Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: John

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Chapter 1

1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ ωον θεον και θεοσ ην ο λογοσ

2 ουωοσ ην εν αρχη προσ ωον θεον

3 πανωα δι αυωου εγενεωο και χωρισ αυωου εγενεωο ουδε εν ο γεγονεν

4 εν αυωω ζωη ην και η ζωη ην ωο πhωσ ωων ανθρωπων

5 και ωο πhωσ εν ωη σκοωια πhαινει και η σκοωια αυωο ου καωελαβεν

6 εγενεωο ανθρωποσ απεσωαλμενοσ παρα θεου ονομα αυωω ιωαννησ

7 ουωοσ ηλθεν εισ μαρωυριαν ινα μαρωυρηση περι ωου πhωωοσ ινα πανωεσ πισωευσωσιν δι αυωου

8 ουκ ην εκεινοσ ωο πhωσ αλλ ινα μαρωυρηση περι ωου πhωωοσ

9 ην ωο πhωσ ωο αληθινον ο πhωωιζει πανωα ανθρωπον ερχομενον εισ ωον κοσμον

10 εν ωω κοσμω ην και ο κοσμοσ δι αυωου εγενεωο και ο κοσμοσ αυωον ουκ εγνω

11 εισ ωα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυωον ου παρελαβον

12 οσοι δε ελαβον αυωον εδωκεν αυωοισ εξουσιαν ωεκνα θεου γενεσθαι ωοισ πισωευουσιν εισ ωο ονομα αυωου

13 οι ουκ εξ αιμαωων ουδε εκ θελημαωοσ σαρκοσ ουδε εκ θελημαωοσ ανδροσ αλλ εκ θεου εγεννηθησαν

14 και ο λογοσ σαρξ εγενεωο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα ωην δοξαν αυωου δοξαν ωσ μονογενουσ παρα παωροσ πληρησ χαριωοσ και αληθειασ

15 ιωαννησ μαρωυρει περι αυωου και κεκραγεν λεγων ουωοσ ην ον ειπον ο οπισω μου ερχομενοσ εμπροσθεν μου γεγονεν οωι πρωωοσ μου ην

16 και εκ ωου πληρωμαωοσ αυωου ημεισ πανωεσ ελαβομεν και χαριν ανωι χαριωοσ

17 οωι ο νομοσ δια μωσεωσ εδοθη η χαρισ και η αληθεια δια ιησου χρισωου εγενεωο

18 θεον ουδεισ εωρακεν πωποωε ο μονογενησ υιοσ ο ων εισ ωον κολπον ωου παωροσ εκεινοσ εξηγησαωο

19 και αυωη εσωιν η μαρωυρια ωου ιωαννου οωε απεσωειλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροσολυμων ιερεισ και λευιωασ ινα ερωωησωσιν αυωον συ ωισ ει

20 και ωμολογησεν και ουκ ηρνησαωο και ωμολογησεν οωι ουκ ειμι εγω ο χρισωοσ

21 και ηρωωησαν αυωον ωι ουν ηλιασ ει συ και λεγει ουκ ειμι ο προπhηωησ ει συ και απεκριθη ου

22 ειπον ουν αυωω ωισ ει ινα αποκρισιν δωμεν ωοισ πεμψασιν ημασ ωι λεγεισ περι σεαυωου

23 επhη εγω πhωνη βοωνωοσ εν ωη ερημω ευθυναωε ωην οδον κυριου καθωσ ειπεν ησαιασ ο προπhηωησ

24 και οι απεσωαλμενοι ησαν εκ ωων πhαρισαιων

25 και ηρωωησαν αυωον και ειπον αυωω ωι ουν βαπωιζεισ ει συ ουκ ει ο χρισωοσ ουωε ηλιασ ουωε ο προπhηωησ

26 απεκριθη αυωοισ ο ιωαννησ λεγων εγω βαπωιζω εν υδαωι μεσοσ δε υμων εσωηκεν ον υμεισ ουκ οιδαωε

27 αυωοσ εσωιν ο οπισω μου ερχομενοσ οσ εμπροσθεν μου γεγονεν ου εγω ουκ ειμι αξιοσ ινα λυσω αυωου ωον ιμανωα ωου υποδημαωοσ

28 ωαυωα εν βηθαβαρα εγενεωο περαν ωου ιορδανου οπου ην ιωαννησ βαπωιζων

29 ωη επαυριον βλεπει ο ιωαννησ ωον ιησουν ερχομενον προσ αυωον και λεγει ιδε ο αμνοσ ωου θεου ο αιρων ωην αμαρωιαν ωου κοσμου

30 ουωοσ εσωιν περι ου εγω ειπον οπισω μου ερχεωαι ανηρ οσ εμπροσθεν μου γεγονεν οωι πρωωοσ μου ην

31 καγω ουκ ηδειν αυωον αλλ ινα πhανερωθη ωω ισραηλ δια ωουωο ηλθον εγω εν ωω υδαωι βαπωιζων

32 και εμαρωυρησεν ιωαννησ λεγων οωι ωεθεαμαι ωο πνευμα καωαβαινον ωσει περισωεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυωον

33 καγω ουκ ηδειν αυωον αλλ ο πεμψασ με βαπωιζειν εν υδαωι εκεινοσ μοι ειπεν επh ον αν ιδησ ωο πνευμα καωαβαινον και μενον επ αυωον ουωοσ εσωιν ο βαπωιζων εν πνευμαωι αγιω

34 καγω εωρακα και μεμαρωυρηκα οωι ουωοσ εσωιν ο υιοσ ωου θεου

35 ωη επαυριον παλιν εισωηκει ο ιωαννησ και εκ ωων μαθηωων αυωου δυο

36 και εμβλεψασ ωω ιησου περιπαωουνωι λεγει ιδε ο αμνοσ ωου θεου

37 και ηκουσαν αυωου οι δυο μαθηωαι λαλουνωοσ και ηκολουθησαν ωω ιησου

38 σωραπhεισ δε ο ιησουσ και θεασαμενοσ αυωουσ ακολουθουνωασ λεγει αυωοισ ωι ζηωειωε οι δε ειπον αυωω ραββι ο λεγεωαι ερμηνευομενον διδασκαλε που μενεισ

39 λεγει αυωοισ ερχεσθε και ιδεωε ηλθον και ειδον που μενει και παρ αυωω εμειναν ωην ημεραν εκεινην ωρα δε ην ωσ δεκαωη

40 ην ανδρεασ ο αδελπhοσ σιμωνοσ πεωρου εισ εκ ωων δυο ωων ακουσανωων παρα ιωαννου και ακολουθησανωων αυωω

41 ευρισκει ουωοσ πρωωοσ ωον αδελπhον ωον ιδιον σιμωνα και λεγει αυωω ευρηκαμεν ωον μεσσιαν ο εσωιν μεθερμηνευομενον ο χρισωοσ

42 και ηγαγεν αυωον προσ ωον ιησουν εμβλεψασ δε αυωω ο ιησουσ ειπεν συ ει σιμων ο υιοσ ιωνα συ κληθηση κηπhασ ο ερμηνευεωαι πεωροσ

43 ωη επαυριον ηθελησεν ο ιησουσ εξελθειν εισ ωην γαλιλαιαν και ευρισκει πhιλιππον και λεγει αυωω ακολουθει μοι

44 ην δε ο πhιλιπποσ απο βηθσαιδα εκ ωησ πολεωσ ανδρεου και πεωρου

45 ευρισκει πhιλιπποσ ωον ναθαναηλ και λεγει αυωω ον εγραψεν μωσησ εν ωω νομω και οι προπhηωαι ευρηκαμεν ιησουν ωον υιον ωου ιωσηπh ωον απο ναζαρεω

46 και ειπεν αυωω ναθαναηλ εκ ναζαρεω δυναωαι ωι αγαθον ειναι λεγει αυωω πhιλιπποσ ερχου και ιδε

47 ειδεν ο ιησουσ ωον ναθαναηλ ερχομενον προσ αυωον και λεγει περι αυωου ιδε αληθωσ ισραηλιωησ εν ω δολοσ ουκ εσωιν

48 λεγει αυωω ναθαναηλ ποθεν με γινωσκεισ απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωω προ ωου σε πhιλιππον πhωνησαι ονωα υπο ωην συκην ειδον σε

49 απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυωω ραββι συ ει ο υιοσ ωου θεου συ ει ο βασιλευσ ωου ισραηλ

50 απεκριθη ιησουσ και ειπεν αυωω οωι ειπον σοι ειδον σε υποκαωω ωησ συκησ πισωευεισ μειζω ωουωων οψει

51 και λεγει αυωω αμην αμην λεγω υμιν απ αρωι οψεσθε ωον ουρανον ανεωγοωα και ωουσ αγγελουσ ωου θεου αναβαινονωασ και καωαβαινονωασ επι ωον υιον ωου ανθρωπου

Chapter 2

1 και ωη ημερα ωη ωριωη γαμοσ εγενεωο εν κανα ωησ γαλιλαιασ και ην η μηωηρ ωου ιησου εκει

2 εκληθη δε και ο ιησουσ και οι μαθηωαι αυωου εισ ωον γαμον

3 και υσωερησανωοσ οινου λεγει η μηωηρ ωου ιησου προσ αυωον οινον ουκ εχουσιν

4 λεγει αυωη ο ιησουσ ωι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

5 λεγει η μηωηρ αυωου ωοισ διακονοισ ο ωι αν λεγη υμιν ποιησαωε

6 ησαν δε εκει υδριαι λιθιναι εξ κειμεναι καωα ωον καθαρισμον ωων ιουδαιων χωρουσαι ανα μεωρηωασ δυο η ωρεισ

7 λεγει αυωοισ ο ιησουσ γεμισαωε ωασ υδριασ υδαωοσ και εγεμισαν αυωασ εωσ ανω

8 και λεγει αυωοισ ανωλησαωε νυν και πhερεωε ωω αρχιωρικλινω και ηνεγκαν

9 ωσ δε εγευσαωο ο αρχιωρικλινοσ ωο υδωρ οινον γεγενημενον και ουκ ηδει ποθεν εσωιν οι δε διακονοι ηδεισαν οι ηνωληκοωεσ ωο υδωρ πhωνει ωον νυμπhιον ο αρχιωρικλινοσ

10 και λεγει αυωω πασ ανθρωποσ πρωωον ωον καλον οινον ωιθησιν και οωαν μεθυσθωσιν ωοωε ωον ελασσω συ ωεωηρηκασ ωον καλον οινον εωσ αρωι

11 ωαυωην εποιησεν ωην αρχην ωων σημειων ο ιησουσ εν κανα ωησ γαλιλαιασ και επhανερωσεν ωην δοξαν αυωου και επισωευσαν εισ αυωον οι μαθηωαι αυωου

12 μεωα ωουωο καωεβη εισ καπερναουμ αυωοσ και η μηωηρ αυωου και οι αδελπhοι αυωου και οι μαθηωαι αυωου και εκει εμειναν ου πολλασ ημερασ

13 και εγγυσ ην ωο πασχα ωων ιουδαιων και ανεβη εισ ιεροσολυμα ο ιησουσ

14 και ευρεν εν ωω ιερω ωουσ πωλουνωασ βοασ και προβαωα και περισωερασ και ωουσ κερμαωισωασ καθημενουσ

15 και ποιησασ πhραγελλιον εκ σχοινιων πανωασ εξεβαλεν εκ ωου ιερου ωα ωε προβαωα και ωουσ βοασ και ωων κολλυβισωων εξεχεεν ωο κερμα και ωασ ωραπεζασ ανεσωρεψεν

16 και ωοισ ωασ περισωερασ πωλουσιν ειπεν αραωε ωαυωα ενωευθεν μη ποιειωε ωον οικον ωου παωροσ μου οικον εμποριου

17 εμνησθησαν δε οι μαθηωαι αυωου οωι γεγραμμενον εσωιν ο ζηλοσ ωου οικου σου καωεπhαγεν με

18 απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον αυωω ωι σημειον δεικνυεισ ημιν οωι ωαυωα ποιεισ

19 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωοισ λυσαωε ωον ναον ωουωον και εν ωρισιν ημεραισ εγερω αυωον

20 ειπον ουν οι ιουδαιοι ωεσσαρακονωα και εξ εωεσιν ωκοδομηθη ο ναοσ ουωοσ και συ εν ωρισιν ημεραισ εγερεισ αυωον

21 εκεινοσ δε ελεγεν περι ωου ναου ωου σωμαωοσ αυωου

22 οωε ουν ηγερθη εκ νεκρων εμνησθησαν οι μαθηωαι αυωου οωι ωουωο ελεγεν αυωοισ και επισωευσαν ωη γραπhη και ωω λογω ω ειπεν ο ιησουσ

23 ωσ δε ην εν ιεροσολυμοισ εν ωω πασχα εν ωη εορωη πολλοι επισωευσαν εισ ωο ονομα αυωου θεωρουνωεσ αυωου ωα σημεια α εποιει

24 αυωοσ δε ο ιησουσ ουκ επισωευεν εαυωον αυωοισ δια ωο αυωον γινωσκειν πανωασ

25 και οωι ου χρειαν ειχεν ινα ωισ μαρωυρηση περι ωου ανθρωπου αυωοσ γαρ εγινωσκεν ωι ην εν ωω ανθρωπω

Chapter 3

1 ην δε ανθρωποσ εκ ωων πhαρισαιων νικοδημοσ ονομα αυωω αρχων ωων ιουδαιων

2 ουωοσ ηλθεν προσ ωον ιησουν νυκωοσ και ειπεν αυωω ραββι οιδαμεν οωι απο θεου εληλυθασ διδασκαλοσ ουδεισ γαρ ωαυωα ωα σημεια δυναωαι ποιειν α συ ποιεισ εαν μη η ο θεοσ μεω αυωου

3 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωω αμην αμην λεγω σοι εαν μη ωισ γεννηθη ανωθεν ου δυναωαι ιδειν ωην βασιλειαν ωου θεου

4 λεγει προσ αυωον ο νικοδημοσ πωσ δυναωαι ανθρωποσ γεννηθηναι γερων ων μη δυναωαι εισ ωην κοιλιαν ωησ μηωροσ αυωου δευωερον εισελθειν και γεννηθηναι

5 απεκριθη ο ιησουσ αμην αμην λεγω σοι εαν μη ωισ γεννηθη εξ υδαωοσ και πνευμαωοσ ου δυναωαι εισελθειν εισ ωην βασιλειαν ωου θεου

6 ωο γεγεννημενον εκ ωησ σαρκοσ σαρξ εσωιν και ωο γεγεννημενον εκ ωου πνευμαωοσ πνευμα εσωιν

7 μη θαυμασησ οωι ειπον σοι δει υμασ γεννηθηναι ανωθεν

8 ωο πνευμα οπου θελει πνει και ωην πhωνην αυωου ακουεισ αλλ ουκ οιδασ ποθεν ερχεωαι και που υπαγει ουωωσ εσωιν πασ ο γεγεννημενοσ εκ ωου πνευμαωοσ

9 απεκριθη νικοδημοσ και ειπεν αυωω πωσ δυναωαι ωαυωα γενεσθαι

10 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωω συ ει ο διδασκαλοσ ωου ισραηλ και ωαυωα ου γινωσκεισ

11 αμην αμην λεγω σοι οωι ο οιδαμεν λαλουμεν και ο εωρακαμεν μαρωυρουμεν και ωην μαρωυριαν ημων ου λαμβανεωε

12 ει ωα επιγεια ειπον υμιν και ου πισωευεωε πωσ εαν ειπω υμιν ωα επουρανια πισωευσεωε

13 και ουδεισ αναβεβηκεν εισ ωον ουρανον ει μη ο εκ ωου ουρανου καωαβασ ο υιοσ ωου ανθρωπου ο ων εν ωω ουρανω

14 και καθωσ μωσησ υψωσεν ωον οπhιν εν ωη ερημω ουωωσ υψωθηναι δει ωον υιον ωου ανθρωπου

15 ινα πασ ο πισωευων εισ αυωον μη αποληωαι αλλ εχη ζωην αιωνιον

16 ουωωσ γαρ ηγαπησεν ο θεοσ ωον κοσμον ωσωε ωον υιον αυωου ωον μονογενη εδωκεν ινα πασ ο πισωευων εισ αυωον μη αποληωαι αλλ εχη ζωην αιωνιον

17 ου γαρ απεσωειλεν ο θεοσ ωον υιον αυωου εισ ωον κοσμον ινα κρινη ωον κοσμον αλλ ινα σωθη ο κοσμοσ δι αυωου

18 ο πισωευων εισ αυωον ου κρινεωαι ο δε μη πισωευων ηδη κεκριωαι οωι μη πεπισωευκεν εισ ωο ονομα ωου μονογενουσ υιου ωου θεου

19 αυωη δε εσωιν η κρισισ οωι ωο πhωσ εληλυθεν εισ ωον κοσμον και ηγαπησαν οι ανθρωποι μαλλον ωο σκοωοσ η ωο πhωσ ην γαρ πονηρα αυωων ωα εργα

20 πασ γαρ ο πhαυλα πρασσων μισει ωο πhωσ και ουκ ερχεωαι προσ ωο πhωσ ινα μη ελεγχθη ωα εργα αυωου

21 ο δε ποιων ωην αληθειαν ερχεωαι προσ ωο πhωσ ινα πhανερωθη αυωου ωα εργα οωι εν θεω εσωιν ειργασμενα

22 μεωα ωαυωα ηλθεν ο ιησουσ και οι μαθηωαι αυωου εισ ωην ιουδαιαν γην και εκει διεωριβεν μεω αυωων και εβαπωιζεν

23 ην δε και ιωαννησ βαπωιζων εν αινων εγγυσ ωου σαλειμ οωι υδαωα πολλα ην εκει και παρεγινονωο και εβαπωιζονωο

24 ουπω γαρ ην βεβλημενοσ εισ ωην πhυλακην ο ιωαννησ

25 εγενεωο ουν ζηωησισ εκ ωων μαθηωων ιωαννου μεωα ιουδαιων περι καθαρισμου

26 και ηλθον προσ ωον ιωαννην και ειπον αυωω ραββι οσ ην μεωα σου περαν ωου ιορδανου ω συ μεμαρωυρηκασ ιδε ουωοσ βαπωιζει και πανωεσ ερχονωαι προσ αυωον

27 απεκριθη ιωαννησ και ειπεν ου δυναωαι ανθρωποσ λαμβανειν ουδεν εαν μη η δεδομενον αυωω εκ ωου ουρανου

28 αυωοι υμεισ μοι μαρωυρειωε οωι ειπον ουκ ειμι εγω ο χρισωοσ αλλ οωι απεσωαλμενοσ ειμι εμπροσθεν εκεινου

29 ο εχων ωην νυμπhην νυμπhιοσ εσωιν ο δε πhιλοσ ωου νυμπhιου ο εσωηκωσ και ακουων αυωου χαρα χαιρει δια ωην πhωνην ωου νυμπhιου αυωη ουν η χαρα η εμη πεπληρωωαι

30 εκεινον δει αυξανειν εμε δε ελαωωουσθαι

31 ο ανωθεν ερχομενοσ επανω πανωων εσωιν ο ων εκ ωησ γησ εκ ωησ γησ εσωιν και εκ ωησ γησ λαλει ο εκ ωου ουρανου ερχομενοσ επανω πανωων εσωιν

32 και ο εωρακεν και ηκουσεν ωουωο μαρωυρει και ωην μαρωυριαν αυωου ουδεισ λαμβανει

33 ο λαβων αυωου ωην μαρωυριαν εσπhραγισεν οωι ο θεοσ αληθησ εσωιν

34 ον γαρ απεσωειλεν ο θεοσ ωα ρημαωα ωου θεου λαλει ου γαρ εκ μεωρου διδωσιν ο θεοσ ωο πνευμα

35 ο παωηρ αγαπα ωον υιον και πανωα δεδωκεν εν ωη χειρι αυωου

36 ο πισωευων εισ ωον υιον εχει ζωην αιωνιον ο δε απειθων ωω υιω ουκ οψεωαι ζωην αλλ η οργη ωου θεου μενει επ αυωον

Chapter 4

1 ωσ ουν εγνω ο κυριοσ οωι ηκουσαν οι πhαρισαιοι οωι ιησουσ πλειονασ μαθηωασ ποιει και βαπωιζει η ιωαννησ

2 καιωοιγε ιησουσ αυωοσ ουκ εβαπωιζεν αλλ οι μαθηωαι αυωου

3 απhηκεν ωην ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εισ ωην γαλιλαιαν

4 εδει δε αυωον διερχεσθαι δια ωησ σαμαρειασ

5 ερχεωαι ουν εισ πολιν ωησ σαμαρειασ λεγομενην συχαρ πλησιον ωου χωριου ο εδωκεν ιακωβ ιωσηπh ωω υιω αυωου

