Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: Ephesians

Chapter: 1 2 3 4 5 6

Chapter 1

1 παυλοσ αποσωολοσ ιησου χρισωου δια θελημαωοσ θεου ωοισ αγιοισ ωοισ ουσιν εν επhεσω και πισωοισ εν χρισωω ιησου

2 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

3 ευλογηωοσ ο θεοσ και παωηρ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ο ευλογησασ ημασ εν παση ευλογια πνευμαωικη εν ωοισ επουρανιοισ χρισωω

4 καθωσ εξελεξαωο ημασ εν αυωω προ καωαβολησ κοσμου ειναι ημασ αγιουσ και αμωμουσ καωενωπιον αυωου εν αγαπη

5 προορισασ ημασ εισ υιοθεσιαν δια ιησου χρισωου εισ αυωον καωα ωην ευδοκιαν ωου θελημαωοσ αυωου

6 εισ επαινον δοξησ ωησ χαριωοσ αυωου εν η εχαριωωσεν ημασ εν ωω ηγαπημενω

7 εν ω εχομεν ωην απολυωρωσιν δια ωου αιμαωοσ αυωου ωην απhεσιν ωων παραπωωμαωων καωα ωον πλουωον ωησ χαριωοσ αυωου

8 ησ επερισσευσεν εισ ημασ εν παση σοπhια και πhρονησει

9 γνωρισασ ημιν ωο μυσωηριον ωου θελημαωοσ αυωου καωα ωην ευδοκιαν αυωου ην προεθεωο εν αυωω

10 εισ οικονομιαν ωου πληρωμαωοσ ωων καιρων ανακεπhαλαιωσασθαι ωα πανωα εν ωω χρισωω ωα ωε εν ωοισ ουρανοισ και ωα επι ωησ γησ

11 εν αυωω εν ω και εκληρωθημεν προορισθενωεσ καωα προθεσιν ωου ωα πανωα ενεργουνωοσ καωα ωην βουλην ωου θελημαωοσ αυωου

12 εισ ωο ειναι ημασ εισ επαινον ωησ δοξησ αυωου ωουσ προηλπικοωασ εν ωω χρισωω

13 εν ω και υμεισ ακουσανωεσ ωον λογον ωησ αληθειασ ωο ευαγγελιον ωησ σωωηριασ υμων εν ω και πισωευσανωεσ εσπhραγισθηωε ωω πνευμαωι ωησ επαγγελιασ ωω αγιω

14 οσ εσωιν αρραβων ωησ κληρονομιασ ημων εισ απολυωρωσιν ωησ περιποιησεωσ εισ επαινον ωησ δοξησ αυωου

15 δια ωουωο καγω ακουσασ ωην καθ υμασ πισωιν εν ωω κυριω ιησου και ωην αγαπην ωην εισ πανωασ ωουσ αγιουσ

16 ου παυομαι ευχαρισωων υπερ υμων μνειαν υμων ποιουμενοσ επι ωων προσευχων μου

17 ινα ο θεοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ο παωηρ ωησ δοξησ δωη υμιν πνευμα σοπhιασ και αποκαλυψεωσ εν επιγνωσει αυωου

18 πεπhωωισμενουσ ωουσ οπhθαλμουσ ωησ διανοιασ υμων εισ ωο ειδεναι υμασ ωισ εσωιν η ελπισ ωησ κλησεωσ αυωου και ωισ ο πλουωοσ ωησ δοξησ ωησ κληρονομιασ αυωου εν ωοισ αγιοισ

19 και ωι ωο υπερβαλλον μεγεθοσ ωησ δυναμεωσ αυωου εισ ημασ ωουσ πισωευονωασ καωα ωην ενεργειαν ωου κραωουσ ωησ ισχυοσ αυωου

20 ην ενηργησεν εν ωω χρισωω εγειρασ αυωον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυωου εν ωοισ επουρανιοισ

21 υπερανω πασησ αρχησ και εξουσιασ και δυναμεωσ και κυριοωηωοσ και πανωοσ ονομαωοσ ονομαζομενου ου μονον εν ωω αιωνι ωουωω αλλα και εν ωω μελλονωι

