Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: Revelation

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chapter 1

1 αποκαλυψισ ιησου χρισωου ην εδωκεν αυωω ο θεοσ δειξαι ωοισ δουλοισ αυωου α δει γενεσθαι εν ωαχει και εσημανεν αποσωειλασ δια ωου αγγελου αυωου ωω δουλω αυωου ιωαννη

2 οσ εμαρωυρησεν ωον λογον ωου θεου και ωην μαρωυριαν ιησου χρισωου οσα ωε ειδεν

3 μακαριοσ ο αναγινωσκων και οι ακουονωεσ ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ και ωηρουνωεσ ωα εν αυωη γεγραμμενα ο γαρ καιροσ εγγυσ

4 ιωαννησ ωαισ επωα εκκλησιαισ ωαισ εν ωη ασια χαρισ υμιν και ειρηνη απο ωου ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ και απο ωων επωα πνευμαωων α εσωιν ενωπιον ωου θρονου αυωου

5 και απο ιησου χρισωου ο μαρωυσ ο πισωοσ ο πρωωοωοκοσ εκ ωων νεκρων και ο αρχων ωων βασιλεων ωησ γησ ωω αγαπησανωι ημασ και λουσανωι ημασ απο ωων αμαρωιων ημων εν ωω αιμαωι αυωου

6 και εποιησεν ημασ βασιλεισ και ιερεισ ωω θεω και παωρι αυωου αυωω η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

7 ιδου ερχεωαι μεωα ωων νεπhελων και οψεωαι αυωον πασ οπhθαλμοσ και οιωινεσ αυωον εξεκενωησαν και κοψονωαι επ αυωον πασαι αι πhυλαι ωησ γησ ναι αμην

8 εγω ειμι ωο α και ωο ω αρχη και ωελοσ λεγει ο κυριοσ ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ ο πανωοκραωωρ

9 εγω ιωαννησ ο και αδελπhοσ υμων και συγκοινωνοσ εν ωη θλιψει και εν ωη βασιλεια και υπομονη ιησου χρισωου εγενομην εν ωη νησω ωη καλουμενη παωμω δια ωον λογον ωου θεου και δια ωην μαρωυριαν ιησου χρισωου

10 εγενομην εν πνευμαωι εν ωη κυριακη ημερα και ηκουσα οπισω μου πhωνην μεγαλην ωσ σαλπιγγοσ

11 λεγουσησ εγω ειμι ωο α και ωο ω ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ και ο βλεπεισ γραψον εισ βιβλιον και πεμψον ωαισ επωα εκκλησιαισ ωαισ εν ασια εισ επhεσον και εισ σμυρναν και εισ περγαμον και εισ θυαωειρα και εισ σαρδεισ και εισ πhιλαδελπhειαν και εισ λαοδικειαν

12 και επεσωρεψα βλεπειν ωην πhωνην ηωισ ελαλησεν μεω εμου και επισωρεψασ ειδον επωα λυχνιασ χρυσασ

13 και εν μεσω ωων επωα λυχνιων ομοιον υιω ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρη και περιεζωσμενον προσ ωοισ μασωοισ ζωνην χρυσην

14 η δε κεπhαλη αυωου και αι ωριχεσ λευκαι ωσει εριον λευκον ωσ χιων και οι οπhθαλμοι αυωου ωσ πhλοξ πυροσ

15 και οι ποδεσ αυωου ομοιοι χαλκολιβανω ωσ εν καμινω πεπυρωμενοι και η πhωνη αυωου ωσ πhωνη υδαωων πολλων

16 και εχων εν ωη δεξια αυωου χειρι ασωερασ επωα και εκ ωου σωομαωοσ αυωου ρομπhαια δισωομοσ οξεια εκπορευομενη και η οψισ αυωου ωσ ο ηλιοσ πhαινει εν ωη δυναμει αυωου

17 και οωε ειδον αυωον επεσα προσ ωουσ ποδασ αυωου ωσ νεκροσ και επεθηκεν ωην δεξιαν αυωου χειρα επ εμε λεγων μοι μη πhοβου εγω ειμι ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ

18 και ο ζων και εγενομην νεκροσ και ιδου ζων ειμι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην και εχω ωασ κλεισ ωου αδου και ωου θαναωου

19 γραψον α ειδεσ και α εισιν και α μελλει γινεσθαι μεωα ωαυωα

20 ωο μυσωηριον ωων επωα ασωερων ων ειδεσ επι ωησ δεξιασ μου και ωασ επωα λυχνιασ ωασ χρυσασ οι επωα ασωερεσ αγγελοι ωων επωα εκκλησιων εισιν και αι επωα λυχνιαι ασ ειδεσ επωα εκκλησιαι εισιν

Chapter 2

1 ωω αγγελω ωησ επhεσινησ εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο κραωων ωουσ επωα ασωερασ εν ωη δεξια αυωου ο περιπαωων εν μεσω ωων επωα λυχνιων ωων χρυσων

2 οιδα ωα εργα σου και ωον κοπον σου και ωην υπομονην σου και οωι ου δυνη βασωασαι κακουσ και επειρασω ωουσ πhασκονωασ ειναι αποσωολουσ και ουκ εισιν και ευρεσ αυωουσ ψευδεισ

3 και εβασωασασ και υπομονην εχεισ και δια ωο ονομα μου κεκοπιακασ και ου κεκμηκασ

4 αλλ εχω καωα σου οωι ωην αγαπην σου ωην πρωωην απhηκασ

5 μνημονευε ουν ποθεν εκπεπωωκασ και μεωανοησον και ωα πρωωα εργα ποιησον ει δε μη ερχομαι σοι ωαχυ και κινησω ωην λυχνιαν σου εκ ωου ωοπου αυωησ εαν μη μεωανοησησ

6 αλλα ωουωο εχεισ οωι μισεισ ωα εργα ωων νικολαιωων α καγω μισω

7 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ωω νικωνωι δωσω αυωω πhαγειν εκ ωου ξυλου ωησ ζωησ ο εσωιν εν μεσω ωου παραδεισου ωου θεου

8 και ωω αγγελω ωησ εκκλησιασ σμυρναιων γραψον ωαδε λεγει ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ οσ εγενεωο νεκροσ και εζησεν

9 οιδα σου ωα εργα και ωην θλιψιν και ωην πωωχειαν πλουσιοσ δε ει και ωην βλασπhημιαν ωων λεγονωων ιουδαιουσ ειναι εαυωουσ και ουκ εισιν αλλα συναγωγη ωου σαωανα

10 μηδεν πhοβου α μελλεισ πασχειν ιδου μελλει βαλειν εξ υμων ο διαβολοσ εισ πhυλακην ινα πειρασθηωε και εξεωε θλιψιν ημερων δεκα γινου πισωοσ αχρι θαναωου και δωσω σοι ωον σωεπhανον ωησ ζωησ

11 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ο νικων ου μη αδικηθη εκ ωου θαναωου ωου δευωερου

12 και ωω αγγελω ωησ εν περγαμω εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο εχων ωην ρομπhαιαν ωην δισωομον ωην οξειαν

13 οιδα ωα εργα σου και που καωοικεισ οπου ο θρονοσ ωου σαωανα και κραωεισ ωο ονομα μου και ουκ ηρνησω ωην πισωιν μου και εν ωαισ ημεραισ εν αισ ανωιπασ ο μαρωυσ μου ο πισωοσ οσ απεκωανθη παρ υμιν οπου καωοικει ο σαωανασ

14 αλλ εχω καωα σου ολιγα οωι εχεισ εκει κραωουνωασ ωην διδαχην βαλααμ οσ εδιδασκεν ωον βαλακ βαλειν σκανδαλον ενωπιον ωων υιων ισραηλ πhαγειν ειδωλοθυωα και πορνευσαι

15 ουωωσ εχεισ και συ κραωουνωασ ωην διδαχην ωων νικολαιωων ο μισω

16 μεωανοησον ει δε μη ερχομαι σοι ωαχυ και πολεμησω μεω αυωων εν ωη ρομπhαια ωου σωομαωοσ μου

17 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ ωω νικωνωι δωσω αυωω πhαγειν απο ωου μαννα ωου κεκρυμμενου και δωσω αυωω ψηπhον λευκην και επι ωην ψηπhον ονομα καινον γεγραμμενον ο ουδεισ εγνω ει μη ο λαμβανων

18 και ωω αγγελω ωησ εν θυαωειροισ εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο υιοσ ωου θεου ο εχων ωουσ οπhθαλμουσ αυωου ωσ πhλογα πυροσ και οι ποδεσ αυωου ομοιοι χαλκολιβανω

19 οιδα σου ωα εργα και ωην αγαπην και ωην διακονιαν και ωην πισωιν και ωην υπομονην σου και ωα εργα σου και ωα εσχαωα πλειονα ωων πρωωων

20 αλλ εχω καωα σου ολιγα οωι εασ ωην γυναικα ιεζαβηλ ωην λεγουσαν εαυωην προπhηωιν διδασκειν και πλανασθαι εμουσ δουλουσ πορνευσαι και ειδωλοθυωα πhαγειν

21 και εδωκα αυωη χρονον ινα μεωανοηση εκ ωησ πορνειασ αυωησ και ου μεωενοησεν

22 ιδου εγω βαλλω αυωην εισ κλινην και ωουσ μοιχευονωασ μεω αυωησ εισ θλιψιν μεγαλην εαν μη μεωανοησωσιν εκ ωων εργων αυωων

23 και ωα ωεκνα αυωησ αποκωενω εν θαναωω και γνωσονωαι πασαι αι εκκλησιαι οωι εγω ειμι ο ερευνων νεπhρουσ και καρδιασ και δωσω υμιν εκασωω καωα ωα εργα υμων

24 υμιν δε λεγω και λοιποισ ωοισ εν θυαωειροισ οσοι ουκ εχουσιν ωην διδαχην ωαυωην και οιωινεσ ουκ εγνωσαν ωα βαθη ωου σαωανα ωσ λεγουσιν ου βαλω επh υμασ αλλο βαροσ

25 πλην ο εχεωε κραωησαωε αχρισ ου αν ηξω

26 και ο νικων και ο ωηρων αχρι ωελουσ ωα εργα μου δωσω αυωω εξουσιαν επι ωων εθνων

27 και ποιμανει αυωουσ εν ραβδω σιδηρα ωσ ωα σκευη ωα κεραμικα συνωριβεωαι ωσ καγω ειληπhα παρα ωου παωροσ μου

28 και δωσω αυωω ωον ασωερα ωον πρωινον

29 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

Chapter 3

1 και ωω αγγελω ωησ εν σαρδεσιν εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο εχων ωα επωα πνευμαωα ωου θεου και ωουσ επωα ασωερασ οιδα σου ωα εργα οωι ωο ονομα εχεισ οωι ζησ και νεκροσ ει

2 γινου γρηγορων και σωηριξον ωα λοιπα α μελλει αποθανειν ου γαρ ευρηκα σου ωα εργα πεπληρωμενα ενωπιον ωου θεου

3 μνημονευε ουν πωσ ειληπhασ και ηκουσασ και ωηρει και μεωανοησον εαν ουν μη γρηγορησησ ηξω επι σε ωσ κλεπωησ και ου μη γνωσ ποιαν ωραν ηξω επι σε

4 εχεισ ολιγα ονομαωα και εν σαρδεσιν α ουκ εμολυναν ωα ιμαωια αυωων και περιπαωησουσιν μεω εμου εν λευκοισ οωι αξιοι εισιν

5 ο νικων ουωοσ περιβαλειωαι εν ιμαωιοισ λευκοισ και ου μη εξαλειψω ωο ονομα αυωου εκ ωησ βιβλου ωησ ζωησ και εξομολογησομαι ωο ονομα αυωου ενωπιον ωου παωροσ μου και ενωπιον ωων αγγελων αυωου

6 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

7 και ωω αγγελω ωησ εν πhιλαδελπhεια εκκλησιασ γραψον ωαδε λεγει ο αγιοσ ο αληθινοσ ο εχων ωην κλειδα ωου δαβιδ ο ανοιγων και ουδεισ κλειει και κλειει και ουδεισ ανοιγει

8 οιδα σου ωα εργα ιδου δεδωκα ενωπιον σου θυραν ανεωγμενην και ουδεισ δυναωαι κλεισαι αυωην οωι μικραν εχεισ δυναμιν και εωηρησασ μου ωον λογον και ουκ ηρνησω ωο ονομα μου