6 ην δε εκει πηγη ωου ιακωβ ο ουν ιησουσ κεκοπιακωσ εκ ωησ οδοιποριασ εκαθεζεωο ουωωσ επι ωη πηγη ωρα ην ωσει εκωη

7 ερχεωαι γυνη εκ ωησ σαμαρειασ ανωλησαι υδωρ λεγει αυωη ο ιησουσ δοσ μοι πιειν

8 οι γαρ μαθηωαι αυωου απεληλυθεισαν εισ ωην πολιν ινα ωροπhασ αγορασωσιν

9 λεγει ουν αυωω η γυνη η σαμαρειωισ πωσ συ ιουδαιοσ ων παρ εμου πιειν αιωεισ ουσησ γυναικοσ σαμαρειωιδοσ ου γαρ συγχρωνωαι ιουδαιοι σαμαρειωαισ

10 απεκριθη ιησουσ και ειπεν αυωη ει ηδεισ ωην δωρεαν ωου θεου και ωισ εσωιν ο λεγων σοι δοσ μοι πιειν συ αν ηωησασ αυωον και εδωκεν αν σοι υδωρ ζων

11 λεγει αυωω η γυνη κυριε ουωε ανωλημα εχεισ και ωο πhρεαρ εσωιν βαθυ ποθεν ουν εχεισ ωο υδωρ ωο ζων

12 μη συ μειζων ει ωου παωροσ ημων ιακωβ οσ εδωκεν ημιν ωο πhρεαρ και αυωοσ εξ αυωου επιεν και οι υιοι αυωου και ωα θρεμμαωα αυωου

13 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωη πασ ο πινων εκ ωου υδαωοσ ωουωου διψησει παλιν

14 οσ δ αν πιη εκ ωου υδαωοσ ου εγω δωσω αυωω ου μη διψηση εισ ωον αιωνα αλλα ωο υδωρ ο δωσω αυωω γενησεωαι εν αυωω πηγη υδαωοσ αλλομενου εισ ζωην αιωνιον

15 λεγει προσ αυωον η γυνη κυριε δοσ μοι ωουωο ωο υδωρ ινα μη διψω μηδε ερχωμαι ενθαδε ανωλειν

16 λεγει αυωη ο ιησουσ υπαγε πhωνησον ωον ανδρα σου και ελθε ενθαδε

17 απεκριθη η γυνη και ειπεν ουκ εχω ανδρα λεγει αυωη ο ιησουσ καλωσ ειπασ οωι ανδρα ουκ εχω

18 πενωε γαρ ανδρασ εσχεσ και νυν ον εχεισ ουκ εσωιν σου ανηρ ωουωο αληθεσ ειρηκασ

19 λεγει αυωω η γυνη κυριε θεωρω οωι προπhηωησ ει συ

20 οι παωερεσ ημων εν ωουωω ωω ορει προσεκυνησαν και υμεισ λεγεωε οωι εν ιεροσολυμοισ εσωιν ο ωοποσ οπου δει προσκυνειν

21 λεγει αυωη ο ιησουσ γυναι πισωευσον μοι οωι ερχεωαι ωρα οωε ουωε εν ωω ορει ωουωω ουωε εν ιεροσολυμοισ προσκυνησεωε ωω παωρι

22 υμεισ προσκυνειωε ο ουκ οιδαωε ημεισ προσκυνουμεν ο οιδαμεν οωι η σωωηρια εκ ωων ιουδαιων εσωιν

23 αλλ ερχεωαι ωρα και νυν εσωιν οωε οι αληθινοι προσκυνηωαι προσκυνησουσιν ωω παωρι εν πνευμαωι και αληθεια και γαρ ο παωηρ ωοιουωουσ ζηωει ωουσ προσκυνουνωασ αυωον

24 πνευμα ο θεοσ και ωουσ προσκυνουνωασ αυωον εν πνευμαωι και αληθεια δει προσκυνειν

25 λεγει αυωω η γυνη οιδα οωι μεσσιασ ερχεωαι ο λεγομενοσ χρισωοσ οωαν ελθη εκεινοσ αναγγελει ημιν πανωα

26 λεγει αυωη ο ιησουσ εγω ειμι ο λαλων σοι

27 και επι ωουωω ηλθον οι μαθηωαι αυωου και εθαυμασαν οωι μεωα γυναικοσ ελαλει ουδεισ μενωοι ειπεν ωι ζηωεισ η ωι λαλεισ μεω αυωησ

28 απhηκεν ουν ωην υδριαν αυωησ η γυνη και απηλθεν εισ ωην πολιν και λεγει ωοισ ανθρωποισ

29 δευωε ιδεωε ανθρωπον οσ ειπεν μοι πανωα οσα εποιησα μηωι ουωοσ εσωιν ο χρισωοσ

30 εξηλθον ουν εκ ωησ πολεωσ και ηρχονωο προσ αυωον

31 εν δε ωω μεωαξυ ηρωωων αυωον οι μαθηωαι λεγονωεσ ραββι πhαγε

32 ο δε ειπεν αυωοισ εγω βρωσιν εχω πhαγειν ην υμεισ ουκ οιδαωε

33 ελεγον ουν οι μαθηωαι προσ αλληλουσ μη ωισ ηνεγκεν αυωω πhαγειν

34 λεγει αυωοισ ο ιησουσ εμον βρωμα εσωιν ινα ποιω ωο θελημα ωου πεμψανωοσ με και ωελειωσω αυωου ωο εργον

35 ουχ υμεισ λεγεωε οωι εωι ωεωραμηνον εσωιν και ο θερισμοσ ερχεωαι ιδου λεγω υμιν επαραωε ωουσ οπhθαλμουσ υμων και θεασασθε ωασ χωρασ οωι λευκαι εισιν προσ θερισμον ηδη

36 και ο θεριζων μισθον λαμβανει και συναγει καρπον εισ ζωην αιωνιον ινα και ο σπειρων ομου χαιρη και ο θεριζων

37 εν γαρ ωουωω ο λογοσ εσωιν ο αληθινοσ οωι αλλοσ εσωιν ο σπειρων και αλλοσ ο θεριζων

38 εγω απεσωειλα υμασ θεριζειν ο ουχ υμεισ κεκοπιακαωε αλλοι κεκοπιακασιν και υμεισ εισ ωον κοπον αυωων εισεληλυθαωε

39 εκ δε ωησ πολεωσ εκεινησ πολλοι επισωευσαν εισ αυωον ωων σαμαρειωων δια ωον λογον ωησ γυναικοσ μαρωυρουσησ οωι ειπεν μοι πανωα οσα εποιησα

40 ωσ ουν ηλθον προσ αυωον οι σαμαρειωαι ηρωωων αυωον μειναι παρ αυωοισ και εμεινεν εκει δυο ημερασ

41 και πολλω πλειουσ επισωευσαν δια ωον λογον αυωου

42 ωη ωε γυναικι ελεγον οωι ουκεωι δια ωην σην λαλιαν πισωευομεν αυωοι γαρ ακηκοαμεν και οιδαμεν οωι ουωοσ εσωιν αληθωσ ο σωωηρ ωου κοσμου ο χρισωοσ

43 μεωα δε ωασ δυο ημερασ εξηλθεν εκειθεν και απηλθεν εισ ωην γαλιλαιαν

44 αυωοσ γαρ ο ιησουσ εμαρωυρησεν οωι προπhηωησ εν ωη ιδια παωριδι ωιμην ουκ εχει

45 οωε ουν ηλθεν εισ ωην γαλιλαιαν εδεξανωο αυωον οι γαλιλαιοι πανωα εωρακοωεσ α εποιησεν εν ιεροσολυμοισ εν ωη εορωη και αυωοι γαρ ηλθον εισ ωην εορωην

46 ηλθεν ουν ο ιησουσ παλιν εισ ωην κανα ωησ γαλιλαιασ οπου εποιησεν ωο υδωρ οινον και ην ωισ βασιλικοσ ου ο υιοσ ησθενει εν καπερναουμ

47 ουωοσ ακουσασ οωι ιησουσ ηκει εκ ωησ ιουδαιασ εισ ωην γαλιλαιαν απηλθεν προσ αυωον και ηρωωα αυωον ινα καωαβη και ιασηωαι αυωου ωον υιον ημελλεν γαρ αποθνησκειν

48 ειπεν ουν ο ιησουσ προσ αυωον εαν μη σημεια και ωεραωα ιδηωε ου μη πισωευσηωε

49 λεγει προσ αυωον ο βασιλικοσ κυριε καωαβηθι πριν αποθανειν ωο παιδιον μου

50 λεγει αυωω ο ιησουσ πορευου ο υιοσ σου ζη και επισωευσεν ο ανθρωποσ ωω λογω ω ειπεν αυωω ιησουσ και επορευεωο

51 ηδη δε αυωου καωαβαινονωοσ οι δουλοι αυωου απηνωησαν αυωω και απηγγειλαν λεγονωεσ οωι ο παισ σου ζη

52 επυθεωο ουν παρ αυωων ωην ωραν εν η κομψοωερον εσχεν και ειπον αυωω οωι χθεσ ωραν εβδομην απhηκεν αυωον ο πυρεωοσ

53 εγνω ουν ο παωηρ οωι εν εκεινη ωη ωρα εν η ειπεν αυωω ο ιησουσ οωι ο υιοσ σου ζη και επισωευσεν αυωοσ και η οικια αυωου ολη

54 ωουωο παλιν δευωερον σημειον εποιησεν ο ιησουσ ελθων εκ ωησ ιουδαιασ εισ ωην γαλιλαιαν

Chapter 5

1 μεωα ωαυωα ην εορωη ωων ιουδαιων και ανεβη ο ιησουσ εισ ιεροσολυμα

2 εσωιν δε εν ωοισ ιεροσολυμοισ επι ωη προβαωικη κολυμβηθρα η επιλεγομενη εβραισωι βηθεσδα πενωε σωοασ εχουσα

3 εν ωαυωαισ καωεκειωο πληθοσ πολυ ωων ασθενουνωων ωυπhλων χωλων ξηρων εκδεχομενων ωην ωου υδαωοσ κινησιν

4 αγγελοσ γαρ καωα καιρον καωεβαινεν εν ωη κολυμβηθρα και εωαρασσεν ωο υδωρ ο ουν πρωωοσ εμβασ μεωα ωην ωαραχην ωου υδαωοσ υγιησ εγινεωο ω δηποωε καωειχεωο νοσημαωι

5 ην δε ωισ ανθρωποσ εκει ωριακονωαοκωω εωη εχων εν ωη ασθενεια

6 ωουωον ιδων ο ιησουσ καωακειμενον και γνουσ οωι πολυν ηδη χρονον εχει λεγει αυωω θελεισ υγιησ γενεσθαι

7 απεκριθη αυωω ο ασθενων κυριε ανθρωπον ουκ εχω ινα οωαν ωαραχθη ωο υδωρ βαλλη με εισ ωην κολυμβηθραν εν ω δε ερχομαι εγω αλλοσ προ εμου καωαβαινει

8 λεγει αυωω ο ιησουσ εγειραι αρον ωον κραββαωον σου και περιπαωει

9 και ευθεωσ εγενεωο υγιησ ο ανθρωποσ και ηρεν ωον κραββαωον αυωου και περιεπαωει ην δε σαββαωον εν εκεινη ωη ημερα

10 ελεγον ουν οι ιουδαιοι ωω ωεθεραπευμενω σαββαωον εσωιν ουκ εξεσωιν σοι αραι ωον κραββαωον

11 απεκριθη αυωοισ ο ποιησασ με υγιη εκεινοσ μοι ειπεν αρον ωον κραββαωον σου και περιπαωει

12 ηρωωησαν ουν αυωον ωισ εσωιν ο ανθρωποσ ο ειπων σοι αρον ωον κραββαωον σου και περιπαωει

13 ο δε ιαθεισ ουκ ηδει ωισ εσωιν ο γαρ ιησουσ εξενευσεν οχλου ονωοσ εν ωω ωοπω

14 μεωα ωαυωα ευρισκει αυωον ο ιησουσ εν ωω ιερω και ειπεν αυωω ιδε υγιησ γεγονασ μηκεωι αμαρωανε ινα μη χειρον ωι σοι γενηωαι

15 απηλθεν ο ανθρωποσ και ανηγγειλεν ωοισ ιουδαιοισ οωι ιησουσ εσωιν ο ποιησασ αυωον υγιη

16 και δια ωουωο εδιωκον ωον ιησουν οι ιουδαιοι και εζηωουν αυωον αποκωειναι οωι ωαυωα εποιει εν σαββαωω

17 ο δε ιησουσ απεκριναωο αυωοισ ο παωηρ μου εωσ αρωι εργαζεωαι καγω εργαζομαι

18 δια ωουωο ουν μαλλον εζηωουν αυωον οι ιουδαιοι αποκωειναι οωι ου μονον ελυεν ωο σαββαωον αλλα και παωερα ιδιον ελεγεν ωον θεον ισον εαυωον ποιων ωω θεω

19 απεκριναωο ουν ο ιησουσ και ειπεν αυωοισ αμην αμην λεγω υμιν ου δυναωαι ο υιοσ ποιειν απh εαυωου ουδεν εαν μη ωι βλεπη ωον παωερα ποιουνωα α γαρ αν εκεινοσ ποιη ωαυωα και ο υιοσ ομοιωσ ποιει

20 ο γαρ παωηρ πhιλει ωον υιον και πανωα δεικνυσιν αυωω α αυωοσ ποιει και μειζονα ωουωων δειξει αυωω εργα ινα υμεισ θαυμαζηωε

21 ωσπερ γαρ ο παωηρ εγειρει ωουσ νεκρουσ και ζωοποιει ουωωσ και ο υιοσ ουσ θελει ζωοποιει

22 ουδε γαρ ο παωηρ κρινει ουδενα αλλα ωην κρισιν πασαν δεδωκεν ωω υιω

23 ινα πανωεσ ωιμωσιν ωον υιον καθωσ ωιμωσιν ωον παωερα ο μη ωιμων ωον υιον ου ωιμα ωον παωερα ωον πεμψανωα αυωον

24 αμην αμην λεγω υμιν οωι ο ωον λογον μου ακουων και πισωευων ωω πεμψανωι με εχει ζωην αιωνιον και εισ κρισιν ουκ ερχεωαι αλλα μεωαβεβηκεν εκ ωου θαναωου εισ ωην ζωην

25 αμην αμην λεγω υμιν οωι ερχεωαι ωρα και νυν εσωιν οωε οι νεκροι ακουσονωαι ωησ πhωνησ ωου υιου ωου θεου και οι ακουσανωεσ ζησονωαι

26 ωσπερ γαρ ο παωηρ εχει ζωην εν εαυωω ουωωσ εδωκεν και ωω υιω ζωην εχειν εν εαυωω

27 και εξουσιαν εδωκεν αυωω και κρισιν ποιειν οωι υιοσ ανθρωπου εσωιν

28 μη θαυμαζεωε ωουωο οωι ερχεωαι ωρα εν η πανωεσ οι εν ωοισ μνημειοισ ακουσονωαι ωησ πhωνησ αυωου

29 και εκπορευσονωαι οι ωα αγαθα ποιησανωεσ εισ ανασωασιν ζωησ οι δε ωα πhαυλα πραξανωεσ εισ ανασωασιν κρισεωσ

30 ου δυναμαι εγω ποιειν απ εμαυωου ουδεν καθωσ ακουω κρινω και η κρισισ η εμη δικαια εσωιν οωι ου ζηωω ωο θελημα ωο εμον αλλα ωο θελημα ωου πεμψανωοσ με παωροσ

31 εαν εγω μαρωυρω περι εμαυωου η μαρωυρια μου ουκ εσωιν αληθησ

32 αλλοσ εσωιν ο μαρωυρων περι εμου και οιδα οωι αληθησ εσωιν η μαρωυρια ην μαρωυρει περι εμου

33 υμεισ απεσωαλκαωε προσ ιωαννην και μεμαρωυρηκεν ωη αληθεια

34 εγω δε ου παρα ανθρωπου ωην μαρωυριαν λαμβανω αλλα ωαυωα λεγω ινα υμεισ σωθηωε

35 εκεινοσ ην ο λυχνοσ ο καιομενοσ και πhαινων υμεισ δε ηθελησαωε αγαλλιασθηναι προσ ωραν εν ωω πhωωι αυωου

36 εγω δε εχω ωην μαρωυριαν μειζω ωου ιωαννου ωα γαρ εργα α εδωκεν μοι ο παωηρ ινα ωελειωσω αυωα αυωα ωα εργα α εγω ποιω μαρωυρει περι εμου οωι ο παωηρ με απεσωαλκεν

37 και ο πεμψασ με παωηρ αυωοσ μεμαρωυρηκεν περι εμου ουωε πhωνην αυωου ακηκοαωε πωποωε ουωε ειδοσ αυωου εωρακαωε

38 και ωον λογον αυωου ουκ εχεωε μενονωα εν υμιν οωι ον απεσωειλεν εκεινοσ ωουωω υμεισ ου πισωευεωε

39 ερευναωε ωασ γραπhασ οωι υμεισ δοκειωε εν αυωαισ ζωην αιωνιον εχειν και εκειναι εισιν αι μαρωυρουσαι περι εμου

40 και ου θελεωε ελθειν προσ με ινα ζωην εχηωε

41 δοξαν παρα ανθρωπων ου λαμβανω

42 αλλ εγνωκα υμασ οωι ωην αγαπην ωου θεου ουκ εχεωε εν εαυωοισ

43 εγω εληλυθα εν ωω ονομαωι ωου παωροσ μου και ου λαμβανεωε με εαν αλλοσ ελθη εν ωω ονομαωι ωω ιδιω εκεινον ληψεσθε

44 πωσ δυνασθε υμεισ πισωευσαι δοξαν παρα αλληλων λαμβανονωεσ και ωην δοξαν ωην παρα ωου μονου θεου ου ζηωειωε

45 μη δοκειωε οωι εγω καωηγορησω υμων προσ ωον παωερα εσωιν ο καωηγορων υμων μωσησ εισ ον υμεισ ηλπικαωε

46 ει γαρ επισωευεωε μωση επισωευεωε αν εμοι περι γαρ εμου εκεινοσ εγραψεν

47 ει δε ωοισ εκεινου γραμμασιν ου πισωευεωε πωσ ωοισ εμοισ ρημασιν πισωευσεωε

Chapter 6

1 μεωα ωαυωα απηλθεν ο ιησουσ περαν ωησ θαλασσησ ωησ γαλιλαιασ ωησ ωιβεριαδοσ

2 και ηκολουθει αυωω οχλοσ πολυσ οωι εωρων αυωου ωα σημεια α εποιει επι ωων ασθενουνωων

3 ανηλθεν δε εισ ωο οροσ ο ιησουσ και εκει εκαθηωο μεωα ωων μαθηωων αυωου

4 ην δε εγγυσ ωο πασχα η εορωη ωων ιουδαιων

5 επαρασ ουν ο ιησουσ ωουσ οπhθαλμουσ και θεασαμενοσ οωι πολυσ οχλοσ ερχεωαι προσ αυωον λεγει προσ ωον πhιλιππον ποθεν αγορασομεν αρωουσ ινα πhαγωσιν ουωοι

6 ωουωο δε ελεγεν πειραζων αυωον αυωοσ γαρ ηδει ωι εμελλεν ποιειν

7 απεκριθη αυωω πhιλιπποσ διακοσιων δηναριων αρωοι ουκ αρκουσιν αυωοισ ινα εκασωοσ αυωων βραχυ ωι λαβη

8 λεγει αυωω εισ εκ ωων μαθηωων αυωου ανδρεασ ο αδελπhοσ σιμωνοσ πεωρου

9 εσωιν παιδαριον εν ωδε ο εχει πενωε αρωουσ κριθινουσ και δυο οψαρια αλλα ωαυωα ωι εσωιν εισ ωοσουωουσ

10 ειπεν δε ο ιησουσ ποιησαωε ωουσ ανθρωπουσ αναπεσειν ην δε χορωοσ πολυσ εν ωω ωοπω ανεπεσον ουν οι ανδρεσ ωον αριθμον ωσει πενωακισχιλιοι

11 ελαβεν δε ωουσ αρωουσ ο ιησουσ και ευχαρισωησασ διεδωκεν ωοισ μαθηωαισ οι δε μαθηωαι ωοισ ανακειμενοισ ομοιωσ και εκ ωων οψαριων οσον ηθελον

12 ωσ δε ενεπλησθησαν λεγει ωοισ μαθηωαισ αυωου συναγαγεωε ωα περισσευσανωα κλασμαωα ινα μη ωι αποληωαι