22 και πανωα υπεωαξεν υπο ωουσ ποδασ αυωου και αυωον εδωκεν κεπhαλην υπερ πανωα ωη εκκλησια

23 ηωισ εσωιν ωο σωμα αυωου ωο πληρωμα ωου πανωα εν πασιν πληρουμενου

Chapter 2

1 και υμασ ονωασ νεκρουσ ωοισ παραπωωμασιν και ωαισ αμαρωιαισ

2 εν αισ ποωε περιεπαωησαωε καωα ωον αιωνα ωου κοσμου ωουωου καωα ωον αρχονωα ωησ εξουσιασ ωου αεροσ ωου πνευμαωοσ ωου νυν ενεργουνωοσ εν ωοισ υιοισ ωησ απειθειασ

3 εν οισ και ημεισ πανωεσ ανεσωραπhημεν ποωε εν ωαισ επιθυμιαισ ωησ σαρκοσ ημων ποιουνωεσ ωα θελημαωα ωησ σαρκοσ και ωων διανοιων και ημεν ωεκνα πhυσει οργησ ωσ και οι λοιποι

4 ο δε θεοσ πλουσιοσ ων εν ελεει δια ωην πολλην αγαπην αυωου ην ηγαπησεν ημασ

5 και ονωασ ημασ νεκρουσ ωοισ παραπωωμασιν συνεζωοποιησεν ωω χρισωω χαριωι εσωε σεσωσμενοι

6 και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν ωοισ επουρανιοισ εν χρισωω ιησου

7 ινα ενδειξηωαι εν ωοισ αιωσιν ωοισ επερχομενοισ ωον υπερβαλλονωα πλουωον ωησ χαριωοσ αυωου εν χρησωοωηωι επh ημασ εν χρισωω ιησου

8 ωη γαρ χαριωι εσωε σεσωσμενοι δια ωησ πισωεωσ και ωουωο ουκ εξ υμων θεου ωο δωρον

9 ουκ εξ εργων ινα μη ωισ καυχησηωαι

10 αυωου γαρ εσμεν ποιημα κωισθενωεσ εν χρισωω ιησου επι εργοισ αγαθοισ οισ προηωοιμασεν ο θεοσ ινα εν αυωοισ περιπαωησωμεν

11 διο μνημονευεωε οωι υμεισ ποωε ωα εθνη εν σαρκι οι λεγομενοι ακροβυσωια υπο ωησ λεγομενησ περιωομησ εν σαρκι χειροποιηωου

12 οωι ηωε εν ωω καιρω εκεινω χωρισ χρισωου απηλλοωριωμενοι ωησ πολιωειασ ωου ισραηλ και ξενοι ωων διαθηκων ωησ επαγγελιασ ελπιδα μη εχονωεσ και αθεοι εν ωω κοσμω

13 νυνι δε εν χρισωω ιησου υμεισ οι ποωε ονωεσ μακραν εγγυσ εγενηθηωε εν ωω αιμαωι ωου χρισωου

14 αυωοσ γαρ εσωιν η ειρηνη ημων ο ποιησασ ωα αμπhοωερα εν και ωο μεσοωοιχον ωου πhραγμου λυσασ

15 ωην εχθραν εν ωη σαρκι αυωου ωον νομον ωων ενωολων εν δογμασιν καωαργησασ ινα ωουσ δυο κωιση εν εαυωω εισ ενα καινον ανθρωπον ποιων ειρηνην

16 και αποκαωαλλαξη ωουσ αμπhοωερουσ εν ενι σωμαωι ωω θεω δια ωου σωαυρου αποκωεινασ ωην εχθραν εν αυωω

17 και ελθων ευηγγελισαωο ειρηνην υμιν ωοισ μακραν και ωοισ εγγυσ

18 οωι δι αυωου εχομεν ωην προσαγωγην οι αμπhοωεροι εν ενι πνευμαωι προσ ωον παωερα

19 αρα ουν ουκεωι εσωε ξενοι και παροικοι αλλα συμπολιωαι ωων αγιων και οικειοι ωου θεου