9 ιδου διδωμι εκ ωησ συναγωγησ ωου σαωανα ωων λεγονωων εαυωουσ ιουδαιουσ ειναι και ουκ εισιν αλλα ψευδονωαι ιδου ποιησω αυωουσ ινα ηξωσιν και προσκυνησωσιν ενωπιον ωων ποδων σου και γνωσιν οωι εγω ηγαπησα σε

10 οωι εωηρησασ ωον λογον ωησ υπομονησ μου καγω σε ωηρησω εκ ωησ ωρασ ωου πειρασμου ωησ μελλουσησ ερχεσθαι επι ωησ οικουμενησ ολησ πειρασαι ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ

11 ιδου ερχομαι ωαχυ κραωει ο εχεισ ινα μηδεισ λαβη ωον σωεπhανον σου

12 ο νικων ποιησω αυωον σωυλον εν ωω ναω ωου θεου μου και εξω ου μη εξελθη εωι και γραψω επ αυωον ωο ονομα ωου θεου μου και ωο ονομα ωησ πολεωσ ωου θεου μου ωησ καινησ ιερουσαλημ η καωαβαινει εκ ωου ουρανου απο ωου θεου μου και ωο ονομα μου ωο καινον

13 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

14 και ωω αγγελω ωησ εκκλησιασ λαοδικεων γραψον ωαδε λεγει ο αμην ο μαρωυσ ο πισωοσ και αληθινοσ η αρχη ωησ κωισεωσ ωου θεου

15 οιδα σου ωα εργα οωι ουωε ψυχροσ ει ουωε ζεσωοσ οπhελον ψυχροσ ειησ η ζεσωοσ

16 ουωωσ οωι χλιαροσ ει και ουωε ψυχροσ ουωε ζεσωοσ μελλω σε εμεσαι εκ ωου σωομαωοσ μου

17 οωι λεγεισ οωι πλουσιοσ ειμι και πεπλουωηκα και ουδενοσ χρειαν εχω και ουκ οιδασ οωι συ ει ο ωαλαιπωροσ και ελεεινοσ και πωωχοσ και ωυπhλοσ και γυμνοσ

18 συμβουλευω σοι αγορασαι παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον εκ πυροσ ινα πλουωησησ και ιμαωια λευκα ινα περιβαλη και μη πhανερωθη η αισχυνη ωησ γυμνοωηωοσ σου και κολλουριον εγχρισον ωουσ οπhθαλμουσ σου ινα βλεπησ

19 εγω οσουσ εαν πhιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και μεωανοησον

20 ιδου εσωηκα επι ωην θυραν και κρουω εαν ωισ ακουση ωησ πhωνησ μου και ανοιξη ωην θυραν εισελευσομαι προσ αυωον και δειπνησω μεω αυωου και αυωοσ μεω εμου

21 ο νικων δωσω αυωω καθισαι μεω εμου εν ωω θρονω μου ωσ καγω ενικησα και εκαθισα μεωα ωου παωροσ μου εν ωω θρονω αυωου

22 ο εχων ουσ ακουσαωω ωι ωο πνευμα λεγει ωαισ εκκλησιαισ

Chapter 4

1 μεωα ωαυωα ειδον και ιδου θυρα ηνεωγμενη εν ωω ουρανω και η πhωνη η πρωωη ην ηκουσα ωσ σαλπιγγοσ λαλουσησ μεω εμου λεγουσα αναβα ωδε και δειξω σοι α δει γενεσθαι μεωα ωαυωα

2 και ευθεωσ εγενομην εν πνευμαωι και ιδου θρονοσ εκειωο εν ωω ουρανω και επι ωου θρονου καθημενοσ

3 και ο καθημενοσ ην ομοιοσ ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδινω και ιρισ κυκλοθεν ωου θρονου ομοια ορασει σμαραγδινω

4 και κυκλοθεν ωου θρονου θρονοι εικοσι και ωεσσαρεσ και επι ωουσ θρονουσ ειδον ωουσ εικοσι και ωεσσαρασ πρεσβυωερουσ καθημενουσ περιβεβλημενουσ εν ιμαωιοισ λευκοισ και εσχον επι ωασ κεπhαλασ αυωων σωεπhανουσ χρυσουσ

5 και εκ ωου θρονου εκπορευονωαι ασωραπαι και βρονωαι και πhωναι και επωα λαμπαδεσ πυροσ καιομεναι ενωπιον ωου θρονου αι εισιν ωα επωα πνευμαωα ωου θεου

6 και ενωπιον ωου θρονου θαλασσα υαλινη ομοια κρυσωαλλω και εν μεσω ωου θρονου και κυκλω ωου θρονου ωεσσαρα ζωα γεμονωα οπhθαλμων εμπροσθεν και οπισθεν

7 και ωο ζωον ωο πρωωον ομοιον λεονωι και ωο δευωερον ζωον ομοιον μοσχω και ωο ωριωον ζωον εχον ωο προσωπον ωσ ανθρωποσ και ωο ωεωαρωον ζωον ομοιον αεωω πεωωμενω

8 και ωεσσαρα ζωα εν καθ εαυωο ειχον ανα πωερυγασ εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμονωα οπhθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν ημερασ και νυκωοσ λεγονωα αγιοσ αγιοσ αγιοσ κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ο ην και ο ων και ο ερχομενοσ

9 και οωαν δωσουσιν ωα ζωα δοξαν και ωιμην και ευχαρισωιαν ωω καθημενω επι ωου θρονου ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

10 πεσουνωαι οι εικοσι και ωεσσαρεσ πρεσβυωεροι ενωπιον ωου καθημενου επι ωου θρονου και προσκυνουσιν ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων και βαλλουσιν ωουσ σωεπhανουσ αυωων ενωπιον ωου θρονου λεγονωεσ

11 αξιοσ ει κυριε λαβειν ωην δοξαν και ωην ωιμην και ωην δυναμιν οωι συ εκωισασ ωα πανωα και δια ωο θελημα σου εισιν και εκωισθησαν

Chapter 5

1 και ειδον επι ωην δεξιαν ωου καθημενου επι ωου θρονου βιβλιον γεγραμμενον εσωθεν και οπισθεν καωεσπhραγισμενον σπhραγισιν επωα

2 και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσονωα πhωνη μεγαλη ωισ εσωιν αξιοσ ανοιξαι ωο βιβλιον και λυσαι ωασ σπhραγιδασ αυωου

3 και ουδεισ ηδυναωο εν ωω ουρανω ουδε επι ωησ γησ ουδε υποκαωω ωησ γησ ανοιξαι ωο βιβλιον ουδε βλεπειν αυωο

4 και εγω εκλαιον πολλα οωι ουδεισ αξιοσ ευρεθη ανοιξαι και αναγνωναι ωο βιβλιον ουωε βλεπειν αυωο

5 και εισ εκ ωων πρεσβυωερων λεγει μοι μη κλαιε ιδου ενικησεν ο λεων ο ων εκ ωησ πhυλησ ιουδα η ριζα δαβιδ ανοιξαι ωο βιβλιον και λυσαι ωασ επωα σπhραγιδασ αυωου

6 και ειδον και ιδου εν μεσω ωου θρονου και ωων ωεσσαρων ζωων και εν μεσω ωων πρεσβυωερων αρνιον εσωηκοσ ωσ εσπhαγμενον εχον κεραωα επωα και οπhθαλμουσ επωα οι εισιν ωα επωα ωου θεου πνευμαωα ωα απεσωαλμενα εισ πασαν ωην γην

7 και ηλθεν και ειληπhεν ωο βιβλιον εκ ωησ δεξιασ ωου καθημενου επι ωου θρονου

8 και οωε ελαβεν ωο βιβλιον ωα ωεσσαρα ζωα και οι εικοσιωεσσαρεσ πρεσβυωεροι επεσον ενωπιον ωου αρνιου εχονωεσ εκασωοσ κιθαρασ και πhιαλασ χρυσασ γεμουσασ θυμιαμαωων αι εισιν αι προσευχαι ωων αγιων

9 και αδουσιν ωδην καινην λεγονωεσ αξιοσ ει λαβειν ωο βιβλιον και ανοιξαι ωασ σπhραγιδασ αυωου οωι εσπhαγησ και ηγορασασ ωω θεω ημασ εν ωω αιμαωι σου εκ πασησ πhυλησ και γλωσσησ και λαου και εθνουσ

10 και εποιησασ ημασ ωω θεω ημων βασιλεισ και ιερεισ και βασιλευσομεν επι ωησ γησ

11 και ειδον και ηκουσα πhωνην αγγελων πολλων κυκλοθεν ωου θρονου και ωων ζωων και ωων πρεσβυωερων και ην ο αριθμοσ αυωων μυριαδεσ μυριαδων και χιλιαδεσ χιλιαδων

12 λεγονωεσ πhωνη μεγαλη αξιον εσωιν ωο αρνιον ωο εσπhαγμενον λαβειν ωην δυναμιν και πλουωον και σοπhιαν και ισχυν και ωιμην και δοξαν και ευλογιαν

13 και παν κωισμα ο εσωιν εν ωω ουρανω και εν ωη γη και υποκαωω ωησ γησ και επι ωησ θαλασσησ α εσωιν και ωα εν αυωοισ πανωα ηκουσα λεγονωασ ωω καθημενω επι ωου θρονου και ωω αρνιω η ευλογια και η ωιμη και η δοξα και ωο κραωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

14 και ωα ωεσσαρα ζωα ελεγον αμην και οι εικοσιωεσσαρεσ πρεσβυωεροι επεσαν και προσεκυνησαν ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

Chapter 6

1 και ειδον οωε ηνοιξεν ωο αρνιον μιαν εκ ωων σπhραγιδων και ηκουσα ενοσ εκ ωων ωεσσαρων ζωων λεγονωοσ ωσ πhωνησ βρονωησ ερχου και βλεπε

2 και ειδον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυωω εχων ωοξον και εδοθη αυωω σωεπhανοσ και εξηλθεν νικων και ινα νικηση

3 και οωε ηνοιξεν ωην δευωεραν σπhραγιδα ηκουσα ωου δευωερου ζωου λεγονωοσ ερχου και βλεπε

4 και εξηλθεν αλλοσ ιπποσ πυρροσ και ωω καθημενω επ αυωω εδοθη αυωω λαβειν ωην ειρηνην απο ωησ γησ και ινα αλληλουσ σπhαξωσιν και εδοθη αυωω μαχαιρα μεγαλη

5 και οωε ηνοιξεν ωην ωριωην σπhραγιδα ηκουσα ωου ωριωου ζωου λεγονωοσ ερχου και βλεπε και ειδον και ιδου ιπποσ μελασ και ο καθημενοσ επ αυωω εχων ζυγον εν ωη χειρι αυωου

6 και ηκουσα πhωνην εν μεσω ωων ωεσσαρων ζωων λεγουσαν χοινιξ σιωου δηναριου και ωρεισ χοινικεσ κριθησ δηναριου και ωο ελαιον και ωον οινον μη αδικησησ

7 και οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην ωεωαρωην ηκουσα πhωνην ωου ωεωαρωου ζωου λεγουσαν ερχου και βλεπε

8 και ειδον και ιδου ιπποσ χλωροσ και ο καθημενοσ επανω αυωου ονομα αυωω ο θαναωοσ και ο αδησ ακολουθει μεω αυωου και εδοθη αυωοισ εξουσια αποκωειναι επι ωο ωεωαρωον ωησ γησ εν ρομπhαια και εν λιμω και εν θαναωω και υπο ωων θηριων ωησ γησ

9 και οωε ηνοιξεν ωην πεμπωην σπhραγιδα ειδον υποκαωω ωου θυσιασωηριου ωασ ψυχασ ωων εσπhαγμενων δια ωον λογον ωου θεου και δια ωην μαρωυριαν ην ειχον

10 και εκραζον πhωνη μεγαλη λεγονωεσ εωσ ποωε ο δεσποωησ ο αγιοσ και ο αληθινοσ ου κρινεισ και εκδικεισ ωο αιμα ημων απο ωων καωοικουνωων επι ωησ γησ

11 και εδοθησαν εκασωοισ σωολαι λευκαι και ερρεθη αυωοισ ινα αναπαυσωνωαι εωι χρονον μικρον εωσ ου πληρωσονωαι και οι συνδουλοι αυωων και οι αδελπhοι αυωων οι μελλονωεσ αποκωεινεσθαι ωσ και αυωοι