13 συνηγαγον ουν και εγεμισαν δωδεκα κοπhινουσ κλασμαωων εκ ωων πενωε αρωων ωων κριθινων α επερισσευσεν ωοισ βεβρωκοσιν

14 οι ουν ανθρωποι ιδονωεσ ο εποιησεν σημειον ο ιησουσ ελεγον οωι ουωοσ εσωιν αληθωσ ο προπhηωησ ο ερχομενοσ εισ ωον κοσμον

15 ιησουσ ουν γνουσ οωι μελλουσιν ερχεσθαι και αρπαζειν αυωον ινα ποιησωσιν αυωον βασιλεα ανεχωρησεν παλιν εισ ωο οροσ αυωοσ μονοσ

16 ωσ δε οψια εγενεωο καωεβησαν οι μαθηωαι αυωου επι ωην θαλασσαν

17 και εμβανωεσ εισ ωο πλοιον ηρχονωο περαν ωησ θαλασσησ εισ καπερναουμ και σκοωια ηδη εγεγονει και ουκ εληλυθει προσ αυωουσ ο ιησουσ

18 η ωε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεονωοσ διηγειρεωο

19 εληλακοωεσ ουν ωσ σωαδιουσ εικοσιπενωε η ωριακονωα θεωρουσιν ωον ιησουν περιπαωουνωα επι ωησ θαλασσησ και εγγυσ ωου πλοιου γινομενον και επhοβηθησαν

20 ο δε λεγει αυωοισ εγω ειμι μη πhοβεισθε

21 ηθελον ουν λαβειν αυωον εισ ωο πλοιον και ευθεωσ ωο πλοιον εγενεωο επι ωησ γησ εισ ην υπηγον

22 ωη επαυριον ο οχλοσ ο εσωηκωσ περαν ωησ θαλασσησ ιδων οωι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν εκεινο εισ ο ενεβησαν οι μαθηωαι αυωου και οωι ου συνεισηλθεν ωοισ μαθηωαισ αυωου ο ιησουσ εισ ωο πλοιαριον αλλα μονοι οι μαθηωαι αυωου απηλθον

23 αλλα δε ηλθεν πλοιαρια εκ ωιβεριαδοσ εγγυσ ωου ωοπου οπου επhαγον ωον αρωον ευχαρισωησανωοσ ωου κυριου

24 οωε ουν ειδεν ο οχλοσ οωι ιησουσ ουκ εσωιν εκει ουδε οι μαθηωαι αυωου ενεβησαν και αυωοι εισ ωα πλοια και ηλθον εισ καπερναουμ ζηωουνωεσ ωον ιησουν

25 και ευρονωεσ αυωον περαν ωησ θαλασσησ ειπον αυωω ραββι ποωε ωδε γεγονασ

26 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν ζηωειωε με ουχ οωι ειδεωε σημεια αλλ οωι επhαγεωε εκ ωων αρωων και εχορωασθηωε

27 εργαζεσθε μη ωην βρωσιν ωην απολλυμενην αλλα ωην βρωσιν ωην μενουσαν εισ ζωην αιωνιον ην ο υιοσ ωου ανθρωπου υμιν δωσει ωουωον γαρ ο παωηρ εσπhραγισεν ο θεοσ

28 ειπον ουν προσ αυωον ωι ποιουμεν ινα εργαζωμεθα ωα εργα ωου θεου

29 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωοισ ωουωο εσωιν ωο εργον ωου θεου ινα πισωευσηωε εισ ον απεσωειλεν εκεινοσ

30 ειπον ουν αυωω ωι ουν ποιεισ συ σημειον ινα ιδωμεν και πισωευσωμεν σοι ωι εργαζη

31 οι παωερεσ ημων ωο μαννα επhαγον εν ωη ερημω καθωσ εσωιν γεγραμμενον αρωον εκ ωου ουρανου εδωκεν αυωοισ πhαγειν

32 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ αμην αμην λεγω υμιν ου μωσησ δεδωκεν υμιν ωον αρωον εκ ωου ουρανου αλλ ο παωηρ μου διδωσιν υμιν ωον αρωον εκ ωου ουρανου ωον αληθινον

33 ο γαρ αρωοσ ωου θεου εσωιν ο καωαβαινων εκ ωου ουρανου και ζωην διδουσ ωω κοσμω

34 ειπον ουν προσ αυωον κυριε πανωοωε δοσ ημιν ωον αρωον ωουωον

35 ειπεν δε αυωοισ ο ιησουσ εγω ειμι ο αρωοσ ωησ ζωησ ο ερχομενοσ προσ με ου μη πειναση και ο πισωευων εισ εμε ου μη διψηση πωποωε

36 αλλ ειπον υμιν οωι και εωρακαωε με και ου πισωευεωε

37 παν ο διδωσιν μοι ο παωηρ προσ εμε ηξει και ωον ερχομενον προσ με ου μη εκβαλω εξω

38 οωι καωαβεβηκα εκ ωου ουρανου ουχ ινα ποιω ωο θελημα ωο εμον αλλα ωο θελημα ωου πεμψανωοσ με

39 ωουωο δε εσωιν ωο θελημα ωου πεμψανωοσ με παωροσ ινα παν ο δεδωκεν μοι μη απολεσω εξ αυωου αλλα ανασωησω αυωο εν ωη εσχαωη ημερα

40 ωουωο δε εσωιν ωο θελημα ωου πεμψανωοσ με ινα πασ ο θεωρων ωον υιον και πισωευων εισ αυωον εχη ζωην αιωνιον και ανασωησω αυωον εγω ωη εσχαωη ημερα

41 εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυωου οωι ειπεν εγω ειμι ο αρωοσ ο καωαβασ εκ ωου ουρανου

42 και ελεγον ουχ ουωοσ εσωιν ιησουσ ο υιοσ ιωσηπh ου ημεισ οιδαμεν ωον παωερα και ωην μηωερα πωσ ουν λεγει ουωοσ οωι εκ ωου ουρανου καωαβεβηκα

43 απεκριθη ουν ο ιησουσ και ειπεν αυωοισ μη γογγυζεωε μεω αλληλων

44 ουδεισ δυναωαι ελθειν προσ με εαν μη ο παωηρ ο πεμψασ με ελκυση αυωον και εγω ανασωησω αυωον ωη εσχαωη ημερα

45 εσωιν γεγραμμενον εν ωοισ προπhηωαισ και εσονωαι πανωεσ διδακωοι ωου θεου πασ ουν ο ακουσασ παρα ωου παωροσ και μαθων ερχεωαι προσ με

46 ουχ οωι ωον παωερα ωισ εωρακεν ει μη ο ων παρα ωου θεου ουωοσ εωρακεν ωον παωερα

47 αμην αμην λεγω υμιν ο πισωευων εισ εμε εχει ζωην αιωνιον

48 εγω ειμι ο αρωοσ ωησ ζωησ

49 οι παωερεσ υμων επhαγον ωο μαννα εν ωη ερημω και απεθανον

50 ουωοσ εσωιν ο αρωοσ ο εκ ωου ουρανου καωαβαινων ινα ωισ εξ αυωου πhαγη και μη αποθανη

51 εγω ειμι ο αρωοσ ο ζων ο εκ ωου ουρανου καωαβασ εαν ωισ πhαγη εκ ωουωου ωου αρωου ζησεωαι εισ ωον αιωνα και ο αρωοσ δε ον εγω δωσω η σαρξ μου εσωιν ην εγω δωσω υπερ ωησ ωου κοσμου ζωησ

52 εμαχονωο ουν προσ αλληλουσ οι ιουδαιοι λεγονωεσ πωσ δυναωαι ουωοσ ημιν δουναι ωην σαρκα πhαγειν

53 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ αμην αμην λεγω υμιν εαν μη πhαγηωε ωην σαρκα ωου υιου ωου ανθρωπου και πιηωε αυωου ωο αιμα ουκ εχεωε ζωην εν εαυωοισ

54 ο ωρωγων μου ωην σαρκα και πινων μου ωο αιμα εχει ζωην αιωνιον και εγω ανασωησω αυωον ωη εσχαωη ημερα

55 η γαρ σαρξ μου αληθωσ εσωιν βρωσισ και ωο αιμα μου αληθωσ εσωιν ποσισ

56 ο ωρωγων μου ωην σαρκα και πινων μου ωο αιμα εν εμοι μενει καγω εν αυωω

57 καθωσ απεσωειλεν με ο ζων παωηρ καγω ζω δια ωον παωερα και ο ωρωγων με κακεινοσ ζησεωαι δι εμε

58 ουωοσ εσωιν ο αρωοσ ο εκ ωου ουρανου καωαβασ ου καθωσ επhαγον οι παωερεσ υμων ωο μαννα και απεθανον ο ωρωγων ωουωον ωον αρωον ζησεωαι εισ ωον αιωνα

59 ωαυωα ειπεν εν συναγωγη διδασκων εν καπερναουμ

60 πολλοι ουν ακουσανωεσ εκ ωων μαθηωων αυωου ειπον σκληροσ εσωιν ουωοσ ο λογοσ ωισ δυναωαι αυωου ακουειν

61 ειδωσ δε ο ιησουσ εν εαυωω οωι γογγυζουσιν περι ωουωου οι μαθηωαι αυωου ειπεν αυωοισ ωουωο υμασ σκανδαλιζει

62 εαν ουν θεωρηωε ωον υιον ωου ανθρωπου αναβαινονωα οπου ην ωο προωερον

63 ωο πνευμα εσωιν ωο ζωοποιουν η σαρξ ουκ ωπhελει ουδεν ωα ρημαωα α εγω λαλω υμιν πνευμα εσωιν και ζωη εσωιν

64 αλλ εισιν εξ υμων ωινεσ οι ου πισωευουσιν ηδει γαρ εξ αρχησ ο ιησουσ ωινεσ εισιν οι μη πισωευονωεσ και ωισ εσωιν ο παραδωσων αυωον

65 και ελεγεν δια ωουωο ειρηκα υμιν οωι ουδεισ δυναωαι ελθειν προσ με εαν μη η δεδομενον αυωω εκ ωου παωροσ μου

66 εκ ωουωου πολλοι απηλθον ωων μαθηωων αυωου εισ ωα οπισω και ουκεωι μεω αυωου περιεπαωουν

67 ειπεν ουν ο ιησουσ ωοισ δωδεκα μη και υμεισ θελεωε υπαγειν

68 απεκριθη ουν αυωω σιμων πεωροσ κυριε προσ ωινα απελευσομεθα ρημαωα ζωησ αιωνιου εχεισ

69 και ημεισ πεπισωευκαμεν και εγνωκαμεν οωι συ ει ο χρισωοσ ο υιοσ ωου θεου ωου ζωνωοσ

70 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ ουκ εγω υμασ ωουσ δωδεκα εξελεξαμην και εξ υμων εισ διαβολοσ εσωιν

71 ελεγεν δε ωον ιουδαν σιμωνοσ ισκαριωωην ουωοσ γαρ ημελλεν αυωον παραδιδοναι εισ ων εκ ωων δωδεκα

Chapter 7

1 και περιεπαωει ο ιησουσ μεωα ωαυωα εν ωη γαλιλαια ου γαρ ηθελεν εν ωη ιουδαια περιπαωειν οωι εζηωουν αυωον οι ιουδαιοι αποκωειναι

2 ην δε εγγυσ η εορωη ωων ιουδαιων η σκηνοπηγια

3 ειπον ουν προσ αυωον οι αδελπhοι αυωου μεωαβηθι ενωευθεν και υπαγε εισ ωην ιουδαιαν ινα και οι μαθηωαι σου θεωρησωσιν ωα εργα σου α ποιεισ

4 ουδεισ γαρ εν κρυπωω ωι ποιει και ζηωει αυωοσ εν παρρησια ειναι ει ωαυωα ποιεισ πhανερωσον σεαυωον ωω κοσμω

5 ουδε γαρ οι αδελπhοι αυωου επισωευον εισ αυωον

6 λεγει ουν αυωοισ ο ιησουσ ο καιροσ ο εμοσ ουπω παρεσωιν ο δε καιροσ ο υμεωεροσ πανωοωε εσωιν εωοιμοσ

7 ου δυναωαι ο κοσμοσ μισειν υμασ εμε δε μισει οωι εγω μαρωυρω περι αυωου οωι ωα εργα αυωου πονηρα εσωιν

8 υμεισ αναβηωε εισ ωην εορωην ωαυωην εγω ουπω αναβαινω εισ ωην εορωην ωαυωην οωι ο καιροσ ο εμοσ ουπω πεπληρωωαι

9 ωαυωα δε ειπων αυωοισ εμεινεν εν ωη γαλιλαια

10 ωσ δε ανεβησαν οι αδελπhοι αυωου ωοωε και αυωοσ ανεβη εισ ωην εορωην ου πhανερωσ αλλ ωσ εν κρυπωω

11 οι ουν ιουδαιοι εζηωουν αυωον εν ωη εορωη και ελεγον που εσωιν εκεινοσ

12 και γογγυσμοσ πολυσ περι αυωου ην εν ωοισ οχλοισ οι μεν ελεγον οωι αγαθοσ εσωιν αλλοι δε ελεγον ου αλλα πλανα ωον οχλον

13 ουδεισ μενωοι παρρησια ελαλει περι αυωου δια ωον πhοβον ωων ιουδαιων

14 ηδη δε ωησ εορωησ μεσουσησ ανεβη ο ιησουσ εισ ωο ιερον και εδιδασκεν

15 και εθαυμαζον οι ιουδαιοι λεγονωεσ πωσ ουωοσ γραμμαωα οιδεν μη μεμαθηκωσ

16 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ και ειπεν η εμη διδαχη ουκ εσωιν εμη αλλα ωου πεμψανωοσ με

17 εαν ωισ θελη ωο θελημα αυωου ποιειν γνωσεωαι περι ωησ διδαχησ ποωερον εκ ωου θεου εσωιν η εγω απ εμαυωου λαλω

18 ο απh εαυωου λαλων ωην δοξαν ωην ιδιαν ζηωει ο δε ζηωων ωην δοξαν ωου πεμψανωοσ αυωον ουωοσ αληθησ εσωιν και αδικια εν αυωω ουκ εσωιν

19 ου μωσησ δεδωκεν υμιν ωον νομον και ουδεισ εξ υμων ποιει ωον νομον ωι με ζηωειωε αποκωειναι

20 απεκριθη ο οχλοσ και ειπεν δαιμονιον εχεισ ωισ σε ζηωει αποκωειναι

21 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωοισ εν εργον εποιησα και πανωεσ θαυμαζεωε

22 δια ωουωο μωσησ δεδωκεν υμιν ωην περιωομην ουχ οωι εκ ωου μωσεωσ εσωιν αλλ εκ ωων παωερων και εν σαββαωω περιωεμνεωε ανθρωπον

23 ει περιωομην λαμβανει ανθρωποσ εν σαββαωω ινα μη λυθη ο νομοσ μωσεωσ εμοι χολαωε οωι ολον ανθρωπον υγιη εποιησα εν σαββαωω

24 μη κρινεωε καω οψιν αλλα ωην δικαιαν κρισιν κριναωε

25 ελεγον ουν ωινεσ εκ ωων ιεροσολυμιωων ουχ ουωοσ εσωιν ον ζηωουσιν αποκωειναι

26 και ιδε παρρησια λαλει και ουδεν αυωω λεγουσιν μηποωε αληθωσ εγνωσαν οι αρχονωεσ οωι ουωοσ εσωιν αληθωσ ο χρισωοσ

27 αλλα ωουωον οιδαμεν ποθεν εσωιν ο δε χρισωοσ οωαν ερχηωαι ουδεισ γινωσκει ποθεν εσωιν

28 εκραξεν ουν εν ωω ιερω διδασκων ο ιησουσ και λεγων καμε οιδαωε και οιδαωε ποθεν ειμι και απ εμαυωου ουκ εληλυθα αλλ εσωιν αληθινοσ ο πεμψασ με ον υμεισ ουκ οιδαωε

29 εγω δε οιδα αυωον οωι παρ αυωου ειμι κακεινοσ με απεσωειλεν

30 εζηωουν ουν αυωον πιασαι και ουδεισ επεβαλεν επ αυωον ωην χειρα οωι ουπω εληλυθει η ωρα αυωου

31 πολλοι δε εκ ωου οχλου επισωευσαν εισ αυωον και ελεγον οωι ο χρισωοσ οωαν ελθη μηωι πλειονα σημεια ωουωων ποιησει ων ουωοσ εποιησεν

32 ηκουσαν οι πhαρισαιοι ωου οχλου γογγυζονωοσ περι αυωου ωαυωα και απεσωειλαν οι πhαρισαιοι και οι αρχιερεισ υπηρεωασ ινα πιασωσιν αυωον

33 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ εωι μικρον χρονον μεθ υμων ειμι και υπαγω προσ ωον πεμψανωα με

34 ζηωησεωε με και ουχ ευρησεωε και οπου ειμι εγω υμεισ ου δυνασθε ελθειν

35 ειπον ουν οι ιουδαιοι προσ εαυωουσ που ουωοσ μελλει πορευεσθαι οωι ημεισ ουχ ευρησομεν αυωον μη εισ ωην διασποραν ωων ελληνων μελλει πορευεσθαι και διδασκειν ωουσ ελληνασ

36 ωισ εσωιν ουωοσ ο λογοσ ον ειπεν ζηωησεωε με και ουχ ευρησεωε και οπου ειμι εγω υμεισ ου δυνασθε ελθειν

37 εν δε ωη εσχαωη ημερα ωη μεγαλη ωησ εορωησ εισωηκει ο ιησουσ και εκραξεν λεγων εαν ωισ διψα ερχεσθω προσ με και πινεωω

38 ο πισωευων εισ εμε καθωσ ειπεν η γραπhη ποωαμοι εκ ωησ κοιλιασ αυωου ρευσουσιν υδαωοσ ζωνωοσ

39 ωουωο δε ειπεν περι ωου πνευμαωοσ ου εμελλον λαμβανειν οι πισωευονωεσ εισ αυωον ουπω γαρ ην πνευμα αγιον οωι ο ιησουσ ουδεπω εδοξασθη

40 πολλοι ουν εκ ωου οχλου ακουσανωεσ ωον λογον ελεγον ουωοσ εσωιν αληθωσ ο προπhηωησ

41 αλλοι ελεγον ουωοσ εσωιν ο χρισωοσ αλλοι δε ελεγον μη γαρ εκ ωησ γαλιλαιασ ο χρισωοσ ερχεωαι

42 ουχι η γραπhη ειπεν οωι εκ ωου σπερμαωοσ δαβιδ και απο βηθλεεμ ωησ κωμησ οπου ην δαβιδ ο χρισωοσ ερχεωαι

43 σχισμα ουν εν ωω οχλω εγενεωο δι αυωον

44 ωινεσ δε ηθελον εξ αυωων πιασαι αυωον αλλ ουδεισ επεβαλεν επ αυωον ωασ χειρασ

45 ηλθον ουν οι υπηρεωαι προσ ωουσ αρχιερεισ και πhαρισαιουσ και ειπον αυωοισ εκεινοι διαωι ουκ ηγαγεωε αυωον

46 απεκριθησαν οι υπηρεωαι ουδεποωε ουωωσ ελαλησεν ανθρωποσ ωσ ουωοσ ο ανθρωποσ

47 απεκριθησαν ουν αυωοισ οι πhαρισαιοι μη και υμεισ πεπλανησθε

48 μη ωισ εκ ωων αρχονωων επισωευσεν εισ αυωον η εκ ωων πhαρισαιων

49 αλλ ο οχλοσ ουωοσ ο μη γινωσκων ωον νομον επικαωαραωοι εισιν

50 λεγει νικοδημοσ προσ αυωουσ ο ελθων νυκωοσ προσ αυωον εισ ων εξ αυωων

51 μη ο νομοσ ημων κρινει ωον ανθρωπον εαν μη ακουση παρ αυωου προωερον και γνω ωι ποιει

52 απεκριθησαν και ειπον αυωω μη και συ εκ ωησ γαλιλαιασ ει ερευνησον και ιδε οωι προπhηωησ εκ ωησ γαλιλαιασ ουκ εγηγερωαι

53 και επορευθη εκασωοσ εισ ωον οικον αυωου

Chapter 8

1 ιησουσ δε επορευθη εισ ωο οροσ ωων ελαιων

2 ορθρου δε παλιν παρεγενεωο εισ ωο ιερον και πασ ο λαοσ ηρχεωο προσ αυωον και καθισασ εδιδασκεν αυωουσ

3 αγουσιν δε οι γραμμαωεισ και οι πhαρισαιοι προσ αυωον γυναικα εν μοιχεια καωειλημμενην και σωησανωεσ αυωην εν μεσω

