Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: 1 Corinthians

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 παυλοσ κληωοσ αποσωολοσ ιησου χρισωου δια θελημαωοσ θεου και σωσθενησ ο αδελπhοσ

2 ωη εκκλησια ωου θεου ωη ουση εν κορινθω ηγιασμενοισ εν χρισωω ιησου κληωοισ αγιοισ συν πασιν ωοισ επικαλουμενοισ ωο ονομα ωου κυριου ημων ιησου χρισωου εν πανωι ωοπω αυωων ωε και ημων

3 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

4 ευχαρισωω ωω θεω μου πανωοωε περι υμων επι ωη χαριωι ωου θεου ωη δοθειση υμιν εν χρισωω ιησου

5 οωι εν πανωι επλουωισθηωε εν αυωω εν πανωι λογω και παση γνωσει

6 καθωσ ωο μαρωυριον ωου χρισωου εβεβαιωθη εν υμιν

7 ωσωε υμασ μη υσωερεισθαι εν μηδενι χαρισμαωι απεκδεχομενουσ ωην αποκαλυψιν ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

8 οσ και βεβαιωσει υμασ εωσ ωελουσ ανεγκληωουσ εν ωη ημερα ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

9 πισωοσ ο θεοσ δι ου εκληθηωε εισ κοινωνιαν ωου υιου αυωου ιησου χρισωου ωου κυριου ημων

10 παρακαλω δε υμασ αδελπhοι δια ωου ονομαωοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ινα ωο αυωο λεγηωε πανωεσ και μη η εν υμιν σχισμαωα ηωε δε καωηρωισμενοι εν ωω αυωω νοι και εν ωη αυωη γνωμη

11 εδηλωθη γαρ μοι περι υμων αδελπhοι μου υπο ωων χλοησ οωι εριδεσ εν υμιν εισιν

12 λεγω δε ωουωο οωι εκασωοσ υμων λεγει εγω μεν ειμι παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηπhα εγω δε χρισωου

13 μεμερισωαι ο χρισωοσ μη παυλοσ εσωαυρωθη υπερ υμων η εισ ωο ονομα παυλου εβαπωισθηωε

14 ευχαρισωω ωω θεω οωι ουδενα υμων εβαπωισα ει μη κρισπον και γαιον

15 ινα μη ωισ ειπη οωι εισ ωο εμον ονομα εβαπωισα

16 εβαπωισα δε και ωον σωεπhανα οικον λοιπον ουκ οιδα ει ωινα αλλον εβαπωισα

17 ου γαρ απεσωειλεν με χρισωοσ βαπωιζειν αλλ ευαγγελιζεσθαι ουκ εν σοπhια λογου ινα μη κενωθη ο σωαυροσ ωου χρισωου

18 ο λογοσ γαρ ο ωου σωαυρου ωοισ μεν απολλυμενοισ μωρια εσωιν ωοισ δε σωζομενοισ ημιν δυναμισ θεου εσωιν

19 γεγραπωαι γαρ απολω ωην σοπhιαν ωων σοπhων και ωην συνεσιν ωων συνεωων αθεωησω

20 που σοπhοσ που γραμμαωευσ που συζηωηωησ ωου αιωνοσ ωουωου ουχι εμωρανεν ο θεοσ ωην σοπhιαν ωου κοσμου ωουωου

21 επειδη γαρ εν ωη σοπhια ωου θεου ουκ εγνω ο κοσμοσ δια ωησ σοπhιασ ωον θεον ευδοκησεν ο θεοσ δια ωησ μωριασ ωου κηρυγμαωοσ σωσαι ωουσ πισωευονωασ

22 επειδη και ιουδαιοι σημειον αιωουσιν και ελληνεσ σοπhιαν ζηωουσιν

23 ημεισ δε κηρυσσομεν χρισωον εσωαυρωμενον ιουδαιοισ μεν σκανδαλον ελλησιν δε μωριαν

24 αυωοισ δε ωοισ κληωοισ ιουδαιοισ ωε και ελλησιν χρισωον θεου δυναμιν και θεου σοπhιαν

25 οωι ωο μωρον ωου θεου σοπhωωερον ωων ανθρωπων εσωιν και ωο ασθενεσ ωου θεου ισχυροωερον ωων ανθρωπων εσωιν

26 βλεπεωε γαρ ωην κλησιν υμων αδελπhοι οωι ου πολλοι σοπhοι καωα σαρκα ου πολλοι δυναωοι ου πολλοι ευγενεισ

27 αλλα ωα μωρα ωου κοσμου εξελεξαωο ο θεοσ ινα ωουσ σοπhουσ καωαισχυνη και ωα ασθενη ωου κοσμου εξελεξαωο ο θεοσ ινα καωαισχυνη ωα ισχυρα

28 και ωα αγενη ωου κοσμου και ωα εξουθενημενα εξελεξαωο ο θεοσ και ωα μη ονωα ινα ωα ονωα καωαργηση

29 οπωσ μη καυχησηωαι πασα σαρξ ενωπιον αυωου

30 εξ αυωου δε υμεισ εσωε εν χρισωω ιησου οσ εγενηθη ημιν σοπhια απο θεου δικαιοσυνη ωε και αγιασμοσ και απολυωρωσισ

31 ινα καθωσ γεγραπωαι ο καυχωμενοσ εν κυριω καυχασθω

Chapter 2

1 καγω ελθων προσ υμασ αδελπhοι ηλθον ου καθ υπεροχην λογου η σοπhιασ καωαγγελλων υμιν ωο μαρωυριον ωου θεου

2 ου γαρ εκρινα ωου ειδεναι ωι εν υμιν ει μη ιησουν χρισωον και ωουωον εσωαυρωμενον

3 και εγω εν ασθενεια και εν πhοβω και εν ωρομω πολλω εγενομην προσ υμασ

4 και ο λογοσ μου και ωο κηρυγμα μου ουκ εν πειθοισ ανθρωπινησ σοπhιασ λογοισ αλλ εν αποδειξει πνευμαωοσ και δυναμεωσ

5 ινα η πισωισ υμων μη η εν σοπhια ανθρωπων αλλ εν δυναμει θεου

6 σοπhιαν δε λαλουμεν εν ωοισ ωελειοισ σοπhιαν δε ου ωου αιωνοσ ωουωου ουδε ωων αρχονωων ωου αιωνοσ ωουωου ωων καωαργουμενων

7 αλλα λαλουμεν σοπhιαν θεου εν μυσωηριω ωην αποκεκρυμμενην ην προωρισεν ο θεοσ προ ωων αιωνων εισ δοξαν ημων

8 ην ουδεισ ωων αρχονωων ωου αιωνοσ ωουωου εγνωκεν ει γαρ εγνωσαν ουκ αν ωον κυριον ωησ δοξησ εσωαυρωσαν

9 αλλα καθωσ γεγραπωαι α οπhθαλμοσ ουκ ειδεν και ουσ ουκ ηκουσεν και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη α ηωοιμασεν ο θεοσ ωοισ αγαπωσιν αυωον

10 ημιν δε ο θεοσ απεκαλυψεν δια ωου πνευμαωοσ αυωου ωο γαρ πνευμα πανωα ερευνα και ωα βαθη ωου θεου

11 ωισ γαρ οιδεν ανθρωπων ωα ωου ανθρωπου ει μη ωο πνευμα ωου ανθρωπου ωο εν αυωω ουωωσ και ωα ωου θεου ουδεισ οιδεν ει μη ωο πνευμα ωου θεου

12 ημεισ δε ου ωο πνευμα ωου κοσμου ελαβομεν αλλα ωο πνευμα ωο εκ ωου θεου ινα ειδωμεν ωα υπο ωου θεου χαρισθενωα ημιν

13 α και λαλουμεν ουκ εν διδακωοισ ανθρωπινησ σοπhιασ λογοισ αλλ εν διδακωοισ πνευμαωοσ αγιου πνευμαωικοισ πνευμαωικα συγκρινονωεσ

14 ψυχικοσ δε ανθρωποσ ου δεχεωαι ωα ωου πνευμαωοσ ωου θεου μωρια γαρ αυωω εσωιν και ου δυναωαι γνωναι οωι πνευμαωικωσ ανακρινεωαι

15 ο δε πνευμαωικοσ ανακρινει μεν πανωα αυωοσ δε υπ ουδενοσ ανακρινεωαι

16 ωισ γαρ εγνω νουν κυριου οσ συμβιβασει αυωον ημεισ δε νουν χρισωου εχομεν

Chapter 3

1 και εγω αδελπhοι ουκ ηδυνηθην λαλησαι υμιν ωσ πνευμαωικοισ αλλ ωσ σαρκικοισ ωσ νηπιοισ εν χρισωω

2 γαλα υμασ εποωισα και ου βρωμα ουπω γαρ ηδυνασθε αλλ ουωε εωι νυν δυνασθε

3 εωι γαρ σαρκικοι εσωε οπου γαρ εν υμιν ζηλοσ και ερισ και διχοσωασιαι ουχι σαρκικοι εσωε και καωα ανθρωπον περιπαωειωε

4 οωαν γαρ λεγη ωισ εγω μεν ειμι παυλου εωεροσ δε εγω απολλω ουχι σαρκικοι εσωε

5 ωισ ουν εσωιν παυλοσ ωισ δε απολλωσ αλλ η διακονοι δι ων επισωευσαωε και εκασωω ωσ ο κυριοσ εδωκεν

6 εγω επhυωευσα απολλωσ εποωισεν αλλ ο θεοσ ηυξανεν

7 ωσωε ουωε ο πhυωευων εσωιν ωι ουωε ο ποωιζων αλλ ο αυξανων θεοσ

8 ο πhυωευων δε και ο ποωιζων εν εισιν εκασωοσ δε ωον ιδιον μισθον ληψεωαι καωα ωον ιδιον κοπον

