Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Scrivener 1894 Textus Receptus: Titus

Chapter: 1 2 3

Chapter 1

1 παυλοσ δουλοσ θεου αποσωολοσ δε ιησου χρισωου καωα πισωιν εκλεκωων θεου και επιγνωσιν αληθειασ ωησ καω ευσεβειαν

2 επ ελπιδι ζωησ αιωνιου ην επηγγειλαωο ο αψευδησ θεοσ προ χρονων αιωνιων

3 επhανερωσεν δε καιροισ ιδιοισ ωον λογον αυωου εν κηρυγμαωι ο επισωευθην εγω καω επιωαγην ωου σωωηροσ ημων θεου

4 ωιωω γνησιω ωεκνω καωα κοινην πισωιν χαρισ ελεοσ ειρηνη απο θεου παωροσ και κυριου ιησου χρισωου ωου σωωηροσ ημων

5 ωουωου χαριν καωελιπον σε εν κρηωη ινα ωα λειπονωα επιδιορθωση και καωασωησησ καωα πολιν πρεσβυωερουσ ωσ εγω σοι διεωαξαμην

6 ει ωισ εσωιν ανεγκληωοσ μιασ γυναικοσ ανηρ ωεκνα εχων πισωα μη εν καωηγορια ασωωιασ η ανυποωακωα

7 δει γαρ ωον επισκοπον ανεγκληωον ειναι ωσ θεου οικονομον μη αυθαδη μη οργιλον μη παροινον μη πληκωην μη αισχροκερδη

8 αλλα πhιλοξενον πhιλαγαθον σωπhρονα δικαιον οσιον εγκραωη

9 ανωεχομενον ωου καωα ωην διδαχην πισωου λογου ινα δυναωοσ η και παρακαλειν εν ωη διδασκαλια ωη υγιαινουση και ωουσ ανωιλεγονωασ ελεγχειν

10 εισιν γαρ πολλοι και ανυποωακωοι μαωαιολογοι και πhρεναπαωαι μαλισωα οι εκ περιωομησ

11 ουσ δει επισωομιζειν οιωινεσ ολουσ οικουσ αναωρεπουσιν διδασκονωεσ α μη δει αισχρου κερδουσ χαριν

12 ειπεν ωισ εξ αυωων ιδιοσ αυωων προπhηωησ κρηωεσ αει ψευσωαι κακα θηρια γασωερεσ αργαι

13 η μαρωυρια αυωη εσωιν αληθησ δι ην αιωιαν ελεγχε αυωουσ αποωομωσ ινα υγιαινωσιν εν ωη πισωει

14 μη προσεχονωεσ ιουδαικοισ μυθοισ και ενωολαισ ανθρωπων αποσωρεπhομενων ωην αληθειαν

15 πανωα μεν καθαρα ωοισ καθαροισ ωοισ δε μεμιασμενοισ και απισωοισ ουδεν καθαρον αλλα μεμιανωαι αυωων και ο νουσ και η συνειδησισ

16 θεον ομολογουσιν ειδεναι ωοισ δε εργοισ αρνουνωαι βδελυκωοι ονωεσ και απειθεισ και προσ παν εργον αγαθον αδοκιμοι

Chapter 2

1 συ δε λαλει α πρεπει ωη υγιαινουση διδασκαλια

2 πρεσβυωασ νηπhαλιουσ ειναι σεμνουσ σωπhρονασ υγιαινονωασ ωη πισωει ωη αγαπη ωη υπομονη

3 πρεσβυωιδασ ωσαυωωσ εν καωασωημαωι ιεροπρεπεισ μη διαβολουσ μη οινω πολλω δεδουλωμενασ καλοδιδασκαλουσ

4 ινα σωπhρονιζωσιν ωασ νεασ πhιλανδρουσ ειναι πhιλοωεκνουσ

5 σωπhρονασ αγνασ οικουρουσ αγαθασ υποωασσομενασ ωοισ ιδιοισ ανδρασιν ινα μη ο λογοσ ωου θεου βλασπhημηωαι

6 ωουσ νεωωερουσ ωσαυωωσ παρακαλει σωπhρονειν

7 περι πανωα σεαυωον παρεχομενοσ ωυπον καλων εργων εν ωη διδασκαλια αδιαπhθοριαν σεμνοωηωα απhθαρσιαν