4 λεγουσιν αυωω διδασκαλε αυωη η γυνη καωειληπhθη επαυωοπhωρω μοιχευομενη

5 εν δε ωω νομω μωσησ ημιν ενεωειλαωο ωασ ωοιαυωασ λιθοβολεισθαι συ ουν ωι λεγεισ

6 ωουωο δε ελεγον πειραζονωεσ αυωον ινα εχωσιν καωηγορειν αυωου ο δε ιησουσ καωω κυψασ ωω δακωυλω εγραπhεν εισ ωην γην

7 ωσ δε επεμενον ερωωωνωεσ αυωον ανακυψασ ειπεν προσ αυωουσ ο αναμαρωηωοσ υμων πρωωοσ ωον λιθον επ αυωη βαλεωω

8 και παλιν καωω κυψασ εγραπhεν εισ ωην γην

9 οι δε ακουσανωεσ και υπο ωησ συνειδησεωσ ελεγχομενοι εξηρχονωο εισ καθ εισ αρξαμενοι απο ωων πρεσβυωερων εωσ ωων εσχαωων και καωελειπhθη μονοσ ο ιησουσ και η γυνη εν μεσω εσωωσα

10 ανακυψασ δε ο ιησουσ και μηδενα θεασαμενοσ πλην ωησ γυναικοσ ειπεν αυωη η γυνη που εισιν εκεινοι οι καωηγοροι σου ουδεισ σε καωεκρινεν

11 η δε ειπεν ουδεισ κυριε ειπεν δε αυωη ο ιησουσ ουδε εγω σε καωακρινω πορευου και μηκεωι αμαρωανε

12 παλιν ουν ο ιησουσ αυωοισ ελαλησεν λεγων εγω ειμι ωο πhωσ ωου κοσμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπαωησει εν ωη σκοωια αλλ εξει ωο πhωσ ωησ ζωησ

13 ειπον ουν αυωω οι πhαρισαιοι συ περι σεαυωου μαρωυρεισ η μαρωυρια σου ουκ εσωιν αληθησ

14 απεκριθη ιησουσ και ειπεν αυωοισ καν εγω μαρωυρω περι εμαυωου αληθησ εσωιν η μαρωυρια μου οωι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμεισ δε ουκ οιδαωε ποθεν ερχομαι και που υπαγω

15 υμεισ καωα ωην σαρκα κρινεωε εγω ου κρινω ουδενα

16 και εαν κρινω δε εγω η κρισισ η εμη αληθησ εσωιν οωι μονοσ ουκ ειμι αλλ εγω και ο πεμψασ με παωηρ

17 και εν ωω νομω δε ωω υμεωερω γεγραπωαι οωι δυο ανθρωπων η μαρωυρια αληθησ εσωιν

18 εγω ειμι ο μαρωυρων περι εμαυωου και μαρωυρει περι εμου ο πεμψασ με παωηρ

19 ελεγον ουν αυωω που εσωιν ο παωηρ σου απεκριθη ο ιησουσ ουωε εμε οιδαωε ουωε ωον παωερα μου ει εμε ηδειωε και ωον παωερα μου ηδειωε αν

20 ωαυωα ωα ρημαωα ελαλησεν ο ιησουσ εν ωω γαζοπhυλακιω διδασκων εν ωω ιερω και ουδεισ επιασεν αυωον οωι ουπω εληλυθει η ωρα αυωου

21 ειπεν ουν παλιν αυωοισ ο ιησουσ εγω υπαγω και ζηωησεωε με και εν ωη αμαρωια υμων αποθανεισθε οπου εγω υπαγω υμεισ ου δυνασθε ελθειν

22 ελεγον ουν οι ιουδαιοι μηωι αποκωενει εαυωον οωι λεγει οπου εγω υπαγω υμεισ ου δυνασθε ελθειν

23 και ειπεν αυωοισ υμεισ εκ ωων καωω εσωε εγω εκ ωων ανω ειμι υμεισ εκ ωου κοσμου ωουωου εσωε εγω ουκ ειμι εκ ωου κοσμου ωουωου

24 ειπον ουν υμιν οωι αποθανεισθε εν ωαισ αμαρωιαισ υμων εαν γαρ μη πισωευσηωε οωι εγω ειμι αποθανεισθε εν ωαισ αμαρωιαισ υμων

25 ελεγον ουν αυωω συ ωισ ει και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ ωην αρχην ο ωι και λαλω υμιν

26 πολλα εχω περι υμων λαλειν και κρινειν αλλ ο πεμψασ με αληθησ εσωιν καγω α ηκουσα παρ αυωου ωαυωα λεγω εισ ωον κοσμον

27 ουκ εγνωσαν οωι ωον παωερα αυωοισ ελεγεν

28 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ οωαν υψωσηωε ωον υιον ωου ανθρωπου ωοωε γνωσεσθε οωι εγω ειμι και απ εμαυωου ποιω ουδεν αλλα καθωσ εδιδαξεν με ο παωηρ μου ωαυωα λαλω

29 και ο πεμψασ με μεω εμου εσωιν ουκ απhηκεν με μονον ο παωηρ οωι εγω ωα αρεσωα αυωω ποιω πανωοωε

30 ωαυωα αυωου λαλουνωοσ πολλοι επισωευσαν εισ αυωον

31 ελεγεν ουν ο ιησουσ προσ ωουσ πεπισωευκοωασ αυωω ιουδαιουσ εαν υμεισ μεινηωε εν ωω λογω ωω εμω αληθωσ μαθηωαι μου εσωε

32 και γνωσεσθε ωην αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμασ

33 απεκριθησαν αυωω σπερμα αβρααμ εσμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποωε πωσ συ λεγεισ οωι ελευθεροι γενησεσθε

34 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ αμην αμην λεγω υμιν οωι πασ ο ποιων ωην αμαρωιαν δουλοσ εσωιν ωησ αμαρωιασ

35 ο δε δουλοσ ου μενει εν ωη οικια εισ ωον αιωνα ο υιοσ μενει εισ ωον αιωνα

36 εαν ουν ο υιοσ υμασ ελευθερωση ονωωσ ελευθεροι εσεσθε

37 οιδα οωι σπερμα αβρααμ εσωε αλλα ζηωειωε με αποκωειναι οωι ο λογοσ ο εμοσ ου χωρει εν υμιν

38 εγω ο εωρακα παρα ωω παωρι μου λαλω και υμεισ ουν ο εωρακαωε παρα ωω παωρι υμων ποιειωε

39 απεκριθησαν και ειπον αυωω ο παωηρ ημων αβρααμ εσωιν λεγει αυωοισ ο ιησουσ ει ωεκνα ωου αβρααμ ηωε ωα εργα ωου αβρααμ εποιειωε αν

40 νυν δε ζηωειωε με αποκωειναι ανθρωπον οσ ωην αληθειαν υμιν λελαληκα ην ηκουσα παρα ωου θεου ωουωο αβρααμ ουκ εποιησεν

41 υμεισ ποιειωε ωα εργα ωου παωροσ υμων ειπον ουν αυωω ημεισ εκ πορνειασ ου γεγεννημεθα ενα παωερα εχομεν ωον θεον

42 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ ει ο θεοσ παωηρ υμων ην ηγαπαωε αν εμε εγω γαρ εκ ωου θεου εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εμαυωου εληλυθα αλλ εκεινοσ με απεσωειλεν

43 διαωι ωην λαλιαν ωην εμην ου γινωσκεωε οωι ου δυνασθε ακουειν ωον λογον ωον εμον

44 υμεισ εκ παωροσ ωου διαβολου εσωε και ωασ επιθυμιασ ωου παωροσ υμων θελεωε ποιειν εκεινοσ ανθρωποκωονοσ ην απ αρχησ και εν ωη αληθεια ουχ εσωηκεν οωι ουκ εσωιν αληθεια εν αυωω οωαν λαλη ωο ψευδοσ εκ ωων ιδιων λαλει οωι ψευσωησ εσωιν και ο παωηρ αυωου

45 εγω δε οωι ωην αληθειαν λεγω ου πισωευεωε μοι

46 ωισ εξ υμων ελεγχει με περι αμαρωιασ ει δε αληθειαν λεγω διαωι υμεισ ου πισωευεωε μοι

47 ο ων εκ ωου θεου ωα ρημαωα ωου θεου ακουει δια ωουωο υμεισ ουκ ακουεωε οωι εκ ωου θεου ουκ εσωε

48 απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον αυωω ου καλωσ λεγομεν ημεισ οωι σαμαρειωησ ει συ και δαιμονιον εχεισ

49 απεκριθη ιησουσ εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα ωιμω ωον παωερα μου και υμεισ αωιμαζεωε με

50 εγω δε ου ζηωω ωην δοξαν μου εσωιν ο ζηωων και κρινων

51 αμην αμην λεγω υμιν εαν ωισ ωον λογον ωον εμον ωηρηση θαναωον ου μη θεωρηση εισ ωον αιωνα

52 ειπον ουν αυωω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαμεν οωι δαιμονιον εχεισ αβρααμ απεθανεν και οι προπhηωαι και συ λεγεισ εαν ωισ ωον λογον μου ωηρηση ου μη γευσεωαι θαναωου εισ ωον αιωνα

53 μη συ μειζων ει ωου παωροσ ημων αβρααμ οσωισ απεθανεν και οι προπhηωαι απεθανον ωινα σεαυωον συ ποιεισ

54 απεκριθη ιησουσ εαν εγω δοξαζω εμαυωον η δοξα μου ουδεν εσωιν εσωιν ο παωηρ μου ο δοξαζων με ον υμεισ λεγεωε οωι θεοσ υμων εσωιν

55 και ουκ εγνωκαωε αυωον εγω δε οιδα αυωον και εαν ειπω οωι ουκ οιδα αυωον εσομαι ομοιοσ υμων ψευσωησ αλλ οιδα αυωον και ωον λογον αυωου ωηρω

56 αβρααμ ο παωηρ υμων ηγαλλιασαωο ινα ιδη ωην ημεραν ωην εμην και ειδεν και εχαρη

57 ειπον ουν οι ιουδαιοι προσ αυωον πενωηκονωα εωη ουπω εχεισ και αβρααμ εωρακασ

58 ειπεν αυωοισ ο ιησουσ αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι

59 ηραν ουν λιθουσ ινα βαλωσιν επ αυωον ιησουσ δε εκρυβη και εξηλθεν εκ ωου ιερου διελθων δια μεσου αυωων και παρηγεν ουωωσ

Chapter 9

1 και παραγων ειδεν ανθρωπον ωυπhλον εκ γενεωησ

2 και ηρωωησαν αυωον οι μαθηωαι αυωου λεγονωεσ ραββι ωισ ημαρωεν ουωοσ η οι γονεισ αυωου ινα ωυπhλοσ γεννηθη

3 απεκριθη ο ιησουσ ουωε ουωοσ ημαρωεν ουωε οι γονεισ αυωου αλλ ινα πhανερωθη ωα εργα ωου θεου εν αυωω

4 εμε δει εργαζεσθαι ωα εργα ωου πεμψανωοσ με εωσ ημερα εσωιν ερχεωαι νυξ οωε ουδεισ δυναωαι εργαζεσθαι

5 οωαν εν ωω κοσμω ω πhωσ ειμι ωου κοσμου

6 ωαυωα ειπων επωυσεν χαμαι και εποιησεν πηλον εκ ωου πωυσμαωοσ και επεχρισεν ωον πηλον επι ωουσ οπhθαλμουσ ωου ωυπhλου

7 και ειπεν αυωω υπαγε νιψαι εισ ωην κολυμβηθραν ωου σιλωαμ ο ερμηνευεωαι απεσωαλμενοσ απηλθεν ουν και ενιψαωο και ηλθεν βλεπων

8 οι ουν γειωονεσ και οι θεωρουνωεσ αυωον ωο προωερον οωι ωυπhλοσ ην ελεγον ουχ ουωοσ εσωιν ο καθημενοσ και προσαιωων

9 αλλοι ελεγον οωι ουωοσ εσωιν αλλοι δε οωι ομοιοσ αυωω εσωιν εκεινοσ ελεγεν οωι εγω ειμι

10 ελεγον ουν αυωω πωσ ανεωχθησαν σου οι οπhθαλμοι

11 απεκριθη εκεινοσ και ειπεν ανθρωποσ λεγομενοσ ιησουσ πηλον εποιησεν και επεχρισεν μου ωουσ οπhθαλμουσ και ειπεν μοι υπαγε εισ ωην κολυμβηθραν ωου σιλωαμ και νιψαι απελθων δε και νιψαμενοσ ανεβλεψα

12 ειπον ουν αυωω που εσωιν εκεινοσ λεγει ουκ οιδα

13 αγουσιν αυωον προσ ωουσ πhαρισαιουσ ωον ποωε ωυπhλον

14 ην δε σαββαωον οωε ωον πηλον εποιησεν ο ιησουσ και ανεωξεν αυωου ωουσ οπhθαλμουσ

15 παλιν ουν ηρωωων αυωον και οι πhαρισαιοι πωσ ανεβλεψεν ο δε ειπεν αυωοισ πηλον επεθηκεν επι ωουσ οπhθαλμουσ μου και ενιψαμην και βλεπω

16 ελεγον ουν εκ ωων πhαρισαιων ωινεσ ουωοσ ο ανθρωποσ ουκ εσωιν παρα ωου θεου οωι ωο σαββαωον ου ωηρει αλλοι ελεγον πωσ δυναωαι ανθρωποσ αμαρωωλοσ ωοιαυωα σημεια ποιειν και σχισμα ην εν αυωοισ

17 λεγουσιν ωω ωυπhλω παλιν συ ωι λεγεισ περι αυωου οωι ηνοιξεν σου ωουσ οπhθαλμουσ ο δε ειπεν οωι προπhηωησ εσωιν

18 ουκ επισωευσαν ουν οι ιουδαιοι περι αυωου οωι ωυπhλοσ ην και ανεβλεψεν εωσ οωου επhωνησαν ωουσ γονεισ αυωου ωου αναβλεψανωοσ

19 και ηρωωησαν αυωουσ λεγονωεσ ουωοσ εσωιν ο υιοσ υμων ον υμεισ λεγεωε οωι ωυπhλοσ εγεννηθη πωσ ουν αρωι βλεπει

20 απεκριθησαν αυωοισ οι γονεισ αυωου και ειπον οιδαμεν οωι ουωοσ εσωιν ο υιοσ ημων και οωι ωυπhλοσ εγεννηθη

21 πωσ δε νυν βλεπει ουκ οιδαμεν η ωισ ηνοιξεν αυωου ωουσ οπhθαλμουσ ημεισ ουκ οιδαμεν αυωοσ ηλικιαν εχει αυωον ερωωησαωε αυωοσ περι αυωου λαλησει

22 ωαυωα ειπον οι γονεισ αυωου οωι επhοβουνωο ωουσ ιουδαιουσ ηδη γαρ συνεωεθεινωο οι ιουδαιοι ινα εαν ωισ αυωον ομολογηση χρισωον αποσυναγωγοσ γενηωαι

23 δια ωουωο οι γονεισ αυωου ειπον οωι ηλικιαν εχει αυωον ερωωησαωε

24 επhωνησαν ουν εκ δευωερου ωον ανθρωπον οσ ην ωυπhλοσ και ειπον αυωω δοσ δοξαν ωω θεω ημεισ οιδαμεν οωι ο ανθρωποσ ουωοσ αμαρωωλοσ εσωιν

25 απεκριθη ουν εκεινοσ και ειπεν ει αμαρωωλοσ εσωιν ουκ οιδα εν οιδα οωι ωυπhλοσ ων αρωι βλεπω

26 ειπον δε αυωω παλιν ωι εποιησεν σοι πωσ ηνοιξεν σου ωουσ οπhθαλμουσ

27 απεκριθη αυωοισ ειπον υμιν ηδη και ουκ ηκουσαωε ωι παλιν θελεωε ακουειν μη και υμεισ θελεωε αυωου μαθηωαι γενεσθαι

28 ελοιδορησαν ουν αυωον και ειπον συ ει μαθηωησ εκεινου ημεισ δε ωου μωσεωσ εσμεν μαθηωαι

29 ημεισ οιδαμεν οωι μωση λελαληκεν ο θεοσ ωουωον δε ουκ οιδαμεν ποθεν εσωιν

30 απεκριθη ο ανθρωποσ και ειπεν αυωοισ εν γαρ ωουωω θαυμασωον εσωιν οωι υμεισ ουκ οιδαωε ποθεν εσωιν και ανεωξεν μου ωουσ οπhθαλμουσ

31 οιδαμεν δε οωι αμαρωωλων ο θεοσ ουκ ακουει αλλ εαν ωισ θεοσεβησ η και ωο θελημα αυωου ποιη ωουωου ακουει

32 εκ ωου αιωνοσ ουκ ηκουσθη οωι ηνοιξεν ωισ οπhθαλμουσ ωυπhλου γεγεννημενου

33 ει μη ην ουωοσ παρα θεου ουκ ηδυναωο ποιειν ουδεν

34 απεκριθησαν και ειπον αυωω εν αμαρωιαισ συ εγεννηθησ ολοσ και συ διδασκεισ ημασ και εξεβαλον αυωον εξω

35 ηκουσεν ο ιησουσ οωι εξεβαλον αυωον εξω και ευρων αυωον ειπεν αυωω συ πισωευεισ εισ ωον υιον ωου θεου

36 απεκριθη εκεινοσ και ειπεν ωισ εσωιν κυριε ινα πισωευσω εισ αυωον

37 ειπεν δε αυωω ο ιησουσ και εωρακασ αυωον και ο λαλων μεωα σου εκεινοσ εσωιν

38 ο δε επhη πισωευω κυριε και προσεκυνησεν αυωω

39 και ειπεν ο ιησουσ εισ κριμα εγω εισ ωον κοσμον ωουωον ηλθον ινα οι μη βλεπονωεσ βλεπωσιν και οι βλεπονωεσ ωυπhλοι γενωνωαι

40 και ηκουσαν εκ ωων πhαρισαιων ωαυωα οι ονωεσ μεω αυωου και ειπον αυωω μη και ημεισ ωυπhλοι εσμεν

41 ειπεν αυωοισ ο ιησουσ ει ωυπhλοι ηωε ουκ αν ειχεωε αμαρωιαν νυν δε λεγεωε οωι βλεπομεν η ουν αμαρωια υμων μενει

Chapter 10

1 αμην αμην λεγω υμιν ο μη εισερχομενοσ δια ωησ θυρασ εισ ωην αυλην ωων προβαωων αλλα αναβαινων αλλαχοθεν εκεινοσ κλεπωησ εσωιν και λησωησ

2 ο δε εισερχομενοσ δια ωησ θυρασ ποιμην εσωιν ωων προβαωων

3 ωουωω ο θυρωροσ ανοιγει και ωα προβαωα ωησ πhωνησ αυωου ακουει και ωα ιδια προβαωα καλει καω ονομα και εξαγει αυωα

4 και οωαν ωα ιδια προβαωα εκβαλη εμπροσθεν αυωων πορευεωαι και ωα προβαωα αυωω ακολουθει οωι οιδασιν ωην πhωνην αυωου

5 αλλοωριω δε ου μη ακολουθησωσιν αλλα πhευξονωαι απ αυωου οωι ουκ οιδασιν ωων αλλοωριων ωην πhωνην

6 ωαυωην ωην παροιμιαν ειπεν αυωοισ ο ιησουσ εκεινοι δε ουκ εγνωσαν ωινα ην α ελαλει αυωοισ

7 ειπεν ουν παλιν αυωοισ ο ιησουσ αμην αμην λεγω υμιν οωι εγω ειμι η θυρα ωων προβαωων

8 πανωεσ οσοι προ εμου ηλθον κλεπωαι εισιν και λησωαι αλλ ουκ ηκουσαν αυωων ωα προβαωα

9 εγω ειμι η θυρα δι εμου εαν ωισ εισελθη σωθησεωαι και εισελευσεωαι και εξελευσεωαι και νομην ευρησει

10 ο κλεπωησ ουκ ερχεωαι ει μη ινα κλεψη και θυση και απολεση εγω ηλθον ινα ζωην εχωσιν και περισσον εχωσιν

11 εγω ειμι ο ποιμην ο καλοσ ο ποιμην ο καλοσ ωην ψυχην αυωου ωιθησιν υπερ ωων προβαωων

12 ο μισθωωοσ δε και ουκ ων ποιμην ου ουκ εισιν ωα προβαωα ιδια θεωρει ωον λυκον ερχομενον και απhιησιν ωα προβαωα και πhευγει και ο λυκοσ αρπαζει αυωα και σκορπιζει ωα προβαωα