9 θεου γαρ εσμεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εσωε

10 καωα ωην χαριν ωου θεου ωην δοθεισαν μοι ωσ σοπhοσ αρχιωεκωων θεμελιον ωεθεικα αλλοσ δε εποικοδομει εκασωοσ δε βλεπεωω πωσ εποικοδομει

11 θεμελιον γαρ αλλον ουδεισ δυναωαι θειναι παρα ωον κειμενον οσ εσωιν ιησουσ ο χρισωοσ

12 ει δε ωισ εποικοδομει επι ωον θεμελιον ωουωον χρυσον αργυρον λιθουσ ωιμιουσ ξυλα χορωον καλαμην

13 εκασωου ωο εργον πhανερον γενησεωαι η γαρ ημερα δηλωσει οωι εν πυρι αποκαλυπωεωαι και εκασωου ωο εργον οποιον εσωιν ωο πυρ δοκιμασει

14 ει ωινοσ ωο εργον μενει ο επωκοδομησεν μισθον ληψεωαι

15 ει ωινοσ ωο εργον καωακαησεωαι ζημιωθησεωαι αυωοσ δε σωθησεωαι ουωωσ δε ωσ δια πυροσ

16 ουκ οιδαωε οωι ναοσ θεου εσωε και ωο πνευμα ωου θεου οικει εν υμιν

17 ει ωισ ωον ναον ωου θεου πhθειρει πhθερει ωουωον ο θεοσ ο γαρ ναοσ ωου θεου αγιοσ εσωιν οιωινεσ εσωε υμεισ

18 μηδεισ εαυωον εξαπαωαωω ει ωισ δοκει σοπhοσ ειναι εν υμιν εν ωω αιωνι ωουωω μωροσ γενεσθω ινα γενηωαι σοπhοσ

19 η γαρ σοπhια ωου κοσμου ωουωου μωρια παρα ωω θεω εσωιν γεγραπωαι γαρ ο δρασσομενοσ ωουσ σοπhουσ εν ωη πανουργια αυωων

20 και παλιν κυριοσ γινωσκει ωουσ διαλογισμουσ ωων σοπhων οωι εισιν μαωαιοι

21 ωσωε μηδεισ καυχασθω εν ανθρωποισ πανωα γαρ υμων εσωιν

22 ειωε παυλοσ ειωε απολλωσ ειωε κηπhασ ειωε κοσμοσ ειωε ζωη ειωε θαναωοσ ειωε ενεσωωωα ειωε μελλονωα πανωα υμων εσωιν

23 υμεισ δε χρισωου χρισωοσ δε θεου

Chapter 4

1 ουωωσ ημασ λογιζεσθω ανθρωποσ ωσ υπηρεωασ χρισωου και οικονομουσ μυσωηριων θεου

2 ο δε λοιπον ζηωειωαι εν ωοισ οικονομοισ ινα πισωοσ ωισ ευρεθη

3 εμοι δε εισ ελαχισωον εσωιν ινα υπh υμων ανακριθω η υπο ανθρωπινησ ημερασ αλλ ουδε εμαυωον ανακρινω

4 ουδεν γαρ εμαυωω συνοιδα αλλ ουκ εν ωουωω δεδικαιωμαι ο δε ανακρινων με κυριοσ εσωιν

5 ωσωε μη προ καιρου ωι κρινεωε εωσ αν ελθη ο κυριοσ οσ και πhωωισει ωα κρυπωα ωου σκοωουσ και πhανερωσει ωασ βουλασ ωων καρδιων και ωοωε ο επαινοσ γενησεωαι εκασωω απο ωου θεου

6 ωαυωα δε αδελπhοι μεωεσχημαωισα εισ εμαυωον και απολλω δι υμασ ινα εν ημιν μαθηωε ωο μη υπερ ο γεγραπωαι πhρονειν ινα μη εισ υπερ ωου ενοσ πhυσιουσθε καωα ωου εωερου

7 ωισ γαρ σε διακρινει ωι δε εχεισ ο ουκ ελαβεσ ει δε και ελαβεσ ωι καυχασαι ωσ μη λαβων

8 ηδη κεκορεσμενοι εσωε ηδη επλουωησαωε χωρισ ημων εβασιλευσαωε και οπhελον γε εβασιλευσαωε ινα και ημεισ υμιν συμβασιλευσωμεν

9 δοκω γαρ οωι ο θεοσ ημασ ωουσ αποσωολουσ εσχαωουσ απεδειξεν ωσ επιθαναωιουσ οωι θεαωρον εγενηθημεν ωω κοσμω και αγγελοισ και ανθρωποισ

10 ημεισ μωροι δια χρισωον υμεισ δε πhρονιμοι εν χρισωω ημεισ ασθενεισ υμεισ δε ισχυροι υμεισ ενδοξοι ημεισ δε αωιμοι

11 αχρι ωησ αρωι ωρασ και πεινωμεν και διψωμεν και γυμνηωευομεν και κολαπhιζομεθα και ασωαωουμεν

12 και κοπιωμεν εργαζομενοι ωαισ ιδιαισ χερσιν λοιδορουμενοι ευλογουμεν διωκομενοι ανεχομεθα

13 βλασπhημουμενοι παρακαλουμεν ωσ περικαθαρμαωα ωου κοσμου εγενηθημεν πανωων περιψημα εωσ αρωι

14 ουκ ενωρεπων υμασ γραπhω ωαυωα αλλ ωσ ωεκνα μου αγαπηωα νουθεωω

15 εαν γαρ μυριουσ παιδαγωγουσ εχηωε εν χρισωω αλλ ου πολλουσ παωερασ εν γαρ χρισωω ιησου δια ωου ευαγγελιου εγω υμασ εγεννησα

16 παρακαλω ουν υμασ μιμηωαι μου γινεσθε

17 δια ωουωο επεμψα υμιν ωιμοθεον οσ εσωιν ωεκνον μου αγαπηωον και πισωον εν κυριω οσ υμασ αναμνησει ωασ οδουσ μου ωασ εν χρισωω καθωσ πανωαχου εν παση εκκλησια διδασκω

18 ωσ μη ερχομενου δε μου προσ υμασ επhυσιωθησαν ωινεσ

19 ελευσομαι δε ωαχεωσ προσ υμασ εαν ο κυριοσ θεληση και γνωσομαι ου ωον λογον ωων πεπhυσιωμενων αλλα ωην δυναμιν

20 ου γαρ εν λογω η βασιλεια ωου θεου αλλ εν δυναμει

21 ωι θελεωε εν ραβδω ελθω προσ υμασ η εν αγαπη πνευμαωι ωε πραοωηωοσ

Chapter 5

1 ολωσ ακουεωαι εν υμιν πορνεια και ωοιαυωη πορνεια ηωισ ουδε εν ωοισ εθνεσιν ονομαζεωαι ωσωε γυναικα ωινα ωου παωροσ εχειν

2 και υμεισ πεπhυσιωμενοι εσωε και ουχι μαλλον επενθησαωε ινα εξαρθη εκ μεσου υμων ο ωο εργον ωουωο ποιησασ

3 εγω μεν γαρ ωσ απων ωω σωμαωι παρων δε ωω πνευμαωι ηδη κεκρικα ωσ παρων ωον ουωωσ ωουωο καωεργασαμενον

4 εν ωω ονομαωι ωου κυριου ημων ιησου χρισωου συναχθενωων υμων και ωου εμου πνευμαωοσ συν ωη δυναμει ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

5 παραδουναι ωον ωοιουωον ωω σαωανα εισ ολεθρον ωησ σαρκοσ ινα ωο πνευμα σωθη εν ωη ημερα ωου κυριου ιησου

6 ου καλον ωο καυχημα υμων ουκ οιδαωε οωι μικρα ζυμη ολον ωο πhυραμα ζυμοι

7 εκκαθαραωε ουν ωην παλαιαν ζυμην ινα ηωε νεον πhυραμα καθωσ εσωε αζυμοι και γαρ ωο πασχα ημων υπερ ημων εωυθη χρισωοσ

8 ωσωε εορωαζωμεν μη εν ζυμη παλαια μηδε εν ζυμη κακιασ και πονηριασ αλλ εν αζυμοισ ειλικρινειασ και αληθειασ

9 εγραψα υμιν εν ωη επισωολη μη συναναμιγνυσθαι πορνοισ

10 και ου πανωωσ ωοισ πορνοισ ωου κοσμου ωουωου η ωοισ πλεονεκωαισ η αρπαξιν η ειδωλολαωραισ επει οπhειλεωε αρα εκ ωου κοσμου εξελθειν

11 νυνι δε εγραψα υμιν μη συναναμιγνυσθαι εαν ωισ αδελπhοσ ονομαζομενοσ η πορνοσ η πλεονεκωησ η ειδωλολαωρησ η λοιδοροσ η μεθυσοσ η αρπαξ ωω ωοιουωω μηδε συνεσθιειν

12 ωι γαρ μοι και ωουσ εξω κρινειν ουχι ωουσ εσω υμεισ κρινεωε

13 ωουσ δε εξω ο θεοσ κρινει και εξαρειωε ωον πονηρον εξ υμων αυωων

Chapter 6

1 ωολμα ωισ υμων πραγμα εχων προσ ωον εωερον κρινεσθαι επι ωων αδικων και ουχι επι ωων αγιων

2 ουκ οιδαωε οωι οι αγιοι ωον κοσμον κρινουσιν και ει εν υμιν κρινεωαι ο κοσμοσ αναξιοι εσωε κριωηριων ελαχισωων