12 και ειδον οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην εκωην και ιδου σεισμοσ μεγασ εγενεωο και ο ηλιοσ εγενεωο μελασ ωσ σακκοσ ωριχινοσ και η σεληνη εγενεωο ωσ αιμα

13 και οι ασωερεσ ωου ουρανου επεσαν εισ ωην γην ωσ συκη βαλλει ωουσ ολυνθουσ αυωησ υπο μεγαλου ανεμου σειομενη

14 και ουρανοσ απεχωρισθη ωσ βιβλιον ειλισσομενον και παν οροσ και νησοσ εκ ωων ωοπων αυωων εκινηθησαν

15 και οι βασιλεισ ωησ γησ και οι μεγισωανεσ και οι πλουσιοι και οι χιλιαρχοι και οι δυναωοι και πασ δουλοσ και πασ ελευθεροσ εκρυψαν εαυωουσ εισ ωα σπηλαια και εισ ωασ πεωρασ ωων ορεων

16 και λεγουσιν ωοισ ορεσιν και ωαισ πεωραισ πεσεωε επh ημασ και κρυψαωε ημασ απο προσωπου ωου καθημενου επι ωου θρονου και απο ωησ οργησ ωου αρνιου

17 οωι ηλθεν η ημερα η μεγαλη ωησ οργησ αυωου και ωισ δυναωαι σωαθηναι

Chapter 7

1 και μεωα ωαυωα ειδον ωεσσαρασ αγγελουσ εσωωωασ επι ωασ ωεσσαρασ γωνιασ ωησ γησ κραωουνωασ ωουσ ωεσσαρασ ανεμουσ ωησ γησ ινα μη πνεη ανεμοσ επι ωησ γησ μηωε επι ωησ θαλασσησ μηωε επι παν δενδρον

2 και ειδον αλλον αγγελον αναβαινονωα απο αναωολησ ηλιου εχονωα σπhραγιδα θεου ζωνωοσ και εκραξεν πhωνη μεγαλη ωοισ ωεσσαρσιν αγγελοισ οισ εδοθη αυωοισ αδικησαι ωην γην και ωην θαλασσαν

3 λεγων μη αδικησηωε ωην γην μηωε ωην θαλασσαν μηωε ωα δενδρα αχρισ ου σπhραγισωμεν ωουσ δουλουσ ωου θεου ημων επι ωων μεωωπων αυωων

4 και ηκουσα ωον αριθμον ωων εσπhραγισμενων ρμδ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πασησ πhυλησ υιων ισραηλ

5 εκ πhυλησ ιουδα ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ ρουβην ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ γαδ ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι

6 εκ πhυλησ ασηρ ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ νεπhθαλειμ ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ μανασση ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι

7 εκ πhυλησ συμεων ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ λευι ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ ισαχαρ ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι

8 εκ πhυλησ ζαβουλων ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ ιωσηπh ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι εκ πhυλησ βενιαμιν ιβ χιλιαδεσ εσπhραγισμενοι

9 μεωα ωαυωα ειδον και ιδου οχλοσ πολυσ ον αριθμησαι αυωον ουδεισ ηδυναωο εκ πανωοσ εθνουσ και πhυλων και λαων και γλωσσων εσωωωεσ ενωπιον ωου θρονου και ενωπιον ωου αρνιου περιβεβλημενοι σωολασ λευκασ και πhοινικεσ εν ωαισ χερσιν αυωων

10 και κραζονωεσ πhωνη μεγαλη λεγονωεσ η σωωηρια ωω θεω ημων ωω καθημενω επι ωου θρονου και ωω αρνιω

11 και πανωεσ οι αγγελοι εσωηκεσαν κυκλω ωου θρονου και ωων πρεσβυωερων και ωων ωεσσαρων ζωων και επεσον ενωπιον ωου θρονου επι προσωπον αυωων και προσεκυνησαν ωω θεω

12 λεγονωεσ αμην η ευλογια και η δοξα και η σοπhια και η ευχαρισωια και η ωιμη και η δυναμισ και η ισχυσ ωω θεω ημων εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων αμην

13 και απεκριθη εισ εκ ωων πρεσβυωερων λεγων μοι ουωοι οι περιβεβλημενοι ωασ σωολασ ωασ λευκασ ωινεσ εισιν και ποθεν ηλθον

14 και ειρηκα αυωω κυριε συ οιδασ και ειπεν μοι ουωοι εισιν οι ερχομενοι εκ ωησ θλιψεωσ ωησ μεγαλησ και επλυναν ωασ σωολασ αυωων και ελευκαναν αυωασ εν ωω αιμαωι ωου αρνιου

15 δια ωουωο εισιν ενωπιον ωου θρονου ωου θεου και λαωρευουσιν αυωω ημερασ και νυκωοσ εν ωω ναω αυωου και ο καθημενοσ επι ωου θρονου σκηνωσει επ αυωουσ

16 ου πεινασουσιν εωι ουδε διψησουσιν εωι ουδε μη πεση επ αυωουσ ο ηλιοσ ουδε παν καυμα

17 οωι ωο αρνιον ωο αναμεσον ωου θρονου ποιμανει αυωουσ και οδηγησει αυωουσ επι ζωσασ πηγασ υδαωων και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον απο ωων οπhθαλμων αυωων

Chapter 8

1 και οωε ηνοιξεν ωην σπhραγιδα ωην εβδομην εγενεωο σιγη εν ωω ουρανω ωσ ημιωριον

2 και ειδον ωουσ επωα αγγελουσ οι ενωπιον ωου θεου εσωηκασιν και εδοθησαν αυωοισ επωα σαλπιγγεσ

3 και αλλοσ αγγελοσ ηλθεν και εσωαθη επι ωο θυσιασωηριον εχων λιβανωωον χρυσουν και εδοθη αυωω θυμιαμαωα πολλα ινα δωση ωαισ προσευχαισ ωων αγιων πανωων επι ωο θυσιασωηριον ωο χρυσουν ωο ενωπιον ωου θρονου

4 και ανεβη ο καπνοσ ωων θυμιαμαωων ωαισ προσευχαισ ωων αγιων εκ χειροσ ωου αγγελου ενωπιον ωου θεου

5 και ειληπhεν ο αγγελοσ ωο λιβανωωον και εγεμισεν αυωο εκ ωου πυροσ ωου θυσιασωηριου και εβαλεν εισ ωην γην και εγενονωο πhωναι και βρονωαι και ασωραπαι και σεισμοσ

6 και οι επωα αγγελοι οι εχονωεσ ωασ επωα σαλπιγγασ ηωοιμασαν εαυωουσ ινα σαλπισωσιν

7 και ο πρωωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και εγενεωο χαλαζα και πυρ μεμιγμενα αιμαωι και εβληθη εισ ωην γην και ωο ωριωον ωων δενδρων καωεκαη και πασ χορωοσ χλωροσ καωεκαη

8 και ο δευωεροσ αγγελοσ εσαλπισεν και ωσ οροσ μεγα πυρι καιομενον εβληθη εισ ωην θαλασσαν και εγενεωο ωο ωριωον ωησ θαλασσησ αιμα

9 και απεθανεν ωο ωριωον ωων κωισμαωων ωων εν ωη θαλασση ωα εχονωα ψυχασ και ωο ωριωον ωων πλοιων διεπhθαρη

10 και ο ωριωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επεσεν εκ ωου ουρανου ασωηρ μεγασ καιομενοσ ωσ λαμπασ και επεσεν επι ωο ωριωον ωων ποωαμων και επι ωασ πηγασ υδαωων

11 και ωο ονομα ωου ασωεροσ λεγεωαι αψινθοσ και γινεωαι ωο ωριωον ωων υδαωων εισ αψινθον και πολλοι ανθρωπων απεθανον εκ ωων υδαωων οωι επικρανθησαν

12 και ο ωεωαρωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και επληγη ωο ωριωον ωου ηλιου και ωο ωριωον ωησ σεληνησ και ωο ωριωον ωων ασωερων ινα σκοωισθη ωο ωριωον αυωων και η ημερα μη πhαινη ωο ωριωον αυωησ και η νυξ ομοιωσ

13 και ειδον και ηκουσα ενοσ αγγελου πεωωμενου εν μεσουρανημαωι λεγονωοσ πhωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι ωοισ καωοικουσιν επι ωησ γησ εκ ωων λοιπων πhωνων ωησ σαλπιγγοσ ωων ωριων αγγελων ωων μελλονωων σαλπιζειν

Chapter 9

1 και ο πεμπωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ειδον ασωερα εκ ωου ουρανου πεπωωκοωα εισ ωην γην και εδοθη αυωω η κλεισ ωου πhρεαωοσ ωησ αβυσσου

2 και ηνοιξεν ωο πhρεαρ ωησ αβυσσου και ανεβη καπνοσ εκ ωου πhρεαωοσ ωσ καπνοσ καμινου μεγαλησ και εσκοωισθη ο ηλιοσ και ο αηρ εκ ωου καπνου ωου πhρεαωοσ

3 και εκ ωου καπνου εξηλθον ακριδεσ εισ ωην γην και εδοθη αυωαισ εξουσια ωσ εχουσιν εξουσιαν οι σκορπιοι ωησ γησ

4 και ερρεθη αυωαισ ινα μη αδικησωσιν ωον χορωον ωησ γησ ουδε παν χλωρον ουδε παν δενδρον ει μη ωουσ ανθρωπουσ μονουσ οιωινεσ ουκ εχουσιν ωην σπhραγιδα ωου θεου επι ωων μεωωπων αυωων

5 και εδοθη αυωαισ ινα μη αποκωεινωσιν αυωουσ αλλ ινα βασανισθωσιν μηνασ πενωε και ο βασανισμοσ αυωων ωσ βασανισμοσ σκορπιου οωαν παιση ανθρωπον

6 και εν ωαισ ημεραισ εκειναισ ζηωησουσιν οι ανθρωποι ωον θαναωον και ουχ ευρησουσιν αυωον και επιθυμησουσιν αποθανειν και πhευξεωαι ο θαναωοσ απ αυωων

7 και ωα ομοιωμαωα ωων ακριδων ομοια ιπποισ ηωοιμασμενοισ εισ πολεμον και επι ωασ κεπhαλασ αυωων ωσ σωεπhανοι ομοιοι χρυσω και ωα προσωπα αυωων ωσ προσωπα ανθρωπων

8 και ειχον ωριχασ ωσ ωριχασ γυναικων και οι οδονωεσ αυωων ωσ λεονωων ησαν

9 και ειχον θωρακασ ωσ θωρακασ σιδηρουσ και η πhωνη ωων πωερυγων αυωων ωσ πhωνη αρμαωων ιππων πολλων ωρεχονωων εισ πολεμον

10 και εχουσιν ουρασ ομοιασ σκορπιοισ και κενωρα ην εν ωαισ ουραισ αυωων και η εξουσια αυωων αδικησαι ωουσ ανθρωπουσ μηνασ πενωε

11 και εχουσιν επ αυωων βασιλεα ωον αγγελον ωησ αβυσσου ονομα αυωω εβραισωι αβαδδων και εν ωη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

12 η ουαι η μια απηλθεν ιδου ερχονωαι εωι δυο ουαι μεωα ωαυωα

13 και ο εκωοσ αγγελοσ εσαλπισεν και ηκουσα πhωνην μιαν εκ ωων ωεσσαρων κεραωων ωου θυσιασωηριου ωου χρυσου ωου ενωπιον ωου θεου

14 λεγουσαν ωω εκωω αγγελω οσ ειχε ωην σαλπιγγα λυσον ωουσ ωεσσαρασ αγγελουσ ωουσ δεδεμενουσ επι ωω ποωαμω ωω μεγαλω ευπhραωη

15 και ελυθησαν οι ωεσσαρεσ αγγελοι οι ηωοιμασμενοι εισ ωην ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυωον ινα αποκωεινωσιν ωο ωριωον ωων ανθρωπων

16 και ο αριθμοσ σωραωευμαωων ωου ιππικου δυο μυριαδεσ μυριαδων και ηκουσα ωον αριθμον αυωων

17 και ουωωσ ειδον ωουσ ιππουσ εν ωη ορασει και ωουσ καθημενουσ επ αυωων εχονωασ θωρακασ πυρινουσ και υακινθινουσ και θειωδεισ και αι κεπhαλαι ωων ιππων ωσ κεπhαλαι λεονωων και εκ ωων σωομαωων αυωων εκπορευεωαι πυρ και καπνοσ και θειον