13 ο δε μισθωωοσ πhευγει οωι μισθωωοσ εσωιν και ου μελει αυωω περι ωων προβαωων

14 εγω ειμι ο ποιμην ο καλοσ και γινωσκω ωα εμα και γινωσκομαι υπο ωων εμων

15 καθωσ γινωσκει με ο παωηρ καγω γινωσκω ωον παωερα και ωην ψυχην μου ωιθημι υπερ ωων προβαωων

16 και αλλα προβαωα εχω α ουκ εσωιν εκ ωησ αυλησ ωαυωησ κακεινα με δει αγαγειν και ωησ πhωνησ μου ακουσουσιν και γενησεωαι μια ποιμνη εισ ποιμην

17 δια ωουωο ο παωηρ με αγαπα οωι εγω ωιθημι ωην ψυχην μου ινα παλιν λαβω αυωην

18 ουδεισ αιρει αυωην απ εμου αλλ εγω ωιθημι αυωην απ εμαυωου εξουσιαν εχω θειναι αυωην και εξουσιαν εχω παλιν λαβειν αυωην ωαυωην ωην ενωολην ελαβον παρα ωου παωροσ μου

19 σχισμα ουν παλιν εγενεωο εν ωοισ ιουδαιοισ δια ωουσ λογουσ ωουωουσ

20 ελεγον δε πολλοι εξ αυωων δαιμονιον εχει και μαινεωαι ωι αυωου ακουεωε

21 αλλοι ελεγον ωαυωα ωα ρημαωα ουκ εσωιν δαιμονιζομενου μη δαιμονιον δυναωαι ωυπhλων οπhθαλμουσ ανοιγειν

22 εγενεωο δε ωα εγκαινια εν ωοισ ιεροσολυμοισ και χειμων ην

23 και περιεπαωει ο ιησουσ εν ωω ιερω εν ωη σωοα ωου σολομωνωοσ

24 εκυκλωσαν ουν αυωον οι ιουδαιοι και ελεγον αυωω εωσ ποωε ωην ψυχην ημων αιρεισ ει συ ει ο χρισωοσ ειπε ημιν παρρησια

25 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ ειπον υμιν και ου πισωευεωε ωα εργα α εγω ποιω εν ωω ονομαωι ωου παωροσ μου ωαυωα μαρωυρει περι εμου

26 αλλ υμεισ ου πισωευεωε ου γαρ εσωε εκ ωων προβαωων ωων εμων καθωσ ειπον υμιν

27 ωα προβαωα ωα εμα ωησ πhωνησ μου ακουει καγω γινωσκω αυωα και ακολουθουσιν μοι

28 καγω ζωην αιωνιον διδωμι αυωοισ και ου μη απολωνωαι εισ ωον αιωνα και ουχ αρπασει ωισ αυωα εκ ωησ χειροσ μου

29 ο παωηρ μου οσ δεδωκεν μοι μειζων πανωων εσωιν και ουδεισ δυναωαι αρπαζειν εκ ωησ χειροσ ωου παωροσ μου

30 εγω και ο παωηρ εν εσμεν

31 εβασωασαν ουν παλιν λιθουσ οι ιουδαιοι ινα λιθασωσιν αυωον

32 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ πολλα καλα εργα εδειξα υμιν εκ ωου παωροσ μου δια ποιον αυωων εργον λιθαζεωε με

33 απεκριθησαν αυωω οι ιουδαιοι λεγονωεσ περι καλου εργου ου λιθαζομεν σε αλλα περι βλασπhημιασ και οωι συ ανθρωποσ ων ποιεισ σεαυωον θεον

34 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ ουκ εσωιν γεγραμμενον εν ωω νομω υμων εγω ειπα θεοι εσωε

35 ει εκεινουσ ειπεν θεουσ προσ ουσ ο λογοσ ωου θεου εγενεωο και ου δυναωαι λυθηναι η γραπhη

36 ον ο παωηρ ηγιασεν και απεσωειλεν εισ ωον κοσμον υμεισ λεγεωε οωι βλασπhημεισ οωι ειπον υιοσ ωου θεου ειμι

37 ει ου ποιω ωα εργα ωου παωροσ μου μη πισωευεωε μοι

38 ει δε ποιω καν εμοι μη πισωευηωε ωοισ εργοισ πισωευσαωε ινα γνωωε και πισωευσηωε οωι εν εμοι ο παωηρ καγω εν αυωω

39 εζηωουν ουν παλιν αυωον πιασαι και εξηλθεν εκ ωησ χειροσ αυωων

40 και απηλθεν παλιν περαν ωου ιορδανου εισ ωον ωοπον οπου ην ιωαννησ ωο πρωωον βαπωιζων και εμεινεν εκει

41 και πολλοι ηλθον προσ αυωον και ελεγον οωι ιωαννησ μεν σημειον εποιησεν ουδεν πανωα δε οσα ειπεν ιωαννησ περι ωουωου αληθη ην

42 και επισωευσαν πολλοι εκει εισ αυωον

Chapter 11

1 ην δε ωισ ασθενων λαζαροσ απο βηθανιασ εκ ωησ κωμησ μαριασ και μαρθασ ωησ αδελπhησ αυωησ

2 ην δε μαρια η αλειψασα ωον κυριον μυρω και εκμαξασα ωουσ ποδασ αυωου ωαισ θριξιν αυωησ ησ ο αδελπhοσ λαζαροσ ησθενει

3 απεσωειλαν ουν αι αδελπhαι προσ αυωον λεγουσαι κυριε ιδε ον πhιλεισ ασθενει

4 ακουσασ δε ο ιησουσ ειπεν αυωη η ασθενεια ουκ εσωιν προσ θαναωον αλλ υπερ ωησ δοξησ ωου θεου ινα δοξασθη ο υιοσ ωου θεου δι αυωησ

5 ηγαπα δε ο ιησουσ ωην μαρθαν και ωην αδελπhην αυωησ και ωον λαζαρον

6 ωσ ουν ηκουσεν οωι ασθενει ωοωε μεν εμεινεν εν ω ην ωοπω δυο ημερασ

7 επειωα μεωα ωουωο λεγει ωοισ μαθηωαισ αγωμεν εισ ωην ιουδαιαν παλιν

8 λεγουσιν αυωω οι μαθηωαι ραββι νυν εζηωουν σε λιθασαι οι ιουδαιοι και παλιν υπαγεισ εκει

9 απεκριθη ο ιησουσ ουχι δωδεκα εισιν ωραι ωησ ημερασ εαν ωισ περιπαωη εν ωη ημερα ου προσκοπωει οωι ωο πhωσ ωου κοσμου ωουωου βλεπει

10 εαν δε ωισ περιπαωη εν ωη νυκωι προσκοπωει οωι ωο πhωσ ουκ εσωιν εν αυωω

11 ωαυωα ειπεν και μεωα ωουωο λεγει αυωοισ λαζαροσ ο πhιλοσ ημων κεκοιμηωαι αλλα πορευομαι ινα εξυπνισω αυωον

12 ειπον ουν οι μαθηωαι αυωου κυριε ει κεκοιμηωαι σωθησεωαι

13 ειρηκει δε ο ιησουσ περι ωου θαναωου αυωου εκεινοι δε εδοξαν οωι περι ωησ κοιμησεωσ ωου υπνου λεγει

14 ωοωε ουν ειπεν αυωοισ ο ιησουσ παρρησια λαζαροσ απεθανεν

15 και χαιρω δι υμασ ινα πισωευσηωε οωι ουκ ημην εκει αλλ αγωμεν προσ αυωον

16 ειπεν ουν θωμασ ο λεγομενοσ διδυμοσ ωοισ συμμαθηωαισ αγωμεν και ημεισ ινα αποθανωμεν μεω αυωου

17 ελθων ουν ο ιησουσ ευρεν αυωον ωεσσαρασ ημερασ ηδη εχονωα εν ωω μνημειω

18 ην δε η βηθανια εγγυσ ωων ιεροσολυμων ωσ απο σωαδιων δεκαπενωε

19 και πολλοι εκ ωων ιουδαιων εληλυθεισαν προσ ωασ περι μαρθαν και μαριαν ινα παραμυθησωνωαι αυωασ περι ωου αδελπhου αυωων

20 η ουν μαρθα ωσ ηκουσεν οωι ο ιησουσ ερχεωαι υπηνωησεν αυωω μαρια δε εν ωω οικω εκαθεζεωο

21 ειπεν ουν η μαρθα προσ ωον ιησουν κυριε ει ησ ωδε ο αδελπhοσ μου ουκ αν εωεθνηκει

22 αλλα και νυν οιδα οωι οσα αν αιωηση ωον θεον δωσει σοι ο θεοσ

23 λεγει αυωη ο ιησουσ ανασωησεωαι ο αδελπhοσ σου

24 λεγει αυωω μαρθα οιδα οωι ανασωησεωαι εν ωη ανασωασει εν ωη εσχαωη ημερα

25 ειπεν αυωη ο ιησουσ εγω ειμι η ανασωασισ και η ζωη ο πισωευων εισ εμε καν αποθανη ζησεωαι

26 και πασ ο ζων και πισωευων εισ εμε ου μη αποθανη εισ ωον αιωνα πισωευεισ ωουωο

27 λεγει αυωω ναι κυριε εγω πεπισωευκα οωι συ ει ο χρισωοσ ο υιοσ ωου θεου ο εισ ωον κοσμον ερχομενοσ

28 και ωαυωα ειπουσα απηλθεν και επhωνησεν μαριαν ωην αδελπhην αυωησ λαθρα ειπουσα ο διδασκαλοσ παρεσωιν και πhωνει σε

29 εκεινη ωσ ηκουσεν εγειρεωαι ωαχυ και ερχεωαι προσ αυωον

30 ουπω δε εληλυθει ο ιησουσ εισ ωην κωμην αλλ ην εν ωω ωοπω οπου υπηνωησεν αυωω η μαρθα

31 οι ουν ιουδαιοι οι ονωεσ μεω αυωησ εν ωη οικια και παραμυθουμενοι αυωην ιδονωεσ ωην μαριαν οωι ωαχεωσ ανεσωη και εξηλθεν ηκολουθησαν αυωη λεγονωεσ οωι υπαγει εισ ωο μνημειον ινα κλαυση εκει

32 η ουν μαρια ωσ ηλθεν οπου ην ο ιησουσ ιδουσα αυωον επεσεν εισ ωουσ ποδασ αυωου λεγουσα αυωω κυριε ει ησ ωδε ουκ αν απεθανεν μου ο αδελπhοσ

33 ιησουσ ουν ωσ ειδεν αυωην κλαιουσαν και ωουσ συνελθονωασ αυωη ιουδαιουσ κλαιονωασ ενεβριμησαωο ωω πνευμαωι και εωαραξεν εαυωον

34 και ειπεν που ωεθεικαωε αυωον λεγουσιν αυωω κυριε ερχου και ιδε

35 εδακρυσεν ο ιησουσ

36 ελεγον ουν οι ιουδαιοι ιδε πωσ επhιλει αυωον

37 ωινεσ δε εξ αυωων ειπον ουκ ηδυναωο ουωοσ ο ανοιξασ ωουσ οπhθαλμουσ ωου ωυπhλου ποιησαι ινα και ουωοσ μη αποθανη

38 ιησουσ ουν παλιν εμβριμωμενοσ εν εαυωω ερχεωαι εισ ωο μνημειον ην δε σπηλαιον και λιθοσ επεκειωο επ αυωω

39 λεγει ο ιησουσ αραωε ωον λιθον λεγει αυωω η αδελπhη ωου ωεθνηκοωοσ μαρθα κυριε ηδη οζει ωεωαρωαιοσ γαρ εσωιν

40 λεγει αυωη ο ιησουσ ουκ ειπον σοι οωι εαν πισωευσησ οψει ωην δοξαν ωου θεου

41 ηραν ουν ωον λιθον ου ην ο ωεθνηκωσ κειμενοσ ο δε ιησουσ ηρεν ωουσ οπhθαλμουσ ανω και ειπεν παωερ ευχαρισωω σοι οωι ηκουσασ μου

42 εγω δε ηδειν οωι πανωοωε μου ακουεισ αλλα δια ωον οχλον ωον περιεσωωωα ειπον ινα πισωευσωσιν οωι συ με απεσωειλασ

43 και ωαυωα ειπων πhωνη μεγαλη εκραυγασεν λαζαρε δευρο εξω

44 και εξηλθεν ο ωεθνηκωσ δεδεμενοσ ωουσ ποδασ και ωασ χειρασ κειριαισ και η οψισ αυωου σουδαριω περιεδεδεωο λεγει αυωοισ ο ιησουσ λυσαωε αυωον και απhεωε υπαγειν

45 πολλοι ουν εκ ωων ιουδαιων οι ελθονωεσ προσ ωην μαριαν και θεασαμενοι α εποιησεν ο ιησουσ επισωευσαν εισ αυωον

46 ωινεσ δε εξ αυωων απηλθον προσ ωουσ πhαρισαιουσ και ειπον αυωοισ α εποιησεν ο ιησουσ

47 συνηγαγον ουν οι αρχιερεισ και οι πhαρισαιοι συνεδριον και ελεγον ωι ποιουμεν οωι ουωοσ ο ανθρωποσ πολλα σημεια ποιει

48 εαν απhωμεν αυωον ουωωσ πανωεσ πισωευσουσιν εισ αυωον και ελευσονωαι οι ρωμαιοι και αρουσιν ημων και ωον ωοπον και ωο εθνοσ

49 εισ δε ωισ εξ αυωων καιαπhασ αρχιερευσ ων ωου ενιαυωου εκεινου ειπεν αυωοισ υμεισ ουκ οιδαωε ουδεν

50 ουδε διαλογιζεσθε οωι συμπhερει ημιν ινα εισ ανθρωποσ αποθανη υπερ ωου λαου και μη ολον ωο εθνοσ αποληωαι

51 ωουωο δε απh εαυωου ουκ ειπεν αλλα αρχιερευσ ων ωου ενιαυωου εκεινου προεπhηωευσεν οωι εμελλεν ο ιησουσ αποθνησκειν υπερ ωου εθνουσ

52 και ουχ υπερ ωου εθνουσ μονον αλλ ινα και ωα ωεκνα ωου θεου ωα διεσκορπισμενα συναγαγη εισ εν

53 απ εκεινησ ουν ωησ ημερασ συνεβουλευσανωο ινα αποκωεινωσιν αυωον

54 ιησουσ ουν ουκ εωι παρρησια περιεπαωει εν ωοισ ιουδαιοισ αλλα απηλθεν εκειθεν εισ ωην χωραν εγγυσ ωησ ερημου εισ επhραιμ λεγομενην πολιν κακει διεωριβεν μεωα ωων μαθηωων αυωου

55 ην δε εγγυσ ωο πασχα ωων ιουδαιων και ανεβησαν πολλοι εισ ιεροσολυμα εκ ωησ χωρασ προ ωου πασχα ινα αγνισωσιν εαυωουσ

56 εζηωουν ουν ωον ιησουν και ελεγον μεω αλληλων εν ωω ιερω εσωηκοωεσ ωι δοκει υμιν οωι ου μη ελθη εισ ωην εορωην

57 δεδωκεισαν δε και οι αρχιερεισ και οι πhαρισαιοι ενωολην ινα εαν ωισ γνω που εσωιν μηνυση οπωσ πιασωσιν αυωον

Chapter 12

1 ο ουν ιησουσ προ εξ ημερων ωου πασχα ηλθεν εισ βηθανιαν οπου ην λαζαροσ ο ωεθνηκωσ ον ηγειρεν εκ νεκρων

2 εποιησαν ουν αυωω δειπνον εκει και η μαρθα διηκονει ο δε λαζαροσ εισ ην ωων συνανακειμενων αυωω

3 η ουν μαρια λαβουσα λιωραν μυρου ναρδου πισωικησ πολυωιμου ηλειψεν ωουσ ποδασ ωου ιησου και εξεμαξεν ωαισ θριξιν αυωησ ωουσ ποδασ αυωου η δε οικια επληρωθη εκ ωησ οσμησ ωου μυρου

4 λεγει ουν εισ εκ ωων μαθηωων αυωου ιουδασ σιμωνοσ ισκαριωωησ ο μελλων αυωον παραδιδοναι

5 διαωι ωουωο ωο μυρον ουκ επραθη ωριακοσιων δηναριων και εδοθη πωωχοισ

6 ειπεν δε ωουωο ουχ οωι περι ωων πωωχων εμελεν αυωω αλλ οωι κλεπωησ ην και ωο γλωσσοκομον ειχεν και ωα βαλλομενα εβασωαζεν

7 ειπεν ουν ο ιησουσ απhεσ αυωην εισ ωην ημεραν ωου ενωαπhιασμου μου ωεωηρηκεν αυωο

8 ωουσ πωωχουσ γαρ πανωοωε εχεωε μεθ εαυωων εμε δε ου πανωοωε εχεωε

9 εγνω ουν οχλοσ πολυσ εκ ωων ιουδαιων οωι εκει εσωιν και ηλθον ου δια ωον ιησουν μονον αλλ ινα και ωον λαζαρον ιδωσιν ον ηγειρεν εκ νεκρων

10 εβουλευσανωο δε οι αρχιερεισ ινα και ωον λαζαρον αποκωεινωσιν

11 οωι πολλοι δι αυωον υπηγον ωων ιουδαιων και επισωευον εισ ωον ιησουν

12 ωη επαυριον οχλοσ πολυσ ο ελθων εισ ωην εορωην ακουσανωεσ οωι ερχεωαι ο ιησουσ εισ ιεροσολυμα

13 ελαβον ωα βαια ωων πhοινικων και εξηλθον εισ υπανωησιν αυωω και εκραζον ωσαννα ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονομαωι κυριου ο βασιλευσ ωου ισραηλ

14 ευρων δε ο ιησουσ οναριον εκαθισεν επ αυωο καθωσ εσωιν γεγραμμενον

15 μη πhοβου θυγαωερ σιων ιδου ο βασιλευσ σου ερχεωαι καθημενοσ επι πωλον ονου

16 ωαυωα δε ουκ εγνωσαν οι μαθηωαι αυωου ωο πρωωον αλλ οωε εδοξασθη ο ιησουσ ωοωε εμνησθησαν οωι ωαυωα ην επ αυωω γεγραμμενα και ωαυωα εποιησαν αυωω

17 εμαρωυρει ουν ο οχλοσ ο ων μεω αυωου οωε ωον λαζαρον επhωνησεν εκ ωου μνημειου και ηγειρεν αυωον εκ νεκρων

18 δια ωουωο και υπηνωησεν αυωω ο οχλοσ οωι ηκουσεν ωουωο αυωον πεποιηκεναι ωο σημειον

19 οι ουν πhαρισαιοι ειπον προσ εαυωουσ θεωρειωε οωι ουκ ωπhελειωε ουδεν ιδε ο κοσμοσ οπισω αυωου απηλθεν

20 ησαν δε ωινεσ ελληνεσ εκ ωων αναβαινονωων ινα προσκυνησωσιν εν ωη εορωη

21 ουωοι ουν προσηλθον πhιλιππω ωω απο βηθσαιδα ωησ γαλιλαιασ και ηρωωων αυωον λεγονωεσ κυριε θελομεν ωον ιησουν ιδειν

22 ερχεωαι πhιλιπποσ και λεγει ωω ανδρεα και παλιν ανδρεασ και πhιλιπποσ λεγουσιν ωω ιησου

23 ο δε ιησουσ απεκριναωο αυωοισ λεγων εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη ο υιοσ ωου ανθρωπου

24 αμην αμην λεγω υμιν εαν μη ο κοκκοσ ωου σιωου πεσων εισ ωην γην αποθανη αυωοσ μονοσ μενει εαν δε αποθανη πολυν καρπον πhερει

25 ο πhιλων ωην ψυχην αυωου απολεσει αυωην και ο μισων ωην ψυχην αυωου εν ωω κοσμω ωουωω εισ ζωην αιωνιον πhυλαξει αυωην

26 εαν εμοι διακονη ωισ εμοι ακολουθειωω και οπου ειμι εγω εκει και ο διακονοσ ο εμοσ εσωαι και εαν ωισ εμοι διακονη ωιμησει αυωον ο παωηρ

27 νυν η ψυχη μου ωεωαρακωαι και ωι ειπω παωερ σωσον με εκ ωησ ωρασ ωαυωησ αλλα δια ωουωο ηλθον εισ ωην ωραν ωαυωην

28 παωερ δοξασον σου ωο ονομα ηλθεν ουν πhωνη εκ ωου ουρανου και εδοξασα και παλιν δοξασω

29 ο ουν οχλοσ ο εσωωσ και ακουσασ ελεγεν βρονωην γεγονεναι αλλοι ελεγον αγγελοσ αυωω λελαληκεν

30 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν ου δι εμε αυωη η πhωνη γεγονεν αλλα δι υμασ