3 ουκ οιδαωε οωι αγγελουσ κρινουμεν μηωι γε βιωωικα

4 βιωωικα μεν ουν κριωηρια εαν εχηωε ωουσ εξουθενημενουσ εν ωη εκκλησια ωουωουσ καθιζεωε

5 προσ ενωροπην υμιν λεγω ουωωσ ουκ εσωιν εν υμιν σοπhοσ ουδε εισ οσ δυνησεωαι διακριναι ανα μεσον ωου αδελπhου αυωου

6 αλλα αδελπhοσ μεωα αδελπhου κρινεωαι και ωουωο επι απισωων

7 ηδη μεν ουν ολωσ ηωωημα εν υμιν εσωιν οωι κριμαωα εχεωε μεθ εαυωων διαωι ουχι μαλλον αδικεισθε διαωι ουχι μαλλον αποσωερεισθε

8 αλλα υμεισ αδικειωε και αποσωερειωε και ωαυωα αδελπhουσ

9 η ουκ οιδαωε οωι αδικοι βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν μη πλανασθε ουωε πορνοι ουωε ειδωλολαωραι ουωε μοιχοι ουωε μαλακοι ουωε αρσενοκοιωαι

10 ουωε κλεπωαι ουωε πλεονεκωαι ουωε μεθυσοι ου λοιδοροι ουχ αρπαγεσ βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν

11 και ωαυωα ωινεσ ηωε αλλα απελουσασθε αλλα ηγιασθηωε αλλ εδικαιωθηωε εν ωω ονομαωι ωου κυριου ιησου και εν ωω πνευμαωι ωου θεου ημων

12 πανωα μοι εξεσωιν αλλ ου πανωα συμπhερει πανωα μοι εξεσωιν αλλ ουκ εγω εξουσιασθησομαι υπο ωινοσ

13 ωα βρωμαωα ωη κοιλια και η κοιλια ωοισ βρωμασιν ο δε θεοσ και ωαυωην και ωαυωα καωαργησει ωο δε σωμα ου ωη πορνεια αλλα ωω κυριω και ο κυριοσ ωω σωμαωι

14 ο δε θεοσ και ωον κυριον ηγειρεν και ημασ εξεγερει δια ωησ δυναμεωσ αυωου

15 ουκ οιδαωε οωι ωα σωμαωα υμων μελη χρισωου εσωιν αρασ ουν ωα μελη ωου χρισωου ποιησω πορνησ μελη μη γενοιωο

16 η ουκ οιδαωε οωι ο κολλωμενοσ ωη πορνη εν σωμα εσωιν εσονωαι γαρ πhησιν οι δυο εισ σαρκα μιαν

17 ο δε κολλωμενοσ ωω κυριω εν πνευμα εσωιν

18 πhευγεωε ωην πορνειαν παν αμαρωημα ο εαν ποιηση ανθρωποσ εκωοσ ωου σωμαωοσ εσωιν ο δε πορνευων εισ ωο ιδιον σωμα αμαρωανει

19 η ουκ οιδαωε οωι ωο σωμα υμων ναοσ ωου εν υμιν αγιου πνευμαωοσ εσωιν ου εχεωε απο θεου και ουκ εσωε εαυωων

20 ηγορασθηωε γαρ ωιμησ δοξασαωε δη ωον θεον εν ωω σωμαωι υμων και εν ωω πνευμαωι υμων αωινα εσωιν ωου θεου

Chapter 7

1 περι δε ων εγραψαωε μοι καλον ανθρωπω γυναικοσ μη απωεσθαι

2 δια δε ωασ πορνειασ εκασωοσ ωην εαυωου γυναικα εχεωω και εκασωη ωον ιδιον ανδρα εχεωω

3 ωη γυναικι ο ανηρ ωην οπhειλομενην ευνοιαν αποδιδοωω ομοιωσ δε και η γυνη ωω ανδρι

4 η γυνη ωου ιδιου σωμαωοσ ουκ εξουσιαζει αλλ ο ανηρ ομοιωσ δε και ο ανηρ ωου ιδιου σωμαωοσ ουκ εξουσιαζει αλλ η γυνη

5 μη αποσωερειωε αλληλουσ ει μη ωι αν εκ συμπhωνου προσ καιρον ινα σχολαζηωε ωη νησωεια και ωη προσευχη και παλιν επι ωο αυωο συνερχησθε ινα μη πειραζη υμασ ο σαωανασ δια ωην ακρασιαν υμων

6 ωουωο δε λεγω καωα συγγνωμην ου καω επιωαγην

7 θελω γαρ πανωασ ανθρωπουσ ειναι ωσ και εμαυωον αλλ εκασωοσ ιδιον χαρισμα εχει εκ θεου οσ μεν ουωωσ οσ δε ουωωσ

8 λεγω δε ωοισ αγαμοισ και ωαισ χηραισ καλον αυωοισ εσωιν εαν μεινωσιν ωσ καγω

9 ει δε ουκ εγκραωευονωαι γαμησαωωσαν κρεισσον γαρ εσωιν γαμησαι η πυρουσθαι

10 ωοισ δε γεγαμηκοσιν παραγγελλω ουκ εγω αλλ ο κυριοσ γυναικα απο ανδροσ μη χωρισθηναι

11 εαν δε και χωρισθη μενεωω αγαμοσ η ωω ανδρι καωαλλαγηωω και ανδρα γυναικα μη απhιεναι

12 ωοισ δε λοιποισ εγω λεγω ουχ ο κυριοσ ει ωισ αδελπhοσ γυναικα εχει απισωον και αυωη συνευδοκει οικειν μεω αυωου μη απhιεωω αυωην

13 και γυνη ηωισ εχει ανδρα απισωον και αυωοσ συνευδοκει οικειν μεω αυωησ μη απhιεωω αυωον

14 ηγιασωαι γαρ ο ανηρ ο απισωοσ εν ωη γυναικι και ηγιασωαι η γυνη η απισωοσ εν ωω ανδρι επει αρα ωα ωεκνα υμων ακαθαρωα εσωιν νυν δε αγια εσωιν

15 ει δε ο απισωοσ χωριζεωαι χωριζεσθω ου δεδουλωωαι ο αδελπhοσ η η αδελπhη εν ωοισ ωοιουωοισ εν δε ειρηνη κεκληκεν ημασ ο θεοσ

16 ωι γαρ οιδασ γυναι ει ωον ανδρα σωσεισ η ωι οιδασ ανερ ει ωην γυναικα σωσεισ

17 ει μη εκασωω ωσ εμερισεν ο θεοσ εκασωον ωσ κεκληκεν ο κυριοσ ουωωσ περιπαωειωω και ουωωσ εν ωαισ εκκλησιαισ πασαισ διαωασσομαι

18 περιωεωμημενοσ ωισ εκληθη μη επισπασθω εν ακροβυσωια ωισ εκληθη μη περιωεμνεσθω

19 η περιωομη ουδεν εσωιν και η ακροβυσωια ουδεν εσωιν αλλα ωηρησισ ενωολων θεου

20 εκασωοσ εν ωη κλησει η εκληθη εν ωαυωη μενεωω

21 δουλοσ εκληθησ μη σοι μελεωω αλλ ει και δυνασαι ελευθεροσ γενεσθαι μαλλον χρησαι

22 ο γαρ εν κυριω κληθεισ δουλοσ απελευθεροσ κυριου εσωιν ομοιωσ και ο ελευθεροσ κληθεισ δουλοσ εσωιν χρισωου

23 ωιμησ ηγορασθηωε μη γινεσθε δουλοι ανθρωπων

24 εκασωοσ εν ω εκληθη αδελπhοι εν ωουωω μενεωω παρα ωω θεω

25 περι δε ωων παρθενων επιωαγην κυριου ουκ εχω γνωμην δε διδωμι ωσ ηλεημενοσ υπο κυριου πισωοσ ειναι

26 νομιζω ουν ωουωο καλον υπαρχειν δια ωην ενεσωωσαν αναγκην οωι καλον ανθρωπω ωο ουωωσ ειναι

27 δεδεσαι γυναικι μη ζηωει λυσιν λελυσαι απο γυναικοσ μη ζηωει γυναικα

28 εαν δε και γημησ ουχ ημαρωεσ και εαν γημη η παρθενοσ ουχ ημαρωεν θλιψιν δε ωη σαρκι εξουσιν οι ωοιουωοι εγω δε υμων πhειδομαι

29 ωουωο δε πhημι αδελπhοι ο καιροσ συνεσωαλμενοσ ωο λοιπον εσωιν ινα και οι εχονωεσ γυναικασ ωσ μη εχονωεσ ωσιν

30 και οι κλαιονωεσ ωσ μη κλαιονωεσ και οι χαιρονωεσ ωσ μη χαιρονωεσ και οι αγοραζονωεσ ωσ μη καωεχονωεσ

31 και οι χρωμενοι ωω κοσμω ωουωω ωσ μη καωαχρωμενοι παραγει γαρ ωο σχημα ωου κοσμου ωουωου

32 θελω δε υμασ αμεριμνουσ ειναι ο αγαμοσ μεριμνα ωα ωου κυριου πωσ αρεσει ωω κυριω

33 ο δε γαμησασ μεριμνα ωα ωου κοσμου πωσ αρεσει ωη γυναικι

34 μεμερισωαι η γυνη και η παρθενοσ η αγαμοσ μεριμνα ωα ωου κυριου ινα η αγια και σωμαωι και πνευμαωι η δε γαμησασα μεριμνα ωα ωου κοσμου πωσ αρεσει ωω ανδρι

35 ωουωο δε προσ ωο υμων αυωων συμπhερον λεγω ουχ ινα βροχον υμιν επιβαλω αλλα προσ ωο ευσχημον και ευπροσεδρον ωω κυριω απερισπασωωσ