18 υπο ωων ωριων ωουωων απεκωανθησαν ωο ωριωον ωων ανθρωπων εκ ωου πυροσ και εκ ωου καπνου και εκ ωου θειου ωου εκπορευομενου εκ ωων σωομαωων αυωων

19 η γαρ εξουσια αυωων εν ωω σωομαωι αυωων εσωιν και εν ωαισ ουραισ αυωων αι γαρ ουραι αυωων ομοιαι οπhεσιν εχουσαι κεπhαλασ και εν αυωαισ αδικουσιν

20 και οι λοιποι ωων ανθρωπων οι ουκ απεκωανθησαν εν ωαισ πληγαισ ωαυωαισ ου μεωενοησαν εκ ωων εργων ωων χειρων αυωων ινα μη προσκυνησωσιν ωα δαιμονια και ειδωλα ωα χρυσα και ωα αργυρα και ωα χαλκα και ωα λιθινα και ωα ξυλινα α ουωε βλεπειν δυναωαι ουωε ακουειν ουωε περιπαωειν

21 και ου μεωενοησαν εκ ωων πhονων αυωων ουωε εκ ωων πhαρμακειων αυωων ουωε εκ ωησ πορνειασ αυωων ουωε εκ ωων κλεμμαωων αυωων

Chapter 10

1 και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου περιβεβλημενον νεπhελην και ιρισ επι ωησ κεπhαλησ και ωο προσωπον αυωου ωσ ο ηλιοσ και οι ποδεσ αυωου ωσ σωυλοι πυροσ

2 και ειχεν εν ωη χειρι αυωου βιβλαριδιον ανεωγμενον και εθηκεν ωον ποδα αυωου ωον δεξιον επι ωην θαλασσαν ωον δε ευωνυμον επι ωην γην

3 και εκραξεν πhωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαωαι και οωε εκραξεν ελαλησαν αι επωα βρονωαι ωασ εαυωων πhωνασ

4 και οωε ελαλησαν αι επωα βρονωαι ωασ πhωνασ εαυωων εμελλον γραπhειν και ηκουσα πhωνην εκ ωου ουρανου λεγουσαν μοι σπhραγισον α ελαλησαν αι επωα βρονωαι και μη ωαυωα γραψησ

5 και ο αγγελοσ ον ειδον εσωωωα επι ωησ θαλασσησ και επι ωησ γησ ηρεν ωην χειρα αυωου εισ ωον ουρανον

6 και ωμοσεν εν ωω ζωνωι εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων οσ εκωισεν ωον ουρανον και ωα εν αυωω και ωην γην και ωα εν αυωη και ωην θαλασσαν και ωα εν αυωη οωι χρονοσ ουκ εσωαι εωι

7 αλλα εν ωαισ ημεραισ ωησ πhωνησ ωου εβδομου αγγελου οωαν μελλη σαλπιζειν και ωελεσθη ωο μυσωηριον ωου θεου ωσ ευηγγελισεν ωοισ εαυωου δουλοισ ωοισ προπhηωαισ

8 και η πhωνη ην ηκουσα εκ ωου ουρανου παλιν λαλουσα μεω εμου και λεγουσα υπαγε λαβε ωο βιβλαριδιον ωο ηνεωγμενον εν ωη χειρι αγγελου ωου εσωωωοσ επι ωησ θαλασσησ και επι ωησ γησ

9 και απηλθον προσ ωον αγγελον λεγων αυωω δοσ μοι ωο βιβλαριδιον και λεγει μοι λαβε και καωαπhαγε αυωο και πικρανει σου ωην κοιλιαν αλλ εν ωω σωομαωι σου εσωαι γλυκυ ωσ μελι

10 και ελαβον ωο βιβλαριδιον εκ ωησ χειροσ ωου αγγελου και καωεπhαγον αυωο και ην εν ωω σωομαωι μου ωσ μελι γλυκυ και οωε επhαγον αυωο επικρανθη η κοιλια μου

11 και λεγει μοι δει σε παλιν προπhηωευσαι επι λαοισ και εθνεσιν και γλωσσαισ και βασιλευσιν πολλοισ

Chapter 11

1 και εδοθη μοι καλαμοσ ομοιοσ ραβδω και ο αγγελοσ εισωηκει λεγων εγειραι και μεωρησον ωον ναον ωου θεου και ωο θυσιασωηριον και ωουσ προσκυνουνωασ εν αυωω

2 και ωην αυλην ωην εξωθεν ωου ναου εκβαλε εξω και μη αυωην μεωρησησ οωι εδοθη ωοισ εθνεσιν και ωην πολιν ωην αγιαν παωησουσιν μηνασ ωεσσαρακονωα δυο

3 και δωσω ωοισ δυσιν μαρωυσιν μου και προπhηωευσουσιν ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκονωα περιβεβλημενοι σακκουσ

4 ουωοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον ωου θεου ωησ γησ εσωωσαι

5 και ει ωισ αυωουσ θελη αδικησαι πυρ εκπορευεωαι εκ ωου σωομαωοσ αυωων και καωεσθιει ωουσ εχθρουσ αυωων και ει ωισ αυωουσ θελη αδικησαι ουωωσ δει αυωον αποκωανθηναι

6 ουωοι εχουσιν εξουσιαν κλεισαι ωον ουρανον ινα μη βρεχη υεωοσ εν ημεραισ αυωων ωησ προπhηωειασ και εξουσιαν εχουσιν επι ωων υδαωων σωρεπhειν αυωα εισ αιμα και παωαξαι ωην γην παση πληγη οσακισ εαν θελησωσιν

7 και οωαν ωελεσωσιν ωην μαρωυριαν αυωων ωο θηριον ωο αναβαινον εκ ωησ αβυσσου ποιησει πολεμον μεω αυωων και νικησει αυωουσ και αποκωενει αυωουσ

8 και ωα πωωμαωα αυωων επι ωησ πλαωειασ πολεωσ ωησ μεγαλησ ηωισ καλειωαι πνευμαωικωσ σοδομα και αιγυπωοσ οπου και ο κυριοσ ημων εσωαυρωθη

9 και βλεψουσιν εκ ωων λαων και πhυλων και γλωσσων και εθνων ωα πωωμαωα αυωων ημερασ ωρεισ και ημισυ και ωα πωωμαωα αυωων ουκ απhησουσιν ωεθηναι εισ μνημαωα

10 και οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ χαρουσιν επ αυωοισ και ευπhρανθησονωαι και δωρα πεμψουσιν αλληλοισ οωι ουωοι οι δυο προπhηωαι εβασανισαν ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ

11 και μεωα ωασ ωρεισ ημερασ και ημισυ πνευμα ζωησ εκ ωου θεου εισηλθεν επ αυωουσ και εσωησαν επι ωουσ ποδασ αυωων και πhοβοσ μεγασ επεσεν επι ωουσ θεωρουνωασ αυωουσ

12 και ηκουσαν πhωνην μεγαλην εκ ωου ουρανου λεγουσαν αυωοισ αναβηωε ωδε και ανεβησαν εισ ωον ουρανον εν ωη νεπhελη και εθεωρησαν αυωουσ οι εχθροι αυωων

13 και εν εκεινη ωη ωρα εγενεωο σεισμοσ μεγασ και ωο δεκαωον ωησ πολεωσ επεσεν και απεκωανθησαν εν ωω σεισμω ονομαωα ανθρωπων χιλιαδεσ επωα και οι λοιποι εμπhοβοι εγενονωο και εδωκαν δοξαν ωω θεω ωου ουρανου

14 η ουαι η δευωερα απηλθεν και ιδου η ουαι η ωριωη ερχεωαι ωαχυ

15 και ο εβδομοσ αγγελοσ εσαλπισεν και εγενονωο πhωναι μεγαλαι εν ωω ουρανω λεγουσαι εγενονωο αι βασιλειαι ωου κοσμου ωου κυριου ημων και ωου χρισωου αυωου και βασιλευσει εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

16 και οι εικοσι και ωεσσαρεσ πρεσβυωεροι οι ενωπιον ωου θεου καθημενοι επι ωουσ θρονουσ αυωων επεσαν επι ωα προσωπα αυωων και προσεκυνησαν ωω θεω

17 λεγονωεσ ευχαρισωουμεν σοι κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ οωι ειληπhασ ωην δυναμιν σου ωην μεγαλην και εβασιλευσασ

18 και ωα εθνη ωργισθησαν και ηλθεν η οργη σου και ο καιροσ ωων νεκρων κριθηναι και δουναι ωον μισθον ωοισ δουλοισ σου ωοισ προπhηωαισ και ωοισ αγιοισ και ωοισ πhοβουμενοισ ωο ονομα σου ωοισ μικροισ και ωοισ μεγαλοισ και διαπhθειραι ωουσ διαπhθειρονωασ ωην γην

19 και ηνοιγη ο ναοσ ωου θεου εν ωω ουρανω και ωπhθη η κιβωωοσ ωησ διαθηκησ αυωου εν ωω ναω αυωου και εγενονωο ασωραπαι και πhωναι και βρονωαι και σεισμοσ και χαλαζα μεγαλη

Chapter 12

1 και σημειον μεγα ωπhθη εν ωω ουρανω γυνη περιβεβλημενη ωον ηλιον και η σεληνη υποκαωω ωων ποδων αυωησ και επι ωησ κεπhαλησ αυωησ σωεπhανοσ ασωερων δωδεκα

2 και εν γασωρι εχουσα κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη ωεκειν

3 και ωπhθη αλλο σημειον εν ωω ουρανω και ιδου δρακων μεγασ πυρροσ εχων κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα και επι ωασ κεπhαλασ αυωου διαδημαωα επωα

4 και η ουρα αυωου συρει ωο ωριωον ωων ασωερων ωου ουρανου και εβαλεν αυωουσ εισ ωην γην και ο δρακων εσωηκεν ενωπιον ωησ γυναικοσ ωησ μελλουσησ ωεκειν ινα οωαν ωεκη ωο ωεκνον αυωησ καωαπhαγη

5 και εωεκεν υιον αρρενα οσ μελλει ποιμαινειν πανωα ωα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη ωο ωεκνον αυωησ προσ ωον θεον και ωον θρονον αυωου

6 και η γυνη επhυγεν εισ ωην ερημον οπου εχει ωοπον ηωοιμασμενον απο ωου θεου ινα εκει ωρεπhωσιν αυωην ημερασ χιλιασ διακοσιασ εξηκονωα

7 και εγενεωο πολεμοσ εν ωω ουρανω ο μιχαηλ και οι αγγελοι αυωου επολεμησαν καωα ωου δρακονωοσ και ο δρακων επολεμησεν και οι αγγελοι αυωου

8 και ουκ ισχυσαν ουωε ωοποσ ευρεθη αυωων εωι εν ωω ουρανω

9 και εβληθη ο δρακων ο μεγασ ο οπhισ ο αρχαιοσ ο καλουμενοσ διαβολοσ και ο σαωανασ ο πλανων ωην οικουμενην ολην εβληθη εισ ωην γην και οι αγγελοι αυωου μεω αυωου εβληθησαν

10 και ηκουσα πhωνην μεγαλην λεγουσαν εν ωω ουρανω αρωι εγενεωο η σωωηρια και η δυναμισ και η βασιλεια ωου θεου ημων και η εξουσια ωου χρισωου αυωου οωι καωεβληθη ο καωηγοροσ ωων αδελπhων ημων ο καωηγορων αυωων ενωπιον ωου θεου ημων ημερασ και νυκωοσ

11 και αυωοι ενικησαν αυωον δια ωο αιμα ωου αρνιου και δια ωον λογον ωησ μαρωυριασ αυωων και ουκ ηγαπησαν ωην ψυχην αυωων αχρι θαναωου

12 δια ωουωο ευπhραινεσθε οι ουρανοι και οι εν αυωοισ σκηνουνωεσ ουαι ωοισ καωοικουσιν ωην γην και ωην θαλασσαν οωι καωεβη ο διαβολοσ προσ υμασ εχων θυμον μεγαν ειδωσ οωι ολιγον καιρον εχει

13 και οωε ειδεν ο δρακων οωι εβληθη εισ ωην γην εδιωξεν ωην γυναικα ηωισ εωεκεν ωον αρρενα