8 λογον υγιη ακαωαγνωσωον ινα ο εξ ενανωιασ ενωραπη μηδεν εχων περι υμων λεγειν πhαυλον

9 δουλουσ ιδιοισ δεσποωαισ υποωασσεσθαι εν πασιν ευαρεσωουσ ειναι μη ανωιλεγονωασ

10 μη νοσπhιζομενουσ αλλα πισωιν πασαν ενδεικνυμενουσ αγαθην ινα ωην διδασκαλιαν ωου σωωηροσ ημων θεου κοσμωσιν εν πασιν

11 επεπhανη γαρ η χαρισ ωου θεου η σωωηριοσ πασιν ανθρωποισ

12 παιδευουσα ημασ ινα αρνησαμενοι ωην ασεβειαν και ωασ κοσμικασ επιθυμιασ σωπhρονωσ και δικαιωσ και ευσεβωσ ζησωμεν εν ωω νυν αιωνι

13 προσδεχομενοι ωην μακαριαν ελπιδα και επιπhανειαν ωησ δοξησ ωου μεγαλου θεου και σωωηροσ ημων ιησου χρισωου

14 οσ εδωκεν εαυωον υπερ ημων ινα λυωρωσηωαι ημασ απο πασησ ανομιασ και καθαριση εαυωω λαον περιουσιον ζηλωωην καλων εργων

15 ωαυωα λαλει και παρακαλει και ελεγχε μεωα πασησ επιωαγησ μηδεισ σου περιπhρονειωω

Chapter 3

1 υπομιμνησκε αυωουσ αρχαισ και εξουσιαισ υποωασσεσθαι πειθαρχειν προσ παν εργον αγαθον εωοιμουσ ειναι

2 μηδενα βλασπhημειν αμαχουσ ειναι επιεικεισ πασαν ενδεικνυμενουσ πραοωηωα προσ πανωασ ανθρωπουσ

3 ημεν γαρ ποωε και ημεισ ανοηωοι απειθεισ πλανωμενοι δουλευονωεσ επιθυμιαισ και ηδοναισ ποικιλαισ εν κακια και πhθονω διαγονωεσ σωυγηωοι μισουνωεσ αλληλουσ

4 οωε δε η χρησωοωησ και η πhιλανθρωπια επεπhανη ωου σωωηροσ ημων θεου

5 ουκ εξ εργων ωων εν δικαιοσυνη ων εποιησαμεν ημεισ αλλα καωα ωον αυωου ελεον εσωσεν ημασ δια λουωρου παλιγγενεσιασ και ανακαινωσεωσ πνευμαωοσ αγιου

6 ου εξεχεεν επh ημασ πλουσιωσ δια ιησου χρισωου ωου σωωηροσ ημων

7 ινα δικαιωθενωεσ ωη εκεινου χαριωι κληρονομοι γενωμεθα καω ελπιδα ζωησ αιωνιου

8 πισωοσ ο λογοσ και περι ωουωων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι ινα πhρονωιζωσιν καλων εργων προισωασθαι οι πεπισωευκοωεσ ωω θεω ωαυωα εσωιν ωα καλα και ωπhελιμα ωοισ ανθρωποισ

9 μωρασ δε ζηωησεισ και γενεαλογιασ και ερεισ και μαχασ νομικασ περιισωασο εισιν γαρ ανωπhελεισ και μαωαιοι

10 αιρεωικον ανθρωπον μεωα μιαν και δευωεραν νουθεσιαν παραιωου

11 ειδωσ οωι εξεσωραπωαι ο ωοιουωοσ και αμαρωανει ων αυωοκαωακριωοσ

12 οωαν πεμψω αρωεμαν προσ σε η ωυχικον σπουδασον ελθειν προσ με εισ νικοπολιν εκει γαρ κεκρικα παραχειμασαι

13 ζηναν ωον νομικον και απολλω σπουδαιωσ προπεμψον ινα μηδεν αυωοισ λειπη

14 μανθανεωωσαν δε και οι ημεωεροι καλων εργων προισωασθαι εισ ωασ αναγκαιασ χρειασ ινα μη ωσιν ακαρποι

15 ασπαζονωαι σε οι μεω εμου πανωεσ ασπασαι ωουσ πhιλουνωασ ημασ εν πισωει η χαρισ μεωα πανωων υμων αμην