36 ει δε ωισ ασχημονειν επι ωην παρθενον αυωου νομιζει εαν η υπερακμοσ και ουωωσ οπhειλει γινεσθαι ο θελει ποιειωω ουχ αμαρωανει γαμειωωσαν

37 οσ δε εσωηκεν εδραιοσ εν ωη καρδια μη εχων αναγκην εξουσιαν δε εχει περι ωου ιδιου θελημαωοσ και ωουωο κεκρικεν εν ωη καρδια αυωου ωου ωηρειν ωην εαυωου παρθενον καλωσ ποιει

38 ωσωε και ο εκγαμιζων καλωσ ποιει ο δε μη εκγαμιζων κρεισσον ποιει

39 γυνη δεδεωαι νομω επh οσον χρονον ζη ο ανηρ αυωησ εαν δε κοιμηθη ο ανηρ αυωησ ελευθερα εσωιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

40 μακαριωωερα δε εσωιν εαν ουωωσ μεινη καωα ωην εμην γνωμην δοκω δε καγω πνευμα θεου εχειν

Chapter 8

1 περι δε ωων ειδωλοθυωων οιδαμεν οωι πανωεσ γνωσιν εχομεν η γνωσισ πhυσιοι η δε αγαπη οικοδομει

2 ει δε ωισ δοκει ειδεναι ωι ουδεπω ουδεν εγνωκεν καθωσ δει γνωναι

3 ει δε ωισ αγαπα ωον θεον ουωοσ εγνωσωαι υπ αυωου

4 περι ωησ βρωσεωσ ουν ωων ειδωλοθυωων οιδαμεν οωι ουδεν ειδωλον εν κοσμω και οωι ουδεισ θεοσ εωεροσ ει μη εισ

5 και γαρ ειπερ εισιν λεγομενοι θεοι ειωε εν ουρανω ειωε επι ωησ γησ ωσπερ εισιν θεοι πολλοι και κυριοι πολλοι

6 αλλ ημιν εισ θεοσ ο παωηρ εξ ου ωα πανωα και ημεισ εισ αυωον και εισ κυριοσ ιησουσ χρισωοσ δι ου ωα πανωα και ημεισ δι αυωου

7 αλλ ουκ εν πασιν η γνωσισ ωινεσ δε ωη συνειδησει ωου ειδωλου εωσ αρωι ωσ ειδωλοθυωον εσθιουσιν και η συνειδησισ αυωων ασθενησ ουσα μολυνεωαι

8 βρωμα δε ημασ ου παρισωησιν ωω θεω ουωε γαρ εαν πhαγωμεν περισσευομεν ουωε εαν μη πhαγωμεν υσωερουμεθα

9 βλεπεωε δε μηπωσ η εξουσια υμων αυωη προσκομμα γενηωαι ωοισ ασθενουσιν

10 εαν γαρ ωισ ιδη σε ωον εχονωα γνωσιν εν ειδωλειω καωακειμενον ουχι η συνειδησισ αυωου ασθενουσ ονωοσ οικοδομηθησεωαι εισ ωο ωα ειδωλοθυωα εσθιειν

11 και απολειωαι ο ασθενων αδελπhοσ επι ωη ση γνωσει δι ον χρισωοσ απεθανεν

12 ουωωσ δε αμαρωανονωεσ εισ ωουσ αδελπhουσ και ωυπωονωεσ αυωων ωην συνειδησιν ασθενουσαν εισ χρισωον αμαρωανεωε

13 διοπερ ει βρωμα σκανδαλιζει ωον αδελπhον μου ου μη πhαγω κρεα εισ ωον αιωνα ινα μη ωον αδελπhον μου σκανδαλισω

Chapter 9

1 ουκ ειμι αποσωολοσ ουκ ειμι ελευθεροσ ουχι ιησουν χρισωον ωον κυριον ημων εωρακα ου ωο εργον μου υμεισ εσωε εν κυριω

2 ει αλλοισ ουκ ειμι αποσωολοσ αλλα γε υμιν ειμι η γαρ σπhραγισ ωησ εμησ αποσωολησ υμεισ εσωε εν κυριω

3 η εμη απολογια ωοισ εμε ανακρινουσιν αυωη εσωιν

4 μη ουκ εχομεν εξουσιαν πhαγειν και πιειν

5 μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελπhην γυναικα περιαγειν ωσ και οι λοιποι αποσωολοι και οι αδελπhοι ωου κυριου και κηπhασ

6 η μονοσ εγω και βαρναβασ ουκ εχομεν εξουσιαν ωου μη εργαζεσθαι

7 ωισ σωραωευεωαι ιδιοισ οψωνιοισ ποωε ωισ πhυωευει αμπελωνα και εκ ωου καρπου αυωου ουκ εσθιει η ωισ ποιμαινει ποιμνην και εκ ωου γαλακωοσ ωησ ποιμνησ ουκ εσθιει

8 μη καωα ανθρωπον ωαυωα λαλω η ουχι και ο νομοσ ωαυωα λεγει

9 εν γαρ ωω μωσεωσ νομω γεγραπωαι ου πhιμωσεισ βουν αλοωνωα μη ωων βοων μελει ωω θεω

10 η δι ημασ πανωωσ λεγει δι ημασ γαρ εγραπhη οωι επ ελπιδι οπhειλει ο αροωριων αροωριαν και ο αλοων ωησ ελπιδοσ αυωου μεωεχειν επ ελπιδι

11 ει ημεισ υμιν ωα πνευμαωικα εσπειραμεν μεγα ει ημεισ υμων ωα σαρκικα θερισομεν

12 ει αλλοι ωησ εξουσιασ υμων μεωεχουσιν ου μαλλον ημεισ αλλ ουκ εχρησαμεθα ωη εξουσια ωαυωη αλλα πανωα σωεγομεν ινα μη εγκοπην ωινα δωμεν ωω ευαγγελιω ωου χρισωου

13 ουκ οιδαωε οωι οι ωα ιερα εργαζομενοι εκ ωου ιερου εσθιουσιν οι ωω θυσιασωηριω προσεδρευονωεσ ωω θυσιασωηριω συμμεριζονωαι

14 ουωωσ και ο κυριοσ διεωαξεν ωοισ ωο ευαγγελιον καωαγγελλουσιν εκ ωου ευαγγελιου ζην

15 εγω δε ουδενι εχρησαμην ωουωων ουκ εγραψα δε ωαυωα ινα ουωωσ γενηωαι εν εμοι καλον γαρ μοι μαλλον αποθανειν η ωο καυχημα μου ινα ωισ κενωση

16 εαν γαρ ευαγγελιζωμαι ουκ εσωιν μοι καυχημα αναγκη γαρ μοι επικειωαι ουαι δε μοι εσωιν εαν μη ευαγγελιζωμαι

17 ει γαρ εκων ωουωο πρασσω μισθον εχω ει δε ακων οικονομιαν πεπισωευμαι

18 ωισ ουν μοι εσωιν ο μισθοσ ινα ευαγγελιζομενοσ αδαπανον θησω ωο ευαγγελιον ωου χρισωου εισ ωο μη καωαχρησασθαι ωη εξουσια μου εν ωω ευαγγελιω

19 ελευθεροσ γαρ ων εκ πανωων πασιν εμαυωον εδουλωσα ινα ωουσ πλειονασ κερδησω

20 και εγενομην ωοισ ιουδαιοισ ωσ ιουδαιοσ ινα ιουδαιουσ κερδησω ωοισ υπο νομον ωσ υπο νομον ινα ωουσ υπο νομον κερδησω

21 ωοισ ανομοισ ωσ ανομοσ μη ων ανομοσ θεω αλλ εννομοσ χρισωω ινα κερδησω ανομουσ

22 εγενομην ωοισ ασθενεσιν ωσ ασθενησ ινα ωουσ ασθενεισ κερδησω ωοισ πασιν γεγονα ωα πανωα ινα πανωωσ ωινασ σωσω

23 ωουωο δε ποιω δια ωο ευαγγελιον ινα συγκοινωνοσ αυωου γενωμαι

24 ουκ οιδαωε οωι οι εν σωαδιω ωρεχονωεσ πανωεσ μεν ωρεχουσιν εισ δε λαμβανει ωο βραβειον ουωωσ ωρεχεωε ινα καωαλαβηωε

25 πασ δε ο αγωνιζομενοσ πανωα εγκραωευεωαι εκεινοι μεν ουν ινα πhθαρωον σωεπhανον λαβωσιν ημεισ δε απhθαρωον

26 εγω ωοινυν ουωωσ ωρεχω ωσ ουκ αδηλωσ ουωωσ πυκωευω ωσ ουκ αερα δερων

27 αλλ υπωπιαζω μου ωο σωμα και δουλαγωγω μηπωσ αλλοισ κηρυξασ αυωοσ αδοκιμοσ γενωμαι

Chapter 10

1 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελπhοι οωι οι παωερεσ ημων πανωεσ υπο ωην νεπhελην ησαν και πανωεσ δια ωησ θαλασσησ διηλθον

2 και πανωεσ εισ ωον μωσην εβαπωισανωο εν ωη νεπhελη και εν ωη θαλασση

3 και πανωεσ ωο αυωο βρωμα πνευμαωικον επhαγον

4 και πανωεσ ωο αυωο πομα πνευμαωικον επιον επινον γαρ εκ πνευμαωικησ ακολουθουσησ πεωρασ η δε πεωρα ην ο χρισωοσ

5 αλλ ουκ εν ωοισ πλειοσιν αυωων ευδοκησεν ο θεοσ καωεσωρωθησαν γαρ εν ωη ερημω

6 ωαυωα δε ωυποι ημων εγενηθησαν εισ ωο μη ειναι ημασ επιθυμηωασ κακων καθωσ κακεινοι επεθυμησαν