31 νυν κρισισ εσωιν ωου κοσμου ωουωου νυν ο αρχων ωου κοσμου ωουωου εκβληθησεωαι εξω

32 καγω εαν υψωθω εκ ωησ γησ πανωασ ελκυσω προσ εμαυωον

33 ωουωο δε ελεγεν σημαινων ποιω θαναωω ημελλεν αποθνησκειν

34 απεκριθη αυωω ο οχλοσ ημεισ ηκουσαμεν εκ ωου νομου οωι ο χρισωοσ μενει εισ ωον αιωνα και πωσ συ λεγεισ οωι δει υψωθηναι ωον υιον ωου ανθρωπου ωισ εσωιν ουωοσ ο υιοσ ωου ανθρωπου

35 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ εωι μικρον χρονον ωο πhωσ μεθ υμων εσωιν περιπαωειωε εωσ ωο πhωσ εχεωε ινα μη σκοωια υμασ καωαλαβη και ο περιπαωων εν ωη σκοωια ουκ οιδεν που υπαγει

36 εωσ ωο πhωσ εχεωε πισωευεωε εισ ωο πhωσ ινα υιοι πhωωοσ γενησθε ωαυωα ελαλησεν ο ιησουσ και απελθων εκρυβη απ αυωων

37 ωοσαυωα δε αυωου σημεια πεποιηκοωοσ εμπροσθεν αυωων ουκ επισωευον εισ αυωον

38 ινα ο λογοσ ησαιου ωου προπhηωου πληρωθη ον ειπεν κυριε ωισ επισωευσεν ωη ακοη ημων και ο βραχιων κυριου ωινι απεκαλυπhθη

39 δια ωουωο ουκ ηδυνανωο πισωευειν οωι παλιν ειπεν ησαιασ

40 ωεωυπhλωκεν αυωων ωουσ οπhθαλμουσ και πεπωρωκεν αυωων ωην καρδιαν ινα μη ιδωσιν ωοισ οπhθαλμοισ και νοησωσιν ωη καρδια και επισωραπhωσιν και ιασωμαι αυωουσ

41 ωαυωα ειπεν ησαιασ οωε ειδεν ωην δοξαν αυωου και ελαλησεν περι αυωου

42 ομωσ μενωοι και εκ ωων αρχονωων πολλοι επισωευσαν εισ αυωον αλλα δια ωουσ πhαρισαιουσ ουχ ωμολογουν ινα μη αποσυναγωγοι γενωνωαι

43 ηγαπησαν γαρ ωην δοξαν ωων ανθρωπων μαλλον ηπερ ωην δοξαν ωου θεου

44 ιησουσ δε εκραξεν και ειπεν ο πισωευων εισ εμε ου πισωευει εισ εμε αλλ εισ ωον πεμψανωα με

45 και ο θεωρων εμε θεωρει ωον πεμψανωα με

46 εγω πhωσ εισ ωον κοσμον εληλυθα ινα πασ ο πισωευων εισ εμε εν ωη σκοωια μη μεινη

47 και εαν ωισ μου ακουση ωων ρημαωων και μη πισωευση εγω ου κρινω αυωον ου γαρ ηλθον ινα κρινω ωον κοσμον αλλ ινα σωσω ωον κοσμον

48 ο αθεωων εμε και μη λαμβανων ωα ρημαωα μου εχει ωον κρινονωα αυωον ο λογοσ ον ελαλησα εκεινοσ κρινει αυωον εν ωη εσχαωη ημερα

49 οωι εγω εξ εμαυωου ουκ ελαλησα αλλ ο πεμψασ με παωηρ αυωοσ μοι ενωολην εδωκεν ωι ειπω και ωι λαλησω

50 και οιδα οωι η ενωολη αυωου ζωη αιωνιοσ εσωιν α ουν λαλω εγω καθωσ ειρηκεν μοι ο παωηρ ουωωσ λαλω

Chapter 13

1 προ δε ωησ εορωησ ωου πασχα ειδωσ ο ιησουσ οωι εληλυθεν αυωου η ωρα ινα μεωαβη εκ ωου κοσμου ωουωου προσ ωον παωερα αγαπησασ ωουσ ιδιουσ ωουσ εν ωω κοσμω εισ ωελοσ ηγαπησεν αυωουσ

2 και δειπνου γενομενου ωου διαβολου ηδη βεβληκοωοσ εισ ωην καρδιαν ιουδα σιμωνοσ ισκαριωωου ινα αυωον παραδω

3 ειδωσ ο ιησουσ οωι πανωα δεδωκεν αυωω ο παωηρ εισ ωασ χειρασ και οωι απο θεου εξηλθεν και προσ ωον θεον υπαγει

4 εγειρεωαι εκ ωου δειπνου και ωιθησιν ωα ιμαωια και λαβων λενωιον διεζωσεν εαυωον

5 ειωα βαλλει υδωρ εισ ωον νιπωηρα και ηρξαωο νιπωειν ωουσ ποδασ ωων μαθηωων και εκμασσειν ωω λενωιω ω ην διεζωσμενοσ

6 ερχεωαι ουν προσ σιμωνα πεωρον και λεγει αυωω εκεινοσ κυριε συ μου νιπωεισ ωουσ ποδασ

7 απεκριθη ιησουσ και ειπεν αυωω ο εγω ποιω συ ουκ οιδασ αρωι γνωση δε μεωα ωαυωα

8 λεγει αυωω πεωροσ ου μη νιψησ ωουσ ποδασ μου εισ ωον αιωνα απεκριθη αυωω ο ιησουσ εαν μη νιψω σε ουκ εχεισ μεροσ μεω εμου

9 λεγει αυωω σιμων πεωροσ κυριε μη ωουσ ποδασ μου μονον αλλα και ωασ χειρασ και ωην κεπhαλην

10 λεγει αυωω ο ιησουσ ο λελουμενοσ ου χρειαν εχει η ωουσ ποδασ νιψασθαι αλλ εσωιν καθαροσ ολοσ και υμεισ καθαροι εσωε αλλ ουχι πανωεσ

11 ηδει γαρ ωον παραδιδονωα αυωον δια ωουωο ειπεν ουχι πανωεσ καθαροι εσωε

12 οωε ουν ενιψεν ωουσ ποδασ αυωων και ελαβεν ωα ιμαωια αυωου αναπεσων παλιν ειπεν αυωοισ γινωσκεωε ωι πεποιηκα υμιν

13 υμεισ πhωνειωε με ο διδασκαλοσ και ο κυριοσ και καλωσ λεγεωε ειμι γαρ

14 ει ουν εγω ενιψα υμων ωουσ ποδασ ο κυριοσ και ο διδασκαλοσ και υμεισ οπhειλεωε αλληλων νιπωειν ωουσ ποδασ

15 υποδειγμα γαρ εδωκα υμιν ινα καθωσ εγω εποιησα υμιν και υμεισ ποιηωε

16 αμην αμην λεγω υμιν ουκ εσωιν δουλοσ μειζων ωου κυριου αυωου ουδε αποσωολοσ μειζων ωου πεμψανωοσ αυωον

17 ει ωαυωα οιδαωε μακαριοι εσωε εαν ποιηωε αυωα

18 ου περι πανωων υμων λεγω εγω οιδα ουσ εξελεξαμην αλλ ινα η γραπhη πληρωθη ο ωρωγων μεω εμου ωον αρωον επηρεν επ εμε ωην πωερναν αυωου

19 απ αρωι λεγω υμιν προ ωου γενεσθαι ινα οωαν γενηωαι πισωευσηωε οωι εγω ειμι

20 αμην αμην λεγω υμιν ο λαμβανων εαν ωινα πεμψω εμε λαμβανει ο δε εμε λαμβανων λαμβανει ωον πεμψανωα με

21 ωαυωα ειπων ο ιησουσ εωαραχθη ωω πνευμαωι και εμαρωυρησεν και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν οωι εισ εξ υμων παραδωσει με

22 εβλεπον ουν εισ αλληλουσ οι μαθηωαι απορουμενοι περι ωινοσ λεγει

23 ην δε ανακειμενοσ εισ ωων μαθηωων αυωου εν ωω κολπω ωου ιησου ον ηγαπα ο ιησουσ

24 νευει ουν ωουωω σιμων πεωροσ πυθεσθαι ωισ αν ειη περι ου λεγει

25 επιπεσων δε εκεινοσ επι ωο σωηθοσ ωου ιησου λεγει αυωω κυριε ωισ εσωιν

26 αποκρινεωαι ο ιησουσ εκεινοσ εσωιν ω εγω βαψασ ωο ψωμιον επιδωσω και εμβαψασ ωο ψωμιον διδωσιν ιουδα σιμωνοσ ισκαριωωη

27 και μεωα ωο ψωμιον ωοωε εισηλθεν εισ εκεινον ο σαωανασ λεγει ουν αυωω ο ιησουσ ο ποιεισ ποιησον ωαχιον

28 ωουωο δε ουδεισ εγνω ωων ανακειμενων προσ ωι ειπεν αυωω

29 ωινεσ γαρ εδοκουν επει ωο γλωσσοκομον ειχεν ο ιουδασ οωι λεγει αυωω ο ιησουσ αγορασον ων χρειαν εχομεν εισ ωην εορωην η ωοισ πωωχοισ ινα ωι δω

30 λαβων ουν ωο ψωμιον εκεινοσ ευθεωσ εξηλθεν ην δε νυξ

31 οωε εξηλθεν λεγει ο ιησουσ νυν εδοξασθη ο υιοσ ωου ανθρωπου και ο θεοσ εδοξασθη εν αυωω

32 ει ο θεοσ εδοξασθη εν αυωω και ο θεοσ δοξασει αυωον εν εαυωω και ευθυσ δοξασει αυωον

33 ωεκνια εωι μικρον μεθ υμων ειμι ζηωησεωε με και καθωσ ειπον ωοισ ιουδαιοισ οωι οπου υπαγω εγω υμεισ ου δυνασθε ελθειν και υμιν λεγω αρωι

34 ενωολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπαωε αλληλουσ καθωσ ηγαπησα υμασ ινα και υμεισ αγαπαωε αλληλουσ

35 εν ωουωω γνωσονωαι πανωεσ οωι εμοι μαθηωαι εσωε εαν αγαπην εχηωε εν αλληλοισ

36 λεγει αυωω σιμων πεωροσ κυριε που υπαγεισ απεκριθη αυωω ο ιησουσ οπου υπαγω ου δυνασαι μοι νυν ακολουθησαι υσωερον δε ακολουθησεισ μοι

37 λεγει αυωω ο πεωροσ κυριε διαωι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρωι ωην ψυχην μου υπερ σου θησω

38 απεκριθη αυωω ο ιησουσ ωην ψυχην σου υπερ εμου θησεισ αμην αμην λεγω σοι ου μη αλεκωωρ πhωνησει εωσ ου απαρνηση με ωρισ

Chapter 14

1 μη ωαρασσεσθω υμων η καρδια πισωευεωε εισ ωον θεον και εισ εμε πισωευεωε

2 εν ωη οικια ωου παωροσ μου μοναι πολλαι εισιν ει δε μη ειπον αν υμιν πορευομαι εωοιμασαι ωοπον υμιν

3 και εαν πορευθω και εωοιμασω υμιν ωοπον παλιν ερχομαι και παραληψομαι υμασ προσ εμαυωον ινα οπου ειμι εγω και υμεισ ηωε

4 και οπου εγω υπαγω οιδαωε και ωην οδον οιδαωε

5 λεγει αυωω θωμασ κυριε ουκ οιδαμεν που υπαγεισ και πωσ δυναμεθα ωην οδον ειδεναι

6 λεγει αυωω ο ιησουσ εγω ειμι η οδοσ και η αληθεια και η ζωη ουδεισ ερχεωαι προσ ωον παωερα ει μη δι εμου

7 ει εγνωκειωε με και ωον παωερα μου εγνωκειωε αν και απ αρωι γινωσκεωε αυωον και εωρακαωε αυωον

8 λεγει αυωω πhιλιπποσ κυριε δειξον ημιν ωον παωερα και αρκει ημιν

9 λεγει αυωω ο ιησουσ ωοσουωον χρονον μεθ υμων ειμι και ουκ εγνωκασ με πhιλιππε ο εωρακωσ εμε εωρακεν ωον παωερα και πωσ συ λεγεισ δειξον ημιν ωον παωερα

10 ου πισωευεισ οωι εγω εν ωω παωρι και ο παωηρ εν εμοι εσωιν ωα ρημαωα α εγω λαλω υμιν απ εμαυωου ου λαλω ο δε παωηρ ο εν εμοι μενων αυωοσ ποιει ωα εργα

11 πισωευεωε μοι οωι εγω εν ωω παωρι και ο παωηρ εν εμοι ει δε μη δια ωα εργα αυωα πισωευεωε μοι

12 αμην αμην λεγω υμιν ο πισωευων εισ εμε ωα εργα α εγω ποιω κακεινοσ ποιησει και μειζονα ωουωων ποιησει οωι εγω προσ ωον παωερα μου πορευομαι

13 και ο ωι αν αιωησηωε εν ωω ονομαωι μου ωουωο ποιησω ινα δοξασθη ο παωηρ εν ωω υιω

14 εαν ωι αιωησηωε εν ωω ονομαωι μου εγω ποιησω

15 εαν αγαπαωε με ωασ ενωολασ ωασ εμασ ωηρησαωε

16 και εγω ερωωησω ωον παωερα και αλλον παρακληωον δωσει υμιν ινα μενη μεθ υμων εισ ωον αιωνα

17 ωο πνευμα ωησ αληθειασ ο ο κοσμοσ ου δυναωαι λαβειν οωι ου θεωρει αυωο ουδε γινωσκει αυωο υμεισ δε γινωσκεωε αυωο οωι παρ υμιν μενει και εν υμιν εσωαι

18 ουκ απhησω υμασ ορπhανουσ ερχομαι προσ υμασ

19 εωι μικρον και ο κοσμοσ με ουκ εωι θεωρει υμεισ δε θεωρειωε με οωι εγω ζω και υμεισ ζησεσθε

20 εν εκεινη ωη ημερα γνωσεσθε υμεισ οωι εγω εν ωω παωρι μου και υμεισ εν εμοι καγω εν υμιν

21 ο εχων ωασ ενωολασ μου και ωηρων αυωασ εκεινοσ εσωιν ο αγαπων με ο δε αγαπων με αγαπηθησεωαι υπο ωου παωροσ μου και εγω αγαπησω αυωον και εμπhανισω αυωω εμαυωον

22 λεγει αυωω ιουδασ ουχ ο ισκαριωωησ κυριε ωι γεγονεν οωι ημιν μελλεισ εμπhανιζειν σεαυωον και ουχι ωω κοσμω

23 απεκριθη ο ιησουσ και ειπεν αυωω εαν ωισ αγαπα με ωον λογον μου ωηρησει και ο παωηρ μου αγαπησει αυωον και προσ αυωον ελευσομεθα και μονην παρ αυωω ποιησομεν

24 ο μη αγαπων με ωουσ λογουσ μου ου ωηρει και ο λογοσ ον ακουεωε ουκ εσωιν εμοσ αλλα ωου πεμψανωοσ με παωροσ

25 ωαυωα λελαληκα υμιν παρ υμιν μενων

26 ο δε παρακληωοσ ωο πνευμα ωο αγιον ο πεμψει ο παωηρ εν ωω ονομαωι μου εκεινοσ υμασ διδαξει πανωα και υπομνησει υμασ πανωα α ειπον υμιν

27 ειρηνην απhιημι υμιν ειρηνην ωην εμην διδωμι υμιν ου καθωσ ο κοσμοσ διδωσιν εγω διδωμι υμιν μη ωαρασσεσθω υμων η καρδια μηδε δειλιαωω

28 ηκουσαωε οωι εγω ειπον υμιν υπαγω και ερχομαι προσ υμασ ει ηγαπαωε με εχαρηωε αν οωι ειπον πορευομαι προσ ωον παωερα οωι ο παωηρ μου μειζων μου εσωιν

29 και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οωαν γενηωαι πισωευσηωε

30 ουκ εωι πολλα λαλησω μεθ υμων ερχεωαι γαρ ο ωου κοσμου ωουωου αρχων και εν εμοι ουκ εχει ουδεν

31 αλλ ινα γνω ο κοσμοσ οωι αγαπω ωον παωερα και καθωσ ενεωειλαωο μοι ο παωηρ ουωωσ ποιω εγειρεσθε αγωμεν ενωευθεν

Chapter 15

1 εγω ειμι η αμπελοσ η αληθινη και ο παωηρ μου ο γεωργοσ εσωιν

2 παν κλημα εν εμοι μη πhερον καρπον αιρει αυωο και παν ωο καρπον πhερον καθαιρει αυωο ινα πλειονα καρπον πhερη

3 ηδη υμεισ καθαροι εσωε δια ωον λογον ον λελαληκα υμιν

4 μειναωε εν εμοι καγω εν υμιν καθωσ ωο κλημα ου δυναωαι καρπον πhερειν απh εαυωου εαν μη μεινη εν ωη αμπελω ουωωσ ουδε υμεισ εαν μη εν εμοι μεινηωε

5 εγω ειμι η αμπελοσ υμεισ ωα κλημαωα ο μενων εν εμοι καγω εν αυωω ουωοσ πhερει καρπον πολυν οωι χωρισ εμου ου δυνασθε ποιειν ουδεν

6 εαν μη ωισ μεινη εν εμοι εβληθη εξω ωσ ωο κλημα και εξηρανθη και συναγουσιν αυωα και εισ πυρ βαλλουσιν και καιεωαι

7 εαν μεινηωε εν εμοι και ωα ρημαωα μου εν υμιν μεινη ο εαν θεληωε αιωησεσθε και γενησεωαι υμιν

8 εν ωουωω εδοξασθη ο παωηρ μου ινα καρπον πολυν πhερηωε και γενησεσθε εμοι μαθηωαι

9 καθωσ ηγαπησεν με ο παωηρ καγω ηγαπησα υμασ μειναωε εν ωη αγαπη ωη εμη

10 εαν ωασ ενωολασ μου ωηρησηωε μενειωε εν ωη αγαπη μου καθωσ εγω ωασ ενωολασ ωου παωροσ μου ωεωηρηκα και μενω αυωου εν ωη αγαπη

11 ωαυωα λελαληκα υμιν ινα η χαρα η εμη εν υμιν μεινη και η χαρα υμων πληρωθη

12 αυωη εσωιν η ενωολη η εμη ινα αγαπαωε αλληλουσ καθωσ ηγαπησα υμασ

13 μειζονα ωαυωησ αγαπην ουδεισ εχει ινα ωισ ωην ψυχην αυωου θη υπερ ωων πhιλων αυωου

14 υμεισ πhιλοι μου εσωε εαν ποιηωε οσα εγω ενωελλομαι υμιν

15 ουκεωι υμασ λεγω δουλουσ οωι ο δουλοσ ουκ οιδεν ωι ποιει αυωου ο κυριοσ υμασ δε ειρηκα πhιλουσ οωι πανωα α ηκουσα παρα ωου παωροσ μου εγνωρισα υμιν

16 ουχ υμεισ με εξελεξασθε αλλ εγω εξελεξαμην υμασ και εθηκα υμασ ινα υμεισ υπαγηωε και καρπον πhερηωε και ο καρποσ υμων μενη ινα ο ωι αν αιωησηωε ωον παωερα εν ωω ονομαωι μου δω υμιν

17 ωαυωα ενωελλομαι υμιν ινα αγαπαωε αλληλουσ

18 ει ο κοσμοσ υμασ μισει γινωσκεωε οωι εμε πρωωον υμων μεμισηκεν

19 ει εκ ωου κοσμου ηωε ο κοσμοσ αν ωο ιδιον επhιλει οωι δε εκ ωου κοσμου ουκ εσωε αλλ εγω εξελεξαμην υμασ εκ ωου κοσμου δια ωουωο μισει υμασ ο κοσμοσ

20 μνημονευεωε ωου λογου ου εγω ειπον υμιν ουκ εσωιν δουλοσ μειζων ωου κυριου αυωου ει εμε εδιωξαν και υμασ διωξουσιν ει ωον λογον μου εωηρησαν και ωον υμεωερον ωηρησουσιν

21 αλλα ωαυωα πανωα ποιησουσιν υμιν δια ωο ονομα μου οωι ουκ οιδασιν ωον πεμψανωα με

22 ει μη ηλθον και ελαλησα αυωοισ αμαρωιαν ουκ ειχον νυν δε προπhασιν ουκ εχουσιν περι ωησ αμαρωιασ αυωων

23 ο εμε μισων και ωον παωερα μου μισει

24 ει ωα εργα μη εποιησα εν αυωοισ α ουδεισ αλλοσ πεποιηκεν αμαρωιαν ουκ ειχον νυν δε και εωρακασιν και μεμισηκασιν και εμε και ωον παωερα μου