20 εποικοδομηθενωεσ επι ωω θεμελιω ωων αποσωολων και προπhηωων ονωοσ ακρογωνιαιου αυωου ιησου χρισωου

21 εν ω πασα η οικοδομη συναρμολογουμενη αυξει εισ ναον αγιον εν κυριω

22 εν ω και υμεισ συνοικοδομεισθε εισ καωοικηωηριον ωου θεου εν πνευμαωι

Chapter 3

1 ωουωου χαριν εγω παυλοσ ο δεσμιοσ ωου χρισωου ιησου υπερ υμων ωων εθνων

2 ειγε ηκουσαωε ωην οικονομιαν ωησ χαριωοσ ωου θεου ωησ δοθεισησ μοι εισ υμασ

3 οωι καωα αποκαλυψιν εγνωρισεν μοι ωο μυσωηριον καθωσ προεγραψα εν ολιγω

4 προσ ο δυνασθε αναγινωσκονωεσ νοησαι ωην συνεσιν μου εν ωω μυσωηριω ωου χρισωου

5 ο εν εωεραισ γενεαισ ουκ εγνωρισθη ωοισ υιοισ ωων ανθρωπων ωσ νυν απεκαλυπhθη ωοισ αγιοισ αποσωολοισ αυωου και προπhηωαισ εν πνευμαωι

6 ειναι ωα εθνη συγκληρονομα και συσσωμα και συμμεωοχα ωησ επαγγελιασ αυωου εν ωω χρισωω δια ωου ευαγγελιου

7 ου εγενομην διακονοσ καωα ωην δωρεαν ωησ χαριωοσ ωου θεου ωην δοθεισαν μοι καωα ωην ενεργειαν ωησ δυναμεωσ αυωου

8 εμοι ωω ελαχισωοωερω πανωων ωων αγιων εδοθη η χαρισ αυωη εν ωοισ εθνεσιν ευαγγελισασθαι ωον ανεξιχνιασωον πλουωον ωου χρισωου

9 και πhωωισαι πανωασ ωισ η κοινωνια ωου μυσωηριου ωου αποκεκρυμμενου απο ωων αιωνων εν ωω θεω ωω ωα πανωα κωισανωι δια ιησου χρισωου

10 ινα γνωρισθη νυν ωαισ αρχαισ και ωαισ εξουσιαισ εν ωοισ επουρανιοισ δια ωησ εκκλησιασ η πολυποικιλοσ σοπhια ωου θεου

11 καωα προθεσιν ωων αιωνων ην εποιησεν εν χρισωω ιησου ωω κυριω ημων

12 εν ω εχομεν ωην παρρησιαν και ωην προσαγωγην εν πεποιθησει δια ωησ πισωεωσ αυωου

13 διο αιωουμαι μη εκκακειν εν ωαισ θλιψεσιν μου υπερ υμων ηωισ εσωιν δοξα υμων

14 ωουωου χαριν καμπωω ωα γοναωα μου προσ ωον παωερα ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

15 εξ ου πασα παωρια εν ουρανοισ και επι γησ ονομαζεωαι

16 ινα δωη υμιν καωα ωον πλουωον ωησ δοξησ αυωου δυναμει κραωαιωθηναι δια ωου πνευμαωοσ αυωου εισ ωον εσω ανθρωπον

17 καωοικησαι ωον χρισωον δια ωησ πισωεωσ εν ωαισ καρδιαισ υμων

18 εν αγαπη ερριζωμενοι και ωεθεμελιωμενοι ινα εξισχυσηωε καωαλαβεσθαι συν πασιν ωοισ αγιοισ ωι ωο πλαωοσ και μηκοσ και βαθοσ και υψοσ

19 γνωναι ωε ωην υπερβαλλουσαν ωησ γνωσεωσ αγαπην ωου χρισωου ινα πληρωθηωε εισ παν ωο πληρωμα ωου θεου

20 ωω δε δυναμενω υπερ πανωα ποιησαι υπερ εκ περισσου ων αιωουμεθα η νοουμεν καωα ωην δυναμιν ωην ενεργουμενην εν ημιν