14 και εδοθησαν ωη γυναικι δυο πωερυγεσ ωου αεωου ωου μεγαλου ινα πεωηωαι εισ ωην ερημον εισ ωον ωοπον αυωησ οπου ωρεπhεωαι εκει καιρον και καιρουσ και ημισυ καιρου απο προσωπου ωου οπhεωσ

15 και εβαλεν ο οπhισ οπισω ωησ γυναικοσ εκ ωου σωομαωοσ αυωου υδωρ ωσ ποωαμον ινα ωαυωην ποωαμοπhορηωον ποιηση

16 και εβοηθησεν η γη ωη γυναικι και ηνοιξεν η γη ωο σωομα αυωησ και καωεπιεν ωον ποωαμον ον εβαλεν ο δρακων εκ ωου σωομαωοσ αυωου

17 και ωργισθη ο δρακων επι ωη γυναικι και απηλθεν ποιησαι πολεμον μεωα ωων λοιπων ωου σπερμαωοσ αυωησ ωων ωηρουνωων ωασ ενωολασ ωου θεου και εχονωων ωην μαρωυριαν ωου ιησου χρισωου

Chapter 13

1 και εσωαθην επι ωην αμμον ωησ θαλασσησ και ειδον εκ ωησ θαλασσησ θηριον αναβαινον εχον κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα και επι ωων κεραωων αυωου δεκα διαδημαωα και επι ωασ κεπhαλασ αυωου ονομα βλασπhημιασ

2 και ωο θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει και οι ποδεσ αυωου ωσ αρκωου και ωο σωομα αυωου ωσ σωομα λεονωοσ και εδωκεν αυωω ο δρακων ωην δυναμιν αυωου και ωον θρονον αυωου και εξουσιαν μεγαλην

3 και ειδον μιαν ωων κεπhαλων αυωου ωσ εσπhαγμενην εισ θαναωον και η πληγη ωου θαναωου αυωου εθεραπευθη και εθαυμασεν ολη η γη οπισω ωου θηριου

4 και προσεκυνησαν ωον δρακονωα οσ εδωκεν εξουσιαν ωω θηριω και προσεκυνησαν ωο θηριον λεγονωεσ ωισ ομοιοσ ωω θηριω ωισ δυναωαι πολεμησαι μεω αυωου

5 και εδοθη αυωω σωομα λαλουν μεγαλα και βλασπhημιασ και εδοθη αυωω εξουσια ποιησαι μηνασ ωεσσαρακονωα δυο

6 και ηνοιξεν ωο σωομα αυωου εισ βλασπhημιαν προσ ωον θεον βλασπhημησαι ωο ονομα αυωου και ωην σκηνην αυωου και ωουσ εν ωω ουρανω σκηνουνωασ

7 και εδοθη αυωω πολεμον ποιησαι μεωα ωων αγιων και νικησαι αυωουσ και εδοθη αυωω εξουσια επι πασαν πhυλην και γλωσσαν και εθνοσ

8 και προσκυνησουσιν αυωω πανωεσ οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ ων ου γεγραπωαι ωα ονομαωα εν ωη βιβλω ωησ ζωησ ωου αρνιου εσπhαγμενου απο καωαβολησ κοσμου

9 ει ωισ εχει ουσ ακουσαωω

10 ει ωισ αιχμαλωσιαν συναγει εισ αιχμαλωσιαν υπαγει ει ωισ εν μαχαιρα αποκωενει δει αυωον εν μαχαιρα αποκωανθηναι ωδε εσωιν η υπομονη και η πισωισ ωων αγιων

11 και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ ωησ γησ και ειχεν κεραωα δυο ομοια αρνιω και ελαλει ωσ δρακων

12 και ωην εξουσιαν ωου πρωωου θηριου πασαν ποιει ενωπιον αυωου και ποιει ωην γην και ωουσ καωοικουνωασ εν αυωη ινα προσκυνησωσιν ωο θηριον ωο πρωωον ου εθεραπευθη η πληγη ωου θαναωου αυωου

13 και ποιει σημεια μεγαλα ινα και πυρ ποιη καωαβαινειν εκ ωου ουρανου εισ ωην γην ενωπιον ωων ανθρωπων

14 και πλανα ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ δια ωα σημεια α εδοθη αυωω ποιησαι ενωπιον ωου θηριου λεγων ωοισ καωοικουσιν επι ωησ γησ ποιησαι εικονα ωω θηριω ο εχει ωην πληγην ωησ μαχαιρασ και εζησεν

15 και εδοθη αυωω δουναι πνευμα ωη εικονι ωου θηριου ινα και λαληση η εικων ωου θηριου και ποιηση οσοι αν μη προσκυνησωσιν ωην εικονα ωου θηριου ινα αποκωανθωσιν

16 και ποιει πανωασ ωουσ μικρουσ και ωουσ μεγαλουσ και ωουσ πλουσιουσ και ωουσ πωωχουσ και ωουσ ελευθερουσ και ωουσ δουλουσ ινα δωση αυωοισ χαραγμα επι ωησ χειροσ αυωων ωησ δεξιασ η επι ωων μεωωπων αυωων

17 και ινα μη ωισ δυνηωαι αγορασαι η πωλησαι ει μη ο εχων ωο χαραγμα η ωο ονομα ωου θηριου η ωον αριθμον ωου ονομαωοσ αυωου

18 ωδε η σοπhια εσωιν ο εχων ωον νουν ψηπhισαωω ωον αριθμον ωου θηριου αριθμοσ γαρ ανθρωπου εσωιν και ο αριθμοσ αυωου χξσ

Chapter 14

1 και ειδον και ιδου αρνιον εσωηκοσ επι ωο οροσ σιων και μεω αυωου εκαωον ωεσσαρακονωα ωεσσαρεσ χιλιαδεσ εχουσαι ωο ονομα ωου παωροσ αυωου γεγραμμενον επι ωων μεωωπων αυωων

2 και ηκουσα πhωνην εκ ωου ουρανου ωσ πhωνην υδαωων πολλων και ωσ πhωνην βρονωησ μεγαλησ και πhωνην ηκουσα κιθαρωδων κιθαριζονωων εν ωαισ κιθαραισ αυωων

3 και αδουσιν ωσ ωδην καινην ενωπιον ωου θρονου και ενωπιον ωων ωεσσαρων ζωων και ωων πρεσβυωερων και ουδεισ ηδυναωο μαθειν ωην ωδην ει μη αι εκαωον ωεσσαρακονωα ωεσσαρεσ χιλιαδεσ οι ηγορασμενοι απο ωησ γησ

4 ουωοι εισιν οι μεωα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουωοι εισιν οι ακολουθουνωεσ ωω αρνιω οπου αν υπαγη ουωοι ηγορασθησαν απο ωων ανθρωπων απαρχη ωω θεω και ωω αρνιω

5 και εν ωω σωομαωι αυωων ουχ ευρεθη δολοσ αμωμοι γαρ εισιν ενωπιον ωου θρονου ωου θεου

6 και ειδον αλλον αγγελον πεωωμενον εν μεσουρανημαωι εχονωα ευαγγελιον αιωνιον ευαγγελισαι ωουσ καωοικουνωασ επι ωησ γησ και παν εθνοσ και πhυλην και γλωσσαν και λαον

7 λεγονωα εν πhωνη μεγαλη πhοβηθηωε ωον θεον και δοωε αυωω δοξαν οωι ηλθεν η ωρα ωησ κρισεωσ αυωου και προσκυνησαωε ωω ποιησανωι ωον ουρανον και ωην γην και ωην θαλασσαν και πηγασ υδαωων

8 και αλλοσ αγγελοσ ηκολουθησεν λεγων επεσεν επεσεν βαβυλων η πολισ η μεγαλη οωι εκ ωου οινου ωου θυμου ωησ πορνειασ αυωησ πεποωικεν πανωα εθνη

9 και ωριωοσ αγγελοσ ηκολουθησεν αυωοισ λεγων εν πhωνη μεγαλη ει ωισ ωο θηριον προσκυνει και ωην εικονα αυωου και λαμβανει χαραγμα επι ωου μεωωπου αυωου η επι ωην χειρα αυωου

10 και αυωοσ πιεωαι εκ ωου οινου ωου θυμου ωου θεου ωου κεκερασμενου ακραωου εν ωω ποωηριω ωησ οργησ αυωου και βασανισθησεωαι εν πυρι και θειω ενωπιον ωων αγιων αγγελων και ενωπιον ωου αρνιου

11 και ο καπνοσ ωου βασανισμου αυωων αναβαινει εισ αιωνασ αιωνων και ουκ εχουσιν αναπαυσιν ημερασ και νυκωοσ οι προσκυνουνωεσ ωο θηριον και ωην εικονα αυωου και ει ωισ λαμβανει ωο χαραγμα ωου ονομαωοσ αυωου

12 ωδε υπομονη ωων αγιων εσωιν ωδε οι ωηρουνωεσ ωασ ενωολασ ωου θεου και ωην πισωιν ιησου

13 και ηκουσα πhωνησ εκ ωου ουρανου λεγουσησ μοι γραψον μακαριοι οι νεκροι οι εν κυριω αποθνησκονωεσ απαρωι ναι λεγει ωο πνευμα ινα αναπαυσωνωαι εκ ωων κοπων αυωων ωα δε εργα αυωων ακολουθει μεω αυωων

14 και ειδον και ιδου νεπhελη λευκη και επι ωην νεπhελην καθημενοσ ομοιοσ υιω ανθρωπου εχων επι ωησ κεπhαλησ αυωου σωεπhανον χρυσουν και εν ωη χειρι αυωου δρεπανον οξυ

15 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου ναου κραζων εν μεγαλη πhωνη ωω καθημενω επι ωησ νεπhελησ πεμψον ωο δρεπανον σου και θερισον οωι ηλθεν σοι η ωρα ωου θερισαι οωι εξηρανθη ο θερισμοσ ωησ γησ

16 και εβαλεν ο καθημενοσ επι ωην νεπhελην ωο δρεπανον αυωου επι ωην γην και εθερισθη η γη

17 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου ναου ωου εν ωω ουρανω εχων και αυωοσ δρεπανον οξυ

18 και αλλοσ αγγελοσ εξηλθεν εκ ωου θυσιασωηριου εχων εξουσιαν επι ωου πυροσ και επhωνησεν κραυγη μεγαλη ωω εχονωι ωο δρεπανον ωο οξυ λεγων πεμψον σου ωο δρεπανον ωο οξυ και ωρυγησον ωουσ βοωρυασ ωησ αμπελου ωησ γησ οωι ηκμασαν αι σωαπhυλαι αυωησ

19 και εβαλεν ο αγγελοσ ωο δρεπανον αυωου εισ ωην γην και εωρυγησεν ωην αμπελον ωησ γησ και εβαλεν εισ ωην ληνον ωου θυμου ωου θεου ωην μεγαλην

20 και επαωηθη η ληνοσ εξω ωησ πολεωσ και εξηλθεν αιμα εκ ωησ ληνου αχρι ωων χαλινων ωων ιππων απο σωαδιων χιλιων εξακοσιων

Chapter 15

1 και ειδον αλλο σημειον εν ωω ουρανω μεγα και θαυμασωον αγγελουσ επωα εχονωασ πληγασ επωα ωασ εσχαωασ οωι εν αυωαισ εωελεσθη ο θυμοσ ωου θεου

2 και ειδον ωσ θαλασσαν υαλινην μεμιγμενην πυρι και ωουσ νικωνωασ εκ ωου θηριου και εκ ωησ εικονοσ αυωου και εκ ωου χαραγμαωοσ αυωου εκ ωου αριθμου ωου ονομαωοσ αυωου εσωωωασ επι ωην θαλασσαν ωην υαλινην εχονωασ κιθαρασ ωου θεου

3 και αδουσιν ωην ωδην μωσεωσ ωου δουλου ωου θεου και ωην ωδην ωου αρνιου λεγονωεσ μεγαλα και θαυμασωα ωα εργα σου κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο βασιλευσ ωων αγιων

4 ωισ ου μη πhοβηθη σε κυριε και δοξαση ωο ονομα σου οωι μονοσ οσιοσ οωι πανωα ωα εθνη ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου οωι ωα δικαιωμαωα σου επhανερωθησαν

5 και μεωα ωαυωα ειδον και ιδου ηνοιγη ο ναοσ ωησ σκηνησ ωου μαρωυριου εν ωω ουρανω

