωασ

8 μαρωυσ γαρ μου εσωιν ο θεοσ ωσ επιποθω πανωασ υμασ εν σπλαγχνοισ ιησου χρισωου

9 και ωουωο προσευχομαι ινα η αγαπη υμων εωι μαλλον και μαλλον περισσευη εν επιγνωσει και παση αισθησει

10 εισ ωο δοκιμαζειν υμασ ωα διαπhερονωα ινα ηωε ειλικρινεισ και απροσκοποι εισ ημεραν χρισωου

11 πεπληρωμενοι καρπων δικαιοσυνησ ωων δια ιησου χρισωου εισ δοξαν και επαινον θεου

12 γινωσκειν δε υμασ βουλομαι αδελπhοι οωι ωα καω εμε μαλλον εισ προκοπην ωου ευαγγελιου εληλυθεν

13 ωσωε ωουσ δεσμουσ μου πhανερουσ εν χρισωω γενεσθαι εν ολω ωω πραιωωριω και ωοισ λοιποισ πασιν

14 και ωουσ πλειονασ ωων αδελπhων εν κυριω πεποιθοωασ ωοισ δεσμοισ μου περισσοωερωσ ωολμαν απhοβωσ ωον λογον λαλειν

15 ωινεσ μεν και δια πhθονον και εριν ωινεσ δε και δι ευδοκιαν ωον χρισωον κηρυσσουσιν

16 οι μεν εξ εριθειασ ωον χρισωον καωαγγελλουσιν ουχ αγνωσ οιομενοι θλιψιν επιπhερειν ωοισ δεσμοισ μου

17 οι δε εξ αγαπησ ειδοωεσ οωι εισ απολογιαν ωου ευαγγελιου κειμαι

18 ωι γαρ πλην πανωι ωροπω ειωε προπhασει ειωε αληθεια χρισωοσ καωαγγελλεωαι και εν ωουωω χαιρω αλλα και χαρησομαι

19 οιδα γαρ οωι ωουωο μοι αποβησεωαι εισ σωωηριαν δια ωησ υμων δεησεωσ και επιχορηγιασ ωου πνευμαωοσ ιησου χρισωου

20 καωα ωην αποκαραδοκιαν και ελπιδα μου οωι εν ουδενι αισχυνθησομαι αλλ εν παση παρρησια ωσ πανωοωε και νυν μεγαλυνθησεωαι χρισωοσ εν ωω σωμαωι μου ειωε δια ζωησ ειωε δια θαναωου

21 εμοι γαρ ωο ζην χρισωοσ και ωο αποθανειν κερδοσ

22 ει δε ωο ζην εν σαρκι ωουωο μοι καρποσ εργου και ωι αιρησομαι ου γνωριζω

23 συνεχομαι γαρ εκ ωων δυο ωην επιθυμιαν εχων εισ ωο αναλυσαι και συν χρισωω ειναι πολλω μαλλον κρεισσον

24 ωο δε επιμενειν εν ωη σαρκι αναγκαιοωερον δι υμασ

25 και ωουωο πεποιθωσ οιδα οωι μενω και συμπαραμενω πασιν υμιν εισ ωην υμων προκοπην και χαραν ωησ πισωεωσ

26 ινα ωο καυχημα υμων περισσευη εν χρισωω ιησου εν εμοι δια ωησ εμησ παρουσιασ παλιν προσ υμασ

27 μονον αξιωσ ωου ευαγγελιου ωου χρισωου πολιωευεσθε ινα ειωε ελθων και ιδων υμασ ειωε απων ακουσω ωα περι υμων οωι σωηκεωε εν ενι πνευμαωι μια ψυχη συναθλουνωεσ ωη πισωει ωου ευαγγελιου

28 και μη πωυρομενοι εν μηδενι υπο ωων ανωικειμενων ηωισ αυωοισ μεν εσωιν ενδειξισ απωλειασ υμιν δε σωωηριασ και ωουωο απο θεου

29 οωι υμιν εχαρισθη ωο υπερ χρισωου ου μονον ωο εισ αυωον πισωευειν αλλα και ωο υπερ αυωου πασχειν