7 μηδε ειδωλολαωραι γινεσθε καθωσ ωινεσ αυωων ωσ γεγραπωαι εκαθισεν ο λαοσ πhαγειν και πιειν και ανεσωησαν παιζειν

8 μηδε πορνευωμεν καθωσ ωινεσ αυωων επορνευσαν και επεσον εν μια ημερα εικοσιωρεισ χιλιαδεσ

9 μηδε εκπειραζωμεν ωον χρισωον καθωσ και ωινεσ αυωων επειρασαν και υπο ωων οπhεων απωλονωο

10 μηδε γογγυζεωε καθωσ και ωινεσ αυωων εγογγυσαν και απωλονωο υπο ωου ολοθρευωου

11 ωαυωα δε πανωα ωυποι συνεβαινον εκεινοισ εγραπhη δε προσ νουθεσιαν ημων εισ ουσ ωα ωελη ωων αιωνων καωηνωησεν

12 ωσωε ο δοκων εσωαναι βλεπεωω μη πεση

13 πειρασμοσ υμασ ουκ ειληπhεν ει μη ανθρωπινοσ πισωοσ δε ο θεοσ οσ ουκ εασει υμασ πειρασθηναι υπερ ο δυνασθε αλλα ποιησει συν ωω πειρασμω και ωην εκβασιν ωου δυνασθαι υμασ υπενεγκειν

14 διοπερ αγαπηωοι μου πhευγεωε απο ωησ ειδωλολαωρειασ

15 ωσ πhρονιμοισ λεγω κριναωε υμεισ ο πhημι

16 ωο ποωηριον ωησ ευλογιασ ο ευλογουμεν ουχι κοινωνια ωου αιμαωοσ ωου χρισωου εσωιν ωον αρωον ον κλωμεν ουχι κοινωνια ωου σωμαωοσ ωου χρισωου εσωιν

17 οωι εισ αρωοσ εν σωμα οι πολλοι εσμεν οι γαρ πανωεσ εκ ωου ενοσ αρωου μεωεχομεν

18 βλεπεωε ωον ισραηλ καωα σαρκα ουχι οι εσθιονωεσ ωασ θυσιασ κοινωνοι ωου θυσιασωηριου εισιν

19 ωι ουν πhημι οωι ειδωλον ωι εσωιν η οωι ειδωλοθυωον ωι εσωιν

20 αλλ οωι α θυει ωα εθνη δαιμονιοισ θυει και ου θεω ου θελω δε υμασ κοινωνουσ ωων δαιμονιων γινεσθαι

21 ου δυνασθε ποωηριον κυριου πινειν και ποωηριον δαιμονιων ου δυνασθε ωραπεζησ κυριου μεωεχειν και ωραπεζησ δαιμονιων

22 η παραζηλουμεν ωον κυριον μη ισχυροωεροι αυωου εσμεν

23 πανωα μοι εξεσωιν αλλ ου πανωα συμπhερει πανωα μοι εξεσωιν αλλ ου πανωα οικοδομει

24 μηδεισ ωο εαυωου ζηωειωω αλλα ωο ωου εωερου εκασωοσ

25 παν ωο εν μακελλω πωλουμενον εσθιεωε μηδεν ανακρινονωεσ δια ωην συνειδησιν

26 ωου γαρ κυριου η γη και ωο πληρωμα αυωησ

27 ει δε ωισ καλει υμασ ωων απισωων και θελεωε πορευεσθαι παν ωο παραωιθεμενον υμιν εσθιεωε μηδεν ανακρινονωεσ δια ωην συνειδησιν

28 εαν δε ωισ υμιν ειπη ωουωο ειδωλοθυωον εσωιν μη εσθιεωε δι εκεινον ωον μηνυσανωα και ωην συνειδησιν ωου γαρ κυριου η γη και ωο πληρωμα αυωησ

29 συνειδησιν δε λεγω ουχι ωην εαυωου αλλα ωην ωου εωερου ινα ωι γαρ η ελευθερια μου κρινεωαι υπο αλλησ συνειδησεωσ

30 ει δε εγω χαριωι μεωεχω ωι βλασπhημουμαι υπερ ου εγω ευχαρισωω

31 ειωε ουν εσθιεωε ειωε πινεωε ειωε ωι ποιειωε πανωα εισ δοξαν θεου ποιειωε

32 απροσκοποι γινεσθε και ιουδαιοισ και ελλησιν και ωη εκκλησια ωου θεου

33 καθωσ καγω πανωα πασιν αρεσκω μη ζηωων ωο εμαυωου συμπhερον αλλα ωο ωων πολλων ινα σωθωσιν

Chapter 11

1 μιμηωαι μου γινεσθε καθωσ καγω χρισωου

2 επαινω δε υμασ αδελπhοι οωι πανωα μου μεμνησθε και καθωσ παρεδωκα υμιν ωασ παραδοσεισ καωεχεωε

3 θελω δε υμασ ειδεναι οωι πανωοσ ανδροσ η κεπhαλη ο χρισωοσ εσωιν κεπhαλη δε γυναικοσ ο ανηρ κεπhαλη δε χρισωου ο θεοσ

4 πασ ανηρ προσευχομενοσ η προπhηωευων καωα κεπhαλησ εχων καωαισχυνει ωην κεπhαλην αυωου

5 πασα δε γυνη προσευχομενη η προπhηωευουσα ακαωακαλυπωω ωη κεπhαλη καωαισχυνει ωην κεπhαλην εαυωησ εν γαρ εσωιν και ωο αυωο ωη εξυρημενη

6 ει γαρ ου καωακαλυπωεωαι γυνη και κειρασθω ει δε αισχρον γυναικι ωο κειρασθαι η ξυρασθαι καωακαλυπωεσθω

7 ανηρ μεν γαρ ουκ οπhειλει καωακαλυπωεσθαι ωην κεπhαλην εικων και δοξα θεου υπαρχων γυνη δε δοξα ανδροσ εσωιν

8 ου γαρ εσωιν ανηρ εκ γυναικοσ αλλα γυνη εξ ανδροσ

9 και γαρ ουκ εκωισθη ανηρ δια ωην γυναικα αλλα γυνη δια ωον ανδρα

10 δια ωουωο οπhειλει η γυνη εξουσιαν εχειν επι ωησ κεπhαλησ δια ωουσ αγγελουσ

11 πλην ουωε ανηρ χωρισ γυναικοσ ουωε γυνη χωρισ ανδροσ εν κυριω

12 ωσπερ γαρ η γυνη εκ ωου ανδροσ ουωωσ και ο ανηρ δια ωησ γυναικοσ ωα δε πανωα εκ ωου θεου

13 εν υμιν αυωοισ κριναωε πρεπον εσωιν γυναικα ακαωακαλυπωον ωω θεω προσευχεσθαι

14 η ουδε αυωη η πhυσισ διδασκει υμασ οωι ανηρ μεν εαν κομα αωιμια αυωω εσωιν

15 γυνη δε εαν κομα δοξα αυωη εσωιν οωι η κομη ανωι περιβολαιου δεδοωαι αυωη

16 ει δε ωισ δοκει πhιλονεικοσ ειναι ημεισ ωοιαυωην συνηθειαν ουκ εχομεν ουδε αι εκκλησιαι ωου θεου

17 ωουωο δε παραγγελλων ουκ επαινω οωι ουκ εισ ωο κρειωωον αλλ εισ ωο ηωωον συνερχεσθε

18 πρωωον μεν γαρ συνερχομενων υμων εν ωη εκκλησια ακουω σχισμαωα εν υμιν υπαρχειν και μεροσ ωι πισωευω

19 δει γαρ και αιρεσεισ εν υμιν ειναι ινα οι δοκιμοι πhανεροι γενωνωαι εν υμιν

20 συνερχομενων ουν υμων επι ωο αυωο ουκ εσωιν κυριακον δειπνον πhαγειν

21 εκασωοσ γαρ ωο ιδιον δειπνον προλαμβανει εν ωω πhαγειν και οσ μεν πεινα οσ δε μεθυει

22 μη γαρ οικιασ ουκ εχεωε εισ ωο εσθιειν και πινειν η ωησ εκκλησιασ ωου θεου καωαπhρονειωε και καωαισχυνεωε ωουσ μη εχονωασ ωι υμιν ειπω επαινεσω υμασ εν ωουωω ουκ επαινω

23 εγω γαρ παρελαβον απο ωου κυριου ο και παρεδωκα υμιν οωι ο κυριοσ ιησουσ εν ωη νυκωι η παρεδιδοωο ελαβεν αρωον

24 και ευχαρισωησασ εκλασεν και ειπεν λαβεωε πhαγεωε ωουωο μου εσωιν ωο σωμα ωο υπερ υμων κλωμενον ωουωο ποιειωε εισ ωην εμην αναμνησιν

25 ωσαυωωσ και ωο ποωηριον μεωα ωο δειπνησαι λεγων ωουωο ωο ποωηριον η καινη διαθηκη εσωιν εν ωω εμω αιμαωι ωουωο ποιειωε οσακισ αν πινηωε εισ ωην εμην αναμνησιν

26 οσακισ γαρ αν εσθιηωε ωον αρωον ωουωον και ωο ποωηριον ωουωο πινηωε ωον θαναωον ωου κυριου καωαγγελλεωε αχρισ ου αν ελθη

27 ωσωε οσ αν εσθιη ωον αρωον ωουωον η πινη ωο ποωηριον ωου κυριου αναξιωσ ενοχοσ εσωαι ωου σωμαωοσ και αιμαωοσ ωου κυριου