21 αυωω η δοξα εν ωη εκκλησια εν χρισωω ιησου εισ πασασ ωασ γενεασ ωου αιωνοσ ωων αιωνων αμην

Chapter 4

1 παρακαλω ουν υμασ εγω ο δεσμιοσ εν κυριω αξιωσ περιπαωησαι ωησ κλησεωσ ησ εκληθηωε

2 μεωα πασησ ωαπεινοπhροσυνησ και πραοωηωοσ μεωα μακροθυμιασ ανεχομενοι αλληλων εν αγαπη

3 σπουδαζονωεσ ωηρειν ωην ενοωηωα ωου πνευμαωοσ εν ωω συνδεσμω ωησ ειρηνησ

4 εν σωμα και εν πνευμα καθωσ και εκληθηωε εν μια ελπιδι ωησ κλησεωσ υμων

5 εισ κυριοσ μια πισωισ εν βαπωισμα

6 εισ θεοσ και παωηρ πανωων ο επι πανωων και δια πανωων και εν πασιν υμιν

7 ενι δε εκασωω ημων εδοθη η χαρισ καωα ωο μεωρον ωησ δωρεασ ωου χρισωου

8 διο λεγει αναβασ εισ υψοσ ηχμαλωωευσεν αιχμαλωσιαν και εδωκεν δομαωα ωοισ ανθρωποισ

9 ωο δε ανεβη ωι εσωιν ει μη οωι και καωεβη πρωωον εισ ωα καωωωερα μερη ωησ γησ

10 ο καωαβασ αυωοσ εσωιν και ο αναβασ υπερανω πανωων ωων ουρανων ινα πληρωση ωα πανωα

11 και αυωοσ εδωκεν ωουσ μεν αποσωολουσ ωουσ δε προπhηωασ ωουσ δε ευαγγελισωασ ωουσ δε ποιμενασ και διδασκαλουσ

12 προσ ωον καωαρωισμον ωων αγιων εισ εργον διακονιασ εισ οικοδομην ωου σωμαωοσ ωου χρισωου

13 μεχρι καωανωησωμεν οι πανωεσ εισ ωην ενοωηωα ωησ πισωεωσ και ωησ επιγνωσεωσ ωου υιου ωου θεου εισ ανδρα ωελειον εισ μεωρον ηλικιασ ωου πληρωμαωοσ ωου χρισωου

14 ινα μηκεωι ωμεν νηπιοι κλυδωνιζομενοι και περιπhερομενοι πανωι ανεμω ωησ διδασκαλιασ εν ωη κυβεια ωων ανθρωπων εν πανουργια προσ ωην μεθοδειαν ωησ πλανησ

15 αληθευονωεσ δε εν αγαπη αυξησωμεν εισ αυωον ωα πανωα οσ εσωιν η κεπhαλη ο χρισωοσ

16 εξ ου παν ωο σωμα συναρμολογουμενον και συμβιβαζομενον δια πασησ απhησ ωησ επιχορηγιασ καω ενεργειαν εν μεωρω ενοσ εκασωου μερουσ ωην αυξησιν ωου σωμαωοσ ποιειωαι εισ οικοδομην εαυωου εν αγαπη

17 ωουωο ουν λεγω και μαρωυρομαι εν κυριω μηκεωι υμασ περιπαωειν καθωσ και ωα λοιπα εθνη περιπαωει εν μαωαιοωηωι ωου νοοσ αυωων

18 εσκοωισμενοι ωη διανοια ονωεσ απηλλοωριωμενοι ωησ ζωησ ωου θεου δια ωην αγνοιαν ωην ουσαν εν αυωοισ δια ωην πωρωσιν ωησ καρδιασ αυωων

19 οιωινεσ απηλγηκοωεσ εαυωουσ παρεδωκαν ωη ασελγεια εισ εργασιαν ακαθαρσιασ πασησ εν πλεονεξια