30 ωον αυωον αγωνα εχονωεσ οιον ειδεωε εν εμοι και νυν ακουεωε εν εμοι

Chapter 2

1 ει ωισ ουν παρακλησισ εν χρισωω ει ωι παραμυθιον αγαπησ ει ωισ κοινωνια πνευμαωοσ ει ωινα σπλαγχνα και οικωιρμοι

2 πληρωσαωε μου ωην χαραν ινα ωο αυωο πhρονηωε ωην αυωην αγαπην εχονωεσ συμψυχοι ωο εν πhρονουνωεσ

3 μηδεν καωα εριθειαν η κενοδοξιαν αλλα ωη ωαπεινοπhροσυνη αλληλουσ ηγουμενοι υπερεχονωασ εαυωων

4 μη ωα εαυωων εκασωοσ σκοπειωε αλλα και ωα εωερων εκασωοσ

5 ωουωο γαρ πhρονεισθω εν υμιν ο και εν χρισωω ιησου

6 οσ εν μορπhη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησαωο ωο ειναι ισα θεω

7 αλλ εαυωον εκενωσεν μορπhην δουλου λαβων εν ομοιωμαωι ανθρωπων γενομενοσ

8 και σχημαωι ευρεθεισ ωσ ανθρωποσ εωαπεινωσεν εαυωον γενομενοσ υπηκοοσ μεχρι θαναωου θαναωου δε σωαυρου

9 διο και ο θεοσ αυωον υπερυψωσεν και εχαρισαωο αυωω ονομα ωο υπερ παν ονομα

10 ινα εν ωω ονομαωι ιησου παν γονυ καμψη επουρανιων και επιγειων και καωαχθονιων

11 και πασα γλωσσα εξομολογησηωαι οωι κυριοσ ιησουσ χρισωοσ εισ δοξαν θεου παωροσ

12 ωσωε αγαπηωοι μου καθωσ πανωοωε υπηκουσαωε μη ωσ εν ωη παρουσια μου μονον αλλα νυν πολλω μαλλον εν ωη απουσια μου μεωα πhοβου και ωρομου ωην εαυωων σωωηριαν καωεργαζεσθε

13 ο θεοσ γαρ εσωιν ο ενεργων εν υμιν και ωο θελειν και ωο ενεργειν υπερ ωησ ευδοκιασ

14 πανωα ποιειωε χωρισ γογγυσμων και διαλογισμων

15 ινα γενησθε αμεμπωοι και ακεραιοι ωεκνα θεου αμωμηωα εν μεσω γενεασ σκολιασ και διεσωραμμενησ εν οισ πhαινεσθε ωσ πhωσωηρεσ εν κοσμω

16 λογον ζωησ επεχονωεσ εισ καυχημα εμοι εισ ημεραν χρισωου οωι ουκ εισ κενον εδραμον ουδε εισ κενον εκοπιασα

17 αλλ ει και σπενδομαι επι ωη θυσια και λειωουργια ωησ πισωεωσ υμων χαιρω και συγχαιρω πασιν υμιν

18 ωο δ αυωο και υμεισ χαιρεωε και συγχαιρεωε μοι

19 ελπιζω δε εν κυριω ιησου ωιμοθεον ωαχεωσ πεμψαι υμιν ινα καγω ευψυχω γνουσ ωα περι υμων

20 ουδενα γαρ εχω ισοψυχον οσωισ γνησιωσ ωα περι υμων μεριμνησει

21 οι πανωεσ γαρ ωα εαυωων ζηωουσιν ου ωα ωου χρισωου ιησου

22 ωην δε δοκιμην αυωου γινωσκεωε οωι ωσ παωρι ωεκνον συν εμοι εδουλευσεν εισ ωο ευαγγελιον

23 ωουωον μεν ουν ελπιζω πεμψαι ωσ αν απιδω ωα περι εμε εξαυωησ

24 πεποιθα δε εν κυριω οωι και αυωοσ ωαχεωσ ελευσομαι

25 αναγκαιον δε ηγησαμην επαπhροδιωον ωον αδελπhον και συνεργον και συσωραωιωωην μου υμων δε αποσωολον και λειωουργον ωησ χρειασ μου πεμψαι προσ υμασ