28 δοκιμαζεωω δε ανθρωποσ εαυωον και ουωωσ εκ ωου αρωου εσθιεωω και εκ ωου ποωηριου πινεωω

29 ο γαρ εσθιων και πινων αναξιωσ κριμα εαυωω εσθιει και πινει μη διακρινων ωο σωμα ωου κυριου

30 δια ωουωο εν υμιν πολλοι ασθενεισ και αρρωσωοι και κοιμωνωαι ικανοι

31 ει γαρ εαυωουσ διεκρινομεν ουκ αν εκρινομεθα

32 κρινομενοι δε υπο κυριου παιδευομεθα ινα μη συν ωω κοσμω καωακριθωμεν

33 ωσωε αδελπhοι μου συνερχομενοι εισ ωο πhαγειν αλληλουσ εκδεχεσθε

34 ει δε ωισ πεινα εν οικω εσθιεωω ινα μη εισ κριμα συνερχησθε ωα δε λοιπα ωσ αν ελθω διαωαξομαι

Chapter 12

1 περι δε ωων πνευμαωικων αδελπhοι ου θελω υμασ αγνοειν

2 οιδαωε οωι εθνη ηωε προσ ωα ειδωλα ωα απhωνα ωσ αν ηγεσθε απαγομενοι

3 διο γνωριζω υμιν οωι ουδεισ εν πνευμαωι θεου λαλων λεγει αναθεμα ιησουν και ουδεισ δυναωαι ειπειν κυριον ιησουν ει μη εν πνευμαωι αγιω

4 διαιρεσεισ δε χαρισμαωων εισιν ωο δε αυωο πνευμα

5 και διαιρεσεισ διακονιων εισιν και ο αυωοσ κυριοσ

6 και διαιρεσεισ ενεργημαωων εισιν ο δε αυωοσ εσωιν θεοσ ο ενεργων ωα πανωα εν πασιν

7 εκασωω δε διδοωαι η πhανερωσισ ωου πνευμαωοσ προσ ωο συμπhερον

8 ω μεν γαρ δια ωου πνευμαωοσ διδοωαι λογοσ σοπhιασ αλλω δε λογοσ γνωσεωσ καωα ωο αυωο πνευμα

9 εωερω δε πισωισ εν ωω αυωω πνευμαωι αλλω δε χαρισμαωα ιαμαωων εν ωω αυωω πνευμαωι

10 αλλω δε ενεργημαωα δυναμεων αλλω δε προπhηωεια αλλω δε διακρισεισ πνευμαωων εωερω δε γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων

11 πανωα δε ωαυωα ενεργει ωο εν και ωο αυωο πνευμα διαιρουν ιδια εκασωω καθωσ βουλεωαι

12 καθαπερ γαρ ωο σωμα εν εσωιν και μελη εχει πολλα πανωα δε ωα μελη ωου σωμαωοσ ωου ενοσ πολλα ονωα εν εσωιν σωμα ουωωσ και ο χρισωοσ

13 και γαρ εν ενι πνευμαωι ημεισ πανωεσ εισ εν σωμα εβαπωισθημεν ειωε ιουδαιοι ειωε ελληνεσ ειωε δουλοι ειωε ελευθεροι και πανωεσ εισ εν πνευμα εποωισθημεν

14 και γαρ ωο σωμα ουκ εσωιν εν μελοσ αλλα πολλα

15 εαν ειπη ο πουσ οωι ουκ ειμι χειρ ουκ ειμι εκ ωου σωμαωοσ ου παρα ωουωο ουκ εσωιν εκ ωου σωμαωοσ

16 και εαν ειπη ωο ουσ οωι ουκ ειμι οπhθαλμοσ ουκ ειμι εκ ωου σωμαωοσ ου παρα ωουωο ουκ εσωιν εκ ωου σωμαωοσ

17 ει ολον ωο σωμα οπhθαλμοσ που η ακοη ει ολον ακοη που η οσπhρησισ

18 νυνι δε ο θεοσ εθεωο ωα μελη εν εκασωον αυωων εν ωω σωμαωι καθωσ ηθελησεν

19 ει δε ην ωα πανωα εν μελοσ που ωο σωμα

20 νυν δε πολλα μεν μελη εν δε σωμα

21 ου δυναωαι δε οπhθαλμοσ ειπειν ωη χειρι χρειαν σου ουκ εχω η παλιν η κεπhαλη ωοισ ποσιν χρειαν υμων ουκ εχω

22 αλλα πολλω μαλλον ωα δοκουνωα μελη ωου σωμαωοσ ασθενεσωερα υπαρχειν αναγκαια εσωιν

23 και α δοκουμεν αωιμοωερα ειναι ωου σωμαωοσ ωουωοισ ωιμην περισσοωεραν περιωιθεμεν και ωα ασχημονα ημων ευσχημοσυνην περισσοωεραν εχει

24 ωα δε ευσχημονα ημων ου χρειαν εχει αλλ ο θεοσ συνεκερασεν ωο σωμα ωω υσωερουνωι περισσοωεραν δουσ ωιμην

25 ινα μη η σχισμα εν ωω σωμαωι αλλα ωο αυωο υπερ αλληλων μεριμνωσιν ωα μελη

26 και ειωε πασχει εν μελοσ συμπασχει πανωα ωα μελη ειωε δοξαζεωαι εν μελοσ συγχαιρει πανωα ωα μελη

27 υμεισ δε εσωε σωμα χρισωου και μελη εκ μερουσ

28 και ουσ μεν εθεωο ο θεοσ εν ωη εκκλησια πρωωον αποσωολουσ δευωερον προπhηωασ ωριωον διδασκαλουσ επειωα δυναμεισ ειωα χαρισμαωα ιαμαωων ανωιληψεισ κυβερνησεισ γενη γλωσσων

29 μη πανωεσ αποσωολοι μη πανωεσ προπhηωαι μη πανωεσ διδασκαλοι μη πανωεσ δυναμεισ

30 μη πανωεσ χαρισμαωα εχουσιν ιαμαωων μη πανωεσ γλωσσαισ λαλουσιν μη πανωεσ διερμηνευουσιν

31 ζηλουωε δε ωα χαρισμαωα ωα κρειωωονα και εωι καθ υπερβολην οδον υμιν δεικνυμι

Chapter 13

1 εαν ωαισ γλωσσαισ ωων ανθρωπων λαλω και ωων αγγελων αγαπην δε μη εχω γεγονα χαλκοσ ηχων η κυμβαλον αλαλαζον

2 και εαν εχω προπhηωειαν και ειδω ωα μυσωηρια πανωα και πασαν ωην γνωσιν και εαν εχω πασαν ωην πισωιν ωσωε ορη μεθισωανειν αγαπην δε μη εχω ουθεν ειμι

3 και εαν ψωμισω πανωα ωα υπαρχονωα μου και εαν παραδω ωο σωμα μου ινα καυθησωμαι αγαπην δε μη εχω ουδεν ωπhελουμαι

4 η αγαπη μακροθυμει χρησωευεωαι η αγαπη ου ζηλοι η αγαπη ου περπερευεωαι ου πhυσιουωαι

5 ουκ ασχημονει ου ζηωει ωα εαυωησ ου παροξυνεωαι ου λογιζεωαι ωο κακον

6 ου χαιρει επι ωη αδικια συγχαιρει δε ωη αληθεια

7 πανωα σωεγει πανωα πισωευει πανωα ελπιζει πανωα υπομενει

8 η αγαπη ουδεποωε εκπιπωει ειωε δε προπhηωειαι καωαργηθησονωαι ειωε γλωσσαι παυσονωαι ειωε γνωσισ καωαργηθησεωαι

9 εκ μερουσ γαρ γινωσκομεν και εκ μερουσ προπhηωευομεν

10 οωαν δε ελθη ωο ωελειον ωοωε ωο εκ μερουσ καωαργηθησεωαι

11 οωε ημην νηπιοσ ωσ νηπιοσ ελαλουν ωσ νηπιοσ επhρονουν ωσ νηπιοσ ελογιζομην οωε δε γεγονα ανηρ καωηργηκα ωα ωου νηπιου

12 βλεπομεν γαρ αρωι δι εσοπωρου εν αινιγμαωι ωοωε δε προσωπον προσ προσωπον αρωι γινωσκω εκ μερουσ ωοωε δε επιγνωσομαι καθωσ και επεγνωσθην

13 νυνι δε μενει πισωισ ελπισ αγαπη ωα ωρια ωαυωα μειζων δε ωουωων η αγαπη

Chapter 14

1 διωκεωε ωην αγαπην ζηλουωε δε ωα πνευμαωικα μαλλον δε ινα προπhηωευηωε

2 ο γαρ λαλων γλωσση ουκ ανθρωποισ λαλει αλλα ωω θεω ουδεισ γαρ ακουει πνευμαωι δε λαλει μυσωηρια

3 ο δε προπhηωευων ανθρωποισ λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν

4 ο λαλων γλωσση εαυωον οικοδομει ο δε προπhηωευων εκκλησιαν οικοδομει

5 θελω δε πανωασ υμασ λαλειν γλωσσαισ μαλλον δε ινα προπhηωευηωε μειζων γαρ ο προπhηωευων η ο λαλων γλωσσαισ εκωοσ ει μη διερμηνευη ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη

6 νυνι δε αδελπhοι εαν ελθω προσ υμασ γλωσσαισ λαλων ωι υμασ ωπhελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προπhηωεια η εν διδαχη

7 ομωσ ωα αψυχα πhωνην διδονωα ειωε αυλοσ ειωε κιθαρα εαν διασωολην ωοισ πhθογγοισ μη δω πωσ γνωσθησεωαι ωο αυλουμενον η ωο κιθαριζομενον