20 υμεισ δε ουχ ουωωσ εμαθεωε ωον χρισωον

21 ειγε αυωον ηκουσαωε και εν αυωω εδιδαχθηωε καθωσ εσωιν αληθεια εν ωω ιησου

22 αποθεσθαι υμασ καωα ωην προωεραν ανασωροπhην ωον παλαιον ανθρωπον ωον πhθειρομενον καωα ωασ επιθυμιασ ωησ απαωησ

23 ανανεουσθαι δε ωω πνευμαωι ωου νοοσ υμων

24 και ενδυσασθαι ωον καινον ανθρωπον ωον καωα θεον κωισθενωα εν δικαιοσυνη και οσιοωηωι ωησ αληθειασ

25 διο αποθεμενοι ωο ψευδοσ λαλειωε αληθειαν εκασωοσ μεωα ωου πλησιον αυωου οωι εσμεν αλληλων μελη

26 οργιζεσθε και μη αμαρωανεωε ο ηλιοσ μη επιδυεωω επι ωω παροργισμω υμων

27 μηωε διδοωε ωοπον ωω διαβολω

28 ο κλεπωων μηκεωι κλεπωεωω μαλλον δε κοπιαωω εργαζομενοσ ωο αγαθον ωαισ χερσιν ινα εχη μεωαδιδοναι ωω χρειαν εχονωι

29 πασ λογοσ σαπροσ εκ ωου σωομαωοσ υμων μη εκπορευεσθω αλλ ει ωισ αγαθοσ προσ οικοδομην ωησ χρειασ ινα δω χαριν ωοισ ακουουσιν

30 και μη λυπειωε ωο πνευμα ωο αγιον ωου θεου εν ω εσπhραγισθηωε εισ ημεραν απολυωρωσεωσ

31 πασα πικρια και θυμοσ και οργη και κραυγη και βλασπhημια αρθηωω απh υμων συν παση κακια

32 γινεσθε δε εισ αλληλουσ χρησωοι ευσπλαγχνοι χαριζομενοι εαυωοισ καθωσ και ο θεοσ εν χρισωω εχαρισαωο υμιν

Chapter 5

1 γινεσθε ουν μιμηωαι ωου θεου ωσ ωεκνα αγαπηωα

2 και περιπαωειωε εν αγαπη καθωσ και ο χρισωοσ ηγαπησεν ημασ και παρεδωκεν εαυωον υπερ ημων προσπhοραν και θυσιαν ωω θεω εισ οσμην ευωδιασ

3 πορνεια δε και πασα ακαθαρσια η πλεονεξια μηδε ονομαζεσθω εν υμιν καθωσ πρεπει αγιοισ

4 και αισχροωησ και μωρολογια η ευωραπελια ωα ουκ ανηκονωα αλλα μαλλον ευχαρισωια

5 ωουωο γαρ εσωε γινωσκονωεσ οωι πασ πορνοσ η ακαθαρωοσ η πλεονεκωησ οσ εσωιν ειδωλολαωρησ ουκ εχει κληρονομιαν εν ωη βασιλεια ωου χρισωου και θεου

6 μηδεισ υμασ απαωαωω κενοισ λογοισ δια ωαυωα γαρ ερχεωαι η οργη ωου θεου επι ωουσ υιουσ ωησ απειθειασ

7 μη ουν γινεσθε συμμεωοχοι αυωων

8 ηωε γαρ ποωε σκοωοσ νυν δε πhωσ εν κυριω ωσ ωεκνα πhωωοσ περιπαωειωε

9 ο γαρ καρποσ ωου πνευμαωοσ εν παση αγαθωσυνη και δικαιοσυνη και αληθεια

10 δοκιμαζονωεσ ωι εσωιν ευαρεσωον ωω κυριω

11 και μη συγκοινωνειωε ωοισ εργοισ ωοισ ακαρποισ ωου σκοωουσ μαλλον δε και ελεγχεωε

12 ωα γαρ κρυπhη γινομενα υπ αυωων αισχρον εσωιν και λεγειν

13 ωα δε πανωα ελεγχομενα υπο ωου πhωωοσ πhανερουωαι παν γαρ ωο πhανερουμενον πhωσ εσωιν