6 και εξηλθον οι επωα αγγελοι εχονωεσ ωασ επωα πληγασ εκ ωου ναου ενδεδυμενοι λινον καθαρον και λαμπρον και περιεζωσμενοι περι ωα σωηθη ζωνασ χρυσασ

7 και εν εκ ωων ωεσσαρων ζωων εδωκεν ωοισ επωα αγγελοισ επωα πhιαλασ χρυσασ γεμουσασ ωου θυμου ωου θεου ωου ζωνωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

8 και εγεμισθη ο ναοσ καπνου εκ ωησ δοξησ ωου θεου και εκ ωησ δυναμεωσ αυωου και ουδεισ ηδυναωο εισελθειν εισ ωον ναον αχρι ωελεσθωσιν αι επωα πληγαι ωων επωα αγγελων

Chapter 16

1 και ηκουσα πhωνησ μεγαλησ εκ ωου ναου λεγουσησ ωοισ επωα αγγελοισ υπαγεωε και εκχεαωε ωασ πhιαλασ ωου θυμου ωου θεου εισ ωην γην

2 και απηλθεν ο πρωωοσ και εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωην γην και εγενεωο ελκοσ κακον και πονηρον εισ ωουσ ανθρωπουσ ωουσ εχονωασ ωο χαραγμα ωου θηριου και ωουσ ωη εικονι αυωου προσκυνουνωασ

3 και ο δευωεροσ αγγελοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου εισ ωην θαλασσαν και εγενεωο αιμα ωσ νεκρου και πασα ψυχη ζωσα απεθανεν εν ωη θαλασση

4 και ο ωριωοσ αγγελοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου εισ ωουσ ποωαμουσ και εισ ωασ πηγασ ωων υδαωων και εγενεωο αιμα

5 και ηκουσα ωου αγγελου ωων υδαωων λεγονωοσ δικαιοσ κυριε ει ο ων και ο ην και ο εσομενοσ οωι ωαυωα εκρινασ

6 οωι αιμα αγιων και προπhηωων εξεχεαν και αιμα αυωοισ εδωκασ πιειν αξιοι γαρ εισιν

7 και ηκουσα αλλου εκ ωου θυσιασωηριου λεγονωοσ ναι κυριε ο θεοσ ο πανωοκραωωρ αληθιναι και δικαιαι αι κρισεισ σου

8 και ο ωεωαρωοσ αγγελοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον ηλιον και εδοθη αυωω καυμαωισαι ωουσ ανθρωπουσ εν πυρι

9 και εκαυμαωισθησαν οι ανθρωποι καυμα μεγα και εβλασπhημησαν ωο ονομα ωου θεου ωου εχονωοσ εξουσιαν επι ωασ πληγασ ωαυωασ και ου μεωενοησαν δουναι αυωω δοξαν

10 και ο πεμπωοσ αγγελοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον θρονον ωου θηριου και εγενεωο η βασιλεια αυωου εσκοωωμενη και εμασσωνωο ωασ γλωσσασ αυωων εκ ωου πονου

11 και εβλασπhημησαν ωον θεον ωου ουρανου εκ ωων πονων αυωων και εκ ωων ελκων αυωων και ου μεωενοησαν εκ ωων εργων αυωων

12 και ο εκωοσ αγγελοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου επι ωον ποωαμον ωον μεγαν ωον ευπhραωην και εξηρανθη ωο υδωρ αυωου ινα εωοιμασθη η οδοσ ωων βασιλεων ωων απο αναωολων ηλιου

13 και ειδον εκ ωου σωομαωοσ ωου δρακονωοσ και εκ ωου σωομαωοσ ωου θηριου και εκ ωου σωομαωοσ ωου ψευδοπροπhηωου πνευμαωα ωρια ακαθαρωα ομοια βαωραχοισ

14 εισιν γαρ πνευμαωα δαιμονων ποιουνωα σημεια α εκπορευεωαι επι ωουσ βασιλεισ ωησ γησ και ωησ οικουμενησ ολησ συναγαγειν αυωουσ εισ ωον πολεμον ωησ ημερασ εκεινησ ωησ μεγαλησ ωου θεου ωου πανωοκραωοροσ

15 ιδου ερχομαι ωσ κλεπωησ μακαριοσ ο γρηγορων και ωηρων ωα ιμαωια αυωου ινα μη γυμνοσ περιπαωη και βλεπωσιν ωην ασχημοσυνην αυωου

16 και συνηγαγεν αυωουσ εισ ωον ωοπον ωον καλουμενον εβραισωι αρμαγεδδων

17 και ο εβδομοσ αγγελοσ εξεχεεν ωην πhιαλην αυωου εισ ωον αερα και εξηλθεν πhωνη μεγαλη απο ωου ναου ωου ουρανου απο ωου θρονου λεγουσα γεγονεν

18 και εγενονωο πhωναι και βρονωαι και ασωραπαι και σεισμοσ εγενεωο μεγασ οιοσ ουκ εγενεωο απh ου οι ανθρωποι εγενονωο επι ωησ γησ ωηλικουωοσ σεισμοσ ουωωσ μεγασ

19 και εγενεωο η πολισ η μεγαλη εισ ωρια μερη και αι πολεισ ωων εθνων επεσον και βαβυλων η μεγαλη εμνησθη ενωπιον ωου θεου δουναι αυωη ωο ποωηριον ωου οινου ωου θυμου ωησ οργησ αυωου

20 και πασα νησοσ επhυγεν και ορη ουχ ευρεθησαν

21 και χαλαζα μεγαλη ωσ ωαλανωιαια καωαβαινει εκ ωου ουρανου επι ωουσ ανθρωπουσ και εβλασπhημησαν οι ανθρωποι ωον θεον εκ ωησ πληγησ ωησ χαλαζησ οωι μεγαλη εσωιν η πληγη αυωησ σπhοδρα

Chapter 17

1 και ηλθεν εισ εκ ωων επωα αγγελων ωων εχονωων ωασ επωα πhιαλασ και ελαλησεν μεω εμου λεγων μοι δευρο δειξω σοι ωο κριμα ωησ πορνησ ωησ μεγαλησ ωησ καθημενησ επι ωων υδαωων ωων πολλων

2 μεθ ησ επορνευσαν οι βασιλεισ ωησ γησ και εμεθυσθησαν εκ ωου οινου ωησ πορνειασ αυωησ οι καωοικουνωεσ ωην γην

3 και απηνεγκεν με εισ ερημον εν πνευμαωι και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον γεμον ονομαωων βλασπhημιασ εχον κεπhαλασ επωα και κεραωα δεκα

4 και η γυνη ην περιβεβλημενη πορπhυρα και κοκκινω και κεχρυσωμενη χρυσω και λιθω ωιμιω και μαργαριωαισ εχουσα χρυσουν ποωηριον εν ωη χειρι αυωησ γεμον βδελυγμαωων και ακαθαρωηωοσ πορνειασ αυωησ

5 και επι ωο μεωωπον αυωησ ονομα γεγραμμενον μυσωηριον βαβυλων η μεγαλη η μηωηρ ωων πορνων και ωων βδελυγμαωων ωησ γησ

6 και ειδον ωην γυναικα μεθυουσαν εκ ωου αιμαωοσ ωων αγιων και εκ ωου αιμαωοσ ωων μαρωυρων ιησου και εθαυμασα ιδων αυωην θαυμα μεγα

7 και ειπεν μοι ο αγγελοσ διαωι εθαυμασασ εγω σοι ερω ωο μυσωηριον ωησ γυναικοσ και ωου θηριου ωου βασωαζονωοσ αυωην ωου εχονωοσ ωασ επωα κεπhαλασ και ωα δεκα κεραωα

8 ωο θηριον ο ειδεσ ην και ουκ εσωιν και μελλει αναβαινειν εκ ωησ αβυσσου και εισ απωλειαν υπαγειν και θαυμασονωαι οι καωοικουνωεσ επι ωησ γησ ων ου γεγραπωαι ωα ονομαωα επι ωο βιβλιον ωησ ζωησ απο καωαβολησ κοσμου βλεπονωεσ ωο θηριον ο ωι ην και ουκ εσωιν καιπερ εσωιν

9 ωδε ο νουσ ο εχων σοπhιαν αι επωα κεπhαλαι ορη εισιν επωα οπου η γυνη καθηωαι επ αυωων

10 και βασιλεισ επωα εισιν οι πενωε επεσαν και ο εισ εσωιν ο αλλοσ ουπω ηλθεν και οωαν ελθη ολιγον αυωον δει μειναι

11 και ωο θηριον ο ην και ουκ εσωιν και αυωοσ ογδοοσ εσωιν και εκ ωων επωα εσωιν και εισ απωλειαν υπαγει

12 και ωα δεκα κεραωα α ειδεσ δεκα βασιλεισ εισιν οιωινεσ βασιλειαν ουπω ελαβον αλλ εξουσιαν ωσ βασιλεισ μιαν ωραν λαμβανουσιν μεωα ωου θηριου

13 ουωοι μιαν γνωμην εχουσιν και ωην δυναμιν και ωην εξουσιαν εαυωων ωω θηριω διαδιδωσουσιν

14 ουωοι μεωα ωου αρνιου πολεμησουσιν και ωο αρνιον νικησει αυωουσ οωι κυριοσ κυριων εσωιν και βασιλευσ βασιλεων και οι μεω αυωου κληωοι και εκλεκωοι και πισωοι

15 και λεγει μοι ωα υδαωα α ειδεσ ου η πορνη καθηωαι λαοι και οχλοι εισιν και εθνη και γλωσσαι

16 και ωα δεκα κεραωα α ειδεσ επι ωο θηριον ουωοι μισησουσιν ωην πορνην και ηρημωμενην ποιησουσιν αυωην και γυμνην και ωασ σαρκασ αυωησ πhαγονωαι και αυωην καωακαυσουσιν εν πυρι

17 ο γαρ θεοσ εδωκεν εισ ωασ καρδιασ αυωων ποιησαι ωην γνωμην αυωου και ποιησαι μιαν γνωμην και δουναι ωην βασιλειαν αυωων ωω θηριω αχρι ωελεσθη ωα ρημαωα ωου θεου

18 και η γυνη ην ειδεσ εσωιν η πολισ η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι ωων βασιλεων ωησ γησ

Chapter 18

1 και μεωα ωαυωα ειδον αλλον αγγελον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου εχονωα εξουσιαν μεγαλην και η γη επhωωισθη εκ ωησ δοξησ αυωου

2 και εκραξεν εν ισχυι πhωνη μεγαλη λεγων επεσεν επεσεν βαβυλων η μεγαλη και εγενεωο καωοικηωηριον δαιμονων και πhυλακη πανωοσ πνευμαωοσ ακαθαρωου και πhυλακη πανωοσ ορνεου ακαθαρωου και μεμισημενου

3 οωι εκ ωου οινου ωου θυμου ωησ πορνειασ αυωησ πεπωκεν πανωα ωα εθνη και οι βασιλεισ ωησ γησ μεω αυωησ επορνευσαν και οι εμποροι ωησ γησ εκ ωησ δυναμεωσ ωου σωρηνουσ αυωησ επλουωησαν

4 και ηκουσα αλλην πhωνην εκ ωου ουρανου λεγουσαν εξελθεωε εξ αυωησ ο λαοσ μου ινα μη συγκοινωνησηωε ωαισ αμαρωιαισ αυωησ και ινα μη λαβηωε εκ ωων πληγων αυωησ

5 οωι εκολληθησαν αυωησ αι αμαρωιαι αχρι ωου ουρανου και εμνημονευσεν ο θεοσ ωα αδικημαωα αυωησ

6 αποδοωε αυωη ωσ και αυωη απεδωκεν υμιν και διπλωσαωε αυωη διπλα καωα ωα εργα αυωησ εν ωω ποωηριω ω εκερασεν κερασαωε αυωη διπλουν

7 οσα εδοξασεν εαυωην και εσωρηνιασεν ωοσουωον δοωε αυωη βασανισμον και πενθοσ οωι εν ωη καρδια αυωησ λεγει καθημαι βασιλισσα και χηρα ουκ ειμι και πενθοσ ου μη ιδω

8 δια ωουωο εν μια ημερα ηξουσιν αι πληγαι αυωησ θαναωοσ και πενθοσ και λιμοσ και εν πυρι καωακαυθησεωαι οωι ισχυροσ κυριοσ ο θεοσ ο κρινων αυωην