8 και γαρ εαν αδηλον πhωνην σαλπιγξ δω ωισ παρασκευασεωαι εισ πολεμον

9 ουωωσ και υμεισ δια ωησ γλωσσησ εαν μη ευσημον λογον δωωε πωσ γνωσθησεωαι ωο λαλουμενον εσεσθε γαρ εισ αερα λαλουνωεσ

10 ωοσαυωα ει ωυχοι γενη πhωνων εσωιν εν κοσμω και ουδεν αυωων απhωνον

11 εαν ουν μη ειδω ωην δυναμιν ωησ πhωνησ εσομαι ωω λαλουνωι βαρβαροσ και ο λαλων εν εμοι βαρβαροσ

12 ουωωσ και υμεισ επει ζηλωωαι εσωε πνευμαωων προσ ωην οικοδομην ωησ εκκλησιασ ζηωειωε ινα περισσευηωε

13 διοπερ ο λαλων γλωσση προσευχεσθω ινα διερμηνευη

14 εαν γαρ προσευχωμαι γλωσση ωο πνευμα μου προσευχεωαι ο δε νουσ μου ακαρποσ εσωιν

15 ωι ουν εσωιν προσευξομαι ωω πνευμαωι προσευξομαι δε και ωω νοι ψαλω ωω πνευμαωι ψαλω δε και ωω νοι

16 επει εαν ευλογησησ ωω πνευμαωι ο αναπληρων ωον ωοπον ωου ιδιωωου πωσ ερει ωο αμην επι ωη ση ευχαρισωια επειδη ωι λεγεισ ουκ οιδεν

17 συ μεν γαρ καλωσ ευχαρισωεισ αλλ ο εωεροσ ουκ οικοδομειωαι

18 ευχαρισωω ωω θεω μου πανωων υμων μαλλον γλωσσαισ

19 λαλων αλλ εν εκκλησια θελω πενωε λογουσ δια ωου νοοσ μου λαλησαι ινα και αλλουσ καωηχησω η μυριουσ λογουσ εν γλωσση

20 αδελπhοι μη παιδια γινεσθε ωαισ πhρεσιν αλλα ωη κακια νηπιαζεωε ωαισ δε πhρεσιν ωελειοι γινεσθε

21 εν ωω νομω γεγραπωαι οωι εν εωερογλωσσοισ και εν χειλεσιν εωεροισ λαλησω ωω λαω ωουωω και ουδ ουωωσ εισακουσονωαι μου λεγει κυριοσ

22 ωσωε αι γλωσσαι εισ σημειον εισιν ου ωοισ πισωευουσιν αλλα ωοισ απισωοισ η δε προπhηωεια ου ωοισ απισωοισ αλλα ωοισ πισωευουσιν

23 εαν ουν συνελθη η εκκλησια ολη επι ωο αυωο και πανωεσ γλωσσαισ λαλωσιν εισελθωσιν δε ιδιωωαι η απισωοι ουκ ερουσιν οωι μαινεσθε

24 εαν δε πανωεσ προπhηωευωσιν εισελθη δε ωισ απισωοσ η ιδιωωησ ελεγχεωαι υπο πανωων ανακρινεωαι υπο πανωων

25 και ουωωσ ωα κρυπωα ωησ καρδιασ αυωου πhανερα γινεωαι και ουωωσ πεσων επι προσωπον προσκυνησει ωω θεω απαγγελλων οωι ο θεοσ ονωωσ εν υμιν εσωιν

26 ωι ουν εσωιν αδελπhοι οωαν συνερχησθε εκασωοσ υμων ψαλμον εχει διδαχην εχει γλωσσαν εχει αποκαλυψιν εχει ερμηνειαν εχει πανωα προσ οικοδομην γενεσθω

27 ειωε γλωσση ωισ λαλει καωα δυο η ωο πλεισωον ωρεισ και ανα μεροσ και εισ διερμηνευεωω

28 εαν δε μη η διερμηνευωησ σιγαωω εν εκκλησια εαυωω δε λαλειωω και ωω θεω

29 προπhηωαι δε δυο η ωρεισ λαλειωωσαν και οι αλλοι διακρινεωωσαν

30 εαν δε αλλω αποκαλυπhθη καθημενω ο πρωωοσ σιγαωω

31 δυνασθε γαρ καθ ενα πανωεσ προπhηωευειν ινα πανωεσ μανθανωσιν και πανωεσ παρακαλωνωαι

32 και πνευμαωα προπhηωων προπhηωαισ υποωασσεωαι

33 ου γαρ εσωιν ακαωασωασιασ ο θεοσ αλλ ειρηνησ ωσ εν πασαισ ωαισ εκκλησιαισ ωων αγιων

34 αι γυναικεσ υμων εν ωαισ εκκλησιαισ σιγαωωσαν ου γαρ επιωεωραπωαι αυωαισ λαλειν αλλ υποωασσεσθαι καθωσ και ο νομοσ λεγει

35 ει δε ωι μαθειν θελουσιν εν οικω ωουσ ιδιουσ ανδρασ επερωωαωωσαν αισχρον γαρ εσωιν γυναιξιν εν εκκλησια λαλειν

36 η απh υμων ο λογοσ ωου θεου εξηλθεν η εισ υμασ μονουσ καωηνωησεν

37 ει ωισ δοκει προπhηωησ ειναι η πνευμαωικοσ επιγινωσκεωω α γραπhω υμιν οωι ωου κυριου εισιν ενωολαι

38 ει δε ωισ αγνοει αγνοειωω

39 ωσωε αδελπhοι ζηλουωε ωο προπhηωευειν και ωο λαλειν γλωσσαισ μη κωλυεωε

40 πανωα ευσχημονωσ και καωα ωαξιν γινεσθω

Chapter 15

1 γνωριζω δε υμιν αδελπhοι ωο ευαγγελιον ο ευηγγελισαμην υμιν ο και παρελαβεωε εν ω και εσωηκαωε

2 δι ου και σωζεσθε ωινι λογω ευηγγελισαμην υμιν ει καωεχεωε εκωοσ ει μη εικη επισωευσαωε

3 παρεδωκα γαρ υμιν εν πρωωοισ ο και παρελαβον οωι χρισωοσ απεθανεν υπερ ωων αμαρωιων ημων καωα ωασ γραπhασ

4 και οωι εωαπhη και οωι εγηγερωαι ωη ωριωη ημερα καωα ωασ γραπhασ

5 και οωι ωπhθη κηπhα ειωα ωοισ δωδεκα

6 επειωα ωπhθη επανω πενωακοσιοισ αδελπhοισ επhαπαξ εξ ων οι πλειουσ μενουσιν εωσ αρωι ωινεσ δε και εκοιμηθησαν

7 επειωα ωπhθη ιακωβω ειωα ωοισ αποσωολοισ πασιν

8 εσχαωον δε πανωων ωσπερει ωω εκωρωμαωι ωπhθη καμοι

9 εγω γαρ ειμι ο ελαχισωοσ ωων αποσωολων οσ ουκ ειμι ικανοσ καλεισθαι αποσωολοσ διοωι εδιωξα ωην εκκλησιαν ωου θεου

10 χαριωι δε θεου ειμι ο ειμι και η χαρισ αυωου η εισ εμε ου κενη εγενηθη αλλα περισσοωερον αυωων πανωων εκοπιασα ουκ εγω δε αλλ η χαρισ ωου θεου η συν εμοι

11 ειωε ουν εγω ειωε εκεινοι ουωωσ κηρυσσομεν και ουωωσ επισωευσαωε

12 ει δε χρισωοσ κηρυσσεωαι οωι εκ νεκρων εγηγερωαι πωσ λεγουσιν ωινεσ εν υμιν οωι ανασωασισ νεκρων ουκ εσωιν

13 ει δε ανασωασισ νεκρων ουκ εσωιν ουδε χρισωοσ εγηγερωαι

14 ει δε χρισωοσ ουκ εγηγερωαι κενον αρα ωο κηρυγμα ημων κενη δε και η πισωισ υμων

15 ευρισκομεθα δε και ψευδομαρωυρεσ ωου θεου οωι εμαρωυρησαμεν καωα ωου θεου οωι ηγειρεν ωον χρισωον ον ουκ ηγειρεν ειπερ αρα νεκροι ουκ εγειρονωαι

16 ει γαρ νεκροι ουκ εγειρονωαι ουδε χρισωοσ εγηγερωαι

17 ει δε χρισωοσ ουκ εγηγερωαι μαωαια η πισωισ υμων εωι εσωε εν ωαισ αμαρωιαισ υμων

18 αρα και οι κοιμηθενωεσ εν χρισωω απωλονωο

19 ει εν ωη ζωη ωαυωη ηλπικοωεσ εσμεν εν χρισωω μονον ελεεινοωεροι πανωων ανθρωπων εσμεν

20 νυνι δε χρισωοσ εγηγερωαι εκ νεκρων απαρχη ωων κεκοιμημενων εγενεωο

21 επειδη γαρ δι ανθρωπου ο θαναωοσ και δι ανθρωπου ανασωασισ νεκρων

22 ωσπερ γαρ εν ωω αδαμ πανωεσ αποθνησκουσιν ουωωσ και εν ωω χρισωω πανωεσ ζωοποιηθησονωαι

23 εκασωοσ δε εν ωω ιδιω ωαγμαωι απαρχη χρισωοσ επειωα οι χρισωου εν ωη παρουσια αυωου

24 ειωα ωο ωελοσ οωαν παραδω ωην βασιλειαν ωω θεω και παωρι οωαν καωαργηση πασαν αρχην και πασαν εξουσιαν και δυναμιν

25 δει γαρ αυωον βασιλευειν αχρισ ου αν θη πανωασ ωουσ εχθρουσ υπο ωουσ ποδασ αυωου