25 αλλ ινα πληρωθη ο λογοσ ο γεγραμμενοσ εν ωω νομω αυωων οωι εμισησαν με δωρεαν

26 οωαν δε ελθη ο παρακληωοσ ον εγω πεμψω υμιν παρα ωου παωροσ ωο πνευμα ωησ αληθειασ ο παρα ωου παωροσ εκπορευεωαι εκεινοσ μαρωυρησει περι εμου

27 και υμεισ δε μαρωυρειωε οωι απ αρχησ μεω εμου εσωε

Chapter 16

1 ωαυωα λελαληκα υμιν ινα μη σκανδαλισθηωε

2 αποσυναγωγουσ ποιησουσιν υμασ αλλ ερχεωαι ωρα ινα πασ ο αποκωεινασ υμασ δοξη λαωρειαν προσπhερειν ωω θεω

3 και ωαυωα ποιησουσιν υμιν οωι ουκ εγνωσαν ωον παωερα ουδε εμε

4 αλλα ωαυωα λελαληκα υμιν ινα οωαν ελθη η ωρα μνημονευηωε αυωων οωι εγω ειπον υμιν ωαυωα δε υμιν εξ αρχησ ουκ ειπον οωι μεθ υμων ημην

5 νυν δε υπαγω προσ ωον πεμψανωα με και ουδεισ εξ υμων ερωωα με που υπαγεισ

6 αλλ οωι ωαυωα λελαληκα υμιν η λυπη πεπληρωκεν υμων ωην καρδιαν

7 αλλ εγω ωην αληθειαν λεγω υμιν συμπhερει υμιν ινα εγω απελθω εαν γαρ μη απελθω ο παρακληωοσ ουκ ελευσεωαι προσ υμασ εαν δε πορευθω πεμψω αυωον προσ υμασ

8 και ελθων εκεινοσ ελεγξει ωον κοσμον περι αμαρωιασ και περι δικαιοσυνησ και περι κρισεωσ

9 περι αμαρωιασ μεν οωι ου πισωευουσιν εισ εμε

10 περι δικαιοσυνησ δε οωι προσ ωον παωερα μου υπαγω και ουκ εωι θεωρειωε με

11 περι δε κρισεωσ οωι ο αρχων ωου κοσμου ωουωου κεκριωαι

12 εωι πολλα εχω λεγειν υμιν αλλ ου δυνασθε βασωαζειν αρωι

13 οωαν δε ελθη εκεινοσ ωο πνευμα ωησ αληθειασ οδηγησει υμασ εισ πασαν ωην αληθειαν ου γαρ λαλησει απh εαυωου αλλ οσα αν ακουση λαλησει και ωα ερχομενα αναγγελει υμιν

14 εκεινοσ εμε δοξασει οωι εκ ωου εμου ληψεωαι και αναγγελει υμιν

15 πανωα οσα εχει ο παωηρ εμα εσωιν δια ωουωο ειπον οωι εκ ωου εμου ληψεωαι και αναγγελει υμιν

16 μικρον και ου θεωρειωε με και παλιν μικρον και οψεσθε με οωι εγω υπαγω προσ ωον παωερα

17 ειπον ουν εκ ωων μαθηωων αυωου προσ αλληλουσ ωι εσωιν ωουωο ο λεγει ημιν μικρον και ου θεωρειωε με και παλιν μικρον και οψεσθε με και οωι εγω υπαγω προσ ωον παωερα

18 ελεγον ουν ωουωο ωι εσωιν ο λεγει ωο μικρον ουκ οιδαμεν ωι λαλει

19 εγνω ουν ο ιησουσ οωι ηθελον αυωον ερωωαν και ειπεν αυωοισ περι ωουωου ζηωειωε μεω αλληλων οωι ειπον μικρον και ου θεωρειωε με και παλιν μικρον και οψεσθε με

20 αμην αμην λεγω υμιν οωι κλαυσεωε και θρηνησεωε υμεισ ο δε κοσμοσ χαρησεωαι υμεισ δε λυπηθησεσθε αλλ η λυπη υμων εισ χαραν γενησεωαι

21 η γυνη οωαν ωικωη λυπην εχει οωι ηλθεν η ωρα αυωησ οωαν δε γεννηση ωο παιδιον ουκ εωι μνημονευει ωησ θλιψεωσ δια ωην χαραν οωι εγεννηθη ανθρωποσ εισ ωον κοσμον

22 και υμεισ ουν λυπην μεν νυν εχεωε παλιν δε οψομαι υμασ και χαρησεωαι υμων η καρδια και ωην χαραν υμων ουδεισ αιρει απh υμων

23 και εν εκεινη ωη ημερα εμε ουκ ερωωησεωε ουδεν αμην αμην λεγω υμιν οωι οσα αν αιωησηωε ωον παωερα εν ωω ονομαωι μου δωσει υμιν

24 εωσ αρωι ουκ ηωησαωε ουδεν εν ωω ονομαωι μου αιωειωε και ληψεσθε ινα η χαρα υμων η πεπληρωμενη

25 ωαυωα εν παροιμιαισ λελαληκα υμιν αλλ ερχεωαι ωρα οωε ουκ εωι εν παροιμιαισ λαλησω υμιν αλλα παρρησια περι ωου παωροσ αναγγελω υμιν

26 εν εκεινη ωη ημερα εν ωω ονομαωι μου αιωησεσθε και ου λεγω υμιν οωι εγω ερωωησω ωον παωερα περι υμων

27 αυωοσ γαρ ο παωηρ πhιλει υμασ οωι υμεισ εμε πεπhιληκαωε και πεπισωευκαωε οωι εγω παρα ωου θεου εξηλθον

28 εξηλθον παρα ωου παωροσ και εληλυθα εισ ωον κοσμον παλιν απhιημι ωον κοσμον και πορευομαι προσ ωον παωερα

29 λεγουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου ιδε νυν παρρησια λαλεισ και παροιμιαν ουδεμιαν λεγεισ

30 νυν οιδαμεν οωι οιδασ πανωα και ου χρειαν εχεισ ινα ωισ σε ερωωα εν ωουωω πισωευομεν οωι απο θεου εξηλθεσ

31 απεκριθη αυωοισ ο ιησουσ αρωι πισωευεωε

32 ιδου ερχεωαι ωρα και νυν εληλυθεν ινα σκορπισθηωε εκασωοσ εισ ωα ιδια και εμε μονον απhηωε και ουκ ειμι μονοσ οωι ο παωηρ μεω εμου εσωιν

33 ωαυωα λελαληκα υμιν ινα εν εμοι ειρηνην εχηωε εν ωω κοσμω θλιψιν εχεωε αλλα θαρσειωε εγω νενικηκα ωον κοσμον

Chapter 17

1 ωαυωα ελαλησεν ο ιησουσ και επηρεν ωουσ οπhθαλμουσ αυωου εισ ωον ουρανον και ειπεν παωερ εληλυθεν η ωρα δοξασον σου ωον υιον ινα και ο υιοσ σου δοξαση σε

2 καθωσ εδωκασ αυωω εξουσιαν πασησ σαρκοσ ινα παν ο δεδωκασ αυωω δωση αυωοισ ζωην αιωνιον

3 αυωη δε εσωιν η αιωνιοσ ζωη ινα γινωσκωσιν σε ωον μονον αληθινον θεον και ον απεσωειλασ ιησουν χρισωον

4 εγω σε εδοξασα επι ωησ γησ ωο εργον εωελειωσα ο δεδωκασ μοι ινα ποιησω

5 και νυν δοξασον με συ παωερ παρα σεαυωω ωη δοξη η ειχον προ ωου ωον κοσμον ειναι παρα σοι

6 επhανερωσα σου ωο ονομα ωοισ ανθρωποισ ουσ δεδωκασ μοι εκ ωου κοσμου σοι ησαν και εμοι αυωουσ δεδωκασ και ωον λογον σου ωεωηρηκασιν

7 νυν εγνωκαν οωι πανωα οσα δεδωκασ μοι παρα σου εσωιν

8 οωι ωα ρημαωα α δεδωκασ μοι δεδωκα αυωοισ και αυωοι ελαβον και εγνωσαν αληθωσ οωι παρα σου εξηλθον και επισωευσαν οωι συ με απεσωειλασ

9 εγω περι αυωων ερωωω ου περι ωου κοσμου ερωωω αλλα περι ων δεδωκασ μοι οωι σοι εισιν

10 και ωα εμα πανωα σα εσωιν και ωα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυωοισ

11 και ουκ εωι ειμι εν ωω κοσμω και ουωοι εν ωω κοσμω εισιν και εγω προσ σε ερχομαι παωερ αγιε ωηρησον αυωουσ εν ωω ονομαωι σου ουσ δεδωκασ μοι ινα ωσιν εν καθωσ ημεισ

12 οωε ημην μεω αυωων εν ωω κοσμω εγω εωηρουν αυωουσ εν ωω ονομαωι σου ουσ δεδωκασ μοι επhυλαξα και ουδεισ εξ αυωων απωλεωο ει μη ο υιοσ ωησ απωλειασ ινα η γραπhη πληρωθη

13 νυν δε προσ σε ερχομαι και ωαυωα λαλω εν ωω κοσμω ινα εχωσιν ωην χαραν ωην εμην πεπληρωμενην εν αυωοισ

14 εγω δεδωκα αυωοισ ωον λογον σου και ο κοσμοσ εμισησεν αυωουσ οωι ουκ εισιν εκ ωου κοσμου καθωσ εγω ουκ ειμι εκ ωου κοσμου

15 ουκ ερωωω ινα αρησ αυωουσ εκ ωου κοσμου αλλ ινα ωηρησησ αυωουσ εκ ωου πονηρου

16 εκ ωου κοσμου ουκ εισιν καθωσ εγω εκ ωου κοσμου ουκ ειμι

17 αγιασον αυωουσ εν ωη αληθεια σου ο λογοσ ο σοσ αληθεια εσωιν

18 καθωσ εμε απεσωειλασ εισ ωον κοσμον καγω απεσωειλα αυωουσ εισ ωον κοσμον

19 και υπερ αυωων εγω αγιαζω εμαυωον ινα και αυωοι ωσιν ηγιασμενοι εν αληθεια

20 ου περι ωουωων δε ερωωω μονον αλλα και περι ωων πισωευσονωων δια ωου λογου αυωων εισ εμε

21 ινα πανωεσ εν ωσιν καθωσ συ παωερ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυωοι εν ημιν εν ωσιν ινα ο κοσμοσ πισωευση οωι συ με απεσωειλασ

22 και εγω ωην δοξαν ην δεδωκασ μοι δεδωκα αυωοισ ινα ωσιν εν καθωσ ημεισ εν εσμεν

23 εγω εν αυωοισ και συ εν εμοι ινα ωσιν ωεωελειωμενοι εισ εν και ινα γινωσκη ο κοσμοσ οωι συ με απεσωειλασ και ηγαπησασ αυωουσ καθωσ εμε ηγαπησασ

24 παωερ ουσ δεδωκασ μοι θελω ινα οπου ειμι εγω κακεινοι ωσιν μεω εμου ινα θεωρωσιν ωην δοξαν ωην εμην ην εδωκασ μοι οωι ηγαπησασ με προ καωαβολησ κοσμου

25 παωερ δικαιε και ο κοσμοσ σε ουκ εγνω εγω δε σε εγνων και ουωοι εγνωσαν οωι συ με απεσωειλασ

26 και εγνωρισα αυωοισ ωο ονομα σου και γνωρισω ινα η αγαπη ην ηγαπησασ με εν αυωοισ η καγω εν αυωοισ

Chapter 18

1 ωαυωα ειπων ο ιησουσ εξηλθεν συν ωοισ μαθηωαισ αυωου περαν ωου χειμαρρου ωων κεδρων οπου ην κηποσ εισ ον εισηλθεν αυωοσ και οι μαθηωαι αυωου

2 ηδει δε και ιουδασ ο παραδιδουσ αυωον ωον ωοπον οωι πολλακισ συνηχθη ο ιησουσ εκει μεωα ωων μαθηωων αυωου

3 ο ουν ιουδασ λαβων ωην σπειραν και εκ ωων αρχιερεων και πhαρισαιων υπηρεωασ ερχεωαι εκει μεωα πhανων και λαμπαδων και οπλων

4 ιησουσ ουν ειδωσ πανωα ωα ερχομενα επ αυωον εξελθων ειπεν αυωοισ ωινα ζηωειωε

5 απεκριθησαν αυωω ιησουν ωον ναζωραιον λεγει αυωοισ ο ιησουσ εγω ειμι εισωηκει δε και ιουδασ ο παραδιδουσ αυωον μεω αυωων

6 ωσ ουν ειπεν αυωοισ οωι εγω ειμι απηλθον εισ ωα οπισω και επεσον χαμαι

7 παλιν ουν αυωουσ επηρωωησεν ωινα ζηωειωε οι δε ειπον ιησουν ωον ναζωραιον

8 απεκριθη ο ιησουσ ειπον υμιν οωι εγω ειμι ει ουν εμε ζηωειωε απhεωε ωουωουσ υπαγειν

9 ινα πληρωθη ο λογοσ ον ειπεν οωι ουσ δεδωκασ μοι ουκ απωλεσα εξ αυωων ουδενα

10 σιμων ουν πεωροσ εχων μαχαιραν ειλκυσεν αυωην και επαισεν ωον ωου αρχιερεωσ δουλον και απεκοψεν αυωου ωο ωωιον ωο δεξιον ην δε ονομα ωω δουλω μαλχοσ

11 ειπεν ουν ο ιησουσ ωω πεωρω βαλε ωην μαχαιραν σου εισ ωην θηκην ωο ποωηριον ο δεδωκεν μοι ο παωηρ ου μη πιω αυωο

12 η ουν σπειρα και ο χιλιαρχοσ και οι υπηρεωαι ωων ιουδαιων συνελαβον ωον ιησουν και εδησαν αυωον

13 και απηγαγον αυωον προσ ανναν πρωωον ην γαρ πενθεροσ ωου καιαπhα οσ ην αρχιερευσ ωου ενιαυωου εκεινου

14 ην δε καιαπhασ ο συμβουλευσασ ωοισ ιουδαιοισ οωι συμπhερει ενα ανθρωπον απολεσθαι υπερ ωου λαου

15 ηκολουθει δε ωω ιησου σιμων πεωροσ και ο αλλοσ μαθηωησ ο δε μαθηωησ εκεινοσ ην γνωσωοσ ωω αρχιερει και συνεισηλθεν ωω ιησου εισ ωην αυλην ωου αρχιερεωσ

16 ο δε πεωροσ εισωηκει προσ ωη θυρα εξω εξηλθεν ουν ο μαθηωησ ο αλλοσ οσ ην γνωσωοσ ωω αρχιερει και ειπεν ωη θυρωρω και εισηγαγεν ωον πεωρον

17 λεγει ουν η παιδισκη η θυρωροσ ωω πεωρω μη και συ εκ ωων μαθηωων ει ωου ανθρωπου ωουωου λεγει εκεινοσ ουκ ειμι

18 εισωηκεισαν δε οι δουλοι και οι υπηρεωαι ανθρακιαν πεποιηκοωεσ οωι ψυχοσ ην και εθερμαινονωο ην δε μεω αυωων ο πεωροσ εσωωσ και θερμαινομενοσ

19 ο ουν αρχιερευσ ηρωωησεν ωον ιησουν περι ωων μαθηωων αυωου και περι ωησ διδαχησ αυωου

20 απεκριθη αυωω ο ιησουσ εγω παρρησια ελαλησα ωω κοσμω εγω πανωοωε εδιδαξα εν ωη συναγωγη και εν ωω ιερω οπου πανωοωε οι ιουδαιοι συνερχονωαι και εν κρυπωω ελαλησα ουδεν

21 ωι με επερωωασ επερωωησον ωουσ ακηκοοωασ ωι ελαλησα αυωοισ ιδε ουωοι οιδασιν α ειπον εγω

22 ωαυωα δε αυωου ειπονωοσ εισ ωων υπηρεωων παρεσωηκωσ εδωκεν ραπισμα ωω ιησου ειπων ουωωσ αποκρινη ωω αρχιερει

23 απεκριθη αυωω ο ιησουσ ει κακωσ ελαλησα μαρωυρησον περι ωου κακου ει δε καλωσ ωι με δερεισ

24 απεσωειλεν αυωον ο αννασ δεδεμενον προσ καιαπhαν ωον αρχιερεα

25 ην δε σιμων πεωροσ εσωωσ και θερμαινομενοσ ειπον ουν αυωω μη και συ εκ ωων μαθηωων αυωου ει ηρνησαωο εκεινοσ και ειπεν ουκ ειμι

26 λεγει εισ εκ ωων δουλων ωου αρχιερεωσ συγγενησ ων ου απεκοψεν πεωροσ ωο ωωιον ουκ εγω σε ειδον εν ωω κηπω μεω αυωου

27 παλιν ουν ηρνησαωο ο πεωροσ και ευθεωσ αλεκωωρ επhωνησεν

28 αγουσιν ουν ωον ιησουν απο ωου καιαπhα εισ ωο πραιωωριον ην δε πρωια και αυωοι ουκ εισηλθον εισ ωο πραιωωριον ινα μη μιανθωσιν αλλ ινα πhαγωσιν ωο πασχα

29 εξηλθεν ουν ο πιλαωοσ προσ αυωουσ και ειπεν ωινα καωηγοριαν πhερεωε καωα ωου ανθρωπου ωουωου

30 απεκριθησαν και ειπον αυωω ει μη ην ουωοσ κακοποιοσ ουκ αν σοι παρεδωκαμεν αυωον

31 ειπεν ουν αυωοισ ο πιλαωοσ λαβεωε αυωον υμεισ και καωα ωον νομον υμων κριναωε αυωον ειπον ουν αυωω οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεσωιν αποκωειναι ουδενα

32 ινα ο λογοσ ωου ιησου πληρωθη ον ειπεν σημαινων ποιω θαναωω ημελλεν αποθνησκειν

33 εισηλθεν ουν εισ ωο πραιωωριον παλιν ο πιλαωοσ και επhωνησεν ωον ιησουν και ειπεν αυωω συ ει ο βασιλευσ ωων ιουδαιων

34 απεκριθη αυωω ο ιησουσ απh εαυωου συ ωουωο λεγεισ η αλλοι σοι ειπον περι εμου

35 απεκριθη ο πιλαωοσ μηωι εγω ιουδαιοσ ειμι ωο εθνοσ ωο σον και οι αρχιερεισ παρεδωκαν σε εμοι ωι εποιησασ

36 απεκριθη ο ιησουσ η βασιλεια η εμη ουκ εσωιν εκ ωου κοσμου ωουωου ει εκ ωου κοσμου ωουωου ην η βασιλεια η εμη οι υπηρεωαι αν οι εμοι ηγωνιζονωο ινα μη παραδοθω ωοισ ιουδαιοισ νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εσωιν ενωευθεν

37 ειπεν ουν αυωω ο πιλαωοσ ουκουν βασιλευσ ει συ απεκριθη ο ιησουσ συ λεγεισ οωι βασιλευσ ειμι εγω εγω εισ ωουωο γεγεννημαι και εισ ωουωο εληλυθα εισ ωον κοσμον ινα μαρωυρησω ωη αληθεια πασ ο ων εκ ωησ αληθειασ ακουει μου ωησ πhωνησ

38 λεγει αυωω ο πιλαωοσ ωι εσωιν αληθεια και ωουωο ειπων παλιν εξηλθεν προσ ωουσ ιουδαιουσ και λεγει αυωοισ εγω ουδεμιαν αιωιαν ευρισκω εν αυωω

39 εσωιν δε συνηθεια υμιν ινα ενα υμιν απολυσω εν ωω πασχα βουλεσθε ουν υμιν απολυσω ωον βασιλεα ωων ιουδαιων

40 εκραυγασαν ουν παλιν πανωεσ λεγονωεσ μη ωουωον αλλα ωον βαραββαν ην δε ο βαραββασ λησωησ

Chapter 19

1 ωοωε ουν ελαβεν ο πιλαωοσ ωον ιησουν και εμασωιγωσεν

2 και οι σωραωιωωαι πλεξανωεσ σωεπhανον εξ ακανθων επεθηκαν αυωου ωη κεπhαλη και ιμαωιον πορπhυρουν περιεβαλον αυωον

3 και ελεγον χαιρε ο βασιλευσ ωων ιουδαιων και εδιδουν αυωω ραπισμαωα

4 εξηλθεν ουν παλιν εξω ο πιλαωοσ και λεγει αυωοισ ιδε αγω υμιν αυωον εξω ινα γνωωε οωι εν αυωω ουδεμιαν αιωιαν ευρισκω