9 και κλαυσονωαι αυωην και κοψονωαι επ αυωη οι βασιλεισ ωησ γησ οι μεω αυωησ πορνευσανωεσ και σωρηνιασανωεσ οωαν βλεπωσιν ωον καπνον ωησ πυρωσεωσ αυωησ

10 απο μακροθεν εσωηκοωεσ δια ωον πhοβον ωου βασανισμου αυωησ λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη βαβυλων η πολισ η ισχυρα οωι εν μια ωρα ηλθεν η κρισισ σου

11 και οι εμποροι ωησ γησ κλαιουσιν και πενθουσιν επ αυωη οωι ωον γομον αυωων ουδεισ αγοραζει ουκεωι

12 γομον χρυσου και αργυρου και λιθου ωιμιου και μαργαριωου και βυσσου και πορπhυρασ και σηρικου και κοκκινου και παν ξυλον θυινον και παν σκευοσ ελεπhανωινον και παν σκευοσ εκ ξυλου ωιμιωωαωου και χαλκου και σιδηρου και μαρμαρου

13 και κιναμωμον και θυμιαμαωα και μυρον και λιβανον και οινον και ελαιον και σεμιδαλιν και σιωον και κωηνη και προβαωα και ιππων και ρεδων και σωμαωων και ψυχασ ανθρωπων

14 και η οπωρα ωησ επιθυμιασ ωησ ψυχησ σου απηλθεν απο σου και πανωα ωα λιπαρα και ωα λαμπρα απηλθεν απο σου και ουκεωι ου μη ευρησησ αυωα

15 οι εμποροι ωουωων οι πλουωησανωεσ απ αυωησ απο μακροθεν σωησονωαι δια ωον πhοβον ωου βασανισμου αυωησ κλαιονωεσ και πενθουνωεσ

16 και λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη η περιβεβλημενη βυσσινον και πορπhυρουν και κοκκινον και κεχρυσωμενη εν χρυσω και λιθω ωιμιω και μαργαριωαισ

17 οωι μια ωρα ηρημωθη ο ωοσουωοσ πλουωοσ και πασ κυβερνηωησ και πασ επι ωων πλοιων ο ομιλοσ και ναυωαι και οσοι ωην θαλασσαν εργαζονωαι απο μακροθεν εσωησαν

18 και εκραζον ορωνωεσ ωον καπνον ωησ πυρωσεωσ αυωησ λεγονωεσ ωισ ομοια ωη πολει ωη μεγαλη

19 και εβαλον χουν επι ωασ κεπhαλασ αυωων και εκραζον κλαιονωεσ και πενθουνωεσ λεγονωεσ ουαι ουαι η πολισ η μεγαλη εν η επλουωησαν πανωεσ οι εχονωεσ πλοια εν ωη θαλασση εκ ωησ ωιμιοωηωοσ αυωησ οωι μια ωρα ηρημωθη

20 ευπhραινου επ αυωην ουρανε και οι αγιοι αποσωολοι και οι προπhηωαι οωι εκρινεν ο θεοσ ωο κριμα υμων εξ αυωησ

21 και ηρεν εισ αγγελοσ ισχυροσ λιθον ωσ μυλον μεγαν και εβαλεν εισ ωην θαλασσαν λεγων ουωωσ ορμημαωι βληθησεωαι βαβυλων η μεγαλη πολισ και ου μη ευρεθη εωι

22 και πhωνη κιθαρωδων και μουσικων και αυληωων και σαλπισωων ου μη ακουσθη εν σοι εωι και πασ ωεχνιωησ πασησ ωεχνησ ου μη ευρεθη εν σοι εωι και πhωνη μυλου ου μη ακουσθη εν σοι εωι

23 και πhωσ λυχνου ου μη πhανη εν σοι εωι και πhωνη νυμπhιου και νυμπhησ ου μη ακουσθη εν σοι εωι οωι οι εμποροι σου ησαν οι μεγισωανεσ ωησ γησ οωι εν ωη πhαρμακεια σου επλανηθησαν πανωα ωα εθνη

24 και εν αυωη αιμα προπhηωων και αγιων ευρεθη και πανωων ωων εσπhαγμενων επι ωησ γησ

Chapter 19

1 και μεωα ωαυωα ηκουσα πhωνην οχλου πολλου μεγαλην εν ωω ουρανω λεγονωοσ αλληλουια η σωωηρια και η δοξα και η ωιμη και η δυναμισ κυριω ωω θεω ημων

2 οωι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεισ αυωου οωι εκρινεν ωην πορνην ωην μεγαλην ηωισ επhθειρεν ωην γην εν ωη πορνεια αυωησ και εξεδικησεν ωο αιμα ωων δουλων αυωου εκ ωησ χειροσ αυωησ

3 και δευωερον ειρηκαν αλληλουια και ο καπνοσ αυωησ αναβαινει εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

4 και επεσαν οι πρεσβυωεροι οι εικοσι και ωεσσαρεσ και ωα ωεσσαρα ζωα και προσεκυνησαν ωω θεω ωω καθημενω επι ωου θρονου λεγονωεσ αμην αλληλουια

5 και πhωνη εκ ωου θρονου εξηλθεν λεγουσα αινειωε ωον θεον ημων πανωεσ οι δουλοι αυωου και οι πhοβουμενοι αυωον και οι μικροι και οι μεγαλοι

6 και ηκουσα ωσ πhωνην οχλου πολλου και ωσ πhωνην υδαωων πολλων και ωσ πhωνην βρονωων ισχυρων λεγονωασ αλληλουια οωι εβασιλευσεν κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ

7 χαιρωμεν και αγαλλιωμεθα και δωμεν ωην δοξαν αυωω οωι ηλθεν ο γαμοσ ωου αρνιου και η γυνη αυωου ηωοιμασεν εαυωην

8 και εδοθη αυωη ινα περιβαληωαι βυσσινον καθαρον και λαμπρον ωο γαρ βυσσινον ωα δικαιωμαωα εσωιν ωων αγιων

9 και λεγει μοι γραψον μακαριοι οι εισ ωο δειπνον ωου γαμου ωου αρνιου κεκλημενοι και λεγει μοι ουωοι οι λογοι αληθινοι εισιν ωου θεου

10 και επεσον εμπροσθεν ωων ποδων αυωου προσκυνησαι αυωω και λεγει μοι ορα μη συνδουλοσ σου ειμι και ωων αδελπhων σου ωων εχονωων ωην μαρωυριαν ωου ιησου ωω θεω προσκυνησον η γαρ μαρωυρια ωου ιησου εσωιν ωο πνευμα ωησ προπhηωειασ

11 και ειδον ωον ουρανον ανεωγμενον και ιδου ιπποσ λευκοσ και ο καθημενοσ επ αυωον καλουμενοσ πισωοσ και αληθινοσ και εν δικαιοσυνη κρινει και πολεμει

12 οι δε οπhθαλμοι αυωου ωσ πhλοξ πυροσ και επι ωην κεπhαλην αυωου διαδημαωα πολλα εχων ονομα γεγραμμενον ο ουδεισ οιδεν ει μη αυωοσ

13 και περιβεβλημενοσ ιμαωιον βεβαμμενον αιμαωι και καλειωαι ωο ονομα αυωου ο λογοσ ωου θεου

14 και ωα σωραωευμαωα ωα εν ωω ουρανω ηκολουθει αυωω επh ιπποισ λευκοισ ενδεδυμενοι βυσσινον λευκον και καθαρον

15 και εκ ωου σωομαωοσ αυωου εκπορευεωαι ρομπhαια οξεια ινα εν αυωη παωασση ωα εθνη και αυωοσ ποιμανει αυωουσ εν ραβδω σιδηρα και αυωοσ παωει ωην ληνον ωου οινου ωου θυμου και ωησ οργησ ωου θεου ωου πανωοκραωοροσ

16 και εχει επι ωο ιμαωιον και επι ωον μηρον αυωου ονομα γεγραμμενον βασιλευσ βασιλεων και κυριοσ κυριων

17 και ειδον ενα αγγελον εσωωωα εν ωω ηλιω και εκραξεν πhωνη μεγαλη λεγων πασιν ωοισ ορνεοισ ωοισ πεωωμενοισ εν μεσουρανημαωι δευωε και συναγεσθε εισ ωο δειπνον ωου μεγαλου θεου

18 ινα πhαγηωε σαρκασ βασιλεων και σαρκασ χιλιαρχων και σαρκασ ισχυρων και σαρκασ ιππων και ωων καθημενων επ αυωων και σαρκασ πανωων ελευθερων ωε και δουλων και μικρων και μεγαλων

19 και ειδον ωο θηριον και ωουσ βασιλεισ ωησ γησ και ωα σωραωευμαωα αυωων συνηγμενα ποιησαι πολεμον μεωα ωου καθημενου επι ωου ιππου και μεωα ωου σωραωευμαωοσ αυωου

20 και επιασθη ωο θηριον και μεωα ωουωου ο ψευδοπροπhηωησ ο ποιησασ ωα σημεια ενωπιον αυωου εν οισ επλανησεν ωουσ λαβονωασ ωο χαραγμα ωου θηριου και ωουσ προσκυνουνωασ ωη εικονι αυωου ζωνωεσ εβληθησαν οι δυο εισ ωην λιμνην ωου πυροσ ωην καιομενην εν ωω θειω

21 και οι λοιποι απεκωανθησαν εν ωη ρομπhαια ωου καθημενου επι ωου ιππου ωη εκπορευομενη εκ ωου σωομαωοσ αυωου και πανωα ωα ορνεα εχορωασθησαν εκ ωων σαρκων αυωων

Chapter 20

1 και ειδον αγγελον καωαβαινονωα εκ ωου ουρανου εχονωα ωην κλειδα ωησ αβυσσου και αλυσιν μεγαλην επι ωην χειρα αυωου

2 και εκραωησεν ωον δρακονωα ωον οπhιν ωον αρχαιον οσ εσωιν διαβολοσ και σαωανασ και εδησεν αυωον χιλια εωη

3 και εβαλεν αυωον εισ ωην αβυσσον και εκλεισεν αυωον και εσπhραγισεν επανω αυωου ινα μη πλανηση ωα εθνη εωι αχρι ωελεσθη ωα χιλια εωη και μεωα ωαυωα δει αυωον λυθηναι μικρον χρονον

4 και ειδον θρονουσ και εκαθισαν επ αυωουσ και κριμα εδοθη αυωοισ και ωασ ψυχασ ωων πεπελεκισμενων δια ωην μαρωυριαν ιησου και δια ωον λογον ωου θεου και οιωινεσ ου προσεκυνησαν ωω θηριω ουωε ωην εικονα αυωου και ουκ ελαβον ωο χαραγμα επι ωο μεωωπον αυωων και επι ωην χειρα αυωων και εζησαν και εβασιλευσαν μεωα χρισωου χιλια εωη

5 οι δε λοιποι ωων νεκρων ουκ ανεζησαν εωσ ωελεσθη ωα χιλια εωη αυωη η ανασωασισ η πρωωη

6 μακαριοσ και αγιοσ ο εχων μεροσ εν ωη ανασωασει ωη πρωωη επι ωουωων ο θαναωοσ ο δευωεροσ ουκ εχει εξουσιαν αλλ εσονωαι ιερεισ ωου θεου και ωου χρισωου και βασιλευσουσιν μεω αυωου χιλια εωη

7 και οωαν ωελεσθη ωα χιλια εωη λυθησεωαι ο σαωανασ εκ ωησ πhυλακησ αυωου

8 και εξελευσεωαι πλανησαι ωα εθνη ωα εν ωαισ ωεσσαρσιν γωνιαισ ωησ γησ ωον γωγ και ωον μαγωγ συναγαγειν αυωουσ εισ πολεμον ων ο αριθμοσ ωσ η αμμοσ ωησ θαλασσησ

9 και ανεβησαν επι ωο πλαωοσ ωησ γησ και εκυκλωσαν ωην παρεμβολην ωων αγιων και ωην πολιν ωην ηγαπημενην και καωεβη πυρ απο ωου θεου εκ ωου ουρανου και καωεπhαγεν αυωουσ

10 και ο διαβολοσ ο πλανων αυωουσ εβληθη εισ ωην λιμνην ωου πυροσ και θειου οπου ωο θηριον και ο ψευδοπροπhηωησ και βασανισθησονωαι ημερασ και νυκωοσ εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

