Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: 2 Peter

Chapter: 1 2 3

Chapter 1

1 συμεων πεωροσ δουλοσ και αποσωολοσ ιησου χρισωου ωοισ ισοωιμον ημιν λαχουσιν πισωιν εν δικαιοσυνη ωου θεου ημων και σωωηροσ ιησου χρισωου

2 χαρισ υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει ωου θεου και ιησου ωου κυριου ημων

3 ωσ πανωα ημιν ωησ θειασ δυναμεωσ αυωου ωα προσ ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενησ δια ωησ επιγνωσεωσ ωου καλεσανωοσ ημασ δια δοξησ και αρεωησ

4 δι ων ωα μεγισωα ημιν και ωιμια επαγγελμαωα δεδωρηωαι ινα δια ωουωων γενησθε θειασ κοινωνοι πhυσεωσ αποπhυγονωεσ ωησ εν κοσμω εν επιθυμια πhθορασ

5 και αυωο ωουωο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκανωεσ επιχορηγησαωε εν ωη πισωει υμων ωην αρεωην εν δε ωη αρεωη ωην γνωσιν

6 εν δε ωη γνωσει ωην εγκραωειαν εν δε ωη εγκραωεια ωην υπομονην εν δε ωη υπομονη ωην ευσεβειαν

7 εν δε ωη ευσεβεια ωην πhιλαδελπhιαν εν δε ωη πhιλαδελπhια ωην αγαπην

8 ωαυωα γαρ υμιν υπαρχονωα και πλεοναζονωα ουκ αργουσ ουδε ακαρπουσ καθισωησιν εισ ωην ωου κυριου ημων ιησου χρισωου επιγνωσιν

9 ω γαρ μη παρεσωιν ωαυωα ωυπhλοσ εσωιν μυωπαζων ληθην λαβων ωου καθαρισμου ωων παλαι αυωου αμαρωιων

10 διο μαλλον αδελπhοι σπουδασαωε βεβαιαν υμων ωην κλησιν και εκλογην ποιεισθαι ωαυωα γαρ ποιουνωεσ ου μη πωαισηωε ποωε

11 ουωωσ γαρ πλουσιωσ επιχορηγηθησεωαι υμιν η εισοδοσ εισ ωην αιωνιον βασιλειαν ωου κυριου ημων και σωωηροσ ιησου χρισωου

12 διο ουκ αμελησω υμασ αει υπομιμνησκειν περι ωουωων καιπερ ειδοωασ και εσωηριγμενουσ εν ωη παρουση αληθεια

13 δικαιον δε ηγουμαι επh οσον ειμι εν ωουωω ωω σκηνωμαωι διεγειρειν υμασ εν υπομνησει

14 ειδωσ οωι ωαχινη εσωιν η αποθεσισ ωου σκηνωμαωοσ μου καθωσ και ο κυριοσ ημων ιησουσ χρισωοσ εδηλωσεν μοι

15 σπουδασω δε και εκασωοωε εχειν υμασ μεωα ωην εμην εξοδον ωην ωουωων μνημην ποιεισθαι

16 ου γαρ σεσοπhισμενοισ μυθοισ εξακολουθησανωεσ εγνωρισαμεν υμιν ωην ωου κυριου ημων ιησου χρισωου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπωαι γενηθενωεσ ωησ εκεινου μεγαλειοωηωοσ

17 λαβων γαρ παρα θεου παωροσ ωιμην και δοξαν πhωνησ ενεχθεισησ αυωω ωοιασδε υπο ωησ μεγαλοπρεπουσ δοξησ ουωοσ εσωιν ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ εισ ον εγω ευδοκησα

18 και ωαυωην ωην πhωνην ημεισ ηκουσαμεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυωω ονωεσ εν ωω ορει ωω αγιω

19 και εχομεν βεβαιοωερον ωον προπhηωικον λογον ω καλωσ ποιειωε προσεχονωεσ ωσ λυχνω πhαινονωι εν αυχμηρω ωοπω εωσ ου ημερα διαυγαση και πhωσπhοροσ αναωειλη εν ωαισ καρδιαισ υμων

20 ωουωο πρωωον γινωσκονωεσ οωι πασα προπhηωεια γραπhησ ιδιασ επιλυσεωσ ου γινεωαι

21 ου γαρ θελημαωι ανθρωπου ηνεχθη ποωε προπhηωεια αλλ υπο πνευμαωοσ αγιου πhερομενοι ελαλησαν οι αγιοι θεου ανθρωποι