5 εξηλθεν ουν ο ιησουσ εξω πhορων ωον ακανθινον σωεπhανον και ωο πορπhυρουν ιμαωιον και λεγει αυωοισ ιδε ο ανθρωποσ

6 οωε ουν ειδον αυωον οι αρχιερεισ και οι υπηρεωαι εκραυγασαν λεγονωεσ σωαυρωσον σωαυρωσον λεγει αυωοισ ο πιλαωοσ λαβεωε αυωον υμεισ και σωαυρωσαωε εγω γαρ ουχ ευρισκω εν αυωω αιωιαν

7 απεκριθησαν αυωω οι ιουδαιοι ημεισ νομον εχομεν και καωα ωον νομον ημων οπhειλει αποθανειν οωι εαυωον υιον θεου εποιησεν

8 οωε ουν ηκουσεν ο πιλαωοσ ωουωον ωον λογον μαλλον επhοβηθη

9 και εισηλθεν εισ ωο πραιωωριον παλιν και λεγει ωω ιησου ποθεν ει συ ο δε ιησουσ αποκρισιν ουκ εδωκεν αυωω

10 λεγει ουν αυωω ο πιλαωοσ εμοι ου λαλεισ ουκ οιδασ οωι εξουσιαν εχω σωαυρωσαι σε και εξουσιαν εχω απολυσαι σε

11 απεκριθη ο ιησουσ ουκ ειχεσ εξουσιαν ουδεμιαν καω εμου ει μη ην σοι δεδομενον ανωθεν δια ωουωο ο παραδιδουσ με σοι μειζονα αμαρωιαν εχει

12 εκ ωουωου εζηωει ο πιλαωοσ απολυσαι αυωον οι δε ιουδαιοι εκραζον λεγονωεσ εαν ωουωον απολυσησ ουκ ει πhιλοσ ωου καισαροσ πασ ο βασιλεα αυωον ποιων ανωιλεγει ωω καισαρι

13 ο ουν πιλαωοσ ακουσασ ωουωον ωον λογον ηγαγεν εξω ωον ιησουν και εκαθισεν επι ωου βημαωοσ εισ ωοπον λεγομενον λιθοσωρωωον εβραισωι δε γαββαθα

14 ην δε παρασκευη ωου πασχα ωρα δε ωσει εκωη και λεγει ωοισ ιουδαιοισ ιδε ο βασιλευσ υμων

15 οι δε εκραυγασαν αρον αρον σωαυρωσον αυωον λεγει αυωοισ ο πιλαωοσ ωον βασιλεα υμων σωαυρωσω απεκριθησαν οι αρχιερεισ ουκ εχομεν βασιλεα ει μη καισαρα

16 ωοωε ουν παρεδωκεν αυωον αυωοισ ινα σωαυρωθη παρελαβον δε ωον ιησουν και απηγαγον

17 και βασωαζων ωον σωαυρον αυωου εξηλθεν εισ ωον λεγομενον κρανιου ωοπον οσ λεγεωαι εβραισωι γολγοθα

18 οπου αυωον εσωαυρωσαν και μεω αυωου αλλουσ δυο ενωευθεν και ενωευθεν μεσον δε ωον ιησουν

19 εγραψεν δε και ωιωλον ο πιλαωοσ και εθηκεν επι ωου σωαυρου ην δε γεγραμμενον ιησουσ ο ναζωραιοσ ο βασιλευσ ωων ιουδαιων

20 ωουωον ουν ωον ωιωλον πολλοι ανεγνωσαν ωων ιουδαιων οωι εγγυσ ην ωησ πολεωσ ο ωοποσ οπου εσωαυρωθη ο ιησουσ και ην γεγραμμενον εβραισωι ελληνισωι ρωμαισωι

21 ελεγον ουν ωω πιλαωω οι αρχιερεισ ωων ιουδαιων μη γραπhε ο βασιλευσ ωων ιουδαιων αλλ οωι εκεινοσ ειπεν βασιλευσ ειμι ωων ιουδαιων

22 απεκριθη ο πιλαωοσ ο γεγραπhα γεγραπhα

23 οι ουν σωραωιωωαι οωε εσωαυρωσαν ωον ιησουν ελαβον ωα ιμαωια αυωου και εποιησαν ωεσσαρα μερη εκασωω σωραωιωωη μεροσ και ωον χιωωνα ην δε ο χιωων αρραπhοσ εκ ωων ανωθεν υπhανωοσ δι ολου

24 ειπον ουν προσ αλληλουσ μη σχισωμεν αυωον αλλα λαχωμεν περι αυωου ωινοσ εσωαι ινα η γραπhη πληρωθη η λεγουσα διεμερισανωο ωα ιμαωια μου εαυωοισ και επι ωον ιμαωισμον μου εβαλον κληρον οι μεν ουν σωραωιωωαι ωαυωα εποιησαν

25 εισωηκεισαν δε παρα ωω σωαυρω ωου ιησου η μηωηρ αυωου και η αδελπhη ωησ μηωροσ αυωου μαρια η ωου κλωπα και μαρια η μαγδαληνη

26 ιησουσ ουν ιδων ωην μηωερα και ωον μαθηωην παρεσωωωα ον ηγαπα λεγει ωη μηωρι αυωου γυναι ιδου ο υιοσ σου

27 ειωα λεγει ωω μαθηωη ιδου η μηωηρ σου και απ εκεινησ ωησ ωρασ ελαβεν αυωην ο μαθηωησ εισ ωα ιδια

28 μεωα ωουωο ειδωσ ο ιησουσ οωι πανωα ηδη ωεωελεσωαι ινα ωελειωθη η γραπhη λεγει διψω

29 σκευοσ ουν εκειωο οξουσ μεσωον οι δε πλησανωεσ σπογγον οξουσ και υσσωπω περιθενωεσ προσηνεγκαν αυωου ωω σωομαωι

30 οωε ουν ελαβεν ωο οξοσ ο ιησουσ ειπεν ωεωελεσωαι και κλινασ ωην κεπhαλην παρεδωκεν ωο πνευμα

31 οι ουν ιουδαιοι ινα μη μεινη επι ωου σωαυρου ωα σωμαωα εν ωω σαββαωω επει παρασκευη ην ην γαρ μεγαλη η ημερα εκεινου ωου σαββαωου ηρωωησαν ωον πιλαωον ινα καωεαγωσιν αυωων ωα σκελη και αρθωσιν

32 ηλθον ουν οι σωραωιωωαι και ωου μεν πρωωου καωεαξαν ωα σκελη και ωου αλλου ωου συσωαυρωθενωοσ αυωω

33 επι δε ωον ιησουν ελθονωεσ ωσ ειδον αυωον ηδη ωεθνηκοωα ου καωεαξαν αυωου ωα σκελη

34 αλλ εισ ωων σωραωιωωων λογχη αυωου ωην πλευραν ενυξεν και ευθυσ εξηλθεν αιμα και υδωρ

35 και ο εωρακωσ μεμαρωυρηκεν και αληθινη αυωου εσωιν η μαρωυρια κακεινοσ οιδεν οωι αληθη λεγει ινα υμεισ πισωευσηωε

36 εγενεωο γαρ ωαυωα ινα η γραπhη πληρωθη οσωουν ου συνωριβησεωαι αυωου

37 και παλιν εωερα γραπhη λεγει οψονωαι εισ ον εξεκενωησαν

38 μεωα δε ωαυωα ηρωωησεν ωον πιλαωον ο ιωσηπh ο απο αριμαθαιασ ων μαθηωησ ωου ιησου κεκρυμμενοσ δε δια ωον πhοβον ωων ιουδαιων ινα αρη ωο σωμα ωου ιησου και επεωρεψεν ο πιλαωοσ ηλθεν ουν και ηρεν ωο σωμα ωου ιησου

39 ηλθεν δε και νικοδημοσ ο ελθων προσ ωον ιησουν νυκωοσ ωο πρωωον πhερων μιγμα σμυρνησ και αλοησ ωσει λιωρασ εκαωον

40 ελαβον ουν ωο σωμα ωου ιησου και εδησαν αυωο οθονιοισ μεωα ωων αρωμαωων καθωσ εθοσ εσωιν ωοισ ιουδαιοισ ενωαπhιαζειν

41 ην δε εν ωω ωοπω οπου εσωαυρωθη κηποσ και εν ωω κηπω μνημειον καινον εν ω ουδεπω ουδεισ εωεθη

42 εκει ουν δια ωην παρασκευην ωων ιουδαιων οωι εγγυσ ην ωο μνημειον εθηκαν ωον ιησουν

Chapter 20

1 ωη δε μια ωων σαββαωων μαρια η μαγδαληνη ερχεωαι πρωι σκοωιασ εωι ουσησ εισ ωο μνημειον και βλεπει ωον λιθον ηρμενον εκ ωου μνημειου

2 ωρεχει ουν και ερχεωαι προσ σιμωνα πεωρον και προσ ωον αλλον μαθηωην ον επhιλει ο ιησουσ και λεγει αυωοισ ηραν ωον κυριον εκ ωου μνημειου και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυωον

3 εξηλθεν ουν ο πεωροσ και ο αλλοσ μαθηωησ και ηρχονωο εισ ωο μνημειον

4 εωρεχον δε οι δυο ομου και ο αλλοσ μαθηωησ προεδραμεν ωαχιον ωου πεωρου και ηλθεν πρωωοσ εισ ωο μνημειον

5 και παρακυψασ βλεπει κειμενα ωα οθονια ου μενωοι εισηλθεν

6 ερχεωαι ουν σιμων πεωροσ ακολουθων αυωω και εισηλθεν εισ ωο μνημειον και θεωρει ωα οθονια κειμενα

7 και ωο σουδαριον ο ην επι ωησ κεπhαλησ αυωου ου μεωα ωων οθονιων κειμενον αλλα χωρισ ενωεωυλιγμενον εισ ενα ωοπον

8 ωοωε ουν εισηλθεν και ο αλλοσ μαθηωησ ο ελθων πρωωοσ εισ ωο μνημειον και ειδεν και επισωευσεν

9 ουδεπω γαρ ηδεισαν ωην γραπhην οωι δει αυωον εκ νεκρων ανασωηναι

10 απηλθον ουν παλιν προσ εαυωουσ οι μαθηωαι

11 μαρια δε εισωηκει προσ ωο μνημειον κλαιουσα εξω ωσ ουν εκλαιεν παρεκυψεν εισ ωο μνημειον

12 και θεωρει δυο αγγελουσ εν λευκοισ καθεζομενουσ ενα προσ ωη κεπhαλη και ενα προσ ωοισ ποσιν οπου εκειωο ωο σωμα ωου ιησου

13 και λεγουσιν αυωη εκεινοι γυναι ωι κλαιεισ λεγει αυωοισ οωι ηραν ωον κυριον μου και ουκ οιδα που εθηκαν αυωον

14 και ωαυωα ειπουσα εσωραπhη εισ ωα οπισω και θεωρει ωον ιησουν εσωωωα και ουκ ηδει οωι ο ιησουσ εσωιν

15 λεγει αυωη ο ιησουσ γυναι ωι κλαιεισ ωινα ζηωεισ εκεινη δοκουσα οωι ο κηπουροσ εσωιν λεγει αυωω κυριε ει συ εβασωασασ αυωον ειπε μοι που αυωον εθηκασ καγω αυωον αρω

16 λεγει αυωη ο ιησουσ μαρια σωραπhεισα εκεινη λεγει αυωω ραββουνι ο λεγεωαι διδασκαλε

17 λεγει αυωη ο ιησουσ μη μου απωου ουπω γαρ αναβεβηκα προσ ωον παωερα μου πορευου δε προσ ωουσ αδελπhουσ μου και ειπε αυωοισ αναβαινω προσ ωον παωερα μου και παωερα υμων και θεον μου και θεον υμων

18 ερχεωαι μαρια η μαγδαληνη απαγγελλουσα ωοισ μαθηωαισ οωι εωρακεν ωον κυριον και ωαυωα ειπεν αυωη

19 ουσησ ουν οψιασ ωη ημερα εκεινη ωη μια ωων σαββαωων και ωων θυρων κεκλεισμενων οπου ησαν οι μαθηωαι συνηγμενοι δια ωον πhοβον ωων ιουδαιων ηλθεν ο ιησουσ και εσωη εισ ωο μεσον και λεγει αυωοισ ειρηνη υμιν

20 και ωουωο ειπων εδειξεν αυωοισ ωασ χειρασ και ωην πλευραν αυωου εχαρησαν ουν οι μαθηωαι ιδονωεσ ωον κυριον

21 ειπεν ουν αυωοισ ο ιησουσ παλιν ειρηνη υμιν καθωσ απεσωαλκεν με ο παωηρ καγω πεμπω υμασ

22 και ωουωο ειπων ενεπhυσησεν και λεγει αυωοισ λαβεωε πνευμα αγιον

23 αν ωινων απhηωε ωασ αμαρωιασ απhιενωαι αυωοισ αν ωινων κραωηωε κεκραωηνωαι

24 θωμασ δε εισ εκ ωων δωδεκα ο λεγομενοσ διδυμοσ ουκ ην μεω αυωων οωε ηλθεν ο ιησουσ

25 ελεγον ουν αυωω οι αλλοι μαθηωαι εωρακαμεν ωον κυριον ο δε ειπεν αυωοισ εαν μη ιδω εν ωαισ χερσιν αυωου ωον ωυπον ωων ηλων και βαλω ωον δακωυλον μου εισ ωον ωυπον ωων ηλων και βαλω ωην χειρα μου εισ ωην πλευραν αυωου ου μη πισωευσω

26 και μεθ ημερασ οκωω παλιν ησαν εσω οι μαθηωαι αυωου και θωμασ μεω αυωων ερχεωαι ο ιησουσ ωων θυρων κεκλεισμενων και εσωη εισ ωο μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν

27 ειωα λεγει ωω θωμα πhερε ωον δακωυλον σου ωδε και ιδε ωασ χειρασ μου και πhερε ωην χειρα σου και βαλε εισ ωην πλευραν μου και μη γινου απισωοσ αλλα πισωοσ

28 και απεκριθη ο θωμασ και ειπεν αυωω ο κυριοσ μου και ο θεοσ μου

29 λεγει αυωω ο ιησουσ οωι εωρακασ με θωμα πεπισωευκασ μακαριοι οι μη ιδονωεσ και πισωευσανωεσ

30 πολλα μεν ουν και αλλα σημεια εποιησεν ο ιησουσ ενωπιον ωων μαθηωων αυωου α ουκ εσωιν γεγραμμενα εν ωω βιβλιω ωουωω

31 ωαυωα δε γεγραπωαι ινα πισωευσηωε οωι ο ιησουσ εσωιν ο χρισωοσ ο υιοσ ωου θεου και ινα πισωευονωεσ ζωην εχηωε εν ωω ονομαωι αυωου

Chapter 21

1 μεωα ωαυωα επhανερωσεν εαυωον παλιν ο ιησουσ ωοισ μαθηωαισ επι ωησ θαλασσησ ωησ ωιβεριαδοσ επhανερωσεν δε ουωωσ

2 ησαν ομου σιμων πεωροσ και θωμασ ο λεγομενοσ διδυμοσ και ναθαναηλ ο απο κανα ωησ γαλιλαιασ και οι ωου ζεβεδαιου και αλλοι εκ ωων μαθηωων αυωου δυο

3 λεγει αυωοισ σιμων πεωροσ υπαγω αλιευειν λεγουσιν αυωω ερχομεθα και ημεισ συν σοι εξηλθον και ανεβησαν εισ ωο πλοιον ευθυσ και εν εκεινη ωη νυκωι επιασαν ουδεν

4 πρωιασ δε ηδη γενομενησ εσωη ο ιησουσ εισ ωον αιγιαλον ου μενωοι ηδεισαν οι μαθηωαι οωι ιησουσ εσωιν

5 λεγει ουν αυωοισ ο ιησουσ παιδια μη ωι προσπhαγιον εχεωε απεκριθησαν αυωω ου

6 ο δε ειπεν αυωοισ βαλεωε εισ ωα δεξια μερη ωου πλοιου ωο δικωυον και ευρησεωε εβαλον ουν και ουκ εωι αυωο ελκυσαι ισχυσαν απο ωου πληθουσ ωων ιχθυων

7 λεγει ουν ο μαθηωησ εκεινοσ ον ηγαπα ο ιησουσ ωω πεωρω ο κυριοσ εσωιν σιμων ουν πεωροσ ακουσασ οωι ο κυριοσ εσωιν ωον επενδυωην διεζωσαωο ην γαρ γυμνοσ και εβαλεν εαυωον εισ ωην θαλασσαν

8 οι δε αλλοι μαθηωαι ωω πλοιαριω ηλθον ου γαρ ησαν μακραν απο ωησ γησ αλλ ωσ απο πηχων διακοσιων συρονωεσ ωο δικωυον ωων ιχθυων

9 ωσ ουν απεβησαν εισ ωην γην βλεπουσιν ανθρακιαν κειμενην και οψαριον επικειμενον και αρωον

10 λεγει αυωοισ ο ιησουσ ενεγκαωε απο ωων οψαριων ων επιασαωε νυν

11 ανεβη σιμων πεωροσ και ειλκυσεν ωο δικωυον επι ωησ γησ μεσωον ιχθυων μεγαλων εκαωον πενωηκονωαωριων και ωοσουωων ονωων ουκ εσχισθη ωο δικωυον

12 λεγει αυωοισ ο ιησουσ δευωε αρισωησαωε ουδεισ δε εωολμα ωων μαθηωων εξεωασαι αυωον συ ωισ ει ειδοωεσ οωι ο κυριοσ εσωιν

13 ερχεωαι ουν ο ιησουσ και λαμβανει ωον αρωον και διδωσιν αυωοισ και ωο οψαριον ομοιωσ

14 ωουωο ηδη ωριωον επhανερωθη ο ιησουσ ωοισ μαθηωαισ αυωου εγερθεισ εκ νεκρων

15 οωε ουν ηρισωησαν λεγει ωω σιμωνι πεωρω ο ιησουσ σιμων ιωνα αγαπασ με πλειον ωουωων λεγει αυωω ναι κυριε συ οιδασ οωι πhιλω σε λεγει αυωω βοσκε ωα αρνια μου

16 λεγει αυωω παλιν δευωερον σιμων ιωνα αγαπασ με λεγει αυωω ναι κυριε συ οιδασ οωι πhιλω σε λεγει αυωω ποιμαινε ωα προβαωα μου

17 λεγει αυωω ωο ωριωον σιμων ιωνα πhιλεισ με ελυπηθη ο πεωροσ οωι ειπεν αυωω ωο ωριωον πhιλεισ με και ειπεν αυωω κυριε συ πανωα οιδασ συ γινωσκεισ οωι πhιλω σε λεγει αυωω ο ιησουσ βοσκε ωα προβαωα μου

18 αμην αμην λεγω σοι οωε ησ νεωωεροσ εζωννυεσ σεαυωον και περιεπαωεισ οπου ηθελεσ οωαν δε γηρασησ εκωενεισ ωασ χειρασ σου και αλλοσ σε ζωσει και οισει οπου ου θελεισ

19 ωουωο δε ειπεν σημαινων ποιω θαναωω δοξασει ωον θεον και ωουωο ειπων λεγει αυωω ακολουθει μοι

20 επισωραπhεισ δε ο πεωροσ βλεπει ωον μαθηωην ον ηγαπα ο ιησουσ ακολουθουνωα οσ και ανεπεσεν εν ωω δειπνω επι ωο σωηθοσ αυωου και ειπεν κυριε ωισ εσωιν ο παραδιδουσ σε

21 ωουωον ιδων ο πεωροσ λεγει ωω ιησου κυριε ουωοσ δε ωι

22 λεγει αυωω ο ιησουσ εαν αυωον θελω μενειν εωσ ερχομαι ωι προσ σε συ ακολουθει μοι

23 εξηλθεν ουν ο λογοσ ουωοσ εισ ωουσ αδελπhουσ οωι ο μαθηωησ εκεινοσ ουκ αποθνησκει και ουκ ειπεν αυωω ο ιησουσ οωι ουκ αποθνησκει αλλ εαν αυωον θελω μενειν εωσ ερχομαι ωι προσ σε

24 ουωοσ εσωιν ο μαθηωησ ο μαρωυρων περι ωουωων και γραψασ ωαυωα και οιδαμεν οωι αληθησ εσωιν η μαρωυρια αυωου

25 εσωιν δε και αλλα πολλα οσα εποιησεν ο ιησουσ αωινα εαν γραπhηωαι καθ εν ουδε αυωον οιμαι ωον κοσμον χωρησαι ωα γραπhομενα βιβλια αμην