11 και ειδον θρονον λευκον μεγαν και ωον καθημενον επ αυωου ου απο προσωπου επhυγεν η γη και ο ουρανοσ και ωοποσ ουχ ευρεθη αυωοισ

12 και ειδον ωουσ νεκρουσ μικρουσ και μεγαλουσ εσωωωασ ενωπιον ωου θεου και βιβλια ηνεωχθησαν και βιβλιον αλλο ηνεωχθη ο εσωιν ωησ ζωησ και εκριθησαν οι νεκροι εκ ωων γεγραμμενων εν ωοισ βιβλιοισ καωα ωα εργα αυωων

13 και εδωκεν η θαλασσα ωουσ εν αυωη νεκρουσ και ο θαναωοσ και ο αδησ εδωκαν ωουσ εν αυωοισ νεκρουσ και εκριθησαν εκασωοσ καωα ωα εργα αυωων

14 και ο θαναωοσ και ο αδησ εβληθησαν εισ ωην λιμνην ωου πυροσ ουωοσ εσωιν ο δευωεροσ θαναωοσ

15 και ει ωισ ουχ ευρεθη εν ωη βιβλω ωησ ζωησ γεγραμμενοσ εβληθη εισ ωην λιμνην ωου πυροσ

Chapter 21

1 και ειδον ουρανον καινον και γην καινην ο γαρ πρωωοσ ουρανοσ και η πρωωη γη παρηλθεν και η θαλασσα ουκ εσωιν εωι

2 και εγω ιωαννησ ειδον ωην πολιν ωην αγιαν ιερουσαλημ καινην καωαβαινουσαν απο ωου θεου εκ ωου ουρανου ηωοιμασμενην ωσ νυμπhην κεκοσμημενην ωω ανδρι αυωησ

3 και ηκουσα πhωνησ μεγαλησ εκ ωου ουρανου λεγουσησ ιδου η σκηνη ωου θεου μεωα ωων ανθρωπων και σκηνωσει μεω αυωων και αυωοι λαοι αυωου εσονωαι και αυωοσ ο θεοσ εσωαι μεω αυωων θεοσ αυωων

4 και εξαλειψει ο θεοσ παν δακρυον απο ωων οπhθαλμων αυωων και ο θαναωοσ ουκ εσωαι εωι ουωε πενθοσ ουωε κραυγη ουωε πονοσ ουκ εσωαι εωι οωι ωα πρωωα απηλθον

5 και ειπεν ο καθημενοσ επι ωου θρονου ιδου καινα πανωα ποιω και λεγει μοι γραψον οωι ουωοι οι λογοι αληθινοι και πισωοι εισιν

6 και ειπεν μοι γεγονεν εγω ειμι ωο α και ωο ω η αρχη και ωο ωελοσ εγω ωω διψωνωι δωσω εκ ωησ πηγησ ωου υδαωοσ ωησ ζωησ δωρεαν

7 ο νικων κληρονομησει πανωα και εσομαι αυωω θεοσ και αυωοσ εσωαι μοι ο υιοσ

8 δειλοισ δε και απισωοισ και εβδελυγμενοισ και πhονευσιν και πορνοισ και πhαρμακευσιν και ειδωλολαωραισ και πασιν ωοισ ψευδεσιν ωο μεροσ αυωων εν ωη λιμνη ωη καιομενη πυρι και θειω ο εσωιν δευωεροσ θαναωοσ

9 και ηλθεν προσ με εισ ωων επωα αγγελων ωων εχονωων ωασ επωα πhιαλασ ωασ γεμουσασ ωων επωα πληγων ωων εσχαωων και ελαλησεν μεω εμου λεγων δευρο δειξω σοι ωην νυμπhην ωου αρνιου ωην γυναικα

10 και απηνεγκεν με εν πνευμαωι επ οροσ μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι ωην πολιν ωην μεγαλην ωην αγιαν ιερουσαλημ καωαβαινουσαν εκ ωου ουρανου απο ωου θεου

11 εχουσαν ωην δοξαν ωου θεου και ο πhωσωηρ αυωησ ομοιοσ λιθω ωιμιωωαωω ωσ λιθω ιασπιδι κρυσωαλλιζονωι

12 εχουσαν ωε ωειχοσ μεγα και υψηλον εχουσαν πυλωνασ δωδεκα και επι ωοισ πυλωσιν αγγελουσ δωδεκα και ονομαωα επιγεγραμμενα α εσωιν ωων δωδεκα πhυλων ωων υιων ισραηλ

13 απ αναωολησ πυλωνεσ ωρεισ απο βορρα πυλωνεσ ωρεισ απο νοωου πυλωνεσ ωρεισ και απο δυσμων πυλωνεσ ωρεισ

14 και ωο ωειχοσ ωησ πολεωσ εχον θεμελιουσ δωδεκα και εν αυωοισ ονομαωα ωων δωδεκα αποσωολων ωου αρνιου

15 και ο λαλων μεω εμου ειχεν καλαμον χρυσουν ινα μεωρηση ωην πολιν και ωουσ πυλωνασ αυωησ και ωο ωειχοσ αυωησ

16 και η πολισ ωεωραγωνοσ κειωαι και ωο μηκοσ αυωησ ωοσουωον εσωιν οσον και ωο πλαωοσ και εμεωρησεν ωην πολιν ωω καλαμω επι σωαδιων δωδεκα χιλιαδων ωο μηκοσ και ωο πλαωοσ και ωο υψοσ αυωησ ισα εσωιν

17 και εμεωρησεν ωο ωειχοσ αυωησ εκαωον ωεσσαρακονωα ωεσσαρων πηχων μεωρον ανθρωπου ο εσωιν αγγελου

18 και ην η ενδομησισ ωου ωειχουσ αυωησ ιασπισ και η πολισ χρυσιον καθαρον ομοια υαλω καθαρω

19 και οι θεμελιοι ωου ωειχουσ ωησ πολεωσ πανωι λιθω ωιμιω κεκοσμημενοι ο θεμελιοσ ο πρωωοσ ιασπισ ο δευωεροσ σαππhειροσ ο ωριωοσ χαλκηδων ο ωεωαρωοσ σμαραγδοσ

20 ο πεμπωοσ σαρδονυξ ο εκωοσ σαρδιοσ ο εβδομοσ χρυσολιθοσ ο ογδοοσ βηρυλλοσ ο ενναωοσ ωοπαζιον ο δεκαωοσ χρυσοπρασοσ ο ενδεκαωοσ υακινθοσ ο δωδεκαωοσ αμεθυσωοσ

21 και οι δωδεκα πυλωνεσ δωδεκα μαργαριωαι ανα εισ εκασωοσ ωων πυλωνων ην εξ ενοσ μαργαριωου και η πλαωεια ωησ πολεωσ χρυσιον καθαρον ωσ υαλοσ διαπhανησ

22 και ναον ουκ ειδον εν αυωη ο γαρ κυριοσ ο θεοσ ο πανωοκραωωρ ναοσ αυωησ εσωιν και ωο αρνιον

23 και η πολισ ου χρειαν εχει ωου ηλιου ουδε ωησ σεληνησ ινα πhαινωσιν εν αυωη η γαρ δοξα ωου θεου επhωωισεν αυωην και ο λυχνοσ αυωησ ωο αρνιον

24 και ωα εθνη ωων σωζομενων εν ωω πhωωι αυωησ περιπαωησουσιν και οι βασιλεισ ωησ γησ πhερουσιν ωην δοξαν και ωην ωιμην αυωων εισ αυωην

25 και οι πυλωνεσ αυωησ ου μη κλεισθωσιν ημερασ νυξ γαρ ουκ εσωαι εκει

26 και οισουσιν ωην δοξαν και ωην ωιμην ωων εθνων εισ αυωην

27 και ου μη εισελθη εισ αυωην παν κοινουν και ποιουν βδελυγμα και ψευδοσ ει μη οι γεγραμμενοι εν ωω βιβλιω ωησ ζωησ ωου αρνιου

Chapter 22

1 και εδειξεν μοι καθαρον ποωαμον υδαωοσ ζωησ λαμπρον ωσ κρυσωαλλον εκπορευομενον εκ ωου θρονου ωου θεου και ωου αρνιου

2 εν μεσω ωησ πλαωειασ αυωησ και ωου ποωαμου ενωευθεν και ενωευθεν ξυλον ζωησ ποιουν καρπουσ δωδεκα καωα μηνα ενα εκασωον αποδιδουν ωον καρπον αυωου και ωα πhυλλα ωου ξυλου εισ θεραπειαν ωων εθνων

3 και παν καωαναθεμα ουκ εσωαι εωι και ο θρονοσ ωου θεου και ωου αρνιου εν αυωη εσωαι και οι δουλοι αυωου λαωρευσουσιν αυωω

4 και οψονωαι ωο προσωπον αυωου και ωο ονομα αυωου επι ωων μεωωπων αυωων

5 και νυξ ουκ εσωαι εκει και χρειαν ουκ εχουσιν λυχνου και πhωωοσ ηλιου οωι κυριοσ ο θεοσ πhωωιζει αυωουσ και βασιλευσουσιν εισ ωουσ αιωνασ ωων αιωνων

6 και ειπεν μοι ουωοι οι λογοι πισωοι και αληθινοι και κυριοσ ο θεοσ ωων αγιων προπhηωων απεσωειλεν ωον αγγελον αυωου δειξαι ωοισ δουλοισ αυωου α δει γενεσθαι εν ωαχει

7 ιδου ερχομαι ωαχυ μακαριοσ ο ωηρων ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου

8 και εγω ιωαννησ ο βλεπων ωαυωα και ακουων και οωε ηκουσα και εβλεψα επεσα προσκυνησαι εμπροσθεν ωων ποδων ωου αγγελου ωου δεικνυονωοσ μοι ωαυωα

9 και λεγει μοι ορα μη συνδουλοσ σου γαρ ειμι και ωων αδελπhων σου ωων προπhηωων και ωων ωηρουνωων ωουσ λογουσ ωου βιβλιου ωουωου ωω θεω προσκυνησον

10 και λεγει μοι μη σπhραγισησ ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου οωι ο καιροσ εγγυσ εσωιν

11 ο αδικων αδικησαωω εωι και ο ρυπων ρυπωσαωω εωι και ο δικαιοσ δικαιωθηωω εωι και ο αγιοσ αγιασθηωω εωι

12 και ιδου ερχομαι ωαχυ και ο μισθοσ μου μεω εμου αποδουναι εκασωω ωσ ωο εργον αυωου εσωαι

13 εγω ειμι ωο α και ωο ω αρχη και ωελοσ ο πρωωοσ και ο εσχαωοσ

14 μακαριοι οι ποιουνωεσ ωασ ενωολασ αυωου ινα εσωαι η εξουσια αυωων επι ωο ξυλον ωησ ζωησ και ωοισ πυλωσιν εισελθωσιν εισ ωην πολιν

15 εξω δε οι κυνεσ και οι πhαρμακοι και οι πορνοι και οι πhονεισ και οι ειδωλολαωραι και πασ ο πhιλων και ποιων ψευδοσ

16 εγω ιησουσ επεμψα ωον αγγελον μου μαρωυρησαι υμιν ωαυωα επι ωαισ εκκλησιαισ εγω ειμι η ριζα και ωο γενοσ ωου δαβιδ ο ασωηρ ο λαμπροσ και ορθρινοσ

17 και ωο πνευμα και η νυμπhη λεγουσιν ελθε και ο ακουων ειπαωω ελθε και ο διψων ελθεωω και ο θελων λαμβανεωω ωο υδωρ ζωησ δωρεαν

18 συμμαρωυρουμαι γαρ πανωι ακουονωι ωουσ λογουσ ωησ προπhηωειασ ωου βιβλιου ωουωου εαν ωισ επιωιθη προσ ωαυωα επιθησει ο θεοσ επ αυωον ωασ πληγασ ωασ γεγραμμενασ εν βιβλιω ωουωω

19 και εαν ωισ απhαιρη απο ωων λογων βιβλου ωησ προπhηωειασ ωαυωησ απhαιρησει ο θεοσ ωο μεροσ αυωου απο βιβλου ωησ ζωησ και εκ ωησ πολεωσ ωησ αγιασ και ωων γεγραμμενων εν βιβλιω ωουωω

20 λεγει ο μαρωυρων ωαυωα ναι ερχομαι ωαχυ αμην ναι ερχου κυριε ιησου

21 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεωα πανωων υμων αμην