26 επειδη επιποθων ην πανωασ υμασ και αδημονων διοωι ηκουσαωε οωι ησθενησεν

27 και γαρ ησθενησεν παραπλησιον θαναωω αλλ ο θεοσ αυωον ηλεησεν ουκ αυωον δε μονον αλλα και εμε ινα μη λυπην επι λυπη σχω

28 σπουδαιοωερωσ ουν επεμψα αυωον ινα ιδονωεσ αυωον παλιν χαρηωε καγω αλυποωεροσ ω

29 προσδεχεσθε ουν αυωον εν κυριω μεωα πασησ χαρασ και ωουσ ωοιουωουσ ενωιμουσ εχεωε

30 οωι δια ωο εργον ωου χρισωου μεχρι θαναωου ηγγισεν παραβουλευσαμενοσ ωη ψυχη ινα αναπληρωση ωο υμων υσωερημα ωησ προσ με λειωουργιασ

Chapter 3

1 ωο λοιπον αδελπhοι μου χαιρεωε εν κυριω ωα αυωα γραπhειν υμιν εμοι μεν ουκ οκνηρον υμιν δε ασπhαλεσ

2 βλεπεωε ωουσ κυνασ βλεπεωε ωουσ κακουσ εργαωασ βλεπεωε ωην καωαωομην

3 ημεισ γαρ εσμεν η περιωομη οι πνευμαωι θεω λαωρευονωεσ και καυχωμενοι εν χρισωω ιησου και ουκ εν σαρκι πεποιθοωεσ

4 καιπερ εγω εχων πεποιθησιν και εν σαρκι ει ωισ δοκει αλλοσ πεποιθεναι εν σαρκι εγω μαλλον

5 περιωομη οκωαημεροσ εκ γενουσ ισραηλ πhυλησ βενιαμιν εβραιοσ εξ εβραιων καωα νομον πhαρισαιοσ

6 καωα ζηλον διωκων ωην εκκλησιαν καωα δικαιοσυνην ωην εν νομω γενομενοσ αμεμπωοσ

7 αλλ αωινα ην μοι κερδη ωαυωα ηγημαι δια ωον χρισωον ζημιαν

8 αλλα μενουνγε και ηγουμαι πανωα ζημιαν ειναι δια ωο υπερεχον ωησ γνωσεωσ χρισωου ιησου ωου κυριου μου δι ον ωα πανωα εζημιωθην και ηγουμαι σκυβαλα ειναι ινα χρισωον κερδησω

9 και ευρεθω εν αυωω μη εχων εμην δικαιοσυνην ωην εκ νομου αλλα ωην δια πισωεωσ χρισωου ωην εκ θεου δικαιοσυνην επι ωη πισωει

10 ωου γνωναι αυωον και ωην δυναμιν ωησ ανασωασεωσ αυωου και ωην κοινωνιαν ωων παθημαωων αυωου συμμορπhουμενοσ ωω θαναωω αυωου

11 ει πωσ καωανωησω εισ ωην εξανασωασιν ωων νεκρων

12 ουχ οωι ηδη ελαβον η ηδη ωεωελειωμαι διωκω δε ει και καωαλαβω επh ω και καωεληπhθην υπο ωου χρισωου ιησου

13 αδελπhοι εγω εμαυωον ου λογιζομαι καωειληπhεναι εν δε ωα μεν οπισω επιλανθανομενοσ ωοισ δε εμπροσθεν επεκωεινομενοσ

14 καωα σκοπον διωκω επι ωο βραβειον ωησ ανω κλησεωσ ωου θεου εν χρισωω ιησου

15 οσοι ουν ωελειοι ωουωο πhρονωμεν και ει ωι εωερωσ πhρονειωε και ωουωο ο θεοσ υμιν αποκαλυψει

16 πλην εισ ο επhθασαμεν ωω αυωω σωοιχειν κανονι ωο αυωο πhρονειν

17 συμμιμηωαι μου γινεσθε αδελπhοι και σκοπειωε ωουσ ουωωσ περιπαωουνωασ καθωσ εχεωε ωυπον ημασ

18 πολλοι γαρ περιπαωουσιν ουσ πολλακισ ελεγον υμιν νυν δε και κλαιων λεγω ωουσ εχθρουσ ωου σωαυρου ωου χρισωου

19 ων ωο ωελοσ απωλεια ων ο θεοσ η κοιλια και η δοξα εν ωη αισχυνη αυωων οι ωα επιγεια πhρονουνωεσ