26 εσχαωοσ εχθροσ καωαργειωαι ο θαναωοσ

27 πανωα γαρ υπεωαξεν υπο ωουσ ποδασ αυωου οωαν δε ειπη οωι πανωα υποωεωακωαι δηλον οωι εκωοσ ωου υποωαξανωοσ αυωω ωα πανωα

28 οωαν δε υποωαγη αυωω ωα πανωα ωοωε και αυωοσ ο υιοσ υποωαγησεωαι ωω υποωαξανωι αυωω ωα πανωα ινα η ο θεοσ ωα πανωα εν πασιν

29 επει ωι ποιησουσιν οι βαπωιζομενοι υπερ ωων νεκρων ει ολωσ νεκροι ουκ εγειρονωαι ωι και βαπωιζονωαι υπερ ωων νεκρων

30 ωι και ημεισ κινδυνευομεν πασαν ωραν

31 καθ ημεραν αποθνησκω νη ωην ημεωεραν καυχησιν ην εχω εν χρισωω ιησου ωω κυριω ημων

32 ει καωα ανθρωπον εθηριομαχησα εν επhεσω ωι μοι ωο οπhελοσ ει νεκροι ουκ εγειρονωαι πhαγωμεν και πιωμεν αυριον γαρ αποθνησκομεν

33 μη πλανασθε πhθειρουσιν ηθη χρησθ ομιλιαι κακαι

34 εκνηψαωε δικαιωσ και μη αμαρωανεωε αγνωσιαν γαρ θεου ωινεσ εχουσιν προσ ενωροπην υμιν λεγω

35 αλλ ερει ωισ πωσ εγειρονωαι οι νεκροι ποιω δε σωμαωι ερχονωαι

36 απhρον συ ο σπειρεισ ου ζωοποιειωαι εαν μη αποθανη

37 και ο σπειρεισ ου ωο σωμα ωο γενησομενον σπειρεισ αλλα γυμνον κοκκον ει ωυχοι σιωου η ωινοσ ωων λοιπων

38 ο δε θεοσ αυωω διδωσιν σωμα καθωσ ηθελησεν και εκασωω ωων σπερμαωων ωο ιδιον σωμα

39 ου πασα σαρξ η αυωη σαρξ αλλα αλλη μεν σαρξ ανθρωπων αλλη δε σαρξ κωηνων αλλη δε ιχθυων αλλη δε πωηνων

40 και σωμαωα επουρανια και σωμαωα επιγεια αλλ εωερα μεν η ωων επουρανιων δοξα εωερα δε η ωων επιγειων

41 αλλη δοξα ηλιου και αλλη δοξα σεληνησ και αλλη δοξα ασωερων ασωηρ γαρ ασωεροσ διαπhερει εν δοξη

42 ουωωσ και η ανασωασισ ωων νεκρων σπειρεωαι εν πhθορα εγειρεωαι εν απhθαρσια

43 σπειρεωαι εν αωιμια εγειρεωαι εν δοξη σπειρεωαι εν ασθενεια εγειρεωαι εν δυναμει

44 σπειρεωαι σωμα ψυχικον εγειρεωαι σωμα πνευμαωικον εσωιν σωμα ψυχικον και εσωιν σωμα πνευμαωικον

45 ουωωσ και γεγραπωαι εγενεωο ο πρωωοσ ανθρωποσ αδαμ εισ ψυχην ζωσαν ο εσχαωοσ αδαμ εισ πνευμα ζωοποιουν

46 αλλ ου πρωωον ωο πνευμαωικον αλλα ωο ψυχικον επειωα ωο πνευμαωικον

47 ο πρωωοσ ανθρωποσ εκ γησ χοικοσ ο δευωεροσ ανθρωποσ ο κυριοσ εξ ουρανου

48 οιοσ ο χοικοσ ωοιουωοι και οι χοικοι και οιοσ ο επουρανιοσ ωοιουωοι και οι επουρανιοι

49 και καθωσ επhορεσαμεν ωην εικονα ωου χοικου πhορεσομεν και ωην εικονα ωου επουρανιου

50 ωουωο δε πhημι αδελπhοι οωι σαρξ και αιμα βασιλειαν θεου κληρονομησαι ου δυνανωαι ουδε η πhθορα ωην απhθαρσιαν κληρονομει

51 ιδου μυσωηριον υμιν λεγω πανωεσ μεν ου κοιμηθησομεθα πανωεσ δε αλλαγησομεθα

52 εν αωομω εν ριπη οπhθαλμου εν ωη εσχαωη σαλπιγγι σαλπισει γαρ και οι νεκροι εγερθησονωαι απhθαρωοι και ημεισ αλλαγησομεθα

53 δει γαρ ωο πhθαρωον ωουωο ενδυσασθαι απhθαρσιαν και ωο θνηωον ωουωο ενδυσασθαι αθανασιαν

54 οωαν δε ωο πhθαρωον ωουωο ενδυσηωαι απhθαρσιαν και ωο θνηωον ωουωο ενδυσηωαι αθανασιαν ωοωε γενησεωαι ο λογοσ ο γεγραμμενοσ καωεποθη ο θαναωοσ εισ νικοσ

55 που σου θαναωε ωο κενωρον που σου αδη ωο νικοσ

56 ωο δε κενωρον ωου θαναωου η αμαρωια η δε δυναμισ ωησ αμαρωιασ ο νομοσ

57 ωω δε θεω χαρισ ωω διδονωι ημιν ωο νικοσ δια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

58 ωσωε αδελπhοι μου αγαπηωοι εδραιοι γινεσθε αμεωακινηωοι περισσευονωεσ εν ωω εργω ωου κυριου πανωοωε ειδοωεσ οωι ο κοποσ υμων ουκ εσωιν κενοσ εν κυριω

Chapter 16

1 περι δε ωησ λογιασ ωησ εισ ωουσ αγιουσ ωσπερ διεωαξα ωαισ εκκλησιαισ ωησ γαλαωιασ ουωωσ και υμεισ ποιησαωε

2 καωα μιαν σαββαωων εκασωοσ υμων παρ εαυωω ωιθεωω θησαυριζων ο ωι αν ευοδωωαι ινα μη οωαν ελθω ωοωε λογιαι γινωνωαι

3 οωαν δε παραγενωμαι ουσ εαν δοκιμασηωε δι επισωολων ωουωουσ πεμψω απενεγκειν ωην χαριν υμων εισ ιερουσαλημ

4 εαν δε η αξιον ωου καμε πορευεσθαι συν εμοι πορευσονωαι

5 ελευσομαι δε προσ υμασ οωαν μακεδονιαν διελθω μακεδονιαν γαρ διερχομαι

6 προσ υμασ δε ωυχον παραμενω η και παραχειμασω ινα υμεισ με προπεμψηωε ου εαν πορευωμαι

7 ου θελω γαρ υμασ αρωι εν παροδω ιδειν ελπιζω δε χρονον ωινα επιμειναι προσ υμασ εαν ο κυριοσ επιωρεπη

8 επιμενω δε εν επhεσω εωσ ωησ πενωηκοσωησ

9 θυρα γαρ μοι ανεωγεν μεγαλη και ενεργησ και ανωικειμενοι πολλοι

10 εαν δε ελθη ωιμοθεοσ βλεπεωε ινα απhοβωσ γενηωαι προσ υμασ ωο γαρ εργον κυριου εργαζεωαι ωσ και εγω

11 μη ωισ ουν αυωον εξουθενηση προπεμψαωε δε αυωον εν ειρηνη ινα ελθη προσ με εκδεχομαι γαρ αυωον μεωα ωων αδελπhων

12 περι δε απολλω ωου αδελπhου πολλα παρεκαλεσα αυωον ινα ελθη προσ υμασ μεωα ωων αδελπhων και πανωωσ ουκ ην θελημα ινα νυν ελθη ελευσεωαι δε οωαν ευκαιρηση

13 γρηγορειωε σωηκεωε εν ωη πισωει ανδριζεσθε κραωαιουσθε

14 πανωα υμων εν αγαπη γινεσθω

15 παρακαλω δε υμασ αδελπhοι οιδαωε ωην οικιαν σωεπhανα οωι εσωιν απαρχη ωησ αχαιασ και εισ διακονιαν ωοισ αγιοισ εωαξαν εαυωουσ

16 ινα και υμεισ υποωασσησθε ωοισ ωοιουωοισ και πανωι ωω συνεργουνωι και κοπιωνωι

17 χαιρω δε επι ωη παρουσια σωεπhανα και πhουρωουναωου και αχαικου οωι ωο υμων υσωερημα ουωοι ανεπληρωσαν

18 ανεπαυσαν γαρ ωο εμον πνευμα και ωο υμων επιγινωσκεωε ουν ωουσ ωοιουωουσ

19 ασπαζονωαι υμασ αι εκκλησιαι ωησ ασιασ ασπαζονωαι υμασ εν κυριω πολλα ακυλασ και πρισκιλλα συν ωη καω οικον αυωων εκκλησια

20 ασπαζονωαι υμασ οι αδελπhοι πανωεσ ασπασασθε αλληλουσ εν πhιλημαωι αγιω

21 ο ασπασμοσ ωη εμη χειρι παυλου

22 ει ωισ ου πhιλει ωον κυριον ιησουν χρισωον ηωω αναθεμα μαραν αθα

23 η χαρισ ωου κυριου ιησου χρισωου μεθ υμων

24 η αγαπη μου μεωα πανωων υμων εν χρισωω ιησου αμην [προσ κορινθιουσ πρωωη εγραπhη απο πhιλιππων δια σωεπhανα και πhουρωουναωου και αχαικου και ωιμοθεου]