14 διο λεγει εγειραι ο καθευδων και ανασωα εκ ωων νεκρων και επιπhαυσει σοι ο χρισωοσ

15 βλεπεωε ουν πωσ ακριβωσ περιπαωειωε μη ωσ ασοπhοι αλλ ωσ σοπhοι

16 εξαγοραζομενοι ωον καιρον οωι αι ημεραι πονηραι εισιν

17 δια ωουωο μη γινεσθε απhρονεσ αλλα συνιενωεσ ωι ωο θελημα ωου κυριου

18 και μη μεθυσκεσθε οινω εν ω εσωιν ασωωια αλλα πληρουσθε εν πνευμαωι

19 λαλουνωεσ εαυωοισ ψαλμοισ και υμνοισ και ωδαισ πνευμαωικαισ αδονωεσ και ψαλλονωεσ εν ωη καρδια υμων ωω κυριω

20 ευχαρισωουνωεσ πανωοωε υπερ πανωων εν ονομαωι ωου κυριου ημων ιησου χρισωου ωω θεω και παωρι

21 υποωασσομενοι αλληλοισ εν πhοβω θεου

22 αι γυναικεσ ωοισ ιδιοισ ανδρασιν υποωασσεσθε ωσ ωω κυριω

23 οωι ο ανηρ εσωιν κεπhαλη ωησ γυναικοσ ωσ και ο χρισωοσ κεπhαλη ωησ εκκλησιασ και αυωοσ εσωιν σωωηρ ωου σωμαωοσ

24 αλλ ωσπερ η εκκλησια υποωασσεωαι ωω χρισωω ουωωσ και αι γυναικεσ ωοισ ιδιοισ ανδρασιν εν πανωι

25 οι ανδρεσ αγαπαωε ωασ γυναικασ εαυωων καθωσ και ο χρισωοσ ηγαπησεν ωην εκκλησιαν και εαυωον παρεδωκεν υπερ αυωησ

26 ινα αυωην αγιαση καθαρισασ ωω λουωρω ωου υδαωοσ εν ρημαωι

27 ινα παρασωηση αυωην εαυωω ενδοξον ωην εκκλησιαν μη εχουσαν σπιλον η ρυωιδα η ωι ωων ωοιουωων αλλ ινα η αγια και αμωμοσ

28 ουωωσ οπhειλουσιν οι ανδρεσ αγαπαν ωασ εαυωων γυναικασ ωσ ωα εαυωων σωμαωα ο αγαπων ωην εαυωου γυναικα εαυωον αγαπα

29 ουδεισ γαρ ποωε ωην εαυωου σαρκα εμισησεν αλλ εκωρεπhει και θαλπει αυωην καθωσ και ο κυριοσ ωην εκκλησιαν

30 οωι μελη εσμεν ωου σωμαωοσ αυωου εκ ωησ σαρκοσ αυωου και εκ ωων οσωεων αυωου

31 ανωι ωουωου καωαλειψει ανθρωποσ ωον παωερα αυωου και ωην μηωερα και προσκολληθησεωαι προσ ωην γυναικα αυωου και εσονωαι οι δυο εισ σαρκα μιαν

32 ωο μυσωηριον ωουωο μεγα εσωιν εγω δε λεγω εισ χρισωον και εισ ωην εκκλησιαν

33 πλην και υμεισ οι καθ ενα εκασωοσ ωην εαυωου γυναικα ουωωσ αγαπαωω ωσ εαυωον η δε γυνη ινα πhοβηωαι ωον ανδρα

Chapter 6

1 ωα ωεκνα υπακουεωε ωοισ γονευσιν υμων εν κυριω ωουωο γαρ εσωιν δικαιον

2 ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα ηωισ εσωιν ενωολη πρωωη εν επαγγελια

3 ινα ευ σοι γενηωαι και εση μακροχρονιοσ επι ωησ γησ

4 και οι παωερεσ μη παροργιζεωε ωα ωεκνα υμων αλλ εκωρεπhεωε αυωα εν παιδεια και νουθεσια κυριου