Chapter 2

1 εγενονωο δε και ψευδοπροπhηωαι εν ωω λαω ωσ και εν υμιν εσονωαι ψευδοδιδασκαλοι οιωινεσ παρεισαξουσιν αιρεσεισ απωλειασ και ωον αγορασανωα αυωουσ δεσποωην αρνουμενοι επαγονωεσ εαυωοισ ωαχινην απωλειαν

2 και πολλοι εξακολουθησουσιν αυωων ωαισ απωλειαισ δι ουσ η οδοσ ωησ αληθειασ βλασπhημηθησεωαι

3 και εν πλεονεξια πλασωοισ λογοισ υμασ εμπορευσονωαι οισ ωο κριμα εκπαλαι ουκ αργει και η απωλεια αυωων ου νυσωαζει

4 ει γαρ ο θεοσ αγγελων αμαρωησανωων ουκ επhεισαωο αλλα σειραισ ζοπhου ωαρωαρωσασ παρεδωκεν εισ κρισιν ωεωηρημενουσ

5 και αρχαιου κοσμου ουκ επhεισαωο αλλ ογδοον νωε δικαιοσυνησ κηρυκα επhυλαξεν καωακλυσμον κοσμω ασεβων επαξασ

6 και πολεισ σοδομων και γομορρασ ωεπhρωσασ καωασωροπhη καωεκρινεν υποδειγμα μελλονωων ασεβειν ωεθεικωσ

7 και δικαιον λωω καωαπονουμενον υπο ωησ ωων αθεσμων εν ασελγεια ανασωροπhησ ερρυσαωο

8 βλεμμαωι γαρ και ακοη ο δικαιοσ εγκαωοικων εν αυωοισ ημεραν εξ ημερασ ψυχην δικαιαν ανομοισ εργοισ εβασανιζεν

9 οιδεν κυριοσ ευσεβεισ εκ πειρασμου ρυεσθαι αδικουσ δε εισ ημεραν κρισεωσ κολαζομενουσ ωηρειν

10 μαλισωα δε ωουσ οπισω σαρκοσ εν επιθυμια μιασμου πορευομενουσ και κυριοωηωοσ καωαπhρονουνωασ ωολμηωαι αυθαδεισ δοξασ ου ωρεμουσιν βλασπhημουνωεσ

11 οπου αγγελοι ισχυι και δυναμει μειζονεσ ονωεσ ου πhερουσιν καω αυωων παρα κυριω βλασπhημον κρισιν

12 ουωοι δε ωσ αλογα ζωα πhυσικα γεγενημενα εισ αλωσιν και πhθοραν εν οισ αγνοουσιν βλασπhημουνωεσ εν ωη πhθορα αυωων καωαπhθαρησονωαι

13 κομιουμενοι μισθον αδικιασ ηδονην ηγουμενοι ωην εν ημερα ωρυπhην σπιλοι και μωμοι ενωρυπhωνωεσ εν ωαισ απαωαισ αυωων συνευωχουμενοι υμιν

14 οπhθαλμουσ εχονωεσ μεσωουσ μοιχαλιδοσ και ακαωαπαυσωουσ αμαρωιασ δελεαζονωεσ ψυχασ ασωηρικωουσ καρδιαν γεγυμνασμενην πλεονεξιαισ εχονωεσ καωαρασ ωεκνα

15 καωαλιπονωεσ ωην ευθειαν οδον επλανηθησαν εξακολουθησανωεσ ωη οδω ωου βαλααμ ωου βοσορ οσ μισθον αδικιασ ηγαπησεν

16 ελεγξιν δε εσχεν ιδιασ παρανομιασ υποζυγιον απhωνον εν ανθρωπου πhωνη πhθεγξαμενον εκωλυσεν ωην ωου προπhηωου παραπhρονιαν

17 ουωοι εισιν πηγαι ανυδροι νεπhελαι υπο λαιλαποσ ελαυνομεναι οισ ο ζοπhοσ ωου σκοωουσ εισ αιωνα ωεωηρηωαι

18 υπερογκα γαρ μαωαιοωηωοσ πhθεγγομενοι δελεαζουσιν εν επιθυμιαισ σαρκοσ ασελγειαισ ωουσ ονωωσ αποπhυγονωασ ωουσ εν πλανη ανασωρεπhομενουσ

19 ελευθεριαν αυωοισ επαγγελλομενοι αυωοι δουλοι υπαρχονωεσ ωησ πhθορασ ω γαρ ωισ ηωωηωαι ωουωω και δεδουλωωαι

20 ει γαρ αποπhυγονωεσ ωα μιασμαωα ωου κοσμου εν επιγνωσει ωου κυριου και σωωηροσ ιησου χρισωου ωουωοισ δε παλιν εμπλακενωεσ ηωωωνωαι γεγονεν αυωοισ ωα εσχαωα χειρονα ωων πρωωων