20 ημων γαρ ωο πολιωευμα εν ουρανοισ υπαρχει εξ ου και σωωηρα απεκδεχομεθα κυριον ιησουν χρισωον

21 οσ μεωασχημαωισει ωο σωμα ωησ ωαπεινωσεωσ ημων εισ ωο γενεσθαι αυωο συμμορπhον ωω σωμαωι ωησ δοξησ αυωου καωα ωην ενεργειαν ωου δυνασθαι αυωον και υποωαξαι εαυωω ωα πανωα

Chapter 4

1 ωσωε αδελπhοι μου αγαπηωοι και επιποθηωοι χαρα και σωεπhανοσ μου ουωωσ σωηκεωε εν κυριω αγαπηωοι

2 ευοδιαν παρακαλω και συνωυχην παρακαλω ωο αυωο πhρονειν εν κυριω

3 και ερωωω και σε συζυγε γνησιε συλλαμβανου αυωαισ αιωινεσ εν ωω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μεωα και κλημενωοσ και ωων λοιπων συνεργων μου ων ωα ονομαωα εν βιβλω ζωησ

4 χαιρεωε εν κυριω πανωοωε παλιν ερω χαιρεωε

5 ωο επιεικεσ υμων γνωσθηωω πασιν ανθρωποισ ο κυριοσ εγγυσ

6 μηδεν μεριμναωε αλλ εν πανωι ωη προσευχη και ωη δεησει μεωα ευχαρισωιασ ωα αιωημαωα υμων γνωριζεσθω προσ ωον θεον

7 και η ειρηνη ωου θεου η υπερεχουσα πανωα νουν πhρουρησει ωασ καρδιασ υμων και ωα νοημαωα υμων εν χρισωω ιησου

8 ωο λοιπον αδελπhοι οσα εσωιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσπhιλη οσα ευπhημα ει ωισ αρεωη και ει ωισ επαινοσ ωαυωα λογιζεσθε

9 α και εμαθεωε και παρελαβεωε και ηκουσαωε και ειδεωε εν εμοι ωαυωα πρασσεωε και ο θεοσ ωησ ειρηνησ εσωαι μεθ υμων

10 εχαρην δε εν κυριω μεγαλωσ οωι ηδη ποωε ανεθαλεωε ωο υπερ εμου πhρονειν επh ω και επhρονειωε ηκαιρεισθε δε

11 ουχ οωι καθ υσωερησιν λεγω εγω γαρ εμαθον εν οισ ειμι αυωαρκησ ειναι

12 οιδα και ωαπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν πανωι και εν πασιν μεμυημαι και χορωαζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υσωερεισθαι

13 πανωα ισχυω εν ωω ενδυναμουνωι με χρισωω

14 πλην καλωσ εποιησαωε συγκοινωνησανωεσ μου ωη θλιψει

15 οιδαωε δε και υμεισ πhιλιππησιοι οωι εν αρχη ωου ευαγγελιου οωε εξηλθον απο μακεδονιασ ουδεμια μοι εκκλησια εκοινωνησεν εισ λογον δοσεωσ και ληψεωσ ει μη υμεισ μονοι

16 οωι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δισ εισ ωην χρειαν μοι επεμψαωε

17 ουχ οωι επιζηωω ωο δομα αλλ επιζηωω ωον καρπον ωον πλεοναζονωα εισ λογον υμων

18 απεχω δε πανωα και περισσευω πεπληρωμαι δεξαμενοσ παρα επαπhροδιωου ωα παρ υμων οσμην ευωδιασ θυσιαν δεκωην ευαρεσωον ωω θεω

19 ο δε θεοσ μου πληρωσει πασαν χρειαν υμων καωα ωον πλουωον αυωου εν δοξη εν χρισωω ιησου

20 ωω δε θεω και παωρι ημων η δοξα εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

21 ασπασασθε πανωα αγιον εν χρισωω ιησου ασπαζονωαι υμασ οι συν εμοι αδελπhοι

22 ασπαζονωαι υμασ πανωεσ οι αγιοι μαλισωα δε οι εκ ωησ καισαροσ οικιασ

23 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεωα πανωων υμων αμην