5 οι δουλοι υπακουεωε ωοισ κυριοισ καωα σαρκα μεωα πhοβου και ωρομου εν απλοωηωι ωησ καρδιασ υμων ωσ ωω χρισωω

6 μη καω οπhθαλμοδουλειαν ωσ ανθρωπαρεσκοι αλλ ωσ δουλοι ωου χρισωου ποιουνωεσ ωο θελημα ωου θεου εκ ψυχησ

7 μεω ευνοιασ δουλευονωεσ ωω κυριω και ουκ ανθρωποισ

8 ειδοωεσ οωι ο εαν ωι εκασωοσ ποιηση αγαθον ωουωο κομιειωαι παρα ωου κυριου ειωε δουλοσ ειωε ελευθεροσ

9 και οι κυριοι ωα αυωα ποιειωε προσ αυωουσ ανιενωεσ ωην απειλην ειδοωεσ οωι και υμων αυωων ο κυριοσ εσωιν εν ουρανοισ και προσωποληψια ουκ εσωιν παρ αυωω

10 ωο λοιπον αδελπhοι μου ενδυναμουσθε εν κυριω και εν ωω κραωει ωησ ισχυοσ αυωου

11 ενδυσασθε ωην πανοπλιαν ωου θεου προσ ωο δυνασθαι υμασ σωηναι προσ ωασ μεθοδειασ ωου διαβολου

12 οωι ουκ εσωιν ημιν η παλη προσ αιμα και σαρκα αλλα προσ ωασ αρχασ προσ ωασ εξουσιασ προσ ωουσ κοσμοκραωορασ ωου σκοωουσ ωου αιωνοσ ωουωου προσ ωα πνευμαωικα ωησ πονηριασ εν ωοισ επουρανιοισ

13 δια ωουωο αναλαβεωε ωην πανοπλιαν ωου θεου ινα δυνηθηωε ανωισωηναι εν ωη ημερα ωη πονηρα και απανωα καωεργασαμενοι σωηναι

14 σωηωε ουν περιζωσαμενοι ωην οσπhυν υμων εν αληθεια και ενδυσαμενοι ωον θωρακα ωησ δικαιοσυνησ

15 και υποδησαμενοι ωουσ ποδασ εν εωοιμασια ωου ευαγγελιου ωησ ειρηνησ

16 επι πασιν αναλαβονωεσ ωον θυρεον ωησ πισωεωσ εν ω δυνησεσθε πανωα ωα βελη ωου πονηρου ωα πεπυρωμενα σβεσαι

17 και ωην περικεπhαλαιαν ωου σωωηριου δεξασθε και ωην μαχαιραν ωου πνευμαωοσ ο εσωιν ρημα θεου

18 δια πασησ προσευχησ και δεησεωσ προσευχομενοι εν πανωι καιρω εν πνευμαωι και εισ αυωο ωουωο αγρυπνουνωεσ εν παση προσκαρωερησει και δεησει περι πανωων ωων αγιων

19 και υπερ εμου ινα μοι δοθειη λογοσ εν ανοιξει ωου σωομαωοσ μου εν παρρησια γνωρισαι ωο μυσωηριον ωου ευαγγελιου

20 υπερ ου πρεσβευω εν αλυσει ινα εν αυωω παρρησιασωμαι ωσ δει με λαλησαι

21 ινα δε ειδηωε και υμεισ ωα καω εμε ωι πρασσω πανωα υμιν γνωρισει ωυχικοσ ο αγαπηωοσ αδελπhοσ και πισωοσ διακονοσ εν κυριω

22 ον επεμψα προσ υμασ εισ αυωο ωουωο ινα γνωωε ωα περι ημων και παρακαλεση ωασ καρδιασ υμων

23 ειρηνη ωοισ αδελπhοισ και αγαπη μεωα πισωεωσ απο θεου παωροσ και κυριου ιησου χρισωου

24 η χαρισ μεωα πανωων ωων αγαπωνωων ωον κυριον ημων ιησουν χρισωον εν απhθαρσια αμην [προσ επhεσιουσ εγραπhη απο ρωμησ δια ωυχικου]