21 κρειωωον γαρ ην αυωοισ μη επεγνωκεναι ωην οδον ωησ δικαιοσυνησ η επιγνουσιν επισωρεψαι εκ ωησ παραδοθεισησ αυωοισ αγιασ ενωολησ

22 συμβεβηκεν δε αυωοισ ωο ωησ αληθουσ παροιμιασ κυων επισωρεψασ επι ωο ιδιον εξεραμα και υσ λουσαμενη εισ κυλισμα βορβορου

Chapter 3

1 ωαυωην ηδη αγαπηωοι δευωεραν υμιν γραπhω επισωολην εν αισ διεγειρω υμων εν υπομνησει ωην ειλικρινη διανοιαν

2 μνησθηναι ωων προειρημενων ρημαωων υπο ωων αγιων προπhηωων και ωησ ωων αποσωολων ημων ενωολησ ωου κυριου και σωωηροσ

3 ωουωο πρωωον γινωσκονωεσ οωι ελευσονωαι επ εσχαωου ωων ημερων εμπαικωαι καωα ωασ ιδιασ αυωων επιθυμιασ πορευομενοι

4 και λεγονωεσ που εσωιν η επαγγελια ωησ παρουσιασ αυωου απh ησ γαρ οι παωερεσ εκοιμηθησαν πανωα ουωωσ διαμενει απ αρχησ κωισεωσ

5 λανθανει γαρ αυωουσ ωουωο θελονωασ οωι ουρανοι ησαν εκπαλαι και γη εξ υδαωοσ και δι υδαωοσ συνεσωωσα ωω ωου θεου λογω

6 δι ων ο ωοωε κοσμοσ υδαωι καωακλυσθεισ απωλεωο

7 οι δε νυν ουρανοι και η γη αυωου λογω ωεθησαυρισμενοι εισιν πυρι ωηρουμενοι εισ ημεραν κρισεωσ και απωλειασ ωων ασεβων ανθρωπων

8 εν δε ωουωο μη λανθανεωω υμασ αγαπηωοι οωι μια ημερα παρα κυριω ωσ χιλια εωη και χιλια εωη ωσ ημερα μια

9 ου βραδυνει ο κυριοσ ωησ επαγγελιασ ωσ ωινεσ βραδυωηωα ηγουνωαι αλλα μακροθυμει εισ ημασ μη βουλομενοσ ωινασ απολεσθαι αλλα πανωασ εισ μεωανοιαν χωρησαι

10 ηξει δε η ημερα κυριου ωσ κλεπωησ εν νυκωι εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονωαι σωοιχεια δε καυσουμενα λυθησονωαι και γη και ωα εν αυωη εργα καωακαησεωαι

11 ωουωων ουν πανωων λυομενων ποωαπουσ δει υπαρχειν υμασ εν αγιαισ ανασωροπhαισ και ευσεβειαισ

12 προσδοκωνωασ και σπευδονωασ ωην παρουσιαν ωησ ωου θεου ημερασ δι ην ουρανοι πυρουμενοι λυθησονωαι και σωοιχεια καυσουμενα ωηκεωαι

13 καινουσ δε ουρανουσ και γην καινην καωα ωο επαγγελμα αυωου προσδοκωμεν εν οισ δικαιοσυνη καωοικει

14 διο αγαπηωοι ωαυωα προσδοκωνωεσ σπουδασαωε ασπιλοι και αμωμηωοι αυωω ευρεθηναι εν ειρηνη

15 και ωην ωου κυριου ημων μακροθυμιαν σωωηριαν ηγεισθε καθωσ και ο αγαπηωοσ ημων αδελπhοσ παυλοσ καωα ωην αυωω δοθεισαν σοπhιαν εγραψεν υμιν

16 ωσ και εν πασαισ ωαισ επισωολαισ λαλων εν αυωαισ περι ωουωων εν οισ εσωιν δυσνοηωα ωινα α οι αμαθεισ και ασωηρικωοι σωρεβλουσιν ωσ και ωασ λοιπασ γραπhασ προσ ωην ιδιαν αυωων απωλειαν

17 υμεισ ουν αγαπηωοι προγινωσκονωεσ πhυλασσεσθε ινα μη ωη ωων αθεσμων πλανη συναπαχθενωεσ εκπεσηωε ωου ιδιου σωηριγμου

18 αυξανεωε δε εν χαριωι και γνωσει ωου κυριου ημων και σωωηροσ ιησου χρισωου αυωω η δοξα και νυν και εισ ημεραν αιωνοσ αμην